Екі қабаты демалыс үй

1 Кіріспе
2 Негізгі бөлім «Екі қабаты ғимаратың жоспары»
Қыш қалау жұмыстарындағы технологиясы
3 Графикалық бөлім
4 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
3 Қорытынды
4 Пайдаланылған әдебиеттер
КІРІСПЕ
.
Құрылыс материалдары мен детальдар өндірудің өсу қарқыны жоғары болғанына қарамастан құрылыс материалдарының көптеген түрлері — (терезе әйнегі, линолеум, қаптағыш плиталар) әлі де болса басқа республикалардан әкелінеді.
Қазақстанда құрлысты ауыр индустрпя кәсіпорындары құрылысы . Село — құрылыс , монтаждау және арнаулы құрылыс жұмыстары і, сондай-ақ көптеген мамандандырылған басқармалар мен трестер жүргізеді. Құрылыс саласында басты міндет етіп күрделі қаржыны пайдаланудың тиімділігін арттыру, жаңа қуаттарды, тұрғын үйлерді және басқа да объектілерді қысқа мерзім ішінде және аз шығын жұмсап ісіке қосуды қамтамасыз ету, сондай-ақ қүрылыс жұмыстарының сапасын жақсарту болатындығын атап көрсетті.
І.1Құрлыс туралы түсінік.
Кұрылыс материалдары өнеркәсібі үш негізгі топқа бөлінеді:
1. Минералды-кұрылыс шикізатъш (ірі, қиыршық тас,ұсақталған тас, гранит,
мәрмәр және т.б.) өндіріп алғаш өңдеу,
2. Ұқстастыратъш материал (цемент, әк, гипе, т.б.) өндіру.
3. Құрылые үшін бетон және темір-бетон мен бұйымдарын,
қабырғалық материалдар жасау.
Минералды-құрлыс шкізатың құрайтын негізгі заттар: кірпіштік саз, әк шикізаты, бетонды толықгырушьшар. Олар республиканьщ барлық жерінде кездеседі. Отқа төзімді және саз, гипс, асбест (таскендір) Солтүстік, Орталық, Шығыс және Оңтүстік Казақстанда кең таралған, Керамзит саз Алматы, Шымкент, Костанай маңынан табылып өндірілуде. Шеге кұм (кварц ) кен орындары Ақмола, Павлодар облыстарьшан алынуда. Құрылыс кұмы мен қиыршық тас кен орындары Шығыс Казақстан облысында. Ұлутас сияқгы бағалы құрылыс материалы Маңғыстау облысыңда өндіріледі. Олар жеңіл кабырғалық блоктар мен тақгалар жасауға пайдаланылады. Жамбыл облысывда мол гапс қоры бар. Атырау облыеында табиғи асфалтың бай қоры табылды. Жол кұрылысы үтпін ол барлық жерге керек. Цемент алу әктас мергелық бор, домна пештері мен глинозем өңдірісінің5 металургая және фосфор зауытгарының қалдықтары, жылу элекгр станцияларының күлі сияқгы әр түрлі шикізат пайдаланылады. Олардың қоры республиканың бардық аудандарында кездеседі. Цемент өндіруге қажетгі шикізаттың мол қоры Шымкент, Карағанды, Өскемен, Семей маңынан табылды да, бұл қалаларда ірі цемент зауытгары сальщды. Цемент өнеркәсібі базасында асбест-цемент өнімдері өндірісі ұйымдастырылды. Семей асбест-цемент зауыты мен Жітікара асбест комбинатывда (Қостанай облысы) төбе жабатьш шифер өидіріледі, Таразда черепица зауыты салынды. Карағанды, Семей, Шымкент асбест-цемент өндірісшің ірі көсіпорыіщары орналаскдн. Цемент пен темір-бетон ең қолайлы және әмбебап материалдар ретінде ресггубликаның барлық облыстарында өндіріледі. Барлық калаларда дерлік ірі және шағын қабырғалық блоктар, темір-бстон құрылымдары мен бұйымдарьш өндіретін зауыттар бар. Казақстанның оңтүстііі мен оңтүстік-шығысында көбіне қызыл кірпіш өндіріледі. Керамзипі саздың Алматы, Шымкент, Костанай маңындағы ірі кен орындары пайдаланылуда. Егер цементті "кұрылыстың наны" деп атайтын болсақ, ал жаңа құрылыс материалы керамзитгі "ірі тақталы үй
Қазіргі таңда демалыс үйлер елімізде көптеген шипажайлар қалынуда сол демалыс үйіне тоқталсақ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕРІ:
1Акимова Л.Д.,Амосов Н.Г.,Бадьин Г.М. и др.Технология строительного производства.Учебник для вузов.Под ред.Г.М.Бадьина.А.В.Мещанинова.4-е изд.,
Перераб. И доп.-Л.Стройиздат,Ленингр.отд-ние,1987,606с.
2Бакутис В.Э. Инженерная подготовка городских территорий.Уч.пособие для стройтельных вузов.М., «Высшая школа»,1970
3Бакутис В.Э.,Бутягин В.А.,Лунц Л.Б., Инженерное благоустройство городских территорий:Учебник для студентов специальности «Городское строительство»вузов Под общ ред.В А.Бутягина-М:Издательство литературы по строительству,1971
4Беленя Е.И.,Балдин ВА.,Веденников Г.С. и др.Металлически конструкций.Общий курс:Учебник для вузов.Под.общ.ред. Е.И.Беленя.-6-е изд.,перераб.и доп.-М:Стройиздат,1986.-560с.,ил
5.Бирюков Л.Е.Основы планировки и блогоустройство населенных мест и промышленных территорий.Учеб.пособие для вузов .-М:Высшая школа,1978.-232с.ил
6.Волга В.С.,Армановский Л.И.,Дехтяр С.Б. и др.Архитекрурные конструкций гражданских зданий .2-е изд.,перераб. И доп.-К.Будивэльнык,1988-240с:ил
7.Гаевой А.Ф.Усик С.А. Курсовое и дипломное проектирование .
Промышленное и гражданские здания :Учеб.пособие для техникумов /Под.ред.А.Ф.Гаевого.-Л.:Стройиздат,Ленингр.отд-е.,1987-264с.: ил
8.Горбатов.В.И.Техника безопасности и противопожарная техника на строительстве.Изд 3-е ,перераб. И доп.,Государственное издательство литературы по строительству и литературе,1956
9.Далматов.Б.И.Механика грунтов ,основания фундаментовы.-2-е изд.Перераб.и доп.Л.:Строииздат,Ленингр. отд-е ,1988.-415с ил.
10.Лунц Л.Б.Городское зеленое строительство.Учебник для вузов .изд.2-е,доп. И перераб.М.,Стройиздат,1974-275с
11.Мандриков А.П.Примеры расчета металлических конструкций :Учеб.пособие для техниумов.-2-е изд.,перераб. И доп.-М.:Стройиздат,1991-431с.:ил
12.Нисис М.Н. Гринкруг Г.Н. Справочник по технике безопасности .Изд-е 2-е испр.,доп.Киев, «Будивельник»,1973
13.Пищаленко Ю.А. Технология возведения зданий и сооружений .Киев:Высшая школа.Головное изд,1982-192с.
14.Пчелинцев В.А. и др.Охрана труда в стройтельстве:Учеб.для строит.вузов и фак.-М.:Выш.шк.,1991-272 с.: ил.
15.Степанов В.К.,Великовский Л.Б.,Тарутин А.С.Архитектура гражданских и промышленных зданий.Основы планировки населенных мест:Учебник для студентов вузов по спец. «Промышленное и гражданские строительство».-М.:Высш.школа.,1985-192с., ил
16.Сухачев И.А.Организация и планирование строительного производства.Управления стройтельной организацией:Учеб. Для вузов 3-е изд.,прераб. И доп.-М.:Стройиздат,1989-752с.:ил
17.Хамзин С.К.Технология возведения зданий и сооружений.Алматы:1996-352с
18.СНип РК 2703-04-2001 «Cтроительство в сейсмических районах».
19.СНиП 2701707-85 «Нагрузки и воздействия»
20СНиП РК 5704-23-2002 «Стальные конструкций 7Нормы проектирования».
21.СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»
22.СНиП 2702701-83 «Оснавания зданий и сооружений»
23.СНиП 2704702-84 «Водоснабжение.Наружные сети
        
        ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Ф-ӨОБ-03/20
Тақырыбы: «екі қабаты демалыс үй»
Түсіндірме хат __________________________________________ бет
Графикалық ... ... ... ... ... __________________________
.
(қолтаңбасы) (аты-жөні)
Жетекшісі ... ... ... ... ... басылым
АЛҒЫ СӨЗ
Бұл дипломдық жұмыста үш ... екі ... ... ... құрлыс
техникалары сметалық жоспарлардың толық ... ... ... ... үйінің , құрлыс жұмыс принциптері,кездесетін
құрлыс материалдарының түрлері және олардың келіп шығу ... ... ... туралы түсінік беріледі.
Дипломдық жұмыста тақырып бойынша таңдалған сызбалары мен барлық ... ... ... ... ... ... немесе жөндеу жұмысымыздың , ғылым мен ... ... ... жасалған механизмдер мен қондырғылар ... ... ... бөлім «Екі қабаты ғимаратың жоспары»
Қыш қалау жұмыстарындағы технологиясы
3 Графикалық бөлім
4 Еңбекті қорғау және ... ... ... ... ... материалдары мен детальдар өндірудің өсу қарқыны жоғары
болғанына қарамастан ... ... ... ...... линолеум, қаптағыш плиталар) әлі де болса басқа ... ... ауыр ... ... ... . Село —
құрылыс , монтаждау және ... ... ... і, ... ... ... мен трестер жүргізеді. Құрылыс саласында басты
міндет етіп күрделі ... ... ... ... жаңа
қуаттарды, тұрғын үйлерді және басқа да ... ... ... ... аз ... ... ... қосуды қамтамасыз ету, сондай-ақ қүрылыс
жұмыстарының сапасын жақсарту болатындығын атап ... ... ... материалдары өнеркәсібі үш негізгі топқа бөлінеді:
1. Минералды-кұрылыс ... (ірі, ... ... ... және т.б.) өндіріп алғаш өңдеу,
2. Ұқстастыратъш материал (цемент, әк, гипе, т.б.) өндіру.
3. Құрылые үшін бетон және темір-бетон мен ... ... ... шкізатың құрайтын негізгі заттар: кірпіштік саз, әк
шикізаты, бетонды толықгырушьшар. Олар ... ... ... Отқа ... және саз, ... ... (таскендір) Солтүстік,
Орталық, Шығыс және Оңтүстік Казақстанда кең таралған, Керамзит саз Алматы,
Шымкент, Костанай маңынан ... ... Шеге кұм ... ) ... ... ... облыстарьшан алынуда. Құрылыс кұмы мен қиыршық
тас кен орындары Шығыс Казақстан облысында. Ұлутас сияқгы ... ... ... ... ... Олар жеңіл кабырғалық блоктар мен
тақгалар жасауға пайдаланылады. ... ... мол гапс қоры бар. ... табиғи асфалтың бай қоры табылды. Жол кұрылысы үтпін ол барлық
жерге керек. Цемент алу әктас ... бор, ... ... мен ... ... және фосфор зауытгарының қалдықтары, жылу элекгр
станцияларының күлі сияқгы әр ... ... ... Олардың қоры
республиканың бардық аудандарында ... ... ... ... мол қоры ... ... Өскемен, Семей маңынан табылды да,
бұл қалаларда ірі ... ... ... ... ... базасында
асбест-цемент өнімдері өндірісі ұйымдастырылды. Семей асбест-цемент зауыты
мен Жітікара асбест комбинатывда ... ... төбе ... ... ... черепица зауыты салынды. Карағанды, ... ... ... ірі ... ... ... пен темір-
бетон ең қолайлы және әмбебап материалдар ретінде ресггубликаның ... ... ... ... ... ірі және ... ... темір-бстон құрылымдары мен бұйымдарьш өндіретін зауыттар бар.
Казақстанның оңтүстііі мен ... ... ... кірпіш
өндіріледі. Керамзипі саздың Алматы, Шымкент, Костанай маңындағы ірі кен
орындары пайдаланылуда. Егер цементті "кұрылыстың ... деп ... ... жаңа құрылыс материалы керамзитгі "ірі тақталы үй
Қазіргі таңда демалыс үйлер елімізде ... ... ... ... үйіне тоқталсақ
2 НЕГІЗГІ БӨЛІМ
Жоспарланған ғимарат 2 қабатты жоспарда тік бұрышты ... ... , ось ... ... 6м.Бірінші қабаттың биіктігі 3.30м,ал қалған
қабатының биіктігі ... ... ... дүкен , асхана, жуынатын, және 2 офис
орналасады, ал екінші қабатта 3 ... ... үй ... бөлігінде техникалық жағдайы,ВК іске қосу жайы ... ... ... ... сауда үйі , жүк салатын ... ... ... ... ... екі- ... және ... бөлмелі тұрғын үйлер мынадай жайлармен :дәліз,қонақ бөлме,жатын бөлме,
және лоджия.
Жалпы тұрғын үй саны:
Екі бөлмелі үй – 1 дана
Көлемді жоспарлы ... ... Р.К ... |Атауы ... ... |
| | ... ... |
|1 ... ... м2 |6 |6 |
| ... үйдің жалпы ауданы |— |10 |
|2 ... ... м2 |6 |— |
|3 ... аудан м2 |6 |— |
|4 ... ... | |
|5 ... ... | |
|6 ... ... | |
|7 ... |5 ... ... ... ... тұтас құймалы ... ... осьі ... ... және ... ... ... –ленталы құрама блоктан ГОСТ(3579-78) арқылы ,тұтас құймалы бетон
В10 класты және тірек бағаналарыВ1,25 бетон ... ... ... ... қалыңдығы 100мм дайындық жұмыстары жүргізілген.Бетон сульфатқа
төзімді портландцементке жобаланады.Іргетастың ... ... ... ... ... ретінде қосымша қабат орналасады.Ол гравилі
құмды грунт 516,6 ... ... ... ... тәсілімен
орындалады.Нығыздалған негіздің серпімділік модулі Е=300кг/см2 ... ... ... ... ... ... ... ескере отырып , нығыздау су қосу арқылы орындалады.
Іргетасқа дейінгі қайта көмуді және еден астына дейінгі көмуді ... ... ... ... ... ... төсеу арқылы
орындалады.Құрғақ жердің тығыздығы 1,65кг/см3 болу керек.0,080-белгісінде
Көлденең су қорғаныс қабаты 1:2 ... ... ... ... 510мм ... ... ... М75 қоспа маркасы М50
жіктегі осьтік созылу кірпіш қалау кезіндегі уақытша қарсыласы Rkt>120кПа.
Аралық қабырға -120мм қалыңдықтағы ... ... және ... –В15 ... ... тұтас құймалы темірбетон.Маңдайша тұтас құймалы темірбетон .
Баспалдақ –құрама темірбетон.Жабын құрама темірбетоннан тақта сериясы
1.141.1-40с және ... ... ... ... ... ... ... 150мм және керамзитті гравий.γ=60кН/м3; қалыңдығы 250мм
Шатыр- желдетулі өткел,суағармен жабдықталған.А-Б өсінің ... ... ... 0,7мм ағаш ... ... ... ... асбоцементті беттер СВ 1750 ГОСТ ВОФЗ 40-95 арқылы .Терезе есік
ағашы ГОСТ 11214-86 арқылы ... 66899-88 және ... ... ... ... 2.244-1.4.2.144-1 орнатылған.
Сыртқы әрлеу жұмысы
Ғимаратты сыртқы әрлеу ... ... ... 60мм ... ... ... қабырғаны әрлеу:
-тас қабырғаны әк-цементті қоспамен жақсылап сылау.
-жоғары сапалы сылақ
-қасбетті минералды толықтырғыштармен әрлеу.
-қас бетті бояу.
-торларды майлы бояумен бояу ... ... ... ... ... ... жақтауларын қаптау.
Ішкі әрлеу
-жоғары жақсы сылақ
- әкті және желімді суда қосу ... ... есік және ... ылдиларын сылау.
- карнизбен ,плинтустарды тақталармен жабдықтау.
Сейсмикаға қарсы іс-шара.
«Сейсмикалық құрылыс аймақтары» СНиП РК ... ... ... ... ... 2.05.04-2001.
«Сейсмикалық аудандағы құрылыс» сай жүргізілген.Ғимараттың негізгі
көтергіш ... ... ... темір бетонды қаңқамен байланысқан,бір
осьі арқылы қатаңдық диафрагмасы сейсмикалық ... ... және ... ... белдіктер жүргізілген.Сейсмика тұтақтылығы 8
бал.Ғимараттың сейсмикаға ... ... ... ... тас қалау, қатаң бекітілген тұтас құймалы темір бетон ... ... ... ... ... ... ... шанду
–белдіктер және тұтас құймалар іргетас.
Тас қалау сапасы арматуралау және байланыс тұтас құймалы ... ... ... ... сай ... ... және ішкі ... және
аралық қабырғалар күйдірілген қыштан М75 маркалы М50 маркалы ... ... ... мақсатында қоспалар қосылады,ауа-райының
кері әсеріне төзімді. Жіктегі остік созылу кірпіш қалау кезіндегі ... ... ... ... ... ... сондай-ақ
тұтас темірбетон байламамен тіректермен қосылу жерінде , СГ-1
Бөлшек сериясы 2.130-6с .1 . ... ... 675мм және 750мм торы ... ... .Көлденең қабырғаны арматурлау және сейсмикаға қарсы
белдігі арасынан байлама және қаңқа тіректері өткізіледі.
Аралық қабырғалар ұзына бойы ... 675мм ... ... г d
5 Вр 1 ... ауданы 0,39 см2 ) биіктігі арқылы және көлденең ... d ... ... 400 ... ... ... ... қаптауларының шпонкалы
қосылысы.Тақталар арасындағы жіктер ...... ... ... бойы ... ... ... қарсы тұтас
құймалы белдік құйылады.Бөлшек сериясы 2.140-5 с вып.1 .шанду – ... ... ... ... байланыс,шанду белдіктер жабын деңгейінде
тігінен шығыңқы сериясы 2.100 – 3с ... мен есік ... ... темір бетонмен құйылған.
Өртке қарсы іс-шара
Ғимараттың өртке тұрақтылық дәрежесі II
Өртке қарсы іс-шаралар СНиПРК 2.02.-05.2002.
(«Өртке қарсы норма»,СНиПРК ... ... және ... » ... ... құрылысы ауыл және қала ... ... және ... сай жүргізілген .
Жоспарлау жәйі және эвокуациялық жол шешімі СНиПРК ... ... ... ... ... ... сыртқа ашылады.Әрлеу жадығаттары,жобада қолданылған
сапа сертификаты болуы ... өрт ... ... ... сай ... ... элементтер СНиП 3.03.01-85,СНиП 2.01.01.-85 талабына сәйкес ылғалға
төзімді және ... ... ... қажет.
Металл конструкцияларды екі рет тегістеу сырымен сырлау қажет.ГФ-021 ГОСТ
25:29-85 бір қабатта. Сырлау жұмыстары ... ... ... ... ... және ГОСТ ... ... кезінде техника қауіпсіздігін сақтау» талаптарына сай
орындалады.Ғимаратқа ... ... ... ... ... етілген.
Тотығуға қарсы іс-шара
Барлық конструктивті элемент , тотығудан қорғаудан керек ... ... ... ... тотығудан қорғау»талабына сай өңделуі
қажет.Салынған бөлшектерді құмды –цементті қоспамен жабу ... ... ... ... ... талабына сәйкес СНиП
2.03.-11-84. «Бетонды және темірбетонды контрукциялар».
Металл конструкцияларды лак бояумен екі рет , ... бояу бір ... ... ағаш ... ... ... қамтамассыздандыру
.Жылыту.
Ғимаратты жылыту сыртқы жылыту жүйесі мен жабдықталған.Жылу әкелуші
ретінде су қолданылады.Мәні Тлод=150ºС,Тобр=70ºС.Жылытушы ... ... және ... су ... ... ... жүйесі ,тігінен П секілді
тіректермен
қосылыссыз ... ... ... бөлігінде орналастырылады және
«минералдымақтадан қорғанвш қабаты».Ал қорғаныш қабаты жоқ құбырда және
шойын радиаторлар майлы ... ... ... ... ... және кондиционерлеу»
және «Бу және ыстық су құбырларын эксплутациялау қауіпсіздік құрылыстың
ережесі» талаптарына сай ... ... үйде ... ғимараттың фасады бойынша ішкі
кварталындағы газ ... ... ас үй төрт ... ... ПГ-4 жабдықталған.
Газ құбыры ГОСТ 10704-90, сәйкес электр ... ... ... ... ... СТВЫ ГОСТ ... ашық түрде қойылады,қабырғалармен қиылысқан жерде газ құбырын
Үлкен диаметрлі болат құбырлы футляры ... ... ... және ... ... жүзеге асады.
Газ құбырын өшіру және қосу еден деңгейінен 1,5м биіктікте ... ... және ... ... ... СНиП ... шаруашылығындағықауіпсіздік ережесі» бойынша талаптарын қатаң ескере
отырып жүргізілген.Монтажды-құрылыс жұмысы газ құбырын тексеріп болған ... рет ашық ... ... ... ... ... ас ... және әжетханадан ауаны сору және ... ... ... ... ... ... ... «Жылыту,желдету және кондиционерлеу.»
Су құбыры және канализация .
Су құбыры және канализациядан ... ... ... ... сумен қамтамассыз жұмыс жасап тұрған су құбыр жүйесіне
жобаланған.Ол жүйеге қосу үшін алдында тұрған құдық арқылы.
Сыртқы жүйе ГОСТ ... ... ... ... ... ... суық және ... су жүйесі болатты су-газ жүргізуге арналған
мырышты құбырға ГОСТ 3265-75 ... ... ... ... ... ... 0,0005 еңісімен қойылған.Құбыр
екі рет майлы сырмен сырланады.Дүкенге, офиске,шаштаразға,үйге кіргізер
алдында су өлшегіш ... ... ... сумен қамтамассыз ету
полиэтилен құбыры арқылы ... ... ... ... ... орналасқан.Ыстық су құбыры мен және айналу ... ... ... мырышты құбыр ГОСТ 3262-75ºталабына сәйкес.
Ішкі жүйе тұрмыстық конолизация шойынды құбырға d=50-100мм ГОСТ
6942,3-80 ... ... ... және ... ... ... ... тіреуіштерімен жабынға шығады.Ішкі су
және канолизация жүйесін монтаждау ... ... ... ету ,сыртқы жүйе және үймерет» талабы арқылы жүргізіледі.
Канализация.
Ғимаратты жобалауда лас суды шығару есебі жұмыс істеп тұрған коллектр
арқылы ... ... жүйе ... ... ... ГОСТ ... орындалады.Жүйеде канализациялық құдық орналастырылады.d=1000мм
темірбетон құрама элементінен Т.П.90.2.-09.22.84. арқылы.Ішкі ... ... ... ... ГОСТ ... ... ... ету ,Сыртқы жүйе және үймерет» арқылы
орнатылады.Жүйеде тексеру және тазалау қондырғысы орнатылған.Желдету жүйесі
тіреуіштерімен ... ... ... ... ... ... тапсырмасында орындалған,құрылыс
жоспарында бөлімдердің тапсырмасы ВСН 59-88, СНиПРК 2.04.05.2002.
«Табиғи және қолдан жасалған жарық» және ПУЭ, және ... үш ... ... ... ... ... ... ВРУІ-28 жинағы қолданылады.
Үш фазалы ток трансформатор есепшісімен ортақ қолданыстағы жарықты басқару
құрылғысы есепші құралымен.Электрлі тақта ғимараттың төле ... ... ... ... құралдаржәне электр жарық
беруші болып табылады.Әр үйге бір фазалы электр энергиясын дара ... ,әр ... ... ток келу ... ... сым арқылы
құбыр ішінде орналастырады.Дүкен үшін өзіне арналған реттегіш тақта ... ... және ... ... дара есепші құралымен СНиПРК
2.04-05-2002. «Табиғи және қолдан жасалған жарық».
Электр жарықтандыру.
Ортақ жарықтандыру ... ... ... ... ... ... ПУНП өткізгішімен
және мыс сымды кабельмен орналастырылған,жабын ... және ... ... құралдары еденнен 0,8м биіктікте қойылған.Разеткалар ас үйде
стол деңгейінде , ал қалған ... ... ... ... ... және қолдан жасалған жарық».
Баспалдақтағы жарықты автоматты және орналасу әсері арқылы.Ортақ үйлер
жүйесінде дара ... ... ... ... ... ... түрдегі кабель көмегімен жасалынған.
Қорғаныс іс-шаралары.
Барлық металл ... ... ... , адым ... кернеулі жерді әсерге қосу керек.Нөлдік қорғаныш ... ... ... ... ... техникалық шешімі
ШешімдіСНиПРК 2-04-01-2001 «құрылыстағы жылу техникасы» арқылы
орындалады.
Ылғал зоналы ... ... ... ... ... 1-кесте
бойынша –құрғақ эксплутациячлық талабы бойынша 2-А.
Қабырға жадығаты:1-кәдімгі сазды кірпіш
2-сыртқы және ішкі сылақ
Талап етілген жылу берілудің ... ... ... tн * ... : n- коэффициент, сыртқы қорғаныс қабатының сыртқы ... ... 3 ... ... ... n=1,to= ішкі ауа
температурасының мәні,ºС-жобалау нормасы бойынша tв=18;
tв= сыртқы ауа ... ... ºС – ... ... жылу инерция
Д қоса есептеп аламыз.∆ tн= қалыпты температураның ... ішкі ... және ... бөлігінің ауа температурасы 2-кесте арқылы
аламыз.
∆ tн=7 ... ... ішкі ... ... жылу тебілу
коэффциент;4-кесте бойынша аламыз. aв=8,7ВТ/(м2* ... ... ... жылу ... Д ... : R1 ... конструкциясының қабатындағы ... ... ... ... ... жылу ... ... ВТ/(м2* ºС) 3-прил арқылы S1 =922132=8,95
Қоршау констуциясының қабатындағы термиялық ... ... ... ... ... жылы ... есептік коэффициенті:
ВТ/(м2* ºС) 3-прил арқылы аламыз.
б1=0.51; б2=0,02*2=0,04
γ1=0.7: γ2=0.7:
R1 =0,51/0,7=0,729: R2=0,04
Солайша :b=0,729*9,2+0,05*8,95=7,22
Сондай-ақ қысқы сыртқы ауа температурасын ... жылу ... ... етіп ... ең суық бес ... орташа температурасын аламыз-0,92.
tH=32 ºС-СНиП 2.01.01.-82. «құрылыс климотологиясы және ... tp= ... ... ... ... R01 ... .
Қоршау конструкциясы: R0=1/aв+ Rк+1/aн
Мұнда:aв=алдында айтылған.
Rк=қоршау конструциясының термиялық м2*С/ВТ,көп қабатты конструкцияның
формуласымен анықталады.
aн= ... ... ішкі ... ... жылу ... ... ВТ/ м2*ºС 6-кесте бойынша γн=23 деп алынады.
Термиялық қарсыласу Rк, ... ... ... бір ... ... ... ... термиялық қарсыласуын анықтайды.
Rк= R1 + R2 =0,729+0,057=0,786
Сонда: Rо=1/8,7+0,786+1/23=0,944
Rо > Rотр; ... ... жылу ... ... ... , ... жылу
берілу қарсылығы орындалады.Сонда ғимараттың қабырға қалыңдығы ... ... ... ... және|Нормативті жүк. |Жүк бойынша |Есептік жүк ... |Н/м2 ... ... ... | | | ... қуысты жабын |3000 |1,1 |3300 ... | | | ... |660 |1,3 |858 ... | | | ... | | | ... Н/м3 | | | ... |225 |1.1 |248 ... | | | ... еден | | | ... | | | ... Н/м3 | | | ... | | | ... | | | ... |3885 | |4406 ... |3000 |1,2 |3600 ... ... | | | ... ... |2500 |1,2 |3000 ... ... |500 |1,2 |600 ... жүк |6885 | |8006 ... мерз: |6385 | |7406 ... ... |500 | |600 ... торы ... ... есеб
Құрама темір бетон маршы
Тұрғынүй баспалдағы үшін темір бетонды шаршының ені 1,35м ... ... ... ... биіктігі 30м щарштың құлау бұрышы
α=30º,басқыш өлшемі 15*30см.Бетон класы ... ... ... ... ... ... және арматура үшін есептік мәні:В25;бетон класы үшін-
Rb=14,5МПа; Rbt=18,5МПа; Rbser=18,5МПа; Rbtser=1,6МПа; λb2=0,9;Eb=27000МПа:
Арматура класы ... ... ... және
нығыздылықты анықтау.Индустриальды бұйымдар ... ... ... және тұрғын үйлер үшін шарштың өзіндік салмағы ... ... ... ... ... ... ... және көлденең қималар.Марштың есептік схемасы
2.4.суреттің ... ... ... жүк СНиП ... үй баспалдағы үшін рn=3кН/м2,жүктеме бойынша сенімділік
коэффициенті λf=1,2.Уақытша күштің көп уақыт берілуі ... ... ... түсетін жүк.q=( gn* λf+ рn ... ... ... иілу ... ... ... ... берілген өлшемі ,зауыттың білкелкі формасынаплита
қалыңдығын береміз һ=30мм.Қабырғаның қалыңдығы br=80мм(сурет2.4.б)
Марштағы ... ... ... ... ... ... ені вf ... қабырғалардың
жоқ кезіндегі : ... және ... ... есептік мәні ретінде ең кішісін аламыз. b`=52см
Есептейміз:αm=M*λn /Rb λbf bf` h02=1330000*0,95/14,5(100)0,9*52*14,52=0,089
ξ=1=1-=0,09
Аs= ξ bf` h0Rb* λb2/Rs =0.09*52*14.5*14.5*0.9/280=3.26cм2
2Ø14 А-ІІ қабылдаймыз. Аs= ... (+254 ... ... бір ... ... ... ... сурет)
Көлденең күштің еңістігі қимасының есебі:
Тіректегі көлденең күш:Qmax=17,8*0,95=17кН
Есептік проекцияны есептейміз,формула бойынша көлденең осі ... ... ... φn =0; φf=2*0,75*(sh‘f)h‘f/ bh0=2*0,75*3*32/2*8*14,5=0,175

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Қарғын» романы туралы3 бет
Табиғи ресурстар және табиғатты қорғау лемиттері мен квоталары5 бет
.Еңбек құқығы14 бет
2011 жылғы «Азиада» ойындарының туризмдегі рөлі78 бет
Complete-service негізгі қызметтері17 бет
Weekend турлары77 бет
«Кит со» ЖШС еңбекақы есептеу және еңбекақының «1С бухгелтерия» жүйесінде жүргізілуі31 бет
«Өтініш, түрлері, лексикасы, жазылу ерекшеліктері»11 бет
Іле Алатауының кіші алматы шатқалындағы көрікті жерлер5 бет
Іс жүргізу материалдары2 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь