Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша некеге тұруды құқықтық реттеу

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4

1 Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша некеге тұруды құқықтық реттеу
1.1 Некенің түсінігі, қағидалары және түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2 Неке қатынастарының пайда болу тарихы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
1.3 Некеге тұру және некені тіркеу тәртіптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10

2 Ерлі . зайыптылардың құқықтары мен міндеттері
2.1 Ерлі . зайыптылардың жеке құқықтары мен міндеттері ... ... ... ... ... .19
2.2 Ерлі . зайыптылардың мүліктік құқықтары мен міндеттері ... ... ... ... 21
2.3 Ерлі . зайыптылардың мүлкінің заңи режимі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...25
2.4 Ерлі . зайыптылардың мүлкінің шарттық режимі және неке шартының ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..30

3 Некені тоқтатудың ерекшеліктері
3.1 Некені бұзу және оны құқықтық реттеу ерекшіліктері ... ... ... ... ... ... 36
3.2 Некенің жарамсыздығының негіздері және оның салдары ... ... ... ... ..46
3.3 Халықаралық жеке құқықтағы неке қатынасын құқықтық реттеу ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..49

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..61
Кіріспе

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Отан отбасынан басталады, ал отбасының негізін қалаушы ұғым ол неке. Неке - ерлі-зайыптылар арасындағы мүліктік және мүліктік емес жеке қатынастарды туғызатын, отбасын құру мақсатымен заңдарда белгіленген тәртіппен тараптардың ерікті және толық келісімі жағдайында жасалған еркек пен әйелдің арасындағы тең құқықты одақ [1]. Өкінішке орай некенің құқықтық жағдайы әр қашан заңда көзделгендей жүзеге асырыла бермейді. Неке сұрақтары толық түрде зерттеу алмаған. Қазақстанда неке мәселесіне байланысты теоретикалық көзқарастар бекітілмеген. Мәселенің маңыздылығы жаңа заңнамамен көбінесе ескертіледі, яғни оның негізінде оны жетілдіру бойынша ұсыныстарды енгізіп жалпыландыру қажет. ҚР Президенті өзінің «Қазақстан – 2030» бағдарламасында айта кеткен: «бізге жергілікті аумақта да жанұяны, жүктілік кезінде әйелдерді және балаларды тәрбиелеуде жаңа демеу жолдарын табуымыз қажет. Егер біз адамгершілікті қоғам болғымыз келсе ерлі-зайыптылардың арасындағы жауапкершілікті көтеруіміз қажет. Ата-анасы балаларына, ал өскен балалары қартайған ата-анасына қамқорлық жасаса және әйел отбасында және қоғамда құрметке ие болса, онда біздің мемлекет тыныш күйде болуымызға болады.» Қазіргі кездегі қоғамдағы жағдай бұрынғы кездегідей азаматтардың құқықтарын шектеуге негіз бермейді. Міндетті түрде неке мәселесін шешетін тәжірибелік тетіктер қажет. Ондай тәжірибелік тетіктер әрбір құқық саласында орын алуы тиіс, әсіресе отбасы, азаматтық, азаматтық іс жүргізу құқық салалары. Көрсетілген құқық салаларында нормаларды қолдану мүмкіндігін жетілдіру қажет. Осы жұмыс өзге есептерді шешумен қатар, отбасы құқығы аясында зерттеу қажеттігін көрсетеді.
Зерттеу жұмысының объектісі Қазақстан Республикасының заңдары бойынша неке қатынастарының құқықтық реттелуі.
Зерттеу жұмысының мақсаты неке институтын терең зерттеу болып табылады, сонымен қатар осы тақырыптың теориялық және заңнамалық негіздерін талдап қорыту.
Жоғарыдағы зерттеу жұмысының мақсатына қол жеткізу үшін келесідей міндеттерді анықтадық:
- Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша некенің түсінігі және қағидаларын зерттеу;
- Некенің алғы шарттарын анықтап зерттеу;
- Некеге тұрудың тәртіптері мен некені тіркеуді құқықтық реттеу ерекшеліктерін зерттеу;
- Ерлі – зайыптылардың құқықтары мен міндеттерін зерттеу
- Ерлі – зайыптылардың мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтары мен міндеттерін зерттеу;
- Ерлі – зайыптылардың мүлкінің заңи режимін анықтап зерттеу;
- Ерлі – зайыптылардың мүлкінің шарттық режимі мен неке шартының ерекшеліктерін сипаттай отырып зерттеу;
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» 2011 жылғы 26 желтоқсандағы Кодексі. – Алматы: Жеті Жарғы. – 2012. - 77 б.
2. Богатых Е. Гражданское и торговое право. М., 2000, с.275
3. Загоровский И.А. Курс семейного права. М., 1970, с.8
4. Иоффе О.С. Основы советского гражданского законодательства. – М., 1956.- 325с
5. Жандарбек Б.А. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в Республике Казахстан. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук., А.2010.
6. Антокольская М.В. Семейное право. М.: Изд-во «Юрист» 2001. – 203 б.
7. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: учебник для ВУЗов М.: Изд-во «Норма» 2008. – 703 б.Нұралыұлы Н. Қазақтардың дәстүрлі отбасы және неке құқықтары. Алматы. 2001
8. Қазақстан Республикасының Үкіметінің “АХАТ органдары туралы Ережесі” Ережесі.19.05.99.
9. Пчелинцева Л.М. Комментарий к семейному кодексу РФ. -М., 2011.
10. Галанза П.Н. Кеченьян С.Ф. История государства и права. Учебник М:1994-535 с.
11. Ангерс. Э. История Европейского права \Ин-т Европы - М: Наука, 1996-395
12. Айтжан Б.Е., Шіркінбаев Т.Б. Отбасы құқығы. Алматы. изд Жеті жарғы. 2006. – 109 б.
13. Пралиева Г.К. Основы семейного права в Республике Казахстан. Алматы: изд. Жеті жарғы. 2007. – 91б.
14. Низамиева Н.О.,Сафина Г.А. Семейное право.СП.: Изд. «Питер» 2007. – 184 б
15. Байгазина Г.Б. Брачно-семейные договоры в законодательстве Республики Казахстан. Материалы конференции. - Алматы, 2001.
16. ҚР Конституциясы. 1995, 30 тамыз. —Алматы: “Дәнекер”. 2010.
17. Сулейменов М.К. Азаматтық құқық.І том. Алматы.Курсив.: 2003ж.
18. «Ерлер мен әйелдердiң тең құқықтарының және тең мүмкiндiктерiнiң мемлекеттiк кепiлдiктерi» туралы Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 8 желтоқсандағы N 223-IV Заңы
19. Шершень Т.В. Частный и публичный интерес в договорном регулировании семейных отношений: Автореферат дис. к.ю.н. Екатеринбург
20. Муканова М.Ж. Договорный режим имущества супругов: теория и законодательное закрепление. Караганда.: 2010
21. Шершень Т.В. Частный и публичный интерес в договорном регулировании семейных отношений: Автореферат дис. к.ю.н. Екатеринбург, 2002.
22. Чефранова Е.А. Порядок и условия совершения сделок между супругами // Проблемы гражданского, семейного и жилищного законодательства. М., 2005.
23. Сосипатрова Н.Е. Брачный договор: правовая природа, содержание, прекращение // Государство и право. 1999. N 3.
24. Полозов В.Н., Ионова Е.В. О соотношении понятий брачного договора и соглашения о разделе общего имущества супругов // Семейное право. 2003. N 1.
25. Айтжан Б.Е. Отбасы құқығы. – Алматы, 2006.
26. Семейное право. Учебни. Под ред. А.И. Беспаловой, У.К. Ихсанова. -Алма-Ата, 1984.
27. Афанасьева И. Условия стабильности семейно-брачных отношений. // Нотариус. - 2008. - № 3.
28. Жандарбек Б. Некоторые проблемы собственности супругов. Гражданское право в системе права: Материалы междунар. науч.- практ. конферен. (в рамках ежегодных цивилистических чтений), Алматы, 17-18 мая 2007 г. (Отв. ред. М.К. Сулейменов). – Алматы: НИИ частного права КазГЮУ. - 2007.
29. Ынтымақов С.А. Отбасы құқығы: Практикум. – Алматы, 2002.
30. Кузнецова И.М. Семейное право. – М., 1999. - 298с.
31. Юркевич Н.Г., Бурова С.Н. К вопросу об эффективности применения судами законодательства о разводах. Саратов, 1978, с.76-77
32. Нечаева А.М. Некоторые проблемы развода. М., 1976
33. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексі. – Алматы, -Алматы, 2009. (өзгертулер мен толықтырулар еңгізілген)
34. Акбергенова М. Н. Обзор судебной практики рассмотрения семейных споров Алматинским городским судом //Гражданское Законодательство Республики Казахстан: статьи, комментарии и практика. – Алматы. 1999.
35. А.М. Нечаева Семейное право. Курс лекций. – М.: Изд. ЮРИСТ, 1998. – 336б
36. Кружалова Л.В., Морозова И.Г. Справочник юриста по семейному праву. СП.: изд-во «Питер Пресс». 2007. 239б.
37. Федосеева Г.Ю. Брачно-семейные отношения как объект международного частного права РФ. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук., М.2007.
38. Иоффе О.С. Советское гражданское право. Т.3. Л.,1965, с.187
39. Звеков В.П. Коллизий законов в Международном частном праве, М.2007
40. Панов В.П. Международное право: Учебные материалы, М.1997
41. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.)
        
        Ф-ОБ-001/033
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті
Абдужаппаров Рустам
Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша некеге тұруды
құқықтық реттеу
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
5В030100-мамандығы - «Құқықтану»
Түркістан-2014
Ф-ОБ-001/033
Қазақстан ... ... және ... ... ... ... ... университеті
Заң факультеті
Азаматтық құқық және іс жүргізу кафедрасы
| ... ... ... құқық және іс жүргізу |
|кафедрасының меңгерушісі, м.а., аға|
|оқытушы |
| ... ... ... ... ... Республикасының заңнамасы бойынша некеге тұруды
құқықтық реттеу
В5030100-мамандығы - «Құқықтану»
|Орындаған студент | | | | Р. ... ... | | | | ... ... | | | ... ... ... | | | | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| ... ... ... ... жүзеге асыру және қорғау
Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
.............................................4
1 Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... түсінігі, ... ... Неке ... ... ... ... тұру және ... ... Ерлі – ... ... мен ... Ерлі – ... жеке ... ... Ерлі – ... ... құқықтары мен
міндеттері................21
2.3 Ерлі – ... ... ... Ерлі – ... ... ... ... және неке шартының
ерекшеліктері..........................................................
........................................30
3 Некені тоқтатудың ерекшеліктері
3.1 Некені бұзу және оны ... ... ... ... ... және ... Халықаралық жеке құқықтағы неке қатынасын құқықтық реттеу
ерекшеліктері..........................................................
........................................49
Қорытынды..............................................................
......................................59
Пайдаланылған ... ... ... Отан отбасынан басталады, ал отбасының
негізін қалаушы ұғым ол ... Неке - ... ... ... ... емес жеке ... туғызатын, отбасын құру мақсатымен
заңдарда ... ... ... ... және ... келісімі
жағдайында жасалған еркек пен әйелдің арасындағы тең құқықты одақ ... орай ... ... ... әр ... заңда көзделгендей жүзеге
асырыла бермейді. Неке сұрақтары толық түрде зерттеу ... ... ... ... ... ... ... Мәселенің
маңыздылығы жаңа заңнамамен көбінесе ескертіледі, яғни оның негізінде оны
жетілдіру бойынша ұсыныстарды енгізіп ... ... ҚР ... ... – 2030» бағдарламасында айта кеткен: «бізге жергілікті
аумақта да ... ... ... ... және ... ... демеу жолдарын табуымыз қажет. Егер біз адамгершілікті қоғам ... ... ... ... ... ... ... балаларына, ал өскен балалары қартайған ата-анасына қамқорлық жасаса
және әйел ... және ... ... ие ... онда біздің мемлекет
тыныш күйде болуымызға ... ... ... ... ... бұрынғы
кездегідей азаматтардың құқықтарын шектеуге негіз бермейді. ... ... ... ... ... ... қажет. Ондай тәжірибелік
тетіктер әрбір құқық саласында орын алуы тиіс, әсіресе отбасы, ... іс ... ... салалары. Көрсетілген құқық ... ... ... ... ... Осы ... өзге ... қатар, отбасы құқығы аясында зерттеу қажеттігін көрсетеді.
Зерттеу ... ... ... ... ... неке қатынастарының құқықтық реттелуі.
Зерттеу жұмысының мақсаты неке ... ... ... ... ... ... осы тақырыптың теориялық және ... ... ... ... ... ... қол жеткізу үшін келесідей
міндеттерді анықтадық:
- Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша некенің түсінігі және
қағидаларын зерттеу;
- ... алғы ... ... ... ... ... тәртіптері мен некені тіркеуді құқықтық реттеу
ерекшеліктерін зерттеу;
- Ерлі – ... ... мен ... зерттеу
- Ерлі – зайыптылардың мүліктік және мүліктік емес жеке ... ... ... Ерлі – зайыптылардың мүлкінің заңи режимін анықтап зерттеу;
- Ерлі – ... ... ... ... мен неке ... ... отырып зерттеу;
- Некені тоқтату ерекшіліктерін зерттеу;
- Некені бұзу және оны құқықтық ... ... ... ... жарамсыздығының негіздері және оның салдары зерттеу;
- Халықаралық жеке ... неке ... ... реттеу
ерекшеліктеріне тоқталып, коллизиялық мәселелерге тоқталу.
Зерттеу жұмысының әдістемелік негіздерін жеке ғылыми және ... ... ... нормативтік-логикалық, тарихи, салыстырмалы ... ... ... және т.б. Зерттеу жұмысын жүргізу барысында
автор талдау материалдарына жүйелі көзқарасты қамтамасыз етуге тырысады.
Зерттеудің нормативтік ... ... ... ... ... ... ... Республикасының Конституциясы,
Қазақстан Республикасының Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы кодексі,
отбасылық, ... ... мен ... ... нормативтік-құқықтық
актілері құрайды.
Дипломдық жұмыстың теориялық негізі. Зерттеудің кешенділік сипаты
бойынша кең көлемде қайнар ... ... ... ... ... ... реттеу проблемаларына
көптеген отандық, шетелдік ғалым-цивилисттердің ғылыми еңбектері арналған.
Солардың ішінде Б.Ж. Жандарбек, М.Ж. Муканова, Б.Е. Айтжан, ... ... және ... атап ... ... ... ғылыми жаңалығы. Қазақстан ... ... неке ... ... реттелуін жан-жақты кешенді
талдау жүргізуде. Ғылыми жаңалығы ретінде автордың неке ... ... ... ... ... зерттеу мақсатына сай кіріспеден, үш
тараудан және қорытындыдан тұрады.
Бірінші тарауда Қазақстан ... ... ... ... ... ... неке ... мен қағидалары, некенің алғы
шарттары, ... тұру ... мен ... ... реттеу жөнінде
сипаттама беріледі.
Екінші тарауда ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттері: ... жеке және ... ... мен міндеттері, ерлі –
зайыптылардың мүліктерінің заңи және ... ... неке ... қарастырылады.
Үшінші тарауда некені тоқтату ерекшеліктері: неке бұзу және ... ... ... негіздері және оның салдары, халықаралық
жеке құқықтағы неке құқықтық қатынасын реттеу ерекшеліктеріне ... ... ... Республикасының заңнамасы бойынша некеге тұруды құқықтық реттеу
1.1 Некенің түсінігі және қағидалары
Отбасы құқығы бойынша неке – бұл ... ... және ... емес жеке ... ... отбасын құру
мақсатымен заңдарда белгіленген тәртіппен тараптардың ерікті және толық
келісімі жағдайында жасалған еркек пен ... ... тең ... ... ... неке ... ... өз бастауын Ежелгі Римнен алады. Рим
құқығының классикалық кезеңінде некеге тұрудың барлық негізгі нысандарында
қарапайым азаматтық шарттың ... ... ... ... ... ... ең ... Римде неке қатынастарының белгілі бір ... ... ... байланысты, олардың өркениеттік,
адамгершілік және ... ... ... тыс ... ... неке
институтына оның рухани жағын көрсете отырып, тылсым құпиялылық сипаттама
береді.
Қазақстан ... ... ... тек ... неке ... мағынаға ие болады. Қандай да бір ... діни ... ... ... қиылған неке құқықтық мәнге ие болмайды.
Алайда, неке мен отбасы саласындағы ... ... ... тән және оларды отбасылық құқық реттеуінің пәніне айналдыратын
ортақ жалпы белгілер бар. Ол - ... ... ... ... ... ... ... қатынастарға тән белгілерді саралап
тоқталсақ, олар:
- неке-отбасылық құқықтық ... өзге де ... ... ... ... құқықтық қатынастардың ерекшелігін көрсетеді, оның
мазмұны мен мәніне көңіл аудартады.
Неке-отбасылық құқықтық қатынастардың белгілерінің бірі ретінде оның
субъектілері арасындағы ... жеке ... ... ... ... ... ... белгілердің
келесісі ретінде сенім элементін айтамыз. Яғни, көптеген зерттеушілердің
пікірлерінше және шын ... осы ... ... ... ... ... ... негізделеді. Тек қана сенімге
негізделген толыққанды қатынастардың нәтижесінде ғана ... одақ ... ... ... ... болады. Ең маңыздысы, неке-
отбасылық қатынастарда осы элементтің жоғалуымен некелік-отбасылық
қатынастар өз ... ... ... ... ... жоғалтады.
Неке-отбасылық қатынастардың келесі ерекшілігі ... ... ... алуын танимыз. ... ... ... ұзақ ... оның ... неке мен туыстықтың жатуында
деп түсіндіріледі. Яғни ... пен ... - ... ... ... себебі, ол, бұл қатынастардың мақсаты мен
міндеттерінен туындайды. Мысалы, ... неке құру ... оның ... ... құру, келесі бір жағдайларда балаларын асырау мен тәрбиелеу
сияқты ... ... ... орын алатын құбылыстар табылады. Осы
аталғандардың барлығы кейін құқықтық қатынастарды тараптармен туындататын
және ... ... ... ... ретінде табылады.
Осы жоғарыда аталған неке-отбасылық қатынастарды сипаттайтын ... ... ... ... тән дербес жеке ерекшеліктер де
бар. Мысалы, өзара құқықтар мен міндеттерінің ... ... ... ... ... ... ... некелік құқықтық қатынастар;
- ата-анасы мен балалары арасындағы құқықтық қатынастар;
- материалдық қамтамасыз ету бойынша құқықтық ... ... ... құқықтық қатынастар.
Осы жоғарыда аталған қатынастарды ... ...... ... ... және ... ... қатар, неке-отбасылық қатынастарды жеке және мүліктік деп
жүктеу кеңінен таралған [2, 135 б.].
Жеке неке-отбасылық қатынастар ретінде некеге тұру мен ... ... ... ... ... ... ... тегін таңдау,
тағы басқа мәселелерге қатысты құқықтық қатынастар ... Ал, ... ... ... ... ... ... бірге тұрғанда жинаған мүліктер бойынша қатынастарды
келтіруге ... ... ... ... ... неке ... береді. Жалған неке
дегеніміз отбасы құру ниетінсіз заңда белгіленген тәртіппен жасалған және
ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттерін ... ... ... ... ... негізгі себеп отбасы құру ниеті болмайды, олар тек
белгілі бір ... ие болу үшін ... ... ... бір ... алу). ... некенің салдары осы некенің жарамсыздығына әкеліп
соғады [3, 8 б.].
Сондай-ақ есеп бойынша неке деген ұғым бар. Бірақ заң ... ... Есеп ... неке ... және ... да пайданы көздей отырып
құрылады, тараптар бұл ... ... неке деп ... ... ... қасақана ойларымен бөліспейді. Бұл неке түрінің жалған некеден
айырмашылығы осында және оның ... ... ол неке ... ... ... ... отбасы құру ниеті бар.
Егер неке тіркелмесе де, бірақ еркек пен әйел бірге ... ... ... ... мұны да ... деп ... болады. Егер
кәмелетке толған балалары ата – ... ... ... ... ... ... көмек көрсетсе – бұл да отбасы. Егер кәмелетке толған
ағалары мен қарындастары ата – ... ... ... бір – біріне қамқорлық
жасайтын болса – бұл да ... ... ... ... ... бала
асырап алудан, отбасына тәрбиелеу үшін бала алудан туындайын қатынастар
отбасылық қатынастар деп ... ... ... қатынастардың бәрі
бірдей құқық жөнімен реттеле ... ... ... негізінен,
адамгершілік, ізгілік - өнегелік нормалары негізінде реттеледі. Бұл өзара
құрмет, ... ... және ... қолдаудың көрінісі.
Отбасылық өмір қалыбы, көбінесе ұлттық дәстүрлер мен әдет – ... ... ... ... ... ету оның ... ... ер адамға жүктеледі, туысқандарды қадірлеп, құрметтеу).
Некеге тұру немесе оны бұзу үшін тараптардың өзара ерікті келісімі
қажет. Некеде ерлі – ... ... мен ... тең, ... ... жол берілмейді. Бұл әйелдердің үй шаруашылығын ... ... ... ... – ақ ... ... ... айналысуына,
мансапқа талпынуына мүмкіндік береді. Ерлі – ... ... ... яки ... тұру бегілі бір мерзім көрсетілмей жүзеге
асырылады. Қазақстанда ... АХАТ ... ... неке ... ... ... ... кезде отбасылық қатынастарда
әлеуметтік, ... ... ... ... қай ... ... ... құқығын шектеудің кез келген түрлеріне тыйым салынады. Ерлі –
зайыптылар қатынастарына туыстарының араласуына жол берілмейді.
Некеге тұру үшін ... ... ... пен ... өзара ерікті
келісімдері болу керек және неке жасына жету ... ... ... не неке жасына жетпеген жағдайда неке қиюға жол ... ... ... пен ... үшін он сегіз жас ... ... ... ... ... ... ... орны бойынша азаматтық хал
актілерін жазу органдары неке жасын екі жылдан аспайтын мерзімге төмендетуі
мүмкін. Неке ... ... ... ... ... ... тілек
білдірушілер немесе олардың ... не ... ... неке ... ... қажеттігін туғызатын себептерді ... ... ... Неке ... ... тек ... тұрушылардың
келісімімен ғана жол беріледі [1]. Неке жасына ... ... ... ... не ... ... ғана рұқсат етіледі.
Көріп отырғанымыздай некенің ең алғашқы белгісі – оның еркек пен
әйелдің арасында жүзеге ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылуына ғана рұқсат етілуі оның адам табиғатты
заңдарымен сәйкестендірілуі деп тануға болады, сонымен қатар, қазіргі ... ... ... ... ... деп ... ... пікірінше неке – ол шарт болып табылады. Алайда
ол өзге де шарттардан келесі белгілерімен ерекшеленеді:
- ... ... ... оның ... ... өз
еріктерімен өзгерте немесе тоқтата алмайды;
- тараптардың көптеген құқықтары мен міндеттері заңның императивтік
нормаларымен ... ... қию ... ... жол ... ... да бір ... бекітуге жол берілмейді;
- абсолюттік сипатқа ие, тараптардың өздерінің ғана емес, ... ... ... да (балалар, туыстар) құқықтық жағдайына
әсер етеді;
- тараптардың әлеуметтік жағдайларын анықтайды [2, 275 бет].
Ал кейбір ғалымдардың пікірінше, ... ... ... ... бар, алайда оны шарттар қатарына жатқызу мүмкін
емес. Мысалы, И.А.Загоровскийдің пікірінше, неке өз ... ... ... элементтерімен ерекшеленгенімен, шарт ... ... ... неке ... және оны ... ... еркінен
тыс. Сондықтан неке институтын шарттық құқық саласына жатқызу дұрыс ... ... ... ... [3, 8 бет].
Үшінші бір ғалымдардың пікірінше, неке – ол шарт ... одан ... ... ... ... ... заңи факт. Мысалы,
О.С.Иоффенің пікірінше ... ... ... мен ... оны ... ... ажыратып қарастыруға
мүмкіндік береді. Мәміле өзінің заңи мақсаты ретінде оның ... ... мен ... туындату танылады. Ал өз кезегінде неке
мұндай құқықтық мақсаттарды мақсат тұтпайды. Ол – ... ... ... ... ... одақ [4, 187 ... таңда барлық дерлік ғалымдар некеге тұруды азаматтық ... ... бас ... отыр. Себебі, некеге тұрудың ... ... ... ... ... ғана ... ол ... негізделген отбасы нысанындағы одақ құруға бағытталады, екіншіден
тараптар неке құра ... ... ... ... ... ... ... анықтай алмайды. Үшіншіден, олардың құқықтары мен
міндеттері шарттық ... ... сай ... императивті нормалармен
бекітіледі.
Біздің пікірімізше, неке-отбасылық қатынастарды диспозитивтік
реттеудің күшейтілуімен, неке ... ... ... пайда
болуы мен неке құру шарт ретінде ... алып ... құру заңи факт ... ... ... мен
міндеттерін нақтылауға арналмаған, яғни неке құра отырып, тұлғалар ... ... жаңа ... ... ... Ал неке ... мен
алименттік келісім негізінде ерлі-зайыптылар ... ... ... ... Егер де неке шарты ... ... олар ... оны ... ... ... неке құру ... келісім өзінің құқықтық табиғатына
сәйкес, өзге де азаматтық-құқықтық шарттардан ерекшеленбейді, бұл ... ... ... ... ... табылады.
Қазақстан Республикасының Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы
кодексінде некеге ... тиым ... ... ... ... ... ... келесі тұлғалар арасында некеге тұруына тыйым салынады:
- ерлі – зайыптылардың біреуі болса да басқа ... ... ... ... ... киылуына жол берілмейді, себебі Қазақстан
Республикасының азаматтары бір мезгілде, бір ғана ... ... ... бар, ... ... ... көп неке ... тиым салады;
- тікелей ата тегі бойынша және өзінен тарайтын жақын туыстардың ... мен ... ... ... және ... ... бір
және ата-анасы бөлек әкесі немесе анасы ортақ ағалы-інілер мен апалы-
сіңлілердің (аға-қарындастардың), яғни ... жеті ... бері ... ... ... қағидасын ұстанады. Бұл қағида қан тазалығын, жақын
туыс болып табылмайтын ерлі-зайыптылар ... таза ... ... тууын
қамтамасыз етеді;
- асырап алушылар мен асырап алынғандардың арасында заңдыы некеге тұру тиым
салынады, асырап алушылардың ... ... ... ... деп білеміз;
- біреуін болса да психикалық аурының немесе ақыл-есі кемдігінің салдарынан
сот әрекетке қабілетсіз деп танылған ... ... ... неке ... ... Неке ... ... ерікті түрде құрылатын тең
одағы дейміз, ал ақыл есі кем ... ... ... ... өз ... ... құқығы болмайды [5].
Қазақстан Республикасының «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы ... ... ... реттелуі мынандай қағидаларға негізделеді:
- еркек пен әйелдің некелік одағының еріктілігі;
- ерлі-зайыптылардың отбасындағы құқықтарының теңдігі;
- ... ... ... ... да өз ... араласуына жол
берілмеушілік;
- отбасы ішіндегі мәелелерді өзара келісіммен шешу.
1.2 Неке қатынастарының пайда болу тарихы.
Некеге тұру үшін ... ... ... пен әйелдің өзара ерікті
келісімдері болу ... және неке ... жету ... Некеге тұратын
адамдардың өзара келісімі некеге тұрудың шарты ... ... пен ... және ... ... болып табылатын неке мәнінен туындайды. Осы ... ... ... ... неке одағына заңмен рұқсат берілмейтіндігін
көрсетеді. Ерікті келісім болмаған не неке ... ... ... ... жол ... Некеге тұруға келісімін некеге тұрып жатқан тұлғалар
некені тіркеу кезінде тікелей өздері мәлімдейді және өзінің қолын ... [1]. ... өкіл ... ... жол ... Ал, Испания және
Перу заңдары өкілдікке жол береді. Индия заңдары бойынша ... ... ... тұрады екен [6, 203 б.].
Неке жасы еркектер мен әйелдер үшін он сегіз жас ... ... ... ... жағдайда мемлекеттік тіркеу орны бойынша азаматтық
хал актілерін жазу органдары неке жасын екі ... ... ... мүмкін. Неке жасын төмендету туралы өтінішті некеге тұруға ... ... ... ... не ... ... неке ... төмендету қажеттігін туғызатын себептерді көрсете
отырып қозғай алады. Неке ... ... тек ... ... ғана жол беріледі. Неке жасына толмаған адамдар арасындағы
некеге ата-аналарының не қорғаншыларының келісімімен ғана ... ... ... ... туралы арызды некеге тұруға ниет бiлдiрушiлер немесе
олардың ата-аналары, не қорғаншылары (қамқоршылары) белгiленген неке ... ... ... ... расталған себептердi көрсете отырып
бередi.
Барлық жағдайда неке ... ... тек ... ... ғана жол ... ... неке жасына толмаған ... ... тек ... немесе оларды алмастыратын адамдардың
келiсiмiмен рұқсат етiледi. Қорытындыда ... ... ... некеге отыру
үшiн, кiмге және қандай мерзiмге неке жасы азайтылғаны ... ... ... акт жазбасындағы "Белгiлер үшiн" бағанасында: кiмге және қандай
мерзiмге неке жасы азайтылды, неке ... ... ... ... ... және ... АХАТ ... қарап бекiткенi көрсетiледi. Неке жасын
төмендету үшін ... деп ... ... ... ... ... ... толмағандардың іс жүзінде отбасын құруы,
жүктілік немесе балалы болу ... ... ... ... ... ... ... мүмкін; атап айтқанда, ... ... ... ... ... және т.б ... ... болып табылатын келеңсіз шарттардың бірі ... ең ... ... бұзылмаған некеде тұруы болып
табылады [7, 306 б. ]. ... ... ... ... ... ... бірге
шетел азаматтары, азаматтығы жоқ адамдар АХАТ органына бұрынғы некенің
тоқтатылғандығын растайтын құжаттар: ... ... ... ... ... болғандығы жөнінде куәлікті не некені жарамсыз деп тану
туралы Қазақстан ... ... және ... немесс Сыртқы істер министрлігінің консулдық қызмет көрсету
Департаментінде заңдастырылған сот шешімін ұсынуға тиіс [8].
Әкелері немесе шешелері ортақ толыққанды және ... емес ... мен ... ... ... тіркеуге жол берілмейді. Бұл
тыйым салудың биологиялық ... бар. ... ... арасындағы неке
көптеген тұқым қуалайтын аурулардың тұқым бойынша ... ... ... . ... ... мен асырап алушылар арасындағы некеге де
тыйым салынған. Бұл тыйым салудың биологиялық емес, ... ... ... ... ... ... некеге деген табиғи тыйым салудың уақыт өте
келе этикалық норма ... ие ... ... ... ... Ата-аналары
мен балалары арасындағы неке мораль тұрғысынан да мүмкін ... ... ... ... ... қатынастар орнатуды мақсат ... алу да ... ... ... салудың ықпалына түседі. Сондықтан да
заңдарда да осындай некелерге тыйым салу ... ... ... Жүйке
ауруы немесе ақылының кемдігі салдарынан сот ... деп ... ... тұруы мүмкін емес. Жүйке ауруына шалдыққан тұлға некеге
тұруға саналы келісім беруге қабілетті емес. Сонымен қатар, ... ... ... қуалайтындықтан мұндай неке дәрігерлік-генетикалық тұрғыдан
да өте қажетсіз болып табылады. Некеге ... ... ... ... ... ... мәселелер және
репродукциялық денсаулық ... ... ... ... беру мен
тексеруді мамандандырылған денсаулық сақтау мекемелері және некеге тұратын
екеуінің келісімімен ғана ... [9, 258 ... ... ... ... ... медициналық құрама
болып табылады және ол некеге тұруға ниеттенген адамға ... ... ... ғана ... ... ... ... тегі, аты, әкесінің аты ... ... ... ... ... ... аты ... некелесуге арналған құжаттарда да көрсетілмейді). Анықтама ... ... және орыс ... ... аудармасы нотариалды
куәландыруға тиіс. Аударманы бұл адам азаматы болып ... ... жоқ ... ... ... елінің) консулдығы (елшіліг) немесе
осы мемлекеттің Сыртқы істер ... де ... ... ... ... ... сотының шешімі не басқа құжат Қазақстан
Республикасының шекарасынан тыс жердегі консулдық ... ... ... ... ... ... жоқ адамдар тұрақты тұратын
елдің) консулдығы (елшілігі) не осы мемлекеттің Ішкі ... ... не ... ... ... ... ... немесе
орыс тіліндегі аудармасымен бірге ұсынылуға тиіс [1].
Неке туралы түсініктердің тарихи дамуы ... әр ... әр ... ... Неке ... діни ... ... кейде этикалық
көзқарастар да қабылданды. Бұл жағдайда неке ... ... де ... ... де емес, ерекше бір институт түрі ретінде қарастырылды. Некеге
мұндай анықтама берген ... ... Мұны ... ... ... көруге болады. Оның ойынша келісім-шарт тұжырымдамасы некеге қатысты
қолданылмауы керек, өйткені келісім-шарт ... ... ... ... тек ... бір ... ... болады. Ал неке адамның бүкіл
өмірін қамтитын және белгілі бір мақсатқа жетумен емес, ... ғана ... бір ... Бұл ... ... ... этикалық көзқарастарды құқық саласына аудару болды. Құқық, міндетті
түрде сол кезеңнің этикалық көзқарастарына сәйкес құрылуы тиіс еді. ... ... тек ... ... тұра алмайды.
Плюралистік қоғамда, оның барлық ... неке ... ... ... ... емес. Сондықтан да, құқық жүріс-тұрыс
ережелеріне негізделе отырып, тек ... ... ... әрі ... ... неке қатынастарының бөлігін қамтыды.
Некенің құқықтық мазмұнына қатысты бірнеше теориялар бар. Олар: некені
келісім ретінде, ... ... ... бір ... ретінде түсіну.
Некені келісім ретінде түсіну теориясы Ежелгі Римде қалыптасты. Классикалық
кезеңнің Рим құқығында, некеге тұрудың барлық ... ... ... ... ... ие болды. Өйткені Римде, құқықтық реттеу пәні
ретінде тек ерекше неке қатынастары танылды. Кейіннен ... ... неке ... оның ... жағына байланысты құпия сипатқа ие
болады. Некенің түрлі қатынастар тобын ... ... ... ... және ... ... ... дейінгі және қазіргі таңдағы
ғалымдардың көбі некенің рухани және физикалық ... ... ... көзқараспен ... ... ... ... ... ... ... бірден қабылданған жоқ. Орта ғасырлардағы отбасы құқығы өте үлкен
тарихи маңызға ие.
Отбасы құқығы католик ... ... ... ... Неке ... және ... ... пен әйелдің арасындағы
қатынастарға деген көзқарастар орта ғасырларда эволюцияға ұшыраған болатын.
Католик шіркеуі некені өте кеш ... Орта ... ... папа Ұлы
Грегорий (530-604) мен әулие Иеронимнің (347-430) шығармаларына негізделген
некеге деген көзқарас кең өріс алды. Шіркеу ... ... ... ... ... боп ... Адам ата мен Хауа ... күнәсі деген сын көзбен қарады. 451 жылдан бастап ... ... ... ... ... ... Қиылған некелер
айыпталып, некеге тұрудан бас тартқан адамдар ғана «нағыз ... ... ... бұл ... мүлдем жойылып кетті десек қателескен
боламыз. ... ... ... ... ... тек некеге
тұрмаған адамдар ғана қызмет ете алды. Алайда ... ... ... ... ... ... Гиппонск епископы Августинге (Блаженный
Августин) тиесілі (354-430) басқа да ... ... ... ... ... некедегі жыныстық қатынас өлі күнәдан кешірімді күнәға
айналады. Августиннің бұл ... IXғ. ... ... ... Сол ... бастап қана шіркеулік неке халық арасында кең тарала
бастады. Бұған дейін неке ... екі ... ... ... ... және ... грециялық дәуіріндегі дәстүр. Бұл екі дәстүр бойынша
неке ... ... ... бір уақытта қолдануға тыйым салынған жоқ. Орта
ғасырлардағы неке қазіргі таңдағы неке түсінігінен мүлдем ұзақ ... ... неке деп ... ... ... ... одақ танылды.
XIғ. бастап некеге бір құпия ретінде қарала бастап, мұндай көзқарастың
салдары некесіз қатынастарға және некені ... ... ... әкеп соқтырды.
Триденттік собор некені құпия деп танымайтын және некені бұзуға жол ... ... ... белгіледі. Ерлі-зайыптылардың әлеуметтік
жағдайлары бір-біріне сәйкес келмеген жағдайда шіркеу ондай некені заңсыз
деп ... ... ... ... неке ... жол берілген жоқ. Бірақ ерлі-
зайыптылардың ешқайсысы қалаған кезінде басқа бір ауылға кете ... ... ... құқықтық жағдайын нашарлатты. Неке жасы
қыздар үшін 12, ұлдар үшін 14 жас деп белгіленді. Сол ... Гай ... ... ... ... ... ... әйелдердің ерлі-зайыптылардың
мүлкіне билік ету құқығынан аластату әділетсіз деп санап, жыныстар ... ... ... 1513 ... ... ... ... атты
еңбегінде былай деп жазған: «әйел ─ ең төменгі жаратылыс, оның қызметі тек
бас ию. Оны ... ... ... Ер ... 36 жасында, әйелдер 18
жасында некеге ... ... Орта ... ... ... ... ... келетін болсақ, орта ғасыр ─ әлемнің көптеген бөлігінде
мемлекеттік құқықтық процестердің өткен кезі. Батыс ... бұл ... ... ... ерте ... монархия, ленно вассалдық монархия,
сословиелік өкілдік монархия, абсолюттік монархия. Әрине бұл ... ... бір ... ... кешірген жоқ. Бұл олардың ұлттық
тарихының ерекшеліктерімен анықталды. Батыс Европа елдерінде ... ... ... ... бытыраңқылық дәуіріндегі бұл процестің маңызды
белгісі ─ ... ... ... ... ие ... ... болмауы еді.
Англияның феодалдық құқығы бөлек дами бастады. Көп ... ... ... ... және ... ... деп ... процесі
басталды. Моногамды некенің христиандық тұжырымдамасы Европа елдерінде ... ... ... бастады. Неке қию процедурасына ... яғни ... ... қосылды. Алайда «неке», «әйел» деген
түсініктер әлі де ... ... жоқ. ... қатынастарының өте маңызды
бір қосымша көрінісі, XII-XIII ғасырларда пайда ... ... ... ... ... айту ... Оның ... пайда болуы XI-XII
ғасырлармен байланыстырылады. Францияда негізі қаланып, кейіннен Европаның
басқа елдерінде де дами ... ... XII-XIII ғ.ғ. әйел ... ... әйел ... деген көзқарастың өзгеруіне әкеп соқтырды. Ол
ғасырларда еркек пен ... ... ... өзгерту қажеттілігін
барлығы түсіне қойған жоқ. Бұл ең ... ... ... ... ... баратын интеллектуалды элитаға қатысты еді. Ондай
гумманистік интеллегенция алдымен ... ... ... кейіннен Францияда
және XIV-XV ғасырларда Батыс Европа елдерінде пайда болды. Оның ... ... ... сол ... көзқарастары әйгілі француз
жазушысы Кристина Пизанскаяның «Книга о граде женском» атты кітабында орын
тапты. Кристина ... ... ... ... де ... ... және
өзінің қабілеті жағынан еркектен ешқандай да қалыспайды.
Кристина сәтсіз некелердің болуының себебін әйелдің болмысынан емес,
нақты адами ... ... Ал ... ... еркекке де әйелге де
тән қасиет. ... ... ... ... ... ... де байланысты екенін айтады. Әрине, Кристина ... ... тән ... ... ... дәстүрлі көзқарасын жоққа
шығара алмайды. Дегенмен де интеллектулдық және ... ... ... тән ... әйел ... ... табылатындығы туралы
Кристинаның көзқарасы ортағасырлық дәстүрлерді қайта қараудағы ... ... ... ... ... сипатының әр түрлі болуына
қарамсатан, әр мемлекетте және әр уақытта ... және ... ... ... ... Францияның солтүстік бөлігінде ерлі-
зайыптылардың, ... мен ... ... ... ... ... қатынастар отбасының басшысы ретінде еркек иелік
етіп ... ... ... ... ... ... Францияның
оңтүстігінде мүліктік жалпылық болған жоқ. ... неке ... ... ... иеленіп, өлгеннен кейін әйелдің иелігіне өтті. Францияның
оңтүстігінде рим құқығының әсерінен өсиет бойынша мұра ... кең ... ... мұра ... ... ... Мұра қалдырушы заң
бойынша мұрагерлерді жоққа шығара алған жоқ. Феодалдық ... ... өтіп ... Ал ... әскери қызметтерге қабілетсіз деп
танылып, мұраның ... ... ... ... ... ... неке
қатынастары католик шіркеуінің дін оқуының негізіндегі канондық құқықпен
реттелді.
Францияда неке және отбасы қатынастары ... ... ... ... ... ... билігі отбасы неке қатынастарына мемлекеттік ықпалды
нығайту мақсатында неке қиюға жататын шіркеулік нормалардан ... өзі ... ... ... ... кейіннен тек діни
құпия ретінде ғана емес азаматтық жағдайдағы акт ... де ... ... тұру ... ... ... ... етілмейтін канондық
құқық қайта қарауға жатқызылды. Бұдан былай, ата-ананың еркінен тыс ... ... ... ие ... ... Сонымен қатар, XVIIғ. бастап
ата-аналар «кюре әрекеті», яғни ата-ананың келісімінсіз ... тұру ... ... ... шағым жасауға құқық алды.1 
Канондық құқық бойынша ... ... ... ... ... некені заңсыз деп тани ... ... ... ... ... ... де ... неке заңды салдар тудырмайтын
еді. Германияда Франциядағы ... ... ... ... Қала ... ... пайда болған және дамыған қалалық құқықпен
реттелді. Сол кезеңнің неміс құқығында дәстүр басым болды. ... ... ... жоқ, тек ауызша беріліп отырды. Германияда неке ... ... ... негізінде пайда болды. Некенің жалғыз нысаны
шіркеулік неке болды. Шіркеу некенің жарамдылығына байланысты ... ... ... ... ... бір неке ... ... басқа, туысқандық
дәрежеге және болашақ ерлі-зайыптылардың арасындағы ... ... ... болды. Басқа бір тұлғамен некелескеннен кейінгі ... ... ... неке ... ... табылды. Шіркеу некені
бұзуға қарсы болды, алайда кейбір жағдайларда (бір-бірінің көзіне шөп ... ... ... ... ... ... жағдайда мүлік
бөлінуге жататын болды, әйелдің үлесі мүліктің тең жартысын ... ... ... ... ... ықпалы нәтижесінде VII-IX ғасырларда
немістердің неке отбасы қатынастарында елеулі ... ... ... ... Ұлы ... ... 744 ... капитулярийі христиандық канондарға
сәйкес киелі деп ... ... ... ... бекітті.
Шетелде қайталанатын некелерге тыйым салатын некенің шіркеулік рәсімделуін
міндеттейтін алғашқы заңнамалық актілер пайда бола бастады. Неке ... алу ... ... ... тұру мақсатында қалыңдықты алып
қашқандарға айып ... ... ... ... ... жағдайлар
анықталды. Олар: заңды некенің болуы, тұлғаны заңнан тыс деп ... ... ... ... ... Англияда II Генрих заңына сәйкес бала көтерген кез-келген әйел,
ол туралы билік басындағыларға хабарлауға тиіс болды. Ал оны ... ... ... ... өліміне әкеп соқтырды. Мұнда да ... ... ... ... ... ... жол ... некесіз бала тууға тыйым салынды. Шіркеу ... ... ... заңдастыруға тырысқанымен де барондар тарапынан қолдау ... ... ... ... ... ... Францияның
солтүстік бөлігінде мүліктік қатынастар мен балаларға қамқоршылық жасау
құқығы еркекке берілді[11]. ... ... ... ... ... Англияда да солай, бірақ Англияда ... ... ... ... болды. Осылайша, әйел бірте-бірте өз бетінше шарт
жасау, саудамен айналысу және мүлікке ... ... ие бола ... ... ... ... міне осылай дамыды.
1.3 Некеге тұру және некені тіркеу тәртіптері
Біздің елімізде тек ... ... хал ... ... ... неке ғана заңды деп есептеледі. Некеге тұратын
адамдардың тікелей қатысуымен неке ... ... хал ... органдарында қиылады [8]. Бұрын қолданылып жүрген неке және отбасы
туралы заңда некені міндетті ... ... ... ... талап етілмеді.
Мұндай ереже 1926 жылға ... ... да, ... 1944 жылғы 8-шілдедегі КСРО
Жоғарғы Кеңесі Төралқасының жарлығы бойынша іс жүзінде бірге тұрып, ... ... ... ... ... заңды некеде тіркелмеген
ерлі-зайыптылар бірге тұрған ... ... ... ... ... ... жолымен рәсімдеу құқығы берілді. Кейін ... бірі ... ... майданда хабар-ошарсыз кеткен жағдайда
аман қалғанының және балаларының мүддесі үшін ... ... ... ... ... сот ... шешіліп отырды [7, ... ... ... да ерлі-зайыптылардың және олардың
балаларының жеке және мүліктік мүддесін қорғау жөнінен де ... ... ... рөл ... Некені тіркеу кезінде некені қию шарттарының
сақталғандығы тексеріледі.
Некені қию некеге тұруға тілек ... ... хал ... ... арыз ... ... бастап бір ай мерзім өткен соң
жүргізіледі.
Дәлелді себептер болған жағдайда неке ... ... ... ... ... хал ... жазу ... бір ай өткенге дейін неке
қиюға, сондай-ақ осы ... ... ... бір ... аспайтын мерзімге
ұзартуға рұқсат етуі мүмкін.
Ерекше мән-жайлар болған кезде (жүктілік, бала ... бір ... ... ... ... және ... да ... мән-жайлар) неке өтініш
берілген күні қиылуы мүмкін.
Некеге тұруға ниет білдірген адамдардың біреуі азаматтық хал ... ... келе ... ... ... ... ... адамның тұратын
жері бойынша қиылуы мүмкін.
Некеге тұруға АХАТ органына арыз ... тек ... ... ... он ... ... ... ғана құқылы. Ерекше жағдайларда неке жасын
азайту туралы арызды некеге тұруға ниет білдірушілер немесе олардың ... не ... ... ... неке ... ... ... құжаттармен расталған себептерді көрсете отырып береді.
Барлық жағдайда неке ... ... тек ... тұрушылардың келісімімен
ғана жол беріледі, сондай-ақ неке жасына толмаған адамдар ... ... ... ... оларды алмастыратын адамдардың келісімімен рұқсат
етіледі. Қорытындыда нақты қандай ... ... ... үшін, кімге және
қандай мерзімге неке жасы азайтылғаны көрсетіледі. Неке қию туралы ... ... ... ... ... және қандай мерзімге неке
жасы азайтылды, неке жасын азайту туралы қорытындыны кім, қашан және қандай
АХАТ ... ... ... ... [12, 109 ... ... ... адамдар арыз берушінің біреуі тұратын жердегі
не өздерінің ата-аналары ... ... ... хал ... ... арыз береді. Ата-аналарының немесе олардың біреулерінің ... ... АХАТ ... ... ... арыз берген жағдайда осы жерге
тіркелгендігі туралы ... ... ... ... тұру ... ... акт жазушының «Белгілер үшін» бағанасында: ата-анасының тегі,
аты, әкесінің аты, оның жеке ... ... ... ... нөмірі,
кім және қашан бергендігі, сондай-ақ оның тұрғылықты жері ... ... ... ... қию кезінде, жұбайлар біреудің фамилиясын ортақ фамилия ретінде
өз қалаулары бойынша таңдайды, не ... әр ... ... ... тұруға
дейінгі фамилиясын сақтайды. Я, болмаса өзінің фамилиясына ... ... ... ... Егер ... ең ... некеге дейінгі фамилиясы қосарланған болса, фамилияларды қосуға
жол берілмейді.
Некені тіркеу заңда белгіленген тәртіпте ... ... ... ... ... ол ... ... қатаң сақтауға ықпал етеді,
некені тіркеу актісінің маңыздылығын көрсетеді, түптеп ... ... ... ... ... [13, 52 ... тұру ... арыз белгiленген үлгiдегi бланкiде жазылуға
тиiс. Мұндай бланкi ... ... ... нысандағы арыз мәтiнiнде
бланкiде көрсетiлген барлық мәлiметтер көрсетiлуi тиiс.
Арыз бланкiсiнде көрсетiлген барлық сұрақтарға толық және дәл ... ... ... ... АХАТ ... неке ... ниет ... адамдарды
некенi тiркеу тәртiбiмен және шарттарымен таныстыруға, оларға ... және ... ... ... мен ... туралы
түсiндiруге, екеуiнiң өзара келiсiмi бойынша дәрiгерлiк тексеруден, сондай-
ақ ... ... неке ... және ... ... ... құқықтары мен жұбайлық мiндеттерiн анықтайтын некелiк шарт жасасу
құқығы туралы хабардар екендiгiне көз ... ... ... ... ... ... ... мән-жайларды жасырып
қалудың жауапкершiлiгi туралы мiндеттi түрде ескертiледi.
Некелесушiлердiң ... ... ... АХАТ ... ... ... болуды анықтау туралы түсiнiктеме беруі тиiс.
Некеге тұратын адамдар:
1. Жеке басын ... ... ... неке ... ... қажет екенін растайтын құжаттарды;
3. Бұрынғы некелері туралы мәліметтерді;
4. Балалары туралы мәліметтерді көрсетуге міндетті [8].
Некеге тұратын ... ... ... ... ... ... ... азаматтық хал актілерін жазу органдарында (бөлімдерінде),
ал мұндай органдар жоқ ...... ... ... ... ... лауазымды адамы:
1) некеге тұру ниеті туралы берілген арыздарды жария етеді;
2) некелесушілерге ... ... ... ... ... некеге тұруға келісетінін және Ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... некеде тұрған адамдар, сонымен бiрге шетел азаматтары,
азаматтығы жоқ адамдар АХАТ ... ... ... тоқтатылғандығын
растайтын құжаттар: некенiң бұзылуы туралы куәлiктi, ... ... ... куәлiктi не некенi жарамсыз деп тану туралы Қазақстан
Республикасының ... және ... ... ... ... министрлiгiнiң консулдық ... ... ... сот ... ... тиiс ... шетел азаматының тегi, аты, әкесiнiң аты толық көрсетiледi,
егер шетел азаматының ... ... аты ... ол ... құжаттарда да көрсетiлмейдi.
Анықтама мәтiнінің мемлекеттiк тiлде және орыс тiлiнде ... ... ... тиiс. ... бұл адам ... болып
табылатын мемлекеттiң (азаматтығы жоқ адамның тұрақты тұратын елiнiң)
консулдығы (елшiлiгi) немесе осы ... ... ... ... ... ... тоқтатылғанын айғақтайтын шетел сотының шешiмi не басқа ... ... ... тыс ... консулдық мекеме, шетел
азаматы болып табылатын мемлекеттердiң (азаматтығы жоқ ... ... ... ... (елшiлiгi) не осы мемлекеттiң Iшкi iстер
министрлiгi куәландырған не ... ... ... ... ... орыс ... ... бiрге ұсынылуға тиiс.
Егер некеге тұру жөнiндегi арыз әскери ... ... ... орны
бойынша берiлсе, онда әскери немесе мекеме орналасқан ... ... ... орны ... ... өкіл ... ... жол берілмейді.
Егер қандай да бiр себептермен АХАТ органына арыз беру кезiнде некеге
тұрушылардың екеуiнiң ... ... ... ... өте қиын ... ... алыста тұруы, ауыр науқасты болуы, әскери қызмет атқару және ... ... ... ... қолы ... ... ... тапсыруына
болады [8]. Бұл жағдайда қатынаспайтын адамның қолы бiрлескен арыз беру
кезiнде нотариалды куәландырылуы тиiс. ... ... ... ... ... бастығы немесе тiркеудi жүргiзетiн селолық әкiмшiлiктiң лауазымды
адамы куәландыра алады; шетелде ... ... ... азаматтарының
қолын - Қазақстан Республикасы консулдығының лауазымды адамы; ... ... - ... ... бөлiмнiң командирi; Қазақстан
Республикасының жалауымен жүзiп жүрген ... ... ... ... ... ... ... азаматтарының қолдарын - сол
кемелердiң капитандары; барлау, арктикалық және басқа осы ... ... ... ... - сол ... ... ... мекемелерiнде емделушi азаматтардың
қолдарын - сол мекемелердiң әкiмшiлiгi куәландырады.
Куәландырылған арыз оның ... ... ол оны неке ... АХАТ ... беру үшiн некелесушi екiншi адамға жiбередi.
Ағымды мерзiм арыз берiлгеннен ... ... ... ... ... айдың тиiстi күнi бiтедi. Егер бұл жұмыс емес күнге тура келсе, онда
мерзiмнiң бiту күнi келесi жұмыс ... ... ... ... уақыты
бiр үй-жайдың iшiнде қайтыс болуды және некенi бұзуды тiркеу уақытымен
сәйкес келмейтiндей етiп ... ... тұру ... арыз АХАТ ... ... ... ... арнайы
журналында тiркелуге тиiс. Онда некеге тұрушылардың тегi, аты және әкесiнiң
аты, арызды қабылдау күн және ... ... үшiн ... күн, соңынан
некенi қию туралы акт жазуының ... ... тиiс [12, 184 ... ... ... тұру ... ... қабылдағанда арыз берушiлердiң
жеке басын анықтайтын құжаттарды, арызға қоса ... ... және ... ... ... ... АХАТ ... неке қиюға ниет білдіруші адамдарды
некені тіркеу тәртібімен және шарттарымен ... олар ... және ... ... ... мен ... туралы
түсіндіруге екеуінің өзара келісімі бойынша дәрігерлік тексеруден, сондай-
ақ некеге тұрушылардың неке ... және ... ... жағдайындағы
мүліктік құқықтары мен жұбайлық міндеттерін анықтайтын некелік шарт жасасу
құқығы туралы хабардар екендігіне көз ... ... ... ... тұруға кедергі келтіретін мән-жайларды ... ... ... ... ... ... Некелесушілердің ортақ
балалары болса, АХАТ органдары оларға ... әке ... ... ... беруі тиіс.
Неке қиюға кедергі жоқ болған жағдайда азаматтық хал актілері жазылатын
кітапқа неке туралы жазба жасалады, оған ... ... қол ... ... ... хал ... жазу органының лауазымды адамы қол қойып
бекітеді. Некені тіркеу салтанатты ... - ... хал ... ... ... ... түрде тіркеуге арнайы белгіленген үй-
жайларында, сондай-ақ азаматтық хал ... жазу ... мен ... ... ... ... өзге де жерлерде жүргізілуі мүмкін.
Неке туралы жазба жасалғанға дейін некені тіркеу үшін кедергілер ... ... арыз ... ... ... адам жазбаны тоқтата тұруға
және арыз берушіден белгіленген мерзімде тиісінше деректі ... ... ... ... Бұл мерзім бір айдан аспауы керек.
Некені тіркеу өткізілгеннен кейін ерлі-зайыптыларға неке туралы ... ... ... уақытын белгілеу кезінде АХАТ органы некеге
тұрушылардан олардың некені салтанатты ... ... ... немесе
қаламайтынын анықтауы тиіс. Некені салтанатты жағдайда ... тек ... ... ... ... ғана Неке ... АХАТ органының үй-
жайында, сондай-ақ АХАТ органы мен некеге тұрушылардың келісімі бойынша
басқа орында неке қию ... ... ... ... ... ... тұрушылардың тілегі бойынша туыстарының және
куәлардың ... ... ... қию ... акт ... қол қоюшы
куәлардың саны екі адамнан аспауы тиіс.
Заңды некеге тұру туралы арыз АХАТ ... ... ... ... журналында тіркелуге тиіс. Онда некеге тұрушылардың тегі, аты және
әкесінің аты, ... ... күн және ... тіркеу үшін белгіленген күн,
соңынан некені қию ... акт ... ... ... ... АХАТ ... тұру туралы арызды қабылдағанда арыз ... жеке ... ... ... қоса ұсынылған құжаттардың толықтығын және
дұрыстығын тексереді.
АХАТ органында некені кию арыз бергеннен ... бір ай ... ... ... ... себептер болған жағдайда АХАТ органы некені бір ай
мерзім өткенге дейін қиюға, сондай-ақ бұл мерзімді әрі ... бір ... ... рұқсат бере алады. Мерзімді қысқартудың уақыты әрбір ... ... ... ... анықтвлады. Ерекше мән-жайлар
(жүктілік, баланың тууы, тараптардың бірінің өміріне ... ... ... ... ерекше мән-жайлар) болған кезде неке арыз берілген күні қиылуы
мүмкін. Жекелеген жағдайларда некені тіркеуді күту ... тек ... үшін ... ... ... ғана АХАТ органының
бастамашылығымен ұзартылуы мүмкін [13, 79 ... ... жазу ... дейін некені тіркеу үшін кедергінің барлығы
туралы арыз болмаған жағдайда лауазымды адам жазуды ... ... ... берушіден бір айдан аспайтын белгіленген ... ... ... ... ... ... ... АХАТ органы мүдделі адамдардың
арызы бойынша немесе өз бастамашылығы ... ... ... ... ... ... кейінге қалдыру туралы некеге тұруға арыз берген
адамдарға хабарланады. Некені қиюға ... ... ... ... ... оны ... бас тартады. Егер мұндай кедергілер туралы ... ... ... ... негіздерде жүргізіледі. Аталған мән-
жайларды ... бір ай ... ... ... Некені тіркеуді күтудің
айлық мерзімін қысқарту немесе ... ... ... ... ... себебі көрсетіліп, тиісті белгі ... ... ... ... ... ... рұқсат некеге тұру туралы арызға ... ... ал ол ... ... – оның міндетін ... ... ... ... ... тұруға ниет білдірушілер
белгіленген күні АХАТ органына дәлелді себеппен келе алмаса, ... ... ... арызы бойынша басқа уақытқа ауыстырылады. Бұл жөнінде
арызда және арыздарды ... ... ... ... ... ... дәлелсіз деп табуды АХАТ органының бастығы шешеді.
Некеге тұрушы оған деген өзінің еркін білдіруі тиіс, ... ... ... баға ... ... ... дұрыс адамдар ғана өзінің
еркін саналы түрде білдіре алады [6, 21б.]. ... ... ... ... ... табылады. Қандай да болмасын басқа негіздерде:
нәсілдік, ... ... ... және басқа да ерекшеліктеріне байланысты
некені тіркеуден бас тартуға тыйым ... және ол адам ... ... ... ... .
Жазасын өтеп жатқан тергеу изоляторында қамаудағы адаммен некеге
тұрғысы келетiн адам тергеу ... өзi ... ... ... ... ... ... АХАТ мекемесi куәландырылған өтiнiшiн, сондай-
ақ өндiрiсiнде қылмыстық iс бар адамның ... ... ... қамауындағы
адамның аталған адаммен кездесуiне берген рұқсатын әкелiп бередi ... ... ... ... ... өтеп жүрген адамдармен
некелесуді тіркеу еңбекпен түзеу ... ... ... ... некеге тұру шарттарын сақтай отырып жүргізіледі. Некеге тiркеу
туралы ... ... ... ... ... әкiмшiлiгi оны тергеу
изолятор қамауындағы адамға өзiне ... ... ... үшiн ... адам ... тек ... ... бөлігін ғана толтырады. Өтiнiшке
жетiспейтiн мәлiметтер кiргiзiлгеннен кейiн тергеу изоляторының ... ... ... мен ... қамауындағы адамның жеке iсiндегi
құжаттарын салыстырады. Көрсетілген мәліметтер мен оның ... ... ... өтеп ... еңбекпен түзеу мекемесінің бастығы тексереді
және куәландырады. Егер ... ... ... ... қалаған адам арыз
беру кезінде өзі бола алмайтын болса, оны ... ... ... алайда
арыз бланкісіндегі ол туралы барлық мәліметтерді оның тұрғылықты жері
бойынша АХАТ ... ... ... тиіс. Сотталған түзеу
мекемесінің әкімшілігі АХАТ органымен келісе ... ... ... ... адамның жеке iсiнде оның отбасы ... ... ... ... ... онда оларды туыстары
берулерi керек.
Сезiктiлер мен айыпталушылардың некеге тiркелуiн осы тергеу изоляторы
орналасқан аумаққа қызмет ... АХАТ ... ... ... ... ... ... ретінде қамауға алынған адамдармен
некелесуді тіркеу АХАТ ... осы іс ... ... ... ... ... кейін тергеу изоляторларында жүргізіледі.
Некеге ... ... және ... шығыны некеге отырушылардың есебiнен
өткерiледi.
Тәртiптiк жазасын карцерде өтеп жатқан күзет қамауындағы ... ... оның бұл ... өтегеннен кейiн ғана жүзеге асуға тиiс.
Тергеу изоляторының әкiмшiлiгi өндiрiсiнде қылмыстық iс бар ... ... ... ... некеге тiркелгеннен кейiн күзет қамауындағы
адамды белгiленген тәртiп бойынша жұбайымен (ерiмен) кездестiруге мiндеттi
[1].
Некені тіркеуден өткізгеннен ... ... ... ... ... ... ... табылатын неке туралы куәлік беріледі
[8].
2 Ерлі – зайыптылардың құқықтары мен міндеттері
2.1 Ерлі – ... жеке ... мен ... ... ер ... мен әйел адамдар арасындағы теңдік
ерлі-зайыптылардың арасындағы көптеген қатынастарды реттейді [16]. Ерлі-
зайыптылардың құқықтары мен ... жеке ... емес және ... ... Жеке мүліктік емес құқықтарына тек таңдау, кәсіп түрін
таңдау, тұрғылықты жерді ... ... ... ал ... емес жеке
міндеттеріне балаларды тәрбиелеу, оларға ... ... ... ... ... ... дені сау ... болып өсіп жетілуіне жағдай жасау жатады.
Ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттері ... хал ... ... некеге тұру мемлекеттік тіркелген күннен бастап
туындайды.
Ерлі-зайыптылар тең ... ... және тең ... ... ... ... ... түрін, тұрғылықты жерді таңдауға
ерікті. Ана, әке болу, балаларды тәрбиелеу, оларға ... беру ... ... өмірінің басқа да мәселелерін ерлі зайыптылар бірлесіп ... ... өз ... ... ... және өзара
көмек негізінде құруға, отбасының игілігі мен ... ... ... ... өсіп ... және ... әл-ауқатты жағдайына
қамқорлық жасауға міндетті.
Некеге тұру кезінде ерлі-зайыптылар өз ... ... ... ... өздерінің біреуінің тегін таңдап алады не ... ... ... ... ... ... сақтап қалады, не өз тегіне
екінші жұбайдың тегін қосады.
Ерлі-зайыптылардың біреуінің некеге тұрғанға дейінгі тегі ... ... ... жол ... ... қию ... жұбайлар
өздерінің біреуінің тегін ортақ тек ретінде өз қалаулары бойынша таңдайды
не әр ... ... ... ... ... сақтайды не өзінің тегіне жұбайының
тегін қосады. Егер Ерлі-зайыптылардың ең болмаса ... ... ... ... болса, тектерді қосуға жол берілмейді. Некені тіркеуші
лауазымды адам ... ... ... кез ... ... текті таңдап
алу құқығын түсіндіруге тиіс және оларды ... қию ... акт ... ... таңдап алған текті жаңадан өзгертуіне тек заңда белгіленген
тәртіппен рұқсат етілуі мүмкін [17, 65 ... ... ... ... тегін өзгертсе, онда оған Қазақстан
Республикасы азаматының жеке куәлігінің немесе ұлттық ... ... ... ... ... ... ... азаматтарының және азаматтығы жоқ адамдардың ... ... ... ... ... Ішкі ... органдарына хабарланады.
Әскерге міндетті немесе шақырушы адам неке ... ... ... өзгерткен
жағдайда АХАТ органы бұл туралы әскерге ... ... ... ... ... ... қалалық әскери комиссариатқа жеті күндік мерзімде
хабарлауға тиіс.
Ерлі-зайыптылардың біреуінің тегін өзгертуі екінші ... ... әкеп ... мен ... тең ... және тең ... кепiлдiктерi» туралы Қазақстан Республикасының 2009 жылғы ... N 223-IV Заңы ... мен ... тең ... және ... ... кепiлдiктерiн қамтамасыз ету саласындағы
қоғамдық қатынастарды реттейдi және ... пен ... ... ... ... теңдiкке жағдай жасауға қатысты негiзгi ... ... ... ... ... ер мен әйел тең ... Бір де бір заң ер мен әйелдің құқығына
ерекше басымдық беріп бөліп қарастырмаған. Заң бойынша адамның жеке ... қол ... ... (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы»
кодексінде ерлі-зайыптылардың құқықтары мен ... ... ... ... ... ... ... туындайды. Аталмыш кодексте «ерлі-
зайыптылар отбасында тең ... ... және тең ... ... ... ... ... қызмет, кәсіп, тұрғылықты
жерді таңдауға ерікті. Ана, әке болу, балаларды тәрбиелеу, оларға ... ... мен ... ... ... да мәселелерін бірлесіп шешеді.
Ерлі-зайыптылар отбасындағы қатынастарын ... ... және ... құруға, отбасының игілігі мен нығаюына жәрдемдесуге, балаларының
өсіп-жетілуі мен денсаулығы мен әл-ауқат ... ... ... ... ... қорғалады. Неке-отбасы (ерлі-зайыпты-отбасы) құқықтарын
қорғауды азаматтық сот ісін ... ... ... сот ... Ал
мемлекеттік органдар немесе қорғаншы және қамқоршы ... осы ... ... ... ... ер мен ... тең құқы туралы мәселе соңғы кездері даулы
тақырыпқа айналып жүр. Бір ... ... ... ... кері әсер
етеді десе, екіншісі, еркектердің басынуына жол берілмеу үшін дұрыс ... ... ... – ана ... ... жағдайын жасау деп
түсінетіндер әйелдің қызметте өсуін оның жар болу парызына ... ... ... Ал, әйел ... ... ... болудың еш сөкеттігі жоқ
деп есептейді.
Неке бұзылған жағдайда ерлі-зайыптылар ортақ текті сақтауға немесе
өдерінің некеге тұрғанға ... ... ... әкеп ... ... ... еркін таңдау құқығы ерлі-зайыптылардың оқу орындарына түсу,
мамандық таңдау, сол ... ... ... ... жұмыс орнын табу
жөніндегі мәселелерді жеке ... ... ... ... ... пен мамандық таңдау ерлі-зайыптылардың екі жақты келісімдері
бойынша отбасы мүддесін ... ... ... асыратын іс.
Тұрғылықты жерді таңдау еркі ... ... ... ... жеке ... болады немесе әр түрлі тұрғын ... ... ... ... пен әйел ... ... үшін некеге
тұрғандықтан, отбасын құруға және оны ... ... ... ... ... ... тұрғылықты жерді таңдау еркіне ие ... мәні ... ... да бір-бірінің белгілі бір
жерде тұруға мәжбүр ете алмайтындығында, ал ... екі ... ... ... асырылуы керек .
Ерлі-зайыптылардың бірге тұруына жағдайлар жасайды және ... ... ... ... ... ... екіншісінің де сонда баруына мүмкіндік
туғызады (қоныс аударушының жұбайына және отбасының ... ... ақы ... ... жас ... бөлу кезінде отбасының мүддесі
ескеріледі т.б.).
Отбасының өмірлік мәселелерін бірлесіп шешу құқығы отбасының бюджетін
бөлісуі, ... ... үй ... ... ... ... ... тұру шешілетінің білдіреді. Ерлі-зайыптылардың ешқайсысы
да өзінің еркін екіншісіне таңуға құқылы емес. Егер ерлі-зайыптылар ... ... келе ... онда олар өз ... шешу үшін ... ... шағымдануға құқылы. Мәселен, ерлі-зайыптылар
арасында балалар тәрбиесі мен тек ... ... ... бұл ... және ... ... шеше алады.
2.2 Ерлі – зайыптылардың мүліктің құқықтары мен міндеттері
Қазақстан Республикасының Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы ... ... ... және бұрынғы
ерлі-зайыптылардың алименттік міндеттемелеріне» арналған [1].
Ерлі-зайыптылар бір-бірін материалдық жағынан қолдауға міндетті. Осы
қағидаға байланысты, ерлі-зайыптылардың алименттік міндеттемелері ... ... ... ... ... де өзара алименттік келісімшарт
жасасуы мүмкін, яғни ерлі-зайыптылардың алименттік ... ... ... ... ... ... ... бір бірін материалды жағынан көмек көрсетуге міндетті,
мұнда олардың тең құқылы екендігін көрсетеді.
2. Егер де жұбайлар бір ... ... ... ... етіп
отырса, онда құқықтың араласуына міндеті жоқ. Мұндай ... ... беру ... ... келтіру келісімде алимент төлеуге ... ... ... бұл әйел ... құқығы, бұнда әйел адам еңбекке
жарамсыз болып табылады.
2. А.М.Равецтің тұжырымдамасы бойынша, бұл ... ... ... ... мойнына алуы керек, бұл ана мен баланың дүниеге
келуімен байланысты.
3. М.В. ... ... ... ... ... ... ... табылады және де әйел адам өзінің ... ... ... ... қажеті жоқ деп көрсетеді [7, 422 б.].
Ескере кетсек, 1970 ... ... әйел ... ... ... ... нақты жағдайлар қарастырылған. Егер де ... ... не үш ... жетпей бала өлсе, күйеуі алиментті өндіріп алуды
тоқтатуға талап ете ... ... ... ... ... ... ... басталады.
1969 жылғы Кодекстің нормаларында мұндай ерлі-зайыптылар ... ... ... ... ... күйеуінің
алименттік құқығы егер де әйелінің қандай да бір тәрбиесіне, ... сот ... ... ... жаңа ... бұл жағдайлар
қарастырылған. Әйел жүкті болған кезде күйеуінің әкелік призумпциясы ... сот ... ... ... беріледі, ай сайын төленіп
отырады, материалды, ... ... ... ... барлық алимент төлеушінің талаптары сай болуы керек, ... ... бола ... ... ... ... ... жағдайларда ғана
тоқтатылады: жекеленген немесе 3 ... ... ... еңбекке жарамды болып
алимент төлеушіден ... ... ... ... ... ... болады.
Ерлі зайыптылар арасында алименттік келісім болмаған жағдайда еңбекке
қабілетсіз ... ... ... ... жақ сот ... ... ... жақтан алиментті беруін сұрауға құқылы. Яғни осы жағдайда алименттік
міндеттеменің пайда болуының келесі негіздері ... ... ... ... Ерлі ... ... ... беруден бас тартуы;
3. Ерлі зайыптылардың біреуінің еңбекке қабілетсіздігі;
4. Оның материалдық көмекке мұқтаж ... ... ... міндетті жақтың көмек көрсетуге жағдайының болуы.
Некеге отырған ерлі-зайыптылар ... ... ... некені бұзған соң,
алименттік міндеттемелер туралы «неке ... ... ... ... ... ... ... туралы келісімшарт (неке
шартында ... ... ... еңбекке қабілетсіз,
мұқтаждықтан туындаған материалдық ... ... ... ... бар.
Ерлі-зайыптылар бір-бірін материалдық жағынан қолдауға міндетті. 
Мұндай қолдаудан бас тартқан және ерлі-зайыптылардың арасында ... ... ... ... ... ... ... қажетті қаражаты бар
жұбайдан:
• еңбекке жарамсыз мұқтаж жұбайының;
• жүкті кезінде және ортақ баласы ... ... ... үш жыл ... ... ... ... бағып отырған мұқтаж жұбайының бала он сегіз
жасқа толғанға дейін;
... ... ... 16 жасқа толғанға дейін бағып-күтіп отырған,
сондай-ақ 16 жасқа толғаннан соң ортақ ... ... I-II ... ... ... ... ... алимент төлеуді сот
тәртібімен талап етуге құқығы бар.
Әйелдің жүктілігі кезінде немесе ... ... ... ... ... алуға құқығы бар және ол міндетті шарт ... ... ... ... ... әкесі, баланың нақ әкесі болып
табылмайтын ... ... ... тану үшін ... туылғанын
күтеді, алайда заң әйел жүкті болғанда алимент алу құқығы бар ... ... ... ... ... ... бала солардың
биологиялық баласы болуы міндетті емес, яғни генетикалық ... ... ... ... ... ... кезінде, асырап алынған
балалар, медициналық көмекпен жасанды ... ... ... ... ... мұқтаждық түсінігін біз жоғарыда ... ... ... ... және үш жасқа дейіңгі бала тәрбиелеп отырған
әйелге қатысты қолдануға ... ... ... әйел адам ... және босануына байланысты еңбек демалысына шыққанша жұмыс
істейді. Ал бұл ... оның ... ... ... біз ... деп атай алмаймыз. Бұндай жағдайда ... ... ... қажеттіліктері мен күйеуінің мүмкіндіктеріне байланысты анықталады.
Сонымен қатар, әйел адам өзінің жүктілігне байланысты ... ... ... ... ... ... өзін нашар сезінуіне
байланысты ... ... ... ... да ... ... мұндай жағдайда
ол тікелей мағынасында мұқтаж болып танылады. Ал бұл ... ... ... ... ... ... болуы тиіс. Тәжірибеде әйелдің
жүктілігі кезеңінде және ... ... ... ... ... ... құқығына қатысты заңдарды қолданғанда тікелей жауабы жоқ
көптеген сұрақтар кездеседі. Мұнда ең ... ... осы ... ... ... бағу міндеттіме, егер бала неке кезінде әйел жатырында пайда
болғанымен, бірақ жауапкерден болмаса, ол осы ... ... ... ... ... ... ма ... сияқты.
Қай уақыттан бастап жүкті әйел алимент өндіріп алу туралы талаппен
жүгіне алады деген ... әлі ... ... ... ... ... Өйткені тікелей
мағынасында заң нормасы алиментті жүктіліктің барлық уақытында талап ... ... ... ... ... ... ... «әйелдер
консультациясы» жүктілікті анықтаған уақыттан пайда болады [17, 16 ... ... ... аталған сұрақтарды сот тәжірибесінде тиімді
және біркелкі шешу үшін Қазақстан Республикасының ... Сот ... ... алынатын түсініктемесі немес нормативтік қаулысы болса
дұрыс болар еді.
Ал ортақ баласы туған күннен бастап үш жыл бойы ... ... ... ... ... ... төлеу туралы сұраққа келер
болсақ. Біздің ... ... ... ... екеуініңде тең құқығы
бар. Ал неке бұзғанда егерде сот белгілі бір себептермен үш жасқа ... ... ... ... ... ... (анасының жеңілдік жүріске
салынуы, жаңа туған сәбиінің өміріне қарсы қылмыс жасауы, ішімдік ... ... және ... ... ... құқығынан ауырылуы
немесе аналық құқығының шектелуіне ... ... ... ... ... ҚР Неке ... және отбасылық Кодексінің тағы
бір ауқаулығы үш жасқа дейіңгі баласын ... ... ... қабілетсіз әйеліне алимент алуға құқық берсе, неліктен үш ... бала ... ... ... алимент алу құқығын бермеске.
Тағы бір міндеттеменің бірі болып ерлі зайыптылардың мүгедек ... ата ... ... ... көрсетудің сұрақтарын қарастырады.
Алимент төлеудің алғышарттарына:
1. Некенің тіркелуі;
2. Ерлі ... ... ... бас ... Ерлі зайыптылардың біреуінің мұқтаж болуы;
4. Ерлі зайыптылардың біреуінің мүгедек ... он ... ... жеткенше
қарауы немесе мүгедек баланың жастайынан бірінші топтағы мүгедек атануы
5. Алимент төлеуге міндетті жақтың көмек ... ... ... ... ерлі ... ... ... ерекшелігі
бірінші кезекте мынаған байланысты, яғни еңбекке қабілетті жұбайы мүгедек
баланы баға аламаса ақша төлейді. Мүгедек ... ... ... ... ... ... бола алмайды. Баланың он сегіз жасқа
толық толғаннан кейін бірінші топтағы ... ... ... ... Айта ... ... айқындалған мүгедектік тобына қою тек ... ... ... ... он алтыға толғанына ... Бұл ... ... ... мүгедек деген категория беріледі.
Еңбекке қабілетсіз мұқтаж әйел күнделікті ... ... ... ... ол өзінің қажетіне қарай айтылған заңды негізге байланысты
қарастыруы мүмкін. Тараптар ... ... ... ... заң ... ерлі зайыптылар арасындағы міндеттемелерді
қарастырады. Бұндай алимент тек міндеттемелер ... ... ... ... ... ... ... байланыс бұрыңғы ерлі-
зайыптыларының арасында тоқтатылады, бірақ заң кейбір алимент ... ... ерлі ... бір ... ... отырып әрқайсысының
алименттік құқығын анықтау арқылы ... ... ... ... ... ... алиментті өндіруге әкеп соғады.
Неке бұзылғын кезде сот жұбайының жағдайын ... ... бір ... егер де ерлі ... өздері алдын ала келісім болмаған
жағдайда.
Алимент ... ... ... оның анық ... ... ... оның ... уақыты арнайы алименттің ережелерімен және
некедегі ерлі зайыптылармен шешіледі. Сот алимент ... өмір ... ... келе ... мөлшерін тоқтатады.
Ресей Федерациясының Отбасы кодексі мен біздің ҚР Неке ... және ... ... ... ... бір қатар
ерекшеліктерді байқауға болады. Мысалы келтіретін болсақ: РФ ОК-де «Ортақ
мүгедек ... 18 ... ... ... ... отырған, сондай-ақ 18
жасқа толған соң ортақ мүгедек балаға I-II ... ... ... ... ... ... жұбайының алимент төлеуге қажетті қаражаты
бар ... ... ... төлеуді сот тәртібімен талап етуге құқығы
бар, және зейнеткер жасына ... ... ... бес ... кем ... бұрынғы жұбайы алимент төлеуге міндеттенеді деген нормалар
көзделген». Бұл жерде біз мүгедек ... ... ... ... ... толғаннан кейін алимент алу құқығы бар екенін және ... жыл ... ... ... ... ... жұбайының алимент алу құқығы
бар екенін көре аламыз.
Алайда, ерлі-зайыптылардың ешқайсысы да жеке ... ... ... ... ... ... пайдалануға тиіс емес.
2.3 Ерлі – зайыптылардың мүлкінің заңи режимі
Ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... режимі болуы
мүмкін.
Егер неке шартында өзгеше белгіленбесе, ... ... ... ... ... ... ... режимі болып табылады. Ерлі-
зайыптылардың ортақ меншігі ерекше мәртебеге ие. Азаматтық ... ... ... ... ... некеде тұрған кезде жинаған
мүлкі, егер бұл мүлік ... ... ... ... ... әрқайсысына тиесілі екені олардың арасындағы шартта көзделмесе,
олардың бірлескен меншігі болып табылады.
Ерлі-зайыптылардың бірлескен меншігі деп ... ... ... кезде
жинаған мүліктерін айтамыз. Осы тұжырымнан шығатын қорытынды, егер Ерлі-
зайыптылардың бірінің ... үйі ... ал оған ... оны ... ... деп айта ... Егер ... тұрған кезде
ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкінің есебінен сол мүліктің құны ... ... ... ... ... ... ... қайта
жабдықтау және т.б.) ... ... ... ... бірлескен меншігі болып табылады [7, 304 б.].
Ерлі-зайыптылардың шаруа (фермерлік) қожалығы мүшелерінің ... ... ... мүлікті иелену, пайдалану және оған билік ету
құқығы Қазақстан Республикасы ... ... ... бөлім) ортақ
бірлескен меншіктің бір түрі, ... ... ... ... нормаларымен белгіленеді.
Ерлі-зайыптылар некеде тұрған кезде жинаған мүлік олардың ... ... ... ... ... ... тұрған кезде
жинаған мүлкіне (ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіне) ерлі-зайыптылардың
әрқайсысының ... ... ... ... және санаткерлік
қызмет нәтижелерінен тапқан табыстары, ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкінен
және ерлі-зайыптылардың әрқайсысының бөлек мүлкінен ... ... ... ... ... сондай-ақ арнаулы нысаналы мақсаты жоқ
өзгеде ақшалай ... ... ... ... ... ... өзге де зақымдануы салдарынан еңбек қабілетін жоғалтуына және
басқаларына байланысты залалды өтеуге төленген сомалар) жатады. ... ... ... ... ... ... жылжымалы және
жылжымайтын мүліктер, бағалы қағаздар, ... ... ... ... өзге ... ұйымдарға салынған капиталдағы
үлестер және ерлі-зайыптылар некеде тұрған кезеңде ... ... да ... ... ол ... ... атына сатып алынғанына не
ақша қаражаттарына ерлі-зайыптылардың қайсысы салғанына қарамастан, ... ... ... ... ... ... ... құқығы некеде тұрған кезеңде үй
шаруашылығын жүргізуді, балаларды бағып күтуді жүзеге асырған немесе басқа
да ... ... жеке ... ... ... да ... ... мүлкін иелену, пайдалану және оған билік ету
ерлі-зайыптылардың өзара ... ... ... ... ... ... ортақ мүлкіне билік ету
жөнінде ... ... сот ... ... ... ... ... тек оның талап етуімен ғана және басқа тараптың мәміле ... ... осы ... ... басқа жұбайдың күні бұрын білуі
тиіс екендігі дәлелденген ... ғана ... деп ... ... ... жылжымайтын мүлікке билік ету жөнінде мәміле
мен нотариаттық ... және ... ... ... ... ... ететін мәміле жасауы үшін басқа жұбайдың нотариат
куәландырған ... алыу ... ... ... ... ... келісімі алынбаған жұбай осы мәміленің жасалғандығы туралы
өзі ... ... ... тиіс ... ... ... бір жыл ... сот тәртбімен жарамсыз деп тануды талап етуге ... ... ... ... ... ... ... тұрғанға дейін ерлі-зайыптылардың әрқайсысына тиесілі болған
мүлік;
2) ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... ... ... өзге де мәміле жасау бойынша тегін алған мүлкі;
3) қымбат затттар мен басқа да сән-салтанат заттарын қоспағанда, ... ... ... ... ... ... сатып алынса да,
жеке пайдалану заттары (киім-кешек, аяқ киім және басқалар) [17, 104 б.].
Некенің іс жүзінде тоқтатылуына байланысты ... ... ... ... ... тапқан мүлікті сот оларды әрқайсысының меншігі деп
тануы мүмкін .
Егер некеде тұрған кезеңде ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкі немесе басқа
жұбайдың ... не ... ... ... ... осы
мүліктің құнын едәуір арттыратын салыным жүргізілгені (күрделі жөндеу,
қайта жаңғырту, қайта ... және с.с) ... ... мүлкі олардың бірлескен ортақ меншігі деп танылуы мүмкін.
Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу ... ... етуі ... неке кезеңінде де, ол бұзылғаннан кейін де, сондай-ақ
ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкіндегі ерлі-зайыптылардың біреуінің үлесінен
өндіріп алу үшін ... ... ... бөлу ... кредит
берушінің талабын мәлімдеуі жағдайында да жүргізулуі мүмкін. ... ... ... ... ... олардың келісімі
бойынша бөлінуі ... ... ... ... олардың ортақ
мүлікті бөлу туралы келісімі нотариат арқылы ... ... ... ... ... ортақ мүлкін бөлу, сондай-ақ ерлі-
зайыптылардың сол мүліктегі үлестерін анықтау сот тәртібімен жүргізіледі
[1].
Ерлі-зайыптылардың ... ... бөлу ... сот ... етуі ... ерлі-зайыптылардың әрқайсысына қандай мүлік берілуге
тиіс екендігін анықтайды. Егер ... ... құны ... ... ... ... ... басқа жұбайға тиісінше ақшалай немесе
өзге де өтемақы берілуі мүмкін.
Кәмелетке толмаған балалардың ғана қажеттерін ... үшін ... ... ... аяқ киім, мектеп және ... ... ... ... ... және ... ... жатпайды
және бала бірге тұратын жұбайға өтемақысыз беріледі.
Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкінің есебінен ерлі-зайыптылар ... ... ... ... ... салым салымдары сот балаларға
тиесілі болып есептеледі және ерлі-зайыптыладың ... ... ... ... ... неке ... ... мүлкін бөлген жағдайда ерлі-
зайыптылардың ортақ мүлкінің бөлінбеген бөлігі, ... ... одан ... неке ... тапқан мүлкі олардың бірлескен
ортақ меншігін құрайды.
Некесі ... ... ... мүлкін бөлу туралы ерлі-
зайыптылар талабына талап-арыз ... ... үш ... ... ... ... бөлу және және осы ... үлестерін
айқындау кезінде, егер олардың арасындағы шартта өзгеше көзделмесе, ... ... ... тең деп ... кәмелетке толмаған балалардың мүдделерін негізге ала отырып және
(немесе) ерлі-зайыптылардың ... ... ... ала ... ... бірі дәлелсіз себептермен табыс ... ... ... ортақ мүлкін отбасының мүдделеріне залал келтіріп жұмсаса,
ерлі-зайыптылардың ... ... ... теңдігі негізін
ескермеуге құқылы.
Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу кезінде ерлі-зайыптылардың ортақ
борыштары, олардың арасында өздеріне ... ... ... ... ... ... ... жаза өз меншігіндегі
мүлікке ғана, сондай-ақ бұл ... ... ... ерлі-зайыптылардың
біріне тиесілі болатын ортақ мүлкіндегі өз үлесіне ғана қолданылуы мүмкін.
Ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... ... ... қызметпен тапқан табыстары, сатып
алған заттары, бағалы қағаздары, зейнетақылары, жәрдемақылары және ... ... ... ... ... ... ... кезде
біреуі бала бағып, не басқалай дәлелді себеппен табыс таба ... ... ... ... ... ... ... тиесілі болған, сондай-ақ
олардың некеде тұрған кезінде ... ... ... мұрагерлік тәртіппен
алған мүлкі олардың әрқайсысының меншігі болып табылады.
Қымбат бағалы және ... ... ... ... жеке
пайдаланудағы заттар (киім-кешек, аяқ киім және т.б.) некеде тұрған кезінде
ерлі-зайпытылардың ортақ қаражатына сатып алынғанымен, ... ... ... деп ... ... ата-анасының мүлкіне иелік жасай алмайды. Алайда олар ата-
аналарымен бірлесіп ортақ меншікті иелене алады. Мұның өзі ортақ ... ... ... ... және ... ... ... жүзеге асады. Мұндай
жағдайда бұл ортақ ... ... ... табылады.
Меншік құқығын тоқтатудың жалпы ... ... ... меншік
құқығын тоқтату да бар, бұл жеке қатысушы үшін оның ... ... ... ... жүзеге асады.
Ортақ меншікті бөлу және қатысушылардың талабы бойынша одан ... ... ... ... ... ... ал ол ... жағдайда мәселе сот арқылы шешіледі.
Ортақ меншікті бөлу кезінде барлық ... ... ... ... ... бөліп шығару үшін ортақ меншіктен оның ... ... ... ... ... ортақ мүліктен бөліп беруді талап ете
алады. Мүліктегі үлесті бөліп ... ... ... ... ... ... келісімімен шешіледі.
Ортақ меншікті бөлу немесе одан үлесті ... ... үшін ... ... ... ... құқығындағы үлесін алын ала анықтап алу
керек. Ал бөлудің негізі мен тәртібі бірлескен қызметтің жекелеген түріне
әртүрлі ... ... ... ... ортақ меншікке
айналған мүлік неке бұзылған ... ... ... ... ... ... жасалған қылмысқа байланысты залалдың орнын
толтыру керек болғанда ... бірі ... неке ... өз ... алуға талап қоя алады. Ортақ меншіктеріндегі мүлікті
бөлу үшін жұбайлар сотқа жүгінеді, сот өз ... ... ... кімге
тиесілі екендігін шешеді.
Егер Ерлі-зайыптылардың біріне бөлінген заттың құны оған ... асып ... онда ... одан өтем ... Ерлі-зайыптылар
біреуінің атынан несие беретін немесе басқа ұйымдарға ақша салып, ... ... ... ... онда ... ... капиталдағы үлесін
алуды талап ете алады. Балаларға ... ... ... бірге қалатын
жұбайдың біріне ешқандай өтем ақысыз ... ... ... ... ... ... ... олардың бірінің ... ... ... ... алып ... ... ... де
қолданылады [33]. Алайда ... ... ... ... бойынша бірдей жауапты болады. Егер қылмыстық іс бойынша ... ... ... ... ... ... ... табылса, оны
олар бірігіп пайдаланса, екеуі де жауап береді.
Ортақ бірлекске меншікті құрайтын ерлі-зайыптылардың некеде ... ... ... ... ... ... ... қызметтен тапқан табыстары, ерлі-зайыптылардың әрқайсысының
бөлек мүлкінен түскен кірістер және санаткерлік қызмет ... ... олар ... ... ... ... арнаулы
нысаналы мақсаты жоқ өзге де ақшалай төлемдер (материалдық ... ... не ... өзге де ... салдарынан еңбек қабілетін
жоғалтуына және басқаларына байланысты залалды өтеуге төленген ... ... ... ... ... ... есебінен сатып
алынған жылжымалы және жылжымайтын ... ... ... ... ... ... ... өзге де коммерциялық ұйымдарға салынған
капиталдағы үлестер және ... ... ... кезеңде тапқан басқа
да кез келген мүлік ол ерлі-зайыптылардың қайсысының атына сатып алынғанына
не ақша қаражаттарын ерлі-зайыптылардың қайсысы салғанына ... ... ... ... ... ... [7, ... мүлкі жылжитын және жылжымайтын мүлік түрінді
болуы мүмкін. Заттардың бұлайша жіктелуі оның ... ... ... бар жер ... ... ... ... өсімдіктер,
ғимарат, құрылыстар жатады. Сонымен қатар азаматтық заңдар ... ... ... ... ... ... ... де жатқызады.
Себеббі олар халықаралық дәстүр мен ... ... ... ... ... қатар аталған заттарды ... ... ... ... ... үлкендігі.
Ерлі-зайптыларға берілетін қозғалмайтын мүлікке берілетін құқық
мемлекеттік тіркеуден міндетті ... өтуі ... ... ... мәмілелер де мемлекеттік тіркеуден өтуі тиіс.
Ерлі-зайыптылардың ... ... бағу ... ... олар ... ... қолдау көрсетуге міндетті. Ерлі-
зайыптылардың бірі мұндай қолдау көрсетуден бас тартқан ... ... ... ... ... ... және бала туғаннан бастап үш
жыл бойы әйелінің ... сот ... ... құқығы бар. Бұл үшін жұбайының
қолдау көрсетуге қаражаты ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі
заңдарға сәйкес анықталады. Бұл заң бойынша мүгедектердің барлық үш тобы
да, сондай-ақ зейнет ... ... ... ... ... деп ... ... зейнетақы алатын, алмайтындығына қарамастан еңбекке жарамсыз
деп ... ... ... ... ... ... шарты – мұқтаждық, яғни бұл
дегеніміз еңбекке ... ... өмір ... ... ... деген сөз.
Бұрынғы заң бойынша, еңбекке жарамды болғанмен де мұқтаждық көріп
отырған жұбайдың басқа ... ... ... құқығы бар. Жаңа заңда
мұқтаждық ... ... ... ... ... болса да) мүгедек ортақ
баланы бағып күткені үшін жұбайынан алимент алу ... ... ... ... ... ... отырған жұбайдың қаражат
жағдайы соған ... ... ... Егер оның қаражат жағдайы ... ... ... ... ... еңбекке жарамсыздығы мен мұқтажы дәлелді
болғанына қарамастан, ол одан ... ... ала ... ... ... оның ... бар мүлкі, табысы, отбасылық жағдайы есепке
алына отырып әрбір нақты ... орай ... ... ... ... материалдық жағдайы да дәл осылайша анықталуы керек, өйткені,
алынатын көмектің мөлшері де ... және ... ... ... Оның мөлшері алиментті төлеу кезінде белгіленген айлық
есептік көрсеткіштің еселік қатынасымен белгіленеді.
2.4 Ерлі – ... ... ... режимі және неке шартының
ерекшеліктері
Некеге тұрушы ... ... ... ... некедегі
және (немесе) ол бұзылған жағдайдағы мүліктік құқықтары мен ... ... неке ... деп ... [20, 92 ... шартының мақсаты ерлі-зайыптылардың мүлкінің заңды режимін
өзгертіп, осы режимді ... ... ... түрде
қалыптастыру. Заңды режимді өзгерту кезінде ерлі-зайыптылардың мүліктік
құқықтары мен міндеттерін басқаша айқындайтын ... ... ... ... ... ең көп ... себептеріне мыналарды жатқызуға болады: ең
алдымен ... ... ... ... ... ... ... мүлікті қандай-да бір өндіріп алу шараларынан қорғау; ... ... ... ... қайта тұрған жағдайларда
т.б. Бірақ қандай себептер болмасын бұл себептердің ешқандай құқықтық ... Неке ... пәні ... ... ... мүліктерінің заңды
режиміне бағынатын мүліктік құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ басқа ... ... мен ... ... топтамасы бойынша отандық заңнамаға сай неке ... ... ... ... ... ... ... жасау сәтіне сәйкес неке шартын консенсуалды деп ... шарт ... ... ... бір ... қол ... ... жасалды деп есептелінеді. Екіжақты шарт деп әр тарап өзіне ... ... мен ... ие ... ... айтамыз. Ақылы шартқа
жатқызатын себебіміз қандай да бір тарап төлем, пайда алады. Неке ... ... ... режимін өзгерткендіктен, онда мүліктік
пайда қарастырылады. Ерлі-зайыптылардың ... ... ... оған қосымша құқықтар береді. Осының нәтижесінде неке шарты ақылы
болып табылады.
Неке шартының мерзіміне ... бұл шарт ... ... ... ... ... жасалады. Неке шартының мерзімі көрсетілмесе ол
неке тоқтаған жағдайда неке шарты да ... егер неке ... ... ... ... міндеттерді қоспағанда. Бірақ неке шартын
белгілі мерзімге арнап та жасауға болады. Мысалы, ... ... ... алғашқы үш жылдағы мүліктік құқықтары мен ... ... ... неке ... ... құқықтық шарттардың аралас түріне
жатқызады. Аралас шарт дегеніміз заңмен қарастырылған негізде азаматтық
шарттардың бірнеше түрінің элементтері бар ... ... ... ... ... т.б.). Әрине неке шарты осындай ... ... ... мұра ... ... ... ... үшін неке шартын жасау
міндетті емес, сондықтан неке шартын аралас шартқа жатқыза алмаймыз [22].
Неке ... ... ... ... ... ... ... және некеге тұрушылар жатады.
Ерлі-зайыптылар неке шартымен заңда белгіленген бірлескен ортақ меншік
режимін өзгертуге, ерлі-зайыптылардың барлық ... оның ... ... ... ... ... ... үлестік
немесе бөлектелген меншік режимін белгілеуге құқылы.
Неке шарты ерлі-зайыптылардың қолда бар ... ... де, ... ... де ... ... шартында ерлі-зайыптылар өзара күтіп-бағу жөніндегі өз ... ... ... ... қатысу әдістерін, олардың
әрқайсысының отбасылық ... ... ... ... неке ... ... ... берілетін мүлікті ... неке ... ... мүліктік қатынастарына қатысты
өзге де кез келген ережелерді енгізуге құқылы.
Неке шартында ... ... мен ... ... бір ... шектелуі не белгілі бір жағдайлардың туындауына немесе туындамауына
қарай қойылуы ... ... ... құқық қабілетін ... ... ... өз ... ... үшін ... жүгіну құқығын
шектей алмайды; ерлі-зайыптылар арасындағы мүліктік емес жеке ... ... ... ... мен ... ... еңбекке қабілетсіз мұқтаж жұбайдың асырау қаражатын ... ... ... ... ... ... біреуін өте қолайсыз
жағдайға қалдыратын немесе неке-отбасы ... ... ... ... ... да ... ... алмайды [21].
Неке шарты ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... ... бұзылуы мүмкін. Неке шартын өзгерту туралы немесе ... ... неке ... өзі ... ... ... шартын орындаудан біржақты бас тартуға жол берілмейді.
Ерлі-зайыптылардың біреуінің ... етуі ... неке ... ... ... ... неке шартын өзгерту және бұзу үшін
белгіленген негіздер мен тәртіп ... ... ... өзгертілуі немесе
бұзылуы мүмкін.
Неке шартында, неке тоқтатылғаннан кейінгі кезеңге ... ... ... неке ... ... неке тоқтатылған кезден
бастап тоқтатылады.
Неке шартын сот Қазақстан Республикасының Азаматтық ... ... үшін ... ... бойынша толық немесе
ішінара жарамсыз деп тануы мүмкін. Егер ... ... ... бірін өте қолайсыз жағдайда қалдыратын болса, олардың бірінің
талап етуі бойынша да сот неке шартын толық немес ... ... ... ... Ерлі-зайыптылардың біреуінің міндеттемелері бойынша ... тек сол ... ... ғана ... ... [24]. Бұл ... болған жағдайда кредит беруші өзіне өндіріп алу үшін ерлі-
зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу ... ... ... ... болатын
борышкер жұбайдың үлесін бөліп беруді талап етуге құқылы. Өндіріп алу ерлі-
зайыптылардың ... ... ... ... сот ... біреуінің міндеттемелері бойынша алынғандардың бәрі отбасының
қажеттеріне пайдаланғандарын анықтаса, ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... ... ... жеткіліксіз болған жағдайда ерлі-зайыптылар аталған міндеттемелер
бойынша өздерінің әрқайсысының мүлкімен бірлесе отырып жауапты болады.
Егер соттың ... ... ... ... ерлі-зайыптылардың
біреуі қылмыстық жолмен алған қаражат ... ... ... ... ... ... алу ... ерлі-зайыптылардың ортақ
мүлкінен немесе оның бір мүлкінен ... ... ... қол ... үшін және ... сәйкес шарт жасасу үшін
осы тараптардың біреуі шарт жасау туралы ұсыныс жасау керек те, ... ... ... ... Шарт ... процесі екі кезеңнен өтеді (бірінші
кезең – оферта, екінші кезең - ... ... ... акцепт алған
кезде шарт жасалды деп есептелінеді. Неке шартын жасаудың негізгі ... осы ... пәні ... шарт ... ... ... ... мүліктік құқықтық қатынас аталған шартпен реттелетіндігі туралы
келісім болмаса неке шартын ... ... ... ... пәні ... ... шарт жасаудың мүмкін еместігіне әкеп соғады.
Неке шарты некеге тұруды мемлекеттік тіркеуге ... де, ... ... ... да жасалуы мүмкін.
Некеге тұруды мемлекеттік тіркеуге дейін жасалған неке шарты некеге
тұру мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне ... ... ... ... жеке нотариалдық кеңседе ... ... ... Бұл ... ... тек неке шартының заңға
сәйкестігін ғана тексермей, оның мәні мен мағынасын, оны жасаудың құқықтық
салдарын түсіндіру керек. ... ... неке ... жасады ма, жоқ
па осындай сәттерді де ... ... жөн, ... ... ... туындауы мүмкін. Бұл алимент төлеу туралы келісімге қатысты.
Шарттың мәтіні қатесіз, анық, еш ... таза ... ... ... аты-жөні толық көрсетілгені дұрыс. Неке шарты оны жасаушылардың
қолымен расталады. Егер ... ... ... ... ... ... ... бұл шартқа басқа адам ... ... ... ... ... ... қолы ... немесе
осындай іс әрекеттерді жүзеге асыруға құқықғы бар тұлғалармен расталады.
Егер неке шарты нақты бір жылжымайтын мүлікке ... ... онда ... ... тіркеуден өтуі тиіс. Қандай да тіркеу негізі шарт
мазмұнына байланысты.
Т.В Шершеньнің ... ... ... ... бөлу ... ... ... бір түрі ретінде қарастырады. Яғни, ерлі-зайыптылар бір қарым-
қатынасты осы екі ... ... ... ... ... ... ерлі-
зайыптылардың ортақ мүлкін келісім негізінде де, неке шарты негізінде де
бөлу мүмкіншілігі туындайды. Неке ... мен ... ... бөлу ... ара ... ... екіншісінің түрі болып табылатындығында
[21, 17 б.].
Е.А. Чефранова аталған ортақ мүлікті бөлу ... ... мен ... ... де ... ... ... деген тұжырымды ұстанады [22].
Олардың арасындағы айырмашылықтар бірнеше ... ... ... субъектілер арасында: неке шартын ерлі-зайыптылар немесе некеге
тұрушы тұлғалар, ал келісімде ерлі-зайыптылар немесе ... ... ... ... ... ... шарттардың мазмұнына қарай: неке
шартында бірлескен меншікпен қатар, бөлектелген және үлесті меншік режимі
қарастырылса, келісімде тек қана ... ... ... ... неке ... пәні ... нақты қолда бар мүліктен басқа,
болашақтағы мүлкі жөнінде жасалынуы мүмкін. Ал келісімнің пәні ... ... бар ... танылады. Төртіншіден, неке шарты мен келісім ... Неке ... ... бағытталған болса, ал келісімде ерлі-
зайыптылар өткен жағдайларды ... ... шарт ... ... ... неке ... ... түрде жазбаша түрде жасалынып,
нотариалды куәландырылса, келісімге заң шығарушы ешбір талап қоймайды.
Сонымен, заң нормаларын тікелей талқылау барысында, ... ... ... ... мен неке ... туралы түсініктердің айырмашылық ... ... ... ... ... ... ... шарттар
жүйесінің бастапқы жағдайымен байланыстырылады. Осыған байланысты, көптеген
авторлар арасында толықтай ... ... ... ... ... ... ... неке шартын жасаса алмайды, ал неке
кезінде жинаған ... пәні ... ... ... Неке ... ... туралы Кодексіне сәйкес нормасымен реттелуі тиіс».
Неке шарты мен алимент төлеу туралы ... ... ... ... бар. Неке ... ... немесе некеге
тұрушылар жасаса алатын болса, ... ... ... ... тек ... ... ... мен алиментті алушы тұлғалар жасасады. Алименттік
міндеттердің ... ... ... ... ... тараптар арасындағы сол
уақыттағы не өткендегі қандай да бір отбасылық ... ... ... ... тек ... ... ... немесе некеде тұрушы
ерлі-зайыптылар құқылы. Яғни, некеге ... ... ... ... ... ... ... Бұған қоса, неке шарты некеде болған ерлі-
зайыптылар арасында жасалына алмайды.
Н.Е. Сосипатрованың ... неке ... ... ... күтіп бағу
туралы талап пен алимент төлеу туралы келісім арасындағы басты айырмашылық
бұл келісімдердің мазмұнында деген ой ... ... ... ... ... ... күтіп бағу туралы
келісімнің талаптарын өз қалауынша белгілеуге құқық береді. Ең ... ... ... ... ... мұқтаж жұбайының өз жұбайынан
күтіп бағу жөніндегі көмекті алу құқығын шектемеуі тиіс.
Кейбір авторлардың пікірінше, алимент төлеу ... ... мен ... ... бағу ... ... арасында ешбір айырмашылық жоқ.
Алайда, жоғарыда аталып кеткен айырмашылықтар тізімі бұл ... ... Неке ... және ... ... ... ... міндеттемелердің тізімі айтарлықтай шектеулі. ... ... ... жеке және ... ... саны ... шеңберіне қолданылуына жол бермейді.
Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы ... 5-ші ... неке ... ... ... егер де ... ... бағу туралы
міндеттері заңмен белгіленген алиментті сот ... ... ... ... белгіленсе.
Ерлі-зайыптылар мүліктік қатынастарының аса маңызды қырларының бірі
бұл ерлі-зайыптылардың біреуіне меншік құқығы ... ... ... ... ... мәселесі. Бүгінгі таңда елдегі ... ... ... отырып, бұл негізде туындайтын қатынастарды реттеуге аса
көп көңіл бөлу ... ... ... ... ... ... ... реттеу әлдеқайда ұтымды болар. Себебі, жеке
келісімде әртүрлі жағдайлардың ерекшеліктерін ... ... ... ... ... арасындағы жеке мүліктік емес
қатынастардың реттелуіне заң ... ... салу ... ... ... Жеке мүліктік емес қатынастарды реттейтін ережелерді неке шартына
енгізуге заң шығарушының тыйым салуы ... ... ... ... ... қатар олардың мәжбүрлі түрде орындату қажет болған
жағдайда жүзеге асырылуының мүмкін еместігінде ... Жеке ... ... мен ... ... заңмен реттелініп, жалпы ереже бойынша
тараптар келісімімен өзгертілуге жатпайды [24]. Егер бұндай жағдай бәрібір
де орын ... ... ол ... емес ... ие ... да, шарт
жарамсыздығына әкеп соғады.
Сонымен, ерлі-зайыптылар арасындағы жеке мүліктік емес қатынастар неке
шартының ... де ... ... де, ... ... бас тарту
немесе мүлікті өзара бірдей ... ... ... ... ... ... ... өзгеруі мүмкін. Яғни, мінез-құлықтың ... ... ... ... ... ... реттеу әдісі тікелей
тыйым салуларды, ... ... ... ішуіне шек қою сияқты
әрекеттерді сот тәртібімен ... ... ... ... ТОҚТАТУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
3.1 Некені бұзу және оны құқықтық реттеу ... жеке және ... ... ... тоқтатылуын
некенің тоқтатылуы деп түсінеді. Неке заңда айқындалған белгілі бір
оқиғалардың ... ... ... ... біреуінің не
екеуінің бірдей қалауымен тоқтатылады.
Некені тоқтататын окиғалар қатарына ... ... ... біреуінің қайтыс болуы;
• соттың ерлі-зайыптылардың біреуін өлді деп жариялауы;
• некенің ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Ерлі-зайыптылардың біреуінің қайтыс болған немесе ерлі-зайыптылардың
біреуі өлді деп жарияланған ... неке ... ... ... қалган адам жаңадан некеге тұрғысы келсе, бұрынғы неке ... ... ... АХАТ ... ... ... ... де
жеткілікті [25, 92 б.].
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 31- бабына сәйкес, егер
азаматтың тұрғылықты жерiнде ол ... үш жыл бойы ... ... ... ол өлiм ... ... немесе жазатайым оқиғадан қаза тапты ... ... ... ... алты ай бойы хабар-ошарсыз жоғалып
кетсе, мүдделi адамдардың арызы бойынша сот оны өлдi деп жариялауы ... ... ... ... жоғалып кеткен әскери қызметшi
немесе өзге адам соғыс қимылдары аяқталған күннен бастап кемiнде екi ... ... өлдi деп ... ... Өлдi деп ... ... сот ... заңды күшiне енген күнi өлдi деп
жарияланған адамның өлген күнi болып есептеледi. Өлiм қатерi төнген немесе
жазатайым ... қаза ... деп ... ... ... ... жоғалып кеткен адам өлдi деп жарияланған реттерде сот бұл
адамның шамамен қаза тапқан күнiн оның ... күнi деп ... ... Адамды өлдi деп жариялау туралы заңды күшiне енген сот ... ... хал ... ... ... оның ... ... жасалады. Бұл жазбаның нәтижелерi де нақты өлiм ... ... ... ... ... ... деп жариялау үшін азаматтың тұрақты тұратын жерінде
бес жыл бойы хабар-ошарсыз кеткені ғана ... ... ... ... деп ... ... шешім шығарған сөттен
бастап, онымен неке тоқтатылды деп ... ... ... болды деп
жарияланған адамдардың шындығында тірі болып шығатын ... ... Өлді деп ... ... тірі ... ... сот өлді деп
жариялау туралы шешімді бұзады, бірақ тоқтатылған неке ... ... Ол ... бірлескен өтініші бойынша АХАТ
органдары арқылы қалпына келтірілуі мүмкін. Егер ... ... ... ... ... ... де тірі ... неке тоқтатылған деп есептеледі. Басқа жұбай жаңа некеге тұрған
жағдайда, бурынғы неке қалпына ... ... Жаңа ... ... ... мүмкін: ол не сақталады, немесе бұзылады, бұл кейін бұрынғы
жұбайымен некесін тіркеуге мүмкіндік береді [26, 134 ... көзі тірі ... ... олар ... ... түрлі дәуірде ажырасу туралы түсінік те елеулі өзгеріске ... ... ... неке ... ... ... етпейтін қарапайым
азаматтық мәміле деп есептелді. Ажырасу еркін болды және оған ... ... ... ... некелік тұрмыстан бас тартатындығы
жөніндегі өтініштерімен жол берілді [27,134 б.]. Орта ғасырлардағы ... ... ... шек ... негізде және шіркеу билігінің
шешімімен жол берілетін. Еуропада қағидалық нормалар, ... ... ... ... ... де ... ... әсіресе дін ықпалы
күшті елдерде (мысалы, Италия). Ислам шариғаты ажырасуды мейлінше азайтуға
мүмкіндік беретін көптеген шектеулер ... [28, 82 ... ... да ... онша ... Әрбір мемлекет неке
мен отбасының сақталуына мүдделі, бірақ, ... ... ... ... ... ... тұракты өсіп отырғандығы байқалады.
Ажырасу арқылы некенің тоқтатылуы, АХАТ органдары немесе сотта заңда
белгіленген тәртіп бойынша іске асырылуы мүмкін.
АХАТ органдарында ... ... АХАТ ... ... және ... ерекше жағдайларда — жұбайлардың біреуінің өтініші
бойынша ... Ал ... ... бұзу ерлі-зайыптылардың екеуінің
бірлескен, ... ... ... өтініші бойынша жүргізіле
береді.
Некені бұзу үшін ... үш ... ... қажет:
- АХАТ органдарына ерлі-зайыптылардың некені бұзу жөніндегі өзара
келісімі;
- көмелетке толмаған балаларының болмауы;
- бір-біріне мүліктік және өзге де ... ... бұзу АХАТ ... ... ... ... ... етеді.
Тіркеу некені бұзу жәніндегі өтініш берілген күннен бастап бір ай ... ... Бір ай ... ... ... ... туралы
тағы да әбден ойланып-толғану үпгін беріледі. Некені тіркеу үшін берілетін
мерзімнен айырмашылығы, ... ... ... оның мерзімі ұзартылып не
қысқартылмайды.
Бiрақ, егер жұбайлардың бiреуi, қарсылықтары болмағанына ... АХАТ ... ... ... ... арыз беру үшiн өз басы ... ... немесе арызды бергеннен кейiн ажырасуды тiркеу үшiн
келгiсi келмеген және т.б. жағдайда ... арыз ... ... жеке ... бас ... ... АХАТ ... бұзуға болады деген негiзбен
судьяның некенi бұзу туралы ерлi-зайыптының арызын қабылдаудан бас ... ... ... арызды қараусыз қалдыруға құқы жоқ. Соттар арызданушыдан
АХАТ органдарына некенi бұзу туралы арыз ... және ... оған ... бас ... ... ... ... етуге тиiстi.
Ерлі-зайыптылардың өзара келісімі бойынша некені АХАТ органдарында
бұзумен қатар, заң ... ... ... бойынша некені бұзудың
қарабайыр оңайлатылған тәртібін де белгілейді.
Бұрын қолданылып жүрген заңмен салыстырғанда неке отбасы ... ... ... ... ... ... тағы бір ... яғни ерлі-
зайыптылардың бірінің хабар-ошарсыз кеткендігін тану енгізілді. «Неке және
отбасы туралы» ... ... ... ... бірін хабар-
ошарсыз кетті деп танудың салдары оны өлді деп жариялаудың ... ... ... ... толық солай деп есептеу де дұрыс емес. Хабарсыз
кеткеннің (ол шын мәнінде өлген болып шықса да) азаматты ... ... ... ... тірі болса да) деп танудан айырмашылығы сол, оған әлі де тірі
деген ... ... ... Заң ... ... ... заңды деп тани отырып, сонымен бірге өмірде бар тірі адамның
некесін тоқтатуға жағдай жасайды.
Неке ... тірі ... ... ... ... де ... ... сондай-ақ сот әрекетке қабілетсіз деп таныған
жұбайдың қорғаншысының өтініші бойынша оны бұзу жолымен тоқтатылуы ... ... ... ... және отбасы туралы»
кодексі. Көбінесе ерлі-зайыптылардың қарым-қатынасында олар әрі қарай бірге
тұра алмайтындай да ... ... ... ... ... ... ... оң көзқарас болмағанның өзінде де бұл ерлі-зайыптылар мен
олардың балалары үшін дұрыс шешім болуы мүмкін. Осыны ... ... ... ... туралы заң ажырасуға теріс құбылыс ретінде қарамайды. Некені
бұзуды реттейтін нормалар екі ... ... ... ... ол ... ... ... функцияларды орындауға қабілетті отбасының
шырқын бұзылмауын, сонымен бірге ажыраспауға ... ... ... ... ... жасамауды көздейді.
Ажырасу құқығын жасау және жүзеге асыру үшін жалпы ереже бойынша
некеге тұрған сәттен бері ... бір ... ... не болмаса міндетті
түрде бір-бірінің келісімі талап етілмейді. ... осы ... ... бір жағдай бар. Ана мен бала ... ... ... ... «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы»
кодексіне сәйкес жұбайының жүкті кезі мен бала ... ... ... оның келісімінсіз некені бұзуға болмайтындығы көзделінген.
Қолданылып жүрген Кодекс бойынша неке азаматтық хал актілерін жазу
орандары, немесе сот ... ... хал ... жазу органдарында некені бұзу ... ... ... жоқ және ... ... және өзге де талатар
қоймайтын ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... ... [1].
Қазақстан Республикасының «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы
туралы» кодексінде ... ... ... ... балаларының болуына қарамастан, егер ерлі-зайыптылардың екіншісін:
1) сот арқылы хабарсыз кеткен деп ... сот ... ... ... ... ... ... қабілеті
жоқ деп таныса;
3) қылмыс жасағаны үшін ... үш жыл ... бас ... айыруға
сотталса.
Іс жүзіндегі және заңи қатынастардың ...... ... қабілетсіз және бас бостандығынан үш жылдан кем емес
мерзімге ... ... ... ... ... бұзу туралы
нормалардың бір мақсаты болып табылады. Отбасының іс ... ... ... ... күмән тудырмайды, сондықтан ... осы ... ... ... ... ... ... жағдайларда, заңнамамен хабар-ошарсыз кеткен, әрекетке қабілетсіз
және бас бостандығынан үш ... кем емес ... ... ... ... ... де ... Мысалы, осы тұлғаларда
хабар беру, некені бұзудың алдында олардың мүліктеріне қамқоршы тағайындау,
сонымен қатар, мүліктік ... ... ... жарамсыз тұлғаларды асырауға
алимент тағайындау туралы даулармен сипатталатын некені ... ... ғана ... – осы ... ... мен заңды мүдделерін
қорғайтын тетіктер деп тануға болады.
Некені жоғарыда аталған ... бұзу ... ... ... бар ... ... ... сот тәртібімен бұзу құқығы, әсңресе, кәмілетке толмаған
балалардың тағдырына қатысты жағдайларда сот ... ... ... ... ... ... ажырасуға еріктілігін некені
бұзуда ойланбаушылығын болғызбаумен түйістіру үшін де керек. Сонымен бірге
некені сот арқылы ... ... ету ... талап қоюшылық бар болып
отырған жағдайда істі жүргізудің тиімділігіне де қол жеткізеді.
Кейбір ... ... ... сот ... бұзу құқық
қолдану тәжірибесінде тиімдірек болып табылады.
Мысалы, Н.Г.Юркевич пен С.Н.Бурова сот тәртібімен некені бұзудың екі
міндетін анықтайды:
а) ... ... өз ... ... ... ... мен ... отбасының құлауын заңи рәсімдеумен осы құлаудың ... ... [31, 76 ... ... ... ... бұзу ... сот ерлі-зайыптылардың
татуласуына байланысты шаралар қолданады, ерлі-зайыптылардың және олардың
кәмілетке толмаған балаларының құқықтар мен ... ... ... бұзу ... толығымен құлаған және ерлі-зайыптылардың ары ... ... ... ... ... ... болмаған жағдайда жүзеге
асырылуы керек. сәйкестелген түрде, мұнда сот ерлі-зайыптылар арасындағы ... және ... ... ... ... және некенің
тоқтатылуының алдын алуды жүзеге асырады.
Сонымен қатар, некені сот ... бұзу ... ... тиімділігін зерттеу барысында осы соттармен қаралған некені
бұзу туралы істердің сандық өлшемін анықтау аса ... ... ... пікірінше, кәмілетке толмаған балалары жоқ ... ... ... ... бойынша азаматтық хал актілерін жазу
органдарында бұзу туралы нормалар ерлі-зайыптылар арасындағы байланыстың
кәмілетке ... ... ... мен ... ... ... ... аяқталуының негізінде отбасының құлауын ... ... Осы ... ... ... ... ... балалары жоқ тұлғалар арасындағы некенің негізсіз ... алу ... ... ... ... осы ... тиімділігін
бағалау үшін некесін бұзатын ерлі-зайыптылардың некелері мен олардың жас
ұзақтығын сараптау қажет [32, 33 ... сот ... ... ... ... іске ... ... көмелетке толмаған ортақ балаларынын болуы;
- ерлі-зайыптылардың біреуінің некені бұзуға келісімінің болмауы;
- егер ерлі-зайыптылардың біреуі ... ... бас ... ... жалтарса, некені бұзу үшін мемлекеттік тіркеуге келуден
бас тартса, т.б.;
- ерлі-зайыптылардың бір-біріне мүліктік ... ... бұзу ... ... арыз ҚР ... ... ... сай
келуге тиiс. Атап айтқанда, онда: некенiң ... ... ... ортақ
балалары бар ма, олардың жасы, ерлi-зайыптылар ... ... ... ... бiрге тұратыны туралы келiсiмге келдi ... және ... ... ... ... жұбайын асырауға арналған
қаржыны төлеу ... ... оған ... ... ... ... ... ортақ мүлкiн бөлу туралы, некенi бұзу кезiнде оны ... ... ... жағдайда оны бұзудың себептерi, некенi бұзу туралы
талаппен бiрге басқа да ... ... ... ... ажырасу туралы талап арызға неке туралы куәлiктiң түпнұсқасы,
балалардың туу туралы куәліктердiң көшiрмелерi, сонымен қатар талап ... ... ... ... еңбекақы және ерлi-зайыптылардың кiрiс
әкелетiн басқа да табыс көздерi туралы ... ... да ... ... тiркеледi.
Ерлі-зайыптылардың некенi бұзу туралы iстi соттың қарауына ... ... ... ... ... ... ... аударылсын.
Судья арызды қабылдағаннан кейiн, әдетте, ерлі-зайыптының екiншiсiн шақырып
алып, бұл арызға оның көзқарасын, ерлi-зайыптылардың сот ... ... да ... ... анықтап, олардың талаптарының қайсысы ... ... ... ... ... мүмкiн екенiн түсіндiруi тиiс.
Қазақстан Республикасының Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы ... ... ... ... кезінде және бала туғаннан кейiн бiр жыл
өткен уақытқа дейiн әйелiнiң келiсiмiнсiз некенi бұзу ... ... ... ... ... аталған шектеу бала өлі туған
немесе бiр жылға жетпей шетiнеп кеткен жағдайларға ... Осы ... ... да ... ... ... ... аталмыш азаматтық істі
қарауға құқысы жоқ.
Некенi сот тәртiбiмен ... ... ... ... ... ... ... осындайда туындайтын жағдай ретiнде заңда
көзделген. ... ... деп ... ортақ меншiгiндегi мүлiктi бөлу
туралы және еңбекке жарамсыз мұқтаж жұбайын күтуге ... ... ... ... ... ... ... болуына мемлекет мүдделік танытады. Сондықтан
да соттарға заң ... ... ... жөнінде шаралар
қолдану міндеттері жүктелген. Бірақ, сонымен қатар татуластыру мақсат қана
емес, отбасын ... ... ... Сондықтан да бұл міндетті орындау
мүмкін болмаса және ... не ... ... ... ... болса, онда сот некені бұзады.
Егер сот неке біржолата бұзылмаған деген қорытындыға ... ... істі ... ... ... ... татуласу үшін 3 айлық
мерзім тағайындай алады. Бірақ сот нақты мерзімді ... ... ... ... ... татуластыру шаралары нәтиже бермей және жұбайлардың
біреуі некенің бұзылуын қасарыса талап ететін ... ... бұзу ... ... қатынастардың арнаулы сипатының бірі некені бұзуға бір
жақты рұқсат етілуі. Жұбайлардың біреуі некені жалғастырғысы ... ... ... ... ... оны мәжбүрлеу мүмкін емес.
Сондықтан соттың некені ... бас ... ... ... ... жұбайлардың біреуінің некені бұзуға келісімінің
болмауы шартты орындаудан бір жақты бас тару ... ... ... ... ... ... шаралар нәтижесіз болып шықса
және ерлі-зайыптылар немесе олардың біреуі талап етсе неке ... ... ... ... ... ... ... жұбайлар ол балалардың кіммен қалатындығы жөнінде келіспеген жағдайда,
бұл мәселені сот ... Сот ... ... ... ... не ... ... әрқайсысымен қалатындығы жөнінде (егер екі
бала не одан көп болса) шешім шығара ... ... ... сот ... ... ... ғана еске алуы керек. Сондай-ақ балалардың
мүдделерін және ... ... ... ... мақсатында заңның 15-
бабында мынадай кағида көзделген:Әйелінің жүкті кезінде және нәрестенің бір
жаска толмаған кезінде әйелінің келісімінсіз некені ... ... ... бұзу ... ... ... заңды күшіне енген күннен бастап
үш күн ішінде сот ... ... ... ... ... азаматтық
хал актілерін жазу органына жолдауға міндетті.
Некенің бұзылуы жұбайлық қатынастардың тоқтатылуына әкеліп соқтырады.
Неке бұзылу процедурасының белгілі бір ... ... оның ... ... ... реттеу екендігін білдіреді. Некенің бұзылуы
некенің жарамсыздығынан ерекшеленетіндіктен, ол ... ... ... қарастырады [34, 35 б.].
Соттар некені бұзу кезінде кәмелетке ... ... ... ... және ... ... қатысты мәселелерді де бірге қарай
алады.Айырылысатын ерлі-зайыптылар ортақ ... ... ... ... ... өздері дербес шешеді. Бірақ ерлі-зайыптылар
келісімге келмеген жағдайда мүліктерді бөлуді сот іске ... және ... тең ... ... ... ... мүліктерді бөлісу мәселесі
қарастырылған болса, онда сот мүлікті екі жақтың не бір ... ... ош ... ... бөледі.
Некені сот тәртібімен бұзу ерлі-зайыптылардың некені бұзу ... ... ... ... бір ай ... ... іске асырылады.
Қазақстан Республикасының Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы
кодексіне сәйкес некені ... ... ... ... ... бұзу нәтижесінде ерлі-зайыптылардың некеде тұрған кездегі жеке ... ... ... ... ... ... ортақ бірлескен
меншік, өзара қамқорлық және асырау. Соның ... ... ... ... ... да, енді ... сақталуы мүмкін. Некеде
тұрған кезінде бірлесіл жиған мүліктері бөлінген жағдайда, әдетте, некенің
тоқтатылуымен байланысты ерлі-зайыптылардың ортақ бірлескен ... ... ... бірақ мүлік бөлінбеген ... ... ... ... ... меншігін үлестік меншікке айналдыра ... ... ... ... қайтыс болғаннан кейін мұрагерлік құқығы,
бұрынғы жұбайы — асыраушысының өліміне байланысты келтірілген зиянның ... және т.б. ... да ... неке ... кейін тек таңдау мәселесі жиі шешіледі:
бұрынғы жұбайынын тегін қалдыра ма, не ... ... ... ... көше
ме? Некеде тұрған кездегі тегін сақтау толығымен басқа ... ... ... ... Оның бұл ... ... де, ... некені
бұзғаннан кейін кімнің тегін қалдыруды қалайтын жұбайы да, ... ... 33б]. ... ... ... әдетте, ерлі-зайыптылардың
бірін-бірі материалдық қолдау жөніндегі міндеттерге де тоқтайды. Бірақ бұл
жағдайда, сот арқылы бұрынғы жұбайының еңбекке жарамсыздығы және ... ... онда оның ... ... жұбайынан алимент алуға қақысы
бар.
Ажырасу жолымен некенің бұзылуы ата-аналарының балаларына қатысты
құқықтары мен ... ... ... ... ... ... занда белгіленген тәртіп бойынша азаматтардың хал актілерін
тіркеу органдарында немесе сотта іске асырылады.
Азаматтардың хал ... ... ... ... ... хал ... жазу ... некенің бұзылғандығы мемлекеттік
тіркеуге алынған күннен ... ал неке ... ... ... – соттың
шешімі заңды күшіне енген күннен бастап тоқтатылады.
Некенің бұзылуын тіркеу соттың некені бұзу туралы ... ... ... ... ... алады. Заңды күшіне енген сот шешімінің
негізінде некені бұзуды тіркеу сот шешім шығарған ... АХАТ ... ... ... некені бұзу туралы сот шешімінің көшірмесінің және ... ... ... алуға жататын соманың төленгені туралы түбіртектің
негізінде жүргізіледі. Соттың некені бұзу туралы шешімі заңды ... ... ... үш ... ... сот ... ... некені бұзуды тіркеу
үшін шешім шығарылған жердегі АХАТ органына, сондай-ақ оның ... ... соғу үшін ... қиюды тіркеу орыны бойынша жіберіледі. Соттың
некені бұзу туралы шешімін алған АХАТ органы оны соттың некені бұзу ... ... ... тіркеуге міндетті, ал тіркеу азамат арыз
білдірген және ол мемлекеттік бажды ... ... ... ... жүргізілуге тиіс. Бұл туралы некені бұзу туралы сот шешімін есепке
алу журналында белгі соғылады [34, 239 ... ... ... есепке алу журналы алфавит
тәртібімен жасалып онда ... ... де аты, ... әкесінің
аты, сот шешімінің күшіне енген және оның азаматтардың хал актілерін тіркеу
органында тіркелген мерзімі көрсетіледі.
Егер азаматтардың хал актілерін ... ... ... ... ... ... қойғаны белгілі болса, онда келіп түскен арызды азаматтардың
хал актілерін тіркеу органы шешім көшірмесімен (үзіндімен) және мемлекеттік
бажды ... ... ... қоса ... бұзу ... акт жазбасы
тұрған орын бойынша оны жетіспей жатқан мәліметтер мен ... үшін ... ... азаматтардың хал актілерін тіркеу ... ... ... ... ... хал ... ... органы ажырасу
туралы акт жазбасын толықтырып, арызданушы тұратын жердегі азаматтардың хал
актілерін тіркеу органына оған ... ... неке бұзу ... некені бұзу туралы куәлікті табыс ету үшін жіберуге міндетті.
Азаматтардың хал ... ... ... акт жазбасын
толықтырғаннан кейін бұл ... ... хал ... ... ... бұзу туралы акт жазбасының екінші данасы тұрған ... ... ... ... бір ... ... ... онда акт жазбасын
жасаған кезде оған осы ... ... ... ... ... ... бір жұбайға қатысты тек некені бұзғанға дейінгі тегі,
аты, әкесінің аты, туған ... және ... ... ... осы жұбай
төлеуге тиіс мемлекеттік баж сомасы ғана көрсетіледі. Бұл жағдайда некені
бұзу туралы куәлікте тек ажырасуды ... ... ... ... кейін
берілген тегі көрсетіледі.
Неке бұзылғанда ... ... ... сот ... төлеуге тиіс. Егер сот мемлекеттік ... ... ... ... ... жүктесе, онда некені бұзуды тіркеу Ерлі-зайыптылардың
кез-келгенінің арызы бойынша жүргізіледі. Бірақ некені бұзу ... ... оған ... ... ... ... беріледі. Екінші жұбайға некені бұзу
туралы куәлік ол мемлекеттік ... ... ... ... ... сот шешіміне сәйкес ... бірі ... ... баж ... ... ... бұл ... төлеуден
босатылған жағдайда некені бұзуды тіркеу басқа жұбайдың мемлекеттік бажды
төлемегеніне қарамастан жүргізіледі.
Азаматтардың хал актілерін ... ... ... бұзу ... ... соң, арызданушының жеке басын куәландыратын құжатты, арызбен қоса
тапсырылған ... ... мен ... ... және осы ... бұзу ... арыз әскери қызметшінің қызметін өтеу орны
бойынша азаматтардың хал актілерін тіркеу органына ... ... ... ... ... орны ... әскери бөлім немесе мекеме
орналасқан пункт болып табылады.
Заңнамаға сәйкес некені бұзуды тіркеу бір ғана ... ... ... ... ... ... әрбір некені бұзуға бір ... ... Акт ... арызданушының құжаттарына толық сәйкестікте
жазылады. Арызданушының құжаттарында аталған ... ... ... уақыты
туралы мәліметтер болмаған кезде, бұл ... ... ... жазып алынады. Білімі, жұмыс орны және қызметі туралы ... ... ... ... азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың неке бұзылуына
байланысты тектерінің өзгертілгендігі туралы Қазақстан Республикасының Ішкі
істер министрлігіне хабарланады.
Заңды некені бұзуға ... ... ... ... шақырылушы
адамның тегі өзгертілген кезде АХАТ органы «Жалпыға бірдей әскери міндет
және ... ... ... ... ... бұл ... ... міндетті немесе
шақырылушы әскери есепте ... ... ... ... ... комиссариатқа жеті күндік мерзімде хабарлауы тиіс [1].
Неке бұзуды тіркеу кезінде ерлі-зайыптылардың ... ... ... жоқ ... ...... қалауы бойынша) тіркеу
кезінде некеге дейінгі тегі беріледі.
Заңды некенің бұзылуын тіркеген азаматтардың хал актілерін ... ... қию ... акт ... ... ... ... хал
актілерін тіркеу органына ажырасу туралы хабарлама жолдауы тиіс. Осындай
хабарлама алған соң, азаматтардың хал ... ... ... ... ... акт ... ... үшін» деген бағанасында некені бұзу қашан
және қай азаматтардың хал ... ... ... ... ... акт жазуының нөмерін көрсетіп некенің бұзылғандығы туралы
белгі соғады. Сонымен бір мезгілде жазудың бірінші ... ... ... ... деп ... ... ... деген белгі соғылғаннан кейін азаматтардың хал
актілерін тіркеу органы ... қию ... акт ... ... ... азаматтардың хал актілерін тіркеу мұрағатына некенің ... ... ... Ол ... хал ... ... ... сияқты
осындай тәртіппен жазбаның екінші данасына белгі соғады. Егер ... ... ... ... ... ... ... бұл туралы неке туралы
акт жазуының белгісі ... онда ... хал ... ... ... қию ... ... қайтадан беруге құқылы емес. қажет болған
жағдайда, мәселен, бұрынғы жұбайларға ... ... ... ... ... ... бойынша азаматтардың хал актілерін ... ... ... некеде тұрғанын, содан соң оның ... ... ... ... екі ... да ... аты, әкесінің аты,
туған ... ... неке ... ... ... тек, ... ... некені тіркеген азаматтардың хал актілерін тіркеу органы, некені қию
туралы акт жазуының нөмірі, сондай-ақ неке бұзуды ... күн, ... ... хал ... ... ... ... бұзу туралы акт
жазуының нөмірі және Ерлі-зайыптылардың некені бұзғаннан кейінгі ... ... ... ... ... сот ... жағдайда, егер ... хал ... ... ... тіркеліп қойған болса, некені
бұзу туралы акт жазуы сот шешімімен жойылуы мүмкін. Акт ... ... ... ... ... деген бағанада шешімді қашан және қай
соттың шығарғандығы көрсетіліп, белгі соғылады. Сонымен ... акт ... ... ... ... ... күші ... деп көрсетіліп, жазу
қиғашынан сызылып тасталады.
Азаматты өлді ... ... ... деп танудан кейін,
азаматтың тірі немесе табылуының ... ... ... заңды
некелерін қалпына келтіру жөніндегі соот шешімі ... ... ... ... акт ... ... жою осындай тәртіпте жүргізіледі.
Некені бұзу туралы акт жазуының күні жойылғандығы ... ... ... ... ... ... ... тиісті азаматтардың хал актілерін
тіркеу мұрағатына хабарланады.
Сонымен қатар ... қию ... акт ... ... данасына да
екінші данасына да некені бұзу ... акт ... ... ... ... туралы акт жазуының күші жойылғандығы туралы («Белгілер үшін» деген
бағанада) және ... ... ... ... ... ... соғылады.
Неке бұзуды тіркеу кезінде және некенің бұзылғандығы жөнінде куәдік
ерілгенде ерлі-зайыптылардан заңмен ... ... баж ... Бұл ... ерлі-зайыптылардың қайсысы төлесе де азаматтық ... жазу ... үшін ... тұру және оны азаматтық хал актілерін тіркеу органында ... ... ... жеке және ... ... ... ... тоқтату әдетте осы құқытық байланыстарды жоюға әкеледі.
Бірақ заңда осы жалпы ережеден басқа ... бар ... де ... ... және ... туралы Заңның 23-бабында көрсетілгендей, некенің
тоқтатылуымен осы заңда ... ... ... ... некеге тұрған кездегі қатынастарынан туындайтын барлық жеке
және мүліктік қатынастары да тоқтатылады. ... ... ... ... ... де екіншісінің пайдасы үшін алимент төлеген болса,
онда неке тоқтатылғаннан соң да осы міндеттемелер сақталып қалады.
Некені бұзу ... ... ... ... қай-қайсысының да
балаларға қатысты құқықтары мен ... ... ... ... ... және оның ... және ... туралы» Заңында белгіленген шарттар бұзылған кезде,
сондай-ақ жалған неке жасалған жағдайда неке жарамсыз деп танылады. Мұндай
шарттар неке ... ... ... ... тараптардың біреуінің
еркінің болмауы, некеге тұру үшін көрсетілген кедергілердің біреуінің
болуы.
Жақын туыс ... ... неке ... ... ... Бұл тыйым
салудың негізінде көптеген тұқым-қуалаушылық аурулардың ... ... ... ... берілу мүмкіндігі жатыр. Мәселен, қазақтың
әдеттік құқығы жеті атаға дейінгі туыс ... ... ... ... ... ... ... заң немере қарындастары мен ағаларының,
нағашылары мен жиендерінің некеге тұруына тыйым ... ... ... ... нашар ұрпақтың дүниеге келу мүмкіндігі мұндай некеге
көбіне тоқтау салады. Бала ... ... мен ... ... ... тыйым салу адамгершілік-әдептік нормаларға негізделген. Олардың
арасында қандастық туыстық байланыс ... да, ... алу ... ... ... және ... ... қатынас қалыптасуы
тиіс. Некенің жарамсыздығы туралы мәселе, егер ол ... ... ... ... ... тұрушылардың өзара келісімі болмаған;
• неке жасына жетпеген адаммен некелескен;
• іс-әрекетке қабілетсіз адаммен;
• жақын туыстарымен;
• өзге ... ... ... ... ... бала ... алушылар мен асырап алынғандар арасында.
Бұдан басқа, жалған неке, яғни отбасын құру ... ... ... деп ... ... ... ... тұру қандай да бір мүліктік
құқыққа және игілікке қол жеткізу ... ... ... үй ... қалада тіркелу, тұрақты тұру үшін шетелге көшуді қалау, азаматтық
алу, мұраға ие болу — ... ... ... ... ... ... ... басқаша көріну үшін жасалатын неке деп атауға болады. ... өз ... ... ... есепті некеден айыра білу керек [26].
Соңғысы ерлі-зайыптылардың ... не ... ... ... бір ... ... неке ... да, алайда сөзсіз отбасын құру мақсатын
көздейді.
Жалған некеде мұндай мақсат ... ... ... ... ... ... ... жарамсыз деп танылмайды, өйткені ол қандай да
бір пайда табуға (материалдық, әлеуметтік және т.б.) ғана бағытталған емес,
ерлі-зайыптық құқықтар мен ... ... ... ... ... отбасы мүшелеріне, жеке басының қауілсіздігше нақты қатер
төндіретін ауруын (мысалы, ВИЧ- ... адам ... ... қарсы
тұратын заттардың жетіспеушілігі, сөз және ... ... ... неке ... деп ... ... ... неке де жарамсыз, діни әдет- ғұрыптарды қатал ұстанатын
және келісімді ... ... ... қатысты жүзеге асырылады. Мұндай
жағдайда тек ... ... ... өзі ... ... ғана, оның өзін
қорғау жөнінде сотқа жүгінуге қақы бар екендігін атап керсету қажет. ... ... деп ... ... ол ... күннен бастап жарамсыз деп
танылады.
Некені жарамсыз деп тану ... ... ... ... ... ... ... Ерлі- зайыптылар ортақ тек
алу, ерінің не әйелінің тұрақ жайын пайдалану, ... алу ... ... ... жағдайлар көмекке мұқтаж және жарамсыз некені
қиған кезде сот адал деп ... ... ері не ... ... ... ... ... сақтап қала алады. Некені жарамсыз деп ... ... ... ... ... ... толтыруды талап етуге қақы бар.
Адал деп танылған ... ... ... ... ... ... заң ... есінің дұрыс еместігі, туысқандық жақындығы, т.б. Бірақ, ... ... ... деп танылуы мұндай некеден туған балалардың құқығына
ықпал ете алмайды, өйткені баланы оның ата-аналары жіберген құқық ... ... ... ... ... ... мүліктік және
мүліктік емес жеке қатынастарды туындататын, отбасын құру мақсатымен заңда
белгіленген ... ... ... ... және ... ... ... ері мен әйелдің арасындағы тең құқықтық одақты неке деп
түсінуіміз керек. Қазақстанда тек ... ... хал ... органдарында жасалған адамдардың одағы ғана неке деп танылады.
Болашақ ерлі-зайыптылардың ... ... және ... неке жасы ... неке ... басты шарты болып табылады.
Ерлі-зайыптылар арасындағы қатынастар құқықтары мен міндеттерінің теңдік
қағидаларына негізделеді. Азаматтық ... ... ... ... ... балалар сияқты заңмен қорғалады. Алайда ... ... ... үшін заңдық салдар туындатпайды.
Мәжбүрлеп қиылған неке жарамсыз деп ... ... ... ... ... біреуі екіншісінен құрылған отбасы
мүшелеріне, жеке ... және ... ... нақты қатер
төндіретін ауруы бар екенін жасырса, соңғысы сотқа некені жарамсыз деп тану
туралы ... ... ... ... деп ... сот ... Сот ... жарамсыз деп тану
туралы соттың шешімі заңды күшіне ... ... үш күн ... ... ... ... тұру мемлекеттік тіркелген жердегі азаматтық хал актілерін
жазу органына көшірме жіберуге ... ... ... оның ... ... танылады [32, 52].
Некені жарамсыз тануды талап етуге мына адамдардың құқығы бар:
- егер неке ... ... ... неке ... кәмелетке толмаған
жұбайы, оның ата-анасы немесе ... ... ... ... ... ... ... құқылы. Кәмелетке толған жұбай он сегіз
жасқа толғаннан кейін некені жарамсыз деп ... ... ... ... өзі ғана ... егер некеге тұруға ерлі-зайыптылардыңның бірінің ... ... ... ... ету, ... қателесу немесе өзінің жай-
күйінің салдарынан некеге тұруды ... ... ... ... ... түсінбей және өзін-өзі билей алмау себепті неке
қиылған болса, некеге тұру арқылы құқығы бұзылған жұбай, ... ... ... ... ... мән-жайлардың бар екенін білмеген
жұбай, әрекетке қабілетсіз деп ... ... ... ... ... неке бойынша жұбайы, басқа да кедергілерді бұза
отырып қиылған неке арқылы құқықтары бұзылған басқа да ... ... және ... орган мен прокурор;
- жалған неке тұру жағдайында прокурор, сондай-ақ некенің ... ... ... егер ... ... ... ... екіншісінен құрылған отбасы
мүшелеріне, жеке басының және ... ... ... ... ... бар ... ... құқығы бұзылған жұбай сотқа
некені жарамсыз деп тану туралы талаппен жүгінуге құқылы.
Некені ... ... ... ... сот ... қабілетсіз деп
таныған адаммен қиылған некені жарамсыз деп тану ... істі ... ... ... ... және ... орган тартылады.
Егер некені жарамсыз деп тану туралы іс қаралатын сәтке заңға орай ... ... ... ... ... ... жарамсыз деп тануға
болмайды. Егер кәмелетке толмаған жұбайдың мүдделері талап етсе, сондай-ақ
оның некені жарамсыз деп ... ... ... ... сот ... ... адаммен қиылған некені жарамсыз деп тану туралы ... бас ... ... ... ... ... адамдар істі сот қарағанға ... ... ... ... сот ... жалған деп тани алмайды.
Ерлі-зайыптылардың арасында тыйым салынған туыстық дәрежесі болған не
некені тіркеу кезінде ерлі-зайыптылардың ... ... ... некеде
тұрған жағдайларды қоспағанда, некені ол бұзылғаннан ... ... ... ... жарамсыз деп тану салдары
Сот жарамсыз деп ... неке ... ... мен
міндеттерін туғызбайды.
Некені жарамсыз деп таныған адамдар бірлесіп ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің үлестік меншік
туралы ережелерімен реттеледі. ... ... неке ... жарамсыз
деп танылады.
Некені жарамсыз деп тану мұндай некеде туған немесе неке жарамсыз деп
танылған күннен бастап екі жүз ... күн ... ... ... ... келтірмейді.
Некені жарамсыз деп тану туралы ... ... ... сот ... деп тану үшін ... ... ... некеге тұру кезінде
бейхабар болған жұбайдың екінші жұбайдан асырауға қаражат алу ... ... ... неке ... ... ... ... жарамды деп
тануға құқылы.
Адал ниетті жұбай азаматтық заңдарда көрсетілген ережелер бойынша өзіне
келтірілген материалдық және моральдық зиянды өтеуді талап етуге ... ... ... ... жарамсыз деп таныған кезде өзі неке қиюды
мемлекеттік тіркеу кезінде таңдаған ... ... ... ... ... жеке ... неке қатынасын құқықтық реттеу ерекшеліктері
Қазақстан халықаралық жеке құқықтағы отбасы және неке ... ... ... мойындап, осы бағыттағы халықаралық
ұйымдарға мүше болып табылады.
Коллизиялық сұрақтарды шешуден бұрын біздің ... осы неке ... ... ... ... ... қолданатындығына назар
аудару қажет. Біріншіден, Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес
ер адамдар мен әйелдердің тең құқықтарға ие ... алға ... ... ... ... ... ер ... басшылығы тән болып
табылады; кептеген мемлекеттерде осы күнге дейін отбасындағы әйел мен ... ... ... ... орын алып келе ... жекелеген отбасы заңнамасындағы әр түрлі жағдайда екі мемлекеттің
азаматы некеге отырған уақытта коллизиялық сұрақтарды шешу ... ... ... ... ... ... отбасы құқығы қатынастарындағы
коллизиялық нормалар алуандылыққа ие болып ... ... ... яғни ... түру жасы, некеге тұруға кедергілердің болмауы —
мұның барлығы түрлі мемлекеттерде ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... ... кезде түрлі азаматтыққа ие ерлі-
зайыптылар арасында ... ... ер ... ... ... [37, 172 ... ... сол елдің заңының талаптарын сақтай отырып жасалған неке
сол мемлекетте танылғанымен, басқа мемлекеттерде танылмауы да ... ... жеке ... ... ... ... ... деп те
атайды.
Некедегі ерлі-зайыптылардың мүліктік қатынастары бірқатар мемлекеттерде
ер ... жеке ... ... ... түрде рәсімдеу дегеніміз халықаралық жеке құқықтағы отбасы
және неке катынастары туралы ... мен ... ... ... хал ... жазу ... тіркеу болып табылады.
Белгілі бір тәртіппен тіркелген некенің ғана құқықтық күші болады.
Халықаралық жеке құқықтағы отбасы және неке ... ... ... ... отыру үшін заңда көзделген шарттарды сақтау керек.
1. Қазақстан Республикасында Қазақстан азаматтарының шетел азаматтарымен
некеге отыруы. Біздің азаматтардың шетел ... ... ... ... ... өздерінің арасында некелерін бекітуі ... ... ... ... сөзбен айтқанда, «некеге отыру
жер заңы» немесе «Іех Іосі сеlеbгаtіоnіs» ... ... ... Неке ... заңнамада көзделген нысан бойынша жасалады, яғни
азаматтық хал актілерін жазу органдарында, осы некені ... ... ... ... тіркеледі.
Қазақстан Республикасында некеге тұру туралы келісім некеге тұрушылардың
өздерімен жасалуы тиіс болып табылады. Шетелдіктердің де некеге ... ... ... ... заңнамасымен емес, біздің заңнама
бойынша анықталады. Мәселен, ... неке және ... ... ... ... үшін екі ... ... 18 жасқа толу және тағы басқа
талаптар қойылады .
«Неке (ерлі-зайыптылық) отбасы» Заңның 11-бабында «Егер тұлғалардың бірі
басқа некеде ... ... онда ол жаңа ... ... ... делінген,
яғни егер шетелдіктің өз заңы көп әйел ... жол ... онда ... ... некеге отыра алмайды. Шетелдік азамат, егер оның ... екі ... ... ... өзінде бізде некесін тіркеуді талап ете
алмайды [1].
Егер шетелдік ... ... ... ... ... ... ... өзінің мемлекетінің тиісті органынан өз мемлекетінде ... ... ... ... ... алып ... ... әдетте мұндай анықтама қағаздары Қазақстан Республикасындағы
тиісті мемлекеттің елшілігімен немесе консулдығымен беріледі.
Біздің құқыққа ... ... ... ... (нәсілдік, діни,
ата-ана келісімінің болмауы, т.б.) біздің елде некені тіркеуден бас тартуға
негіз болып табылмайды. Бұл ... ... ... ... де байланысты болып табылады [38, 187 б.].
Біздің ... ... ... ... тіркеу кезінде
бірқатар жағдайда некеге отырушы шетелдіктің де заңнамасы басшылыққа алынуы
керек, өйткені, бұл жағдайда некені жарамсыз деп тану ... ... ... ... ... ... келтірсек болады: егер, некеге тұрушының
елінің заңнамасы бойынша ол келісім алмаған кезде неке ол елде ... ... ... Мұндай жағдайларда біздің АХАТ органдары некеге
тұрушыларда оның мұндай некеге отыруға келісім ... ... ... де ... келісім болмаса, некеге отырушылармен ... ... ... ... алуы үшін ... ... Егер де ... уақытта органға қажет келісімді алып келмейтін болса, бірақ
некеге тұрушылар некені ... ... етіп ... неке тіркеуші орган
мұндай келісімнің болмауына қарамастан ... ... ... ... Мұндай неке біздің заңнама бойынша танылғанымен, ... ... бұл неке ... Бұл ез ... біздің
мемлекеттің азаматының өзінің некелескен адамының мемлекетіне барған
уақытында ... ... алып ... мүмкін.
Консулдық некелер. Біздің заңнама Казақстан Республикасыньң аумағында
консулдық некелерді, яғни ... ... ... ... ... ... ... Шетел азаматтарының арасында
Қазақстан ... ... ... мен ... ... екі ... танудың негізінде ғана жарамды болып танылады. Ол үшін
елшілік жіберіп жатқан ... ... ... ... ... ... Бұған қоса мұндай ... ... тағы ... ... а) екі ... келісімнің болуы, яғни шетел мемлекетінде
осындай консулдықтардағы некенің танылуы; ә) ... ... екі ... да сол
елшілік пен консулдықты жіберген мемлекеттердің азаматы болуы [1].
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... отыруы. Қазақстан Республикасының азаматтары шетелдіктермен біздің
аумақта да, сонымен қатар, басқа ... ... да ... ... ... сол ... отырушы мемлекеттің заңдарының талаптарымен
қойылған неке нысанына сәйкес болуы шарт.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... егер неке ... Республикасының аумағынан тыс, сол
тиісті мемлекеттің ... ... ... ... ... және ... ... некені тіркеуге байланысты заң талаптарына қайшы
болмайтын болса, ол неке заңды деп танылуы ықтимал болып ... [39, ... ... ... азаматы мен шетел азаматының некесін
тиісті мемлекеттің жергілікті ... ... ... ... ... азаматымен некелесуге құқығын танитын қағазды талап етсе, онда ... ... ... ... ... мемлекеттердегі елшілігі
бере алады.
Қазақстан Республикасы азаматтарының арасында шет мемлекетте ... ... ... ... тыс ... ... ... арасындағы неке тиісті мемлекеттегі ... ... ... ... Некені тіркеу азаматтық
хал жағдайының бірден-бір актісі болып ... ... ... шет ел ... некені бекіту кезінде
толығымен біздің ... ... ... алынуы тиіс, өйткені екі
азамат та біздің республика азаматы болып ... ... ... ... ... ... заңнама бойынша
анықталады. Ол дегеніміз: а) біздің елшілікте немесе ... ... ... хал ... жазу ... некені тіркеумен бірдей
күште танылады; ә) некені консул тіркеген ... ол ... ... ... талаптарын сақтауға міндетті.
Шетелде жасалган шетелдіктердің некесін Қазақстан Республикасында ... ... ... тыс, ... жасалған некелері туралы
айтар болсақ, олар біздің мемлекетте танылады. Сонымен, шетелдерде жасалған
неке, егер ол сол ... ... ... ... олар заңды болып
табылады. Сәйкесінше, егер шетелдіктердің арасындағы неке солардың жеке
заңдарының талаптарын және ... ... ... ... ... ... болса, ол біздің республикада да сөзсіз танылады.
Некені жарамсыз деп ... ... ... ... пен ... ... ... неке біздің заңнама ережелеріне сәйкес жарамсыз
болып табылуы мүмкін, өйткені бұл тұста некенің жасалу орны ... ... ... ... Кейбір жағдайларда жалған некелер де кездесіп қалады. Ол
біздің заңнаманың талаптарын айналып өту ... ... ... ... кіру-шығу ережелерін айналып ету мақсатында.
Халықаралық құқықтық аренада адам құқығы ХХ ғ. ІІ жартысында ... ... Тек ... ... ... ... ұғым, халықаралық
қатынастарда дамып, бекітіле бастады. Халықаралық ... ... ... ... мойындалған құқықтарды конвенцияларда,
келісімдерде, пактілерде ... ... ... адам ... ... ... ... оны жетілдірді. Қазіргі кездегі халықаралық
қатынастардың дамуы ... ішкі адам ... ... ... ... ... айналды [40, 138 б.].
Адам құқықтары туралы халықаралық шарттар ... жеке ... мен ... ... ... мемлекеттің ұлттық заңнамасы бұл құқықтардың көлемін, ... ... ... ... кепілдігін анықтайды.
Біртекті объектіге ие және қандайда бір қатынастарды реттейтін белгілі
бір ереже орнататын халықаралық ... ... ... ... деп ... ... яғни ... әлемде мойындалған және аймақтақ
болып ... ... ... салт-дәстүрден қалыптасып немесе
белгілі бір қалыпта, бір деңгейде ... ... сай ... ... сонымен қоса олардың маңыздылығы әмбебап үлгіқалыптардан артық
және одан кең ... ... ... ... ... шеңберінде
қабылданған үлгіқалыптар).
Жалпы адамзат құндылықтарының қорғалуын қамтамасыз ету ... ... пен ... ішкі заңнамасының бір-бірімен
арақатынасынның өзекті ... шешу ... ... кең етек ... ратификациялау мемлекет ішінде ... ... ... ... қоғамдастық БҰҰ басшылығымен жалпы танылған адам құқығының
қайнар көзін ... Бұл ... ... ... және ... ... ... мүмкіндік береді.
Адамдардың құқықтары мен бостандықтарын бекіткен құжаттың, яғни адам
құқықтарының жалпы декларациясының ... ... ... ... ... ... ... нормаларының көбісін қазіргі
әлемдегі мемлекеттерді қосатын ... ... ... ретінде
қарастыруға болады.
Кейін, Декларацияда бекітілген құқық нормаларына ... заң ... ... адам ... байланысты тағы екі халықаралық пактілер
жетілдіріле бастады: біреуі – экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтар
және екіншісі – ... және ... ... адам ... ... ... БҰҰ халықаралық
келісімдеріне келесілер жатады:
1.Әйел дискриминациясын барлық нысандарын жою туралы Конвенция.
2.Балалар құқықтары туралы Конвенция.
3.Азаптауға және басқа да ... ... ... ... кемсітумен жасалатын жаза және қатынастарға қарсы Конвенция [41].
Адам құқығы жөніндегі аймақтық қызметтестік Еуропа Кеңесімен, ... ... ... және т.б. ... ... ... ... серіктестік әр түрлі деңгейлерде көптеген
нысандар арқылы жүзеге асырылады. Ең жетілдірілген – бұл адам ... ... ... ... ... қабылдау. Қазіргі таңда 100
аса әмбебап және 200 аса ... ... ... ҚР ... ... халықаралық
келісімдердің ішкі ... ... ... анықтады.
Конституцияда бекітілген құқықтар мен бостандықтар жалпы ... сай ... ... ... адам ... ... ... негізделген. Әр түрлі
мемлекеттік бағдарламалар адам құқығын қорғау идеясына бағытталған.
Адам құқықтары бойынша халықаралық қатынастар адам құқығы саласында
әріптестік үшін ... ... адам ... ... басты бағдарламаларына
қосқан мемлекетаралық және қоғамдық қатынастардың пайда болуы және дамуы
нәтижесінде ... ... ... ... адамзат құндылықтары мен мүдделері
негізінде араласатын, мемлекеттер мен халықтар арасында тығыз жалпыәлемдік
байланыс бар, яғни ол әмбебап адам ... ... ... ... түсінік ұзақ уақыт бойы ... ... бала ... ... ең ... ... ... ретінде тануы
үшін ұзак және қиын жол ... ... ... ... қарастыру туралы сұрақ
тек жуырда пайда болды. Тек реформаларды қолдауға бағытталған ... ... 19 ... ғана ... ... ... ... қорғауды қолына алды. БҰҰ құрылғанға дейін балалар
құқықтары құлдық, бала ... ... сату және ... ... тарту сияқты әрекеттерге қатысты қолданылатын шаралар ретінде
қарастырылды. Мемлекеттердің балалар ... ... ара ... ... ... ... ... Ұлттық Лига шеңберінде
балаларды қамқорлыққа алу ... ... ... 1924 ... Лига бала ... туралы Женевалық Декларацияны қабылдады. ... 1945 жылы БҰҰ ... ... ... оның ... ... бірі
болды.
Бас ассамблеяның бірінші құжаттарының бірі ББҰ ... ... ... ... ... бұл қор ... ... көрсетудің әлемдегі басты
механизмі болып есептеледі.
ББҰ Балалар қоры Бас ... ... ... ... ... ... төтенше халықаралық қор (ЮНИСЕФ)» атымен, соғыстан
кейінгі ... ... және ... ... ... киім-кешекпен
және дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету үшін құрылды. 1950 жылы ... ... ... ... ... оны дамушы мемлекеттердің ... ұзақ ... ... ... Бас Ассамблеяның 8-ші
сессиясы ЮНИСЕФ атауын Балалар қоры деп ... оның ... ... дейін созды. Бірақ, әлемде белгілі «ЮНИСЕФ» атауы да сақталды.
ЮНИСЕФ – бұл БҰҰ-ның іс-әрекеттері тек ... ... ... ... ... балаларды қорғау, олардың қалыпты дамуы мен аман
қалуы үшін Конвенцияға негізделіп жұмыс істейді. ... ... ... ... ... дамушы мемлекеттердегі, өмірін жақсарту
бағдарламаларды қолдауда.
ЮНИСЕФ басты 3 бағытта көмек көрсетеді:
- ... ... ... ... және ... құрастыру
процесіне белсенді қатысу;
- осы бағдарламаларды жүзеге асыру үшін қажетті құрал-жабдықтар
жібереді;
- ... ... ... ... ... ... ... басқа да ұйымдармен, ... және ... ... ... ЮНИСЕФ балаларға үлгіталаптарға сай ... ... ... ... киім-кешек, тамақ, білім беру, су тазалау және
санитарлық жағдайдың жақсатуы, гендерлік теңсіздік пен дамуды жою ... ... ... ... ... ЮНИСЕФ жағынан көмек
мемлекеттер үкіметтерінің өтінішімен ЮНИСЕФ ... ... ... ұзақ ... ... жүзеге асыруда сұранады. ЮНИСЕФ барлық
балалардың, әсіресе қыздар құқығының орындалуын және қорғалуын талап ... ... ... ... жағдай салдарын жоюға және жедел медициналық
жәрдем көрсетумен айналысады.
ЮНИСЕФ ... ... ... ... ... қоса Абиджан,
Бангкок, Бейрут, Дели, Женева т. б. қалаларда аймақтық бөлімшелері бар.
1965 жылы ... ... ... ... ие ... ... туралы ой ХVІІІ ғ. пайда болды. Адам өз баласын құқықпен
қамтамасыз ... ... алуы үшін екі ... ... ... жылы ... БҰҰ адам ... жөніндегі Жалпы Декларацияда
балалар ерекше қорғауды қамтамасыз етеді делінген.
1959 жылы БҰҰ балалар құқықтары туралы Декларацияны қабылдайды. Онда
халықаралық және ... ... ... ... мен ... ... ... 10 әлеуметтік және құқықтық қағида бекітілді. Бұл
Декларация саясатқа және ... ... және ... ... ... елеулі ықпал жасады.
Кәмелетке толмағандарға қылмыстық жаза тағайындалудағы ... ... ... ... ... БҰҰ Бас Ассамблеясы
1985 жыл 29 қарашада қабылданды.
Әлеуметтік және құқықтық қағидалар, яғни ... ... ... ... асырап алу, оларды қорғау және бақылау: БҰҰ Бас Ассамблеясы
1986 жыл 3 желтоқсан.
1979 жыл халықаралық балалар жылы болып танылды. Сол ... ... ... А. ... ... құқығы туралы халықаралық Конвенцияны
жасау идеясын ұсынды. ... ойы ... ... мемлекеттер оны
ратификациялап, балалар құқығымен байланысты ішкі ... ... тиіс ... Бұл ... ... қауымдастықты осы салада
мықты заң кепілдіктерге және ... ... жаңа ... қабылдау
қажеттілігін мойындауға әкелді. 10 жыл қарқынды жұмыстың нәтижесінде әр
түрлі мемлекеттірдің мамандары бұл ... ... ... оны ... ... жылы 20 қарашада БҰҰ Бас Ассамблеясы бір ... ... ... Конвенцияны қабылдайды. Халықаралық-құқықтық актіні ресми
түрде әмбебап ... ... үшін екі ... ... кетті. Осы
уақыттан бастап бұл құжат балалар құқығының әлемдегі ... ... ... ... болып есептеледі.
Әлемдік қауымдастықты Конвенцияға, балалар құқығын қорғау ... ... ... БҰҰ 1990 жылы ... мүддесіне арналған жоғары
дәрежеде Әлемдік кездесуді ұйымдастырды. ... ... ... президенттері және премьер-министрлері қатысты.
Олар өздерінің беделдерімен Конвенция ойларына сүйеніш көрсету үшін
келді. Кездесуді ұйымдастырушы ... ... ... орындады.
Кездесу қатысушылары балалардың аман болуын қамтамасыз етуі және
олардың дамуын қорғау туралы Жалпы ... және оны 90-шы ... ... ... ... 159 мемлекеттердің өкілдіктері олардың
уақытындағы көлемде 2000 ... ... ... ... және ... жою және олардың қалыпты физикалық және психикалық дамуына
жағдай жасау ... ... ... ішінде міндеттемелер болды: 5 жасқа ... ... 1/3 ... ... аналық өлімдерді жартысына дейін
қысқарту; 5 жасқа дейінгі балалар арасындағы ... және ... ... жою; ... ... тұщы су мен ... ... қамтамасыз ету; бастауыш оқудың бағдарламасын ... ... орта ... 80% ... білім беру; ерекше қиын жағдайға тап ... ... ... ... мойындау және оны орындау және
т.б.
Бұл Декларацияның қабылдануы бұл тек қана ортақ міндеттілік емес – ... ... ... жаңа ... өлшемнің пайда болуының ... Оның мәні – ... ... ... ... кезекте
пайдалану және оның зардаптарынан бірінші ... ... ... даму
дәрежесі, оның адамгершілігі сол қоғам өз балаларын ... және ... ... ... ... Осы құжатта бекітілген
балалыққа ... жаңа ... мәні де ... ... ... ... ... әр мемлекетте өзіне
тән әдет-ғұрып және мүмкіндіктер болады. Ол тек ... ... ... ... ... ... моральдік және құқықтық нормалардың
жалпы үлгіталаптарды бекітеді.
Әр мемлекет осыған сай келетіндей өзінің ішкі ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру үшін, олардың
құқықтары мен заңды мүдделерінің дұрыс және уақытында қорғалуы мәселелерін
қадағалау үшін ... ... ... ...... жөніндегі комиссарлар қалаптастырылды.
Бұл құқыққорғау тәжірибесінде ... ... тез ... дамудағы
құбылыс.
Қазақстан Республикасының аумағында ... ... ... және жеке ... ... ... ... жатады. Конституцияда бекітілген ер адамдар мен әйел
адамдар арасындағы теңдік ... ... ... ... әйел адам ... ... кейін өзінің некеге
дейінгі фамилиясын сақтап қалуға құқылы, ол өз ... ... ... пен қызмет аясын таңдауда еркін болып табылады, өзінің мүліктік
қатынастарын толықтай ... ... және ... ... ... ... ... меншікте үлесін сақтайды және т. б. Біздің заңның талабы
бойынша ортақ шаруашылықты ... ... ... ... жүзеге асырылады. Біздің құқыққа сәйкес, ерлі-зайыптылар
тұрғылықты жерді таңдауда да ерікті ... ... ... ... ... ... көрсетіп тұруға міндетті. Егер ерлі-зайыптылардың
бірі еңбекке жарамсыз болып қалатын болса, онда біздің заңнама бойынша оның
екіншісі оған материалдық ... ... ... ... ... ... заңда және халықаралық жеке құқықтағы отбасы және неке қатынастарын
реттейтін ... ... ... ... екі жолы ... Некеге
тұру кезінде ерлі-зайыптылардың қай-қайсысы да өздерінің некеге ... ... ... ... ... ... ерлі-зайыптылар өз қалаулары
бойынша ортақ бір тек таңдауға құқылы.
Кейбір елдердің, оның ішінде ТМД ... ... ... заңы ... екі ... де алуына мүмкіндік жасайды, яғни өзінің ... ... ... ... ... ерлі-зайыптылардың заңды мүліктік режимі де, ... неке ... ... ... ... де көзделінеді
Жалпы, бұл мәселе бойынша арнайы ережелер құқықтық көмек туралы арнайы
келісімдерде болуы мүмкін. ... ... ... және Польшамен
жасалған келісімдерге сәйкес, егер ... бір ... ... ... ... ... ... тұрып жататын болса, онда ... ... ... ... ... заңы қолднылады. Мұндай
шарттар, сонымен қатар, мұндай азаматтардың бөлек мемлекеттерде тұратын
кездегі қатынастарын да ... ... ... ... ...
Ресейде тұрып, ал оның зайыбы — Польшада тұратын ... онда ... ... қатынастар олардың азаматтығына сәйкес шешіледі.
Бірақ, сонымен қатар некедегілер бірдей азаматтықта да болмауы мүмкін.
Мысалы, Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... оның зайыбы Ресейдің азаматы бола отырып, Ресей
Федерациясында тұрып жататын болса, онда бұл ... ... ... ... Оған сәйкес, олардың қатынастары олар ... ... ... ... жатады.
Қорытынды
Осы тақырыпты зерттеу барысында Қазақстан Республикасының заңнамасы
бойынша некені ... ... ... мен мәселелі сұрақтарына
тоқталдық.
Неке қатынастары ретінде некеге тұру, некені тіркеу және ... ... ... ... ... ... ... тегін
таңдау, тағы басқа мәселелерге қатысты құқықтық қатынастар танылады. Ал,
ерлі-зайыптылар ... ... ... ... ... ... ... алименттік міндеттемелер, ерлі-зайыптылардың
бірлескен ортақ ... және осы ... заңи және ... ... ... Сонымен қатар халықаралық жеке құқықтағы неке қатынасын
реттеудің ерекшеліктері мен коллизиялық нормаларына да тоқталдық.
Осы зерттеу ... ... келе неке ... қатынасынан
туындайтын мәселелерді зерттеп, келесідей ұсыныстарды атап өткім келеді:
1. Некеге тұрудың ең алғашқы алғы шарттарының бірі неке ... ... ... ... елде неке жасы 18 жас деп ... ал ерекше
жағдайларда екі жасқа азайтылады және ... ... ... пен ... ... ғана ... Ал іс ... кезінде мамандар осы мәселелерге
қатысты шешім қабылдаған кезде көптеген қиыншылықтармен кездесіп жатады.
Сондықтантан да Қазақстан ... Неке ... ... ... 10 ... неке ... ... себепші ерекше жағдайлар
тізімін әскерге бару, ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... эмансипация бойынша 18 жастан бұрын толық әрекетке қабілетті деп
танылған тұлғалар және т.б. ... ... ... жөн ... ... ... келесі бір алғы шарты ерлі-зайыптылардың еріктілік
қағидасы, яғни осы еріктілік ... ... ... ... ... ... мен және қол қоюлары арқылы рәсімделеді делінген. Ал
қазіргі электрондық неке қию ... осы ... ... ... деуге
болады. Және де заң нормаларында некені ... қию ... ... ... Сол себепті жоғарыдағы айтылған мәселені шешу ... қию ... ... ... ... немесе электрондық
жүйе арқылы да қиылуы мүмкін екендігі туралы нормалар кіргізуін ұсынамын.
3. Ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... ... ... ... қатарына жүктілігі кезеңі көрсетілген. Бірақ
жүктілік кезеңнің 7 айына дейін зайыбы еңбекке қабілетті және ... ... ... да ... ... ету ... ... талап арыздарын қарау
кезінде соттардың ... ... ... ... еңбекке жарамсыз
жүктілігі кезінде алимент талап етуге құқылы деп заң нормаларын толықтырған
жөн деп ойлаймын.
4. Сонымен қатар ерлі-зайыптылардың ... ... ... ... ... ... 3 жыл бойы зайыбы (әйелі) алимент талап етуге
құқылы деп көрсетілген. Ал нақты іс жүзінде әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... бәріміз білеміз. Сондай жағдай
да баласы 3 жасқа толғанша бала ... ... ... ... ... ... алимент өндіріп алу құқықтарын шектеп отырмыз
деуге болады. Сондықтанда Қазақстан Республикасының Неке (ерлі-зайыптылық)
және ... ... 147 ... 2 ... ... 3 жасқа толмаған
баласы асыраундағы ерлі-зайыпттылардың алименттік міндеттемелерді талап
етуге ... ... ... толықтыру жөніндегі ұсынысымды білдіргім
келеді.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» 2011 жылғы 26 желтоқсандағы
Кодексі. – ... Жеті ... – 2012. - 77 ... ... Е. ... и торговое право. М., 2000, с.275
3. Загоровский И.А. Курс семейного ... М., 1970, ... ... О.С. ... ... ... ... – М.,
1956.- 325с
5. Жандарбек Б.А. Правовое регулирование брачно-семейных ... ... ... ... ... на соискание ученой
степени доктора юридических наук., А.2010.
6. Антокольская М.В. Семейное ... М.: ... ... 2001. – 203 ... ... Л.М. Семейное право России: учебник для ВУЗов М.: ... 2008. – 703 ... Н. ... ... ... және
неке құқықтары. Алматы. 2001
8. Қазақстан Республикасының Үкіметінің “АХАТ органдары туралы ... ... Л.М. ... к ... ... РФ. -М., ... ... П.Н. Кеченьян С.Ф. История государства и права. Учебник М:1994-
535 с.
11. Ангерс. Э. История Европейского права \Ин-т Европы - М: ... ... ... Б.Е., ... Т.Б. ... ... Алматы. изд Жеті жарғы.
2006. – 109 ... ... Г.К. ... ... ... в ... ... Алматы:
изд. Жеті жарғы. 2007. – 91б.
14. Низамиева Н.О.,Сафина Г.А. Семейное право.СП.: Изд. ... 2007. – ... ... Г.Б. ... ... в ... Республики
Казахстан. Материалы конференции. - Алматы, 2001.
16. ҚР Конституциясы. 1995, 30 тамыз. —Алматы: ... ... ... М.К. ... ... том. Алматы.Курсив.: 2003ж.
18. «Ерлер мен әйелдердiң тең құқықтарының және тең мүмкiндiктерiнiң
мемлекеттiк кепiлдiктерi» туралы ... ... 2009 ... ... N 223-IV Заңы
19. Шершень Т.В. Частный и публичный интерес в договорном регулировании
семейных отношений: Автореферат дис. к.ю.н. ... ... М.Ж. ... ... ... ... ... и
законодательное закрепление. Караганда.: 2010
21. Шершень Т.В. Частный и публичный интерес в ... ... ... Автореферат дис. к.ю.н. Екатеринбург, 2002.
22. Чефранова Е.А. ... и ... ... сделок между супругами //
Проблемы гражданского, семейного и жилищного законодательства. ... ... Н.Е. ... ... ... природа, содержание,
прекращение // Государство и право. 1999. N 3.
24. Полозов В.Н., ... Е.В. О ... ... ... ... ... о ... общего имущества супругов // Семейное право. 2003.
N 1.
25. Айтжан Б.Е. ... ...... ... Семейное право. Учебни. Под ред. А.И. Беспаловой, У.К. Ихсанова. -Алма-
Ата, 1984.
27. Афанасьева И. ... ... ... ... //
Нотариус. - 2008. - № 3.
28. Жандарбек Б. Некоторые проблемы собственности супругов. Гражданское
право в ... ... ... ... ... ... конферен. (в
рамках ежегодных цивилистических чтений), Алматы, 17-18 мая 2007 г.
(Отв. ред. М.К. ...... НИИ ... ... ... ... ... С.А. Отбасы құқығы: Практикум. – Алматы, 2002.
30. Кузнецова И.М. Семейное право. – М., 1999. - 298с.
31. Юркевич Н.Г., ... С.Н. К ... об ... ... ... о ... Саратов, 1978, с.76-77
32. Нечаева А.М. Некоторые проблемы развода. М., 1976
33. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу ...... 2009. ... мен ... ... ... М. Н. Обзор судебной практики рассмотрения семейных ... ... ... ... ... Республики
Казахстан: статьи, комментарии и практика. – Алматы. 1999.
35. А.М. Нечаева Семейное ... Курс ... – М.: Изд. ... 1998. ... ... Л.В., ... И.Г. Справочник юриста по семейному праву.
СП.: изд-во ... ... 2007. ... ... Г.Ю. Брачно-семейные отношения как объект международного
частного права РФ. Автореферат диссертации на ... ... ... ... ... М.2007.
38. Иоффе О.С. Советское гражданское право. Т.3. Л.,1965, с.187
39. Звеков В.П. Коллизий законов в ... ... ... ... Панов В.П. Международное право: Учебные материалы, М.1997
41. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по ... и ... ... (Минск, 22 января 1993 г.)

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 84 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Неке отбасы құқығын жүзеге асыру және қорғау74 бет
Ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттері жайлы19 бет
Отбасы және неке8 бет
"Экономикалық теория негіздері."11 бет
«Ерекше қорғалатын табиғи аймақтардың құқықтық режимі»19 бет
Бухгалтерлік есепке алу туралы қазақстан республикасының заңы. 1995 жылғы 26 - желтоқсаннан, қосымшалары мен өзгертулері27 бет
Сыртқы экономикалық қызмет субъектілерінің құқықтық жағдайы7 бет
Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі31 бет
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар4 бет
АҚШ заңнамасында колданылатын құқықтың орын алуы16 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь