Бес бөлмелі тұрғын үй

1 Кіріспе
2 Негізгі бөлім
2.1 Пәтер және өлшем көлемдік кеңістік шешімдері
2.2 Пәтерді қайта жобалаудаға қойылатын талаптар
3 Графикалық бөлім
4 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
3 Қорытынды
4 Пайдаланылған әдебиеттер
КІРІСПЕ:
Қазіргі таңда интерер дизайнерлердің алдында тұрған мақсаты ғимаратты, пәтерді барынша функционалды, эстетикалық талаптарға және жалпы қазіргі заманның талабына сай етіп, ғимаратты, пәтерді көрген көзге жағымды есер тудырататындай жарқын бейнесін тауып, оны айқындай білу.
Заман өзгерді, архитектуралық стильдер, дизайн, мода өзгерді, ал солармен қатар пәтерді әсемдеу, өңдеу де өзгерген.
Жанұя жылуына, үйдің ішкі сұлулығына қазақ халқы өте ыждағаттылықпен қараған.
Интерьердің гармониялық үйлесімділігі оның ішкі элементтеріне: бөлменің құрылымына, оның ішіндегі жиһаздарға және олардың дұрыс орналастырылуына, қала берді олардың түстеріне, шамдар мен люстраларға, есік-терезе перделеріне, тіпті сәндік бұйымдарға да байланысты. Ал осы жоғарыда аты аталған нәрселер шамадан тыс артық болса, ол адамның көңіл күйіне кері әсерін типзеді. Адамды жалықтырып шаршатуы мүмкін
Заттық ортаның адамның өмірлік қайраткерлігімен байланыстылығы материалдылықпен рационалды-функционалдықпен және утилитарлықпен шектелмеген, ол шынайы заттарды және адамның әлемдегі орнын сезінуінде айқындалған адамның рухани қайраткерлігін көрсетеді.
Әрбір адам өзіндік жекешелікпен ерекшеледі. Сонымен қатар, көршілік, іскерлік, тұрмыстық, өндірістік байланыстар негізінде пайда болатын кіші әлеуметтік топтар да жекешелікке ие. Осы ұжымдардың ортажасаушы іс-әрекеттерін құптау және жетілдіру, яғни үйлердің түсін, жасыл желектердің сипатын, балалар мен спорт алаңдарын т.б. тұрғындардың өздері таңдау мүмкіндігін беру.
Құрылыс пен реконструкцияның, жобалау қарқынының артуы үзіліссіз болып, дамуды басқару тетігіне айналдырып отыр. Соған байланысты, жобалау нысандарының түрі де өседі: үйді емес, тұрғыни орынды, нақтылы адамдар топтарына (контингент) арналған қоғамдық ғимараттар жүйесін жобалау; ықшамдалған қызметтік схемалар бойынша емес, ортаны тұрғызу мен игерудің жергілікті заңдылықтарына сай жобалау.
Ғимараттың ішкі кеңістігінің сипаты мен меңгерудің салдары ортаның үлгілік құрылымы туралы жалпы мнемондық көзқарасты қалыптастыруға ықпал ететін және көрермендердің есінде қалдырылатын түрлі визуалдық әсерлерді береді.
Толығымен әрекеттегі болып ең алдымен түрлі масштабта болатын, түрлі ерекшеліктертегі кезекті кеңістіктегі әсер табылады. Осы феноменде интерьерлерді жоспарлау ұйымында қалауы құрылады. Бөлменің көлемдік қатынасы кеңістіктің мәнін нақтылауға көмектеседі, осылайша ең үлкен кеңістік әрқашан басты болып табылмайды. Болашақ нысандарының көлемдерін таңдау кезінде дизайнерлер әдетте үлес және масштаб түсініктерін басшылыққа алады. Үлестер деп бөлшектер мен тұтас өлшемділігі түсіндіріледі; үлестер сандық қатынастар түрінде көрінеді және дұрыс немесе дұрыс емес ретінде қабылданады. Масштаб бір элементтің шамасының өзгелер шамасына қатынасы туралы айтады, ол сәулет имараты (немесе оның интерьері) және барлық тұтастың жеке элементтерінің өлшемділігін білдіреді.
Интерьер дизайнерлері бөлменің көлемі мен ондағы заттардың көлемі туралы айтқанда «масштаб» терминін қолданады. Жиһаз, шамшырақтар және декор элекменттерін
. ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕРІ:
1Акимова Л.Д.,Амосов Н.Г.,Бадьин Г.М. и др.Технология строительного производства.Учебник для вузов.Под ред.Г.М.Бадьина.А.В.Мещанинова.4-е изд.,
Перераб. И доп.-Л.Стройиздат,Ленингр.отд-ние,1987,606с.
2Бакутис В.Э. Инженерная подготовка городских территорий.Уч.пособие для стройтельных вузов.М., «Высшая школа»,1970
3Бакутис В.Э.,Бутягин В.А.,Лунц Л.Б., Инженерное благоустройство городских территорий:Учебник для студентов специальности «Городское строительство»вузов Под общ ред.В А.Бутягина-М:Издательство литературы по строительству,1971
4Беленя Е.И.,Балдин ВА.,Веденников Г.С. и др.Металлически конструкций.Общий курс:Учебник для вузов.Под.общ.ред. Е.И.Беленя.-6-е изд.,перераб.и доп.-М:Стройиздат,1986.-560с.,ил
5.Бирюков Л.Е.Основы планировки и блогоустройство населенных мест и промышленных территорий.Учеб.пособие для вузов .-М:Высшая школа,1978.-232с.ил
6.Волга В.С.,Армановский Л.И.,Дехтяр С.Б. и др.Архитекрурные конструкций гражданских зданий .2-е изд.,перераб. И доп.-К.Будивэльнык,1988-240с:ил
7.Гаевой А.Ф.Усик С.А. Курсовое и дипломное проектирование .
Промышленное и гражданские здания :Учеб.пособие для техникумов /Под.ред.А.Ф.Гаевого.-Л.:Стройиздат,Ленингр.отд-е.,1987-264с.: ил
8.Горбатов.В.И.Техника безопасности и противопожарная техника на строительстве.Изд 3-е ,перераб. И доп.,Государственное издательство литературы по строительству и литературе,1956
9.Далматов.Б.И.Механика грунтов ,основания фундаментовы.-2-е изд.Перераб.и доп.Л.:Строииздат,Ленингр. отд-е ,1988.-415с ил.
10.Лунц Л.Б.Городское зеленое строительство.Учебник для вузов .изд.2-е,доп. И перераб.М.,Стройиздат,1974-275с
11.Мандриков А.П.Примеры расчета металлических конструкций :Учеб.пособие для техниумов.-2-е изд.,перераб. И доп.-М.:Стройиздат,1991-431с.:ил
12.Нисис М.Н. Гринкруг Г.Н. Справочник по технике безопасности .Изд-е 2-е испр.,доп.Киев, «Будивельник»,1973
13.Пищаленко Ю.А. Технология возведения зданий и сооружений .Киев:Высшая школа.Головное изд,1982-192с.
14.Пчелинцев В.А. и др.Охрана труда в стройтельстве:Учеб.для строит.вузов и фак.-М.:Выш.шк.,1991-272 с.: ил.
15.Степанов В.К.,Великовский Л.Б.,Тарутин А.С.Архитектура гражданских и промышленных зданий.Основы планировки населенных мест:Учебник для студентов вузов по спец. «Промышленное и гражданские строительство».-М.:Высш.школа.,1985-192с., ил
16.Сухачев И.А.Организация и планирование строительного производства.Управления стройтельной организацией:Учеб. Для вузов 3-е изд.,прераб. И доп.-М.:Стройиздат,1989-752с.:ил
17.Хамзин С.К.Технология возведения зданий и сооружений.Алматы:1996-352с
18.СНип РК 2703-04-2001 «Cтроительство в сейсмических районах».
19.СНиП 2701707-85 «Нагрузки и воздействия»
20СНиП РК 5704-23-2002 «Стальные конструкций 7Нормы проектирования».
21.СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»
22.СНиП 2702701-83 «Оснавания зданий и сооружений»
23.СНиП 2704702-84 «Водоснабжение.Наружные сети
        
        ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Ф-ӨОБ-03/20
Тақырыбы: «Бес бөлмелі тұрғын үй »
Түсіндірме хат __________________________________________ бет
Графикалық бөлім _______________________________________ парақ
Дипломдық жұмысты орындаушы __________________________
.
(қолтаңбасы) ... ... ... ________________________________________.
(қолтаңбасы)
(аты-жөні)
Қызмет бабында пайдаланылатын басылым
АЛҒЫ СӨЗ
Бұл ... ... ... үй бес бөлмесінің , ... ... ... ... және ... ... шығу себептері
мен жөндеу материалдары туралы түсінік беріледі.
Дипломдық жұмыста тақырып бойынша таңдалған сызбалары мен барлық ... ... ... ... мәліметтер қазіргі
құрлысымыздың немесе жөндеу жұмысымыздың , ... мен ... ... ... ... ... мен ... болып
табылады.
МАЗМҰНЫ
1 Кіріспе
2 Негізгі бөлім
2.1 Пәтер және өлшем көлемдік кеңістік шешімдері
2.2 ... ... ... ... ... ... бөлім
4 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
3 Қорытынды
4 Пайдаланылған әдебиеттер
КІРІСПЕ:
Қазіргі таңда интерер дизайнерлердің алдында тұрған ... ... ... ... ... талаптарға және жалпы қазіргі
заманның талабына сай етіп, ғимаратты, пәтерді көрген ... ... ... ... ... ... оны айқындай білу.
Заман өзгерді, архитектуралық стильдер, дизайн, мода өзгерді, ал
солармен қатар ... ... ... де ... жылуына, үйдің ішкі сұлулығына қазақ халқы өте ыждағаттылықпен
қараған.
Интерьердің гармониялық үйлесімділігі оның ішкі элементтеріне: ... оның ... ... және ... ... орналастырылуына,
қала берді олардың түстеріне, шамдар мен люстраларға, ... ... ... ... да ... Ал осы жоғарыда аты
аталған нәрселер шамадан тыс артық болса, ол ... ... ... ... ... ... ... шаршатуы мүмкін
Заттық ортаның ... ... ... ... ... және ... ол шынайы заттарды және адамның ... ... ... адамның рухани қайраткерлігін көрсетеді.
Әрбір адам өзіндік жекешелікпен ерекшеледі. Сонымен қатар, көршілік,
іскерлік, тұрмыстық, өндірістік байланыстар ... ... ... ... топтар да жекешелікке ие. Осы ... ... ... ... және ... яғни ... түсін, жасыл желектердің
сипатын, балалар мен спорт алаңдарын т.б. ... ... ... беру.
Құрылыс пен реконструкцияның, жобалау қарқынының артуы үзіліссіз ... ... ... ... ... Соған байланысты, ... түрі де ... үйді ... ... ... нақтылы адамдар
топтарына (контингент) арналған қоғамдық ғимараттар ... ... ... ... ... емес, ортаны тұрғызу мен игерудің
жергілікті заңдылықтарына сай жобалау.
Ғимараттың ішкі кеңістігінің сипаты мен ... ... ... құрылымы туралы жалпы мнемондық көзқарасты қалыптастыруға ықпал
ететін және көрермендердің ... ... ... ... әсерлерді
береді.
Толығымен әрекеттегі болып ең алдымен түрлі масштабта болатын, түрлі
ерекшеліктертегі кезекті кеңістіктегі әсер ... Осы ... ... ... ... ... Бөлменің көлемдік
қатынасы кеңістіктің мәнін нақтылауға көмектеседі, осылайша ең ... ... ... ... табылмайды. Болашақ нысандарының көлемдерін
таңдау кезінде дизайнерлер әдетте үлес және ... ... ... Үлестер деп бөлшектер мен тұтас өлшемділігі түсіндіріледі; үлестер
сандық қатынастар түрінде көрінеді және ... ... ... емес ... ... бір элементтің шамасының өзгелер шамасына қатынасы
туралы айтады, ол сәулет имараты ... оның ... және ... жеке ... өлшемділігін білдіреді.
Интерьер дизайнерлері бөлменің көлемі мен ондағы заттардың ... ... ... ... қолданады. Жиһаз, шамшырақтар және декор
элекменттерін таңдау кезінде ... ... ... ... ... ... ... Бұл қағида барлық элементтердің бір
бірімен үндестікпен үйлесуі. ... ... тек ... жағынан ғана
емес, түс, ұзындығы және де пішіні бойынша да үндестікте ... ... ... ... ... қағидасы сонау Ежелгі Грекияда да ... ... ... мен ... ... етіп салуға ұмтылған. Сондықтан олар адамзат дене пішімін
мүшелердің пропорционалды арақатынасы ережесі бойынша мұқият зерттеген. ... ... ... ... ... да ... ... антикалық құрылыстар қазіргі таңда әсемдік пен үйлесімділіктің
мұраты болып табылады. Тіпті ең зор грек ... өз ... ... оған ... жағынан үйлесімді келеді.
Осы қағидалар қазір интерьелерді ... ... ... ... етіп ... Мысалы, жиһаздар мен архитектуралық
элементтердің барлығын көлемі кәдімгі орташа адамның дене ... ... ... ... ені, ... мен ... жазықтықтарының биіктігі,
саты өлшемдері – барлығы бізге күнделікті ... ... ... ... және ... ... ... ортаның негізгі
құрылымдық белгісі. Жобалау нысанын көпастарлы түсіну ішкі қайшылықтары
тұрақты деңгейдегі көпқабатты ... ... ... алып ... ... әсер ету аймақтары олардың жоспарлық шекараларымен
әрқашанда сай келмейтіндігі қаланы ... мен ... ... ... ... ... қызметтерді өзара ауыстыру
(дублирование) мүдделі құбылыс болатын ... ... ... алмастыруға алып келеді. Соған байланысты, тұрғыни ортаны
тұрғын үй құрлыс жобалау ... ... ... ... ... деп ... ... НЕГІЗГІ БӨЛІМ
Тұрғын үй бес бөлмесінің құрлымы
2.1 Пәтер және өлшем көлемдік ... ... ... ... бес ... ... өзгерістер болды: дәліз, ас
бөлмесі, балалар бөлмесі, ас үй, қонақжай, кіші қонақжай, жатын бөлмесі,
ванна, дәретхана.
Үй төбесінің биіктігі – 3 ... ... ... – 350мм. ...... ... ... қабырға – 200мм.
Материал – керамикалық кірпіш.
Аралық қалқалар – қалыңдығы160мм, керамикалық кірпіш.
Тұрғын үйдің ... ... ... ... ... үймен балалар бөлмесі біріктіріліп,асхана әрі қонақжай бөлмесі болып
өзгертілді,ас үймен балалар бөліп тұрған ... және есік ... ... ... ... ... бөлмесі болып ауыстырылды, есіктің орны да
өзгертілді, ... ... ... ... яғни ... ... бөлмесін
бөліп тұрған қабырғаға есік орны тесіледі. ... ... есік ... ... сол ... ... Ыңғайлылық үшін балар
бөлмесінен дәлізге қарай бір есік шығарылады. Осылай бұрынғы ас ... ... ... ... әрі ... ... ... арқылы,
пәтердің кеңістігін қеңейтіліп, ыңғайлы жайлы, болып шықты.
Терезе кәсегі бар, қалыңдығы 640 мм ... "Е" ... ... ... ... ... бар, қалыңдығы 380 мм қабырға
тұрғызылады. Қонақжайда алауошақ ... үшін ... ... ... күшейтіліп қайта жасалады. ... ... ... ... тесік шығару керек болды. ... ... ... ... "3" ... бойынша металл маңдайшалары күшейтілген
терезе ойып жасалды.
Пәтердің ... ... ... де ... өзгерді, архитектуралық стильдер, дизайн, мода өзгерді, ал
солармен қатар пәтерді әсемдеу, ... де ... ... қайта жобалаудан кейінгі аумақ есебі:
Пәтерді Қайта құрастыру кезеғінде барлық бөлмелер өзгеріске түсті, қайта
жобаланды, ойластырылды, ... ... ... алынған кеңістік
қызметтік тағайындалуы бойынша аймақтарға бөлінеді. ... ... ... ... ... ... ванна секілді бөлмелердің бәрі қайта жобаланды.
Қеңістік ... ... ... ... ... бөлменің стилі,
өзгертілді, жигаз қайта сатып алынды, бұрынғы пәтерде болған түстірдің орны
алмастырылып, танымайтындай өзгеріске ұшарады. ... алып ... ... ... ... ... ... кезеңдерге бөлініп
орындалады. Қабырғаларды сылақтап, ... ... ... ... ... ... қабырғалардың басым түсі
жоқ, әр бөлменің жеке қожайынының талғамына сәйкес түс шешімі бар, ... ... ішкі ... жұмыстарында пайдаланылған жақсы үйлесім
табады.
Қонақ бөлме, ас дайындау бөлмесі және асхана мен ... ... ... ... ... ... төбені мұқият тегістеп, бөлме
түсіне тәуелді суда ... ... ... бояған.
Асхана мен санитарлық бөлмелердің, цементті-құмды тегістеуші тұтастырғы
үстінен керамикалық тақташалармен төселген.
Қонақ бөлме әрі ... ... ... үшін ... ... ... пайдаланылды, сонымен бірге қабырғаларға көркемсурет
салындып ... ... ... ... ... – көп адамды бірден
қабылдауға есептелген үлкен және кең қонақжай әрі асхана жасау. Кеңістікті
кеңейту үшін ... ... ... ас ... ... кең қонақ
бөлме әрі асхана шығару . Барлық ... ... ... ... ... ... қалқалар кірпіштен қаланды.
Тұрғылықты ортасын ұйымдастыру бойынша ... ... ... мен ... үш ... ... жұмыс жасайды. Адам әлемді
көзімен бағалайды, яғни оның ... ... ... тереңдігін және осы әлем ... ішкі және ... ... ... ... қоса ... ... көру әсері
жобалау объектісі ретіндегі ... әр ... ... көзқарасты
қалыптастыады.
Ортаны кеңістіктік ұйымдастыруды, оның орыны мен ... ... ... жүріс-тұрысын байланыстыратын тетіктерді әлеуметтік-
кеңістіктік заңдылықтар, – деп атайды ... ... ... ... ... ... өскен сайын, тұрғыни ортаға деген қала салушылық
мақсаттарды анықтауға әлеуметтік қажеттіліктердің жоғары деңгейі соғұрлым
өз ... ... ... қала ... өз ... ... ... психология мәселелерін де енгізеді. Бұл дегеніміз – ... үшін ... мен ... ... ... ... ... да меңгеру қажеттілігін көрсетеді. Бұнда жобалау
барысында біз әлеуметтік үрдістерді ... ... ... қандай да бір іс-әрекеттерге арналған тұрғыни ортаның әрқилы
учаскелерінің пішіндері, ... ... мен ... жабдықталуына
назар аударамыз.
Тұрғыни ортаны тікелей тұрғын үйдің сыртқы, қосымша бөлігін, тікелей
үйге жақын аумақты ғана емес, ... ... ... ... ... ... ... қажеттіліктері іске асырылатын скверлері, көшелері,
қалтарыстары (переулок) деп қарасыру қажет. Бұндай анықтама тұрғыни ортаның
ауқымын кеңейтіп, оның ... ... ... ... мен ... ... ... қажет етеді. Жобалауға орта тұрғысынан кірісуді
енгізу - ... ... ... және ... ... яғни табиғатқа,
қоғамға, адамға - қалыптасушы ортаның сапасын биоценоз, әлеуметтік-мәдени
үрдістер, ... ... ... ... ... ... білдіреді.
Ең алдымен кеңістіктің көлемі мен шектеу нысаны ... ... ... ... ... ... оның көлемдік
өлшеміне сәйкес келетін тұрғылықты кеңістікті тепе-теңдікте ұстауға бейім
келеді. Иерархияны супер ...... мен ... бар қала ... орта ... звеносы ретінде – мезокеңістік
– функционалды түрде негізгі бүтіндікті білдіретін тұрғылықты, қоғамдық
және ... ... ... ... ... қатар сыртқы
ортаға өту кезінде буферлі болып табылатын ғимараттың ... ... ... ... ... ... ... үлкен масштабты градациядағы
көлемді ғимараттың бөліктерін: ірі ... ... үшін ... ... ... ... ... жұмыс бұрышын жатқызуға болады.
Аталған кеңістіктің осы түрлері архитектуралық ұйымның өзіндік ерекше
нысаны, ... ... ... ерекшеліктермен сипатталады.
Қала ортасының ірі масштабтары осы ортаны қабылдау динамикасында оның
нысаны бойынша ... ... анық ... және ... ... ... ... бойынша кеңістік аралық үйлесімділіктегі кең көлемді
шкаладаға ашық немесе жабық ретінде қабылданады. ... ... ... болмайды, тіпті тұйық аумақ немесе ғимараттың өзінде кем
дегенде бір кіретін есігі ... ... ... шектеудің тиімділігі
визуалды ұйым үшін ашық ... ... және ... ... де сәтті
қолданылады. Ашық кеңістікке көзбен бағалаудағы ... ... ... және оны ... ... ... бар кеңістік жатқызылады. Бұл
жағдай кеңістіктің дамуын бақылау есебінен, тік ... ... ... ... оның ... қабатының геометриялық
деформациясы есебінен жасалынады.
Көп жағдайда геометриялық ... ... ... ... және ... ... кеңістік жабық әсер туғызады, ал
жоспармен силуэт бойынша күрделі, желілі құрылыстар, ... ... ... ... ... ... ашық ... яғни кеңістіктің ұлғаюы кезінде күшейе түседі.
Әрбір адам ... ... ... ... ... ... ... өндірістік байланыстар негізінде пайда болатын кіші
әлеуметтік топтар да жекешелікке ие. Осы ... ... ... ... және ... яғни үйлердің түсін, жасыл желектердің
сипатын, ... мен ... ... т.б. ... өздері таңдау
мүмкіндігін беру.
Құрылыс пен реконструкцияның, жобалау қарқынының артуы үзіліссіз болып,
дамуды ... ... ... отыр. Соған байланысты, ... түрі де ... үйді ... ... ... ... ... (контингент) арналған қоғамдық ғимараттар жүйесін жобалау;
ықшамдалған ... ... ... ... ортаны тұрғызу мен игерудің
жергілікті заңдылықтарына сай жобалау.
Көпқызметтілік және үзіліссіздік сыртқы тұрғыни ... ... ... ... нысанын көпастарлы түсіну ішкі қайшылықтары
тұрақты деңгейдегі ... ... ... ... алып келеді.
Қоғамдық нысандардың әсер ету аймақтары олардың ... ... сай ... ... ... мен ... ... туралы бастапқы түсінікті қызметтерді өзара ауыстыру
(дублирование) ... ... ... үзіліссіз көпқызметтік жүйе
түсінігімен алмастыруға алып келеді. Соған байланысты, ... ... ... ... ... табылатын теңмәнді жекешеленген
кеңістік деп түсіну қажет.
Жобалау барысында көпмәнділік және тарихи жалғастық сияқты ерекшеліктер
ескеріледі. Бұл сыртқы тұрғыни ортаның ... ... ... ... жобалауды - ландшафты, қаланы, өндірісті қайта жобалау, - деп
қарастыруға болады. Соған ... ... ... ... мен ... нақтылы тапсырманың талап ететіндігінен гөрі, ... және ... ... зерттеу қажет етіледі. Тарихи талдау
бізді тек жаңа бейнелермен байытып қана ... ... ... қаланың
немесе ауданның қайталанбастығымен және өзіндік ерекшелігімен шарттыланатын
«генетикалық кодының» ең маңызды ... де ... ... ... ... ... ... ортаның жекелеген фрагменттерінің мәнін
түсіну, жүргізіліп жатқан ... ... ... дәл білу үшін табиғи түрде бақылаумен толықтыру қажет. Тұрғыни
ортаның ішкі қайшылықтары мен көпмәнділігі жоба ... ... ... ... талдау мен сыртқы тұрғыни ортаны үлгілеуді
орындау қажеттігін талап ... ... ... ... ететін объективті түріндегі белгілеріне
ұйымның композициялық ... ... ... символдық
психологиялық бағадан шығатын сипатты береді: фронтальді және тереңді,
динамикалық және ... ... ... концентрлі және желілі,
орталықтандырылған және шоғырланған, геометриялық реттелген және ерікті
жоспарланған.
Силуэтті-көлемді әсер ... ... ... ... және ... ... ... ажыратылады. Ішкі ортаның бөлінуі аумақпен
салыстырғанда ғимараттың функционалды ... ... ... ... ... ... асырылуы мүмкін болатын жоспарлау
шешімінің анфилаттық, залдық, ... ... ... ... ішкі ... сипаты мен меңгерудің салдары ортаның
үлгілік құрылымы туралы жалпы мнемондық ... ... ... және ... ... ... ... визуалдық әсерлерді
береді.
Толығымен әрекеттегі болып ең алдымен ... ... ... ... кезекті кеңістіктегі әсер табылады. Осы феноменде
интерьерлерді жоспарлау ұйымында ... ... ... ... кіру ... арқылы жүзеге асады. Анфилада кіші және үлкен залдарды
кезектестіру ... ... ... Ірі ... бірінен басқасына
өту шлюздік кеңістік арқылы шешу мақсатты болады. Интерьерге сырттан өтудің
сакральдық функциясы ... ... ... кіріс жағының
символикасынада. Басқа жағынан үлкен залдың ірі ... ... ... ... маршрут бойынша ... ... ... ... ... ... ... алуды
жеңілдетеді.
Бөлменің көлемдік қатынасы кеңістіктің мәнін нақтылауға көмектеседі,
осылайша ең ... ... ... басты болып табылмайды. Культті
құрылыста үлкен залды кеңістік болып тек сенушілер жиналған орын ... ... қою ... ... абсидальдық кеңістіктің бөлініп
шығарылуымен көрсетіледі. ... ... ... ... ... үшін ... ... олардың визуалды байланыстары үлкен ... ... Бір ... ... ... мөлдірлілігі кеңістіктегі
көрермендік интеграцияның көзқарастары көп жағдайда ғимарат туралы ... ... ... ... силуэттік көп үлгілері оның
шектеулі ... ... ... ... ... қыртысталған,
күмбез тектес, кезекті деңгейі және жер бедері жоғарғы табиғи ... ... ...... ... ... немесе жоғарыдан құлап
түсу, көрермен залынан театрон түрінде антресолдың ... ... ... ... барокконы қозғалыс бағытын өзгерту, түрлі деңгейдегі
кеңістік баспалдақтарын қосу ... ... ... ... көп ... ... алмастырудың сценографиялық
технологиясын үлкен көлемде ... ... ... ... П.Гонзагтың театрлық декорациясында және Д.Пиранезидің
гравюрасында көрсетілген.
Сыртқы ортаға қарағанда ... ... ... ішкі ... ... ... үшін физикалық ыңғайлылық пен
қауіпсіздікті сезіну, затпен толтыру, ... ... ... ... ... ... ... тестілеу жүргізу
көрермендердің ұлы Петр алаңының интерьері немесе Версальдағы король жатын
бөлмесінің альковы түріндегі эстетикалық ... ... ... ... трассаға оның қозғалыстағы немесе шолудағы игерілуін
көрсетуі міндетті ... ... ... мысалы, қозғалыс графигі
стенділердің орналасуымен, офисте – шыны ... ... ... ... есепке алынады. Кеңістіктің мәнді көрсеткіші болып оның
заттармен толықтырылуының ... ... ... ... ... оның функциональды анықтылығы – кезекті
болуы мүмкін, сондықтан қайтадан профильдеу, қайта құрастыру ... ... ... ... Оның ... сонымен қатар
интерьердің аранжировкасы кезінде архитектормен және ... ... ... ... ... және ... түрде
сауатты келушілермен бағаланады.
Қала ортасында кезекті түрде ескі ... ... ... масштабтарын өзгерту жүргізіліп жатады, бұл кейде Москваның
градоқұрылыстық тарихы үшін ... ... ... ... кез ... ... ... формасы мен көлемі бойынша
қажетті визуалды мәлімет пен әсер қалыптастыру үшін ... ... ... мүмкін.
Қажетті визуалды тиімділікке қол жеткізу үшін дизайнер мынадай ... ... ... ... ... ... ... оның күрделілігін қарапайым немесе
вульгарлы түрде емес әсер қалдыруға әкелуі тиіс;
... ... ... ... ... ... оның визуалды
атмосферасын заттай толтыру мен көркемдік акцент есебінен шешу ... ... ... ... ... ... ... жобалау шешіміне келушілердің интерьер ... ... ... ... үшін ... ... құрайтын басты
негіз енгізу қажет; бірге алаңдаудың резонансы бұл рухани ... ... оның ... кімге бағытталғанын өзара түсінісу диалогына
қол жеткізген кез ... ... ... ... мақсаты болып саналады.
Кеңістікті байқауда композциялық акцент немесе ... ... ... ... ... қабылдайтын заттай немесе символикалық
объект маңызды мәнге ие болады. Композициялық акценттің түсінігіне көлемі
емес, объектінің көркемдік ... ... ... оның ішінде
объектінің бөліктері: кіру есігі, ... ... ... ... ... енеді және сәйкесінше интерьер сипатына жатқызылады.
Ішкі және ... ... ... ... пен ... ... ... сәйкес дәстүрлі құралдарды қолдана отырып
архитектуралық шешімнің бірлігі ... ... ... уақыт өткен
сайын эстетикалық бағдарлар өзгереді, ал ... ... ... Бір ... бұл готика архитектурасында ... ... енді ... ... ... ... ... хай-тек және неоконструктивизм ... ... ... ... кездері біздің және шетелдік ғалымдар тұрғыни аумақтар шегінде
өтетін шынайы өмірлік үрдістерге көптеген зерттеулер ... ... ... ... ... ... ... негізгі қорытындыларды
келесі түрде беруге болады.
1. Сыртқы тұрғыни орта маңызды және ерекше әлеуметтік-мәдени ... және ... оны ... ... және жобалау нысаны ретінде
қарастыру ... ... ... ... ... ... ... кеңістіктік
ұйымдастыру әрекеттерінің белгілі түрлерімен өзара байланыстырылуымен
сипатталатын ... ... ... ... ... жеке ... ... құралады.
3. Елдің аумақтарды пайдалану сипаты мен әлеуметтік белсенділігі ортаның
игерілген учаскелерінің кеңістіктік параметрлерімен, яғни ... ... ... ... ... ... ... Көгалдандырылған ашық кеңістіктердің шектен шығардай көптігі оларды
белсенді пайдалану мен елдің ондағы іс-әрекеттерінің жайлылығына кепіл бола
алмайды.
5. ... ... ... ... ... әлеуметтік-демографиялық
топтары әртүрлі деңгейде пайдаланады. Орынды таңдауды анықтайтын себептерге
әдетте әлеуметтік бақылау ... яғни ... ... ... ... үйге кірер есіктердің орналасуы себеп болады.
6. Көпқабатты үйлер арасындағы кең аралықтарға қарағанда азқабатты ... ... ... ... ... ... игеріледі.
7. Көлік және жүргіншілер жолдарының жанында орналасқан тұрғыни үйлердің
бірінше және жертөлелік қабаттары ... өте ... ... ... ... ... әртүрлі кеңселер, басқару қызметтері, қызмет көрсету
мекемелері, жеке кәсіпкерлік қызмет орындары т.б. ... ... ... ... аумақтардың учаскелері де өзгеріске түседі.
8. Аулалық аумақтардың ... ... дәл ... ... ... ... ... өзгеріске түседі:
ойындарға арналған столдар, сәкілер, гүл ... т.с.с ... ... ... сырттай қарағанда ұйымдастырылмағандық әсерін береді.
9. Тұрғын үйге кірер есік міндетті түрде аулаға ... ... ... ... қасбеті қоғамдық қызметке пайдаланылуы мүмкін.
10. Аумақтарды пайдаланумен байланысты келіспеушіліктердің ... ... ... және жеке ... ... ... ... тұрақтары, ойын, әуесқойлық әрекеттеге жердің
жетіспеуі; шекаралардың (ауладан өту, ... ... ... тиімді
болмауы, яғни мүмкін іс-әрекеттердің тиімді өлшемдерінің, шекараларының
және ... ... мен ... ... ... ... ... құрылыстардың
түріне сай әртүрлі деңгейде іске асырылады. Қайта өзгерту немесе ... ... ... ... ... ... және бағдарлануына, олардың қаладағы орынына байланысты
болады. Қаланың ... ... ... ... ... ... түрі аула ... қала береді. Ірі кварталдары бар зоналардың ішкі
аумақтарына ортақ аулалар және көгалдандырылған ... ... ... мен ... ... енеді. Бірмезгілде қайта
ұйымдастырылатын ... ... әрі ... ... - ... көшені, жаяулар кеңістіген т.с.с енгізу ішкі ... ... алып ... Аула, көше, қалтарыс, скверлер тек
урбанизацияланған (қалалық) ортаның элементтері ғана ... олар ... ... және ... құндылықтарды іске асыратын нысандар.
Олардың әрқайсысы белгілі эмоциялық жағдайдың, белгілі ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік
тиімділігін арттыру, әлеуметтік-кеңістіктік кешендердің дәстүрлі түрлерін
пайдалану және олардың жаңаларын ... үшін ... ... ... ұстауын қалалық ортаның кеңістіктік құрылымының параметрлерімен
байланыстыратын ... ... да ... қажет.
Тұрғын үйлерді тұрғызуда адамдар өздерінің утилитарлық және рухани
қажеттіліктеріне сай ... ... ... ... ... ... ... жекелеген адамдар мен әлеуметтік топтардың өмір сүру
үрдістеріне сай пайда ... ... Ол ... тұрмыстық және мәдени
дәстүрлерін, көркемдік ... т.б. ... ... ... ... әлеуметтік қызметтерге жауап беру
талаптары қойылады:
- ондағы тұрушы адамдардың денсаулығын (қажетті санитарлық-гигиеналық
шарттарды жасау ... іске ... ... ... ... және ... ... психологиялық жағдайды
орнықтыру (оны пәтерлерді жобалау барысында ... ... ... ... ... ... ету (зерттеулерде жанұядағы балалардың саны,
жанұяның құрамы т.б. тұрғын үй жағдайына байланысты ... ... тыс ... ... (ол ... және одан тыс жерде
іске асырылады);
- кәсіби біліктілігін арттыру (үйдегі мамандығы бойынша ... ... ... ... ... ... (пәтерден қалаға дейінгі барлық деңгейлердегі
жағдайлардағы жасау);
- демалуға жағдай жасау (тұрғыни ... ол ... ... және
ұжымдық демалысты қамтамасыз ету);
- психологиялық «паналау» қызметін орындау (сыртқы ... ... ... ... ... әрқайсысы қандай да бір түрде материалдық-
кеңістіктік қолданыс табуы керек. Ол мәселені мемлекеттік деңгейде ... ... ... ... 9 ... еместұрғыни аудан есептелген.
Демографиялық жағдай халықтың саны мен өсу ... оның ... ... ... ... ... және құрамы бойынша сипатталады.
Ол факторлар пәтердің өлшемін, тұрғын ... және ... ... санын анықтауға, ондағы өмірлік әрекеттердің тиімді түрде
ұйымдастырылуына ықпал етеді. Сәулетшінің міндеті өз жобасына тұрғын ... ... ... ... ... ... негізгі қызметтерінің бірі – ондағы тұрғындарды сыртқы
ауаның суығы мен ыстығынан, желден, ... және ... т.б. ... қорғау. Табиғи-климаттық жағдай ғимараттың сәулетіне, оның
кеңістіктік және ... ... ... ... ... таңдалуына және басқа да жағдайларына өз әсерін тигізеді.
Температуралық-ылғалдық ... Оның ... ... ... ... кері ... тигізуі мүмкін, сондықтан тұрғын үйді сыртқы ауаның
маусымдық және ... ... ... ... ... ... ... қорғау қажет. Суықтан қорғау үшін
тұрғын ... енін ... ... ... периметрін азайту,
тамбурлар жасау және ... ... ... ... ... үшке ... Суық аудандарда сыртқы қоршау конструкциясына термокедергілік
коэффиценті жоғары материалдарды ... және ... ... мен ... ... терезелер арқылы болатындықтан, терезелердің ауданын
қажеттіліктен сай ... ... ... ... оның желдетілу деңгейіне байланысты. Желдету ... ... де ... ... ... ол қымбаттау. Сондықтан замануи
құрылыс салуда температура мен ... ... ... ... ... ... ... әрқилы қағидалары мен амалдары кең
тараған.
Желдік режим. Жергілікті жердің желдік ... ... ... ... Ол ауа ... ... мен ... бойынша
сипатталады. Жобалау үшін желдің бағыты мен қайталануын көрсететін «жел
раушаны» деп ... ... өтін білу ... ... ие. ... ... ... ішкіжайларының табиғи желдетілуін іске асыруға жағдай
жасайды. Сондықтан жобалауда ... ... ... ... қарағанда
орналасуын ескеру керек.
Инсоляция. Инсоляция, яғни тұрғыни ішкіжайлары мен үй жанындағы ... ... күн ... ... ... ... жасауға
ықпал етеді. ҚНжЕ 2.07.01-89 бойынша ... ... ... ... 3 сағ., ... 2 сағ. ... ... Инсоляцияның ұзақтығы көбінесе тұрғыни ішкіжайларының ... сай ... ... ... Егер ... ... ... болса, онда екі, үш бөлмелі пәтерлердің аз дегенде бір
бөлмесі, ал төрт және одан да көп ... ... екі ... ... Бір бөлмелі пәтерлерді инсоляцияланбайтындай ... ... ... ... ... де ... ... санитарлық-гигиеналық
жайлылыққа әсер етеді. Ол сыртқы жарықтануға, ... ... ... ... ... және ... ... байланысты
болады. Жарықтану деңгейін жуықтап есептеу үшін ... ... ... қатынасын пайдалануға болады. Тұрғын үйлерде ол 1/6 тең. Егер
бөлменің ... ... аз ... ... ... ... ... ойықтарды арттыру керек.
Интерьердің гармониялық үйлесімділігі оның ішкі элементтеріне: бөлменің
құрылымына, оның ішіндегі жиһаздарға және олардың ... ... ... олардың түстеріне, шамдар мен люстраларға, есік-терезе
перделеріне, тіпті сәндік ... да ... Ал осы ... ... ... шамадан тыс артық болса, ол адамның көңіл күйіне кері
әсерін типзеді. Адамды жалықтырып ... ... ... үйдің ішкі сұлулығына қазақ халқы өте ыждағаттылықпен
қараған.
Заттық ... ... ... ... байланыстылығы
материалдылықпен рационалды-функционалдықпен және ... ол ... ... және ... ... орнын сезінуінде
айқындалған адамның рухани қайраткерлігін көрсетеді.
Жеке ... ... біз ... өзімізбен сәйкестендіріп, оны
бағалай аламыз, және ол үшін оның шекарасын түйсіне отырып, оны ... ... ... ... ... өте сезгішпіз, ол біздің психологиялық жағдайымызға
әсер етеді. Бізді қоршаған микро ... ... ... ... ... ... ... адам бұл кеңістікке тіпті зиянсыз енсе
де оны жақтырмайды. Кейбір жағдайларда жабық ... ... ... толық қанағаттандырады.
Адамның кеңістік көлеміне қатынасы жеке мінезге ие: біреулерге тар
кеңістік қолайлы ... ... кең ... ... Император І-Петр
ұзын бойлы бола тұрып оған үйдің аласа төбесі мен тар бөлмелері ұнады –
олүшін ... ... ... ... ... - ... да, үйде де
-адамға ұнамайды.
Адамдардың әртүрлі бейімділігіне қарай, олардың ... ... ... ... және ... бар. Осыған сай, адамды әдетте
тоғыз шаршы метр көлемі қанағаттандырады, және онда ол өзін ... Егер ... елу ... ... көп ... оны ... бөлек фрагменттерге бөлінеді.
Егерзат 30 метрден кем жердеорналасса, олондаадамныңқабылдауындаболады.
Сондықтаносындайқалыптағықалашықыңғайлысезімді.
Бірақзаманталаптарынасайқалалардакилометрменөлшенетінқашықтық ... ... ... аса ... ... кеңжәне тар жәнетағыбасқашаболуымүмкін. Кеңістік тұйық
(қабырғалармен, төбеменшектелген), ... тек ... ... - ... ... ... сана ... кеңістіктіңкөрушегінтудырады. ... ... ... ... ... ... ... адамныңжүйке-
психикалықжағдайынтудырады. Сондықтан ... ... ... ... бен ... ... ... тұрғын үйдің сыртқы, қосымша бөлігін, тікелей
үйге жақын ... ғана ... ... ... ... ... ... және
тынығу (рекреация) қажеттіліктері іске асырылатын скверлері, ... ... деп ... ... ... ... ... ортаның
ауқымын кеңейтіп, оның қаладағы орынын, әлеуметтік қызметтері мен қалыптасу
әдістерін жаңаша бағалауды қажет етеді. Жобалауға орта ... ... - ... тұрғыны зерттеу және жобалау материалына, яғни ... ... - ... ... ... ... ... сәулетті тұтынушының субъективті-жекебастық қасиеттері
тұрғысынан ... ... ... тұрғыни орта оны зерттеу мен жобалау ерекшеліктеріне ықпал ететін
жекешілік және қайталанбастық, көпқызметтілік пен үздіксіздік, ... ... ... ... ... ... ... үйлерді жобалауға әсер етуші қала салушылық факторлардың ең
негізгілеріне құрылыс салынатын орынның ... мен ... ... мен ... көрермендік қабылдану шарттары, қоршаған құрылыстың
морфологиялық және сәулеттік-көркемдік ерекшеліктері мен оның ... ... ... ... ... ... шарттарын ескеру
дегеніміз – ғимараттың сәулетіне оның сол құрылыс салынған орынға, ... ... ... мәнерлейтін сипаттар беруді айтады.
Ғимараттың көрермендік қабылданатын ақпаратттық-эстетикалық мүмкіндігін
көрсетететін материалдық факторларға оның қасбетінің жалпы ... ... ... ... түсі, беттердің фактурасы және т.б. жатады. Олар
әрқайсысы өзіндік мәнге ие ақпараттық «қабат» жасайды.
Ол мәселелерді шешу үшін көздің ... ... ... Мысалы,
көздің вертикаль жазықтық бойынша анық көру ... 27о, ал ... 42о ... Сондықтан, қабылданушы нысан неғұрлым алыс ... оның көп ... ... ... ... үй өзінің қоршаған
ортасымен, тек көршілес ғимаратттармен салыстырыла бағаланады. ... ... оның ... мен бөліктерінің мазмұны өзгере береді.
Мысалы ... ... ... ... оның фрагменті, «бөлігі» болып
терезесі, есігі, балконы көрінсе, ара қашықтық ұлғайған сайын «тұтас» ... ... ал ... өзі оның «бөлігі» болып қалады және ... ... ... де өзгереді.
Қоршаған құрылыстың морфологиясы. Жобалау үшін ... ... ... яғни оның ... ... ғимараттар мен
олар жасаған кеңістіктің өлшемдігі үлкен маңызға ие.
Қаланың тарихи орталықтарында ғимараттар мен кешендерді орналастыруда
әдетте сол ... ... тән ... ... ... ... ал ... қайталау қажет болады.
Сәулеттік және қаласалушылық мұраны сақтауға бағытталған құрылыстарда
жаңа тұрғызылған ғимаратттар үшін ... ең ... ... де ... қатар, жобаланушы ғимараттардың қабаттылығын шектеу сәулеттік
ортаны шолып бақылауды сақтау мақсатында да орындалады.
Қайта ... ... ... ... шешім қабылдауға
құршаған құрылысқа тән ... ... ... ірі ... шатырлар типтері, қабаттардың ығысуы т.с.с.) де
белсенді әсер етеді. Қалпына ... ... ... ассоциативтік
байланыстар, ал кейбір жағдайларда пішіндерді тікелей ... жөн ... ... ... ... ... жобалағанда маңайындағы құрылыстың стильдік ерекшеліктері,
пропорциялық және ... ... ... ... ... қоршау конструкцияларының фактурасы, түсі ... ... ... қажет. Сонымен қоса қаланың түрі туралы
қоғамдық бағаға, тұрғындардың пікірлері мен ... қала ... ... үшін өте ... ... сол қала ... ... қалыптасқан бейнелік түсінікті анықтауға да үлкен көңіл бөлінеді.
Сондай ақпараттар жобалық міндеттерді нақтылауға көмектесіп, оны іске асыру
құралдарын негіздеп ... ... ... ... және ... ... ... үйді
қалалық ортаға дұрыс енгізуге мүмкіндік береді.
Бұқаралық тұрғын үй құрылысында пәтерлерді жобалаудың әрбір жанұяны жеке
пәтермен қамтамасыз ету міндетін ... ... ... ... ... бар. ... ... жобалаудың бірінші қағидасы -
жанұяның әрбір түріне өзіндік жеке пәтер ... ... ... ... құрылымы мен олардың сұраныстары туралы
мәліметтер жобалауға арналған тапсырмада көрсетілетін, тұрғын ... ... ... ... ... ... берілгендер
болып қызмет етеді. Сондықтан, әрбір жағдайда әртүрлі тұрғыни бөлмелері ... ... ... ... ... қажет. Сөйтіп, жанұяның сандық
құрамы пәтердің типін анықтайтын негізгі белгі болып ... ... ... саны оның өлшемдерін, жалпы және тұрғыни ауданын
анықтайды.
Пәтердің тұрғыни ... ... ... ... ... ал ... ... пәтердің барлық ішкіжайларының қосындысынан
құралады.
Жанұяның сандық құрамы ... ... ... ... ол ... ... пәтердегі жанұяның өмір сүру әрекетімен
байланысты талаптарды да ескеру қажет. Онда ... ... ... ... ... әлеуметтік статусы, материалдық
жағдайлары, сонымен қоса ... ... ... ... ... ... де ... алынуы керек.
Пәтерлердің жайлылық деңгейі оның жобалану сапасына сай болады. Оның
кеңістіктік ... ... ... ... ... ... эстетикалық т.б. талаптарға жауап беруімен анықталады. Бірақ
пәтердің қызметтік талаптары жайлылық деңгейінің негізгі ... ... ... әр ... ... әр кезеңінде 40 тан ... ... ... ... ... орналасқан пәтері оның әр ... ... ... ... ... ... жақсы қанағаттандыратын болса,
соғұрлым олар өздерінің мақсаттарын жетістікпен іске асыра ... ... әр ... еркінситін және жанұялық байланыстардың дамуы мен
нығаюына игі ықпал ететін орын болуы ... ... ... ... ... ... яғни оның ... ұйымдастырылуы, жоспарланған жабдықтарымен қоса техникалық
қамсыздандырылуы және жиһаздарымен қоса жабдықталу ... деп үш ... ... ... екі ... ... ... жобалануымен, оның
конструкциясымен және сәулетшінің ойымен анықталады. Ал ... ... ... ... байланысты, бірақ пәтерді жиһазбен жабдықтау,
оларды орналастыру мүмкіндіктері әрбір бөлменің габариттік өлшемдеріне,
есік, терезелердің саны мен ... яғни ол да сол ... ... ... ... өз ... қажетті өмірлік әрекеттерін
кедергісіз іске ... алу ...... ... негізгі шарты
болып табылады. Ал ол ...... ... ... ... ... үрдістерді орындаумен байланысты жиһаздар мен әртүрлі заттарды
орналастыру еркіндігін таңдауға кепілдік беруі ... ... ... ... әр адамға қажетті жабдықтармен және жиһаздармен байланысты
барлық тұрмыстық үрдістерді толықтай қамтамасыз ете ... ... сол ... ... ... ерекшеліктеріне сай пәтерді әртүрлі
қызметтік кеңістіктік аймақтарға жіктеуге ... ... ... алатын, пәтерлерді қалыптастыратын құрылымдық элементтер ретінде
пәтерлердің сол аталған кеңістіктік аймақтарын ... ... ... ... шекарасы бар қандай да өмір сүру
үрдістері ... ... ... ... ... және ... талаптар негізінде тағайындайды, яғни
соған сай аймақтың бөліктері - яғни берілген үрдістерге арналған ... ... да ... ... ... шкафтың есігін ашуға, кресло,
орындықты қозғалтуға арналған кеңістік т.б. Аймақтар белгілі жекешелікпен
ерекшеленгенмен, оларды ... ... ... жарықтануына,
қабырғаға, есік пен терезеге қарағанда орналасуына сай араластыруға, өзара
біріктіруге болады. Әр пәтер үшін ... ... ... құрамы
жанұяның мүшелер санымен және тұрмыстық деңгейімен анықталады.
Ішкіжай – пәтердің коммуникациялық ... бар бір ... ... ... қосатын кеңістіктік ұйымдастырылуының негізгі
элементі. ... ... саны ... мүмкін сандарынан
айтарлықтай артық болғандықтан, оларды әрбір ... ... ... сай ... Бір ... үшін оқшаулану қажет болады, ал
екіншілері болса ортақ кеңістікте де орналасуы мүмкін. ... ... ... осы негізде дайындалады.
Пайдалану сипатына сай барлық ішкіжайлар екі қағидалы топқа ... ... ... ... бөлмелер мен жалпы жанұялық бөлмелер),
қосымша ішкіжайлар (жеке гигиена, шаруашылық, коммуникациялық және заттар
сақтау ... ... ... ... ... ... пішіні, өлшемі) оның қызметтік жүктемесіне, яғни ондағы өтетін
тұрмыстық ... ... сай ... ... ... ... қойылатын негізгі
талаптардың біріне жоспарланушы аймақтарды әртүрлі ... ... ... ... ... оқтақ тұрғыни бөлмесі әрқилы қызметтік мазмұнда болуы
мүмкін. Оның ... ... 16-25 м2 ... ... Ол ... ... Онда көңіл көтеру, тыныш демалу, жұмыс, тамақтану, ... ... іске ... ... ... ортақ бөлменің кеңістігі барлық
жанұя мүшелері үшін ... ... ... әрекеттер немесе ой
еңбегі, ал кейде ұйқтау аймақтарына бөлінеді. Ыңғайлылық ... ... ... ені 3,2 ... кем емес және ені мен ... 1:1 ден 1:1,5 ... ... қажет.
Жеке тұрғыни бөлмелері онда жеке пайдаланатын аймақтар орналастыруға
арналған. ... ... жеке ... ... үш типі ... ... ... бөлме, бір адамға және екі жанұя мүшелеріне
арналған бөлмелер.
Аталған ... ... ... ... ... ... және
жеке демалу аймағы; киімдер мен төсек жабдықтарын орналастыру аймағы, жеке
әрекеттер (оқу, шығармашылық т.с.с.) және мәдени-тұрмыстық ... ... ... ... ... тиімді орналастыру арқылы бөлме
ауданын үнемдеуге болады.
Ас дайындау ... – онда ... ... ... (дамақ
дайындау, үтіктеу, іс тігу т.б.) іске ... ... ... ... ... ... технологиялық үрдістер мен жабдықтық затардың саны
бойынша ең тығыз аймақ. Тамақ дайындау барысында ... ... ... ... жоғарылайды, ауаның ылғалдығы артады,
иістер бөлінеді). Сондықтан тамақ дайындау аймағы желдетілуі жақсы, табиғи
жарықтануы бар арнайы ... ... ... Кей ... ... ... оның ... мүмкіндігіне сай тамақтану аймағы да
орналасады.
Санитарлық-гигиеналық ішкіжайлар. Онда жеке сипаттағы ... ... ... ішкіжайларды міндетті түрде оқшаулау
қажет. Пәтерлерді жобалағанда санитарлық-гигиеналық ішкіжайлардың қызметтік
жағынан қалыптасқан төрт типі пайдаланылады: ... ... ... ... ... торап. Ол ішкіжайлардың өлшемдері ... ... сай ... ... ... ... ... және кір жуатын машинаға орын қалдыра жабдықталады. Дәретхана
екі типте болады. Егер ол ... ... ... ... тек унитазбен,
ал егер одан алыс болса, сонымен қоса ... ... ені 0,8 ... аз ... ал тереңдігі 1,2 м-ден аз емес болуы,
есігі сыртқа ашылуы қажет.
Кіреберіс – оның ... ... ... өте үлкен. Онда ... ... ... т.б. заттар сақталады. Кіреберісте шешініп,
киіну әрекеттері орындалады, қонақ қабылданады. Сондықтан, онда соған сай
жабдықтар да ... және ... ... ыңғайлығы қамтамасыз етілуі
қажет. Сонымен қоса, кіреберіс пәтердің барлық бөлмелерін байланыстырушы
ішкіжай.
Әдетте кіреберістің ... ... ... сондықтан оны аймақтарға бөлу өте
күрделі. Ең тиімді жоспарлық шешім – оның ... екі ... ... ... сыртқы және аяқ киімді шешетін, қол жүктерін қоятын кіреберіске
арнау, ал ... ... холл ... ... – онда ... үстелше,
кресло орналастыру. Кіреберістің ені 1,4 м-ден аз болмауы қажет.
Пәтердің ашық кеңістіктері немесе жаздық жайлар – ... ... ... ... ... ... өтетін орын. Ашық ауада болу
жанұя ... тәні және ... ... ... ықпал етеді.
Пәтердің жаздық жайлары тобына әртүрлі балкондар, лоджия-балкон, лоджия,
терраса және шыныланған веранда жатады. Балконның қоршауының биіктігі ... ... ... ... ... жекелеген фрагменттерінің мәнін
түсіну, жүргізіліп жатқан жобалау-тұрғызу әрекеттеріне тұрғындардың
қатынасын дәл білу үшін ... ... ... ... қажет. Тұрғыни
ортаның ішкі қайшылықтары мен ... жоба ... ... ... ... талдау мен сыртқы тұрғыни ортаны үлгілеуді
орындау қажеттігін талап етеді
2.2 ... ... ... ... талаптар
Тұрғын үйді қайта құрудың негізгі ...... әр ... ... өмір сүру ... қолайлы жағдайларын
қалыптастыру болып табылады.
Қызметтік талаптардың мақсаты бөлмеде өмір сүруге, еңбек етуге ... ... ... ... болып отыр. Қызметтік талаптарды орындау
барлық үдерістерді ... және ... ... үшін ... ... ... ... тіршілік сапасының физикалық бөліміне қойылатын санитарлық-
гигиеналық талаптарды: ... ... ... тазалығы, табиғи
жарықтану, инсоляция, сыртқы шудан дыбыстық оқшаулау орындау ... ... ішкі ... ... ... тығыз байланысты, осыған орай тұрғын
үйге қойылатын талаптар табиғи-климаттық ... және ... ... ... ... тәуелді болады және материалдар мен құрылым да
соған сәйкес белгіленеді.
Жоспарлану сипатына тәуелсіз әрбір пәтер әрлеушілік ... ... ... ... болады. Тұрғылықты кеңістікті безендіре отырып, адам
қалай болғанда да үйлесімділікке ұмтылады, ... ... ... түсінігі дербес. Сол себепті әрлеуші үшін ... ... ... ... жеке қасиеттерін, оның белгілі формалар мен
түстерге қатынасын ... ... ... ... ... ... ... отырып, белгілі айшықтылық пен мақсаттылыққа ұмтылу
керек. Заманауи интерьерде стильдер сан ... ... ... ... ... ... қайталанбас әрлеу жасауға мүмкіндік туады.
Стильдердің әр алуандығы ... пен ... ... ... ... ... сай және ... тұрғыдан көркем
материалдардың жасалуына негізделген.
Ішкі көріністі әрлеушінің негізгі міндеті – осы үйде тұратын адам ... және ... ... ... ... оның дербестігін
айқындау болып табылады. Заттық ортаның жаңа ... ... ... ... ... ... ... салаларына ене отырып, әрлеу
адамның өзіне, оның ... ... өмір сүру ... әсер етеді.
Пәтерде жарық көздерін орналастыру бойынша шешімдер әзірлеудің де маңызы
зор. Бұл әр ... ... үшін ... ... деңгейі
қарастырылатындай етіп есептеледі.
Тұрғын үйге, оның жабдықталуына қойылатын талаптар отбасында орын алатын
өзгерістермен ... ... ... ... ... ішіндегі аймақтарға
бөлу де өзгеруі мүмкін. Жоба бірегей және ... ... ... ... ... ... ... климаттық әсерлерден, климаттық жағдайлардан қорғау;
- қызметтік-кәдеге жаратушылық, санитарлық-гигиеналық тұрғыдан қолайлы
жағдайды қамтамасыз ету;
- рухани-эстетикалық және мүмкіндігіне ... ... ... пен үйлесімділік қалыптастыру болып табылады.
Кез келген тұрғын үйдегі қанағаттандырылатын қажеттіліктер әр адамға тән
ортақ немесе ... ... ... ... ... ... үш ... жіктеуге болады: биологиялық қажеттіліктерді
қанағаттандыру, ... үй ... ... ... ең ... рухани
үдерістерді қанағаттандыру. Басқаша айтқанда үш қызметтік үдеріс бар, олар:
тұрмыс, еңбек және демалыс. Тіршілік ... ... ... ... үш ... ... шешуді талап етеді: құрылғылар тізімін
жасау және ... ... ... мен ... ... ауқымды
өлшемдерін, оларды пайдалануға арналған кеңістік шамасын ... ... жеке ... ... ... ... шешу ... үйдегі қызметтік үдерістерді талдаумен
тығыз байланысты. Олардың кейбіреулері тұрақты, кейбіреулері қоғамдық
қызмет ... ... ... ... ... тұрмыстың жаңа
формаларымен, техниканың ... ... ... ... ... ... және т.б.
Аталмыш жобада пайдаланушылардың жеке қызығушылықтары мен қалауын ... ... өмір ... үшін ... ... ескерілген.
Үйде 4 адам тұрады – яғни жас отбасы, екі егіз қызы бар. ... бес, алты ... , ... жас ... ...... не кіші деп айтуға келмейді егіз болғандықтан. Ал ата анасының жасы
шамамен жиырма тоғыз, отыз үшке ... ... жасы ... ... отыз ... Яғни жас отбасы, балардың ... ... ... ... ... ... дизайнері, болып жұмыс жасайды.
Отбасының сандық құрамы – әлеуметтік тұрғын үйдегі пәтердің негізгі ... ... ... ... ... өлшемі бойынша халық құрылымы туралы
мәліметтер уйдегі, кешендегі немесе тұрғын үй тобындағы пәтерлердің сәйкес
құрамын анықтауға арналған ... ... ... ... ... ... берушілер,Пәтердің иелірінің тапсырысы бойынша
пәтер толығымен озгертілді деп айтса да болады.
Жұмыс кестелерінде ... көп ... олар үйде аз ... ... ... өз жұмысына берілген адамдар, сол себепті кейде үйде
де жұмыс жасайды. Бұл пәтердің бір ...... ... ... ... болуын анықтады.
Ең алдымен бөлмелер тізімін жасаймыз және оларды қызметтік белгісі
бойынша қонақ бөлме ... жеке ... ... жіктейміз.
Негізгі аймақты анықтаймыз – аталмыш пәтер үшін бұл – ... ... ... ... тән өмір салтын ұстанады, белсенді түрде қонақ
қабылдайды. Қонақ бөлмесі қонақтарды ... және ... ... ... ортақ бөлме болғандықтан отбасының барлық мүшелерінің
бірлескен тіршілігіне арналған кеңістікті қамтамасыз етеді. ... ... кіре ... ... ... аймаққа бөлуді және оны ... да ... ... ... ... өте ... болатындығын ескере отырып қызметтік
түрде жасанды ... ... ... ... шешу ... бұл үйге жақында көшіп келген. Әрлеушінің алдына бірнеше міндет
қойылды – бір мезгілде көп ... ... ... үлкен қонақжай
әрі асхана жасау және кеңейту, себебі жас ... ... ... көптеген туысқандары, ата-анасы, көптеген достары, қонаққа келеді,
ал қонақжай әрі асханана болып ... өте ... орын ... міндет барлық бөлмелердің жиғазын таңдау, өзгерту, қайта сатып
алу, интерердің толығымен стилін өзгерту. ... ... ... етіп дұрыс жабдықтау болды, осы ... ең ... ... ... ... әрі ... бөлмесіне де жаңа, барлық
бөлмелерге жаңа жиғаз қойылды. Сонымен бірге, қонақ ... – ол ... ... ... ... күй ... ... болды. Терезелердің
көпшілігі оңтүстік жаққа қарайтын болғандықтан басым түрде суық ... ... ... ... болатын, тапсырыс беруші, үйдің
иелерімен әрі ... ... ... ... өте ыңғайлы,
жайлы, пәтерді өз талғамымен еркін орналастыруға мүмкіндік беретін стиль
таңдалды. Яғни бұл жобада ... ... ... ... ... ... ... қатар, жоба міндеттерінің бірі қымбат емес, заманауи, алайда
сапалы әрлеу материалдарын пайдалану болды. ... бұл ішкі ... ... әсер етпеуі тиіс. Осылардың барлығы біздің ... ішкі ... ... ... үшін ... ... ... көмегімен пәтерді жаңартып қана қоймай, тұрғын
үйдің жайлылық деңгейін арттырып, ... ... ... ... ... пәтердің кемшіліктерін жасырып, артықшылықтарын тиімді
пайдалану міндет ... ... ... оның ішкі ... құрылымына, оның ішіндегі жиһаздарға және ... ... ... ... мен ... есік-терезе
перделеріне, тіпті сәндік бұйымдары Интерердегі стильге байланысты.
Өзімнің осы дипломдық жобаны жасау барысында, мені біршама қызықтырған
стильдер болды. Осы ... ... ... ... да болды,
олар: Экостиль, Арт поп. Бірақ ойлана келе, акырында Контемпорари ... ... ... бұл ... ... ... ... менің назарымды
аударды, жобама сәйкес келді, әрі қалған стильдерге ... ... ... ... ... де ... ... бейтараптықты сақтау.Функционалдық – бірінші орынға,
функционалдық – екінші орынға, функционалдық – үшінші орынға, ал ... ... ... ... ... ... кезінде сақталуы тиіс маңызды
сапалардың бірі – қолайлылық, жайлылық екендігін атап өту ... ... ... ішкі ... ... ... ... бір-біріне түсі,
өлшемдері, құрылымы және пішіні бойынша сәйкес келеді. Әр ... ... ... ... ... оның ойланып жасалған дизайнерлік
идея нәтижесінде ... ... ... пайда болуында. Оның
эклектикалығы мен ұзақ ... ... ... ... ... ... ... кететін болсақ, ол –
түрлі стилистикалық бағыттардың ... ... ... бірақ олардың ең
жарқын ерекшеліктерін алмай, ... ... ... тең ... стиль.
Контемпорариді ең алдымен тиімділігі үшін, екіншіден тіпті шағын орындарда
да толық стилистикалық шешімді жүзеге асыру ... үшін (бұл ... ... үшін өте көкейтесті), үшіншіден бұл стиль ... ... ... асыруға жақсы фон бола ... ... ... ... ... жіктелген әрбір бөлме жеке
әрленуі керек. Мысалы, балалар бөлмесін әрлеу тұсқағаз түсі мен ... ... ... мен орналасуына дейін кеңістік келбетін
қалыптастырып, бала ойы мен ... ... ... Ас бөлмедегі жұмыс аймағы
еден тақташаларымен, тамақтану аймағы – ағаш ... ... ... ал ... бөлмесіне жұмсақ және жайлы иірілген жіптен
жасалған «саксони» немесе «пүліш» ... ... тән ... ... ... ... дерлік айналасын әсем заттармен қоршауға ынтасы бар.
Сондықтан заттың құндылығын екі нәрсе қамтиды - тиімділік және ... ... ... ... және ... ауыспалы техникалық және
эстетикалық бастау қаланған.
Әрлеушінің алдына бірнеше міндет ... – бір ... көп ... ... үлкен Қонақжай әрі асхана қалыптастыру (сонымен
қатар, ... ... ... ... орын ... ванна
бөлмесін жаңарту ; кішкентай ас бөлме қажет емес ... ... ... ... ... көп адамды сыйдыруға болатын кең асханаға
айналдыру; ата-аналардың жатын бөлмесінде үлкен және кең ... ... тағы да, ... ... ... кеңістігін – яғни сабақ оқуға
арналған орын жасау ды ... және ... ... ... да бір түрде
келтіру.
Қонақжай әрі асхананы тек қана қонақтарға ғана емес ... ... ... ... бөлмесін жасау –бұл бөлмеге ... да, ... да, ... , кең , ... диван қою, демелып отыратын. Әрине
қонақтарға арналған, қонақ қабылдауға, үлкен стол қою.
Ванна ... мен ... ... ... ... қабырғасол
орнында қалды, алынған жоқ. Санитарлық бөлме мен ванна біріктілген жоқ сол
қалпында қалтырылды, ... ... ... ... ... Кеңістікті
кеңейту үшін мен ас бөлмесі мен ... ... ... ... ... ... ... үлкен диван, үлкен тағам ... ... ... Екі кіші ... ... үлкеюі есебінен қонақ қабылдауға, ... кең ас ... ... ... ... ... ... кең болып көріне түсті.
2.3 Пәтер қайта жобалауының аналогтарына сипаттама
Осы аналогтарды менің жобаммен салыстырып ... бұл ... бір ... ... ... пәтерлердің өлшемдері басқа, бөлмелердің ... да ... ... де басқаша жасалған, бұл жаба жасау
кезеңінде мысалы ретінде қарауға ... өз ... ... ... менің жобам өзгешелеу, бұл пәтердің өлшеміне, тапсырыс ... ... ... ... ... Ұқсастығы бұл жобалар менің
жобамдай қайта жобалауға бағытталған, ... ... ... ... бастапқы сипаттамалары. И-1724 сериялы тақталы 17 қабатты үйдің
бесінші қабатында орналасқан ауданы 69,5 ш. м екі ... ... ... сақтауға арналған орындар жеткілікті және кіреберіс өте кең. Бірақ
душ бөлімінің екі жағынан шығыңқы ... ... ... тар ... ... қозғалысқа кедергі келтіреді.
Жоспарлы шешімді сипаттау және негіздеу. ... бар ... ... Оны екі ... бөледі: жатын (эркерде) және қонақ ... ... ... ... кіші ... ... немесе
қалқамен шектемейді, бұл оның тұтас алғандағы жақсы ... ... ... ... ... бөлу элементі ретінде төсекке негіз
болатын подиумның ірі ... ... Оның бас жағы ... 200 мм
алшақ болады, төбенің төмендеген жеріне бірқалыпты «ауысады» (бас ... мм) және ... ... мүлде жоғалады. Бұл құрылымды төменгі
жағынан ашық түсті енсіз жұқа ... ... ... ... де ... Ағаш ішкі көрініске жайлылық пен жылу береді. Еуропалық
үйеңкі сүрегі реңкі (уақыт өте келе ол ... ... ... ... ... ... жақ ... еденге қиял ғажайып суреті бар кілем төсемесімен
бөледі. Оны кіреберіске де төсейді ... ... ... ... ... ... маңайындағы үлесіден басқа). Қабырғаларға және фанерден жасалған
төсек негіздемесіне сәнді ... ... ... бөлмесі жатын бөлме (терезе
алдындағы аймақ) және қонақ бөлме (бөлменің есікке жақын бөлігі) қызметін
де ... ... ... жылытылған лоджияда жабдықтайды. Қыз бала
бөлмесінің «Қоғамдық» аймағын ... ... және ... ақ ... ... ... Ал ... бөлмесіндегі биік төбені сәнді сылақпен
әрлейді (қабырғалардың бірі сияқты). Мұндай тәсіл әр ... ... және ... ... бұрышы кең болып көрінеді. Жабынның
біркелкі фактурасына қарамастан ... ... ... әр ... ... ... ... және Asko (Финляндия) диваны дүкеннен сатып
алынған, ал ... ... ... ... ... кезде әрлеушілік
корпусты жиһаздар өте көп, ерекше және қызметтік ... ... ... ... ... пен қарым қатынасқа көбірек кеңістік қалдыру үшін
бөлмені саналы түрде ... ... Бұл ... ... ... ... қонақтарды қонуға қалдыруға болады.
Ванна бөлмесі кеңістігін дәліз есебінен кеңейтіп, ... ... душ ... ... жер жасайды. Санитарлық бөлме кеңейеді, алайды
қыздың бөлмесі мен ас ... ... ені 85 см ... тар ... Осы ... екі ... ену ... болуы үшін арнайы
тіріктірелген пеналға жиналатын жылжымалы есіктер ... ... ... ... ... душ ... ...
мозаикамен қаптайды. Қалған бөліктердегі бөлме қабырғаларын ылғалдын қолғау
қасиеттері бар сәнді сылақпен сылайды.
Негізгі стильді сипаттау. Ішкі ... ... ... ... ... жалғыздық түрінде болуы мүмкін. Сәндеу стилін қарапайымдылық, әлсіз
нәзіктік, құрылым және айқын жолақтар анықтауға ... ... ... ... ... ... емес ... ие болады. Назар түске,
кеңістікке және пішінге аударылады.
Заманауи ішкі көрініс стиліндегі түс. Ішкі ... ... ... ... ... ... табылады. Палитра ашық және батыл түстермен
сұйылтылады. Қабырғалар базалық бейтарап түске боялған, бұл ең батыл ... үшін ... фон ... ... көрініс стиліндегі сызықтар және кеңістік. Ішкі көріністегі ең
айқын және ерекше ... ... ... ... Ол ... ... ... блоктарды, биік төбелерді пайдалануда,
бүркемеленбеген терезелерде, қабырғалардағы ... ... ... ... ... Әр зат дербес және бірегей болып табылады.
Заманауи жиһаз ... ... ... үшін ... ... геометриялық
формалардың маңызы зор. Жұмсақ жиһаз фактуралық табиғи ... ... ... ... да ... ... ... жабылған. Маталар табиғи жүн,
мақта, зығыр, жібек, кендір түрі бар және олар ішкі ... сән ... таза ... ... ... мен түс ... шешімі. Ағаш ішкі көрініске жайлылық пен жылу ... ... ... ... ... өте келе ол ... ... кеңістікті күн
сәулесімен толықтырғандай болады.
Кілемнің көп түстілігі қонақ бөлмені безендіруде қолданылатын әр түрлі
реңдерді қолдайды және ... қыз ... екі ...... бар және ... ... жақтары қаратылған қабырғаларды ашық фуксия түсіне бояйды. Ол назарды
аудартады және ... ... ... күй ... ... иесі және ... ... немесе диванда отырғанда эмоциялы «неон» реңі ... ... ... ... басқа бұл белсенді бояуды паркетті тақтаның
сарғыш түсті бояуы және қарсы ... ашық ... ... төбе ... ... шамы және галогенді шамшырақтарына
жіктеледі.
Қыздыру шамы бар нүктелі шамшырақтар ... ... ... ... ... ... шамдары әдеттегі қыздыру шамдары сияқты
орналасқан, тек оларда қарапайым емес, айналы-тегіс колбалар пайдаланылады.
Колбалардың айналы қабатпен ... ... шам ... ... ... және ... өзі де молырақ жарық шығарады. Колбаның екінші бөлігі
тегіс болып қалады, одан шығатын жарық бірқалыпты шашыраңқы болады. ... 600-1000 ... ... ұзақ ... ... ... ... Бұл
санитарлық бөлмеде сіз шамамен күніне бір сағат уақыт өткізетін ... екі ... бір рет ... ... ... шамдарына арналған шамшырақ құрылымы екі түрлі болады: П-
тәрізді, ашық және ... ... ... бар. ... ... ... сол ... оны ылғалды бөлмелерде де пайдалануға
болады.
Қыздыру шамы бар шамшырақтардың бір кемшілігі бар. ... ... ... өлшемдері 8-12 см болады. Бұл осы ... ... да биік емес төбе тағы ... ... деген сөз. Екінші
жағынан қыздыру шамы жанып ... ... оны ... галоген шаммен
салыстырғанда оңайлау болады. Әдетте шамды бұрап алып, орнына жаңасын бұрап
қояды. Ал ... ... ... ... ... шешіп, содан соң
ғана жаңасын қоюға ... ... шамы бар ... ... ... ... болады, біріншіден, шыны колбаның өлшемі кіші ... Ал ... ... бойынша ажыратылады. Қарапайым шам ... ауа ... жіп – ... ... ... шамдарда қыздыру жібі галогені бар
инертті газ қоспасымен толтырылған колбаға орналастырылған ... ... ... Осы ... ... ... шамдар кәдімгі Ильич шамдарымен
салыстырғанда жарықты көбірек шығарады. Галоген шамдар ассортименті ... ... ... ... нүктелі ... бар ... ... ... ... - бұл айналы
қабатпен қапталған кішкентай конус тәрізді плафон. Плафон ашық немесе шамды
шаң мен лас ... ... ... шыны ... ... ... ... галоген шамды алмастырғанда жаңасын міндетті ... ... ... ... ... ... ол жылдам жанып кетеді. Бұл
былайша түсіндіріледі: шам ... ... ... жасалған, егер колбаны
қолмен ұстайтын болса, міндетті түрде майлы дақ қалады. Май ... ... ... есебінен колба сынып, шам жанып кетеді.
Галогенді шамдары бар шамшырақтардың бір ... ... бар: ... ... ... төбе бар ... 3,5-6 см ғана төмендейді, сол
себепті олар әдеттегі шамы бар ... аз. ... ... ... қолдану тиімді әрі қолайлы екендігі түсінікті. Егер галоген
шамдар сапалы ... және сіз оны ... ... ... ... қыздыру шамдарымен салыстырған ұзақ уақыт – 2000-4000 сағат қызмет
етеді. Яғни сіз он жылға дейін шамды алмастыру туралы ... ... тек «шам ... ... ... (Osram) ... және ... (GeneralElectric) америкалық компаниялардың өнімдеріне ғана
қатысты.
Галогенді шамдары бар ... ... ... ... ... шамы бар шамшырақтармен салыстырғанда қымбат болады. ... ... және ... ... ... ... одан ... алаңсыз және шығынсыз
жүруге болады.
Сонымен қатар, галоген шамдар бағытталған ... ... ... ... ... 8 - 60° дейін шамды таңдай аласыз. Мұндай «тар» ... ... ... да бір жеке ... жарықтандыру қажет болған жағдайда
әсіресе жақсы болады. Галоген ... 220 және 12 ... ... ... ... – 2000 ... ... – 4000
сағат. 12 вольттық шамды сатып алып, ... ... ... ... ... ... сым 220 ... есептелген – сол себепті міндетті
түрде 220 вольтты 12 ... ... ... ... ... және ... ... кезде «заманауи классика» атауына ие
болған бағыт кең таралып отыр. ... мәні ... ... ... ...... ... тұрақтылық пен тиімділік ... ... ... Бұл ... ... ... үшін міндетті
әрлеу элементтерінен көптеген әрлеушілер бас тартуға тырысады. Заманауи
классика төбелердегі ... ... мен ... ... ... келеді. Сонымен қатар, сапалы ... – ағаш ... ... ... мәрмәрдан жасалған
тақталарға немесе классикалық формадағы керамикаға баса назар аударылады.
Құрылғылар мен ... ... ... ... ... БЕН ... БӨЛШЕКТЕРІ ... ... қоса ... ... ... (Ресей) | - ... ... |1 |
| |Asko ... ... ... ... |2 |
| ... ... | - |
| ... | ... үй ... ас үйі ... |6 пог. ... |Ас ... ... ... |4 |
| ... (тапсырыспен) | ... Asko ... |2 |
| ... | - |
| ... ... | |
| ... ... үстелі (Ресей) |1 ... ... ... ... | - ... ... |Шкаф-купе (Ресей) | - ... және ... ... ... ... ... ... көптеген параметрлермен анықталады, олардың ішінде маңыздылары
санитарлық-гигиеналық талаптарды ... ету ... ... ... ... саны мен ... ... жайлылығы дәрежесін
айтарлықтай дәрежеде анықтайды.
Сонымен қатар, жайлылық деңгейін пәтердің ... ... ... ... ... ... деп аталмайды.
Қайта жоспарлағаннан кейін біздің пәтерде дәліз орнында ... ... ... ... ... ... пайда болды. Сонымен бірге
барлық мүмкін шкафтар мен сөрелерге ... орын ... ... ... ... ... ... және душ кабинасы орналасты. Техникалық
жабдықтау құралдарының толық тізімі сипаттамада берілген.
|САНТЕХНИКА ... ... ... |3 ... | ... ас үй | | |
| |Angela 90 EX (RAVAK) душ ... ... |4 |
| |Keramag ... | |
| ... |1 ... үй ... ... |2 ... ... ... жүк. |Жүк ... ... жүк ... |Н/м2 ... ... ... | | | ... ... ... |3000 |1,1 |3300 ... | | | ... |660 |1,3 |858 ... | | | ... | | | ... Н/м3 | | | ... |225 |1.1 |248 ... | | | ... еден | | | ... | | | ... Н/м3 | | | ... | | | ... | | | ... |3885 | |4406 ... |3000 |1,2 |3600 ... ішінде: | | | ... ... |2500 |1,2 |3000 ... ... |500 |1,2 |600 ... жүк |6885 | |8006 ... мерз: |6385 | |7406 ... ... |500 | |600 ... ені 1,2м және ... ... ... (өндірістік
ғимараттар үшін) тақтаның 1м ұзындығына түсетін жүк:
Тұрақты : q=4,406*1,2*0,95=5,02кН/м;
Толық: ...... ... ... ... : qn=3,885*1,2*0,95=4,43 кН/м;
Толық: qn=6,885*1,2*0,95=7,8 кН/м;
Оның ішінде тұрақты және ұзақ мерзімді:
qnlt=qn + qltn ... ... ... ... ... ... күш ... күштен:
М=qlp2/8=9,13*5,812/8=38,52 кН*м;
Q= qlp/2=9,13*5,81/2=26,52 кН*м;
Толық нормативті күштен:
Мn=qnlp2/8=7,8*5,812/8=32,91 кН*м;
Qn= qlp/2=7,8*5,81/2=22.67 кН*м;
Тұрақты және ұзақ ... ... ... ... qnlt l ... ... ... жүктеме:
Мn sh= qnlt l p2/8=6,57*5,812/8=2,4 кН*м;
3.1.4.Тақтаның қима өлшемдерін қабылдау
Кернеулі көп қуысты тақта қимасының ... ... -159мм 6 ... жұмыс биіктігі һ=һ-а=22-3=19см.Есепте көп қуысты тақтаның
қимасының екі ... ... ... келтіреміз.(сур.4.3.)
Сол момент инерциясында дөңгелек қуысты тік төртбұрышпен салыстырамыз.
Есептейміз:һ1=0,9d=0,9*15,9=14,3см
Келтірілген қос таврлы сөренің қима биіктігі мынаған ... ... һf=һf ... ... мәні мынаған тең : b=119-2*1-6*14,3=31,2см
Есепті сығылған сөренің ені : b`f ... қима ... ... ... ... ... ... қабылданады: b`f =117см; һf l=3,1см;
b=5,5*2+5*2,5=23,1см; һ=22см;һо =19см;
Сурет 2.3.Көп қуысты жабынның көлденең қимасының есебі:
а) 2-ші топтағы есеп ... ... ... ... ... ... көлбеу қима бойынша беріктікке есептеу.
Толық күш кезінде момент есебі:М=38,52 кН*м;
Тапсырма бойынша ... ... ... егер М≤ Rо b`f һf ... һf ... ... ... шегінде орналасқан:
38520000.85 ауыр бетон үшін
см.п.3.12.(1))
Rb-бетон беріктігі МПа.
бsr-арматурадағы кернеу ,МПа арматура ... ... ... үшін : бsr - Rs +400- бsp- ∆бsp.
Алдын-ала кернеудің төмендігі ... ... ... : ∆бsp
Механикалық жағдайда , ... ... ... ... ... алдын-ала мына арматура кластарын кернеуі
А-lу, А-у , А-у1 ... ... ... ... ... кернеуі А-IV, А-V, А-V1; ... ... ... үшін В-П ... қандай әдіспен болсада алдын-
ала мәні:
∆бsp=0
Біздің жағдайда А-V, класты арматура кернеуін автоматты электротермиялы
жолмен болмағандықтан ... тең, ауыр ... ... үшін ... ... ... тең.
eR=0,714 /1+400/500(1-0,714/1,1)=0,545>e=0,157
Жұмыс жағдайы коэффициенті ,кернеулі арматураның ... ... ... мына формуламен анықталады.
Уs6=h-(h-1)(2e/eR-1) ≤h
h-коэффициент,арматура класына байланысты ;
А-V класы үшін h=1,15
Уs6=1,15-(1,15-1)*(20,157/0,545-1)=1,253>1,15
қабылдаймыз: Уs6=η=1,15
Созылған ... ... ... ... hoуb2*Rh/ уs6Rs=0,066*117*19*0,85*17/1,15*680=2,7см2
қабылдаймыз : 4d 10A- ... ... ... ... қима бойынша беріктікке есептеу.
Көлденең күштің максимальді мәні Q=26,52кН.Тапсырма ... ... ... ... ... >Q
Q-көлденең күш,бетонның көлденең қимасына байланысты мына ... : ... ... ... ... (ауыр қуысты
бетонға
fb2=20,0см.смП 3.31(1))
ff- таврлы және ... ... ... ... ... ... ... анықталады.
ff=0,75(bf`-b)h f`/ bh0≤0,5
bf`≤ в+3h` есепке ала жабынның көп ... ... ... қоставрлы
қиманың 6-шы қуыстармен былай жазылады.
ff=6*0,75(b+3 h f`- b)* h f`/ ... ... ... ... ... ... ... :шығын есебі n.1.25 және 5
кесте [1] көмегімен жүргізіледі.Арматураның керілу дәлдігі γsp=1.
Арматураны электротермиялы әдіспен созу кезіндегі ... ... және ... ... ... әсерінен шығыны
b2=0,өйткені форманы булау кезінде бұйым тірекпен қоса ... қоса ... ... күші ... ... центріне қатысты эксцентритет күші .
Lsp=уsp=у0-asp=10.8-3=7.8cм
Келесі формула бойынша сығылған бетонның кернеуін анықтаймыз.σ
σbp=P1(Ared+p1y0)Wred=(213206)*1376+213206*10.8(8084)(1/100)=4.16МПа
Төмендегі шарт бойынша бетонның өткізу беріктігін анықтаймыз:
σbpІRbp≤0.75/Rbp≥4.16І0.75МПа
Rbp≥0,5В=0.5*30=15MПа
Rbp=15МПа ... ... ... ... ... ауырлық нүктесі деңгейіндегі бетондағы сығушы ... ... ... ... ... ... ... бетонның тез жылжу әсерінің шығыны:
σb=HO σbp/ Rbp* σbp/ Rbp≤α болса немесе σb=40α+80β(σbp/ Rbp- α) σbp/
Rbp>α болса α ;β ... ... ... β= ... ... = 0.8; β= 1.185 ... тексереміз: σbpІRbp=3.45/15=0.23< α=0.8
Содан соң:
σb=40α(σbp/ Rbp)=40*0.23=9.2МПа
Бірінші топтағы шығындар мөлшері:
σІosІ=σ1+ σ2+ σ3=21+0+9.2=30.2МПа
Бірінші ... ... ... ... кернеу болады.P1(σsp-
σІosІ)Asp=(700-50.2)/100/3.14=210317H
Сонда бетондағы кернеу арматурадағы кернеу ауырлық центрінен сығылу
әсері : ... ... ... ... σb=300МПа В≤30 бетон үшін;
Бетонның жылжу әсерінен шығыны:
σg=150α σbp/Rbp* σbp/Rbp≤0.75 кезінде
σg=300α ... ... ... ... ... ... көэффициент.
α=0,85-атмосфералық қысымда өңделген бетон үшін қатынасты есептейміз.
σbp/Rbp=3,35/15=0,221: λbH=1
Қимадағы ... ... ... λbH ... ... ... мақсаты қанағаттандырылды.
3.2. Баспалдақ торы элементінің конструктивті есебі
3.2.1.Құрама ... ... ... ... үшін ... бетонды шаршының ені 1,35м есептеп
құрастыру керек.(графикалық бөлімде) қабат биіктігі 30м ... ... ... ... класы В25,қаңқаның арматура ... ... ... және ... үшін есептік мәні:В25;бетон класы
үшін-
Rb=14,5МПа; ... ... ... ... ... ... ... және
нығыздылықты анықтау.Индустриальды бұйымдар каталогы бойынша ... және ... ... үшін ... ... ... көлденең проекциясы
бойынша: g=3,6кН/м2
Баспалдақ маршы есебі үшін.
а-есептік схема,в-фактілі және көлденең қималар.Марштың есептік схемасы
2.4.суреттің ... ... ... жүк СНиП ... үй ... үшін рn=3кН/м2,жүктеме бойынша сенімділік
коэффициенті λf=1,2.Уақытша күштің көп уақыт берілуі рhln=1кН/м2
Марштың 1метр ұзындығына ... ... gn* λf+ рn ... ... ... иілу моментінің есебі.
Q=ql/2cosα=10,3*32/2*0,867=17,8кН*м
Марш қимасының алдын-ала ... ... ... білкелкі
формасынаплита қалыңдығын ... ... ... ... ... ... аймақтағы сөрелі ... ені вf ... ... кезіндегі : ... және ... ... есептік мәні ретінде ең кішісін аламыз. b`=52см
Есептейміз:αm=M*λn /Rb λbf ... ξ bf` h0Rb* λb2/Rs ... А-ІІ ... Аs= ... (+254 –арматура шығыны)әр бір
қабырғада
Бір бетті қаңқа орналастыру.К-1(2.5. сурет)
Көлденең күштің ... ... ... ... ... проекцияны есептейміз,формула бойынша көлденең осі ... ... ... φn =0; φf=2*0,75*(sh‘f)h‘f/ bh0=2*0,75*3*32/2*8*14,5=0,175

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 54 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жылжымайтын мүлікті бағалау26 бет
Арал теңізінің тартылу себептері6 бет
Иманжүсіп13 бет
Компьютер көмегімен есеп шығару технологиясын оқушының математикалық білімін тереңдетуде, дамытуда пайдалану ерекшеліктері4 бет
Отбасы-қоғамның рухани институты7 бет
Түргеш қағанаты15 бет
Қамар сұлу27 бет
Ипотекалық несиенің теориялық аспектілері мен тәжірибесі108 бет
Ғимараттың құрылым сұлбасы9 бет
«The best» акционерлік қоғамның шаруашылық қызметін талдау28 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь