Ақпараттық-оқыту жүйесінің негізі

КІРІСПЕ 6
1. АҚПАРАТТЫҚ.ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗІ 9
1.1 Корпоративті бастауыш мектеп желісі 9
1.2 Ақпараттық.оқыту жүйесінің инфологиялық моделі 15
1.3 Ресурстарды қорғау категориялары 19
1.4. Ресурстарды жариялау қағидасы 23
2. АҚПАРЫТТЫҚ.ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗІ 26
2.1. Техникалық тапсырма 26
2.2 Аудандық білім беру басқармасының сайты туралы ереже 47
2.3 Мектеп сайты туралы ереже 49
3. АҚПАРАТТЫҚ.ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНІҢ БЕТТЕРІ 52
3.1. Мектеп сайты 52
3.2 Абай атындағы ҚазҰПУ білім беру порталы 58
ҚОРЫТЫНДЫ 62
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 64
ҚОСЫМША А ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...66
Қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесінде қолданылып жүрген білім беру технологиялары отандық білімнің жаңа талаптары мен республиканың саяси-экономикалық таңдауына сай қолданылып келеді. Осындай өмірдің өзі талап етіп отырған технологияның бірі – қашықтан бастауыш оқыту технологиясы[5].
Экономикалық жаһандану білім беруге ұлттық жүйелердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, білім берудің Халықаралық нарығына тең дәрежеде кіруі үшін жаңа сапалы талаптар қояды. Елдің 2030 жылдарға дейінгі дамуының стратегиялық басымдылықтарын айқындаған Президент Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында «келер ғасырда экономикалық және әлеуметтік дамудың жетекші факторы-адамның өзі, олардың ерік-жігері, қуаты, талаптылығы, білімі», ал XXI ғасырда қоғам дамуының негізгі қағидасы бірінші кезекте білімділік деңгейімен айқындалатын ұлттың бәсекеге қабілеттілігі болатынын атап өткен [1]. Сондықтан елдегі мемлекеттік білім беру саясатының басым бағытының бірі-мемлекетті, экономиканы, ғылым мен мәдениетті басқаруда негізгі орындарға ие болуға қабілетті, мемлекеттің негізгі интеллектуалды және шығармашылық әлеуетінің құнды игілігі балалар мен жасөспірімдерді қолдау мен дамытуға бағытталған инновациялық-бейімді, құзіретті және кәсіби бағдарлы жүйесін құру болып табылады.
Ашық білім беру кеңістігі идеясы Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі даму Концепциясында қарастырылған: «Аймақтық деңгейде білім беру сапасын арттыру мақсатында оқытудың жаңа технологияларын және қашықтықтан бастауыш білім беру жүйесін құру, басып шығару және ендіру керек».
Шындығында да оқу-ағарту саласында білім алушыға назар аудару басты мәселе болатын жаңа парадигманың келгені байқалады. Қашықтықтан білім алу оқушыларға курс мазмұнын, оқу стратегиясын және оқу қорын таңдауда, бақылдауда кең мүмкіндіктер береді. Қашықтықтан білім алудың көптеген мүмкіндіктерін сипаттайтын анықтамалардың бірінде «қашықтықтан оқытуда оқытушы немесе институттың мүддесі емес, оқушының жеке қажеттілігінің қанағаттануына көңіл бөлінеді, бұл оқушының қайда, қашан, қалай оқып жатқанын қамтып қана қоймай, сонымен қатар білім алу көздері кеңейе түседі» делінген. Бұл оқытушының ролі білім беру көзінен оқыту менеджеріне алмасқанын көрсетеді. Осындай білім алуды қамтамасыз ету үшін қашықтықтан оқыту әдісіне және жаңа ақпараттық технологияларды пайдалануға айрықша басымдылық беріледі [19-20].
1. Искаков К.Т. и другие. Внедрение дистанционного обучения и информатизация управления учебным процессом в КарГУ имени Е.А. Букетова. Караганда. 2003.
2. Искаков К.Т. Дистанционное образование: теория и практика. Издательство «Дәуір». Алматы. 2007.
3. Искаков К.Т., Вородюхин В.Н. Программа сопровождения дистанционного обучения / Материалы международной научно - практической конференции "Роль университетов в развитии цивилизации в XXI веке". Алматы, 4-5 декабря 2004 г.
4. Ержанов Н.Т., Б.К. Кубеев, К.Т. Искаков, А.Н. Сакаева, В.Н. Вородюхин, М.А.Алиев / "Внедрение дистанционного обучения и информатизация управления учебным процессом в КарГУ имени Е.А. Букетова", Справочное издание под общей редакцией Ж.С. Акылбаева. Издательство КарГУ, Караганда 2003 г. 237 с.
5. Каргин С.Т., К.Т. Искаков, А.Н. Сакаева / Методические указания по подготовке курсового кейса и организации дистанционного учебного процесса в КарГУ имени Е.А.Букетова. Караганда 2004. 28 с.
6. Искаков К.Т., Шакимов А.Н./ Методические аспекты программы сопровождения дистанционного обучения "Факел"/Сб. трудов Вычислительные технологии и информатизация. КазНУ: г. Алматы 2004.
7. Акылбаев Ж. С., Н. Т. Ержанов, К. Т. Искаков Использование современных технических средств и информационных технологий в учебном процессе КарГУ имени Е. А. Букетова / Материалы II Всероссийской научно-практической конференции – выставки посвященной 125-летию Томского государственного университета и 5-летию ассоциации образовательных и научных учреждений “Сибирский открытый университет”, 8-11 сентября 2003 г. Издательство ТГУ. с 51-52.
8. Искаков К.Т., Вородюхин В. Н. Программа сопровождения дистанционного обучения / Международная научно – практическая конференция “Роль университетов в развитии цивилизации в XXI веке”.Алматы. 4-5 декабря. 2003 г.
9. Искаков К. Т., Алиев М. А. Организация дистанционного обучения и информатизация управления учебным процессом (Международная научно-практическая конференция “Состояние проблемы и задачи информатизации в Казахстане” посвященная 70-летию КазНТУ им. К. И. Сатпаева и 10-летию МАИН, г. Алматы, 23-24 ноября 2004 г.)
10. Виштынецкий Е.И., Кривошеев А.О. Вопросы применения информационных технологий в сфере образования и обучения // Информационные технологии. 1998 - № 2- С. 32-36.
11. Котеров Д. В., Костарев А. Ф. , PHP 5 В Подлиннике. БХВ-Петербург, 2006 г. Мягкая обложка, 1120 стр., ISBN 5-94157-245-X.
12. Розин В.М. Области применения и природа виртуальных реальностей // B cб.: "Технология виртуальной реальности". - M., 1996. - С. 57-68.
13. Blade Richard A., Padgett Mary Lou. Current applications in virtual reality // Proc. SPIE.1996. Vol. 2878. P. 395-409.
14. Носов Н. Образование и виртуальная реальность / Н. Носов // Дистанционное и виртуальное обучение: Дайджест рос. и зарубеж. прессы. - 2000. - № 11. - С. 31-35.
15. Хуторской А.В. О виртуальном образовании / А.В. Хуторской // Дистанционное и виртуальное обучение: Дайджест рос. и зарубеж. прессы. - 2000. - № 1. - С. 25-27.
16. Андреев А.А. Введение в интернет-образование. – М.: ЛОГОС, 2003.
17. Полат Е.С., Моисеева М.В. И др. Педагогические технологии дистанционного обучения. - М.: Академия, 2006.-600с.
18. Полат Е.С. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие для студ. Высш. Пед. учеб. заведений / Под ред.– М.: Издательский дом «Академия», 2004. – 416с.
19. Вайндорф-Сысоева М.Е., Технология работы педагога в виртуальной образовательной среде МГОУ: Учебно-методическое пособие/ М.: ООО «Диона», 2008. - 61 с.
20. Вайндорф-Сысоева М.Е., Хапаева С.С., Шитова В.А. Алгоритм деятельности при сетевом взаимодействии для решения образовательных задач в виртуальной образовательной среде МГОУ. М.: Изд-во МГОУ, 2008. – 52с.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 6
1. ақпараттық-оқыту жүйесінің ... ... ... ... ... желісі 9
1.2 Ақпараттық-оқыту жүйесінің инфологиялық моделі ... ... ... ... ... Ресурстарды жариялау қағидасы 23
2. Ақпарыттық-оқыту жүйесінің әдістемелік негізі 26
2.1. Техникалық ... ... ... ... беру ... сайты туралы ереже 47
2.3 Мектеп сайты туралы ереже 49
3. Ақпараттық-оқыту ... ... ... ... ... 52
3.2 Абай ... ... ... беру ... ... ... әдебиеттер тізімі 64
ҚОСЫМША
А...........................................................................
............................66
КІРІСПЕ
Қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесінде қолданылып жүрген
білім беру технологиялары отандық ... жаңа ... мен ... ... сай ... келеді. Осындай өмірдің өзі
талап етіп ... ... бірі – ... бастауыш оқыту
технологиясы[5].
Экономикалық ... ... ... ұлттық жүйелердің бәсекеге
қабілеттілігін  арттыру,   білім берудің Халықаралық нарығына тең дәрежеде
кіруі үшін жаңа ... ... ... Елдің 2030 жылдарға дейінгі дамуының
стратегиялық басымдылықтарын айқындаған ... ... ... ... ... ... экономикалық және әлеуметтік
дамудың    жетекші ... өзі, ... ... ... ... ал XXI ... қоғам дамуының негізгі  қағидасы
бірінші кезекте білімділік деңгейімен айқындалатын ... ... ... атап ... [1]. ... ... ... білім
беру саясатының басым бағытының бірі-мемлекетті, экономиканы, ғылым мен
мәдениетті басқаруда негізгі ... ие ... ... ... ... және шығармашылық әлеуетінің құнды игілігі балалар
мен жасөспірімдерді қолдау мен дамытуға ... ... және ... ... ... құру ... табылады.
Ашық білім беру кеңістігі идеясы Қазақстан Республикасының 2030 ... даму ... ... ... деңгейде білім беру
сапасын арттыру мақсатында оқытудың жаңа технологияларын және қашықтықтан
бастауыш білім беру жүйесін ... ... ... және ... ... да ... ... білім алушыға назар аудару басты
мәселе болатын жаңа парадигманың ... ... ... білім алу
оқушыларға курс мазмұнын, оқу стратегиясын және оқу ... ... кең ... ... ... ... алудың көптеген
мүмкіндіктерін сипаттайтын анықтамалардың бірінде «қашықтықтан оқытуда
оқытушы ... ... ... ... ... жеке қажеттілігінің
қанағаттануына көңіл бөлінеді, бұл ... ... ... ... оқып
жатқанын қамтып қана қоймай, сонымен қатар білім алу көздері кеңейе ... Бұл ... ролі ... беру көзінен оқыту менеджеріне
алмасқанын көрсетеді. Осындай білім алуды қамтамасыз ету үшін ... ... және жаңа ... ... ... ... беріледі [19-20].
Қоғамның ақпараттандырылуы студенттерден, оқушылардан жаңа ақпаратты
құралдарды барлық салада қолдана алуын талап ... ... ... ... және БҰТ ... ... ... оқытудың зерттеу
нысаны болмағандығы жұмыстың өзектілігін танытады.
«Бастауыш мектеп академиясы» - бұл ... ... жаңа ... ... сай іске ... ... ... диссертацияның мақсаты: Инновациялық ... ... оқу, ... және ... ... ... қолдау
мақсатымен, Алматы облысының шағынкомплектті мектептері үшін ... ... ... ... ... мектеп академиясын
құру» атты порталын құру.
Қарастырылатын негізгі мәселелер:
1. Нормативті-құқықты құжаттарды жасап шығару:
– корпоративті бастауыш жүйе туралы ереже;
– «Бастауыш ... ... ... ... ... ... бөлімдерінің сайтының ережесі;
– мектеп сайтының ережесі;
2. Техникалық тапсырманы жасап шығу.
3. ... ... ... ... академиясы» атты
порталын жасау.
4. Пилотты мектептері үшін с айттың бырыңғай беттін жасап шығу.
5. Мұғалімдер білімін арттыруға арналған ... ... ... ... ... сабақ барысын өз алдына анықтап алу
- көп рет тесттен өту;
- тьютор-мұғалімдердің бір жерден болуы;
- интернет-лекцияларды ... ... ... ... ... облысының шағын комплексті мектептері
алынды.
  Зерттеудің теориялық және методологиялық негізін отандық және
шетелдік ... ... ... ... ... ғылыми
еңбектері, Қазақстан Республикасының заңды, нормативті және құқықтық
актілері, ... ... ... конференция
материалдары, кезеңдік басылымдардағы ... ... ... ... компьютерлік жүйесінен алынған мәліметтер
құрайды.
Зерттеудің ғылыми ... Абая ... ... ... ... ... атты порталын құру, порталды әдістемелік негізін қалау
болып табылады.
Магистрлік диссертацияның ... ... ... ... мектептері үшін «Бастауыш мектеп академиясы» порталын құру
және білімді ... ... ... дамыту болып табылады.
2009-2010 оқу жылында on line режимі бойынша Алматы облысы шағын
комплектілі мектеп ... үшін ... ... ... ... Жыл бойы әр пәннен өткізілген интерактивті ... ... ... және мектептердегі ұстаздардың пікірлерін ескеріліп,
электрондық оқулықтардың авторлары баяндама жасады. Оқулықтардың мазмұнын,
білімділік, дамытушылық және тәрбиелік мүмкіндіктерін ... ... ... ... тиімді жолдарын анықтауға жол ашады.Қосымша А-да
материалдар тіркелген.
Магистрлік диссертация кіріспе, үш ... ... ... ... ... ... ... жүйесінің негізі
1.1 Корпоративті бастауыш мектеп желісі
Корпаративті бастауыш ектеп желі - ... әсер ... ... ... тұратын есептеу жүйесінің бүтін құрылымы. Корпаративті бастауыш
желінің жұмыс істеуі үшін ... ... ... ... ... ұйымдастыру-техникалық іс-шараларды орындауды қажет етеді.
Жүйенің бөлінбес бөліктері:
– ішкі бөлімдер арасында жоғарғы жылдамдықпен мәліметтердің
алмасуы;
– жалпы желіде орналасқан ... ... ... бірыңғай компьютерлік желі арқылы басқа интра және глобальды
желідегі ақпараттарға қол жеткізу;
– электронды поштаны ... әр ... ... ақпаратқа қол жеткізуге ... ... ... ... мәліметтердің шынайы масштабта өзгеруін қадағалау.
Ресурстарды сақтау талаптарын анықтаудың мақсаты мынандай:
– ақпараттық ресурстардың қол ... ... ... бұзылатын жағдайды ескеріп қорғаудың қауіп-қатер
деңгейі классификасы бойынша құқықтық-әдістемелік негіз құру;
– ақпараттық ... ... ... ... және ... ... ... сонымен
қатар қорғау құралдарының бапталу ... ... ... ... ... жұмыс істеудің және
осы құралдардың қорғалу деңгейіне, ортақ ресурстардың ... ... ... ... ... ... ... орындалуына, ақпараттың жойылмауына және
шектен тыс таралмауына жауапкершілік жүктелген. Бастауыш желінің тиімді
жұмыс істеуі үшін ... ... желі ... ... кезкелген
элемент жұмысына талдау жүргізуге құқығы бар. ... ... ... жұмыс
істеу үшін администратордың ұсынысын, кеңестерін пайдаланушылар міндетті
түрде орындауы қажет.
Құралдарға және ... ... ... ... ... ... ... орнатады. Администраторлар мен пайдаланушылар өңдеушілер
құрған құжаттар және нұсқаулар негізінде жұмыс жасайды. ... ... ... қорын көшіре және сақтай алмайды.
Барлық пайдаланушылар жұмыс қажеттілігін ... ету ... ... ... жайға ие. Пайдаланушылар ақпараттарды
Интернет ... ... ... жібергенде оның құпиялығы ... ...... (Virnual Private Network) – ... ... деп
оқылады.VRN-ді серверге қосқан кезде осының арқасында арнайы ... ... ... көмегімен жаппай қол жететін желідегі ... ... ... ... ... арна ұйымдастырылады. Осы
арнамен берілетін хабардың аса жоғары дәрежеде ... ... ... ... іске асырады.
Жалпы алғанда VPN ортақ пайдаланылатын жүйеге ... ... жүйе ... ... ... ... мен тұтастығын
(пайдаланушыға анық көрсетіп) беретін ішкі жүйелер мен ... ... ... ... жүйені, желіні жасақтау, әкімшілік
жасау кезінде жіберілген қателердің кесірінен түсетін ... ... бос ... ... ... қорғау үшін қажет.
Ортақ пайдалану желісіндегі жалға алынатын және коммутацияланатын
арналар негізінде құрылған бастауыш жеке желі VPN, ... ... ... ... ... ... ... бірқатар
артықшылықтары бар желі:
– жүйенің дамыған топологиясы (географиялық кең қамту);
– жоғары ... ... ... ... ... ... ... өзгерту оңайлығы;
– тұтынушылардың оқиғалары мен қимылдарын бақылау.
VPDN қызметі (Virtual Private Dialup Network) қызмет көрсету ... ... ... ... ... ... ... немесе іс сапарда ... ... мен ... ... желі ... қол ... ... ету үшін,
Интернет желісін тасымалдау орта ретінде қолдануға мүмкіндік береді.
Ақпараттың таратылуы ... ... ... ету ... механизмі қолданылады. Пайдаланушылар үшін ішкі желі ... ... ... ... ... оператордың торабында, одан кейін
компанияның торабында (қашықтағы пайдаланушы үйымның ішкі ... ... ... IP мекенжайын алады).
VPDN қызметі екі түрде ұсынылады. Бірінші түрінде пайдаланушыға белгілі ... ... ... ... ... ... бекітіледі, ал екінші нұсқада
пайдаланушы қызмет таңдау шлюзі көмегімен желісін өзі таңдайды.
Клиенттің Интернет желісіне бөлінген желі ... қол ... ... ... ғана VPDN қызметін ұйымдастыруға техникалық мүмкіншілік
болады [10].
VPN екі бөлімнен ... ішкі және ... Ішкі ... ... ... ... инкапсуланған байланыс жүргізеді, бұл Интернетте
қолданылады.
Қорғалған ... желі – ... желі ... ... бастауыш
желілердің бірі. Қорғалған желіге мысал ... ... ... ... және ... ... желі - үлкен желі ішінде жіберілетін орта ... ... ... ретінде Multi-protocol label switching (MPLS)
және L2TP (Layer 2 Tunnelling ... ... ... іске ... үшін ... ... ... қажет.
VPN классификациясы сұлба 1.1-де бейнеленген.
VPN классификациясы
VPN қызметінің бірі – желілік трафикті сүзгілеу, желілік ... және ... ... ... ... ... табылады.
Экстранет – (“экстра” ол “сыртқы”, “тыстағы” деген ұғымды білдіреді)
бірлескен бірнеше (екі және одан көп) ... ... ... ... ... ... ... бір ұйымдағы әртүрлі бөлімшелердің ... де ... ... бұл “тоннель“ немесе Интернет ішіндегі жағымсыз енуден
сақтайтын жоғарғы қорғауы бар бастауыш желі.
Интранет ... ... ... ... ... — Интернет желісінен айырмашылығы, бұл ұйымның ішкі жеке
желісі. Дұрысы, ... - бұл осы ... ішкі ... ... ... ... немесе алмасу және бірлесіп пайдалану үшін
IP ... ... ... ... ... ... – бұл корпоративтік ақпараттардың
барлық элементтерін біріктіреді және онымен қатардағы қызметкердің ... ... қол ... ... арқылы жүзеге
асырылады, ол осы жүйені қарапайым және қол ... ... ... ... ... ірі ... ... атап айтқанда,
географиялық бөлінгендерде) пайдаланады. Интеранет-портал бір ғана кеңседе
ғана жұмыс ... және ... ... бөлімдерін біріктіре алады,
сондай-ақ алшақ қызметкерлерге (Internet-арна арқылы) ... қол ... бере ... VPN желісі жоғары жылдамдықтағы SMARTNET талшықты-оптикалық ... ... Ethernet ... ... 100 ... ... іске асады. Әртүрлі қосымшалардағы трафикті тарату үшін
SMARTNET мәліметтер ... ... ... (CoS) үш тобын ұсынады:
• Best Effort — мәліметтер тарату, файлдар мен хабарламалармен алмасу,
құжаттармен бірлесіп жұмыс істеу, мәліметтердің ... ... ... ... үшін арналған.
• Business Critical — мәліметтерді тарату кезінде ерекше сенімділікті
талап ететін және ... ... ... ... ... ... ... үшін арналған.
• Real Time — корпоративті телефония мен видеоконференция ұйымдастыру
үшін, сонымен бірге ... ... және аз ... ... ... ... деңгейлерін қамтамасыз ету (Қызмет көрсету тобы)
жергілікті желілер мәліметтерімен дауыс трафигін ... ... ... ... таратуды қамтамасыз етеді.
Ақпарат таратудағы нақты параметрлерге қатысты (бөгеліс, пакеттердің
жоғалуы және тағы ... ... ... ұсынылады.
Екінші деңгейдегі бастауыш жеке желі L2 VPN (VPLS Virtual Private LAN
Service) — қала ... ... ... алыста орналасқан кеңселерді
бірыңғай жоғарғы жылдамдықтағы көппротоколды қауіпсіз желіге біріктіру
тәсілі.
Екінші ... ... жеке ... ... ... L2 VPN (Layer 2 Virtual Private Network, MPLS VPLS ... VPN) жеке қауіпсіздік пен өнімділікке жоғарғы талаптар ... ... ... ... ... пайдалану мүмкіндігінде
жатыр. L2 VPN арнайы IP-желілерге байланбаған және Ethernet деңгейінде
жұмыс істейді. ... ... тыс ... ... ... компанияның
корпоративті желісіне еркін қосылу мүмкіндігі.
VPLS технологиясын пайдаланудың артықшылықтары:
• мәліметтер тарату протоколдарының барлық түрін пайдалану мүмкіндігі;
• клиент ... ішкі ... ... ... де) ... тек тапсырушымен басқарылудың арқасында қауіпсіздік деңгейі
жоғары;
• желі ... ... ... ... типін өткізу мүмкіндігі,
соның ішінде арна деңгейінде шифрланғандарды да өткізуі.
Осылайша, L2 VPN ... ... ... мен ... толығымен
пайдалану мүмкіндігі, сондай-ақ бастауыш жеке желілердің SMARTNET-тің ... ... ... ... ... ... ... кіру, жаңа ұрпақтың жоғарғы пакеттік телефониясы
(Voice-Over-IP) және т.б. Бұл шешім қызметкерлерінің ... ... және ... компанияның жергілікті желісіне қолжетімділік қажет
компаниялар үшін ... жеке ... ... ... ... – бірыңғай мәліметтер
тарату желісіне Тапсырушының ... мен ... ... үшін ... арналарды пайдалану қажет емес. ... ... ... ... өз ... ... мүмкіндік алады.
• Бөлінген арналарды ұйымдастыруға көп шығын кетпейді
• Трафик төлемінің икемді жүйесі
• Клиент трафигі ... ... ... ... ... ... ... оперативті өсуі
VPN-де қосылу нүктелерінің санында шек жоқ. Қажет кезде VPN-ге кіретін
әрбір нүкте ... ... ... ... ... кірісті
қамтамасыз етеді.
IP VPN (L3 VPN) - ... ... ... жеке ... ... ... бөлініп орналасқан кеңселерін бірыңғай қорғалған
логикалық желіге байланыстырып, IP/MPLS технологиясын ... ... жеке ... құру ... ... іске ... клиент үшін оператордың мәліметтер тарату желісі нағыз «мөлдір»
орта болып табылады. 3 деңгейдегі VPN (VPN/L3) жүзеге асыруда оңай ... ... ... ... іске асырылады, алайда кеңсенің ... ... ... жаңа желі ... ... етеді. Бас кеңсені
бөлімшелермен байланыстырудан басқа, мысалы ... ... бас ... ... ... да ... ... жүйесінің моделі
Инфологиялық моделі басқа моделдер мен салыстырған да ерекше ... Ол қиын ... құру ... ... және ... тәуелсіз проблемалық аймақтың көрінісін береді[1].
Порталды құру мақсаты – ... ... ... ... ... және
әдістемелік қамтылуда білім берудің инновациялық технологияларын пайдаланып
ақпараттық ресурстарды құру, атап айтсақ:
- оқушыларға білімді меңгеруіне көмектесу;
- мұғалімдерге әдістемелік сұрақтар ... ... ... ... ... беру ... ... оқыту;
- БҰТ пәндері бойынша дайындалуда оқушыларға көмектесу;
- ашық өребәйгелерді, ... ... ... ... ... ... бағдарламалық қабығын құруда мектептерге және білім
бөлімдеріне көмектесу.
Нормативтік-құқықтық қамтылу мақстанда келесі ... ... ... ... ... ... мектеп академиясы;
- білім бөлімдері, мектеп веб сайттары туралы ереже;
- оқытушы-тьютор туралы ереже;
- қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқу үрдісін ... ... ... ... ... ... ереже.
Жаңа инновациялық технологияны пайдаланып, шағын мектептерге оқытуда,
методологиялық және ғылыми көмек беру мақсатында ... ... ... ... ... ... ... құрылуы қажет.
Қойылған мәселелерді техникалық жағынан іске асыру үшін ... мен ... ... ... қолдау үшін университет базасында
бірыңғай хостингпен корпоративті бастауыш желі құру қажет.
Порталдың негізгі ... ... ... ... ... ... ... Видеоконфеоенция;
– Форум;
– Контенттер.
Басты бетте білім саласындағы жетістіктер туралы баяндалып тұрады және
бұл бет үнемі жаңартылып тұрады.
Жаңалықтар бетінде ауданда, ... ... ... ... ... арықылы Абай атындағы Қазақ Ұлттық университетіндегі
оқытушылар мен шалғай аудандағы мектептер арасында интерактивті конференция
өткізіледі.
Контенттер бөлімінде ... ... ... ... ... технологиясымен сұрыпталып жарияланады.
Бағдарламалық қолдау жасау үшін білім ... мен ... ... модельді сайттың қабықшасы құрылып, ақпараттарды
сайтқа енгізу үшін ... ... ... қажет: мұғалімдер үшін
контент, оқушылар үшін ... ... мен ... ... пен ... ... басқармасы сайт арқылы байланысады.
Мектеп сайтының құрылымы келесі беттерден тұрады: ... ... ... ... Біздің ұйым, Контент, Кітапхана, Конференция,
Контакты. Сұлба 1.2-де көрсетілген.
Аудандық ... ... сайт ... ... ... ... ... Фотогалерея, Мектептер сайты, Аудан тарихы, Пайдалы сілтемелер.
Сұлба 1.3-де көрсетілген.
Мектеп сайтының сұлбасы
Форум
Аудандық білім басқармасының сайтының схемасы
Форум
     
1.3 ... ... ... ... ... сайт ... ... қорғау мәселесін шешу
керек. Егер құрылған жүйе қорғалмаса кез келген адам хабарларды ... ... ... ... ... ... шабуылдар жасау
мүмкіндігі бар. Жүйені әр түрлі деңгейде қорғау үшін қорғалатын ақпараттың
үш құпиялылық категориясы және ... үш ... ... ... ... ... «ЖОҒАРЫ» - бұл категорияға ҚР заңына сәйкес құпия ... ... емес ... ... ... ... мәліметтері)
жатады. Құпиялылық деңгейі реттелген жиынтық құрайды және әр түрлі
жүйелерде құпиялылық деңгейлер жиынтығы әр ... ... ... ... ... ... ... құпия
құрайтын мәліметтердің үш құпиялық дәрежесі тағайындалған және осы
дәрежелерге сәйкес аталған ... ... ... ... ... «аса ... «өте құпия»,
«құпия», ал ... ... ... мәліметтірге «құпия» деген
құпиялылық белгісі беріледі.
– «ТӨМЕН» - бұл категорияға ... ... ... ... аудан әкімшілігі шешімімен таратылатын ... ... ... ҚОЙЫЛМАҒАН» - бұл категорияға ақпараттың бүтіндігі
қамтылатын мәліметтер ... ... ... ... оңай ... үшін жалпы
4 категория орнатылады: «өмірлік маңызды», «өте маңызды», «маңызды» және
«маңызды емес». Ақпаратың қай ... ... ... үшін ... ... пайдалануға болады:
Кесте 1.1 - Ақпарат категорияары
|Ақпараттың жалпылама категориясын анықтау ... ... ... ... ... | |
| ... ... |«ТАЛАП ҚОЙЫЛМАҒАН» |
|«ЖОҒАРЫ» |1 |1 |2 ... |1 |2 |3 ... ... |3 |4 |
1- ... ... ... «өте ... ақпарат;
3- «маңызды» ақпарат;
4- «маңызды емес» ақпарат.
Ақпараттық қорғау жүйесі жобалау әр түрлі жағдайда жүргізілуі мүмкін
және бұл ... ... екі ... әсер етеді: ақпарат қорғау
жүйесіне арнап әзірленіп жатқан ... ... ... ... ... және ақпаратты қорғау жүйесін жасауға кететін
қаржы мөлшері.
Ақпаратты қорғау жүйесін жобалау мен әзірлеу келесі тәртіп ... ... ... көзделген деректердің тізбесін және бағасын анықтау үшін
деректер өңдеу жүйесін қойылған талдау ... ... ... ... таңдау;
- ықтимал бұзушының таңдап алынған үлгісіне сәйкес ақпаратқа заңсыз ... ... ... ... ... ... ... қорғаныш құралдарының әрқайсысының беріктілігін сапасы
мен саны жағынан бағалау;
- орталықтанған бақылау мен басқару құралдарын әзірлеу;
- ақпарат қорғау жүйесінің беріктілігінің сапасын бағалау.
Ақпараттық ... ... ... кешендік мәселе болып
табылады. Оны шешу үшін заңнамалық, ұйымдастырушылық, ... ... ... ... өте ... 3 жайын атап кетуге болады: қол
жеткізерлік (оңтайлық), тұтастық және жасырындылық.
Қол жетерлік (оңтайлық) - саналы уақыт ішінде керекті ақпараттық ... ... ... ... қол ... - ақпараттың,
техникалық құралдардың және өңдеу технологияларының ... ... қол ... ... өкілеттілігі бар субъектілердің оған қол
жеткізуін қамтамасыз ... ... ... ... - ... бұзудан және заңсыз ... ... ... деп ... ... ... әдейі бұрмаланған (бұзылған)
кезде есептеу техника құралдарының немесе автоматтандырылған жүйелердің осы
ақпараттың өзгермейтіндігін қамтамасыз ететін ... ... - ... қол ... ... ... қорғау.
Қауіпсіз жүйе - белгілі бір тұлғалар немесе олардың атынан әрекет
жасайтын үрдістер ғана ақпаратты оқу, ... ... және жою ... ... ... етіп ... қол ... тиісті құралдар арқылы
басқаратын жүйе[4].
Сенімді жүйе - әр ... ... ... ақпаратты қатынас құру
құқығын бұзбай пайдаланушылар тобының бір ... ... ... ... ... ... және ... құралдарды қолданатын жүйе.
Жүйенің сенімділігі (немесе сенім дәрежесі) екі негізгі өлшемі бойынша
бағаланады: қауіпсіздік ... және ... ... - ... ақпаратты қалайша өңдейтінін,
қорғайтынын және ... ... ... ережелер және тәртіп
нормаларының жиыны. Бұл ережелер пайдаланушының қайсы ... ... ... ... ... ... алатынын көрсетеді. Қауіпсіздік саясатын
құрамына мүмкін болатын қауіптерге талдау жасайтын және ... ... ... ... ... ... ... деп санауға болады.
Қауіпсіздік саясатының құрамына ең кемінде мына элементтер кіруі керек:
қатынас ... ... ... объектілерді қайтадан пайдаланудың
қауіпсіздігі, қауіпсіздік тамғасы және қатынас құруды мәжбүрлі басқару.
Ақпараттық қорғау жүйесі - деп ... ... ... шешу
үшін онда көзделетін барлық құралдар, әдістер және ... ... ... ... ... құрудың жалпы әдістемелік ұстанымдары:
1. тұжырымдамалық тұтастық-бірлік,
2. талаптарға барабарлық,
3. икемділік,
4. функционалдық тәуелсіздік,
5. пайдалану ыңғайлығы, берілетін құқықтарды шектеу,
6. ... ... ... ... жасаудың белсенділігі
8. тиімділік.
Жүйелік администраторлар техникалық құралдармен жұмыс істеудің ... ... ... деңгейіне, ортақ ресурстардың ... ... ... ... ережелерін орнатады.
Пайдаланушыларға ережелердің орындалуына, ақпараттың жойылмауына және
шектен тыс таралмауына жауапкершілік ... ... ... ... ... үшін жүйелік администратор желі құрамына кіретін кезкелген
элемент жұмысына талдау жүргізуге құқығы бар. ... ... ... ... үшін ... ... ... пайдаланушылар міндетті
түрде орындауы қажет.
Құралдарға және мәліметтер қорына амалдар ... ... ... ... орнатады. Администраторлар мен пайдаланушылар өңдеушілер
құрған құжаттар және нұсқаулар негізінде жұмыс жасайды. ... ... ... ... ... және ... алмайды.
Барлық пайдаланушылар жұмыс қажеттілігін қамтамасыз ету үшін
электрондық ... ... ... ие. ... ақпараттарды
Интернет арқылы алғанда немесе ... оның ... ... ... ... ... жасауға тиым салынады:
– Аппараттық құрылғыларды және бағдарламаларды өз бетінше
жинауға, ... ... ... ... ... ... ... қайшы
келетін әрекеттерді жасауға болмайды;
– Администратордың келісімінсіз ақпаратты ... ... ... ... ақпарат қояр алдында администратормен келісілуі тиіс;
– Басқа бөтен адамдарға құпия сөздерді айтуға болмайды.
Пайдаланушылардың міндеті:
– Администратордың нұсқауын үнемі орындау;
– Техникалық ... ... ... ... ... ... хабарлау қажет;
– Жаңа пайдаланушы өзі туралы ақпаратты администраторға хабарлауы
қажет.
Администратордың міндеті:
– Ресурстарға ... ... ... ... ... ... ... техникалық құрылғылар немесе
бағдарламалық кешен зақымдалу туралы хабарламаға уақытымен көңіл
бөліп, жауап беру;
– Пайдаланушылардың ... ... ... ... ... қорғау;
– Жұмыс барысында пайда болған ... ... ... ... тиіс;
– Серверді өшіру қажеттілігі туындаса барлық пайдаланушыларға
хабарлануы қажет;
– Жаңа пайдаланушы тіркеу жазбасын және ... ... алуы ... ... тиімділігін арттыру мақсатында администратор желіге
кіретін ... ... ... ... жасай алады.
1.4. Ресурстарды жариялау қағидасы
Ақпараттық-оқыту кеңістігін ... ... ... және оқу ... нәтижелігіне қол жеткізу болып табылады.
Бұл қашықтықтан оқытудың оқу бағдарламаларын іске ... ... ... ... ... халықаралық ассоциациялар және консорциумдар қашықтықтан
оқыту саласында ... оқу ... ... ... мен стандарттар жүйесін құрып жатыр. Осыған ... ... құру ... да ... ... Жаңа ... сай білім
беру ортасында оқушы мен оқытушы интерактивті деңгейде байланысады.
Ақпараттық ... беру ... ... ... орналастыру барысында
оқу-әдістемелік құралдар депозитариясын ... ... ... және ... негізделу керек. Білім беру нысанасын ... ... ... екі блок ... көрсетуге болады:
манифест(формаларды автоматты өңдеуге ыңғайлы жалпы (мета) ақпарат) ... (оқу ... ... мазмұнды оқу материалдары).
IMS ұсынған және кең ... ... ... ... ... ... 1.2 – ... құрылымы
|Метамәліметтер |Ресурс авторы, білім беру бөлімінің атауы, авторлық |
| ... ... ... ... ... және т.с.с. |
|Ресурстар |Бұл бөлімде дестенің физикалық құрылымы туралы ақпарат, |
| ... ... ... мен ... ... бар. ... ... ресурстарды пайдалану әдістері сипатталған |
|сценариі | ... | ... ... ... оқу ... модульдік құрылым болса, онда бұл |
| ... ... ішкі ... ... бар ... стандартты тілде жазылуы тиіс. Манифест – тауар қорабшасына
бекітілген жарлық. Ал ... ... ... жасырылған, бірақ жарлықтағы
ақпарат тауардың тұтынушыға ... ... ... беру ... мета сипаттамасының құрылымын
таңдау арқылы ... ... және ... ... ... Сөйтіп, ақпараттық білім беру ресурстарының депозитариясын
құруда аса ... ... бірі – ... мета сипаттау жүйесін
іздеу.
Оқу ресурстарын порталға қоймастан бұрын материалдарды бірыңғай
стандартқа келтіріп, ... алу ... Осы ... ... ... ... пайдалану оңтайлы болып табылады.[] Модульдік
оқыту технологиясының ... ... ... және ... ... ... ... Оқып-үйренуші оқу бағдарламасымен өз бетінше жұмыс істей алады;
– басымдылық негізде құрылатын және модульдің ... ... ... мен ... арасында тығыз
байланыс жүзеге     асады;
– оқытудың ... ... ... арқылы оқу процесін күшейту
жүзеге асады;
... ... ... ашылады және пәнаралық
байланыстар толығырақ іске асады;
– оқу ... ... және ... ... ... жағдайлар
туғызылады, танымдық қызығушылық дамытылады.
Бірінші кезекте «Бастауыш мектеп академиясы» порталына қандай
мәлімет, ақпарат орналастырасыз, соны ... алу ... ... ... туралы толық мәліметтерді енгізіп, көз тартымды, мағыналы да
мәнді етіп жасау қажет. Оқушылар портал ... ... ... ... үшін ... мұғалімдері мен оқушыларына қызықты болатын сабақ
жоспарларын, ғылыми жұмыстардың үлгілерін, әр ... ... ... ... ... оқытылатын кейбір пәндерге қажетті қосымша
материалдарды орналастыру қажет.
Екінші, порталдағы жекелеген мәліметтерді қоғамның қай ... соны білу ... Бір ғана ... ... қырынан көрсетуге
болады. Мысалы порталға сабақ жоспарын енгізу қажет болсын.
– Егер бұл ... ... ... ... болса,
сабақты қысқаша жоспар түрінде көрсетіп, қажетті  оқулықтар
мен материалдарға, ... ... ... ... ... өз ... ... білдіріп тәжірибе
алмасуына мүмкіндік болуы тиіс (материалдың астына  өзіңіздің
электронды адресіңізді, ... ... ... ... ... сабақ оқушыларға арналса,   онда тақырыпты олардың
барынша игеруін басты назарда ұстау қажет. Кейбір ... ... ... ... ... оқушы түсінетіндей қылып барынша аша білу  керек.
– Егер материалды жоғарғы оқу ... ... ... ... ... ... барынша қысқартып,
осы сабаққа қажетті қосымша оқулықтар мен ... ... ... ... ... мәлімет жүйеленген, белгілі бір ережеге
бағынатындай жинақы болуы қажет. Яғни, порталға кірушілердің ... ... ... ... ... ... ... жасалуы қажет.
Төртінші қағида. Порталды және порталға қойылатын ... ... ... соң ... ... тексеруден өткізу шарт.
Орфографиясын, әртүрлі экрандарда, ... ... т.б. ... ... ... жүйесінің әдістемелік негізі
Соңғы он-он бес жылдан астам уақыт ішінде Қазақстандағы ... ... ... ... ... ... жатыр. Оқу мен білім
технологиясы қаржы қорының ... ... ... ... ... ... тиімді құралына айналып отыр. Осы ретте қазіргі замандағы
технологиялық жетістіктерге ... ... ... беру ... ... ... жүзі бойынша қашықтан білім беру жүйесін еркендетудің басты
мақсаттарынын бірі - ... кез ... ... ... ... оқу бағдарламалары бойынша оқып, білім алуларына жағдай
туғызу болмақ. Осылай еткенде ғана ... бір ... ... елге ... ... ... кедергілер туғызудан гөрі көзқарастар
жүйелерінің бір арнаға тоғыстырылған идеяларымен ... ... ... ... ... жағдайында болашағы зор жаңа істерді өркендете
түсуге мүмкіндік туады. Коммуникациялық каналдарды ауқымды ... ... ... ... ... іс жүзінде асыруға септігін тигізбек.
2.1. Техникалық тапсырма
Құрылған портал техникалық тапсырмаға сәйкес болуы қажет. СТ РК34.015-
2002 стандартына ... ... ... ... ... ... ... – инновациялық технологияларды пайдалана ... ... және ... ... ... қолдау мақсатымен, ... ... ... үшін ... ... ... ҚазҰПУ-де бастауыш мектеп академиясын құру» атты порталын
құру.
Келесі жұмыстар іске асырылады:
– Нормативтік-құқықтық ... ... ... Университет серверінде орналасатын «Бастауыш мектеп академиясы»
порталы құрылады;
– Аудандық білім беру ... ... ... ... ... сайты туралы ереже құрылады;
– Университет базасында Аудандық білім беру басқармасының сайтын
және мектеп сайтын ... ... ... ... ... квалификациясын көтеру мақсатында үнемі
видеоконференциялар өткізіліп тұрады.
ҚАЗАҚСТАН ... ... ЖӘНЕ ... ... АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА
«Абай атындағы қазұпу-де бастауыш мекеп академиясын құру»
Алматы, 2010ж.
2.1.1 Жалпы мағлұматтар
Жүйенің толық аты және оның ... ... ... ... ... ... академиясын құру»
Құрастырылатын жүйені шартты түрде белгілеу: «Абай атындағы ҚазҰПУ ВМА»
; «Жүйе».
Тақырып шифры немесе келісім-шарт шифры
- ... ... ... ... ... МЕН ТАҒАЙЫНДАЛУЫ
2.1.2.1 Жүйені тағайындау
Қазақстан Респубикасының 2030 ... ... даму ... ... беру кеңістік идеясы белгіленген: ... беру ... ... ... ... дистанционды-бастауышқ білім беруді және жаңа
біім беру технологияарын өңдеу, шығару және ... ... ... ... курс ... оқыту стратегиясын және оқу
ресурстарын таңдау, бақылау ... ... ... ... ... ... ішіндегі бірі қашықтықтан оқытуды
«институттың және мұғалімнің қызығушылығы емес, ... ... ... ... ... ... ... қай жерде, не туралы
оқып жатқанына бақылау жүргізіледі» түрінде суреттейді.
Мемлекетіміздің социалды-экономикалық дамуы ... беру ... ... қажет етеді, нақтылап айтқада осы ... ... шеше ... жоғары білікті мамандарды дайындау. Бұл болса білім
берудің жаңа мазмұны мен формасын қажет етеді. Бұл мәселені шешу үшін білім
беру мекемелері, жаңа ... ... ... ... және ... білім
беру кеңістігін құруға алып келетін, «ашық системаларға» айналу керек.
2.1.2.2 Жүйені құру ... ... ... ... ... облысындағы
шағын коомплектті мектептерде жаттықпа, ғылыми және әдістемелік ... ... ... ... академи в КазНПУ имени Абая» атты
ақпаратты-білімді ... ... ... ... ... ... жасау, толықтыру және жаңарту.
– Стандарттарды жасау бойынша мамандар ... ... ... ... ... ... ... дайындықты
өзінің жеке құрал-сайманында қамтып, сынау қалқандарын (стендтерін)
орнатуға міндетті.
– Жүйенің жұмысын толығымен ... ... ... ... ... атқару бағасының жаңа аспаптар жинағын ... ... ... ... ... ... ... құрал-сайманмен (проектор, экран, ноутбук және т.б.)
қамтамасыз етеді ... СТ ... ... ... Автоматтандырылған жүйедегі
стандарттардың кешені. Автоматтандырылған жүйені құруға техникалық
тапсырмалар» ... ... ... техникалық тапсырма шеңберінде
Жүйені (мемлекеттік тілде) құруға Тапсырыс берушімен ... ... жазу және ... СТ ... ... ... Автоматтандырылған жүйедегі
стандарттардың кешені. Автоматтандырылған жүйені ... ... ... ... ... ... бірге Жүйенің
тағайындалуын, Жүйенің ... ... ... ... құрылымын,
Жүйені жазу үшін пайдаланылатын техникалық орталар сипатталатын дербес
техникалық тапсырмалар жазылады және келісіледі.
Жүйенің ... ... ... ... керек :
– орталық сервер
– клиент қосымшалары
Жобалау ... ... және ... ... ... ... әбден талқылау керек.
Орталық сервердің қосымшасы PHP технологиясына негізделуі керек.
Мәліметтер қорының ... ... ... әрі - МҚБЖ) ретінде MySQL
пайдаланылады.
2.1.3 ЖҮЙЕГЕ ... ... ... ... ... ... Жүйе төмендегі талаптарды қанағаттандыруы тиіс:
– экономикалық тиімділік: Жүйе жобалау, ... ... ... және
эксплуатация кезеңдерінде жоғарғы экономикалық деңгейде болуы тиіс;
– жаңа заман талабына сай ... ... ... ... ... мәліметтерді басқару, сақтау технологиясын
қолдануға мүмкіндігі болуы тиіс;
– стандарттардың ашықтығы; Жүйе өңдеушілердің кең ... ... ... ... ... ... құрылғылардың сенімділігі; техникалық ... ... және ... ... қамтамасыз етуі және
мәліметтер қайтадан қалпына келтірілуі және резервтелуі ... ... Жүйе ... ... сақталатын мәліметтер
көлеміне, мәліметтерді алмастыру интенсивтілігіне, сұраныстарды өңдеу
жылдамдығына, қызмет көрсету санына, Жүйеге кіруді қамтамасыз ететін
әдістерге байланысты масштабталуы керек;
– эксплуатация ... ... ... ... интерфейсі
ақпараттықты, құрылымдықты, анықтама беруді, келісілген шарттарды
қанағаттандыруы тиіс;
– сүйемелдеу; Жүйенің ұйымдастыру жұмыстарына: техникалық қолдау,
жүйелік бағдарламалық қамсыздандыру (сонымен қатар уақытымен
бағдарламаны жаңартып ... ... және ... бағдарламалық
қамсыздандыру; эксплуатация жасайтын персоналдарды оқыту; «ыстық
желі»; техникалық ... ... ... қолдау жатады.
Жүйе келесі шарттарды қанағаттандыруы тиіс:
1) архитектура келесі сервистерде жасалуы керек:
▪ сервистерді ... ... ... клиенттік қосымша.
2) Жүйе қосымшалары PHP технологиясында жүзеге асырылуы тиіс;
3) Жүйенің Орталық Сервері Apache 2.0 басқаруында ... ... ... ... мәліметтері мен метамәліметтері ... ... ... ... ... керек;
5) Клиенттік қосымша Орталық Серверден жүктелетін және Internet
Explorer браузерінің орындаушы компоненті болуы ... ... ... ... тобы ... жасайтын құрылғы;
2) оқыту модуль (кейстер);
3) конференция модулі (видеоконференция, ... ... ... ... мектеп ұжымы).
5) Жаалықтар модулі;
2.1.3.2 Жүйенің құрылымына және ... ... ... авторандыру сенімді және қорғалған түрде жүргізіледі. Жүйенің
қолданушы интерфейсі Internet Explorer немесе одан ... ... ... қызметтер және қолданушылар саны ... ... ... ... ... қамсыздандырудың өнімділігі
адекватты өскенде Жүйе жұмысы өзгермеуі тиіс.
2.1.3.3 Ішкі жүйелер, олардың тағайындалуы және негізгі сипаттамалары
Жүйенің ішкі ... ... ... ... және бағдарламалық
интерфейс арқылы кіруге болатын бағдарлама кешенінің іске ... ... Ішкі ... ... ... бар ... істейтін интерфейсі болу керек және контентті ... ... ... ... ... ... Ішкі ... іске асыру кезінде ішкі ... ... ... және
мәліметтер қорымен жұмысты ... ... ... программа
архитектурасындағы қағидалары ескерілуі тиіс.
Жүйеге келесі ішкі жүйелер кіреді:
– «Клиенттік қосымша» ішкі жүйесі;
– «Орталық Сервер» ішкі жүйесі.
2.1.3.4 ... ... ( ... ... ... ... ... құрылғыларына және әдістеріне қойылатын талаптар
Ақпараттарды алмастыруды іске асыратын ішкі жүйелер Интернет торабымен
байланысуы тиіс. Жүйе қолданушылары үшін байланыс каналдары ... ... аз ... ... болуы тиіс. Ең аз талаптар ... ... ... ... ... ... ... тиіс.
Ішкі жүйелер арасындағы өзара ... ... ... іске ... тиіс. Байланыс әдістері және құрылғылары төмендегі
шарттарды қамтамасыз етуі тиіс:
– көрсетілген уақыт мерзімінде хаттардың ... ... ... ... ... ... ... қатысушыға хаттың жеткені туралы және ол үшін ... ... ... TCP/IP ... қолдану мүмкіндігі және әр түрлі байланыс
каналдарын қолдану мүмкіндігі бар болуы ... ... ... ... орталықтандырылған басқару;
– қауіпсіздік талаптарына сай ақпаратты қорғау функциясын іске асыру.
2.1.3.5 ... ... ... ... қойылатын талаптар
Жүйенің әрекет жасауына қойылатын талаптар келесі түрде болуы керек:
– штаттық;
– сервистік.
Штаттық жүйеде ішкі жүйелер арасында электронды ... және ... алу, ... үшін ... бойы ... ... ... және келіп
түскен ақпараттарды өңдеуі тиіс
Сервистік режимде келесі жұмыстар атқарылады:
– Жүйеге қызмет көрсету;
– Жүйенің ... ... ... ... ... бағдарламалардың, хаттамалардың, жедел сақтау қорының
резервті көшірмелерін жасап, авария жағдайында мәліметтерді қалпына
келтірілуін қамтамасыз етуі тиіс.
– Жаңа компоненттермен толықтыру және ... ... ... ... ... негізгі компоненттерін тексеруде оның жүйелік журналы
қолданылады.
2.1.3.7 Жүйені дамыту, модернизация ... ... ... атап ... ... машстабтылық,
интегралды лық, ашықтық, икемділік Жүйенің дамуын және модернизациялануын
қамтуы керек.
2.1.3.8 Жүйе жұмыс істеу барысында персонал ... ... ... ... ... ... қойылатын талаптар
Жүйеде қызмет жасайтын персонал саны программалық-техникалық кешеннің
құжатын жасау барысында ескерілуі тиіс.
2.1.3.8.2 ... ... және оның ... мен ... ... көрсететін персоналдың білімі бағдарламалық қамсыздандыру
өңдейтін фирмалардың талаптарына сай және Жүйе ... ... ... қойылған шарттарды қанағаттандырып, сонымен қатар эксплуатациялық
құжаттарға сай болу керек.
Аппараттық және жүйелік ... ... ... ... ... ... ... тиіс:
– Жүйелік программалық қамсыздандыру, коммуникациялық және ... ... және ... ... ... ... және ... қамсыздандырудың бүтіндігін
қамтамасыз ету;
– Қауіпсіздікті және мәліметтердің ... ... ... ... ... ... ... жасау.
2.1.3.9 Сенімділікке қойылатын талаптар
2.1.3.9.1 Жүйенің немесе ішкі жүйелердің сенімділігінің
көрсеткіштерінің сандық мәні және құрамы
Сенімділікке байланысты техникалық іс-шаралар:
– Жүйе мәліметтерін және ... ... ... ... бір ... қайталанатын компоненттерге қабылдамау мүмкіндігінің
болмауы;
– артық компоненттермен техникалық ... ... және ... түрде алмастыру;
– үзіліссіз қоректенуді (UPS) қолдайтын техникалық және программалық
құралдарды қолдану;
... ... және ... ... қауіпсіздік құрылғыларын
қолдану;
– кешенді администрациялы жүйені қолдану;
Сенімділікті қамтамасыз етуде қолданушылардың және ... ... ... ... ... ... ... қызмет жасағанда қателері аз болуына бағытталуы тиіс
және компоненттер ... ... аз ... ... ... ... керек.
Ол үшін:
– Жүйені қалпына келтіргенде істелетін жұмыстар мен процедуралар
регламентке сай болуы ... ... ... ... ... қолдау және сервистік
қызмет көрсетуге келісім-шарттардың болуы тиіс.
Жалпы аппаратты-программалық сенімділік Жүйе тапсырмаларды ... ... ... қалу 30 ... ... тиіс, ал тұрып қалудың қосынды
уақыты жылына 24 сағаттан аспауы тиіс.
2.1.3.9.2 Сенімділікке қойылатын талаптардың регламентті ... ... ... тізімі
Жүйенің қызмет ету барысында авариялық жағдайлар болуы тиіс. Авариялық
жағдайлардан кейінгі жұмыс істеу ... ... ... ... қалпына келу мәні келесі кесте 3-те келтірілген.
Тоқтау және олардың критерийлерінің тізімі өнімді ... ... ... ... ... ... ... тиіс.
2.1.3.10 Қауіпсіздікке қойылатын талаптар
Жүйенің программалық-техникалық құралдарының кешені келесі ... ... ... Жүйе ... ... ... ... кернеумен қоректенетін фазалардың саны – біреу;
– кернеудің өзгеру аралығы – 198 ден 230 В;
... ... ... – 49 дан 51 ... ... ... құралдары келесі қоршаған орта көрсеткіштеріне
байланысты жұмыс жасауы ... ... орта ... – +10 тан +35 С-қа ... ... ... ылғалдылығы – 40%-дан 80 %-ға дейін;
– ауаның тозаңдануы – 30 ... 10 ... ... ... ... ... кешені,
локальды есептеу торабының құрылғылары, есептеуді орнату және олардың
перифериялы құрылғылары, ... ... ... ... басқа серверлер , тәулік бойы жұмыс істеп тұруы керек.
Жүйе құрылғылары электро қондырғылардың қауіпсіздік ... сай ... ... және ... ... барлық жұмыстарды
атқаруда Жүйеде жұмыс жасайтын ... үшін ... ... ... құрылғылар конструкциясы эксплуатация жасайтын персонал
электр тоғы ұрмауы, ... ... ... заңындағы
талаптарға сай болуы керек. Электр қорегіне ... ... ... ... сай ... ... ... (оның элементтерінде) конструкциясында жанатын, тез
тұтанатын, жарылатын заттар ... ... ал ... ... ... ... ... жанасудан қорғалуы және оқшаулануы керек
және ескертулер жазылуы тиіс.
Жүйенің техникалық құрылғылар ... ... ... ... тиіс:
– кернеулікте тұратын барлық сыртқы техникалық құрылғыларда бір ұшы
жерге қосылған сымы болуы тиіс;
... ... ... ... көрсету жұмыстарын
жасағанда және эксплуатацияланғанда қауіпсіз және емін-еркін ... ... ... тиіс;
– Жүйемен жұмыс жасайтын барлық қызметкерлер 1000 В ... ... ... 1-ші ... топтағы оқудан өтуі
керек.
– барлық қолданылатын техникалық құрылғылар, шу деңгейі, ... ... ... ... ... әлемдік
стандартына сай болу керек.
2.1.3.11 Эксплуатация және ... ... ... ... және
сақтауға қойылатын талаптар
2.1.3.11.1 Техникалық құрылғыларды эксплуатация жасау регламенті ... ... ... ... құрылғыларды өнім шығарушының
талаптарына сай ... ... және ... ... ... ... ... регламенттік жұмыстар атқарылуы тиіс. Регламенттік
жұмыстардың мерзімі және периодтығы жұмыс ... ... ... ... ... ... сенімділікке қойылатын талаптарын
қанағаттандыруы тиіс.
2.1.3.11.2 Рұқсат етілетін аудандарға алдын ала қойылатын талаптар
Жүйеде қызмет ететін ... ... ... ... ... орнатылған еңбекті қорғау және кауіпсіздік техникасы
нормаларына сай болу ... ... ... ... ... ... желісінің көрсеткіштеріне сай және эксплуатация ... ... ... ... ... ... қойылатын талаптар. Компьютер саны Санитарлық
нормаларға және ережелерге сай ... ... ... ... мен ... ... ... қою және
сақтауға қойылатын талаптар
Қордағы приборлар мен заттар құрамына, оларды қою және ... ... ... ... ... барысында Тапсырыс берушімен
Хаттама негізінде бекітіледі.
2.1.3.11.4 Қызмет ... ... ... ... ... ... маманданған ішкі бөлімдер көмегімен іске асуы
керек, яғни эксплуатациялық қызмет көрсету Жүйеге арналған ... сай ... ... сәйкес ресурстарын эксплуатация жасауға жауапты инженерлер
жүйелік, арнайы программалық-техникалық жүйе ... және ... ... ... ... ... программалық-техникалық
құрылғылар жұмысына анализ жасайтын, қолданушылар сұранысына компетентті
жауап беретін маман ... ... ... ... ақпараттық жүйелердің технологияларын
меңгеруі тиіс:
– техникалық және эксплуатациялық ... ... ... ... технологиялық нұсқау деңгейінде технологиялық өндірістік үрдістерді,
мәліметтерді өңдеуде технологиялық үрдістердің сипаттауын ... ... ... ... эксплуатацияларды ұйымдастыру және
штаттан тыс, авария жағдайларында қолданылатын ресурстар тізімін,
Жүйенің қызметін, қиындықтар туындаса оның ... ... ... алуы ... ... ... Жүйе компоненттерін іске ... ... ... ... ... тиіс.
2.1.3.11.5 Жүйенің сервер тұратын кеңсесіне қойылатын талаптар
Жүйе ... ... ... ... үшін ... ... орта ... тиіс:
– ауа температурасы: +10°С-тан +40 °С-қа дейін;
– ауаның салыстырмалы ... 20 - 80 ... ... ... 0,4 г/м3 ... ... ... қысым: 630 - 800 мм. рт. ст.
Қоршаған ортаға ... ... ... ... ... ... ... барысында Тапсырыс берушімен Хаттама ... ... ... ... ... 100% ... етуі ... жүйесінің көрсеткіштері техникалық құжаттарды өңдеу
барысында Тапсырыс берушімен Хаттама негізінде бекітіледі.
Қолданылатын кондиционерлік жүйе қоршаған орта ... ... ... ... жүйе тоқтағанда серверлік және активті
құрылғыларда авариялық тоқтау басқармасы болуы тиіс.
Жүйенің Сервер орналасқан ... өрт ... ... қойылатын
талаптар
Сервер орнатылған бөлмеде өрт болған жағдайда өрт басталуының бастапқы
кезеңде-ақ автоматты түрде өрт ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыруда құрылғыға және ... ... ... жүйе ... ... ... жүйесі күзет орындарына, энергия тұтынушыларға ... ... ... қамтуы тиіс.
Сервер тұрған бөлмеге кіруге рұқсатқа қойылатын талаптар
Сервер тұратын бөлмеге администратор ғана кіре ... ... ... ... ... ... ... рұқсатпен кіру мыналарды қамтамасыз етеді:
– персоналдардың Жүйе сервері тұрған бөлмеге бақылаумен кіруін;
– электронды және қағаз түрінде Жүйе сервері орналасқан ... ... ... бастау;
– сервер және басқа құрылғылар тұрған бөлмеге бөтен адамдардың кірмеуі;
– күзет сигнализациясына шығу.
Жүйе сервері орналасқан ... ... ... ... ... орналасқан кеңседе қаскүнемдерді қашықтықтан бақылауға
арналған видео бақылау болу керек. Видео бақылау жүйесі:
– сервер ... ... ... ... ... ... ... рұқсатсыз кірген адамдардың санын ... ... мен ... ... ... барлық видео бейнелерді қаскүнемдерді тану және табу мақстанда жазып
алу. ... ... ... ... қауіпсіздік шараларын қамтамасыз
ету үшін сақталады.
– Күзеттік сигнализацияға шығу.
Серверлік жүйе орналасқан жүйенің күзет сигнализациясына ... жүйе ... ... ... сигнализациясы сервер тұрған
бөлмеге тек рұқсаты бар адамдарды өткізуі тиіс.
Серверлік жүйе орналасқан жүйенің ... ... ... ... ... ... ... түсіру;
– шекараға рұқсатсыз кіргендерге бөгет жасау;
– рұқсатсыз кіргендерге іріктеу және ... ... ... алып ... берілген климаттық шартта жұмыс істеу;
– кездейсоқ ... ... ... ... ... ... регламентте рұқсатсыз
кіргендерді ұстау;
– оқиғаларды орталықтан бақылау;
– ақпаратты ... ... ... ... беру.
2.1.3.11.6 Эргономикаға және техникалық эстетикаға қойылатын талаптар
Эргономикаға және техникалық эстетикалық қойылатын негізгі талаптар
қолданушылардың мәліметтер ... ... ... байланысты Жүйе
модульдерінің реакциясының уақытының тепе-теңдігі:
– қолданушы стандартты сұраныс жасағанда Жүйеде нақты уақыт тәртібінде
жұмыс істеуі ... ... ұзақ ... қиын ... жасағанда жоспарланған
орындалу мерзімі туралы хабарлама алып, сұраныстың орындалу кезеңдерін
экранда бақылай алуы тиіс.
2.1.3.11.7 Тасымалдаушылыққа қойылатын талаптар
Жүйенің ... ... ... ... ... ... ортақ тасымалдау құрылғыларымен жеткізіледі және ақпараттандың
цифрлық тасымалдаушыларында (CD, ... ... ... ... ... ақпаратты сақтауға қойылатын талаптар
Жүйе оның ақпараттық ресурстарына кіру үшін кіруді басқару функциясымен
қамтамасыз етілуі ... Бұл ... ... және ... ... Жүйеге кіруді шектеуді басқаратын саясаты болуы тиіс.
Осы ... ... ... процедуралар бойынша сипатталған
қолданушылар Жүйеге кіруге мүмкіндігі бар.
Барлық қолданушылардың авторизациясы үрдісі Орындаушы ... және ... ішкі ... ... ... Әр ... ... туралы Жүйеде келесі ақпараттар сақтауы тиіс:
– тіркелген аты ... ... сөз ... ... ... ... – аты ... лауазымы, телефоны, қосымша
ақпараттар;
– пайдаланушы тобы;
– «Идентификация және қауіпсіздік» ... ... ... ... ... сақталуына қойылатын талаптар
Жүйеге байланысты техникалық құрылғылардың тоқтауы, электро тораптар
зақымданғанда және ... ... ... ... ... толық, анық) болуы керек, бұзылмауы, бөлінбеуі, ауытқымауы
және жоғалмауы тиіс,
Жүйеде ақпараттардың қалпына келу және ... ... ... ... ... ... ... және авария болған жағдайда ақпаратты қорғауға
қойылатын талаптар
Жүйе ауытқулардан, ... ... ... ... Жүйе ақпараттары 100% көлемінде ... ... ... жұмыс істеу регламенті мәліметтер қорының резервті көшірмесін
жасау мен жалғаспалы ақпараттарды қалпына келуін ... етуі ... ... ... ... аз ... автоматтандырылып,
қолданушыларға ыңғайлы терезелік интерфейсі болуы тиіс.
2.1.3.11.11 Қорғаудың техникалық (аппараттық-программалық) құралдары
Жүйені ... ... ... ... ... және Жүйе ... ... мәліметтер
қорының элементтері және т.б.);
– Сервер ресурстарына кіруді шектейтін құрылғылар;
... беру ... ... ... ... ... ... қорғайтын құрылғылар;
– Рұқсатсыз кірген пайдаланушыларды тауып алғанда, оларға әсер ететін
құрылғылар;
– Зиян тигізетін программалар мен компьютерлік вирустан қорғайтын
программалар.
Кешен ақпараттарды ... ... ... ... ... ... ... алатын, күдікті жерлерді табатын қауіпсіздік
сканері, жеке дара ... ... ... ... жабдықталуы тиіс.
2.1.3.11.12 Патенттік тазалыққа қойылатын талаптар
Жүйені жобалаудың жобалық шешімі заңдылықтарға және Жүйені ... ... ... сай болу ... ... қойылатын талаптар Жүйе компоненттерін ... ... ... ... барлық программалық
қамсыздандыруға, мәліметтер қорын басқару жүйесіне және де басқа үшінші
жақтағы ... ... ... ... ... ... Егер Орындаушы
өз бағдарламасын өңдесе оны авторлық құқығы және ... ... ... ... ... ... құқық.
Жүйеге байланысты барлық мүліктік (ерекше) құқыққа Қазақстан
Республикасы Мәдениет және ... ... ... ... және ... қойылатын талаптар
Жүйе функцияларын жүзеге асырудың ... ... ... ... мен стандарттарды қолдану көрсеткіштері:
– Қазіргі заман талабына сай тасымалдау хаттамалары: ТСР/IP,;
... кең ... ... ... қамсыздандыруға қойылатын талаптар
2.1.3.12.1 Қолданбалы программалық қамсыздандыруға қойылатын талаптар
Жалпы ... ... ... ... келесі жалпы талаптарға
мән беру керек:
- Жүйені ... ... ... ... осы ... ... сай болу керек:
- Өнім беруші базалық инсталляция жасауы және дербес компьютерді
баптауы тиіс, сонымен ... ... ... сай ... жасауы
тиіс;
- дербес компьютерді жеткізіп берушінің техникалық ... ... бір ... кем ... тиіс;
- кепілдік дербес компьютердің барлық құрылғыларына жарамды болуы
керек;
2.1.3.12.2 Қолданбалы программалық қамсыздандыруға ... ... ... ... ... құрамында келесі
компоненттер болуы тиіс:
- Apache 2.0;
- MySQL ... PHP ... ... ... ... ... қамсыздандырылуы;
- Клиенттік қосымшалардың программалық қамсыздандырылуы.
2.1.3.12.3 Жүйелік программалық қамсыздандыруға қойылатын талаптар
Жүйелік программалық қамсыздандыру техникалық құрылғылардың ... ... ... ... ... ... ... талаптар
2.1.3.13.1 Жалпы қойылатын талаптар
Техникалық құрылғылар құрамына:
- 1 сервер;
- 2 дана коммутациялық құрылғы;
- үзіліссіз қоректену құрылғысы;
- серверлерді ... ... ... ... ... ... ... администраторлық персонал үшін 2 жұмыс станциясы;
- 2 жұмыс орны үшін қосымша компоненттер.
2.1.3.13.2 Серверлік құрылғыға ... ... ... ... ... дәрежесін жоғарылататын және жалпы Жүйенің
сенімділігін қамтамасыз ететін бір типтес, біртектес болуы керек. ... ... ... жүйе жұмысын қиындататын құрылғылар болмауы
керек және ... ... ие ... ... N+1 ... ... қабылдамау орнықтылығын қамтамасыз
ететін 2-ден аз емес ... ... ... ... екі ... ... ... жұмыс істегенде кезкелген блок тоқтап ... ... ... ... ... барлық қажетті интерфейстік кабельдер;
- электро қоректенуге қосылатын барлық кабельдер;
- барлық құрылғылардың толық жұмыс істеуін ... ... ... ... ... қоректену құрылғыларына қойылатын талаптар
- модульдық орындалулар;
- қуаттылықтың көбею мүмкінідігімен 6000 VA қуат;
- - SNMP ... ... ... жұмыс уақыты - 50% жүктелуде
60 минут.
2.1.3.13.4 Серверлерді басқару консолдерінің ... ... ... ... орындалуы.
Консол құрамына монитор, пернетақта, оптикалық ... 10 ... ... ... ... қайта қосылу құрылғылары.
Монитор:
- тіреуге орналастырылатын жалпақ панельді(TFT), өлшемі 1U аз емес;
- ... ... ... 15" аз ... ... ... 1U аз емес;
- кириллица символдарымен бірге мемлекеттік тіл символдарының болуы;
- кириллица және латын символдары әр түрлі ... ... ... басқару консолдерінің құрамына құрылғыларды қосатын және
монтаждық тіреуге ... ... ... ... үшін ... (кабельдер, қосымша платалар, монтаждық торап және ... ... ... ... ... ... шкафына қойылатын
талаптар
- шкаф биіктігі - 42U, монтаждалатын құрылғы ені – 19";
- пернетақта және монитор астына қойғыш.
2.1.3.13.6 Административті персоналдың ... ... ... ... және ... үшін 2 жұмыс станциясы болуы керек:
Станция №1 – Жүйе сервистерін баптайды және аппараты-программалық
кешенді ... және ... ... арналаған.
Станции №2 – Жүйеде қосымша баптаулар мен сүйемелдеу жұмыстарына
арналған.
Екі станцияда да A4 ... ... 20 ... ... ... лазерлік принтермен және 220-240 V AC, 47 to 63 Гц, 0.3 ... ... ... ... ... ... жұмыс станциялары үшін программалық қамсыздандыру кешені
эталонды CD – дискілерде ... ... ал желі үшін ... ... ... ... ... 10/100/1000-Mbps (Gigabit) Base-T Ethernet
port тораптық карталарымен қамсыздандырылуы тиіс.
Барлық станцияларда ... ... ... ... Т=0 және Т=1 хаттамаларын қолдау;
- RS-232 (Serial) немесе USB интерфейсі;
- тұтынатын кернеулік 5V DC;
- тұтынатын тоқ

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 46 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге









Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу104 бет
Windows операциялық жүйесінің бір-бірінен артықшылығы30 бет
«Жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы» курсы бойынша лекция тезистері12 бет
Анд тау жүйесі30 бет
Ақпараты толық емес техникалық жүйенің басқару заңын синтездеу38 бет
Ақша жүйесі28 бет
Ақша жүйесі және оның тарихи типтік дамуы22 бет
Балалардағы сүйек және бұлшықет жүйелерінің ерекшеліктері3 бет
Банк жүйесі және банк операциялары35 бет
Банк жүйесі туралы66 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь