Мектепке дейінгі балалардың психикалық деңгейін арттыру

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
І. БАЛАНЫҢ ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫНДАҒЫ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ФАКТОРЛАРДЫҢ РОЛІ
1.1. Баланың психикалық дамуындағы биологиялық және әлеуметтік фактор ролінің жалпы сипаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2. Психикалық дамуыды дұрыс жолға қою негіздері мен міндеттері ... 12
ІІ. МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУЫНДАҒЫ БАСТЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕР
2.1. Мектеп жасына дейінгі психикалық дамудың жеке.дара ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..22
2.2. Жас шағы кезеңдері және психикалық дамуды кезеңге бөлу ... ... ... 25
ІІІ. МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ ЖЕКЕ БАСТЫ ДҰРЫС ҚАЛЫПТАСТЫРУ НЕГІЗІ
3.1. Балабақша тәрбиешісінің балалардың зерттеуі ... ... ... ... ... ... ... ... ...30
3.2. Мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту үшін психологиялық жетілдіруге арналған жұмыстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...33
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .48
ГЛОССАРИЙ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52
КІРІСПЕ

Зерттеудің көкейкестілігі: Білім беру заңында арнайы жалпы бiлiм беретiн оқу бағдарламалары, жалпы бiлiм беретiн оқу бағдарламалары негiзiнде әзiрленеді, мектеп жасына дейінгі балаларды оқытуға және дамытуға бағытталған, бiлiм алушылар мен тәрбиеленушiлердiң психологиялық-медициналық педагогтiк консультациялар ұсыныстарын ескере отырып айқындалатын психикалық-физикалық ерекшелiктерiн және танымдық мүмкiндiктерiн ескередi.
Ел басымыз Н.Ә.Назарбаевтың 2012 жылы халыққа жолдаған «Әлеуметтік - экономикалық жаңғырту-Қазақстан дамуының басты бағыты» - атты жолдауында білім беру саласына қазіргі заманғы әдістемелер мен технологияларды енгізу керектігі туралы айтылды.
Осыған орай, ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуде балалардың анатомиялық-физиологиялық және психологиялық ерекшеліктерін ескермейінше, табысқа жетуді ойластыруға болмайды. Физиологтар, психологтар мен педагогтар балалардың дамуын мынадай кезеңдерге бөліп қарастырады, нәрестелік шақ, сәбилік шақ, мектепке дейінгі жас, бастауыш мектеп жасы, жеткіншектік жас, жасөспірімдікшақ.
Оқу - тәрбие мазмұны мен түрлері, әдіс-тәсілдері белгілі бір жас ерекшеліктеріне, талап-тілектері мен мүмкіндіктеріне сәйкес болуы керек. Баланы белгілі бір жас кезеңіндегі дамудың жоғары деңгейіне сай және оны дамудың әлдеқайда жоғары сатысы келесі жас шағы кезеңіне табысты көшуді даярлайтын біліммен қаруландыру, оны іс-әрекет түрлеріне араластыру, оның бойында осыған лайық сапа, қасиеттер қалыптастыру қажет.
Әр шақтық кезеңнің жеке адамды қалыптастырудағы мәні қандай деген сұрақтың тууы заңды. Бұл күрделі сұрақ. Бұған психология ғылымының маңызды саласы – педагогикалық және жас ерекшелік психологиясы жауап береді.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Аймауытов Ж. Психология.- Алматы, 1995. Б. 69-80
2. Алдамұратов Ә. Қызықты психология.- Алматы, "Қазақ университеті”, 1992. Б. 36-44.
3. Актуальные вопросы организационно-психологического обеспечения работы с кадрами. Тематический сборник научных трудов. – М., 1989.
4. Алдамұратов Ә. Жалпы психология.- Алматы, "Білім” 1996. Б. 55-60
5. Әбдірахманов А.,Жарықбаев Қ. Психологиялық орысша- қазақша сөздік.- Алматы, "Мектеп”, Б. 112-117. 1976.
6. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. – М.: Просвещение, 1989. – 224 с.
7. Ахметқалиева Ғ.М. Мектепалды сыныбында балалардың өзін-өзі тануы арқылы адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру. Арнайы курс бағдарламасы. Өскемен, 2009. – 44 б.
8. Басов М.Я. Методика психологических наблюдений над детьми //Избр. психологические произведения. – М., 1975. – С. 27-189.
9. Бескаравайная Л.С, Перекатьева О.В. Этикет для малышей или Что такое хорошо и что такое плохо? Ростов на Дону. Феникс, 2003. С. 22-25
10. Божович Л.И. Психологические вопросы готовности ребенка к школьному обучению //Вопросы психологии ребенка к дошкольного возраста /Под ред. А.Н.Леонтьева, А.В.Запорожца. – М., 1995. – С. 132-142.
11. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. Киев, 1989. с. 178-179.
12. Венгер Л. Психологическая характеристика ребенка //Дошкольное воспитание. – 1977. - №5. – С. 40-46.
13. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Готов ли ваш ребенок к школе, -М., 1994.
14. Мухина В.С. Психология. – М., 1988. Возрастная и психологическая психология.С. 2- 3 1973
15. Выготский Л.С. Проблема возраста //Собр. соч.: В 6 т. – М., 1984.-Т.4С. 244-268.
16. Гаспарова Е. Ведущая деятельность дошкольного возраста// Дошкольное воспитание. - 1987. - № 7. - С. 45-50.
17. Гусев А.Н., Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Измерение в психологии: общий психологический практикум.
18. Елеусізова С. Қарым- қатынас психологиясы.- Алматы, 1995.
19. Жарықбаев Қ. Жүсіпбек Аймауытұлының психологиялық көзқарастары.- Алматы, 2000.
20. Жарықбаев Қ., Озғанбаев О. Жантануға кіріспе.- Алматы, 2000.
21. Жарықбаев Қ.Қазақ психологиясының тарихы.- Алматы, 1996.
22. Мұқанов М. Ақыл- ой өрісі.- Алматы, 1980. Тәжібаев Т. Жалпы психология.- 2000. Живи с улыбкой: игры, тренинги, тесты, сценарии, высказывания, притчи /Авт.-сост.,.
23. Жұмабекова Ф.Н. Мектепке дейінгі педагогика, Астана: Фолиант, 2008.
24. Запорожец А.В. Основные проблемы онтогенеза психики// Избр. психолог. труды: В 2 т., - М., 1986. – Т.1. С. 223-257.
25. Зеньковский В.В. Психология детства. – Екатеринбург, 1995.
26. Иванова Е.М. Аналитическая профессиография как средство обеспечения профессиональной диагностики /Вестник Московского университета, серия 14 “Психология”, 1989, №3.
27. Игенбаева Б.Қ. Бастауыш сыныптарда жеке тұлғаның рухани адамгершілігін дамыта оқыту әдістемесі.-Алматы: «РАДиАЛ», 2005.
28. Климов Е.А. Психология профессионала (избранные психологические труды). – М.: Воронеж, 1996. С. 89
29. Коломинский П.Я., Панько Е.А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста. – М., 1988. С. 56-60.
30. Кулагин Б.В. Основы профессиональной психодиагностики. – Л.: Медицина, 1984. – 216 с., ил.
31. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М., 1981. С. 122
32. Леонтьев А.Н. Психологические основы дошкольной игры// Избр. психолог, произведения: В 2-х т. - М., 1983. - Т.1. - С. 303-323.
33. Люблинская А.А. Детская психология. – М., 1971.
34. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М., 1996.
35. Михайленко Н., Короткова Н. Взаимодействие взрослого с детьми в игре //Дошкольное воспитание. - 1993. - №3. - С. 15; №4.-С. 18-23.
36. Мухина B.C. Игрушка как средство психологического развития ребенка// Вопросы психологии. - 1988. - №2. - С. 123— 128.
37. Мухина В.С. Мектеп жасына дейінгі балалар психологиясы. /Ред. басқарған Л.А.Венгер. – Алматы: Мектеп, 1986. Б. 11-23
40. Мұхаметова С.Қ., Қожаева С.Қ. Тәрбие теориясы. Оқу құралы: Астана, 2007. б 11-22
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ...........................................................................................................3
І. БАЛАНЫҢ ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫНДАҒЫ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ФАКТОРЛАРДЫҢ РОЛІ
1.1. Баланың психикалық дамуындағы биологиялық және әлеуметтік фактор ролінің жалпы сипаты........................................................................6
1.2. Психикалық ... ... ... қою ... мен ... ... ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУЫНДАҒЫ БАСТЫ ЕРЕКШЕЛІКТЕР
2.1. Мектеп жасына дейінгі психикалық дамудың жеке-дара ерекшеліктері..................................................................................................22
2.2. Жас шағы ... және ... ... ... ... ... ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ ПСИХИКАЛЫҚ ДАМУЫ ЖЕКЕ БАСТЫ ДҰРЫС ҚАЛЫПТАСТЫРУ НЕГІЗІ
3.1. Балабақша тәрбиешісінің балалардың зерттеуі...................................30
3.2. Мектеп жасына дейінгі балаларды дамыту үшін психологиялық ... ... ... ... ... ... ... беру заңында арнайы жалпы бiлiм беретiн оқу бағдарламалары, жалпы бiлiм беретiн оқу бағдарламалары негiзiнде әзiрленеді, мектеп ... ... ... ... және дамытуға бағытталған, бiлiм алушылар мен тәрбиеленушiлердiң психологиялық-медициналық педагогтiк консультациялар ұсыныстарын ескере отырып айқындалатын психикалық-физикалық ерекшелiктерiн және ... ... ... ... ... 2012 жылы халыққа жолдаған - атты ... ... беру ... ... ... ... мен ... енгізу керектігі туралы айтылды.
Осыған орай, ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуде балалардың анатомиялық-физиологиялық және психологиялық ... ... ... жетуді ойластыруға болмайды. Физиологтар, психологтар мен педагогтар балалардың дамуын мынадай кезеңдерге бөліп қарастырады, нәрестелік шақ, сәбилік шақ, ... ... жас, ... мектеп жасы, жеткіншектік жас, жасөспірімдікшақ.
Оқу - тәрбие мазмұны мен түрлері, әдіс-тәсілдері ... бір жас ... ... мен ... ... ... керек. Баланы белгілі бір жас кезеңіндегі дамудың жоғары деңгейіне сай және оны ... ... ... ... келесі жас шағы кезеңіне табысты көшуді даярлайтын біліммен қаруландыру, оны іс-әрекет түрлеріне араластыру, оның бойында осыған лайық сапа, ... ... ...
Әр шақтық кезеңнің жеке адамды қалыптастырудағы мәні қандай деген сұрақтың тууы ... Бұл ... ... ... ... ... маңызды саласы - педагогикалық және жас ерекшелік психологиясы жауап береді.
Көптеген кеңес педагогтары мен психологтары әр шақтық кезеңнің жеке ... ... ... мәні ... және ... пен ... ... бір тобын дамытуға, оның дамуындағы бұрынға кемшіліктерді түзетуге, кемшілік орнын толтыруға мүмкіндік береді.
Орыстың ұлы педагогы К.Д.Ушинский былай дейді: .
Алайда, адам ... ... ... ... ... және ... ... адамның қоғамда алатын биологиялық мінін білу керек т.б. адамның жынысы, ойлау қабілеті, жолын ... орта ... оның ... қалыптастырады.
Мектепке дейінгі мекемелерде психикалық процестерді балаларға үйрету үрдісіндегі дидактикалық ойындарды пайдалану арқылы ... ... ... ... ... нысаны: Мектепке дейінгі ұйымдардағы оқу-тәрбие үрдісіндегі психикалық даму көрсеткіші ойындары.
Зерттеу әдістері: Бақылау жүргізу, балалар еңбегінің нәтижелерін салыстыру, тәжірибелік эксперимент ... ... ... ... даму ... ... .
Жұмыстың объектісі: мектепке дейінгі балалар
Курстық жұмыстың мақсаты: ... ... ... ... ... даму ... ... жұмыстың міндеті:
* Мектеп жасна дейінгі балалардың психикалық дамуын теориялық тұрғыда қарастыру;
* Мектеп жасына ... ... ... ... таңдау;
* Мектеп жасына дейінгі балалардың жеке тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру;
* Психикалық дамудың негізгі әдіс-тәсілдерін зерттеу.
Курстық ... ... ... ... ... ... екі тараудан, қорытынды бөлімнен және пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады. Кіріспе бөлімінде зерттеудің көкейтестілігі, мақсаты, нысаны, пәні, міндеттері, баяндалады.
+ ... ... ... ... және әлеуметтік фактор ролінің жалпы сипаты
Балалардың психикалық дамуы көптеген ... ... Міне ... ... бес ... бала тұр. Ол ... етіп бірнеше сөздерді ғана айта біледі, қолына берген ... ... ... қарындашпен қағаз бетіне әлдене шатпақтар сызады. Мұның себебі неде? Мүмкін бала ... ... ... ... ... оған ... педагогигакалық тәрбие берілмеген болар, яғни оны мен ешқашан сөйлеспеген, ойнамаған, оны ... ... ... Осы ... ... да рас ... ... емес. Сондықтан да осылардың қай-қайсысы да біздің психикалық даму шарттары жөніндегі білімімізге негізделеді. Осы шарттарды анықтау-бала психологиясының маңызды ... Бала ... ... ... әсер ... ... ... тауып, санап шығаруға ұмтылып қана қоймай, сонымен бірге олардың әсері неде ... осы ... ... бала ... бір ... екіншісіне қалай өтетінін анықтайды.
Дамуы күрт бұзылған балалар, ... ... ... Ал, ... ... ... қызықтырады. Онысыз ерекшеліктерді түсіну мүмкін емес. Сондықтанда ғылымның ... ... бірі ... ... ... ... ... дамудың ерекше жағдайларын емес, нәтижесінде кез келген бала адам болып қалыптасатын және онсыз қалыпты даму мүмкін болмайтын жалпы шарттарының ... ... ... ... табылады.
Мұндай шарттарға бала организмінің табиғи қасиеттері (бірінші кезекте оның миының ... мен ... және ... өзін тәрбиелеп, үйрететін адамзат қоғамында, бөтен кісілер арасында өсетіндігі жатады.
Бала организмінің құрылымы мен атқаратын қызметін өзінің ата-бабасынан мұраланады. Туғаннан-ақ оның ... тән ... ... іс-әрекет органы болуға қабілетті миы, адамзаттық жүйке жүйесі болады.
Хайуанаттар әлемінде біздің ең жақын - адам тәріздес ... және ... ... ... көнбісі мен ұғымталы-шимпанзе. Олардың қимылы, ымдауы, мінез-құлқы кейде адамға ұқсастығымен таң қалдырады. Шимпанзе, адам тәріздес басқа да маймылдар сияқты,өзінің жалықпас ... ... Олар ... ... бойына қолына түскен нәрсені жұлқылап түтіп, жорғалап бара жатқан құрт-құмырсқаны бақылап, ... ... ... отыра береді. Олардың еліктеушілігі жоғары дамыған. Мысалы, маймылдар адамға еліктеп еден ... ... еден ... ... ... ... онан соң ... Рас, оның сүрткенінен еден тазарып кетпейді, тек қана ... бір ... ... жерге ауыстырылады да қояды.
Бақылаулар көрсеткеніндей, шимпанзе әр түрлі жағдайда өзінің ... ... ... ... ... пайдаланады. Эксперимент жағдайында көптеген ғалымдардың шимпанзеден іс-әрект жасауда ойлауды талап ететін және ... ... ... ретінде қолданатын заттары да бар бірқатар күрделі практикалық міндеттерді оларға шештіруге қолдары жетеді. Мәселен, маймылдар бірнеше рет ... ... ... ... іліп ... бананды алу үшін жәшіктерден пирамида тұрғызды, оны сырықпен қағып түсіруді және ол үшін ... екі ... ... ... ... зат ... шәшіктің тиегін қажетті формадағы (үшбұрыш, жұмыр, төртбұрыш етіліп кесілген таяқты) пайдаланып ... ... ... миы да ... ... мен жеке ... арақатынасы жағынан басқа хайуанаттарға қарағанда, адамзатқа жақын, әрине одан салмағы да жеңіл, көлемі де кіші.
Осының бәрі, егер шимпанзенің ... ... ... ... қалай болар еді деген ойға жетелейді. Содан оның ... ... ең ... ... қасиеттерін дарытуға болар ма еді? Осылай байқап көрулер бірнеше рет қайталанады. Солардың біреуіне тоқтап көрейік. Ол өз ... Иони атты бір ... ... ... төрт ... дейін тәрбиелеген көрнекті совет зоопсихологы Надежда Николаевна Ладыгина Котсқа қатысты. Кішкене шимпанзе толық еркіндікте өмір ... Оған адам ... ... ... ... мен ... ... ал асырап алған оны осы бұйымдарды қолданумен таныстыруға, сөйлесуге үйретті. Маймылдың бүкіл даму ... ... ... ... ... ... кейін Надежда Николаевна ұл босанып, оның атын Рудольф (Руди) деп қойды. Төрт ... ... оның даму ... да мұқият бақылау орнатылды. Нәтижесінде

Пән: Психология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 31 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ойын арқылы мектепке дейінгі балалардың танымдық белсенділігін арттыру жайлы69 бет
«Кіші мектеп жасындағылардың психологиялық ахуалын диагностикалау»63 бет
«Психофизиология» пәннің оқу әдістемелік кешені63 бет
Арнайы педагогика26 бет
Бастауыш сыныптағы оқушының психикалық дамуының ерекшеліктері61 бет
Дамуында кемістігі бар жеткіншектермен педагогикалық-психологиялық жұмыс77 бет
Дефектология негіздері44 бет
Дифференциалды психология70 бет
Дәрігерлік емдеу мекемедегі психологиялық қызметтің ерекшеліктері мен тиімділігі53 бет
Есі дұрыстық қылмыстық жауапкершіліктің шарты ретінде80 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь