Жылдық жиынтық табыс бойынша тәжірибелік есеп


Жоспар
Кіріспе
I. ЖЫЛДЫҚ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС.
1.1 Негізгі кызметтен түскен табыстың есебі
1.2 Негізгі емес кьгзметтен түскен табыстың есебі
1.3 Басқа ұйымдардың қызметіне катысудан түскен табыстар,
олардың белгіллерін ашу
II «СЕМЕЙ ЖОЛДАРЫ» ЖШС.ТЫҢ ЖЫЛДЫҚ ЖИЫНТЫҚ
ТАБЫСЫ
2.1 ЖШС « Семей жолдары».ның даму тарихы
2.2 ЖШС» Семей жолдары».ның негізгі қызыметінен түскен
табыстарының есебі
2.3 ЖШС «Семей жолдары».ның негізгі емес қызметтен түсетін
табыстың есебі
III.«СЕМЕЙ ЖОЛДАРЫ»ЖШС.ТЫҢ ЖЕТІЛДІРУ ШАРАЛАРЫНЫҢ МЕТОДИКАЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҒЫ
3.1« Семей жолдар» ЖШС .тің жылдық жиынтық есебі бойынша
ішкі аудитті жүргізу
3.2 Жылдык диынтық табысты есотгеу кезінде 1 С бағдарламасын
қолдану
Қорытынды 42бет
Пайдаланылған эдебиеттер
Қосымшалар
Кіріспе
Негізгі және негічгі емес кызметтерден алынгаи табыс жьілдық жиынтық табысты күрайды және ол № 5 БЕС -на сэйкес стандартқа сай есептелінеді. Табыс сондай-ак тауарлы-материалдық запастарды сатқаннан, қызмет көрсеткеннен, кэсіпорынға жататын активтерді пайдалануга беруден, пайыздардан , роялтиден жэне дивиденттерден алынуы мүмкін.
Табыс дайын өнімдерден, сатып алынган тауарлардан жэне көрсеткен кызметтерден алынады; олардың сатылу құны тараптар аясында жасалған келісімшартта аныкталады. Ал мәміледен шығатын табыс сомасы бағасын немесе сатудан жасалатын жеңілдіктерін ескере отырып, олардың құндарын өлшейді. Сатып алушылардың алған активтер үшіп төлеген сомасын сату құны деп атайды. Сату кұнын анықтаган кезде, тараптар өздерінің келісімшартында бухгалтерлІк есептің мынандай басты қағидаларына көңіл бөледі: есептеу, шындық, алалмау, яғни, екі жақты да бІрдей көру, сақтық жасау т.б. тауарды сатканнан түскен табыс келесі жагдайды сақтаган кезде танылады: табыс сомасын үлкен деңгейдегі дәлдікпен бағалағанда, ягни екі тарап та мәмілеге қатысқан кезде, сатушы қанадай соманы сұрап отырғанын жэне қандай соманы сатып алушьт төлейтіндігін білген жағдайда; мэмілемен байланысты экономикалық олжаны жэне соны субъектінің алу ыктималдығы бар болуы мүмкін. Ал бұл сатушынын. саткан тауары үшін келісім-шартта көрсетілген соманы сатып алушының төлейтіндігі туралы сенімін білдіреді.
Келесі шарт сатушыдан сатып алушыга өтетін меншік қүкығы болып табылады, бүл әдетте берілген гаден басталады, ал егер сатушы меншік иесі ретінде күкығын және міндеттемесін сақтаған болса, онда ол сатылған болып табылмайды және табьгс танылмайды; мэміле бойынша күтілетін шығын үлкен нолдік деңгейдегі бағалауды кажет етеді.
Көрсеткен қызметтен және орындалған жүмыстан алынған табыстар, мына жағдайларды қоспағанда, тауарды сатқаннан алынатын табыс ретінде танылады:
Қолданылшн эдебиеттер:
Қазақстан Рсспубликасыныц Қаржы министрлігі бекіткен « Бухгалтерлік есепті жүргізу ережелері» №177 22.05.07ж
Келуімжаев Қ.Қ,Құдайбергенов Н.А « Бухгалтерлік есеп теориясы жэне негіздері» - Алматы, Экономика, 2006ж
Радостовец В.Н Радостовец В.В Шмидт О.И. « Кэсіпорыпдағы есеп»-Алматы, ЦентрАудит - Казахстан,2002ж
Опсәлэмов Н.Ә, Оспанова 3. Ә « Бухгалтерлік есеп», Алматы, 2007ж
В.Л Назарова « Бухгалтерлік есеп» Алматы,Эк°номика 2005ж
Баймұханова С.Б. Балапанова Ә. Ж. « Бухгалтерлік есеп негіздері» Алматы, « Қазақ Университетіі» 2001 ж
Келуимжаев Қ. Қ Әжибаева З.НКұдайбергенов I І.А « Бухгалтерлік есеп принциптері» - Алматы, Экономист 2003 ж
Назарова В.Л « Бухгалтерский учет в отраслях». Учебник. -Алматы: « Экономика» 2005ж
Мырзагалиев Б.С Абдушукуров Р.с « Бухгалтерский учет на предприятиях и организациях» - Алматы, Юридическая литература, 2005 ж
Сейдахм^това Ф.С « Бухгалтерский учет в соврсмениых условиях» учебное пособие Алматы 2000 ж
Нурсеитов Э.О « Руководителю и бухгалтеру о расчетах и взаимозачетах» Алматы, 2006ж.
Әжібаев 3. Н « Аудит» , Алматы, 2007ж
Абленов Д.О « Аудит негіздері» -Алматы, Экономика 2005ж
Г.Ә Әбдіқалықов « Аудит әйе Бухгалтерлік есеп» Алматы « Қазақ
университеті», 2000ж. **^-

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Іс-тәжірибеден есеп беру
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Жоспар

Кіріспе
I. ЖЫЛДЫҚ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС.

Негізгі кызметтен түскен табыстың есебі
Негізгі емес кьгзметтен түскен табыстың есебі
Басқа ұйымдардың қызметіне катысудан түскен табыстар,
олардың белгіллерін ашу

II СЕМЕЙ ЖОЛДАРЫ ЖШС-ТЫҢ ЖЫЛДЫҚ ЖИЫНТЫҚ
ТАБЫСЫ

ЖШС Семей жолдары-ның даму тарихы
ЖШС Семей жолдары-ның негізгі қызыметінен түскен
табыстарының есебі
ЖШС Семей жолдары-ның негізгі емес қызметтен түсетін
табыстың есебі

III.СЕМЕЙ ЖОЛДАРЫЖШС-ТЫҢ ЖЕТІЛДІРУ ШАРАЛАРЫНЫҢ МЕТОДИКАЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҒЫ

3.1 Семей жолдар ЖШС -тің жылдық жиынтық есебі бойынша
ішкі аудитті жүргізу
3.2 Жылдык диынтық табысты есотгеу кезінде 1 С бағдарламасын
қолдану

Қорытынды
Пайдаланылған эдебиеттер
Қосымшалар
Кіріспе

Негізгі және негічгі емес кызметтерден алынгаи табыс жьілдық жиынтық
табысты күрайды және ол № 5 БЕС -на сэйкес стандартқа сай есептелінеді.
Табыс сондай-ак тауарлы-материалдық запастарды сатқаннан, қызмет
көрсеткеннен, кэсіпорынға жататын активтерді пайдалануга беруден,
пайыздардан , роялтиден жэне дивиденттерден алынуы мүмкін.
Табыс дайын өнімдерден, сатып алынган тауарлардан жэне көрсеткен
кызметтерден алынады; олардың сатылу құны тараптар аясында жасалған
келісімшартта аныкталады. Ал мәміледен шығатын табыс сомасы бағасын немесе
сатудан жасалатын жеңілдіктерін ескере отырып, олардың құндарын өлшейді.
Сатып алушылардың алған активтер үшіп төлеген сомасын сату құны деп атайды.
Сату кұнын анықтаган кезде, тараптар өздерінің келісімшартында бухгалтерлІк
есептің мынандай басты қағидаларына көңіл бөледі: есептеу, шындық, алалмау,
яғни, екі жақты да бІрдей көру, сақтық жасау т.б. тауарды сатканнан түскен
табыс келесі жагдайды сақтаган кезде танылады: табыс сомасын үлкен
деңгейдегі дәлдікпен бағалағанда, ягни екі тарап та мәмілеге қатысқан
кезде, сатушы қанадай соманы сұрап отырғанын жэне қандай соманы сатып
алушьт төлейтіндігін білген жағдайда; мэмілемен байланысты экономикалық
олжаны жэне соны субъектінің алу ыктималдығы бар болуы мүмкін. Ал бұл
сатушынын. саткан тауары үшін келісім-шартта көрсетілген соманы сатып
алушының төлейтіндігі туралы сенімін білдіреді.
Келесі шарт сатушыдан сатып алушыга өтетін меншік қүкығы болып табылады,
бүл әдетте берілген гаден басталады, ал егер сатушы меншік иесі ретінде
күкығын және міндеттемесін сақтаған болса, онда ол сатылған болып
табылмайды және табьгс танылмайды; мэміле бойынша күтілетін шығын үлкен
нолдік деңгейдегі бағалауды кажет етеді.
Көрсеткен қызметтен және орындалған жүмыстан алынған табыстар, мына
жағдайларды қоспағанда, тауарды сатқаннан алынатын табыс ретінде танылады:
-есеп беру күніне мәміленің аяқталу кезеңі үлкеи деңғейдегі дәлдікпен
аныкталса;
-мәмілені жүргізу кезінде жұмсалған шығыстарды да, мәмілені аяктау үшін
кажет шығыстары да үлкен деңгейдегі дэлдікпен бағаланса.
Субъект барынша дәлдік деңгейінде табысн анықтай алады, ол: мәмілеге
қатысушылармен төлем жағдайы мен тэсіліне, күтілетін компенсациясына әрбір
тараптың кұкығын"қатысты мәселелер бойынша мәмілеге қатысуіпылармеп ортак '
шеіііімге келген жағдайда кол жеткізеді.
Мэміленің сипатьша карап оның аяқталу кезеңін анықтаған кезде мына
эдістердің бірш пайдаланады:
-белгілі бір күнге жалпы мэміле бойынша жасалған шыгыстардың пайыздық
катымасы;
-белгілі бір күнге жалпы мэміле бойынша орындалган қызметтің пайыздық
қатынасы;
- орындалған жұмысты талдау.
Аралык негізде жасалатын төлемдер, ягни сатып алушылардан аванстар,
табыс болып танылмайды.
Қьгзмет көрсетудің, яп-іи мәміленіц нэтижесінде үлкен денгейдеп
дәлдІкпен табысты анықтау мумкін болмаған жагдайда, табыс жұмсалған шыгыс
мөлшерінде танылады, яғни сол шығыстың орнын жабады.
I. ЖЫЛДЫКЖИЫПТЫҚТАБЫС.

1.1 Негізгі қызметтен түскен табыстың есебі.
Негізгі қызметтерден түскен табыстардың есебі 70-бөлімшесінің Негізгі
кызметтен тускен табыстар шоттарында ұйымдастырылады. Бүл топка мына
төмендегі синтетикалык , әрі пассивтік шоттар жатады.:
6010- Дайын өнімді ( жұмыстарды, қызметтерді) сатудаң түскен табыс
шоты. Бұл шотта өнімді сатудан, орындалған жұмыстардан және сыртқа
керсетілген қызметтерден түсетін табыстар көрсетіледі. Аталған шоты өнімді,
жұмыстарды жэне кызметтерді жасайтын материалдык өндірІс саласындағы
кэсіпорындар пайдаланады. Есепті кезең бойы 6010 -шоттың кредитінде дайын
өнімді, жұмыстарды және кызыметтерді сатудан түскен табыс сомалары
жинакталады.
6010-шоты бойынша жасалған шоттардың корреспонденциясы төменде
келтірілген.
Кесте:
Шауашылык опсрацияларының мазмұны Сомасы, Шоттар
тсңгс корреспонденциясы
Дебет Кредит
1 2 3 4 5
1 Салыктық шот - фактураларының және 500000 2110-2120 6010
накладнойдың негізінде келісімді
бағасы бойынша дайын өнім босатылды
2 Қосылган кұн сомасына ,13%^ 80000 2110-2120
3 Жұмыстары кабылдау актілерінін 200000 2110-2120 6010
негізінде негізгі жэне косалқы
өндірістердің цехтарында орындалган
жұмыстар мен қызметтер
4 Сатып алушылар ұсынган шоты бойынша 814200 1010 2110
есеп айырысу шотына қаражат келіп
түсті 812000 теңге (580000+232000)

Дайын өнімді, жұмыстарды және кызметтерді сатудан түскен табыс сомасы
есепті кезеңнің аяғында.
Жиынтық табыс шотына көіріліп жазылады. Бүл кезде 6010 шоты дебеттеледі
де571 шоты кредиттеледі.
6020 Алынған тауарларды сатудап түскен табыс шоты. Бұл шотта алынған
тауарларды сатудан түскен табыстар көрініс табады. Бұл шотта сауада, сондай-
ақ жабақтау, делдалдық саласыңда жэне сыртқы сауда жұмысын ұйымдастыруда
колданады. Саудамен, делдалдык кызметпен жэне экспорттык -импорттык
операциялармеы айналысатын кез келген өнеркас-іптік, ууылшаруашылык
және басқа кэсіпорындар
олардың жарғысында алдыіі ала ескерілген болса ғана, бұл аталған шотты
колдана алады.
6020- шоты бойынша жасалатын шоттардың корреспопденциясы
жоғарыда келтірілген 6010 шоты бойынша жасалған
корреспонденциясымен бІрдей болып келеді.
6030- Құрылыс - монтажлау, жобалау- зерттеу, геологиялык барлау,
гылыми зерттеу және баска жұмыстарынан түскен табыс шоты. Шотты құрылыс
монтаждау, геологиялық барлау, жобалау -зерттеу жэне ғылыми -зерттеу
кэсіпорындары мен үйымдары тапсырыс берушілердің жүмыстарын орындаганнан
түскеи табысты көрсету үшін пайдаланылады. Аталган шотты, кәсіпорындар
келтІрілген жұмыстардың түрлерін орыыдауы қарастырылған болса ғана
пайдалана аладжы. Шоттарының корреспонденциясы 6010-шот бойынша жасалган
шоттардың корреспонденциясымен бірдей болып келген.
6040- Жүктерді жэне жолаушыларды тасымалдау бойынша келтірілген
қызметтерден түсетін табыс шоты. Шотты теміржол, автокөлік, әуе жолы,
теңіз жолын, су жолы жэне көліктің басқа да түрлері (метро,трамвай,
троллейбус) жүктерді жэне жолаушыларды тасьшалдау бойынша тиісті
кызметтерінен түскен табыстарды есепке алу үшін колданады. Шоттарының
корреспонденциясы 6010-шот бойынша келтірілген шоттардын
корреспонденциясымен бірдей болып келеді.
6050- Жылдан алынатын табыс шоты мүлікті жалға бергеннен тусетін
табыстар туралы акпараітары жинактауға арналған.
Мүлікті жалға бергені үшін алынатын жал төлемін есептегенде
6050 Жалгадан альшактын табыс шоты кредиттеледі де, мына
төмендегі шоттар:
2120- Тараптардың берешегі^140 Тәуелді серіктестіктердің берешігі,
2130 Бірге бақыланатын заңды тұлғалардыңберешігі -бас жэне тэуелді
серіктестердің есептелеген жал төлемінің сомаларына;
1630- Басқадай дебиторлық берешек -эр түрлі жалға алушылардың
есептелген жал төлемнің сомаларына;
3510-Болашақ кезеңдердің табыстары-қазіргі есептік кезеңге
жаткызмайтын, алдын ала төленген (шоттардын дебеті, 3510-шоттын кредиті)
жал төлемнің сомаларына дебеттеледі.
6050- шотта есепке алынған табыстар жыл аяғында - Жылдык жиынтық
табыс шотына көшіріліп жазылады, яғни 6050- шоттың дебетІ,6000- шоттың
кредиті бойынша көрсетіледі.
6060- Байланыс ұйымдарының көрсеткен қызметтерінен түскен табыс шоты;
6070- Сақтандыру компанияларынын кызметінен түскенг табыс шоты;6080 -
Инвестициялық қызметтен түскен табыс шоты. Бұл шоттар экономиканың тиісті
салаларында алынған табыстардың есебіне арналған. Алынған табыстардың
сомаларының көрініс беруі 6010- ші жэне басқа шоттарда есеггке алынған
өнімді ( жұмыстарды,қызметтердІ) сатудан түскен табыстардың көрініс
беруімен бірдей бблып келеді. Сактандыру төлемдері сактандыру төлемі
акша каражаттарын есептейтін шоттардыц дебстіне, 2130 шотының кредитіне
жатқызылады. Жылдың аяғында 6060-6080 шоттар жабылады (6060,6070,6080-
шоттарының дебеті,571-шоттың кредиті).
6090- Негізгі қызметтен тұскен басқа да табыстар шоты. Бү_л шотта
негізгі қызметті жүзеге асырудан келген, жоғарыда келтірілген шоттарда
есепке түспеген табыстар көрініс табады.
Мұндай табыстарға кэсіпорын кызметіміц баска түрлерІ бойынша жасалған
өнімді, жү_мыстарды жэне қызмеггерді сатудан ( өсімдік шаруашылығы, мал
шаруашылығы, барлык шаруашылығы, кұс шаруашылығы тағыда баскалар өнімін
сатудан) түскен табыстар жатады. 6090-шоттағы табыстарлды көрсету жөніндегі
жазбалар 6010- ші жэне 6020-ші шоттар бойынша келтірілген жазбалармен
бірдей болып келеді.
6090- шотының кредиті бойыжпа негізгі кьізметтен түскен бпаска да
табыстардың сомасы көрсетілуі мүмкІн,
Жьглдың аяғында 6090- шотта есепке алынган табыстардың сомалары ыегізгі
табыс шотына көшіріліп жазылады. 709- -шоты жоғарыда көрсетілген
жазбалардан кейін жабылады.
6010-6090 шоттар бойынша талдау есебі ведомоста бір айда және жыл
басынан -бері алынған табыстардың басынан аяғына дейін жинақталған түрлері
бойынша жүргізіледі.
Қазақстан республикасы Қаржы министрлІгі Салық комитеті Төрағасының
12.12.2005 ж № 554 бұйрығымен бекітілген Корпарациялык табыс салығы
негізінде декларацияны жасау ережелері толтырылды.
Бұл Салық кодексінің 81-бабына сэйкес тауарларды ( Жұмыстарды қызмет
көрсетулерді) сатудан түскен табысты аныктауға болады.
Салық есептілігінің барлык нысаһдарының бірінші бөлімінде салык
төлеуші туралы ақпарат жазылады. Егер салық толеуші 1
электронды түрдегі нысандарды толтыратын болса, іске қосылған барлык
акпарат косымшалар бойынша автоматты түрде бөлінеді. Бірақ, дегенімен де,
мынандай деректер міндетті түрде толтыруға тиіс: Салық төлеушінің СТН-і;
Декларация табыс етілетін салық кезеңі;
3 тармақта егер салык төлеуші Қазакстан Республикасы Үкіметінің Сапа
саласындағы жетістьігІ үшін сыйлыгының лауреаты болып табылса, белғіленеді;
4-тармақта егер тізбесін Қазақстан Республикасының ҮкіметІ салык
кодексінің 140-7-бабы 1 -тармағының 1 -тармақшасына сэйкес бекіткен өз
өндірісінің тауарларын еткізуші заңды тұлға -Қазақстан Республикасы
Үкіметінің сапа сласындагь^ жетістігі үшін сыйлығының лауреаты өндіріс
процесі сапа меңеджменті мен қоршаған ортаны басқару жүйесіні ң 9000 жэне
14000 сериядағы ИСО халықаралық стандарттарына сәйкес сертификаттаған
болса, белгіленеді.
Бұдан әрі Тауарларды ( жұмыстарды, қызмет көрсетулерді ) сатубөлімі
толтырылады.
Егер Қазакстан Республикасының трансферттік бағаларды колдану кезінде
мемлекеттік бақылау жасау мэселелері жөнІндегі заңдарында өзгеше
көзделмесе, қосылған қүн салығы мен акцизді қоспағанда, өткізілген
тауарлардың, орындалған жұмыстардың, көрсетілген кызметтердің кұны
тауарларды ( жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) өткізуден тускен табыс:
тауарлар толык мемесе ішінара қайтарылған;
мәміле шарттары өзгерген;
3)өткізілген тауарлар (жұмыстар, кызмет көрсетулер) үшін
багалар, отемдер өзгерген;
4)теңгемен төлеген кезде өткізілген тауарлардың
жұмыстардың, қызмет көрсетулердің) қүнындағы айырма алынған
жағдайларда түзетілуге тиіс.
Табысты түзету аталған взгерістер болған салық кезеңінің корытындысы
бойынша жургізіледі.
Басқада табыстар салық кодексінің 80-бабына сэйкес жылдық жиымтық
табыска қосылатын,бірақ декларацияның 100.00.001-100.00,019 жолдарында
корсстілмеген салык төлеушінің табыстарын анықтауға арналған.
В бағанда табыстың тиісті турі көрсетіледі: 01- активтер шығып қалған
кездегі табыс, ол тауарларды өткізуден түскен кұн салығы немесе үйлерді ,
ғимараттарды, сондай-ақ амортизацияға жатпайтын активтерді өткІзуден түскен
қү_н өсімінен түскен табыс салығы болып табылмайтын жэне бухгалтерлік есеп
ережелеріне сэйкес табыс ретінде танылатын табыстар сомасын қамтидь;
02-меншікті акциялар қүйының оларды орналастыру кезінде
эмитент аталған олардың атаулы кұнына^часуы;
03-мүлікті пайдалану кұкығын беруден түскен табыс, ол мулікті
■ пайдалану күкығын беруден алынуға тиіс және бухгалтерлік есептІң
ежелеріне сәйкес табыс деп танылатын салық төлеуші табысының
сомасын камтиды;
04-сақтандыру жағдайы басталған кечде алынған сақтандыру
төлемдері. Бұл код бойынша 100.22.0001 жэне 100.222.002 жолдарға
косымша нысандардың Н бағанында көрсетілген сактандыру төлемдері
ескерілмейді;
05-металдық шоттар бойынша алынуға тиісті табыстар;
99- басқада табыстар.

1.2 Негізгі емес кызметтен түскен табыстың есебі.
Негізгі емес қызметтен түскен табыстың есебін есептеу үшін шоттардың Бас
жоспарының Негізгі емес қызметтен түскен табыстың есебі деп аталатын
бөлімшесі арналған және оған келесі пассивтік күрделі шоттар жатады. 721
-шоты Материалдық емес активтерді сатудан түскен табыс материалдық емес
активтердІ сатудан келген табыстарды жинақтауға арналғап.
Материалдық емес активтерді сатқан кезде мынадай шоттардың
корреспонденциясы жасалады Кесте:
Шаруашылык операцияларьшың мазмұны Сомас ы Шоттар
теңге корреспонденцияс ы
Дебет Кредит
1 3 4 5
1 Материалдык емес активтер сатылады: 170000 1220 6210
калдык кұнына тозған сомасына 30000
босатылған кұнына 211000
2 Сатылған материалдық емес активтер 33760 1420 6210
бойынша есептелген қосылган кұн
салыгы сомасыиа ( 13%)
3 Жыл соңында 6210 жэне 7410 шоттарында211000 6210 7410
есептелген сомасы, жиынтык жылдык170000
табыс шотына есептен шыгарылады:
табыс шыгыс

6210-шоты Негізгі құралдарды сатудан түскен табыс негізгі құралдарды
сатудан түскен табыстарын жинақтауға арналган.
Негізгі құралдарды ашқанда мынандай шоттардың
корреспонденцияеы жасалады.
Кесте:
№ Шаруашылык Шоттар
операцияларыны ң Сомасы Корреспонденциясы
мазмұны теңге Дебет Кредит
3 4 5
1 Негізгі кұралдар сатылды
қалдық құнына
Негізгі кұралдың
тозу сомасына 300000
босатылган 50000
(босату) құнына 390000 1220 2410
Сатылған негізгі
кұралдар бойынша
есептелген косылған кун
салығы сомасына(13%) 32400 ' - 3130 6210
Жыл соңында 6210 және 6210 1220
7410 шоттарында390000
есептелген сомасы,300000
жиынтык жылдык табыс
шотына
есептен шығарылады. -табыс
-шыгыс
түскен табыс бағалы ақпаратты жинақтауға

6210-шоты Бағалы қағаздарды сатудан кағакздарды сатудан алынган
табыстар туралы арналган.
6210-шот бойыжасалган шоттардың корреспонденішясы төменде келтірілгеы.
Кесте:
№ Шаруашылықоперацияларынын Сомасы Шоттар
мазмүны теңге корреспонденциясы
Дебет Кредит
1 2 3 4 5
1 Косіпорын өзі алған бағасы 60000 1220 6210
бойынша-акциялардьңоблигациялард
ы жэне басқа бағалы кагаздарды
сатты
2 өздері алған багалы кағаздары 200000 6210 1220
үшін, сатып алушыларга шотты
ұсынды.
3 Бағалы қағидаларды сатудан 200000 1010 1040 6200
алынған жалпы түсімі кассаға
жэне есеп айырысу шотына келіп
түскен
4 Алынған бағалы қағаздар үшін, 100000 1040 6200
бас кәсіпорынға шоты үсынылады
5 Кәсіпорын өз қьпметкерлеріне 200000
жэне баска адамдарға шотын
ұсынган
6 Есептеген шыгарылған қаржылық 170000 6150 1220
инвестицияларға Катысты қайта
бағалау сомалары табыстарга
кошіріліп жазылды
7 Жылдың аяғында бағалы қағаздарды■-■ -
сатудан алынған
табыстардың-.сомасы жиынтык

табыс шотына көшіріліп870000 6000 7000 1220 1220
жазылдьі: -табыс -шығыс 600000

6160 Акция бойынша дивиденттер жэне пайыздар туріндегі табыстар шоты
үзак мерзімді жалға берілген карыздарды, сатып алынған багальі кағаздарды,
пайыз түрінде алынған табыстарды, акция бойынша алынған дивиденттерді
есептеуге арналған.
Пайыз түрінде алынатын табыстар 5 БЕС сәйкес активтерден алынатын
шынайы табыстарды уакытша қатынастык негізінде есекеріледі. Мысалы,
субъектінің туарды сатып алушыларда 24% жылдык мөлшердегі векселі бар
делік. Қарыз сомасынан вексель юойынша ай сайынғы табысы 2 %( 2412)
қүрған. Табыстан төленетін дивиденттер акционерлердің оны алуы туралы қүқьі
белгіленсе ғана танылады.
Акциялар бойынша дивиденттерді, сатып алынған бағалы кағаздар бойынша
есептелген пайыздарды, берілген қарыздарды алған кезде шоттар
корреспонденциясы жасалады.
Алынған табыстар 571- Жиынтык табыс -шотына көшіріліп жазылғаннан
кейІн 6210-шоты жабылады.
6220- Бағам айырмашылығынан түскем табыс шоты айырбасталатын
конверттелетін шетелдік валюталарына шаққандагы теңге бағамының өзгерісі
кезінде пайда болатын бағамдық айырманы есепке алуға арналған.
Бағам айырмашылығынан алынған табысқа шоттардың мынандай
корреспонденциясы құрайды. """
Кесте: "^
№ Шаруашылықоперациялары ның Сомасы теңге Шоттар
мазмұны корреспонденциясы
Дебет Кредит
1 2 3 4 5
1 Дебиторымен есеп айырысу шоты60000 6210 1210
мен акша қаражаттары бойыпша
бағамдық айырмасынан түскен
табыс: -сатып алушылармен
жэне тапсырыс берушілермен
-бас серікиестіктерімен 10000 6210 6230
-берілген аванстармен бойынша15000.. 6210
-ақша каражаттарынын шоттары 160000 6210 1010
бойынша
2 Кредиторлармен есеп 6210
айырысу шоттары бойынша 50000
бағамдык айырмасынан түскен
табыс: - бас
серіктестіктерімен
-алынған аванстар бойынша 60000 6210 5110
1
3310
-жабды ктау ш ыл ардың жэне 30000 6210
мердігерлермен т.б.
-несиелік операциялар 20000 ~62І0
бойынша '
3 Жыл аяғында бағам 4050000 6210 6230
айырмашылыктарының сомалары
жиынтықтабыс шотына
көшіріліп жазылдады

Жыл аяғында 6250 шоты бойынша калдык калмау керек.
6230- Аткарушы үкімет органдарының субсидиялары шоты үкімет
органдарынан алыпған субсидиялардың сомалары туралы акпараттың есебін
есепке алады.
Субсидия дегеніміз -үкімет органдарының заңды түлгаларға беретін,
эдетте, ақшалай жәрдемақысы.
Жыл аяғында эдетте 6230 -шоты бойынша калдық калмауы керек жэне ол 6000
шотымен жабылуы тиіс. Алайда, кэсіпорын субсидиялары қандайда бір мақсатты
шараларға жүзеге асыратын болса, ( мысалы, жергілікті бюджеттен жергілікті
жолдарды күтіп ұстауға жэне жөндеуге алса) онда ол жылдан жылға ауысуы
мүмкін, бірақ дегенмен 6230 ■шотының жабылуын қамтамасыз ету керек. 6230
шоты бойынша келесі шоттар корреспонденциясы жасалады.
Кесте:
№ Шаруашылыкоперацияларын ын Сомасы тенгеШоттар
мазмүны корреспонденциясы
Дебет Кредит
2 3 4 5
Кэсіпорын аткарушы укімет 300000 6200 7210
органдарынан субсидияларды
мына максаттарға алады: -
мектепке дейінгі балалар
мекемелерін кутіп ұстауға
-элеуметтік сала объектілерін 200000 .7210 ^6200
( клубтарды, кітапханаларды,
■-
мұражайларды, ауруханаларды
жэнс т.б күтіп ұстауға,
-карантиндік шараларды, 60000 6200 60000
індетпен күресуді, жергілік
жолдарды күтіп ұстауды, безгек
массасымен күресуді жэне баска
мақсатты шараларды жүзеге
асыруға

6250- Баска да шоты кэсіпорынның негізгі емес кызметіне түскен
табыстарды есепке алуга арна;ігаи. Лтап айтканда, бұл шотта табыстардың
мынандай түрлері көрінІс береді;
-негізгі құралдарды түгендеу кезінде аныкталған негізгі құралдардың
есепке алынбағандары (2414 шоттарының дебеті, 6250-шотының кредиті);
- түгендеу кезімде аныкталган материалдардың, дайын өнімдердін жэне
алынған тауарлардың есепке алынбағандары (1310,1311,1312,1313-шоттарының
дебеті, 6250 шотының кредит);
-түгендеу кезінде анықталған акша каражатының есспке алынбагандары (
шоттарының дебеті, 6250 шотының кредиті);
-қыска мерзІмді қаржылық инвестицияның ағымдағы құпыныц өзгеруінің
нәтижесінде алынған табыстар (шоттарынын дебеті ,6250 кредиті);
Келтірілген жазбалардан кейін 6250-шоты жабылуы керек. 6210-6250-шоттары
бойынцда талдау есебі кәсіпорынның өаджері эзірлеген номенклатуралык
баптары бойынша жасалған тізімдемесіне және кәспорынның есеп саясатына
сәйкес жүргізіледі.
Жылдық жиынтық табыс төтенше жағдайға басшының шешімІне байланыссыз
және субъекті әдеттег кызметіне тәы емес, өте сирек кездесетін операциялар
мен оқиғалар жатады.
Төтенше жағдайды әдеттегі жағдайдан ажырату өте қиынға түседі,өйткені
бір кәсіпорынға ол ахуал күтпеген жағдай болып көрінсе, ал екіншіден ол
дәстүрлі жағдай болыптабылуы мүмкін.
Егер оның келесі сипаттамасы болса, операция немесе окиға тәтенше болып
саналауы мүмкін. өте сирек болса;
жай немесе әдетті бір бөлігі болып табылса; ал мына жағдайларды
төтенше жағдай ретінде қарастыруға болмайды:
-валюта бағамының ауытқуы;
-келісім шартта көрсетілген бағаға түзетулер енгізу; - мүліктерді,
кұрал-жабдыктарды, . инвестицияны сатудан немесе есептен шығарған
кездегі алынатын табысты немесе зиянды;
-салық жеиілдІктерін алып тастауды, корпаративтік табыс
салықтарынвіңг мөлшерлемесінің төмендеуі тағы басқалар.
Тоқтатылған опсрациялардан жэне төтенше ахуалдан алынган зиян мен
табыстын есебі мына шоттарды жүргізіледі:
7710- Табигат апаттарынан болған өлмейтін зияндар шоты;
7720- Табиғат апаттарынан алынған табысы (зияны) шоты;
7730- Тоқтатылған операциялардан алынған табыстар зияндар шоты .
табиғат апаттарына болған өтелмейтін зияндар мүмкіндігінше сақтандыруды
қажет етеді,ол үшін кәсіпкерлІктің тэуекелділігіне резервтер жасау керек.
Бұл жағдайда, яғни резервтік корлар жасалмаса, олар
сақтандырушыұйымдарынам өтем акысын ала алмайды, ягни өтелмейді.
Төменде 7710 шоты бойыпша шоттар корреспонденциясы келтірілген.
Кесте:
Шаруашылык операциялардың мазмұны Сомасы Шоттар
корреспонденциясы
Дебет Кредит
Сактанушы мүлікті сактандыруға шар
жасаспаған.Селдің салдарынан трактор
жойылды.
1. Тракторды.- паЙдалануға қабылдап 210000 2425 2414
алған кезінен бастап, жойылған
кезіне дейінгі тозуының сомасы
есептелген.
2. Трактордың қалдык сомасы 590000 2414
3. Жыл аяғында 861-шотта есепке алынған590000
залал сомасын жиынтық табыска
жаткызады. ""*

Басқа активтердің ( материалдардың, дайын өнімнің, сатып алынған
тауарлардың) табиғат апаттарынан жойылуы да жоғарыда келтірілген
корреспонденция бойынша көрініс табады.
1.3. Табыстың белгілерін ашу.
Субъекті қаржылык есеп берген кезде түсіндірме жазбасын бірге тапсырды,
онда: көрсетілген қызметтен түсетін табыстарды аныктаудың жолдары;
дивиденттер, роялти, пайыздан алынатын табыс, көрсетілген кызмет, тауарды
сатудың нэтижесінде пайда болатын табыстарымен қоса есептік кезең үшін
танылатын, табыс түрінің эрбІр мэнді сомасы ашылуы тиіс. Тауарды айырбастау
немесе қызмет көрсету нәтижесінде пайда болатын табыстар сомасы бөлек ашып
көрсетіледі.
Басқа ұйымдарға үлестік катысудан түскен табыстардың есебі Басқа
ұйымдарға қатысудан түскен табыс шоттарында жүргізіледі. Шот күрделі жэне
оның талдамалы есебі эрбір ұйымдар бойынша жүреді. өйткені ол сол
ұйымдармен бірлескен кызметін немесе өз капиталын салуын жүзеге асыруы
мүмкін.
7710-шотыньщ дебеті меп кредиті бойынша келесі шаруашылык операциялар
көрініс табады.
Кесте:
Шаруашылық операциялардың мазмұны Сомасы Шоттар
Мың теңгекорреспонденциясы
дебет кредит
1 2 3 4 5
1 Бас немесе тәуелді серіктестіктер 150 000 2210 7710
өздерінің таза табысынан үлестік
табысқа тиіселі сомасын есептейді
2 Бас немесе тэуелді серіктестіктер 90 000 7710 2210
өздерінің тача табысынан үлестік
зиян сомасын есептейді

Басқа ұйымдарға катысудан алған табыстар жыл аяғында 7710 шотьтнан
шоттың не дебетіне, не кредитіне есептген шыгарылады. Жыл соңында 7710-
шоты бойынша калдык қалмауы тиіс.
Салык салынатын табыс. Салық салынатын табыс жылдық жиынтық табыс пен
осы Кодекстің 122-бабына сэйкес жасалган түзетулерді ескере отырып, осы
Кодекстің 80-103, 105-114-баптарында көзделген шегерімдер арасындағы айырма
ретінде айқындалады. Жылдық жиынтық табыс осы Кодекстің 91-бабына сэйкес
түзетілуге тиіс.
80- бап. Жылдык жиынтыктабыс.
І.резидент заңды тұлганың жылдык жиынтык табысты салық кезеңі ішінде
Қазақстан Рсспубликасы меи одан тыс жерлерден алынуға тиіс табыстардан
тұрады.
Қазақстан республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын
резидент емес заңды тұлғаның жылдык жиынтық табысы осы Кодекстің 184-бабына
сәйкес анықталды.
2. жылдық жиынтық табыста салык төлеуші табыстарының барлық түрлерІ,
соның ішінде:
1) тауарларды ( жүмыстарды, қыз.мет көрсетулерді) өткізуден
түсетін табыс;
2) үйлерді, ғимараттарды сондай-ақ амортизациялауга жатпайтын
активтерді өткізу кезіндегі кұн өсімінен түсетін табыс.
2) міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыстар;
4)күмәнді міндеттемелер бойынша түсетін табыстар;
5)мүлікті жалға беруден түсетін табыстар;
6) Қазақстан Республикасының заңдармен провизиялар жазуға
ру_ксат етілген банктер мен бапк операцияларының жекелеген түрлерін
жүзеге асыратын үйыцмдар жасаған провизиялардың мөлшерін
азайтудан түсетін табыстар;
7) борышты талап етуді басқаға беруден түсетін табыстар;
8) кэсіпкерлік қызметті шектеуге қемесе токтауға келісІм үшін
алынған табыстар;
9) шығып калған тіркелген активтер құнЬіның ішкі тошъің кұн
балансынан асып түсуінен алынаіып табыстар;
кен орымдарын игеру зардаптарын жою жөніндегі нақты
шығыстар сомасынан кен орындарын игеру зардаптарын жою корына
аударылған соманың асып тусуінен алынатын табыстар;
ортақ үлестік мемшіктен тусетін табысты белу кезінде
алынатын табыстар;
12)таза табысты бөлген кезде алынған және эрбір
кұрылтайшының, қатысушының қатысу үлесін сактай отырып, резидент
заңды тұлғаның жарғылық корын улгайтуға бағытталған табыс;
13)сыйакылар;
14) ұтыстар;
II СЕМЕЙ ЖОЛДАРЫ ЖІЛС-ТЫҢЖЫЛДЫҚЖИЫНТЫҚ ТАБЫСЫ.
ЖШС Семей жолдары күрылуы 1932 жыльі Алматыдаш Қазақ жол көлігіне
багынатын Облыстык көлігінің кү-рылуынан басталады. Мекен жайы Семей
қаласы, Киров көшесі, №108 орналаскан болатын.
1935 жылы Тас жол мемлекеттік баскармасына багынған Ішкі Істер халық
комисариатының күрамындагы Облыстық жол бөлімі болды.
1953 ж облыстық жол бөлімі автотрестпен бірігіп ҚазақССР-ның Автомобиль
көлігі жэне тас министрлігіне бағынды.
Семей облыстык тас жол басқармасының басты міндеті магистраль жолдарын
жаңадан күру, колданыстағы жолдарды жөндеу мен пайдалану, сондай-ақ
облыстык жэне жергілікті маңызы бар жолдарын күту.
1981 жылы Семей облыстык тас жол басқармасының Қазак ССР Министрлер
Кеңесінің 09.04.1981 ж № 12 бұйрығының негізінде Облыстық жэне жергілікті
маңызы бар жолдардың өндірістік басқармасы деп атын өзгертті. Министрлер
Кеңесінің Қазак ССР автомобиль жолдарының министрлігІнің жүйесіндегі
үйымдастырушы баскарма кұрылымын жетілдіру туралы( 26.03. 1987 ж. №137
қаулысы Облыстық автомобиль жолдары бойынша басшының Қазқ ССР Министрлер
Кеңесінің 26.03.1987 ж №137 каулысымен автомобиль жолдарының өндірістік
басқармасының негіздерінде Семей облыстық автомобиль жолдарының өндірістік
басқармасы құрылды.
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік мекемелерін Акционерлік
Қоғамдарына айналдьіру ұйымдастыру шаралары туралы 05.03.1993ж № 1136
Шаруашылык тасқармасының органдарының жүйелерін жетІлдіру туралы 23.06.
1993 № 1291 нүсқауларына, ■ Мемлекеттік мүлігІ бойынша Семей аумактық
комитетінің комитетінің ұйымның 15.11,1993ж №1869 Мемлекеттік Акционерлік
коғам Президентінің Семей облыстык автомобиль жолдарының өндірістІк
басқармасын Семей жолдары Мемлекеттік акционерлік қогамына айналдыру
туралы, 19.11.1993 ж № 1869 Мемлекеттік акционерлік қоғамын тіркеу туралы
куәлікке сәйкес Семейоблыстық автомобиль жолдарының өндірістік басқармасын
Семей жолдары Мемлекеттік акционерлік қоғамына айналдырды.
Акционерлердің жалпы жиналысының 17.11.1995 ж.№ 3 шешімі жэне
ЗІ.01.1996ж. №354-1950-АО 007782248 Заңды түлганы мемлекеттік қайта
тіркеу туралы куэлігінің негізінде Семей жолдары Мемлекеттік Акциоперлік
Қогам Семей жолдары Акционерлік Қоғам болып қайта тіркелді.
1999 ж Шілде айында Семей жолдары Акционерлік қогам Семей жолдары
Ашык Акционерлік қоғам болып кяйта тіркелді.
7.02.2005 ж акционсрлердің жалпы жиналысының шешімі жнс 16.05.2005ж №135-
1917-27 ЖШС Эраңды түлганы мемлекеттік тіркеу туралы куэлігІ,
ЖауапкершІлігі Шектеулі Серіктестік кұрылды.
Семей жолдары Жауапкершілігі Шектеулі СерІктестік серіктестіктің
басқарушыға қатысушылардың жалпы жиналысында тағайындайтын және бекітілген
бас мүдір баскарады.
Бүгінгі күиде Семей жолдары Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік Шығыс
Қачакстан облысында облыстық және жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарын
салу, жөндеу, күту,фракциялық киыршыктас өндіруге арналғантас және гравий
материалдарын игеру, жол жүЙесіндегі тұтынушылар сұранысын қанағаттандыру
үшін жэне ЖІПС-тің ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Корпоративтік табыс салығын есептеуде жылдық жиынтық табыc
Жиынтық табыс
Жылдық жиынтық табыстың бухгалтерлік есептегі мәні
«Семей жолдары» ЖШС-тың жылдық жиынтық табысы
Жылдық жиынтық табысты есептеудегі салықтардың экономикалық мазмұны
Корпоративті табыс салығының есебі бойынша халықаралық қаржылық есеп беру стандарттары
Тәжірибелік жұмыс жөнінде есеп беру
Заңды тұлғалардың салық есебі және жиынтық жылдық табысты талдау
Дивиденттер бойынша есеп айырысу
Педагогикалық тәжірибе бойынша есеп
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь