Тауарларды қажетті орнына жеткізіп беруші шағын фирма үшін автоматтандырылған есептік жүйе құру

Кiрiспе
1 Патенттік ізденіс
2 Техникалық.экономикалық негіздеме
3 Жобаның қойылу анализі
4 Кәсiпорындардағы және кiшi офистердегi құжат айналымды жоба аралық зерттеу
4.1 Құжатайналымды ұйымдастырудың негiзгi принциптерi
4.2 Құжаттар түрi, тараулары және олардың өзара байланыстары. Құжаттар атрибуттары
4.3 Құжаттардың өзара байланысы
4.4 Типтік процестер
4.5 Құжаттар архиві және олармен жұмыс істеу реті
4.6 Ақиқат құжаталмасу
5 Қағазсыз құжатайналымға көшу стратегиясын жасау
5.1 Электрондық құжатайналым мәселесiн шешуге арналған дайын “клиент . сервер”.дi бағалау
5.1.1 “Евфрат” құжатайналым жүйесі. Сипаттамалары, режимдері және қолданылуы
5.1.2 DOCS Open құжатайналым жүйесі
5.1.3 LinkWorks құжатайналымының автоматтандырылған жүйесі
5.1.4 Жүйенің құрылымы және жұмыстың техпроцесі
Құжатайналым жүйесі және құжаттарды басқару
5.1.5 Қосымшаларды басқару, конфигурациялау, әзірлеу және интеграциялау
5.1.6 Қиын жүйелер құрамында жұмыс істеу
5.1.7 StaffWare жүйесі
5.1.8 Жекелеген жұмыс станциялары үшiн дайын шешiмдердi бағалау
5.2 Кішi офистердегi электронды құжатайналым мәселесi үшiн шығындарды, мүмкiндiктердi және маңыздылықтарды бағалау
5.3 Құжатайналымның айрықшы жүйесi үшiн интерфейс макетін жасау
6 Бухгалтерлік бөлімшедегі ERP.жүйесінің
фрагментінің құрылымын жасау
6.1 ERP.жүйесінің жалпыланған құрылымы
6.2 ERP.жүйесінің «Бухгалтерлік есеп» контуры (құрылымдық)
6.3 ERP.жүйесінің «Бухгалтерлік есеп» контуры (процестік)
7 ERP.ЖҮЙЕСІНІҢ ФРАГМЕНТІН ЖАСАУ (АВТОНОМДЫ ШЕШІМ)
7.1 1С:7.7 Бухгалтерлік конфигурациясын талдау
7.2 Жүйенiң программалық таралуының ерекшелiктерi
7.2.1 Программалау ортасы
7.2.2 Есептің қойылуы
7.2.3 Конфигурациялау нысандары
7.2.4 Құжат "Тауарды есепке алу" (элемент формасы)
7.2.5 Құжат "Тапсырыс" (элемент формасы)

7.2.6 Құжат "Тапсырысты алып тастау" (элемент формасы)
7.2.7 Құжат "Жолдама қағазы" (элемент формасы)
7.2.8 Құжат "Курьер есебі" (элемент формасы)
7.3 Есептер құрастыру
7.3.1 «Тауарлар» есебі
8 Экономикалық тиімділік есебі
8.1 Программалық өнімнің өңделуінің технико.экономикалық негізі
8.2 Программалық өнімнің анализі
8.3 Программалық қамсыздандыруды өңдеуге қажет шығындар сметасын есептеу
8.3.1 Материалдық шығындар
8.3.2 Еңбекке төлеу фонды
8.3.3 Әлеуметтік мұқтаждықтарға аударымдар
8.3.4 Қосымша шығындар
8.3.5 Шығындар сметасы
9 Еңбекті қорғау бөлімі
9.1 Өндірістік зиянды және қауіпті факторларды талдау
9.2 Қорғаныс шаралары
9.2.1 Өндірістік санитария
9.2.1.1 Есептеу орталығының жұмыс орындарында табиғи
және жасанды жарықтандыру
9.2.1.2 Өндірістік микроклимат
9.2.1.3 Шу және дірілден қорғану
9.2.1.4 Электромагнитті сәулелену
9.2.2 Электрқауіпсіздігі
9.2.3 Өрт қауіпсіздігі
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Құжат-кез-келген кәсiпорынның қызметiнiң базасын құрайтын ақпаратты көрсетудiң негiзгi тәсiлi болып табылады. Ақпарат құрылымдық болады, оны сақтаумен және басқарумен мәлiметтер базалары және қолданбалы ақпараттық жүйелер айналысады. Сонымен құрылымдық және құрылымдық емес құжаттар арасында бiртектес байланыс болады. Құрылымдық ақпаратты сақтауды және өңдеудi автоматтандыру қажеттiгiне күмән келтiруге болмайды, өйткенi ол орындаған ақпараттың үлкен көлемiн қолмен iстеу мүмкiн емес. Осыған орай электронды құжаталмасудың негiзгi артықшылықтарын атап көрсетейік:
• Электронды құжаталмасудың тиiмдiлiгi кәсiпорынның жалпы жұмыс тиiмдiлгiн жоғарылатады;
• Архивтердегi сақталатын құжаттар саны өте көп болғанда, жұмыс ауданын қысқартуға әкеледi;
• Қажеттi құжаттарды iздеу және оларға ену жылдамдығын арттырады. Бұл оның тиiмдiлiгiнiң ең алдыңғы көрсеткiшi.
• Көшiрмелерге, канцеляриялық тауарларға шығындардың азаюы;
• Орындаушылар арасында құжаттарды беру уақытын қысқарту;
Осы дипломдық жобаның мақсаты-ЖШС «НҰР» жеке кәсiпорынының автоматтандырылған құжат алмасу жүйесiн жасау.
Дамудың әрбір кезеңінде адамзаттың алдында ақпарат жинақтау, өңдеу және тарату мәселелері тұрды. Көп уақыт бойы осы мәселені шешудің негізгі құралдары ретінде адам миы, тіл және есту мүшелері қолданылып келді. Ең алғашқы өзгеріс жазу өнерінің келуімен, одан соң кітап басудың шығуымен болды. Осы кезеңдегіақпарат тасығыш құралы ретінде қағаз қолданылды.
Осы жағдай ЭЕМ-нің келуімен түбірімен өзгерді. Алғашқы ЭЕМ-ры үлкен автоматты арифмометрлер ретінде қолданылды. Бұл қадам адам қызметінің ақпаратты өңдеудегі негізгі бөлім болып табылатын кешенді автоматтандыруға ауысты.
ЭЕМ-рын жүйелік қолданудың әлемдік тәжірибедегі бір мысалына мәлеметтерді өңдеу жүйесін, мысалы банктік операцияларды, бухгалтерлік есептерді, билеттерді өңдеуді автоматтандыру жатады. Осындай операциялардың тиімділігі автоматтандырылған ақпараттық базаларға сүйенеді. Бұл дегеніміз, ЭЕМ-ң жадысында жүйенің жұмысына қажетті ақпарат сақталады.
1 ГОСТ 12.2.032 78. ССБТ (Система стандартов безопасности труда). Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
2 СанПиН для работников вычислительных центров от 22.05.95 г.
3 ГОСТ 2239-79. Лампы накаливания общего назначения. Технические условия.
4 Санитарные нормы и правила (СанПиН) 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.
5 Федеральные законы: «Об акционерных обществах» (в последней редакции от 29 декабря 2004 г.); «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в последней редакции от 29 декабря 2004 г.) – М.: Книга сервис, 2005. – 128 с.
6 Все положения по бухгалтерскому учету. – М.: ЗАО «Издательский Дом «Главбух». – 2002. – 160 с. – («Бухгалтерская панорама»).
7 План счетов бухгалтерского учета и Инструкция по его применению: С изменениями и дополнениями, внесенными Приказом Минфина РФ от 07.05.2003 № 38Н. – Новосибирск: Мысль, 2003. – 128 с.
8 Бухгалтерский учет в системе управления / М. С. Пушкарь. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 176 с.
9 Автоматизация бухгалтерского учета на современном малом и среднем предприятии: Учеб. пособие / А. Ю. Гридасов, О. С. Рябых, С. А. Вдовин и А. Г. Ивасенко. – Новосибирск: НГТУ, 2002. – 134 с: ил.
10 Комплексная автоматизация бухгалтерского учета в промышленности / Г. В. Емурманов. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 143 с.
11 Питеркин С.В., Оладов Н.А., Исаев Д.В. Точно вовремя для России. Практика применения ERP-систем. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 368 с.
12 Сайт фирмы «1С» по платформе «1С:Предприятие 8.0»: http://v8.1c.ru/
13 Киселев А.Г. Интегрированная система управления для промышленного предприятия (ERP): учебное пособие. – Новосибирск – 2004. – 219 с.
14 Форум сайта ITLand (ERP, MRP II, FRM, CRM, HRM & 1С:Предприятие 8.0): http://itland.ru/
15 Введение в конфигурирование в системе «1С: Предприятие 8.0». Основные объекты: Методические материалы для слушателя сертифицированного курса (редакция 2). – М.: Фирма «1С» – 2004. – 93 с.:ил.
16 Экономика: Учебник / Под ред. Булатова А.С. – М.: Юристъ, 2003. – 734 с.
17 Бухгалтерский учёт в схемах и рисунках: Учеб. пособие / Каморджанова Н.А., Карташова И.В. – М.:ИНФРА-М, 2002. – 494 с.
18 Сайт фирмы «1С» по системе «1С:Бухгалтерия 8.0»: http://v8.1c.ru/enterprise/7/
19 Учет производства в системе «1С:Бухгалтерия 8.0»:http://v8.1c.ru/enterprise/7/74.htm
20 1С:Предприятие 8.0. Управление производственным предприятием. Концепция и обзор методических решений. – М.: Фирма «1С», 2004. – 65с.
21 Сайт фирмы «1С» по платформе «1С:Предприятие 8.0». Причины перехода на 1С:Предприятие 8.0: http://v8.1c.ru/predpriyatie/why80.htm
22 Корпорация ПАРУС. Решения: http://www.parus.ru/index.php?page=2
23 Киселев А.Г. Структурный и процессный подходы к реализации ERP- системы промышленного предприятия. – Новосибирск, 2004. – 10с.
24 Киселев А.Г. Корпоративная и комплексная система управления промышленного предприятия (КИС): учебное пособие. – Новосибирск, 2005. – 330с.
25 Описание информационной системы управления предприятием БЭСТ-5: http://www.bestnet.ru/program/best5/
26 Презентация системы Business Control: http://www.xbc.ru/content/x-system.html
27 Куприянов В.Ю. Материалы рабочего проекта бухгалтерского учета на «Искитимцемент». – Искитим, 2006. – 50с.
28 Торговля. Справочник бухгалтера от А до Я. Составитель Ивашкин Б.Н. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 1998 г. – 480 с.
29 Электронный учебник 1С:Предприятие. Регистры: http://aptem.net.ru/programming/1c/regs.htm
30 Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8.0 «: Решение оперативных задач – М.: Фирма «1С» – 2004. – 116 с.:ил.
31 Архитектура систем программ «1С:Предприятие» – М.: Фирма «1С» – 2003. – 35с.:ил.
32 Г. Верников. Обзор стандарта IDEF0, статья за 13 Апреля 2005: http://www.idefinfo.ru/content/section/3/27/
33 Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – М.: Гардерика,1998.
34 Типовые методические рекомендации по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции (утв. Миннауки от 15.06.1994 РФ №ОР-22-2-46).
35 Липаев В.В., Потапов А.И. Оценка затрат на разработку программных средств. – М.: Финансы и статистика,1988.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
«АВТОМАТТАНДЫРУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ» КАФЕДРАСЫ
ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
дипломдық жобаға
ДЖ.050704.165.06.ТЖ
Тақырыбы: ... ... ... ... беруші шағын фирма үшін
автоматтандырылған есептік жүйе құру»
Студент ... ... ... ... жоба
жетекшісі ... ... ... ... ... ... ... А.
Д.__
(қолы) ... ... 2008 ... жоба ... суреттен, кестеден, қосымшадан тұрады.
ТАУАР, ҚҰЖАТ АЙНАЛЫМ, МӘЛІМЕТТЕР ... ... ... ТИПТІК ПРОЦЕСТЕР, СЕРВЕР, КЛИЕНТ, ШЫҒЫСТЫҚ ЖӘНЕ КІРІСТІК ҚҰЖАТТАР,
АВТОМАТТАНДЫРУ, ... ... ... ... ... тақырыбы: «Тауарларды қажетті орнына жеткізіп беруші
шағын фирма үшін автоматтандырылған есептік жүйе құру»
Дипломдық жобаның мақсаты 1С ... ... ... ... сұлбасын анықтау, құжаттар
сипаттамаларының құрылымын және ақпараттық құрамын анықтау, кішкене офистің
бөлімшелерінің бір-бірімен бірыңғай тұтас құжатайналымын ... ... ... қамсыздандыруын жасау.
Көрсетілген материалдарда кіші ... ... ... ... ... ... | ... | |
|1 ... ... | |
|2 ... негіздеме | |
|3 ... ... ... | |
|4 ... және кiшi офистердегi құжат айналымды жоба аралық | |
|зерттеу | ... ... ... ... ... | ... ... түрi, тараулары және олардың өзара байланыстары. Құжаттар | |
|атрибуттары | ... ... ... ... | ... Типтік процестер | ... ... ... және ... жұмыс істеу реті | ... ... ... | |
|5 ... ... көшу ... ... | ... ... ... ... ... ... дайын | |
|“клиент – сервер”-дi ... | ... ... ... жүйесі. Сипаттамалары, режимдері және | ... | ... DOCS Open ... ... | ... ... ... ... ... | ... ... ... және жұмыстың техпроцесі | ... ... және ... ... | ... Қосымшаларды басқару, конфигурациялау, әзірлеу және интеграциялау | ... Қиын ... ... ... істеу | ... ... ... | ... Жекелеген жұмыс станциялары үшiн дайын шешiмдердi бағалау | ... Кішi ... ... құжатайналым мәселесi үшiн шығындарды, | ... және ... ... | ... ... ... ... үшiн интерфейс макетін жасау | |
|6 ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... ... | ... ... ... ... контуры (құрылымдық) | ... ... ... ... ... ... | |
|7 ... ... ... ... ШЕШІМ) | ... 1С:7.7 ... ... ... | ... ... ... таралуының ерекшелiктерi | ... ... ... | ... ... ... | ... Конфигурациялау нысандары | ... ... ... ... алу" ... ... | ... ... ... ... ... | |
| | ... ... "Тапсырысты алып тастау" (элемент формасы) | ... ... ... ... ... ... | ... Құжат "Курьер есебі" (элемент формасы) | ... ... ... | ... ... ... | |
|8 ... тиімділік есебі | ... ... ... ... ... ... | ... Программалық өнімнің анализі | ... ... ... ... ... шығындар сметасын есептеу| |
|8.3.1 Материалдық шығындар | ... ... ... ... | ... Әлеуметтік мұқтаждықтарға аударымдар | ... ... ... | ... ... сметасы | |
|9 ... ... ... | ... ... ... және ... ... талдау | ... ... ... | ... ... ... | ... Есептеу орталығының жұмыс орындарында табиғи | ... ... ... | ... ... ... | ... Шу және дірілден қорғану | ... ... ... | ... Электрқауіпсіздігі | ... Өрт ... | ... | ... ... тізімі | ... ... ... ... ... ақпаратты
көрсетудiң негiзгi тәсiлi болып табылады. Ақпарат құрылымдық болады, ... және ... ... ... және ... ... айналысады. Сонымен құрылымдық және құрылымдық емес құжаттар
арасында бiртектес байланыс ... ... ... ... және
өңдеудi автоматтандыру қажеттiгiне күмән келтiруге болмайды, өйткенi ол
орындаған ... ... ... ... iстеу мүмкiн емес. Осыған орай
электронды құжаталмасудың ... ... атап ... ... құжаталмасудың тиiмдiлiгi кәсiпорынның ... ... ... ... ... ... саны өте көп ... жұмыс ауданын
қысқартуға әкеледi;
• Қажеттi құжаттарды iздеу және оларға ену ... ... ... ... ең алдыңғы көрсеткiшi.
• Көшiрмелерге, канцеляриялық тауарларға шығындардың азаюы;
• Орындаушылар арасында құжаттарды беру уақытын қысқарту;
Осы дипломдық ... ... ... жеке ... ... алмасу жүйесiн жасау.
Дамудың әрбір кезеңінде адамзаттың алдында ақпарат жинақтау, өңдеу
және тарату мәселелері тұрды. Көп уақыт бойы осы мәселені шешудің ... ... адам миы, тіл және есту ... ... ... ... өзгеріс жазу өнерінің келуімен, одан соң кітап басудың шығуымен
болды. Осы кезеңдегіақпарат тасығыш құралы ретінде қағаз қолданылды.
Осы ... ... ... ... өзгерді. Алғашқы ЭЕМ-ры
үлкен автоматты арифмометрлер ретінде қолданылды. Бұл қадам адам қызметінің
ақпаратты өңдеудегі ... ... ... ... ... ... жүйелік қолданудың әлемдік тәжірибедегі бір мысалына
мәлеметтерді өңдеу жүйесін, мысалы банктік ... ... ... ... автоматтандыру жатады. Осындай операциялардың
тиімділігі автоматтандырылған ақпараттық базаларға сүйенеді. Бұл дегеніміз,
ЭЕМ-ң жадысында жүйенің жұмысына қажетті ақпарат сақталады.
Кезекті ... шешу ... жүйе көп емес ... ... ... қажет етеді, ал қалғаны ақпараттық базаның өзінен алынады. ... ... әр бір ... ... ақпараттық базасын өзгертеді.
Ақпараттың ЭЕМ-ң жадысында сақталуы оған жаңа динамамикалық сапа
береді. Жаңашыл ... ... ... ... қызметі қажетті жағдайда
осы ақпараттан таңдау бойынша кез-келген мәліметті қағазға ... ... ... XXI ғасырында ақпарат негізгі қызметтік өнім болып
табылады. Сондықтан кітапханалық қызметтердің автоматтандыруының кешенді
программаларын ... ... ... деп ... есеп ... ... кәсіпорынды басқарудың эффектілігін
анықтайтын факторлардың бірі болып отыр және оның ... ... ... ... ... қол жеткіздіреді. Бухгалтерлік ... ... ... ... жобалау бөлімшесінің
қызметкерлері, өндірістік учаскілердің басшылары, сол сияқты ... ... ... қолдана алады және бұл оның кәсіпорынды ... ... ... ... ... Өзімен шаруашылық
процестердің ақпараттық жүйесін білдіріп, бухгалтерлік есеп қазіргі кездегі
кәсіпорындарда ... ... ... ... ағынының
үлкен тығыздылығымен, есептің берілгендерін өңдеу уақытына қойылатын қатаң
талаптармен сипатталады.
Қазақстанда қоғамдық ... ... ... әсер ететіндей үлкен
экономикалық өзгерістер болып жатыр. Бұл өзгерістер, әсіресе ... ... ... ... анық ... ... екі ... ішінде
осы облысқа қатысты, есепті жүргізудің әдістемесін толығымен ... ... акт ... ... ... жаңа ... [7] қабылданды,
екіншіден, бухгалтерлік және салықтық есеп бөлінді. Бухгалтерге жүктелген
істер де арта ... ... сол ... аналитикалық және оперативті
есептерді ... ... ... ... ақпараттық технологиясыз
жүргізу мүмкін емес. ... кез ... ... ерте ме, кеш ... ... ... ... туындайды. Басқарманың осындай
тенденцияға бей – жай көз қарасы бір қатар проблемаларға әкеледі. ... ... ... ... қате ... ... келісімге қол
қоюы. Нәтижесінде, ... осы ... ... да ... шешудің
ұйымдасқан түрін табады – бухгалтерлік есепті автоматтандыру.
1 Патенттік ізденіс
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік ... және ... ... меңгер.___________ А.Д.Золотов
«______» _________________ 2008 ж.
(мерзімі)
ТАПСЫРМА
Дипломдық жобалау барысында патенттік-ақпараттық зерттеулер жүргізуге
арналған
Қорытынды
Диплом жобасын орындау барысында ... ... ... жобасының тақырыбы – Тауарларды ... ... ... ... ... үшін ... ... жүйе құру
Іздеу тереңдігі: 1999 жылдан 2006 жылға дейін
1. Патенттік зерттеулер ... ... ... ... ... ме? Жетпесе қандай себептерден?
- Мақсатқа қол жетті, ізденіске сай келетін ақпарат яғни аналогтар табылды.
2. Табылған (2 және 3 - ... ... ... ... № 2189623 ... ... «АТФ ... автоматтандырылған жұмыс орнын
жасау» және № 2178578 ... ... ... ... ... ... “2 және 3- кесте” аналогтарының қайсысын жобаланатын техника
объектісінде ... ... ... № 2189623 ... ... ... ... тексеруге, қамтамасыз
етуге және тестiлеуге арналған программалық жүйе»
Диплом ... ... ... объектісіне ұқсас техника
объектілерді сериялап ... ... ... және шет ... табылды?
Ғылыми-техникалық және патенттік құжаттарды зерттеу кезінде
өндірістік микроконтроллерды шығаратын Қазақстан фирмалары табылған жоқ.
Шетел фирмалары ішінде табылды:
- Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... институты”
- ашық түрдегі акционер қоғамы “Всеросийский тепло-технический ... ... ... программа бойынша өнертабысқа өтініш ... ... ... ... ... қажетті деп ойлаймын, ... ... ... ... процессі жаза Р-130 микроконтроллер (көмегімен үнемді
де ... ... ... ... _____________2008 ж.
(уақыты) (айы)
Орындаушы ... ... ... жоба ... ... Д.Т. Шакирова
(қолы) ... ... ... өнімнің SWOT-анализін жүргізу нәтижесінде күшті жақтары
жіне бірнеше мүмкіндіктер анықталды. Программдық өнімнің қауіп ... жоқ. ... ... ... дұрыс таңдалған және
түзетулер қажет емес.
Программдық қамсыздандыруды әзірлеуге және ... ... ... ... ... іске ... ... шығару үшін шығындар
сметасы келесі экономикалық элементер арқылы құрылады:
материалдық шығындар; ... ... ... ... ... ... ... қосымша шығындар; ... ... ... ... ... тұрады:
тікелей материалды шығындар; жанармайға шығындар; энергияға ... ... ... ... ... ... қызметін
қолдануға кеткен төлемдер.
Кеңсе тауарларына және энергияға шығындар ... ... ... ... ішкі офистерде бухгалтерлік
есептерге қолдану үшін арналған. Фирмадағы ... ... ... ... ... ... жүйесі
маңызды болып табылады.
Осы дипломдық жобада әзірленген программдық қамсыздандыру кіші
көлемді ... ... ... ... Өнім ... және ... ... жұмыс істеу (іздеу,
сақтау, орындалуды бақылау) уақытын азайтады. Сонымен қатар өнім ... ... ... талдаудың әдістемесі программдық өнімнің бәсекелеге
жарамдығын бағалауға және оның күшті және әлсіз ... ... ... ... ... программдық өнімнің келешекте өңделу стратегиясына
және оның таралу стратегиясына әсер етуі мүмкін.
Кіші офис үшін әзірленген бухгалтерлік ... ... ... программдық өнімнің орнату және қолдану қарапайымдылығы.
– мәліметтерді бірнеш жыл бойы сақтау мүмкіндігі.
... ... ... ... қолдануы.
– программдық өнімнің жеңіл модернизациялануы.
– жұмыс сапалы болу үшін өзіндік мүдделілік.
Кемшіліктері:
– программдық өнімді іске асыру үшін тек бір ... ... ... сервистерді кеңейту;
– программдық өнімді басқа платформаларға көшіру мүмкіндіктері;
– өнім жұмысының масштабын кеңейту ... ... ... ... ... көп қолданушы
жүйені құру мүмкіндігі
Өнімге әсер ететін қауіп факторлері табылмаған
3 Аналитикалық бөлім. Жобаның ... ... ... ... ... ... ... компьютерлiк баспасөз прессаларында көп көтерiлiп жатыр.
Белгiлi-бiр ... ... ... ағындарын айналдыруды
оптималдандыруға негiзделген тиiмдi жүйе құру бүгiнгi ... сол ... ... жоғарылатуға арналған негiзгi фактор болып
табылады. Кез-келген ... ... ... ... ... ... ... құжаталмасу жүйесiнiң болмауы оның құжат
айналымының 10%-ға дейiн төменделуіне әкеледi екен. ... мен ... даму ... бұл ... ... ... ... шешуге мүмкiндiк бередi [1].
Отандық нарықта құжаталмасу жүйесiн еңгiзудiң екi ... ... ... ... және ... Құжаттармен жұмыс iстеудiң Қазақстандық
тәсiлдерiнiң негiзгi ерекшелiктерiн атап өтейiн:
1 Қазақстанда құжаталмасу вертикальды принциппен жүргiзiледi, ... ... ... ... ... ... принцип қолданылады: ол орындаушыдан ... ... ... ... ... арнайы тiркеу журналдарында, карточкаларда
тiркеледi, бұл құжат жөнiндегi ақпарат жинағыш болып табылады. ... және ... ... ... іске ... үшiн ... ... түсiнбейтiн, оған ешқандай қатысы жоқ ... ... ... ... ... тәжiрибе Батыста қолданылмайды. [1].
3 Ұйымдар мен олардың арасында құжаттардың алмасуы Қазақстандық ... ... ... қана емес ... ... ... ... осындай жүйелерге тапсырыс берушiлердiң көпшiлiгi
мемлекеттiк құрылымдар. [4].
4 Ақпараттық және компьютерлiк технологиялардың кең ... ... ... ... ... әлi күнге қағаз
жүзiнде орындап келедi. Батыста iс-жүргiзу және ... көп ... ... ... ... Жүйе ұжымдық жұмыстар (календарлық ұйымдық
құрылымдар, мәліметтерді бірдей ... ... ... ... және т.б) үшін орындаушылар барлық құралдармен қамтамасыз
етілетіндей етіп ... ... ... ... жүйе ... және құжат ағымдарын басқарудың автоматтандырылған функциясын
іске асырудан басқа, қосымшаларды ұжымдық ... ... ие ... Олардың айрықшаланатын негіздері ол-бір жұмысшыны немесе ... ... ... ... ... жүру ... ... оны сипаттайды.
Жұмыстың орындалуын бақылау. Бұл критерий қазіргі ... ... үшін ... ... келеді. Құжаталмасудың дәстүрлік жүйесі
көрсетілген функцияларға ие емес. Керісінше, құжаталмасу ... ... ... жұмыстарының эстафетасын анықталған ... ... ... ... ... бере ... процестің
орындалуын бақылай алатындай, оның норматив бойынша жүруінен ... ... ... ... осы ... ... ... етіп құрылуы керек. Жүйеде құжатайналым процесін басқару тура
оперативті түрде болу қажет; бұл ... ... ... ... ... тез және ... ... түрде енуді білдіреді.
Құжаттардың жүру процесінің нақты еңгізілген өзгертулері және ... ... ... ... дәл ... ... ... толық
бақылау жағдайларында осының арқасында ... ... ... және ... ... туралы мәлімет беруді ұйымдастыруды
қамтамасыз етеді.
Осындай жақындықтың ерекшелігі көрініп тұр. Біріншіден, жұмыстың
орындалуын ... ... ие ... ... басқару жүйесін еңгізу,
бақылау функциясын сәйкесінше жүйе, орындаушы және кәсіпорын ... ... ... ... бөлуді, шығармашылық мақсаттарды шешу үшін
персоналдың интеллектуалды қорларын көрсетуді қамтамасыз ... ... ... ... ... есебі құжатайналым жүйесінің бір
функциясы болып еңгізілгендіктен басқару мақсатын іске асыруға субъективтік
фактордың әсерін ... ... ... ... ... ... ... болуы және т.б) шектейді. Үшіншіден, көрсетілген
функция кәсіпорынның әр қызметкерінің ісін ... ... яғни ... қаншалықты жұмысының көптілігін, оның іскерлігін, берілген
есепті шешу үшін өзінің күшін қаншалықты ... ... ... ... ... ... ісінің әртүрлі аспектілерін және
құжаттарды өңдеудің нәтижелерін сипаттайтын статистикалық және аналитикалық
мәлімет алуға мүмкіндігі бар.
Жүйе ... ... ... ... ... ... етіп
құрылуы қажет. Құжатайналымын конфиденциалды түрде ұйымдастыру үшін ... ... ... ... ... ... ... ол
қолданушылардан қосымша жөндеулерді сұрамау керек.
Жүйе электрондық және ... ... ... ... ... етуі ... Қолданушыдан да, басқарушыдан да бұндай
жүйе компьютерлік технология облысында ... ... және ... ... қажет етпейді. Құжатты өңдеу процесін жүйемен ... үшін ... ... ... канцеляриялық жұмыс тәжірибесі
ғана қажет[4].
Жүйені таңдау кезінде маңызды ... бірі ... ... (серверлік компоненттер) таңдау ... ... ... жүйе ... және көп ... ... негізделуі
керек.
Ұйымдар көбінесе өздерінің қызметтерінде Microsoft (MS BackOffice, ... ... ... және ... ... ... үнемі
қолданатындықтан интегралданған шешімді еңгізу салымдардың үнемделуіне
әкеледі. Осылайша арзан бағаға алынған программалық өнімге ие ... ... ... және ... ... құрайды [1].
Құжатайналымды қайта құру, құрылымның өзгеруінен, кәсіпорынның
көлемінен және басқару процестерін жаңарту кезінде пайда ... ... ... ... істеп тұрған құжатайналым жүйесінің қайтадан жөнделуін сұрамау
керек. Жүйенің енуі келесі сценаридің ... ... ... «толық»
немесе этап бойынша, яғни ең басында іс жүргізу ... ... ... және ... ... барлық масштабында таралуы
керек. Бұндай жүйе қиын емес процедураларды ... ... ... ... ... шығындалған құралдардың тез ақталуын көрсетеді.
Жүйені алғаш рет орнатқан кезде қымбат болып табылатын алдын-ала ... ... ... ... ... ... де орындалуы мүмкін.
Жоғары сапалық және жүйені басқарудың ... ... ... ... тез қол жеткізе алатындығы ... ... ... іске ... керек.
Жүйе құжаттың барлық өзгертулерден өткен түрлерін сақтау ... ... ... ... ... ... жүру ... немесе үлгі
ретінде қажет болатын бастапқы текстерді тез арада қалпына келтіруге болады
[5]. Бұл жағдайда архив мөлшері ... ... ... және
қазіргі заманғы желілік технологияларды қолданған ... жүйе ... жыл бойы ... ... ... ... ... жүйесі арнайы архивтік болып позицияланбайды, бірақ
үлкен көлемді емес кәсіпорын үшін ... 16 GB-қа ... ... ... көп ... ... ... болып қолданылады,
өйткені кейбір жүйелер үшін ... ... ... ... ... ... механизмі). Әдетте қажет болған жағдайда
құжатайналым жүйесі контекстік ... және ... ... ... ... ... өзінің белсенді фазасының қызмет ету
кезі аяқталғаннан кейін жүйеден ... ... ... ұзақ уақыт сақталу
үшін берілуі мүмкін (мысалы, DOCS ... ... және т.б.) ... алдын-ала анықталған технологиялық сұлбалар маршруты және
орындаушылармен ... ... ... ... бостандықпен шешім
қабылдау арқылы құжаттармен жұмыстарды ұйымдастыра ... және ... ... ие болу ... [5]. ... ... ... (және олардың
келешекте орындалуын бақылау) қарапайым және ... ... ие ... ... ... ... жүреді. Бұл
еңгізуді, алдын-ала сатып алуды арзандатады және де мәліметтерді жобалаудың
программалық құралдарын меңгеруді қажет етпейді. Жүйе ... ... ... қалпына қайта келетіндей болу керек, яғни осы арқылы
жұмыс ретіне өзгерістерді және ... ... ... ... ... ... ... барлық жүйе масштабында және оның кез-
келген бөлігінде бақыланады және ... Әр ... ... ... ... ... ... көп этапты өңдеу олардың ... және ... ... қажет етпейді. Себебі жүйенің әрқайсысы
өзінің жұмысының ... ... ... ... ... ... Барлық құжаттар, олардың
өңделу ережелері, жіберу маршруттары және қызметтік мәліметтері қасақана
енуден қорғалуы ... ... ... жүйе кепілді тұрақтылық үшін
қабылданған қорғаныс стандартын қолдауы керек ... Windows ... ... сонымен қатар қазіргі заманғы криптографикалық
қорғаныс және ... қол қою» ... ... ... тиіс.
4 Кәсiпорындардағы және кiшi офистердегi құжат айналымды жоба аралық
зерттеу
4.1 Құжатайналымды ұйымдастырудың ... ... ... ... әсіресе мемлекеттің бағынышындағы
кәсіпорындарында жалпы бөлімдер бар. Олардың аттары ... ... ... іс жүргізудің жалпы бөлімі, жалпы бөлім, істерді басқару және т.б,
бірақ ең бастысы-осы бөлімшенің негізі ... ... ... ... ... және осы ... құжаттар ағымын (бұйрықтар, хаттар,
тапсырмалар және т.б) ұйымдастыру болып табылады.
Осы бөлімшелерде қолданылатын ... ... ... ... жұмыстардың және құжаттардың ағымын ... ... ... ... қоса арнайы құжатайналым бар
(кәсіпорынның бөлімшелерінде, құжатайналымның арнайы ... ... ... ... үшін ... ... және тұрақты
ұйымдастырудың негізгі принциптері көрсетілген. Олардың ... ... және ... ... ... ... олар ... негізгі принципі ол-құжаттың локальды архиві ешкімде
болмауы. Кез-келген құжаттар архивіне енбеген кіруші құжат орындалмайтындар
қатарына енеді. Мекемеде тиісті қызмет ... бар, яғни ... ... ... ... ... болып табылады. Канцелярияда тіркелмеген
құжаттар әдетте тез жоғалады.
Мекемеде кіруші ... тек бір ... ғана болу ... ... мәліметтерді тез арада береді ( on-line режимінде).
Құжаттарды осылай тіркеу ... ... ... ... ... ... түрi, ... және олардың өзара байланыстары.
Құжаттар атрибуттары
Кәсіпорынның жұмысында қолданылатын құжаттардың сипаттамалары мен
негізгі ... ... ... жұмысында қолданылатын
құжаттардың түрлері өте көп (жек ... ... саны ... ... ... ... ... түрлерінің саны үшеу ғана.
• Кірістік. Бұл ... ... ... келіп түскен
құжаттар. Көптеген кірістік құжаттар сәйкесінше шығыстық құжаттарды
алдын-ала анықталған мерзімде туғызу керек. Мерзімі нормативтік ... ... ... ... орындалу мерзімімен анықталады
• Шығыстық. Көптеген шығыстық құжаттар ұйымның кірістік құжаттарға
жауабы ... ... ... ... ... ... ... ішіндегі құжаттар негізінде дайындалады. Шығыстық құжаттардың
кішкене бөлігінің саны кірістік құжаттарды талап етуі ... ... ... ... ... ... ....мерзіміне дейін...
мәлімет берсеңіз»).
• Ішкі. Бұл құжаттар кәсіпорынның жұмысын ұйымдастыру үшін ... ... ... ... ішкі ... ... тек ... ірі
құрылымдық бөлімшелерінің құжаталмасуы және кәсіпорын ... ғана ... және де ... бөлім арқылы шығыстықты
тудыратындар ғана ... ... ... үшін (және/немесе
өнеркәсіптік кәсіпорындар) ішкі ... ... ... қатар
Конструкторлық құжаттар саналады.
Осы түрлердің құжаттары әртүрлі болуы мүмкін. Бұл хат, ... ... және т.б ... ... ... ... түрі ... осы бөлімдер саналады және де олар ... ... ... хат болса, онда неге арналып жазылған).
Канцелярия ісі бойынша осы бөлім қызықты емес, бірақ ішкі ... бұл ... ... Әрі ... мұнда құжаттардың канцеляриялық түрлері
ғана қарастырылады-кірістік, шығыстық және ... ... ... барлық құжаттардың өзіндік тіркелетін номерлері
бар (құжаттың әр түріне арналған алгоритм мүмкіндіктері). Тіркелген номері
жоқ кез-келген құжат-бұл тек жай ... яғни ... ... Оны ... қылатын-
тіркеу нөмірі болып табылады [8].
Әр сыбайластың құжаттар атрибуттары әр түрлі. Барлық кәсіпорындарда
кездесетін атрибуттардың жалпы ... ... ... ... осы жалпы
атрибуттар канцеляриялық құжаттарда әр түрлі.
• Құжаттардың жалпы атрибуттары.
Канцеляриялық ... ... ... ... ... ... ... құрылымы кірістік, шығыстық
және ішкі құжаттар үшін әр түрлі болады. Тіркелетін номердің құрылымы ... әр ... ... көзі ... Құжаттың қайдан алынғанын көрсетеді.
Кірістік құжаттар үшін бұл ... ал ішкі және ... ... үшін ... ... ... ... Құжатты іске асырушы әрқашан біреу. Кей
кезде құжатты орындайтын екі адам болады (кәсіпорынның кадрлық құрылымының
ауысуы ... ұзақ ... ... ... үшін ... ... ... бойынша құжаттың коды. Осы
атрибут ... ... ... ... ... қатарына құжатты
тағайындайды. Қызметтің номенклатурасы-кәсіпорынның қызметінің ... ол ... ... кезеңіне бекітіледі (әдетте бір жылға). ... ... ... ... ... ... заман жағдайында
қызмет номенклатурасы жоғары динамикалық ... ... ... және ... 1-4 рет ... отырады [9].
• Құжат түріне байланысты атрибуттар
Берілген құжат түрінен ерекше атрибуттар ... ... ... ... ... басқа келесілерден тұрады:
Бақылаудың орындалу мерзімі. Бұл атрибут тікелей кірістік атрибуттан
немесе кірістік құжат түрінен алынады. Ол кірістік ... ... ... ҚР-ң ... беру ... ... ... бөлімге
арызды берген күнінен бастап 6 ай ішінде қаралуы керек).
Бақылаушы тұлға. Әдетте ол кәсіпорынның басшыларының бірі ... және ол ... ... бір адамды тағайындайды. Бұл атрибут
барлық кірістік құжаттарда емес, тек өте маңызды және ... ... ... ... ... ... басқа келесі атрибуттарға ие:
• Кәсіпорынның бөлімшелерінің тізімі- танысу үшін.
• Бақылау мерзімі-танысу ... ... ... ... ... ... құжаттардың келесідей қосымша атрибуттары болады:
• Негізгі-құжат. Бұл атрибут ылғида болады, себебі ... және ... ... ... ... Жауап берудің мерзімі. Бұл атрибут сирек кездеседі және ол ... ... ... бұл атрибуттар басқа да аттармен кездеседі ... ... ... ... толықтыруы мүмкін. Бірақта ... ... ... ... ... кездеседі.
[10].
4.3 Құжаттардың өзара байланысы
Канцеляриядан өткен барлық құжаттар өзара ... яғни ... ... ... ... көп ... кірістік құжат өзіне
тиісті шығыстық құжатты туындайды. Осындай ... тек ішкі ... ... ғана ... ... Кірістік құжаттар өзінің туындауына
әкелетін шығыстық құжаттармен және де басқа кірістік құжаттармен байланыста
болады («Өзара келісімді процесс ... ... ... 2.1 сур.). Барлық
құжаттар құжаттарды басқару жүйесінде және орындалуды басқару ... (бір ... ... Бұдан біз байланыстардың қайталануын
көріп отырмыз. [11].
4.4 Типтік процестер
Бұл бөлімде құжаттар динамикасына көшеміз, құжаттардың өзін ... ... ... ... тоқталамыз. Канцелярияның ... ... ... ... ... өтуі ... кірістік құжаттардың орындалу мерзімін бақылайды,
дәлірек айтқанда фискалды ... ... кім және ... ... ... ... ... құжаттың өтуінің екі маршруты бар:
• Тікелей орындаушыға ... ... ... ... ... үшін ... маршрут осы құжаттың бәрібір бақылауға қойылатынын
білдіреді. Кәсіпорынның ... ... ... үшін ... ... ... ... шатастыруға болмайды (мысалы, егер хатта
«Кәсіпорын мүдірлеріне...»). ... ... үшін ... ... үшін келіп түсетін құжаттар) жауапты орындаушы болып ... ... оның ... ... ... [13]. ... ... бойынша
өтетін құжаттар үшін жауапты орындаушы болып орта дәрежедегі басшы болады,
ал мүдірлер тек ... ... ғана ... көріп отырғанымыздай екінші сұлба бойынша өтетін жұмыстар
ғана ірі ... ... ... ... ... ... өтетін жұмыстар әдетте тұрып қалады, сонымен қатар өңделу
кезінде жоғалып ... де ... Егер ... ... ... ... туралы мәлімет қажет болып қалған жағдайда канцелярияда ... ... ... ... құжатты тікелей өңдеу
Канцелярияның көптеген проблемалары құжатты толық өңдеу жолын емес,
тек ... ... ғана ... ... ... ... ... өңдеу жолы бөлімнің құжатайналым ұйымының жүйе деңгейінде
немесе арнайы іс ... ... ... бақыланады (канцелярияның
құжатайналым жүйесінің автоматтандырылған байланысын қарау қажет).
Жоғарыда кәсіпорынның орталықтандырылған канцеляриясының жұмысына
сипаттама берілді. Ірі ... ... ... ... ... ... орталықтанған принципі бойынша құрылуы мүмкін.
Кәсіпорынның әр ... ... ... корреспонденция бөлімін алады.
Кірістік корреспонденция номері тізімді номерленеді (кім ... ... ... ... ... құжат номеріне бөлімшелер номері еңгізіледі,ал
номерлеу әр бөлімшеде әр түрлі жүргізіледі. ... ... бір ... ... [15].
4.3 сурет Мүдірдің бақылауымен құжатты өңдеу сұлбасы
Кірістік құжаттарды ... ... ... ... жүзінде
таралған. Тimes газетін мысалға ... ... ... ... ... ... хаттарын өңдеу бөлімінің реорганизациясы кезінде
(ол да ... ... ... ... ... канцелярия)
корреспонденцияны бөлшектеудің көптеген жұмыстары Ұлыбритандық хаттамаға
берілді. Бұл мақсатқа жету үшін газет ... ... ... хат ... ... ... (бұрын барлық корреспонденция
үшін бір мекен-жай болды). Екі ... ... ... ... (басқа мекен-жайға жіберу) тек 2%-ды ғана құрайтыны анықталды.
Мұндай ... ... ... ... ... екі есе ... мүмкіндік берді (немесе 6 есе бәсекелеспе
вариантымен салыстырғанда). Канцелярияның жұмысында халықтың хаттарымен
жұмыс ... ғана ... тұр. ... ... бұл ... іс жүргізуге
қатысты. Айрықшаланатындар қатарына тек хатпен жұмыс істеу олардың негізгі
өндірістік ... ... ... ... ... ... газеттер, журналдар, ақпараттық агенствалар және т.б).
Халықтың құжаттарын ... ... ... ... ... ... атрибуттары бойынша айқарма статистикасы маңызды болып табылады.
Ол Ресейдің Мемлекеттік ... ... ... ... жүйесін әзірлеу тәжирибесіне негізделеді. Бұрындағыдай
мақсатты іске асырмаса да бұл жүйе әрі ... жүр. Ірі ... ... хаттарын есепке алынады және олардың орындалуы қатаң
бақыланады (мысалы, Украинаның Мемлекеттік ... ... ... ... ... әлі де ... өту керек.
Құжатайналым көлемін бағалау
Бұл пункт өте қысқа болып келеді. ... әр ... ... ... көлемін бағалау келтірілген. Мысал үшін ... ... ... бір ... 16 мың ... ... ... басқа
банктың бөлімшелеріне орталықтанған 8 мың құжат келіп түседі.), 25 мың
халықтың хаты, 24 мың ... ... ... ... өзінде құжаттар
туралы мәлімет тізімі құжаттың 90% үшін үш жыл, ал ... 10% бес ... ... ... ... келесі жылдың соңына дейін
сақталады, содан кейін олар архивке ұзақ жыл бойы сақталу үшін ... ... орай бұл ... ... түр бойынша бөлімшесі
белгісіз. Бірақ ... және ... ... шамамен тең үйлескен деп
айта аламыз.
Осындай көлемді ... ... ... ... ... ... карточкасы дискте 2 Кб (бұл сан DOCS ... ... сай ... орын ... және ... қатар 1Кб орынды
оның индексі алады. Осылайша бір құжат үшін ... ... ... ... Кб ... ... ... Ірі кәсіпорындарда жылына 50-100 мың ... және де ... ... үш жыл бойы ... онда 150-300 ... сақтау үшін 0.5-тен 1 Мб-қа дейін орын қажет болады. Конструкторлық
құжаттама үшін бұл сандар бірнеше есе асып ... А4 ... ... ... 30 Кб, ... – 200Кб, бланк/форма – 300Кб, сканерден сурет 1 Мб.
КҚ комплектісі компьютер сияқты құрал үшін А4 форматты 500 ... ... 2000 ... ... формат А4ті сызбалық КҚ, 100 бланк, 100 құжат
сканерден алынған суреттен ... Ал ... әр ... ... ... 50 бұйым болуы мүмкін. Сонымен қоса БД ... ... ... ... нормалар, анықтамалар …) олардың жалпы көлемі
А4 форматты тексті-графикалық 500000 ... ... (А4 ... бір ... 100 Кб). ... есептеулерден келесіні көріп отырмыз: жұмыс істеп
тұрған бір жұмыс үшін ... ... 80,5 Гб ... орын ... ... орынын есептеу кезінде форматтар мен спецификациялар
модернизиацияланатынын ... ... ... ... файл көлемі
модернизацияланудан кейін үлкейеді. Ірі кәсіпорындарда құжатайналымы және
жұмыстық мәліметтерінің ... ... ... онда ... ... жиі ... жұмыс бойынша есеп беру
Есеп беру жұмыстың нәтижесі болып табылады. Олар ... ... ... ... ... мәлімет береді [19]. Есеп беруді екі
үлкен ... ... ... Оперативті. Олар әр күн сайын немесе әр айда беріледі. Олардың негізгі
мақсаты-оперативті басқару үшін мәліметтің ... ... ... Аналитикалық. Кәсіпорындағы құжатайналымның жалпы көрінісін анализдеу
үшін арналған. Бұл топтағы есеп беру ... ... ... есеп берулерді қарастырайық.
Оперативті есеп берулер
Есеп берудің бұл түрі кәсіпорынды оперативті басқару үшін мәлімет
алуға арналған. Олар әр ... ... ... яғни бір ... бастап
бір жұмаға дейін. Олардың негізгі мазмұны: жұмыс ... ... ... есеп беруді алатындар-кәсіпорынның ... ... ... Есеп ... ... және жеке ... Жеке есеп
берулер белгілі-бір адамның құзіретінде болатын ... ... есеп беру ... уақыт мерзімінде аяқталып қалған ... (әр ... ... ... ... ... де ... мүмкін).
Жиынтық есеп берулер кәсіпорын басшысына ... ... ... іс ... ... процесін жалпы түрде бақылау үшін беріледі.
Жеке есеп берулер тікелей орындаушыларға немесе бақылаушы тұлғаға
беріледі [21]. Есеп ... ... ... ... ісі
жүргізілмейді (бірақ іс-жүзінде арнайы фильтрлерді қолданған кезде есеп
берулер аз ... ... Әр ... есеп ... жұмыстың аяқталу
мерзімінің интервалын беретін фильтр болу қажет. Осы ... ... ... бас ... ... жұмыстарының аяқталуы
• Ұйымның бөлімшелері бойынша есеп берулер
• Контраген бойынша есеп берулер
• және т.б
Аналитикалық есеп ... есеп ... ... жұмыстар жайлы мәлімет береді.
Есеп берулердің стандартты түрлері болса да, әр ұйым есеп ... ... ие ... ... ... ... ... Бұл есеп берулер
кәсіпорынның жұмысын келешекте жобалау үшін, номенклатураны анализдеу ... т.б ... ... есеп ... кәсіпорынның әр түрлі
құрылымдық бөлімшелері арқылы беріледі [23]. Есеп ... ... ... мерзіміндегі жұмысы жайында көрініс беру керек. Яғни ... ... ... параметрін еңгізу қажет. Онда ерікті уақыт
интервалын немесе тіркелген және ... ... ... ... ... ай (ай және жыл ... квартал
• жылдық
Аналитикалық есеп берулер аз беріледі. ... жеке ... ... және олар ... кәсіпорындарда таралады. Осыған байланысты
рәсімдеу сапасына байланысты оларға жоғары талап қойылады. ... ... ... ... және тағы ... ... ... қажет. Осындай есеп берулердің мысалдары:
• Орындаушылар бойынша орындалған құжаттар
• Контрагенттер бойынша орындалған құжаттар
• Номенклатура бойынша орындалған ... ... ... байланысы
Ірі кәсіпорынның құжаттарды жүргізу бөлімі құжаттайналымның орталық
бөлігі болып табылады, бірақ құжатайналым ... ... Ол ... құжатайналымымен, шешімді қабылдауды қолдайтын жүйемен және
кәсіпорын ... ... ... ... ... ... автоматтандырылған жүйесін орталық жүйе деп қарастыруға
болады. Оның мақсаты құжатайналымның басқа жүйелерін ... ... ... ... ... ... бір ... тұрады, ол
ұзақ сақталатын құжаттарды жинау үшін және оларды іздеу үшін арналған.
4.5 Құжаттар архиві және ... ... ... ... және ... ... деген сөзді естіген кезде шаңға батқан папкалардан тұратын
ұзын ретті стеллаждар деген көрініс туады, ... ... ... ... ... ... Іс жүзінде бұл архивтің бір түрі ғана-
ұзақ сақталатын архив немесе статикалық. Осындай архивте шығарылған өнімнің
тіркелген құжаттары ... ... көп ... ... ... ... ... Мұндай қажеттілік бірнеше себептерден пайда болады.
Бір құжатқа бірнеше қызметкерлердің қол жеткізе алуы. ... ... ол ... ... болып табылады.
Қарастырылатын құжаттарды орталықта ... яғни ... ... ... ... және ... ... болатын
талаптар.
Құпия режимі. Құпия құжаттар жұмыс біткен соң олардың даяр болу
дәрежесіне ... ... ... ... тіркелмеген құжаттар ылғи өзгеріп ... ... ... сақтау немесе динамикалық архив туралы айтылып тұр.
Кәсіпорынның ... ... ... ... статикалық және
динамикалық архивті ұйымдастыра алу керек. Енді осындай жүйе ... ... ... ... және ұйым бөлімшелерінің байланысы
Кәсіпорынның электронды архивінің тиімді жұмысы үшін техникалық
құжаттама ... ... ... ... ғана ... ... қатар
архивпен (мәліметтерді қажет ететіндер және құжаттарды ... ... ... ... ... ... барлық қызметкерлерді
байланыстыру қажет.
Кәсіпорынның электронды архивінің сұлбасын ... іске ... ... архивті жүйені құру кезінде көбінесе
екі және үш ... ... ... ... (2.5 ... ... ... әзірлеушінің жұмыс архиві орналасады және онда
жаңадан құрылған, тіркелмеген ... бар. ... ... ... ... Орташа деңгей (көп кездеспейді) тіркелуден ... ... ... Бұл ... ... ... де ... серверлерінде де сақталуы мүмкін . [5].
4.5 сурет Кәсіпорынның архивін ұйымдастыру сұлбасы
Жоғарғы деңгей бұл-кәсіпорынның архиві. Мұнда құжаттар ... ... ... ... ... ... ... ететін құжаттар).
Құжаттар кәсіпорынның архивті қызметтің бір немесе бірнеше серверінде,
сонымен қоса мәліметтерді ... ... ... ... ... жұмыс істеудің өзіндік ерекшелігі
Жобалық ұйымның немесе өнеркәсіптік кәсіпорынның электрондық архивін
құрудың негізі көптеген сұлбаларды ... ... және ... ... ... техникалық құжаттамалар және т.с.с)
сақтау болып табылады. Қағазда жазылған мәліметтерді архивке еңгізудің өзі
басқаша программалық және ... ... ... етеді.
Жобалық құжаттамаларды өңдеу кезінде арнайы ... ... Яғни ... ... ... біріктіру кезінде
қиын міндеттемелі болып келетін жобалаудың автоматтандырылған жүйесі.
Техникалық ... ... ... ... ... ескі версияларының жаңа версиялары (мысалы, ... ... ... пайда болған кезде ... ... ... әр ... Бұл ... ... ... үлкейтеді. Сонымен қатар өнеркәсіптік кәсіпорындарда электрондық
архив ... ... ... ... қамсыздандыру қолданылуы
қажет [11].
4.6 Ақиқат құжаталмасу
Құжаттарды басқарудың ... ... ... тек офистік
қосымшалармен және құжаттармен немесе ... ... ... ... ... ... ... Осыдан көріп отырғанымыздай кез-
келген бір жобамен байланысты құжаттамалармен жұмыс істеу мүмкін ... ... ... ... ... ... және ... біріктіретін жүйеге көп көңіл бөліну қажет.
4.6 суретте ИД МА «Қазақстандық келісім» мысалында кіші ... ... ... құжат қозғалысының негізгі бағыты
көрсетілген, құжаттың түсу кезінен бастап, шығыстық ... ... ... сурет ИД МА «Қазақстандық келісімнің» құжат айналымы
Қорытындысында ... ... ... ... автоматтандыратын жүйе функциясының тізімін көрсетейік:
- Құжатты сақтау ... ... ... ... ... ... маршрутың және қозғалысын басқару;
- Құжаттарды координациялау;
- Құжаттардың қозғалысын бақылау;
- Құжаттардың орындалуын бақылау;
- Жүйенің функцияларына қолданушылардың қол жеткізуін шектеу;
- ... ... ... қол ... ... Құжаттарды тіркеу;
- Офистік қосымшалармен біріктіру және сақтауды басқару;
- Құжатты әзірлеудің этаптарын бақылау;
- Қоймадағы құжаттарды іздеу және ... ... ... және ... ... ... Тапсырма бойынша есеп беруді бақылау;
- Хат жәшіктерін бақылау;
- Кәсіпорында сатылы құрылымын қалыпқа келтіру;
- ... ... ... қалыпқа келтіру;
- Құжаттарды архивтеу;
- Тіркелу карточкасын жүргізу;
- Анықтамаларды жүргізу (файл үлгілері, ... ... ... адресаттар, хабарламалар түрлері, , құжат түріне байлансты ... ... ... ... т.с.с ... ... ... Келісім шарт бойынша мәліметтер базасын жүргізу;
- Клиенттермен жұмыс істеген ... ... ... ... электронды хат бойынша оперативті түрде хабарлама беру;
- Халықтың үндеулерімен жұмыс жасау;
- Жиналыстың өтуін информационды түрде өткізу;
- Хатшының ісін автоматтандыру (хаттарды ... ... ... ... үшін ... ... ... жобалар бойынша жұмысты жобалау;
- Қызметшілер арасында міндеттерді тиімді бөлу және жұмыстардың кестесін
бақылау, жұмыстарды өткізу үшін мәліметтер ... ... ... ... ... ... істеуі;
- Жұмыстың орындалу процедурасын құру (компанияның бизнес-процесін құру
жолын көрсету, алгоритмді анықтау және ... ... ... ... әрекетін және оның орындалу мерзімін анықтау) ;
- Процедура варианттарын орындау;
- Тапсырманың кезектесуін басқару;
- Тіркелу журналы;
- Админстративтік есеп берулер.
5 ... ... көшу ... ... ... ... мәселесiн шешуге арналған дайын
“клиент – сервер”-дi бағалау
5.1.1 ... ... ... ... режимдері және
қолданылуы
..
«Евфрат» жүйесі клиент/сервер (Евфрат 99 Document ... ... іс ... ... басқаруды
құжаттық қамсыздандыруды (БҚҚ) шешу үшін арналған және әзірленген. ... үйде ( ... 99@SOHO ) және ... ... 99 DeLuxe) ... ... ... шешуге арналған [27].
Евфрат басқаруды құжаттық қамсыздандырудың келесі негізгі сұрақтарын
шешуді қарастырады:
• Корпоративті электрондық архивтерді құрумен қоса іс ... ... ... Netscape ... немесе Internet Explorer арқылы интернеттен графикалық
және текстік редакторларды сканер және CuneiForm жүйесі арқылы жүйенің
мәліметтер базасына барлық құжаттарды ... ... ... бойынша толықтекстік және гипертолықтекстік іздеу.
Реквизиттік іздеу;
• Іздеудің тиімділігі үшін құжаттарды морфологиялық анализдеу.
Евфрат жүйесі ... ... ... ... ... ұйымдастыру және CuneiForm желілік сканерлеу
программасының көмегімен ... ... ... ... ... Банктік іс-операциондық күннің банктік құжаттарын өңдеу, құжаттардың
қағазсыз архивін ұйымдастыру, құжаттарды сақтаудың сенімділігін ... ... ... оперативті жұмысының эффективті технологиясын
құру;
• Денсаулық сақтау-медициналық формаларды, ... ... ... және ... ... сканерлеу. Евфратқа
электронды архив құжат көмегімен алынған ... ... және ... қадағалау. Редактрленетін текстке OCR CuneiForm, Cognitive Forms
арқылы алынған ... ... және ... ... ... ... ... мүлік-нысанның фотосуретін реквизитті разметкалау және
сканерлеу. Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... үшін ... Үкімет-әр түрлі ұйымдардың анкеталарын және құжаттарын сканерлеу.
Редактрленетін текстке OCR ... ... Forms ... ... ... және ... мәліметтер базасына
ақпараттарды жіберу. Евфратқа электрондық архив арқылы алынған ақпаратты
іздеуді немесе ... ... ... ... үлгі ... ... ... программасы арқылы сканерлеу және Евфратқа электрондық ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру үшін
реквизиттерді қосу;
• Өндіріс-құжаттарды, формаларды сұраныстарды және ... ... ... ... OCR ... ... Forms ... көріністерді түрлендіруі және кәсіпорынның мәліметтер базасына
ақпараттарды жіберу. Электрондық архив арқылы алынған ақпаратты ... ... ... және әр ... ... факс ... хат ... оларды жіберу;
• Құрылыс/Коммуналдық шаруашылық-карталарды, құрылғының сұлбасын, жоспарды,
сызбаларды, эскиздерді сканерлеу және ... ... ... ... ... іздеуді немесе сақтауды ұйымдастыру және әр түрлі
филиалдарға факс ... ... ... ... ... ... ... және қызмет етушілердің анкеталарын
сканерлеу және персоналды басқару ... ... ... ... ... сканерлеу және оқу. Электрондық архив арқылы ... ... ... ... ... және әр ... ... немесе электрондық хат арқылы оларды жіберу;
• Қаражат-құжаттардың стандартты формаларын, клиенттерді тіркеу анкеталарын
сканерлеу және OCR/ICR/OMR-технологиясы (CuneiForm, ... ... оны оқу, ... ... ұйымның мәліметтер базасына ақпаратты
жіберу. Электрондық архив арқылы алынған ... ... ... ... ... қызметтер-сводкаларды сканерлеу және оларды электрондық хат арқылы
танысу үшін жіберу. Келісім шарттарды, баптарды және ... ... ... текстке OCR CuneiForm, Cognitive Forms арқылы
алынған көріністерді түрлендіруі және ... ... ... ... ... ... ... алынған ақпаратты іздеуді
немесе сақтауды ұйымдастыру және әр ... ... факс ... хат ... ... ... ... сипаттамасы
Евфрат 99 Document Server, Евфрат 99@SOHO және ... 99 ... ... ... ерекшеліктерге ие:
• Функцияларға тез қол жеткізу;
• Ыңғайлы экрандық формалар және де баспасының ыңғайлылығы;
• Іздеудің автоматты түрі еңгізілген;
• Ақпараттарды қараудың, ... ... және ... Доступ құқығын басқару;
• Электрондық хат және факстық қызметтермен байланысты;
• Қолданушының әрекетін бақылау.
Жүйе келесі негізгі функциялардың іске асуын ... ... ... бар ... ... барлық категорияларын тіркеуін;
• Құжаттарды бақылауды ұйымдастыруды;
• Ұйым қызметкерлерінің істейтін дисциплинасын статикалық анализдеуді;
• Кәсіпорын құжаттарының электронды ... ... ... ... ... ... құжаттарының орындалуын бақылауды;
• Кәсіпорынды басқару органдарының жиналыстарын және жиындарын өткізуді
құжаттармен қамтамасыз ету және ... ... ... және ... ... ... орнын топтық
ұйымдастыруды;
• Жобалауды дайындауды, жоспарлауды және өткізуді автоматтандыруды;
... ... ... ... ... ... ... Cognitive Technologies технологиялық платформасында негізделген
және (DNA) ... ... сай ... ... ... Internet ... Netscape Navigator и Microsoft Office-
ті қолданады.
Пакетті өндіріуші фирма ... ... ... көлеміне
ешқандай шектеу қоймайды. Бірақ коммерциялық жағынан құжатайналым жүйесіне
бір уақытта қосылу санына байланысты шектеулер ... Бұл ... ... ... ... байланысты(10нан 50-ге дейінгі бір ... ... ... ... бөлуге болады: типтік құжаттарды
редактрлеу формалары, ... ... ... сканерлеу модулі, доступты
басқару модулі.
Барлық модульдер бір ортаға біріккендіктен олар ... және жеке ... ... Бір ... ... ... автоматты түрде құжаттарды
жіберу арқасында қолдануға оңай және қарапайым жүйені модульдеуге мүмкіндік
береді [16].
Оның ... ... ... ... ... және шаралардың жұмысын автоматтандыруға, хабарламалардың
электронды ... және ... ... ... ... ... ... және жұмыс уақытын
оптимальды жобалауға, кадрлар бөлімінің жұмысын автоматтандыруға болады. ... ... ... Ол ... тар наборын іске асырады, бірақ
қызмет комплекстері қолданбалы міндеттерді шешеді. ... ... ... және ... ... ... ... ғана ұсынылады.
Базалық қызметтер-жүйенің ядросын құрайды және жалпы болып табылатын
барлық қосымшаларда функцияларды іске асырады. Қолданбалы қызметтер ... жоба ... ... ғана іске ... және әр ... үшін бірегей
болып табылады.
Базалық қызмет ретінде келесідей қажетті функциялар іске асырылған:
қауіпсіздік қолданушыны идентификациялау, қолданушының ... ... ... ... ... және ... іс әрекеті, ақпаратты іздеу
т.с. Базалық ... ... ... іске ... ... ... байланысты өзгертуге болады.
5.1.2 DOCS Open құжатайналым жүйесі
DOCS Open жүйесі ірі және орташа ұйымдардың архивтерін ... ... ... бұл жүйе көп ... ... де бұл жүйе көп
сатылатын жүйелердің бірі болып табылады) [21].
DOCS Open жүйесі "клиент/сервер" архитектурасына сай ... ... ... ... ... екі ... болу ... Олар: құжаттардың
карточкасын сақтайтын кітапхана сервері және ... өзін ... ... оның ... 5.1 ... көрсетілген. Бұл жүйеге екі
машина қажет емес, екі сервер де бір ... ... ... ... ... ... архивтер үшін кітапхананың бір ... ... ... басқара алады.
5.1 сурет DOCS Open жүйесінің құрылымы
Техникалық сипаттамалар
Кітапхананың сервері ретінде ... ... ... база ... ... ... ... басқару жүйесі
(МББЖ)тек екі талапқа сай болу ... ... ... ... және ... ие болу ... МББЖ үшін доступтың арнайы әдістері бар( ... ... ... ... МББЖ-нің тізімі ұлғайып барады.
Қазіргі уақытта: Microsoft SQL Server, Sybase SQL Server, Oracle 6, ... және ... ... ... ... ... жүйе ... алады.
NOVELL, IBM, Banyan, DEC компанияларының операционды жүйелері қолданылды,
сонымен қатар, Sun NFS ді ... UNIX. ... PC DOCS Inc. Windows ... ... ... ... осы платформа үшін жаңа өнімдер шығарылады
[22].
Толықтексті индекстің сервері IBM PC-де жұмыс істейді. DOCS ... ... IBM PC-де ... және ... кез-келген версия (WFW
3.11-ден Windows NT-ға дейін) ... ПК Apple ... ... DOS және Mac ортасында қолданылатын экрандық ... ... ... архив администраторы әр орта немесе қолданушының әр тобы үшін
арнайы экрандық формаларды істеуі мүмкін.
Жұмыс істеу үшін ... ... ... Pentium MMX ... ... ... ... Оперативті зердесі 64 -128 Mb;
• Қатты диск, сақталатын ақпараттың ... ... ... параметрлері:
• Pentium базасындағы компьютер;
• Оперативті зердесі: 16 - 32 ... ... SVGA ... ... 14 дюйм ... болу ... дюйм
қажет);
• 1 Mb -ты видеозерде;
• 1.6 ... кем емес ... ... Open 3.0 мәліметтер базасының, желілердің, ... және ... ... ... ... ... көп деңгейлі архитектура келесілерді қамтамасыз етеді:
Кәсіпорында құжаттарды басқару. Масштабталатын және икемді DOCS ... ... Windows NT, NOVELL, Banyan, DEC, UNIX ... ... ортаны қолдайды.
Кәсіпорын шегінен тыс құжатты басқару ... ... ... тыс құжаттарды басқарудың құралдары бар: коллективті ... Exchange и Lotus Notes) ... ... желі ... мобилді қолданушылар тобы, ... және ... ... ... қоса ... ... ... істеу
үшін әр түрлі өнімдердің интеграциясын және ... ... ... және ... DOCS Open 3.0 ... интерфейске және Verity технологиясына ... ... ... механизміне ие. 3.0 версиясы жүйеде бір
кітапхана үшін бірнеше ... ... ... жол ... ... және құжаттарды іздеудің кең көлемді мүмкіндіктері бар. Ашық
жүйелерді қолдайтын PC DOCS стратегисын дамықанда жаңа өнім ... ... ... іске ... ... ... DOCS Open 3.0 ... желілік
орталар кәсіпорынның бірыңғай каталогтық ... ... әр ... ... ... қысқартады.
Қорғаныстың қалыпқа келтірілетін жүйелері. DOCS Open 3.0 құжаттарды
қорғайтын әр түрлі әдістерді ... Document Sentre Agent (DSA) ... ... ... ... ... талаптар қойылатын орталарға
арналған. DSA ... мен ... ... ... ... ... серверінде орналастырылады. Сеанс кезінде ... ... ... ... DSA журналына жазылады. Журналдар
бранмауэрадан тыс жерде орналасады, сондықтан оған ... ... және ... ... DSA ... жоғары деңгейде қорғайды. Сонымен қатар
DOCS Open 3.0-де желілі операциялық жүйемен ... ... ... ... Hierarchical Directory Service қызметі бар [29].
DOCS Unplugged қолданушының мобильді жұмыс ... DOCS ... DOCS Mobile деп ... ... ... ... ... желіде жұмыс істейтін қолданушыларға DOCS Unplugged
корпоративті желіде ... ... ... ... ... ... ... және карточкалар автоматты түрде сақталады.
5.1.3 LinkWorks құжатайналымының ... ... әр ... ... ... ... ... бастап бақылауға дейін және жоба бойынша ... ... ... ... ... ... ... бөлімшелердегі
барлық істер туралы мәлімет алуға мүмкіндігі бар, ал ... ... ... ... әр түрлі ақпаратқа қол жеткізе алады.
Жүйенің техникалық сипаттамалары
LinkWorks – тапсырыс ... ... сай ... ... ... ... ... құрамына келесілер кіреді:
• құжатайналым жүйесі;
• электронды қол қоюы бар құжаттарды басқару жүйесі, (Group ... ... және ... ... Lotus cc:Mail, ... Mail, SMTP Mail (UNIX), VAX-11 ... Microsoft Exchange және Alta Vista Mail – мен және ... ... ... байланысқан хаттық жүйе;
• «Ақпараттық магистральмен» өзара байланысу жүйесі;
• жүйені басқару ... ойы ... ... ... ... клиент-сервер архитектурасы. Бұл ... ... ... ... бүгінгі күнде сервер ретінде
Digital UNIX, OpenVMS, SCO UNIX, HP-UX, AIX және NT ... ... ... ... Windows, NT, Windows 95, ... OS/2, X
Window (Motif) бола алады. Мәліметтерді сақтау құралы ретінде стандартты
индустриалды ... ... ... ... Ingres, ... және ... SQL Server қолданылып жүр. Ал транспорттық протокол
ретінде TCP/IP, DECnet немесе IPX/SPX ... Жүйе әр ... ... ... ... ... да мүмкін. 3.2 суретінде
жүйенің мүмкін болатын конфигурациясының үлгілері көрсетілген.
Бір инсталляция ... ... тіл ... ... ... ... қолданушылар әрқилы тілдік аумақта жұмыс істей алады. Сонымен қатар
жүйе ортақ болып қала береді.
5.2 сурет LinkWorks-ты қолдану ... ... ... ... ... ... және ... техпроцесі
Құжатайналым жүйесі және құжаттарды басқару
Құжатайналым жүйесі LinkWorks-тің ... бір ... ... ... ... ... ... өзінің жұмыс панеліне доступ алады. Онда
жұмыс істеуге қажетті нысандар, құралдар ... ... ... ... үшін ... ... бар папкалар, калькулятор
т.б. Әр нысан пиктограмма түрінде ... ... ... ... ... ... үшін осы ... пиктограммасын қозғалтса
жеткілікті. Егер ... ... ... онда ішкі ... ... ... Кірістік мәліметтер сервер арқылы келеді, ал
редактрлеу сеансынан кейін ... ... ... олар ... ... ... нысандарын редактрлеу үшін ішкі қосымшаларды ... біз ... ... ... пакетті еңгізе аламыз. Құжаттың ... ... бір ... ... ... әрекеті болу мүмкін
[30].
Енді LinkWorks-те ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктері бар.
• Құжатты «жіберу»(құжат, жіберушінің жұмыс столыннан ... ... ... ... ағашы арқылы құжатты алатын бір немесе
бірнеше адамды ... ... ... «көшіру» (құжат жіберуше қалады, ал оның көшірмесі
қолданушының жұмыс столында құрылады және ол келешекте ... ... жаңа ... сияқты сақталады);
• Құжатты «бірге қолдану» (shared) (құжат жіберішінің және алушының
жұмыс ... ... ... бұл ... ... ... еңгізген
өзгертулер жіберушіге көрініп тұрады және керісінше);
• Құрылған нысан ... ... ... ... ... ... немесе қызметтік топ мүшелеріне беруге болады. Құрылған нысанда
әр түрлі әрекеттер жүргізуге болады, мысалы, бөлімше бастығына және ... ... ... ... «Қол қоюға» папкасын жасауға болады.
Хатшы папка ішіне қажетті құжаттарды еңгізеді, ал ... бұл ... ... ... ... ... тіркеу». Егер «Қол қоюға» папкасы туралы
мысалды жалғастырсақ, онда құжатта қызығушылықты тіркеу белгісі ... ... ... ... ... ... пайда болады;
• Құжат версияларын сақтау. «Бірге қолдану» режимінде редактрлеудің
дұрыс істелмегендігінен мәліметтердің жоғалып кету жағдайлары болуы ... ... ... және ... түрде сақтаудың мүмкіндіктері
бар. Автоматты режимде құжат редактрленуге ... ... әр жаңа ... ... [12].
Құжатты автоматизациялаудың басқа түрлеріне қарағанда ... ... құру үшін және ... ... құқығын орнату үшін
жүйелік администратордың қатысы қажет ... ... қоса жүйе ... бір ... ... ... жолы ... құжатайналымның маршрутын анықтайтын жүйе бар. Бұл
маршрут әр түрлі жағдайлардың орындалуын ... ... ... ... есеп алу үшін ол суммасына байланысты әр ... ... ... және бухгалтерияға барлық рұқсат етілген резолюциялардың болғаны
кезінде ғана жетеді.
3.2 ... ... ... жобалық топтарды (project group) және
ролдерді (roles) ... ... ... әр ... ... уақытша ұйым құруға және мәліметке доступ ұйымдастыруға
мүмкіндік ... ... ... ... әр ... ... ... еркін қолдана алады. Жеке қолданушылардың тек нысанды оқуға
ғана доступы бар. Сонымен қатар доступтың ... ... ... ... тіркелмеген жұмыс станциясынан кіру мүмкін емес. Жүйеге кірудің
өзіндік паролі бар, ... қол қою ... ... ... ... ... құрылымға ие
болғандықтан құжаттарды басқару жүйесінен хаттық жүйені алып тастау ... және де ... ... ... ... ... ... қарамастан
нысанда қажетті әрекеттерді істей алады. Сондықтан біз тек ішкі ортамен
байланысты ғана қарастырамыз ... ... ... ... салып жіберу режимдерінде басқа ... бір ... және де ... ... ... мүмкіндік бар.
Нысандарды SMTP (UNIX) стандарттық хат көмегімен де ... ... Word ... ... ... екі құжаты бар «Папка» нысанын
жіберу кезінде адресат құрамдас ... ... аты, т.б) ... кескінделген текстік файлды және де стандартты ... ... ... екі ... да ... ... қолданушысы SMTP
Mail (UNIX), X.400, VAX-11 Mail (OpenVMS), cc:Mail, Microsoft Mail хаттық
жүйелерінде ... ... ... ... ... MS Exchange және Alta Vista Mail for Windows ... ... байланыс орнаған және MIME стандарты ... ... ... ... HTTP протоколы арқылы Mosaic немесе Netscape
стандартты программалары көмегімен дүние ... ... ... өзінің
жұмыс панеліне доступ алуға мүмкіндігі бар және де WWW-ң ... үшін ... ... құруға болады. LinkWorks X.500 типті
каталог ағаштарымен ақпарат алмасуды ... ... ... ... ... және ... ... администратор және жүйелік интеграциялау жағынан
қарастырайық. Пакетте екі ... бар: ... ... (System
Administration) және жүйенің конфигурациясы (System ... ... өзі ... ... ... ... ... станцияларын басқару) тұрады. Әр түрлі қолданушыларға жеке
подсистемаларға доступ ... ... ... ... ... ... міндеттерін орындауды сәйкесінше бөлуге болады. Администрлеудің
барлық құралдары графикалық интерфейспен жабдықталған. Жүйені ... ... ... ... ... бір «бөлімі» болып
табылады. Келесісі қолданушылардың жұмысын бақылаудың қосымша құралдырынан
тұратын ... ... ... ... ... журналы және т.б [24].
Пакеттің ерекшеленетін бөлігі-Қосымша + Нысан (Application Plus
Object plug) ... ... ... және ішкі ... арасындағы
нысанды-бағдарлау интерфейсі. Осы интерфейсті қолдану ... ... ... ... ... Visual Basic және C/C++ ... ... болады. C/C++дағы қосымшалар платформаға ... ... ... фондық режимдегі серверде іске ... ... ... ... ... ... DLL ішкі ... шақыруға болады. Пакетте ішкі қосымшаларды интеграциялаудан
басқа, әдістерді құруға арналған ... тіл және ... және ... сценариін құруға қажетті Basic сияқты тіл
жиынтығы кездеседі және де графикалық интерфейспен ... ... ... бар. ... ... DDE және OLE ... ... COM (Common Object Model) ... ... ... 3.2
версиясына OLE қосымша функциялары қосылған. Сонымен ... АРО ... ... іздеу нәтижелерінің асинхронды қайту және әр ... ... ... ... ... ... сияқты
жүйелердің ортақ проблемасы орнатудың және ... ... ... ... ... ... ... шаблонға ие болса да және
не істеу керектігін білсе де әр келесі жүйені қалпына келтіру ... ... Бұл ... ... жұмыстарды сол жерде істеу керек ... ... ... ... ... ... ол әзірлеудің және программалық шешімдердің қуатты құралы болып
табылады. Мысалы, клиентке қосымша нысандық ... ... ... және т.б қажет арнайы есеп берудің жүйесін еңгізу қажет болсын.
Бұрын әзірлеушілерге клиенттің нақты ... ... ... ... ... Ал ... бұл ... изоляцияланған жүйеде істеуге болады және
шешімдерді программалық компонента түрінде ... ... яғни ... (жаңа кластарды, құралдарды, қосымшалардың шаблондарын құру)
туралы барлық ақпараттарды сақтауға арналған ... файл ... ... клиентке электронды хат түрінде жіберуге болады. Бірақ клиент drag-
and-drop процедурасы арқылы компонентті ... ... ... беруші
әзірлеушілермен жұмысты ешқандай күдіксіз істей алады. Ол ... ... ... ... ... ... Егер ... компонент
жүйе жұмысына ұнамсыз өзгертулер еңгізсе, онда жүйелік ... ... алып ... Бұл ... ... ... подсистемалары
автоматты түрде жойылады [26].
5.1.6 Қиын жүйелер құрамында жұмыс істеу
LinkWorks ... ... оның ... ... бір ... ретінде қолдануға болады, мысалы R/3 жүйе ... ... келу үшін жеке ... статья қажет болушы еді. Бірақ мұнда
біз жалпы мәлімет келтіреміз.
LinkWorks жүйесінде LNX Business connect for SAP R/3 ... ... ... LinkWorks және R/3 бір-бірінің ... ... ... ... еді. ... LinkWorks қолданушысы транзакция
жасай алады немесе R/3 функциясын өзінің ... ... ... алады. Бұл
жағдайда байланыс үшін LinkWorks COM және CORBA ... ... ... ... Мұндай интерфейстерді қолдануда R/3-
тің технологиялық негіздерін білу ... ... ... ... ... ... қосымшаларды байланыстыру үшін де қолданылуы мүмкін.
LNX Workflow Connect-компоненті осы екі ... ... ... ... ... ... стандартталған SAP Workflow
API арқылы «тікелей» жүреді. SAP Workflow API ... Workflow ... (WfMC) ... жүйесінің стандарттарын ұйымдастырудың
халықаралық ұйымының ... ... Оның ... ... 200 мүше бар. LNX Workflow Connect тек ... ғана ... ... WfMC стандартымен сәйкес басқа электронды құжатайналым жүйелерімен
немесе қосымшалармен жұмыс істей алады.
LNX Archive Connect компоненті екі ... ... ... ... сақталған жалпы құжаттар архивін қолдануға мүмкіндік береді. ... ... DIGITAL Archive for SAP R/3 ... өнімі қолданылады. DIGITAL
Archive арқылы сақталған R/3 арқылы өткен барлық құжаттарға ... ... ... ... және т.б.), ... ... панелінен доступ алуға мүмкіндігі бар. Осы компонент арқылы,
мысалы, LinkWorks тен R/3 ке графикалық кескіндерді ... ... ... ... және ... ... ... бизнес үшін
құжатайналымды автоматтандырудың бірнеше ... ... бар. ... ұсыныс берушілерге дербес ... ... ... ... ... ... құжатайналымды еңгізе
алады. Осындай жүйелердің бірі ... plc. ... ... пакеті болып табылады. Оның құрамына іс қағаздарын жүргізуді
автоматтандырудың қазіргі ... ... ... ... ... жүзінің
40 елінде 20 тілде жұмыс істейді. Дүние жүзіндегі 200000 астам қолданушылар
Staffware базасындағы шешімдерді қолданады.
Staffware пакеті workflow класс ... ... ... ... және ... тапсырмаларды ұйымдастыруға
арналған құжатайналымды басқару. Осындай класқа жататын жүйелерге қойылатын
негізгі талаптар-ережелерді, уақытша масштабты және ... бір ... ... ... ... ... Workflow ... қызметін автоматтандыру кезінде қажет. Workflow Management
Coalition халықаралық ұйым деректері бойынша, 80% дан астам ... ... ... ... ... интенсификациясының
бағытын стратегиялық линия ретінде қарастырады.
Жүйенің техникалық сипаттамалары
Workflow технологиясын іске асыратын ... ... ... ... ... ... ... орындау процедураларын құру. Бұл этапта адресат, экрандық
форма, тапсырманың ... ... және ... ... ... ... прцедура варианттарының орындалуы;
• тапсырма ретін басқару;
• административті бақылау және басқару. Жүйенің жағдайын бақылау ... әр ... ... ... есеп ... процедураның
әр қадамын көрсететін көрініс жағдайы туралы есеп ... ... көру ... бар ... журналы қолданылады.;
• административті есеп берулер;
• доступты авторлау;
• қосымша функциялар: электрондық хаттың кез-келген ішкі жүйесіне шығу(
X.25 және X.400), ... ... ... және т.б.
Staffware-тың ең маңызды бөлігінің бірі инструмент ... ... ... ... ... Ұсыныс берушінің кәсіпорыны үнемі
қозғалыста болатындықтан, оның дамуы ... ... және ... платформалардың ауыстыруларына, жүйе
архитектурасы үшін автоматтандырудың жаңа құралдарына байланысты ... ... ... үш принцип қойылған: тәуелсіздік, ашық
болу және біріктіру. Internet/Intranet пайда болғаннан бастап ... тағы бір жаңа ... WWWW (World Wide Web ... ие ... ... күнде глобальды компьютерлік желілерді қолданылатын
корпорацияларды басқару үшін ... ... және ... ... ... бір программаға басқа сервисті
қолдануға мүмкіндік беретін процедураларды (RPC) шақыру механизмі арқылы
іске асады. ... және ... ... ... ... ... ... іске асады, ал іс жүзінде ... ... ... орналасады, ал байланыс TCP/IP протоколы бойынша орындалады.
5.3 сурет Staffware жүйесінде байланысты ұйымдастыру диаграммасы
StafКware жүйесі коммуникациондық ... (TCP/IP және ... NFS, X.400) ... ... қабаттан тұрады. Олар жүйенің негізгі үш
компонентін (ақпаратпен таныстыру, қосымшаның нақты логикасын іске асыру,
мәліметтерге ... іске ... ... қабаттар.
Қолданушы интерфейстің қабаты экранды жасау, сұраныстарды еңгізуді
ұйымдастыру, жауаптарды алу жүйелерімен жұмыс ... ... ... ... сұранысын қамтамасыз етеуге арналған. Қолданбалы қабат
workflow ... ... ... ... ... ... ... арқылы көріңкі доступты қамтамасыз етеді: мәліметтер
базасынан логикалық жазуларды таңдау, оларды конвертирлеуді және де ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндік
береді: яғни ұсыныс берушінің корпорациясының ... ... ... ... және ... ... таңдап алу арқылы
аппараттық және программалық қамсыздандыруды жаңартудың ... ... ... ... ... ... технологияларға тәуелсіз
масштабталуды қамтамасыз етеді. Яғни жеке ... ... ... ... дейін және одан кейін корпорация бөлімшелерінің масштабтарына
дейін [2].
Staffware пакеті-бұл ... бір ... ... ... ... жиынтығы. Staffware архитектурасының басты мақсаттарының
бірі ол-әр түрлі қосымшалармен жұмыс істеген кездегі ... ... ... ... ұйым және ... болмағандықтан барлық жерде
іс жүргізу әр түрлі. Сондықтан ... ... ... ... ... ... Staffware-ң жалпы концепциясында көп бөлікті алады.
Мұнда электронды құжатайналымды басқарудың үш жүйесінің ... ... ... ... 3.1 ... ... класты жүйе
бағасын көруге болады.
5.1 кесте Құжатайналымның атақты жүйелері
| |LanDocs | 96 – ісі ... ... ... ... | | | | | ... ... ... |Novell, |Win NT, |Win NT, |
|(серверлік | |OS/2, |OS/2, |Unix |Unix, ... | |Win NT, |WinNT, | | |
| | |Unix ... OS | | ... |Oracle, |Oracle, |Lotus ... |- |
|базасы |SQL, ... |MS SQL ... |
| ... |SQL | |rmix | ... ... |7300$ |5500$ |9600$ |- |2000$ ... | | | | | ... жасайық. Жоғарыда қарастырылған пакеттер ірі және ... ... ... ... ... автоматтандыратын қуатты
жүйелер болып табылады. Осындай жүйе ... ... ... көшу ... ... тек ... пен кірісте ғана болады.
Бірақ осындай қуат кішкентай фирмаларда орынды ма ? Құжат көлемі ... ... ... емес және де біраз ... ... ... және жаңа ... ... ... ... Пакеттер бағасы өте
жоғары және серверлер ресурстарына қойылатын талаптар да жоғары. Кішкентай
офисте мұндай жүйелер іске ... ... және ... көп ... ... ... ... станциялары үшiн дайын шешiмдердi бағалау
Жекелеген жұмыс машиналарында ... ... және ... ... ... ... арналған жүйелерді
қарастырайық. Мысал ретінде құжаттарды басқару жүйелерінің көп таралған
түрлерін Documentum, DOCS Open және DocuLive ... ... ... ... ... ... әр ... түрлерімен (хат, статья,
сызба, презентация,келісім шарт) және типімен (Microsoft Word ... Excel ... т.б) ... ... Олар ... ... ... сипатталады (әр қолданбалы ... ... бар). Әр ... келесідей атрибуттары бар: атауы, автор, ... ... ... ... ... ... доступ құқығы және т.б.
Атрибуттар қажетті ақпаратты құжаттардың үлкен архивінен табуды оңайлатады.
Атрибуттар бойынша ... ... ... күнде көп таралған
әдісі үлгі (Query By Example) бойынша сұраныс. Оның негізі ... ... ... ... ... ... ... 20-на дейін
редактрленген құжаты) атрибуттарының нақты мәндерін беру болып табылады.
ҚБЖ DOCS Open сұраныстары іздеу формасының жолдарын толтыру ... ... оның әр ... кейбір атрибутивтермен қауымдасқан. Мұндай
іздеу формасы ... ... (ТБК) ... ... ТБК
классикалық іс қағаз жүргізу мамандарына таныс карточкаларға ұқсас) және ол
тиісті атрибуттарды көрсететін өрістері бар экрандық ... ... ... ... ТБК ... 3.3 ... ... ҚБЖ иілімді, бірақ ТБК-н қолданбай-ақ, сұранысты құрудың
қиын ... іске ... ... атрибуттарды тізімнен таңдау қажет және
олар үшін еңгізу өрісінде ... ... ... керек. Кей атрибуттарға
байланысты осындай әр жағдайды элементарлы жағдай деп ... Әр ... ... ... ... ... НЕМЕСЕ және т.б
логикалық операциялармен бірігіп, қиын сұранысты құрауы мүмкін. ... ... ... бірақ компьютермен жұмыс істеу тәжірибесі бар
маманданған қолданушыларға ғана қолайлы. Ал DOCS Open-гі қолданылған әдіс
компьютермен ... ... ... аз қызметкерге сай келеді. DocuLive ҚБЖ-
де осы екі әдіс біріккен-құжаттың атрибутын ( тек ... ... ... және жалпы қолданылатын кейбір атрибуттарды ) экрандық
өрісте көрсете отырып, үлгі бойынша ... ... ... ... ... ... қиын сұраныс құруға болады.
Контекстілі іздеу
Құжаттың мазмұны бойынша іздеу бүгінгі күнде тек ... ... ... ... ... ... ҚБЖ-ң (контекстілік іздеусі жоқ жүйе
ҚБЖ деп атала алмайды және оның ... ... ... ... функциясы
болып табылады. Барлық салыстырылатын үш ҚБЖ осы функцияға ие. ... ... ... ... іске ... яғни контекстілік
іздеу үшін іздеу формасының жеке өрісін (DOCS Open-гі сияқты) ... ... ... ... DocuLive-гі сияқты) кіретін ... ... ... ... үшін де атрибутивті ... ... ... ... ... болып табылады.
Сонымен қатар барлық қарастырылатын ҚБЖ іздеудің айрықша жағдайларын
еңгізуге ... ... ... ... ... ... (немесе
бір) анықтауға қолданылатын джокер-символдары қолдану.
ТБК атрибуты бойынша контекстілі іздеуге тоқталайық. Барлық жүйелер-
Documentum, DOCS Open және ... ... ... мүмкіндіктің болуын қамтамасыз етеді.
Іздеу мүмкіндіктерін индексаторлар қамтамасыз етеді, бірақ Documentum-
де Verity фирмасының TOPIC ... ... ... ... болса Verity-мен бірігуге мүмкіндігі болса да, стандартты
қойылымда ол индексаторы болмайды. PC DOCS ... DOCS ... ... Fulcrum Knowledge Network-қа біртіндеп ауыстырып жатыр
(Fulcrum,DOCS Open–нің жаңа ... ... ... ... ... ... ... тек бір мәнге ие болған ең қарапайым жағдай барлық ҚБЖ-да
іске асырылған. Кейде бірнеше мән (мысалы, «кітапты ... ... ... «жауапты адамдардың тізімі») беру қажет болады. Штаттық режимде
ешқандай ҚБЖ осындай мүмкіндігі жоқ, ... ... ... ... іске ... үшін ... ісімен айналысу қажет.
Көп деңгейлі классификатор
Көп деңгейлі классификатор атрибуттарды ұсақ белгілерге ерікті ... ... ... етеді. Мұндай ұйымдастыру кезінде атрибуттар
кәсіпорындарда (мысалы, ... ... ... министрлікке,
қоғамдық ұйымдарға және т.б, ал ол өз ... ... ... ең ... ... заңды тұлғалар орналасады)
қолданылатын құжаттарды идентификациялаудың бірнеше қиын ... ... ... ... ... іске ... ... Басқа ҚБЖ жалпақ классификатор
жиынымен (DOCS Open-дегі нақты құжат типіне қатысты ... ... ... деңгейді іске асыру үшін «аралатпа маневрлер жасау қажет».
DOCS Open-де бұл үшін бір ... ... ... байланыстыратын механизмі
және кестеден (осылайша көп деңгейлі классификатор форманың ... ... ... таңдау жағдайларын орнату бар. DOCS ... ... ... мұны біз ешқандай программалаусыз оңай істей
аламыз. Мұндай шешімнің тек бір кемшілігі ... ... ... ... осы сияқты классификаторларды программалау қажет.
Жиынтық картотекалар
Желілердің енуін ескерсек, бірнеше архиві бар таратылған ... ... ... ... көп ... бөлінеді. Іс жүзінде бір
ақпараттық комплекте бірнеше картотеканың ... ... DOCS ... DocuLive ҚБЖ бір ... ... ... құжаттарды ауыстыру кезінде
қиындықтар туу мүмкін.
DOCS Open және DocuLive-ті әзірлеушілер кәсіпорын ... ... онда ... архив бірнеше серверлерден тұратындығына қарамастан
ортақ логикалы (виртуалды) болып табылады. Бұл жағдайда барлық ... ... ... ... жағдайларда, мысалы компаниялардың қосылуы
кезінде бірікккен ақпараттық комплекс өзінің құжат ... және ... ... ... ... ... ... «аталуы»,
екіншісінде «аты», үшіншісінде «атауы» деп берілуі ... бар ескі ... ... Құжаттарды бір архивтен екінші архивке жіберуге (немесе
архивтерді біріктіруге) болады, бірақ ол үшін қосымша ... ... DOCS Open және ... ... көптеген картотекалармен
жұмыс істей алады және осы ... әр ... ... атрибуттар жиынтығынан
тұрады. Іс жүзінде Documentum картотека деген түсінікті «білмейды», ол
қолданушының қабылдау ... іске ... ... карточкаларын жобалау құралдары
Барлық ҚБЖ-де ішкі карточкаларды және олардың ісін (мысалы, формадағы
бір кнопканы басу арқылы біз архивтегі құжаттарды ... ... ... үшін ... бар. ... ... ... де бар. DOCS Open-
де карточка өрісі атриубқа қатысты және де ... ... ... ... ... атрибут құрылады. Documentum-де мұның барлығы
керісінше болады: ең басында ... ... ... ... ... ғана ... формада басқарушы элементтерді тарату керек. (3.4
сурет). Бұл жұмыс Documentum-ң әр ... ... ... ... ... Documentum басқару элементтерінің типтері ішінде memo-өрісі
жоқ. Ол әдетте құжаттарды аннотациялау үшін қолданылады, себебі Documentum-
де ... ... ... табылады және көп бетті карточкаларды ... ... ... 3.6 ... ... ... ... өңдеу
Қазіргі заманға сай корпорациялық ҚБЖ-де орнатылған құрылғылардан
тұрады немесе әр түрлі форматты құжаттарды көру үшін ... бір ... ... ... ... ... ... версия DOCS Open
жүзден астам форматты (Inso программалық қамсыздандыруы ... ... ... ... ... Word құжаттарын, PowerPoint
презентацияларын, көрінстерді ... ... ... ... ... сызбаларын оперативті түрде қарауға ... ... ... құру ... ... қосымшаларды барлық жұмыс столдарында
орнатудың қажеттілігі жоқ. Сонымен қатар әр ... ... ... бар. ... ... ... индексін құру аспектісінсіз
контекст бойынша іздеу ... ... еді. Іс ... ... саны ... ... ... DOCS Open-де құжаттарды
қосымша модульдер көмегімен HTML форматында жіберуге болады [21].
Құрамды ... ... ... құрамдас құжаттар материалдарды тематикалық іріктемелерден
тұратын папкаларға сай келеді. Барлық үш ҚБЖ құрамды ... құру ... ... ... тұрады. DocuLive ҚБЖ шегінде әр құжат ерікті
түрдегі әр ... ... ... ... Documentum-де виртуалды құжаттар
метафорасы іске асырылған. Сонымен ... ... көп ... ... ... ... DOCS Open ҚБЖ, құжаттар
арасында ... ... ... үшін ... ... интерфейсі бар
DOCS Link түріндегі жеке модульге және папка түрінде ... ... DOCS Binder ... ие. DOCS Binder ... ... құжат бір
тұтас болу мүмкін. Осыдан ... ... бір ... бірнеше
құрамдастың ішінде бола алады. [22].
Қағаз құжаттарымен жұмыс
Ақпараттық технологиялардың көбейгеніне қарамастан қағаз құжаттар
жұмыс процесінде маңызды орын ... ... ... ҚБЖ ... құжаттарды
басқаруды және де сканерлеуді, электронды формаға ауыстыру үшін ... ... ... ҚБЖ ... файл көмегінсіз карточкаларды
істеуге және атрибут ... ... ... бақылауға мүмкіндік береді.
Егер сканерлеу және тану қажет болса, онда ... ... ... еш нәтиже шықпайды (мысалы, санкт-петербурктік SWD
фирмасы Xerox Document On Demand системасымен интеграция жасады).
DOCS ... ... ... ... ... ... орнатылған және
жүйе интерфейсінде (мысалы, қағаз құжаттарды құруға арналған меню пункті
бар, ... да ... ... бар ... ғана ... Сонымен
қатар ВЕСТЬ АО компаниясы әзірлеген Delta Image арнайы ... бар. Ол ... ... ... ... Бұл ... де жетілдіруге
болады. DocuLive-тің барлық функцияларын іске асыра алатын арнайы ... ... бар. DOCS Open және DocuLive көп ... ... де ... ... ... Оның арқасында құжаттарды ағымды түрде
еңгізуге болады (сонымен қоса, прессаны және ... ... ... ... және ... ... ... сақтау үшін ҚБЖ құжаттың бір версисын бір
уақытта редактрлеуді болдырмауды ... ... ... ... оқшауланады. Осы кезде құжат архивтен шығарылды деп айтылады.
Құжатты көшіру және ... ... ... ... ... локальды
диске немесе дискетаға көшірмесін жазады. Қарастырылған барлық ҚБЖ осы
механизммен жабдықталған.
Құжат ... ... ... ... (әсіресе бір құжатты бірнеше адам істеп
отырса) көбінесе аралық ... ... ... ... ортақ басқару ҚБЖ
үшін өте маңызды. DOCS Open-де әр құжатта ... және ... ... ... ... саны 99 және 26 [19]. ... болса
подверсиялардың қиындығын және тереңдігін ерікті түрде ... ... Кез ... ... әр версия басты (жұмыстық және көкейкесті) болып
тағайындалуы мүмкін.
Архив құрылымының графикалық ... ... үш ҚБЖ ... ... ... ... папкалардың
жоғарғы деңгейі шкаф деп аталады, олардың бір бөлігі ... ... және жүйе ... ... ... ... ... көрсету
құралдарына ие. DOCS Open 3.7.x-те архивтің визуализациясын DOCS Browser
қосымша модулі атқарады, ... оның ... ... орынға еңгізілген.
Көп сақталатын архивтерді ұйымдастыру
Көптеген ұйымдарда құжаттар көп көлемі бірнеше ондаған жылдар бойы
сақталуы керек. Мұндай мақсатта қатты ... ... өте ... ... ... кәсіпкерлік ҚБЖ құжаттарды әр ... ... жән ... бір ... ... деңгейге көшуін
(құжатты көп қолданған кезде немесе беріген ... ... ... Бұл CR-ROM, CD-RW, ... ... ... сияқты
ақпараттарды сақтау құрылғыларын пайдалануға мүмкіндік береді.
DOCS Open-те жартылай автоматты метафорасы іске ... ... ... ... ... ... ал ... утилитті іске қосқан
кезде администратор көптен бері қолданылмаған ... ... ... ... ... DocuLive ҚБЖ бұл ... жеке программалық
қамсыздандыру-архивтік жүйе ARCIS-ті (Archiving and Imaging ... Siemens Nixdorf) ... DOCS ... ... ... сақталуының бірнеше варианттарын көрсетуге ... ... ... ... арасында көшуді автоматтандыру үшін ... ... ... ... ... автоматтандыру құралдары (workflow)
Барлық ҚБЖ қызметкерлердің, құжатайналым ұйымдарының ... үшін және ... ... ... үшін ... ... кейбіреуі, мысалы, Documentum осы облыстағы өзінің
пайдаланымдарын қолданады, ал ... ... ... ... және ... workflow-пен бірігеді. Осылайша DOCS Open ҚБЖ-де ... ... ... DOCS Routing ... I) ... ... ... ал DocuLive-тің жаңа версиясына
DocuLive WorkFlow (WorkRoute II) жүйесі еңгізілген.
WorkRoute I құжаттардың және ... ... ... ... ... адамға жібереді, ол өз ... ... ... ... ... ... ... және құқығы бар болса заңгерден
көмек сұрауы мүмкін) ерікті маршрутизациясын қамтамасыз етеді.
WorkRoute II ... ... ... іске ... ... және әр ... орындаушылар арасында олардың орын
ауыстыруы алдын-ала жобаланған жұмыстық процестер карталарына ... (бұл ... де ... ... осы статья
шегінде салыстыру мүмкін емес, сондықтан жалпы ескертумен шектелейік.
Қолданушылар доступын ... ... ... ... ... ету ... ... мәселе болып табылады. Корпоративті ҚБЖ доступты бақылаудың
бірнеше механизмін ... ... ... ... ... бірнеше деңгейлері (мысалы, қарау, редактрлеу,
құру, өшіру, баспаға шығару және т.б) ... ... ... ҚБЖ-ға
криптографиялық қорғау құралдарын ... ... ... үш ... ... ... ... ҚБЖ-де бұл жұмыс қиынырақ, ... ... үшін де ... файл ... ... жүз пайызды қауіпсіздікті
қамтамасыз ету үшін желілі операциялық жүйе ... ... ... ... DOCS ... ... ... бермейтін және бақылайтын
Document Sentry Agent арнайы модулі бар.
Құжатпен ... ... ... заманғы ҚБЖ-ң қауіпсізді қамтамасыз ететін моделдердің негізі
бір мәселесі қолданушылардың барлық әректтерін протоколдау ... ... ... ... ... ... ... барлық жұмысты (оын
кім және қашан құрды, редактрледі, қарады және т.б) қадағалау. ... DocuLive ... бұл ... ... керек, ал DOCS Open-де
бұл алдын-ала іске асырылған.
Жүйені административтеу құралдары
Барлық ... ... ... қолайлы құралдарына ие.
Олар желілік операциялық жүйенің жазбаларымен ... ... ... және ... организациялық құрылымына
(классификаторларды, ортақ папкаларды құру және ... ... ... ... береді.
Internet/intranet технологиясын қолдау
Корпоративтік желілер осы технология ... ... және ... баға ... көп ... ... отырған ҚБЖ
сонымен қатар қолданушыларға ... ... ... ... ҚБЖ интерфейсі арқылы жұмыс істеуге мүмкіндік ... ... іске ... және жеке программаны-клиентті қажет етпейді.
Жіңішке клиенттің жұмыс істеу қабілеттілігі ҚБЖ ... ... ... ... Олардың құжаттар архивіне доступы болғандықтан оларды (ссылка
ретінде, бастапқы форматта) Web-серверге жібереді. Бұл ... ... ... табылады. Себебі Documentum ... ... және Internet ... торабын, көптеген интерактивті қызметтерді
(виртуалды дүкендер, электронды баспалар және т.б) құру үшін де ... ... ... ҚБЖ ... ... ... сервері арқылы
құрылған Documentum компаниясының өзінің торабын құру. PC DOCS ... ... ... ... 2.5 жүйесі браузерден алынған
(мысалы, Microsoft Word ... ... ... ... және ... ... жүктеу ) құжаттармен жұмысты толық істеуге мүмкіндік
береді. DocuLive or WWW ... ... ... және әртекті желідегі жұмыстар
Бүгінгі күнде корпоративті жүйелер үшін төзімділік сипаттамасы ... ... ... Яғни ... ... ... техника
жиналғандықтан әр түрлі программды аппараттық платформаларда жұмыс істеуге
қабілеттілігі. Documentum қосымшасының сервері-орташа ... оның үш ... ... әр ... ... UNIX және Windows NT-де, ал
бұл кезде DOCSFusion ... ... тек Windows NT-де ғана ... ( (SQL) ... және ... ... ... операциондық жүйе
басқаруымен жұмыс істей алады). Клиенттік орындарда ... орта ... ... Windows-тың әртүрлі
версияларынан басқалары, оның ... MacOS, OS/2 және ... ... ... үш ҚБЖ ... ... ҚББЖ-мен жұмыс істей алады.
Олар: Oracle, Sybase, Microsoft SQL Server және т.б. ... ... ... қатар Informix-пен жұмыс істейді. ҚББЖ таңдауы тағы бір
платформа жиынын анықтайды, бірақ бұл кезде мәліметтер базасы ... ... үшін ол ... атақты операционды жүйелерді (UNIX, Windows ... NetWare) ... ал Sybase және Informix үшін ... (UNIX, ... серверлердің байланысу мүмкіндіктері
Documentum серверлердің резервтелуін қолдайды, оның ... ... ... комплекстің үздіксіз жұмыс істеу қабілеттілігін сақтап
қалуға болады ) біреуі істен шығып қалған ... ... іске ... бұл ... үшін Microsoft-тың кластерлік технологиясын қолдайды.
Ашық программалық стандарттарды қолдау
Барлық үш жүйе ашық API-ға ие және ҚБЖ функцоналын кеңейте ... ... ... ... қолданбалы программалық қамсыздандыруға еңгізе
алады. Барлық қолдайтын технологиялар тізімі Documentum ... бар. ... ол ... ... іске асырады: Apple Events және ... DOCS Open, ... DCOM, ActiveX, ODMA, OLE ... ... ... ал ... OLE Automation және ... ... ... ... ... ... ... көбінесе алдыңғы пунктпен
анықталады. Мұнда да DocuLive ҚБЖ-сі басқа екі ... ... ... тек бір ... бірігуді ғана қамтамасыз ететіндігін айтып
өткен жөн. Архивтен құжаттың форматына сай ... ... ... ... және ... ... ... жоқ. Мұндай мүмкіндікті
Documentum және DOCS Open-де (мысалы, Microsoft Word ... ашу ... ... ... үшін программаның стандартты терезесі шақырылмайды)
береді.
Қолданушы интерфейсі
Интерфейс қатарлы қолданушы үшін жүйенің өнімділігіне, ... ... ... ... ... ... ... Documentum және DOCS Open интерфейстері қазіргі ... ... DOCS ... жаңа версиясында Microsoft Windows ортасымен тығыз
біріктіруінің арқасында осы ... ... ... ... Бір жұмыс орнына жүйенің ... ... ... ... жүйелер модульдік принцип бойынша құрылған) ... ... Бұл ... ... ... қиын. Бірақ барлық
үш жүйе қымбат программдық өнімдер қатарына жатқызуға болады және ... ... ... (бірнеше мың доллар бір жұмыс орнына) көрініп
тұр. DOCS Open және DocuLive онша қымбат емес және ... ... ... (DOCS Open ... 5.2 ... ... және ҚБЖ бағалары
|Сипаттамасы ... |DOCS Open/ ... |
| | ... | ... іздеу |8 |8/9 |8 ... ... |8 |8/9 |7 ... ... |2 |0/3 |2 ... ... ... |10 |6 |2 ... ... |10 |2 |2 ... ... |7 |7/8 |7 ... ... | | | ... ... ... ... |9 |9 |7 ... ... ... |10 |8/10 |8 ... ... жұмыс |7 |8 |8 ... ... және ... |10 |10 |10 ... ... ... |10 |8 |4 ... құрылымының визуалды |8 |7/8 |8 ... | | | ... ... ... |7 |8 |6 ... | | | ... ... |8 |8 |8 ... ... | | | ... (workflow) | | | ... ... ... |9 |10 |8 ... жұмыс істеу тарихы |6 |10 |6 ... ... |9 |9 |9 ... | | | ... ... |10 |0/9 |6 ... | | | ... және ... |10 |9/8 |9 ... ... | | | ... ... ... |10 |6 |6 ... | | | ... ... ... |10 |9 ... | | | ... ... ... |10 |10 |7 ... ... |8 |8/10 |6 ... ... |  |169/188 |  ... ... ... ... ... |400-1500$ |1000-2000$ |
5.2 Кішi офистердегi электронды құжатайналым мәселесi үшiн шығындарды,
мүмкiндiктердi және ... ... ... кіші ... және ... құжатайналымды басқару жүйелері құжатайналымды толық шешеді.
Көбінесе оның барлығы қымбаттылығына ... ... ... ... немесе кіші офис басшысында мұндай сұрақ туады–жүйе
үшін көп ақша төлеудің ... ... ... ... ... бір кіші ... жүйені әзірлеу басталады.
5.4 сурет Кіші офистегі құжатайналым
Кей жағдайда тек жалпы бөлімде жұмыс істейтін жүйе қажет болады(3.7
сурет). Бұл ... кіші ... ... келуге немесе шығуға арналған
барлық құжаттар бар. Алдында көрсетілгендері ... ... ... ... ... ... ... қарау 3.7 суретте көрсетілген.
Өзіндік әзірлеудің тиімділігі сонымен қатар жүйені құрған кезде нақты
бір фирмаға ... ... іске ... ... жаңа ... ... алу және құру ... табылады.
5.5 сурет Ішкі офисті сырттан қарау
Қазіргі кезде ... ... ... ... және
программдаудың көптеген визуалды құралдары бар. Программа модульдік ... ... оны ... және өз қажеттілігіне сай өзгертуге
болады.
5.3 Құжатайналымның айрықшы жүйесi үшiн интерфейс макетін жасау
Электронды құжатайналым жүйесін құру үшін ... ... ... алғашқы макеті қажет. Мұнда жүйенің негізгі модульдердің жалпы
түрлері көрсетілген:
← шығыс құжаттары туралы мәліметтерді еңгізу (5.9 сурет);
← кіріс құжаттары туралы ... ... (5.10 ... ... ... жұмыс істеу үшін арналған интерфейс
6 Бухгалтерлік бөлімшедегі ERP-жүйесінің
фрагментінің құрылымын ... ... ... ... [11] ... кәсіпорынның ERP-жүйесінің жалпы түрдегі
іріленген құрылымын 6.1-суреттен көруге болады.
Сурет 6.1 ERP-жүйесінің іріленген құрылымы
Ұсынылып отырған ... ... жүйе №№ 0, .., 6 ... жеті ... ... ... ядросы» төрт контурдан тұрады,
олардың меншіктелген сандары : №№ 2, 3, 4, 5 және ... бір ... ... ... арасындағы негізгі ақпараттық ағындар қою
қара сызықтармен ... ал ... өзі ... ... қоры арқылы орындалады (12 – ші сурет). ОМҚ ... және ... ... (жалпы) элементі болып
табылады, осымен қатар оның абсолютті ... ... ... ... үшін ... ... ... 7 – деңгейлі
модель [11] ұсынылған:
Сурет 6.2 ERP-жүйесінің 7-деңгейлі модельінің құрылымы
Осындай модельдің ... ... ... ... ... болады (14 – ші сурет):
Сурет 6.3 ERP-жүйесінің декомпозицияның жоғары деңгейіндегі құрылымы
6.3-суретте ... ... ... ... ... ... ... сату» циклы немесе Жалпы топпен есепті
жүргізу (4.1 модулі).
6.2 ERP-жүйесінің «Бухгалтерлік есеп» контуры (құрылымдық)
ERP-жүйесінің [11] жалпы құрылымын өңдеу ... ... ... - ... ... ... оның өзі ... модульдерден тұрады: «4.1
Жалпы топ», «4.2 Материалдық топ», «4.3 Өндірістік топ» және «4.4 ... ... ... ... ... «Бухгалтерлік есеп»
контурын келесі суреттегідей көрсетіге болады:
Сурет 6.4Бухгалтерлік есеп» контурының тапсырмалар денгейінде
декомпозициялау:
ЕА – еңбек ақы, СФ – ... ... ... ... түрі (5 ... ... ... кәсіпорында енгізілуінің негізінде [25]
көрсетілген.
6.3 ERP-жүйесінің «Бухгалтерлік есеп» контуры (процестік)
Жалпы топтың негізгі операцияларынан ... ... ... есебі
бойынша, касса бойынша қозғалысы, жауапты адамдармен және ... ... ... ... көрінісін табатын келесідей бизнес-
процестерді [25] ерекшелеуге болады:
Сурет 6.5 «Шикізат есебі» бизнес-процесінің моделі:
ТМҚ есебі – бизнес-процесс «2.2 --> 3.2 --> 4.2» (17 – ші ... 6.6 «ТМҚ ... ... ... – ші ... екі қиылысатын бизнес-процесс көрсетілген: Дайын
өнімді сату «2.4 --> 3.4 --> 4.4» және ... ... ... 6.7 Қиылысатын екі бизнес-процестің ақпараттық модулі
«Бухгалтерлік есеп» контурымен байланысты ақпараттық ағындардың
жалпы ... ... ... 6.8 ... ... ... жалпы ақпараттық сұлбасы
.
7 ERP-ЖҮЙЕСІНІҢ ФРАГМЕНТІН ЖАСАУ (АВТОНОМДЫ ШЕШІМ)
7.1 1С:7.7 Бухгалтерлік конфигурациясын ... ... ... ... ... ... ... түрді құрайды. Конфигурациядағы нысанның әрбір түрі
конфигурацияны құрайтын «құрылыс элементтерін» [16] ... Түр ... ... ... ... ... болады:
Сурет 7.1 Конфигурация тармағы
Конфигурацияның жалпы нысандарының тобына көмекші ... ... ... ... ... және ... ... арасындағы қатынасты тудыратын механизмдерді жатқызады.
7.2 Жүйенiң программалық таралуының ерекшелiктерi
7.2.1 Программалау ортасы
Программалау 1С Кәсіпорын 7.7 ... ... Орта ... ... ... ... таңдалып алынды (программа авторы
Visual FoxPro, CBuilder, Visual C сияқты визуалды программалаумен таныс).
Бұл ... ... ... инженерлері тағайындаған. Программа
Microsoft Windows ... ... ... еңгізілген механизмін
қолданады. Программаны орнату туралы мәліметтер де ... ... ... ... ... ... бір ... болады. Осы арқылы қайта
орнату кезінде барлығы орнында тұр ма соны ... ... ... ... ... ... тауарларды тұтынушының тілек-талабы бойынша
қажетті орнына жеткізіп беруді аатоматтандыратын программа құру. ... ... ... жүрді.
Программаның конфигурациясы анықтамалықтардан, құжаттардан, құжаттар
журналдарынан, есептерден тұрады. Осылардың барлығын атап өтсек:
Программадағы анықтамалықтар: ... ... ... ... Тауарды есепке алу, Тапсырыс, Тапсырысты алып
тастау, Жолдама кағазы, Курьер есебі.
Құжаттар ... ... ... ... Курьерлер
есептері, Тауарды есепке алу.
Есептер: Тауарлар, Салыстырушы кесте, Регистр бойынша есеп.
7.2.3 ... ... ... ... құру ... ... 7.1 Конфигурациялау нысандары
|Нысандар типтері |Нысандар ... ... |
| ... |
| ... |
| ... ... ... |
| ... |
| ... |
| ... |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... | |
| ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... | ... 7.1 жалғасы
| ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... | |
| | ... | |
| | ... | ... ... |
| ... ... ... ... "Тауарды есепке алу" (элемент формасы)
"Тауарды есепке алу" құжатының элементінің экрандық формасы келесі
түрде болады:
Сурет 7.2 ... ... алу" ... ... ... ... алу" ... формасын құрастырудың программалық модулі
келесі листингте берілген:
Процедура Подбор()
Конт = 0;
ОткрытьПодбор("Справочник.Товары",,Конт,1);
КонецПроцедуры
Процедура ОбработкаПодбора(Элемент,Конт)
УжеЕсть = ... ... ... ... = Элемент Тогда
Количество = Количество + 1;
УжеЕсть = 1;
Прервать;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
Если УжеЕсть=0 Тогда
НоваяСтрока();
Товар = Элемент;
Количество = 1;
КонецЕсли;
КонецПроцедуры
"Тауарды есепке алу" құжатын ... ... ... ... ... ... ... = Товар;
Регистр.Остатки.Количество = Количество;
Регистр.Остатки.ДвижениеПриходВыполнить();
КонецЦикла;
КонецПроцедуры
7.2.5 ... ... ... ... ... ... экрандық формасы келесі түрде болады:
Сурет 7.3 "Тапсырыс" құжатының элементінің экрандық формасы
"Тапсырыс" құжатының формасын құрастырудың ... ... ... ... ... = ... * Цена;
КонецПроцедуры
Процедура УстТовар()
Если Количество=0 Тогда
Количество = 1;
КонецЕсли;
Цена = Товар.Цена;
РассчитатьСумму();
КонецПроцедуры
Процедура УстКоличество()
РассчитатьСумму();
КонецПроцедуры
Процедура Подбор()
Конт = 0;
ОткрытьПодбор("Справочник.Товары",,Конт,1);
КонецПроцедуры
Процедура ОбработкаПодбора(Элемент,Конт)
УжеЕсть = 0;
ВыбратьСтроки();
Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл
Если Товар = ... ... = ... + 1;
УжеЕсть = 1;
Прервать;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
Если УжеЕсть=0 Тогда
НоваяСтрока();
Товар = Элемент;
Количество = 1;
КонецЕсли;
УстТовар();
КонецПроцедуры
"Тапсырыс" ... ... ... ... ... ... ... Цикл
Регистр.Заказы.Товар = Товар;
Регистр.Заказы.Клиент = ... = ... = ... = Цена;
Регистр.Заказы.Количество = Количество;
Регистр.Заказы.Сумма = ... ... ... алып ... ... ... алып ... құжатының элементінің экрандық формасы келесі
түрде болады:
Сурет 7.4 "Тапсырысты алып тастау" ... алып ... ... ... құрастырудың программалық
модулі келесі листингте берілген:
Перем БылоЗаказаноНаСумму;
Процедура ... = ... = ... ... ... = ... = ... = РегЗаказы.Цена;
ДатаДоставки = РегЗаказы.ДатаДоставки;
Заказано = РегЗаказы.Количество;
БылоЗаказаноНаСумму = БылоЗаказаноНаСумму + РегЗаказы.Цена *
РегЗаказы.Количество;
КонецЦикла;
КонецПроцедуры
Процедура УстКоличество()
Сумма = Цена * ... ... ... = ... алып ... ... ... программалық модулі:
// ********************
//
Процедура ОбработкаПроведения()
ВыбратьСтроки();
Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл
Если Количество > 0 Тогда
Регистр.Заказы.Товар = Товар;
Регистр.Заказы.Клиент = ... = ... = ... = ... = ... = ... ... "Жолдама қағазы" (элемент формасы)
"Жолдама қағазы" құжатының элементінің экрандық формасы келесі түрде
болады:
Сурет 7.5 " Жолдама қағазы " ... ... ... ... ... ... формасын құрастырудың программалық модулі келесі
листингте берілген:
Перем БылоЗаказаноНаСумму;
Процедура УстКлиент()
УдалитьСтроки();
БылоЗаказаноНаСумму = 0;
РегЗаказы = создатьОбъект("Регистр.Заказы");
РегЗаказы.УстановитьЗначениеФильтра("Клиент",Клиент);
РегЗаказы.ВыбратьИтоги();
Пока РегЗаказы.ПолучитьИтог()=1 Цикл
НоваяСтрока();
Заказ = ... = ... = ... = ... = РегЗаказы.Количество;
БылоЗаказаноНаСумму = БылоЗаказаноНаСумму + ... ... ... = Цена * ... ПриВводеСтроки()
СтатусВозврата(0);
КонецПроцедуры
Процедура ПриУдаленииСтроки()
СтатусВозврата(0);
КонецПроцедуры
БылоЗаказаноНаСумму = 0;
"Жолдама қағазы" құжатын өткізудің программалық ... ... ... ... Цикл
Если Количество > 0 Тогда
Регистр.Заказы.Товар = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... Құжат "Курьер есебі" (элемент формасы)
"Курьер есебі" құжатының элементінің экрандық формасы келесі түрде болады:
Сурет 7.6 "Курьер есебі" ... ... ... ... ... құжатының формасын құрастырудың программалық модулі ... ... ... = 1;
КонецПроцедуры
Процедура УстДоставлено()
Сумма = Цена * Доставлено;
КонецПроцедуры
Процедура УстПутевойЛист()
УдалитьСтроки();
ПутевойЛист.ВыбратьСтроки();
Пока ПутевойЛист.ПолучитьСтроку()=1 Цикл
НоваяСтрока();
Заказ = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ПутевойЛист.Количество;
Доставлено = Доставить;
Сумма = Цена * Доставлено;
КонецЦикла;
КонецПроцедуры
"Курьер есебі" құжатын өткізудің программалық модулі:
// ********************
//
Процедура ОбработкаПроведения()
ВыбратьСтроки();
Пока ПолучитьСтроку()=1 Цикл
Если Доставлено > 0 ... = ... = ... = ... = ... = ... = Доставлено;
Регистр.Доставка.Сумма = ... = ... = ... = ... = ... = Заказ;
Регистр.Заказы.Количество = Доставлено;
Регистр.Заказы.Сумма = ... = ... = ... = ... ... ... Доставлено < Заказано Тогда
Регистр.Доставка.Товар = Товар;
Регистр.Доставка.Клиент = ... = ... = ... ... = ... = ... = ... = Заказано - Доставлено;
Регистр.Остатки.ДвижениеПриходВыполнить();
КонецЕсли;
КонецЕсли;
КонецЦикла;
КонецПроцедуры
7.3 Есептер құрастыру
Программаның тағы бір ажырамас бөлігі- есептер ... ... ... жобада тауарларды қажетті орнына жеткізіп беру туралы ақпарат
беретін есептер құрастырылды.
7.3.1 «Тауарлар» ... ... ... формасы келесідей болады.
Сурет 7.7 "Тауарлар" есебінің элементінің экрандық ... ... Тобы ... басқанда Тауарлар анықтамалығы ашылады. Ол
анықтамалықтан қажетті тауар ... ... ... 7.8 ... ... ... экрандық формасы
Тауарлар есебінің терезесіндегі ... ... ... есеп ... ... 7.9 "Тауарлар" есебінің парағы элементінің экрандық формасы
8 Экономикалық тиімділік есебі
8.1 Программалық өнімнің өңделуінің технико-экономикалық ... ... ... ішкі ... қолдану үшін
арналған. Фирмадағы өңделетін ақпараттардың көлемінің өсуіне байланысты
құжатайналымның автоматтандырылған жүйесі маңызды болып ... ... ... ... программдық қамсыздандыру кіші
көлемді ұйымдардың ... ... ... Өнім ... және ... ... жұмыс істеу (іздеу,
сақтау, орындалуды бақылау) уақытын азайтады. Сонымен қатар өнім барлық
жерде қолданыла ... ... ... ... ... методикасы (жағдайлық анализ) ... ... ... ... және оның ... және ... ... арналған. Дұрыс жүргізілген анализ программдық өнімнің келешекте
өңделу стратегиясына және оның таралу стратегиясына әсер етуі ...... ... факторларды бағалауды қамтамасыз етеді:
S - өнімнің күшті жақтары
W - өнімнің әлсіз жақтары
О - ... ... - ... әсер ... ... офис үшін ... құжатайналым жүйесінің SWOT – анализін
жүргізейік
Күшті жақтары:
1. программдық өнімнің орнату және қолдану қарапайымдылығы.
2. мәліметтерді ... жыл бойы ... ... ... ... өзіндік технологияларын қолдануы.
4. программдық өнімнің жеңіл модернизациялануы.
5. жұмыс сапалы болу үшін өзіндік мүдделілік.
Әлсіз жақтары:
Программдық өнімді іске асыру үшін тек бір ... ... ... кеңейту;
программдық өнімді басқа платформаларға көшіру мүмкіндіктері;
өнім жұмысының масштабын кеңейту мүмкіндіктері;
«клиент-сервер» технологиясының базасы негізінде көп ... ... ... әсер ететін қауіп:
Қауіп факторлері табылмаған
Программдық өнімнің SWOT-анализін жүргізу нәтижесінде күшті жақтары
жіне бірнеше мүмкіндіктер анықталды. Программдық өнімнің ... ... жоқ. ... ... ... ... таңдалған және
түзетулер қажет емес.
8.3 Программалық қамсыздандыруды өңдеуге қажет ... ... ... ... және ... ... ... калькуляциясы бойынша іске асырылады. Өнімді шығару үшін шығындар
сметасы келесі экономикалық элементер арқылы құрылады:
1) материалдық шығындар
2) еңбекке төлеу ... ... ... ... ... ... ... шығындар.
8.3.1 Материалдық шығындар
Бұл бөлім шығындардың келесідей тізімінен тұрады:
... ... ... ... шығындар
• энергияға кететін шығындар
• байланыс қызметтеріне төлемдер
• басқа ұйымдардың қызметін қолдануға кеткен төлемдер.
Жанармайға және энергияға шығындар ... ... ... материалдық шығындарды есептеу 8.1 кестеде көрсетілген.
Кесте 8.1 Материалдарға кеткен ... ... ... ... ... ... ... ... | | ... ... | ... |дана |5 |40 |200 ... ZOOM | | | | ... ... |1 |500 |500 ... | | | | ... үшін ... |1 |7500 |7500 ... | | | | ... заттар|набор |1 |1500 |1500 ... |бет |20 |5 |100 ... ... | | | ... |9800 ... ... ... ... Ол ... үшін қажет уақытымен (44
күн) және ЭЕМ үшін бір ... ... (3 тнг.) ... ... ... кеткен шығындар:
Машиналық уақытқа кеткен шығындар = (44 * 8 * 15) =5280 ... ... ... ... 1348 ... Еңбекке төлеу фонды
Әзірлеу процессі этаптарға бөлінеді.
Барлық әзірлеуге үш жұмыс айы кетті, әр айда 22 жұмыс ... ... ... ... ... ... этаптар анықталды:
1. техникалық тапсырманы әзірлеу (6 күн).
2. техникалық тапсырма анализі (4 күн.).
3. ақпараттық және арнайы әдебиетпен танысу (5 күн.).
4. ... ... және ... әзірлеу (7 күн).
5. алгоритмді іске асыру (12 күн).
6. программа отладкасы (27 күн).
7. есеп беруді құру (5 ... ... ... үшін мамандардың арнайы құрамы қолданылды. Әзірлеу
келесі мамандар көмегімен әзірленген:
• бас инженер (тариф разряды12).
• Инженер-программист (тариф разряды 8).
Бас инженердің және ... ... ... ... ... жалақылары келесідей:
ЗБИ = 5.08 * 83 = 421.64 ... = 3.12 * 83 = 258.96 ... ... мына ... ... = (ЗА * К * 8) / ... где ЗН – негізгі жалақы, ЗА – айлық жалақы, К- жұмыс істеуге кеткен
күндер саны.
Ұйымда уақытты және этаптарды бөлу 8.2 кестеде ... 8.2 ... ... бөлу
|Әзірлеу этабы ... ... (күн) ... ... ... |бас ... |6 ... ... ... |бас ... |4 ... және ... ... ... |бас ... |5 ... ... және ... әзірлеу|бас инженер |7 ... іске ... ... ... 8.2 жалғасы
|Әзірлеу этабы ... ... (күн) ... ... ... ... ... құру ... ... ... жалақыны анықтайық.
Бас инженердің негізгі жалақысы:
Зн.би = (421.64 * 22 * 8) / 176 = 421.64 тнг.
Инженер- программистің негізгі ... = (258.96 * 44 * 8) / 176 = 517.92 ... ... ... = 517.92 + 421.64 = 939.56 ... ... = 0.2 * 939.56 = 187.91 тнг.
Еңбекке төлеу фонды:
ЕТФ = 1.25 * ( Зн + Зқ ) = 1.25 * ( 939.56 + 187.91 ) = 1409.34 ... ... ... ... ... ... ... көлемдеріне байланысты анықталатын
аударымдар кіреді:
1. зейнетақы фондына аударымдар (28% ... ... в фонд ... (1,5% ЕТФ).
3. міндетті түрдегі медициналық сақтандыруға аудармдар (3,6% ЕТФ).
4. әлеуметтік сақтандыруға аударымдар (5,4% ЕТФ).
Әлеуметтік ... ... ... ... ... 8.3 ... қажеттіліктерге аударымдар
|Аударымдар ... ... % ... |
| | ... ... ... |28 |394.62 ... ... |1,5 |21.14 ... ... медициналық |3,6 |50.73 ... | | ... ... |5,4 |76.1 ... |542.59 ... Қосымша шығындар
Бұл статьяға қамтамасыз ету және ғимараттарды жөндеу, жұмысты
басқаруға ... ... және т.б ... ... шығындар көлемі негізгі
жалақы көлемінен алынады (70%).
Шқ = Жн * 70 % = 657.69 ... ... ... ... ... ... шығындар сметасы 9.4 кестеде
көрсетілген.
Кесте 8.4 Программдық қамсыздандыруға кеткен толық шығындар сметасы
|Шығындар статьясы ... ... ... ... ... |1348 ... материалдық шығындар |292 ... ... ... ... ... ... |1056 ... ... ) | ... ... фонды |1409.34 ... ... ... |
|Әлеуметтік қажеттіліктерге аударымдар, соның ішінде |542.59 ... ... |394.62 ... ... |21.14 ... түрдегі медициналық сақтандыру |50.73 ... ... |76.1 ... ... |- ... ... |657.69 ... |3957.62 ... ... ... ... ... үшін 25% тең пайда және ... ... ... құн ... (ҚҚС) ... ... соңғы босату
бағасын анықтау 10.5 кестеде көрсетілген.
Кесте 8.5 Әзірлеудің соңғы босату бағасы
|Аталуы ... (тнг) ... ... шығындар |3957.62 ... ... (25%) |989.4 ... ... ... бағасы |4947,02 ... (20%) |989.4 ... ... ... ... ... |5936,42 ... ҚҚС есепке алғанда әзірлеудің соңғы босату бағасы ... ... ... ... ... ... және қауіпті факторларды талдау
Дипломдық жобада электронды құжаттар арқылы автоматтандырылған жұмыс
орны жасалатындықтан, ... ... ... ... ... бұл ... ... программист пен администраторлардың жұмыс орны мен ... ... ... ... ... ... ... еңбек
қауіпсіздігі және зиянсыздығы қарастырылады.
Айталық, есептеу орталығы келесі парамертлері бар бетон ... ... – 25 ... ені – 23 ... ал ... – 4,2 метр.
Орталықта келесі құралдар қолданыста болуы ... 10 ... Pentium IV 2400 MHz, ЖЖ 512 Мб, ... ... ... 40 ... түрі LG Flatron T710BH, ... бейімдеуіші Geforce 5500. Әрбір
компьютер қуаты 300 Вт, монитор қуаты 85 Вт. Есептеу ... 10 ... ... ... ... ... ... мөлшерімен жарықталынуының
маңызы өте зор. Талапқа сәйкес жарықталынған ... орны ... ... ... деңгейін төмендетіп, еңбек өнімділігін 10%-15%-
на жоғарлатады.
Кабинеттерде, пульттер мен ... ... ... ... ... залдарында міндетті түрде ауа температурасы
22 - 24 0С, ... ... 60 - 40 % және ауа ... 0,1 ... ... керек. Басқа жұмыс орындарында микроклиматтың
оптимальді нормалары белгіленген тәртіп бойынша салалық құжаттамаларға
сәйкес болуы керек.
Бөлмелердегі ... ... ... ... ... ... ... посты, есептегіш техниканың залы, офистер, есептеу
және басқалар). Барлық оқу ... ... ... шу ... жұмыс
орнында 50 дБА аспау керек. Инженерлі-техникалық жұмыстарды орындағанда,
лабораториялық, аналитикалық, және есептік ... ... ДЭЕМ ... шу ... 60 дБА ... ... ЭЕМ операторлар бөлмелерінде
(дисплейсіз) шу деңгейі 65дБА ... ... ... ... шу
агрегаты бар жұмыс орындарында шу деңгейі 75 дБА аспау керек.
ДЭЕМ жұмыс орындарында 5 Гц-2 кГц ( дәлірек 50 Гц); 21-400 кГц; ... МГц; 30-300 МГц ... ... электрлік және магниттік өріс
деңгейінде электростатикалық потенциал монитордан 30 см ... ... ... 220В, ... ... ... желілік шнурмен ,
сонымен қатар арнайы электроқоректендіру разеткісінде қосылған ... ... ... тоғымен жарақаттануынан сақтану үшін тоқ
өткізбейтін ... ... ... фундаментіне жерленген жерлену
сымымен бірігеді.
9.2 Қорғаныс шаралары
9.2.1 Өндірістік санитария
9.2.1.1 Есептеу орталығының ... ... ... ... ... ... орындарында жарықтандыру тік (экран жазықтығы) және
көлденең (құжаттармен жұмыс аймағындағы стол ... ... ... Қалыпқа келтіру бөлмедегі табиғи және жасанды жарықтандырудан
тәуелсіз ... ... ... ... ... ... ... столдың көлденен жазықтығындағы аралас жарықтандыру 500 ... ... ... ... ... ... жүйеден жарықтандыру 300 лк-тен кем
болмау керек). Аралас жарықтандыру жоқ ... ... ... ... ... және табиғи) 400 лк-тен кем болмау керек. ... ... ... 200 лк болу ... ... ... блик ... оның жарықтандыруын 300 лк-тен асырмау
керек [19].
Орташа дәлдік жұмыстары ... ... ... ... ... ... Компьютерлік залдың өлшемдері келесідей;
ұзындығы - L = 25, ені – B = 23, ... - h = 4,2 м. ... ... әктелінген, сондықтан шағылысу коэффициенті сәйкесінше 0,5 және
0,4. бетонды еденнің шағылысу коэффициенті 0,3. ... ... 25 ... ... және де оның ... 15 м. ... зал ... орналасқан [20].
Табиғи жарықтандыру табиғи жарықтандырудың коэффициентімен (ТЖК)
сипатталады.
Бүйірлік табиғи жарықтандыру кезінде ... ... ... ... ... ... ... мәні бұрынғы СССР-дың үшінші жарық белдеуі үшін
келтіріледі, ал қалған белдеулердің ТЖК-ның ... ... ... ... ... ... ТЖК-ның үшінші белдеудегі мәні;
- жарық климатының коэффициенті;
- күн климатының ... ... ... ... жарықтандырудың нормалары мен
табиғи және қосарланған жарықтандыру ... ТЖК ... ... ... 9.1 ... ... ... жарықтандырудың нормалары мен
табиғи және қосарланған жарықтандыру кезіндегі ТЖК мәні
|Бақылау нүктесі |Жарықтандыру |Жарықтандыру, ... |
| ... |ТЖК, % ... лк |
| ... лк | | ... |120 |1,5 |500 ... (Г) | | | ... (В) |60 |1,5 |200 ... ...... ... ... деңгейлері. Берілген
деректерге қарап кестеден ТЖК=1,5% деп аламыз.
М және С ... ... «М және С ... ...... ... ... Ол үшін келесі параметрлерді анықтап
алу керек:
Семей қаласы 43о солтүстік ендікте орналасқандықтан оны IV ... ... ... Бұл ... ... ... коэффициенті m=0.9,
ал жарық түсу коэффициенті с=0,6.
Осыдан,
Табиғи жарықтандыруды есептеу ... ... ... ... ... ... жарықтандыру кезінде ТЖК-ның нормаға сай мәнін
қамтамасыз ... ... ... ... ... ... бөлме еденінің ауданы, м2 ;
=L*B,
L - ұзындығы, L=25 м; B –ені, В=23 м;
=25*23=575 м2 ;
- ТЖК-ның нормаға сай ... ... қор ... Қор ... мәні» кестесінен бүйірлік табиғи
жарықтандыру үшін =1,5 деп аламыз.
мұндағы: =1,М (М – ... ... ... ... ... 0,8 м – ... бет ... жарықтық сипаттамасы
L/В=40/30=1,3
В/L=30/40=0,75
Бұл жағдайда терезенің жарықтық сипаттамасының коэффициенті .
Терезелерді көрші ғимараттармен көлеңкелеу коэффициенті ... ... ... ... - көрші ғимараттар арасындағы
арақашықтық (м), - көрші ғимараттың биіктігі (м). Осы жағдайлар үшін
.
Қос металды переплет және тік ... ... шаң мен ... аз
бөлінетін бөлмелердегі жалпы жарық өткізу коэффициентінің шамасы .
Еден, жар және ... үшін ... ... коэффициенттің шамасын
анықтаймыз.
Берілген есептің шарты бойынша А/Б=0,8; Б/А=1,2; А=1, онда төбе үшін
, жар үшін және де еден үшін . Орта ... ... ... ... өткізетін терезелердің қосынды ауданын анықтаймыз:
.
9.2.1.2 Өндірістік микроклимат
Кабинеттерде, пульттер мен ... ... ... есептеу техникасы залдарында міндетті түрде ауа температурасы
22 - 24 0С, ... ... 60 - 40 % және ауа ... 0,1 ... ... ... Басқа жұмыс орындарында микроклиматтың
оптимальді нормалары ... ... ... ... құжаттамаларға
сәйкес болуы керек.
Жұмыс зонасындағы температура әртүрлі биіктікте және әртүрлі ... ... ... ... ... 9.2 ДЭЕМ ... үшін ... тиімді нормалары
|Жылдық кезең |Жұмыс |Ауа ... ... ... |
| ... ... |ылғалдылығы % |қозғалу |
| | |гр С | ... |
| | | | |м/с ... ... 1а |22-24 |40-60 |0,1 |
| ... 1б |23-21 |40-60 |0,1 ... ... 1а |23-25 |40-60 |0,1 |
| ... 1б |22-24 |40-60 |0,2 ... ... және ... көрсеткіштерін орнату кезінде жыл
периоды да ескерілуі ... ... ... ... ... ... ... салқындатудан қорғау керек, ал жылы периодта күн ... ... ... ... 9.3 Оқу орындарының компьютер кластарындағы микроклиматтың тиімді
параметрі
|Жылдық кезең |Температура, ... ... |
| ... |% ... м/с ... |22-24 |60-50 |0,1 ... |23-25 |60-40 |0,1 ... ... деп ... ... ... және адам
денсаулығына зиян келтірмейтін ортаны жасайтын қондырғыларды атаймыз.
Санитарлық ... ... ... ауа ... ... ... яғни ... таза ауа келіп тұруы тиіс.
Бұл бөлімде ғимараттағы желдетуді есептейміз.
Ортақ алмасу вентиляциясы дегеніміз, барлық бөлмедегі ауаның сорылып
және жаңа ауа ... ... ... ауа ... ... ... = 3600 * Qизб / C
* (tух - tпр),
мұндағы Qизб – ғимартта бөлінетін ... ...... жылу ... (C=10 ... ... ... тығыздығы (=1,3 кг/м);
tух – кететін ауа температурасы, град;
tпр – алып келінетін ауа температурасы, град.
Кететін ауа температурасы келесі формуладан ... = tрз + d * (h - ... tрз – ... ... ауа ... (tрз = 23 град);
d – әрбір метр биіктікке ... өсу ... (d = ... - ... ... (h = 3,8 ... = 23 + 1,5 * (3,8 - 2) = 25,7 ... жылу ғимаратқа кіретін ауа ... ... ауа ... тең. Және мына ... беріледі:
Qизб = Qприх – Qрасх.
Ғимаратқа кіретін жылу мына ... ... ... = ... + Qл + Qосв + Qрад ... ... – жабдықпен жұмыс істеген кезіндегі жылу;
Qл – адамдар шығаратын жылу;
Qосв – жарық көздерінен шығатына жылу;
Qрад – терезе арқылы өтетін күн ... ... ... ... ... жылу ... = d * Pуст ... d – жылуға кететін энергия бөлігі;
Pуст – жабдық қуаты.
Онда
Qобор = 0.15 *18700 = 2805(Вт).
Адамдардан шығатын жылу келесі формуламен шығады:
Qл = n * ... n – ... ... саны (n = 15 ... – адам шығаратын жылу көлемі (q = 90 Вт).
мұндағы
Qл = 15* 90 = ... ... ... жылу мына формуламен анықталады:
Qосв = k * Pосв ... k = 0.4 ... ... ...... жабдығының қуаты.
мұндағы
Qосв = 0.4 * 2000 = 800 (Вт).
Күн сәулесінен түсетін ... ... = А * k * S * ... А – ... жылу келу 1 м2 әйнек үшін ( 127 ден 234 ... ...... ... (S = ...... саны (m = ... – әйнектеу коэффициенті (k = 0.8).
мұндағы
Qрад = 180 * 3 * 3 * 0.8 = 1296 (Вт)
формуласынан
Qприх = 2805+ 1350 + 800 + 1296 = 6251 (Вт) ... мына ... ... = 0,1 * ... = 0,1 * 6251= 625,1 ... ... Qизб ... =6251-625,1 =5625,9 (Вт).
Керекті ауа ауысымын формула арқылы табамыз:
Vвент = 3600 * 5625,9 / 10 * 1,3 * 4 = 6491,4 ... ... ... ... = ... / Vпом ... Vпом = n * Sчел * h = 15 * 4 * 3,8 = ... = 15 – ... адам ... – 1 ... ... ғимарат ауданы (норма бойынша ой нңбегімен
жұмыс істеу үшін керекті аудан Sчел = 4 м2);
h = 3,8 м – ғимарат биіктігі.
Ауа ... ... ... = 6491,4 / 228 = ... ... таңдайық. Вентилятор таңдауда алғы шарттар:
а) вентилятор өнімділігі:
Vрасч = 1,1 * ... = 1,1 * 6491,4 = ... 1,1 – ... ... мен ... ... ... вентилятор арыны (толық қысым):
Hв = v / 2 * ... в = 1,3 кг/м – ауа ...... ... ... тепкіш вентиляторлар үшін v 35 м/с аспауы тиіс. Сондықтан
есептеу үшін v = 25 м/с деп ... ... = 25 / 2 * 1,3 = 406 ... ... деп аз ... ... тепкіш Ц4-70N5 вентиляторын
алайық. Номограмма бойынша оның сипаттамасын анықтайық:
– айналу саны – 1000 ... ... ... ... коэффициенті (КПД) – 0,8.
Қажетті электродвигатель қуаты келесі формуламен анықталады:
N = ... * Hв / 3600 * В, ...... ... – вентилятор беретін арын;
B – вентилятор КПД.
Содан
N = Vрасч * Hв / 3600 * В = 7140,5* 406 / 3600 * 0,8 = 1006,6 ... Шу және ... ... ... ... ... ... табылады (диспетчерлік,
операторлық, басқару посты, есептегіш техниканың залы, офистер, есептеу
және ... ... оқу ... ... ... шу деңгейлері жұмыс
орнында 50 дБА асаау керек. Инженерлі-техникалық ... ... ... ... кезінде ДЭЕМ бар
бөлмелерде шу деңгейі 60 дБА аспау ... ЭЕМ ... ... шу ... 65дБА ... ... Есептеу машиналарының шу
агрегаты бар жұмыс орындарында шу деңгейі 75 дБА ... ... ... ... ... ... ... , принтерлер және т.б.), егер
олардың берілген жұмыс түрі үшін рауалы шу деңгейінен көп болса, онда ... ... ... тыс ... болу ... шу ... төмендету үшін дыбыс жұтқыш материалдар қолдану
керек (органдармен және мемлекеттің Медсанбақылау мекемелерімен рұқсат
етілген) тиімділігін бекітіп, ... ... ... ... ... Гц ... ... акустикалық есептеу керек. Қосымша дыбыс жұтқыш
болып, ... ... ... ... ... және ... ені терезе
енінен 2 есе үлкен болу керек.
Дыбыс изоляциясының ... ... бір ... шуды ... ... болып табылады. Дыбыс изоляциясының құралдары ретінде ... ... ... терезелер болып табылады. Қажетті бірлікті
беретін дыбыстан қорғанышты 4.4-кестеден алуға ... 9.4 ... ... |Қалың-д|Салмағы |Октавалық бірліктің ортагеометриялық ... |ығы, мм|1 м2 ... |
| ... ... ... ... ортагеометриялық |
|материалы |ығы, мм|1 м2 |жиілігі |
| | |
| ... ... тобы |
| |I |II |III |IV ...... ... |5 |15 |30 |75 ...... кейбіреулері |0.5 |1.5 |3 |7.5 ... ... әсер ... ... ... әсерін
төмендету мақсатында арнайы сүзгілер қолданылады. Сол ... ... ... жағдайында арнайы киімдер, ақ ... ... ... ... ... ... жарақаттануы мүмкін. Мұның
пайда болуының бір себебі қысқа тұйықталу немесе қорпшаға қысқа ... ... ... ... пайда болады.
Қысқа тұйықталуды және изоляцияның зақымдануын қысқарту үшін кернеудің
артуын сынау және изоляцияның соқтығысуына бақылау ... Бұл ... деп ... ... ... Мұның көмегімен 50Гц жиілігімен желіде
изоляцияға бақылау жүргізіледі, соқтығысу ... ... ... ... 220В, ... ... ... желілік шнурмен ,
сонымен қатар арнайы электроқоректендіру ... ... ... ... ... ... ... сақтану үшін тоқ
өткізбейтін металды бөлігі ғимараттың фундаментіне ... ... ... ... және ... сынық және изоляцияда ажырауы болмауы
керек.
Желілік тумбер электроқамсыздандырудың талабын қанағаттандыруы керек.
Міндетті түрде номиналды мәні ... ... ... (ТШ) ... ... ұстағышта желілік сақтандырғышы пайдалануы керек.
Сонымен программист ПЭЕМ-мен ... ... ал ... болғандықтан, оған ... ... ... ... ... қарау талап етіледі. Көрінетін
жақын жерде медикаменттерімен аптечка орналасады.
Қорғану үшін ПР-2 ... ... ... ... Кп – іске қосу ... = 0,5...4,0
К коэффициентінің мәні электрлі қондырғының типінен байланысты
алынады:
1. Егер ... тек қана ... ... бар автоматты
сөнуімен жүзеге асса, онда К 1,25ё1,4 айналасында таңдалынады;
2. Егер қорғану тоқтың шамасына ... жану ... ... ... ... онда К ... жылдамдығы і3 қабылдайды.
15 А.-ге стандартты қорғандырғышты таңдаймыз.
Схемада 200 м ... ... ... ... ... ... керек. Нөлдеудің қуатының мәні 10 Ом-ды аспауы керек.
Нөлдеуді есептеуді тексеру.
Трансформатор қуатының нөлдік есептеуінің мәнін ... ... ... сым үшін ... ... ... l – сым ұзындығы;
S – сымның қиылысуы;
( - материалдың ... ... үшін ... ... үшін фазалық сымның активті қуатын есептейміз:
Ом,
Ом,
Ом.
RФ1=0,14 0м; ... 0м; RФ3= 0,336 ... ... ... ... ... RФе =О, 56 ... учаскелерде сымның қызуын Т=55 С деп есептеп, фазалық сымның
активті кедергісін есептейік.
Ом
мұнда
град – алюминий ... ... ... ... ... ... ... жасалған труба үшін: (=1,8 Ом/км
Ом.
Сонымен нөлдену магистралының суммарлы қуаты мынаған тең ... å =RM3 1+RМЗ 2+RM3 3=0,544 ... ... ... анықтаймыз. Фазалық сым үшін:
Х'Ф= Х'ФМ - ХФL.
Нөлдену магистралі үшін:
Х'М3= Х'М3 М - ХМ3 ... и Х'ФМ- ... ... и ХФ1- өзіндік индукцияның ішкі индуктивті қуаты.
Фазалық сым мен нөлдеу магистралінің өзара индукциясымен ... ... ... ... ... = Х'М3 М =0145 ... d – фазалық және нөлдік сымның арақашықтығы (1 және 2 d=15 мм, және ... ... ... ... ... ... lg9,5=0,142 Ом.
Барлық аймақ үшін суммарлы қуат:
Х’ФМ =Х’М3М =3*0,145=0,482 Ом.
Ішкі индуктивті қуат формуламен анықталады:
XФL = X'L* L , где X'L- ... ... ... ... ... ... =0,03*0,03=0,0009 Oм
Фазалық сымның суммарлы ішкі индуктивті қуаты:
ХФL=0,029 Oм,
XM3L1 ... ... ... Oм.
Нөлдеу магистралінің суммарлы ішкі индуктивті қуаты:
XM3L=0,024 Oм.
Суммарлы ішкі ... ... ... ... ... қуатты анықтайық:
ХФ"1-2= XM3"1-
2=0,057*0,075=0,001 Ом,
ХФ"3=0,0157*0,03=0,0005 Oм.
Фазалық қуаттың толық қуаты және нөлдену магистралі:
ZФ=0,78 ... ... бір ... ... ... ... ... параметрін салыстырамыз: IКЗ=132>12 А.
Сонымен қатар шарт орындалуы қажет: ZM3 < 2 * ... ... ... Өрт ... зал өртке қауіпсіздігі дәрежесі В категориясына жатады.
Болаттан жасалған негізгі ұстап тұратын және қоршалатын ... ... отқа ... ... ... өрттен қорғалатын материалдармен
және сырлармен қорғалған. Қабырғалардың және төбелердің ... үшін ... ... ... жүйесіндегі ауа жүргізгіш құбырлыр ... ... ... ... өрт ... ... оларды жабуға арналған
қақпақтар қарастырылған. Өшіруге арналған сигнализациялық жылулық ... ... бар. Ол ... немесе түтіннің концентрациясы
жоғарлаған кезде автоматты түрде іске ... да, ... ... ... ... ... ... СТПУ-1-дің іске қосылу уақыты
15 секунд. Өртті ... ... үшін ... ОУ-5 ... ... өрт
сөндірушілер қолданылады.
Машиналық залдағы кабельді желілердің барлығы, өртке тұрақтылығы 0,5
сағат. Болатын қиын жанатын ... ... ... ... ... ... ... үшін бастапқы стадияда, коридорда 1,35 метр
биіктікте орналасқан өрттің ішкі су ... және өрт ... ... ... ... орнатылған ішкі өртке қарсы орнатылған су
құбырлары да бар.
Өрт ... ... ... эвакуация жасау дұрыс болу үшін есіктің
ені 1,5 метр, ал биіктігі 2 метр болу керек. Бұл жобадағы арақашықтық 25 ... ... 1 есік қана ... Екінші этап машиналық
залдан сыртқы есікке дейінгі арақашықтық 40 м аспауы керек.
Ғимараттың жанына өрт ... ... ... ... ... ... есебі
Жерге тұйықтау жүйесі электр қауіпсіздігінің бір ... ... ... кешеннің ЭЕМ-нің ток өтпейтін
бөліктерін ток беруші трансформатордың нөлдік сымымен ... ... ... ... ... ... үзіп тастау үшін Іном
балқитын сақтандырғыштағы номиналды ток едәуір қысқа тұйықталған шынжырдағы
токтан асып түсуі тиіс.
мұндағы К=3 ... ... осы ... ... ... ... сақтандырғыштың номиналды тогының еселік коэффициенті
Іном(А).
Бөлме ішіндегі қуаттау көзіндегі қуат 0,22 кВ, онда ... ... желі үшін ... тұйықтау орындалады. Қорғаныстық ... ... ... ... ... ... істейтін
нөлдік өткізгіштерді қолданамыз.
Былай деп алайық:
; cos y=0,85; ... және ... ... ... үшін ... ... ... үлестік кедергісі:
Өткізгіштердің қиындысы
Қорытынды
Дипломдық жобада тауарларды қажетті орнына ... ... ... үшін ... ... жүйе құрылды. Программалық
қамсыздандыру 1С Кәсіпорын программасында жасалды.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. ... ССБТ ... ... ... труда). Рабочее
место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
2. СанПиН для работников вычислительных центров от 22.05.95 ... ГОСТ 2239-79. ... ... общего назначения. Технические условия.
4. Санитарные нормы и правила (СанПиН) 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические
требования к ... ... ... и ... Федеральные законы: «Об акционерных обществах» (в последней редакции от
29 декабря 2004 г.); «Об обществах с ... ... ... ... от 29 ... 2004 г.) – М.: ... сервис, 2005. – 128
с.
6. Все положения по бухгалтерскому учету. – М.: ЗАО «Издательский Дом
«Главбух». – 2002. – 160 с. – ... ... План ... ... учета и Инструкция по его применению: С
изменениями и ... ... ... Минфина РФ от 07.05.2003
№ 38Н. – Новосибирск: Мысль, 2003. – 128 с.
8. Бухгалтерский учет в ... ... / М. С. ... – М.: ... ... 1991. – 176 ... ... бухгалтерского учета на современном малом и среднем
предприятии: Учеб. пособие / А. Ю. ... О. С. ... С. А. ... ... Г. ...... ... 2002. – 134 с: ил.
10. Комплексная автоматизация бухгалтерского учета в промышленности / Г. В.
Емурманов. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 143 ... ... С.В., ... Н.А., ... Д.В. ... вовремя для России.
Практика применения ERP-систем. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 368 ... Сайт ... «1С» по ... ... 8.0»: http://v8.1c.ru/
13. Киселев А.Г. Интегрированная система управления для промышленного
предприятия (ERP): ... ...... – 2004. – 219 ... ... ... ITLand (ERP, MRP II, FRM, CRM, HRM & 1С:Предприятие 8.0):
http://itland.ru/
15. Введение в конфигурирование в системе «1С: Предприятие 8.0». Основные
объекты: Методические ... для ... ... курса
(редакция 2). – М.: Фирма «1С» – 2004. – 93 ... ... ... / Под ред. ... А.С. – М.: ... 2003. – ... ... учёт в схемах и рисунках: Учеб. пособие / Каморджанова
Н.А., Карташова И.В. – М.:ИНФРА-М, 2002. – 494 ... Сайт ... «1С» по ... ... ... Учет ... в системе «1С:Бухгалтерия
8.0»:http://v8.1c.ru/enterprise/7/74.htm
20. 1С:Предприятие 8.0. Управление производственным предприятием. ... ... ... ... – М.: ... «1С», 2004. – ... Сайт ... «1С» по платформе «1С:Предприятие 8.0». Причины перехода ... 8.0: ... ... ... ... ... ... А.Г. Структурный и процессный подходы к реализации ERP- системы
промышленного предприятия. – Новосибирск, 2004. – 10с.
24. Киселев А.Г. Корпоративная и ... ... ... ... ... ... пособие. – Новосибирск, 2005. –
330с.
25. Описание информационной системы управления предприятием БЭСТ-5:
http://www.bestnet.ru/program/best5/
26. Презентация системы Business Control: ... ... В.Ю. ... ... проекта бухгалтерского учета на
«Искитимцемент». – Искитим, 2006. – 50с.
28. Торговля. Справочник бухгалтера от А до Я. ... ... Б.Н. ... ... ... и ... 1998 г. – 480 с.
29. Электронный учебник 1С:Предприятие. Регистры:
http://aptem.net.ru/programming/1c/regs.htm
30. Конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8.0 «: ... ... – М.: ... «1С» – 2004. – 116 ... ... ... ... «1С:Предприятие» – М.: Фирма «1С» – 2003. –
35с.:ил.
32. Г. Верников. Обзор стандарта IDEF0, статья за 13 Апреля 2005:
http://www.idefinfo.ru/content/section/3/27/
33. Виханский О.С. ... ... ...... ... ... рекомендации по планированию, учету и
калькулированию себестоимости научно-технической продукции (утв. Миннауки
от 15.06.1994 РФ №ОР-22-2-46).
35. Липаев В.В., Потапов А.И. ... ... на ... ... – М.: ... и ... ... құжатты құру процесі
Кірістік корреспонден
цияны өңдеу
Бөлімшелердің құжаттарын басқару жүйесі
Бөлімшелердің құжаттарын басқару жүйесі
Бөлімшелердің ... ... ... ... жүйесі
Құжатайналымның автоматтандырылған жүйесі
Құжатайналымның автоматтандырылған жүйесі
Бөлімшенің құжатайналымы
Бөлімшенің құжатайналымы
Бөлімшенің құжатайналымы
Бөлімшенің құжатайналымы
Бөлімшенің құжатайналымы
Бөлімшенің құжатайналымы
Бөлімшенің құжатайналымы
Бөлімшенің құжатайналымы
Бөлімшенің құжатайналымы
Жалпы іс ... ... ... ... ... ... жүйесі
Бөлімнің құжатайналымы
Бөлімнің құжатайналымы
Бөлімнің құжатайналымы
Іс жүргізудің жалпы бөлімі
(канцелярия)
Архив
Қайтарылымды байланыс
Шығыс құжаттары
Кіріс құжаттары
Кіші офистің ішкі құжатайналым жүйесі
Өнім
Лок. МБ ... ... ... ... іздеу
3.ОМБ және желі администраторы
Бек. Құжаттарды аяқтау
Лок. МБ-да сақтау
Келісім
Құжат. эл.
нұсқасы
Құжаттарды дайындау
Құжаттарға талаптар
МБ құжаттар дайындамалары
Баспа (лок.)
Таңдау
исполнителя
мүдір
Жауапты орындаушы
Канцелярия
Орындаушылар
Шығыстық құжатты құрудың ... ... ...

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 74 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Тіл және ұлттық мінез."16 бет
Міндеттемелер есебі13 бет
Автоматты басқару жүйесі19 бет
Тауар қозғалысының бухгалтерлік есебі55 бет
"Фирма теориясы және оның нарықтық экономикадағы рөлі."25 бет
21 – ғасырдағы туристік фирмалардың қызметі23 бет
Delphi ортасында Гуманитарлық-техникалық бөлім меңгерушінің автоматтандырылған жұмыс орыны81 бет
Esri(ақш) фирмасының arc/info және erdas imagine бағдарламасы3 бет
MS Access программасының программалық құралдарын қолдана отырып тауарлардың қоймалық есебін автоматтандыру есебін шешу52 бет
«Iprint» типографиясының дайын өнімінің құнын есептеуді жеделдету үшін автоматтандырылған ақпараттық жүйе құру74 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь