Қазақстан Республикасындағы шаруа қожалығығының қызметін реттеу

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... бет

1. ҚР шаруа (фермер) қожалығын құқықтық реттеу
1.1. Шаруа (фермер) қожалығының ұғымы мен түрлері ... ... ... ... ... ... бет
1.2.Қазақстан Республикасындағы шаруа қожалығын құру қызметін ұйымдастыру мен мүшелікке кіру тәртібі ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... бет
1.3.Қазақстан Республикасындағы шаруа қожалығының қызметін тоқтату ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . бет

2. ҚР шаруа қожалығындағы құқықтық мәселелерді реттеу

2.1. ҚР шарауа қожалығын құқықтық реттеудің негіздері ... ... ... ... ... бет
2.2. Қазақстан Республикасы заңдарымен шаруа қожалығына заңдарда қарастырылған жеңілдіктер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . бет
2.3.Қазақстан Республикасындағы шаруа қожалығының құқықтық жағдайының азаматтық құқықтық мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... бет

3. ҚР шаруа қожалығының кәсіпкерлік қызметін құқықтық реттеудің негізгі мәселелері
3.1. Шаруа қожалығының кәсіпкерлік қызметін құқықтық реттеу ... ... . бет
3.2. Қазақстан Республикасындағы шаруа қожалығының жер пайдалану құқығын азаматтық құқықпен реттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... бет
3.3. Шаруа (фермер) қожалығының бірлескен меншігі ... ... ... ... ... ... бет
3.4. Ортақ бірлескен меншік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. бет

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . бет
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... бет
Кіріспе

Еліміздің экономикалық жүйесінде мемлекеттік тәуелсіздігімізді алған сәттен басталған түбегейлі өзгерістер әлеуметтік бағыттағы нарықтық экономиканы құрудың қажеттігін туғызып, мүлдем жаңа қоғамдық қатынастарды қалыптастыруды талап етті. Қазақстанның нарықтық экономикаға көшуі - экономикалық тұрғыда дамудағы уақыт талабы еді.
Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2030» деп аталатын Қазақстанның келешекте гүлденіп дамуының ұзақ мерзімді басымдықтарын анықтаған халыққа арнаған жолдауында біздің еліміздің алдына қоятын басты мақсаты: ұлттық бірлік, әлеуметтік әділдік, барша қазақстандықтардың экономикалық жоғары деңгейдегі ахуалы тән тәуелсіз, гүлденген және саяси тұрақты Қазақстанды құру болып табылатындығын атап өтеді. Қоғамның бірлігі мен ішкі тұрақтылығының маңызды құрамдас бөлігі ретінде болу қажеттігін де баса көрсетеді.
Кәсіпкерлік, тұтас алғанда, ауылдық жерлерде де жақын арадағы онжылдықта нарықтық құрылымдарға қосымша күш беретін және инфраструктуралар сұрақтары мен әлеуметтік мәселелер айрықша мәнге не салаға айналуда.
Қазіргі таңдағы қоғамымызда жұмыссыздық, кедейлік, зейнетақы мен төлемақылардың төмен мөлшері, тағы басқа толып жатқан әлеуметтік мәселелердің өз шешімін тиісінше таппай жүргені жасырын емес. Осындай мәселелерді шешудегі мемлекеттің мақсаты болып азаматтарға, шаруалар мен ауылдық жердің түрғындарына кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруына қажетті құралдармен қамтамасыз етудің де мәселелері басты назарында.
Жаңа экономикалық қатынастырды қалыптастыру барысында біздің дербес мемлекетіміздің қоғамдық өміріндегі пайда болып жатқан құрылымдарды қаржылық және құқытық қамтамасыз етудің мәселелері өте өткір туындап отырғаны белгілі. Бүгінгі күні, меншік қатынастарына қатысты реформалар, шаруашылық субъектілерінің ұйымдастыру-құқықтық нысандарының көп түрлілігі, кәсіпкерлік қызмет еркіндігі қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу әдістерінің елеулі тәжірибеде де, теориялық тұрғыда да құқықтық реттеуде шынайы демократиялық қағидалар басшылыққа алынады, атап айтқанда, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру саласында Қазақстан Республикасының барлық азаматтарының тең мүмкіндіктері қағидасы және кәсіпкерлік еркіндік қағидасы жүзеге асырылу үшін мақсаттар қойып келеміз.
Нарықтық экономиканы кәсіпкерлік қызмет еркіндігі қағидасынсыз елестету мүмкін емес. Аталған қағида Қазақстан Республикасы Конституциясының 26-бабында баян етілген: «Қазақстан Республикасының азаматтары заңды түрде алған қандайда да болсын мүлкін жеке меншігінде ұстай алады. Меншікке, оның ішінде мұрагерлік құқығына заң мен кепілдік беріледі. Соттың шешімінсіз ешкімді де өз мүлкінен айыруга болмайды. Заңмен көзделген ерекше жагдайларда мемлекет мұқтажы үшін мүліктен
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1.«Шаруа қожалығы туралы» Қаз ССР Заңы. 29.07.1990 ж.
2.«Шаруа (фермер) қожалығы туралың» ҚР Заңы. 31.03.1998 ж.
3 «Жеке кәсіпкерлікті қолдау және қорғау туралы» Заң. 04.08.1992 ж.
4.«Шаруа қожалығы туралы» Қаз ССР Заңы. 29.07.1990 ж. «Шаруа (фермер) қожалығы туралың» ҚР Заңы. 31.03.1998 ж.
5.Б.Б. Базарбаев. Право собственности в крестьянском хозяйстве и вопросы өго наследования. 1993, Вестник КазГУ, Серия юридическая.
6.Л.К.Еркинбаева, Д.Рыскалиөв. Право крестьянского хозяйства РК Учебноөметодическое пособие. Алматы, 1995
7.Л.К.Еркинбаева, Д.Рыскалиөв. Право крестьянского хозяйства РК Учебноөметодическое пособие. Алматы, 1995 г
8.Шаруашылық серiктестiктер туралы Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 2 мамырдағы N 2255 Заңы
9.М.К. Сүлейменов, Ю.Г.Басин. Азаматтық құқық. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық (академиялық курс). Өңделген және толықтырылған екінші басылымы, Алматы 2003. – 735 б.
10. Гражданское право. В 2 т. Т.1. Учебник/Отв.редактор проф. Е.А.Суханов, М., 2003 144 б
11. Гражданское право. В 2 т. Т.1. Учебник/Отв.редактор проф. Е.А.Суханов, М., 2003 221 б
12.«Мемлекеттік ауылшаруашылық өндірісін азаматтардың жеке меншігіне сату туралы» Министірлер Кабинетінің Қаулысы. 24.02.1994 ж.
13.«Өндірістік кооперативтер туралы» ҚР Президентінің жарлығы. 05.10.1995 ж.
14.«Шаруашылық бірлестіктер туралы» ҚР Президентінің жарлығы. 02.05.1995 ж.
15 «Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы заң». 06.08.1997 ж.
16. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. – М.: Фонд «за экономическую грамотность», 1991. – 253 б.
17.Грешников И.П. Понятие юридического лица в гражданском праве и законодательстве. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. - Алма-Ата, 1997. – 11 с.
18. Могилевский С.Д. Общества с ограниченной ответственностью: Учеб. – практ. пособие. – 3-е изд. доп. – М.: Дело, 2000. – 528 с. (Сер. «Коммерческие организации: комментарий, практика, нормативные акты»).
19. Басин Ю.Г. Юридические лица по Гражданскому кодексу Республики Казахстан: понятие и общая характеристика. Учебное пособие. – Алматы: ЭдилетПресс. 1996. – 38 с.
20.Богданов Е.В. Сущность и ответственность юридического лица// Государство и право. - №10.
21. Грешников И.П. Субъекты права. – Ч.1: Юридическое лицо в праве и законодательтве. – Алматы: Издательство «LEM», 2001. – 220 с.
22. Грешников И.П. Субъекты права. – Ч.1: Юридическое лицо в праве и законодательтве. – Алматы: Издательство «LEM», 2001. – 220 с.
23. Грешников И.П. Субъекты права. – Ч.1: Юридическое лицо в праве и законодательтве. – Алматы: Издательство «LEM», 2001. – 220 с.
24. Гражданское право. Учебник. Ч.1/Под.ред. А.П Сергеева, Ю.К.Толстого. – М.: «Проспект», 1998.-600 с.
25. Кашанина Т.В., Корпоративное право (Право хозяйственных товариществ и обществ). Учебник для вузов. – М: НОРМА – ИНФРА. М, 1999. – 802 с.
26. К.Т.Аяганова Крестьянское хозяйство Казахстан.Алматы. «Ғылым»,1998
27. Р.Аутов, Г. Джаксымбетова. Помочь крестьянскому хозяйству. //Казахстан. Экономика и жизнь. 1995 г.
28. Б.Б. Базарбаев. Право собственности в крестьянском хозяйстве и вопросы өго наследования. 1993, Вестник КазГУ, Серия юридическая.
29. Л. К. Еркинбаева, Д. Рыскалиөв. Право крестьянского хозяйства РК Учебноөметодическое пособие. Алматы, 1995 г.
30.Т.А.Есиркепов. Становление организационно-правовых форм сельскогохозяйственных предприятий Казахстана в условиях рынка,1998 г.
31. В.Кузнецова. Перерегистрация крестьянских хозяйств. Проблемы и пути решения. // Хозяйство и право. 1996 г.
32.Л.А.Кусайынова. Правовое положение крестьянского (фермерского) хозяйства. Акмола, 1998 г.
33.Н.А.Кодерова, Л.Б.Барангазиева. Налоги для крестьянских (фермерских) хозяйств. // Сельская новость. 1998 г.
34.А.А.Погребной. Правовое регулирование деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств в условиях рынка. Москва,1992 г.
35. А. А. Пегренко. Экономика крестьянского хозяйства. Алматы,1993 г.
36.Проблемы и перспективы кретьянского (фермерского) хозяйтва. // Экономика и прво РК. 1998г.
37.А. Родостовец. Организация учета в мелких и средних крестьянских (фермерских) хозяйствах. Алматы, «Кайнар» 1991г.
38.Ж.Сарсенкулов. Как оптимизировать налогообложение крестьянских хозяйств. // Азия и жизнь. 1996г.
39.Ж.С.Сундетов. Организация и экономика крестьянских хозяйств. Акмола,1995г.
40.Н.Ж.Тусупова. Организация фермерских хозяйств в Казахстане. Алматы,1992г.
41. В.В.Устюкова. Правосубъективность крестьянского хозяйства. Советское государство и право. 1992г.
42. Г.В.Чубуров, А.А.Погребной. Право собственности крестьянина фермера. // Госудаство и право. 1993г.
        
        Аннотатция  
Диплом жұмысы тақырыбына арналған.
Диплом жұмысы кіріспеден, 3 тараудан, қортындыдан тұрады.
Бірінші тарау ҚР ... ... ... ... сипаттамасы мен құқықтық тәртібі. Ол үш бөлімнен тұрады.
Екінші тарау ҚР шаруа қожалығындағы құқықтық мәселелерді реттеу үш ... ... ... ҚР шаруа қожалығының кәсіпкерлік қызметін құқықтық реттеудің ... ... төрт ... ... 75 ... ... саны ... студент- Турсынбаев Мухаммадали
Жетекшісі - Есімқұлов С.Т.
Жылы: 2015
Нормативтік сілтемелер
Осы дипломдық жұмыста келесі сілтемлер қолданылған:
1. Қазақстан Республикасының ... ... ... Азаматтық кодекс. Жалпы бөлімі 1994 ж.
3. Азаматтық іс жүргізу кодексі. 1997 ... Қаз ССР ... ... ... ҚР ... 31.03.1998 ж.
6. Заң. 04.08.1992 ж.
7. ҚР Неке және отбасы кодексі .
8. ҚР . ... ... . ... ... ҚР ... ... ... ж.
11. Президентінің жарлығы.
17.04.1995 ж.
12. ҚР Президентінің жарлығы.
05.10.1995 ж.
13. ҚР ... ... ... ... ...
Кабинетінің Қаулысы. 09.09.1993 ж.
15. Министірлер Кабинетінің ... ... ҚР ... ... ... Нұсқаулығы 15.12.1996 ж.
17. .
Анықтамалар
Осы дипломдық жұмыста келесі анықтамалар қолданылған:
Заңды тұлға - меншік, шаруашылық жүргізу немесе жедел басқару құқығындағы ... ... бар және сол ... өз ... ... ... ... өз атынан мүліктік және мүліктік емес жеке құқықтар мен міндеттерге ие болып, оларды ... ... ... ... талапкер және жауапкер бола алатын ұйым.
Қоршаған ортаны қорғау - табиғат пен адамның өзара үйелесімді іс-қимылына, қоршаған ортаның ... ... ... ... ... ... мен ... бағытталған мемлекеттік және қоғамдық шаралар жүйесі;
Қоршаған ортаны қорғау объектілері - қоршаған ортаның заңдармен қорғалатын ... ... ... ... - ... ... мәдени және басқа қажеттерін қанағаттандыру үшін қоршаған ортаның шаруашылық, т.б. қызмет процесінде ... ... ... ... ... - адамның шаруашылық және өзге де қызметінде табиғи ресурстарды пайдалану;
Қоршаған ортаның сапасы - ... ... ... мен ... ... ... мониторингі - адамды қоршаған ортаның жай-күйін бақылау және адамдардың денсаулығы мен өзге де тірі организмдерге зиянды немесе ... ... ... ... ... ... ортаның сапасын нормалау - адамның өмір сүруі үшін қоршаған ортаның ... ... және ... алуан түрліліктің сақталуы мен экологиялық жүйелердің тұрақты ... ... ... қоршаған орта сапасының қөрсеткіштері;
Қоршаған ортаны ластау - ... ... ... ... химиялық және биологиялық заттардың, радиактивті материалдардың, өндіріс пен тұтыну ... ... ... ... шудың, тербелістің, магнитті өрістердің және де зиянды физикалық ықпалдардың әсері;
Экологиялық талаптар - ... ... ... өзге де ... ... нормативтік құқықтық және нормативтік - техникалық актілерінде қамтылған қоршаған ортаға ... әсер ... ... және өзге де қызметте орындауға міндетті шектеулер мен ондай ... тыйм ... ... - жеке ... ... ... ... мүдделері мен құқықтарын қоршаған ортаға антрпогендік және ... ... ету ... ... қатерден қорғалуының жай-күйі;
Белгілер мен қысқартулар
ҚР - Қазақстан Республикасы
ҚРК - Қазақстан ... ... ... АК-Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі
ҚР ЭК- Қазақстан Республикасының ... ... ОК- ... ... ... кодексі
ҚР ЖК- Қазақстан Республикасының жер кодексі
ҚР ӘК- Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексі
ҚР ҚК - Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі
ҚОҚЗ-Қоршаған ... ... ... заңы ... - Қазақ Советтік Республика Одағы
ТМД - ... ... ... ... ... ... қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану қоғамның экономикалық даму барысын жетілдірудің міндетті шарты. Біздің елімізде табиғатты ... және оның ... ... ... ... дамуының конституциялық қағидаларына енгізілген. Ол әрбір адамның парызы ретінде жалпы мемлекеттік, жалпыхалықтық міндет болып табылады. Экологиялық құқық бұл осы кезеңмен ... ... ... үшін қоғам мен табиғат аясындағы қарым-қатынасқа байланысты қоғамдық қатынастарды реттейтін жаңа құқық салаларының бірі болып табылады.
Табиғатты қорғау - ... ... және ... ... үшін ... ... ... сапасымен байланысты қоғамның экологиялық даму мүддесі болып табылады. Құқықтық экология бұл қоғам мен табиғаттың өзара байланысынан ... ... ... ... нормалардың жиынтығы. Құқықтық экологияның анықталуының бірі болып - экология құқығы болып табылады. Экология құқығы бұл қазіргі және ... ... үшін ... ... ... ... ... қорғауға байланысты қоғам мен табиғаттың қарым-қатынасын анықтайтын қоғамдық қатынастарды реттейтін нормалардың жиынтығы. Экология құқығы құқық ... ... ... мүдделері үшін қоғам мен табиғат арасындағы үйлесімді байланыстарға жету мақсатында экологиялық ... ... ... ... арнайы тәсілдерді реттейтін құқықтық номалардың жүйесін құрайды.
Экология ... ... ... мен ... арасындағы үйлесімді байланысқа жетуге бағытталған, олар табиғатқа да, ... да ... ... ... ... ... негізделеді.
Ғылыми жаңалығы және ғылыми жаңалықтар. Экология құқықтарының ресурстық қайнар көздеріне нормативтік актілер, егер құқықтық реттеудің объектісіне жеке табиғи ... ... ... ... Жер кодексі, Су кодексі, Орман кодексі және т.б. ... ... ... - ... ... ... ... өмір сүруіне қолайлы ортаны қамтамасыз етуге бағытталған факторлар жатады. Оған , заңдарды жатқызуға болады.
1)Экология құқықтарының ең ... ... ... ... ... ... ... 2) Экология құқықтарының қайнар көзіне Қазақстан Республикасының заңы жатады. Бұл заң қазіргі және болашақ ұрпақтың мүдделерін көздеп, айналадағы табиғи ... ... ... экономикалық және әлеуметтік негіздерін белгілеуге және адам қызметінің осы табиғи ортаға зиянды ықпал жасауына жол бермеу ... ... 3) ... ... қайнар көздеріне министрліктер мен ведомстволардың нормативтік - құқықтық ... ... ... мен ... актілері салалық басқаруды жүзеге асырады.
Зерттеудің тәжірибелік қажеттілігі. Зерттеудің нәтижесінде жасалған қорытынды тұжырымдар өзекті ... ... ... ... ... сипатталады және Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамаларды жетілдіру мәселелеріне байланысты қолданылуы мүмкін. ... ... ... ... мен ... заң ... ... келмейтін экологиялық қатынастарды реттеуде, олардың тиімділігін арттыруға бағытталады.
Дипломдық зерттеудің мақсаты мен міндеті: ... ... ... ... қорғау туралы, экологиялық кодексті, заңдарды бұзғаны үшін азаматтық құқықтық жауапкершілікке байланысты халықаралық келісімдер мен конвенциялар, Қазақстан Республикасының ... мен заң асты ... ... ... салыстырмалы түрде кейбір шет мемлекеттердің нормативтік актілері кірді.
Жасалған талдау жұмысының негізінде мынандай нәтижелер алынды:
Қазақстан аумағы ... да, ... жан ... ... да ... экологиялық қалдықтармен ең көп ластанған аумақ болып табылады. Дәл бүгіннің өзінде анықталған деректердің өзі адамзаттың өмір ... ... ... ... ... ... аумағының экологиялық ахуалы әлі толық анықталған жоқ. ... ... өзін ... ... шаралары жүргізілуде.
Дипломдық жұмыстың зерттеу объектісі. Жұмысты жүргiзуде салыстырмалы құқықтық диалектикалық - материалистiк заңдарды, таным, нақты - әлеуметтiк, ... ... ... ... ... барлық салалардың бастауы философия ғылымына сүйендiк. Экологиялық қатынастардың құқықтық мәселесінде міндетті түрде қоршаған ортаны өз ... ... ... ... ... ... ауа, ... қойнауы және жануарлар мен өсімдіктер дүниесі зерттеудің негізгі объектiсi ретiнде көрiнiс тапты.
Жұмыстың теориялық және ... ... ... ... ... ... ... қатынастар табиғатына қатысты мәселелердің барлығы экологиялық құқық ... ... ... ... бірі ретінде қарауға болады. Сондай-ақ экологиялық қатынастардың ... және оның ... болу ... ... ... және ... аясын мемлекеттік және халықаралық тұрғыда дамыту мақсаттары қаралған.Сонымен қатар Қазақстан Республикасында ... ... ... реттелуін жетілдіру және дамыту жолдарының негізгі аспектілері, теориялық мәселелері қарастырылған.
Зерттеудің нормативтік базасы Қазақстан ... ... ... Республикасының заңдары, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі,Қазақстан Республикасы ... ... ... Жер ... Қазақстан Республикасы Орман кодексі, қабылданған заңдар, азаматтық заң актілері, Президент Жарлықтары, Қазақстан Үкіметінің қаулылары, ... ... ... ... мен ... ... достастығы мемлекеттерінің нормативтік - құқықтық актілері және бірқатар шетелдік заң актілері құрайды.
Тақырыптың ... ... ... Экологиялық құқығы саласында отандық ғалымдар және шетелдік ... ... көп ... негізінде, өз еңбектерін жариялаған. Бұл зерттеулер қазіргі таңдағы құқықтық қатынастардың өзгеруіне негіз болатын нормаларды қолдану ерекшеліктерімен сипатталады. ... ... ... ... ғалымдармен қатар ресей ғалымдарының ғылыми еңбектерін қолдандым. Оларға: Еренов А.Е., Сулейменов М.К., Байсалов С.Б.,Стамқұлов ... ... ... Б., ... Ж.Х. және т.б. ... еңбектері пайдаланылады. Сонымен қатар, осы саладағы Қазақстан Республикасының заңдарына талдау берілген.
Мазмұны
Кіріспе.................................................................................................... бет
1. ҚР шаруа (фермер) қожалығын құқықтық ... ... ... ... ... ұғымы мен түрлері....................... бет
1.2.Қазақстан Республикасындағы шаруа қожалығын құру қызметін ұйымдастыру мен мүшелікке кіру тәртібі ... ... ... ... ... қожалығының қызметін тоқтату...................................................................................... . бет
2. ҚР шаруа қожалығындағы құқықтық мәселелерді реттеу
2.1. ҚР шарауа қожалығын құқықтық реттеудің негіздері.... ... ... ... ... Республикасы заңдарымен шаруа қожалығына заңдарда қарастырылған жеңілдіктер ... ... ... ... қожалығының құқықтық жағдайының азаматтық құқықтық мәселелері.... ............................... бет
3. ҚР шаруа қожалығының кәсіпкерлік қызметін құқықтық реттеудің негізгі ... ... ... қожалығының кәсіпкерлік қызметін құқықтық реттеу ......... бет
3.2. Қазақстан Республикасындағы шаруа ... жер ... ... азаматтық құқықпен реттеу....................................................... бет
3.3. Шаруа (фермер) қожалығының ... ... ... Ортақ бірлескен меншік ...................................................... бет
Қорытынды ............................................................................. бет
Пайдаланылған ... ... ... ... ... ... тәуелсіздігімізді алған сәттен басталған түбегейлі өзгерістер әлеуметтік бағыттағы нарықтық экономиканы құрудың қажеттігін туғызып, мүлдем жаңа қоғамдық қатынастарды ... ... ... ... ... экономикаға көшуі - экономикалық тұрғыда дамудағы уақыт ... ... ... деп ... ... ... ... дамуының ұзақ мерзімді басымдықтарын анықтаған халыққа арнаған жолдауында біздің еліміздің алдына қоятын басты мақсаты: ұлттық бірлік, әлеуметтік әділдік, барша ... ... ... ... ахуалы тән тәуелсіз, гүлденген және саяси тұрақты Қазақстанды құру болып табылатындығын атап өтеді. ... ... мен ішкі ... маңызды құрамдас бөлігі ретінде болу қажеттігін де баса көрсетеді.
Кәсіпкерлік, тұтас алғанда, ауылдық жерлерде де жақын ... ... ... ... ... күш беретін және инфраструктуралар сұрақтары мен әлеуметтік мәселелер айрықша мәнге не салаға айналуда.
Қазіргі таңдағы қоғамымызда жұмыссыздық, кедейлік, зейнетақы мен төлемақылардың ... ... тағы ... ... ... ... мәселелердің өз шешімін тиісінше таппай жүргені жасырын емес. Осындай мәселелерді шешудегі мемлекеттің мақсаты болып азаматтарға, шаруалар мен ... ... ... ... ... ... асыруына қажетті құралдармен қамтамасыз етудің де мәселелері басты назарында.
Жаңа экономикалық қатынастырды қалыптастыру барысында біздің дербес мемлекетіміздің қоғамдық өміріндегі пайда ... ... ... қаржылық және құқытық қамтамасыз етудің мәселелері өте ... ... ... ... Бүгінгі күні, меншік қатынастарына қатысты реформалар, шаруашылық субъектілерінің ұйымдастыру-құқықтық нысандарының көп түрлілігі, кәсіпкерлік ... ... ... қатынастарды құқықтық реттеу әдістерінің елеулі тәжірибеде де, теориялық тұрғыда да құқықтық реттеуде шынайы демократиялық қағидалар басшылыққа алынады, атап айтқанда, ... ... ... ... саласында Қазақстан Республикасының барлық азаматтарының тең мүмкіндіктері қағидасы және ... ... ... ... асырылу үшін мақсаттар қойып келеміз.
Нарықтық экономиканы кәсіпкерлік қызмет еркіндігі қағидасынсыз елестету мүмкін емес. Аталған қағида Қазақстан Республикасы Конституциясының 26-бабында баян ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 85 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Ұлан" шаруа қожалығы17 бет
«Ару» шаруа қожалығының жер пайдаланушылығын құру жобасы16 бет
«БҚО, Бөрлі ауданы «Тең» шаруа қожалығының жерлерін ұйымдастыру»70 бет
«БҚО, Бөрлі ауданындағы Қарағанды селолық округінде орналасқан «Тулеугалиев Б.Е.» шаруа қожалығының территориясын ішкі шаруашылық жерге орналастыру жобасы»78 бет
«өркен» шаруа қожалығы. картоп өсіру23 бет
«Өркен» шаруа қожалығы. Картоп өсіру агротехнологиясы25 бет
Ауыл шаруашылықты өндiрiсiндегі фермерлік шаруа қожалықтары88 бет
Біржан сал Қожағұлүлы (1834-1897)8 бет
Біржан сал Қожағұлұлы8 бет
Біржан Қожағұлұлы (1834-1897)15 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь