Бала өміріндегі балабақша рөлі

1. Кіріспе
2. Негізгі бөлім
2.1. Бала өміріндегі балабақша рөлі
2.2. Баланың өмірге қадам басардағы алғашқы қимыл.әрекеті
3. Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Қазақ халқы қай уақытта бол¬ма¬сын, ұрпақ тәрбиесін ұлттың тағдыры, ұлттың болашағы деп білген. Сондықтантәрбиемәселесінекөңілбөліп, оғантиімдіәдіс-тәсілдердіқолданып, қарастыруәрбірұжымныңтапқырлығы мен іскерлігін, ізденімпаздығы мен шығармашылығынта¬лапетеді. «Адамғаеңбіріншібілімемес, тәрбиеберілуіке¬рек, тәрбиесізберілгенбілімадамзаттыңқасжа¬уы, тәрбиесізберілгенбілімадамзатқаапатәкеледі» де¬генғұламағалымӘбуНа¬сырӘл-Фа¬ра¬биой¬ынәрбірұстаз, әрбірата-анаөздерінеқағидаретіндеұстансанұрүстіненұрбо¬лареді. Оқу мен тәрбие — бір-біріненбөлекалы¬ныпқаралмайтынкүрделі про¬цесс. Жаңазаманныңжаңашылұстазы осы екіүрдістібірдейтеңестіріпалыпжүруоныңшеберлігі мен іскерлігінкөрсетеді.
МағжанЖұмабаевөзініңұлағаттыбірсөзіндебы¬лайде¬генбо¬ла¬тын: «Ба¬ла¬ны тәрбиешініңдәлөзіндейқылыпшығармай, ке¬ле¬шекза¬ма¬ны-налайыққылыпшығаруке¬рек». Иә, Мағжаната¬ла-рыайтқанданалықойыбүгінгікүнібілімдіұрпақке¬рекекенінайқындайды. Өйткеніелдіңертеңгітірегі – жас¬тар. Оларза¬манта¬ла¬бы¬насайтәрбиеленуітиіс. Қазіргітаңдаұстаздарқауымынаүлкенжауапкершілікар¬тыпотыр. Ба¬ла тәрбиесі – баршаныңісі. Отбасының да, балабақшаның да, мектептің де мақсат-мүддесібіреуол – за¬манта¬ла¬бы¬насайұрпақтәрбиелеу.
Балағаайналадағыөміршындығыныңәсері мол. Айналасындағыүлкендердің, өзі- ненере¬секбалалардыңбір-біріменқарым- қатынасы, көңіл-күйерекшеліктері, жүріс- тұрысы, еңбекәрекеті – бәрі де балағаүлгі- өнеге. Бүгінгіба¬ла¬лар тез жетіліпкеледі. Оларайналадағыбо¬лыпжатқанбарлықоқиғалардыбілгісікеледі. Баланыңтұлғабо¬лыпқалыптасуынаотбасыныңтәрбиесіаздықетеді. Бұлорай¬да ба¬ла тәрбиесіндегібалабақшаныңор¬ныерек¬ше. Себебі, ба¬ла-бақшағаба¬ра¬тын ба¬ла қоғамдаөзой¬ынашықайтуғаүйренеді. Со¬ны¬менқатаржан- жақтыжетіледі. Бізбүгінгітақырыбымыздақаламыздағыекібалабақшажай¬ын¬даойқозғамақпыз. Оныңбірімемлекеттік, екіншісіже¬кеменшікбалабақша. Ендіже¬ке-же-кетоқталыпөтелік:
1. Н.Назарбаев Қазақстандықтардың өсіп - өркендеуі, қауіпсіздігі және әл – ауқатының артуы. «Егемен Қазақстан», 11-қазан, 1997.
2. М.Жұмабаев. Педагогика. Алматы. «Рауан», 1993. 154-б.
3. Хухлаева О. Активные формы групповой работы с родителями / О. Хухлаева // Школьный психолог. – 2006, №19.
4. Лихачев Б.Т. Формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. − Сов.педагогика, 1981, №2, 36 с.
5. Жұмабаев М. Педагогика. Алматы. Мектеп, 1992-122б.
        
        Жоспар
* Кіріспе
* Негізгі бөлім
+ Бала өміріндегі балабақша рөлі
+ Баланың өмірге қадам басардағы алғашқы қимыл-әрекеті
* ... ... ... ... қай ... бол - ма - сын, ұрпақ тәрбиесін ұлттың тағдыры, ұлттың болашағы деп ... ... ... мәселесіне көңіл бөліп, оған тиімді әдіс-тәсілдерді қолданып, қарастыру әрбір ұжымның тапқырлығы мен іскерлігін, ... мен ... та - лап ... де - ген ... ... Әбу На - сыр ... - ра - би ой - ын ... ұстаз, әрбір ата-ана өздеріне қағида ретінде ұстанса нұр үстіне нұр бо - лар еді. Оқу мен ... -- ... ... алы - нып ... ... про - ... Жаңа заманның жаңашыл ұстазы осы екі үрдісті ... ... алып жүру оның ... мен іскерлігін көрсетеді.
Мағжан Жұмабаев өзінің ұлағатты бір сөзінде бы - лай де - ген бо - ла - тын: . Иә, ... ата - ла - ры ... ... ойы бүгінгі күні білімді ұрпақ ке - рек ... ... ... ... ертеңгі тірегі - жас - тар. Олар за - ман та - ла - бы - на сай ... ... ... ... ұстаздар қауымына үлкен жауапкершілік ар - тып отыр. Ба - ла тәрбиесі - баршаның ісі. ... да, ... да, ... де мақсат-мүддесі біреу ол - за - ман та - ла - бы - на сай ... ... ... өмір шындығының әсері мол. Айналасындағы үлкендердің, өзі- нен ере - сек балалардың ... ... ... ... ерекшеліктері, жүріс- тұрысы, еңбек әрекеті - бәрі де ... ... ... ... ба - ла - лар тез жетіліп келеді. Олар айналадағы бо - лып ... ... ... ... келеді. Баланың тұлға бо - лып қалыптасуына отбасының тәрбиесі аздық етеді. Бұл орай - да ба - ла ... ... ор - ны ерек - ше. ... ба - ла- бақшаға ба - ра - тын ба - ла қоғамда өз ой - ын ашық ... ... Со - ны - мен ... жан- ... ... Біз ... тақырыбымызда қаламыздағы екі балабақша жай - ын - да ой қозғамақпыз. Оның бірі мемлекеттік, ... же - ке ... ... Енді же - ... - ке тоқталып өтелік:
Тәуелсіз еліміздің келешек ұрпақты тәрбиелеу мәселесі бүгінгі күннің өзекті тақырыбы. Бұл мәселенің шешімін табуда үздіксіз білім беру ... ... ... қайта қаралып, оны жетілдіру жолдары іздестірілуде. Бұл алға қойылып отырған негізгі ... - ... ... беру жүйесінің бүкіләлемдік білім беру кеңестігіне толық енудің алғашқы даму стратегиясын жасау болып ... ... ... жүзеге асырылуы бағытындағы жұмыстың үздіксіз білім берудің алғашқы сатысы - ... ... ... ... ... ... ... арттырудан, ұлтымызға тән қасиеттерін бойына сіңірген бала тәрбиелеуден бастағанның маңызы зор. Балабақша -- бүлдіршіндерді ... ата ... ... ... да, ... ... ... білуге үйрететін тәрбие орталығы. Өмірге келген жас ұрпақты тәрбиелеу ... мен ... ... ... ... ... балабақша рөлі
Бала үшін дүниеде ең жетілген, білімді де, мәртебелі адам - оның ата - ... ең ... де ... үй - оның ... үйі. Жас ... ... ата-ананың орыны ерекше, сондықтан ата-ана өз отбасында ... ... ... ... тудырмауға тырысуы қажет. Отбасындағы ұрыс-керіс баланың жүйкесін тоздырады. Кейбір ата-аналар өз перзентін шектен тыс еркелетіп, баланың бетінен қақпай, көңіліне қарап ... Ал ... ... ... ... кері ... пайда болуына тікелей жағдай тууына себеп болады. Ата-аналар балаға отбасылық өмірдің алуан түрлі, қыры мен сырын ... ... ... ... ... әдептілікке баулуға тиіс. Себебі, ата-ананың күнделікті өмір тіршілігіндегі еңбегі, адамның ... ... ... ... ... - ... үлгі. Баланың алдында барынша сабырлы әрі ұстамды болуға тырысу керек, ата-ана өзі үлгі бола ... ... ... ... ... ... өз баласы үшін-басты тұлға. Сондықтанда да кез-келген бала алдымен үлгіні ... ... Бала ... ақыл, анадан мейір алады. Ата-ана баласымен пікірлесуде бейауыз сөздерді қолданбай, дөрекілікпен жеке басын қорламай, мейірімді, табиғи, жылы ... ... ... ... бола ... тәрбие де табысқа жетеді, өйткені, жақсы сөз жан семіртеді.Сонымен қатар мектепке дейінгі ұйымның педагогикалық ұжымы ата-аналармен бірлесіп, баланы ... ... ... ... ... ... екенін ескере отырып, ал осы мақсатты жүзеге ... ... ... ... ... ... жеңу, соған сәби кезінен төмендегі мынадай көзқарастарды негізгі ұстаныным ретінде қабылдау. Көзқарастар мыналар:Баланы сәби ол әлі ештеңе білмейді, ... деп жай ... ... ... ... ол да өсіп келе ... тұлға.Баланы әр уақытта шындыққа үйрету. Еш уақытта алдамай, шындықты ашып айтып сол ... ... ... ... ... туғызу.Баланың өз ісін уақытымен күнде қадағалау, бақылау.Баланың әр бір ісін қадағалап, оған деген көзқарастан нәтиже шығаруға көмектесу.Қандай ... ... да, ... ... мен жел ... ... әдеттен қорғап, өз бойындағы ең жақсы қасиеттерін сіңіру, ана уызбен бірге ... ... ... ... ... әке мен ... ұлы ... Дені сау, рухы таза, ана тілін толық меңгерген ұрпақ өсіру қазіргі кездегі ең негізгі мәселе. Бала тәрбиесінде отбасы басты орын ... ... ана ... ... ... . ... сезімін тәрбиелеу, денсаулығын түзету, бала тәрбиелеудің әдіс-тәсілдерін білу жөніндегі дағдыларын қалыптастыру мектепке дейінгі ... ... ... сан ... келелі мәселесін шешетін, қарапайым дағдыларды бала санасына орнықтыратын алғашқы білім баспалдағы - балабақша. Балабақшада ... ... бала ... ... ... имандылыққа, адамгершілікке тәрбиелейміз. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпыға міндетті мемлекеттік стандартының бес саласының әр ... ... оқу ... ... ... ... баланың бойына сіңірудеміз. Мысалы: тұсау кесу, бесікке салу, тілашар т.б. Мектепке дейінгі ұйым ... өз ... ... ауыз ... ... жиі ... ... жаңылтпаштар, санамақтар, ертегілерді оқу іс-әрекеттерінде пайдаланады. Бүгінгі күнде жас ұрпақтың сана сезіміне өз елінің, жерінің тарихы мен мәдениеті туралы алғашқы ... ... ... қалыптастырамыз.
Баланың өмірге қадам басардағы алғашқы қимыл-әрекеті
Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбаев -- деп ... ... ... ... орын ... Ойын ... жасына дейінгі баланың жеке басының дамуына ықпал ететін тәрбие құралы. Ойын ... ... ... ... ... дүние жайлы түсініктерінің кеңеюіне, тілінің дамуына, құрбыларымен жақындасуына көмектеседі. Өйткені бала нәресте шағынан бастап адалдыққа, батылдыққа, мейірімділікке, ... ... ... ... ... ... орай ... күндері тәрбиешілер алдында балаға білім., білім дағдыларын игеріп қана қоймай, қабылдауын, ойлауын, қиялын, сезімін, ерік-жігерін жан-жақты етіп дамыту міндеттері тұр. ... ... ... да бала ... ... байланысты. Қоғамды дамытушы да, ілгері апарушы да осы жас жеткіншектер. Тәрбиенің сан қилы ... бала ... ... ... ... баспалдағы - балабақша, жол сілтеп, жетелеп, үйретуші -- ... ... ... - ... ... ... ... психология қалыптасқан парасатты, адамгершілік қадір - қасиеті мол, физикалық және моральдық жоғары белсенді жеке ... ... ... ... ... ... Тәрбиелеу мен білім берудің әрекеті практикалық процесс үстінде қалыптастырылады. ... мен ... ... ... осы іс-әрекет түрлерін қалыптастыру және оны белгілі бір мақсатқа бағыттап отыруды көздейді. Ойнау, еңбек ету, және білім алу барысында ақыл-ой, ... ... және ... ... даму ... ... ... Бала осы кезде белгілі дәрежеде білім алады, ... ... өзін ... ортамен қарым-қатынас жасауға, қоғамдық өмірдің әдет дағыларын игеруге ... тап осы ... ғана ... ... ... ... беру ... шешуге, бала дамуын дұрыс жолмен бағыттап отыруға мүмкіндік туады. Жақсы ойнап, ... ете ... әрі ... ... ... ... адамдар мен балалар қоғамында өмір сүруге қажетті қасиеттерді толық игерген тәрбиелі бала деп ... ... ... ... өткен іс-әрекеттің әрқайсысы бала дамуына өзіндік, өзіне тән үлесін қосады. Мысалы, тәрбиенің ең маңызды міндеті саналатын ақыл-ой тәрбиесінің өзі бала ... ... және ... ... ... ... отыру арқылы жүзеге асатыны бізге балаларды тәрбиелеу тәжірибесінен таныс. Адамгершілікке тәрбиелеу міндеттері жөнінде де осыны айтуға ... Бала ... ... ... ендеше ойын, оқу еңбекте адамгершілікке тәрбиеленеді деген сөз. Өйткені, мұнда олардың өзара ересек адамдармен қарым-қатынасы қалыптасады. Іс-әрекеттің әрбір түрінде ... ... ... ... педагогикалық мүмкіндіктерді ескере отырып, мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың тіршілік әрекеттерін, тәрбиелік мақсатқа сай ұйымдастыра аламыз.
Қорытынды
Еліміздің ертеңгі болашағы жас ... ... пен ... баулу - тәрбиенің басты міндеттерінің бірі. Сонымен ... ... мен ... дейінгі ұйымдар ұлттық тәрбиеге де мән бергендері жөн. Бұл ... күш - ... ... ... ... ... ... деген ұғым балаға дүние есігін ашқан үйі , ата-анасы, ағайын туыстары, туған жері, кең - ... ... ... тау - ... өзен - ... ... ... мөлдір бұлағы бейнесінде қабылданып, ең қасиетті де құдіретті алтын бесігі ретінде үйретуге тиіспіз.
Жас ұрпақты кішкентайынан салт-дәстүрлер рухында ... ... ... әдет-дағдысына айналдыру - парызды іс. Қазақ сөз өнерін қатты құрметтеген халық: ,

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Балабақша тәрбиешісінің адам өміріндегі ролі35 бет
Балабақшада сюжеттік-рөлдік ойындарды қолданудың тиімділігі8 бет
Балабақшадағы ертенгіліктерді ұйымдастыру әдістемесі20 бет
Мектеп жасына дейінгі балалардың табиғат туралы түсінігін қалыптастыру37 бет
Қазақ радиосы - қазақтың киелі қарашаңырағы12 бет
Отбасы-адам өміріндегі жетістіктің психологиясында тұлғааралық қарым-қатынастың қалыптасуы51 бет
Спорттық киімдер мен аяқ киімдерге жалпы сипаттама12 бет
Философия тарихындағы адам өміріндегі достықтың орны30 бет
«Қайта құру» кезеңіндегі Республиканың қоғамдық – саяси өміріндегі өзгерістер. 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы20 бет
Іс қағаздардың қоғам өміріндегі атқаратын қызметі10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь