Шымкент қаласындағы ЖШС «Канди-шымкент» кәсіпорнының агрегатты аумағын ұйымдастыру

Кіріспе
1. Жобаны технико.экономикалық негіздеу
1.1 ЖШС «Канди.Шымкент» кәсіпорынға қысқаша сипаттама
1.2 Қысқаша экономикалық көрсеткіштері
2. Есептік.ұйымдастырушылық бөлімі
2.1 Ауыл шаруашылық дақылдарын себу технологиясының нұсқаларына шолу
2.2 Ауыл шаруашылық дақылдарын өңдеудің жаңа технологиясын жобалау
2.3 Операцияларды орындау үшін ауыл шаруашылық техникасын және энергетикалық құралдарды таңдау
2.4 Технологиялық картаны құрастыру реті және карта бойынша есеп жүргізу
2.5 Отынды майлаушы материалдар қажеттіліктерін есептеу
2.6 Механизацияланған ауыл шаруашылық жұмыстарын атқару барысындағы еңбекті ұйымдастыру
3. Технологиялық бөлім
3.1 Берілген технологиялық операцияларға қойылатын агротехникалық талаптар
4. Агрегатты алаңдарды қайта құру
4.1 Агрегатты алаңның жалпы сипаттамасы
4.2 Агрегатты алаңның технологиялық процессі
4.3 Радиаторды жөндеу технологиясы
5. Еңбекті қорғау және қоршаған ортаны қорғау
5.1 Ауыл шаруашылық жұмыстарын орындау кезінде өртке қарсы шаралар мен еңбекті қорғау жасау
5.2 Тракторлы егін жұмыстарын жасау барысында қоршаған ортаны қорғау шараларды ұйымдастыру
5.3 Агрегатты алаңды жарықтандыру есебі
6. Экологиялық қауіпсіздік
7. Экономикалық тиімділік есебі
7.1 Агрегатты алаңды жасаудың тиімділігі
7.2 Негізгі өндірістік қордың құнын есептеу
7.3 Үстеме шығындар сметасының есебі
7.4 Агрегатты алаңның экономикалық тиімділік есебі
7.5 Конструкцияны енгізуден экономикалық тиімділік есебі.
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Автокөлікті транспорт өздігінен экономиканың ірі көпжоспарлы саласын көрсетеді және транспорттың ерекше көп түрі болып табылады. Автомобильді транспорттың негізгі міндеті халық шаруашылығының және тұрғындардың еңбек ресурстары мен минималды материалды шығындарда тасымалдау қажеттіліктерін толық, сапалы және уақтылы қанағаттандыру. Автокөлікті транспорттың экономикалық және тиімді жұмысы тіркемелер, автобустар, жеңіл автокөліктер мен жүк көліктерінің қозғалмалы құрамының паркін пайдалануды қамтамасыз етеді. Бұл міндетті шешу көбінесе жалпы қолданыстағы автокөлікті транспорттардың дамуын, жүк айналымын жоғарылатуды, ірі автотранспортты кәсіпорындарда транспортқұралдарының концентрациясымен материальды-техникалық базасын нығайтуды және де қозғалмалы құрамды жөндеумен қатар техникалық қызметті жақсартуды талап етеді.
Автокөліктің тиімді жұмысын айтарлықтай дәрежеде уақтылы және сапалы қызмет етумен және жөндеуді қаматамасыз ететін техникалық дайындығына тәуелді.
Тақырыптың өзектілігі қозғалмалы құрамынның жұмысқа жарамдылық күйін сақтау және оның жұмысына қажетті кепілдік деңгейін қамтамасыз ету жөндеу жұмыстарын орындауда және техникалық қызмет көрсету барысында керекті буын болып табылады.
Техникалық қызмет көрсету автокөлік агрегаттарының , түйіндерінің және бөлшектерінің тозу қарқындылығын төмендететін профилактикалық шара көмегімен қозғалмалы құрамның жұмысқа қабілеттілігін сүймелдеуге және кезекті қызмет ету уақыт арасында бұзылыстардың пайда болуын ескертуге ықпал етеді.
Қозғалмалы құрамның жоғалтқан жұмысқақабілеттілікті қайта қалпына келтіру пайда болған бұзылуды жою жолымен жүзеге асыруда өзекті сұрақ болып табылады.
Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңалығы автокөлік қозғалтқыштары онсыз жинақталмаған болып есетелетін радиаторларды жөндеу үшін манипулятордың қармауын жобалаудағы жаңа шешімдер болып табылады. Жоғарғы техникалық дайындық күйінде автокөілктердің құрамы тек қана ТО және ТР –ны жүргізу сапасын, қызмет ететін жұмысшылардың және жөндеу еңбегінің өнімділігін жоғарлату ғана емес, сонымен қатар автокөлікті транспортты кәсіпорынның материальды базасын құрастыру немесе жобалау және де басқару құрылымын жасауды талап етеді.
Зерттеу объектісі АТС-тің техникалық дайындық критериі , ал зерттеу құралы ретінде автокөлік жөндеу үшін жаңа құралдар енгізу болып табылады.
Қозғалмалы құрамының жұмысқа қабілеттілігі мен сенімділігі, тасымалды орындау құрастыру сапасы мен автокөлік өндіріс деңгейіне ғана
1. Абелевич Л.А. Проектирование ремонтных предприятий. Москва: Транспорт, 1981 г.
2. Бабусенко С.М. Проектирование ремонтных предприятий. -М: Колос. 1981г
3. Боровский Ю.И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Москва: Высшая школа, 1998 г.
4. Давыдович Л.II. Проектирование предприятий автомобильного транспорта, Москва: Транспорт, 1985 г.
5. Дунаев II.Ф. Конструирование узлов и деталей машин: Учебное пособие для машиностроения спец.вузов. М: Высшая школа, 1985–416 с.
6. Ерёмин Л.И. Оборудование для ремонта автомобилей. Москва НИИНавтопром, 1984 г.
7. Канарев Ф.М. Охрана труда. М: Колос, 1982-З87 с.
8. Карташов ВП. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий - М: Транспорт, 1987 г.
9. Крамаренко В.Г. Техническое обслуживание автомобилей. Учебник для ВУЗов. М: Транспорт, 1 982-387с.
10. Круглов с.м. устройство, обслуживание и ремонт автомобилей: Учебное пособие для вузов :-М: Высш. шк. 1987-336 с.
11. Кузнецов Е.С. Управление технической эксплуатацией автомобилей. – м:Транспорт. 1990– 374с.
12. Лесин Г.А. Техническое обслуживание автомобилей. Львов: издательство Львовского Университета, 1996 г.
13. Румянцев С.И. Ремонт Москва : Транспорт, 1988 г.
14. Салон А.И. Охрана труда на предприятиях автомобильного транспорта. М., Транспорт, 1985 г.
15. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин - М: Высшая школа, 1991 г.
16. В.С. Порожняков «Автомобильные дороги. Примеры проектирования».  М.: Транспорт, 1983 г.
17. Ксенодохов В.И. «Таблицы для клотоидного проектирования и разбивки плана и профиля автомобильных дорог».  М.: Транспорт, 1981 г.
18. Лобанов Е.М., Визгалов В.М., Шевяков А.П. и др. «Проектирование и изыскание пересечений автомобильных дорог».  М.: Транспорт, 1972 г.
19. Каменецкий Б.И., Кошкин И.Г. «Организация строительства автомобильных дорог».  М.: Транспорт, 1991 г.
20. Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа. ВСН 46-83.  М.: Транспорт, 1985 г.
21. Лукашук Р.Ф. Скользкость дорожных покрытий и безопасность движения. М.: 1985.
22. Методические рекомендации по зимнему содержанию автомобильных дорог в Казахстане. Алма-Ата: 1983.
23. Нарышкин Р.В., Бялобжеский Г.В. Механизация удаления снежных валов. М.: 1987.
24. Лобанов Е.Н., Сильянов В.В., Ситников Ю.М. Пропускная способность автомобильных дорог. М.: Транспорт, 1980.
25. Шкуренко А.Т. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. М.: «Транспорт» - 1987.
26. Имайкин Г. А. Автомобильные дороги. Охрана труда в строительстве. М.: «Транспорт» - 1985.
27. Проектирование автомобильных дорог. Справочник инженера-дорожника под ред. Г.А. Федотова. М.: «Транспорт» - 1989.
28. Ремонт и содержание автомобильных дорог. Справочник инженера-дорожника под ред. А. П. Васильева. М.: «Транспорт» - 1989.
29. Строительство автомобильных дорог. Справочник инженера-дорожника под ред. В.А. Бочина. М.: «Транспорт» - 1980.
30. Сборник по ДТП ТОО «СК Инжиниринг». Алматы, 2003.
31. Колокова Н.М., Копац Л.Н., Файнштейн И.С. «Искусственные сооружения». М.: Транспорт, 1987.
32. Организация строительного производства СНиП 3.01.01.85. Москва 1990г.
    
    |Мазмұны                               |  ...                               |  ... ... ... ...               |  ... ЖШС «Канди-Шымкент» кәсіпорынға қысқаша сипаттама        |  ... ... ... ...                |  ... ... бөлімі                 |  ... Ауыл ... ... себу ... ... шолу |  ... Ауыл шаруашылық дақылдарын өңдеудің жаңа технологиясын жобалау  |  ... ... ... үшін ауыл ... ... және    |  |
|энергетикалық құралдарды таңдау | ... ... ... ... реті және ... бойынша есеп | ... | ... ... ... ... ... ... | ... ... ауыл ... ... ... ... | ... ұйымдастыру | ... ... ... | ... Берілген технологиялық операцияларға қойылатын агротехникалық | |
|талаптар | ... ... ... ... құру | ... ... алаңның жалпы сипаттамасы | ... ... ... ... ... | ... ... жөндеу технологиясы | ... ... ... және ... ... ... | ... Ауыл шаруашылық жұмыстарын орындау кезінде өртке қарсы шаралар | |
|мен еңбекті қорғау жасау | ... ... егін ... ... барысында қоршаған ортаны қорғау| |
|шараларды ұйымдастыру | ... ... ... ... ... | ... ... қауіпсіздік | ... ... ... ... | ... ... ... жасаудың тиімділігі | ... ... ... ... ... ... | ... Үстеме шығындар сметасының есебі | ... ... ... ... тиімділік есебі | ... ... ... ... тиімділік есебі. | ... | ... ... ... | ... ... өздігінен экономиканың ірі көпжоспарлы саласын
көрсетеді және транспорттың ерекше көп түрі ... ... ... негізгі міндеті халық шаруашылығының және тұрғындардың еңбек
ресурстары мен минималды материалды шығындарда тасымалдау ... ... және ... ... ... ... және тиімді жұмысы тіркемелер, автобустар, жеңіл автокөліктер
мен жүк көліктерінің ... ... ... ... ... Бұл ... шешу ... жалпы қолданыстағы автокөлікті
транспорттардың дамуын, жүк ... ... ірі ... ... ... ... базасын нығайтуды және де қозғалмалы құрамды жөндеумен ... ... ... ... етеді.
Автокөліктің тиімді жұмысын айтарлықтай дәрежеде уақтылы және ... ... және ... ... ... ... дайындығына
тәуелді.
Тақырыптың өзектілігі қозғалмалы құрамынның жұмысқа жарамдылық күйін
сақтау және оның жұмысына қажетті кепілдік деңгейін қамтамасыз ету ... ... және ... ... көрсету барысында керекті буын
болып табылады.
Техникалық қызмет көрсету автокөлік агрегаттарының , ... ... тозу ... ... профилактикалық шара
көмегімен қозғалмалы құрамның жұмысқа қабілеттілігін ... ... ... ету ... ... ... ... болуын ескертуге
ықпал етеді.
Қозғалмалы құрамның жоғалтқан жұмысқақабілеттілікті ... ... ... болған бұзылуды жою жолымен жүзеге асыруда өзекті сұрақ болып
табылады.
Дипломдық жұмыстың ғылыми ... ... ... ... болып есетелетін радиаторларды жөндеу үшін манипулятордың
қармауын жобалаудағы жаңа шешімдер ... ... ... техникалық
дайындық күйінде автокөілктердің құрамы тек қана ТО және ТР –ны ... ... ... ... және ... еңбегінің өнімділігін
жоғарлату ғана емес, сонымен қатар ... ... ... ... ... немесе жобалау және де ... ... ... етеді.
Зерттеу объектісі АТС-тің техникалық дайындық критериі , ал ... ... ... ... үшін жаңа ... ... ... табылады.
Қозғалмалы құрамының жұмысқа қабілеттілігі мен сенімділігі, тасымалды
орындау құрастыру сапасы мен автокөлік өндіріс ... ғана ... ... қатар түрлі жерге арналған алаңдар, аумақтар, цех
комплекстері ... ПТБ ... ... мен ... ... эксплуатациясын ұйымдастыру деңгейіне де тәуелді.
Қызмет ету мен жөндеудің әр түрі ... бір ... ... ... ие, сондықтан жабдықты және өндірістік орынды осы ... ала ... ... ... ... құрамды пайдалну, оған қызмет
көрсету кезінде және сақтауда жаңа ... ... ... ... ... ... ... инженерлі-техникалық
жұмысшысына олар жұмыс істеп жатқан АТП базасындағы өндірістік-техникалық
құрастыру сұрағы шешуге тура ... Бұл ... ... ... ... түрі және ... және ... құрамнның жөнделу есебімен,
өндірістік процесстің механизациялық деңгейінің өсуімен, ... ... ... бағалау үшін диагностика құралын пайдалану,
кәсіпорын мекемесіндегі және ... ... ... және ... көзқарасынан ерекше рациональды еңбекті
ғылыми ұйымдастыру яғни осылардың барлығын есепке ала отырып шешілу қажет.
Осы дипломдық ... ... ... қаласындағы ЖШС «Канди-Шымкент»
кәсіпорнының агрегатты аумағын ... Бұл ... ... ... ... қарастырылды:
А) кәсіорынның өндірістік қызметін талдау;
Б) агрегатты алаңды ұйымдастырудағы технологиялық жобалау;
В) агрегатты алаңдағы бар материальды-техникалық базаны жиынтықтау;
Г) радиаторлар мен ... ... және ... қызмет
көрсету үшін қармау-манипуляторын жобалау;
Д) қауіпсіз жұмыс істеуді қамтамасыз ететін шараны жасау;
Е) ойластырылып жатқан ұсыныстардың экономикалық ... ... ... ... ГАЗ,КамАЗ типті автокөліктердің жөндеу
мен техникалық қызмет көрсету үшін ... жоба ... ... ... ... ... ... түр типтегі автокөліктердің
монтаждау-демонтаждау бойынша операциялар ... ... ... ... ... бұл ... пайдалану еңбек өнімділігін
жоғарылатуға, жұмыс ... ... ... ... ... және
травматизмді төмендетуге жағдай туғызады.
1. ЖОБАНЫ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕУ
1.1 ЖШС ... ... ... ... ... қаласы Ақан-Сері 206 мекен жайында орнаасқан.
Бұл мекеме жүк ... ... және ... ... ... ... ... базасы бар мекеме. Кәсіпорын құрамына
«Газ және КАМАЗ» маркалы қозғалмалы құрамның 51 ... ... ... ... және ТМД ... ... ... жүк тасымалымен
айналысады. АТП-ң негізгі қызметінен басқа тұрғындарды жүк ... және ... ... қызмет көрсету жұмыстарымен айналысады.
Қазіргі уақытта кәсіпорынның ... ... ... ... ағымды
жөндеуде және техникалық қызмет ... ... ... қарапайым
түрі қарастырылып жатыр. ТО және ТР жұмыстарын сапасыз орындау барысында,
жабдықты ... ... ... ... ... ... қарапайым болады, сондықтан ТО-да және ... ... ... ... ... ... 1.1 ЖШС ... - тің экономикалық көрсеткіштері
|№ |Көрсеткіштері ... |2008 |2009 |
|1 ... саны |шт. |62 |60 |51 |
|2 ... |т. |560 |508,5 |474,1 |
|3 ... жұмысқа |күн. |5547 |4943 |5316 |
| ... уақ | | | | |
|4 ... ... ... ... |1271,1 |1214,0 |1536,6 |
|5 |Пробег автомобилей с грузом|мың.км |617,7 |589,7 |751,9 |
|6 ... ... ... |95,1 |78,3 |78,3 |
|7 ... пайдалану | |0,24 |0,23 |0,309 |
| ... | | | | |
|8 ... ... | |0,49 |0,486 |0,489 |
| ... | | | | |
|9 ... ... |км |229,2 |245,6 |289,1 ... ... ... күйі |км |67,2 |63,8 |143,5 ... ... ... құрамның жаңармағанын байқауға ... жай ғана 474,7 т ... ... ... жұмыста
болған күн саны 2007 жылы 4943 ... ... ... 5316 күнге дейін
жоғарылады.
Жүкпен және жүксіз автокөліктің жүрісі ... 751,9 және ... ... ... ... ... ... 0,489 дейін төмендейді.
Орташатәуліктік жүріс 289,10 км –дейін жоғарылады. Тасымалдың орташа күйі
жоғарылайды: 2008 ж – 143,50 км. ... 2008 жылы ... ... ... ... ... екені көрініп тұр.
Бұл ең алдымен өндірістің кенет құлдырауымен, отынға кететін бағаның
жоғары болуы және ТО өткізу мен ... ... ... ... қозғалмалы құрамды жөндеу және ТБ
және ... ... 1.1 ... ... ... ... ... асады.
Сурет 1.1 Кәсіпорындағы ТР мен ТО –ның технологиялық процессін ... ... ... ... КТП – ... УМР ...... жұмыстарына арналған зона; ТО-1 зонасы және
ТО-2-1 және 2 техникалық қызмет ету; ТР зонасы – ағымды жөндеу зонасы; Д-1
зонасы – ... ... ... Д-2 ...... ... Др – ТО және ТР ... кезінде орындалатын диагностика; күту және
сақтау зоналары.
Автокөліктер АТП –ға қайтару кезінде және ... ... КТП ... онда ... ... ... ... жүзеге асады. Әсіресе қозғалыс
қауіпсіздігіне айрықша ... ... ... мен буындарға көп көңіл
бөлінеді. Егер агрегаттың және буынның ақауы табылса КТП ... ... ... ... және « ... есеп қағазы» жазылады, және осы
қағаздарымен ... ... ... қызмет көрсететін алаңға қарай
бағытталады.
Егер де автокөлік ақаусыз болса, онда ЕО жұмыстарын жүргізгеннен кейін
ақаусыз автокөлік сақтайтын зоналарға жіберіледі.
ТО-ны және ... ... ... ... ... ... соның нәтижесінде жасырын ақаулар, кейбір буындардың
бұзылуы шығады. Осы барлық бұзылыстарды ... ... ... ТО және ... жұмыстарын жүргізгеннен кейін жасалынған
жұмыстың санын анықтау үшін қорытынды диагностикадан өткізеді.
Дипломдық жұмыстың ... ... ... ... ... ... 1,2 ... көрсетілгендей мәндері алынды.
Кесте 1.2 Жобалауға берілген бастапқы мәліметтер.
|№ |Автокөлік маркасы ... ... |
|1 ... саны |51 шт. |
|2 ... орны ... МСХ |
|3 |Жол ... ... ... |
|4 ... аумағы ... |
|5 ... ... күй категориясы |1 |
|6 ... ... |253 |
|7 ... ... |Тн = 10 ч. |
|8 ... ... ... = 8°° ч. |
|9 ... ...... = 18°° ч. ... ... жылына жұмыс істейтін |205 |
| ... | |
2. ... ... Ауыл ... дақылдарын себу технологиясының нұсқаларына шолу
Дақылдарды егі секілді технология өсімдік түрінің дамуы мен өсуі үшін
қолайлы жағдайлар жасауға ... ... ... ... ... жиынтыққа бастамашының егістікті босатып
егістікті жинап алғанға дейінгі ... ... ... ... және себу ... ... өңдеу, тыңайтқыштар енгізу, тұқымды
себуге дайындау, егін, топырақтың оптимальды агрофизикалық ... ... ... ... ... ... зиянкестер мен егістік жинаудағы аурулардан қорғау жұмыстары
жатқызылады.
Дақылдарды егу технологиясын ... ... ... өсіп ... ... және ... ... талаптар болып табылады.
Дақылдардың егістігін және өнімнің сапасын шектеуші ... ... жеңу ... ... ... үшін егудің оптимальды
технологиясын жасауға көмектеседі.
Өсімдіктің өсіп ... үшін ... әрі ... ... ... ... ... оның экономикалық тиімділігі
мен өндіріс тәжірбиесіне негізделеді.
Дақылдарды егу бойынша барлық технологиялық ... ... ... ... ... ... керек: топырақты өңдеу,
тыңайтқыштар енгізу, ... ... және т.б. ... ... ... дақылдарын егу бойынша барлық шаралар ... ... ... ... ... ... қорлармен түрліше қамтамасыз ету үшін (ауыл
шаруашылық ... ... ... тұқымдар және т.б)
технологияның түрлі нұсқалары жасалуы керек.
Қарқынды технология ... ... ... ... ... және биологиялық құралдарды жинаумен ерекшеленеді.
Бұл технологиялар тек қана ... ... ... ... және ... арамшөптер, аурулар мен зиянкестерден ... етіп қана ... ... қатар арнайы машиналар көмегімен
топырақты егу алдындағы ... ... ... ... бүріккішті
пайдалану арқылы егістікті күту, жоғарыөнімділікті техникалық құралдармен
егістікті жинау ұсынылады.
Өсімдік шаруашылық ... ... ... ... ... ... негізделген ),
2. Mini-Тill -топырақты таяз қопсыту арқылы өңдеуге негізделген,
3. No-Till – топырақ өңдеу жұмыстарын алдын ала ... ... ... ... ... егіншілік жүйесін биологияландыру)
Ескерту: Екінші және үшінші технологияда өсімдік қорғаудың химиялық
заттарды пайдаланудың орны ерекше
Дәстүрлі технология
Артықшылығы:
- ... ... ... ... ... ... және ... қалдықтарын топыраққа сіңіруге,
- Топырақта су ауа режимін қалыпты жағдайда ... ... ... ... жақсы қопсытуға
Кемшілігі:
- Топырақ өндеу кезінде орасан зор шығым ... ... ... мен ... ... болуы,
- Вегетациялық кезенде топырақ бетіндегі температуранын жоғарлауы ... ... ... жел және су ... ушығуы
- Топырақтын құрылымының жойылуы
- Жана технология егіншілікте жаңаша әсер етеді және стратегиялық
жағынан егіс ... ... ... және No-Till ... ... ... Бұл технология шығындарды үнемдеуге негізделген.
Шығынды үнемдеу дегеніміз кең мағынада:
- Топырақ-климат ресурстары шығындары;
- Материалдық шығындар;
- Энергетикалық шығындар;
- Еңбек ресурстары шағындары.
Топырақты ... ... ... ... ... тереңдігін
азайту, бірнеше операцияларды бір мезгілде орындау және арам ... ... ... арқылы ғылымға негізделген топырақ өндеу
жүйесі .
Топырақ өндеуді минимализациялау-аймақтық ... ие жане ... ... ... ... ... дейінгі жане арақатарлық ауыспалы егіс
жүйесінде азайтып арамшоптерге қарсы гербицидтерді пайдалануға
кең алымды техникаларды пайдалана отырып бір ... ... ... ... ... таяз өндеумен
кешенді топырақ өндеу жане себу агрегаттарын пайдалана отырып бірнеше
технологиялық операцияларды бір рат ғана ... ... ... беткі қабатын аз өндеп гербицидтерді пайдалану
Егіншілік жүйесін биологияландыру негіздері. ... ... ... өсу және ... ... ... ... Сол
топырақтың беткі қабатында органикалық зат ... және ... ... ... ... көп ... ... топырақтың төменгі қабатында және бұл ыдырау анаэробты жағдайда
жүреді. Бұдан пайда ... ... ... ... ... ... ... қабатына тарайды.
Өсімдіктер өздері пайдаланған органикалық ... ... ... ... ... мол ... заттар қалдыруға ғажайып
қабілеті бар.
Топырақ тығыздығының өзгеруі (, г/куб/см)
|Технология ... ... ... ,1 см ... |
| ... |жаз |күз |
| |0-10 ... | ... | ... |1300 ... |10140 ... |11310 ... |6266 ... |6760 ... | 118369 ... | ... | ... | ... | ... ... |118369 ... ауыл ... ... үшін ... ... ... айында жеткілікті түрде байқалады.
2.6 Механизацияланған ауыл шаруашылық жұмыстарын атқару барысындағы
еңбекті ұйымдастыру
Қазақстан Республикасы Министрлер кабинеті ... ... ... ... ... ... ... аяқкиімдер және қорғану
құралдары ... ... екі ... ... киімдері
1) өндірістік арнайы киімдер
салалық киімдер
технологиялық киімдер
2) тұрмыстық
Жұмыс киімдері барлық мамандықтарға ... және ... үшін ... ... - суықтан, ылғалдан, шаңнан, майдан, ұшқыннан, судан,
т.с.с. қорғану үшін беріледі.
Салалық киімдер - ... ... өз ... арнап тіктірген
формалы киімдер.
Технологиялық киімдер - жоғары дәлдікте жұмыс ... ... ... ... ... ... күртешелер, шалбарлар, комбинезондар,
жартылай комбинезондар, плащтар, халаттар, алжапқыштар, бас ... ... ... иық ... киімдері дүкендерде сатылады, ал ... ... ... ... беріледі.
ыстықтан қорғау
1) гигиеналық талаптар ... ... ... ... ... ... ... кедергі болмауы
талаптары киіп ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... - материалдың ең аз шығьіндалуы
Арнайы киімдер мен арнайы аяқ ... ... ... және иілгіш
материалдардан жасалады. Олар қан айналымына, ... ... ас ... ... ... ... ыңғайлы, климат жағдайы мен жыл
мезгіліне сәйкес келетін, жел мен ылғалдан қорғайтын болуы тиіс.
Жалпы жұмыстарда ... ... ... ... ... ... күртеше мен шалбарлар) балшықтан қорғауға, машиналар мен
механизмдер жұмыс ... ... ... арналады.
Ылғалдан қорғайтын арнайы киімдерге жаңбырдан, қардан, жерасты судан
қорғайтын плащтар, су өткізбейтін костюмдер, шалбарлар ... ... ... ... ... Оған ... ... астарлары
бар күртеше мен шалбарлар, «Пингвин» электрмен ... ... ... ... зақымданудан, күйіктен қорғауға брезент
қолғаптар, арнайы ерітінділерді сіңірген шұға қолраптар пайдаланылады.
Арнайы аяқ киімдерге шаңнан, батпақтан, ... ... ... ... ... ... ... ылғалдан қорғауға резеңке етіктер,
қыс мезгілінде байпақтар немесе былғары ... аяқ ... ... ... ... ... бло- ... қорғағыштар, тежегіштер, қашықтан басқару құрылғылары жатады.
Жеке қорғану құралдарына тыныс алу мұшелерін, қолды, басты, көзді,
бетті, құлақты қорғайтын ... және ... ... ... мен
пасталар, майлар жатады.
Еңбек ұйымдастыруды жоспарлау, қаржыландыру және оның есебін беру
Еңбек ұйымдастыру жұмыстарын ... үш жолы бар. ... ... ... яғни бесжылдық жоспар, ағымдағы жоспар,
яғни жылдық жоспар, ... ... ... ... ... ... ... жасалады).
Бұл жоспарларды құрғанда мекеменіћ әкімшілігі кәсіподақ ұйымымен
келісе отырып, еңбек ұйымдастырудың заңдылықтары мен ... ... ... ... және ... ... ... Ал ондай нұсқаулар жоқ жұмыстарды қосымша атқару қажет болғанда
мекеме ... ... ... ... отырып, оны орындаудың
шараларын жасауына құқылы.
Еңбек ұйымдастыру шараларын ... ... ... ... мен ... ... ... зерттеліп,
барлық учаскедегі жұ- мысшы-қызметкерлермен әңгіме өткізілуі тиіс.
Еңбек жағдайын жақсартудың болашақтық және ... ... ... еңбек ұйымдастыру шараларының номенклатурасы есепке
алынуы тиіс.
Еңбек ұйымдастыру ... ... үш ... ... Олар:
қайғылы оқиғалардың алдын алу шаралары (құрал-жабдықтарды қауіпсіз
етіп жетілдіру, қосымша ... ... ... ... қауіпсіздігін
бақылауға арналған құралдарды алдыру, ауыр қол жұмыстарын жарақтандыру,
т.с.с. қауіпті аймақтарда еңбек жағдайын жақсарту ... ... ... ... алу шаралары (жұмыс орнының
микроклиматын, мөлшерге сәйкес жарықтылықты, ... ... ... етудің жолдары, мекемеде санитарлық-гигиеналық ... ... ... ... орындарында денсаулық сақтаудың шаралары);
3) жалпы еңбек жағдайын жақсартудың шаралары (еңбек ұйымдастырудың ... ... ... ... ... ... үгіт-
насихат жұмыстары мен курстың оқуын ұйымдастыру, еңбек ұйымдастыру жайлы
кинофильмдер көрсету, т.с.с. жұмыстар).
Кәсіпорындарда ... ... мен ... ... жасалады. Ол еңбек ұйымдастырудың бір жылдық жоспары ... Ол ... ... ... ... ... ... бөлінетін қаржының мөлшері және орындауға жауапты адамдар көрсетіледі.
Оған қоса, шаруашылықта өртке қарсы шаралардың ... ... ... су ... су ... ... отқа ... материалдарды
алмастыру, өрт сөндіретін құралдар мен ... алу ... ... ... ... ... шараларын
қаржыландыру өндірістік қаржы жоспарында қаралған қаражаттардың есебінен
жүргізіледі. Ал ... ... ... ... ... ... табыстан жүргізіледі.
Еңбек ұйымдастыру шараларына бөлінген қаржы ... жұ- ... ... қауіпсіздік техникасы жөніндегі инженері бухгалтерлік
есептерге сүйене отырып, жылына екі рет ... ... ... ... игерілуі жайлы есеп жасап, статистикалық басқармаға
тапсырып отырады.
Сондай-ақ, шаруашылықтың басшысы мен ... ... жыл ... ... ... ... ... жоспарының орындалуы жайлы есеп жасап,
жоғарғы органдарға тапсырады.
Еңбекшілерді еңбек ұйымдастыру шараларын ... үшін ... ... ... - ... ... одан әрі ... жарақаттану мен науқастануды болдырмауға, соның негізінде
өндірістің ... ... ... маңызы бар.
Моральдық ынталандыруға: алғыс жариялау, құрмет тақтасына суретін ілу,
мақтау қағазымен ... ... ... құрмет белгілерін тапсыру,
«Еңбек қауіпсіздігінің озат ... ... ... ... ... беру ... ... ақшалай сыйлықтар, заттай сыйлықтар жатады.
Ол қаржы-жалақы қоры мен материалдық мадақтау қорынан ... ... ... ... ... ша- ... ... орындалуы, жарақаттанудың жиілігі мен ауырлық көрсеткіші,
еңбек қауіпсіздігінің коэффициенті сияқты негізгі көрсеткіштердің орындалуы
есептеледі.
Мекемеде еңбек ... жайы ... ... ... = Кп.б *Кт.б *Ки.д . ... Кпб - ... ... коэффициенті, яғни еңбекшінің
еңбек ұйымдастыру ережелері мен мөлшерін (норма) орындауы. Ол қауіпсіздік
талаптарын толық ... ... ... ... ... ... жасайтын
адамдардың санына бөлгенге тең; Кт.б - техникалық қауіпсіздік коэффициенті,
ол қауіпсіздік ... ... ... ... мен
механизмдердің санын мекемедегі жалпы машиналар мен механизмдердің санына
бөлгенге тең; Кид - инженер- техник ... ... ... Ол ... ... бір ай ... бір ... ішінде
орындалған шараларының санын жалпы жоспарланған шаралардың санына бөлгенге
тең.
Ал еңбек ұйымдастырудың ережелері мен ... ... ... ... ... және ... ... ету жұмыстары жүргізіледі.
Еңбек ұйымдастыру жұмыстарындағы озат ... ... ... ... ... ... келіп, еңбек
жағдайын жақсарту мен еңбекшілердің денсаулығын сақтау үшін төмендегідей
шаралар іске ... тиіс ... ... ... ... ... ... қауіпсіздік стан- дарттарының
талаптарына сай жетілдіру қажет;
✓ ауыл ... ... ... ... ... жөндегенде сақталуға тиісті қауіпсіздік ережелерін ғылыми
негізде жетілдіру ... ... ... шаңнан және газдан қорғайтын тиімді құрал-
жабдықтар жасап шығару қажет;
✓ өндірістік жарақаттанудың алдын ... ... ... ... қажет (оқыту, нұсқау беру, т.с.с.);
✓ өндірісте әлеуметтік жағдайды жақсарту қажет.
Еңбек жағдайын жақсарту мақсатында ... ... ... ... ... ... ... тәжірибелер көңіл
аударарлықтай. Мысалы: Қорған облысы механизаторлары ұсынған - жазғы сауын
лагерьлерінде пайдаланылатын вакуум сорғылардың шуылын басу үшін ... ... ... ... ... ... ... институты жасаған
діріл өлшегіштер мен діріл басқыш қондырғылар, шаң мен ... ... ... құйынды желдеткіштер, көпшілік кәсіпорындарда ... ... ... ұйымдастыру саласындағы озат тәжірибелер болып
саналады.
3. Технологиялық бөлім
3.1 Берілген технологиялық операцияларға қойылатын агротехникалық талаптар
Ауыл шаруашылығының негізгі ... ... ... ... ... ... ... өндіру процесі жатады
Тікелей комбайнмен жинау. Егінді комбайнмен тікелей жинау жұмысын ... 95 ... ... ... жетілген кезде, ал дәннің дымқылдығы
14—17% аралығына жеткенде бастайды. Егінді оруды 15 см шамасында ... ... ал ... және ... ... егінді 10 сантиметрден асырмай орған жөн.
Егер орылатын ... ... екпе шөп ... онда ... биіктігі 20 см
болуы мүмкін.
Комбайн егістікпен жатка жал ... етіп ... ... тиіс.
Ысырапты барынша азайту үшін жатка мен молотил- қаның ... ... ... реттеу керек.
Сабан шөмелесін дұрыс қатарлап, загонның қысқа жағына па- раллель етіп
салу керек. Жинау біткеннен кейін загонды сабаннан тазартқан жөн.
Бөлектеп жинау. Ең ... бір ... ... ... ды (сұлы,
тары және т. б.) төгіліп, жапырылуға ... және ... шөп ... ... ... жинауды дәнде құрғақ заттар жиналып- болған және қамырланып
піскен ... ... ... ... ... ... пісу кезінің
бірінші жартысында дәннің ылғалдығы 30—40 процентке жеткен кезде жинайды.
Жаздық бидайды қа- мырланып пісу ... орта ... ... ... ... ... және Орынбор •облысында
қамырланып пісу кезеңі 5—8 күнге, ал орталық қара топырақты ... мен ... 8—12 ... ... ... ... ... темендегі белгілері арқЫлы анықтайды:
масақ сары немесе қоңырқай ... ... дән ... ... жоғалтады; дән
құрамындағы зат сыққанда қабығынан әрең ... және ... ... оңай ... ... ... төмендегідей көрсеткіштері бар егіс- тіктер
қоілайлы: сабақтарының орташа биіктігі 60 сантиметрден төмен ... ... ... ... саны ... кем емес ... Егер ... емес және аласа болса дестелер нашар болып шығады.
Бөлектеп жинау кезінде, үстінде жатқан ... жел ... ... ... ақ ... ... етіліп (15—25 см) қалды- рылады.
Дестелердің ені мен қалыңдығы бір қалыпты болуға тиісті. Олардың ең
ыңғайлы ... 20—25 см. ... ... аудандарда дестені жұқа етіп
салады. Дестедегі масақтар жатка- ның ... ... ... ... ... ... ... (10—30°) орналасуға тиіс. Бұл жағдайда масақтар
үстіңгі жағында болады. Жаксы түскен десте ... ... ... тұ- ... ... ... отырады.
Дестелерді жинауды дәл уақытында бастаудың маңызы зор. Ауа райы жайлы
болған кезде дестеде жатқан астық мынадай мер- зім ... ... ... ... ... ... Поволжьеде, РСФСР-дің оңтүстік
облыстарында, УССР-дың оңтүстік және орталық ... 3—4 ... ... қара ... емес аймақта, Солтүстік Қазақстанда 5—7
күн.
Комбайн жұмысының сапасы. ... ... ... ... ... ... ... кем болмауға тиіс:
а) тік өсіп тұрған егінді жаткамен жинаған кезде жалпы ысы- ... 1 ... ал ... ... ... ... да — 0,5
проценттен аспауға тиіс;
ә) дәннің ылғалдығы 18 процентке дейінгі егінді ... ... ... және шала ... ... ... ... 1,5 проценттен, ал
дәннің ылғалдығы 20 процентке дейінгі күріш егісін жинағанда 2 проценттен
артпауға тиіс;
б) азық-түлік және мал ... ... ... ... ... жинағанда 2 проценттен, жарма және дәнді- бұршақты дақылдарды
жинағанда 3 проценттен, ал күрішті жи- нағанда 5 проценттен ... ... арам шөбі жоқ, ... 18% ... ... комбайн- мен жинағанда
шанақтағы дәннің тазалығы 95 ... ал дес- ... ... ... кем ... тиіс.
Топырақты сыдыра жыртуға қойылатын ... ... ... ... бір ... ... ... ауытқуы (плюс
минус) аспау. Топырақтың жоғарғы бетінде мөлшері 50 мм ... көп ... ... ... беті ... ... жалсыз өңделмей
қалған, жері жоқ, өсімдіктер қалдықтарымен арамшөптер (100%) ... ... ... ... ЛДГ – 5 ... ... сыдыра
жыртқыш, астық дақылдарынан кейінгі егістікті тереңдігін 4-10см ... ... ... Оны ... ... де, ... – ақ ... бөлу мен жыртудан кейінгі көсектердіұсақтау үшін бір ізді тырма
ретінде де пайдаланады.
ПЛДГ -5 ... ... ... 6 ... ... ... ... қар суын тоқтатып, оны бір келкі тарататын шұңқырлар жасауға
қолданады.
ЛДГ-5 сыдыра жыртқышы бөлек агрегаттық ... бар ... ... ... ... Ол ... екі оң жақ және екі
сол жақ секциядан, ... ... ... ... тегістегіштен және реттелетін төмендеткіштерден тұрады. ... ... екі ... ... ... және ... ... тетігінен, тірек сыдырығынан, доңғалақтар брустарынан ... ... (Сол жақ) төрт ... ... сол жақ ... ... және ... тұрады. Брусқа гидроцилиндрдің кронштейні
пісірілген. Брустың ұшына ... ... ... ... сол жақ
жартылай ось жиналған. Брустың шабылу бұрышын 35 градус ... ... бар, ... ... ... ... 30,20,15 градуста өзгеретін
алмастырылмалы тірегі де бар.
ЛДГ – 10 дискілі гидрофицияланған сыдыра ... ... ... ... төрт – он ... етіп ... жыртуға арналған. Оны
парды күту үшін де, ... ... ... мен ... ... ізді тырма есебінде де пайдаланады.
4. Агрегатты алаңдарды қайта құру
4.1 Агрегатты алаңның жалпы сипаттамасы
Әр өндірістік бөлімшелерде жұмыстарды ұйымдастыру берілген ... ... ... ... ... ... алаң автокөліктің агрегатты трансмиссиясын жөндеуді жүзеге
асырады ( артқы және ... ... ... қосу ... бас тұтқасымен
басқару), және де сыртқы қоры бар ... ... ... ... ... асырады. Осының нәтижесінде қозғалмалы
құрамның ... ... ... ... Осы ... бірітіндеп
бөлішектердің жартыдан астамын слесарлы құрылғымен қайта қалпына келтіреді.
АТП жинағында осы ... ... ... ТР ... ... ... ... алады. Жөндеудің технологиялық процессі көпшілік агрегат үшін
қосады: агрегатты жуу, жұмыс көлеміне ... ... ... жуу және ... мінділігін; жөндеуден кейін ... алып ... ... ... және оны ... ... разрядка дейінгі квалификациялы слесар-жөндеушілер және агрегат
жуушылар істейді.
Агрегатты цех екі мекемемен ойластырылған: бірінші – агрегатты бөлім;;
екінші – ... ... ... стендтермен, қажеттіліктермен
және құралдармен жабдықталған станциялы. Агрегаттың технологиялық процессі
және автокөлік түйіндері келесідей кезекте жүзеге асады. ... ... ... мен ... ... ... ... бөлек
бөлшектерге шашып, оларды жуу ... ... Таза ... айналдырады, олар онда жөндеудің керек не керек ... ... ... ауыстыру керектігін анықтап береді.
Агрегаттар және стендтер бір уақытта бақылау мен ... ... ... ... ... ... ... жұмыстары ережеге сай әр жақтан агрегатты
жөндеу мүмкіндігін қамтамасыз ... ... ... ... сонымен
қатар жұмысты ыңғайлы ету үшін агрегаттың бұрылысы мен ... ... ... ... ... түйіндерді шашу және орналастыру үшін
слесарлы ... ... және ... ... Әр түрлі типтегі
қарапайым кілттерден басқа шашу-жинау жұмыстары кезінде гайковерттар, түрлі
жалдаушылар және жабдықтар, сонымен қатар ... ... ... бөлшектер арнайы құрылғыларда немесе ванналарда жуады. Бөлшектерді
жинақтау және сұрыптауды бақылау ... ... ... ... және
бөлек арнайы аспаппен ( білікті тексеру үшін ... ... ... ... үшін аспап және т.б.). Қайта ... ... ... ... аяқ-жағында көрсетілген (3.1 кестеге қараңыз).
4.2 Агрегатты алаңның технологиялық процессі
Агрегатты алаңда жұмыстың келесі түрлері орындалады: ТР ... ... ... ... ... және ... ... ( бобышкадағы саңылауды ұңғылау), ... ... ... ... ... және ... жұқа қабырғалы астарын
ауыстыру, блок төсемін ауыстыру, ойығын және ... жою, ... ... ... ... және ... ... қолдану арқылы
қозғалтықштардың май жүйесін жуу, редукционды ... ... және ... ... ... және ... кейін стендте оны салқын ... ... ... оны ... ... жүктемеге дайындайды.
ТР –да қайта ... ... ... кезінде жөндеудегі
өлшемдер қолданылады. Нормаланған ... ... ... ... ... және ... ... шарттала отырып шекті
жіберілген ... ... ... қатар механикалық өңдеуге жіберу. Бөлшектің бір ... ... ... екі еселенген санының номинальды
өлшемінен және берілген ... ... ... ... ... үшін
механикалық өңдеуге жіберілетін көлемде целиндрлі бөлшектің (біліктің)
сыртқы бетінің ... ... ... ал ... ... ішкі ... өлшемі үлкен, ал олардың ... шегі ... ... топ ( 3-тен
5-ке дейін). ТР-дағы бөлшектерді ауыстыру біріншіжөндеудегі өлшем ... ... ТР ... ... күнделікті жұмыстардың
бірнешеуі төменде көрсетілген:
А) егер ... ... ... ... ... ... юбкасында сызат
болса немесе терең іздер байқалса онда поршенді ауыстырады. Поршенді
ауыстырған ... ... ... ... ... өлшемдерін орнатады (
мысалы, номиналды диаметрдің өлшемін 0,5; 1,0 және 1,5 мм –ге ... ... ... ... 0,005 мм ... ... ... немесе
жөндеу өлшемді бөлшектерге ауыстырады, олар шатундардың ... ... ... ... ... ... ... Шатунның жоғарғы
бетіндегі втулкасына поршенді бөлшек қолымыздың үлкен саусағымен жай ғана
басқан кезде кіру қажет ( ... ... 17-230С ... ... бөлшектің байланысуы поршеннің 80-1000 –қа дейін алдын ала
жылытылған пресстелген ... ... ... ... поршенді сақиналарды ауыстыру ТР ... ... ... бірі болып табылады. Цилиндрдің дұрыс геометриялық формадан
максималды рұқсат етілген ауытқу, поршенді сақинаның ауысуы мақсатты түрде
болатын 0,13 мм ... ... және ... ... ... ... ... сәйкесінші өлшемдерімен жаңасына ауыстырады.
Сақинаның тозған аумағын таспалы ... ... ... ... ... ... ... орнатқаннан кейін белдігінде
оның ең аз тозуы (10-15 мм ... ... ... ... ... сақинада әр түрлі қозғалтқыштар үшін шамамен ... мм ... ... және ... ... үшін 0,20-1,5 –ті құрайды.
Поршеннің ... ... ... ... ... ... үшін ... мм ал майалғыш үшін 0,02-0,08 мм
құрайды. ... ... мен тік ... бөліктің арасындағы
саңылаудың жеткіліксіздігінен сақина оны сынау тақтасына ... ... ... тегістейді. Компрессионды сақиналарды жоғарғы
жонып орналастырылады. ... ... ... ... ... ... үлкеюі: сақина қабатында 3 мм және ... ... ... бойынша) – 0,15 мм –ге дейін. Қозғалтқыш шатундары ... ... ... және ... ... ... және төменгі бас жақтарындағы
осьтердің паралельдігін тексеру жабдықталған кезінде жасалады, ол үшін
жоғарғы және төменгі бас жақтарына ... ... ( ... ... ... аяқ жағы индекаторлы өзектерге тиеді, олар төменгі
жақтағы осьтің паралельдігінің ауытқуын ... олар 0,10 мм ... ... ... ... ... ... кілт қолдана отырып слесарлы
–тисктерде немесе пресс астында жүргізеді.
Жұмысқа жарамды өлшемдерінгің ... ... және ... ... ... ... майалғыш саңылаудың
диаметриалды көлемнің білік ... ... 0,05 мм ... ... шейканың және астардың төзімділік қосындысы 2-2,5 еседен артық
емес ғана ... ... ... ғана ... ... ... ... байқалады және қозғалтқыштың бос жүрісіндегі жұмысы кезінде дұрыс
май ... ... және ... клапан кезінде май ... 0,05 ... ... Әр ... ... ... диаметриалды
саңылау 0,025-0,10 мм құрайды. Диаметриальды саңылауды бақылаушы латунды
пластина көмегімен тексеруге ... Бір ... ... ... болттары бос болуы қажет. Осылайша кезекпен ... ... ... ... жөндеу кезінде клапандарды жөндеу
клапанның жұмысшы ... ... ... сылауды қалпына
келтіруден, кейде алдын ала ершікті конусты абразивті тастарды тегістеуден
тұрады. Клапандардың жүздерін тегістеу ... ... ... ... ... ... ... үшін моделі 2447 болатын аспапты
қолданады. Клапандарды арнайы пастаның (дизелді маймен ... ... ... ... ... ені 1,5 мм ден кем емес ... ұяшықтың жүздерінің жұмысшы беті барлық төңіректе тегіс сызыққа ие
болмайынша ысқылайды (жарылусыз).
Ысқылаудың сапасын пневматикалық ... ... ... ... ... ... қысымы 0,07 МПа , бір минут ішінде өзгермеуі
қажет (клапан бетіне тексеру кезінде керосин жағу керек).
3.3 ... ... ... ... ... мен ... ... ең басты міндеті ТР да тұрғанда және күту кезіндегі
автокөліктердің тұрып қалу уақтысын төмендету ... ... ... ... ... ... ... уақытысының барлығын
жоғалтудан жоғары болып келеді.
ТР-да ... ... ... ең ... ... салмағын
агрегатты жөндеуге кететін уақыт, олардың бөлшектерін қайта қалпына келтіру
уақытысы құрайды. Заманауи автокөліктердің негізгі агрегаттарының монтажды-
демонтажды жұмыстардың ... ... ... бөлімшелерде жөндеудегі
еңбек сиымдылығынан анағұрлым төмен.
Жаңа алаңды жоспарлаған кезде қайта қалпына келтіретін алаңның барлық
кемшіліктері ... ... ... ... толық қамтамасыз ету
үшін жабдықтың қажетті саны қосылды. Жабдық ... ... ... ... ... ... түйіндерінің және агрегаттарының
технологиялық процессі келесідей ... ... ... мен ... ... сәйкес сыртқы тазалаудан кейін бөлек бөлшектерге
шашып, ары ... ... жуу ... ... Таза ... жібереді, бұл жөндеудің қажеттілігін немесе негізгі бөлшекті
ауыстыру керектігін анықтап ... ... ... ... ... ... ... сонымен қатар бөлшектерді ... жаңа ... ... Агегаттар мен түйіндерді арнайы стендтерде
жинайды, ол жақта олар бақылау мен реттеуді бір ... ... ... минимальды. Ауырсалмақтағы жүктерді ... үшін арба ... ... ... жабдық 3.1 және 3.2
кестесінде көрсетілген.
Агрегатты-моторлы алаңдағы жинау-шашу жұмыстары кезінде әр ... ... ... үшін жету ... қамтамасыз ететін арнайы
стендтер қолданылады, сонымен қатар ыңғайлы жұмыс ... үшін ... және ... ... ... ... түйіндерді жинау
дәне орналастыру үшін слесарлы верстактар, столдар және ... Әр ... ... ... ... басқа шашу-жинау
жұмыстары кезінде гайковерттар, түрлі жалдаушылар және ... ... ... ... ... алынған бөлшектер арнайы
құрылғыларда немесе ванналарда ... ... ... және ... ... ... ... көмегімен және бөлек арнайы аспаппен ... ... үшін ... ... ... ... өлшеу
үшін аспап және т.б.).
Жұмысшылар үшін арнайы бөлме қарастырылған, онда олар жұмыс киімдерін
таза киімге ауыстырып ... ... ... ... ... суық су ... Көтергіш қабырғалар мен колонналар
стандартқа сай ... сол ... ... Радиаторды жөндеу технологиясы
Радиаторлардың негізгі ақаулығы резервуарлардың ішкі қабырғаларында
және үтіктерінде ... ... ... және де зақымдануы болып ... ... ... үшін ... ... ... ала оны балшықтан
және қақтан тазартып сынаққа жібереді. Балшықтан сыртын ... жуу ... ... ... ... ... ... болса суытатын пластиналарды
кергішпен тегістейді. Егер қозғалтқыштың суыту жүйесі алдын ала ... ... онда ... ... ... Ол үшін ... ПБ-5 3 г/л ... қоспасы бар тұз қышқылының 4%-дық ерітіндісімен
ваннада жуады. Ерітінді температурасы 50-700С, жуу ... 10-15 мин. ... ... ... шаяды және жиналған күйінде сынайды. Радиатор
резервуарындағы саңылауды арнайы резиналы қақпақпен ... ... ... және ... ... ... соң оны су ... ваннаға
салады.
Егер зақымдану сыртқы қатардағы құбырларда ... ... ... ... ПОС-30 дәнекерімен дәнекерлейді. Ішкі қатардағы
құбырлардың зақымдануы екі аяқ жағын дәнекерлейді.
5. Еңбекті ... және ... ... ... басты мақсаты - еңбекті адамның 6ipінші кезектегі өмірлік
қажетіне айналдыру. Ал тиімді еңбек ету үшін еңбекшілерге қажетті ... ... ... ... ... жағдайының қауіпсіздігін
қамтамасыз ету, кәсіби сырқатты және өндірісте зақымдануды болдырмау қажет.
Еңбек қорғау ғылымы осы мәселелермен, яғни ... ... ... ... проблемаларымен айналысады.
Халықаралық еңбек ұйымының (XEҰ) дерегі бойынша ... ... ... орта ... 50 ... ... ... 160 мың жазатайым оқиғалар
болып тұрады (XEY-ның ақпарат бюллетені. - Женева, 1990).
Қысқасы, еңбекті қорғау дегеніміз құқықтық, әлеуметтік-экономикалық,
ұйымдастыру-техникалық, ... ... және өзге де ... мен ... ... ... қызметі
үдерісінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін
қамтамасыз ету жүйесі болып табылады. Демек, ... ... ... ... оқиғалардың, кәсіби сырқаттардың, жарылыстар мен
өрттің себептерін анықтап, оны болдырмаудың ... ... ... қорғау еңбек қорғаудың заңдылықтарын, өндірістік санитарияны,
қауіпсіздік техникасын және өрт қауіпсіздігін қамтиды.
Еңбек қорғаудың заңдылықтарына Қазақстан ... ... ... да ... ... ... кабинетінің, кәсіподақтардың
орталық кеңесінің қаулы-қарарлары, кәсіподақ ұйымымен келісілген
министрліктердің нұсқаулары мен ережелері, сондай-ақ ішкі тәpтіп ережесінде
көрсетілген еңбек қорғаудың нормалары жатады.
Өндірістік ... ... - ... зиянды өндірістік
факторлардың әсерін болдырмайтын ұйымдастыру, гигиеналық және ... ... мен ... ... ... дегеніміз - еңбекшіге қауіпті өндірістік
факторлардың әсерін болдырмайтын ұйымдастыру, және ... ... ... ... ... ... - ... алдын алудың, өрт шығу себептерін
жоюдың, өрттің жайылуына жол бермеудің, адамдарды, жануарларды және
материалдық құндылықтарды жедел көшіруді ұйымдастырудың және өртті сөндіру
шараларының ... ... ... ... күрделілігі одан еңбектің қayinсіз
және тиімді жағдайларын жасауға катысы бар басқа да ғылымдардың
жетістіктерін пайдалануды, ең алдымен, әлеуметтік-құкықтық ғылымның, сондай-
ақ; ... ... ... ... ... пен эргономиканың
жетістіктерін пайдалануды талап етеді. Мысалы, машиналарды,
аппаратураларды, ... да ... ... пайдаланудың тәсілдерін
дайындау барысында еңбекті қорғау ғылымы техникалық гылымдардың шешімдерін
пайдаланса, санитарлық талаптарды дайындау барысында кейбір медициналық
және ... ... ... қорытындыларын пайдаланады.
Еңбекті қорғау мен еңбек жағдайын жақсартудың ... зор. Ол ... ... ... ... ... ... еңбекшілердің еңбекке катысу мерзімін ұзартуға, мамандарды
тұрақтандыруға ыкпал етеді және түрлі жағдайларға байланысты ... ... ... ... жыл ішінде пайдаланылмаған барлық жұмыс күнінің
60-80 пайызы еңбекшілердің түрлі себептермен науқастануынан болады. Егер
осы жұмысқа уакытша ... ... ... ... 6ip ... онда ... халық шаруашылығы қосымша 18 млн. жұмыс күнін
сақтаған болар еді. Мұның өзi ұлттық табысты 1,3 млн. ... ... ... қамсыздандыруға жұмсалатын бюджеттік шығынды 550 мың
теңгеге азайтуға мүмкіндік берер еді.
Сондай-ақ, жұмыс жағдайының нашарлығына байланысты еңбекшілердің жұмыс
орнын ауыстырып отыруы да ... ... ... ... ... бойынша, 6ip адамның жұмыс орнын ауыстыруы 1990 жылы 3500 теңге зиян
келтірген. Егер еңбекшілердің жұмыс орнын ауыстыруын 1 ... ... ол ... экономикалық зиянды 446 мың теңгеге азайтқан болар еді.
Еңбек қорғау ғылымының орта буын мамандар үшін ... ... ... түciнікті. Яғни, әp6ip өндipic қызметкері, маманы еңбек
қорғау заңдылықтары мен құралдарының тиімді пайдаланылуын бақылауға алып,
оның экономикалық жағынан ... ... ... ... ... ... ... қол күшімен атқарылатын және ой еңбегімен атқарылатын
болып бөлінеді. Еңбектің бұл екі түрі бір-бірімен байланысты болады. Жұмыс
кезінде ... ... күш ... және ... ... ... күш ... дененің қозғалыссыз қалпында ұзақ уақыт
бірқалыпты күйде болуынан әсер ететін жүк болып табылады. Ол адамды
шаршатады.
Динамикалық күш дегеніміз жұмысшының жұмыс ... ... ... денеге түсетін жүк болып табылады.
Қол күшімен атқарылатын жұмыстар бұлшық еттің энергиясын пайдалануға
негізделген. Оны үнемдеу үшін жұмыстың ауқымына қарай энергияны
пропорционалды ... ... ... ... ... екі ... атқарылатын жұмыстардың басталуы мен аяқталуын
сәйкестендіру қажет.
Жүк көтеру және оны қолмен тасымалдау жұмыстарында жұмысшының жасы
мен ... ... ... ... ... тиіс. Мысалы, 16-дан 18
жасқа дейінгі жасөспірімдер үшін жүккөтерідің шекті мөлшері 16 кг, ал жасы
18-ден ... ... үшін 50 ... ... ... 60-80 ... жүкті екі адам, ал бөрене, құбыр сияқты ұзын заттарды ... адам ... ... жасқа дейінгі жасөспірімдер мен әйелдер пестицидтерді тиеп-түсіру
жұмыстарына қатыстырылмайды. Ал мұндай ... ... ... ... қасиетімен таныстырылуы және онымен қауіпсіз жұмыс істеудің ... ... ... жеке ... ... пайдалануы қатаң бақылауға
алынады.
Қол күшімен атқарылатын жұмыстар еңбек қауіпсіздігінің
стандарттарына, нормалар мен ережелерге сәйкес ұйымдастырылады және еңбек
пен демалыстың режимі ... ... ... арқылы, яғни еңбек мәдениетін көтеру арқылы.
Қауіпті аймақтар деп жұмыс орнындағы адамның жарақат алуына ыңғайлы
жерлерді ... ... ... ... ... ток жүріпі
тұрған ашық электр сымдары, жүк көтергіш крандарі жұмыс істейтін ... мал ... - ... ... ... ... ... алуын болдырмау үшін:
Жұмысшыны ол жерге барғызбау керек; ол үшін ... ... ... ... ... ұйымдастыру қажет;
Машиналар мен механизмдерді жарақты күйде ұстау қажет;
Жұмысшының ол жерде қатаң тәртіп сақтауы ћажет. Ол үшін жұмысқа ... ... ... ... ... жұмысшыларды қауіпсіздік
техникасына оқыту керек, жұмыс орнында ... ... ... ... ... және дыбыс белгілерін пайдалану қажет. Мысалы,
машинаны жүргізер ... ... ... ... шаруашылығындағы техникаларда қауіпсіз жұмыс жасау, ең алдымен,
олардың барлық агрегаттарының ... ... ... ... ... ... ... тракторлар толық жиынтықты және жарақты болуы тиіс.
- тракторда қажетті ... мен ... су ... ... ... қорап болуы қажет;
- трактор ұшқын сөндіргішпен, от сөндіргішпен, темір күрекпен
қамтамасыз етілуі ... Ауыл ... ... ... кезінде өртке қарсы шаралар мен
еңбекті қорғау жасау
Ауыл шаруашылығындағы еңбек ... ... пен ... ... ... ... егін және мал шаруашылығымен айналысатын
кәсіпорындардың аумағы ... ... ... мен ... ... баруына тура келеді. Сондай-ақ, бір адам әр ... ... ... Олар ашық ауа ... ауа ... және ... ... жұмыс істейді.
Әр түрлі жұмыстарды атқару үшін түрлі-түрлі машиналар мен механизмдер
пайдаланылады, машиналар мен ... ... ... ... ... ... кейде механизаторлардың жеке-жеке учаскелерде жұмыс істеуіне
тура келеді.
Жыл маусымының ... ... ... ... ... де ... ... Сондықтан адамдар бір жұмыстан екінші жұмысқа
ауыстырылып отырады. Қысқасы, ауыл шаруашылығында ... ... ... бар.
Осындай жағдайларда, басшылар мен мамандардың еңбек қорғау шараларын
сәл әлсіретуінің өзі адамдардың жарақат алуы мен ... ... ... ... ... әр ... жұмысқа пайдаланғанда
еңбек қорғау заңдылыћқарының ережелері қатаң сақталуы тиіс.
Айталық, автомобильдердің, ... мен ... ... ... ... ... құлақтары жақсы еститін, жүйке
жүйелері сау адамдар болуы шарт. Олардың жұмыс істеуге кедергі жасайтындай
дене кемшіліктері ... ... ... жұмысқа қабылданарда олар ... ... ... ... ... әр ... ... адамдарды пайдалануда олардың
жасы, жынысы, денсаулығы, кәсіби шеберлігі, мамандығы, жұмыс өтілі, дәл сол
кездегі ахуалы ескеріледі. Мыселен, жұмысқа ... ... ... мас ... пайдалануға болмайды.
Жұмыстың техникасы мен технологиясын және қауіпсіздік ... ... ... ... тыйым салынады. Ауыр жұмыстар мен
еңбек жағдайы денсаулыққа зиянды жұмыстарға әйелдер мен ... ... улы ... ... істеуге, электр
жабдықтарында, жылу жүйелерінде жұмыс жасауға, ... ... тек ... ... бар сол ... ... алған адамдар ғана
қабылданады. Тіпті, сүрлем, ... ... І-ІІ ... ... ... тиіс.
Жұмысқа қабылданатын адамдар қауіпсіздік техникасының нұсқауын алуы
шарт.
Егін шаруашылығындағы ... ... ... және ... ... ... ... машиналарымен байланысты.
Олар да қауіпсіз еңбек ету ... ... ... ... ... байланысты.
Тракторлар мен комбайндарды жүргізуге жасы ... ... ... ... ... ... ... ауылшаруашылық
машиналарында жұмыс істеуіне 16 жастан рұқсат етіледі, ... олар ... 6 ... ... ... ... болады. Техникада жұмыс істеуіне науқас
адам және мас адам жіберілмейді.
Механизатор тек қана жарақты машинамен жұмыс жасауы тиіс, ешкімнің ... ... құқы ... жерде жұмыс жасар алдында барлық жерді ... ... ... ... бар жерлерге таяқпен белгі қою қажет. Агрегат ... ... ... оны ... ... ... құралы бар тракторларды артқа жүргізуге болмайды. Трактор
жүріп бара жатқанда одан ... ... ... ... яки ... ... өтуге болмайды. Жаңбыр жауғандатракторды тоқтатып, одан 15 метр
қашық отыру қажет. Тракторларды 15 градустан артық ... бар ... ... ... ... ... адамның белгісіне зер
салып отыруы қажет. Тракторларды ... ... ... істейтін машиналарға
қосқанда, оның айналып тұрған бөлшектері қоршалуға тиісті;
Жер өңдейтін машиналармен жұмыс ... ... ... ... соқаларды тіркегенде, яки асқанда тракторды тоқтату керек
- ... ... ... ... жабық қораптарда ұстау
керек;
- жұмысшы мүшелерін тазартқанда арнайы тазартқыш ... ... ... ... ... ... көтеріп, түсіргенде адамның болмауын қадағалау
керек;
- ... ... ... ... қолғап кию керек;
- жұмысшы мұшелерді қайрағанда, көзәйнек кию қажет;
- соқаның автоматын трактордың кабинасында отырып ... ... ... жұмыс жасағанда төмендегідей ережелер
сақталуы тиіс:
- себу агрегатын дыбысты белгі беру құралымен жабдықтау қажет;
- тұқым ... ... ... ... ... ... ... Оларға жәшіктің үстіне отыруға тыйым салынады;
- егер тұқым себетін машинаныә артына ... ... ... ... ... ... биіктігі 1 метр қанат (тақтайдан) жасалуы тиіс;
- тұқым себуші көзәйнек және респиратор киюі қажет.
Егін жинайтын, шљп шабатын машиналарда ... ... ... ... сатысы дұрыс болып, белгі беру құралдары жұмыс
істеуі қажет;
- комбайн от ... ... ... ... жабдықталуы тиіс;
- комбайнды қозғалту алдында жан-жағында адамның болмауын ... ... ... ... ... ... ... күтім жасағанда,жөндегенде комбайнды тоқтатып қозғалтқышын ... ... ... ... ... болмайды;
- барлық бөлшектері қатырылуы тиіс;
- астықты бункерден түсіргенде қолмен немесе аяқпен қимыл жасауға
болмайды;
- ... ... ... ... ... ... аппаратқа, астық бастыратын аппаратқа жұмыс істеп тұрғанда
жақындауға болмайды.
Егіншіліктегі қол жұмыстарында:
- күрек, кетпеннің сабы таза, тегістелген болуы тиіс;
- ... ... ... ... ... ... ... тығып кетуге болмайды;
- шөп орғанда жанындағы адамға тиіп ... ... ... желінген құралдар қауіпті, сондықтан уақтылы қайрап тұру керек;
- құралдың өткірлігін саусақпен тексеруге болмайды;
- көлік ретінде пайдаланылатын аттар жуас, үйренген болуы ... ... ... ... ... ... ауыздық салынады;
- ат арба, шанамен жүргенде мұздың қалыңдығы 20 см- ден кем болмауы
керек.
5.2 ... егін ... ... барысында қоршаған ортаны қорғау
шараларды ұйымдастыру
Қиын ... ... ... ... ... ... таратуын әлі де жеткілікті ... ... ... ... ... ... ... негізгі көздері
болып табылады. Олардың қоршаған ортаға тигізетін жағымсыз әсері кризистік
экологиялық жағдайды анықтады. Бүгінгі ... ... ... ... ... ... етуі қоршаған
ортаға қатарлас, көбіне жағымсыз әсер ... ... ол ... табиғи
кешендегі біршама өзгерістерге әкеледі. Сәйкесінше қоршаған ортаны
ластаудың көзі - ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындар болып келеді, сондықтан да
заманауй астық өндіретін ... ... ... ... бірі – ... аспектідегі қоршаған ортаны қорғау болып
табылады.
2007 жылдың 9 қаңтарындағы Қазақстан Республикасының Экологиялық
Кодексіне ... ... ... кәсіпорындарды қайта құруда келесілер
ескерілуі ... ... ... сапа нормативтерін сақтау;
- қалдықтар мен оларды шығаруды (лақтыруды) залалсыздандыру мен қайта
жарату;
- аз ... ... ... ... ортаны ластауды ескертетін тиімді шараларды қолдану;
- табиғи ресурстарды өндіру мен қолдану.
ЖШС «Канди-Шымкент» жұмыс үрдісінде қалдықтар ... ... ... ... ... ... мөлшерлі сапасын сақтауды
қамтамасыз ететін, оларды тазалау бойынша ... мен ... ... пайдалануға енгізу, қоршаған ортаны қорғау саласындағы
атқарушы органның қатысуымен қабылдау комиссиясының актісі ... ... ... ... талаптардың толық көлемде орындалу
шартында жүзеге асырылады.
Астықты қайта өңдеу үрдісінде ... ... ... ... және ... эпидемиологиялық талаптарды орындау және оларды
қауіпсіз жою бойынша іс ... ... ... ... ... орны мен ... сонымен қатар қайта өңдеуде қалдықтарды
жоюды таңдау кезінде олардың пайда болу көзінен қалдықтардың минималды ... ... ету ... ... ... ... табиғи ортаға жағымсыз әсері
атмосфераға зиянды заттардың шығуы, су объектілеріне ластаушы заттар ... ... және ... ... ... ... ... көрінеді. Осы бағыттардың әрқайсысы бойынша ... ... Онда ... ... шығу ... сипатталады және ластаушы
заттардың шығуын төмендету бойынша ұйымдастырушылық-технологиялық шаралар
әзірленеді.
Атмосфераға ... ... ... төмендету үшінкәсіпорында жоспарлы
ретте атмосфералық ауаны қорғау бойынша іс шараларды өткіземіз. Ол ... емес ... ... қоса техникалық үрдістерді
жетілдіру бойынша шараларды ... Оған ... ... ... операцияларды, көліктік қатынастың ұзындығы,
астық және астық өнімдерін ... шашу ... ... ... ... үгілетін материалдардың орнын ауыстыру ... ... ... ... ... ... өндірумен айналысатын кәсіпорын қоршаған ортаның
қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. ЖШС «Канди-Шымкент» ... ... көзі ... ... ... жұтып зиянды улау заттарды және
атмосфералық ауаға шаң шығуды өндіретін мотор.
ЖШС «Канди-Шымкент» атмосфераға шығаратын қалдықтарына ... ... ... ... орны ... |
|№ |тардың |ы ...... | ... ... | | | | |лды |
| ... тұрмыс |Уытты емес|50 м3 ... | |
|1 |тық ... | | | ... | |
| | | | | |жер | |
| ... ... ... |Автокөлік| | |
|2 ... ... | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... |Уытты емес|0,1 |Автокөлік|Қайта | |
|3 |ған ... | | | ... | |
| ... | | | ... |
| ... ... | |Өз | |
|4 ... |тің 4-ші | | ... |
| | ... | | |не | |
| ... ... ... |Өз ... |ған майлар |тің 3-ші | ... ... |
| | ... | | |не | |
| ... ... | | ... |
|6 ... |тің 3-ші | | | | |
| | ... | | | | ... мен ... ... ... әсер ... олардың шаршауын
жоғарылатады және жұмысқа қабілетін төмендетеді.
Кәсіпорындағы астықтың технологиялық ... ... ... ... да бар, ... ... ағаш қалдықтарын шығару көзі;
- қоршаған ортаны металл қалдықтарымен ластайтын ... ... ... ... ... ... ... әсерін күкірт пен азот диоксиді, озон, сутек
пераксиді, ауыр металдар, ... ... ... ... ... ... ... және т.б. көрсетеді. Олардың ... ... су ... ... трансперация төмендейді,
өсімдіктердің өсуі мен дамуы әлсірейді және ... ... ... кәсіпорын қалдықтарымен ластануының алдын алу ... ... ... ... – жоспарлы, конструктивті
техникалық ... ... ... ... ... ... қадағалау жасайды.
Жоспарлау сипатындағы шараларға жатады: табиғи желдер мен ... ... ала ... ... ... мен тұрғын аумақтарын дұрыс
өзара орналастыру; өндірістік мекемелердің тиімді орналасуы; қалдық көздері
мен тұрғын үй ... ... ... – қорғаныс аумағын ... ... ... ... астық өнімдері кәсіпорындары
үшін қорғаныс аумағының ені 100 м ... ... ... ... ... ... абатталған және жасылдандырылған болуы керек. Осындай
жасылдандыру үшін шаңды ... мен ... ... айқын қабілеті бар
ағаштер мен бұтақтардың тұқымын таңдаған жөн болады.
Кәсіпорын ... ... ... ау ... ... ... ... қамтамасыз етуге шешуші ... ... ... дұрым орналастыруларымен олардың
арасындағы ара кашықтық ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанның көптеген өнеркәсіптік ... ... ... ... Оның ... шексіз техногендік
қызмет, жоғары техникалық тазалау жүйелерінің, сонымен қатар қоршаған
ортаның ... ... ... ... оның өзгерістері туралы
ғылыми негізделген болжамдардың жоқтығы.
Қайта өңдеу өнеркәсіптеріндегі ауаның тиімді ... ... және ... маңыздылығын иеленеді.
Сумен қамтамасыз ету көздерінің бактериалды зақымдануы толығымен
облыстарды жаулап алатын көптеген ... ... ... ... ... тазалануының жоқтығының тікелей нәтижесі болып ... ... ... ... ... химиялық шараларының қатарына
қарсы көбіне әрәкет етуші және ... ... ...... өңдеу
болуы керек. Хлор қатты уытсыздандыру ретінде судағы бар ... ... ... әсер ететін ... ... ... ... ... ... ... улы емес қосындыларға
аударады. Хлор – ауыр, жасыл-сары түсті газ, суда ... ... Хлор ... ... мен ... катиондармен косыла алатын белсенді элемент.
Хлор газымен қосылысқа тезірек енеді, ... ... ... ... ... соңында ерімеген заттармен қосылады.
Атмосфераның ластануы төмендеуі үшін, қалдықтардағы шаң құрамын жоюды
тез тарату қажет.
Атмосфераға шығарылатын қалдық шаңдарды төмендеу ... ... ... ... ... ауа ... ... – ол техникалық қондырғыдан жұтылатын ауа
көлемінің төмендеуі; ауаның тұйық ... бар ... ... ... ... қондырғыда ағымды ауа суларын орнатуды
қолдану; ауаның рециркуляциясы нәтижесінде мүмкін;
- шығатын ауаның шаңды ... ... – бұл ... ... бірге жұтылатын шаң көлемінің төмендеуі, ауаны шаңнан
тазалаудың тиімді ... ... ... ... ... ... ету сапасының нашарлауы нәтижесінде мүмкін болады;
Нормативті шекті қалдықтарға қол жеткізу мақсатында атмосфераға
шығарылатын ... ... ... ... үшін келесідей іс-
шаралар ұсынылады:
- ағашқа өңдейтін аумақты тұрғын үйлерден көбіне алшақтау бөлек ... ... ... элеватор мекемесіне ауыстыру;
- автокөліктің бөлігін газға ауыстыру;
- майланған шүберек, фильтр, жұмыс атқаратын ... ... ... ... үшін ... контейнерлерді
дайындау мен орнату;
- металдық шаңды аулайтындарды орнату;
- элеватор ... ... ... ... ... ... үшін машинамен қондырғыларға фундаментті толық
есептеп жобалаймыз. Шуды ... үшін ... ... ... олар ... ... қолданылған газдардың шығаратын зиянды
қоспаларының құрамын төмендетеді. Осы ... ... шуды ... ... ... және ... ... шалдығуын төмендетуге
көмектеседі.
5.3 Агрегатты алаңды жарықтандыру есебі
Жұмыс орнын жарықтандыру жұмыс сипатына және ... ... ... және де ... жағынан оптимальды болуы керек. Жеткіліксіз
жарықтандыру нәтижесінде көздің ... ( ... ... ... білу ... және ... айыра білудің тездігін төмендетеді.
Жарықтандыруды жоғарылатқан кезде көздің көргіштігі 75 лк-да ... ... ... ... ... ... тездігі максимумға жетеді.
Шамадан тыс жарықтандыру жеткіліксіз жарықтандыру секілді көздің ... және ... ... алып ... мекемені жобалау кезінде жарық беру ... ... ... ... олардың қолайлы жұмыс шартын қамтамасыз
етіп, жылдам қараңғылықтар мен ... тыс ... ... ... есептейміз.
1. ПВЛМ - 180_01 УЧ типті шырақты жалпы жарықтандыру ... ПВЛМ - 180 ... ... үшін ЛТБ 80-4 ... ... ... қатар арасындағы оптимальды қашықтықты таңдаймыз
Lв опт = 3 м.
Формула бойынша шырақ қатарының саны:
Мұнда а – ... ені, а = 6 ... ... ... арақашықтың мына формула бойынша:
Lст = 0,5•Lв опт
Lст = 0,5•4 = 2,0 м.
Орын ... ... мына ... ... b – ғимарат ұзындығы , b = 12м
h – шырақ аспасының биіктігі, h = 4,5м.
= 0,89
Лампаның қажетті ағыны мына ... ... Е – ... жарықтық Е = 300 лк;
Z – біркелкі емес коэффициенті, R = 1,5;
S – ғимарат алаңы, S = 72м2;
ή – ... ... ... ... ή = ... ... Вт ( 3380 лм ағынымен) типтегі лампалы шырақты қолданғандықтан
Шырақ саны мына формула бойынша:
N = Фоб / ... ... Ф1 – ... ... ... ... Ф1 = 3380лм;
ПЛВМ шырағы бір лампалы, сондақтан п лампалар саны шырақ санына тең:
N = п = ... ... ... қажетті қуатын анықтаймыз:
Р = п•Рл
Мұнда Рл – ... ... ... = 80 ... = 6•80 = 480 ... тұрған шырақтардың арасының қашықтығы мына формула бойынша:
мұнда п1 – ... ... ... – шырақ ұзындығы, l = 1,625м.
е – аралық саны, е = 3
= 1,5м.
6. Экологиялық ... ... ... ... қамтамасыз ету
мәселесі қоршаған ортаны ластаудан ... ... ... 40-50% , ал ірі ... 70-80% -ға ... ... әр жыл ... өте өзекті тақырыптардың біріне айналып отыр.
Осының өзінде автокөлікті транспорттың кәсіпорындағы ... ... ... 15-20 % ... ... ... құрамды сақтауға
арналған және автокөліктерге техникалық қызмет көрсетумен және ... ... ... база ... АТК ... ... ең ірі ... бірі болып табылады.
Автокөлікті құрылғылардың экологиялық қауіпсіздік деңгейіне үлкен әсер
ететін ТО мен ... ... ... болып табылады. Қозғалтқыштың түрлі
жүйелеріндегі ақаулықтар зиянды затты лақтырындылардың 5 және одан көп ... ... алып ... ... Сонымен қатар, ең басты мақсаттар қатарына
... ... ... деңгейін және автокөлікті парктің
экологиялық қауіпсіздік деңгейін қамтамасыз ету, автокөлікті ... ... ... қауіпсіздікті қамтамасыз ету туралы мақсат тұр.
Технологиялық жабдықты қолдана ... ... ... жатқан автокөлікті
транспортты кәсіпорынның сан ... және ... ... ... ... бағыты мен формалардың түрлілігі болжанады. Сонымен қатар
автокөлікті транспортты ... ... ... тигізетін негізгі
ластаушыларды бөліп айтуға болады:
- химиялық – қоршаған ортаның химиялық құрамын өзгертетін, экожүйеге
және технологиялық ... кері ... ... ... байланыстарды
тастау;
- механикалық – химико-физикалық әсерінсіз тек механикалық әсер
туғызатын қоршаған ортаны агенттермен ластау;
-физикалық – ... ... шу және ... ... ... ... параметрінің өзгеруі;
Жаңа құрылысты, қайта қалпына келтіруді, автосервис кәсіпорнының жұмыс
істеуін жүзеге асыратын мекемелер ... ... ... ... арқылы қоршаған табиғи ортаның бекітілген сапа нормативтерін сақтауды
қамтамасыз етуі ... ... ... және ... және технологиялық
жабдықтарды, тазалау құрылғыларының тиімді және сенімді жұмысын қамтамасыз
ету; лақтырындылардың техникалық нормативтерін бақылау; дұрыс ... ... ... ... ... ... суды және ... қорғау шараларын жүргізу.
Табиғатты қорғау қызметінде жұмысты ... ... ... ... ... жеке ... жоғарылату үшін
табиғаттақорғау қызметіндегі жауапты азаматты тағайындайды. ... ... ... тегі және оның ... ... жұмысының көлемі
көрсетіледі.
Ағымдағы талаптарға сәйкес, әр кәсіпорын қоршаған ... ... ... рұқсаттама, нормативті, заңдылықтар және т.б. құжаттамаларға
ие ... ... ... құжаттамалар тізіміне келесілерді жатқызамыз:
- шектеулі-шектем лақтырындылар (ШШЛ) есебі немесе атмосфераға уақытша
келісілген лақтырындылар (УКЛ):
- ШШЛ немесе УКЛ –ға рұқсатнама қағаз;
-шектеулі-шектем ... (ШШҚ) су ... ... суды ... және суға ... рұқсатнама қағаз;
-қалдықтарды сақтау рұқсатнама;
- кәсіпорынның экологиялықпаспорты;
- қоршаған ... ... ... мемлекеттік органдар тараптарынан
берілген акттар, протоколдар, бұйрықтар;
- қоршаған ортаны ... ... ... және ... ... қоршаған орта аумағындағы ... ... ... ... ... ... орындаудағы керекті
міндеттемелер.
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі құжаттама кәсіпорын басшысында
немесе арнайы бұйрықпен ... ... ... ... керек .
Лақтырындылардың нормаларын анықтау барысында есептелу ... ... ... ... ... ұсынылған орналасу
жерінде, аэроклиматтық сипаттағы, рельеф төңірегіндегі және тұманды тудыру
жағдайында.
Суға тасталатын лақтырындылардың мәнінің ... ... ... ... ... техникалық жағдайда қосылуына сай болу
керек.
Өндірістік алаңдарды жобалау кезінде, технологиялық жабдықпен ... ... ... ... заттар алдағы заманауи жабдықты пайданумен
және ... ... және ... ... заласыздандырумен қарастырылуы
керек. Сондай-ақ қалдықтарды тастау және жинау жерлері, бекітілген ... және ... ... ... ... керек.
Бекітілген жоба құрамындағы экологиялық талаптарға жауап бермейтін
жабдықтардың жұмыс істеуге кіргізуге рұқсат етілмейді.
Беткі нөсер ағынды сулардың ... ... ... ... қою ... ... ... құрылғыларына бағыттаушы науалар үшін
сәйкесінші алаңдарға арықтар кәсіпорынның барлық ... ... ... канализациондық жүйелерді қақтар, қалып қойған мұнай
өнімдерден ... ... ... ... ... ... қатар
фильтрлеуші материалдарды ауысытырып отырулары қажет.
Тазартқыш құрылғылар ағынды сулардың тазалау ... ... ... ... ... ету ... Кәсіпорын
басшыларысу объектілеріне, рельеф аумақтарға, жер асты ... және су ... ... тасталатын ағынды сулардың
химиялық құрамына міндетті түрде ... ... ... ... ... ... ... технологиялық жабдықпен жұмыс
процессі кезінде шығатын зиянды заттар алдағы заманауи жабдықты ... ... ... және ... қалдықтарды заласыздандырумен қарастырылуы
керек. Сондай-ақ қалдықтарды тастау және жинау жерлері, бекітілген ... және ... ... ... ... ... өндірістік қалдықтарды сақтауға және ... ... ... болуы керек, ал сол ... ... алу үшін ... пайд ... ... және ... шекарасында
қалдықтардың бір жерден екінші жерге орын ауыстыру лимитті жобаларын жасау
керек.
Кәсіпорын өз ... ... ... ... ... ... ... қалдықа байланысты талаптардың ... ... ... қалдық есебін, жинауды, сақтауды және шығаруды жүзеге асыру керек.
Рұқсат етілмеген жерде орналасқан қалдықтар мөлшері ... ... ... ... ... немесе құрал-жабдықты өлшемдер
көмегімен анықтап береді. Өз еріктерімен рұқсат етілмеген жерге ... ... факт ... ... ... ... ... тоқтатуға және кінәлілерді сәйкесінше санкция
бойынша жазаға тартуға толығымен құқылы.
Өндірістік қалдықтарды, ... ... ... ... ... ... бар, қалдықтарды утилизация немесе қайта
өңдеуге жіберетін мекемелер айналысуы керек.
Санитарлық-қорғаныш зонасы (СҚЗ) - ол ... ... ... ... ... ... ... басқа да қоршаған ортаның сапасының
жоғарғы талаптары нормативті бекітілген алаңдарды функционалды пайдаланатын
зоналардан ... ... ... ... ... ауаның ластану деңгейін төмендету, шу деңгейін, және ... ... ... шекарасында санитарлық бөліністер және шекараны
көгалдандыруды қамтамасыз ететінді есепке ала отырып кері әсер ... ... ... ... ... ... ... – қорғаныш зонасы
шекарасын ... ... ... және ... ортаға
объектінің барлық техногенді әсерлерінің түрлерін қосындысы ... ... ... ... өлшемі бірінші
кезекте кәсіпорын және өнліріс классымен анықталады.
Бұл класс ... ... ... ... ... ... ... анықтап беретін өндіріс сипатына тікелей қатысты.
Санитарлық – ... ... ... ... жағдайда өндіріс
қуаттылығына байланысты дифференциалданған. Санитарлық қорғаныш зонасының
жаспарлық ... ... ... ... ... – тұрғындарды
өндірістік объектілердің кері әсерінен қорғау – өндірістік кәсіпорындары
бар ... ... ... ... ... да ... ... қажет. Ең негізгі факторлардың
бірі есепке ала отырып қаланың қоршаған ... ... ... ету
шекеараны көгалдандырумен қатар газға тұрақты ... ... ... ... ТИІМДІЛІК ЕСЕБІ
7.1 Агрегатты алаңды жасаудың тиімділігі
Агрегатты алаңды жасау линияға автокөліктерді ... және ... ... ... ... үшін жасау қажетті.
Жалақы қорын анықтау.
Жұмысшылардың орташа тарифтік дәрежесі түрі ... = ... ... – дәреже бойынша берілген ТО түріндегі ... ... 7.1 ... ...... жұмыс түрі бойынша жалпы жұмысшылар саны;
7.1 кесте. Дәреже бойынша жөндеуші жұмысшыларды ... ету ... ... |
|түрі | ... |
| | ... | |р саны |
| |1 |2 |3 |4 |5 |6 | ... |1 |1 | | | | |2 ... | |1 |1 | | | |2 ... | |1 | |2 | | |3 ... | | |1 | |1 |1 |3 ... | | | | |1 | |1 ... | | | | |1 | |1 ... |1 |3 |2 |2 |3 |1 |12 ... = (1*1+2*1)/2 = 1,5
Рср.ТО-1 = (2*1+3*1)/2 = 2,5
Рср.ТО-2 = (2*1+4*2)/3 = 3,3
Рср.ТР = (3*1+5*1+6*1)/3 = ... = (5*1)1 = ... ... ... ... = ... С1,С2,…,С6 – жұмысшылардың рташа сағаттық тарифтік мөлшерлемесі
, 7.2 кестеге қараңыз;
7.2 ... ... ... ... ... ... бөлу
|Қызмет түрі |Дәреже |
| |1 |2 |3 |4 |5 |6 ... |23,2 |24,8 |26,8 |29,5 |32,1 |38 ... |37,0 |40,3 |43,9 |47,9 |52,2 |57,4 ... |40,4 |44,0 |47,9 |53,0 |59,6 |69,3 ... |45,6 |49,5 |53,9 |59,6 |67,0 |78,0 ... |38,1 |42,3 |46,2 |48,6 |56,0 |65,5 ... = ... = 24 тг.
ССР.ТО-1 = (40,3*1+43,9*1)/2 = 42,1 тг.
ССР.ТО-2 = (44*1+53*2)/3 = 50 тг.
ССР.ТР = (53,9*1+67*1+78*1) = 66,3 ... = (56*1/1) = 56 ... ... ... бойынша жалақылары:
ЗПТАР = ССР*(ТГП/ η);
Мұнда Тг – техникалық әсерінің әр түрінің еңбек ... ... ... , η = 1,05;
ЗПТАР.ЕО = 24*(4282,6/1,05) = 97888 тг.
ЗПТАР.ТО-1 = 42,1*(3997/1,05) = 160,284,7 тг.
ЗПТАР.ТО-2 = 50*(4224,4/1,05) = 210685 ... = ... = 754208,6 ... = 56*(1299,76/1,05) = 69320 тг.
ЗПТАР.Д-2 = 56*(1394/1,05) = 74346,7 тг.
Жалақы қорынан силықақы сомасы (басшымен бекітіледі, бірақ ... ... = ... = ЗПТАР*0,4;
Мұнда 40% –жоспарлық көрсеткіштерді орындаған үшін ФЗП ... ... = ... = 39155,2 тг.
ППР.ФЗП.ТО-1 = 160284,7*0,4 = 64113,88 тг.
ППР.ФЗП.ТО-2 = 210685*0,4 = 84274 тг.
ППР.ФЗП.ТР = 754208,6*0,4 = ... ... = ... = 27728 ... = ... = 29738,8 ... ... үшін төлем сомасы:
ДБР = ЗПТАР*(10%/100%) = ЗПТАР*0,1;
Мұнда 10% - бригада басшылығы үшін төлем;
ДБР.ЕО = 97888*0,1 = 9788,8 тг.
ДБР.ТО-1 = ... = 16028,47 ... = ... = 21068,5 ... = ... = 75420,86 тг.
ДБР.Д-1 = 69320*0,1 = 6932 тг.
ДБР.Д-2 = 74346,7*0,1 = 7434,67 тг.
Негізгі жалақы:
3ПОСН = ЗПТАР+ЗППР.ФЗП+ДБР;
3ПОСН.ЕО = 97888+39155,2+9788,8 = 146832 ... = ... = ... ... = 210685+84274+21068,5 = 316027,5 тг.
3ПОСН.ТР = 754208,6+301683,44+75420,86 = 1131312,3 тг.
3ПОСН.Д-1 = 69320+27728+6932 = 103980 тг.
3ПОСН.Д-2 = 74346,7+29738,8+7434,67 = 111519,5 ... ... ... ... ... ... кіргізеді, төленген
уақытқа –демалысты төлеу, ... ... ... ... ... ... ... төлеу және т.б.):
ЗПДОП = ЗПОСН*(%ДЗП/100%);
мұнда %ДЗП – қосымша ... ... = ... ДО – ... ... ДО = 20 дн.;
Др – жұмыс күндері, Др = 250 дн.;
3ПДОП = ЗПОСН+*0,0884
3ПДОП.ЕО = 146832*00884 = 129799 ... = ... = 21253,79 ... = ... = 27936,8З тг.
3ПДОП.ТР = 1131312,3*0,0884 = 1ОООО8 тг.
3ПДОП.Д-1 = 103980*0,0884 = 9191,8 тг.
3ПДОП.Д-2 = 111519,5*0,0884 = 9858,З2 ... ... ... = ... ЗПдоп)* 1,15;
мұнда 1,15 –Ақмола обылысы үшін жалақының аудандық коэффициенті;
Ф3ПЕО = (146832+12979,9) 1,15 = 183783,7 тг.
ФЗПТО-1 = (240427,05+2125379) 1,15 = 300932,9 ... = ... 1,15 = З955589 ... = (1131312,3+100008) 1,15 = 1416018 тг.
Ф3ПД-1 = (103980+9191,8) 1,15 = 130147,6 ... = (1 ... 1,15 = 139584,1 ... ... жаңа ... ... жұмыс істейтін
кәсіпорындарда материалдық ынталандыру ... ... ... ... қарастырылған. Осы қордың құрамдас бөліктерінің шегінде
белгілі бір ... ... және де ... силықақы ретінде
төленеді. Нақты көрсеткіштер мен силықақыландыру ... ... ... мөлшерін кәсіпорын басшылықтары өздері белгілеп отырады.
Силықақы мөлшері:
ПР ФМП = ЗПТАР*(ПР ФМП/100%) = ЗПТАР*0,2;
Мұнда ПР ФМП – ... ... ... ... ... есеп
бойынша немесе қызметі және мамандығымен сәйкестендіре отырып ... ... ала ... ... ... аударылатын ФЗП-дан силықақы
пайызы, ПР ФМП = 20%;
ПР ФМП = 97888*0,2 = 19577,6 тг.
ПР ФМП = ... = 32056,9 ... ФМП = ... = 42137 ... ФМП = ... = 150841,7 ... ФМП = 69320*0,2 = 13864 тг.
ПР ФМП = ... = 148769,3 ... ... әр түрі ... ... ... ... айлық жалақы:
ЗПСРМ = (ФЗП+ПРФМП)/12*N
ЗПСРМ.ЕО = (183783,7+19577,6)/12* = 9595,7 тг.
ЗПСРМ.ТО-1 = ... = 13874,6 ... = ... = 12158,2 ... = ... ... = ... = 12000,9 тг.
ЗПСРМ.Д-2 = (1395843,1+14869,3)/12*1 = 12871,2 тг.
7.2 Негізгі өндірістік ... ... ... әсер ... ... ... = ΣN*ΗТ*h;
Мұнда ΣN – жөндеуші жұмысшылар саны, 12 адам;
ΗТ – бір адамға шақталған мекеменің меншікті аумағы;, Нт = 20…25 ...... ... h = 6 м;
Тұрмыстық, көмекші және конторалық мекемелер көлемі, олар ... ... 30 % -ын ... = ... = 300*0,3 = 90 м³
VВСП.ТО-1 = 300*0,3 = 90 м³
VВСП.ТО-2 = 450*0,3 = 135 м³
VВСП.ТР = 450*0,3 = 135 м³
VВСП.Д-1,2 = 150*0,3 = 45 ... және ... ... ... ... = VЕО+VТО-1+VТО-2+VТР+VД-1+VД-2
ΣV = 300+300+450+450+150+150 = 1800 м³
ΣVВСП = ... = 560 ... ... мекеме құны:
СПР = ΣV *1850
Мұнда 1850 – тағайындалған 1 м3 өндірістік мекеменің ... = 1800 1850 = ... және ... ... ... = ΣVВСП*740;
Мұнда 740 тағайындалған 1 м3 ... және ... ... ... = 560 740 = ... мен ... құны: (өндірістік мекемелер үшін - 70%
құны, ... ... үшін - ... = ... = ... = 2513720 ... өндірістік қордың құны:
ОПФ = СПР+СВСП+СОБОР
ОПФ = 3350000+562400+2513720 = 6426120 тг.
7.3 ... ... ... ... ... ... ұстау шығындары:
Әкімшілік-басқарушылық қызметкерлердің негізгі және қосымша жалақылары
штаттық кесте бойынша қосымша жалақыларға сәйкес ... ... 21 % -ды ... = ... ЗМ – ... аппаратының белгіленген айлық жалақысының сомасы,
ЗМ = 729000 тг.
ФЗПОБЩ+СОЦСТР = (729000*12*1,15)100%*21%+729000*12*1,15 = 12172842 тг.
Кеңсе ... ... ... = ... NИТР –И ... NИТР = 12адам;
ЗКАН = 12 90 = 1080тг.
Іссапар шығындары:
ЗКОМ = ЗМЕС* 12 1,15 ... = ... = ... ... ... ... ... жалпы шығындар:
ЗАУ = ФЗПОБЩ+СОЦСТР+ЗКАНЦ+ЗКОМ;
ЗАУ = 1408424+1080+12172842 = 13582346 тг.
Өндірістік қауіпсіздік техникасына және еңбекті ... ... = ... ΣN – ... ... жалпы саны, ΣN = 77 адам;
ЗОТ = 77*100*3 = 23100тг.
Мекемені амортизациялауға, жабдықтауға және құралдарға кеткен шығын:
ЗАМ = ОПФ*0,6;
ЗАМ = ... = 385567,2 ... аз және тез ... ... ... кеткен шығындар:
ЗИНВ = ΣNИТР*100*3
ЗИНВ = 12*100*3 = 3600 тг.
Техникалық ... үшін отын мен ... ... = ... = 40*700*3 = 84000 тг.
Көмекгі материалдарға кеткен шығындар:
ЗВМ = АСП*150*3;
ЗВМ = 40*150*3 = 18000 тг.
Тағы басқа шаруашылықты шығындар:
ЗПР = ... = ... + 385567,2 + 3600 + 84000 + 18000) = ... ... ... = ... = ... = 566684,2 тг.
Жоғарыдағы органдарға бөлінетін және өндірістік емес шығындар::
ЗНЕПР. = (ЗАУ+ЗОБ.ПР.)*0,4
ЗНЕПР. = (13582346+566684,2)*0,04 = 565961,2 ... ... ... ... = ЗАУ+ЗОБ.ПР+ЗНЕПР
ЗНАКЛ = 13582343+566684,2+565961,2 = 14714991,4 тг.
7.4 Агрегатты алаңның экономикалық тиімділік есебі
Қайта құруға дейін жылдық ... құны 3038211 ... ... ... қай ... ... өзіндік 2919790тенге (С2).
Қозғалтқыштарды жөндеу бойынша зонаға капиталды салымдардың көлемі
мына формула бойынша:
К = СОБОР+СТР+СДМ+Ку;
мұнда СОБОР = ...... ... = ...... ... = 3500тенге – жабдықты монтаждауға және демонтаждау үшін кететін
шығын;
Ку = 5000 ... ... ... келмейтін(утиль) жарамсыз
жабдықтың амортизацияланбаған бөлігінің балансты құны.
К = 229000 + 10000 + 3500 + 50000 = 2925000 ... ... ... ... ... ... істеудегі жылдық
тиімділігі.
Ээ = С1-С2;
Эз = 3038211-2919790 = 118421 тенге
Белдіктерге қаземт көрсету мен жөндеу бойынша зоналарды қайта ... ... ... = Ээ-К * ... Ек = 0.15 – ... ... коэффициенті;
Ээф = 118421-292500 * 0,15 = 74546 тенге
АО «КазАвтоТранс» -тағы жүк автокөліктеріне техникалық қызмет ... ... ... ... қайта құрудағы жинақ салымдарының құының өтелу
уақтысы:
Т = К/Ээ
Т = 292500/118421 = 2,47 лет
7.5 Конструкцияны ... ... ... ... ... ... төменденуінен жұмыс істеу шығындарына кететін
жылдық тиімділік:
Эг = (t1-t2)*NОП*Сч*К;
мұнда t1 = 2,4адам/сағ; t2 = 1 ,7адам/сағ – ... ... ... ... бір операцияның еңбек сиымдылығы;
NОП = 2179– жоспарланып отырған жылдық операциялар саны;
Сч = 180тг. – сағаттық тарифтік ... = 1,4– ... ... = (2,4– 1,7) * 2179 * 180 * 1,4 = 384375,6 ... ... ... = ... + Стр + Сдм
Құрылғылардың құнын анықтау үшін дайындау, материал, ... ... және т.б. ... ... ... есептей отыры барып
анықталады. Көтергіш құнын ... ... ... = ... L = 14 м көтергіш корпусы дайындалатын квадратты қиылысқан құбыр
ұзындығы;
С = 300тг – 1 метр құбырдың орташа ... = 14*300 = ... ... ... орнату керек.
Бөрене құны:
Сст = l*С;
мұнда l = 1,50м – бөрененің жалпы ұзындығы;
Сст = 1,50 * 2150 = 3225 тг.
Құбырдың құнын ... d = ... = 1 * ... = 0,675 * 1800 = 1215 тг.
Электроқозғалтқыш құны ... ... ... – 7000тг,
гидроцилиндрлер-20000тг, насос-8000, рельстер-45000тг. Тағыс ... мен ... құны , ... ... ... болттар,
бұрандалар ,сомындар, серіппелер, мойынтіректер, төлкелер, біліктер және
т.б.-лары құрайды -21710тг. Средняя ... ... Ср = 50,7 ... = Тизг ... Тизг – дайындауға кететін еңбек;
Сизг – дайындау ... = 250*50,7 = 121675 ... = ... ... экономикалық тиімділігі мына формула бойынша:
Ээф = Эг-К*Ек
Ээф = 384375,6-282025* 0,15 = 342071,85тг.
Құрылғының өзін өтеу уақтысы:
Т = К/Эг
Т = ... = ... ... -тің ... ... ... құрамды жөндеу
мен оларға қызмет етуді ұйымдастыру бойынша қызметтерін қарастыра ... және ... ... ... және талданды,
автокөліктерге қызмет ету мен оларды жөндеудегі кететін қателіктер табылды.
Олар ... ... ... ... ... ... ... көрсетудің
дәлме-дәл уақтысы сақталмайтындығы, технологиялық құрал-жабдықтармен және
қажетті құрылғылармен толық емес ... ... ... ... ... жобада еңбек шығынын төмендететін және өндірістік
еңбекті жоғарылуды көздеп отырған ... ... қай ... ... жатыр. Жасалған конструкция радиаторды алуға және кері орнына ... ... ... ... есептерде жүргізілген. Сондай-ақ жасалған
жұмысқа кеткен еңбек шығыны, қызмет ... ... ... саны
және алаңның қажетті аумағы есептелген. Жұмысшылардың еңбекті қорғау
бойынша шаралар ... ... ... ... ... стенді көрсетілген және де қауіпсіздік техникасы бойынша
ережелер жасалды. Агрегатты алаңды ... ... ... қай ... және ... ... тиімділік есебі жүргізілді.
Берілген кәсіпорынға әрі қарай еск құрал-жабдықтарды жаңа ... және де жаңа ... ... ТО және ... ... ... ... жүргізіетіндікен ең тиімді.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Абелевич Л.А. Проектирование ремонтных предприятий. Москва:
Транспорт, 1981 г.
2. Бабусенко С.М. ... ... ... ... ... ... Ю.И. ... обслуживание и ремонт автомобилей.
Москва: Высшая школа, 1998 г.
4. Давыдович Л.II. Проектирование предприятий автомобильного
транспорта, Москва: ... 1985 ... ... II.Ф. Конструирование узлов и деталей машин: Учебное
пособие для машиностроения спец.вузов. М: ... ... ... Ерёмин Л.И. Оборудование для ремонта автомобилей. Москва
НИИНавтопром, 1984 г.
7. ... Ф.М. ... ... М: Колос, 1982-З87 с.
8. Карташов ВП. Технологическое проектирование автотранспортных
предприятий - М: ... 1987 ... ... В.Г. ... обслуживание автомобилей. Учебник
для ВУЗов. М: Транспорт, 1 982-387с.
10. Круглов с.м. устройство, обслуживание и ... ... ... для ... :-М: ... шк. 1987-336 с.
11. Кузнецов Е.С. Управление ... ...... 1990– 374с.
12. Лесин Г.А. Техническое обслуживание ... ... ... ... 1996 ... ... С.И. ... Москва : Транспорт, 1988 г.
14. Салон А.И. Охрана ... на ... ... М., ... 1985 г.
15. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование ... ... - ... ... 1991 ... В.С. ... «Автомобильные дороги. Примеры
проектирования». ( М.: ... 1983 ... ... В.И. ... для клотоидного проектирования и
разбивки плана и ... ... ... ( ... 1981 ... ... Е.М., Визгалов В.М., Шевяков А.П. и ... и ... ... ... ... М.: ... 1972 ... Каменецкий Б.И., Кошкин И.Г. ... ... ... ( М.: ... 1991 ... Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого типа.
ВСН 46-83. ( М.: Транспорт, 1985 г.
21. Лукашук Р.Ф. ... ... ... и ... М.: ... ... ... по зимнему ... ... в ... ... 1983.
23. Нарышкин Р.В., Бялобжеский Г.В. Механизация удаления
снежных ... М.: ... ... Е.Н., ... В.В., Ситников Ю.М. Пропускная
способность автомобильных дорог. М.: ... ... ... А.Т. ... ... ... и
содержания автомобильных дорог. М.: «Транспорт» - 1987.
26. Имайкин Г. А. ... ... ... труда в
строительстве. М.: «Транспорт» - 1985.
27. Проектирование ... ... ... ... под ред. Г.А. Федотова. М.: «Транспорт» - 1989.
28. Ремонт и ... ... ... ... под ред. А. П. Васильева. М.:
«Транспорт» - ... ... ... ... ... ... под ред. В.А. Бочина. М.: «Транспорт» - ... ... по ДТП ТОО «СК ... ... ... ... Н.М., Копац Л.Н., Файнштейн И.С. ... М.: ... ... ... ... ... СНиП ... Москва
1990г.
-----------------------
Еңбек мәдениеті
Техникалық мәдениеті
Қолайлы санитарлық-гигиеналық жағдай мен тұрмыстық қызмет көрсету
Өндірістік ахуалдың жоғары
мәдениеті
Қауіпсіздік техникасы
Еңбекті
ғылыми тұрғыда
ұйымдастыру
Комплекс
ті механикаландыру және автоматтандыру
Озат ... ... ...

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 46 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Шымкент8 бет
Нарық жағдайында кәсіпорын көрсеткіштерін жоспарлауды ұйымдастыру67 бет
"Теңізшевройл" біріккен кәсіпорнының қәзіргі даму жағдайлары23 бет
11-15 ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстан аумағындағы мемлекеттер12 бет
14-15 ғасырдың бірінші жартысындағы Қазақстан аумағындағы мемлекеттер5 бет
Delphi бағдарламасында Шымкент қалалық жол полициясының деректер қорын жобалау21 бет
MapInfo бағдарламасындағы ГАЖ технологиясын пайдаланып дифференцияцияланған ландшафтық карталарын жасау әдістері (Алатау аумағында)30 бет
XIX ғ. II жартысындағы Түркістан қаласындағы отарлық билік жүйесінің қалыптасуы мен қызметі69 бет
XVI-XIX ғасырларда Қазақстан аумағын физикалық-географиялық тұрғыдан зерттеу11 бет
«АДМА» ЖШС»кәсіпорнының қаржылық- экономикалық көрсеткіштері. Іс-тәжірибе есебі47 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь