Қызмет көрсету саласындағы маркетингтің мәні мен қажеттілігі

КІРІСПЕ

1 ТАРАУ. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ САЛАСЫНДАҒЫ МАРКЕТИНГТІҢ МӘНІ МЕН ҚАЖЕТТІЛІГІ
1.1. Қызмет көрсету маркетингтің өзіндік ерекшелігі.
1.2. Қызмет көрсету кәсіпорынының маркетингілік ортасы
1.3. Көрсетілетін қызметке сұраным және қазіргі жағдайлардағы маркетинг тұрпаттамасы
1.4. Қазақстан Республикасындағы қызмет көрсету саласындағы маркетингтің маңызы

2 ТАРАУ. «ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ» АҚ МЫСАЛЫНДА КӘСІПОРЫННЫҢ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ
2.1. «Қазақтелеком» АҚ ҚР телекоммуникациясы нарығындағы қызметі
2.2. Қазақтелеком АҚ қызмет қөрсету түрлерінің және тарифтерінің анализы

3 ТАРАУ. «ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ» АҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ ДАМУ КЕЛЕШЕГІ
3.1. Қазақтелеком АҚ болашақты миссиясы
3.2. «Қазақтелеком» АҚ қызметін жетілдіру

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
КІРІСПЕ

Маркетинг экономикалық және қоғамдық қызмет түрлерінің ең маңыздыларының бірі болып табылады, дегенмен, оны көбінесе дұрыс түсінбейді. Маркетингтің мақсаты – тауарлар мен көрсетілетін қызметтер сапасын жоғарылату, оны алу жағдайын жақсарту, бұл өз кезегінде елдегі тұрмыс деңгейін арттыруға, тіршілік сапасын жоғарылатуға әкеледі.
Әрбір фирма қандай бизнес түрімен айналысуына сәйкес, меншікті маркетингілік кешен әзірлейді, яғни өзінің мәселелерінде және тапсырыскерлер проблемаларында барынша тиімділікпен шешуге мүмкіндік беретін маркетингтің құралдар жиынтығын.
Бір жағынан, маркетинг - бұл «болжап білу, сәйкестендіру және сатып алушылар қажетсінуін қанағаттандыру өндіруші үшін пайдалы болатындай» қорытындыланатын тұжырымдама.
Екінші жағынан, маркетинг – бұл "қажетті өнімді, қажетті жерде, қажетті уақытта, қажетті бағада өндіруге" мүмкіндік беретін және өзіне тауарлар мен көрсетілетін қызметтер нарығын зерттеу бойынша және сатып алушылардың нарықта басқаша емес, осылай істеу уәждемесі бойынша қызметтер мен әдістердің белгілі бір түрін енгізетін тәжірибелік құрал. Қызметтің бұл салалары мен әдістерін, жеткілікті өзара тығыз әрекеттесетін топтарға бөлуге болады:
- маркетингілік зерттеу;
- жарнама компанияларын әзірлеу;
- тауарлар мен қызметтерді жылжыту;
- маркетингілік жоспарлау;
- өнімді тұтынушыға дейін жеткізу.
Қазіргі уақытта маркетингтің сан алуан, әртүрлі анықтамаларын санауға болады, бұл оның біршама даму кезеңдерін көрсетеді, сонымен қатар кез-келген қазіргі заманның ұйымы өзінің мақсаттарын, бәсекелестеріне қарағанда, тек қана тапсырыскер тілегін, барынша әдісін тауып және тиімді, қанағаттандыру жолында қол жеткізе алатынымен және солай болуы керектігінен тұратын негізгі тұжырымдама екенін көрсетеді.
Менеджменттің жетекші теоретиктерінің бірі Питер Друкердің айтуынша: "Маркетинг мақсаты – керексіздерді өткізу бойынша күш жұмсау. Маркетинг мақсаты – тапсырыскерді, тауар немесе көрсетілетін қызмет оның талаптарына дәл сәйкес келетіндей, және өздерін өздері сататындай білу және түсіну қажет..."
Маркетинг саласындағы жетекші және ең белгілі мамандардың бірі, Солтүстік – Батыс университетінің (АҚШ),менеджменттің Жоғарғы мектебінің халықаралық маркетингтің докторы Филип Котлер маркетингтің келесі анықтамасын береді. Маркетинг - әлеуметтік және басқарушы процесс, оның көмегімен жеке тұлғалар және тұлғалар тобы, тауарлар мен тұтынушылық құндылықтар жасау және бір-бірімен оларды алмастыру жолымен, өздерінің мұқтаждары мен қажеттіліктерін қанағаттандырады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Аесэль Генри. Маркетинг: Принципы и стратегия. Учебник для вузов. М., ИНФРА-М., 1999 г.
2. Амблер Т. Практический маркетинг. Издательство "Питер", 1999-400 с. (серия "Теория и практика менеджмента")
3. Аникеев С.Н. Методика разработки плана маркетинга: Сер. "Практика маркетинга". - М.: Фолиум, 1998 г.
4. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: - Экономика, 1989.
5. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. М.: Финстатинформ. 1998.
6. Баззел Р., Кокс Д., Браун Р. Информация и риск в маркетинге: Пер. с англ. М.: Финстатинформ. 2000.
7. Бауэр Р., Коллар Э., Тан В., Управление инвестиционным проектом: опыт IBM. М.: - ИНФРА-М, 1995.
8. Болт Д., Руководство по управлению сбытом, М.: Экономика, 1991
9. Блэк С., Паблик Рилейшнз: Что это такое? АСЭС-Москва, 1990.
10. Волгин В. Автомобильный дилер, М.:Ось-89, 1997
11. Гаврилин Ю.Ф. Маркетинг. Челябинск: ЧГТУ. 1995.
12. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегия, планы, структура. - М.: Дело, 1995 г.
13. Голубков Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения. - М.: Экономика, 1993 г.
14. Герчикова М.А. Практический менеджмент. - М.: - 2000 г.
15. Гуров В. Интернет для бизнеса. М.: - , 1997.
16. Друкер П., Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы, М.: - Book chamber international, 1992.
17. Данные предприятия АО «Адал» по состоянию за 2002-2004 год.
18. Голубкова Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения. М.: Экономика. 2000.
19. Горовой А.А., Сорокин В.В. Российский директор в рыночной экономике: практический маркетинг для руководителей промышленных предприятий. - М.: Экономика, 1998 г.
20. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга. Учебное пособие. М., ИНФРА-М., 2003 г.
21. Жан-Жак Ламбен. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива Гольцов А. Принципы организационного построения стратегического маркетинга на промышленном предприятии. //Маркетинг, № 6, 1996 г.
22. Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: Маркетинг (сто вопросов - сто ответов о том, как эффективно действовать на внешнем рынке). М.: Международные отношения. 1991.
23. Завьялов П.С. маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие. М., ИНФРА-М,, 2000 г.
24. Ковалев А.И. Войленко В.В. Маркетинговый анализ.-М.: Центр экономики и маркетинга, 1998 г.
25. Котлер Ф. основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: "Ростингер", 2000 г.
26. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. М.: Прогресс. 1990.
27. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: практическое пособие. М.: Финстатинформ. 2001.
28. Маркетинг: Учебник/ А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А.
29. Красильников и др.; Под ред. А.Н. Романова. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ 1996.
30. Маркетинг: Учебник для ВУЗов. Н.Д. Эрмашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000 - 623 с.
31. Академия рынка. Маркетинг: Пер. с фр. М.: Экономика. 1999.
32. Маркетинг. Сборник: Пер. с англ. М.: Прогресс. 1984.
33. Хлусов В.П. основы маркетинга. М., "Издательство ПРИОР", 2000 г.
34. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ. М.: Экономика. 2002.
        
        ЖОСПАР
КІРІСПЕ
1 Тарау. Қызмет кӨрсету саласындағы маркетингтің мӘні мен қажеттілігі
1.1. Қызмет көрсету маркетингтің өзіндік ... ... ... кәсіпорынының маркетингілік ортасы
1.3. Көрсетілетін қызметке сұраным және қазіргі жағдайлардағы маркетинг
тұрпаттамасы
1.4. Қазақстан Республикасындағы қызмет көрсету саласындағы
маркетингтің маңызы
2 ТАРАУ. «ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ» АҚ ... ... ... ... «Қазақтелеком» АҚ ҚР телекоммуникациясы нарығындағы қызметі
2.2. Қазақтелеком АҚ қызмет қөрсету түрлерінің және тарифтерінің
анализы
3 ТАРАУ. «ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ» АҚ ... ДАМУ ... ... АҚ ... ... ... АҚ қызметін жетілдіру
ҚОРЫТЫНДЫ
қолданылған Әдебиеттер тізімі
КІРІСПЕ
Маркетинг экономикалық және ... ... ... ... бірі ... ... ... оны көбінесе ... ... ...... мен ... ... ... оны алу жағдайын жақсарту, бұл өз кезегінде елдегі
тұрмыс деңгейін арттыруға, тіршілік сапасын ... ... ... ... бизнес түрімен айналысуына ... ... ... ... яғни ... мәселелерінде және
тапсырыскерлер проблемаларында барынша тиімділікпен ... ... ... ... ... ... маркетинг - бұл «болжап білу, сәйкестендіру және сатып
алушылар қажетсінуін қанағаттандыру өндіруші үшін ... ... ... ... ... – бұл ... өнімді, қажетті жерде, қажетті
уақытта, қажетті бағада өндіруге" мүмкіндік беретін және өзіне тауарлар мен
көрсетілетін ... ... ... ... және ... алушылардың
нарықта басқаша емес, осылай істеу уәждемесі ... ... ... белгілі бір түрін енгізетін тәжірибелік ... ... ... мен ... жеткілікті өзара тығыз әрекеттесетін топтарға
бөлуге ... ... ... ... ... әзірлеу;
- тауарлар мен қызметтерді жылжыту;
- маркетингілік жоспарлау;
- ... ... ... ... ... ... сан алуан, әртүрлі анықтамаларын санауға
болады, бұл оның біршама даму кезеңдерін ... ... ... ... қазіргі заманның ұйымы өзінің мақсаттарын, бәсекелестеріне
қарағанда, тек қана ... ... ... ... ... және тиімді,
қанағаттандыру жолында қол жеткізе алатынымен және солай ... ... ... ... ... ... ... теоретиктерінің бірі Питер Друкердің айтуынша:
"Маркетинг мақсаты – керексіздерді ... ... күш ... ... – тапсырыскерді, тауар немесе көрсетілетін қызмет оның талаптарына
дәл сәйкес келетіндей, және өздерін өздері ... білу және ... ... ... және ең ... мамандардың бірі,
Солтүстік – Батыс университетінің (АҚШ),менеджменттің Жоғарғы мектебінің
халықаралық маркетингтің докторы ... ... ... ... ... ... - ... және басқарушы процесс, оның
көмегімен жеке тұлғалар және ... ... ... мен ... жасау және бір-бірімен оларды ... ... ... мен ... ... анықтаманы түсіндіру үшін келесі ұғымдарды қарастырамыз: мұқтаждар,
қажетсінулер, сұранымдар, тауар, айырбас, мәміле мен нарық.
Қызмет маркетингісі – бұл, ... ... ... ... ... ... ... Бұл сіздің қызметіңізді басқаларға
бағалауға көмектесетін процесс, ОЛАР үшін не ... және ... ... көрсету маркетингісінің басты мақсаты – тапсырыскерге ұйымды ... ... ... ... ... таңдауда көмек көрсету. Қызмет
маркетингісіндегі ... ... ... ... ... НАРЫҚ,
ТАПСЫРЫСКЕРЛЕР ҮШІН ПАЙДА, ҚЫЗМЕТТЕРДІ ЖЫЛЖЫТУ.
Қызмет көрсету маркетингісінің өзіндік ерекшелігі ... ... ... және ... өзінің сипатты ... Бұл ... ... жылжытудың тиімді саясатын жүргізі және
сату үшін ... ... ... үшін мақсатты нарықта өзінің
жайғасымын айқын анықтау өте маңызды.
Сонымен не қызмет көрсету болып ... ... ... – бір ... ... алатын сезілмейтін әрекет, бір нәрсені ... ... ... Оны көрсету материалдық өніммен байланысты
болуы мүмкін.
Қызмет ... ... ... ... ... еңбекті пайдалану негізінде көрсетілетіндер.
2.Тапсырыскердің қатысуын талап ететіндер.
3.Бизнестің жеке қажетсінуі немесе мұқтаждарын ... ... ... ... ... ... бағдарламаларды әзірлеуге ықпал ететін
сипаттамалары болады:
- сезілмейтін;
- бөлінбейтін;
- ... ... ... ... үшін ... ... қызметкерлер санын жоғарылата
отырып, сатып алушыларға ұнамды материалдық қоршау ұсына ... ... ... ... әдісін ұсынуды әзірлей отырып, ... ... ... ... ... ... ішкі және ... маркетинг талап етіледі.
Сыртқы маркетинг бағаны дайындау және ... ... ... және ... бойынша компанияның жұмысын анықтайды.
Ішкі маркетинг компания жұмыскерлерін оқыту және ... ... және ... ... ... (өзара әрекет маркетингі)
бойынша жұмысты қамтамасыздандырады. Л.Берри болжауынша, ... ... ... ең ... ... - ... ... қызметке қосу болып табылады. Келесі зерттеушілер Б.Бумс пен
М.Битнер, маркетингті қызмет көрсету саласына үйлестіру үш ... ... ... деп ... олар – ... ... және қызметті ұсыну әдісі.
Сонымен, маркетинг - бұл сыртқы нарықтардағы ... ... және ішкі ... ... мен ... оптималдау (ескі
тұжырымдау) әдістемесі, бұл ... ... ... алу үшін,
өндірілетін өнімге сатып ... ... ... ... беретін, қызмет түрлерінің жиынтығы.
Маркетинг нарықты зерттеуден, өнімді әзірлеуден, баға ... ... ... өндіруден, өткізуден және сатудан бастап,
тауарды жылжытумен және ... мен ... ... ... ... ынталандырумен және бәсекелестік жағдайларында пайда
алумен аяқталатын әрекеттер кешенін қамтиды.
Осыған байланысты ... ... үшін ... күрделіліктер
сипатты:
- заңдардың жетілдірілмегендігі;
- стандарттардың болмауы;
- ақпараттардың болмауы;
- инфрақұрылымның нашар дамуы;
- мамандардың жоқтығы.
Жұмыстың мақсаты – қызмет көрсету саласындағы ... ... мен ... ... ... зерттеу және игеру, нашар
жақтарын айқындау, оларды талдау және ... ... ... ... ... «Қазақтелеком» АҚ алынады.
Зерттеу іс-әрекеті, «Қазақтелеком» АҚ ... ... ... ... болады.
Осы жұмысты жазу кезінде негізгі теориялық және әдістемелік көздер
болып, маркетингіге және ... ... ... ... қазақстандық және шетелдік басылымдар табылды. ... ... ... ... мен ... ... және ... эксперттік сауалдау деректеріне
тұрғызылған.
Жұмыс кіріспеден, үш тараудан, қорытынды мен ... ... ... ... ... ... ... маркетингтің мәні мен қажеттілігі
1.1. Қызмет көрсету маркетингтің өзіндік ерекшелігі.
Эволюциялық процесс, маркетингке дербес ... ... ... ... білімнің қатаң және үйлесімді жүйесіне рәсімделуге
мүмкіндік берді. Қазіргі ... ... ... ... ... жиынтықта,ы тауарлар мен қызметтердің жасалу,
өндірілу және өткізілу процестерін қарастыратын және ... ... ... ... қанағаттандыратын мүмкіндіктерін анықтайтын
экономикалық ғылым саласын көрсетеді. Маркетингтің барлық сатыларында
әрекетте болатын, негізгі ...... ... ... ... арасындағы кері байланыс принципі. ... ... ... ... ... көрсету өндірісі мен өткізілімін,
нақты ... ... ... ... мен ... ... теңестірілуін қамтамасыздандыратындай ... ... ... ... ... ... принциптері дәстүрлі маркетинг
принциптеріне ұқсас, бірақ олардың қатынастары мен ... ... ... ... ... ... жалпылама принциптер болып табылатындар, келесілер:
• тұтынушылар сұранымына толығымен сәйкес келетін тауарды өндіру;
• нақты тауарға түрленген, тұтынушылар проблемаларын шешу ... ... ...... ... (тауарды тиімді өткізу және нарықтың
белгілі бір үлесіне еге болу) ... ... ... бағытталу;
• бағдарламалы – мақсатты әдіс пен кешендік тәсілдеме принциптерін
қолдану;
• бейімделу стратегиясын өзгеретін сұранымға біріктіру, оған ... ету және ... ... үшін жағдай жасау;
• ұзақ мерзімдік келешекке бағдарлануға ... ... ... үздіксіздігін қамтамасыз ету;
• маркетингілік процестің барлық ... ... ... көрсету маркетингісінде, әлеуметтік факторларды есептеу
қажеттігі басымдық ... ... ... ... өндіруші
кәсіпорындар мен ұйымдардың әрекеттерінің ... ... ... және ... тұрмыс тіршілігін қалыптастырады, ал қызмет көрсету
маркетингісінің өзі әлеуметтік жұмыстың ерекше түрі ... ... ... ... өзгеретін сұранымның және өндіру әдістері мен
өнімді өткізудің баламалық принципінің әрекеті ... ... ... ... ... және ... ... салдарынан көрсетілетін қызметке сұраным
серпінділігімен, ал, екіншіден, – сұранымды қанағаттандыру көрсеткіштерінің
ерекше мәнділігімен ... ... ... кез – ... ... қызметтің қорытынды сипаттамасы ретінде көрсетіледі. Бұл
жағдайлар, жәнеде қызметтің сақталмай ... ... ... ... ... шарттайды.
Қызмет көрсету маркетингісінің негізгі принциптерінің бірі болып ... ... ... ... ... ... мәмілеге
қатыспайтын тұлғалар үлесіне келетін эффектілердің пайда болуымен жиі
түйіндес. Мұндайлар, ... ... ... мүшелерінің көпсанды топтарын
құрайды. Сыртқы эффект, бұл жағдайларда, ... ... ... едәуір өзгерте алады, ал кейде экологиялық және экономикалық
процестер барысына әсер ете алады. Осы ... ... ... ... ... болу ... кезінде ерекше маңызды (мысалы, экологиялық тепе-
теңдіктің бұзылуы, халықтық ... ... мен ... ... ... және ... ... өндіріс пен қызметті өткізу процесін максимал
басқарылымды ету ... ... ... маркетингтің басты бернесі
алынады — сапалық ескірген қызмет пен нарыққа ... ... ... ... ... және өткізу бойынша кешенді
әрекетті ұйымдастыру. Бұл негізгі бернені жүзеге асыру әрекеттің ... мен ... ... ... ... ... нарығын зерделеу және зерттеу нәтижелерін талдау;
• қызмет көрсетуге тұтынушылардың қазіргі және ... ... ... жасау және өндіру бойынша ғылыми-зерттеу
әрекетін ұйымдастыру, ... ... ... мен ... ... қызметтің ассортименттік қатарын және олардың бөліну
жүйесін оптималдау;
• көрсетілетін қызметтің ... мен ... ... ... ... ... ... әзірлеу;
• жарнамалық ықпал ету құралдары көмегімен көрсетілетін ... ... және ... ... ... ... саласындағы кәсіпорын имиджін және сапалық ескірген
қызметтерге қатынасы бойынша қоғамдық пікірді қалыптастыру.
Маркетингке тиесілі қызметтің бернесі мен ... әр ... емес ... ... ... бірыңғай негізі болуын талап
етеді. Мұндай ... ... ... бес тұжырымдамаларының бірі
құра алады. Тұжырымдамалардың әрқайсысы маркетингілік және ... ... ... тәсілдемені болжайды және бизнестің ерекше
идеологиясы ретінде ... ... ... ... ... тұжырымдамалары тауарлық
нарықтағы сәйкес тұжырымдамалармен үндеседі. Олар тек қызмет ... ... ... және ... асыру жағдайларының
ерекшеліктерін айқындайды.
1. Қызмет көрсету кәсіпорыны ... ... ... мәні ... ... ... жақын және тұтынушылар
қызметке олардың бағаларының төмендігіне байланысты мүдделі болады ... ... ... ... ... қойылатын міндет, — бағаны
төмендету үшін негіз ... ... ... ... ... ... ... тиімділіктің артуы).
Бұл тұжырымдаманы қолдану, адамның негізгі ... жиі және көп рет ... ... ... ... ... ... тұрмыстық қызметтердің көбісі). Мұндай
тұжырымдама толық ақталған, ал ... ... ... ... ... қымбат тұратын қызметтерді төлеуге мүмкіндік бермеген кезде,
халықтың төлеу қабілеттігі шектеулі жағдайларда, жалғыз болып ... ... ... ... ... ... аналогы бола отырып, ол тұтынушының жоғары
сапалы қызметтерге ... ... ... Бұл ... ... ... ... болған кездегі, негізгі емес қызметтер
өндірісінің саласында ... Осы ... ... ... ретінде, бір тұтынушының өнімді бір немесе бірнеше рет ... ... ... ... ... Бұл ... тіпті шектелген
төлеу қабілеттігі кезіндеде, тұтынушы қымбат тұратын қызметті төлеу
мүмкіндігін таба ... ... ... ... ... ... ... тиімді, бұл кезде жоғары сапалы нақты, ... ... ... ... ... Бұл ... төлеу қабілеттілігін дұрыс бағалау маңызды.
3. Коммерциялық қызметті қарқындандыру ... ... ... ... үшін ... ... тұжырымдамасымен
үндес, бірақ оны пайдаланудың бірқатар ерекшеліктері бар. Ол, ... ... ... ... ... ... ... қызметтерін пайдалануға тартпаса, олардың жеткілікті
мөлшерде қажеттілігі болмайтынын бекітуге сүйенеді. ... бұл ... ... бұхаралық ақпарат құралдарында жарнамалау, тұтынушылармен
кездесулер ұйымдастыру және т.б. ... ... ... ... қатар, қызмет көрсету кәсіпорынының оның имиджіне қатынасы
бойынша қолайлы қоғамдық пікірлермен шартталған ... ... ... ... ... ... қажеттігі қызмет көрсету
саласының кәсіпорыны өнімінің ерекшелігімен шартталған. Қызметтерді,
оларды ... ... ... ... қолдану және қызметті ерте бастан
төлеу қажеттілігі, тұтынушыларға қызмет сапасын тура ... ... ... ... сапасын және оның белгілі бір ... ... ... ... ... қосалқы ақпараттарды
пайдалануға мәжбүрлі — басқа тұтынушылардың ... адал ... ... ... ... оның ... Бұл ... имиджі, маркетингілік ықпал ... ... ... ... ... қойып, нарықты игерудегі міндеттерді жүзеге асыруда ең
маңызды құрал болады. Коммерциялық күштерді ... ... ... имидждің қалыптасуына белсенді әсер етуге мүмкіндік
беретін, әлеуметтік-этикалық маркетингтің элементтерімен толықтырылады.
4. ... ... ... тұжырымдаманың негізгі ережелері, тауарлық нарықта қолданылатын
тәсілдемеге ұқсас. Ол қызмет ... ... ... арнайы
зерттеулер көмегімен, мақсатты нарық тұтынушыларының ... ... ... ... беталысын болжауына және сұранымның
әлуеттік мүмкіндіктерін анықтауына құрылады, содан соң, ... ... ... ... ... ... қамтамасыздандырады.
5. Әлеуметтік-этикалық маркетинг тұжырымдамасы.
Бұл тұжырымдаманың дамуы үшін, қызмет ... ... алғы ... ... бар.
Біріншіден, қызмет көрсету салалары әрекетінің әлеуметтік бағытының
өзі, қоғамдық-маңызды пролемалардың кең шеңберін шешу үшін ... ... ... ... ... халықтың өмір тіршілігінің жағдайын
қалыптастыру факторы ретінде ... Осы ... ол ... уақытта қоғамдық
мүдделерді ескереді.
Екіншіден, кәсіпкердің әлеуметтік жауапкершілігі мен этикасын бекітуге
әсер ететін, әлеуметтік-этикалық маркетинг элементтері, ... ... ... ... ... табылады, онсыз қызмет көрсету
нарығындағы тиімді қызмет мүмкіндікті емес.
Үшіншіден, өндірістік емес салада маңызды пайдасыз ... бар. ... ... ... әлеуметтік маркетинг түрлерінің бірі ретінде
қарастыра отырып, барлық уақытта ... ... ... ... ... ... ... өткізілетін және әртүрлі қызметтерді ... ... мен ... ... ... ... құрайды.
1.2. Қызмет көрсету кәсіпорынының маркетингілік ортасы
Қазіргі маркетинг, олардың сұранымдарын қанағаттандыру және пайданың
өсуін қамтамасыздандыру үшін, сонымен қатар өзгермелі ... ... ... ... үшін ... ... ... алмасу
процесін орнықтыруға, қолдауға және дамытуға бағытталған. Бұл міндеттерді
жүзеге асыру үшін бірізді ... ... ... оның ... ... маркетинг кешенін әзірлеу табылады.
Мұндай жиынтық бірқатар ірі блоктарды біріктіреді:
1. Қызмет көрсету кәсіпорынының маркетингілік ортасын әзірлеуді және
оның ... ... ... ... ... ... ... оның өзгерісін болжауды
және мақсатты нарықты әзірлеуді.
3. Маркетингілік әсер ету ... мен ... ... ... кешенін әзірлеуді.
4. Маркетинг кешенін қалыптастыратын шараларды жүзеге асыруды.
Кәсіпорынның нарықтық мүмкіндіктерін ... ... ... ... ... зерттеу табылады. Маркетингілік орта, нақты тұтынушы
нарықты иелену бойынша ... ... ... ... ... жиынтығы ретінде қарастырылады.
Қызмет көрсету кәсіпорынның маркетингілік ортасы күрделі құрылымды
болады және ... ... ... ... ... ... кәсіпорын
басшылары жағынан сыртқы орта факторларының басқарылу дәрежесі түседі.
Маркетингілік ортаның ең ... ... екі ... компонентті
бөледі — ортаның ішкі және сыртқы құрылымы.
Ішкі орта меншікті жұмыс істеу міндеттерін шешетін, бірақ ... ... ... ... өзінің құрылымдық бөлімшелерін
біріктіреді. Мұндай элементтер кәсіпорын басшылары жағынан ... ... ... бұл ... ... ... байланысқан жиынтық
ретінде қарастыруға мүмкіндік береді.
Ішкі орта элементтері көп мөлшерлі және әртүрлі, ... ... ... ... да ... Бұл ... көрсетілетін қызметті
өндірушілер мен маркетингілік қызметпен айналысушылар, өндірістік процесті
қамтамасыз етушілер мен ... ... ... ... және ...... ... айналысатын бөлімшелер
енгізілген.
Ішкі орта элементтеріне кадрларды дайындау, қызмет көрсету кәсіпорыны
ұжымының әлеуметтік қамтамасыздандыру жүйесі және басқада ... ... ... ... сыртқы ортасы микро- және макроқоршаушы
ортадан құралады. ... ... орта ... үш тобын
енгізеді.
Бірінші топ элементтеріне нарықтың бес ... ... ... ... ... тұтынушылардың өзіндік контингенттері
қалыптасады.
1. Тұтынушы нарығы.
Бұл нарық қызметтің жеке тұтынушыларын ... ... ... ... ... ... ... құрайды, өйткені өндірістік емес
сала кәсіпорындарының тапсырыскерлерінің көп саны – жеке тұлғалар.
2. Өндірушілер нарығы.
Өндірушілер нарығында қызметті тұтынушылар ретінде ... ... ... алынады.
Қызметті тұтынушылар болып табылатын өндірушілер нарығы мен кез-келген
тауарлық нарықтың сыныптама ... ... ... ... ... Бұл ұғымдардың ұқсастығы ... ... ... және ... ... негіздерін қозғамайды. Өндіруші нарығы
өндірушінің тапшылығы мен монополиясы бар ... ... ... ... қамтылған қызмет көрсету саласының өндірушілері нарығының
экономикалық табиғатымен ешқандай ... ... ... ... ... нарық қызметті, ары қарай өзіне пайда келтіретін мақсатта қайта
сату үшін, алатын ұйымдардан тұрады.
Қызмет көрсету саласындағы оның дамуы ... ... ... байланысты біршама шектелген.
4. Мекемелер нарығы.
Бұл нарықта қызмет тұтынушылар ... ... ... ... үшін оны сатып алатын мемлекеттік және
мемлекеттік емес кәсіпорындар. Мұндай қатынастардың мысалы бола ... ... ... ... беру мақсатында сауықтыру,
мәдениет, спорттық сипаттағы қызметтерді ... алу ... ... сатушы бағасымен сатып ала отырып, кәсіпорын оны ... ... ... осы ... белгілі бір әлеуметтік эффектіге жете
отырып, тегін өткізеді.
5. Халықаралық нарық.
Бұл нарық қызметтің шетелдік ... ... ... ... ... ... қызмет пен
халықаралық маркетинг үшін ... ... ... ... ... Бұл ... ... сақтауға және ... ... ... егер ... ... ... ... қарастырсақ және тұтынушылар сұранымына сәйкес сипаттағы ... ... ... сол үшін ... ... маркетингілік
міндеттерді табысты шешуге болады.
Микроқоршаушы орта элементтерінің екінші тобына жатқызуға болады:
• қызмет көрсету ... ... оның ... ... ... ... ... аралық сатушылар нарығының өкілдері ретінде
қарастырыла алады.
Қызмет көрсету ... ... ... ... құрамына қызмет көрсету кәсіпорынына ... ... ... ... және оның қойылған мақсаттарға ... ... ... ... ... ... ... жататындар:
а) қаржылық құрылым (банктер, акционерлік қоғамдар және инвестициялық
компаниялар, жәнеде ... ... емес сала ... орналасқан
базалық кәсіпорын);
б) қоғамдық ұйымдар (қоршаған ортаны және тұтынушылар құқығын қорғау
қоғамы, жерлестікті, аз ұлттың ... ... ... т.б.);
в) бұқаралық ақпарат құралдарының қарым-қатынас аудиториясы (осы
кәсіпорынның ... ... ... ... көмегімен жарияланатын немесе
жариялана алатын, газеттер мен журналдар редакциялары, ... ... ... ... ... ... қарым-қатынас аудиториясы (қоршаған аудан тұрғындары,
қызметтің базалық кәсіпорынының жұмыскерлері, ... ... ... басқалары).
е) ішкі қарым-қатынас аудиториясы (қызмет көрсету кәсіпорындарының
меншікті жұмыскерлері, штаттан тыс қызметкерлер, ... ... ... ... ... ... ... басқару
ықпалын көрсете алмайды, бірақ қосалқы ықпал етуге қабілетті. Бұл ... ... ... ... ... ... ... бойынша белгілі бір маркетингілік стратегияны жүзеге ... ... және ... ... ... ... ... етеді. Жеткізушілерге қатынасы бойынша олар
жеткізуші таңдауын іске асырады, оған ... ... ... қатынасқа түседі. Қызмет көрсету кәсіпорындары бәсекелестерге
өзінің бағалық саясатымен, сапамен, имиджімен және нарықта ... ... ... ... ол қызмет сапасы мен және
ассортиментімен, ... ... ... территориялық
жақындығымен, ұқсас әлеуметтік орнықтыруға түсуімен және т.б. ықпал ете
алады.
Қызмет көрсету ... ... ... ол жағынан
ешқандай ықпал көрмейтін элементтер түзейді. Кәсіпорын бұл элементтерге
бейімделуге және өзінің маркетингілік ... ... ... ... ... бағдарлауға мәжбүрлі. Макроорта элементтеріне
жататындар: экономикалық және ... ... ... ... прогресс, мәдени және тарихи ... ... ... ... және т.б. ... тұжырымдамасы мен стратегиясын әзірлеу
кезінде ескерілетін макроорта факторларының жиынтығы, әртүрлі бола алады.
Ол, ... ... ... ... ... ... істеуге
қатысымен шартталады. Мысалы, егер кәсіпорын дене шынықтыру мен ... ... ... ... ... сыртқы ортаның өзекті
факторлары болып экономикалық, ... ... ... ... ... ... тұрақтылық, халықтың мәдениетінің
жалпы деңгейі табылады. Егер кәсіпорын діни немесе рәсімдік сипаттағы
қызметті ... ... онда ... ... ... ұлттық, этникалық
және діни ерекшеліктер қарастырылуы керек.
Сыртқы орта факторларына тәуелді бола ... ... ... оның ... ... ... ... немесе оны тіптен
болдырмайтын ... ... болу ... ... ... ... немесе шектеуші сипатта және ықтималдықтың әртүрлі
дәрежесінде болады. Олардың пайда болу ... мен ... ... оның ... ... әзірлеу барысында
кәсіпорынмен бағалануы және ескерілуі керек.
Макроортада қалыптасатын негізгі сыни және ... ... ... ... орта ... демографиялық жарылыстар;
• туылғыштықтың төмендеуі мен халықтың қартаю процесі;
• жалпы білімдік деңгейді ... мен ... ... ... жұмыссыздықтың жоғарылауы.
2. Табиғаттық орта үшін
• экожүйе күйінің нашарлауы;
• оның жеке компоненттерінің ластануының өсуі;
• экологиялық күйді реттеу ... ... ... ... ... ... тиімді пайдалану.
3. Ғылыми-техникалық орта үшін
• ғылыми-техникалық прогресті қарқындату;
• ғылым мен техникаға инвестицияны өсіру (төмендету).
4. Экономикалық орта ... ... ... ... ... ... ... бағамның өзгеруі.
5. Саяси-құқықытық орта үшін
• кәсіпкерлікті заңды реттеу;
• қоғамдық ... ... ... мен ... ... өсуі.
6. Мәдени орта үшін
• бос уақытты әртүрлі өткізудің тұрақты беталысы;
• жеке ... ... ... ... ... ресми емес мәдениеттің таралу баталысы.
7. Тарихи орта үшін:
• тарихи, мәдени, сәулеттік ескерткіштерді қайта қалпына келтіру ... ... ... ... ... қорғау бойынша топтар мен партиялардың өсуі.
Макроорта құбылыстарының жиынтығы, кәсіпорынның профиліне ... ... ... ... ... ... ... әртүрлі
болады.
Макроорта құбылыстарының әрқайсысы сандық немесе ... ... ... ... сипаттамаларды білу кәсіпорынның
маркетингілік мүмкіндіктерін дұрыс бағалауға , сыни ... ... ... ... мүмкіндігі есебінен оның ... ... ... ... Көрсетілетін қызметке сұраным және қазіргі жағдайлардағы маркетинг
тұрпаттамасы
Көрсетілетін қызметке сұраным, кез-келген басқа тауарларға сияқты,
сатып алушылардың ... ... ... ... қабілеттіліктері
қажетсінуімен қамтамасыз етілетін, қызметті қажетсіну бөлігін көрсетеді.
Сұраным өндіріс пен тұтыну арасындағы байланыстырушы буын ... ... оны ... ... және ... ... қызметін болжау
қажеттілігі анықтайды.
Көрсетілетін қызметке сұраным көптеген факторлар ... ... ... демографиялық, мәдениеттік-тарихи,
табиғаттық-климаттық, жәнеде халықтың табысының көлемі, нарықтық бағалар
деңгейі, қызмет нарығының географиялық жағдайы, тұрмыс ... ... ... ерекшеліктері және т.б. енеді. Басымдылық мәнге
халықтың табысын ... ... мен ... ... ... ие
болады, өйткені тек солар ғана ... ... ... ... ... зерттеу және бағалау қазіргі маркетингтің өзекті
элементтері болып табылады, олар қызмет көрсету саласындағы ... ... ... ... ... таңдау мен негіздеуге,
күрделі конъюнктуралық міндеттерді тиімді шешуге мүмкіндік береді.
Қызмет көрсету сұранымы бөлінеді:
... осы ... ... әлуеттік (жасырын, бірақ белгілі бір жағдайларда пайда ... ... ... және ... сатып алушылар санымен
анықталатын қызметтер;
• фирма тұғырынан тілеулі, қызмет көрсетуші ... ... ... қамтамасыздандыратын қызметтер.
Қызметке сұранымды зерттеу негізінде қызмет нарығын тұтынушылардың
біртекті топтарына бөлуді білдіретін, саралау ... ... ... ... ... ... саралау критериялары бойынша жүзеге асырылады:
географиялық (территориялық), әлеуметтік, демографиялық, экономикалық, және
т.б.
Қызмет нарығын саралаудың ... ... ... ... ... ... Соның негізінде қызметті көрсету нысаны, олардың таралу
жағдайы және нарықта ... ... ... сипатымен
детерминирленуі құралады.
Қызмет нарығында ерекше көңіл аударуды саралаудың ... ... ... ... оның ... тұтынушылық беталысының ерекшеліктері
зерттеледі, ... ... ... біртекті топтар
қатарланады.
Қызмет көрсету кәсіпорыны, заң бойынша, адамның күнделікті қажеттілігін
қанағаттандырады. Олардың қызметінің бағдары болып, көшірілу әдісі, климат,
мәдени, ұлттық, әлеуметтік-психологиялық ... және ... ... ... белгілі бір тіршілік стилі қызмет атқарады. Бұл
кезде әлуеттік емес, нақты, қолданбалы тіршілік стилі ... ... ... ... ... ... ... тұтынушы
контингенті бірнеше жиынтықты, келесі тәуелділіктерге ... ... ... алу уәждемесі.
Мұндай жиынтық айрықша кеңдігімен ерекшеленеді және ... ... ... ... ... үшін база құрады және ... ... үшін кең ... ... ... ... ... пайдасы.
Бұл саралаудың тиімді әдістерінің бірі. Бұл жердегі маңызды нәрсе
тұтынушының қызметті сатып алу ... ала ... ... ... ... ... ... өз жайғасымынан сипаттау. Жәнеде тек
қана экономикалық пайдамен ... ... ... ... ... отырған
пайда әлеуметтік-психологиялық сипатта болуыда мүмкін. Мысалы, әуесқойлық
шығармашылық бірлестіктер қызметін қолдану саласында, тұтынушы қажетсінуден
қанағаттануды өзіндік ... ... ... және т.б. ... алады.
3. Тұтыну қарқындылығы.
Бұл критерия бойынша бүкіл тұтынушы контингентті әлсіз, біркелкі және
белсенді тұтынушыларға бөлуге болады. ... топ ... ... ... ... ... олар ... аз бөлігін құрасада,
оларға қызметті пайдаланудың үлкен үлесі келеді. Мысалы, ... 1/5 ... ... ... ойын ... мен
компьютерлік ойындардың барлық дерлік қызметін толық пайдаланады.
4. Қызметтің жолын ұстаушылық дәрежесі.
Халықаралық тәжірибеде мұндай ... ... төрт ... Осы ... ... ... ұстаушылар.
Оларға өндірістік емес бір кәсіпорынның қызметтерін пайдаланатын,
олардың ... ... ... ... ... жатады.
б) Шыдамды жолын ұстаушылар.
Бұл тұтынушылар 2-3 өндіруші-бәсекелестер қызметін ... ... Тек қана осы ... жеке ... ... жақсы немесе
нашар бағалануының себептерін талдау барысында көңіл аударуы ... ... қол ... ... ... ... әдісін жетілдіруге ұмтылу тиімді болады.
в) Тұрақсыз жолын ұстаушылар.
Мұндай тұтынушылар бәсекелес ... пен ... ... ерекшеленеді. Мұндай сатып алудың сұранымы мен уәждемесін
талдау, бәсекелес-кәсіпорындардың маркетингілік артықшылықтары ... ... үшін кең ... ... ... тұтынушылар бар қызметтердің ешқайсысына артықшылық көрсетпейді
немесе олардың әртүрлілігін қалайды. Бұл тұтынушының барынша ... ... ... ... ... сұранымын қалыптастыру бойынша айқын
ұсыныстар әзірше жоқ.
5.Тұтынушының қызметті қабылдауға дайындық дәрежесі.
Оның шеңберінде ... ... ... ... емес ... ... туралы тіпті хабарсыздар;
• ол туралы хабардарда болушылар;
• ол туралы кеңінен ақпараттанғандар;
• осы кәсіпорынның қызметтеріне ... осы ... ... ... ... ... ... алуға ниет етушілер.
Бұл топтардың сандық сәйкестігі барынша қозғалыстыжәне өте ... ... кете ... ... ... ... ... сатып алуға
ниет етушілер, мүдделілер, сатып алғысы ... ... ... тұтынуға әртүрлі дәрежедегі дайындықты ... ... ... мен ... әзірлеуге қалыптаушы ықпал етеді.
Мысалы, ... ... ... өсіруді күту жағдайында кәсіпорынның
маркетингілік бағдарламасын, оның материалдық базасының өз ... ... ... ... отырып тұрғызу керек.
Маркетингілік тәжірибе көрсетеді, қызмет нарығын жеңіп алу үшін бүкіл
тұтынушы нарыққа бағдарлану міндетті емес (ол ... ... ... бір қызметтердің басты тұтынушыларын анықтап және өзінің әрекетін
солардың сұранымын қанағаттандыруға бағыттау жеткілікті. Қызмет ... заңы ... ... ... оған ... ... ... жалпы санының жуық шамамен 20 % құрайды. Жәнеде олар ... % ... ... қамтамасыз етеді. Дегенмен ... ... ... тұтынушылардың меншікті салмағы бір немесе екінші
жаққа қарай едәуір және жиі ... ... ... ... ... заңы өте ... ... Қызметке сұранымды
зерттеудің негізгі мақсаты басты тұтынушыларды зерттеу құрайды, ... ... ... ... ... осы ... ... үшін
жасалады.
Саралау процедурасын аяқтағаннан соң, ... ... ... ... ... ... және ... шаруашылықтық
қызметі үшін ең жақсы мүмкіндіктері болатын және сол үшін маркетингілік
стратегия ... ... ... ... ... сегмент)
көрсетеді.
Бұл кезде стратегия нақты жағдайлардағы мақсатты нарықтың қамтылуының
максимал мүмкіндігіне бағдарланады, және нарықтың белгілі үлесіне ие ... ... ... ... ... ... ... әзірлеу кезінде үш әдістің біріне жүгінеді.
1. Жаппай маркетинг.
Бұл әдісті қолдана отырып, кәсіпорын өзінің қызметін ... ... ... ... ... үшін бір ... ... ынталандыруға
бағдарланады.
Әдістің негізгі жетістігі – төменгі шығындар. Дегенмен оны қолдану
кезінде маркетингінің негізгі артықшылықтарының бірін ... ...... ... қажетсінулеріне бейімделуге.
2. Сараланған маркетинг.
Бұл жағдайда кәсіпорын, сараланған сұранымға мейлінше келтірілген,
қызметтердің түрлерін құра отырып, екі немесе одан көп, ... ... ... ... ... ... әдісі қазіргі тәжірибеде ең кеңінен таралған әдіс.
Ол біртекті тұтынушы контингент шоғырланатын, бір мақсатты ... ... ... ... ... ... мақсатты нарықты жеңуге
бағытталған стратегияны әзірлей отырып, кәсіпорын барлық ... ... ... ... ... бағаларды түрлендіру,
сұранымның барлық нюанстарын ескере ... ... ... ... ... жарнамалық әрекеттер жүргізу және т.б.
Мақсатты маркетинг әдісін қолдана отырып, ... ... ... ... ... ... ... үлесіне ие болуды және
таңдалған мақсатты сегмент шеңберіндегі кәсіпкерлік қызметтің концептуалдық
негіздерін әзірлеуді қояды. Бұл ... шешу үшін ... ... ... болады:
1. Сараланбаған маркетинг.
Маркетингтің бұл типі ірі сегменттерде қолданбалы, ол жерде бір
қызметке ... ... ... тұтынушылар саны жеткілікті жоғары. Мұндай
маркетинг шеңберінде саралау ... ... ... ... аяқталады
және ары қарай дамымайды. ... ... ... ... ... ... (мысалы, коммуналдық және тұрмыстық қызметтерде).
Сараланбаған маркетингтің бірқатар кемшіліктері бар. Біріншіден, оның
принциптерінде әрекет істеуші кәсіпорындар, алдымен көрсетілетін ... ... ... ... ол ... ... табыла бермейді.
Екіншіден, ірі сегменттерде әрекеттене отырып, кәсіпорын бәсекелестіктің
шиеленісуіне тап ... ... ... ... ... ... олар көп жағдайда мейлінше тиімді және олардың ... ... ... ... маркетинг.
Кең саралану принциптеріне негізделген, ол жеткілікті біртекті мақсатты
нарыққа қолданбалы және пайдаланылады. Бұл нарық ... ... тар ... ... ... тар ... үшін жеке ұсыныстарды
әзірлеу көмегімен көрсетілетін қызметтердің түрлік ... ... ... ... ... ... ... енуді және осы
кәсіпорынның бәсекелестік жайғасымын бекітуді қамтамасыздандырады.
3. Шоғырланған маркетинг.
Маркетингтің бұл типі ... ... ... ... ... ... ... саралауды аяқтағаннан соң,
кәсіпорын тар сегментке арналған мамандандырылған бір ... ... ... ... ... ... ... ресурстарды
шашыратпай, күшті бір бағытта шоғырландыруға ... ... ... ... ... ... ... бәсекелестіктің шиеленісу қауіпімен және бәсекелестіктің деңгейі
төмен салада тез енгізілудің мүмкінсіздігімен, ... ... ... ... жаңа ... ... ... қою
мүмкіндігімен, жәнеде сұранымның өзгерісіне өз уақытында ... ... ... ... өнімінің ұйымдастырылуының
төмендеуімен шартталады.
Шоғырланған маркетинг әдісі инвестициялық көздердің шектелуі кезінде,
басқа түрлердің қолайсыз ... және ... ... ... тиімді. Атап айтқанда, еңбек ... ... ... ... ауыстыруға болады. Мысалы, рекреациондық
қызмет көрсетуші кәсіпорын, жұмыскерлердің көп санын талап етпейтін,
аттракциондар, ойын ... және ... ... ... ... ... ... нарықтық жайғасымын ың ... ... ... ... стратегиясын, белгілі бір маркетинг ... ... ... келесі факторларды ескеру қажет.
А. Кәсіпорын ресурстары.
Шектелген ресурстар кезінде шоғырланған маркетинг ... ... ... ... дәрежесі.
Біртекті қызметтерді өндіру және өткізу үшін, сараланбаған маркетинг
стратегиясы келеді, әртүрлі қызметтер үшін – ... ... ... ... ... ... кезеңі.
Жаңалық-қызметтерді ендіру сатысында оның тек қана бір нысанын, жәнеде
сараланбаған маркетинг стратегиясын қолдана ... ... ... осы саты ... соң, ... ... ... енгізу қажет,
оны толықсу сатысы аяқталғанға дейін жүргізеді, бұл жерде таңдалған
стратегияға сәйкесті ... ... еі ... ... алады.
Г. Нарықтың біртектілігі дәрежесі.
Егер тұтынушы орта жеткілікті біртекті болса, ал бөлінген сегменттер
ұқсас талғамды болса және бір қоздырушы ... ... ... және ... ... ... сараланбаған маркетинг
стратегиясы толығымен ... ... ... ... ... ... кең ... принципін өткізетін болса,
сараланбаған маркетинг тіпті ... ... егер ... ... ... ... ... маркетинг стратегиясын
қолдану, өндірістік емес саланың кәсіпорынына ... ... ... ... және оны қамту стратегиясын таңдап болған соң, өзінің
қызметтерінің жайғасу процедурасын жүзеге асыру қажет. Жайғасу қызметі ... ... ... ... тәртіптің ең тиімді типін таңдау
көмегімен, ... ... ... ... ақырғы
әрекеттер кешені.
Қызмет көрсету кәсіпорыны ... екі ... ... ... ... жол, ... үлесі алатын тұрғыдан ... ... ... жайғасымымен анықталумен байланысты. Бұл
жағдайда ... ... ... ... үшін ... ... түседі.
Жайғасымның мұндай жолы мүмкіндікті, егер:
• кәсіпорын бәсекелестер қызметіне қарағанда ... ... ... болса;
• нарық сыйымдылығы жеткілікті кең және екі және одан көп бәсекелес
ұйымдардың жұмыс істеуіне мүмкіндік бере алатын болса;
... ... ... ... ... ... ие ... екінші жолы — нарыққа жаңа қызметтерді шығарады. ... ... ... ... ... ... ... жоқ, өйткені
бәсекелестер оны ұсынбайды, тұтынушыларды тартуға болады. ... ... ... ... ... жаңа ... өндіру үшін
техникалық және экономикалық мүмкіндіктердің болуы табылады.
1.4. Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... өтіп жатқан реформалар, атап айтқанда,
шаруашылық жүргізуші субъектілердің ... ... ... ... ... ... айқындалады және олардың қызметінде сәйкес
өзгерістердің қажеттілігін шарттайды.
Елдің нарыққа енуі әртүрлі типті нарықтардың ... мен ... ... ... күшінің, тауарлардың, қызметтердің және
басқалардың.
Қазіргі экономикада «тауар» ұғымы физикалық объектілермен шектелмейді.
Тауар деп ... ... бір ... қанағаттандыруға, оның
мұқтажын қанағаттандыруға қабілетті нәрсенің бәрін ... ... ... ... саласы экономиканың ең жылдам дамушыларының
бірі болып табылады. Өсу қарқыны бойынша және қызметтердің жаңа ... ... ...... бұл ... өндірістік саланы басып
озуда.
Қызмет көрсету ...... ... тағайындалуы, қоғамдық өндіріс
жүйесінде, өндірісте және қызметтерді өткізумен, халық үшін ... ... ... ... аясы және ... ... ... Республикасындағы қызметтер саласының жылдам дамуы тоқсаныншы
жылдары басталды. Қызмет көрсету саласының, индустриалды дамыған елдердегі
олардың күйімен салыстырғанда қалыс қалатыны анық ... ... ... ... ... ... ... экономиканың дербес секторына
айналды.
Ол келесі себептермен пайда болды:
♦ мемлекеттік қаржыландырудың қысқаруымен халық пен ... ... ... ... жоғарылауымен;
♦ қызметтің көптеген жаңа түрлері пайда болуымен: аудиторлық,
брокерлік, трасталық және ... ... ... ... ... арасындағы бәсекелестіктің
күшеюімен.
♦ қызмет көрсету саласы шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері ... ... ... осы ... кейбір бөлімдері старттық капиталдың
үлкен мөлшерін крек ... ал ... ... ... ... ... алға ... береді.
Қазақстан Республикасындағы қызметтер саласына дәстүрлі жатқызады:
тұрғын үй және коммуналдық ... ... ... ... ... ... және әлеуметтік ... және ... ... ... және ... ғылым және ғылыми
қызмет көрсетуді; несиелендіру және сақтандыруды; мемлекеттік ... ... ... емес ... үй ... ... көрсетуді.
Бүгінгі күні, біздің еліміздегі қызмет көрсету саласы қсу саны бойынша,
пайда болған жаңа ... саны ... ... нарық пен тұтынушылар
қажетсінуіне бейімделуі бойынша өндірістік саланы ... ... ... жылы қызмет көрсетуді өндіруші салалардың меншікті салмағы Қазақстан
Республикасының ЖІӨ 57,9 % жетті.
Жоғарыда ... ... ... ... ... және даму үшін
шектелмеген мүмкіндіктерге ие ... ... ... ... көрсету
саласының кәсіпорындары өндірістік ұйымдардан, маркетингті тәжірибеде
қолдану бойынша қалып ... Оған ... ... ... ... ... болуына, шығынның артуына қарай ғана көңіл
аудара бастайды. ... ... ... ... нарығында әрекетті
тиімді жүзеге асыру үшін және ... ... ... үшін ... ... ... керек.
Маркетинг қызметі — бұл тапсырыскерлердің мұқтаждары мен қажетсінулерін
айқындауға бағытталған, қызметтерді әзірлеу, жылжыту және ... ... ... ... ... ... және дұрыс таңдау жасауға
көмекке келеді.
Қызметтер нарығы басқа нарықтарға ұқсас. ... ... ... айрықшалығы қызметтер ерекшеліктерімен шартталады: ... ... ... өндірістің және
тұтынудыңүздіксіздігімен.
Қызмет көрсетумен ... ... ... ... ... асыру үшін олардың өзіндігін ескере отырып, қызметтің табиғаты мен
мәнін түсіну керек.
Қазіргі экономикада ғалами ... бірі ... ... ... өсуі ... Ол ... кең ... қамтиды: сауданы, көлікті,
қонақ үйлерді, туристік және ... ... ... ... ... мен ... сақтау кәсіпорындарын, мұражайларды,
театрларды, киноны және т.б. Статистикалық деректер ұйымдарының ... ... ... ... ... ... ... дамыған индустриалдық
елдерде 2/3-тен ¾ дейін құрайды. АҚШ-та ... ... ... ... жұмыс істейтіндерді алып тастағаннан соң қалған ... 73 % ... ... ... Германияда - 41 %, Италияда - 35 %.
Қызмет көрсетуде жұмыспен қамтылғандар ... ... ... ... ... ғана ... (банктер, туристік агенттіктер,
қонақ үйлер және басқалар), сонымен ... ... ... ... ... ... Мысалы, қазып алушы немесе өңдеуші салаларға жататын
көптеген бөлімдерде, қызметтер көрсетіледі ... ... ... ... ... қаржылық, ақпараттық және т.б. қызметтерсіз мүмкін
емес.
Қызмет көрсету индустриясы ... сан ... ... өндірумен үкіметтіктк, коммерциялық емес ... ... ... ... ... ... секторына жататындар:
еңбек биржалары, пошта, өрттен сақтандыру, ІІМ, ҰҚК және ... ... ... ... ... атап ... ... консалтингілік фирмалар, ... ... ... мен т.б. ... ... ... ... әрекеттер сипаты әртүрлі болуы мүмкін.
Мысалы, көптеген елдерде білімдік және медициналық мекемелер мемлекет ... және ... ... ... ... ... ... елдерде
бұл қызметтер толығымен, немесе бөлшекті ақылы болып табылады.
Экономикалық реформаны жүргізе отырып, ... ... ... ... ... факторларды талдау пайдалы болады.
Қызмет көрсету саласындағы динамикалық өсудің шарттайтын өзекті ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетумен айналысатын,
ұйымдардағы бизнесті жүргізу әдістерін радикалды ... ... ... ... түрлеріне ықпал етеді: әуелік тасымалдаудан
бастап, бөлшекті саудаға дейін. ... ... ... дамуы
әрекеттердің жаңа түрлерінің пайда болуына, ... ... ... әкеледі. Технологиялық прогресс базасында ... ... ... өсуіне ықпал етеді. Кез-келген физикалық тауар,
әсіресе жоғары ... және ұзақ ... ... ... ... тудырады. Бұйымның сипаттамасына ... ... ... тасымалдау және жинау;
♦ қондыру және құру;
♦ қоректендіру;
... ... ... ... ... ... ... факторлардың ықпалы ЖІӨ жалпы
динамикасымен, тұтынушы тауарлар сұранымының өзгеруімен, ... ... оның ... деңгейімен шартталады. Қызмет көрсету саласында
іскерлік және қаржылық қызмет көрсетудің ролі артуда (франчайзинг, ... ... ... ... ... оның ішінде қызмет көрсетуге,
сыртқы ортаның ықпалы жүйесіндегі ... ... ... ... емесе. Мысалы, американдықтың өмірінің ұзақтығы 76 жас, ұлттың
қартаюы өтуде, бұл қызмет нарығының ... ... ... ... сақтандыру
қызметінің нарығы (өмірді сақтандыру, салымдарды сақтандыру және ... бұл ... ... ... бола ... ... мен ... ортасы қызмет көрсету саласына ықпал ететін маңызды фактор
болып табылады. Ауыл шаруашылығының және ... ... ... өзіне ықпал етуін сезінеді. ... ... ... ... ... ... проблемаларға көңіл аударылады.
Туризм секілді ... ... ... ... ... ... ... индустриясына мемлекеттік реттеуші ықпалды ... ... ... ... ... саяси-құқықтық фактор табылады. Мысалы,
көптеген сервистік салалар (көлік, ... банк және ... ... ... ... мемлекет жағынан қатаң реттеуге түседі.
Мемлекеттік реттеудің босаңсуы, темір жол, автомобиль және ... ... ... ... ... көптеген шектеулердің
жоғалуына немесе минималдануына әкелді.
Мәдени ортаның факторлары қызмет көрсету аясында көптеген проблемаларды
туғызуға қабілетті. Мәдени айрықшылықты бағаламау, мысалы, Ақш пен ... өз ... Уолт ... ... үшін ... ... ... көрсету саласының кәсіпорыны үшін, нарықтық экономикаға өту
жағдайларында, стратегиялық міндет ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету кәсіпорындарымен паралель, оларға
бәсекелестік жасайтын, ... ... ... жаңа ... ... өте ... ... Қазақстан Республикасындағы қызмет көрсету саласының
даму мүмкіндіктері мен келешектерін қарастырамыз.
1. Ақылы қызмет жүйесінің қарқынды ... атап өту ... ... көрсетудің беталысының күшеюі байқалады және онда ... ... ... ... ... үй – ... пен байланыстың қызметінің үлесі артты.
2. Шаруашылықты жүргізудің нарықтық жүйесінің қалыптасу жағдайларында,
байланыстырушы буын ... ... ролі ... Осы ... тауар
айналымының, нарықтың тауарлар мен қанығуымен және халықтың ... ... ... өсу қарқынының азаюына қарамастан,
шаруашылықтың бұл ... өсу ... ... және ... ... ... деректерді талдаулар негізінде, демалыстың жан-жақты
дамыған индустриясын жасау есебінен санаториялық-курорттық қызмет ... ... ... ... ... жасауға болады.
4. Көрсетілетін қызметтер құрылымында ... ... ... ... үшін және ... ... ... үшін
ақпаратты қажетсінудің артуымен, ақпараттық және кеңес ... ... ... Ары ... ... жаңа ... пайда болуы және жұмысшы
күшті өндірістік ... ... оның ... ... секторына ағылуына
жағдай жасайды, ол елдің экономикасындағы қызмет көрсету саласының үлесін
кеңейтеді.
2 ТАРАУ. «ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ» АҚ мысалында ... ... ... ... АҚ ҚР ... ... ... АҚ – Қазақстанның жетекші телекоммуникациялық операторы,
байланыс қызметінің толық тізбесін ... ... ... ... ең ... ... келе жатқан компаниялардың бірі.
Компанияның орталық офисі Қазақстан орталығы - Астана ... 33 ... ... ... ... ... Республикасының
бүкіл аумағындағы әрбір адамға байланыс қызметін көрсетудің ... ... ... әр ... ... ... бөлімшелері бар.
Қазақстан өз алдына тәуелсіздік алып, экономикалық ... ... ... ... 1994 жылы ... ... министрлігінің электр байланысы кәсіпорындары мен ұйымдары
базасында “Қазақтелеком” Ұлттық акционерлік ... ... ол ... 20 ақпанында “Қазақтелеком” Ашық акционерлік қоғамы болып қайта
тіркелді және 2003 жылы ... ... ... ... ... Қазақтелеком бизнес-бағдарланған компанияға түрлендірілуде, жыл
сайын «үлкен төрттік» ... ... мен ... ... ... өзі ... ... өзара тиімді бірлесіп қызмет
істеуді нығайтуға және ... ... ... ... ... ... ... ретінде әлемнің 230-нан астам елімен
байланысты қамтамасыз ете отырып, 154 алыс шетелдермен және 23 ТМД ... ... ... ... ... ... ... акциялары Қазақстан қор биржасының ресми тізіміне енгізілді
және “көгілдір фишкалар” мемлекеттік пакеттерін іске асыру бағдарламасына
кірді.
Fitch халықаралық рейтинг ... ... ... "ВВ" деңгейінде
жергілікті және шетел валютасымен ұзақ мерзімді корпоративтік ... ... ... ... ... ... ... бағалады. ”Қазақтелеком” АҚ-ның бұл рейтингі республиканың егемен
рейтингімен бір топта тұр.
2004 жылы EUROMONEY халықаралық журналы ”Қазақтелеком” ... ... ... ... деп таныды.
Қазақтелеком телекоммуникация қызметін көрсету сапасына және ... ... қол ... аса ... бөле ... " Қазақтелеком" АҚ
телекоммуникациялар желілерін жаңғырту мен дамыту бойынша ірі ... ... іске ... ... ... телефон байланысын пайдаланатын 1.92
миллионнан ... ... ... ... және 452 мың ... қызмет көрсетеді. 100 қала тұрғындарына шаққанда телефон саны
22,7-ге тең, ауылдық жерде - 7 телефон.
«Қазақтелеком» АҚ Ұлттық Ақпараттық Супермагистраль ... салу ... ... ... ... Қазақстанның барлық аймақтарын
бірімен бірін оңтайлы жалғайды және дүниежүзілік ақпарат желісіне ... ... ... ... заманның байланыс қызметін
көрсетуді дамытуға, жедел деректер беруді ... ... ... ... және ... ... ... транзитті ұлғайтуға септігін
тигізетін болады.
Бүгінде елдің автоматты қалааралық станцияларының бәрі – ... 3 ... ... ... (ХКО) жұмыс істейді. ХКО ... ... ... ... ... ... халықаралық қағидаларына көшуге мүмкіндік берді.
Магистралдық және аймақтық телефон арналарының 90%-ына жуығы хабар
таратудың цифрлық жүйелері болып ... ... ... ... ... қатынауы қиын және
кішігірім енді ... ... ең жаңа ... ... қызмет көрсетулерімен қамтамасыз етуге мүмкіндік
беруде.
«Қазақстан он-лайн» ... беру ... ... салу ... ... жүргізіп жатқан ұлттық ақпараттық инфрақұрылымды жаңғырту
жаңа технологияларды енгізуді және ақпараттық, ... ... ... ... ... ... ... бірыңғай
ақпараттық кеңістік құрады және Қазақстанның Орталық Азия ... аса ... ... ... ... қамтамасыз ете отырып, халықаралық
телекоммуникациялар рыногында оның тұғырын нығайтады.
Көрсетілетін қызмет спектрінің өсуімен қатар Қазақтелеком ... ... ... да ... түрде жақсартуда. Атап айтқанда, барлық
технологиялық үдерістердің ISO 9000:2001 халықаралық стандарттарына ... ... ... жүргізілуде. Бүгінгі күні Қазақтелекомда ISO 9000:2001
бойынша сапа сертификатын Компанияның 4 филиалы алды және 2005 ... ... ... ... сертификаттау, сөйтіп, бүкіл компанияны
сертификаттауды аяқтау жоспарлануда.
Қазақтелеком жүйелі түрде CRM-шешімдері ... ... ... және ... ... филиалдарында биллингті есептеу ... ... ... ... ... жүйесін
енгізді.
Бүгінде Қазақтелеком, мемлекет басшысы және компания акционерлері
қойған жаңа міндеттерді орындай ... ... ... ... және корпоративтік мәдениетпен қарқынды және ілгерішіл түрде
сапалы түрлендіруді және клиенттеріміздің қалауын ... ала ... ... ... ... құруды жүзеге асыру үшін алдын алу
және балама шараларды қолдануда.
Саланы ырықтандырудың белсенді ... және ... ... кіру
алдында Қазақтелеком Қазақстан телекоммуникациялық рыногында ең ірі
оператор тұғырын сақтауда және ... де ... ... ... ... ... рөлін сақтап қалу ниетін ұстануда.
Осыған байланысты, Қазақтелеком алдында ғаламдық рыногта операторлық жасау,
Қазақтелекомның бәсекелестікке ... ... ... ... ... ... қалыптастыру, үздіксіз жаңартпалар, халықаралық
рынокта бизнесті дамыту сияқты жаңа міндеттер тұр. Бұл ... ... ... ... бар ... ... инвестициялық бағдарламаны іске асыру және ... ... ... болады.
"Қазақтелеком" АҚ Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникациялар
Министрлігі ... 2004 ... 28 ... берілген № АБА №000001 .
лицензиясы ... ... ... ... Бас ... ... ... Республикасы;
Осы лицензияға сәйкес "Қазақтелеком" АҚ жалпылама ... ... ... ... ... ... ... бірден-бір ұлттық оператор дәрежесіне ие және сонымен қатар ЖПТТ
операторы, әрі Қазақстан ... ... ... ... байланыс қызметінің жеке-дара операторы жұмысын атқарады.
2006 жылдың 14-ші сәуірінен бастап, «Қазақтелеком» АҚ-ың қызмет көрсету
жүйесінің жаңа орны – ... ... ... ... ... өз жұмысын
бастады.
Республикада ашылып жатқан Агенттіктердің бірінші қатарында тұрған бұл
жаңа Агенттік ірі қызмет көрсету орны ... ... және де оның ... ... сол - бұл ... кіші ... ... ғана емес,
ірі корпоративтік тұтынушыларға да іс жүзінде «кедергісіз қызмет ... іске ... ... ... ... ірі ... ... операторының
астаналық клиентеріне телекоммуникациялар қызметтерінің толық жиынтығы
ұсынылады, және де оны ... ... ... ... ... болады.
Осылай компанияда, тұтынушымен өз ара әрекеттесудің әлеуметтік ... де бір ... – «бір ... немесе бизнестік қолданыстағы «One stop
shopping» деп аталатын қағида іске асырылған.
Бұл ... ... ... іске ... нақты клиентке
бағдарланған бизнес компанияның үлгісін құруға ... іс ... ... ... атап ... жөн.
Компанияның президенті Хайрат Кәрібжанов: «Біз қазақстандықтардың
бәсекелестік мүмкіндігі зор ... бар ... ... қызмет
көрсету сапасы деңгейіндегі телекоммуникациялар қызметтерін алуын қалаймыз.
Қызмет көрсетуді ... мен ... ... ... бойынша жоспарлы
жұмыс атқару біздің келешектегі жетістіктеріміздің негізі ... мен ... – деп атап ... ... ... бөлініп отырған компанияның астаналық филиалы ... ... осы жаңа ... ... осыған дәлел бола алады.
Атап айтқанда, 2006 жылы Астанадағы ... ... ... ... ... 2 ... теңге көлемінде
инвестициялық қаржылар жұмсалды.
Компания, Елбасымыздың алдымызға қойған мақсаты – ... ... ең ... 30 ... қалалардың қатарына қосылуына қол
жеткізуді өз қызметі деп біледі.
Осымен ... ... ... отырған өз жұмысының
көрсеткіштерін, астаналық қалалардың телекоммуникацияларының ... ... ... ... ... телекоммуникациялық инфрақұрылымның
техникалық технологиялық дамуының ... ... мен ... ... ... ... АҚ-ың Президенті Х.С. Кәрібжанов, астана ... де ... және ... ... инновациялық
шешімдердің іске асырылуын сенімді күтуіне болатындығын нақты атап өтті.
Құрылымы
Компания бөлімшелері
"Қазақтелеком" АҚ - ... ең ... ... ... ... ... астам адам жұмыс істейді. Толық жұмыс кезеңі - ... оны ... ... ... және ... ... кейінгі қолдау -
атқарылатын функциялардың көп түрлігінде және Қазақстан Республикасының
барлық территориясында ... ... ... мен ... ... АҚ ... ... 14 облыстық филиалдар – Облыстық телекоммуникациялар дирекциялары:
2. Ақмола ... ... ... ... ОТД
5. Атырау ОТД
6. Шығыс Қазақстан ОТД
7. Жамбыл ОТД
8. Батыс Қазақстан ОТД
9. Қарағанды ОТД
10. Қостанай ОТД
11. Қызылорда ОТД
12. Маңғыстау ОТД
13. ... ... ... ... ... ... Қазақстан ОТД
16. 2 қалалық телекоммуникациялар орталықтары:
17. “Астанателеком” ҚТО
18. “Алматытелеком” ҚТО
19. “Алыспен байланыс” бірлестігі
20. ... ... ... ... дирекциясы
22. Корпоративтік сату дирекциясы
23. Пайдалану-шаруашылық бірлестігі
24. ... және ... ... құрылыс
дирекциясы
25. Мамандық деңгейін көтеру орталығы
26. “Қазақтелеком” АҚ ... ... ... ... ... ... республиканың телекоммуникациялар желілерін жетілдіру және
дамыту бойынша жұмыстарды белсенді түрде жалғастыруда. ... ... ... ... желісінің барлық деңгейлері мен
құрамдық элементтеріне ықпал ... ... ... жылдан бастап ТАЕ қазақстандық учаскесінің (Хоргос – ... ......... ... сигменті жұмыс істейді. 1998 жылы
Петропавл – Кормиловка (Ресей) ... ... ... ... ... ... ... 1140 км Алматы-Қарағанды
цифрлы радиорелелік желі салынды, сонымен жоғары сапалық деңгейде Орта Азия
... ... ... ... ... беретін по радиальной
ветке Алматы – Астана – Петропавл – ... ... ... ... ... шығу ... жылы Ұлттық Ақпараттық Супермагистралдың (ҰАСМ) Батыс ... ... ... ... ... және ... ... асыру шеңберінде айтарлықтай оқиға болды. ТОБЖ жалпы
ұзақтығы – 2,473 км және ............ – граница
Ресей Федерациясының шекарасы маршруты бойынша өтеді. Өткізу мүмкіндігі 16
STM-1 транзиттік ағымды, сыйымдылығы - 30 240 ... ... ... ... ... құрылысының аяқталуы Қазақстан Республикасының
жаңа, ... ... ... ... саты ... Соның нәтижесінде Европадан Қытайға, жапонияға,
Оңтүстік ... ... ең ... ... ... ... ... мүмкіндік
пайда болды.
2004 жылы Шығыс ТОБЖ (Талдықорган – Өскемен – ...... ... ... ... соның нәтижесінде “Ростелекомның” Транс-Сібір
байланыс желісі және Батыс ТОБЖ ... ... ... мүмкіндігі пайда болып, SDH магистралдық желісінің сенімділігі
мәселесін шешуге мүмкіндік берді.
2004 ж. ұзақтығы 600 км ... - Орал ЦРРЖ ... және ... жылы ... ТОБЖ (Ақтөбе – Қостанай – Петропавл) пайдаланысқа
енгізілді. ҰАСМ соңғы ірі сегменті - Солтүстік ТОБЖ ... ... ... ... елдің 14 ірі қалаларын және 116 кіші қалаларын,
аудан орталықтарын және ... ... ... цифрлы
сақинасына біріктіруге мүмкіндік берді.
Ұлттық Ақпараттық Супермагистралдың жобасын одан ары ... ... 2005 ... ... ... ... ТОБЖ ... 2006 жылы Алматы – Балхаш – Қарағанды ТОБЖ және Орал – Ақтөбе
ТОБЖ салынатын ... бұл ... ... ... ең ... ... болып қалыптасуын қамтамасыз етеді.
Ұлттық Ақпараттық Супермагистралдың құрылысы барлық деңгейлердегі
операторларға жоғары ... ... ... ... мен ... орта ... республикада телекоммуникациялар нарығын қамтамасыз етеді және
технологиялық басып озу мен халықаралық транзиттік ақпаратта ... ... ... ету үшін ... база ... ... технологиясы бойынша мәліметтерді ... ... ... ... ... барлық облыс орталықтарында
хәне ірі қалаларында аяқталды. Желінің жлпы өткізу ... - ... ... ... ... ... ... Интернет
трафигі үшін көлік болып табылады, жабық жекеше желілер (VPN) ұйымдастыруға
мүмкіндік береді, ... ... және ... конвергенциялаудың негізі болады.
2004 жылдан бастап "Қазақтелеком" АҚ ҚР ... және ... ... ... ... беруге (e-voting, e-poll) арналған
автоматтандырылған "Сайлау" жүйесінің жобасын жүзеге асыруға кірісті.
Осы және басқа да ... ... ... ... және инновациялық іс-
әрекеттерді атқару “Қазақтелеком” АҚ мемлекеттің инфотелекоммуникация-лық
инфраструктурасын ... ... ... жасайды, ол Қазақстан
Республикасының әлемдік ақпараттық кеңістігіне ... ... ... жылы Metro Ethernet ... бойынша жоғары жылдамдықтағы
қалалық қатынау желілерінің құрылысы аяқталды. ... ... ... 1-ден 10-ға ... ... “Metro Ethernet” жобасын жүзеге
асыру ең жаңа ... ... ... ... ... жаңа ... маркасы бойынша “Қазақтелеком” әлемдік желіге
кеңжолақты қатынау қызметін көрсете бастайды. Компания жәңа өнімге зор ... оны ... ... үшін ... ... ... ... әйгілі және бұқаралық етуге ынталы.
“Megaline” сауда маркасымен ... ... ... қызметі ADSL
технологиясы бойынша көрсетілетін болады.. ... ... және ... бір ... пайдалана алады. Бұдан тыс оларға
тұрақты “қоңырау шалусыз” ... бойы ... ... ... қатынау
қамтамасыз етіледі.
Осы қызметті пайдаланушылар бес тарифтік жоспардың бірі бойынша 128
Кбит/с-тен 512 ... ... ... ... ... ... ... ADSL- қосылу тарихы 1999 жылдан-ақ басталған, ол кезде
бұл қызметті тек қана компанияның корпоративтік ... ... ... жылы оған жеке ... да қатынауға қолдары жетті. ... ... ADSL ... ... ... ... қатынауды
әлдеқайда белсенділікпен пайдаланатын болды. ... ... ... мейлінше көп қатынауға жол ашты. Компанияның ... ... ... ... ... қатынау қызметінің
элиталықтан бұқаралыққа айналғанын көрсетіп отыр.
Сондай-ақ жақын болашақта “Қазақтелеком” құрылған желінің көмегімен ... ... ... ... сыртқы бейне-бақылау,
дистанциялық оқыту, виртуалды анықтамалық ... ... және авиа ... тапсырыс беру және сақтап қою, кәсіпорындар
офистерінде су мен жылудық ... ... ... ... ... жда ... ... түрлерін көрсетуді жоспарлап отыр.
Сондай-ақ жақын арада “Қазақтелеком абоненттері ойын ... ... ... де, ... ... ... да ... қызметін
пайдалану мүмкіндігіне ие болады. ... ... ... ... ойын
жазылған дисклерді немесе фильмдерімен кассеталарды алмай-ақ ойнай да, өз
қалауымен таңдаған фильмді көре де алатын ... ... ... желі ... корпоративтік
клиенттеріне де көрсетілетін қызмет спектрын кеңейтуге мүмкіндік берді.
Жобаның жүзеге асырылуының ... ... ... ... ... желілер (IP VPN) құру бойынша қызмет көрсету мүмкіндігі
пайда болды. Енді компанияның клиенттері ... ... ... құру ... ... ... мен ... желіні нақты уақыт режимінде басқаруға және оны дамыту ... ... ... ... кешенді шешім ала алады.
2006 жылы Қазақстан Республикасының барлық аймақтарын қамтитын NGN
желісін құру жобасы атқарылатын ... ... ... асырылуы коммутациялық арналар технологиясы бойынша
телефон байланысы желісін құрудан пакеттерді коммутациялау желісін құруға
көшу деген сөз.
Телефон байланысы желісін ... NGN ... ... ... ... тыс ескі технологияларды пайдаланған кезде
қол жеткізуге мүмкін болмаған жаңа ... ... ... ... жаңа
сатысына көтерілуге мүмкіндік береді. Виртуалды АТС (Hosted PBX), ... ... ... ... ... ... Call ... хабарлама қызметі (Unified Messaging), электрондық
коммерция ... ... ... ... по ... Кеңжолақты арналар бойынша (ADSL, WiFi) ... ... ... қызметтерге қол жеткізуге болады.
Халықаралық, қалааралық және аймақтық телефон арналарының ұзындығы 463
млн.кан-км құрайды, оның 92% жіберудің цифрлық жүйелерінен ... күні ... 18 АҚТС - ... ... үш МЦК ... істейді.
Қазақстанның 11 облыстық қалаларында SDH – ішкіқалалық көлік ортасының
сақиналары салынған, ол ҚТС ... ... ... жақсартты және
ақпараттың барлық түрлерін жіберуді, оның ішінде ... ... және ... да ... ... ... ... желіде жалпы құрастырылған сыйымдылығы 2,73 млн. нөмірден
тұратын 3257 станса жұмыс ... оның 68,41% ... ... ... ... стансалар қалпына келтірілген. Телефон нығыздығы –
16,7.
Компания смарт-карталарда әмбебап таксофон желілерін ... ... ... ... ... ... ... бойынша әмбебап
таксофондар желісі 5696 ... ... ... деңгейде көрсетілетін қызметтер және клиенттерге
қызмет көрсету спектрын ... зор ... ... ... ... мейлінше толық қанағаттандыру үшін Jrun желісінде жергілікті,
халықаралық және ... ... ... ... қызметін көрсететін
цифрлы телефония дамып келеді.
Республиканың ең алыс және қатынауы қиын ... ... ... етуге мүмкіндік беретін серіктік ... ... ... ... ... серіктік байланыс желісі 8 кбит/сек арналық
жіберу жылдамдығымен дауысты сигналдармен алмасуға ... ... ... ... ... ... ... 299 – алыс елді мекендерде.
Kulan серіктік бизнес-желісі ... ... ... ... және ... ... қызметін көрсетуге арналған
телекоммуникациялық серіктік байланыс желісі ... ... АҚ ... ... ... ... кең көлемдегі іскерлік байланыстармен қамтылған. “Қазақтелеком"
АҚ бүгінде Қиыр шетелдердің 154 операторымен, ТМД және ... ... ... ... тығыз қызметтес. Олардың арасында MCI/ АҚШ, Deutsche
Telekom/ Германия, British Telecom/ Ұлыбритания, AT&T/ АҚШ, France ... ... China Telecom/ ... ... Ресей тәрізді аса
ірі телекоммуникациялық қызметпен қамдаушылар бар. “Қазақтелеком" АҚ
әлемнің ... ... ... ... ... ұсынады, осылайша тәулік
бойы халықаралық сөйлесулерді және телекс, телеграф ... ... ... (ҚХР) - ... ... ... Трансазияевропалық
талшықтық - оптикалық байланыс ... (ТАЕ ... ... ... ... ... орай ... ашық акционерлік қоғамы
Өзбекстан, Қытай, Түркменстан, Иран, ... ... ... тура бағыттағы
жоғары сапалы байланыс тізбектерін ұйымдастыруға мүмкіндік алды.
Ұлттық Ақпараттық Супермагистраль (ҰАСМ) ... ... ... ... ... заманғы телекоммуникациялық жаңа
инфрақұрылымын ... ... ... болды. Соның нәтижесінде
Европадан Қытайға, Жапонияға және ... ... ... ... қамтамасыз етуге мүмкіндік туды.
Халықаралық қатынастарды дамытудағы маңызды оқиғалардың бірі Қазақстан
телекоммуникациялар желісін Ресейдің ... ... ... ... ... ... мен қазақстан арасында қызмет көрсету ауқымын кеңейтуге және
байланыс сапасын жақсартуға ... ... ашық ... ... ... компаниялармен тығыз түрдегі қызметтестігі және өзінің
меншік инфрақұрылымын жетілдіруі дүниежүзілік телекоммуникациялар ... ... ... алуға жағдай тудыруда.
“Қазақтелеком" ашық акционерлік қоғамының ... ... ... |Telenor AS ... |NERA Network AS ... |Cables & Wireless ... Satellite Network Ltd |EC Datacom ... ... ... Infosys Ltd ... |QUNTE AG ... ... ... |Telia ... |Wandel & ... ... Telecom |SAP ... |Cisco ... Telecom Ltd. |Sun ... ... ... |Oracle ... ... ... |Mercury ... |
|Huawei Technologies | ... ... АҚ ... ... ... және ... АҚ ... санаттағы пайдаланушылардың жоғары талаптарын
қанағаттандыратын байланыс қызметтерінің көптеген ... ... қай ... болсаңыз да, әрі кез келген уақытта, біздің
компанияның телекоммуникациялық қызметінің сан қилы түрлерін алуға болады.
Тұтынушыларға ... ... ... ... ... ... ... қызметтері (жергілікті,
қалааралық, халықаралық);
28. телеграф және телекс;
29. мәліметтер жөнелту торабының қызметі, Internet-ке қосылу қызметі;
30. арналарды жалдау;
31. "Кулан" ... ... ... "J-run" ... телефон қызметі;
33. сым арқылы радио хабарын тарату.
"Қазақтелеком" АҚ Қазақстанның бүкіл ... ... кез ... ... ... ... ... Интернет торабы
қызметін пайдалануыңызға, анықтамалық ақпарат алуыңызға, ... ... ... мүмкіндік беретін және ... да ... ... ... ... ... дамыған орталық
жүйелері бар компания. Қош келдіңіздер!
|Бизнес - клиенттер ... ... ... ... және алуан қызмет |Біздің мақсатымыз тұтынушыға қамқорлық|
|түрлерін ... ... әр ... Біз клиенттер үшін барынша |
|клиентке дербес жол табуға |қолайлы жағдай туғызуға тырысамыз. ... | ... ... жылдамдықпен Интернет желісіне қатынау қызметі.
Megaline басымдылықтары
34. Интернет желісіне қатынаудың жоғары жылдамдығы (512 Кбит/сек. дейін)
35. Тартымды тарифтер
36. Қосымша ... Бос ... ... желісіне үнемі қатынау
39. Көрсетілген қызмет үшін оңтайлы төлем жасау
40. Жоғары деңгейдегі серфис
Қатынау жылдамдығы Интернет желісі ресурстарын ... ... ... ... Megaline ... ... тез ... көлемі үлкен
ақпаратты алу және жөнелту, сондай-ақ әртүрлі ... ... ... ... ... тариф жоспарларын ұсынады, олардың арасынан Сіз
өзіңіздің қажетіңізге және ... ... ... ең тиімдісін
таңдай аласыз. Megaline трафикті мегабайтпен есептеуді көздейді, ... ... ... ... ... ... шығуға емес,
ашуға ақы төлейтініңізді білдіреді.
Бұған қоса, Сіз Интернет желісінің ақпараттық, музыкалық ... ... және ... ... ... ... ... трафик тұтыну мониторингін жүргізу және Жеке Кабинет ... ... ... өз ... ... мүмкіндігіңіз болады.
Сіз бір уақытта Интернетте жұмыс істеп отырып, телефонмен де сөйлесе
аласыз, мұндайда ... ... ... ... ... тәулік бойы Интернет желісіне қатынауды қамтамасыз етеді
және ... ... ... ... басқа жағдайларда қосудың
үзілуіне жол бермейді.
Megaline көрсеткен қызметтерге төленетін ақы ... ... ... ... ... қызмет көрсетулеріне берілетін
жалпы есепшотқа енгізіледі.
Телекоммуникация қызмет көрсетулеріне берілетін есепшот ... АҚ ... ... ... Халық банкі,
ТұранӘлем банкі және «Қазпошта» АҚ ... ... ... және ... Интернет-порталында төлем жасауға
болады
Megaline қызметтерін пайдаланғанда ... ... ... ... - ... АҚ ... жоғары сапалы
қызмет көрсетеді. Megaline жұмысының сенімділігі тәулік бойы ... ... ... етіледі.
Jrun цифрлық телефон бизнес-желісі
“Қазақтелеком” АҚ жетекші жобаларының бірі – 1997 жылы ... ... ... ... іске ... Jrun ... ... бизнес-желісі
болып табылады.
Jrun цифрлық телефон бизнес-желісі өзін ... ... ... ... ... ... Қазақстандағы қарқынды
дамып келе жатқан және ... ... ... үстеме салынған
желі ретінде көрсетті.
Рынок өзгерістерін дереу сезіне отырып, Jrun бизнес-желісі бизнесті
табысты жүргізуге қажетті байланыс ... ең ... ... ... кешенін көрсетуді қамтамасыз етуде.
Jrun бизнес-желісінің артықшылығы – жоғары сапалы байланыс, қосылу
тездігі, қол жетерлік баға, ... ... ... ... бір ... алу мүмкіндігі. Jrun бизнес-желісі көрсетілетін
қызметтердің тізбесін, оны ең ... ... ... толықтыра отырып,
кеңейтуде.
Jrun цифрлық телефон бизнес-желісі өз абоненттеріне мына қызметтерді
көрсетеді:
41. ... ... ... ... және ... байланыс,
42. қалааралық және халықаралық байланыс арналарына басымдылықпен шығу,
43. ISDN-технологиясын ... ... ... арналар
бойынша деректер беру және Интернетке қатынау,
44. Парасаттық желі қызметі,
45. корпоративтік телефон желілері құрылысын салу мүмкіндігі.
Қазіргі ... желі ... ... ... ... Талдықорған,
Шымкент, Көкшетау, Қарағанды ... ... Жуық ... ... ... ірі ... желі тораптарын ... Online» ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының 112 жергілікті пунктті қамтиды және 200 торапты ... Желі CISCO Systems ... ... ... цифрлы арналар
базасында құрылған. Желінің жалпы өткізу қабілеттілігі 2 ... ... ... Online ... ... АТМ – ... ... табылады
және АТМ форумының әлемдік стандарттарына жауап береді. Желінің ... бас ... ... ... ... ... ... тораптары мен блоктарын резервте ұстау, байланыстың
резервте ұстау желілерін құру және деректердің ағымдарын ... ... ... ... ... ... ... бөліну жолдарын қолдау;
48. желіні басқарудың 18 станци ясы.
Желінің ... оның ... ... ... ... Online ... желінің соңғы абоненттер санының икемді
өзгеру ... ... ... жабдыққа аз мөлшердегі шығынмен желілі
жүйенің өткізу қабілеттілігін арттыру ұсынылады.
Желіні басқару орталығы Алматыда орналасқан. 18 басқару сервері ... ... кіру ... ... икемді қайта бағыттау және
«тар ... ... ... ... ... ... ... Барлық тораптар мен желі элементтерінің тәулік бойғы мониторингі
Cisco Info Centre, Cisco WAN Manager, HP Open View ... ... Online» ... ... ... ... ұйымдастыруға
арналған төрт сыртқы жерүсті желісі бар:
49. Алматы - Гонконг, 155 Мбит/сек, Интернет-провайдер Sprint Link
50. Алматы – М ... , 155 ... ... ... Астана – Франкфурт, 100 Мбит/сек, Интернет-провайдер Sprint Link
52. Астана – М әскеу , 100 ... ... ... төрт ... ... ... әлемдік Интернет желісінің
ресурстарына кіруге жол ашады. Ол жалпы өткізу қабілетілігі 510 ... ... ... қызметтің жоғары деңгейдегі деректерді тарату
мүмкіндігін тудырады.
Деректерді тарату саласындағы соңғы жасалымдарды ... ... Online» ... ... ... және ... тарату
трафигі, Multimedia-мен (бейнетрансляциялар мен бейнеконференциялар) ... ... ... ... сондай-ақ қолдау ұсынылады.
Kulan спутниктік желісі израилдік Gilat фирмасы жабдығын ... және ... ... Республикасы аумағында телефон байланысының
және деректер берудің жоғары сапалы қызметін ... ... ... ... талап ету бойынша арналар беру арқылы көп станциялық
қатынау (DAMA) қағидасына негізделген, бұл тұтынушының тек ... ... ақы ... ... байланыс арналарын тиімді пайдалануына мүмкіндік
береді. Kulan спутниктік желісі Қазақстанға ... ... ... 703 ... 57Е бойлығында пайдаланады. Спутниктік терминалды
осы сәуле түсетін аймақтың кез келген жерінде орнатуға болады.
Kulan – бұл ара ... ... жер үсті ... ... тез және ... желі ... мүмкіндік беретін жүйе.
Kulan желісі арқылы байланыс ұйымдастыруда Faraway TM VSAT және ... ... ... ... осы ... спутниктің
қол жетерлік ресурстарын икемдірек пайдалануға мүмкіндік береді. Faraway
VSAT – ... ... ... ... ... ... қызметін
көрсететін телекоммуникациялар желісі. Онда сөзді, ... ... ... беру ... ... технологиясында DAMA толық тораптық архитектурасы іске
асырылған, ол бар спутник және жер үсті ... ... ... арттыруға мүмкіндік береді.
Телефон байланысы мен деректер беру қызметі жоқ, сенімсіз немесе қымбат
аумақтар үшін Faraway VSAT экономикалық тиімді ... ... Жүйе ... ... ... мен ... ... желілері үшін
қазіргі стандарттардың талаптарына сай келеді. Желі ... ... ... ... ... көлемінен және көптеген ... ... ... ... ... құрамында антенна,
сыртқы құрылғы (ODU) және ішкі құрылғы (IDU) бар. Басқару орталығында
желінің ... ... ... ... есеп ... ... және өңдеу жасалады, трафикті есепке алу және спутниктік сегмент
ресурстарын басқару жұмыстары атқарылады.
Kulan спутниктік желісі ... және ... беру ... тиімді
пайдалануға мүмкіндік беретін жаңа SkyStar Advantage ... іске ... ... ... ... ... бірақ оны ITU G.723 ұсынымына
сәйкес дауысты ... 6,4 ... және 4,8 ... ... ... ... үшін пайдалануға да болады.
SkyStar Advantage орталық торап пен іс жүзінде қанша ... да - ... ... ... шашыраған қашықтағы станциялар арасында
байланысты ... ... SkyStar ...... ... онда бірнеше жабдықтың әртүрлі ... бір ... Сол ... бір өзі ... сөз және ... ... үшін де, ... IP арқылы таратылуы үшін де, ... ... ... ... үшін де ... мүмкін.
SkyStar Advantage қатынаудың түпнұсқалық екі өлшемдік ... ... Бұл ... ODU ... ... спутниктік ресурстарды
үнемдеуге және VSAT желісіндегі трафиктің қас қағымдық шарықтау шектерінде
жауап беру ... онша ... ... істеуге мүмкіндік береді. Желі
радиобайланыстың жиіліктер интерференциясынан болатын ... ... ... ... ... тән ... бірі ... қолдай алуы болып табылады. SkyStar Advantage әр ... ... SDLC, X.25, TCP/IP, оған IP және сөз ... ... бір ... ... үшін ... мүмкін. Жүйе желінің
өткізу қабілеті тұрақтылығын қамтамасыз етеді.
SkyStar Advantage маңызды ерекшелігі тез орнатып іске қосу ... ... Оның ... ... тез ... жеке ... жасауға
және үлкен желілер жаюға мүмкіндік береді.
Бизнес - клиенттерге қызмет көрсету
Көрсетілетін телекоммуникациялық қызметердің алуан түрлері, ... ... ... ... ... қызмет түрлерінің бағасы
бәсекелестердікіне қарағанда әлдеқайда ... ... ... ... ... бизнес жасап жүргендерді де қызықтырары
сөзсіз.
Телекоммуникациялар саласында әлемге әйгілі ... Nortel, ... Lucent ... Nokia, Siemens, ... Daewoo Telecom, ... Italtel, Bosch, Schlumberger, Landys&Gyr, Huawei секілді ... да ... ... ... және ... ... ... жылдан жылға телекоммуникациялар тораптарындағы ең
жаңа осы заманғы жабдықтар үлесінің ұлғаюына жол ашты, ал ол өз ... ... ... ... ... қол жеткізуде.
Қосымша құны бар қызмет көрсету саласының өте пайдалы екені, ол бөгде
байланыс операторларының пайда болуын ынталандыратыны ... ... ... бәсекелестік әлдеқайда жоғары. Алайда, ... ... АҚ ... ... осы ... базарында маңызды орын алуға
сәтті талпыныстар жасауда.
Біздің клиенттердің ұлан-ғайыр ... біз мына ... ... ... ... - торабының (Джейран) қызметтері;
"Kulan" спутниктік торабының қызметтері;
"Kazakhstan online" мәліметтер жөнелту торабының қызметтері;
арналардың кез келген түрлерін, оның ... ... ... ... ... ... клиенттер
Көптеген жылдар бойы "Қазақтелеком" АҚ клиенттік аудиториясының ең
басым ... жеке ... ... ... ... біз еліміздің кез келген
жерінде тұрып ... екі ... жуық ... ... ... ал олардың қатары жыл санап өсуде.
Телефон байланысының дәстүрлі ... ... ... ... тыс, әрбір адам қалауынша Қазақстан үшін жаңалық
болып табылатын "Интернет аймағы" аталатын Интернет торабына қосыла ... ... ... және телефоны бар әр адам арнайы 8 - 750 ... - 101 ... ... ... Интернет торабына ене алады. Бұл
қызметтің өте қолайлылығы қосылуды ресімдеудің және тиісті төлем өтеудің
қажетсіздігінде. ... ... ... үшін есеп - ... ... ... ... ... де, ай ... ... жеткізіледі. Бұл жағдайда Сіздің қайда болғаныңыздың ... ... ... немесе аудан орталығында және Сіз тұратын елді
мекенде Интернет - провайдердің ... ... ... ... ... ... енгісі келетін әр адамды қамтамасыз ... біз өз ... ... ... үйден тыс жерде болған кезде тез арада телефон арқылы
сөйлесу қажеттілігі ... ... ... ... ... ... ... орындарында кімге болса да жедел хабарласу қажет болса,
"Қазақтелеком" АҚ ... ... жаңа ... ... ... әмбебап таксофондар қызметін көрсетеді.
Сіз кез келген телефон арқылы тек қала ішінде ғана ... ... ... кез келген қаласына телефон соға аласыз. Ол үшін төлем құралы
ретінде алынған, смарт-карта деп аталатын арнайы ... ... алу ... ... ... ірі ... және аудан орталықтарында орнатылады,
пайдаланылуы оңай, әрі қолайлы.
"Қазақтелеком" АҚ жаңа қызмет түрлерін ұсынуды одан әрі жалғастыруда.
Internet жүйесіне еліміздің ... ... қол ... ... АҚ ... бойынша әлемдік желіге ... ... қор ... Internet ... ең ірі және ... саналады..
Әлемдік желіге шығуға қолданылытын әдеттегі технологиялардан басқа,
ADSL тәрізді жаңалықтармен қатар , ... бір ... бері ... қызметі ұсынылған. ... ... ... осы ... саны 10 мың ... ... әр қазақстандыққа қызмет көрсетуі тиіс!" Міне, осы қызметті
әзірлеушілердің басты мақсаты осындай. Сонымен қатар бұл ... ... ... үшін ... ... және ... болуы керек.
"Интернет аймағы" қызметі телефоны және модемді компьютері бар адамға,
оның Қазақстанның қай жерінде тұратынына қарамастан, ... ... ... ... бір келісім жасаудың, тіркеудің, аванстық және абоненттік
төлемдердің қажеті жоқ.
Internet қажет десеңіз - ... ... ... ... ... "Қазақтелеком" АҚ өзі-ақ жөндестіреді - байланыс қызметі
кешенінің ... ... ... ... қоса ... ... ... аяғына дейін басқа қызмет ақысымен бірге төлейсіз.
Бағасы қалай дейсіз ғой? Интернет қызметін баяғыдан бері ... ... ... ... ... ... аймағы" қызметі
ұсыныла бастағаннан бері осы саладағы баға 40% мөлшерінде арзандаған.
Түсінбеген мәселелер ... ... ... ... ... қызметке Қазақстанның кез-келген жерінен мына телефон бойынша
тегін сөйлесуге болады: 8-800-080-1010.
Биылғы жылы ... АҚ өз ... ... Интернеті"
аталатын жаңа қызмет түрін ұсынды. Осы арқылы қазақстандық провайдерлердің
барлық серверлеріндегі ... ... 0,36 АҚШ ... ... отырып,
тәуліктің кез-келген уақытында қол жеткізуге болады. Бұған 8w7501110111
нөмірін теру ... дәл осы ... көз ... ... АҚ осы жаңа ... ... желісін белсенді түрде
пайдаланушылар тарапынан жоғары бағаға ие боларына нық ... ... ... ... ... ... ... болады. "Қазақтелеком" ААҚ
сонымен қабат өз тұтынушыларын осы қызметті неғұрлым байыта ... ... ... әрі ... болуын қамтамасыз етуге шақырады. Қазірдің
өзінде Сіздің идеяларыңызды жүзеге ... ... ... ... ... ... ... кеңістігі әзір тұр.
Мұнымен қабат "Қазақстан Интернеті" адамдардың бір-бірлерімен тығыз
қарым-қатынас жасауына мүмкіндік ... Осы ... ... ... ашу үшін mail.kz/ ... ... электрондық жәшік ұсынылған.
Осындай жаңа қызметтерді байқап көрген адам олардың әрі ... ... ... ... көз жеткізеді.
Осылайша "Қазақтелеком" АҚ Сіздің әлемге одан әрі жақындай түсуіңізге
мүмкіндік беретін ... әрі оңай ... ... ... ... ... ... жалғастыра беретін болады. Осы қызметтерді
пайдалану ... ... ... ... ... технологиялар мен
телекоммуникация саласының ең соңғы жетістіктеріне қол жеткізе алады.
Мәселен, таяу ... ... ... түрде ұнайтын тағы да бірнеше
қызықты қызмет түрлері ұсынылмақ. Бұл ... ... болу үшін ... ... көбірек үңіліп қоюды естен шығармаңыз.
"Kazakhstan Online" торабында Интернетке қосылуды ұйымдастыру үшін екі
сыртқы жерүсті арналар ... - ... 768 ... ... Global ... - ... 1 ... Интернет-провайдер Cable & Wireless.
Алматы - Мәскеу, 4 Мбит/с, Интернет-провайдер Global One;
Алматы - Лондон, 2 Мбит/с, Интернет-провайдер Cable & ... ... үшін ... ... 8 Мбит ... арналарының
болуы ұсынылған қызметтің жоғары деңгейінде мәліметтерді барынша
жылдамдықпен ... ... ... ... ... 2 Мбиттік серіктік
арналарды пайдалану "Kazakhstan Online" торабының барлық тұтынушыларына
Интернет ... ... ... ... мен ... ... Интернетке қосылу:
Kazakhstan Online үш тұрғыдан Интернетке қосылу қызметін көрсетеді :
"Интернет аумағы" - әлемдік ... ... ... қосылу
"Қазақстан Интернеті" - қазақстандық Интернет-қорларына коммутацияланып
қосылу.
ADSL - ... Жаңа ... ... ... ... ... ... бөлініп қосылу сапасын алуға мүмкіндік береді.
Бөлінеп қосылу – ... ... кең ... ... ... ... ... Relay технологиясы цифрлы арналардың өткізу мүмкіндігін тиімді
пайдалану тәртібімен бір бірінен жырақта орналасқан ... ... ... ... ... етуге мүмкіндік береді.
Ашық цифрлы арналар мәліметтер жіберудің қалыпты емес тәсілдері үшін ... ... ... (virtual private data network) ... ... ... ... мысалы Интернет, виртуальдық туннельді қалыптастыру
жолымен жырақтағы пайдаланушыға оның ... ... ... басқа
сервис-провайдер торабына қосылу.
4. Бейнеконференцбайланыс: Қазақстанда бірінші рет "Kazakhstan Online"
торабы негізінде осызаманғы коммуникациялық жабдықтарды пайдаланып, ... ... ... ... ... ... ол байланыс сапасы
мен жөнелту хауіпсіздігі кепілдігінің деңгейін едәуір жоғарылатады.
“Қазақтелеком” АҚ өз абоненттеріне қазіргі заманғы байланыс қызметтерін
көрсету ... ... ... ... және парасаттық желілер
қызметін енгізуде.
“Қазақтелеком” АҚ бірегей парасаттық желілерін құру еліміздің ... ... ... және ... АҚ көрсететін байланыс
қызметтерімен қатар біздің компаниямызбен өзара тиімді ... ... ... ... ... ... ... шеңберін кеңейтуге мүмкіндік береді.
Парасаттық желілер енгізу мұның үстіне болашақтың желісін құруға қызмет
етеді: осы ... ... және ... ... ... ... ... мен Internet желілерін ұштастыруға мүмкіндік
береді.
Парасаттық желі деген не екенін және оның ... ... ... Сіз біздің сайтымыздың “Парасаттық желілер қызметі”
бөлімінің парақтарынан көріп таныса аласыз.
Парасаттық желі (Интеллектуальная сеть) (IN - ... ... ... ... қызмет көрсетуді ұйымдастырудың жаңа тәсілі
(архитектурасы, ... және бұл ... жаңа ... енгізуді,
сондай-ақ оларды басқаруды жеңілдетеді. IN бүгінде қазіргі заманғы байланыс
желілерін дамытудың нақты концепцияларының бірі болып саналады. ... (IN) ... ... осы желі ... ... ... ... операторлардың өздері де қол жеткізе ... ... IN ... ... ... ... көрсетілетін қызметке қол жеткізуін ал оператордың жаңа
қызметтер енгізу тәртібін ... ... ... ... ... тәртібін дамыту бзизнес-құрылымдардың өз клиенттерімен кері
байланысты ... ... ... ... ... ... ... пайдалану үшін IN жабдығын жеткізу
жөнінде “Қазақтелеком” АҚ ... ... ... ... ... және ... ... алдыңғы қатардағы технологиялары
негізінде құрылған Парасаттық платформасы (ПП) таңдап алынды. Тұтас ... ... ... ... ... парасаттық желі қызметін
көрсетуге арналған бағдарламалық-аппаратық кешен ... ... ... ... ... ... терілетін телефондар арқылы шақыруды өңдеу
жолымен ұсынылады. Төлемақы өтеудің түрліше тетіктерін (алдын - ала ... және ... ... ... ... ... көрсетілетін
қызметке ақы төлеудің икемді тарификациясы қамтамасыз етіледі.
“Қазақтелеком” АҚ көрсететін парасаттық желі қызметтері:
Алдын ала төленген ... ... ... - Prepaid Card Calling (РСС)
Алдын ала телефон картасын (Prepaid Card) сатып алған ... ... ... сомаға оператор тағайындаған тариф бойынша қалааралық
және халықаралық шақыруларды іске асыра алады. Бұл жеке ... ... ... ... ... қалааралық және халықаралық
телефон байланысына шығуының қолайлы және үнемді тәсілі болып табылады.
Қызметке қол ... ... ... ... ... ... ... карточканың сырт жағындағы қатынау
кодының (PIN код) қорғаныш қабатын сүртіп ... ... ... ... нөмірін - 8-80 50 800 800 теріңіз
(Алматы, Астана, Ақтөбе, Павлодар, Орал, өскемен, Атырау, Ақтау, ... ... ... қосымша нөмір 590-900), сонымен бірге
карточканың сырт ... ... ... бұдан соң автоматты
хабарлаушының айтуы бойынша қимылдаңыз.
Жалғанғаннан кейін таңдаған тілде ... ... ... ... ... орай өзіңіздің PIN-кодыңызды тересіз (10 цифр). Егер PIN-
код ... ... ... осы ... карточкада қалған сома
мөлшерін (теңге есебімен) хабарлайды.
Бұдан соң ... ... ... ... ... теруді
ұсынады.
Халықаралық шақырту жағдайында Сіз елдің және қаланың ... ал ... ... ... болса, тек қаланың ... және ... ... нөмірін тересіз. Қосу алдында автохабарлаушы ... ... ... ... ... ... сөйлесудің барынша ұзаққа
созылатын мөлшерін хабарлайды.
Сөйлесу кезінде тұтынушының карточкадағы шотынан төлемақы автоматты түрде
және нақты уақыт ... дәл ... ... Шоттағы ақша бітер алдында
тұтынушыға арнайы сигнал беріледі де, бұдан соң ... ... card ... артықшылықтары:
· Нөмір тональды түрде арқылы терілетін кез келген телефон аппаратын ... ... ... ... ... ... және ... телефон байланысына қатысты шығындарға дербес
түрде бақылау мүмкіндігі;
· Шақырту шығынын үнемдеу.
"TARLAN CARD"
Есеп айырысу картасы арқылы шақырту - Account Card Calling ... ... ... ала ... ... ... қалааралық
және халықаралық шақыртуларды, көрсетілген қызмет төлемақысын байланыс
операторымен ... ... ... ... есеп айырысу шотындағы
қалдық арқылы ... ала өтеу ... ... мүмкіндік беріледі.
Тұтынушыға PIN-код бөлінеді және жүйеге ... ... ... PCC
қызметіндегідей жүргізіледі. Мұндай телефон картасын ... ... ... деп атайды.
Мұндай қызметтің негізгі тұтынушылары байланыс қызметіне қатысты
шығындарды қатаң ... ... ... маусымдық
жұмыскерлер елге келген коммерсанттар болып табылады.
Корпоративтік картаны ... ... ... ... РСС
қызметін пайдаланғандағымен бірдей, алайда мұның үстіне ... ... ... ... де қамтамасыз етіледі.
Несиелік карта арқылы шақырту – Credit Card Calling (CCC)
Банк ... ... кез ... ... ... арқылы
сөйлесуге мүмкіндік алады. Соның барысында шақырту төлемі тікелей ... ... ... ... ... тұтынушы шот нөмірі мен PIN кодты
терсе ... ... соң ... ... жүргізіле береді.
Тұтынушыға жергілікті қалааралық және халықаралық байланыспен, сондай-ақ
қызметтің қосымша түрлерімен ... ... ... Жүйе ... ... банк ... ... қабілетіне бақылау жасайды
және осының барысында сыртқары процестер жүйесімен өзара қызметтестік іске
асырылады.
Сөйлесу кезінде карталар мен қызметтің ... ... үшін ... ... ... бақылау (шот қалдығына “он-лайндық бақылау”) тұрақты
түрде жүргізіледі. Тұтынушының төлем ... ... ... ... ... ... ... жоқтығынан қызмет көрсетуге болмайтыны туралы
хабарланып, бұдан соң қызмет көрсету тоқтатылады. Жалғау барысында несиелік
карта үшін ... ... ... ... жағдайда жалғаудың үзілетіні
хабарланады (мәселен, арнайы дыбыстық сигнал арқылы) және белгілі уақыттан
соң жалғау үзіледі.
Тегін шақыру – ... ... ... ... ... ... ... іске асырылады
және тұтынушыға шақыруды шақырылушы жақтың (осы IN ... ... ... ... ... ... ... есебінен жүргізуге
мүмкіндік береді. Соның барысында қызметтің абоненттік нөмірі ... ... ... ... желілік телефон нөміріне айналдырылады. Айналдырылу
нәтижелері ... ... ... ... ... ... заңгерлік, туристік және көліктік компаниялардың, діни және ... ... ... ... оқып ... орталық офиске хабарласушы іссапардағылардың, қала
тұрғындарының ауылдық жерлердегі ... ... ... ... қамтылған абоненттің өз таңдауы бойынша оған осы қызметтің
мынадай қасиеттерін пайдалануға мүмкіндіктер ұсынылады:
Кері түрде төленетін өтем түрі - ... ... ... ... ... қамтылған абоненттің/оператордың төлеуі қамтамасыз етіледі.
Ё Шақыруларды бағыттар бойынша бөлу қызметке қамтылған абонент/оператор
жасаған бағыттамалар ... сай ... ... ... ... ... нақты телефон нөмірлеріне шақырудың аймақтық
кодтарының сәйкестігі;
бір мезетте ... ... ... ... көп саны – қызметке
қамтылған абонентке бір ... ... ... шақырулар санын автоматты
түрде шектеу;
нақты нөмірге бір ... ... ... ... барынша көп саны –
қызмет көрсетілетін бағытқа (нақты нөмірге) бір ... ... ... санын қызметке қамтылған абонент/оператор ... ... ... ... бос ... ... қайта бағыттау – шақырылушы абоненттік
желінің бос болмауы немесе жауап бермеуі ... ... ... мүмкіндік береді.
Бағытталған нөмір бойынша парасаттық платформаға келіп түскен әрбір ... ... ... ... ... ... үлгіге салу:
74. нақты нөмірлерді анықтау;
75. шақыруларды бөлу өлшемдерін тағайындау
Шақырулардың аса көп санын өңдеу.
Шақырулардың парасаттық платформада бағытталуы қызметке қамтылған ... ... ... ... ... орай бағыттауына мүмкіндік
береді.
Шақыруларды уақытқа орай бағыттау – бұл абонентке оларды ... ... апта ... орай ... ... ... 800 ... болуы оның маңыздылығын куәландырады және өз-
өзінен жарнама бөлігі ретінде танылады.
Ақылы ақпараттық ... – Premium Rate ... ... қызмет Парасаттық платформа негізінде іске асырылады
және абонентке/операторға осы қызмет үшін ... ... ... ... ... ... ... алуға мүмкіндік
береді.Төлемақы мөлшерін абоненттің өзі белгілейді.
Осы ... ... ... ... ... айналысатын (бал
ашу, гороскоп, зерттеу сынақтары, т.б.) жеке кеңес берушілер ... ... ... ... ... ... көлік қызметін
ұсынатын компаниялар (анықтамалық ақпарат); заңгерлік, ... ... ... ... ... осы ... ... қасиеттерін
пайдалануына болады:
Бірегей нөмір – осы ... ... ... ... ... ... нөмірлерге бір нөмір арқылы қатынауға
мүмкіндік береді.
Қосымша төлем - осы қызметті пайдаланушыға ... ... ... қосымша ақы есептеуді қамтамасыз етеді.
Шақырулардың бағыттар ... ... ... ... ... ... ... сәйкес жүргізіледі. Кестелерде
мыналар белгіленеді:
82. -тұтынушыларды қызмет аясындағы нақты телефон ... ... ... сәйкестігі;
83. -бір мезетте келіп түсетін шақырулардың барынша көп саны –
қызметке ... ... бір ... ... ... ... автоматты түрде шектеу;
84. -нақты нөмірге бір мезетте келіп түсетін шақырулардың барынша
көп саны – ... ... ... ... ... ... ... түсетін шақырулар санын ... ... ... мөлшерде автоматты түрде шектеу.
Желі бос болмаса/жауап бермесе ... ...... ... бос ... ... жауап бермеуі жағдайында шақыруларды қайта
бағыттауға мүмкіндік береді.
Бағытталған нөмір бойынша ... ... ... ... әрбір шақыру
бойынша ақпаратты хаттамалау.
Қызмет өлшемдерін абонент тарапынан үлгіге салу:
- нақты нөмірлерді анықтау;
- шақыруларды бөлу өлшемдерін тағайындау.
Шақырулардың ... ... ... қызметке қамтылған
абонентке/операторға оларды шақырушы тараптың географиялық жағдайына орай
бағыттауына мүмкіндік береді.
Шақырулардың аса көп ... ... ... орай ... – бұл ... ... ... айы-
күніне, апта күндеріне орай бағыттауға мүмкіндік береді.
Теледауыс беру – Televoting ... беру - ... ... ... ... абонентіне
телефон арқылы шақыру бойынша алдын ала ... ... ... ... ... ... ... сұрақтарға жауап беруге мүмкіндік
жасайтын қызмет болып табылады. Жауаптың ... ... осы ... ... абонент қоңыраулатуға тиісті белгілі бір телефон нөмірі
(немесе жауаптардың ... ... ... ... нөмір) сәйкестендіріледі.
Бұқаралық ақпарат құралдары (теледидар, радио, баспасөз) арқылы теледауыс
беру ... ... ... беруге өзек болған мәселе, ... ... ... және телефон нөмірлері, мәселе бойынша теледауыс
берудің басталуы мен ұзақтығы (теледауыс беру ... ... ... ... беру ... ... беру ... нақты уақытқа
(теледидар) бейнеленуі, хабарланып, басылуы мүмкін, немесе дауыс беру
аяқталып, қорытынды ... ... ... баспасөз құралдары)
хабарланып, басылуы ықтимал.
Парасаттылық платформасының теледауыс беру жүйесі ... ... ... ... және оны ... ... ... қызметтің негізгі тұтынушылары - теледидар компаниялары; қоғамдық
ұйымдар (саяси ... ... ... ... ... ұйымдастыратын әртүрлі ықтимал қызметтерді ұсынушылар.
Клиенттің таңдауы бойынша көрсетілетін қызметтердің қасиеттері:
Теледауыс беру сеансын ... ... беру ... ... ... ... сауалдарын (мәтін түрінде) енгізу;
92. Таңдау үшін ұсынылатын ... ... ... ... және
солар сәйкесетін телефон нөмірлерін енгізу;
93. Теледауыс беру ... ... ... және ... тағайындау;
94. Теледауыс берудің жеке сеансы үшін өткізу өлшемдерін тағайындау.
Теледауыс беру сеансын өткізуге қолдау ... ... ала ... арналар санын ашу. Белгіленген уақыттағы
шақыруларды қабылдауды автоматты түрде бастау;
96. ... ... және ... ... хабарлау;
97. терілген нөмірге сәйкес жауаптарды таңдау;
98. дауыс есептеу (абонент ... ... ... ... Теледауыс беру кезіндегі ақпаратты арнайы мониторда, нақты ... ... ... әрі ... эфирге шығару үшін арнайы монитордан жалпы
телевизиялық сигналға қосу ... ... ... ... ... ... ... алу қажет
болады).
101. Жалпы нәтижелерді қорытындылау және ... ... үшін есеп алу. ... ... ... ... көрсету түрлері|Тариф мөлшері, теңгемен, ҚҚС есептелмеген |
| ... ... ... және ... |
| ... ... ... ... ... |
| ... |тұлға құрмай айналысатын жеке|үшін |
| | ... үшін | ... қосу ... уақытпен ақы төлеу жүйесіне ауыстырылмаған бір |
|негізгі телефон аппараты үшін ... ақы ... ... ... ... ... ... ... | | | ... жердегі |215.6522 |586.0870 ... ... | | | ... ... ... ... ... |
|жұптасқан сызба | | | ... ... | | | ... ... | | | ... ... ... ... ... |
|жұптасқан сызба | | | ... ... | | | ... ... | | | ... және ... | ... ... ... ... | | | ... | | | ... қосу ... ... ақы ... ... ... бір |
|телефон аппараты үшін абоненттік ақы (айына) ... ... ... |470.4348 ... ... | | | ... ... ... ... ... ... ... | | | ... ... | | | ... ... | | | ... және ... | ... ... ... қатарласқан | | | ... | | | ... қосу ... ... ақы ... ... ... қосулар|
|сөйлесу аралығының |0.0696 |0.1043 |0.1043 ... ... ... | | | ... емес 10 ... | | | ... | | | ... жоспарлар Megaline
|Қызмет түрлері ... ... ... ҚБС ... ... ... төлем |Портқа |Айсайынғы |Шығу трафигінің|
|мүмкіндігі ... кіру ... ... ... ... ... |трафигінің |төлемі | ... ... ... ... | | ... ... | | | | ... | | | | ... ... және ... ... ... ... іс-әрекеттермен ... жеке ... үшін ... ... ... ... |
|бойынша Интернет желісіне қатынау мүмкіндігін беру : ... ... ала ... ... Start» ... ... ... Кбит/с/128|0,8 ... ... |150.00 ... | | | | ... алдын ала төленген «Megaline Plus» тарифтік жоспары ... ... ... ... |140.00 ... | | | | ... ... ала ... ... Optima» ... ... |
|384 Кбит/с/128|1.2 ... ... |130.00 ... | | | | ... ... ала төленген «Megaline Turbo» тарифтік жоспары ... ... ... ... |120.00 ... | | | | ... ... ... Hit» тарифтік жоспары ... ... ... ... |- ... | | | | ... ... Start», «Megaline Plus», «Megaline Optima», «Megaline Turbo»
тарифтік жоспарлары тек қана жеке тұлғалар және заңды ... ... ... ... жеке ... қолданылады.
2. «Megaline Hit» тарифтік жоспары тек қана жеке тұлғаларға қолданылады.
Кіретін ... ... ... 7 ... асса ... ... 32Кбит/с/32 Кбит/с дейін төмендейді.. Порттың ... ... ... ... (128 ... Кбит/с) келесі
айдың 01 жұлдызынан бастап жүргізіледі.
3. Пайдаланушыны, өзінің өтініші бойынша, «Megaline» ... ... ... ... өткізу мүмкіндігін көтеріп ... ... ... ... ... ... бойынша, «Megaline» қызметінің бір
тарифтік ... ... ... ... ... ... ... өткізу барысында портқа қосылу төлемінің ... ... ... ... баптардың тарифтерінде пайдаланушы тарапында модем ... ... ... ... ... өтінішіне сәйкес
«Megaline» қызметі бойынша модемді жалға беріп Интернет желісіне
қатынау мүмкіндігін ... ... олар мен ... ... ... ... беру ... жасалады.
Жеделхаттар
|Қызмет көрсету |Жеделхаттың бір сөзі үшін тариф мөлшері, теңгемен,|
|түрлері |ҚҚС ... |
| ... ... ... және кәсіпкерлік |
| ... ... ... ... ... |
| | ... жеке ... үшін ... ... ... және ... қаласына жеделхаттар: |
|кәдімгі (оның ішінде |3.5652 |6.0000 ... | | ... ... |5.69 |7.90 ... | | ... ... |13.19 |18.40 ... | | ... және ... ... ... ... ... |
|кәдімгі ... ... |48.93 ... | ... |97.86 ... ... |97.86 ... | ... ... |195.72 ... | ... ... ... жеделхаттар, бағыттар бойынша: ... |141.50 ... ... әлем |157.37 ... ... ... |Ақы мөлшері, теңгемен, ҚҚС есептелмеген |
| ... ... ... және кәсіпкерлік |
| ... ... ... ... |
| ... ... жеке тұлғалар үшін ... ... үшін ... алым ... ... ТМД |11.72 |24.00 ... Балтық елдеріне | | ... | | ... ... ... ... |ы | ... ... ... және ... ... ... тарифтері
|Қызмет көрсету |Телефон қосылуларының әрбір толық және толық емес|
|түрлері |10 ... ... ... ... ... |
| |ҚҚС ... |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... |
| | ... жеке ... |
| | ... үшін | ... ... ... ҚР ішінде көрсетілетін ішкі аймақтық және|
|қалааралық телефон қосылуларын ұсыну: ... км ... |1.06 |2.20 |3.11 ... ... | | | ... 300 ... |1.24 |2.59 |3.47 ... ... | | | ... | | | ... 600 км-ге |1.49 |3.16 |3.87 ... ... | | | ... | | | ... 1000 ... |3.64 |4.64 ... ... | | | ... | | | ... ... ... |1.92 |3.74 |4.79 ... ... | | | ... ... ... ... ... халықаралық телефон қосылулары
|Бағыттар |Жеке тұлға үшін |Заңды тұлғалар және ... ... |
| | ... ... қызметпен |
| | ... жеке ... үшін ... |46,00 |87,76 ... |46,00 |87,76 ... |46,00 |87,76 ... |46,00 |87,76 ... |46,00 |87,76 ... |46,00 |87,76 ... |46,00 |87,76 ... |46,00 |87,76 ... |46,00 |87,76 ... |39,50 |83,35 ... |39,50 |83,35 ... |39,50 |83,35 ... |39,50 |83,35 ... |39,50 |83,35 ... ... әр ... және толық емес минутына ҚҚС есептелмей
көрсетілген.
Халықаралық байланыс
Алыс шетелдерге халықаралық телефон қосылулары
|Бағыттар ... ... |
| ... |
| ... |
| ... ... | ... Болгария, Венгрия, Греция, Ирландия, Испания, Италия|229.26 |
|және Ватикан, Нидерланды, Сербия және ... ... | ... Турция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швейцария, | ... ... | ... ... ... |164.55 ... Албания, Андорра, Босния және Герцеговина, Дания, |274.25 |
|Исландия, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, ... ... ... Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино | ... ... ... |229.26 ... | ... Бангладеш, Бахрейн, Бруней, Бутан, Вьетнам, |353.22 |
|Индонезия, Йемен, ... ... ... ... ... | |
|Лаос, Ливан, Малайзия, Мальдивы, Мьянма, Непал, Оман, ... | ... | ... ... ... Палестина, Корей республикасы |229.26 ... ... ... ... Б.А.Е., Пәкістан, Сауд |274.25 |
|Аравиясы, Сингапур, Таиланд, Тайвань, ... ... | ... | ... ... ... ... ... ... ... |
|Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Египет, Замбия, | ... ... ... ... ... ... Комор | |
|аралдары, Конго (Киншаса), Конго (Браззавиль), Кот-Д’Ивуар, | ... ... ... ... Мавритания, Мадагаскар, | |
|Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, ... ... ... | ... ... и ... ... Сейшел аралдары, | ... ... ... Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Тунис, | |
|Уганда, Орталық-Африка Республикасы, Чад, ... ... | ... ... | ... | ... және Барбуда, Багам аралдары, Барбадос, Белиз, Гаити,|353.22 |
|Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, ... | ... ... ... Мексика, Никарагуа, Панама, | ... ... және ... ... және ... ... Тринидад және Тобаго, Ямайка, Боливия, Венесуэла,| |
|Гайана, ... ... ... ... Уругвай, Чили, | ... | ... АҚШ |164.55 ... ... | ... Аруба, Бермуды, Бразилия, Гибралтар, Макао, |274.25 |
|Южно-Африканская Республика | ... ... |353.22 ... ... әр ... және ... емес ... ҚҚС есептелмей
көрсетілген, теңгемен.
“Қазақтелеком” АҚ таксофон карталарын пайдалану арқылы көрсетілетін
халықаралық телефон қосылуларына 2005 жылдың 1 ... ... ... ... ... ... түрлері ... 1 ... 1 |
| ... үшін ... |
| ... ҚҚС |келетін тариф|
| ... ... ... |саны ... ... ... ... |39.10 |15.64 ... ... ... Эстония, | | ... | | ... ... ... ... |33.58 |13.43 ... | | ... Болгария, Венгрия, Греция, |194.87 |77.95 ... ... ... және ... | | ... Сербия және Черногория, | | ... ... ... ... | | ... Чехия, Швейцария, Швеция, | | ... | | ... ... Франция |139.87 |55.95 ... ... ... Босния және |233.11 |93.24 ... ... ... ... | ... Македония, Мальта, Монако, | | ... ... ... ... | | ... | | ... ... аумақсыз) |194.87 |77.95 ... ... ... ... |300.24 |120.10 ... ... ... ... | | ... Ирак, Камбоджа, КХДР, Кувейт, | | ... ... ... ... Мьянма, | | ... ... ... ... | | ... ... ... ... ... |194.87 |77.95 ... | | ... ... ... ... ... |233.11 |93.24 ... Сауд Аравиясы, Сингапур, | | ... ... ... ... | | ... ... Бенин, Ботсвана, |300.24 |120.10 ... ... ... ... | | ... ... ... ... | | ... ... ... Сахара, Зимбабве, | | ... ... ... ... | | ... Конго (Киншаса), Конго | | ... ... ... | | ... ... ... ... | | ... ... Мали, Марокко, | | ... ... ... ... Руанда,| | ... және ... ... ... | ... ... ... Судан, | | ... ... ... Тунис, | | ... ... ... Республикасы, Чад, | | ... ... ... ... | | ... және ... Багам аралдары, |300.24 |120.10 ... ... ... ... | | ... ... Доминика, Доминикан | | ... ... ... ... | | ... ... ... ... | ... ... ... және ... | | ... Тринидад және Тобаго, Ямайка, | | ... ... ... ... | | ... ... ... ... ... | | ... | | ... АҚШ |139.87 |55.95 ... ... Бермуды, Бразилия, |233.11 |93.24 ... ... ... Африка | | ... | | ... ... әлем |300.24 |120.10 ... ... Интернет желісіне жалғанатын қатынауды ұсыну (8 - 750 ... ... ... |Ақтөбе, Атырау, ... |
| ... ... |Оңтүстік-Қазақстан, |
| | ... ... ... |
| | ... Қостанай,|Алматы, |
| | ... ... | | ... облыстары |
|Жұмыс күндері: ... – 18.00 |3.15 |2.68 |2.21 ... – 23.00 |3.76 |3.35 |3.09 ... – 08.00 |1.20 |1.00 |1.00 ... ... ... – 23.00 |3.15 |2.68 |2.21 ... – 08.00 |1.20 |1.00 |1.00 ... ... ... ... толық емес минутына тарифтер теңгемен ҚҚС-сыз
көрсетілген.
Қызметтер көрсетуді тарифтеу жергілікті уақытпен жүзеге асырылады.
Қосылу бір тарифтің ... ... ... ... ... ... аяқталған жағдайда, осы қосылуды тарифтеу қосылу уақытының әрбір
аралығына тиісті тарифтері бойынша жүзеге асырылады.
«Қазақстандық Интернет» жалғанатын қосылуды ұсыну (8 ... ... |ҚР ... ... үшін ... - 24.00 |0.48 ... ... ... күндеріне қосудың әрбір толық немесе толық емес
минутына тарифтер ... ... ... ... ... ... көрсету түрлері |Ақы мөлшері, теңге, ҚҚС-сыз |
|- |№ | | ... | | ... | | | ... | | | |
| | | ... ... ... үшін және|
| | | ... ... ... құрмай |
| | | ... ... ... |
| | | | ... жеке |
| | | | ... үшін |
| | |BRI (2B+D) ... ... ... ISDN ... ... |
| | ... |
| | |Бір ... төлем: | | |
|1 |1 |BRI (2B+D) ... ... ... |
| | ... бір нөмір берумен | | |
| | |ISDN ... қосу және | | |
| | ... ... ... | | |
|2 |2 |BRI (2B+D) ... ... ... |
| | ... ... ... | | |
| | ... ... ... беру | | |
| | |Ай ... ... | | |
| |3 |BRI (2B+D) ... ... бойынша ISDN желісін пайдалануға |
| | ... |
|3 | |- ... ... есеп |452.20 ... |
| | ... ... | | |
| | ... | | |
| | |- ... ... есеп ... ... болмағанда: |
|3.1| |өткізу қабілеті 64 кбит/с |791.30 |- |
| | ... | | ... ... ... 128 ... |1,131.00 |1,765.20 |
| | ... | | |
| |4 ... ... әрбір толық немесе толық емес минутына ақы:|
|4 | ... ... 64 ... |0.58 |1.15 |
| | ... | | |
|5 | ... қабілеті 128 кбит/с |1.15 |2.30 |
| | ... | | |
| |5 ... ... ... ... |
|6 | |- ... ... |339.13 |339.13 |
|7 | |- ... ... + 2 |600.00 |600.00 |
| | ... ... порты; | | |
|8 | |- ... ... + 2 |921.74 |921.74 |
| | ... телефон порты + | | |
| | ... ... ... | | ... |- ... ... + 2 ... ... |
| | ... ... ... + | | |
| | |ISDN ... | | |
|9 |6 ... бойынша |Тиісті региондарда «Интернет аймағы» |
| | ... ... ... қараңыз |
| | ... ... ... үшін | |
| |7 ... ... ... ... қатынауды ұсыну (әрбір |
| | ... үшін ... ... ... ... уақытта |
|10 | |түнде 23.00-ден 08.00-ге ... |
| | ... ... ... | |
| | ... ... үшін ай | |
| | ... ақы, аптаның барлық| |
| | ... | ... | ... ... 23.00-ге |Тиісті региондарда «Интернет аймағы» |
| | |дейін қосудың әрбір толық |тарифтерін ... |
| | ... ... емес ... | |
| | |ақы | ... ... ... ... ... ... ... АҚ қызмет көрсетулерін пайдаланушыларға қолданылады.
107. «Қазақтелеком» АҚ желісіне жұпталған сызба бойынша ... үшін ISDN ... ... телефон желісін блоктан
ажыратқаннан кейін ғана ұсынылады.
108. ISDN-желісін пайдалануға ... ... бір ... телефон
аппаратына абоненттік ақы есептелген, сондықтан ол ... ISDN ... ... ... ... жүзеге асырылатын
қаларалық (аймақішілік), халықаралық телефон қосуларына ақы төлеу
тиісті пайдаланушылар топтары үшін ... ... ... ... бойынша жасалады.
110. Пайдаланушыға цифрлық ISDN-терминалын жалға бергенде, ай сайынғы
ақының мөлшері мына ... ... ... |C ... |----- |
| |36 |
|мұнд|Т - цифрлық ISDN-терминалын жалға беру үшін ай ... ... |С – ... ... ... ... |
| |36 – ... пайдалану мерзімі аймен. ... ... АҚ ... ... ... ... өз ... сатып алған жағдайда, ол үшін ақы нақты ... ... және ... ... ай ... ақы алынбайды.
ISDN-желісіне BRI (2B+D) базалық қатынау бойынша қосылғанда пайдаланушыға
бір телефон ... ... ... ... ... беру үшін ақы
алынбайды.
Әрбір қосымша нөмір бергенде, пайдаланушыдан 2-бапта ... ... ақы ... пайдалануға беру үшін ай сайынғы ақы қосылған нөмір санына
қарамастан 3-бапта ... ... ... ... ... есеп ... ... болғанда, пайдаланушыдан ISDN-желісін
пайдалануға беру үшін ай сайынғы ақы 3-баптың 3-жайғасымында көрсетілген
ақы ... ... ... ... ... ... ... ISDN-data деректері трафигінің әрбір толық немесе толық емес
минутына ақы беру жылдамдығына байланысты (64 Кбит/с және 128 Кбит/с) ... ... ... ... есеп ... ... болмағанда, пайдаланушыдан ISDN-
желісін пайдалануға беру үшін ай сайынғы ақы әрбір толық ... ... ... беру ... байланысты (64 Кбит/с және 128 Кбит/с) ... және ... ... ... ... алынады.
ISDN желісі қызмет көрсетулерін BRI (2B+D) базалық ... ... ... ... уақытпен есептеу жүргізілетін болса,
шығатын жергілікті ... ... ... ... ... ... ... беру ақысына қосылған, және қосымша алынбайды.
Интернет желісіне ... ... ... ... пайдаланушының 6-
немесе 7-баптарда көрсетілген тариф жоспарларының бірін ... ... бір ... ... ... басталып, екінші тариф қолдану кезеңінде
аяқталған жағдайда, бұл қосуды тарифтеу қосудың әрбір ... ... ... ... ... ... Интернет желісіне ISDN-желісі бойынша қатынау қызметтерін
көрсетуді түнгі кезеңде трафикті есептеусіз ... ... ... мен ... ... 7-бап ... ... шарт жасалады.
«Қазақтелеком» Интернет желісіне қол жеткізу қызметтеріне және алдын
ала төлем енгізілген “Тарлан” карталарын пайдалану ... ... ... ... және ... ... телефон байланысына тарифтердің
төмендейтінін мәлімдейді.
Қазіргі кезде Интернет желісіне қол жеткізу қызметінің рыногы табысты
болып табылады, ... да ол ... ... ... Бәсекелестік
күресте дұрыс жолға қойылған баға стратегиясы алдыңғы орынға шығады. Осы
факторды ... ала ... ... ... пайдаланушылар үшін
Интернет желісіне қол жеткізу қызметінің қолайлылығын арттырумен тұрақты
жұмыс ... және өз ... үшін жаңа ... ... ... ... бастап “Зона Интернет” ... ... қол ... ... орта ... алғанда, кешкі және түнгі
уақыттарда 25 пайызға ... ... ... ... ... Интернет желісіне коммутациялық қол жетізу кешкі уақытта (18.00-
23.00) ... ... ... бір сағат үшін 304 теңгеден 259 ... және ... ... түнгі уақытта 109 теңгеден 82 теңгеге дейін
қысқарды.
Мұнда бағаның ... ... ... – жеке тұлғалар
тарапынан үлкен сұранысқа ие ... ... ... ... ... ... тағы бір ... қуантуы
тиіс. Интернет желісінің ай сайынғы төлем 5980 теңгені құрайтын, 128 Кбит/с
жылдамдықтағы «Megaline-Hit» шектеусіз қол жеткізу ... жаңа ... ... Бұл ... ... ... ... желіде көп
уақытын өткізетіндер үшін қолайлы. Белгіленген ақыны төлегеннен кейін өз
бюджетіне алаңдамай-ақ Интернетті ... ... ... ... ... ... ... бастап ISDN BRI
желісінің (128 Кбит/с жылдамдықтағы базалық қосылу) қызметіне де ... Жеке ... үшін бір ... ... ... 38 пайызға (19
300 теңгеден 11 891 теңгеге дейін), заңды тұлғалар мен жеке ... 16 ... (44 210 ... 36 800 теңгеге) төмендеді. Ай сайынғы
төлемнің тұрақты құрамын пайдаланушылардың барлық санаттары үшін ... 60 ... ал ... ... ... үшін 50 ... ... бастап “Қазақтелеком” компаниясы да стационарлық телефоннан
ұялы байланыс операторларының желісіне қоңырау шалу бағасын ... ... ... ... жай телефоннан ұялы ... ... ... ... шалу құны 4 ... арзандайды.
Мұнымен қатар, “Қазақтелеком” халықаралық телефон бйланыстарына
тарфитерді төмендету ... ... ... ... ... рыногының қазіргі жағдайының ерекшеліктерін,
Қазақстан терең ... ... ... және ... ... елдерге телефон трафигін жүргізуді назарға ала отырып, қазіргі
уақытта ... ... ... ... экономикалық тұрғыдан
дұрыс емес.
Телекоммуникациялық қызметтер рыногындағы қалыптасқан ... ... ... ... 2006 жылғы сәуір айында рынокқа алдын ала
төленген ... ... және ... жаңа
карточкаларын енгізеді.
Бұл каталарды пайдаланушыларға Германия, Түркия және Қытай бағытында
кешкі және түнгі ... ... ... ... ... шалу
мүмкіндігі туады. Мәселен, Германия бағытында стационарлық телефон арқылы
сөйлесудің 1 ... 190 ... ... ал ... ... арқылы сағат 20.00-ден 06.00-ге дейінгі аралықта сол елге
қоңырау шалу бағасы 41 теңге болады, бұл ... ... ... 4,5 есе, ал ... ... салыстырғанда 40%
арзан.
Стационарлық телефон арқылы Қытай мен Түркияға телефон шалудың бағасы 1
минут үшін 263 теңгені, ал жаңа ... ... ... ... ... бағытындағы қоңырау шалулар кешкі 20.00-ден 06.00-ге дейін бір минут
үшін 71 теңге болады, бұл ... ... ... ... 3,7 есе ... және ... карточкасына қарағанда 25
пайызға арзан.
3 ТАРАУ. ... АҚ ... ДАМУ ... ... АҚ ... миссиясы
Қазақстан Республикасы телекоммуникациялар рыногының бастаушысы болу.
Бір бірімен және бүкіл әлеммен қатынаста болу - ... ... ... ... ... толық құқықты шоғырлану
Мақсаты
Телекоммуникация секторының ырықсыздануы және әлемдік экономиканың
ғаламдануы жағдайында ішкі және ... ... ... ... ... технологиялық, ұйымдық және
экономикалық тиімді Компания ... ... ... ... ... абонент қатынауы ... ... ... ... тұтынушыларға бүкіл республика
аумағында Интернет желісіне кең ... ... ... көп ... ... ... ... телекоммуникациялық
қызметтердің кең көлемді спектрін ұсыну. Ұтымды байланыс желісін ... ... ... ... ... оның ішінде ауылдық жерде
телекоммуникациялар қызметін көрсетуді тарату. Қазақстан ... ... ... ... ... шығу. Ресей, Орталық Азия
және Қытай телекоммуникациялық рыноктарында Қоғам тұғырларын енгізу және
нығайту. Қазақстанның ... ... ... тұтастай іске асыру.
Телекоммуникациялар қызметін тұтынушылар
Рыноктың жоғары кірісті сегменттерінде ... ... ... ... ... ... ... арттыру және қызмет
түрлерін ... ... ... ... Қоғам абоненттері санының
тұрақтауын және көбеюін, оларға қызмет көрсетудің кең көлемді спектрін және
жоғары сапалы сервис ұсынуды ... ... ... ... ... ... ... ұтымды аппараттар, Сервис-бюро,
Call-орталықтар және т.б.) бойынша да, ... желі ... ... ... ... ... ... арттыру.
Абоненттермен өзара әрекет жасаудың интерактивтік түрлерін енгізу (Интернет
арқылы клиенттерге қашықтан қызмет ... оның ... ... ... ... ... ... түрлері, CRM-шешімдер және т.б.
арқылы).
Сапа
Технологиялық пайдаланудың, ... ... ... әлемдік
стандарттарға сәйкестігін қамтамасыз ету мақсатымен сапа менеджментінің ISO
9001:2000 жүйесін енгізу.
Қойылған мақсатқа жету үшін мыналар ... ... ... жӘне ... ... ... ... КЕҢЕЙТУ
Телекоммуникациялар қызметін көрсету ... ... ... ... үлесін өсіру:
1. Корпоративтік клиенттер санының өсу қарқынын сақтау;
2. Тіркелген телефония үлесін 75-80% деңгейінде ұстау;
3. Деректер беру және Интернет өсімін 60%-ға ... ... Ұялы ... ... үлесін 20 %-ға жеткізу.
Жаңа өнім рыногына шығу, бизнестің жаңа ... ... ... ... ... ... арқылы дауыс, деректер және
бейне жеткізу) пішімінде тіркелген желі клиенттеріне қызмет
көрсету;
Интернетке кең жолақты ... және ... ... ... ... ... абоненттерінің кірістілігін
айтарлықтай көтеру және абоненттердің ұтымды байланыс секторына
ауысуынан қорғану ... ... ... Қазіргі кезеңде кабельдік
теледидар саласында негізгі бағыт болып табылатын әртүрлі байланыс
жүйелеріне қосу арқылы ... ... және ... ... ... ... көрсетуді
ұсына алатын талшықты-коаксиалды будан жүйелер құру. Бұл қалаларда
көп атқарымдық кең жолақты интерактивті инфокоммуникациялық жүйелер
құруға алдын ала жағдай ... ... ... ... ... «Қазақтелеком» АҚ IT-жүйесінің
ресурстары мен іс-тәжірибесі негізінде дамыту.
«Қазақтелеком» АҚ-ның сыртқы және ішкі ... ... база бөлу және IT ... ... мен ... бөлектеу
жолымен IT саласындағы қызметті құрылымдау. Парасаттық желілер негізінде
қызметтер ... ... ... ... және ... дамыту
бойынша ынталандыру іс-шаралары.
Ұтымды байланыс рыногына шығу.
DCS-1800 стандартындағы лицензия алу немесе қазіргі ... ... ... ... ... ... ... пакет сатып
алу.
Желілік ресурстар беру рыногында рынок үлесін ұстау және сату көлемін
ұлғайту.
Желілік ... сату ... ... ... ... ... ... беру уақытын қысқарту.
Транзит мүмкіншілігін пайдаланудың тиімділігін арттыру:
1) «Қазақтелеком» АҚ ... ... ... ... интернет-
трафигін бағыттау бойынша орталық азиялық хаб ретінде бекіту:
2) Қытай – Ресей – Еуропа трафигін өткізу рыногына шығу.
Халықаралық ... ... үшін ... өту және ... сегмент
сыйымдылықтарын қамтамасыз ету.
Қытайға екінші өту, Ресейге ... өту ... ... ... ... көрсетудің қажетті сапасын қамтамасыз ету.
Телекоммуникациялардың жаңа географиялық рыногына шығу:
1) Ресей;
2) Орталық азиялық көрші елдер;
3) Қытайда өкілдік ашу.
Сыртқы рыноктарға шығу және ... ... ... ... жолымен «Қазақтелеком» АҚ рыноктық құнын және халықаралық
бәсекелесу қабілетін арттыру.
Желіні барлық ... ... ... ... ... жылдамдық жоғарылатуда, қызмет көрсету
номенклатураларын кеңейтуде, ... ... ... және ... ... ... "one stop ... толассыз сату жүйесі
(қызмет көрсетудің мүмкін болатын ... ... бір ... алу) ... ... ... ... болсын ең жоғары
тиімділікпен және қысқа мерзімде арттыру.
Парасаттық желілер қызметін ... ... ... да,
пайдаланушының да қызмет көрсетуді басқару мүмкіндігін қамтамасыз ету.
Қазақстандық контентті Интернет желісіне қатынау ... ... ... және Қазақстан Республикасында ақпараттық теңсіздікпен күресу
құралы ретінде дамыту.
Республикалық та, ... та ... ... ... ... ... заманғы жоғары технологиялықтар бар, ... ... ... ... ... кеңейту (қазіргі жарнама
құралдарын пайдалану, мысалы, жаңа ... ... ... ... брендтер жасау сияқты).
Үлестес компаниялардың қызметіне қатысу арқылы бизнесті дамыту және
жаңа ... ... ... ... ... ДАМЫТУ
Желілерді дәстүрлі технология бойынша дамытудан келесі ... ... ... ... ... құру ... міндеттер шешуді қамтамасыз етеді:
1) Пакеттік ... ... бар ... ... деректер берудің пакеттік желісі бойынша
қалааралық және халықаралық телефон трафигін ... мен ... және ... ... ... ... ... мен өңдеуді;
2) Әртүрлі топологиялық тұрақты және жалғанатын арналар ұйымдастыруды;
3) VPN ... ... ... ... ... ... ... деңгейлерін қамтамасыз етуді;
5) Желінің сенімділігін қамтамасыз етуді.
2005-2006 жылдар – пакеттік жалғанатын келесі буын (NGN) ... ... ... ... облыс орталықтарында Metro Ethernet
желілері құрылысын салу ... және IP/MPLS ... ... ... ... ... ... құрылысын салу жобасын іске
асыру. Қоғам филиалдарында ... ... ... қатынау
желісін дамыту жобаларын жүзеге асыру, бұл жеке тұлғалар үшін «баршаға
ADSL»-дан ... ... VPN-ға ... жаңа ... ... ... ... беруге мүмкіндік туғызады. Бірінші кезең IP
желісі бойынша дауыс таратудың қажетті сапасын, NGN желісі ... ... ... биллингтік шағын жүйелердің сертификатталуын
қамтамасыз етудің негізгі мәселелерін, сондай-ақ NGN барлық ... ... ... ... ... ... АҚ ... жетілдіру
Екінші кезең (2007-2008 жж.) – PARLAY/OSA ... ... ... ... желі ... көрсетудің бірқатарын
сервистердің бір бөлігін жаңа ... ... үшін ... ... байланыс желісінің барлық түрлерімен, яғни тіркелген, ұтымды, VoIP
желілермен қосу үшін барлық қажетті ... және ... ... Осы ... ... барлық ақпарат түрлерін беруді ... ... ... ... ... ... ... негізі болатын және
Ғаламдық цифрлық телекоммуникациялық ... ... ... республика
аймақтары үшін қамтамасыз етуге және желінің өзкізу ... ... ... ... Ақпараттық Супермагистраль құрылысын салу
жобасын 2007 жылы аяқтау. Осы мақсатпен 2006 жылы «Алматы – ... ... беру ... желісі құрылысын салу. Одан кейінгі жылдары
жобаны Супермагистралдың ... ... ... және пайдалану үдерістерін ... ... ... ... ... ... жылы – ... ұлттық және аймақтық деңгейін;
2008 жылы – басқарудың ... және ... ... ... ... ... ... дамыту және қалалық телефон желісі бойынша цифрландыру деңгейін
арттыра отырып, ішкі аймақтық желілерді біртіндеп цифрландыру.
Желілерді ... және ... ... ... ... жергілікті желісін цифрландыруды болжамдық деңгейге
жеткізу.
НТА жалпы санының жыл сайынғы өсім қарқынын қамтамасыз ету (6,0 ... жылы НТА ... ... ... қызметіне сұранысты ең
жоғары қанағаттандыру сипатталатын деңгейге жеткізу.
"Соңғы мильді" ұйымдастыруда тиімді өзгерістер жүргізу, кең ... ... ... технологияларының (xDSL, қатынаудың оптикалық
жүйесін, WiFi және WiMax ... ... ... ... жүйелер, WLL желілері құрылысын салу) кең ... ... ... ... желісін дамыту және жетілдіру.
Қажеттілік бойынша ... (DAMA) ... және ... ... ... ... ... және қатынау қиын аудандар үшін ... желі ... ... ... Кең ... ... ... жаңа спутниктік жүйелерін пайдалану.
Тіркелген байланыс желісімен конвергирленген 3G үшінші ... ... ... ... ... ... жағдайына және пайдаланатын
технологияларына қарамастан телекоммуникация қызметін көрсетудің барынша
толық спектрін көрсету.
Бизнес – ... ... ... ... ету мақсатымен үрдістік басқаруды
енгізу.
Өзара келісілген мақсаттар мен міндеттер, сондай-ақ ... жету ... ... ... жүйесін құру. Үрдістік
басқару әдістерін енгізу шеңберінде барлық бизнес-үрдістерді, басқарулық
та, ... те ... ... ... ... Қоғам
бойынша бір ізге салынуын, оңтайландыру мәнінде үлгілеуді және ... ... ... ... ... жүргізуді және ұзақ мерзімдік
келешекте үрдістерді құндық басқару жүйесін ... ... ... ... және ... деңгейде басқару үшін тиімді
автоматтандырылған және парасаттық құралын, әртүрлі мақсаттағы сегменттер
қажеттігін қанағаттандыруға ... ... ... ... ... биллинг жүйелерін жасау. Ақпараттық технологиялардың
корпоративтік жүйелерін жетілдіру.
Биллинг жүйесіне ... ... ... ... ... бас ... және ... түрде қосуды қамтамасыз
ету.
Техникалық есеп жүргізу үрдістерін ... ... ... ... ... ... ЖОҒАРЫЛАТУ
Ұсынылатын қызметтер мен сервис сапасының белгіленген деңгейіне жетуді
телекоммуникациялық технологиялар бойынша корпоративтік ішкі стандарттардың
деректер базасын ... ... және ... ... ... ету.
Фирманың ішкі стандарттары – оның жұмыс технологиялары ... ... ... ... және ... ... ететін
Қоғам жұмысының формаға келтірілген ... және ... ... ... және қызмет етуі белгіленген сапа ... ... өз ... де, ... ... операторлары
желісімен өзара іс - әрекет еткенде де ... ... ... ... құрылысын салу, іске қосу және пайдалану іс-
жосығын және ... ... ... да ... ... мақсатында
өнімнің, жұмыстардың (үрдістер мен қызмет көрсетулердің) және бақылау
әдістерінің ... ішкі ... ... ... ... ... талаптарын барлық ұжым бірдей түсінуі және сақтауы
Қоғамның ұзақ мерзімдік кезеңдегі игілігінің ... ... ... ... жаңа ... дамуын
ескерумен дайындалып жатқан білім беру бағдарламаларын мерзімінен ... ... ... жаңа ... ... ... қазіргі заманғы ақпараттық және телекоммуникациялық жабдықтарды
дамытудың негізгі беталысын ескерумен, желіде орнатылып жатқанмен ... ... ... ... ұйымдастыру.
Қоғамның техникалық мамандарына жаңа жабдықпен жұмыс істеу дағдысын дер
кезінде үйрету оқуға байланысты қаржы шығындарын да, ... ... ... ... ... де қысқартуға септігін тигізеді.
26. Клиенттерге сапалы қызмет көрсету.
Қоғамның ISO-9000:2000 халықаралық стандартының сапа менеджменті
жүйесінің ... ... ... қарағанда, байланыс операторының
қызмет көрсету және сервис ... ... ... ие ... ... ортада пайдаланушылардың сұраныстарын ... ... ... рөл ... байланыс рыногының ырықсыздануы
жағдайында табысқа жетудің ... бола ... ... жӘне ... елді мекендерді телефондандыру.
Қазақстан Республикасы Президентінің 11.10.2004 ж. №1459 Жарлығымен
бекітілген «Қазақстан Республикасында ... ... ... ... арналған мемлекеттік бағдарламасына» сәйкес ... ... ... жергілікті байланыстың тарифтері өсіміне тоқтам салу.
Жалпы мемлекеттік жобаларды іске асыру шеңберінде ... ... ... ... оның ... ... органдардың
мультисервистік тасымалдау ортасын (МО БТО) құру;
2) Телемедицина;
3) Электрондық мемлекет құрумен байланысты қашықтан оқыту;
4) АБА ... ... ... жӘне ... АҚ ... ... ... дамыту, бірыңғай корпоративтік қалыпқа
дағдыландыру, тұтынушылардың ... ... ... бейнесін
қалыптастыру.
Қызметкерлердің біліктілігін дамыту жүйесін құру ... ... ... ... ... үшін ... біліктілігін байқау
мақсатымен бағалаудың тиімді жүйесін (уәждеме жүйесі) құру.
Жүйені құру нәтижесінде Қоғамға келетін пайда:
1) Жаңа ... ... ... және қарқынды өзгерістерге тез
бейімделу;
2) Бизнес тиімділігінің ... ... ... ... ... ... білімі мен жұмыс әдістерін пайдалану негізінде оған
жетудің жолдарын бірыңғай түсіну;
3) Қызметкерлердің ... ... ... және
нетиеттестігі;
4) Клиенттердің, әріптестердің, қызметкерлердің көз алдында Қоғам
имиджінің және ... ... ... ... ... түзетілім жасау, Компанияға және
оның қызмет көрсетулеріне тұтынушылардың ниеттестік деңгейін жоғары білікті
қызметкерлер арқылы көтеру.
Ынталандыру жүйесін ... ... үшін ... ... ... ... ... және келешек тұрақты ... ... ... ... және ... ... және қаржылық тұрақтылығын жыл сайын бекітілетін
стратегиялық өлшемдер негізінде қамтамасыз ету:
1) Өзгеріп тұратын ... ... ... ... (мысалы,
ырықтандыру кезеңінде) болуы мүмкін ... ... ... және таза пайданың сатуға шаққандағы ара қатынасын;
2) Ағымдағы ... ... 1.0 ... ... ... ... ... қатынасы) 1.0-ден
аспайтын деңгейде.
Күрделі салымдар бюджетін технологияларға және деректер беру ... және MPLS) ... ... ... ... ете ... мен қызмет бағыттары бойынша инвестициялар сомаларын тиімді бөлу
арқылы ... есеп ... ... (балансталған көрсеткіштер жүйесі)
енгізу.
Ресурстарды пайдалануда ... ... ... ... құны
туралы сенімді және релеванттық деректері негізінде басқарулық ... ... ... ... ... басқару: аутсорсинг
технологияларын ... ... ... алу және экономикалық қосымша
құнды әкелмейтін, бірақ Қоғам ресурстарын ... ... ... ... ... ... ... арттыру, жалпы алғанда,
ең көп шектелген ресурстар және/немесе шектеу учаскелері («осал жерлер»)
тұрып қалмай, Қоғамға ең ... ... ... ... ... дәл ... сату көлемін және жылдамдығын шектейді.
ТАРИФ САЯСАТЫН ЖЕТІЛДІРУ
Тариф саясаты экономикалық жағынан негізделген шығындардың ... ... ... және ... ... ... ... жетуге,
ағымдағы және әлуетті сұранысты ескерумен ... ... ... дәстүрлік қана емес, қызметтер көрсетудің жаңа түрлеріне де ... ... ... ... ... мыналар бойынша шараларды іске асыру:
1) Соңғы пайдаланушылар үшін қызмет көрсетудің барлық түрлеріне
операциялық және ... ... ... ... ... деңгейінде тарифтердің ... ... ... ... көрсету түрлері және тұтынушылар санаттары арасындағы айқас
қаржы көмегін көрсету механизмін кезеңдеп тоқтатуды;
3) Халықаралық байланыс тарифтерінің қашықтыққа тәуелділігін жоюды;
4) ... және ... ... жеке ... белгілеуді;
5) Абоненттер үшін желі ішінде және басқа ... ... ... әртүрлі тарифтер енгізуді;
6) Операторлардың арасында өзара есеп айырысудың желі ресурстарын
пайдалану қарқындылығына ... ашық және әділ ... ... ... ... есептеуді де).
40. Тариф саясаты саласында пайдаланушыларды ынталандыру мақсатында
мыналар жүзеге асырылады:
1) Пайдаланушылардың әрқилы сегменттерін аса ... ... ... ... ... Қызмет көрсетулерді кешенді ұсыну тарифтерін ... ... ... ... таралуы қиын және қосымша іс-шаралар мен
каржы салымдарын қажет ететін ... ... ... ... Ірі ... ... үшін жеке баға ... әлеуметтік жүктеме атқаратын және саланың тұрақты ... ... ... ... аса ірі ... операторының
қаржылық мызғымастығын қамтамасыз етумен Қоғамның тариф саясатын жүзеге
асыру.
Стратегиялық дамудың 2005-2008 жж. ... ... ... ... ... ... ... заманғы телекоммуникациялық қызмет
көрсетудегі қажеттіліктерін компания ... ... ең ... ... ... ... қамтамасыз етіп, бәсекелес
әлемдік телекоммуникациялық қауымдастыққа шоғырлануға мүмкіндік береді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Маркетинг, ... ... ... бернесі ретінде нарық
жағдайларында кәсіпкерге, кез-келген жетекшіге оң ... ... ... кең ... ... мен ... ... саласында түсініктің қажеттігін
өз уақытында білген басшылары, өздеріне осы профиль бойынша мамандар мен
жетекшілер дайындады, және қазіргі бизнес жағдайларында ... ... ... ... ... ... ... өлшеу проблемасы пайда
болады.
Кәсіпорындарда маркетингілік қызметті жоспарлау процесі, ... ... ... ... ... ... ... басқару
тұжырымдамасын анықтаумен басталады. Маркетингімен ... ... ... қазіргі кезде келесілер белгілі:
• өндірістің жетілдірілу тұжырымдамасы;
• тауардың жетілдірілу тұжырымдамасы;
• коммерциялық күштің үйлестірілу тұжырымдамасы;
• маркетингілік ... ... ...... ... ... ... келтірілген тұжырымдамалары – бұл ... ... ... ... ... ... ... қызметке қатынастың өзгеруінің ұқсас процесі қазіргі
кездеде және қазақстандық ... ... ... ... ... ... ... қажеттігі мен
маңыздығын ... ... ... ... компаниялар табысқа
жетеді.
Маркетингілік қызметті басқару, басқарудың кез-келген процесі сияқты
келесідей құрама ... ... ... ... мен ... стратегиялық және ағымды жоспарлау;
• маркетингпен басқару процесін ұйымдастыру;
• маркетингілік шараларды жүзеге асыруды бақылау.
Маркетингілік талдау мен аудит – ... ... ... ... құрама элементі, ол басқарудың процесінің барлық кезеңін
ақпаратпен ... және ... ішкі және ... оның күшті және әлсіз жақтарының бөлшекті зерттелуі ... ... ... мен ... негізгі құралдарының ішінде
атауға болады: кәсіпорынның қызметінің техникалық - экономикалық талдауы,
кәсіпорынның макро- және ... ... ... ... ... объектісінің қызметін жан-жақты талдаудан алынған қапарат,
жоспарлау кезеңінде қолданылады.
Стратегиялық ... ... ... бір ... ... ... тұжырымдауды, функционалдық жоспарларын ... ... ... ... біртіндеп компанияның бөлімдеріне дейін
жеткізіледі.
Жоспарлау процесін және қажетті ... ... ... ... маркетингілік қызметті ұйымдастыру процесі жүреді. Бұл
процесті, әрбір бөлімнің ... ... ... ... және ... ... ... басқарудың
бірыңғай орталығы болмайынша жүргізу мүмкін емес. Ережеге сай, бұл рольді,
компанияның мақсатына, міндеттеріне және ... ... ... ... ... бөлімшелерге жүктейді.
қолданылған Әдебиеттер тізімі
1. АЕСЭЛЬ ГЕНРИ. МАРКЕТИНГ: ПРИНЦИПЫ И СТРАТЕГИЯ. УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ.
М., ИНФРА-М., 1999 Г.
2. Амблер Т. ... ... ... ... 1999-400 с.
(серия "Теория и практика менеджмента")
3. Аникеев С.Н. ... ... ... ... Сер. "Практика
маркетинга". - М.: Фолиум, 1998 г.
4. ... И. ... ... М.: - ... ... ... М.П. ... стратегия и практика фирмы. М.:
Финстатинформ. 1998.
6. Баззел Р., Кокс Д., ... Р. ... и риск в ... Пер. ... М.: ... ... ... Р., Коллар Э., Тан В., Управление инвестиционным ... IBM. М.: - ... ... Болт Д., ... по ... ... М.: ... 1991
9. Блэк С., Паблик Рилейшнз: Что это такое? АСЭС-Москва, 1990.
10. Волгин В. ... ... ... ... ... Ю.Ф. Маркетинг. Челябинск: ЧГТУ. 1995.
12. Голубков Е.П. Маркетинг: стратегия, планы, структура. - М.: ... ... ... Е.П. ... ... ... ... - М.: Экономика,
1993 г.
14. Герчикова М.А. Практический менеджмент. - М.: - 2000 ... ... В. ... для ... М.: - , ... ... П., Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы, М.: ... chamber ... ... ... ... АО ... по ... за 2002-2004 год.
18. Голубкова Е.П. Маркетинг: выбор лучшего решения. М.: ... ... А.А., ... В.В. Российский директор в рыночной
экономике: практический маркетинг для руководителей промышленных
предприятий. - М.: Экономика, 1998 г.
20. Дорошев В.И. Введение в теорию ... ... ... М.,
ИНФРА-М., 2003 г.
21. Жан-Жак Ламбен. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива
Гольцов А. Принципы организационного построения стратегического
маркетинга на ... ... ... № 6, 1996 ... ... П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: Маркетинг (сто вопросов
- сто ответов о том, как эффективно действовать на ... ... ... отношения. 1991.
23. Завьялов П.С. маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное
пособие. М., ИНФРА-М,, 2000 ... ... А.И. ... В.В. ... ... ... и маркетинга, 1998 г.
25. Котлер Ф. основы маркетинга: Пер. с англ. - М.: "Ростингер", 2000
г.
26. Котлер Ф. ... ... Пер. с ... М.: ... ... ... И.И. Маркетинг на предприятии: практическое пособие. М.:
Финстатинформ. 2001.
28. Маркетинг: Учебник/ А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, С.А.
29. Красильников и др.; Под ред. А.Н. ... - М.: ... и ... ... Маркетинг: Учебник для ВУЗов. Н.Д. Эрмашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000
- 623 с.
31. Академия рынка. Маркетинг: Пер. с фр. М.: ... ... ... Сборник: Пер. с англ. М.: Прогресс. 1984.
33. ... В.П. ... ... М., ... ПРИОР", 2000 г.
34. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг: Сокр. пер. с англ. М.: Экономика.
2002.

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 78 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қызмет көрсету саласындағы маркетинг62 бет
Эксперттік жүйені құру3 бет
«Нұрбанк» АҚ-ның қаржылық қызметін талдау69 бет
«ТеңізҚұрылыс» ЖШС-нің маркетингтік қызметін талдау52 бет
Агро маркетинг27 бет
Агроөнеркәсіп кешенінде маркетингтік қызметті жетілдіру133 бет
Ақпараттық технологиялар мен қызметтер сферасындағы маркетингтің дамуы 6 бет
Банк жүйесіндегі маркетинг45 бет
Банк жүйесіндегі маркетингтік басқарудың теориялық негіздері76 бет
Банк маркетингісі14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь