Құрылыс компаниясының кадрлық есебін жүргізетін автоматтандырылған жүйе құру

Кіріспе
1 Сұрақтың қойылуы
2 Техникалық.экономикалық негіздеме
3 1С:7.7/SQL программасында басқарушы.бухгалтерлiк есептің
автоматтандырылған жұмыс орнын жасау
3.1 Кәсіпорынның түрлері
3.2 Бухгалтерлік есеп ерекшелігі
3.2.1 Негізгі ұғымдар мен бөлімдер
3.2.2 Негізгі есептік шоттар бағыттарын құрастыру
3.3 Қазақстан нарығындағы бухгалтерияға шолу жасау
3.3.1 1С . 1С:7.7 Бухгалтерлік шешімі
3.3.2 1С . 1С:7.7 ӨКБ шешімі
3.3.3 Жүйе шешімі
3.3.4 Шешімдерді талдау
4 Ақпараттық жүйенің фрагментінің құрылымын жасау
4.1 ERP.жүйесінің жалпыланған құрылымы
4.2 ERP.жүйесінің «Бухгалтерлік есеп» контуры (құрылымдық)
4.3 «Бухгалтерлік есеп» контуры
5 1С:7.7 Бухгалтерлік программаның бөлімдерін талдау
5.1 1С:7.7 Бухгалтерлік конфигурациясын талдау
5.1.1 Есептің қойылуы
5.1.1.1 Конфигурациялау нысандары
5.1.2 Анықтамалық "Қызметкерлер" (элемент формасы)
5.1.3 "Жұмысқа қабылдау жөніндегі бұйрық" құжаты
5.1.4 "Кадрлық ауысу" құжаты
5.1.5 «Жұмыстан шығару жөніндегі бұйрық» құжаты
5.1.6 "Еңбек демалысына бұйрық" құжаты
5.1.7 "Сырқаттанғаны жөніндегі қағаз" құжаты
5.2 Нақты кәсіпорында 1С:7.7 Бухгалтерия/SQL конфигурациясын ары қарай өңдеу
5.2.1 Кәсіпорынның ерекшеліктері
6 1С: Бухгалтерлік жобасының технологиясы
6.1 Технологияның жалпы сипаттамасын жасау
6.2 Бухгалтерлік тапсырмалар үшін жүйені қалыпқа келтіру
7 Программаны конфигурациялау және администрациялау
әдістерін таңдау
8 Еңбек және қоршаған ортаны қорғау бөлімі
9 Экономикалық.ұйымдастырушылық бөлім
9.1 Программалық өнімнің өңделуінің технико.экономикалық негізі
9.2 Программалық қамсыздандыруды өңдеуге қажет шығындар сметасын есептеу
9.2.1 Материалдық шығындар
9.2.2 Еңбекке төлеу фонды
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Қосымша А1
Қазақстанда қоғамдық өмірдің барлық жағына әсер ететіндей үлкен экономикалық өзгерістер болып жатыр. Бұл өзгерістер, әсіресе, бухгалтерлік есепті жүргізу әдістемесі облысында анық көрінген. Соңғы екі жылдың ішінде осы облысқа қатысты, есепті жүргізудің әдістемесін толығымен өзгерткен екі заңды акт қабылданды. Біріншіден, есептің жаңа Жобасы [7] қабылданды, екіншіден, бухгалтерлік және салықтық есеп бөлінді. Бухгалтерге жүктелген істер де арта бастады.
Бухгалтерлік есеп қазіргі кездегі кәсіпорынды басқарудың эффектілігін анықтайтын факторлардың бірі болып отыр және оның енгізілуіне дұрыс қарау кәсіпкерлікте үлкен табыстылыққа қол жеткіздіреді. Бухгалтерлік есептің берілгендерін менеджерлар, экономисттер, қаржылық жобалау бөлімшесінің қызметкерлері, өндірістік учаскілердің басшылары, сол сияқты инвесторлар, аудиторлар, салық органдары қолдана алады және бұл оның кәсіпорынды басқару жүйесіндегі орнының ерекше екендігін көрсетеді. Өзімен шаруашылық процестердің ақпараттық жүйесін білдіріп, бухгалтерлік есеп қазіргі кездегі кәсіпорындарда үлкен номенклатурасымен, шаруашылық операциялар ағынының үлкен тығыздылығымен, есептің берілгендерін өңдеу уақытына қойылатын қатаң талаптармен сипатталады.
Бухгалтерлік есепті, сол сияқты аналитикалық және оперативті есептерді қазіргі талаптар негізінде жүргізу ақпараттық технологиясыз мүмкін емес. Сондықтан кез келген кәсіпорында ерте ме, кеш пе бухгалтерлік есепті автоматтандыру сұрағы туындайды. Басқарманың осындай тенденцияға бей – жай көз қарасы бір қатар проблемаларға әкеледі. Мысалы, құжаттардың жоғалуы немесе басшының қате сома көрсетілген келісімге қол қоюы. Нәтижесінде, басқарма осы немесе басқа да проблеманы шешудің ұйымдасқан түрін табады – бухгалтерлік есепті автоматтандыру.
1 ГОСТ 12.2.032 78. ССБТ (Система стандартов безопасности труда). Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
2 СанПиН для работников вычислительных центров от 22.05.95 г.
3 ГОСТ 2239-79. Лампы накаливания общего назначения. Технические условия.
4 Санитарные нормы и правила (СанПиН) 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.
5 Федеральные законы: «Об акционерных обществах» (в последней редакции от 29 декабря 2004 г.); «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в последней редакции от 29 декабря 2004 г.) – М.: Книга сервис, 2005. – 128 с.
6 Все положения по бухгалтерскому учету. – М.: ЗАО «Издательский Дом «Главбух». – 2002. – 160 с. – («Бухгалтерская панорама»).
7 План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению: С изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Минфина РФ от 07.05.2003 № 38Н. – Новосибирск: Мысль, 2003. – 128 с.
8 Бухгалтерский учет в системе управления / М. С. Пушкарь. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 176 с.
9 Автоматизация бухгалтерского учета на современном малом и среднем предприятии: Учеб. пособие / А. Ю. Гридасов, О. С. Рябых, С. А. Вдовин и А. Г. Ивасенко. – Новосибирск: НГТУ, 2002. – 134 с: ил.
10 Комплексная автоматизация бухгалтерского учета в промышленности / Г. В. Емурманов. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 143 с.
11 Питеркин С.В., Оладов Н.А., Исаев Д.В. Точно вовремя для России. Практика применения ERP-систем. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 368 с.
12 Сайт фирмы «1С» по платформе «1С:Предприятие 8.0»: http://v8.1c.ru/
13 Киселев А.Г. Интегрированная система управления для промышленного предприятия (ERP): учебное пособие. – Новосибирск – 2004. – 219 с.
14 Форум сайта ITLand (ERP, MRP II, FRM, CRM, HRM & 1С:Предприятие 8.0): http://itland.ru/
15 Введение в конфигурирование в системе «1С: Предприятие 8.0». Основные объекты: Методические материалы для слушателя сертифицированного курса (редакция 2). – М.: Фирма «1С» – 2004. – 93 с.:ил.
16 Экономика: Учебник / Под ред. Булатова А.С. – М.: Юристъ, 2003. – 734 с.
17 Бухгалтерский учёт в схемах и рисунках: Учеб. пособие / Каморджанова Н.А., Карташова И.В. – М.:ИНФРА-М, 2002. – 494 с.
18 Сайт фирмы «1С» по системе «1С:Бухгалтерия 8.0»: http://v8.1c.ru/enterprise/7/
19 Учет производства в системе «1С:Бухгалтерия 8.0»:http://v8.1c.ru/enterprise/7/74.htm
20 1С:Предприятие 8.0. Управление производственным предприятием. Концепция и обзор методических решений. – М.: Фирма «1С», 2004. – 65с.
21 Сайт фирмы «1С» по платформе «1С:Предприятие 8.0». Причины перехода на 1С:Предприятие 8.0: http://v8.1c.ru/predpriyatie/why80.htm
22 Корпорация ПАРУС. Решения: http://www.parus.ru/index.php?page=2
23 Киселев А.Г. Структурный и процессный подходы к реализации ERP- системы промышленного предприятия. – Новосибирск, 2004. – 10с.
24 Киселев А.Г. Корпоративная и комплексная система управления промышленного предприятия (КИС): учебное пособие. – Новосибирск, 2005. – 330с.
25 Описание информационной системы управления предприятием БЭСТ-5: http://www.bestnet.ru/program/best5/
26 Презентация системы Business Control: http://www.xbc.ru/content/x-system.html
27 Куприянов В.Ю. Материалы рабочего проекта бухгалтерского учета на «Искитимцемент». – Искитим, 2006. – 50с.
28 Торговля. Справочник бухгалтера от А до Я. Составитель Ивашкин Б.Н. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 1998 г. – 480 с.
29 Электронный учебник 1С:Предприятие. Регистры: http://aptem.net.ru/programming/1c/regs.htm
30 Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8.0 «: Решение оперативных задач – М.: Фирма «1С» – 2004. – 116 с.:ил.
31 Архитектура систем программ «1С:Предприятие» – М.: Фирма «1С» – 2003. – 35с.:ил.
32 Г. Верников. Обзор стандарта IDEF0, статья за 13 Апреля 2005: http://www.idefinfo.ru/content/section/3/27/
33 Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – М.: Гардерика,1998.
34 Типовые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции (утв. Миннауки от 15.06.1994 РФ №ОР-22-2-46).
35 Липаев В.В., Потапов А.И. Оценка затрат на разработку программных средств. – М.: Финансы и статистика,1988.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
«АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ» КАФЕДРАСЫ
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
дипломдық жобаға
ДЖ.050704.165.06.ТЖ
Тақырыбы: Құрылыс компаниясының ... ... ... жүйе ... ... ... ... жоба
жетекшісі ... ... ... меңгерушісі __________ ... А. ... ... ... 2008 ж.
РЕФЕРАТ
Дипломдық жобаның тақырыбы: Құрылыс компаниясының кадрлық есебін
жүргізетін автоматтандырылған жүйе құру
Дипломдық жобаның ... ... ... ... ... тұрады.
ҚҰРЫЛЫС, 1С: БУХГАЛТЕРИЯ, КӘСІПОРЫН, СЕРВЕР, ТМҚ, ... ... ... ... ... ... БАЗА, РЕГИСТРЛЕР, БУХГАЛТЕРЛІК ҚАЛДЫҚТАР, ТРАНЗАКЦИЯ
Жобаның мақсаты: 1С:7.7Бухгалтерия және 1С:7.7УПП ... ... ... арналған кадрлық есеп жүргізуге ... ... ... ... ... жаңашыл комплекстік ақпараттық
жүйелердің анализі, әр түрлі кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп ... ... | |
|1 ... ... | |
|2 ... ... | |
|3 ... ... ... есептің | |
| ... ... ... ... | ... ... түрлері | ... ... есеп ... | ... ... ... мен бөлімдер | ... ... ... ... бағыттарын құрастыру | ... ... ... бухгалтерияға шолу жасау | ... 1С – 1С:7.7 ... ... | ... 1С – 1С:7.7 ӨКБ ... | |
| 3.3.3 Жүйе ... | ... ... ... | |
|4 ... ... ... ... ... | ... ERP-жүйесінің жалпыланған құрылымы | ... ... ... ... ... ... | ... «Бухгалтерлік есеп» контуры | |
|5 1С:7.7 ... ... ... ... | ... 1С:7.7 ... ... талдау | ... ... ... | ... Конфигурациялау нысандары | ... ... ... (элемент формасы) | ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... | ... ... ... жөніндегі бұйрық» құжаты | ... ... ... ... құжаты | ... ... ... ... ... | ... ... кәсіпорында 1С:7.7 Бухгалтерия/SQL конфигурациясын ары қарай | ... | ... ... ... | |
|6 1С: ... ... ... | ... ... ... ... жасау | ... ... ... үшін ... ... келтіру | |
|7 ... ... және ... | ... ... | |
|8 ... және ... ортаны қорғау бөлімі | |
|9 ... ... | ... Программалық өнімнің өңделуінің технико-экономикалық негізі | ... ... ... ... ... ... ... есептеу | |
|9.2.1 Материалдық шығындар | ... ... ... ... | ... | ... ... ... | ... А1 | ... ... ... ... ... әсер ... үлкен
экономикалық өзгерістер болып жатыр. Бұл өзгерістер, әсіресе, бухгалтерлік
есепті жүргізу әдістемесі ... анық ... ... екі ... ... ... ... есепті жүргізудің әдістемесін толығымен өзгерткен екі
заңды акт қабылданды. ... ... жаңа ... [7] ... ... және салықтық есеп бөлінді. Бухгалтерге жүктелген
істер де арта бастады.
Бухгалтерлік есеп қазіргі кездегі кәсіпорынды ... ... ... бірі ... отыр және оның ... дұрыс қарау
кәсіпкерлікте үлкен табыстылыққа қол жеткіздіреді. Бухгалтерлік есептің
берілгендерін ... ... ... ... бөлімшесінің
қызметкерлері, өндірістік учаскілердің басшылары, сол сияқты ... ... ... ... ... және бұл оның ... ... орнының ерекше ... ... ... ... ақпараттық жүйесін білдіріп, бухгалтерлік есеп қазіргі кездегі
кәсіпорындарда үлкен номенклатурасымен, шаруашылық ... ... ... ... ... өңдеу уақытына қойылатын қатаң
талаптармен сипатталады.
Бухгалтерлік ... сол ... ... және ... ... ... ... жүргізу ақпараттық технологиясыз
мүмкін емес. Сондықтан кез келген ... ерте ме, кеш пе ... ... сұрағы туындайды. Басқарманың осындай тенденцияға бей
– жай көз ... бір ... ... ... ... ... немесе басшының қате сома ... ... қол ... ... осы ... ... да ... шешудің ұйымдасқан
түрін табады – бухгалтерлік ... ... ... ... ... ұйымның алдында тұрған бір
қатар аталмыш тапсырмаларды [9] орындауға болады:
• тапсырманы орындауды ... ... ... ... қамтамасыз ету;
• білімді жіне ақпаратты эффектілі басқарудың, кірістің және ... ... ... ішкі айналымынан қағаз құжаттарын алып тастау;
• оперативті электронды архивтің бар болу есебінен қағаз ... ... және ... ... елімізде Б. В. Алахов, В. Б. Ефетов и Ю. П. ...... ... ... ... ... үшін программалық
қамсыздандырулар жасалып жатыр. Бұл облыстағы өзгерулер ... заң ... ... ... ... ... ақпараттық технология облысындағы прогресске байланысты.
Қазіргі кездегі бухгалтерлік есептің ... өз ... ... ... ... учаскілерін қамтитын бухгалтерлік және
аналитикалық есепті жүргізудің құралдарын қосады.
Қазіргі кезде ... ... ... ... құру
концепциялары [11,12] кәсіпорынды автоматтандыру ұғымын кеңейту және тек
қана регламенттелген (бухгалтерлік және ... ... ... эффектті
жүргізуді емес, сонымен қатар есептің біріншілік, қоймалық, басқарушылық
және басқада есеп ... ... ... ... ... ...... механизмі арқылы сипаттау әр ... ... ... функциясын шектетеді, бұл жағдай жалпы
кәсіпорынның жұмыс істеу ... ... ... ... ... енді тек қана ... таратылған модульдердің жиыны емес, ал
кәсіпорынның ресурстар есебінің жалпы көп функциялы жүйесі.
Бірақ ... ... тек қана ... есеп ... ... ... 7.7» қолданылса, онда кәсіпорынды басқаруды
автоматтандыру ERP- жүйесінде [14] кедергілермен ... ... осы ... ... шешу ... ... ... ал негізінде
1С:7.7 Бухгалтерлік және 1С:7.7УПП (өндірістік кәсіпорынды ... ... ... ... орындалуы тиіс:
• 1С:7.7 Бухгалтерлік/SQL (автономды шешім), 1С:7.7 УПП/SQL (бухгалтерлік
ERP фрагменті ретінде) өнімдерінде ... ... ... ... ... ... ... тұрақтылыққа (жұмыстың тоқтамауы), өткізгіштілік
қасиетіне (Рс) және арыздарға қызмет көрсету циклына (Тц) ... 1С:7.7 ... --> ... ... бөлімінде) миграция
технологиясын өңдеу;
Тақырыптың өзектілігі жаңа, бірақ талап етілетін 1С:7.7 ... ... ... үшін ұсынылып отырған ... ... ... 1С:7.7 УПП ... ... ... ... мақсатқа сай қолданылу. Өңдеушілерге еңбек
сіңіргіштікке және ... ... [16] ... ... бір ... ... 1С :7.7 УПП регистрлерінің механизмдерін қарастыру
тақырыптың өзекті мәселесі болып ... ... ... ... ... мемлекеттік университеті
“Автоматтандыру және басқару” кафедрасы
«БЕКІТЕМІН»
Кафедра меңг. ___________ А.Д.Золотов
«___» _________________ 2008 ж.
(дата)
(айы)
ТАПСЫРМА
Дипломдық жобалау барысындағы ... ... ... жоба ... ... ... кадрлық есебін жүргізетін
автоматтандырылған жүйе құру
Ізденістің басталуы 3.04.2008 ж,. аяқталуы 29.04.2008 ж.
Жетілдірілетін нысанның қысқаша сипаттамасы.
← Көп ... ... ... пациенттермен жұмыс жүргізуге
арналған әр түрлі салалы жүйе болуы қажет.
← Есепке алу модулі құрлыс ... ... мен ... ... бір ... ... бүртұтас программалық жүйе
құра алуы және осы аталған мәліметтер жөнінде есептер жүргізе алуы тиіс.
← Жүйенің максималды ... және ... ... ... ... ... бірге жұмыс жасай алуы.
← Есептерді құрастырудың тиімді жүйесі. Есептер шаблондарын ... ... ... ... ... ... барлық бөлімдер бойынша статистикалық және
аналитикалық бухгалтерлік есептер жүргізуге ... Оны ДИЦ ... ... ... Өзім ... істеген оның версияларының ішіндегі ең
алғашқысы - 3.0 версиясы. Аналитикалық есеп табиғи және ... ... есеп ... ... ... ... жетекшілігі
де екі кітапқа бөлінген: ... ... және ... Өткізулерді енгізуді қолмен теруге болады, бірақ негізінен ол
үшін өткізуді 1 ден ... ... ... генерациялайтын бланкілер
қолданылады.
Осы дипломдық жобада істелген жұмысқа қарап, біз бұл программаның ... ... ... ғана ... яғни оның ... отырып, қоғамның әр түрлі салаларына арналған программалар құруға
болатынына көз жеткізуге болады.
Операциялар ... ... ... соң, ... ... ... үшін ... өңдеу қажет. Бұл бағдарламаның
тағы бір ерекше ...... ... жоспарларын жүргізу
мүмкіндігі. Бухгалтерия жоспары – бұл күйлеу түрлері (кәсіпорын, ... ... ... ... ... ... және
т.б.), яғни әртүрлі бірнеше кәсіпорындарды бір ... бір ... ... үшін бағдарламаны күйлеуімізге болады. Бұл мәліметтердің
артуына әкелмейді, ... ... ... ... ортақ бланкілерді,
аналитикалық белгілерді қолдануы мүмкін.
Бүгінгі күні бухгалтерлік бағдарламалар арасындағы ең танымалысы –
1С:Бухгалтерия – ... ... ... ... және ... есеп ... ... әмбебап бухгалтерлік бағдарлама.
Аналитикалық есеп табиғи және ... ... ... есеп ... жүргізіледі.
Бағдарлама өткізулерді қолмен немесе автоматты түрде ... ... ... ... ... ... ... журналында өткізулерді көру кезінде оларды кез-келген уақыттық
интервалмен шектеуге, топтастыруға және өткізулердің әртүрлі ... ... ... ... ... ... қалыптасытыру режимі бар, ол
бухгалтерлік тілмен айтар болсақ есеп ... ... және ... оған шоттар және аналитикалық есеп нысандары бойынша қалдықтар
мен айналымдарды қосуға мүмкіндік ... Осы ... ... ... ... ... ... сонымен қатар бұл режим кез-
келген формада ұйымның қаржы қызметінің анализі үшін ішкі есептер ... ... ... бағдарламада ақпараттардың резервті көшірмесін
сақтау функциясы және архивте ... ... ... ... ... ... ... заңға және есеп берудің белгілі бір
түріне ... ... ... ... "1С" ... ... және
аппараттық платформалар үшін дайындалған: DOS, Windows, Windows ... (1996 г.), Power ... (1996 ж.). ... бірнеше
модификациялары бар: негізгі, кәсіпқой (күрделі ... ... ... желілік.
«БЭСТ» ПҚ («Интеллект-Сервис» фирмасының жобасы) бір-бірімен
байланысқан бағдарламалық модульдердің ... ... ... ... ... ... кітапты (бас бухгалтердің АЖО ) жүргізу;
кассалық операцияларды есептеу; банкпен операциялар есебі; ... ... ... запастарды есептеу; тауардар мен дайын өнімді есептеу;
сатуды ... ... ... ақы.
Сатуды басқару, жеткізушілер және сатып алушылармен есептесу, сату
залының ... ... ... құндылықтар,
номенклатура, сақтау орындары сияқты топтар бойынша кәсіпорын ресурстарвн
есептеу мақсатын шешуге мүмкіндік беретін функциядан ... ... – 4» – ... ... ... ... «Сатып алуларды басқару» атты жаңа
қолданбалы жүйе, жеткізушілер, контрагенттер және сатып алушыалрдың тіркеу
есеп шотының реестрін құрастыруды және одан ... ... ... оның ... автоматты түрде сату-сатып алу келісімдері ... ... ... ... кәсіпорындар үшін "БЭСТ-4" әрбір дүкен үшін жеке
прайс-парақтар ... ... ... ... сату ... бойынша
нақтылы есеп алу үшін қолданылатын прайс-парақтар архивін ... ... Жүйе ... ... ... ... ... штрихтік кодтау жүйесін қолдайды. Жүйе тәуелсіз ... саны үшін есеп ... және оны ... ... тек қана ... ... пайдалануға мүмкіндік береді.
Жүйенің тағы бір ерекшіліктері ретінде қолайлы интерфейсін көп ... ... ... кәсіпорынның қажеттілігіне сай бағдарламаны
күйлеудің қарапайымдылығын атауға болады.
"Интегратор" ... ... ... ... ... ... "Интегратор 3.0" версиясының желілік қолдану салалары мен қызмет
түрлері әртүрлі өндірістік кәсіпорындардағы жұмыстары үшін ... 3.0" ... ... ... ақша ... ... ... және кредиторлар; материалдар өнім тауарлар; МБП; жеткізушілер
және өткізушілер; негізгі қаражаттар және ... емес ... ... сатып алушылар мен ... ... ... ... ... есеп ... ... орындау барысында жүргізілген
патенттік зерттеулер бойынша
Диплом жобасының тақырыбы – «Құрылыс ... ... ... ... жүйе құру»
Іздеу тереңдігі: 2001 жылдан 2006 жылға дейін
1. Патенттік зерттеулер жүргізу ... ... ... ... ме? Жетпесе қандай себептерден?
- Мақсатқа қол жетті, ізденіске сай келетін ақпарат яғни аналогтар табылды.
2. ... ... ... ... болады? № 4565 патенті
бойынша Ресей ... № Ғ 87 D 45/25, 1/12 ... ... ... ... қайсысын жобаланатын техника объектісінде
қолдану пайдалы болады?!
- Патент № Ғ 112 K 1/00, 1/12 ... , ... ... ... ... ... жобасында жобаланылатын техника ... ... ... сериялап шығаратын қандай еліміздегі және шет елдердегі
фирмалар табылды? ... және ... ... ... ... жабдықтарын шығаратын Қазақстан фирмалары табылған
жоқ.
Тапсырма берілді «______» _____________2008ж.
(уақыты)
(айы)
Орындаушы ... ... ... ... жоба ... ____________ Т.Б. Мадиев
(қолы) ... ... ... ... «1С:7.7/SQL программасында құрлыс компанияларына
арналған ... ... ... ... ... ... ... қарастырылды. Сонымен қатар бұл
тақырыптың жаңа ... ... сай ... оның экономикалық жағынан
тиімді екені дәлелденді. Дипломдық жобада ... ... кіші ... ... ... ... шешеді. Өнім шығындарды және фирмалардағы құжаттармен жұмыс
істеу (іздеу, сақтау, орындалуды бақылау) ... ... ... ... барлық жерде қолданыла алады. Әзірленген программалық қамсыздандыру
ішкі офистерде бухгалтерлік ... ... үшін ... Фирмадағы
өңделетін ақпараттардың көлемінің өсуіне байланысты бухгалтерлік есептің
автоматтандырылған жүйесі маңызды болып табылады.
Жобаның ... ... ... ... жарамдығын
бағалауға және оның күшті және ... ... ... ... ... ... программдық өнімнің келешекте өңделу стратегиясына және
оның таралу стратегиясына әсер етуі мүмкін.
Программалық ... ... ... өнімнің
орнату және қолдану қарапайымдылығы; мәліметтерді бірнеш жыл бойы сақтау
мүмкіндігі; ... ... ... технологияларын қолдануы;
программдық өнімнің жеңіл модернизациялануы.
Программалық қамсыздандырудың ... ... іске ... үшін тек бір ... жұмысын іске асырады;
Программдық өнімнің талдауын жүргізу нәтижесінде күшті жақтары жіне
бірнеше мүмкіндіктер ... ... ... ... ... жоқ. ... ... стратегиясы дұрыс таңдалған және
түзетулер қажет емес.
Программдық қамсыздандыруды әзірлеуге және шығындарды есептеу ... ... ... іске ... ... ... үшін шығындар
сметасы келесі экономикалық ... ... ... ... ... төлеу фонды; әлеуметтік мұқтаждықтарға ... ... ... ... тиімділік есебіндегі материалдық шығындар келесі
бөліктерден тұрады: тікелей ... ... ... ... кететін шығындар; байланыс қызметтеріне ... ... ... қолдануға кеткен төлемдер. Жанармайға және энергияға
шығындар қосымша шығындарға қосылған.
3 1С:7.7/SQL ... ... ... ... ... ... ... түрлері
Көптеген кәсіпкерлік сектордың кәсіпорындары экономикалық талдау
мақсатында бір қатар ... ... ... ... Ең көп ... түріне байланысты, көлеміне, қызметтің сипатына, салалық бұйымына,
өндірістегі ... ... ... ... ... ... байланысты
топтасуы [11]. Меншік түріне байланысты кәсіпорындар келесі ... ... ... олар не ... ... ... өмір сүре
алады, тәуелсіз фирмалар, немесе ... және ... ... ... ... ... ... капитал үлесі бар
фирмалар да жата ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттің қармағында (таза мемлекеттік, соның ішінде
муниципальді) немесе капиталдың үлкен ... ... ... оның
басқаруында шешуші роль атқаратын болса.
Сурет 3.1 Кәсіпорындардың бухгалтерлік топтары
Санына байланысты кіші кәсіпорындар басым ... ... ... ... ... ... көрсеткіштерден аспайтындарын
жатқызады: саудада және тұрмыстық қызмет көрсетуде – 30 ... ... – 50 ... ...... салада, ауыл шаруашылығында – ... ... және ... – 100 ... ... ... ... және бейөндірістік)
кәсіпорындардың топтастырылуы салаға жатуына байланысты топтастырылуына
жақын және олар ... ауыл ... ... ... ... және т.б. ... бөлінеді..
Кәсіпорынның осыдан басқа жарғылық ... ... ... бар (3.2 – ... 3.2 ... ... капиталының мөлшері
бойынша топтастырылуы
Осы топтастырылулар Қазақстан Республикасының заңдарына ... ... ... ... ... серіктестік (ЖШС) болып, жарғылық капиталы
құрушы құжаттардың мөлшері бойынша үлеске бөлінген бір немесе ... ... ... қоғам танылады.
• Акционерлік қоғам (АҚ) болып жарғылық капиталы ... ... ... ... ұйым танылады. Ашық АҚ – ның
минималды жарғылық капиталы – 1000 еңбек ... ... ... ... АҚ – ның – 100 ... Коммерциялық емес ұйым (КЕҰ) болып, өзінің қызметінде пайда табу
негізгі мақсаты ... ... және ... бола ... ... арасында бөлінбейтін ұйым танылады. КЕҰ – ның меншікті
жарғылық капиталы болмайды, ... өз ... ... ... бір
қатар «беделі» болады.
3.2 Бухгалтерлік есеп ерекшелігі
3.2.1 Негізгі ұғымдар мен бөлімдер
Бухгалтерлік ... ... ... ... ... операция
жасайды:
• ұйымның жетекшісі – ұйымның атқарушы ... ... ... жұмыстарын жүргізуге жауапты адам;
• синтетикалық есеп – ... ... ... ... белгілі – бір экономикалық белгілері бойынша ... ... ... және шаруашылық операцияларға
байланысты бухгалтерлік есептің жалпы мәліметтерінің есебі;
• аналитикалық есеп - әр бір синтетикалық ... ... ... ... шаруашылық операциялар туралы бөлшекті ақпараттарды топтастыратын
жеке, материалдық және басқа аналитикалық шоттарда ... ... ... ... ... жоспары – бухгалтерлік есептің
синтетикалық шоттарының жүйеленген ... ... ... – бухгалтерлік есептің мәліметтері негізінде
құрастырылатын ұйымның ... және ... ... туралы және оның
шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы мәліметтердің бірегей жүйесі;
Қазақстан Республикасының заңына [5] ... ұйым ... ... ... операциялардың бухгалтерлік есебін шоттардың жұмыс жобасына
қосылған бухгалтерлік есептің өзара байланысты шоттарында екі ... ... ... ... ... ... ... бойынша
айналымдарға және қалдықтарға сәйкес болуы керек. Бухгалтерлік есеп келесі
негізгі мәселелерді шешеді:
• бухгалтерлік есепті қолданушыларға қажетті ұйымның қызметі және ... ... ... ... және ... ... ... шаруашылық операцияларды ұйымдастыруды жүзеге ... ... ... сай материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарды нақтыланған
нормалар, нормативтер мен жүйелерге сәйкес Қазақстан Республикасының
заңдарын сақтауды бақылау үшін бухгалтерлік ... ... ... қамтамасыз ету;
• ұйымның шаруашылық қызметінің кері нәтижелерін болдырмау және ішкі
шаруашылықты резервтерді шығару, ... ... ... ... ... есептік шоттар бағыттарын құрастыру
Шаруашылық қызметтің мүлігінің, міндеттерінің және ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік есептің
өзара байланысты шоттарында екі ... ... ... Есеп пен
есептіліктің және қазіргі кездегі талаптарға сай бухгалтерлік ... ... ... синтетикалық және аналитикалық шоттары бар
бухгалтерлік есеп шоттарының жұмысшы жобасы ҚР – ның ... ... ... есептің шоттар Жоспар негізінде ұйыммен бекітіледі.
Кәсіпорынның қаржылық – шаруашылық қызметінің бухгалтерлік ... ...... ... ... ... субшоттар мен синтетикалық
шоттардың жүйеленген тізімі [18].
Бухгалтерлік есептің ... ... ... ... ... ... ... тигізетінін жүйелі көрінісін алу үшін
арналған. Шоттар Т – түріндегі кестені білдіреді, оның сол жағы ... ... және «Д» ... ... ал оң жағы ... және «К» ... Шоттар мүліктің әрбір түрінің, капиталдың, ... ... ... ... үшін ашылады.
Шоттардың корреспонденциясы - шаруашылық операциялар кезіндегі шоттар
арасында туындайтын байланыс. Шоттар ... ... ... түрде
кескіндеу бухгалтерлік проводка деп аталады [18]. Проводканың схемалық түрі
3 – ші ... ... ... ... ... алмасатын ақпарттық ағындарды
талдайық.
Кесте 3.1 Ақпарттық ағындар
|Кірістік ақпараттық ағындар ... ... ... |
|1 ... |3 |Шот – ... |
|2 ... |4 ... накладнойлар|
|3 |Шот – фактуралар ... |
|4 ... ... накладнойлар |  |  |
|5 ... |  |  |
|6 ... ... |  |  |
|7 ... ... |  |  |
|8 ... ... |  |  ... ... |  |  ... 3.2 ... топ ... ... ақпараттық ағындар
|Кірістік ақпараттық ағындар ... ... ... |
|1 |Кірістік ордер |14 ... |
|2 ... ... ... |15 ... накладная |
|3 |Материалдық ... ... алу |17 ... акті |
| ... | | |
|4 ... ... |18 ... |
|5 ... |22 ... ... |
|6 |Сақтау орындарындағы |23 ... ... |
| ... ... | | |
| ... жөнінде есеп | | |
|7 ... ... үшін |24 ... ... |
| ... ... | | |
| ... ... | | ... Бухгалтерлік баланс
Бухгалтерлік баланс – бұл шаруашылық құралдар (актив) мен олардың
қайнарлары (пассив) туралы ... ... ... - бір ... ... көрініс қалпы бойынша ұйымның қаржылық және ... ... ... ... есеп ... ... және бухгалтерлік есепті жүргізу
бойынша ережелермен бухгалтерлік ... және ... ... ... [6] ... ... көп жағдайда ұйымның қызметінің сипатына
байланысты өндірістік және бейөндірістік (бюджетті, коммерциялық емес)
ұйымдарда ... ... ... айырмашылықтары бар.
Барлығынан бұрын, бұл қаржылық ұйымдардың ҚР–ның Қаржы министрлігімен
бекітілген шоттарының [7] ... ... ... ... ... шоттар жоспарында «Негізгі өндіріс», ... ... ... және ... ... жоқ. ... ... бойынша
бөлінуі де бар.
Бюджетті ұйымнан басқасының барлығы құрылтайшылық құжаттарға ... ... ... ... ... ... ... иесіне,
сонымен қатар мемлекеттік статистиканың жергілікті органдарына тапсырады.
Мемлекеттік және муниципальды унитарды ұйымдар бухгалтерлік ... ... ... ... ... ... ... алады.
Есептілікті тапсыру периодтылығына да көп көңіл бөлінеді, оның
ішінде: ... ... ... ... ... ... ... үш
айда бір (кварталдық) және жылдық ... ... ... ... (бірлестіктер) және олардың құрылымдық ... ... ... ... ... бойынша есептілікті
жылына бір рет қана, келесідей оңайлатылған түрде тапсырады:
• бухгалтерлік баланс;
• кіріс пен шығын ... ... ... ... ... байланысты қолданылу есебі;
Осыған қоса барлық ұйымдар үшін ... жыл 1 – ші ... 31 – ... дейінгі уақыт болып табылады.
Есепке алынатын алғашқы құжаттардың да ... ... ... ... құжаттың атауы;
• құжатты құрастырған уақыт;
• құжатты құрастырған ұйымның атауы;
• шаруашылық операцияның мазмұны;
• шаруашылық операцияны өлшеудің натуралды және ... ... ... ... ... және оның дұрыс көркемделуіне
жауапты қызметшілердің аттары;
• көрсетілген адамдардың жеке қол ...... ... ... ... етіледі (кіші коммерциялық ұйымдарда
бухгалтерлік есепті ұйымның басшысы ... ... ... ... ... схемалық түрде 5 – ші ... Онда ... және ... ... ... ... және әр түрлі аспектілері көрсетілген.
3.3 Қазақстан нарығындағы бухгалтерияға шолу жасау
3.3.1 1С – 1С:7.7 ... ... ... ... кең таралған шешімдерінің бірі 1С:7.7
Бухгалтерлік болып табылады, ол коммерциялық қызметтің кез келген түрін:
көтерме және ... ... ... сауда, қызмет көрсету, өндірісті
орындайтын ұйымдардың міндетті ... ... ... қоса,
бухгалтерлік және салықтық есептіліктерін автоматтандыруға арналған.
Бухгалтерлік есептің әдістемесі ... ... әр ... бухгалтерлік есептің шоттары бойынша сияқты, аналитикалық
есептің қажетті кесімі ... бір ... ... ... етеді.
Қолданушылар есепті саясатты ... ... ... ... ... жаңа субшоттар аша алады және аналитикалық есептің кесімін
жасай алады [19].
Егер бухгалтерлік қызмет ... ... ... ... болса,
мысалы, алғашқы құжаттарды жазу және ... ... ... ... ... бухгалтерлік қызметінің алдында тұрған
барлық мәселелерідің шешімін қамтамасыз ... ... ... келесі схемамен көрсетілген.
1С:7.7 Бухгалтерлікте «Сауданы басқару» және ... ... ... ... ... ... ... шешімдермен бірлесіп қолданылу
мүмкіндігі жасалынған, сонымен қатар ... ... ... да ... ... ... көрсетудің негізгі әдісі бухгалтерлік
есептің алғашқы құжаттарына сәйкес келетін конфигурация құжаттарын енгізу
болып табылады. Одан басқа, жеке ... ... ... етіледі.
Проводкаларды топтастырып енгізу үшін типтік операцияларды қолданылуға
болады – қолданушымен тез және оңай ... ... ... ... қолданылу кезінде бухгалтерлік проводкалар құралады,
оларды тек қана проводкаларға арнналған журналдан көруге ... ... ... журналдан білу өте оңай: проводка жазуының үстінен
тышқанмен екі рет басып, берілген проводканы құруға негіз ... ... ... формасын ашуға болады. Ол А қосымшасында, А.2 –
суретінде көрсетілген.
Бухгалтер ... ... ... ... ... ... ... формасын шақыру жолымен осы немес басқа
проводкаларды түзете отырып ... ... ... жұмыс
істей алады. Бірақ, жақсы жұмыс ... ... ... кез келген
есептілік периодының ұзақтығында ... ... саны ... ... ... ... ... рентабельді болмай
шығады.
Тауарлық – материалды құндылықтардың ... (ТМҚ) ... ... ... ... ... талап етеді. ... ... ... ... автоматты
механизмінің және басқа құжаттардың негізінде екінші бір құжатты енгізу
мүмкіндігінің (А.3 – ... ... ... (А.4 және А.5 ... көмегімен қолданушының жұмысын максималды түрде жеңілдетеді.
Тауарлардың, материалдардың және ... ... ... ... ... ПБУ 5/01 ... - ... запастардың
есебіне» және оны қолданылудың әдістемелік нұсқауларына сәйкес жасалған
[19].
Тауарлық – ... ... ... ... және
шығуының шаруашылық құбылыстары ақпараттық базаға сәйкесінше құжаттардың
енгізілуі арқылы тіркеледі. Осы жағдайда бухгалтерлік ... ... ... ... реквизиттері құжаттағы ақпараттар
негізінде толтырылады.
«Тауарлардың және қызметтің түсуі» құжатын енгізу ... ТМҚ ... ... түсіп жатқан ТМҚ номенклатурасы «Тауарлар» қосымшасындағы
құжаттың ... ... ... (А.7 – ... ... қатар,
кестелік бөлікті толтыру процесінде, қолданушыға әрбір номенклатуралы
позиция үшін ... ... ... ... ... шоттарын,
салық есебінің шоттарын және кейбір басқа мәліметтерді бере алады. Бұл
мәліметтер конфигурациямен ... ... ... ... ... «Тауарлар» қосымшасының кестелік бөлігінің ... ... ... ... дебетінің субконты (аналитикалық есеп
объектісі) ретінде «Номенклатура» анықтамалығынан «Тауарлар» ... бір ... ... элементі көрсетіледі. Осылайша, ТМҚ
аналитикалық есебі «Номенклатура» анықтамалығының ... ... ... тауарлық – материалды құндылықтардың атаулары және
басқада реквизиттары сақталған.
ТМҚ есебінің бухгалтерлік шоттарын орын бойынша ... ... ... ... ... ... ... арнайы тізімнен сәйкес
келетін жазуды таңдайды. Есептің шотын ... үшін орын ... ... ... басқада ұқсас сізімнен сәйкес келетін жазу таңдалады. Орны
бойынша принципін қолданылуға сәйкес ТМҚ есебі ... ... мен ... ... ... ... түрде бөлуге
болады.Бухгалтерлер жалпы ... ... ... ТМҚ ... ... ... ... қою үшін қолданылатын тізімдерді
толтырады және бақылау ... ... де ... алдын – ала
толтырылған тізімдер бар). Ал, ТМҚ ... ... ... ...... қаруландыру бөлімшелерінің
қызметшілері, өндірістік бөлімшелер және т.б) ... ... ... ... және басқада реквизиттармен ... одан ... ... ... сай ... түрде қалыптасады [20].
Бухгалтерлік есептердің шоттарында ТМҚ синтетикалық есептерінен
басқа, конфигурация олардың түрлері бойынша ... ... ... ...... позициясы (яғни «Номенклатура»
анықтамалығының элементі) және сақталу орны ... ... Бұл ... және бар ... ... ... ... қалыптастыруға
көмектеседі.
Контрагентпен келісім туралы мәліметтер және есеп – қисаптың ... ... ... тиіс. Және де бір контрагентпен әр түрлі
есептесу шарты бар бірнеше келісім жасалуы ... ... ... ... ... ... проводкалар автоматты түрде қалыптасады. Осы ... есеп ... ... ... ... ... кредиттің
субконты ретінде көрсетіледі. Проводканың екінші субконты ретінде –
келісім, ал ... ... – есеп – ... құжаты көрсетіле алады.
Конфигурация аналитикалық есепті есеп – қисап құжаттары бойынша
қолданушыларға оның ... жоқ ... де ... алады, яғни келісімнің
сипаттамасында келісім бойынша есеп – қисап бүтінге детальдана алады. Егер
келісім үшін есеп – ... ... ... ... таңдалса, онда
курстық айырмашылықтарды анықтау үшін нақты бір есеп – ... ... ... осы ... есеп - ... ... ... базадан автоматты
түрде ФИФО әдісі бойынша алынады [18].
Құжаттардың соммасы автоматты түрде қарыздарды өтеуге және аванстарға
бөлінеді, өйткені бұл ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік есепте өндірістік процестердің толығымен
көрсетілуіне есептелген. Ақпараттық базада ... ... ...... ... ... ... құндылықтардың орын
ауыстырулары, дайын өнімді және жартылай фабрикаттарды дайындау, ... ... ... ... ... ... тура және жанама
шығындар тіркеледі. Бухгалтерлік есепте өндірістік процестердің көрсетілуі
үшін қолданушылар құжаттарды ... ... және ... ... ... ... ... қалыптастырылуы керек. Проводкалардың
реквизиттары құжаттардың реквизиттарына тәуелді көрсетіледі.
Құжаттардың ... ... ... ... проводкаларға арналған журналдың фрагментін ашып ... ... ... ...... құжаттарының
көмегімен дайындалуы мүмкін, ал жұмыс күнінің ұзақтығында шығарылған дайын
өнім «Бір ... ... ... құжатында тіркелуі мүмкін (А.11 ... ... ... ... ... ... үшін айдың аяғында
аяқталмаған өндірістің ... ... оның ... ... ... ... ... атауы да солай –
«Аяқталмаған өндірістің инвентаризациясы» (А.12 – ... Бұл ... ... есеп ... ... ... және ай бойына дайын өнім өндірісіне автоматты ... ... ... ... мәліметтерді түзетіп, аяқталмаған өндірістің
қалдықтарын әкеледі.
Егер кәсіпорынның құрамына бірнеше өндірістік бөлімшелер кіретін
болса, онда «Бір сменадағы ... ... және ... ... ... ... өндірістік бөлімше үшін енгізіледі.
Негізгі құралдардың есебі бойынша операциялар – түсуі, ... ... ... ...... ... ... – ала қарастырылғандай, негізгі құралдар кәсіпорында әр
түрлі әдіспен пайда болуы ... оны ... алу және ары ... ... ... ... нәтижесінде, монтаж нәтижесінде.
Негізгі құралдарды сатып алу және монтажбен байланысты ... ... ... ... ... ... алу ... ақпараттық базаға бухгалтерлік
есеп үшін және ары ... ... ... үшін қажетті мәліметтер
енгізіледі. Көп жағдайда бухгалтерлердің негізгі құралдардың есебін жүргізу
мәселесі осымен аяқталады. Негізгі ... ... ... ... ... ... жүргізіледі (А.13 – суреті).
Негізгі құралдарды тіркеу кезінде оның бухгалтерлік есеп шоты және
амортизация шоты, материалды жауапты адам ... ... ... ... ... ... пайдалану мерзімі көрсетіледі. Амортизацяның күрделі
әдістері қолданыла алады, ай бойына есептелген ... ... ... ... ... ... ... объектілері арасында бөлуге
болады. Маусымына байланысты қолданылатын ... ... ... ... ... ... болады.
Негізгі құралдардың түсуімен, шығарылуымен және ... ... ... ... ... ... енгізіледі.
Материалды емес актив ғылыми – зерттеу жұмыстарының (НИОКР) соңғы нәтижесі
ретінде тіркелуі ... осы ... осы ... ... шығындар объектінің
бастапқы құнында ескерілуі мүмкін. Материалды емес активті есепке алған
кезде, ақпараттық ... ... емес ... ... ... көрінуі үшін және ары қарай амортизацияны ... үшін ... ... (А.14 – ... ... және ... байланысты санауларды есептеу ақпараттық
базаға сәйкес ... ... ... ... ақыны есептеудің
автоматтандырылған механизмінің көмегімен орындалады.
Еңбек ақыны есептеу функционалы автономдылықтың мәнді дәрежесіне ие.
Бұл ... және ... да ... ... ... ... ... байланысты. Сондықтан, конфигурацияның басқа жүйелеріне
қарағанда еңбек ақыны есептеу ... ... ... ... және ... ... ... Бухгалтерлік есепте жұмысшылардың санаулары мен ұстап қалулары
туралы мәліметтердің көрінуі үшін «Регламенттелген ... ... ... ... арналған (А.15 – суреті).
Ұйымның қызметкерлеріне еңбек ақыны төлеу және ... ... ... шотына санау ақшалы құралдарды басқару жүйесінің
ақшалы құжаттарымен тіркеледі. Бұл ... ... үшін ... ... ... ... – ала ... бұл бухгалтерлік
есепте жұмысшылар мен бюджет алдындағы қарыздарының өтелгені ... ... ... Және де ... есепте нақты жұмысшылармен
өзара есептесудің қалпының ... ... ... үшін ... ... қатысты еңбек ақы» жүйесінің құжаттарына сілтеме
жасалуы керек, өйткені осы құжатта жұмысшылардың саны және ... ... ақы ... көрсетіледі (А.16 – суреті).
Бір ақпараттық ... ... ... ... есебін жүргізу
мүмкіндігіне байланысты 1С:7.7Бухгалтерлік кішігірім ... ... ... ... ... ... бар ... қолданыста бола алады.
3.3.2 1С – 1С:7.7 ӨКБ шешімі
«Өндірістік кәсіпорынды басқару» (ӨКБ) ... ... ... бизнес – процестерін есепке ала отырып, ... ... ... ... үшін бір ... кеңістік құрады.
Сонымен қатар бұл ... ... ... кірісті шектейді.
Қолданбалы шешім (Б.1 – суреті) ... ... ... жеке ... ... ... құралдарды басқару жүйесі,
бухгалтерлік есеп жүйесі және т.б. (Б.2 – ... ... ... ... ... ол осы ... ... түсінуді оңайлатады.
Қолданушылардың ағымдағы ... ... ... ... ... ... жалпы ақпараттық база,
холдингке кіретін барлық ұйымдарды ... ... ... Бұл ... ... сыйымдылығын, ақпараттың жалпы массивтерін әр ... ... ... ... ... Сондықтан барлық ұймдарда
басқарушылық және ... ... және ... есеп
жүргізіледі, бірақ регламенттелген есептілік ұйымдар ... жеке ... ... ... ... бір рет ... және
басқарушылық, регламенттелген есептерде ... ... ... ... ... жоқ. ... операцияны тіркеу құралы болып
құжат табылады, және де жұмысты тездету үшін «орын бойынша» ... ... ... жаңа ... ... ... ... енгізіледі.
Қолданбалы шешімде әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... және салықтық мәліметтердің тәуелсіздігі;
• басқарушылық, бухгалтерлік және ... ... ... ... және салықтық ... ... және ... ... және ... бағалануларының
сәйкестігі;
Ұйымдар бойынша регламенттелген (бухгалтерлік және салықтық) ... ... ... ... басқарушылық есеп үшін ол уақытта жалпы
кез келген валюта таңдалып алына алады. Әр түрлі ... бір ... ... салудың әр түрлі жүйесі қолданылады: бір ұйымда – салық
салудың ... ... ...... ... және
бухгалтерлік есептің әртүрлі саясаты да қолданыла алады. Одан басқа,
ұйымның ... жеке ... ... ... ... ... ... салық ретінде қолданыла алады.
Басқарушылық және регламенттелген ... ... ... ... стандарты (ҚЕХС) бойынша жүргізуге болады. Еңбек
сыйымдылығын түсіру мақсатында ҚЕХС бойынша есеп оперативті емес ... ... ... ... ... ... ... және басқарушылық есеп кәсіпорынның ішінде өңделген
корпоративті ... ... ... және ... бизнес –
процестерді басқару үшін қажетті мәліметтерді алу үшін қызмет етеді.
Дұрыс жобаланған ... ... ... ... ... беруі тиіс:
1. Не өндіріледіт произведено?
2. Бізге оны қанша уақыт өндіруге болады?
3. Біз не ... ... не ... Біз не алдық? (пайда)
Бұл жағдайда жоспарлаудың барлық ... ... ... бөлу керек
болады. Әрбір кезең уақыт горизонтымен, мерзімділікпен, бөлшектеудің анық
дәрежесімен сипатталады.
Ұзақ уақытты жобалар үшін ... ... жыл ... ... тиіс.
Сурет 3.3 Кәсіпорынның қызметін жоспарлау және бақылау
Басқарушылық есеп – бұл ... ... ... ... жүйе.
Оның регламенттелген жүйеден ерекшелігі, басқарушылық есептің міліметтері
іште ғана ... ... Оның ... ...... ... ... кезінде көмек көрсету, сондықтан басқарушылық есептің мақсаты ... ... ... ... ... ... есепті өңдеу кезінде
конфигурацияда қазақстандық ... ... ... ... ... ... басқарудың негізгі әлемдік стандарттары,
тенденциялары және әдістемелері ескерілді [21].
Холдингтік құрылымды кәсіпорындар үшін холдингкке кіретін барлық ұйым
бойынша ... есеп ... ... есеп ... ... ... ... және ол регламенттелген ... ... ... Операцияны орындау фактісі бірақ рет
енгізіледі және ары ... ... және ... ... ... ... және ... есептер бір – біріне
тәуелсіз жүргізіледі. Шаруашылық ... ... және ... ... ... ... ... қаса, конфигурацияның
сервистік құралдары көп жағдайда қолданушыны ... ... ... ... ... ... және ... есептерде
көрсететін барлық құжаттарда салықтықтық есепті жүргізу ... кеш ... ... ... 3.3- ... ... есептің негізгі тапсырмалары келтірілген.
Кесте 3.3 ӨКП регламенттелген есептің тапсырмалары
|Есеп түрі ... |
| ... ... автоматты |
| ... ... үшін ... беру |
| | |
| | ... есеп | |
| ... есеп ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... – шаруашылық қызметінің|
| ... есеп ... ... |
| ... оны ... нұсқауына сәйкес |
| ... ... ... көрінуі|
|Салықтық есеп (пайдаға ... ... ... бойынша |
|келтірілген салық бойынша) ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... және ... ... салыстыру мүмкіндігі болуы үшін
ақпаратты ... ... мен ... ... бір – ... ... ... Бухгалтерлік және салықтық есепті
жүргізудің ... ... әр бір ... жеке ... ... ... ... – суреті). Бұндай жағдай ПБУ 18/12 «Пайдаға салық бойынша шығындардың
есебі» талаптарын орындауды жеңілдетеді [6].
ӨКБ 2 – ші кестеде ... бір ... ... және ... ... қолданыста бола алады:
Кесте 3.4 Кәсіпорында ӨКБ қолданылу
|Бөлімшенің толық атауы ... ... ... ... ... ... директор,| ... ... ... ... ... | ... ... кадрлар бойынша директор, IT бойынша | ... даму ... ... | ...... ... |ЖЭБ ... ... | ... – диспетчерлік бөлімше |ӨДБ ... ... ... | ... ... ... | ... толық атауы ... ... ... ... ... | ... ... бөлімшесі | ... ... ... ... ... ... | ... ... және ... ... |ДӨ және МҚ ... ... | ... ... | ... және ... ... бөлімшесі |Ж және ЕҰ ... | ...... ... | ... ... ... |КҚБ ...... ... | ... даму ... | ... құралдардың түсуі бухгалтерлік есептің ережелері ... ... ... ... ... басында «Тауарлардың және
қызметтердің түсуі» ... ... ... ... қондырғы»
ретінде тіркеледі. Осыдан кейін ... ... ... ... ... да ...... құндылықтармен қатар
тіркеледі. Қондырғыларды эксплуатацияға енгізу «НҚ есепке алу» құжатымен
тіркеледі (Б.6 – ... ... ... ... ... тіркелуі
қондырғыларды негізгі құралдар объектілерінің категориясына ауыстыруды
білдіреді.
Кәсіпорынға келіп түскен, ... ... ... ... – соммалық есебі басқа да материалдық – техникалық
құндылықтардың есебіне аналогиялық түде сол ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік және
салықтық есептерде көрсетіледі. Қоймалық бухгалтерлік есептің регистрінде
қондырғылардың партиялық ... де ... онда ... ... мен ... ... Яғни проводка
құрастыруға қажетті саны мен соммасын байланысты мәліметтер осы ... ... ... ... ауысуының, қайта
комплектілеуінің, қалыпының өзгеруінің, модернизациясының, сызылуының,
берілуінің ... ... ... – ала ... ... ... бірнеше әдістері жасалған:
• сызықтық әдіс;
• өнімнің (жұмыстың) көлеміне пропорционалды;
• амортизациялық ... ... ... ... (1000км – ге);
• қалдықтарды азайту әдісі;
• амортизациялық санаулардың бірлік нормалары бойынша;
• тиімді пайдалану мерзімінің ... ... ... ... жеке ... ... амортизацияны санау әдісі негізгі құралдарды тіркеу кезінде
таңдалады (Б.6 – суреті). Айлық сомманы есептеу үшін амортизацияның ... ... ... бөлу ... ... болады. Графиктерді көрсету,
мысалы, негізгі құралдарды эксплуатациялық маусымын есепке ... ... ... құралдардың есебі бойынша ... ... ... және ... есептерде көрінеді.
Қоймалық шаруашылықты ұйымдастыру әр түрлі болуы мүмкін, құрылымы қарапайым
болатындай иерархиялық күрделі болуы да ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін немесе одан алыс жерде.
Қоймалық запастар туралы мәліметтер ақпараттық ... ... ... енгізіле алады: тауардың сипаттамалық
деңгейіне дейін (түсі, өлшемі, габариттары және т.б), ... ... ... және ... ... ... ... Қоймалық запастардың
құндылық бағаларын өзіндік құны бойынша және сатудың потенциалды көлемі
бойынша алу ... ...... құндылықтарды инвентарлау және олардың
нәтижелерін автоматты түрде өңдеу қарастырылған. Инвентарлаудың нәтижелері
бойынша автоматты түрде ... есеп ... және ... ... ... ... ... Одан кейін сызылу және түсу
құжаттары дайындалады.
Запастардың статикалық талдауының құралдары ... ... ... ... ... ... ... түсіруіне, сатылу тұрақтылығына
байланысты ерекшелігін бағалауға көмектеседі, сақтаудың орташа ... – бір ... ... ... және ... ... ... бойынша нашар өтетін тауарды шығаруға көмектеседі.
Жеткізушіден ТМҚ – тың ... түсу ... ... ... конфигурациясындағыдай, «Тауарлардың және қызметтің түсуі»
құжаты қолданылады. Бұл құжаттың ... ... ... материалды
құндылықтардың бағасы, номенклатурасы және басқа да ... ... ... Одан ... ТМҚ – дың ... түсуі келесідей
құжаттардың негізінде тіркелуі мүмкін: «Тауарлар бойынша кірістік ордер»,
«Аванстық есептілік», «Тауарлардың ... «Бір ... ... және ... тауарлық – материалдық құндықтар туралы ақпарат
ақпараттық базада партия кесімінде сақталады. Партия – бір ... ... ... тауарлық – материалдық құндылықтардың жиынтығы. Партия – ... ... ... ... келісімдер, номенклатураның
бірлігінің бағасы және т.б. туралы ... көзі ... ... ТМҚ – дың ... және ... ... ... болады. Тауар қалдықтары туралы, ... – бір ... ... және ... ... ... «Қоймалардағы тауар партиялары
бойынша ведомстволар» есептілігінің көмегімен қарастыруға болады (Б.8 ... 8.0 ... ... саны және ... байланысты жақсы «запасты» қамтамасыз етеді [22]. Бір
қолданбалы шешімді бір ... ... ... ... ... Сондықтан, қолданушылардың санын арттыру кезінде 1С:Кәсіпорын ... және ... ... ... ... ... компьютерлердің
қуатын арттыра отырып, жұмыстың клиент – серверлі нұсқауына көшуге және
одан әрі жүйенің өнімділігін ... ... ... ... 8.0 ... жұмыс істеп тұр.
Қолданушының программасы 1С:Кәсіпорын 8.0 серверімен өзара ... ал ... ... жағдайда MS SQL Server ... ... ... ... 8.0 және MS SQL Server ... бір компьютерде орналасқандай, әр ... ... ... ... Бұл ... ... ... жағдайда серверлер
арасында бөлуге мүмкіндік береді.
1С:Кәсіпорын 8.0 серверін қолданылу мәліметтерді өңдеу бойынша өте
үлкен операцияларды орындау ... ... ... ... ... ... ... өте күрделі сауалдарды орындау кезінде программа
өзіне керекті таңдауды алады, ал барлық аралық өңдеу серверде ... ... ... ... барлық клиентті парк машинасын ... ... ... ... архитектура қолданудың басқа негізгі ... ... және ... ... ... ... ... табылады. Бұл нұсқауда қолданушы ... ... ... ... ... ... ... керек. Кірістің
барлық түрі 1С:Кәсіпорын 8.0 сервері арқылы орындалады.
ӨКБ шешімі қазіргі ... ... ... ... ... ... Қолданбалы шешімнің өнімділігі және жоғарғы
дәйектілігі, масшабталуы, территориялық таратылған жүйелердің ... ... ... ... ... етілген. Қолданбалы
шешімнің ішкі құрылғысы кәсіпорынның ерекше қажеттіліктерін қалыпқа келтіру
және оқу үшін ... ашық ... ... Жүйе ... ... ... процестердің қажеттіліктеріне сәйкес келетін
және әр түрлі салалардың ерекшеліктерін ескере ... кең ... ... ... ... келесідей негіз бола алатын
принциптер [23] жатыр:
• эффектілі өңдеудің және ... ... ... ... ... ... және ... компьютерлік платформалардан
тәуелсіз жұмыс істеуді, басқа да кең таралған және де – ... ... ... арнайы қосымшалармен интеграциялануды
қамтамасыз ету;
• сатылы енгізуге қол жеткізу, кәсіпорынның артқан қажеттіліктеріне
сәйкес комплектіліктің және оның арқы ... ... ... ... кешенді құрудың модульдік принципін қолданылу;
Кесте 3.5 Бизнес-бағыттары
|Бизнес-бағыттар ... ... ... жүйелері» |
|1. Қаржыны басқару ... ... |
| ... есеп |
| ... ... ... және логистика |Маркетинг (тұтынушылар) |
| ... ... |
| ... |
| ... |
| ... ... ... басқару ... ... және ... құн ... |
| ... ... |
| ... ... ... ... ... басқару |Персоналдың есебі |
| ... ... ... есебі |
| ... ақы ... ... ... жүйе ... болып табылады. Оның көптеген компоненттері
автономды түрде функцияланады. ... ... ... тек қана ірі ... үшін ... ... Ірі ... үшін қосымшалардың бір тұтас
пакетін қолданылған мақсатқа сай ... ... Кез ... ... ... ... жеке компоненттерін қоса отырып, минималды
жинақтаудан ... ... ... ... және ... ... мәліметтерді
дайындаудың көптеген құралдары бар. Сонымен, ... ... ... бес әр ... ... бойынша сәйкес аналитикалық есептің
шектелмеген санын қою ... бар. ... ... ... және ... ... түрі және бағыты бойынша және т.б. ақпаратты жинау үшін
он әр түрлі еркін белгісі бойынша ... ... ... ... болады
және кез келген белгі бойынша, олардың комбинациясы бойынша ... ... ... ... ... болады. Мәліметтерді агрерирлеу үшін
күніне дейінгі және т.б. дәлдікпен еркін ... ... ... ... мүмкін.
Сурет 3.4 Жүйе модульдері
Келесі суретте қосымшалар арасындағы негізгі ақпараттық ... ... ... функционалды сұлбасы келтірілген:
Сурет 3.5 Жүйе модульдерінің ақпараттық байланысы
Бірақ, енгізген кезде нақты кәсіпорын ... ... ... ... «НОК» металлургиялық кәсіпорының программалық
қамсыздандыру базасы бойынша эксплуатацияға бірнеше ... ... ... ... - 100% - ға ...... «шикізатты сатып алу», «дайын өнімді сату»).
• «ҚОЙМАЛЫҚ ЕСЕП» - 100% - ға ... ... ... ... ... «БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП» - 100% - ға (топтар: «материалдық», «сату»,
«өндірістік» және «жалпы»).
• «ПРОФИЛЬДІ ЕМЕС ... ... - 100% - ға ... ... ... ... ... (тұрақты, жалпы тұрақты жалға
алу, жылу және электрэнергия ... ... ... ... және ... ... БАСҚАРУ» - 100% - ға («төлемдерді басқару», «банк – клиент»
жүйесімен байланысу, «қаржы құралдарын басқару» ... ... ... ... ... ... ресурстарды басқару
(дебиттік қарыздану/кредиттік қарыздану)).
Кейбір басқа контурлар (персоналды басқару, негізгі өндірістегі
алғашқы есеп, АРМ3 директорлық) ... ... ... бірақ олармен
байланыста болды.
3.3.4 Шешімдерді талдау
Жоғарыда қарастырылған ERP- ... ... ... 1С:7.7 ... негізгі SAP/R3, БОСС, « iRenaissance», «Галактика» жүйелерімен
салыстырғанда енгізілу үшін қымбат емес разрядқа ... [25]. ... емес ... ... ... ... ... [26]) және Business
Control («МираксСофт» [27]) жүйелері бар, осыған сәйкес екі жүйе де ... ... ... автоматтандыру кезінде қолданысқа таңдалуын анықтайлын
қарастырылған жүйелердің кейбір сипаттамалары 4 – ші кестеде келтірілген:
Кесте 3.6 ... және ... ... кейбір параметрлері
|Параметр ... ... ... ... ... ... |45 мың. $ ... |25 мың. $ ... ... – дағы ... |Жоқ |Кең ... |150 ... ... ... |
| | ... ... |ERP ... ... ... ... ... үшін ... ... |
| |– ... ... |
| ... | ... ... ... |Иә |Иә |
В ... ... 8.0 ... ... кофигурациясының (В.1 – кестесі) және ӨКБ (В.2 – кестесі)
кейбір ... ... және ... Бұл ... түрі ... және Қазақстанның қалалары бойынша таңдалған.
Осыған сәйкес ... ... ... 5 – 10 ... ... - тен ... оны кәсіпорындағы
бухгалтерлік есепке арналған программалық қамсыздандырудың ескіргенімен
түсіндіруге болады. Сонымен ... ... ... бір АЖО – ... нұсқада қолданылуының мысалы көрсетілген.
ӨКБ конфигурациясы орташа 40 ... ... бір ... ол ӨКБ – ң ... ақталады және масштабталуына
байланысты шекті сан емес. Осылайша, ӨКБ – ы ... ... ... ... ... базалық программалық қамсыздандыру
сияқты ерекше екендігін көрсетеді.
4 Ақпараттық жүйенің фрагментінің құрылымын жасау
4.1 ERP-жүйесінің жалпыланған құрылымы
Концепцияға [11] ... ... ... ... ... ... ... суреттен көруге болады.
Сурет 4.1 ERP-жүйесінің іріленген құрылымы
Ұсынылып отырған концепциядағы ... жүйе №0, 6 ... жеті ... ... ... ... төрт контурдан тұрады,
олардың меншіктелген сандары : № 2, 3, 4, 5 және бөлшектелінген бір ... ... ... арасындағы негізгі ақпараттық ағындар қою
қара сызықтармен көрсетілген, ал байланыстың өзі жалпы орталықтандырылған
мәліметтер қоры ... ... ОМҚ ... қамсыздандырушы және ERP-
жүйесінің байланыстырушы (жалпы) элементі ... ... ... ... оның
абсолютті дәйектілігі болуы керек.
Осындай модельдің көмегімен ERP-жүйесін декомпозицияның ... ... ... 4.2 ERP-жүйесінің декомпозицияның жоғары деңгейіндегі құрылымы
Бұл суретте қарайтылған ... ... ... ... ... ... ... циклы немесе Жалпы топпен есепті
жүргізу (4.1 модулі).
4.2 ERP-жүйесінің «Бухгалтерлік есеп» ... ... [11] ... ... өңдеу кезінде «Бухгалтерлік есеп»
4 - контурын ерекшелеуге болады, оның өзі келесі модульдерден ... ... ... «4.2 ... ... «4.3 Өндірістік топ» және «4.4 Сатушы
топ». Құрылымды ... ... ... ... ... 15 – ші ... ... болады:
«Бухгалтерлік есеп» контурының бөлшектенген түрі (5 деңгейлі
декомпозицияға дейін) конткрды ... ... ... ... ... ... контуры
Жалпы топтың негізгі операцияларынан басқа негізгі құралдардың есебі
бойынша, касса ... ... ... ... және ... ... Бухгалтерлік баланста көрінісін табатын келесідей бизнес-
процестерді [25] ерекшелеуге болады:
Шикізат есебі – бизнес-процесс «2.3 --> 3.3 --> ... 4.3 ... ... ... ... 4.4 «ТМҚ есебі» бизнес-процесінің моделі
Сурет 4.5 Қиылысатын екі бизнес-процестің ақпараттық модулі
5 1С:7.7 Бухгалтерлік ... ... ... 1С:7.7 ... ... талдау
«1С: Кәсіпорын» жүйесіндегі конфигурацияның барлық нысандары
бірнеше ... ... ... ... ... ... түрі
конфигурацияны құрайтын «құрылыс элементтерін» [16] білдіреді. Түр ... ... ... ... ... ... (5.1 ... 5.1 Конфигурация тармағы
Конфигурацияның жалпы нысандарының тобына ... ... ... көмегімен конфигурация құрылады және қолданушы мен
мәліметтің арасындағы ... ... ... ... ... ... бір ... компаниясы үшін, ондағы ... ... үшін ... есеп ... және ... мерзімде өткізілген
операциялар туралы есеп жасай алатын ... ... алу ... ... ... Қызметкерлер анықтамалығынан тұрады. Әрбір қызметкердің
ерекше номері (код) бар.
Кадрлық есепті жүргізу дипломдық жобаның басты мақсаты болғандықтан,
осы ... ... ... ... атты ... ... ... мәліметтерге қызметкердің құжатының түрі, номері, ... ... кім ... оның ... ... ... үй ... туған
жылы, күні, айы, семьялық жағдайы, еңбек ... ... ... ... ... т.б. туралы мәліметтер жатады.
Жанұя анықтамалығында жұмыскердің жанұясы ... яғни ... ... ... ... туралы мәліметтер тіркеледі.
Осы конфигурацияда қысқаша айтсақ ... ... ... ... ... Военкоматтар, Сынау мерзімдері, ... ... шығу ... ... ... атты анықтамалықтар
бар.
5.1.1.1 Конфигурациялау нысандары
Конфигурацияда келесі нысандарды құру талап етіледі:
Кесте 5.1 Конфигурациялау нысандары
|Нысандар типтері|Нысандар ... ... |
| ... |
| ... |
| ... |
| ... |
| ... |
| |Дом |
| ... |
| |РНН ... ... |
| ... |
| ... |
| ... |
| ... |
| ... |
| ... |
| ... |
| ... |
| ... |
| ... |
| ... ... |Пол |
| ... ... Да, Нет) |
| ... |
| ... |
| ... ... 5.1 ... ... |
| ... |
| ... |
| ... |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... ... |
| ... |
| ... ... ... ... (элемент формасы)
Қызметкерлер анықтамалығының элементінің экрандық формасы келесі түрде
болады:
Сурет 5.2 Қызметкерлер анықтамалығының экрандық формасы
«Қызметкерлер» ... ... ... ... ... ... ... УстТариф()
Тариф = Разряд.Тариф.Получить(РабочаяДата());
КонецПроцедуры
Процедура ПриОткрытии()
Форма.Заголовок(Наименование);
//изменение большинства реквизитов для обычного пользователя
//возможно только документом "Кадровое перемещение"
Если РаботаетАдмин = Да ... ... ... ... ... = ... ... қабылдау жөніндегі бұйрық" құжаты
"Жұмысқа қабылдау жөніндегі бұйрық " құжатының элементінің ... ... ... ... 5.3 ... ... жөніндегі бұйрық» құжатының формасы
«Жұмысқа қабылдау жөніндегі бұйрық» ... ... ... ... дипломдық жобаның қосымшасынан көруге болады.
5.1.4 "Кадрлық ауысу" құжаты
"Кадрлық ауысу " ... ... ... ... келесі
суретте көрсетілген:
Сурет 5.4 " Кадрлық ... " ... ... ... ... ... ... элементінің формасын құрастырудың
программалық модулі қосымшада берілген.
5.1.5 «Жұмыстан шығару жөніндегі бұйрық» құжаты
"Жұмыстан шығару ... ... ... элементінің экрандық
формасы келесі суретте көрсетілген:
Сурет 5.5 "Жұмыстан шығару ... ... ... экрандық формасы
5.1.6 "Еңбек демалысына бұйрық" құжаты
"Еңбек демалысына бұйрық" ... ... ... ... суретте көрсетілген:
Сурет 5.6 "Еңбек демалысына бұйрық" құжатының
элементінің экрандық формасы
"Еңбек демалысына бұйрық" ... ... ... ... ... ... ... "Сырқаттанғаны жөніндегі қағаз" құжаты
"Сырқаттанғаны жөніндегі қағаз" ... ... ... ... ... көрсетілген:
Сурет 5.7 "Сырқаттанғаны жөніндегі қағаз" құжатының элементінің
экрандық ... ... ... ... ... программалық модулі
қосымшада берілген.
5.2 Нақты кәсіпорында 1С:7.7 Бухгалтерия/SQL конфигурациясын
ары қарай өңдеу
5.2.1 Кәсіпорынның ерекшеліктері
1С:7.7 Бухгалтерия/SQL жұйесі ... ... ... ... ... ... ... байланысты
кәсіпорынынның ерекшелігіне сай бір қатар жұмыстар іске асырылды.
Үш деңгейлі 1С:Кәсіпорын 8.0 ... ... ... ақпаратық бөлімшесінің мамандары 20 – дан ... ... ... жұмыс режимін ұйымдастырады.
Орталықтандырылған мәліметтер базасы өзіне 2 – ... ... және ... ... ... ... қосады. Кәсіпорын электронды
салмақтық бақылау жүргізеді, оның нәтижелері ... ... ... ... ... ... базасында сақталады.
ERP-жүйесінің 1С:7.7 ӨКБ/SQL құралдарымен жасалған контурлардың
өзара әрекеттесуі 1С:Кәсіпорын серверінің ақпараттық ... ... ... ... ... екі ... MS SQL 2003 ... көмегімен
орындалады.
Құрылымдық декомпозиция [24] принципінің көмегімен ӨКБ жүйесін келесі
түрде көрсетуге болады
ӨКБ – да ... ... ... ... ... ... және ... қоса жүйенің басқа контурларымен әрекеттілікте
болады. Одан ... ... ... ... ... 36 – шы ... ERP-жүйесінің бухгалтерлік контурының
ақпараттық базасындағы байланыстар көрсетілген:
Жалпы топтың тапсырмаларына ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін конфигурацияның нысандарының
экрандар түрі Б ... ... ... анықтамалығы (,
«Номенклатура» анықтамалығы, «Банктер» анықтамалығы (Б.10 – ... ... , ... ... ... (Б.12 – суреті),
Тауралардың қозғалысы, Счет-фактуралар.
Сурет 5.8 Бухгалтерлік жүйлердің толық функционалдық режимде жұмыс істеу
технологиясы
Мәліметтер регистрлері өлшемнің мәндері туралы көп ... ... ... ... ... ... мысалы, белгілі – бір уақыттағы
жағдай бойынша валюта курсы ... ... ... бағасы
табылады. Бұл ақпарат статикалық болған сияқты, ... ... ... де
бола алады – бұл жағдайда ол үшін өзгеру тарихын сақтау алдын – ... ӨКБ – ғы ... ... функционалдылығы сақтау
периодтылығының еркіндігін ... ... ... ... және т.б. ... ... есепті екі түрлі жазудың жүйесі өзінің ерекшелігі бар
жеке есеп моделін білдіреді, сондықтан ӨКБ – дағы ... ... ... ... ... жеке ... ... Есепті
автоматтандыру үшін ӨКБ – ды қолданылу практикасы ... ... ... кең ... жүзеге асырылуда және қолданбалы шешімді
жасаушыларға ӨКБ – да [32] ... ... ... ... қалған жағдай туа қалған жоқ. Берілген механизмдер ... ... ... ... ... ... жүктемейді. Бірақ,
бұндай құралды жаңадан жасау қарапайым тапсырма емес, ал егер ӨКБ – ... ... ... ғана ... онда ... ... және айнымалы разрядты кодтары бар көп деңгейлі есептер
жүйесі;
• көп деңгейлі және көп өлшемді аналитикалық есеп;
• көп ... ... ... ... ... бойынша есептілік;
• бірнеше ұйымдар бойынша есеп;
• аналитиканың және т.б. жеке кесімдері бойынша сандық, соммалық және
валюталық есепті ... ... ... жүйе өңдеушіг нәтижелерді манипулирлеу үшін құрал береді,
ол ... ... ... ... ... ... деген
сұраныстардың құралуын бірнеше жолдар ... ... ... ... ... 5.13- ... көруге
болады:
Сурет 5.13 Бухгалтерлік регистрлер
6 1С: Бухгалтерлік жобасының технологиясы
6.1 Технологияның жалпы сипаттамасын жасау
Технология ӨКБ стандартты ... ... және ... ... ... ... ... енгізу алдында кәсіпорынның
шаруашылық қызметін бақылауды қарастырады. Бұл ... ... үшін ... және ... үшін ... ... төмендетумен қатар жалпы жүйе жұмысының эффектілігін арттыруда
жағдай жасайды.
Бухгалтерлік мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... келтірудің көмегімен ӨКБ мәліметтер
базасына ... ... ... ... кәсіпорынның артықшылығын
сипаттайтын құжаттар мен ... 1С: ... ... 1С:7.7 ӨКБ ... ... көшіріледі.
2. Бухгалтерлік тапсырмалар үшін жүйені қалыпқа келтіру
Кәсіпорындағы бизнес-процестерді тексеруден өткізгеннен кейін
әрбір ... үшін оның ... ... ... яғни ... ... ... алынатын құжаттар.
Қолданушылардың іс- әрекеттерін және құқықтарын дұрыс белгілеу
регистрде ... ... ... ... ... ... ... Өлшеулерді және Ресурстарды (Реквизиттер де мүмкін) тиімді
түрде беру ... ... ол тек қана ... ... ... ... ... бойынша нәтижелерді өңдеудің жылдамдығына да әсер етеді.
Сурет 6.1 ... ... ... ... ... кезінде администраторға
келесі іс - әрекеттерді орындау қажет:
Сурет 6.2 ... ... ... ( 1С:7.7 ӨКБ жобасын ... ... ... ... ... керек, сондықтан жүйеге кірер
кезде аутентификациядан өткен әрбір қолданушы, оның мамандануына ... ... ... ... ... 1С:7.7 ӨКБ ... тек қана ... қарастырылады, сондықтан бухгалтердің жұмысының ... ... бұл ... ... ... да қызметкерлерінің
жұмыстарында қолданыла алады, өйткені құжаттармен және анықтамалармен жұмыс
істеу принциптері олардың барлығы үшін бірдей ... ... ... басшылығын жасау кезінде ӨКБ ... ... іс - ... ... ... алады:
Сурет 6.3 Бір регистрден екіншісіне мәліметтердің жіберілуінің тұрақсыздығы
Проводкалар ... ... ... ... ... ... ... есеп шоттарын көріп шығуға болады (проводкалар құжатты өткізу
кезінде автоматты түрде құрастырылады).
7 Программаны конфигурациялау және ... ... ... ... ...... 1С:Кәсіпорын
(ақпараттық) – Сервер MS SQL 2003 (файлдық)» ұйымдасуы бар ... ... ...... ... ... шығысында – есептіліктер, басқарушылық аналитика орналасқан.
Жүйеде 55 қолданушы тіркелген, оның 29–ы терминалды режимда ... және ... ... ... оқу ... айналысады,
және 26 – ы клиент – серверлік режимде жұмыс ... ... ... ... ... ... табылады. Соның ішінде, тұтынушылық
компьютер бар, онда HT (Hyper Threading) технологиясымен Intel Pentium ... GHz ... ... 1Гб ... ... бар ... ... Server 2003 Enterprise Edition. Мәліметтер ... бір ... саны – 40 – қа ... [28]. ... және ... – серверлік
режимдердің орнатылуы 7.1 – ші суретте келтірілген:
Сурет 7.1 ... ... ... ... ... ... орнатылып болғаннан кейін 1С программасының
орнатылуы іске қосылады.
Сурет 7.2 1С инсталяторы
Сурет 7.3 1С ... ... ... ... ... ... ... 7.4 Орнату орнын анықтау
Сурет 7.5 Параметрлердің берілген құрамымен орнату процесі
Сурет 7.6 Программаның орнатылуының аяқталуы
Программа орнатылғаннан кейін онымен ... ... ... ... ... 7.7 Іске ... ... жүктеме 1С:Кәсіпорын серверінің таңдалған
құжаттарды толтыру ... ... ... ал басқарушылық
есептіліктердің қалыптасуына және ... ... ... ... ... ... ... өнімділігін талдау бірнеше сатыдан
өткен. Бірінші сатыда қарапайым ... ... ... (9 ... ... зерттелді. Өңдеуді іске қосу «Операцилар - Өңдеу – ... ... ... ... менюі арқылы орындалады:
Сурет 7.10 Жады конфигураторы
Өнімділікті өлшеу Конфигурацияның «Жөндеу - Өнімділікті ... ... ... ... ... ... орындалды.
Сурет 7.11 Процессорлар конфигураторы
Осылайша, бірінші сатыдағы топтық өңдеу шамамен 90 секундтың ішінде
орындалды, оның 78 – і ... ... 85%) ... ... ... ... – «Талаптар – қосымшалар» сияқты 10 күрделі (көп жолды)
құжаттың топтық өңделуі орындалды. Мысалы, 58 – ші ... ... ... ... ... ... және әр түрлі шоттар
бойынша есеп жүргізіледі:
«Талаптар – қосымшалар» сияқты 10 ... (көп ... ... ... 7 ... 52 секундқа созылды.
Үшінші сатыда – 261 құжаттың топтық өңделуі ... оған 53 ... емес ... ... Windows ... ... «Тез әрекеттілік»
қосымшасында осы сатыдағы өңдеуді ... ... ... ... тіркелді7
7.11 суретте процессордың жүктелуінің 100% - дық жалғасу учаскілері
көрсетілген, олар қысқа мерзімді ... ... оны ... ... ... ... «Тез әрекеттілік» қосымшасында
процессордың жүктелу графигінің бөліну бағасы уақыт осі бойынша 10 ... ... Тц ... ... ... Есептеуге қажетті мәліметтер
графиктен алынған ... (б) - сына ... және ... Тц = ... ... ... ... диаграммада жалпыланып көрсетілген.
8 Еңбек және қоршаған ортаны қорғау бөлімі
Еңбек кодексіне сәйкес, өндірістегі қайғылы ... ... ... ... ... алып, денсаулығына күрт өзгеріс әкелген, еңбекке
жарамдылығын азайтқан, немесе кәсіби ауруы мен ... ... ... міндеттерін орындаудағы өндірістік қауіп пен зиянның жұмысшыға
әсер етуі.
Өндірісте орын алған қайғылы оқиға кезіндегі жұмыс берушінің ... ... ... ... жеткізу қажет болған жағдайда зардап шегушіге
алғашқы медициналық жәрдем ... ... ... ... тудырған апатты жағдай мен факторлар әсерінің алдын алу
шараларын қабылдау;
• егер жағдай адам ... мен ... ... ... ... ал
өндіріс процесін тоқтатпау апатқа әкеп соқпаса, қайғылы оқиға болған
орынды сол қалпында ... ... ... ... ... ... жағдайы), сонымен қатар қайғылы оқиға орнын
суретке түсіру;
... ... ... ... ... туралы хабарлау және
Кодекспен, басқа да нормативтік құқықтық актілермен ... ... мен ... хабарлама жіберу;
• бөлімге сәйкес өндірістегі қайғылы оқиғаны зерттеуді және оларды
есепке ... ... ... ... ... оқиғаны зерттеу үшін оқиға болған орынға арнайы
зерттеу жөніндегі комиссия мүшелерін ... ... ... ... оқиға мен кәсіби ауруды тіркеу, есепке алу
және ... ... ... ... ... болған қайғылы оқиға туралы, жедел, еңбек жөніндегі
мемлекеттік өкілетті органмен бекітілген ... ... ... ... ... мемлекеттік өкілеттік органның мемлекеттік еңбек
инспекциясының ... ... ... ... нысандарында болған қайғылы оқиға кезінде ескерту мен
төтенше жағдайдың алдын алу жөніндегі жергілікті органдарға;
• кәсіби ауру ... ... ... ... ... санитарлық-
эпидемиологиялық жағдайы саласындағы жергілікті мемлекеттік органға;
• жұмысшы өкілдеріне;
• жұмысшының өмірі мен денсаулығына зиян келгені үшін ... ... ... ... ... ... туралы тарауға сәйкес жататын қайғылы оқиға болған
жағдайда жұмыс беруші төмендегілерге хабарлауы ... ... ... ... ... құқыққорғау органына;
• өндірістік және ведомстволық бақылаудың өкілетті органдарына. 
Өндірістегі қайғылы оқиғаны зерттеу ... ... ... ... ... өз ... есебінен мыналарды қамтамасыз етеді: 
• техникалық септерді орындау, зертханалық ... ... ... да ... ... өткізу мен осы мақсаттарға маман-
эксперттерді жұмылдыру;
• оқиға болған жер мен бүлінген нысандарды ... ... ... ... ... ... ... қажетті көлік, қызметтік кеңістік, байланыс құралын,
арнайы киім, аяқ киім және жеке ... ... ... ... ... ... орны ... қауіпті және (немесе) зиянды өндріс факторларын
(жоспар, эскиз, сызба, қажет ...... ... жер ... ... және т.б.) сипаттайтын құжаттар;
зардап шегушінің еңбек қауіпсіздігі мен қорғау ... ... ... ... және ... ... қайғылы оқиғаны
көрген куәгерлері мен қызметтік тұлғалардан алған сұраулар мен ... ... ... эксперттік қорытындылар көшірмелері;
зертханалық зерттеулер мен эксперименттердің нәтижелері;
зардап шегушінің денсаулығына келген зақымның ... мен ... оның ... ... ... ... қабылдағаны немесе улануы
(уланбауы) туралы медициналық қорытынды;
зардап шегушіге ... ... ... аяқ ... мен ... ... ... құралдарының берілгенін анықтайтын құжаттардың көшірмесі;
мемлекеттік еңбек инспекторлары мен мемлекеттік бақылау органдарының
аумақтық ... ... ... сол ... орнында берген
бұйрығының (егер қайғылы оқиға сол органның бақылауындағы ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігі мен қорғау жөніндегі
нормативтік талаптардың бұзылуының алдын алу туралы ... ... ... көшірмесі;
істі қарауға қатысты комиссияның қарауындағы басқа да құжаттар.
8.1 Еңбек қауіпсіздігі мен қорғауды ұйымдастыру
Еңбек кодексіне сәйкес еңбек ... ... – бұл ... ... ... ... және (немесе) зиянды өндірістік
факторларды шектейтін кешенді шаралармен ... ... ... ... ... ... – бұл ... әлеуметтік-экономикалық,
ұйымдастырушылық-техникалық, санитарлық-эпидемиологиялық, ... ... және ... да ... мен ... ... қызметі процесіндегі жұмысшының денсаулығы мен өмірінің қауіпсіздігін
қамтамасыз ету жүйесі.         
Еңбек қауіпсіздігі мен қорғау ... ... ... ... ... қауіпсіздігі мен қорғау саласындағы нормативтік құқықтық
актілерді еңбек қызметі үдерісіндегі ... ... ... ... ... ұйымдастырушылық, техникалық,
технологиялық, ... ... ... ... да ... ережелер, процедуралар мен критериилер бекітеді. 
• Еңбек қауіпсіздігі мен қорғау саласындағы нормативтік ... ... ... Республикасы Үкіметінің бекіткен
тәртібімен, сәйкес мемлекеттік өкілетті органмен жүзеге асырылады. 
• Еңбек қауіпсіздігі мен ... ... ... ... және бекіту
еңбек жөніндегі мемлекеттік өкілетті органның бекіткен тәртібімен
жұмыс беруші арылы ... ... ... мен ... ... ... салу және пайдалану
кезінде еңбек қауіпсіздігі мен қорғау бойынша ... ... ... қауіпсіздігі мен қорғау талаптарына жауап бермейтін өндіріс
ғимараттарын, жобалау, салу және жөндеу, машина, механизм, ... ... мен ... ... және ... ... Жаңа немесе жөнделген өндіріс нысандары, өндіріс құралдары ... да өнім ... ... ... мен ... ... ... пайдалануға берілмейді. 
• Өндірістік нысандар еңбек жөніндегі ... ... ... ... ... еңбек жағдайына байланысты міндетті мерзімді
аттестациядан өтуі тиіс. 
• Өндіріске ... ... ... ... ... ... ... қатысуымен қабылдау комиссиясында жасалады. 
Жұмыс орындарының қауіпсіздік талаптары: 
• Жұмыс орындары орналасқан ғимараттар ... ... мен ... мен олардың қызметтік міндетіне сәйкес орналастырылуы тиіс. 
• Жұмыс құрылғылары сол жабдық түріне бекітілген ... ... ... ... ... ... ... қажет және жұмыс орнында
жұмысшының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қорғаныс ... ... ... ... ... ... ... мен шығу есіктері кез келген
уақытта ашық болуы керек және ашық ... ... ... ... ... Қауіпті аймақтар анық белгімен көрсетілуі қажет. Егер жұмыс орындар
жұмысшыға қауіп төндіретін, ... ... ... ... ... ... ... бөгде адамдардың кіруіне кедергі келтіретіндей
шектеулермен белгіленуі тиіс. Ұйым ... ... ... мен ... көлік құралдары қауіпсіз жағдайда болуы
тиіс. 
• Жұмысшылардың қауіпті өндіріс орындарында жұмыс істеу үшін ... ... ... ... ... ішінде биікте, жерасты
жағдайында, ашық кеңістікте, теңіз қайраңы мен ішкі су қоймаларында. 
• Жұмыс орны ... ... ... ... ... ... ... жарықтығы, сонымен қатар кеңістіктің желдеуі ... ... ... ... Жұмысшылар қауіпті еңбекке (шаң, газ
және басқа да факторлар) тек қауіпсіз еңбек ... ... ... ғана ... ... ... қауіпсіздігі мен қорғау саласындағы
жұмысшы мен жұмыс берушінің құқықтары мен міндеттері
Еңбек кодексіне сәйкес еңбек қауіпсіздігінің жағдайы дегеніміз – ... ... ... ... еңбек қауіпсіздігі мен қорғау
талаптарына еңбек үдерісі мен өндірістік ортаның ... ... мен ... ... ... ... ... еңбек қауіпсіздігі мен қорғау талаптарымен жұмыс орнының, жабдықтың
сәйкестігі;
• санитарлық-тұрмыстық кеңістікпен, жеке және ... ... ... ... мен ... сонымен қатар еңбек, ұжымдық
келісім-шарт талаптарына сәйкес арнайы киіммен қамтамасыз ету;
• жұмыс орнына еңбекті ... мен ... ... ... ... ... мемлекеттік өкілетті орган мен оның аумақтық бөлімшелеріне
хабарласу;
• еңбек жағдайын, қауіпсіздігі мен ... ... ... ... ... өз ... арқылы немесе жеке қатысу;
• басшы немесе жұмыс берушіге тікелей жазбаша өтініш жазу ... ... ... ... ... жағдайда жұмыс істеуден бас
тарту;
• Қазақстан Республикасының бекітілген заңнамасындағы тәртіппен еңбек ... ... ... үшін ... оқыту және кәсіби дайындау;
• жұмыс берушіден жұмыс орнының сипаты мен ұйым территориясы, ... ... мен ... ... ... өмір мен денсаулыққа
келетін қауіп туралы, сонымен қатар қауіпті (аса қауіпті) де ... ... ... ... ... ... туралы
нақты ақпарат алу;
• еңбек қауіпсіздігі мен қорғау талаптарына сәйкессіздігіне байланысты
жұмыстың ... ... ... ... ... жалақысының сақталуы;
• еңбек қауіпсіздігі мен қорғау саласындағы жұмыс берушінің ... ... ... ... ... болған әрбір қайғылы оқиға туралы, кәсіби ауру ... ... ... адам ... мен ... ... төндіретін
жағдай туралы тікелей басшыға хабарлауы тиіс;
• мерзімді медициналық тексерулер мен ауысымды медициналық куәландырудан,
сонымен қатар өндірістік ... ... ... ... ... ... басқа жұмысқа ауысу үшін медициналық куәландірудан өту;
• жұмыс берушімен ұсынылатын жеке және ұжымдық ... ... ... және ... жұмыс беруші қаржыландыратын жағдайда медициналық ... ... және ... шараларын орындау;
• еңбек қауіпсіздігі мен қорғау ережелері мен нұсқамасы, ... ... ... ... орнында қауіпсіз жұмыс жүргізу талаптарын сақтау. 
Жұмыс берушінің құқы: 
• жұмыс орнында жағымды еңбек жағдайын қалыптастырғаны, қауіпсіз еңбек
жағдайын жасау ... ... ... үшін ... Бекітілген Еңбек кодексі тәртібімен еңбек қауіпсіздігі мен ... ... ... ... ... жауапқа тарту. 
Жұмыс берушінің міндеттері: 
• жұмыс орындардағы кез келген қауіптің ... алу мен ... ... ... ... және техонологиялық үдерістерді қауіпсіз
жағдайға өзгерту шараларын қабылдау;
• еңбек қауіпсіздігі мен қорғау бойынша жұмысшыларды ... және ... ... ... мен ... бойынша ұйымдастырушылық-техникалық шаралар
өткізу;
• өндірістік үдеріс пен жұмысты ... ... ... ... ету, ... өткізу;
• еңбек қауіпсіздігі мен қорғау мәселесі бойынша білімін тексеру өткізу
және еңбек жөніндегі мемлекеттік ... ... ... ... басшылар мен мамандардың біліміне тексеру ұйымдастыру;
• жұмысшыларға қажетті санитарлық-гигиеналық жағдай жасау, арнайы киім мен
аяқ киімдерді ... ... ... еңбек жөніндегі мемлекеттік
өкілетті органның ... ... ... ... өңдеу
құралдарымен, жуатын және залалсыздандыратын құралдармен, ... ... ... ... ... ... ... өкілетті мемлекеттік органға, және оның ... ... ... ... ... ... ... олардың жазбаша сұраныстарына байланысты
ұйымдағы еңбек қауіпсіздігі мен ... ... ... ... ... ... ... инспекторларының бұйрығын орындау;
• қайғылы оқиға мен өндірістегі кәсіби ауруларды есепке алу, ... ... ... ... ... ... бес ... бір рет мерзімді түрде еңбек
жағдайына байланысты өндіріс нысандарын аттестациялау, ... ... ... ... ... ... ... ережесіне сәйкес
қайта құрудан кейін, жаңалау, жаңа техника немесе технология орнатқан соң
аттестациядан өткізу;
• Қазақстан Республикасының бекітілген ... ... ... ... ... ... еңбек міндеттерін орындауда жұмысшының денсаулығы мен өміріне келетін
қауіпке деген жауапкершілікті сақтандыру;
• халықтың санитарлық-эпидемиологиялық ... ... ... ... ... территориалдық бөлімшесіне қатты улану туралы
жағдайды хабарлау;
• қауіпсіз еңбек жағдайын қамтамасыз ету;
... ... ... ... ... ... ... қатар еңбек жағдайы қанағаттандырмаса, немесе
өндірісте кәсіби ауру ... ... ... ... ... ... ... (еңбек қызметі кезеңінде) медициналық куәландыру және
ауысымдық медициналық куәландырудан өткізу;
• апатты жағдайлардың алдын алу мен өзге тұлғаларды жарақаттайтын әсерлерді
жою ... ... ... ... қабылдау. 
Жоғары қауіптілік көздері бар жұмыс түрлері мен қызмет ... ... ... ... ұжымдық келісім-шартта жұмыс берушінің қосымша
міндеттері ... ... ... мен қорғау бойынша шараларды қаржыландыру ... ... ... ... ... беруші мен басқа да
қаржы көздерінен жүзеге ... бұл ... ... тиісті емес.
 
• Бұл тұрғыда аса үлкен алаңдаушылықты құрлыс ... ... ... мұндағы негізгі қорлардың 40 пайызға жуығы тозған.
Өндірістік жарақаттанудың, әсіресе жұмыскерлердің өліміне ... ... ... ең ... деңгейі құрылыс саласында
тіркеліп отыр. Биікте ... және жер ... ... ... байланысты жұмыстар ... ... ... ... ... ... қажетті қауіпсіздік шаралары, жеке қорғану құралдары
қолоданылмайды. Сондықтан, жұмыскерлердің еңбек қызметі процесіндегі
қауіпсіздігін және ... ... ... ... қажетті
шараларды қолдану қажет. Ағымдағы жылы талқылауды және практикалық
шараларды қолдануды қажет ... ... ... ... ... ... қалыптастыру, өндірістегі жазатайым оқиғалардың
алдын алу, авиациялық және автомобильдік ... ... ... ... ... ... ... барлық деңгейлерде трипартизм қағидаттары
негізінде жұмыскерлердің қауіпсіз еңбек жағдайларына деген құқықтарын
қамтамасыз ету кіреді. Трипартизм қағидаты нақты белгіленген құқықтар,
міндеттер және ... ... ... ... ... және жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ... ... ... ... ... ... қауіпсіздік
техникасына аударылуын көздейді. Жазатайым ... ... ... ... қорғау мәдениетін қалыптастыру және дамыту шаралары
қауіп және қатер мен олардың алды қалай алынуы және ... ... ... ... ... болу және түсіну деңгейін арттыруға
барлық қолда бар кұралдардың қолданылуын талап етеді.
Тәжірибе көрсетіп отырғандай, жоғары деңгейдегі ... ... ... бірдей дәрежеде қызметкерлерге де, жұмыс
берушілерге де және ... де бар. ... ... шаралары
жұмыс орнында жарақаттану жағдайларының алдын алумен қоймай, сондай-ақ
бизнес пен өндіріске тиімділігін дәледеген. Қазіргі ... ... ... жоғары талаптар – үш жақты әлеуметтік диалогқа
сүйенетін ұзақ мерзімді саясаттың, жұмыс берушілер мен ... ... ... сондай-ақ мықты ... ... ... ... отырған еңбекті қорғау
жене еңбек гигиенасы саласындағы заңнаманың ... ... деп ... ... Қазақстан Республикасының Үкіметі тарапынан еңбек қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... келеді.
Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды ғылыми ... ... ... келтіру мен ... ... ... ... қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласындағы
нормативтік құқықтық актілерді жетілдіруге ... ... ... ... ... ... және ... әлеуметтік
қорғау министрлігінің жанында Республикалық еңбекті қорғау жөніндегі
ғылыми-зерттеу институтын құрды.
Өткен жылдың желтоқсан ... ... ... Үкіметі
Парламенттің қарауына Еңбек кодексінің жобасын енгізді.
Еңбек кодексінің ... ... ... ... ... ... ... талаптар ескеріліп отыр. Еңбек ... ... ... ... мен ... ... ... олардың мазмұны, сондай-ақ жазатайым окиғалардың алдын
алу жөніндегі шаралар нақтыланып ... ... рет ... мен ... қорғау жөніндегі ішкі бақылау деген ұғым
енгізіліп отыр. Бұл ... ... ... ... ұйымдастыру,
өндірістік бақылаудың мәліметтеріне жедел талдау жасау, ... және ... ... жою ... ... ... алғанда, Қазақстан Республикасының; еңбек кодексі жобасының
ережелері ... ... ... ... ... ... еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласындағы еңбек
қатынастарын реттеу деңгейін ... ... Осы ... ... ... ... екі жылға арналған Қазақстан Республикасының
еңбек қауіпсіздігі және ... ... ... ... ... Бағдарламаның мақсаты қызметкерлердің қауіпсіз еңбек жағдайларына
құқықтарын ... ету ... ... ... ... ... және ... қатерді
төмендетуді қамтамасыз ететін өндірістік, ғылыми-зерттеу, ... ... және ... ... ... қамтиды, оларды
іске асыру тиісті материалдық және ... ... ... ... ғана мүмкін.
Бағдарламаның негізгі міндеттері еңбек қауіпсіздігін және еңбекті
қорғауды нормативтік құқықтық ... ету, ... ... ... ... ... ... қауіпсіздігі және еңбекті
қорғау мәселелерін оқыту, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті ... ... ... ету, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті
қорғау туралы заңнаманы мемлекеттік қадағалау және бақылау жуйесін
институттық дамыту, еңбек ... және ... ... ... қамтамасыз ету болып табылады.
• Бағдарламаны іске асыру нәтижесінде өндірістегі зиянды және қауіпті
факторлар әсерінің едәуір ... ... ... ... ... ... қайта құру мен техникалық қайта жарақтау,
жұмыс берушілердің мүдделілігі мен жауаптылығын ... ... ... ... стандарттарға жедел көшуіне ықпал
ету есебінен жүзеге асырылатын болады. Бағдарламаны іске асыру 2007
жылдың аяғына қарай ... ... мен ... стандарттарды
ескере отырып, еңбек қауіпсіздігі және ... ... ... жаңа ... ... ... база құруға, еңбек
қауіпсіздігі және ... ... ... ... кеңейтуді қамтамасыз етуге және ... ... ... еңбек қауіпсіздігі және еңбекті ... ... ... ... күшейтуге, өндірістік жарақаттану мен
кәсіптік аурулар деңгейін 2-3 ... ... ... ... ... ... бермейтін жағдайларда
жұмыс істейтіндердің санын 5-6 пайызға азайтуға, өндірісте зардап
шеккендерді емдеуге, оңалтуға және ... өтеу ... 5-6 ... ... ... аса ... ... шешуге мүмкіндік
береді.
• Бұл дипломдық жұмыста Құрлыс саласы ... ... ... ... ... ... құрлыстағы қауіпсіздік
шаралары емес, осы программалық комплекс ... ... ... ... жұмыс істейтін қызметкерлердің сақтық
шараларын ... ... ... ... ... тоқ ... жұмыс істейтіндіктен ең алдымен электрлік
сақтық шаралары сақталуы шарт.
Жұмыс орнын ұйымдастыруға қойылатын талаптар келесідей:
• оператор үшін жұмыс стол ... ... 680-800 мм ... ... ... мүмкіндік болмаған кезде 725 мм болу керек;
• ПЭЕМ үшін жұмыс стол бетінің ... ... 725 мм болу ... ... негізінде конструктивті көлемдер есептеледі: кеңдігі
800,1000,1200 және 1400 мм, ... 800 және 1000 ... ... орны аяқ үшін кеңістік биіктігі 600 мм-ден, кеңдігі - 500 мм-ден
кем болмау ... Тізе ... ... 450 ... кем болмау
керек;
• Жұмыс орындығы (кресло) көтеріле-бұрылатын және биіктігі бойынша және
отырған кезінде арқасы арасындағы бұрыш ... болу ... ... оның конструкциясы келесіні қамтамасыз етуі керек:
▪ Отыратын орын кеңдігі 400 ... ... ... ... 300 ± 20 мм, ... - 380 мм-ден кем
емес және горизантальды кеңістіктің ... ... - 400 ... спинканың вертикалды кеңістік бойынша наклоны 0 ± 30 градус арасында;
• жұмыс орны аяқ қойатын ... ... ... Оның ... 300 ... кем емес, тереңдігі 400 мм-ден кем емес, биіктік бойынша реттеу ... ... ... ... ... болу ... және алдыңғы жағында 10
мм биіктікті бортик болу қажет;
• технологиялық ... ... ... ... роботталған
технологиялық комплекстер, иілмелі ... ... ... ... жұмыс істейтін қызметкерлерді жұмыс
орнымен қамтамасыз ... ... еске алу ... ... ... кеңістігі 850 мм-ден кем емес;
▪ ақпаратты кіргізу, шығару құрылғысының орналасуы дұрыс болу керек.
Яғни ... ... ... болу қажет;
▪ мотордық өрісте қолмен басқарылатын құралдарына қол ... ... ... 900-1300 мм, ... бойынша - 400-500 мм;
▪ ПЭЕМ экранының жұмыс орынында орналасуы вертикалды кеңістік бойынша
көзге көрінетіндей ... ... ету ... ... ... және вертикаль өстері бойынша бұрылу мүмкіндігі;
▪ Клавиатураны столдың үстінде стол шетінен 100-300 мм ... ... ... ... ... қойылатын талаптар
Видеоманитор және клавиатуралардың эргономикалық және санитарлы-
гигиеналық талаптарын орындағанда элементтер ... ... ... ... ... ... графикалық түрде көрсету құрылғысы (видеоманитор)
МЕСТ және Санитарлы-гигиеналық нормаларға сай болу керек.
1.2 ... ... ... блок ... ... МЕСТ ... МЕСТ 27954-88 ... СанПин N 5146-89" талаптарына сай келу керек.
Видеомонитор төменде көрсетілген параметрлерге сай болу қажет:
1.3 диогональ ... ... 31-42 ... екі режимде көріністің регенирация жиілігі:
негізгісі - 70Гц кем емес және қосымша - 60Гц;
(жол беріледі) тек негізгі режим - 70Гц кем ... ... ... (80% ... ... 50 ... м жарықтығы, түстің
әр компоненті үшін , 50% жарық):
түрлі түсті видеоманитор үшін : 0.3 мм көп ... ... ... 0.3 мм кем емес.
1.6 көріністің тұрақсыз жағдайы (төмен жиілікті көріністің дірілі)
0,05 - 10 Гц жиілік диапазонында:
0.1 мм көп ... ... ... ... деңгейге дейін реттелетін эрандағы
нүктенің жарығы:
30 кд/кв. м - 150 кд/кв. м;
(жол беріледі) 35 ... м - 120 ... ... ... ... ... ... дәлдігі (нүкте және фон шекарасында жарықтың ... 5:1 ... ... 70 ... кем емес.
1.10 Монитор, отрожение коэффициенті 0 көп емес антибликты жабындыдан
тұру керек
1.11 қол ... ... ... ... ручкалары «жарық»,
«контрастық» болу керек. Беттік панельде қорек көзінің болуын ... ... ... болу ... Монитор экраны келесідей реттеу мүмкіндіктерінен тұру қажет:
бүгілу ... +/- 15 ... ... ... 30 градус аралығында,
биіктік бойынша сдвиг 150-200 мм;
1.13 экран ... ... ... ... жүйелік блок құрамындағы видеоконтроллерге қойылатын талаптар
Жүйелік блок құрамындағы видеоконтроллер төмендегілерді қамтамасыз
ету керек:
2.1 көрініс жиілігінің регенерациясын.
2.2 графикалық ... ... бұл ... ... кем ... ... бар 480 жол (бір уақытта 256 түс);
(жол беріледі) 640 нүктесі бар 400 жол (бір уақытта 8 түс).
2.3 көп түсті графикалық ... бұл ... ... кем ... ... бар 480 жол (бір ... 256 түс);
(жол беріледі) 320 нүктесі бар 200 жол (бір уақытта 256 түс).
2.4 экран мониторында ... ... ... ... мыналардан кем емес:
бір жолда 80 символ бар 25 жол;
(жол беріледі) бір ... 80 ... бар 24 жол. Бұл ... экранда
екі, үш түстің символдары көріну қажет.
2.5 алфавитті-цифрлық ақпарат ... ... ... мәндерімен құрғанда көлемі:
а. 9 линия 8 нүктемен;
b. 8 линия 8 ... ... ... графикалық ақпаратты шығару жылдамдығы (
МЕСТ 27954-88, көріністі жаңарту жылдамдығы)
200 мың кем емес;
(жол ... 20 мың кем ... ... ... ... ... жылдамдығы (қолданушы
программасынан) кем дегенде:
10000 символ секундына (роллирлеусіз),
3000 символ ... ... ... 1000 символ секундына. (кез-келген жағдайда).
3. Клавиатураға қойылатын талаптар
3.1 Клавиатура толық алфавитті-сандық өрістен, он екі клавишадан кем
емес ... ... ... және ... ... үшін ... тұру қажет.
3.2 Клавиатурадағы клавишалардың және символдардың орналасуы МЕСТ
14289-88 ... болу ... ... ... (19 +/- 1 ... ... ... еңгізуді максималды жиілікпен істеу керек:
кем дегенде 15 басылым секундына;
(жол беріледі) кем дегенде 10 ... ... ... ... үшін оларда немесе оалрдың жанында
накладкаларды орналастыру мүмкіндігі болу қажет.
3.5 ... ... ... ... сай болу ... Жұмыс бөлігі13 х 13 мм кем емес;
• Жақын жатқан жұмыс бөліктерінің арақашықтығы 3 мм кем ... ... ... ... 5 - 5 мм ... беріледі) 1 - 5 мм;
• Кнопканың іске асуы 0.5 - 0 Н;
3.6 ... ... ... қарай 10-15 градус бұрышымен
көтеріліп тұру керек
3.7 ... және ... ... ... болмау
керек. Клавиатура жек блок ретінде істеліну керек және оның ... 1кг ... ... ... ... 2 м кем емес иілмелі кабельмен жалғануы тиіс.
4. Жүйелік блокка қойылатын жалпы талаптар
4.1 бір ... ... ... ... ... және модуль
деңгейінде, қосылатын құрылғылар және программдық деңгейде сәйкес ... ... ... ... ... ... үшін ... қымбат
тұратын өзгертулерсіз оған қосымша аппартураларды қосу мүмкін болу керек.
4.3 қолданушы программасынан барлық подсистемалардың мүмкіндіктеріне
доступ болу керек.
4.4 жүйелік ... тез ... ... болу ... тыс.кем емес түсіну/с;
(жол беріледі) 1000 тыс.кем емес ... ... ... ... ОСҚ ... ... ... программалардағы оперативті сақтау құрылғысының көлемі:
3500 Кбайт кем емес;
(жол беріледі) 1500 Кбайт кем емес.
4.6 оперативті сақтау ... ... ... болу ... ... жылдамдығының тұрақсыздығы:
0.5 % кем емес;
(жол беріледі) 3% кем емес.
4.8 жүйелік блок қатты магнитті дисктегі жинақтауыштан тұруы керек.
сиымдылығы 200Мб кем ... ... 40Мб кем ... ... блок ... ... ... жинақтауыштан тұруы керек.
(МДИЖ)
4.10 жүйелі блок ақпараттарды тізбектей беру құрылғыларынан тұру
қажет (RS232 немесе или RS422), яғни кем ... екі ... ... ... блок ақпараттарды параллель беру құрылғыларын қосу үшін
интерфейстен тұру қажет:
еңгізілген, Centronix, 8 бит екі бағытталған;
(жол ... ... ... ... 2 ... ... 8-бит екі бағытталған интерфейс, алынатын блок.
Параллельді интерфейс баспа жасайтын құрылғыларды қосу үшін қажет. Ол
қамтамасыз етеді: TTL ... ... ... ... ... блок "сброс" кнопкасынан тұру керек (RESET), ол бастапқы
жағдайға қайтарады.
4.13 ... блок ... ... ... тұру ... жазу және іске ... 22КГц 16-бит выборка;
(жол беріледі) тек моно, 11КГц 8-бит ... ... ... ... және ... ... ... болу керек.
4.14 жүйелі блок локальды желі құрамында жұмыс істеуді және ... ... ету ... ... ... ... контроллерімен және
тиісті программалық қамсыздандырумен бірге «локальды желі жүйесі» бөлімінде
көрсетілген функцияларды іске асыру керек.
5. Ток көзіне қойылатын ... ток көз ... ... құрылғыларды 220 В кернеумен қамтамасыз ету
керек және айнымалы ток жиілігі 50 Гц болу қажет.
5.2 ток көзі ... ... ... ... болу ... ток көзі ... аз қуатты қосымша құрылғыларын ток ... ету ... ... ток ... ток 1500мА ... ток 500мА ... Экономикалық-ұйымдастырушылық бөлім
9.1 Программалық өнімнің өңделуінің технико-экономикалық негізі
Автоматтандыру жүйелерін жасау, оның ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады. Шығындар
есебінде негізгі момент ретінде еңбек ақыға ... ... ... ... ... ... ... жетілдіруге қажетті мамандардың құрамына
байланысты анықтайды. Жұмыс көлемінің уақыттық көрсеткіші эксперттік бағаға
ие. Дербес компьютерлер өндірісінде ... ... ... ... осы ... ... ... қызметкерлердің еңбек ақысына кеткен
негізгі шығындардың есебі көрсетілген.
Программалық қамсыздандыру ішкі офистерде қолдану үшін ... ... ... көлемінің өсуіне ... ... ... маңызды болып табылады.
Осы дипломдық жобада әзірленген программдық қамсыздандыру ... ... ... ... ... Өнім ... және ... құжаттармен жұмыс істеу (іздеу,
сақтау, орындалуды бақылау) ... ... ... ... өнім ... ... алады.
Кіші офис үшін әзірленген құжатайналым жүйесінің SWOT – ... ... ... ... ... және ... ... мәліметтерді бірнеш жыл бойы сақтау мүмкіндігі.
3. мәліметтерді өңдеудің ... ... ... ... өнімнің жеңіл модернизациялануы.
5. жұмыс сапалы болу үшін өзіндік мүдделілік.
Әлсіз жақтары:
1. программдық өнімді іске ... үшін тек бір ... ... ... сервистерді кеңейту;
2. программдық өнімді басқа платформаларға көшіру мүмкіндіктері;
3. өнім жұмысының масштабын кеңейту мүмкіндіктері;
4. «клиент-сервер» технологиясының базасы негізінде көп ... құру ... әсер ... ... ... ... ... SWOT-анализін жүргізу нәтижесінде күшті жақтары
жіне бірнеше мүмкіндіктер анықталды. ... ... ... факторлары
табылған жоқ. Осылайша өнеркәсіптің ... ... ... ... қажет емес.
9.2 Программалық қамсыздандыруды өңдеуге қажет шығындар сметасын
есептеу
Программдық қамсыздандыруды әзірлеуге және ... ... ... ... бойынша іске асырылады. Өнімді шығару үшін шығындар
сметасы келесі экономикалық ... ... ... ... шығындар
2) еңбекке төлеу фонды
3) әлеуметтік мұқтаждықтарға аударымдар
4) Амортизациялық аударымдар
5) қосымша шығындар.
9.2.1 Материалдық шығындар
Бұл бөлім шығындардың келесідей тізімінен ... ... ... ... жанармайға шығындар
• энергияға кететін шығындар
• байланыс қызметтеріне төлемдер
• басқа ұйымдардың қызметін ... ... ... және энергияға шығындар қосымша шығындарға қосылған.
Тікелей материалдық шығындарды есептеу 8.1 кестеде ... 9.1 ... ... шығын
|Материалдар |Өлшем бірлігі |Саны ... ... ... ... | | ... ... | ... ... |20 |40 |800 ... ZOOM | | | | ... ... |3 |500 |1500 ... | | | | ... үшін |дана |3 |7500 |22500 ... | | | | ... ... |1 |1500 |1500 ... |бет |20 |5 |100 ... шығындар| | | | ... |26400 ... ... кеткен шығындар. Ол әзірлеу үшін қажет уақытымен (44
күн) және ЭЕМ үшін бір ... ... (3 тнг.) ... ... уақытқа кеткен шығындар:
Машиналық уақытқа кеткен шығындар = (44 * 8 * 15) =5280 ... ... ... суммасы 1348 тнг.
9.2.2 Еңбекке төлеу фонды
Әзірлеу процессі этаптарға бөлінеді.
Барлық әзірлеуге үш жұмыс айы кетті, әр айда 22 ... ... ... ... ... кезінде келесі этаптар анықталды:
1. техникалық тапсырманы әзірлеу (6 күн).
2. техникалық тапсырма анализі (4 күн.).
3. ақпараттық және арнайы ... ... (5 ... ... ... және алгоритмін әзірлеу (7 күн).
5. алгоритмді іске асыру (12 күн).
6. программа отладкасы (27 күн).
7. есеп беруді құру (5 ... ... ... үшін ... ... құрамы қолданылды. Әзірлеу
келесі мамандар көмегімен әзірленген:
• бас инженер (тариф ... ... ... разряды 8).
Бас инженердің және инженер-программистің разрядтық коэффициентті
есептегенде орташа айлық жалақылары келесідей:
ЗБИ = 5.08 * 83 = 421.64 ... = 3.12 * 83 = 258.96 ... ... мына ... ... = (ЗА * К * 8) / ... где ЗН – ... жалақы, ЗА – айлық жалақы, К- жұмыс істеуге кеткен
күндер саны.
Ұйымда уақытты және этаптарды бөлу 8.2 кестеде көрсетілген.
Кесте 9.2 Ұйымда ... ... ... ... ... (күн) ... ... ... |бас ... |6 ... ... ... |бас ... |4 ... және ... ... танысу |бас инженер |5 ... ... және ... ... ... |7 ... іске ... ... ... ... ... ... (күн) ... ... ... ... ... құру ... ... ... жалақыны анықтайық.
Бас инженердің негізгі жалақысы:
Зн.би = (421.64 * 22 * 8) / 176 = 421.64 тнг.
Инженер- программистің негізгі ... = (258.96 * 44 * 8) / 176 = 517.92 ... ... ... = 517.92 + 421.64 = 939.56 ... ... = 0.2 * 939.56 = 187.91 ... төлеу фонды:
ЕТФ = 1.25 * ( Зн + Зқ ) = 1.25 * ( 939.56 + 187.91 ) = 1409.34 ... ... ... ... еңбекке төлеу көлемдеріне байланысты анықталатын
аударымдар ... ... ... ... (28% ЕТФ).
2. Отчисления в фонд занятости (1,5% ЕТФ).
3. міндетті түрдегі медициналық сақтандыруға аудармдар (3,6% ... ... ... ... (5,4% ... ... аударымдарды есептеу кесте 8.3
көрсетілген.
Кесте 9.3 Әлеуметтік қажеттіліктерге ... ... ... % ... |
| | ... |
|Зейнетақы фонды |28 |394.62 ... ... |1,5 |21.14 ... ... медициналық |3,6 |50.73 ... | | ... ... |5,4 |76.1 ... |542.59 ... ... статьяға қамтамасыз ету және ғимараттарды жөндеу, жұмысты
басқаруға кеткен шығындар және т.б ... ... ... ... ... көлемінен алынады (70%).
Шқ = Жн * 70 % = 657.69 тнг.
Шығындар сметасы:
Программдық қамсыздандыруға кеткен толық шығындар сметасы 9.4 кестеде
көрсетілген.
Кесте 9.4 ... ... ... ... ... ... статьясы ... ... ... ... ішінде |1348 ... ... ... |292 ... ... ... қолдануға кеткен шығындар |1056 ... ... ) | ... төлеу фонды |1409.34 ... ... ... ... қажеттіліктерге аударымдар, соның ішінде |542.59 ... ... |394.62 ... ... |21.14 ... ... ... сақтандыру |50.73 ... ... |76.1 ... аударымдар |- ... ... |657.69 ... |3957.62 ... ... ... ... анықтау үшін 25% тең пайда және де
20% құрайтын қосылған құн салығы (ҚҚС) ... ... ... ... ... 10.5 ... көрсетілген.
Кесте 9.5 Әзірлеудің соңғы босату бағасы
|Аталуы ... (тнг) ... ... шығындар |3957.62 ... ... (25%) |989.4 ... ... ... бағасы |4947,02 ... (20%) |989.4 ... ... ... босату бағасы |5936,42 ... ҚҚС ... ... ... ... босату бағасы 5936,42
теңге.
ҚОРЫТЫНДЫ
Бұл дипломдық жобада құрылыс компанияларына арналған кадрлық есепті,
1С КӘСІПОРЫН программасының ... ... ... ...... ... ... анықтамалықтар, құжаттар,
құжаттар журналдары, есептер құрылды.
Жобалаудың техникалық тапсырмасында қандай-да бір ... ... ... ... мен ... үшін кадрлық есеп жүргізетін және
берілген мерзімде өткізілген операциялар туралы есеп жасай алатын ... алу ... құру ... ... ... ... дипломдық жобаның басты мақсаты болғандықтан,
осы программалық жүйеде Кадрлық мәліметтер атты ... ... ... мәліметтерге қызметкердің құжатының түрі, номері, сериясы, қашан
берілді, кім берді, оның тұратын мекен-жайы, ... үй ... ... ... айы, ... жағдайы, еңбек стажы, әскери ... ... ... т.б. ... ... ... анықтамалығында жұмыскердің жанұясы туралы, яғни олардың ... ... ... туралы мәліметтер тіркеледі.
Тәжірибе барысында «клиент – сервер» режимінде жұмыс істейтін ... ... ... ... ... ... 1С:7.7
Бухгалтерлік жүйесінің өнімділігі зерттелді. ... ... ... ... ... қасиетін және жүйенің толық ... ... ... ... ... ... ... есептелді,
Көп құжаттар тобының ішіндегі бір транзакцияны өңдеу үшін 1,5 минут уақыт
қажет.
Мәліметтер базасының өсуін өткізгіштер ... ... 2005 ... – сәуір айларында кәсіпорында проводкаларды орындау бойынша секіріс
болғанын көрсетеді, оны ... есеп ... ... іске ... ... ... ... болады. Сонымен қатар, 2005 жылдың қыркүйек
және желтоқсан айларында секіріс ... ... ... бірақ оның өзі
кварталдық бухгалтерлік есептіліктің өзіне тән.
Егер «Өздігінен шығару» мәліметтер ... өсуі ... ... көрінетін болса, онда «Бухгалтерлік» мәліметтер базасы өзінің
мөлшерін 2006 жылдың ... ... ... және ... ... ... оны ... ай бойы сақтайды.
Осымен қатар, анықтамалықтар мен құжаттардың саны туралы мәліметтерді
топтау кәсіпорындағы маңызды бизнес – ... ... ... ... ... ... ... ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ (Система стандартов безопасности труда). ... при ... ... сидя. Общие эргономические требования.
2. СанПиН для работников вычислительных центров от 22.05.95 г.
3. ГОСТ 2239-79. Лампы накаливания ... ... ... условия.
4. Санитарные нормы и правила (СанПиН) 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические
требования к ... ... ... и ... ... ... «Об ... обществах» (в последней редакции от
29 декабря 2004 г.); «Об ... с ... ...
последней редакции от 29 декабря 2004 г.) – М.: Книга сервис, 2005. – 128
с.
6. Все положения по ... ... – М.: ЗАО ... ... – 2002. – 160 с. – ... панорама»).
7. План счетов бухгалтерского учета и ... по его ... ... и дополнениями, внесенными Приказом Минфина РФ от 07.05.2003
№ 38Н. – Новосибирск: ... 2003. – 128 ... ... учет в ... ... / М. С. ... – М.: Финансы и
статистика, 1991. – 176 с.
9. Автоматизация бухгалтерского ... на ... ... и ... ... пособие / А. Ю. Гридасов, О. С. Рябых, С. А. Вдовин и
А. Г. Ивасенко. – Новосибирск: НГТУ, 2002. – 134 с: ... ... ... бухгалтерского учета в промышленности / Г. В.
Емурманов. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 143 с.
11. Питеркин С.В., ... Н.А., ... Д.В. ... ... для ... ... ERP-систем. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 368 с.
12. Сайт фирмы «1С» по платформе «1С:Предприятие 8.0»: http://v8.1c.ru/
13. Киселев А.Г. ... ... ... для ... (ERP): учебное пособие. – Новосибирск – 2004. – 219 с.
14. Форум сайта ITLand (ERP, MRP II, FRM, CRM, HRM & ... ... ... в ... в ... «1С: ... 8.0». ... Методические материалы для слушателя сертифицированного курса
(редакция 2). – М.: ... «1С» – 2004. – 93 ... ... ... / Под ред. ... А.С. – М.: Юристъ, 2003. – ... ... учёт в ... и ... ... пособие / Каморджанова
Н.А., Карташова И.В. – М.:ИНФРА-М, 2002. – 494 с.
18. Сайт ... «1С» по ... ... 8.0»:
http://v8.1c.ru/enterprise/7/
19. Учет ... в ... ... ... 8.0. ... ... ... Концепция
и обзор методических решений. – М.: Фирма «1С», 2004. – ... Сайт ... «1С» по ... «1С:Предприятие 8.0». Причины перехода на
1С:Предприятие 8.0: ... ... ... ... ... ... А.Г. Структурный и процессный подходы к реализации ERP- системы
промышленного предприятия. – Новосибирск, 2004. – 10с.
24. Киселев А.Г. ... и ... ... управления
промышленного предприятия (КИС): учебное пособие. – Новосибирск, 2005. –
330с.
25. ... ... ... ... ... ... Презентация системы Business Control: http://www.xbc.ru/content/x-
system.html
27. Куприянов В.Ю. ... ... ... бухгалтерского учета на
«Искитимцемент». – Искитим, 2006. – 50с.
28. ... ... ... от А до Я. Составитель Ивашкин Б.Н. –
М.: Издательство «Дело и Сервис», 1998 г. – 480 ... ... ... ... ... ... в ... «1С:Предприятие 8.0 «: Решение оперативных
задач – М.: Фирма «1С» – 2004. – 116 ... ... ... ... ... – М.: ... «1С» – 2003. –
35с.:ил.
32. Г. Верников. Обзор стандарта IDEF0, статья за 13 ... ... ... О.С. ... ... ... – М.:
Гардерика,1998.
34. Типовые методические рекомендации по ... ... ... ... научно-технической продукции (утв. Миннауки
от 15.06.1994 РФ №ОР-22-2-46).
35. Липаев В.В., Потапов А.И. Оценка затрат на ... ... – М.: ... и ... ... жұмыс бағыттары
1)
2)
Қосымша А2
Қызметкер жөнінде мәлімет анықтамалығының программалық модулі:
Процедура УстТариф()
Тариф = Разряд.Тариф.Получить(РабочаяДата());
КонецПроцедуры
Процедура ПриОткрытии()
Форма.Заголовок(Наименование);
Если РаботаетАдмин = Да Тогда
Иначе
//работает кадровик
Форма.Наименование.Доступность(1);
Форма.Календарь.Доступность(0);
Форма.Категория.Доступность(0);
Форма.Должность.Доступность(0);
Форма.Объект.Доступность(0);
Форма.Разряд.Доступность(0);
Форма.Оклад.Доступность(0);
Форма.ДатаПриема.Доступность(0);
Форма.ДатаУвольнения.Доступность(0);
Форма.КонецКонтракта.Доступность(1);
КонецЕсли;
КонецПроцедуры
Процедура ВызватьКД()
Перем Конт;
ОткрытьФорму(КадровыеДанные.ТекущийЭлемент(),Конт,Форма.ТолькоПросмотр());
КонецПроцедуры
Тариф = ... ... 2
Д ... ... ... 5,7,8,9
ЦЕХ/ӨНДІРІС
ҚОЙМА
АЖО
ОМәлБ ERP
Жеткізуші
ТМҚ
ҚАБЫЛДАУ
Тауарларды топтастыру
Есептер қалыптастыру
2
соңы
Төлемнің шығуын бақылау
Өндіріс
Сауда
жоқ
Ресурстар жетеме?
Материалдық қуаттарды жоспарлау
Контрагенттермен есептесу шарты
Қуаттың бар болуы
Спецификациялар және маршруттар
жоқ
басы
Бар ресурстар
Ресурстар жетеме?
Негізгі ... және ... ... ... Жоспар
Маркетинг Кәсіпорын
Стратегия
Бизнес-план
20
Ақпараттық ағындар
14,15,22,23
25,26,27
тұтынушылар
10,11,12,13,25,26
14,15,16,17,18
24,25, 26
1-9,21,25,26
3-8
3,4
20
1-4
Бағасы
Жеткізушілер
Бухгалтерия
Қойма
ОМТС
1
Тауарларды ауыстыру
Қателер ... ... ... тапсырмаларды қалыптастыру
ТМҚ сұрауларын қалыптастыру
Заказ өңдеу
Резерв-
теу
Жоспарлау бөлімі
Қойма әрекеттерін басқарушы құжаттар
ОМТС
Бухгалтерия.
Материалды ... ... ... ... ... ... ... құж.
Сопр.Док
ТМҚ
ТМҚ
ТМҚ
ӘСЕРЛЕСУ
4.2
Бухгалтерия.
Мат. Бөлік
3.2
ҚОЙМАЛАР
2.2
ОМТС
тұтынушы
жеткізушілер
Кәсіпорын бөлімдері
бейнесі
бейнесі
құжаттар
құжаттар
Сүй. Құж.
Сүйем. құж
Сүйем. құж.
Сопр.Док
ТМҚ
ТМҚ
ТМҚ
ӘСЕРЛЕСУ
4.2
Бухгалтерия.
Мат. Бөлік
3.2
ҚОЙМАЛАР
2.2
ОМТС
тұтынушы
"база (МБ)" – "ДМБ" – "ақп. ......... МБ. 2. 1. 1. 1. {МБ-на сұраныстар, есептер деңгейі}
1. Кесте: ... ... ... ER: ... ... ... .....
ERP МБ "Парус"/ Oracle
1. "Бух. есеп" контуры. Басқарылушы есептегіқайта жасау
2. "Бух. есеп" контуры. Бух. ... ... ... есеп" контуры. Жалпы ақп. сұлбасы
4. .........
1.Төлемдер,
2.Жөнелтулер
3.Таурлық қорлар,
4.Шаруашылық операциялар
5. ............
Кері контур
| |ОУФ |ЖЭБ ... | | ... | | ... | | |
|.. | | |
| |ОУФ |ЖЭБ ... | | ... | | ... | | ... | | ... ... мат. ... ... ... сызу акті
Бухгалтерлік есептегі материалдар қозғалысын қайта жасау (шар.
операциялар)
Тауарлық есеп
Тауарлық есеп
Бөлімшелерге ... ... ... ... шот/ фактура
Кірістік ордер
Материалдар алынды:
Қоймаға келіп түсті
Төлемдер
Бір айға лимит (бөлімшелерге)
Бөлімшеден материалдарға өтінім ... алу: .... , ... ... ... Бух. мат. ... ТМҚ ... ОМТС
б)
а)
2.2.1.Материалды өтінім бойынша сатып алу
3.2.1.Материалдарды өндіріс бөлімшелеріне жіберу
4.2. Бух. мат. тобы.
Регистр 1
Регистр N-1
Регистр 1

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 62 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Flash ортасында жұмыс71 бет
«Автомобиль жолдарын жобалау кезіндегі қауіпсіздік талаптары» техникалық регламенті24 бет
«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының технико-экономикалық негіздеу58 бет
«Офис -тіpкеуші» акпараттық жүйесін құру40 бет
Автокөлік тасымалының көбеюі7 бет
Автокөлік құралдарын банк қызметі үшін және тәуелсіз бағалау88 бет
Автоматтандырылған оқыту жүйесі65 бет
Автоматты басқару жүйелері. Құрылымдық сұлбаның сипаттамасы17 бет
Автоматты басқару жүйесі19 бет
Автоматты басқару теориясы31 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь