Бала өміріндегі балабақша рөлі


1. Кіріспе
2. Негізгі бөлім
2.1. Бала өміріндегі балабақша рөлі
2.2. Баланың өмірге қадам басардағы алғашқы қимыл.әрекеті
3. Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Қазақ халқы қай уақытта бол¬ма¬сын, ұрпақ тәрбиесін ұлттың тағдыры, ұлттың болашағы деп білген. Сондықтантәрбиемәселесінекөңілбөліп, оғантиімдіәдіс-тәсілдердіқолданып, қарастыруәрбірұжымныңтапқырлығы мен іскерлігін, ізденімпаздығы мен шығармашылығынта¬лапетеді. «Адамғаеңбіріншібілімемес, тәрбиеберілуіке¬рек, тәрбиесізберілгенбілімадамзаттыңқасжа¬уы, тәрбиесізберілгенбілімадамзатқаапатәкеледі» де¬генғұламағалымӘбуНа¬сырӘл-Фа¬ра¬биой¬ынәрбірұстаз, әрбірата-анаөздерінеқағидаретіндеұстансанұрүстіненұрбо¬лареді. Оқу мен тәрбие — бір-біріненбөлекалы¬ныпқаралмайтынкүрделі про¬цесс. Жаңазаманныңжаңашылұстазы осы екіүрдістібірдейтеңестіріпалыпжүруоныңшеберлігі мен іскерлігінкөрсетеді.
МағжанЖұмабаевөзініңұлағаттыбірсөзіндебы¬лайде¬генбо¬ла¬тын: «Ба¬ла¬ны тәрбиешініңдәлөзіндейқылыпшығармай, ке¬ле¬шекза¬ма¬ны-налайыққылыпшығаруке¬рек». Иә, Мағжаната¬ла-рыайтқанданалықойыбүгінгікүнібілімдіұрпақке¬рекекенінайқындайды. Өйткеніелдіңертеңгітірегі – жас¬тар. Оларза¬манта¬ла¬бы¬насайтәрбиеленуітиіс. Қазіргітаңдаұстаздарқауымынаүлкенжауапкершілікар¬тыпотыр. Ба¬ла тәрбиесі – баршаныңісі. Отбасының да, балабақшаның да, мектептің де мақсат-мүддесібіреуол – за¬манта¬ла¬бы¬насайұрпақтәрбиелеу.
Балағаайналадағыөміршындығыныңәсері мол. Айналасындағыүлкендердің, өзі- ненере¬секбалалардыңбір-біріменқарым- қатынасы, көңіл-күйерекшеліктері, жүріс- тұрысы, еңбекәрекеті – бәрі де балағаүлгі- өнеге. Бүгінгіба¬ла¬лар тез жетіліпкеледі. Оларайналадағыбо¬лыпжатқанбарлықоқиғалардыбілгісікеледі. Баланыңтұлғабо¬лыпқалыптасуынаотбасыныңтәрбиесіаздықетеді. Бұлорай¬да ба¬ла тәрбиесіндегібалабақшаныңор¬ныерек¬ше. Себебі, ба¬ла-бақшағаба¬ра¬тын ба¬ла қоғамдаөзой¬ынашықайтуғаүйренеді. Со¬ны¬менқатаржан- жақтыжетіледі. Бізбүгінгітақырыбымыздақаламыздағыекібалабақшажай¬ын¬даойқозғамақпыз. Оныңбірімемлекеттік, екіншісіже¬кеменшікбалабақша. Ендіже¬ке-же-кетоқталыпөтелік:
1. Н.Назарбаев Қазақстандықтардың өсіп - өркендеуі, қауіпсіздігі және әл – ауқатының артуы. «Егемен Қазақстан», 11-қазан, 1997.
2. М.Жұмабаев. Педагогика. Алматы. «Рауан», 1993. 154-б.
3. Хухлаева О. Активные формы групповой работы с родителями / О. Хухлаева // Школьный психолог. – 2006, №19.
4. Лихачев Б.Т. Формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. − Сов.педагогика, 1981, №2, 36 с.
5. Жұмабаев М. Педагогика. Алматы. Мектеп, 1992-122б.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспар
1. Кіріспе
2. Негізгі бөлім
2.1. Бала өміріндегі балабақша рөлі
2.2. Баланың өмірге қадам басардағы алғашқы қимыл-әрекеті
3. Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі

Кіріспе
Қазақ халқы қай уақытта бол - ма - сын, ұрпақ тәрбиесін ұлттың тағдыры, ұлттың болашағы деп білген. Сондықтан тәрбие мәселесіне көңіл бөліп, оған тиімді әдіс-тәсілдерді қолданып, қарастыру әрбір ұжымның тапқырлығы мен іскерлігін, ізденімпаздығы мен шығармашылығын та - лап етеді. Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі ке - рек, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жа - уы, тәрбиесіз берілген білім адамзатқа апат әкеледі де - ген ғұлама ғалым Әбу На - сыр Әл-Фа - ра - би ой - ын әрбір ұстаз, әрбір ата-ана өздеріне қағида ретінде ұстанса нұр үстіне нұр бо - лар еді. Оқу мен тәрбие -- бір-бірінен бөлек алы - нып қаралмайтын күрделі про - цесс. Жаңа заманның жаңашыл ұстазы осы екі үрдісті бірдей теңестіріп алып жүру оның шеберлігі мен іскерлігін көрсетеді.
Мағжан Жұмабаев өзінің ұлағатты бір сөзінде бы - лай де - ген бо - ла - тын: Ба - ла - ны тәрбиешінің дәл өзіндей қылып шығармай, ке - ле - шек за - ма - ны - на лайық қылып шығару ке - рек. Иә, Мағжан ата - ла - ры айтқан даналық ойы бүгінгі күні білімді ұрпақ ке - рек екенін айқындайды. Өйткені елдің ертеңгі тірегі - жас - тар. Олар за - ман та - ла - бы - на сай тәрбиеленуі тиіс. Қазіргі таңда ұстаздар қауымына үлкен жауапкершілік ар - тып отыр. Ба - ла тәрбиесі - баршаның ісі. Отбасының да, балабақшаның да, мектептің де мақсат-мүддесі біреу ол - за - ман та - ла - бы - на сай ұрпақ тәрбиелеу.
Балаға айналадағы өмір шындығының әсері мол. Айналасындағы үлкендердің, өзі- нен ере - сек балалардың бір-бірімен қарым- қатынасы, көңіл-күй ерекшеліктері, жүріс- тұрысы, еңбек әрекеті - бәрі де балаға үлгі- өнеге. Бүгінгі ба - ла - лар тез жетіліп келеді. Олар айналадағы бо - лып жатқан барлық оқиғаларды білгісі келеді. Баланың тұлға бо - лып қалыптасуына отбасының тәрбиесі аздық етеді. Бұл орай - да ба - ла тәрбиесіндегі балабақшаның ор - ны ерек - ше. Себебі, ба - ла- бақшаға ба - ра - тын ба - ла қоғамда өз ой - ын ашық айтуға үйренеді. Со - ны - мен қатар жан- жақты жетіледі. Біз бүгінгі тақырыбымызда қаламыздағы екі балабақша жай - ын - да ой қозғамақпыз. Оның бірі мемлекеттік, екіншісі же - ке меншік балабақша. Енді же - ке-же - ке тоқталып өтелік:
Тәуелсіз еліміздің келешек ұрпақты тәрбиелеу мәселесі бүгінгі күннің өзекті тақырыбы. Бұл мәселенің шешімін табуда үздіксіз білім беру жүйесі айтарлықтай дәрежеде қайта қаралып, оны жетілдіру жолдары іздестірілуде. Бұл алға қойылып отырған негізгі талаптар - Қазақстан білім беру жүйесінің бүкіләлемдік білім беру кеңестігіне толық енудің алғашқы даму стратегиясын жасау болып табылады. Айтылған талаптардың жүзеге асырылуы бағытындағы жұмыстың үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы - мектепке дейінгі ұйымдарда баланың білімге деген құштарлығын арттырудан, ұлтымызға тән қасиеттерін бойына сіңірген бала тәрбиелеуден бастағанның маңызы зор. Балабақша -- бүлдіршіндерді болашақта ата дәстүрін сақтайтын инабатты да, ибалы үлкен-кішіні сыйлай білуге үйрететін тәрбие орталығы. Өмірге келген жас ұрпақты тәрбиелеу ата-аналар мен балабақша тәрбиешілерінің қасиетті борышы.

Бала өміріндегі балабақша рөлі
Бала үшін дүниеде ең жетілген, білімді де, мәртебелі адам - оның ата - анасы.Ал, ең әдемі де жарық үй - оның туылған үйі. Жас баланың дамуында ата-ананың орыны ерекше, сондықтан ата-ана өз отбасында қолайсыз жағдайларды баланың көзінше тудырмауға тырысуы қажет. Отбасындағы ұрыс-керіс баланың жүйкесін тоздырады. Кейбір ата-аналар өз перзентін шектен тыс еркелетіп, баланың бетінен қақпай, көңіліне қарап тәрбиелейді. Ал мұндай көріністер баланың бойына кері қасиет пайда болуына тікелей жағдай тууына себеп болады. Ата-аналар балаға отбасылық өмірдің алуан түрлі, қыры мен сырын дүние жұмбақтарын танытып, тағылым талғамға, әдептілікке баулуға тиіс. Себебі, ата-ананың күнделікті өмір тіршілігіндегі еңбегі, адамның бейнелері, жақсы мінез-құлқы, дұрыс қарым-қатынасы - балаға үлгі. Баланың алдында барынша сабырлы әрі ұстамды болуға тырысу керек, ата-ана өзі үлгі бола отырып, баласын сабырлылыққа тәрбиелейді. Әрбір ата-ана өз баласы үшін-басты тұлға. Сондықтанда да кез-келген бала алдымен үлгіні ата-анасынан алады. Бала әкеден ақыл, анадан мейір алады. Ата-ана баласымен пікірлесуде бейауыз сөздерді қолданбай, дөрекілікпен жеке басын қорламай, мейірімді, табиғи, жылы ақылды сөздер айтып өнеге бола білсе, тәрбие де табысқа жетеді, өйткені, жақсы сөз жан семіртеді.Сонымен қатар мектепке дейінгі ұйымның педагогикалық ұжымы ата-аналармен бірлесіп, баланы өсіріп тәрбиелеудегі басты мақсат қоғамдық өмірге түзу кірпіш қалау екенін ескере отырып, ал осы мақсатты жүзеге асыру үшін, алдындағы қандай болмасын қиындықтарын жеңу, соған сәби кезінен төмендегі мынадай көзқарастарды негізгі ұстаныным ретінде қабылдау. Көзқарастар мыналар:Баланы сәби ол әлі ештеңе білмейді, ұқпайды деп жай көзбен қарамау керек, өйткені ол да өсіп келе жатқан тұлға.Баланы әр уақытта шындыққа үйрету. Еш уақытта алдамай, шындықты ашып айтып сол жағдайға дұрыс көзқараспен қарауға жағдай ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Балабақша тәрбиешісінің адам өміріндегі ролі
Адам өміріндегі саясаттың ролі
Бала тәрбиесінде балабақша мен отбасының ынтымақтастығын дамыту
Құқықтың қоғам өмiрiндегi ролi
Қоғам өміріндегі әлеуметтің ролі
Бала тәрбиесіндегі ойын рөлі
Көмірсулардың адам өміріндегі физиологиялық рөлі
Витаминдердің адам өміріндегі физиологиялық рөлі
Бала тәрбиесіндегі еркектің рөлі
Қазіргі қоғам өміріндегі экологияның рөлі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь