Оқушылардың мектеп ортасына бейімделу мәселелері

1.1 Қазақстан Республикасындағы оқушылардың өмір сүру сапасынының өзекті мәселелері
1.2 Оқушылардың мектеп ортасына бейімделу мәселелері
1.3 Оқушылардың мектеп ортасына бейімделу мәселелері
1.4 Оқу жүктемесінің оқушылар денсаулығына және функционалдық жағдайына әсері
Кіріспе

Өзектілігі. Қазіргі таңдағы білім беру үдерісі білім алушының шығармашылықпен өзіндік дамуы, өзіндік оқуы және өздігінен жұмыс істеуімен қатар жүретін әлемдік интеграциялық технологиясына жаһандану жағдайында жүріп жатыр. Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә. Назарбаев 2006 жылғы 1-ші наурыздағы «Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына кіру стратегиясы» атты Қазақстан халқына жолдауында: «Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге нақты қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса маңызды ќұралдардың бірі. Бізге экономикалық және қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру жүйесі қажет», - деп атап көрсетті[1].
Қазіргі жағдайларда білім беру дүние жүзінің көптеген елдерінің негізгі мемлекеттік приоритеттерінің қатарына кіреді. Қазақстан үшін ғылымның, білім берудің дамуы экономикалық жүйенің бәсекеге қабілеттілігін көтерудің үздіксіз шарты, аймақтық және әлемдік деңгейдегі жоғары орын алудың, мемлекеттілікті нығайтудың және ұлттық мүдделерді дамытудың тәсілі болды. 2005-2010 жылдарына Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасына сәйкес прогрессивті технологиялар мен білім беру жүйелеріне жаңа оқыту технологияларын енгізу алға қойылған міндет болып отыр. [2].
Әр түрлі елдердің білім беру жүйесіндегі қазіргі заманғы интеграциялық үрдістер оқытудың тепе-тең және эквивалентті құралдары мен өлшемдерін құру және пайдалану қажеттілігін өмірге әкелді. Олар бар ұлттық білім беру жүйесінің халықаралық түссіздігіне қол жеткізуге бағытталған.
Қазақстан Респуликасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» жолдауында жаңа кезеңнің негізгі міндеттерінің бірі «...осы заманғы білім беру, «парасатты экономиканың» негіздерін қалыптастыру, жаңа оқыту технологияларды пайдалану оқу сапасын көтеруге басты себеп болатын, «инновациялық экономиканы дамыту» - деп атап көрсетілген, сондықтан да еліміздегі әлеуметтік-экономикалық өзгерістерге байланысты білім беру жүйесіне қойылған жаңа талаптарға сай оқушылардың белсенділік пен дербестік қабілеттерінің жетілуіне әсер ететін жаңа ақпараттық технологияларды қолдану, оның әлемдік білім кеңістігіне енуіне жол ашуда. [3]
ХХІ ғасырда әлемдік білім беру жүйесінің дамуындағы негізгі басымдықтарының бірі – мектеп білімін жаңарту. Ол оқушылардың неғұрлым өз бетінше білім алып, оны іс жүзінде қолдана білу қажеттілігін тәрбиелеуге бағытталған.
Бірақ оның негізі, түпкі мақсаты қай кезде болса да қала бермек – оқушыны білім алуға және сол білімін мектеп қабырғасынан шыққанда нақты проблемаларды шеше білуде қолдануға үйрету.
Егер көптеген жұмыскерлердің ақыл-ой іс-әрекеті әр қилы өндірістік және ғылыми міндеттерді шешкен кездегі интеллектуалдық қабілеттіліктерді
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1 Барышников И.И. Мусийчук Ю.И. Медико-географические аспекты оценки уровня здоровья населения и состояния окружающей среды. - М., 2003.-С. 11-32.
2 Гревняк Я.П, Федеренко А.Ю, Якимова К.А, Николаенко В.В,Шумакова И.В, УстиноваИ.В. Атмосферные загрязнения как фактор риска для здоровья детского населения // Гигиена и санитария. - 2002. - № 2. - С. 21- 23.
3 S.I.Namazbaeva L.K. Ibraeva L.K. Achmetova. Besondeheiten der okologischen situation in Kazahsnan // Internationaler Kongress Fachmtsst. - 2008. - Р. 49-50.
4 Даутов Ф. Ф, Лысенко А.И, Яруллин А.Х. Влияние факторов окружающей среды на физическое развитие детей дошкольного возраста // Гигиена и
санитария. - 2001. - № 6. - С. 49-52.
5 Беляева Н.Н. Морфологические критерии риска вредного воздействия факторов окружающей среды на организм // Гигиена и санитария. - 2002. -№ 6.- С. 75-76.
6 Ревич Б.А. Загрязнение окружающей среды и здоровье населения. Введение в экологическую эпидемиологию. - М., 2001. - С. 224-230.
7 Гичев Ю.П. Загрязнение окружающей среды и здоровье человека. Новосибирск, 2002. - С. 106-130.
8 Беляков В.А, Васильев А.В. Влияние загрязненного атмосферного с воздуха на физическое развитие детей // Гигиена и санитария. - 2003. - № 4.- С. 33-34.
9 Кучма В.Р, Демина И.А, Демин А.К. Проблемы формирования здорового образа жизни у учащихся в общеобразовательных учреждениях // Гигиена и санитария. - 2000. - № 3. - С. 52-76.
10 Города и районы Карагандинской области за годы независимости Республики Казахстан (Статический сборник) // Подл. ред. Колесовой А.В. Караганда, Областное управление статистики. - 2001. - С. 35-37.
11 Намазбаева З.И, Мукашева М.А, Жумакаева К. Д. Условия формирования факторов в промышленном городе // Материалы Республиканской НПК «Актуальные вопросы охраны здоровья работающего населения». - Караганда, 2008. - С. 185-187.
12 Алексеев С.В. Экопатология детского возраста. - М., 2002. - С. 32-36.
13 Краснов В.М. Оценка физического развития детей. - Чебоксары, 2002. - С. 76-89.
14.Агаджанян Н.А, Петрова П.Г, Варфоломеев А.Р. Экология и резервы здоровья. - Якутск, 2001. - 57 с.
15.Пинигин М.А. Задачи гигиены атмосферного воздуха и пути их решения на ближайшую перспективу // Гигиена и санитария. - 2000. - № 1. - С. 3-8.
16.Маторова Н.И, Ефимова Н.В, Батурин В.А. Применение математического моделирования динамических систем при изучении вляния загрязнения атмосферного воздуха на заболеваемость детского населения // Медицина труда и промэкология. - 2003. - № 3. - С. 75-77.
17.Лысенко А.И, Ярулин А.Х, Даутов Ф.Ф. Состояние здоровья детей дошкольного возраста на территориях с различным уровнем антропогенной нагруски // Гигиена и санитария. - 2002. - № 4. - С. 41-43.
18.Кучма В.Р, Чепрасов В.В. Оценка физического развития как скрининг- тест выявления детей с донозологическим нарушением // Гигиена и санитария. - 2004. - № 4. - С. 39-42.
19.Дюсембин Қ.Д. Жасқа сай физиологиясы және мектеп гигиенасы. Алматы., 2002. - 342 6.
20.Демеуов С.Т. Мектепке дейінгі балалардың анатомиясы және физиологиясы. - Алматы, 1991. - 148 б.
21.Котышева Е.Н. Болотская М.Ю, Кошкина В.С, Хрипач Л.В, Ревазова Ю.А. Некоторые эколого-гигиенические аспекты здоровья дошкольников промышленного города // Гигиена и санитария. - 2004. - № 4. - С. 55-57.
22.Сухарева Л.М, Звездина И.В, Ямпольская Ю.А, Прусов П.К. Состояние здоровья и физическая активность современных подростков // Гигиена и санитария. - 2002. - № 3. - С. 52-55.
23.Михайлова Е.В. Состояния здоровья детей в условиях загрязнения атмосферного воздуха // Гигиена и санитария. - 2005. - № 2. - С. 49-51.
24.Онищенко Г.Г. Социально-гигинические проблемы состояния здоровья детей и подростков // Гигиена и санитария. - 2001. - № 5. - С. 7-11.
25.Патапов А.И, Ястребов Г.Г. Гигиенические проблемы охраны здоровья населения. - Самара, 2000. - С. 11-14.
26.Совченко М.Ф, Решетник Л.А, Лященко О.В. Состояние здоровья детей, проживающих в зоне влияния угольных разрезов // Гигиена и санитария. - 2000. -№3.-С. 55-58.
27.Сраубаев Е.Н, Намазбаева З.И, Пудов А.М. Методические рекомендации по определению тяжелых металлов в объектах окружающей среды и биоматериалах на атомно-абсорбционном спектрометре МГА - 915. - 2007. - 27 с.
28.Березин И.И Сровинт. Мния условый обучения в средних оброзовательных утрльд гигиения и санитария – 2010, - № 46 – С-83 – 86.
29. Максимов С.А. Возротио половия особености
30. Тимошенко К.Т гигиеническая оценка образа жизнии и состояния здоровая среников 10-11 – х классов ориентированных на получения
31. Андреева Н.Г., Никулина М.В., Тупицын И.О. Вегетативная регуляция сердечной деятельности у детей и подростков // Научные труды I Съезда физиологов СНГ. – Под. Ред. Р.И. Сепиашвили. – т.2. – М.: Медицина – Здоровье, 2005. – С.193.
32. Андрианов В.В., Василюк Н.А. Вариабельность сердечного ритма при выполнении различных результативных задач // Физиология человека. 2001.Т. 27. № 4. - С. 50.
33. Базелюк Л.Т., Кулкыбаев Г.А., Бекеева С.А. Влияние экологических факторов на здоровье детского населения // Гигиена труда и медэкология, 2003, Караганда, № 5, - С. 70-72
34. Бароненко В.А., Бугреева С.И., Рапопорт Л.А. Двигательная активность универсальный фактор оптимизации морфофункционального и психофизиологического статуса лицеистов-старшеклассников физико-математической специализации // Научные труды I Съезда физиологов СНГ. – Под. Ред. Р.И.Сепиашвили. – т.1. – М.: Медицина – Здоровье, 2005. – С.198.
35. Ботяжова О.А. Сравнительная оценка уровня физического здоровья учащихся общеобразовательных учреждений разного типа // Научные труды I Съезда физиологов СНГ. – Под. Ред. Р.И. Сепиашвили. – т.2. – М.: Медицина – Здоровье, 2005. – С.285.
36. Блинова Н.Г., Васина Е.В., Витязь С.Н., Душенина Т.В. Особенности психосоматического развития и адаптации к учебной деятельности учащихся с 7 до 16 лет //Рос. физиол. журн. им. И. М. Сеченова. -2004.-Т.90. -№ 8. - С. 354.
37. Бейсенбекова Ж.А. Оценка и прогнозирование функционального напряжения организма школьников в процессе воздействия интенсивных образовательных технологий (на примере школы для одаренных детей «Дарын»). Автореф дисс. на соис… канд. мед. наук. Тюмень, 2004. - С. 24.
38. Белова О.А. Соматическое здоровье школьников-подростков //Рос. физиол. журн. им. И. М. Сеченова. -2004.-Т.90. -№ 8. - С. 352.
39. Вербицкий Е.В., Шульга Е.Л., Колпакова Н.Ф. и соавт. Мотивации эмоций и мыслительная активность лицеистов-подростков в условиях ранней специализации //Рос. физиол. журн. им. И. М. Сеченова. -2004.-Т.90. -№ 8. - С. 83.
40.Валеева Э.Р. Сравнительный анализ заболеваемости учащихся гимназии и общеобразовательной школы. Казанский государственный медицинский университет //Гигиена и санитария// 2003г. №5. - С. 47-48.
41. Воронина Г.А., Малых Т.В., Спицин А.П. Комплексная оценка резервов адаптации и сохранение здоровья //Рос. физиол. журн. им. И. М. Сеченова. -2004.-Т.90. -№ 8. - С. 359.
42. Губина М.И., Сусликова М.И., Яргалова М.С. Оценка состояния уровня адаптации у школьников различных классов //Рос. физиол. журн. им. И. М. Сеченова. -2004.-Т.90. -№ 8. – С. 238.
43. Даутов Ф.Ф., Лысенко А. И., Яруллин А. X. Влияние факторов окружающей среды на физическое развитие детей дошкольного возраста // Гигиена и санитария, 2001, №6, - С. 49-52.
44. Даян А.В., Оганесян А.О., Геворкян Э.С. и др. Реакция сердечной деятельности старшеклассников школ с дифференцированным обучением на экзаменационный стресс // Физиология человека. 2003. Т. 29. №2. - С. 49-55.
45. Зверева С.В. Гендерный аспект развития интеллекта как высшего звена адаптационной системы в детском и подростково-юношеском возрасте // Научные труды I Съезда физиологов СНГ. – Под. Ред. Р.И.Сепиашвили. – т.1. – М.: Медицина – Здоровье, 2005. – С.145.
46. Зиятдинова А.И., Валеева Э.Р., Вагяпова A.M. Адаптация организма школьников к учебным нагрузкам // Научные труды I Съезда физиологов СНГ. – Под. Ред. Р.И.Сепиашвили. – т.1. – М.: Медицина – Здоровье, 2005. – С.153-154.
47. Камилова Р.Т. Комплексная оценка состояния здоровья детей школьного возраста в зависимости от социально-гигиенических и климато-географических условий Узбекистана. Автореф. дис. … докт. мед. наук. –Ташкент. - 2001. – С. 32.
48. Кокаева И.Ю. О состоянии здоровья детей, обучающихся в режиме полного рабочего дня// Научные труды I Съезда физиологов СНГ. – Под. Ред. Р.И.Сепиашвили. – т.1. – М.: Медицина – Здоровье, 2005. – С.147.
49. Каталеев А.Ю., Губина М.И. Вегетосоматические реакции организма учащихся при интенсивных формах обучения //Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова. -2004.-Т.90. -№ 8. – С. 187.
50. Ксаджикян Н.Н., Минасян С.М., Геворкян Э.С., Адамян Ц.И. Психофизиологическое проявление учебной нагрузки у подростков // Научные труды I Съезда физиологов СНГ. – Под. Ред. Р.И. Сепиашвили. – т.2. – М.: Медицина – Здоровье, 2005. – С.286.
51. Кувандыкова Д.Э. Особенности состояния опорно-двигательной системы подростков в зависимости от типа учебного заведения // Гигиена и санитария.- 2004.- №3, - С. 65-67.
52. Кучма В.Р., Сухарева Л.М. Здоровые дети России в 21 веке / Под ред. А.А. Баранова, В.Р. Кучмы.- М., 2000.- С.35-43.
53. Лёвушкин C.П. Динамика физического развития школьников Ульяновска // Физическая культура. №1, 2005.
54. Смагулов Н.К., Сатыбалдина А.Е. Методический подход математической оценки и прогнозирования функционального напряжения организма студентов при использовании учебных компьютерных технологий. Методические рекомендации. Караганда. -2003. – С. 14.
55. Смагулов М.Н. Экзаменационный стресс и нервно-эмоциональное напряжение организма школьников, его оценка и прогноз Автореф дисс. на соис… канд. мед. наук. Тюмень, 2006. – С. 26.
56. Сонькин В.Д., Букреева Д.П., Васильева Р.М., Тамбовцева Р.В. Возрастные изменения энергетического и вегетативного обеспечения мышечной работы различной мощности у детей школьного возраста// Научные труды I Съезда физиологов СНГ. – Под. Ред. Р.И.Сепиашвили. – т.1. – М.: Медицина – Здоровье, 2005. – С. 149.
57. Степанова М.И., Куинджи Н.Н., Ильин А.Г. и др. Гигиенические проблемы реформирования школьного образования // Гигиена и санитария. 2000. № 1. - С. 40-44. .
58. Стунева Г.И., Кирюшин В.А., Цурган А.М. // Гиг. и сан. – 2000.- №3.- С.45-48
59. Суворова А.В., Мамуилов В.Г., Кузмичев Ю.Г. // Гиг. и сан. – 2000.- №3.- С.49-52
60. Фарбер Л.А., Безруких М.М. Методологические аспекты изучения фнзиологии развития ребенка // Физиологня человека. 2001. Т. 27. № 5. - С. 8.
61. Филиппов В. Здоровье школьников: актуальные проблемы и пути их решения. //Материалы круглого стола на тему «Современная школа и здоровье детей». 2004.
61. Харитонова Л.П., Калюжный Е.А. Состояние здоровья современных школьников начального периода обучения // Научные труды I Съезда физиологов СНГ. – Под. Ред. Р.И. Сепиашвили. – т.2. – М.: Медицина – Здоровье, 2005. – С.280.
62. Харитонова В.И., Горпушкина Е.Ю., Николаев В.И., Овчинников Ж.В. Особенности Хватова М.В., Сорокина Л.В., Антонюк С.Д., Максинев Д.В. Психофизиологические механизмы адаптации учащихся к вариативным условиям обучения //Рос. физиол. журн. им. И. М. Сеченова. -2004.-Т.90. -№ 8. - С. 411.
63. Целыковская Н. Ю. Социально-гигиенические факторы и здоровье детей // Гигиена и санитария, 2001, №2. - С. 58-60.
64. Шлык Н.И., Сапожникова Е.Н. Об особенностях медленноволновой структуры вариабельности ритма сердца у школьников с разной исходной активностью регуляторных систем организма // Научные труды I Съезда физиологов СНГ. – Под. Ред. Р.И.Сепиашвили. – т.1. – М.: Медицина – Здоровье, 2005. – С.149.
65. Хромцов П.И., Шешенева Г.И. Мониторинг функциональных возможностей организма школьников //2003.
66. Хватова М.В., Сорокина Л.В., Антонюк С.Д., Максинев Д.В. Психофизиологические механизмы адаптации учащихся к вариативным условиям обучения //Рос. физиол. журн. им. И. М. Сеченова. -2004.-Т.90. -№ 8. - С. 411.
67. Харитонова Л.П., Калюжный Е.А. Состояние здоровья современных школьников начального периода обучения // Научные труды I Съезда физиологов СНГ. – Под. Ред. Р.И. Сепиашвили. – Т.2. – М.: Медицина – Здоровье, 2005. – С.280.
68. Регуляции эндокринной и сердечно-сосудистой систем людей с различным типом темперамента на эмоциональный стресс // Физиология человека. 2000. Т. 26.№3. - С. 121.
        
        + Қазақстан Республикасындағы оқушылардың өмір сүру сапасынының өзекті мәселелері
+ Оқушылардың мектеп ортасына бейімделу мәселелері
+ ... ... ... ... ...
1.4 Оқу жүктемесінің оқушылар денсаулығына және функционалдық жағдайына әсері
Кіріспе
Өзектілігі. Қазіргі ... ... беру ... ... ... ... ... дамуы, өзіндік оқуы және өздігінен жұмыс істеуімен қатар жүретін ... ... ... ... ... ... жатыр. Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә. Назарбаев 2006 жылғы 1-ші наурыздағы атты Қазақстан халқына жолдауында: , - деп атап ... ... ... беру ... ... көптеген елдерінің негізгі мемлекеттік приоритеттерінің қатарына кіреді. Қазақстан үшін ғылымның, білім берудің дамуы экономикалық жүйенің бәсекеге қабілеттілігін көтерудің үздіксіз ... ... және ... ... ... орын алудың, мемлекеттілікті нығайтудың және ұлттық мүдделерді дамытудың тәсілі болды. 2005-2010 жылдарына Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасына ... ... ... мен білім беру жүйелеріне жаңа оқыту технологияларын енгізу алға қойылған міндет болып отыр. [2].
Әр түрлі ... ... беру ... ... заманғы интеграциялық үрдістер оқытудың тепе-тең және эквивалентті құралдары мен ... құру және ... ... ... әкелді. Олар бар ұлттық білім беру жүйесінің халықаралық түссіздігіне қол жеткізуге ... ... ... ... Н.Ә. ... жолдауында жаңа кезеңнің негізгі міндеттерінің бірі

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 45 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
12 жылдық білім беруге бейімдеудің психологиялық – педагогикалық шарттары64 бет
Арамшөптердің биологиялық ереекшеліктері, таралу және олардың тіршілік жағдайларына бейімделуі20 бет
Ауыл жастарының қалаға әлеуметтік психологиялық бейімделуін зерттеу62 бет
Ақтөбе облыстық музейлердің бүгінгі жетістіктері нарық заңдылықтарына бейімделген даму сатысының бірі112 бет
Бірінші сынып оқушыларын мектепке бейімдеу жолдары5 бет
Бірінші сынып оқушыларының мектепке бейімделу жолдары46 бет
Баланың мектепке бейімделуі8 бет
Бастауыш сынып оқушларының мектепке бейімделуі51 бет
Бейімбет Майлин17 бет
Бейімбет Майлин туралы24 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь