Мұнай эмульсияларын қыздыруға арналған қыздыру блоктары

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1 Технологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...8
1.1 Мұнай эмульсиялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
1.1.1 Мұнай эмульсиясының жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.1.2 Мұнай эмульсияларының түзілуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .10
1.2 Эмульсиялардың электрлік қасиеті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
1.3 Мұнай эмульсияларының берікгігі (тұрақтылығы) және олардың ескіруі ... .12
1.4 Мұнай эмульсиясының тамшылары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...13
1.5 Мұнай эмульсияларының қасиетері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14
1.6 Мұнай эмульсиясының инверсия нүктесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15
1.7 Қыздыру блоктарының модификациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15
1.8 Блокты автоматтандырылған қыздырғыштар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16
1.9 БН.5,4 блокты қыздырғышы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..17
1.10 ПТБ.10 блокты құбыршалы пеші ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
2 Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21
2.1 Өндіріс процесін ұйымдастыру және мұнай өңдеу кәсіпорындарының өндірістік құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21
2.2 Өндірістік процестерді ұйымдастыру ұстанымдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23
2.3 Кәсіпорынның өндірістік құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
2.4 Негізгі және қосалқы өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау ... ... ... ... ... ... 29
2.5 Материалдық.техникалық жабдықтауды ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ..39
2.6 Күрделі қаржыны есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...41
3 Еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және электр қауіпсіздігі бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 44
3.1 Еңбекті қорғауға жауапкершілік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .44
3.2 Электр қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...46
3.3 Электр қондырғылары мен электр берілістерін жөндеген кездегі қауіпсіздік шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
3.4 Өндіріс орындарында өрт қауіпсіздігін қамтасыздандыру ... ... ... ... ... ... ... 49
4 Қоршаған ортаны қорғау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...51
4.1 Биосфера компонентіне жобаланатын кешеннің әсер етуін талдау ... ... ... ... .51
4.1.1 Атмосфераға әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .53
4.1.2 Гидросфераға әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...54
4.1.3 Литосфераға әсері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .54
4.2 Ұйымдастыру шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .55
4.3 Табиғатты қорғау шаралары және қоршаған ортаны қорғауды инженерлік қорғану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
4.3.1 Атмосфераны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
4.3.2 Гидросфераны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...55
4.3.3 Литосфераны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .58
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60
КІРІСПЕ

Мұнай өнеркәсібінің қарқынды дамуына байланысты ұңғы өнімін кәсіпшілікте жинау, тасымалдау және дайындау жүйесін жетілдіру мәселесіне көп көңіл аударылады. Мұнайгаз өндіру кәсіпорындары мұнай өндіруді, мұнайды жинау, дайындау және тасымалдауды, мұнай газын жинау және дайындауды, қабат қысымын ұстап тұру жүйесінде пайдаланылатын тұщы және қабат суларын қабатқа айдау үшін дайындауды қамтамасыз ететін негізгі және қосалқы міндеттерді атқаратын құрылымдардың күрделі кешені болып табылады. Тұтқырлығы жоғары шайырлы және парафинді мұнайларды өндіруде, ұңғы өнімінің құрамында күкіртсутегі және көмірқышқыл газы болғанда арнайы мәселелер туындайды.
Мұнай кен орындарының тұрғызу жобасын жасауда және мұнай мен газ кен орындарын игеру кезінде жер қойнауы мен қоршаған ортаны қорғауға, топырақтың, судың және атмосфералық ауаның ластануынан сақтауға үлкен көңіл бөлінеді.
Мұнай кен орындарын игерудің қазіргі таңдағы дүниежүзілік тәжірибесі әртүрлі жағдайларда мұнайды, ілеспе газды және суды тиімді жинау және сапалы дайындауды қамтамасыз ететін әртүрлі техникалық және технологиялық шешімдерді, тәсілдер мен жабдықтарды қолданумен сипатталады. Технологиялық үрдістерде өнімділігі жоғары, толығымен немесе бір бөлігі ғана автоматтандырылған, саңылаусызданған блокты аппараттар мен жабдықтар қолданылады. Мұнай өнімін жинау және дайындау жүйесіне келесі талаптар қойылады:
- өндіру ұңғыларының өнімін саңылаусыз жинау және тасымалдау;
- әр ұңғы бойынша мұнай, газ және суды автоматты өлшеу;
- ұңғы өнімдерін тауарлы өнім нормасына дейін дайындау, оны автоматты бақылау және есептеу;
- өнімді тасымалдау үшін қабат энергиясын тиімді пайдалану;
- технологиялдық қондырғылардың беріктігі және толық автоматтандырылуы;
- жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау.
Қазіргі уақытта қалыпты температурада тұтқырлығы жоғары болатын немесе көп мөлшерлі парафинді болатын және соның нәтижесінде төмен температурада қатып қалатын едәуір көлемді мұнайларды өндіреді. Мұндай мұнайларды құбырлармен қалыпты тәсілмен айдау қиынға түседі. Тұтқырлығы жоғары және қатуы жоғары мұнайларды құбырлармен тасымалдау үшін келесі тәсілдер қолданады: тұтқырлы және қатуы жоғары мұнайлар мен мұнай өнімдерін тұтқырлығы аз өніммен араластырады; гидротасымалдау – сумен араластыру және айдау; қатуы жоғары парафинді мұнайларды термоөңдеу; мұнайларды газбен қанықтыру; мұнайларды құбырға айдау алдында вобро және бародайындау; прсадок-депрессаторды қосу; барлық мұнайды немесе оның бөлігін деструкциялау; түйіршіктер мен контейнерлерде айдау; алдын-ала қыздырылған мұнай мен мұнай өнімдерін айдау.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Чичеров Л.Г. Нефтепромысловые машины и механизмы: Учеб.пособие для ВУЗов. М.: Недра, 1983.
2. Молчанов Г.В., Молчанов А.Г. Машины и оборудование для добычи нефти и газа: Учеб.для ВУЗов. М.: Недра, 1984.
3. Нефтепромысловое оборудование: Справочник /Под ред. Е.И. Бухаленко. М.:Недра, 1990.
4. Ивановский В.И., Дарищев В.И., Сабиров А.А., Каштанов В.С., Пекин С.С. Оборудование для добычи нефти и газа: Учеб.пособие в 2-х частях. М.: Нефть и газ, 2002.
5. Ивановский В.И., Пекин С.С., Сабиров А.А. Установки погружных центробежных насосов для добычи нефти. М.: Нефть и газ. 2002.
6. Чичеров Л.Г. и др. Расчет и конструирование нефтепромыслового оборудования. М.: Недра, 1987.
7. Казак и др. Погружные бесштанговые насосы для добычи нефти. М.: Недра, 1973.
8. Вирновский А.С. Теория и практика глубиннонасосной добычи нефти. М.: Недра, 1971.
9. Адонин А.Н. Добыча нефти штанговыми насосами. М.: Недра, 1979.
10. Абайылданов Қ.Н., Нұрсұлтанов Ғ.М. Мұнай және газды өндіріп, өңдеу.: ЖОО-ға арналған оқулық. Алматы: ҚазҰТУ, 2003.
11. Нұрсұлтанов Ғ.М. Скважинаны бұрғылау және мұнай өндіру негіздері. Алматы: ҚазҰТУ, 1994.
12. Сүйербаев Х. Мұнай-газ ісінің негіздері. Оқулық, Астана: Фолиант, 2008.
13. Ратов Б.Т. Күрделі жағдайда ұңғымаларды бұрғылау. Оқу құралы, Алматы: ҚазҰТУ, 2007.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ....................................................................................................................7
1 Технологиялық бөлім.......................................................................................8
1.1 Мұнай эмульсиялары.............................................................................................8
1.1.1 Мұнай эмульсиясының ... ... ... ... ... ... ... Мұнай эмульсияларының берікгігі (тұрақтылығы) және олардың ескіруі.....12
1.4 Мұнай эмульсиясының тамшылары...................................................................13
1.5 Мұнай эмульсияларының қасиетері...................................................................14
1.6 Мұнай эмульсиясының инверсия нүктесі..........................................................15
1.7 Қыздыру блоктарының модификациясы...........................................................15
1.8 ... ... ... БН-5,4 ... қыздырғышы..............................................................................17
1.10 ПТБ-10 блокты құбыршалы пеші.....................................................................18
2 Экономикалық бөлім.....................................................................................21
2.1 Өндіріс процесін ұйымдастыру және ... ... ... өндірістік құрылымы.................................................................................................21
2.2 Өндірістік процестерді ұйымдастыру ұстанымдары........................................23
2.3 Кәсіпорынның өндірістік құрылымы.................................................................25
2.4 Негізгі және ... ... ... және ... ... ... ... Күрделі қаржыны есептеу...................................................................................41
3 Еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі және электр қауіпсіздігі бөлімі........................................................................................................................44
3.1 ... ... ... ... ... ... ... мен электр берілістерін жөндеген кездегі қауіпсіздік шаралары....................................................................................................................48
3.4 Өндіріс орындарында өрт қауіпсіздігін қамтасыздандыру............................49
4 Қоршаған ортаны ... ... ... ... компонентіне жобаланатын кешеннің әсер етуін талдау.................51
4.1.1 Атмосфераға әсері.............................................................................................53
4.1.2 Гидросфераға әсері...........................................................................................54
4.1.3 Литосфераға әсері.............................................................................................54
4.2 Ұйымдастыру шаралары.....................................................................................55
4.3 Табиғатты қорғау ... және ... ... ... инженерлік қорғану........................................................................................................................55
4.3.1 Атмосфераны қорғау........................................................................................55
4.3.2 Гидросфераны қорғау.......................................................................................55
4.3.3 Литосфераны қорғау.........................................................................................58
ҚОРЫТЫНДЫ........................................................................................................59
2873021362157ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР........................................................60
КІРІСПЕ
Мұнай өнеркәсібінің қарқынды дамуына байланысты ұңғы ... ... ... ... және ... ... ... мәселесіне көп көңіл аударылады. Мұнайгаз өндіру кәсіпорындары мұнай өндіруді, мұнайды жинау, дайындау және ... ... ... жинау және дайындауды, қабат қысымын ұстап тұру жүйесінде пайдаланылатын тұщы және ... ... ... ... үшін ... қамтамасыз ететін негізгі және қосалқы міндеттерді атқаратын құрылымдардың күрделі кешені болып ... ... ... ... және ... ... өндіруде, ұңғы өнімінің құрамында күкіртсутегі және көмірқышқыл газы болғанда арнайы мәселелер туындайды. ... кен ... ... жобасын жасауда және мұнай мен газ кен орындарын игеру кезінде жер қойнауы мен қоршаған ортаны қорғауға, ... ... және ... ауаның ластануынан сақтауға үлкен көңіл бөлінеді.
Мұнай кен орындарын игерудің қазіргі таңдағы дүниежүзілік тәжірибесі әртүрлі жағдайларда мұнайды, ілеспе газды және суды ... ... және ... ... ... ... ... техникалық және технологиялық шешімдерді, тәсілдер мен жабдықтарды қолданумен сипатталады. ... ... ... жоғары, толығымен немесе бір бөлігі ғана автоматтандырылған, саңылаусызданған блокты аппараттар мен ... ... ... ... ... және ... ... келесі талаптар қойылады:
- өндіру ұңғыларының өнімін саңылаусыз жинау және тасымалдау;
- әр ұңғы бойынша мұнай, газ және суды ... ... ұңғы ... ... өнім ... ... дайындау, оны автоматты бақылау және есептеу;
- өнімді тасымалдау үшін ... ... ... ... ... ... ... және толық автоматтандырылуы;
- жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау.
Қазіргі уақытта қалыпты температурада тұтқырлығы жоғары болатын немесе көп мөлшерлі ... ... және ... ... ... температурада қатып қалатын едәуір көлемді мұнайларды өндіреді. Мұндай мұнайларды құбырлармен қалыпты тәсілмен айдау қиынға түседі. Тұтқырлығы жоғары және қатуы ... ... ... ... үшін ... ... қолданады: тұтқырлы және қатуы жоғары мұнайлар мен мұнай өнімдерін тұтқырлығы аз өніммен араластырады; гидротасымалдау - ... ... және ... ... ... ... ... термоөңдеу; мұнайларды газбен қанықтыру; мұнайларды құбырға айдау ... ... және ... ... ... барлық мұнайды немесе оның бөлігін деструкциялау; түйіршіктер мен контейнерлерде айдау; алдын-ала қыздырылған мұнай мен ... ... ... ... ...
1.1 ... эмульсиялары
Мұнай эмульсиялары көбінесе кері эмульсиялар, яғни су мұнайдың ... ... ... ... системалар түрінде кездеседі. Мұндай системаларда дисперстік орта - ... ... фаза - су. ... бұл түрі ... деп ... ... яғни мұнай тамшылары сулы ортада біркелкі таралған системалар сирек кездеседі. Мұндай эмульсиялар гидрофильді болып саналады.
Селективті еріткіштердігі сулы-мұнай эмульсиясы, ... ... ... ... ... ... ... Сұйық диперсионды орталы МДЖ ішіндегі көбі-зольдер, гельдер, супензялар. Оларға отынның, майдың ... ... ... ... және ... Мұнай зольдері ретінде аз концентрленген МДЖ қолданылады.
Мұнай ... деп ... ... және ұсақ ... ... күйде болатын мұнай мен қабат суларының механикалық қоспасын айтамыз.
Мұнай эмульсиясы келесі түрде ... ... ... пайда болады:
- механикалық энергия;
- газдың ұлғаю энергиясы;
- ауырлық күші әсерінен пайда болған энергия.
Мұнай эмульсиясының ең маңызды көрсеткішінің бірі олардың ... яғни ұзақ ... ... бұзылмай сақталу қабілетін (мұнайға және суға бөлінбеуін) айтады.
Мұнай эмульсиясының беріктігіне келесі факторлар үлкен әсер етеді:
-жүйенің дисперстігі;
-адсорбциялы қорғау қабықшасында фазалардың ... ... ... ... ... ... фазалар тамшыларында қос электр зарядының болуы;
-эмульсияның температурасы;
-қабат суының рН ... ... ... ... ... эмульсиясының жіктелуі
Эмульсияларды ішкі фазаға және сыртқы бөлікке бөледі. Құрамында басқа ... ұсақ ... бар ... ... орта (сыртқы, жалпы фаза) деп, ал дисперсті ортада ұсак ... ... ... ... ... фаза (айрылған фаза) деп атайды.
Дисперсті орта мен дисперсті фазаныңц ... ... ... екі ... бөледі:
I - тура түрдегі ... ... ... (М/С) деп ... - кepi түрдегі (мұнайдағы су), оларды (С/М) деп белгілейді.
(М/С) - ... ... фаза ... су ... ... олар ... арақатынастағы сумен жақсы араласады және жоғарғы электрөткізгіштікке ие болады, ал С/М эмульсиясы тек қана ... ... ... және ... ... ... ... түpi мұнай мен су көлемдерінің арақатынасына байланысты және қай ... ... көп ... сол ... орта болып табылады.
Бірақ та, эмульгаторлардың (яғни асфальтендер, нафтендер, шайырлар, парафиндер, ... және ... ... ... ... мен ... ... кезінде түзілетін эмульсия түрлері өзгереді, өйткені, гидрофобтық қасиеттері бар эмульгаторлар (яғни суда ерімейтін, ал мұнайда еритін) С/М - ... су) ... ... ... ал гидрофильді қасиетке ие эмульгаторлар (суда epитін) (М/С) (судағы мұнай) түріндегі эмульсияны түзеді.
Көпшілік жағдайында, эмульсиядағы судың ... ... ... түci ... ... құрамында 10%-ке дейін суы бар эмульсияның түci мұнайдан ерекшеленбейді.
- 5-тен- 20% дейін суы бар эмульсияның түci қоңырдан ... ... ... 25% - ... су ... - сары ... ие болады.
Кез-келген дисперсті жүйелердің, соның ішінде мұнайлы өнімдердің классикалық белгісі - дисперсті ... және ... ... яғни гетерогенділіктің агрегаттық күйінің әр түрлілігі.
МДЖ - бұл олеодисперсті жүйелер, дисперсті орта полярсыз ... аз ... ... фаза ретінде САВ, парафиндер немесе жүйеге арнайы қосылатын синтетикалық қоспалар, сонымен қатар технологиялық жабдықтардың ... ... ... ... ... күйі бойынша дисперсті фаза және дисперсионды ортадан тұратын екі фазалы МДЖ-н 8 түрге бөлуге болады. ... ... ... ... ... ... ... және қолдануда полигетерогенді болады, яғни үш және одан да көп фазадан тұрады.
Мысалы, мұнай атмосфералық айдау ... екі ... ... МДЖ ... ... Біріншісі - төмен қайнайтын компоненттердің қайнауы есебінен түзілетін - газды, ... - ... ... қатысқандықтан - қатты. Көшіру процесінде мұнайлы және газ конденсатты жүйелер бір мезгілде дипергирленген күйде болатын ... және ... ... ... 1.1 ... ... түрлері
Мұнай эмульсиялары
Құрамы
Су мұнайда таралған эмульсия түрі
Мұнай суда таралған эмульсия түрі
Дисперстік орта
Мұнай
Су
Дисперстік ... суда ... ... бензинде біркелкі таралады
Гидрофильді: суда біркелкі таралады, бензинде батады
Эмульсияларды бұзу үшін ... ... ... ... ... ... яғни нәтижесінде олар бір-бірімен бірігіп ірі тамшыларға айналып және сұйықтардың қабаттарға бөлінуіне мүмкіндік жасауы.
Эмульсациялау үшін және тұзсыздандыру үшін ... ... ... ... ... біріншіден, эмульсияға байланысты. Мысалы, кейбіреулері тұнбаға түссе, ал біреулері ... ... ... ... әдістер арқылы алынады. Электрогидратацияға ұшырайтын эмульсиялар да ... ... ... ... зауыттардағы жергілікті шарттарға байланысты. Тасымалдау алыс болған жағдайда деэмульсациядан бас тартуы да мүмкін. Ауыз суы жоқ зауыттар тұзсыздандыру ... ... ... бұзу үшін ... ... ... жағдай туғызу қажет, яғни нәтижесінде олар бір-бірімен бірігіп ірі ... ... және ... ... ... ... ... суспензиялары - бұл орташа және ірі дисперсті МДЖ. Бос дисперсті кейде суспензия. ... ... ... ... ... парафинді бөлшектері бар мұнай.
Эмульсияның тығыздығын сұйықтар үшін қабылданған әдістер арқылы мұнайдағы судың пайыздық құрамын ескере отырып, олардың белгілі ... ... ... ... ... ... ρэ, ρм, ρс, ... мұнайдың және судың сәйкесті тығыздықтары;
q - эмульсиядағы судың және еріген тұздардың массалық үлесінің ... мына ... ... ... q0 - ... таза ... ... х - судағы тұздардың пайыздық құрамы.
1.1.2 Мұнай эмульсияларының түзілуі
Мұнай эмульсиясы деп бір - ... ... және ұсақ ... ... ... болатын мұнай мен қабат суларының механикалық қоспасын айтамыз. Қабатта және ұңғы түбінде эмульсия түзілмейді. Олар ұңғы оқпанында түзіледі, сол ... ... ... ... ... пайдалану тәсілі әсер етеді. Фонтанды ұңғыларда, егер ұңғы өнімінде су болса, онда қысымның төмендеуі әсерінен бөлінетін ... ... ... ... ... ... яғни ... тұрақты эмульсиялардың түзілуіне жағдай жасайды. Бұл процес ... ... ... су аралас мұнай өткен кезде қатты жүреді.
Газлифтілі ұңғыларда эмульсиялардың түзілу жағдайы фонтанды ұңғылардікіне ұқсас, бірақ та эрлифтіні (ауаны) ... ... ... тұрақты (яғни, берік) эмульсиялар түзіледі, бұл эмульгатор болып табылатын нафтенді қышқылдың тотықтануымен түсіндіріледі ... ... ауа ... ... ... түзеді).
Штангілі сораптарды қолдана отырып ұңғыны терең сораптармен пайдалану кезінде эмульсйялардың түзілуіне жағдай жасайтын ... ... ... ұзындығы, минуттағы жүріс саны, сорап клапандарының өлшемдері, еркін газдың болуы, сораптың динамикалық деңгейден төмен батырылуы, сораптың толу ... және т.б. ... ... ... ... ... ... әрбір сатысында газды сұйық қоспасының қарқынды араласуы жүреді, осының нәтижесінде эмульсиялар ... ... ... ... ... ... сорапты қондырғыны қолдану кезінде байқалса, ал тұрақсыз эмульсйялар бұрандалы (винтті) сорапты қолдану кезінде байқалады.
Құбырлар бойында ... ... ... ағын ... ... болады. Құбырлардағы қысымның үлкен өзгерісі, газдың бүлкілдеуі (пульсациясы), ысырмалардың болуы, бұрылыстар мен басқа да жергілікті кедергілері мұнайдағы су ... ... ... ... ... ... Эмульсйялардың түзілуіне сондай-ақ парафиндерде әсер етеді, өйткені олар құбырлардың өту ... ... және ағын ... ... ... ... сұйықтардың араласуы күшейеді. Осылайша мынадай қорытынды жасауға ... яғни ... ... ... ... ... энергиялар әсерінен пайда болады:
:: механикалық энергия;
:: газдың ұлғаю энергиясы;
:: ... күші ... ... ... ... ... су тамшыларының өлшемі жұмсалған энергия мөлшеріне кері пропорционал. Ұңғы өнімінің сулануы 40-60%-ке жеткен кезде эмульсйяның түзілу ... ... ... яғни жүие жоғары тұтқырлық және тиксотроптық қасйеттер әсерінен ... ... Бұл ... ... ертерек реагент - деэмульгаторды енгізу ұсынылады.
1.2 Эмульсиялардың электрлік қасиеті
Мұнай мен су таза ... - ... ... ... ... ... Бірақта, судағы еріген тұздардың немесе қышқылдардың елеусіз құрамының өзі, оның электрөткізгіштігін бірнеше есеге арттырады. Сондықтан ... ... ... су ... дисперстік дәрежесіне, қышқылдар мен тұздардың мөлшеріне негізделеді. Күштік өріс бойында орналасқан ... ... су ... күш сызығының бойында орналасып, осының әсерінен электрөткізгіштіктің тез ұлғаюына әкелетіні ... ... ... осы ... оны бұзу үшін электр өрісін қолдануға негізгі себеп ... ... ... қоалесценциясы жәнс инвсрсиясы.
Инверсия - бұл фазалардың, яғни эмульсиялардың бір түрден ... ... ... - ... ... ... ... арқылы жабыстырып, біріктіріп үлкейту, ірілендіру.
Коалесценция - су ... ... ... бір бүтін болып қосылуы, яғни бөлшектердің коагуляциясы ең терең түрде жүретін кезеңі, бүл кезде беттердің ... ... ... ... ... ... ... және олардың ескіруі
Эмульсиялардың бұзылуын жақсарту үшін және олардың (ұзақ уақыт сақталуын) тоқтату үшін деэмульгаторларды ұңғы түбіне жіберіп, ұңғы ... ... ... керек. Деэмульгаторларды ұңғы түбіне жіберген кезде негізінен эмульсиялардың инверсиясы жүреді, яғни М/С ... ... С/М ... эмульсияға айналады, оның тұтқырлығы 1 мПа*с, себебі оның сыртқы фазасы су болғандықтан үйкеліске кететін қысымның төмендеуі азаяды.
Мұнай ... ең ... ... бірі ... ... яғни ұзақ ... ... бұзылмай сақталу қабілетін (мұнайға және суға бөлінбеуін) ... ... ең ... ... бірі олардың беріктігі, яғни ұзақ уақытқа дейін бұзылмай сақталу ... ... және суға ... ... ... ... ... факторлар үлкен әсер етеді:
- жүйенің дисперстігі;
- адсорбциялы қорғау қабықшасында фазалардың белінген ... ... ... ... ... ... ... тамшыларында қос электр зарядының болуы;
- эмульсияның температурасы;
- қабатсуының рН(сутегі иондарының концентрациялық көрсеткіші)
Жоғарыда айтып өткеніміздей ... ... ... (размері) 0,1-ден 100 мкм аралығына дейін өзгереді. Оларды былай ... ... ... - тамшы өлшемі 0,2-20 мкм дейін;
* ... ... 50 мкм ... ... ... 100 мкм ... ... полидисперсті болып табылады, яғни құрамында тамшылардың барлық ... бар. ... ... ... ... ... яғни тамшылар кіші болса, соғұрлым эмульсия берік болады. Бірақта S бөлігінің беті ұлғайған кезде, жүйе ... ... ... ... қорына ие болады, ол келесі формуламен анықталады:
Ғ= S ... - ... ... ... ... жүйе ... ... берік болмайды және S - ауданын ... ... ... - ... ... ... ... берік (тұрақты) күйге ауысуға ұмтылады.
Осы соңғы фактор мұнай эмульсиясын бұзу кезінде кең қолданылады.
Жүйенің беріктігіне эмульгаторлар үлкен әсер етеді, олар тамшы ... ... ... қабығын (бронын) түзе отырьш тамшылардың қосылуына кедергі келтіреді. Асфальтендер, нафтендер, ... ... ... (ванадий, никель, мырыш, мыс, темір); сондай-ақ мұнай мен қабат суларында болатын жүқадисперсті саздар, құмдар және басқа да тау жыныстары ... ... ... ... ... қос ... қабат түзіледі, ол адсорбциялы қабықшаға ұқсас ұсақ тамшылардың қосылуынан сақтайды.
1.4 Мұнай эмульсиясының тамшылары
Тамшы бетінде қос ... ... ... ол адсорбциялы қабықшаға ұқсас ұсақ тамшылардың қосылуынан сақтайды.
Сурет 1.1. Мұнай эмульсиясының тамшыларында корғаныс қабығының ... ... - су ... ... ... қабығы (яғни, броны): 1 - брон қалыңдығы; 2 және 3 - ... 4 - су ... 5 - ...
б - су ... ... қос ... қабаттың сұлбасы: 1 - теріс заряд; 2 - оң заряд; 3 - мұнай; 4 - су ... қос ... ... ... ... ... ... зарядтары бар бөлшектер бір-бірін тебеді.
Температура эмульсияның беріктігіне келесі түрдегідей әсер ... ... ... кезде эмульсияның беріктігі төмендейді, өйткені адсорбциялық қабықтың (әсіресе парафиндерден тұратын) механикалық беріктігі азаяды. Осының ... ... ... ... ... ... төмендеген кезде осындай эмульсиялардың адсорбциялық қабығының беріктігі ... және олар ... ... ... ... рН ... ... қабаттың серпімділік қасиетіне әсер етеді. Эмульсиядағы рН-тың ұлғаюы, бұл сілтінің мұнай-су ... ... ... ... ... ... ... механикалық беріктігінің азаюына әкеледі, осының әсерінен эмульсиялар бұзылады.
Су-мұнай бетінде эмульгаторлардың адсорбциялануы және бронның қалыңдауы уақыт өте жүреді, сондықтан ... су (С/М) ... ... ... өте ... тұрақты болады, яғии опың жүреді.
Кесте 1.2.
Эмульсиялардың түзілуіне және тұрақтануына эмульгаторлар әсерінің сипаттамасы
Эмульгатор ... ... ... ... әсер ету ... ... жоғары
Беттік әрекеттілігі төмен
Қатты минералды және органикалық
Нафтенді және майлы қышқылдар, ... ... ... ... және ... ... шайырлар
Парафиндер, тұздар
Жүйенің дисперленуі және фазалар бөлінген бетінде құрылымдық емес қабаттардың пайда ... ... ... эмульсиялардың тұрақтауы
Су тамшыларымен агрегация, берік қабаттың құрылуы.
Мұнай эмульсиясыңың ескіруі ... ... ... ... одан соң бұл ... баяулайды және шамамен тәуліктен соң аяқталады. Жаңа эмульсиялар ескірген эмульсияларға қарағанда неғұрлым жеңіл бұзылады.
1.5 Мұнай эмульсияларының қасиетері
Мұнай эмульсиясы деп бір-бірінде ... және ұсақ ... ... күйде болатын мұнай мен қабат суларының механикалық қоспасын айтамыз.
Мұнай эмульсиясы келесідей қасиеттерімен ... ... ... ... және ... қасиетімен.
Эмульсияның дисперстігі - бұл дисперсті ортада дисперсті фазаның бұзылу дәрежесі. Көбінесе эмульсияның дисперстігі эмульсиялардың басқа да қасиеттерін анықтайды.
Эмульсияның дисперстігі әдетте үш ... ... ... ... ... D=1/d
-меншікті бетімен Sмен (бөлшектің жалпы бетінің олардың жалпы ... ... ... кең аралықта 0,1-100 мкм өзгереді.
Диаметрі бірдей тамшылардан тұратын дисперсті жүйені монодисперсті деп атайды, ал ... әр ... ... ... ... жүйені полидисперсті деп атайды.
Эмульсияның тұтқырлығын мұнай мен судың жалпы тұтқырлығы ретінде қарастыруға болмайды яғни ол ... яғни ол ... ... ... ... ... судың мөлшеріне, дисперсті ортадағы дисперсті фазаның тамшылар диаметріне байланысты болады.
Мұнай эмульсиясының тұтқырлығы парафинді мұнайлардың тұтқырлығы сияқты ... ... ... да, ал ... ... -dw/dx ... ... және мүмкін тұтқырлық- деп аталады.
Эмульсия тұтқырлығының ... ... ... ... ... ... кезде ұсақталған (дисперленген) бөлшектердің деформациясы болып табылады. Берілген күш өскен сайын тамшылар ұзарады, яғни шарикті ... ... ... ... ... су ... көбеюі, мүмкін тұтқырлықтың инверсия нүктесіне дейін ұлғаюына әкеледі, яғни эмульсияның бір түрден екінші түрге өтуі.
1.6 Мұнай эмульсиясының инверсия нүктесі
Эмульсияларды екі ... ... ішкі және ... ... ... сұйықтардың ұсақ тамшылары бар сұйықты дисперсті орта ... ... ... деп, ал дисперсті ортада ұсақ тамшылар түрінде орналасатын сұйықты ... фаза ... ... ... деп ... Дисперсті орта мен дисперсті фазаның сипаты бойынша эмульсияларды екі түрге бөледі:
І - тура түрдегі (судағы мұнай), оларды (С/М) деп ... - кері ... ... су), оларды (М/С) деп белгілейді.
С/М - эмульсиясында сыртқы фаза ролін су атқарады, сондықтан олар кез-келген арақатынастағы сумен ... ... және ... ... ие ... ал М/С ... тек қана ... сұйықтармен араласады және электрөткізгіштік қасиеті болмайды.
Мұнай эмульсиясындағы су құрамының көбеюі, мүмкін ... ... ... ... ... әкеледі, яғни эмульсияның бір түрден екінші түрге өтуі.
1.7 Қыздыру блоктарының модификациясы
Қыздыру блоктарының келесідей модификациялары шығарылады: НН түріндегі көлемдік қыздырғыштар, БН ... ... ... ПТБ ... ... ... ... түріндегі қыздырғыштар - көлденең сыйымдылықтар негізінде жасалған мұнай қыздырғыштары (НН-1,6; НН-2,5; НН-4,0; НН-6,3), олардың ішкі ... екі ... ... онда ... ... ... және түтіндік мұржалармен жабдықталған екі-екіден қыздырғыш құбырлары бекітілген. Бұл қыздырғыштарға эмульсияны аппараттың төменгі бөлігінен жібереді, ол қыздыру құбырларын жанап өтіп, ... су ... ... шығады. Мұнай, бөлінген су және газ аппараттың жоғарғы ... ... ... ... ... Аппараттың шығуындағы ең жоғарғы (максималды) температура 90ºС-ға жетеді. ... 25% және ... ... 40ºС болған кезде аппараттың өнімділігі 2000-8000 т/тәул.
НН түріндегі блокты қыздырғыштарды тұз ... ... ... аз, ... ... және ауыр ... ... үшін қуаты жылына 0,5-6 млн. тоннадай болатын мұнай дайындау кешендерінде қолдану ұсынылған.
БН түріндегі құбыршалы ... ... ... БН-М) ... ... және ... ... кезінде эмульсияны жедел түрде қыздыруға арналған. Сонымен қатар, оларды тұтқырлығы жоғары парафинді мұнайларды құбырлар желісі ... ... ... ... ... үшін қолданады.
БН жанғыш газдың берілуін тоқтату қарастырылған.
Қыздыру блогынан кейін мұнай эмульсиясы таратқыш коллектор бойымен ... ... ... ... бұл ... ағын баяу жылдамдықпен қозғалған кезде эмульсия мұнай мен суға бөлінеді.
Сипатталған қыздыру блоктарының УДО қондырғыларынан ... ... ... газды пайдалану коэффициенті 20%-ға жоғары;
-ақаулар немесе қыздыру құбырларының бұзылуы кезінде жөндеу немесе блокты ауыстыру уақыты ... ... ... 2-3 есе ... ал ... ... 1,5 есе төмен.
ПТБ түріндегі құбырлы пештер тұтқырлығы жоғары мұнайды және мұнай эмульсияларын кәсіпшілік ішінде жинау және ... ... ... ... қолданылуы мүмкін. ПТБ-10 түріндегі пештерді кен орында теңіз суын жылытуға (қабат қысымын ұстап тұру үшін және өнімді горизонттардың мұнай бергіштігін ... ... ... ... түріндег пештің негізінде су жылытуға арналған және жұмыстық қысымы 16 МПа болатын ПТБ-10-160 пеші ... ... ... ... ... ... дайындау қондырғысының тереңірек сусыздандыру және тұзсыздандыру аппараттарының алдында мұнай эмульсияларын қыздыруға арналған. ... ... ... модификациялары шығарылады: НН түріндегі көлемдік қыздырғыштар, БН түріндегі "құбыр ішіндегі құбыр" қыздыру блоктары, ПТБ түріндегі блокты тұрбалы пештер. НН ... ... - ... сыйымдылықтар негізінде жасалған мұнай қыздырғыштары (НН-1,6; НН-2,5; НН-4,0; НН-6,3), олардың ішкі ... екі ... ... онда ... ... ... және ... мұржалармен жабдықталған екі-екіден қыздырғыш құбырлары бекітілген. Бұл ... ... ... ... ... жібереді, ол қыздыру құбырларын жанап өтіп, дренажды су ... ... ... Мұнай, бөлінген су және газ аппараттың жоғарғы жағындағы жалпы коллектор арқылы шығарылады. Аппараттың шығуындағы ең жоғарғы (максималды) температура 90ºС-ға жетеді. ... 25% және ... ... 40ºС ... кезде аппараттың өнімділігі 2000-8000 т/тәул. Қыздыру құбырлары үнемі бөлінген қабат суында тұратындықтан, қабат сулары қыздыру құбырларының қабырғаларында тұз ... ... үшін ... ... ... НН түріндегі блокты қыздырғыштарды тұз шөгінділерін түзуге ... аз, ... ... және ауыр ... ... үшін ... ... 0,5-6 млн. тоннадай болатын мұнай дайындау кешендерінде қолдану ұсынылған.
Қыздыру блоктары НН типті қыздыру құбырлары түрінде және БН, ПТБ, ПТ-Р/Д типті ... ... ... Бұл ... бір-бірінен технологиялық ыдыстарының көлемімен және тиекті-реттеуші арматураларының өту диаметрлерімен ажыратылады. Бірінші қондырғының технологиялық ыдысының көлемі 100 м3 болса, екіншісінің көлемі 200 м3-қа тең. ... ... ... ... ... 3000 және 6300 ... ... 29,5 және 43,5 т. Өңделуге келіп түсетін ... ... ... ал ... шыққан кезде 20%-дан аспауы керек. Газ факторы 120 м3/м3 шамасында, қондырғыдағы жұмыстық қысым 0,6 МПа-дан ... ... ... Қондырғының жұмыс істеу ретін қарастырайық. Ұңғыманың өнімі сол жақтағы бөлікке сопло және ... ... сөре ... келіп түседі. Бұл сөреде газдың негізгі бөлігі ажыратылады. Газ оң жақтағы ... ... ... әкетіліп, тамшы ұстағыш және қысым реттеуіш арқылы газ коллекторына жіберіледі. Су және мұнайдан тұратын эмульсия сол ... ... оң ... ... ... бен ... ... келеді. Эмульсияның қозғалуы сол жақ пен оң жақтағы бөліктердің арасындағы ... ... ... іске асырылады. Бұр қысым айырмашылығы 0,2 МПа-ға дейін жетеді. УПС технологиялық қондырғыларының сұлбасы Сол жақ ... ... ... ... арқылы реттеледі.
Ұңғыманың өнімі мұнайды термохимиялық өңдеуден өткізетін қондырғыдан келетін ыстық сумен араласады. Сол ... ... ... ұзындығы жеткілікті болуы керек, яғни бұл ұзындық 200-300 м шамасында болады. Тұндырылған су перфорацияланған құбыр арқылы қондырғыдан алып кетіледі. ... ... ... ... арқылы қондырғының жоғарғы жағынан штуцерлер арқылы алынады (суретте ол көрсетілмеген). Қондырғының жұмыс істеу кезінде мұнай-газдың, ... мен ... ... ... реттеледі. Ыдыстағы қысым мен температура өлшенеді. Мұнай деңгейі мен қысымның мәндері ... ... ... ... ... ... ... өшіріледі
1.9 БН-5,4 блокты қыздырғышы
БН түріндегі құбыршалы блокты қыздырғыштар (БН-5,4; БН-М) мұнайды сусыздандыру және ... ... ... ... ... ... қыздыруға арналған.
Сонымен қатар, оларды тұтқырлығы жоғары парафинді мұнайларды құбырлар желісі бойынша бірқалыпты тасымалдау барысында қыздыру үшін қолданады. БН-5,4 ... ... ... ... ... ... көмегімен тізбектей жалғанған төрт көлденең орналасқан "құбыр ішіндегі құбыр" ... ... ... болып табылады.
Қыздырғыштар көлденең балкаларға бекітілген.
Мұнай-су эмульсиясы қыздыру құбырының бетімен жанасқан кезде қызады. Қыздыру құбыры ... ... ... газ оттықтарында 5 (жану камерасында) жануы әсерінен қызады.
Мұнай эмульсиясының қозғалыс ... ... және оның ... ... ... қабырға арқылы жанасу уақытын көбейту үшін құбыраралық кеңістіктегі мұнай эмульсиясының қозғалысы үлкен ... ... ... бойынша бағытталған.
Барлық төрт қыздыру элементтерінің мұржалары биіктігі 20м-лік жалпы түтін шығару мұржасына 6 ... ... ... ... ... ... яғни ... әрқайсысын блоктың жұмысын тоқтатпай-ақ өшіруге болады, яғни мұнай эмульсиясын қыздырғыш ... кез ... ... ... ... ... 1.2. БН-5,4 ... қыздырғышы.
1- қыздырғыш құбыры; 2- қабырғалы қыздырғыш құбыры; 3-тұрқы, тұлғасы; 4-линзалы компенсатор; 5-оттық; 6- түтін шығатын ... I- ... ... ... ... ... ... кезінде автоматты түрде шығар басындағы мұнай эмульсиясының температурасы, ... ... ... ... ... жану ... ... болуы реттеліп тұрады. Қауіпсіздік автоматикасымен эмульсия циркуляциясының тоқтауы, қыздыру температурасының көтерілуі, жану камерасындағы ... ... ... ... ... ... тоқтату қарастырылған. Қыздыру блогынан кейін мұнай эмульсиясы ... ... ... ... тұндырғыштарға келіп түседі, бұл жерде ағын баяу жылдамдықпен ... ... ... мұнай мен суға бөлінеді.
1.10 ПТБ-10 блокты құбыршалы пеші
ПТБ түріндегі блокты құбыршалы пештер (ПТБ-6,3; ПТБ-10) суланған мұнайды терең ... және ... ... ... ... арналған. Өткізгіштік қабілеті жылына 3,6 және 9 млн. ... ... ... ... ... ... ... жинауға бейім және механикалық қоспалары көп мұнай эмульсияларын қыздыруға ... ... ... болады. ПТБ-10 пеші (1.3 және 1.4-суреттер) жылуалмастырғыш камерадан, тірек блогынан, басқару және сигнал беру блогынан тұрады (БСБ).
Сурет 1.3. ... ... ... ...
1- ... камера; 2- пештің тірек блогы; 3- жылы орама; 4-салқын эмульсияны енгізетін аузы; 5-ыстық ... ... ... 6- түтін шығатын мұржа.
Сурет 1.4. ПТБ-10 блокты құбыршалы пешінің жылуалмастырғыш камерасының ... ... ... ... беретін жер; 3-ауаны беретін жер; 4-циклонды оттықтың тұрқы ... ... ... ... ... сақтағыш (ұстағыш).
Жылуалмастырғыш камера, ішінде диаметрі 150 мм қабырғалы құбырлардан жасалған төрт ... иір ... бар ... жылу ... ... ... ... қабырғасының төменгі жағында екі-екіден түтін шығаратын құрылғы орнатылған, ... ... ... ... ... шығатын мұржалар бекітеді. Тұрықтың төменгі жағына төрт циклонды оттық бекітіледі. Вентилятормен айдалатын ауаның ... ... оның отын ... ... ... әсер етеді. Оттық пен камераның конструкциялық ерекшеліктері отынның толық ... ... ... ... ... ... ... өтуі мүмкін емес, жылуалмастырғыш камера жарылыс клапандарымен және ... ... ... ... эмульсиясы төменгі енгізу коллекторына кіреді, оның көмегімен ол төрт ... ... ... және ... иір ... ... өткен кезде қажетті температураға дейін қызады. Пештен шығар ... ... бір ... ... ... эмульсиясы қабырғалы құбырлардың қабырғасы арқылы отынның жануының ыстық өнімімен қыздырылады. Технологиялық процесті бақылаушы және ... ... ... блогында орналасқан.
2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
2.1 Өндіріс процесін ұйымдастыру және мұнай өңдеу ... ... ... ... ... негізін өндірістік процесс құрайды. Кез келген түрдегі өндірістік процесс - бұл ... ... ... ... ... және табиғи процестерінің жиынтығы. Еңбек процесіне еңбек, сондай-ақ оның заты мен құралы жатады. Еңбек процесінің ... ... ... б.а. ... ... құралдары көмегімен мақсатқа лайықты іс-әрекетінің әсерімен еңбек затының ... ... ... ... ... - бұл ... затының сапалы (физикалық-химиялық және механикалық) (түрінің, көлемінің, күйінің, орналасуының, физикалық-химиялық қасиеттерінің, сыртқы пішінінің және т.б.) өзгерістері, олар адамның еңбек затына сол не өзге ... ... ... ... әсер ... болады. Еңбек заты адамның тікелей қатысуынсыз табиғат күштерінің әсер етуімен, атап айтқанда табиғи процесстер кезінде де ... ... ... ... ... орталық орынға негізгі процесс ие болуда - бұл еңбек затын ... ... ... ... ... өнімге айналдыру. Негізгі өндіріс қажеттерін қанағаттандыруға арнап жүзеге асырылатын процестер ... ... деп ... ... ... ... мақсаттары үшін жұмысшының соны жүзеге асыруға қатысуының сипатын, өндірістік процестің сипаты мен мзмұнын, онда материалдық элементтердің ... ... ... қайталану мерзімділігі мен ұзақтығын, өндірістерді ұйымдастыру әдістерін білу өте маңызды. Бұл ... ... ... ... ... ... мен материалдық элементтерді уақыт пен кеңістікте ұтымды үйлестіру әдістерінің жиынтығы түсініледі.
Жұмысшының қатысу сипатына ... ... ... жүргізу кезінде процестер келесідегідей түрлерге бөлінеді: қол, қол механикаландырылған, машиналық-қол, машиналық, автоматтандырылған, аппаратуралық процестер.
Қол процестері - бұл ... ... ... ... қатыстырусыз орындаған жұмысы, мысалы, кілттерді пайдала отырып құбырлар мен қарнақтарды жалғап бұрау және ажыратып бұрау, тесіктерді қолмен тесу және ... ... ... ... жұмысшы қайсыбір қуат көзін пайдаланумен сол не өзге түрдегі механикаландырылған құрал-сайманың көмегімен орындайды (сомындарды бұрау, тесіктерді электрбұрғымен тесу, резервуардағы ... ... ... ... және т.б.). ... ... жұмысшының тікелей қатысуымен машинамен орындалады - ұңғымалардың ернеуіне шылбырларды ... ... ... ... беру, шылбырларды элекваторға отырғызу және одан алу, көтергіш-трактордағы жұмыс және ... ... ... ... ... жұмысшының қатысуынсыз жүргізіледі (жерасты жөндеу немесе бұрғылау кезінде ұңғамадағы құбырларды көтеріп алу және ... ... ... ... ... ешбір қатысуынсыз жүреді (ұңғыманың түбіне қашаудың автоматты түрде берілуі, балауызды тазартуға арналған қырғыштың автоматты түрде берілуі және ... ... ... мен аппараттар жүйесінде әрекет етеді, және еңбек заты технологиялық режимнің қатаң түрде белгілі көрсеткіштері кезінде өзгеріп отырады, бұл ... ... ... жұмысшылар тобы) аппараттардың жұмысын бақылайды және бекітілген тәртіпке сәйкес оларда жүріп жатқан процестерді реттеп отырады. Мұнай өндірісі мен ... ... ... ... ... ... ... құрылғыда диэмульсиялау әрекетін жатқызуға болады, кейбір мұнай қоймаларында аппаратуралық процесс ретінде майларды өндіру процесі шығады, мұнай ... және ... ... ... ... ... ... сипаты мен мазмұнына қарай өндірістік процестер механикалық және ... деп ... ... ... - бұл ... механикалық күштердің әсерімен еңбек затының сол не өзге түрдегі пішіні, көлемі, күйі мен жағдайы өзгеретін процестер. Оларға келесілер жатады: шикізатты ... ... ... ... оны ... ... ... қайта өңдеу; пішін құраушы, жинақтаушы және, ақыры, кен өндіру процестері, оларда ... заты ... ... ... ... ... ... алынып және одан әрі тиісті түрде өңдеуге, тасымалдауға, сақтауға және т.б. ... ... ... ... ... ... сондай-ақ өтпеленген жыныстарды қирату салдарынан механикалық процестерге жатады.
Физика-химиялық процестер кезінде материалдардың физика-химиялық механикалық қасиеттері мен ... ішкі ішкі ... ... (өзіндік химиялық процестер, жылу, диффузиялық, балқымалы, электро-химиялық және т.б.).
Сонымен қатар, еңбек заттарын тасымалдау ... ... ... және ... ... ... тиеу-түсіру процестерін бөлу қажет: жасалған еңбек заттарын сынау мен олардың МЕМСТ белгілеген талаптарға немесе техникалық шарттарға сәйкестігін тексеру жөніндегі бақылау ... ... ... ... түрлерінің жүрісінің жағдайлары мен параметрлерін зерттеу жөніндегі зерттеу жұмыстары; жер ... ... ... ... жөніндегі геологиялық барлау процестері.
Өндірістік процестің негізгі бөлігі кезеңінің ұзақтылығына қарай олар үздіксіз және үздікті процестерге бөлінеді.
Үздікті процестер мерзімділігі мен ... ... ... ... ... және ... ... өндірістік процестерде мерзімділік белгісі жоқ, технологиялық процесс үздіксіз түрде ... ... ... ... мен ... жалғасуы оның технологиялық ұзақтылығымен емес, мысалы, мұнай өндірісіндегідей, құрал-жабдықтың жұмысының ... ... ... ... ... ... ... - еңбек процестері мен өндірістің материалдық элементтерін уақыт пен кеңістікте ұтымды үйлестіру әдістерінің жиынтығы. Процесті ... ... деп ... ... орындары бойынша үлестірілуі түсініледі. Процесті уақыт бойынша орналастыру - бұл ... ... ... ... ... ... ... дәрежесі, ол өндірістік процестің ұзақтылығын белгілейді. Процесті уақыт пен кеңістікте орналастыру кері пропорционалды ... ... Егер ... ... бес әрекеттерден тұрып, олардың барлығы әрқайсысы өз орнында бір уақытта ... ... онда ... ... ... ... біріктіріліп және кеңістікте бөлістірілген. Егер олардың барлығы бір жұмыс орнында ... ... ... кеңістікте біріктіріліп және уақыт бойынша бөлінген (бұл жағдайда уақыт қосарланбайды). Процесті кеңістікте орналастырудың әртбір түріне оны уақыт бойынша ... ... бір ... ... ... бұл ... ... бір жұмыс орнынан екінші біріне тапсыру әрекеттері мен тәртібін үйлестіру ... ... ... ... үйлестірудің үші түрі бар: тізбекті, қатарласқан және қатарлас-тізбекті.
Тізбекті үйлесім әрбір келесі әрекетті тек ... ... ... ... меңзейді. Мысалы, мұнараны салу кезінде оған кіретін барлық әрекеттерді ... ... ... ... бір-бірімен ауысуынсыз қатаң реттілікпен бірінен кейін бірін жүргізу керек. Бұл жағдайда өндірістік мәселені шешуге (мұнараның құрылысына) ... ... ... аса ұзақ ... ... ... өңдеу кәсіпорындарында әрекеттерді тізбекті түрде үйелестіру әдісі қолданылмайды.
Әрекеттерді үйлестірудің тізбекті түрі ... ... ... ... ... ... келесі формула бойынша анықталады:
Ттізб. = Σ tдана ... ... - әр ... ұзақтығы; т - әрекеттердің саны.
Әрекеттердің қатарласқан үйлесімі олардың уақыт бойынша толық үйлесуімен сипатталады. Мұндай үйлесімнің жүзеге асырылуы әрбір әрекетті жекелгене ... ... ... ... ... мен ... болған жағдайда орын алады. Іс-жүзінде мұны жасау қиын, сол себептен үйлесімнің бұл ... ... ... ... келеді.
Әрекеттердің қатарласқан-тізбекті (аралас) үйлесімі - мұнай және газ өнеркәсібіндегі ... аса кең ... ... бұл ... ... бір бөлігі тізбекті түрде, екінші бір бөлігі қатар түрде жүргізіліп отырады. Ттізб. әрекеттердің қатарласқан-тізбекті үйлесімі кезіндегі процестің технологиялық бөлігінің ... ... ... ... ... = Σ tдана- Σ tауыст. (2.2)
мұндағы, tауыст. әртүрлі әрекеттердің бір-бірін ауыстыруының жиынтық уақыты.
Кез келген түрдегі өндірістік процесс өзара әрекеттескен әртүрлі ... ... ... және ... процестердің жиынтығы болып келеді. Ол ұтымды оңтайландыруды қажет етеді.
2.2 Өндірістік ... ... ... ... ... процестің ең маңызды ұстанымдарына үздіксіздік, ырғақтық және пропорционалдық жатады.
Үздіксіздік еңбек заты ... ... ... ... үздіксіз түрде өңдеуден өткізіліп отыруы тиіс дегенді білдіреді. Ол негізгі қорларды бұрынғысынан да толық ... мен ... ... ... да ... ... ... мүмкіндіктер береді.
Ырғақтық - кәсіпорынның өнімді берілген жоспар бойынша біркелкі шығаруы. Ол кәсіпорынның ... ... мен ... ... біркелкі жүрісімен қамтамасыз етіледі, бұл ретте оның өндірістік-шаруашылық іс-әрекетін жоспарлау үлкен рөлге ие ... ... ... ... ретінде әрекеттердің теңдігі немесе еселігі түсініледі. Пропорционалдық негізгі өндіріс пен қосымша ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның дамуында қайсыбір өндірістік буындар негізгі өндірістің қажеттерін қанағаттандырмай немесе оның ... асып ... ... ... жол ... ... отыру қажет. Бұл екі жағдайда да өндірістік процестің ырғақтығы, үздіксіз жүрісі, кәсіпорын үшін материалдық-техникалық құралдардың барынша аз ... ... ... белгіленген өнімнің дер кезінде шығарылуы бұзылады, және соның салдарынан өнімнің ... құны ... ... ... өз әдістері мен даму түрлеріне ие болады. Қазіргі кезде өндірісті ... ... ... ағымдық (жаппай көпшілік), топтық (сериялық) және бірлі-жарымдық әдістері жатады. Олар орын алған ... ... ... және газ ... кәсіпорындарында ішінара ғана қолданылады.
Өндірісті ұйымдастырудың ағымдық (жаппай көпшілік түрдегі) әдісі - бұл ... ... ... ... ... үздіксіз шығарумен сипатталатын жаппай көпшілік өндірісті ұйымдастырудың негізгі әдісі. Мұндай өндіріс ... ... ... ... ... ... орындалғаннан кейін арнайы құрылғылардың көмегімен дереу түрде беріледі.
Өндірісті ұйымдастырудың топтық (сериялық) ... ... ... шығарумен белгіленеді, және осыған орай жұмыс орындарында өңделетін өнім түрлерінің өзгеруімен, сондай-ақ өнімнің жаңа ... ... ... құрал-жабдықты қайта реттеудің салдарынан оның жұмысындағы мерзімді түрдегі үзілістермен белгіленеді.
Бұл әдіс бағыттанудың төмен дәрежесін ... Оның ... ... ... бір ... ... бір ... жеңіл ауысуына негізделген. Оны ағымдық әдіс бойынша ұйымдастырылған жаппай көпшілік өндіріс кәсіпорындарының жекелеген бөліктерінде қолдануға ... ... ... ... әдістері кезінде өнім жекелеген бірліктер мен ұсақ серия түрінде шығарылады.
Бірлі-жарымдық өндіріс техника мен технологияны ... ... ... ... ... ... ... шығаратын тәжірибелі өндірістің дамуымен байланысты болып келеді.
Онда әмбебап ... ... ... және ... ... ... еңбек етеді. Жаппай көпшілік өндірісті ұйымдастырудың ағымдық әдісі аса жетілдірілген әдіс ретінде әртүрлі өнеркәсіп салаларында үлкен тарауға ие ... ... ... ... аға ... ...
2.3 ... өндірістік құрылымы
Мұнай-газ өндірісінде еңбек заты ретінде мұнай мен газы бар қат, еңбек құралдары ретінде - ... және ... ... ... ... ... - шикі мұнай мен газ шығады. Мұнай-газ өңдеудің ерекшелігі сол, ондағы еңбек заты - ... ... мен газ бар қат, ... ... сыйлығы. Ол еңбектің нәтижесі болып табылмайды және оның бағасы жоқ, сол себептен ... ... ... ... жұмсалатын шығындар жоқ, бұл кейбір техникалық-экономикалық көрсеткіштердің құрылымына, деңгейі мен жоспарлауға ... ... ... бір ... ... - ... өңдеу кәсіпорындарында еңбек заты аймақты түрде бекітілген болып келеді. Осыдан ... ... мен ... және ... ұйымдастыруға арнап орын таңдап алудың жергілікті жағдайларға (өнеркәсіп құрылыстарына, тұрғын үйге, ауа-райы ... және т.б.) ... ... ... ... ... заты мен пайдалану жабдығының жерасты бөлігінің тікелей бақылау мен әсер етуден қашықта орналасуы ... бұл ... ... ... ... ... мен ... қажеттігін тудырады. Еңбек заты мен пайдалану жабдығының жерасты бөлігінің қашық орналасуы арнайы ... ... ... мен ... ... ұйымдастыру мен жоспарлаудың, сондай-ақ ұңғымаларды оларға қажет етілетін ... ... ... және ... ... жөндеулерінің қажеттігін тудырады.
Ұңғымалардың аймақтық жеке орналасуы, ... ... мен ... ... ісінің кенішті қазу жүйесіне тәуелді болуы негізгі процесті ... ... ... ... ... ... ... алуға, олардың технологиялық тәртібін реттеуге және ұңғымалар қорын жұмысқа қабілетті ... ... ... ... Дәл осы ... ... және ... шаруашылықтарды ұйымдастырудың еркешелігіне, оның аймақтық орналасуына негіз болады. Мұнай-газ өндірісінде маңызды тағы бір маңызды нәрсе - ол тек қана ... ... ... басқа не аяқталмаған өндіріс, не жартылай фабрикаттар жоқ. ... мен газ ... ... процесі әртекті жеке өндірістік процестердің кешені болып келеді:
:: мұнай мен газ өндірісі;
:: механикалық және энергетикалық жабдықты ... және ... ... ... ... жөндеу;
:: ұңғымалар мен жабдықты жерүсті жөндеу;
:: ұңғымаларды күрделі жөндеу;
:: көлік және мұнайды сақтау;
:: ... ... және ... ... мұнай мен газды кешенді әзірлеу;
:: ұңғымалар мен қаттарды зерттеу;
:: қатқа ... ... ... және т.б.
Мұнай мен газды өндіру процесі - бұл мұнай-газ өндіру кәсіпорнындағы негізгі өндірістік процесс, ол ... қат пен ... ... ... ... қазуды, сондай-ақ негізгі процесті әртүрлі қуаты көздерімен, көлікпен, жөндеумен, материалдармен, құралдармен және т.б. күтімге алуды қажет етеді. Мұнай ... ... ... ... ... бірқатар жекелеген процестерден құралады: сұйықты забойға ағызу; сұйықты забойдан ұңғыманың сағасына көтеру; көлік және ... ... ... сақтау; мұнай мен газды өңдеу немесе кешенді әзірлеу және ... ... ... ... Бұл ... ... бірдей мұнай мен газ өндірудің өндірістік циклын құрайды, ол қысқамерзімділігі мен үздіксіздігімен ... ... ... ... ... ... шарттары:
* Кенішті қазу жүйесіне сәйкес қаттың технологиялық жұмыс режимін қатаң түрде ұстану.
* Мұнай өндіру процесіне ... ... ... ... ... ... ... қазу мүмкіндіктеріне сәйкес келуі.
* Кестеге сәйкес негізгі процестерді қосымша процестермен күтімге алу.
Мұнай-газ өңдеу кәсіпорнының өндірістік құрылымының негізін анық ... ... ... ... негізгі өндірістен бөлінуі және өндірістің барынша жоғары мөлшерде шоғырлануы құрайды.
Өндірістік құрылым ретінде кәсіпорынның ішкі өндірістік бөлімшелері мен қызметтерінің жиынтығы, ... ... ... мен ... ... өндірісінде құрылымдық бірлік ретінде цех - өндірістік әкімшіліктік-бөлектенген бөлімше шығады, оның міндеттеріне өнімді шығару немесе белгілі бір жұмыс түрлерін жүргізу ... ... ... өнімді шығарумен тікелей қатысты болатын процестерді қамтиды. ... ... ... ... ... өнімді үздіксіз шығаруына арнап қалыпты жағдайларды қамтамасыз етеді. Негізгі өндіріс ретінде орталық инженерлік-технологиялық ... ... ... ... инженерлік-технологиялық қызметтер (АИТҚ) бөлінген.
Орталық инженерлік-технологиялық қызметтің негізгі міндеті - мұнай-газ өнеркәсібінде орталық инженерлік-технологиялық қызметі бекітілген ... ... ... ... мен газ ... жөніндегі жоспарлық тапсырмалардың орындалуын қамтамасыз ету. Орталық инженерлік-технологиялық қызмет төмендегілерді жүзеге ...
:: ... ... ... жұмысын басқару;
:: негізгі өндіріс объектілерінде жұмыстарды орындау ... ... ... ... өндірістік бөлімшелерінің іс-әрекетін тәулік бойы жедел бақылау және ... ... ... ... ... ... ... мен өңдеу;
:: апаттарды жою жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру;
:: оқыс жағдайлар кезінде көмек көрсету және ... ... ... ... ...
цехы
ҚҚҰЦ
Мұнайды даярлау мен айдау цехы
МДАЦ
Мұнай мен газды өндіру цехтары
МГӨЦ
1, 2, 3, 4
Технологиялық сұйықты даярлау цехы
ТСДЦ
00 ... ... ... ... ...
цехы
ҚҚҰЦ
Мұнайды даярлау мен айдау цехы
МДАЦ
Мұнай мен газды өндіру цехтары
МГӨЦ
1, 2, 3, 4
Технологиялық сұйықты даярлау цехы
ТСДЦ
-132679221759
Қосымша өндіріс
Ғимараттарды, құрылыстарды ... ... ... телім
Пайдалану жабдығының илемдік-жөндеу цехы
ПЖИЖЦ
Ғылыми-зерттеу және өндірістік жұмыстардың цехы
ҒЗӨЖЦ
Жылу-сумен қамту телімі
00 ... ... ... ағымдағы жөндеу жөніндегі телім
Пайдалану жабдығының илемдік-жөндеу цехы
ПЖИЖЦ
Ғылыми-зерттеу және өндірістік жұмыстардың цехы
ҒЗӨЖЦ
Жылу-сумен қамту телімі
Сызба 2.1. Негізгі және ... ... ... ... ... мән беріледі. Орталық инженерлік-технологиялық қызмет өздеріне ұңғымалар бойынша барлық қажетті жұмыстар кіретін айлық кешендік кесте-жоспарларды әзірлейді.
Аудандық инженерлік-технологиялық қызметтер - ... ... ... ... ... ... ... технологиялық органы. Бұл қызметтің басты міндеттері - ... мен ... ... ... ... жоспар-кестелер мен тапсырмалардың орындалуын қамтамасыз ету, тәулік бойы техникалық тұрғыдан сауатты игеру мен ұңғымаларды пайдалануды жүзеге асыру, оларды пайдалану режимін ... ... мен ... ... қызметтер аумағында орналасқан басқа объектілерді жерасты және күрделі жөндеу жөніндегі ... ... ... ... ... жүргізу. Бұл органның жұмысын қызметтің бастығы басқарады. Мұнай өндіру операторлары технологиялық топтар бойынша бөлінген және аға ... ... ... ... алу, ... жұмыстарын жүргізеді, оларды тексеріп және қарап шығады, құрал-жабдықтың ақауларын жөндейді, жұмыс тәртібін сақтайды, ұңғымаларды іске қосады және т.б. Бұл ... ... ... ... пен оның ... ... болып келеді. Аудандық инженерлік-технологиялық қызметтер мұнайды, газды, ауаны жинақтау мен сумен қамту, ұңғымалар коммуникацияларының, ауа және газ үлестіргіш ... ... ... ... және т.б. ... сұлбаларымен байланысқан.
Ұңғымаларды өндірістік күтімге алумен қатысты қосалқы өндірістер ... ... алу ... ... ... ... алу базалардың құрамына келесілер кіреді:
:: пайдаланушылық құрал-жабдықтың илектеу-жөндеу цехы (ПҚИЖЦ);
:: электр жабдығы мен ... ... ... цехы (ЭЖ мен ... ... ... және ... жөндеу цехы (ҰЖ және КЖЦ);
:: өндірісті ... цехы ... ... алу ... ... ... ... цехтардың іс-әрекетін үйлестіреді және ұңғымалар мен барлық негізгі өндіріс объектілерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етеді. Сонымен ... ... ... ... басқармасына бағынатын құрылымдық бөлімшелер бар, атап айтқанда:
:: мұнайды даярлау мен ... цехы ... ... ... ... цехы ... ... қамту цехы (БСҚЦ);
:: газ ... (газ) цех ... ... телімі (ҚМТ) - мұнай-газ өнеркәсібінің дербес құрылыс ұйымы болмаған жағдайда.
Қабат қысымды ұстау цехының басты ... - ... ... ... қазу ... ... ... өнімді деңгейжиектерге айдалуын қамтамасыз ету.
Мұнайды даярлау мен айдау цехы шикі ... ... мен оны ... ... дейін айдау, өңдеуге, сақтауға, есепке алу мен тапсыруға әзірлеу ... ... ... мен газ ... цехы ... мен ... ұңғыманың түбіне қарай жасанды қозғалу процестерінен, мұнай мен газды күндізгі жазықтыққа көтеру, тауарлық ... ... ... ... ... ... болған жағдайда жекелеген мұнай-газөнеркәсіб бірлестіктің рұқсатымен цехтар құрылуы мүмкін: илектеу-жөндеу, батырмалы электрқұрылғылар, құбырларды шегендеу (футерлеу) (жемірілуге қарсы ... ... ... ... ... эмальдау). Мұнай өндіру процесінің үздіксіздігі көбінеки мұнай және газ ұңғымаларын дұрыс пайдалануға, күтімге алу мен ... ... ... ... ... жабдығының илектеу-жөндеу цехы пайдалану жабдығын жөндейді, оны пайдаланудың техникалық ережелерін ұстануды бақылайды, механикалық жабдықты дер ... және ... ...
Мұнай-газ өндіру кәсіпорнының өндірістік құрылымын жетілдірудің негізгі бағыты - негізгі өндірісті ... ... оны ... әрі ... ... ... ... мен оларды дербес кәсіпорындарда шоғырландыру арқылы жалғастыру, атап айтқанда, МГӨК-тің құрамынан жөндеу және көліктік қызмет көрсетуді шығару және орталық илектеу-жөндеу ... мен ... ... ... және ... ... ... құру. Мұнай-газ өндіру кәсіпорнының типтік өндірістік құрылымы 4-суретте келтірілген.
2.4 Негізгі және қосалқы өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау
Мұнай және газ өнеркәсібі ... ... ... ... қалыпты жүрісі қосалқы өндіріс арқылы қамтамасыз етіледі. Бұл кәсіпорындарда қосалқы процестер сан-алуан түрлі болып келеді және оларға мәні мен ... ... ... ... ... ... жұмыстар жатады. Бұрғылау мен қазуда қосалқы өндірістің аса маңызды бағыттарына келесілер жатады:
:: негізгі өндірістік қорларды ... алу және ... ... ... жабдықты жөндеу);
:: кәсіпорынның әртүрлі бөлімшелерін бу-сумен қамту және энергиямен қамту;
:: ... және ... ... ... мен ... ... ... ұңғымалардың, мұнайдың, мұнай өнімдері мен газдың сапасын техникалық бақылау.
Құрал-жабдықты жөндеу, энергиямен қамту, ... ... ... мен газдың сапасын техникалық бақылау тәрізді процестерді ұйымдастыру ісі әртүрлі мұнай және газ өнеркәсібі кәсіпорындарында көбінеки бірдей ... ... ... ол ... ... негізделген кейбір ерекшеліктерге ие.
Жөндеу шаруашылығын ұйымдастыру
Мұнай және газ өнеркәсібі кәсіпорындарында құрал-жабдықты, ғимараттар мен құрылыстарды күтімге алу мен ... ... ... ... ... ... алу жөндеу деген атауға ие болған бұл жұмыстардың басты мақсаты сол не өзге ... ... ... ұзақ ... мен ... ... арттырудың есебімен сенімді қызмет етуін қамтамасыз етуге негізделген. Тәжірибеде жөндеудің ... үш түрі ... ... ... ... алу (мерзімді) және жоспарлы-мәжбүрлі (стандарттық).
Қараудан кейінгі жөндеу кезінде құрал-жабдық сол не өзге түрдегі жабдықтың шамамен алынған қызмет ету ... ... ... жөндеуге түсіп отырады.
Жоспарлы-алдын алу жөндеу ғимараттардың, құрылыстардың және т.б. жоспарланған мерзімдерде жөнделуін ескереді. Бұл ретте жөндеу ... ... ... ... мен ... ... ... негізделумен анықталады.
Стандартты жөндеулер (мәжбүрлі) түзілімдер мен бөлшектерді ... тозу ... ... ... ... және олар ... ... қажет етпейді.
Жоспарлы-алдын алу жөндеу жүйесіне келесідегідей жұмыс түрлері кіреді: а) жөндеуаралық күтімге алу;
ә) техникалық қараулар;
б) мерзімді ... ... ... ... ... ... кезінде алдын-алу сипатындағы жұмыстар жүргізіледі. Ол құрылыстардың, құрал-жабдық пен машиналардың ... ... ... мен ... дер ... ... майлау және олардың жұмыс режимін бақылап отырудан құралады. Бұл ... ... ... кезекші шеберлер мен жөндеушілер орындайды.
Техникалық қараулар орын алған ақаулылықтарды анықтауға және оларды дер кезінде алдын-алуға арналған. Олар ... ... ... ... ... ... мұнай базаларының, жерасты қоймаларының және басқа объектілердің сенімді ... ... ... ... алу ... кешені болып келеді. Техникалық қараулар екі түрге бөлінеді: техникалық қараулар-1 және техникалық қараулар-2, олар жұмыстардың көлемі мен құрамы бойынша ... ... ... пен машиналардың текке тұру уақыты техникалық қараулар мен жөндеулерге арнап бекітілген нормаларға сәйкес ... ... ... ... ... (ұсақ), орташа және күрделі жөндеуге бөлінеді.
Ағымдағы (ұсақ) жөндеу барысында қызмет ету мерзімі ... ... ... ... ... ... ... жөндеу қызмет ету мерзімі екі орташа жөндеудің ... ... тең ... тозған бөлшектерді ауыстыруға, қалпына келтіруге арналған. Орташа жөндеуге ағымдағы жөндеу жұмыстары да енгізіледі.
Күрделі жөндеу барлық құрылыстардың, құрал-жабдық пен машиналардың ... ... ... ... ... етуі ... Күрделі жөндеу кезінде құрал-жабдықтың әрекеттілігі толығымен қалпына келтірілуі тиіс. Барлық жұмыс түрлері белгілі түрдегі реттілікпен ... Екі ... ... ... ... ... бірнеше рет жоспарлы қараулар, ағымдағы және орташа жөндеулер жүргізіліп отырады. Бір күрделі жөндеуден екінші ... ... ... бұл кезең жөндеу циклы деп аталады. Жөндеулер мен алдын-алу қарауларының саны мен тәртібі жөндеу циклының құрылымын құрайды. Кез келген ... екі ... ... ... ... ... ұйымдастыру
Мұнай-газ өнеркәсібі кәсіпорындарында энергетика шаруашылығы қосалқы өндірістің құрамдас бөлігі болып табылады. Кәсіпорындар электр және жылу ... ... ... ... ... ... мен ... қамтамасыз етіліп отыруы мүмкін.
Мұнай өндірісінде электрқуатының шығыны 1 т. Мұнайға қатысты есептеледі.
Электрқуатының шығынын есептеу үшін ... ... ... ... ... ... коэффициенті, қуаттылықты пайдалану коэффициенті мен тәулігіне жұмысқа арнап жоспарланған сағаттардың саны есептеледі. ... ... ... электрқуатына деген қажеттілікті жарықтандырылатын алаңды, жарықтандыру нормалары мен жарықтандыру сағаттарының санына негізделумен ... ... ... ... қуаты бу мен ыстық су түрінде тұтынылады. Бу технологиялық және қозғалту қажеттеріне ... ... ... ... мұнай шаруашылықтары мен МӨЗ-лардың тауарлық-шикізат парктерінде бу сорғыштардың жетегіне, мұнай мен мұнай өнімдерін ыдыстар мен цистерналарда ысытуға және т.б. ... ... Аса ... жылу шаруашылығы өзіндегі бу құбырларының ұзындығы ондаған километрді құрайтын мұнай өндіретін зауыттарда құрылады. Сатылып алынатын электрқуатының ақысы ... ... ... Буды меншікті қазандықта шығарған жағдайда тиісті калькуляция ... ... ... ... ... қызметкерлердің еңбекақысы, отынның бағасы, амортизация, цехтық және басқа шығындар жатады.
Мысалы, будың өзіндік құнының есебі төмендегідей болады: жылдық ... ... - 1500 мың ... ... ... 1 ... үшін 4,8 ақш. Бірл., будың шығындары - 5%; кәсіпорынның буды үлестіру мен ... ... ... - 380 000 ... ... ... ... мөлшерін анықтайық:
15 000 000 / 0,95 ≈ 1 579 000 Гкал бу.
ТЭО-дан сатылып алынатын будың бағасы ... ... ... ...
4,8 · 1 579 000 = 7 579 200 ... үшін будың өзіндік құны келесі шамаға тең болады:
(7 579 + 380 000) / 1 579 000 = 5,04 ... / ... ... ... ұйымдастыру барысында энергетикалық құрал-жабдықты бұрынғысынан да тең түрде жүктемеленуіне, технологиялық сұлбаларды ... ... ... сұлбаларын ұтымды ету және қуаттың меншікті шығынын ... ... ... ... ... ... ... Мұнай және газ өнеркәсібі кәсіпорындарында жылу ресурстарын үнемдеудің аса маңызды бағытына ... ... ... ... ... және т.б.) ... ... айналуы мүмкін.
Сумен қамту
Мұнай және газ өнеркәсібі кәсіпорындарының суға қатысты жоспарланып отырған қажеттігі жүргізілетін жұмыстардың көлемі мен бір жұмыс ... ... ... ... сәйкес анықталады. Жұмсалған судың ақысы кубтық метрге қатысты есептеледі. Орталықтандырылған түрдегі сумен қамту кезінде техникалық суға жұмсалатын шығындар Шс ... ... ... ... ... = С · t · Бс, (2.3)
мұндағы, С - судың сағатына куб.метрмен көрсетілген жұмсалуы;
t - объектінің сағ. ... ... ... - 1м3 ... ақш.бірлікпен көрсетілген прейскуранттық бағасы.
Объектіні жергілікті көздердегі (өзендердің, көлдер мен т.б.) ... ... ... ... қазу ... қамтамасыз еткен жағдайда 1м3 суға жұмсалатын шығындарды калькуляциялау арқылы біледі. ... ... ... - бұл ... ... ... барлық жүктерді үздіксіз түрде тасымалдау, көлік құралдарын жарамды және жұмысқа қабілетті күйінде ұстау, көліктік және тиеу-түсіру жұмыстарына жұмсалатын шығындарды ... ... және газ ... ... көлік шаруашылығы жүктерді өндіріс саласынан тұтыну саласына тасымалдайды (магистральдік көлік) немесе жүктерді ... ... ... ... көлік, шаруашылық ішіндегі көлік және т.б.). Мұнайды, мұнай өнімдері мен газды сыртқы тасымалдау әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... жатады:
:: көлік қызметінде қолданылатын нормативтерді әзірлеу;
:: жүк ... мен жүк ... ... ... ... ... ... қатысты қажеттерді жоспарлау;
:: қосалқы бөлшектерге және оларды сатып алуға деген ... ... ... ... ... ... ... жедел түрде жоспарлау және диспетчерлеу;
:: өндірістік процестерді көліктік құралдармен қамту;
:: көліктік құралдардың ... мен ... ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
:: көліктік құралдарды күтімге алуды ұйымдастыру;
:: жаңа көліктік құралдармен қамту, оларды мемлекеттік органдарда тіркеу, ... мен ... ... ... алу, ... ... ... жазу және кәдеге жарату.
Көлік қызметіне деген қажеттерді тиімді жоспарлау үшін кәсіпорынның жүк айналымы мен жүк ... ... ... ... - бұл ... ... бір уақыт аралығында тасымалданатын барлық жүктердің жиынтығы (немесе кәсіпорынның барлық жүк ағымдарының жиынтығы). Жүк ағымы - ... мен ... ... ... бір ... ... тасымалданатын жүктердің саны (т, дана, кг).
Жүк ағымдары тасымалданатын ... ... ... мен ... ... пунктілердің арасындағы қашықтықтарға, тасымалданатын жүктердің көлеміне, тасымалдаулардың жиілігі мен мерзімділігіне негізделумен есептеледі. Мұнай және газ өнеркәсібі кәсіпорындарындағы мұнайды, ... ... мен ... ... ... ... бүкіл өндірістік процесстің тиімділігін белгілейді. Сол себептен кәсіпорын ұжымының ... ... ... ... ... ... ... азайту, тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыру деңгейін арттырудың, көліктің технологиялық процесін негізгі өндірістік цехтардың жұмысымен тығыз байланыстырудың арқасында ... ... ... мен ... ... қатар көлік шаруашылығы құрал-жабдықты, материалдарды, отын мен басқа материалдарды жеткізу ісін жүзеге асырады.
Көліктің жұмысын зерттеу нақты және ... жүк ... ... ... техникалық күйі мен оларды пайдалануды, пайдалануды, жөндеуді ұйымдастыруды талдаудан және тағы басқа факторлардан құралады. Мысалы, ... ... ... ... техникалық әзірлігін, жүрісін пайдалануды, жүк көтерімділігін және т.б. ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның көліктік құралдарын пайдалану мүмкіндігі туралы айтады: ... = nт / ... Кт.ә- ... ... ... әзірлігінің коэффициенті;
nт - техникалық тұрғыдан жарамды автомобильдердің саны;
n - ... бар ... ... тиімділігі жүктемеленген автомобильдердің жүрісі мен бос күйіндегі жүрісінің (бос жүріс) арасындағы қатынасымен белгіленеді:
Кж.п. = L / L + L0 (2.5)
мұндағы, Кж.п. - ... ... ... - жүгі бар автомобильдің жолы, км;
L0 - автомобильдің бос жүрісі, ... ... ... автомобильдің жүктемесін сипаттайды:
К жүк = Q/q · m (2.6)
мұндағы, К жүк - ... жүк ... ... ... - ... ... салмағы, кг;
q - автомобтльдің оның паспортына сәйкес жүк көтерімділігі, т;
m - орындаған ... ... ... ... ... бағыттарына келесілер жатады: тасымалдауларды көліктік құралдарды пайдалануды жоспарлау мен оны жақсы пайдалану ... ... ... ... ... ... арттыру және т.б.) арқасында ұтымды ету, тиеу-түсіру жұмыстарын және құю-ағызу әрекеттерін кешенді түрде механикаландыру және автоматтандыру, жолдарды салу және ... ... ... ... базасын құру.
Ұңғымаларды жерасты жөндеу
Шаруашылықтарда ұңғымалардың жерасты жабдықтарының ағымдағы және күрделі жөндеулерін жүргізеді.
Ұңғымаларды ағымдағы жерасты жөндеу жерасты пайдалану ... ... ... жоспарын орындауды қамтамасыз ететіндей жұмысқа қабілетті жағдайда ұстауға арналған шаралар кешені болып келеді. Ағымдағы жерасты ... ... алу ... тәртібімен жүргізіледі. Алайда тәжірибеде ұңғымаларды қалыпты пайдаланудың немесе жоспарлы-алдын алу жөндеу мерзімдерін өткізудің салдарынан болған кез-келген түрдегі бұзушылықтарын жою ... ... ... жөндеулері де жүргізіледі. Мұндай бұзушылық дебиттердің төмендеуіне немесе мұнайдың берілуінің толық тоқтауына әкеп соқтырады.
Ағымдағы жерасты жөндеулеріне келесілер жатады:
* сорғыны ... оның ... ... ауыстыру;
* сорғылық қарнақтардың үзілуін немесе ағытылып бұралуларын жою;
* сорғылық-сығымдағыш құбырларды немесе ... ... ... ... ... тығындарды тазалау және жуу;
* көтергіш құбырлардағы ағып кетулерді жою;
* жұмыстық жалғастырғыштарды, іске қосу айлабұйымдарын тексеру;
* көтергіш құбырлардың ... ... ... ... ... және ... ... құрамына кіретін ұңғымаларды жерасты және күрделі жөндеу цехы орындайды. Жұмыс ... ... ... жанында оператор және оператордың көмекшісі, көтергіш трактордың қасында машинист тұрады. Ұңғымалардың ағымдағы жөндеуін жүргізбес ... ... ... келесідегідей әзірлік жұмыстарын жүргізеді:
* ұңғыманың жанына құбырларды, қарнақтарды, көтергіш блокты, ... ... ... тарталдық арқанды және т.б. әкелу;
* мұнараны немесе арқалықты ... ... ... тартпасын тексеру;
* тальдерді жабдықтау;
* алаңшаны тракторлардың жұмыс істеуіне арнап дайындау;
* едендерді, көпіршелерді жөндеу;
* арқалықтың мұнарасындағы ... ... ... ... немесе ауыстыру;
* жалғастырғыштарды оларды жинақтаған кезде екі ... ... ... ... ... етіп ... қою, ұңғыманы мұнаймен немесе шаю сұйықтығымен жуу кезінде науашықтарды құру.
Сол ұңғымада жүргізуге жоспарланған жұмыстарға байланысты жерасты жөндеумен айналысатын ... ... ... ... жуу ... ... ... техникалық наряд-тапсырма алады. Техникалық нарядта ұңғыманы пайдалану әдісі, жерасты құрылысының типі, жерасты жабдығы, көтергіштің типі, тальдік механизмнің жабдығы, әзірлену жұмыстары, ... ... ... ... ... жөндеудің ұзақтығы, ұңғыманы жөндеу бағасы, жөндеуді мерзімінде және жылдам аяқтағаны үшін төленетін сыйақының көлемі, еңбекақы мен сыйақының ауысымдар бойынша бөлінуі ... ... анық ... мен ... ... ... ... үшін түсірудің жаңа технологиясын қолдану кезінде сорғыш қарнақтарды, сорғыш-сығымдағыш құбырларды көтеру мен түсіру кезіндегі жерасты жөндеу ... ... ... ... ... карталар құрастырылады. Жөндеу жұмыстарының тездетілуіне жұмыстың алдыңғы қатарлы әдістерін, өндіріс жаңашылдарының әдістерін, жаңа технологиялық ... мен ... ... ... ... ұйымдастырудың, құрал-саймандарды, құрал-жабдықты дұрыс орналастырудың, жұмысшыларды дұрыс үлестірудің, сондай-ақ жерасты жөндеуін жүргізетін ... ... ... келісімділіктің арқасында қол жеткізіледі. Жөндеу аяқталғаннан кейін кепілдік ұңғымаларды жөндеуден өткізу ... акті ... ... ... жөндеуін жоспарлау кезінде жөндеулердің көлемін анықтап алу керек, бұл ретте ұңғымалардың жерасты жөндеулерінің сипаты, саны мен ұзақтығы, жөнделген ұңғымалардың саны мен ... ... ... ... ... жерасты жөндеулері мен жөнделген ұңғымалардың саны ұңғымалар жұмысының технологиялық ... ... ... ... ... ... ... анықталады. Жөндеулердің ұзақтығы ұңғымалардың жерасты жөндеуіне арналған ортақы ... ... ... анықтама бойынша жөндеулердің түріне қарай сағатпен белгіленеді. Жөндеулердің жиілік коэффициенті kq берілген уақыт аралығы ішіндегі жерасты жөндеулері санының дәл сол ... ... ... ... ... ... бөліндісі ретінде есептеледі:
Kq = P/ nж.ұңғ. ... Р - ... ... саны;
nж.ұңғ. - жөнделген ұңғымалардың саны.
Жөндеулердің жиілік коэффициенті белгілі бір уақыт аралығында орташа есеппен бір ... ... ... ... ... ... ... жөндеумен айналысатын қызметкерлердің міндетіне ұңғымаларды жөндеуге жұмсалатын уақытты барынша ... және ... ... ... ... тұру ... ... және, демек, ұңғымалардың жөндеуаралық кезеңін ұзарту жатады.
Ұңғымаларды жөндеуаралық кезеңі ретінде ... ... ... ... жөндеулерінің арасындағы уақыт аралығы (оларды нақты немесе жоспарланып отырған пайдалану кезеңі) түсініледі. Ұңғымаларды жөндеуаралық ... Мn ... ... ... деректерге технологиялық режим бойынша белгіленген тереңдік сорғыштарды ... ... ... бұл ұңғымалардың жоспарланған жөндеулерінің санын Р, сондай-ақ технологиялық режим бойынша оларды ... ... ... tж., ... ішінде ұңғымадағы тығынды жуу немесе тазалауға жұмсалатын уақытты көрсетеді. Жалпы түрінде ... ... ... ... етіп көрсетуге болады:
М = tk - tж. / ж, (2.8)
мұндағы, tk - ... ... ... ... ... ... қызметтер (кәсіпорын) бойынша ұңғымаларды орташа жөндеуаралық кезеңін Мn.орт. анықтау үшін барлық әрекеттегі ұңғымалардың ... ... ... tk ұңғымаларды жөндеуге арнап жоспарланып отырған жалпы уақыт tж ... ... ... ... ... ... қолданыстағы қордағы ұңғымалар бойынша жоспарланған жөндеулердің қосынды санына (бұрғылау мен әрекетсіз тұрғандарынан пайдалануға енгізілген ұңғымаларды игерумен байланысты болатын жөндеулерді шегерумен) ... ... ... ... орташа жөндеуаралық кезеңі келесі түрде анықталады:
Мn.орт. = Σ tk - Σ tж / ... Σ tk - ... ... ұңғымалар жұмысының жалпы күнтізбелік уақыты;
Σ tж- ұңғымаларды жөндеуге арнап жоспарланып отырған жалпы уақыт;
ж - ... ... ... жөндеулерінің саны.
Мұнай-газ өндіру кәсіпорындарының қызметкерлері жұмыстың жөндеуаралық кезеңін барынша ұзартып және ұңғымалардың пайдалану коэффициентін арттырып отыратын, олардың бекітілген ... ... ... ... етіп, ұңғымалардың сапалы жөндеуіне және мұнайды қосынды өндіру мөлшерінің ... ... ... ... ... ... әзірлеп және жүзеге асырып отыруы тиіс. Ұңғымаларды жөндеу жұмысы түгелдей ... ... ... ... ... ... ... пайдалану шығындарының есебінен жүргізіледі, соңғыларына сол жөндеулер орындалған кезеңдегі мұнай мен ... ... ... ... бап ... ... күрделі жерасты жөндеуі өзіндік ерекшеліктерге ие, себебі ұңғымалар агрегат түрінде ... ... ... ... - қат. Сол ... ... ... күрделі жөндеуі пайдалану деңгейжиегінің және елеулі зақымданулар алған ... ... ... ... жұмысқа қабілетті күйін қалпына келтіру жұмыстарымен, сондай-ақ қойнауларды қорғау жөніндегі шаралармен байланысты. Ұңғымалардың күрделі жөндеуі әрекеттегі ұңғымалар қорын жұмысқа қабілетті ... ... ... ... ... ұңғымаларды қалпына келтіруге (ұңғымалардың әрекеттегі қорын арттыруға) арналған. Ұңғымаларды күрделі жөндеуге аса күрделі жұмыстар жатады, олар алты категорияға бөлінеді:
+ ... ... ... ... Объектіні табандық және төменгі сулардан қоршау.
+ Жоғарғы деңгейжиектерге қайту немесе төменгі деңгейжиектерге тереңдеу.
+ Ұңғымаларды ... ... ... ... да ... ... жұмыстары.
Күрделі жөндеу кезіндегі негізгі жұмыс - ұңғымаларды цементтеу, бұл ... ... ... (І және ІІ ... ... ... мен ... (ІІІ категория) кезінде және ұңғыманы жойған кезде (ІV категория) жүргізіледі. Апаттарды жою (V категория) ... ... алып шығу ... ... ... құм немесе цементпен ілінісіп қалған сорғыш-сығымдағыш құбырларды, сорғыш қарнақтарды, тереңдік сорғыштарды, газ зәкірлерін, ... ... ... алу; ... ... ... ... Басқа жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары (VІ категория) - бұл жағалата орнатылған ... ... ... ... ... ... жою, ... құрылымын өзгерту (қосымша мұнараны түсіру немесе екінші бұтасын қазып орнату), тығын түзілумен күресу, мұнараларды кесу немесе олардың кесілген ... ... ... және т.б. ... ... үшін күрделі жөндеу бригадасы наряд алады, онда ұңғыма жөніндегі деректер, жөндеудің категориясы мен түрі, оның басталу ... ... мен ... бағасы көрсетіледі. Нарядтың арғы бетінде бригаданың еңбекақысы есептеледі.
Қабат қысымын ұстау жөніндегі жұмыстар
Мұнай-газ ... ... ... ... жұмыстарын қабат қысымдарды ұстау цехы (ҚҚҰЦ) жүргізеді. Қабат қысымдарды ұстау цехы судың көлемі мен сапасын бақылау-өлшеу құралдарының көмегімен бақылаумен, оны ... ... ... ... етіп оны сол ... ... отырады. Суландыру жөніндегі жұмысты тәулік бойы жедел басқаруды ауысым бастықтары жүргізеді. Цехтың негізгі жоспарлық ... ... қазу ... ... ... ... көрсетілген суды құю көлемі (Қс) жатады, ол қаттан алынатын сұйықтың ... ... ... Бір жылға арнап құю көлемін анықтаған ... ... құю Қс.т. мен ... ... ... ... күнтізбелік санына tкүнт. Негізделеді:
Қс = Қс.т. · tкүнт., (2.10)
мұндағы, Қс.т. - ... ... ... ... асатын қатқа тәулігіне құйылатын судың мөлшері, м/тәу.
Тоғыту ұңғымаларының саны ... ... ... ... ... құю ... ... келесі формула арқылы анықталады:
Қс = R · Сч · kп (2.11)
мұндағы, R - ұңғымалардың айлық қабылдауыь, ... ... ... - бір ... ... ұңғымалары бойынша есепте тұрған ұңғ.ай жұмыс көлемі;
kп - тоғыту ұңғымалары, станциялар мен су алулар бойынша ... ... ... ... ұңғымалары бойынша ұңғыма-айлармен берілген жұмыс көлемі немесе пайдалану көлемі келесі мағынаға тең:
Сч = nұңғ. · ... / ... Қс = ... · ... · k3 / ... ... саны қатқа арнап белгіленген құю көлеміне, сондай-ақ тоғыту ұңғымаларының айлық қабылдауы мен пайдалану ... ... ... ... қабылдауына қаттың сүзгіш бетінің күйі әсерін тигізеді; оған көбінеки ... ... ... ... ... ... Сол себептен қабылдау көбінесе игеру бөлігі мен геологиялық қызметтің жұмысымен ... Суды ... ... ... ... аса жоғары меншікті салмаққа электрқуаты мен амортизацияға жұмсалатын шығындар, сондай-ақ цехтық шығындар жатады. Сол себептен электрқуатын үнемдеп ... ... ... ... ... ... және цехты басқаруға жұмсалатын шығындарды азайтуға тырысу ... ... ... және ... ... түсетін мұнай мен газ жабық жүйе бойынша жинақталады, ол мұнайды жинақтау және оның ... ... ... ... қозғалуы кезінде мұнайдың атмосфералық ауамен түйісуін болдырмайтындай жағдайларды қамтамасыз етеді. Мұнайды жинақтау жүйесі мұнайды газдан айырып, оны су мен ... ... ... (мұнайдың, газдың, будың) өнімінің жекедара өлшеуін жүргізіп, мұнайды ішкішаруашылық ... ... ... ... мұнайдың жалпы шаруашылық өндірісі мен өткізілу мөлшерін өлшеуді ... ... ... ... ... мен оны ... жинақтау құрылғысына дейін айдау жұмыстарын аудандық инженерлік-технология қызметкерлері жүргізеді. Бұдан арғы мұнайды айдау, оны өңдеуге, сақтауға, есебін жүргізу мен өткізуге ... ... ... ... әзірлеу мен айдау жөніндегі арнайы цехтар орындайды.
Жұмыстың аса ... ... - ... ... ... ... Ол ... мұнай өңдеу кәсіпорындарында және бұл ретте кешенді түрде жүргізілуі тиіс, б.а. оған механикалық қоспалардан тұндыру, сусыздандыру (эмульсиясыздандыру), ... ... ... тұздардан, кальцийден, магнийден, натрийден) және тұрақтандыру процестері кіруі тиіс. Тұрақтандыру ретінде мұнайдан жасанды әдіспен онда ... ... ... ... алу, ... нәтижесінде мұнайдың құрамы әдеттегі жағдайларда тұрақты болып қала береді. Бұл жағдайда мұнай-газ өндіру кәсіпорны өндірілетін өнімнің (мұнай мен газдың) мөлшері үшін ғана ... ... оның ... үшін ... ... ... Бұл ... мұнайды әзірлеу мен айдау цехы өткізілетін мұнайдың сапасын техникалық ... ... ... ... ... қызметін орындайды. Цех мұнайды айдау, әзірлеу, өткізуді, мұнай сорғыш станциялардың, мұнай құбырларының, резервуарлық парктің, эмульсиясыздандыру құрылғысының жөнделуін жоспарлайды. ... ... мен ... ... келесі негізгі көрсеткіштер беріледі:
* тонна бруттолардың мөлшері (Б);
* тонна неттолардың саны (Н);
* ... (Л), ...
* ... ... (ж).
Тонна бруттолардың мөлшері (Б) - бұл ... ... ... қабылдауға және айдауға жоспарланып отырған мұнайдың мөлшері, ол келесі формула бойынша белгіленеді:
Б = Н · 100 / 100-л (2.13)
Тонна неттолардың саны (Н) ... ... ... ... ... ... алынады, ластануы бекітілген нормаға сәйкес пайызбен қабылданады.
Ластану пайызы (Л) - ... ... (Л) ... ... өлшерінің тонна бруттолардың салмақтық санына (Б) қатынасы түрінде болып келетін пайызбен көрсетілген әр резервуар бойынша орташа өлшенген ... = Л / Б · ... ... (ж) - бұл қайнау соңы 1500ºС дейінгі мұнайдағы жанармайлық фракциялардың пайызбен көрсетілген потенциалдық (мүмкін ... ... ... ... ... қатар әр резерваур бойынша орташа өлшенген шама ретінде белгіленеді және жанармайлық фракциялардың салмақтық ... ... ... санына, б.а. тонна неттолардың санына (Н) қатынасы болып келеді:
ж = Пж / Н ∙ ... ... ... ... ... екі бөлімнен тұрады:
* мұнайды мұнай құбырлық немесе тауарлық-көліктік ұйымға өңдеуге арнап өткізу;
* ... ... ... ... - ... ... шығыны ескеріледі. Бұл жоспарды сондай-ақ тұтынушының талап етуі бойынша сұрыптар бойынша құрастырады.
Өткізу жоспарында мұнай тонналарының саны мұнай-газ өндіру ... ... ... ... ... сәйкес келуі тиіс, ал жанармайдың ластану пайызы мен ... - ... ... ... ... ... ... мұнайға арнап әрбір сорты мен резервуар бойынша Өткізілетін мұнайдың паспорты жасалады, онда зертханалық талдаудың деректері көрсетіледі: ... ... ... ... мөлшері, батырылуы, судың мөлшері. Паспорт мұнайды өткізу кезінде соның сапасын растайтын құжат болып табылады.
2.5 Материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру
Материалдық-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру және ... ... ... ... мен запастарын мөлшерлеуге негізделеді. Материалдық ресурстар шығындарының мөлшері белгіленген жағдайда озат технологияны және өндірісті ұйымдастыру мен еңбектің озат әдістерін ... ... ала ... өнім ... ... үшін немесе жұмыс бірлігін орындау үшін оларды тұтынудың максимал мүмкін шамасын анықтайды.
Материалдық құралдар запастарының мөлшерікәсіпорынның үмітті және үздіксіз ... ... ... ... ... ... қажеттілікті есептеу үшін екі әдіс қолданылады: есептік-аналитикалық және ... ... ... әдісті қолданғанда болашаққа түзетулерді есепке ала отырып кәсіпорынды материалдық-техникалық ... ... ... ... ... ... ... жүгінеді. Ғылыми негізделген нормативтерді қолдануға негізделген тікелей есептеу әдісі неғұрлым дәл әдіс ... ... ... өнім ... ... жұмыс бірлігіне белгіленеді, мысалы: өндірілетін мұнайдың немесе тасымалданатын ... 1 ... 1 ... ... 1 Мкал жылуға және т.б.
Қандай да бір материалдық ресурстар түріне деген жалпы қажеттілік ... ... ... яғни материалдық баланс жасалады. Баланстарды әрбір ресурс түрі бойынша құрастырады (энергобаланс, ... ... ... және т. б.). Баланстар екі бөліктен тұратын кесте түрінде болады: бір бөлігі ресурстарға деген ... ... ... ... оны қанағаттандыру көздері көрсетіледі, немесе бірінде - ресурстар, ал екіншісінде - оны ... ... ... міндеті запастарды басқару болып табылады. Запастар нормативі кәсіпорынның қалыпты қызметін қамтамасыз етуді қарастырады.
Материалдық ресурстардың ... ... ... ... және ... ... бөлінеді.
Өткізу запастарына жабдықтаушы кәсіпорын қоймаларындағы запастар, өткізуші және жабдықтаушы ұйымдардың қоймаларындағы запастар, жолдағы запастар жатады.
Өндірістік ... ... ... қоймаларында орналасады. Өндірістік запастар шартты түрде ағымдық, дайндық, сақтандыру және маусымдық болып бөлінеді. Өткізу және өндірістік запастардың мөлшерін анықтау үшін үш ... ... ... ... ... тонна, метр куб);
:: құндық;
:: қатысты (уақыт бірліктері: жыл, ай, декада, тәулік және т.б.).
Ағымдық запасмөлшері орташа тәуліктік қажеттілікті ... ... ... ... ... ... ... Өткен кезеңдегі орташа жылдық интервалды анықтаудың ең қарапайым әдісі - барлық интервалдар күнінің жалпы санын қарастырылушы ... ... ... қандай да бір материалдық ресурстар түрі партиясының санына бөлу.
Мысалы, бір жылда материалдардың 40 партиясы келіп түсті. ... 40 ... ... 600 ... ... Бұл ... ... орташа интервалы tорт=600/40=15 күн.
Партиялар мөлшерінде елеулі сандық ауытқулар орын алса ... ... ... ... үшін ... ... ... интервал бойынша жүргізеді. Әрбір партия салмағын жабдықтау арасындағы интервалдағы күндер санына көбейту тонна-күннің санын береді, ал барлық келіп түскен ... ... ... ... ... тонна-күндердің сомасы жабдықтаудың орташа өлшенген интервалын көрсетеді.
Ағымдық запастың орташа мөлшерін ... ... Зmax- ... ең ... ... ... ... жүктеу, сандық және сапалық қабылдау, сондай-ақ қажетті құжаттарды дайындау кезеңіндегі жұмыс уақытын қамтамасыз етеді. ... ... ... материалдық ресурстарға деген тәуліктік қажеттілікке тең алынады.
Сақтандыру запасы - жабдықтаудың дер кезінде болмауы салдарынан орын алған жабдықтаудағы ... ... ... өндірістік процестің үздіксіздігін қамтамасыз ете алған материалдардың, жабдықтың, отынның қатаң анықталған ең аз ... ... ... ... екі ... ... жүктеу, қабылдау және тапсыруды есепке ала отырып материалдық ресурстарды жабдықтаушыдан тұтынушыға жеткізу ұзақтығымен.
Материалдық ресурстардың келіп түсуі басталған және аяқталған ... ... ... ... мәліметтерді ашу арқылы анықтайды. Маусымдық запастың ең жоғарғы мөлшерін және оның маусымдық ... ... ... ... ... ... бірте-бірте төмендеу қарқынын белгілеу мұнай өнімдерінің маусымдық үзіліс басталғанға дейін жүктелуі тиіс ұтымды көлемін ... ... ... ... талданушы кезеңде ай сайын 1000 т мұнай өнімдерін шығындайды. ... ... ... 6 айға ... ... ... ... тұтынушы мұнай өнімдерінің қажетті көлемін айлық қажеттілікке тең ... алып ... Олай ... ... басталғанда кәсіпорынға талап етілетін 1000 т мұнай өнімдерінің орнына мұнда 6000 т қосымша өнім жеткізілуі ... ... ... ... ... 7000 т құрайды. Осы норманы негізге ала отырып аудан мөлшерін және резервуар ... ... ... ... ... үзіліс аяқталғаннан кейінгі бірінші жеткізу кешігіп қалуы мүмкіндігін де ескеру қажет. Сақтандыру запасы технологиялық ... ... ... етуге негізделетіні белгілі. Сақтандыру запасы жабдықтаудың маусымдық үзілісі уақытында ... ... бұл ... ол ... ... ... ... және бөлек есептелмейді.
Материалдық ресурстар запастарын есептеудің қарастырылып отырған әдістері отын және ... ... ... ... ... ... және жылдам ескіретін заттар бойынша айналым құралдарына деген қажеттілікті осы ... ... ... жабдық бірлігіне шаққандағы типтік наборларының құнына байланысты анықтайды. Осы заттар ... ... ... ... ... сәйкес заттарға қатысты процентпен анықталады. Құндылығы төмен және жылдам ескіретін заттар запастарының құны ... ... ... ... материалдық ресурстар құнының 25 %-нен артып кетпеуі тиіс.
2.6 Күрделі қаржыны есептеу
Капитал шығыны көлемінің нәтижесі құрал-жабдықты қайта бағалау және ... ... ... ... ... ... ... негізінде құруды береді.
Капитал шығының көлемін базалық және енгізу вариантары бойынша бөлек есептейді.
Күрделі қаржы көлеміне ұңғыма түп аймағын тұз ... ... ... ... ... құны кіреді.
Құрылыс монтаж шығындары, тенге.
Қосымша жабдықтары, тенге.
Ұңғыма бағасы, тенге.
Тұз ... ... ... ... ... ... орта ... пайдалану кезінде ұңғыманың түбін тұз қышқылымен өңдегенге дейінгі шығымдылығы 27 т/тәулік болды, ал тұз ... ... ... ... 39,1 ... ...
Q = q*y*kпайд ... - ... орта ... - орта ... ... 27 ; ... - бір финанстық жыл ішіндегі күн саны, 365;
kпайд - ... ... ... ... = ... * 365 * 0,95= 9362,25 тонна ... Q1 - ... ... ... мұнайдың жылдық орта шығымы, т/тәулік.
Шараларды жүргізгеннен кейінгі мұнай ... ... ...
Q2 = ... =39,1* 365 * 0,95 ... ... ... Q2 - шараларды жүргізгеннен кейінгі мұнайдың жылдық орта шығымы, т/тәулік
Өндірілген қосымша мұнай көлемі мына формула ... ... ... Q2 -- ... ... ... өндірілген мұнайдың нақты көлемі, тонна;
Q1 -- жүргізілген шараларға дейінгі өндірілетін мұнайдың бастапқы ... ... = 14910,25 - 9362,25 =5548 ... ... ақы ... ... ... ... ... ... немесе квалификациясының (тек қана мұнай табуға тікелей қатынасатын ... мен ... ... ... өсуі ... ... әкелетін шараларды енгізген кезде есептейді.Жұмысшылар саны мен разрядтарды өзгерген кезде жалақы қорының өзгеруін еңбекақы жүйесіне байланысты ... ... ... ... де жұмысшылардың саны ғана өзгерсе,онда қызметкерлер категориясына сәйкес орташа жалақы бойынша еңбекақы қорын үнемдеуді анықтау қажет.
ЕАҚ=minЕҚ*Кауд.*Ктерр.*Кқж*12*ӨӨП; ... -- ... ... ақы (9720 ...
Кауд. -- аудандық коэффициент (1,1 )
Ктерр. -- территориялық коэффициент (1,14)
Кқж -- ... ... ... ... -- ай ... -- жұмысшылар саны = 15
ЕАҚ=9720*4,28*1,1*1,14*1,25*12*15=11737891,44 теңге ... ... ... ... ... ... ... резиденттері сондай-ақ Қазақстанда қызметін тұрақты мекемелер арқылыжүзеге асыратын бейрезиденттер, жеке кәсіпкерлер. Заңи тұлғалар мен резиденттер, бейрезиденттер үшін ... ... ... ... берушінің қызметкерлерге белгіленетін кірістер түрінде төленетін шығындары. Қазақстан Республикасының Салық Кодексі бойынша әлеуметтік ... 21%-ды ... ... ... да ... да ... ... қорының 25%-ын құрайды.
БШ=ЕАҚ*25/100=ЕАҚ*0,25;
БШ=11737891,44 *25/100=2934472,86 теңге
3 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ, ӨРТ ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... қорғау дегеніміз - құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ... ... ... ... алу, ... және өзге де ... мен құралдарын қамтитын, еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының қамтамасыз ... ... ... ... ... ... қауіпсіздік пен гигиена талаптарына жауап беретін еңбек жағдайында жұмыс істеу құқығында кепілдік берілген. Қазақстан Республикасының Еңбек ... ... Оның ... ... ... ... мен ... қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары белгіленген. Кәсіпорындардың 2006 жылдан 2015 жылға дейін өндірістік дамудың стратегиялық жоспары кәсіпкерлердің ... ... ... ... ... ... мен еңбекті қорғауды жетілдіруге бағдар алады және әрбір азаматтың қауіпсіздік талаптарына жауап беретін еңбек жағдайларына деген конституциалық құқығын жүзеге ... ... ... ... ... ... ... пен еңбекті қорғаудың бірқатар негіздері белгіленді:
* Өнеркәсіптік ... пен ... ... ... үнемі жақсарта беру және бұл міндеттемелердің орындалуына бақылау жасауды қамтамасыз ету;
* Өндіріске тартылған, сондай-ақ өндіріс аймақтарында орналасқан табиғи ресурстарды тиімді ... ... ... ... және ... қауіпсіздігін арттыру, қоршаған ортаға жағымсыз әсерді технологиялық жабдықтардың сенімділігін арттыру есебінен төмендету, оның қауіпсіз және апатсыз жұмыс істеуін ... ... ... ... ... өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздіктің неғұрлым маңызды міндеттерін үнемі арттыру мен шешуді ... ... ... пен ... ... ... саласындағы бағдарламаларды дайындау мен жүзеге асырудың тиімді рәсімдерін жасау;
* Өндірістің көлемі ұлғаюы ... гі ... ... ... мен ластаушы заттардың көлемін жою;
Осы мақсаттарды жүзеге асыру үшін кәсіпорындарда жыл сайын жарақаттану мен ... ... ... ... алу, ... ... ... өндірістік техникалық қауіпсіздігі деңгейін көтеру жөніндегі ұйымдастыру, техникалық іс-шаралар дайындалып, іске асырылады. Бұл бағыттардың жүзеге асырылуы жүйелі түрде бақыланып отырады. ... ... ... ... декларациясы Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөніндегі министрлігіне, облыстық әкімдікке жіберіледі. Жұмысшылардың өндірістегі ... ... мен ... ... ... арттыру жөнінде жұмыс жүргізіледі. Бұл мәселелер Компания аясында жыл сайын ... ... ... ... ... және ... ... саласындағы құқықтық негіздер:
1. Қазақстан Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті ... ... ... ... ... ... стандарттарды, ережелерді, нормаларды әзірлеу мен қабылдауға;
2. Еңбек жағдайларын , ... және ... ... ... мен ... ... ... мен технологияларды әзірлеу және енгізу, еңбекті қорғау, қызметкерлердің жеке және ... ... ... ... жөніндегі қызметті экономикалық ынталандыру жүйесін құруға және іске ... ... ... және ... ... ... бойынша ғылыми-зерттеулер жүргізуге;
4. Өндірістегі жазатайым оқиғалар мен кәсіби ауруларды есепке алудың ... ... ... ... Республикасының еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы заңдары талаптарының ... ... ... мен ... ... ... және ... қорғау саласында қызметкерлердің құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуына қоғамдық бақылауды жүзеге асыруға жәрдемдесуге;
7.Өндірістегі жазатайым оқиғалар мен ... ... ... ... ... ... ... отбасы мүшелерінің заңды мүдделерін қорғауға;
8. Өндірістің және еңбекті ұйымдастырудың қазіргі заманғы техникалық деңгейінде жойылмайтын ауыр жұмыс үшін және ... ... ... және қауіпті жұмыс үшін өтемақылар белгілеуге;
9. Еңбек жағдайлары мен еңбекті қорғауды ... ... ... ... және шетелдік озық тәжірибелерін таратуға;
10. Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі мамандарды даярлауға және олардың біліктігін арттыруға;
11. Еңбек ... және ... ... ... халықаралық ынтымақтастыққа бағытталған.
Біздің елімізде еңбеккерлердің еңбегін қорғауға барынша көңіл бөлінеді. Мемлекет бұған қаржы аямауға тиіс. Әр өндірістегі ... кең ... ... ... аяқ ... ... ететін жеке тұлғаны қорғау қауіпсіздік техникасының ең сенімді құралдары енгізілуде, өндірістік жарақат алу мен кәсіби ауруларды кәсіпорындарында санитарлық-гигиеналық жағдайлар жақсартылуда. ... ... күні кеше ... ... ... ... ... және денсаулығының сақталуы көпшілік жағдайда әркімнің өзіне, оның мамандығы мен еңбектің қауіпсіз тәсілдерін қалай меңгергендігіне байланысты болатынын жақсы сақтауы керек. Бұл ... ... ... ... ... істеу ережелерін меңгеруіне көмектесуге арналған. Оның беттерінде еңбек қорғау жөніндегі заңның негізгі актілері, сондай-ақ әр өндірісте еңбек ... ... ... ... ... жұмысшылар мен қызметкерлерге жұмыс уақытында залалы үшін жауаркершілігі туралы мәліметтерді ... ... ... ... заң ... ... ... кәсіпорындарда, мекемелерде, ұйымдарда, оның ішінде ауыл шаруашылығы кәсіпорындарында да әкімшілік еңбектің қауіпсіздік жағдайлары жасалуы ... ... ... ... ... ... техникасының осы заманғы құралдарын енгізуге және жұмысшылар мен қызметкерлердің кәсіби ауруларға ... жол ... ... ... ... ... ... әкімшілікке барлық жұмыс орындарын тиісті техникалық жабдықтармен қамтамсыз ету және бұл ... ... ... ... ... сай ... жұмыс жағдайын жасау жауапкершілігі жүктеледі. Мұнадай ережелерді кәсіподақ келісімі бойынша бекітеді. Әкімшілік жұмысшылар мен қызметкерлерге ... ... ... ... ... ... және ... қорғаудың басқадай ережелері бойынша нұсқау беруге жауапты, сонымен қатар еңбек қорғау жөніндегі нұсқаулардың барлық талаптарын қызметкерлердің орындауын тұрақты ... ... ... ... ... ... мен ... жұмыс істеу ережесін белгілейтін еңбек қорғау жөніндегі нұсқауларды, сонымен бірге машиналармен және механизмдермен жұмыс істеудің ... жеке ... ... ... ... ... ... Еңбек жағдайы зиянды жұмыстарды, сондай-ақ ерекше температура жағдайында немесе лас жұмыстарда істейтін жұмысшылар мен қызметкерлерге белгіленген норма ... ... ... киім, арнаулы аяқ киім және басқа жеке қорғану құралдары беріледі. ... ... ... ал ... әсер ... заттардың денеге залал келтіруі мүмкін жұмыстарда жуғыш және залалсыздандыратын заттар тегін беріледі. ... ... ... ... мен ... ... сүт ... соған теңестірілген басқа тағам өнімдері, ал еңбек жағдайлары ерекше зиянды жұмыстарда емдік-сауықтырғыш тағам тегін беріледі. ... мен ... ... ... ... ... байланысты мертіккенде немесе денсаулығына басқадай залал келгенде Ережелер ... ... ... ұйымдарға материалдық жауапкершілік жүктеледі. Еңбек ететін жұмыскерлерге қартайғанда берілетін зинетақы жеңілдік ... ... ... ... су және ... ... ... ауылшаруашылық техникасы жөніндегі мемлекеттік комитетте еңбек еткен әйелдердің жұмыс өтілі 15 жыл, ер ... 20 жыл ... ... ... іс ... ... бойынша еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыруға басшылық ету жауапкершілігі әкімшілікке жүктеледі. Қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және өрт ... ... ... ... ... ... ... нормалары мен ережелердің және еңбекті қорғау жөніндегі заңдардың орындалуын бақылауды іске асыратын тікелей басшы , өзге міндеттерден босатылған, қауіпсіздік техникасы ... ... (аға ... болып табылады.
3.2 Электр қауіпсіздігі
Электр қауіпсіздігі техникасы бойынша арнайы талаптар келесідегідей ережелердің орындалуын қарастырады:
- аппараттың бекітілу беріктігін, жер үсті ... ... ток ... ... ... мүмкіндігіне байланысты жұмыстарды тексеру керек және ол жұмыстар қондырғы, рубильник токтан ажыратылған кезде жүргізілуі керек;
- трансформатордың ... ... ... және ... бронясы жер сіндірілген болуы керек;
- ұңғыманың шегендеу тізбегі жер ... ... ... ... ... ... ... керек;
- басқару станциясындағы релейлі аппараттарды және өлшеу құралдарды қондырғанда, жөндеу үшін алғанда, ... ... және ... қондырғы өшірілген болуы тиіс және оның біреуінің біліктілігі 3 топтан төмен болмайтын екі маман жүргізуі ...
- ... ... ұңғыма сағасына дейін, арнайы тіректер арқылы жер бетінен 400 мм биіктікте желі жүргізіледі;
- ... ... ... ... кезде қол сұғуға болмайды;
- қондырғының оқшаулануының кедергісі 1000В - қа дейін болады;
- басқару ... ... ... ... және ... ... ток ... ажыратылған болуы тиіс;
- мұнарада белбеуге, ал мачтаның аяғына хомутпен бекітілген кронштейндегі ... ... ... ролик ұсталады;
Бұндай операция жүргізіліп жатқан жердегі алаң қоршалған болуы қажет және түсіру-көтеру қондырғысының ... ... ... ... бар ... ... Көтеру-түсіру операциялары кезінде, ролик арқылы өткізілетін желі мұнараның элементтеріне, ... ... ... ... ... қауіпсіздігіне қарай мекен-жайлар үш топқа бөлінеді. Басқа екі ... ... ... ... ... өзінде ұшырамайтын онша қауіпті емес мекен-жай. Мынадай белгілердің біреуі кездесіп қалатын тым ... ... ... яғни ... ... ... ұзақ ... бойы белгілі мөлшердегі пайыздан асып тұрады; өндірістік жағдайда өткізгіштерді ... ... мен ... ... еніп кететіндей мөлшерде шаң-тозаң пайда болады, ток өткізетін едендері болады (балшықтан, ... ... және тағы ... жасалған) , ыстықты (температура +300 асқанда): бір жағынан адамның бір мезетте ... ... ... ... ... ... ... үйдің немесе механизмнің әсерінен жалғастырылған металл конструкциясының ... ... ... ... ... ... қауіпті мекен-жай; ерекше ылғалды; изоляцияларды бүлдіретін химиялық активті буын бір ... тым ... ... ... ... одан да көп кездесетін мекен-жайлар. Сақтандыру плакаттары бөгде адамдарды немесе электр қондырғысында ... ... ... ... ... токтан ажыратылған қондырғының элементтеріне ток беру сияқты қателіктерден сақтандырады.
Ажыратқыштардың және ажыратқыш жетектердің тұтқасына деген сияқты ... ... ... ... жағдайлары сақталған жұмыс орнында рұқсат етілетін плакат ілінеді (көгілдір түске ақ шеңбер толтырылып жазу жазылады): . Адамның бас сүйегінің суреті ... ... ... ... ... ... плакатта деп сақтандырады. Мұндай белгілерінің аспалы линиясындағы тіреу де жапсырылады. Кернеуі 1000 в ... ... ... бар мекен-жайлардың кіре берісінде қызыл түсті найзағай белгісі және ақ ... ... ... ... ... жазуы сәл басқаша осындай түсті плакат: - мекен-жайдың кіре берісіне және кернеуі 1000 В астам ток жүріп ... ... ... ... ... деп жазылған плакат іліп қояды.
3.3 Электр қондырғылары мен электр берілістерін жөндеген кездегі қауіпсіздік шаралары
Электр қондырғыларын ... ... ... ... ... мен ... ... Тегіс жерге орналастырылатын сатының резинкамен қапталған табаны және жерге тірелер ұштарында үшкір темір болуы керек. Аспалы сымға жалғастыру қажет болса, оның ... ... ... орнатады. Жалғанған сатыны пайдалауға болмайды.
Кран үстіндегі аралықтарға , металл құрылымдардың элементтеріне т.б. қосалқы орнатқанда, сатының ... және ... ... осы құрылымдарға мықтап бекітеді. Электр қондырғыларды күтіп баптағанда, сондай-ақ жөндеген кезде ... ... ... ... ... ... шығып жұмыс істеуді екі адам атқарды да, оның біреуі жерде тұрады. Найзағай басталған кезде аспалы желідегі, ашық тұрған бөлгіш қондырғылардағы, ... ... ... ... жалғанған жабық бөлгіш қондырғылардағы барлық жұмыстарды атқаруға тыйым салынады.
Ток жүріп тұрған бөлшектерге, тіпті олар токтан ажыратылған ... да, ... ... кездейсоқ ақаудан немесе ағаттықтан онда токтың қалмағандығын мұқият тексереді. Мұнадай ... ... ... ... ... ... ... көрсететін басқа да құралдармен жүзеге асырады. Егер кернеу жоқ болса, онда шам лампасы жанбайды, кернеулікті ... ... ... ... ток өткізбейтін қолғапты киеді. Электр қуатын беретін аспалы желі ақауларын ... ... ... ... ал олай істеуге болмаған жағдайда оны қысқартады. Монтер бағанға шығар алдында оның беріктілігін байқайды, ал ... ... ... ... ... ... ... оған шығуға болмайды. Бекітілмеген ағаш тіреуге , егер оның диаметрі шірудің нәтижесінде 20% ... оған ... ... болмайды. Кран үстіндегі аралықтарға , метал құрылымдардың элементтеріне т.б. қосалқы орнатқанда, сатының жоғарғы және ... ... осы ... ... ...
Бағанға табан темірсіз немесе өрмелегішсіз және белбеусіз шығып, түсуге сондай-ақ, бұрыштық тіреу арқылы ... ... ... ... сым ... ... түсуге рұқсат етілмейді. Сымды ыстықтай дәнекерлеген жағдайда ыстық дәнекер құйылған бақырашты кеудеден жоғары көтеруге ... ... ... ... қосылатын сым жұмыс істеп тұрған адамнан ең кемі 0,5 м қашықтықта болуы тиіс. Пісіру жұмысын атқарған ... ... ... - көкшіл көзілдірік киеді. Қосымша термит патрондарды пісірушінің жұмыс сөмкесіндегі металл қорапқа салып, термит сіріңкесінен және басқа да ... ... ... ... ... ... ... сіріңке өзара үйкелмес үшін оларды жеке-жеке қағазға ... ... мен ... ... ... ... тасымалдаған кезде шайқатуға болмайды.
3.4 Өндіріс орындарында өрт қауіпсіздігін қамтасыздандыру
Өрт шығуының негізгі себептері - өндірістің техникалық және ... ... ... ... ... , ... және пешті дұрыс қолданбаудың және т.б. әдістердің кесірінен өорт шығады. Жану дегеніміз - ... ... ... ... ... зат пен ... байланысқанда олардан жылу мен жарық шығады. Жанудың басталуына көп ... ... ... ... және ... ... ... оттегі әсер етеді. Ауаның ішіндегі оттегі 10%-ке дейін азайып бара жатқанда, ол шокқа айналады. Өрт қауіпсіздігі - бу мен газ ... ... және ... ... , өрт ... жылдамдығы, қатты заттардың пайда болуы. Фонтандық және газлифттік скважиналардың жер үсті жабдықтарында өрт болудың жағдайларының мүмкіншілігі олардың ... ... ... ... ... және газ ... ... және тұрба тізбектегі соққылау қауіптілігі, тұрба тізбегінің жарылысы кезіндегі жарақаттар және басқалар. Фонтанды скважиналарды ... ... ашық ... ... жоққа шығара алмаймыз, ізімен жарылыстар, өрттер және газбен улану болуы мүмкін. Ашық ... ... ... ... ... игеру кезінде болуы мүмкін. Сонымен қатар, скважиналар басқыншылық ортада пайдаланылғанда ашық фонтандануы ... ... ... ... кезінде жер үсті коммуникациясының жарылыстары, скважина ішінде жарылыстар (скважинаға ауаны айдаған кезде) және жұмыс істеушілер үшін анықтайтын қауіп көрсететн басқа ... да ... ... ... ... ... сонымен қатар сағалық арматураны құрастыру және бұзып қайта жинау бойынша жұмыстар кең ауқымды және қауіпті. Белгілі ... ... ... ... немесе ысырылманы ауыстырған кезде, лубрикаторды, шайбылы өлшеуішті қондырғанда, гидратты шөгінділерді жоюда пайда болды. Пайдалану қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ұстауды керек етеді. Әсіресе белгіленген шектерде фонтандық арматураның арасындағы қысым мен ... ... ... ... ... тұрақты түрде ұстауды қамтамасыз ету қажет. Пайдалану барысында манометрді және оның жөндеуден өткендігін және басқа бақылау - өлшеуіш аспаптарды жүйелі ... ... ... арматураның жөнделгендігін жұмысшы аудандарын және басқыштардың жағдайларын бақылауды қамтамасыз етеді. Ашылған жетіспеушіліктер өз ... ... ... ... сонымен қатар, басқа жөндеу жұмыстары (мұнай және газдың шығуын жою) қысымның төмендеуінен кейін өткізіледі. Мұнайды өндірудің сораптық тәсілі ең көп ... Осы ... ... ... ... істеу негізіндегі жұмыс істейтіндердің жарақаттану қауіптілігі станок - тербегіштердің қозғалатын бөліктерінің техникалық жағдайларын ... ... ... ... ... ... ... тәртібінің өзгеруі және жер үсті жабдығын жөндеумен байланысты, осындай операциялар қатарына мыналар жатады: сына түрдегі ремендерді ауыстыру жұмыстары, арқан ... ... ... - ... ... ... сонымен қатар, редуктордың тербелуі станок - тербегіштердің басқа бөліктерін ауыстыру.
Белгілі қауіптілік сағалық ... ... ... ... сальниктік тығыздаушыны тығу, сұйық шығатын құбыр желісін қосу және айырып тастау және ... ... күш ... ... және басқа жұмыстарда пайда болуы мүмкін. Қызмет етуші тұлғалардың жарақаттануы станок- тербелгіштердің электржабдығына қызмет ету кезеңінде болуы мүмкін. Өз ... ... ... - ... ... талаптарды, оларды жұмыста беріктігін қамтамасыз ету мен қауіпсіздігін бағыттауды қанағттандыру қажет. Станок-тербегіштер баспалдақтармен, алаңдармен және алдын ала сақтайтын қоршағыштармен ...
4 ... ... ... БӨЛІМІ
4.1 Биосфера компонентіне жобаланатын кешеннің әсер етуін ... ... ... ... ... ... ... жобаланады:
- алдын-ала қыздыру
- сумен тасымалдау
- араластырғыш
- жылу ... ... ... ... ... Сызықтық бөлім, құбырөткізгіштен, лупингтен, тиек арматурадан, жолдардан жасанды және табиғи өткелдерден және т.б.
2) Айдау станциясы
3) Жылу ... ... орын - ... ... ... ... құбырөткізгішпен тасымалдау кезінде атмосфераны, гидросфераны және литосфераны ластайды. Негізгі бұлардың ластауы келесілер:
* резервуарларды толтырғанда және ... газ ... және ... ... ... ... ... жеңіл көмірсутектерді және күкіртті қосылыстарды лақтырғанда;
- авариялық жарылыс және кешу кезінде ластанған бұралқы судың бетінде мұнай буланады, қорытындысында жарты ... ... ... ... сумен ағып кетеді.
- құбырөткізгішті және резервуарды парафин смолалы шөгінділер және ... ... ... станциясында және мұнай құю орындарында қоршаған ортаны ластаудың қайнар көзі - мұнай және ... ... ... үшін ... ... ... қондарғылар және құю жабдығы (шлангалар) үшін әртүрлі сыйлықтар. Онымен қоса айдау станцияларда және құю орындарында үлкен ... ... ... ... ... өзі ... ластанудың көзі болып келеді. Бұған ілмек арматура, мөлшер реттеуіш бұранда, әртүрлі қосылыстар (фланецті муфталы, пісірмелі түйіспе) және ... ... ... ... ... және мұнай құбырөткізгіштің құю орындарын да ең негізгі атмосфераны ластау көзі, буланудан ... ... ... ... ... ... саналады.
4.1.1 Атмосфераға әсері
Мұнайларды құбырөткізгішпен тасымалдау кезінде атмосфера бөлігінің қабатында негізгі ластанудың көзі болып - мұнай ... ... ... тоқтап қалған кезде мұнайды лақтыру апаты. Және мұнайды резервуарда сақтаған кездегі булану, және де оның өнімінің жануы. Құбырөткізгіштің жұмыс ... ... ... ... ... пісірілген проволка және т.б.), құрлыс-монтаж жұмыстары, (жөндеу және пайдалану) ... ... ... ... Басқада атмосфера қабатының ластану көзі басты және кейбір аралық айдау станциясында салынатын резервуарлық ... ... ... және температураның күнделікті тербелісінің нәтиже кезінде өнімнің атмосферада булануы белгіленеді.
Сызықтық бөлік ... ... ... ... мұнайдың өзінен жануы анда-санда және уақытша болса да, ол ... ең ... ... көзі ... ... ... қоса өрттің болу себебі отты дұрыс қолданбаудан және деалдын-ала ластанудың болдырмау үшін мұнайды жағады. Ауаны ластаудың ... ... Оның ... және ашуланшақ қасиетімен. Осыған қарап бұдан да атмосфераға зиян келтіретіндерге оттық көмірсутекжәне күкірт ангидрид жатады. Нәтижесінде мұнайдың жануына әкеледі.
Кесте ... ... зат және ... ... жеріне байланысты атмосфера ауасындағы (зиянды заттардың) ШЖК -сы
Зат
ШЖК
Бір жоғарғы текті ... ... ... ... ... аз ... ангидрид
0,5
0,05
Күкіртсутек
0,008
0,008
Оттекті көмірсутек
3
1
Хлор
0,1
0,03
Шың, күйе
-
-
Ластанған ауаның салдарынан атмосферадағы зиянды заттарды құраудыескерту үшін сәйкесінше ... ... ... ... Зиянды заттардың мүмкін концентрациясы деп саналады. Ол дегеніміз адамның ағзасына ... және ... тура және ... ... ... ... ... қабілетін төмендетпейді; көңіл-күйін түсірмеу. Мүмкін емес дегеніміз өсу қабілетіне, ... ... ... ... ... тұратын жерін шартына әсер ететін зиянды заттардың концентрациясы. Зиянды заттардың шекті жіберілген концентрация (ШЖК) дегеніміз ... ... ... ... ... уақыт ағымында ешқандай ауыру немесе патологиялық өзгерістерді ... ... ... заң ... екі ... ШЖК ... Бір текті жоғарғы және тәулік бойындағы орташа мөлшер. Бертекті жоғарғы ШЖК апат ... ... ... ... болған атмосфераға зиянды заттарды массивпен лақтыру ескеріледі. Тәулік бойындағы орташа мөлшерде күнбойының аралығында ең жоғарғы және ең ... ... ... ... ескереді. Бұл кенцентрация күн бойында ел мекендегенде алынған барлық сыналған орташа арифметиканы көрсетеді.
4.1.2 Гидросфераға әсері
Станцияда негізгі сумен қолданылатындар:
-өртке ... ... ... шаруашылық тұрмысқа қызмет ету
-бу жіберілген қазандар орнатылған орын
Ішетін су ретінде біз жақын орыннан әкелінген суды ... ... үшін жер асты және ... суды ... ... жүйе ... өшіру және өртпен өшіру
-бу жіберілген қазандар орнатылған орын
-құбырөткізгішті және ... ... ... мен ... ... ... қызметкерлері жерасты су қабатының су қоршауымен шектелген, оның ... және ... ... ... ... суды жасайды.
Мұнайды айдау станцияларының кешенінде су айналыс жүйесі мыналар бар:
- тұрмыстық, администрациялық, өнеркәсіптікғимараттарды жылыту үшін ... ... ... және ... ... үшін авто машиналарды тасымалдауды және арнайы техникалық, радиатордың - - - ... және де ... ... ... кәсіпорын ғимараттарын дымқыл жинап жуу үшін көмекші жағдайға суды ... ... ... суды ... мөлшеріне санитарияға, тұрмыстық және шаруашылыққа жағдайларында жұмсалатын су кіреді. Судың бұл жұмсалатын түрінің шығыны екі ... ... ... ... жұмыс жасайтын адамдардың санымен (ішу, душ, тамақ істеу және т.б.) анықталатын судың шығыны.
- екінші территорияның аумағына құйылатын ... ... ... ... (административті ғимараттардың аумағы, өндіріс аймағының аумағы, жасыл егілгендер және т.б.)
Суды бөліп беру
НПС кешендерін пайдалану ... ... ... ... судың қалыптасуы жүреді:
1) өнеркәсіптік бұралқы су арқылы ... ... ... және ... салудан, өндірістік ғимараттан, сораптық станциядан, лабораториядан, гараждан, котельныйдан және т.б. кешендерден;
- ... ... ... суы, ... арқылы мұнай өнімін суландыруы ауадан үлкен және кіші демалу процесінде резервуарға түсуі қорытындысында пайда болады.
- тазалау және резервуарды жууда, ... жол ... ... жуу, ... ... және құю эскадада және т.б.-ға құятын мұнайды шайып кету кезінде жуатын сулармен келтіріледі.
2) тұрмысшаруашылық бұралқы су - бұл ... ... және ... ... душтар, ас үйлер және т.б. қызмет істейтін қызметкерлердің тұрмысқы керекті заттарына көңілінен шығуы.
3) жаңбырлы - жаңбыр ... және ... ... қар ... еруінен құралады.
Әр өнеркәсіп кешенінде бұралқы суды әкету үшін үш түрлі канализация жүйесі қаралады:
- өндірістік немесе өндірістік ... ... ... ... таза ... ... тармағына өндірістік ғимараттарына және техникалық құрылыстарды ағындылардан бөліп шығу, өндірістік қызметкерлерінің қорытындысында пайда болатын тауарлы ... ... ... ... ... және ... ... жатады.
Тұрмыс канализациясы жүйесінде қызмет көрсететін қызметкерлердің тұрмыстық жағдайын қанағаттандыратын процесінде пайда болатын ағындылар бөлініп шығады.
Канализацияның шартты таза суына негізінен ... ... ... ... ... үрлеу және айналыстан сумен жабдықтау жүйесінің кейінгі котельный кезінде химиялық судан тазаланудың ағындығы суи түседі.
4.1.3 Литосфераға әсері
Жерлердің ... ... ... жер ... ... және жылу ... қалдықтарын орналастыру: тазалау құрылысы, рельефті төмендету, қалдықтарды сақтау үшін сыйымдылық
-мұнай ... ... ... ... апатты лақтыруы
-тазалау құрылысының шлагы
2) тұрмыстық қалдық
Жердің бұзылуы құрылыс кешендерін салу ... ... ... аумағында территориясын есептеуде, траншей, жолдарды эстадалар)
4.2 Ұйымдастыру шаралары
Бұл жобалауда мен ең керекті экологиялық бөлімін және ... ... ... ... ... басшылығымен қарастырамын. Бөлім штатында қоршаған ортаны қорғаудың екі инженері жұмыс істейді. Олардың жұмысына кіреді:
-атмосфера, гидросфера және литосфера монитонгысынның жағдайы.
-қоршаған ортаны ... ... ... ... ... ... құжаттарын негізінен план-картографиялық және басқада жер құрылысы және басқада фондтық құжаттарын ... ... ... анықталады
-жер бетінің жыныстарындағы құнарлы қабатының қуаты
-жер бетінің құнарлы қабатының сапасы және құнарлы жерінің жоғары шамасы, олардың қоспасы және оларды ... жер ... ... ... ... ... ... қорғау шаралары және қоршаған ортаны қорғауды инженерлік қорғану
4.3.1 Атмосфераны қорғау
Айдау станциясында және мұнай құю орындарында қоршаған ортаны ластауды көзі - ... ... ... әртүрлі сыйымдылықтар, тазалау құрылымы, құю жабдықтар. Және де айдау станциясында және құю орындарында үлкен дейгейдегі технологиялық жабдықтармен жабдықталған. Бұның өзі ... ... көзі ... табылады. Бұған ілмек арматура (асырмалы, винтельді, крандар) әртүрлі жалғаулар (фланецпен, муфтамен, пісіріп түйістірілген және т.б. арқылы) және құбырөткізгішті тасымал жолдар ... ... және ... ... ... құю орындарында ең бірден-бір ластау көзі болып резервуарлар саналады. Онда ... ... көп ... ... ... бөлініп шығады.
Резервуарлар лай заттарды санын азайту үшін ... ... ... және ... ... ... жүйесі;
-дөңгелек резервуарға кірердегі ауа ағындысының шағылысы.
Пантондар синтетикалық құрал-жабдықтардан жасалған. Буланудан 70-80%, ... ... 80-90% және газ ... ... 35-70% ... ... қақпасымен және пантонмен резервуардағы мұнайдың булануы кезінде жоғалтудытөмендету үшін пантонмен резервуар қазығының арасындағы сақиналы саңылауда ілмек тәрізді тығынмен беріктіріледі. ... ... ... үшін жаңа ... ... өндіріліп шығарылды. Осының арқасында тығынның ішіндегі газ кеңістігін ... ... және оның ... ... ... НДКМ және КПГ ... ... алу және сақтандырғыш клапандары тиімді. өйткені олардың өтімділігі типтік клапандардан 4 есе жоғары бұның өзі бір резервуардағы олардың саны ... ... ... көмірсутектерді жоғалтумен көмектесудің тиімді әдісі - мұнайды резервуарсыз айдауың жүйесіне өту.
Бұл резервуардың сорапқа ьасты ... ... ... арқылы жалғануымен жетеді.онымен қоса резервуадағы азаяды және соған сәйкес жеңіл көмірсутектердің жоғалуы төмендейді. ... ... ... ... ... ... тығыздауыштан мұнайдың ағып кетуіне әкеледі.
4.3.2 Гидросфераны қорғау
Бұралқы суларды әкету үшін келесі канализация жүйесінің ... ... ... ... ... ... жүйесіне тұрмыстық ғимараттардағы тұрмыстық бұралқ сулар өздігіне түседі.
Тазалау құрлысының тұрмыстық бұралқы суының ... 15 ... ... ... ... 90 - 95 - ке ... ... сораппен жаңбырлы суларды тазалау құрлыстарының жобалауына тұндырғышты қарастырғанда және буферлік резервуардағы ... ... ... және үш ... ... ... ... алдында беріледі.
Словак өндірісінің биологиялық тазалаудың құрылысы, келесі бөліктерден тұратын жабылған пластмас резервуарымен таныстырады:
* бірінші тұндыру үшін екі камералы тұндырғыш;
* ... ... ... ... ротоциялық түйіспелер;
* екінщі тұндыру аумағы;
* лайдың жиналу аймағы.
Тазалау ... ... ... ... ... ... ... арындылығында құрылған әдіспен шектеледі.
Өндірістік - жаңбырлы ... ... ... ... ... ... ... жабдықталған ашық алаңдарда жаңбырлы су қабылданады. Күнделікті лақтыру қарастырылмайды.
Жер асты суларын болдыртпау үшін ... ... ... ... ... және ... ішіндегі пазух және ашық авто жолдар түрімен, жаңбыр жиналған құдықтан және ары қарай ... ... ашық ... ашық ... ... ... ... тұрмыстық бұралқы су өз ағысымен септикке, одан әрі бұралқы суды биологиялық тазалайтын блок - боксқа түседі;
* ... ... су ... ...
* ... - ... суды ... әкету; (тазалау орнынан мұнаймен өндіру операциясында)
* өте маңызды ағындыларды жабдықтайтын, тік жоспарларды орындау;
* резервуардың айынан мұнайдың ағып кетпей ... үшін ... ... ... жинау және әкету үшін ортасында құйғышы бар темір - бетонды плита қарастырылады;
* қатты қабықпен ашық технологиалық алаңдар ... ... ... ... ... ұстап қалу үшін тесік және көлденең ұстағыштар жасайды. Олардың аз тиімді немесе жоқтың ... ... ... және су тартушы қондырғыларға құюына, бұралқы суды тазалау үшін салу жұмыстарының тәртібін бұзады, алдын - ала ... ... ... ... бұралқы судың шығыны 100 м3/күннен аз болған жағдайда, ұстағышты тұрғызбауға да болады. Тесік құм ұстағыштар коллекторда бұралқы суды әкететін құдықты ... ... ... құбыр тартпадан өтеді. Астыңғы бөлігінде бір, екі немесе үш көлденең тесігі бар болады. Бұралқы сумен бірге түсетін ... ... ... ... және ... ... одан ... жойылады. Көлденең құм ұстағыш тік бұрышты типті болып келеді және екі немесе одан да көп секциядан тұрады. Құм ... ... және одан ... ... болады. Олар секцияны өшіру үшін және секйияларды ... ... ... ... ... ... үшін ... орналасқан жерде құмдақтың түбі бұрыш жасап (ең кіші бұрыш 45º) ... ... ... ... жүршен кезде, бұралқы су ағының қозғалыс жылдамдығынан аспау керек:
Сәйкесінше, аз және ... ... ... ... - 0,6 - 1,0 ... ... - 0,15 - 0,3 ... ұстағышты пайдалану кезінде кректі:
* техникалық жөндеуіне (күнделікті бақылау) шөгуіне және судың деңгейіне бақылау жүргізу;
* табиғи шөгінділерден тазалау; көлденең - екі ... бір рет, ... - ... жиналуынан басқа құм ұстағыштардың лай бөлігіне; тартпаның оның лай бөлігіне ... ... ... ... ... кірердегі шиберлер көмегімен оның реттеу арқылы суларды ... ... ... ... ... (құм ... көп секциялы болғанда);
* құм ұстағыштан құмның шөгуін болдырмау үшін, ... ... ... ... есептік шығынмен, сәйкесінше, олардың келіп түсуін реттейді.
Құм ... ... ... ... ... ... отырып, екі күнде бір реттен аз емес өлшеу.
Қалқымалы және эмульгиралық бұралқы суды тазалау, ... бір ... ... арқылы жүреді.
Мұнай ұстағыштар - бұл тұндырғыштар (әсіресе көлденең түрлілерде). ... ... ... бөлінеді және олардың меншікті салмақтарының айырмашылықтарының арқасында, бетіне ... Және де онда көп ... ... ... ... ... пайдалану және тазалау құрлысының тоқтамай жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін мұнай ұстағыштарда екі секциядан аз болмау керек. ... ... ... ... ...
* ... мұнайларды әкету және ұсау үшін басқада қондырғылар ... ... ... ... су элеваторлариен, прямкадан шөгіндіні тазалауға көмектесетін құмды сораптар немесе донна клапандар;
* булы немесе сулы иректердің көмегімен қыздыру.
Әрбір ... ... ... ... ... 200 мм ... ... және мұнай жиналатын құбырларды мықты қабырғаларда орналтқан.
Бұрылқы ... су ... ... ... камераларға түседі. Одан олар өздігінен жүретін құбырөткізгіштерден мұнай ұстағыш секцияларға бөлінеді. Кірерде тұндырғыш бөлігінің секциясына тесік қалқа ... ... ... ... ... ... бұралқы сулардың ағыны тура мөлшерде ьөлу жүреді. Тұндырғыш бөлігінің соңында су мұнай тоқтататын қабырғадан ... және су құю ... ... ... науаға түседі, одан кейін құрама коллекторға түседі.
Мұнай ұстағыштың ... ... ... клапандары арқылы арнайы құбырөткізгіштің немесе сұғындырманың көмегі су элеваторлармен, шламды сораппен, гидравликалық ... ... ... ... мұнай ұстағыштар жергілікті және орталықтандырылған болып бөлінеді.
Жергілікті мұнай ұстағыштар - ... ... ... ... бұралқы суларды тазалау үшін үлкен мұнай бааларында орналастырылады.
Ортлықтандырылған мұнай ұстағыштар ... ... құю ... ... айдау станцияларының жалпы су ағындыларын тазалауүшін орналастырылады.
4.3.3 Литосфераны қорғау
Магистралды құбырөткізгіштеріндегі апаттан ластану және бұзылу кезінде жерлерді рекултифкациалау процесіне кіреді:
* құрамынан ... ... ... ... рекултификациялау (техникалық және биологиялық бөлім);
Жердегі ластанған мұнайды рекултификациялау бірнеше ... ... ... ... ... көрсетілуі керек . Уақыт кезеңінің және мерзімінің рекултификациясы ластанудың деңгейіне; берілген табиғаттық аймақтың климаттық ... ... ... сәйкес белгіленеді.
Екі түрлі ласанудың түрі айқындалды:
* бір қалыпты ластану, өздігінен агротехникалық қабылдауды ... ... ... ... ... ... ... тудыруға және қышқылданған көмірсутек процесімен белгіленуіне себепші болатын, маңызды щаралардың көмегімен жойылуы мүмкін.
Лас заттарды лақтыру нәтижесінде қатты ластанған кезде және ... ... жер ... ... ... ... жолмен алып тастау керек, содан кейін ластанған жер қыртысының аймағын жинайтын құрал - ... ... ... ... құммен). Жиналған затты мұнаймен бірге жер қыртысынан алып тастау керек және жиналған қалдықтар жаққа апарып ... ... ... ... ... үшін ... ... мұнай бөлімінде биологиялықдәрі - дәрмек кіргізе алады, оны қолдану ... ... ғана ... етілген.
Техникалық бөлімінде мұнайды қалпына келтіру, булану және жеңіл фракциалардың жарым жартылай бұзылу, жер қыртысының бетіндегімұнац ... фото ... ... ... ... ... ... жер асты жануарларын қалпына келтіру жүреді. Жер қыртысын аэрациялау және дымқылдандыру, бұл процестердің көп мөлшерде күшейтуге, мұнай ... ... ... ... бар жер ... жерлерінде желден құнасыздану қаупі көп емес. Оларды 20 см тереңдікте өндендіріп, бостандыру керек. Бұл аймақтар техникалық рекултивация тарамдар уақытында бу ... қалу ... ... мұнай бөлімдерінде беткі бөлігін 8 -10 см өндеулер жүргізіледі.
Қортындылай ... ... ... және ... ... ... бірден - бір ластау көзі болып, ... ... ... ... резервуарлар және т.б. жатады. Олардың қоршаған ортаға зиян келтірмес үшін резервуарларда помпождар қойылады, ал ысырмаларға, арматураларға жөндеулер ... ... ... ... ... және химияда техникалық прогресстің негізгі жолдары-технологиялық қондырғылардың қуатын көбейту мен экономикалық тиімділігін көтеру, мақсатты өнімнің өзіндік құнын төмендету және ... ... ... ... ... табылады. Алынатын өнімдердің сапасы мен саны және барлық қондырғылардың технико-экономикалық көрсеткіштері ... ... ... және ... ... байланысты болады, бұл берілген жұмыстағы шешілетін мәселелердің практикалық құндылығы мен актуалдығын көрсетеді.
Мұнай өңдеу, мұнайхимиялық және химиялық өндірістегі технологиялық ... ... ... ... бірі ... табылатын құбырлы пешті автоматтандыру деңгейі, технологиялық қондырғылардың ... ... үшін ... ... деңгейінен едәуір төмен.
Құбырлы пештердің автоматты басқару жүйелеріне жоғары талаптар қойылу керек, себебі олардың жылулық және технологиялық режимдері технологиялық қондырғының жұмысына ... ... ... өнімнің сапасы мен санына әсер етеді.
Технологиялық үрдістің жоғары технико-экономикалық көрсеткіштерін қамтамасыз ететін шешуші фактор болып - оның жүрісінің ... ... ... ... ... өнімнің сапасын сипаттайтын параметрлерді оптималды деңгейде тура ұстап тұруын қамтамасыз ету, тек үрдісті тиімділігі жоғары автоматты басқару ... ... ... болады. Осыған байланысты технологиялық үрдістерді автоматтандыру мәселелері өте актуалды болып табылады. Әсіресе, автоматты бақылау мен ... ... ... ... ... және шығыс параметрларінің көп саны мәнді кешігулер мен ... ... ... бар ... ... ... ... үрдістерге құбырлы пештерде болатын технологиялық үрдістер жатады.
Қазіргі уақытта құбырлы пеш шығысындағы шикізаттың ... ... ... бағалаудың жалғыз критериясы болып табылады. Ол ылғи берілген мәнде ұсталып тұрады.
Құбырлы пештердің автоматтандыру ... ... ... ... ... ... олар теория жүзінде де, эксперимент жүзінде де өте аз ... мен ... ... ... ... ... ... жүйелері құбырлы пештің шығысындағы шикізаттың оптималды температурасын ұстпа тұру және жағу үрдісінің оптималды басқаруын жүзеге ... ... ... ... ... тек ... ... түрде келгенде ғана, олардың жұмысының талап етілетін технологиялық және жылулық режимдері қамтамасыз етіле алады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
* Чичеров Л.Г. ... ... и ... Учеб.пособие для ВУЗов. М.: Недра, 1983.
* Молчанов Г.В., Молчанов А.Г. Машины и оборудование для добычи нефти и ... ... ... М.: ... ... ... оборудование: Справочник /Под ред. Е.И. Бухаленко. М.:Недра, 1990.
* Ивановский В.И., Дарищев В.И., ... А.А., ... В.С., ... С.С. ... для ... нефти и газа: Учеб.пособие в 2-х частях. М.: ... и газ, ... ... В.И., Пекин С.С., Сабиров А.А. Установки погружных центробежных насосов для добычи нефти. М.: Нефть и газ. ... ... Л.Г. и др. ... и ... нефтепромыслового оборудования. М.: Недра, 1987.
* Казак и др. Погружные бесштанговые насосы для ... ... М.: ... ... Вирновский А.С. Теория и практика глубиннонасосной добычи нефти. М.: Недра, ... ... А.Н. ... нефти штанговыми насосами. М.: Недра, 1979.
* Абайылданов Қ.Н., ... Ғ.М. ... және ... ... өңдеу.: ЖОО-ға арналған оқулық. Алматы: ҚазҰТУ, 2003.
* Нұрсұлтанов Ғ.М. Скважинаны бұрғылау және мұнай өндіру негіздері. Алматы: ... ... ... Х. Мұнай-газ ісінің негіздері. Оқулық, Астана: Фолиант, 2008.
* Ратов Б.Т. ... ... ... ... Оқу ... ... ҚазҰТУ, 2007.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 66 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 6 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тамақтық концентраттардың сапасына, дәмдік заттар мен тамақтық қоспаларға қойылатын гигиеналық талаптар12 бет
Материалдарды өндірудегі технологиялық қондырғылар52 бет
Кептіруге, қыздыруға және термосттаттауға арналған аппараттар10 бет
IBM дербес компьютерінің негізгі блоктары3 бет
Ақтөбе май дайындау зауытындағы сұйықтықты қыздыру процестерінің автоматтандырылуын жобалау20 бет
Ақтөбе қаласы бейметалл құбырлар дайындау зауытындағы су қыздыру қазандығының автоматтандырылуын жобалау26 бет
Екібастұз қаласындағы жылу электр орталығының 500 мвт блоктарын жобалау56 бет
Жаңажол мұнай газ кешенінің 1200- секциясындағы мұнайды дайындау қондырғысындағы құбырлы пештерде мұнайды қыздыру процесінің автоматтандырылуын жобалау18 бет
Компьютердің негізгі блоктарын архитектуралық ұйымдастыру8 бет
Компьютердің негізгі блоктарының элементтерінің негіздерін ұымдастыру4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь