Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3
1. Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс.қимыл шаралары ... ..
6
1.1 Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлардың негiзгi ұғымдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6
1.2 Құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар өсiмдiктердi өсiру мен жинау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
20
2. Есірткі құралдарының, психотроптық заттардың және олардың прекурсорларының үлгілерін беру тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
26
2.1 Есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен олардың прекурсорларының үлгілері және оларды беру тіртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

26
3. Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің әкімшілік алдын алу шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
31
3.1 Нашақорларға қолданылатын медицианалық шаралардың турлері... 31
3.2 Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің әкімшілік алдын алу шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
37
3.3 Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің әкімшілік бұлтартпау шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
48
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 61
Зерттеудің өзектілігі: Есірткіні емдік мақсатты көздемей тұтыну кезі етек алуда. Сарапшылардың болжамы бойынша бүгінгі күндері Қазақстанда 6 млн-дай адам есірткіге бой алдырған. Бұл дегеніміз Қазақстандықтардың 4 %-ы есірткіні тұрақты тұтынады деген сөз. Бірақ, шындығына келсек, бұл – проблеманың көзге көрініп тұрған жағы, себебі, есірткі тұтынатындардың 15-20%-ы ғана есепке алынады.
Мұндай жағдайдың болуы, сондай-ақ нашақорлар қылмысының күннен күнге көбеюі есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды тұтынуға мүмкіндік беретін притондармен тікелей байланысты. Бұл проблеманы зерттеудің алдын ала нәтижелері көрсетіп отырғандай, мұндай адамдардың едәуір бөлігі есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды притондарда тұтынады екен.
Қазіргі мемлекеттегі көптеген әлеуметтік-экономикалық проблемалар, қылмыскерліктің асқынуы жағдайында есірткінің заңсыз айналымы саласындағы қылмыскерлікпен күрес проблемасы алдыңғы орындардың біріне шықты, ол елдің ұлттық қауіпсіздігіне қатер түсіруде.
Бірақ, бұл келтірілген көрсеткіштер осы саладағы шындықты көрсете алмайды, себебі қылмыстың бұл түрінде аса жасырындық сипат бар, сондықтан да оны ашуда құқық қорғау органдары өте белсенділік танытуы тиіс.
Диплом жұмысының зерттеу тақырыбының өзектілігі сонда, бұл есірткінің заңсыз айналымындағы құық бұзушылықты ескерту және нашақорлықтың алдын-алу жүйесіндегі ІІО рөлін жан-жақты талдау.
Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды тұтыну үшін притон ұйымдастырушының (ұстаушының) жеке басы жайындағы жүйелі криминологиялық-психологиялық білімнің жеткіліксіздігінен, құқық қорғау органдары бұл проблеманы шешу барысында кең қолдана алатындай нақты ғылыми ұсыныстар жасауға мүмкіндік болмай тұр.
1 ҚР Қылмыстық-атқару кодексі, 01.01.2015 жыл.
2 Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы. 1995 ж. (02.02.2011 жаңартылған).
3 Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ҚР кодексі, 10.01.2015ж.
4 ҚР Мемлекеттік қызметкерлер туралы Заң, 01.01.2015ж.
5 Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы ҚР Заңы, 29.09.2014 ж.
6 ҚР жергілікті мемлекеттік басқару туралы ҚР заңы, 01.01.2015ж.
7 ҚР нормативтік құқықтық актілер туралы ҚР Заңы, 01.01.2015ж.
8 Есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен олардың прекурсорларының үлгілерін беру тәртібі, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17 қазандағы № 1187 Қаулысы.
9 Қоғамдық бірлестіктер туралы ҚР Заңы 2014 жылғы 24 шілде
10 А. Ибраева, Г. Әлібаева, Қ.Айтхожин «Құқықтану» Алматы 2006 ж.
11 Баянов «Мемлекеттік құқық негіздері» Алматы 2003ж.
12 Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды әкімшілік қадағалау туралы ҚР Заңы, 12.07.2009 ж.
13 Қоғамдық бірлестіктер туралы ҚР Заңы 2012 жылғы 12 қаңтар
14 «Алкоголизммен, наркоманиямен және токсикоманиямен ауыратын адамдарды мәжбүрлеп емдеу» туралың ҚР Заңы 29.03.2010 ж.
15 Единая конвенция о наркотических средствах (Нью-Йорк, 30 марта 1961 г. с изменениями от 25 марта 1972 г.).
16 Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 г.).
17 Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 8 января 1998 г.
18 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Закон РК от 04.12.2008 г.
19 Об охране здоровья граждан в РК: Закон РК от 06.11.2003 г.
20 О присоединении Республики Казахстан к Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Закон РК от 29.06.1998 г.
21 О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о психотропных веществах: Закон РК от 29.06.1998 г.
22 О присоединении Республики Казахстан к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года: Закон РК от 1.07.1998 г.
23 О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотребления ими: Закон РК от 13.01.2014 г.
24 Об отнесении к небольшим, крупным, особо крупным размерам, количествам наркотических средств, психотропных веществ, обнаруженных в незаконном хранении: Сводная таблица заключений Государственной комиссии РК по контролю за наркотиками от 01.11.2000 г.
25 О ветеринарии: Указ Президента РК, имеющий силу закона, от 10.07.2002 г.
26 О применении законодательства по делам, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ: Постановление Пленума Верховного Суда РК, 21.04.2011 г.
27 Уголовно-правовые меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Республики Казахстан // Журнал Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция. Караганда. 2011. № 4 (23)
28 Назарбаев Н.А. Критическое десятилетие. – Алматы: Атамура, 2003. – 111с
29 Бабаян Э.А.Правовые аспекты оборота наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров: Государственные и ведомственные акты. Методические материалы. Комментарии. Ответы на вопросы. Часть 2 / Э.А. Бабаян, А.В. Гаевский, Е.В. Бардин. - М.: МЦФЭР, 2003. - 320 с. Экземпляры: всего:1 – ЧЗ№4(1)
30 Гирфанов Р. Проблема молодежной наркомании/ Р. Гирфанов //Саясат. - 2006. - №12. - С.36-39
31 Исимов С.А.Наркотическая преступность: Монография/ С.А. Исимов, Е.И. Каиржанов. - Шымкент: Гасыр-Ш, 2006. - 296 с
32 Абдиров Н.М. Концептуальные проблемы борьбы с наркотизмом в Республике Казахстан. Алматы, 1999.
33 Абдиров Н.М., Мами К.А., Сарсеков Б.С. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями, связанными с наркотиками: Учебно-практическое пособие. Алматы: "Баспа", 1998. 160 с.
34 Абдиров Н. Казахстан: государство-транзит незаконных наркотиков // Фемида. 1999. № 6. С. 45-55.
35 Икенов А. Проблемы нравственности в рыночных условиях // Вестник МЮ // N 3, 1995.
36 Исаева Г., Карикболов Б. Казахстан: наркобизнес Алматы, 1996, 240с.
37 Курманбекова Ш. Наркопожар: проблемы применения закона // Фемида. 1999. № 4. С. 44-48.
38 Кадыров М.М. Уголовная ответственность за посев и выращивание наркосодержащих культур. Лекция, Ташкент, 1987, 29 с.
39 Оланбекова Г. Государственная политика борьбы с наркотиками // Фемида. 1999. № 11-12. С. 42-43.
40 Таранов А.А.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. Академиялық курс. Алматы, «КазГУ Баспа үйі» ЖШС,-2003,-284бет.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 70 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 1900 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ..
1. Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз
айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары ... .. 6
1.1 Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлардың негiзгi
ұғымдары ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ..
1.2 Құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар
өсiмдiктердi өсiру мен 20
жинау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ..
2. Есірткі құралдарының, психотроптық заттардың және олардың
прекурсорларының үлгілерін беру тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
2.1 Есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен олардың
прекурсорларының үлгілері және оларды беру
тіртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...26
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ...
3. Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің әкімшілік алдын алу
шаралары ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...31
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .
3.1 Нашақорларға қолданылатын медицианалық шаралардың турлері... 31
3.2 Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің әкімшілік алдын алу
шаралары ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...37
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ..
3.3 Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің әкімшілік бұлтартпау
шаралары ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...48
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ...
Қорытынды ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...57
... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ..
Пайдаланылған 61
әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ...

Кіріспе

Зерттеудің өзектілігі: Есірткіні емдік мақсатты көздемей тұтыну кезі етек
алуда. Сарапшылардың болжамы бойынша бүгінгі күндері Қазақстанда 6 млн-дай
адам есірткіге бой алдырған. Бұл дегеніміз Қазақстандықтардың 4 %-ы
есірткіні тұрақты тұтынады деген сөз. Бірақ, шындығына келсек, бұл –
проблеманың көзге көрініп тұрған жағы, себебі, есірткі тұтынатындардың 15-
20%-ы ғана есепке алынады.
Мұндай жағдайдың болуы, сондай-ақ нашақорлар қылмысының күннен күнге көбеюі
есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды тұтынуға мүмкіндік
беретін притондармен тікелей байланысты. Бұл проблеманы зерттеудің алдын
ала нәтижелері көрсетіп отырғандай, мұндай адамдардың едәуір бөлігі есірткі
заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды притондарда тұтынады екен.
Қазіргі мемлекеттегі көптеген әлеуметтік-экономикалық проблемалар,
қылмыскерліктің асқынуы жағдайында есірткінің заңсыз айналымы саласындағы
қылмыскерлікпен күрес проблемасы алдыңғы орындардың біріне шықты, ол елдің
ұлттық қауіпсіздігіне қатер түсіруде.
Бірақ, бұл келтірілген көрсеткіштер осы саладағы шындықты көрсете алмайды,
себебі қылмыстың бұл түрінде аса жасырындық сипат бар, сондықтан да оны
ашуда құқық қорғау органдары өте белсенділік танытуы тиіс.
Диплом жұмысының зерттеу тақырыбының өзектілігі сонда, бұл есірткінің
заңсыз айналымындағы құық бұзушылықты ескерту және нашақорлықтың алдын-алу
жүйесіндегі ІІО рөлін жан-жақты талдау.
Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды тұтыну үшін притон
ұйымдастырушының (ұстаушының) жеке басы жайындағы жүйелі криминологиялық-
психологиялық білімнің жеткіліксіздігінен, құқық қорғау органдары бұл
проблеманы шешу барысында кең қолдана алатындай нақты ғылыми ұсыныстар
жасауға мүмкіндік болмай тұр.
Есірткі қылмысының халықаралық сипат алуына байланысты мемлекеттер
жекелеген институттарға, оның ішінде есірткі притондарын ұйымдастырғандық
(ұстағандық) үшін қылмыстық жауапкершілік институтына қатысты өз заңдарын
бірегейлеуі керек, себебі бұл проблеманың маңыздылығы артты, және ол шет
елдерде де, Қазақстанда де өзекті мәселеге айналып отыр. Басқа
мемлекеттердің, әсіресе ТМД елдерінің заңдарын және практикасын зерделеу
барысында біз бұл қарастырып отырған мәселе бойынша әр елде әртүрлі шешім
бар екендігін көрдік. Мұндай жағдайда өзара тәжірибе алмасу, ерекшеліктерді
мұқият талдау жалпы есірткі қылмысына, оның ішінде есірткі притондарын
ұйымдастыруға (ұстауға) қарсы тұрудың құқықтық және әлеуметтік-
криминологиялық шараларын неғұрлым тиімді жүргізуге мүмкіндік береді.
Бірақ, мұндай мүмкіндіктерді дұрыс пайдалану үшін әртүрлі модельдер мен
институттарды білу, олардың жетістіктері мен кемшіліктерін жан-жақты
зерделеу керек. Ең дұрысы – оларды өзара салыстыру. Әрине, бұл ретте оң
немесе теріс тұжырым жасау үшін әр елдің нақты тарихи ерекшеліктері
ескерілуге тиіс.
Зерттеудің мақсаты – есірткінің заңсыз айналымындағы құық бұзушылықты
ескерту және нашақорлықтың алдын-алу жүйесіндегі ІІО рөлін талдау.
Зерттеудің міндеттері:
зерттеу тақырыбына қатысты негізгі ұғымдардың бірыңғай анықтамасын беру;
құқық бұзушылықтың бұл
тиісті әкімшілік-құқықтық нормаларды жетілдіру жөнінде дәлелді ұсыныстар
енгізу;
тиісті құқықтық нормаларды қолдану приактикасын жетілдіру жөнінде ұсыныстар
даярлау.
Диплом жұмысының пәні: Әкімшілік құқықта, криминологияда, қылмыстық және
қылмыстық-атқарушылық құқықта, социологияда, мемлекет және құқық
теориясында, философияда бар теориялық және методологиялық негіздерді
пайдалану зерттеу нәтижелерінің ғылыми құндылығын арттырып отыр.
Заңнаманың басқа салаларының нормаларын пайдалана отырып негізгі ұғымдарды
ашу және оларды зерделеу құқық жүйесі туралы ілімді толықтыруға мүмкіндік
береді, әкімшілік құқықтың, азаматтық құқықтың, тұрғын үй құқығының және
басқалардың кейбір нормаларын диплом жұмысының тақырыбына қатысты қарастыру
керектігін көрсетеді. Берілген тұжырымдардың практикалық маңыздылығына
нормативтік нұсқауларды іске асыру проблемаларын бөліп алғандықты және
оларды шешу жолдарын көрсеткендікті жатқызуға болады.
Зерттеудің объектісі: Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының
есірткінің заңсыз айналымы аясындағы құқық бұзушылықты ескерту және
нашақорлықтың алдын алу жүйесіндегі рөлі.
Зерттеудің әдісі: Диплом жұмысын жазу барысында логикалық, талдау,
синтездеу, салыстырмалы тәсіл, тәжірибе жинақтау сынды әдістер қолданылды.
Диплом жұмысының теориялық негіздері: Диплом жұмысын зерттеу барысында
Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілері, Қазақстан
Республикасының және шет ел ғалымдарының оқулықтары пайдаланылды.
Зерттеудің тәжірибелік маңызы: Баяндалған ережелер, тұжырымдар мен
анықтамалар қызметтің мына салаларында пайдаланылуы мүмкін:
құқық қорғау органдарының қарастырылып отырған саладағы құқық бұзушылыққа
қарсы бағытталған сақтандыру қызметінде;
әкімшілік құқық заңдарын жетілдіру жұмысында;
қызметтің осы саласы бойынша кадрлар даярлауда;
тиісті әдістемелік ұсыныстар даярланғанда;
Қазақстан Республикасының қызметі есірткімен күреске бағытталған
органдарының арнайы оқу орындары үшін оқулықтар, оқу құралдарын, дәрістер,
оқу-әдістемелік материалдар даярлағанда.
Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы: Диплом жұмысында есірткі, психотраптық
заттар мен прекурсорлардың барлық түрлеріне, олардың пайда болуына, әсер
ету үрлістеріне толық баяндама берілген. Соған сәйкес, Қазақстан
Республикасының құқықтық нормативтік актілеріне сәйкес ішкі істер
органдарының жұмысының маңыздылығына кешенді зерттеу жүргізілген және
талдау жасалынған.
Диплом жұмыстың құрылымы: Диплом жұмысы құрылымы бойынша кіріспеден, үш
сұрақтан, қорытындыдан және пайдаланылған әдебиетер тізімінен тұрады.

1. Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы
мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы

Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлардың негiзгi ұғымдары

Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы
мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы Заңында мынадай
негiзгi ұғымдар пайдаланылады:
бөлшек сауда - дәрiгердің рецептi бойынша жеке тұтыну үшiн есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорларды даралап немесе шағын көлемде сату;
есiрткiлер - есiрткi немесе психотроптық заттар ретiнде жiктелген, оларды
терiс пайдаланғанда туындауы мүмкiн зардаптарына байланысты халықтың
денсаулығы үшiн ықтимал қаупi бар, Қазақстан Республикасында бақылау
жасалуға жататын Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың тiзiмiне
енгiзiлген өсiмдiктер, заттар немесе препараттар;
есiрткi заттар - Қазақстан Республикасының заңнамасына, 1961 жылғы Есiрткi
заттар туралы бiрыңғай конвенцияға түзетулер жөнiндегi 1972 жылғы Хаттамаға
сәйкес енгiзiлген түзетулерiмен қоса 1961 жылғы Есiрткi заттар туралы
бiрыңғай конвенцияға сәйкес бақылау жасалуға жататын Есiрткi, психотроптық
заттар мен прекурсорлар тiзiмiне енгiзiлген шығу тегі синтетикалық немесе
табиғи заттар;
есiрткi және психотроптық зат тектестер - құрылымы мен қасиеттерi жағынан
I, II, III кестелерге енгiзiлген заттарға ұқсас, елiртетiн, күйзелтетiн
немесе жалған елес күйiне түсiретiн химиялық құрылымы мен қасиеттерi бар,
оларды терiс пайдаланған кезде халықтың денсаулығы үшiн қауiптi және осы
Заңмен және БҰҰ-ның халықаралық Конвенцияларымен есiрткi немесе
психотроптық заттар ретiнде бекiтiлмеген шығу тегi синтетикалық немесе
табиғи заттар;
есiрткi, психотроптық заттармен және прекурсорлармен қамтамасыз ету
нормативi (бұдан әрi - қамтамасыз ету нормативi) - Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында сату
үшiн заңды тұлғаларға рұқсат етілген белгiлі бiр есiрткi, психотроптық
заттар мен прекурсорлар саны;
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы - құрамында есiрткi
бар өсiмдiктердi егуге, жинауға және дайындауға, есiрткi, психотроптық
заттар мен прекурсорларды әзiрлеуге, өндiруге, өңдеуге, әкелуге, әкетуге,
транзиттеуге, тасымалдауға, жөнелтуге, сатып алуға, сақтауға, бөлуге,
сатуға, пайдалануға, жоюға байланысты Қазақстан Республикасының заңдарына
сәйкес рұқсат етілген және бақылау жасалатын қызмет түрлері;
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы
уәкiлеттi мемлекеттiк орган - өзiне берiлген құзырет шегiнде есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласында мемлекеттiк
саясатты қалыптастыратын және оны жүзеге асыруды үйлестiретiн орган;
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әкелу мен әкету - есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорлардың бiр мемлекеттен екiншi мемлекетке
өткiзілуi;
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды дайындау - өндiрудi
қоспағанда, жүргiзiлуiнiң көмегiмен есiрткi, психотроптық заттар мен
прекурсорлардың алынуы мүмкiн барлық процестер, сондай-ақ есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорлардың басқа есiрткi, психотроптық заттар
мен прекурсорларға айналдырылуы;
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымы -
Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып жүзеге асырылатын есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы;
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды өндiру - химиялық заттардан
және (немесе) өсiмдiктерден не басқа есiрткi, психотроптық заттар мен
прекурсорлардан есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды сериялап
алуға бағытталған процесс;
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды өңдеу - нәтижесiнде
тазартылатын (бөгде қоспалардан тазартылатын), препараттағы есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорлардың концентрациясын арттыратын iс-
әрекет, сондай-ақ олардың негiзiнде есiрткi, психотроптық заттар мен
прекурсорлар болып табылмайтын заттар алу;
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды пайдалану - есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорларды мақсатқа сай қолдану;
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды тасымалдау мен жөнелту -
тасымалдау тәсіліне және сақталатын орнына қарамастан Қазақстан
Республикасы шегiнде есiрткi, психотроптық заттардың немесе прекурсорлардың
орнын ауыстыру жөнiндегi кез келген iс-әрекеттер;
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды тұтыну нормативi (бұдан әрi
- тұтыну нормативi) - нақты заңды тұлғалардың тұтынуы үшiн қажеттi,
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы
уәкiлеттi мемлекеттiк органға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
мәлiмделген белгiлi бiр есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар саны;

есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар транзитi - есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорлардың бiр мемлекеттен екiншi мемлекетке
үшiншi мемлекеттiң аумағы арқылы өткiзiлуi;
есiрткi немесе психотроптық заттарды терiс пайдалану (есiрткi немесе
психотроптық заттарды заңсыз тұтыну) - есiрткi немесе психотроптық заттарды
дәрiгердiң тағайындауынсыз қасақана заңсыз тұтыну;
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды заңсыз айналымда жүргенi
анықталған шағын, iрi және өте iрi мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кесте -
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың сот сараптамасы органдары
айқындайтын және кейiннен әкiмшілік не қылмыстық жауаптылықтың туындауына
негiз болып табылатын (шағын, iрi, өте iрi) мөлшердегi белгiленген
түрлерiнiң тiзбесi;
көтерме сауда - есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың iрi
топтарын сату;
Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға жататын Есiрткi, психотроптық
заттар мен прекурсорлар тiзiмi (бұдан былай - Тiзiм) - халықаралық
Конвенциялар негiзiнде нөмiрленген және тиiстi кестелер мен тiзiмге
бiрiктiрiлген, Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға жататын есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорлардың тiзбесi;
құрамында есiрткi заттары бар өсiмдiктердi өсiру - апиын көкнәрi мен сораны
(каннабистi), халықаралық Конвенцияларға сәйкес Қазақстан Республикасында
бақылау жасалуға жататын Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар
тiзiмiне енгiзілген, құрамында есiрткi бар басқа да өсiмдiктердi егу және
өсiру;
құрамында есiрткi, психотроптық заттар бар өсiмдiктердi жинау - халықаралық
Конвенцияларға сәйкес Тiзiмге енгiзiлген, құрамында есiрткi бар жабайы
өсетiн немесе егiлетiн өсiмдiктердi жинау;
мамандандырылған емдеу-профилактикалық мекемелерi - заңда белгiленген
тәртiппен наркологиялық көмек көрсететiн мекемелер (орталықтар,
ауруханалар, диспансерлер, бөлiмшелер немесе кабинеттер);
мәжбүрлеп емдеу - нашақорлықпен ауыратын адамды ерiктi түрде емделуден
жалтарған не есiрткi немесе психотроптық заттарды заңсыз тұтынуын
жалғастырған жағдайда сот шешiмi негiзiнде жүзеге асырылатын стационарлық
емдеу;
медициналық куәландыру - есiрткiден мастану күйiн анықтау мақсатында адамды
амбулаториялық тексеру;
медициналық куәландырудан, медициналық тексеруден немесе емдеуден жалтару -
есiрткi немесе психотроптық заттарды терiс пайдаланушы адамның құқық қорғау
органдары қызметкерiнiң медициналық куәландыруға немесе тексеруге қатысты
өкiмiн қасақана орындамауы, сондай-ақ дәрiгердiң белгiлеулерi мен
ұсынымдарын орындамауы;
медициналық тексеру - "нашақорлық" деген диагноз қою немесе оны терiске
шығару мақсатында адамды стационарлық жағдайда тексеру;
нашақорлық - организмнiң физикалық және психикалық функцияларының қатты
бұзылуына әкеп соқтыратын есiрткi немесе психотроптық заттарға не сол
тектестерге тәуелдi болуға байланысты ауру;
нашақорлықпен ауыратын адам (нашақор) - қандай да болсын есiрткi,
психотроптық заттарға немесе сол тектестерге физикалық және (немесе)
психикалық тәуелдi, белгiленген тәртiппен медициналық мекеме "нашақорлық"
деген диагноз қойған адам;
өз еркiмен емдеу - нашақорлықтан, уытқұмарлықтан немесе есiрткiге шектен
тыс салынудан науқастың өзiнiң немесе оның заңды өкiлiнiң келiсiмiмен
емдеу;
прекурсорлар - есiрткi және психотроптық заттарды өндіру, дайындау, өңдеу
кезінде пайдаланылатын, Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қазақстан
Республикасының халықаралық шарттарына, соның iшiнде БҰҰ-ның Есiрткi және
психотроптық заттардың заңсыз айналымына қарсы күрес туралы 1988 жылғы
Конвенциясына сәйкес бақылау жасалуға жататын Есiрткi, психотроптық заттар
мен прекурсорлар тiзiмiне енгiзiлген заттар;
препарат - Тiзiмге енгiзiлген, құрамында бiр немесе бiрнеше есiрткi,
психотроптық заттар немесе прекурсорлар бар кез келген физикалық күйдегi
қоспа;
психотроптық заттар - Қазақстан Республикасының заңнамасына, Қазақстан
Республикасының халықаралық шарттарына, соның iшiнде 1971 жылғы
Психотроптық заттар туралы конвенцияға сәйкес бақылау жасалуға жататын
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiмiне енгiзiлген, шығу
тегi синтетикалық немесе табиғи заттар;
уәкілеттi органдар - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, өздерiне
берiлген құзырет шегiнде есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар
айналымына мемлекеттiк бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттiк органдар;
уытқұмарлық - есiрткi және психотроптық заттардың әсерiне ұқсас психикалық
елiрме әсер туғызатын және республикалық заңнамалық актілер мен халықаралық
конвенциялардың тiзiмдерiне енбейтiн дәрілік препараттар мен табиғаты
әртүрлi дәрiлiк емес заттарды шектен тыс пайдалану. [5]
Бақылауға жататын есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды жiктеу.
1. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар Қазақстан Республикасында
бақылауға жататын Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың тiзiмiне
енгiзiледi.
Қазақстан Республикасында бақылауға жататын Есiрткi, психотроптық заттар
мен прекурсорлардың тiзiмi ұсынылып отырған төрт кестеден және тізімнен
тұрады.
I Кестеге Заңның 18, 19, 20-баптарында көзделген жағдайларды қоспағанда,
Қазақстан Республикасының заңдарына және БҰҰ-ның 1961, 1971 жылдардағы
халықаралық Конвенцияларына сәйкес Қазақстан Республикасында айналымына
тыйым салынған есiрткi және психотроптық заттар енгiзiледi.
II Кестеге Қазақстан Республикасының заңдарына және БҰҰ-ның 1961, 1971
жылдардағы халықаралық Конвенцияларына сәйкес айналымы шектеулi және қатаң
бақылауда тұрған есiрткi және психотроптық заттар енгiзiледi.
III Кестеге Қазақстан Республикасының заңдарына және БҰҰ-ның 1961, 1971
жылдардағы халықаралық Конвенцияларына сәйкес айналымы бақылауды тұрған
есiрткi және психотроптық заттар енгiзiледi.
IV кестеге Қазақстан Республикасының заңдарына және БҰҰ-ның 1988 жылғы
халықаралық Конвенциясына сәйкес айналымы бақылауда тұрған прекурсорлар
енгiзiледi.
Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиісті және ветеринарияда
қолдануға рұқсат етілген, құрамында есірткі, психотроптық заттар мен
прекурсорлар бар дәрілік заттар тізіміне тиісті лицензиясы болған жағдайда
диагностикалық, емдік және профилактикалық заттар ретінде пайдаланылуы
мүмкін дәрілік препараттар енгізілген.
Препараттарға қатысты олардың құрамындағы есiрткi, психотроптық заттар мен
прекурсорларға қатысты белгiленетiн бақылау түрлерi көзделедi.
Егер препараттың құрамында бiр емес, бiрнеше есiрткi, психотроптық заттар
мен прекурсорлар болса, оған неғұрлым қатаң бақылауға жататын есiрткi,
психотроптық зат пен прекурсорға қолданылатын бақылау қолданылады.
Құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың аз мөлшерi бар
және оларды шектен тыс пайдаланған жағдайда болмашы қауiп төндiретiн және
олардан аталған заттар оңай әдiстермен алынуы мүмкiн емес дәрiлiк
препараттар осы Заңға сәйкес бақылауға жатпайды. Аталған препараттардың
тiзiмiн, оларды бақылаудан алу тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi
бекiтедi.
Қазақстан Республикасының есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер,
прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен оларды шектен тыс пайдалануға
қарсы iс-қимыл шаралары туралы заңдары.
Қазақстан Республикасының есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер,
прекурсорлар және олардың заңсыз айналымына қарсы iс-қимыл шаралары туралы
заңдары Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделiп, осы Заң мен
өзге де нормативтiк құқықтық актiлерден, сондай-ақ Қазақстан Республикасы
бекiткен халықаралық шарттардан тұрады. [5]
Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңда
көзделгеннен өзгеше ережелер белгiленсе, халықаралық шарттардың ережелерi
қолданылады.
Есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер, прекурсорлар айналымын
мемлекеттiк реттеудiң және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына
қарсы iс-қимыл шараларының негiзгi принциптерi.
Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы саласындағы мемлекеттiк
саясат және олардың заңсыз айналымына қарсы iс-қимыл;
1) есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымы
саласындағы қызметке мемлекеттiк бақылау жасау;
2) есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер прекурсорлар айналымын және
олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимылды
мемлекеттiк реттеу;
3) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы
қызметтi лицензиялау;
4) мемлекеттiк және өзге де органдардың қызметiн ведомствоаралық және
ведомствоiшiлiк үйлестiру;
5) есiрткi, психотроптық заттардың, прекурсорлардың заңсыз айналымын оларды
шектен тыс пайдалануды тыюға бағытталған жұмысты ұйымдастыру мен жүргiзу
мiндеттерiн кешендi түрде шешу;
6) нашақорлықтың және сонымен байланысты құқық бұзушылықтардың етек алып
кетуiн көздейтiн алдын алу шараларын қамтамасыз ету;
7) нашақорлықтың және оған байланысты құқық бұзушылықтардың етек алуына
қарсы күресте әлеуметтiк базаны кеңейту, оның iшiнде қоғамдық, дiни,
халықаралық және басқа ұйымдар мен азаматтарды ерiктi негiзде тарту арқылы
кеңейту;
8) есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымын
бақылау, олардың заңсыз айналымы мен шектен тыс пайдаланылуына қарсы iс-
қимыл шаралары саласындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайту
принциптерiнде жүзеге асырылады.
Есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер, прекурсорлар айналымы
саласындағы қызметтi мемлекеттiк реттеу мен ұйымдастыру және олардың заңсыз
айналымы мен шектен тыс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл.
Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы мемлекеттiк реттеу және
олардың заңсыз айналымы мен шектен тыс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл
шаралары.
Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымын мемлекеттiк реттеу
және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл
шаралары осы Заңға, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына, Қазақстан
Республикасы Президентінің жарлықтарына және Қазақстан Республикасы
Үкiметiнің қаулыларына сәйкес жүзеге асырылады. [5]
Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілетті мемлекеттік орган тиiстi
мемлекеттiк органдармен келiсім бойынша әзірлеген есiрткi, психотроптық
заттар, прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз айналымы мен теріс
пайдаланылуына қарсы iс-қимыл саласына қатысушы заңды тұлғалар қызметiнiң
тәртiбiн регламенттейтiн нормативтiк құқықтық актiлердi бекiтедi.
Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы
уәкілетті мемлекеттік орган мынадай негiзгi мiндеттердi атқарады:
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымына мемлекеттiк
бақылау жасауды және олардың заңсыз айналымы мен шектен тыс пайдаланылуына
қарсы iс-қимыл шараларын жүзеге асыруды ұйымдастырады;
денсаулық сақтау органдарына есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар
айналымы және олардың теріс пайдаланылуы саласындағы қызметтi реттеу
бойынша, нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ауыратын адамдарға медициналық-
әлеуметтiк көмектi ұйымдастыруға және оны көрсету кезiнде азаматтардың
құқықтары мен бостандықтарының кепiлдiгін қамтамасыз етуге жәрдемдеседi;
Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиісті есірткі, психотроптық
заттар мен прекурсорлар тізіміне және Заңсыз айналымда жүргені анықталған
есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды шағын, ірі және өте ірі
мөлшерге жатқызу туралы жиынтық кестеге уәкілетті органдардың ұсыныстары
бойынша өзгерістер мен толықтырулар жөнінде ұсыныс енгізеді;
Қазақстан Республикасының уәкiлеттi органдарымен бiрлесе отырып, есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымының барлық түрлерiнiң ауқымына
болжам жасайды;
уәкiлеттi органдармен бiрлесе отырып, мемлекеттiң есiрткi, психотроптық
заттар мен прекурсорларға деген қажеттiлiк нормаларын анықтайды;
қолданыстағылармен салыстырғанда есiрткiлiк әсерi кемiрек, неғұрлым тиiмдi,
қаупi төменiрек есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар әзiрлеу және
енгiзу процесiн бақылайды;
Қазақстан Республикасына арналған халықаралық квоталарды БҰҰ-ның Есiрткiнi
бақылау жөнiндегi халықаралық комитетi бекiту үшiн Республиканың есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорларға деген қажеттiлiк нормаларын Үкiметке
ұсынады;
қызметi нашақорлық проблемаларымен байланысты қоғамдық ұйымдардың,
қауымдастықтардың жұмысын үйлестiрiп отырады;
есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз
айналымы мен шектен тыс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл саласындағы
халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асырады;
денсаулық сақтау саласындағы есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар
айналымымен байланысты қызметтер түрлерiнен басқа, есiрткi, психотроптық
заттар және прекурсорлар айналымы саласындағы қызмет түрлерiн лицензиялауды
жүзеге асырады;
Қазақстан Республикасының есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың
айналымын реттейтiн заң актiлерiн және өзге де нормативтiк құқықтық
актiлердi бұзғаны үшiн заңды және жеке тұлғаларды жауапкершiлiкке тарту
жөнiнде тиiстi органдарға ұсыныстар енгiзедi;
мемлекеттiк органдарға және өзге де ұйымдарға есiрткi, психотроптық заттар
мен прекурсорлар айналымы саласында Қазақстан Республикасының заңнамасын
бұзушылықтарды жою жөнiнде ұсыныстар, нұсқамалар енгiзедi;
уәкiлеттi органдармен бiрлесе отырып, есiрткi, психотроптық заттар мен
прекурсорлар айналымы саласындағы мемлекеттiк саясатты және олардың заңсыз
айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимылдарды әзiрлейдi және iске
асырады;
есiрткi, психотроптық заттардың, прекурсорлардың заңсыз айналымына және
олардың терiс пайдаланылуына қарсы күрестi үйлестiредi;
есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы саласындағы мемлекеттiк
органдар мен өзге де ұйымдардың қызметiне мемлекеттiк бақылауды жүзеге
асырады;
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы
мемлекеттiк және өзге де ұйымдардың, сондай-ақ нашақорлыққа және есiрткi
бизнесiне қарсы күрес жөнiндегi өңiрлiк комиссиялардың қызметiн
ведомствоаралық үйлестiрудi жүзеге асырады;
өз құзыретi шегiнде есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы
саласында инвестициялар, техникалық көмектi тартуды және олардың мақсатқа
сай пайдаланылуына бақылауды және олардың заңсыз айналымы мен терiс
пайдаланылуына қарсы iс-қимылды Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес жүзеге асырады;
Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы
Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген
өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
Есірткі, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымын мемлекеттік
бақылау және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-
қимыл шаралары.
Есірткі, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымын мемлекеттік
бақылау тексеру нысанында және өзге де нысандарда жүзеге асырылады. [5]
Тексеру "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау
туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге асырылады.
Мемлекеттік бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының:
1) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына мемлекеттік
бақылауды жүзеге асыруға;
2) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымына мемлекеттік
бақылауды жүзеге асыру мақсатында меншік нысанына қарамастан, есірткі,
психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы үшін пайдаланылатын кез
келген үй-жайларға баруға;
3) құрамында Тізімге енгізілген есірткі заттары бар өсімдіктер өсірілетін
жер учаскелеріне тексеріп-қарау жүргізуге;
4) құрамында есірткі заттары бар өсімдіктерді жою мақсатында арнайы
құрылған бөлімшелермен іс-шаралар жүргізуге;
5) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымына байланысты
қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардан есірткі, психотроптық заттар мен
прекурсорлардың сапасын сипаттайтын техникалық құжаттаманы, сондай-ақ
оларға сараптама жүргізу үшін көрсетілген өнімнің техникалық негізделген
мөлшердегі үлгілерін алуға;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есірткі, психотроптық
заттар мен прекурсорлардың айналымы саласында анықталған кемшіліктерді жою
туралы нұсқамалар беруге;
7) есірткі, психотроптық заттар және прекурсорлар айналымы саласындағы
талаптар бұзылған жағдайда заңды тұлғалардың және құрылымдық бөлімшелердің
өндірістік қызметін Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген
тәртіппен тоқтата тұруға;
8) Қазақстан Республикасының есірткі, психотроптық заттар мен
прекурсорлардың айналымын реттейтін заңнамалық және өзге де нормативтік
құқықтық актілерін бұзғаны үшін жеке және заңды тұлғаларды жауапқа тарту
жөнінде тиісті органдарға ұсыныс енгізуге құқығы бар.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы қызметтi
лицензиялау.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы
қызметтiң барлық түрлерiн, Заңның 19, 20-баптарында көзделген жағдайларды
қоспағанда, бес жылға дейiнгi мерзiмге қызметтiң нақты түрiне лицензия
алғаннан кейiн заңды тұлғалар жүзеге асырады.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымына байланысты қызмет
түрiне лицензия берген кезде өзiнiң қызметтiк мiндеттерiнiң арқасында
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiкелей қолында болатын
қызметкерлердiң тиiсiнше тексерiлгенi туралы iшкi iстер органдарының
қорытындысы ескерiледi.
Өзiнiң қызметтiк мiндеттерiнiң арқасында тiкелей есiрткi, психотроптық
заттар мен прекурсорлар тiкелей қолында болатын қызметкерлерге
нашақорлықпен, уытқұмарлықпен, созылмалы маскүнемдiкпен айырмайтыны туралы,
сондай-ақ аталған тұлғалар арасында кәсiби қызметтiң жекелеген түрлерiн
және қауiптiлiгi жоғары көздермен байланысты қызметтi атқаруға Қазақстан
Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жарамсыз деп танылғандар
жоқ екендiгi туралы психиатр және нарколог дәрiгерлердiң қорытындылары
қажет.
Қазақстан Республикасының Үкiметi арнайы бақылаудағы және есiрткi,
психотроптық заттарды өндiру мен дайындау үшiн пайдаланылатын аспаптардың,
жабдықтардың тiзбесiн, сондай-ақ оларды әзiрлеу, өндiру, дайындау, сақтау,
тасымалдау, жөнелту, босату, сату, бөлу, сатып алу, пайдалану, Қазақстан
Республикасының аумағына әкелу, Қазақстан Республикасының аумағынан әкету
ережелерiн белгiлейдi. [5]
Жаңа есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әзiрлеу.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әзiрлеу қолда бар
есiрткiлермен салыстырғанда неғұрлым тиiмдi, неғұрлым қауiпсiз және оңай
бақыланылатын жаңа есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар жасауды
мақсат етедi.
Есiрткi және психотроптық дәрiлiк заттарды әзiрлеудi қызметтiң осы түрiне
лицензиясы бар мемлекеттiк ғылыми-зерттеу мекемелерi жүзеге асырады.
Медициналық және ғылыми мақсаттарда пайдалануға арналған жаңа ықтимал
есiрткi және психотроптық дәрiлiк заттарды клиникаға дейiн және клиникада
сынақтан өткiзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мамандандырылған
емдеу-профилактикалық мекемелерi (ұйымдары) мен ғылыми-зерттеу
институттарында жүзеге асырылады.
Медициналық және ғылыми мақсаттарда пайдаланылатын есiрткi, психотроптық
заттарды, прекурсорларды тiркеу барлық дәрiлiк заттарға қолданылатын және
нормативтiк құқықтық актiлерде белгiленген ережелерге сәйкес жүзеге
асырылады.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды өндiру, дайындау, өңдеу.
Қазақстан Республикасының аумағында медициналық қолдануға рұқсат етiлген
есiрткi және психотроптық дәрiлiк заттарды өндiрудi, дайындауды, өңдеудi
сол қызмет түрiне лицензиясы бар, денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi
орган белгiлеген тәртiппен тiркелген заңды тұлғалар белгiленген мемлекеттiк
квоталар шегiнде жүргiзедi.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар өндiретiн, дайындайтын,
өңдейтiн заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген
тәртiппен мiндеттi түрде тiркелуге тиiс.
Дайындалған есiрткi және психотроптық заттарды буып-түю.
Медициналық мақсаттарға пайдаланылатын есiрткi және психотроптық заттардың
әрбiр сериясы үшiн тұтыну бумаларын таңбалау бiрыңғай болуға және Қазақстан
Республикасының дәрiлiк заттар туралы заңнамасында белгiленген талаптарға
сәйкес келуге тиiс.
Тiзiмде аталған заттар құрамында бар дәрiлiк заттарды таңбалау кезiнде осы
заттардың атаулары және олардың салмақ бiрлiгiмен немесе процентпен алынған
құрамы көрсетiледi.
Есiрткi және психотроптық дәрiлiк заттардың буып-түйiлуi мен жазбалары
сәйкес келуге тиiстi шарттар бұзылған жағдайда есiрткi және психотроптық
заттар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес алынып қойылады.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды Қазақстан Республикасының
аумағына әкелу, Қазақстан Республикасының аумағынан әкету және олардың
Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитi.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды Қазақстан Республикасының
аумағына әкелудi және Қазақстан Республикасының аумағынан әкетудi осы
қызмет түрiне лицензиясы бар заңды тұлғалар жүзеге асырады.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды Кеден одағына кірмейтін
елдерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және Қазақстан
Республикасының аумағынан осы елдерге әкету есiрткi, психотроптық заттар
мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік орган беретiн
лицензия негізінде жүзеге асырылады.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды Кеден одағына мүше
мемлекеттерден Қазақстан Республикасының аумағына әкелу және есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорларды Қазақстан Республикасының аумағынан
Кеден одағына мүше мемлекеттерге әкету есiрткi, психотроптық заттар мен
прекурсорлар айналымы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік орган беретiн
рұқсат негізінде жүзеге асырылады.
Әкелуге немесе әкетуге берілген лицензияны есiрткi, психотроптық заттар мен
прекурсорлар айналымы саласындағы көрсетілген қызметке арналған
лицензиясының болуына қарамастан, басқа заңды тұлғаға беруге болмайды.
Жүктiң әрбiр тобына есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әкетуге
арналған лицензияның куәландырылған көшiрмесi қоса берiледi, ол да жүк
апарылатын елдiң үкiметiне жiберiледi. [5]
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды Қазақстан Республикасының
аумағына әкелу және Қазақстан Республикасының аумағынан әкету есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорларды импорттаушылар мен
экспорттаушылардың арасында әкелу және әкету сертификаттарын алмасу арқылы
экспорт сертификатына нақты тобының түскенi туралы және әкелу немесе әкету
операциясының аяқталғаны туралы белгi қойыла отырып, жүзеге асырылады.
Егер есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың әкелiнiп (әкетiлiп)
отырған нақты мөлшерi лицензияда көрсетiлген мөлшерге сәйкес келмесе, бұл
туралы мәлiметтер әкелiнген (әкетiлген) елдiң тиiстi құзыреттi органына
хабарланады.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әкелудi (әкетудi) жүзеге
асыратын кәсiпорындардың атаулары мен мекен-жайлары, осы заттардың тiзбесi
мен мөлшерi дәл көрсетiлмейiнше, есiрткi, психотроптық заттар мен
прекурсорларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және Қазақстан
Республикасының аумағынан әкетуге тыйым салынады.
Қазақстан Республикасының аумағы арқылы есірткі, психотроптық заттар мен
прекурсорлар транзитін заңды тұлғалар есірткі, психотроптық заттар мен
прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган берген рұқсат
негізінде, сондай-ақ осы Заңның 28-бабында көзделген жағдайларда жүзеге
асырады.
Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар транзитін жүзеге асыру
жағдайлары Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен
айқындалады.
Осы бапта белгiленген талаптар бұзылған жағдайда есiрткi, психотроптық
заттар мен прекурсорлар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес
тәркiленуге тиiс. Тәркiленген есiрткi, психотроптық заттар мен
прекурсорларды одан әрi пайдаланудың немесе жоюдың тәртiбi Қазақстан
Республикасының заңдарына сәйкес белгiленедi.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды тасымалдау, жөнелту.
Халықаралық тасымалдауды қоса алғанда, есiрткi, психотроптық заттар мен
прекурсорларды тасымалдау, сондай-ақ осы үшiн қажеттi құжаттарды ресiмдеу
тәртiбi Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiмен
реттеледi.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар жүктi тасымалдауды iшкi
iстер органдарымен келiсе отырып, әскерилендiрiлген күзет немесе басқа
күзет қызметтерi жүзеге асырады.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды Қазақстан Республикасының
аумағында тасымалдауды жүзеге асыру құқығы заңды тұлғаларға есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы осы қызмет түрiне
тиiстi лицензиялар алғаннан кейiн берiледi.
Жеке тұлғалар растайтын құжат болған кезде медициналық көрсеткіштер бойынша
жеке қолдану үшін құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар
бар дәрiлік препараттарды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуді және
Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуді жүзеге асыра алады. Растайтын
құжаттың нысанын есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы
саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік органмен келiсу бойынша денсаулық сақтау
саласындағы уәкiлеттi орган белгiлейді.
Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды почта, соның iшiнде
халықаралық почта жөнелтiлiмдерiмен жiберуге тыйым салынады.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды сақтау.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды сақтау Қазақстан
Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен осы қызмет түрiне берiлген
лицензияның негiзiнде арнайы жабдықталған үй-жайларда жүзеге асырылады.
Заңда белгiленген шектеулер заңсыз айналымнан алынған және Қазақстан
Республикасының уәкiлеттi органдары белгiлеген тәртiппен сақтаулы тұрған
есiрткi, психотроптық заттарға, сол тектестер мен прекурсорларға
қолданылмайды.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды сату және бөлу.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды сатуды және бөлудi
Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес осы қызмет түрлерiне берiлген
лицензиясы болған кезде заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының Үкiметi
белгiлеген тәртiппен жүзеге асырады. [5]
Азаматтарға құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар
дәрiлiк препараттарды босату тәртiбiн денсаулық сақтау саласындағы
уәкiлеттi орган белгiлейдi.
Азаматтарға құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар
дәрiлiк препараттар осындай қызмет түрiне лицензиясы бар дәрiхана және
емдеу-профилактикалық ұйымдарында ғана босатылады. Азаматтарға құрамында
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрiлiк препараттарды
босату құқығы берiлген лауазымдар мен ұйымдар тiзбесiн есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорлар мен прекурсорлардың айналымы
саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган денсаулық сақтау саласындағы
уәкiлеттi органмен және ветеринария саласындағы уәкiлеттi органмен келiсiм
бойынша белгiлейдi.
Құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрiлiк
препараттар азаматтарға рецепт бойынша ғана тек медициналық мақсатта
пайдалану үшiн, оларды осы мақсаттарға пайдалануға лайықты нысандар мен
мөлшерде тағайындалады және босатылады.
Денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi орган тiзiмге енгiзiлген,
медициналық мақсаттарда пайдаланылып жүрген құрамында есiрткi, психотроптық
заттар мен прекурсорлар бар дәрiлiк препараттарды ең ұзақ тағайындалу
мерзiмiн, сондай-ақ олардың бiр рецепт бойынша жазып беру мен босатуға
болатын мөлшерiн белгiлейдi.
Есiрткi және психотроптық заттарды медициналық мақсатта пайдалану.
Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық заттар
мен прекурсорлар есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы
саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша денсаулық сақтау
және әлеуметтік даму саласындағы уәкілетті орган белгiлеген тәртiппен
медициналық мақсатта пайдаланылуы мүмкiн.
Тiзiмге енгiзiлген, медициналық мақсатта пайдалануға рұқсат етiлген дәрiлiк
заттарға Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген барлық дәрiлiк
заттарға қолданылатын ережелер, егер бұл ережелер Заңға қайшы келмесе,
таралады.
Тiзiмге енгiзiлген есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды
медициналық мақсатта қолдану Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық
актiлерiне сәйкес жүзеге асырылады.
Денсаулық сақтау ұйымдары мен дәрiхана ұйымдарында есірткі, психотроптық
заттар мен прекурсорлардың айналымына бақылау жасауды денсаулық сақтау
саласындағы уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
Тiзiмге енгiзiлген құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар
бар дәрiлiк препараттарды қолдану құқығы азаматтық мақсаттағы санитариялық
көлiкке қолданылады. Аталған құқықты азаматтық мақсаттағы көлiктiң басқа
түрлерiнде заңсыз iске асыру Қазақстан Республикасының заңдарында
белгiленген тәртiппен жауаптылыққа әкеп соғады.
Оқыс оқиғаларда алғашқы медициналық көмек көрсету үшiн ғана пайдаланылатын
құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар, Тiзiмге
енгiзiлген дәрiлiк препараттар:
азаматтық мақсаттағы көлiкте;
тактикалық сабақтарға (жүзу ауданына) және даладағы (теңiздегi) оқу-
жаттығуларына шығу кезiнде әскери машиналарда (кемелерде);
ұшу кезiнде ұшу аппараттарындағы ұшқыштың дәрi қобдишасында;
мемлекеттiк мекемелердің, Қарулы Күштердiң, басқа да әскерлер мен әскери
құралымдардың шұғыл көмек шкафтарында (қаттағыштарында) болуы мүмкiн.
Оларды қолдануға рұқсатты және есепке алу тәртiбiн есiрткi, психотроптық
заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган
денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес белгілейдi.
Рұқсатта экипаж құрамынан осы дәрiлiк заттар сенiп тапсырылатын адамдар,
олардың сақталу шарттары, оларды босатудың, алмастырудың тiркелуi, сондай-
ақ оларды пайдалану туралы есеп берудiң кезеңдерi көрсетiледi.
Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды мал дәрiгерлiгiнде
пайдалану.
Мал дәрiгерлiгiнде, сондай-ақ жануарларды аулау үшiн пайдаланатын есірткі,
психотроптық заттар мен прекурсорлардың тiзбесiн Қазақстан Республикасының
Үкiметi белгiлейдi.
Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды мал дәрiгерлiгiнде
пайдалану шарты мен тәртiбiн ветеринария саласындағы уәкiлеттi органмен
келiсiм бойынша есiрткi, психотроптық заттар және прекурсорлардың айналымы
саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлейдi.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды ғылым және оқу
мақсаттарында пайдалану.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды ғылым және оқу
мақсаттарында пайдалану есiрткi және психотроптық заттар мен прекурсорларды
пайдалануға байланысты қызметке лицензия алған заңды тұлғаларға осы
лицензияда дәл көрсетiлген мөлшерде рұқсат етiледi.
Есiрткi және психотроптық заттарды, прекурсорларды сараптама және
криминалистика қызметiнде пайдалану.
Заңның 18-бабында көрсетiлген лицензиясы бар заңды тұлғаларға Қазақстан
Республикасының заңдарында көзделген сот-сараптама қызметiн жүзеге асырудың
өзге де талаптары сақталған жағдайда есiрткi заттар мен прекурсорларды
пайдалана отырып не соңғысын анықтау үшiн сараптама жүргiзуге рұқсат
етiледi. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды пайдалана отырып
не соңғыларын анықтау үшiн сот сараптамасы мемлекеттiк органының сараптама
жүргiзуі, сондай-ақ iшкі iстер және ұлттық қауіпсiздік органдарының жедел-
криминалистiк бөлiмшелерiнiң криминалистiк зерттеулер жүргiзуi
лицензиялаусыз жүзеге асырылады
Ескерту. 19-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының
2000.05.05 № 47 Заңымен.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды жедел-iздестiру қызметiнде
пайдалану.
Жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асырушы органдарға есiрткi, психотроптық
заттар мен прекурсорларды сатып алу мен жұмсаудың тәртiбiн көздейтiн
Қазақстан Республикасы заңдарына және заңға орай шығарылатын нормативтiк
құқықтық актiлерге сәйкес жедел-iздестiру шараларын жүргiзу кезiнде, сондай-
ақ олардың заңсыз айналымына қарсы күрестi жүзеге асырушы қызметкерлер мен
адам құрамының арнайы даярлығы және қызмет иттерiн үйрету үшiн пайдалануға
рұқсат етiледi. [5]
Есiрткiнi, психотроптық заттар мен прекурсорларды жою.
Айналымда одан әрi пайдалану орынсыз деп танылған есiрткi заттар,
психотроптық заттар, прекурсорлар мен құрамында есiрткi заттар бар өсiмдiк
тектес заттар, сондай-ақ аспаптар мен жабдықтар Қазақстан Республикасының
нормативтiк құқықтық актiлерiнде белгiленген тәртiппен жойылуға тиiс.
Есiрткiнi, психотроптық заттар мен прекурсорларды жою:
1) есірткiнiң, психотроптық заттар мен прекурсорлардың жарамдылық мерзiмi
өткен;
2) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар химиялық немесе физикалық
әсерге ұшырап, соның салдарынан қайта қалпына келтiру немесе қайта өңдеу
мүмкiндiгiнен айрылып, жарамсыз болған;
3) тәркiленген, табылып заңсыз айналымнан шығарылып тасталған есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорлардың медициналық, ғылыми немесе өзге де
құндылығы болмаған және қайта өңделмейтiн жағдайларда, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда жүзеге асырылуы
мүмкiн.
Құрамында есiрткi және психотроптық заттар бар өсiмдiктердi өсiруге және
жинауға лицензиясы жоқ кез келген заңды тұлға, осы өсiмдiктер өсетiн жер
учаскелерiнiң иелерi немесе пайдаланушылары болып табылатын азаматтар
оларды жоюға мiндеттi.

1.2 Құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар
өсiмдiктердi өсiру мен жинау.

Құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар өсiмдiктердi
өсiру мен жинауға және оларды өнеркәсiптiк, медициналық, оқу және ғылыми
мақсаттар үшiн пайдалануға қызметтiң осы түрiне лицензиясы бар заңды
тұлғаларға Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген мемлекеттiк
квотадан аспайтын көлемде рұқсат берiледi.
Қазақстан Республикасының аумағында есiрткiлiк дәрiлiк заттар дайындау
мақсатында апиын көкнәрiн, кокаин бұтасы мен каннабис (сора) өсiруге және
жинауға Заңның 18-бабында көзделгеннен басқа жағдайларда тыйым салынады.
Қазақстан Республикасының аумағында құрамында есiрткi, психотроптық заттар
мен прекурсорлар бар басқа да өсiмдiктердi өсiру мен жинауға тыйым салу
туралы шешiмдi Қазақстан Республикасының Үкiметi қабылдайды.
Құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар өсiмдiктердi
өсiру мен жинауға лицензия берудiң және оларды тек қана өнеркәсiптiк, оқу,
ғылыми және медициналық мақсаттарда пайдалану тәртiбiн Қазақстан
Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
Прекурсорлар айналымының тәртiбi.
Тiзiмге енгiзiлген прекурсорларды әзiрлеу, өндiру, өңдеу, сақтау,
тасымалдау, жөнелту, сату, бөлу, сатып алу, пайдалану, Қазақстан
Республикасының аумағына әкелу, Қазақстан Республикасының аумағынан әкету,
олардың Қазақстан Республикасының аумағы арқылы өткелi осы Заңмен және
Қазақстан Республикасының соған сәйкес қабылданатын прекурсорлар, сондай-ақ
есiрткi және психотроптық заттарды өндiру үшiн пайдаланылатын аспаптар мен
жабдықтар туралы нормативтiк құқықтық актiлермен реттеледi.
Заңды тұлғаларға өздерiнiң өндiрiстiк мұқтаждарынан артық мөлшердегi
прекурсорларды сақтауға тыйым салынады.
Бөлшек сауда жасайтын заңды тұлғаларға прекурсорларды көтерме сатуға тыйым
салынады.
Тiзiмге енгiзiлген заттардың бiрi заңсыз түрде есiрткi заттарын немесе
психотроптық заттарды дайындау мақсатында пайдалануға арналғандығына
дәлелдер болған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес оны
одан әрi пайдалану туралы сот шешiм қабылдағанға дейiн оған дереу тыйым
салынады.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы
насихатқа тыйым салу және жарнаманы шектеу.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды насихаттауға, яғни заңды
және жеке тұлғалардың есiрткi, психотроптық заттар мен олардың
прекурсорларын әзiрлеу, дайындау және пайдалану әдiстерi мен тәсiлдерi
туралы, оларды сатып алатын орындар туралы мәлiметтердi таратуға
бағытталған қызметiне, сондай-ақ кiтап өнiмдерiн, бұқаралық ақпарат
құралдары өнiмдерiн шығару мен таратуға, компьютер желiлерiнде аталған
мәлiметтердi таратуға немесе осы мақсатта басқа да әрекеттер жасауға тыйым
салынады.
Тiзiмге енгiзiлген есiрткi мен психотроптық заттарды жарнамалау медицина
және фармацевтика қызметкерлерiне арналған арнайы баспасөз басылымдарында
ғана жүзеге асырылуы мүмкiн. Есiрткi немесе психотроптық заттары бар дәрi-
дәрмек препараттары үлгiлерiн жарнамалау мақсатында таратуға тыйым
салынады.
Осы бапта белгiленген нормаларды бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына
сәйкес жауаптылыққа соқтырады. [5]
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымына және
терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымына және
олардың терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимылды ұйымдастыру Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымына қарсы
күрестi өздерiне берiлген өкiлеттiктер шегiнде Қазақстан Республикасының
тиiстi уәкiлеттi органдары жүзеге асырады.
Есiрткi, психотроптық заттардың, прекурсорлардың заңсыз айналымына және
олардың терiс пайдаланылуына қарсы күрестi үйлестiрудi есірткі,
психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілетті
мемлекеттік орган жүзеге асырады.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымынан түскен
табысты заңдастыру үшін жауаптылық және пайдалану.
Табысты заңдастыру: есiрткi, психотроптық заттардың, сол тектестердiң және
прекурсорлардың заңсыз айналымынан алынған ақшалай қаражаттың немесе өзге
мүлiктiң не мүлiкке құқықтың көздерi мен шығу тегiн, тұрған, орналасқан,
қозғалыстағы жерiн немесе шын мәнiнде кiмдiкi екенiн жасыру немесе
бұрмалау, сондай-ақ осындай ақшалай қаражатты немесе өзге мүлiктi
кәсiпкерлiк немесе өзге экономикалық қызметпен шұғылдану үшiн пайдалану;
есiрткi психотроптық заттардың, сол тектестердiң немесе прекурсорлардың
заңсыз айналымынан түскен ақша қаражатын меншiк нысандарына қарамастан,
банкiлерде, кәсiпорындарда және басқа құрылымдарда орналастыру немесе
осындай қаражатқа өндiру және басқа да қажеттер үшiн жабдықтар сатып алу,
немесе мұндай қаражат пен мүлiктi, есiрткiнiң, психотроптық заттардың, сол
тектестердiң немесе прекурсорлардың заңсыз айналымын жалғастыру мақсатымен
пайдалану заңды және жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңдарына
сәйкес жауаптылығына апарып соғады.
Көлiк құралдарын, жүктердi және азаматтардың жеке заттарын тексеру.
Көлiк құралын, ондағы жүктi, жүргiзушi мен жолаушылардың жеке заттарын
тексерудi Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңдарына сәйкес
мемлекеттiк органдардың (мемлекеттiк органдардың бөлiмшелерiнiң) осыған
уәкiлеттi лауазымды адамдары жүзеге асырады.
Есiрткi, психотроптық заттарға, сол тектестерге немесе прекурсорларға
жатады деген күдiк тудыратын заттар табылған кезде және одан әрi тексеру
қажет болса, сондай-ақ жүргiзушiде немесе жолаушыларда есiрткiге мас болу
белгiлерi байқалса, көлiк пен аталған адамдар қажеттi мән-жайларды анықтау
үшiн құқық қорғау органдарына жеткiзiлуi мүмкiн.
Көлiктi, ондағы жүктi, жүргiзушi мен жолаушыларды негiзсiз тексерген,
сондай-ақ аталған адамдар мен көлiктi құқық қорғау органдарына негiзсiз
алып барған жағдайда, мұндай адамдар өзiне келтiрiлген материалдық және
моральдық залалды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес толық
өтеттiрiп алуға құқылы.
Қазақстан Республикасының жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асыру құқығы
берiлген уәкiлеттi органдары есiрткi, психотроптық заттардың, сол
тектестердiң, прекурсорлардың заңсыз айналымының көздерi мен жолдарын,
сондай-ақ оған қатысушы адамдарды анықтау мақсатында, әрбiр жекелеген
жағдайда шет мемлекеттерiнiң тиiстi органдарымен уағдаластық бойынша немесе
халықаралық шарттар негiзiнде бақыланатын жеткiзу әдiсiн пайдалануы, яғни
осы органдардың бақылауымен есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестер
мен прекурсорларды мемлекет аумағына әкелуге немесе шетелге әкетуге, бiр
мемлекет арқылы өткiзуге жол беруi мүмкiн.
Бақыланатын жеткiзу мемлекет аумағы шегiнде жүзеге асырылатын есiрткi,
психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорларды заңсыз тасымалдауға
және жөнелтуге қатысты да пайдаланылуы мүмкiн.
Бақыланатын жеткiзу iсiн жүргiзу тәртiбi Қазақстан Республикасының
заңдарымен және халықаралық шарттармен белгiленедi.
Есiрткiнiң, психотроптық заттардың, сол тектестер мен прекурсорлардың
заңсыз айналымына байланысты қылмыстық әрекетке дәлелдер алу үшiн жедел-
iздестiру қызметiн жүзеге асыратын орган қызметкерлерiнiң өз құзыретi
шегiнде есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды
бақылау мақсатында сатып алуды жүргiзуге құқығы бар.
Бақылау мақсатында сатып алуды жүргiзудiң тәртiбi Қазақстан Республикасының
нормативтік құқықтық актілерiнде айқындалады. [5]
Заңды тұлғаны тарату.
Азаматтар жаппай болатын жерлерде қызмет көрсететiн ұйымдарда есiрткi,
психотроптық заттардың, сол тектестер мен прекурсорлардың заңсыз айналымы
фактiлерi туралы мәлiметтер анықталған жағдайда мұндай ұйым соттың шешiмi
бойынша тартылуға тиiс, ал кiнәлi адамдар Қазақстан Республикасының
заңдарына сәйкес жауапқа тартылады.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымы
нәтижесiнде алынған кiрiстердi заңдастыру (iзiн жасыру) мақсатында заңды
тұлғаның қаржы операциясын жүзеге асыру фактiсi анықталған жағдайда аталған
заңды тұлға сот шешiмi бойынша таратылуы мүмкiн, ал оның басшылары
Қазақстан ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Қылмыстың заты есірткі заттар және жүйкеге әсер ететін заттар
Халықтың денсаулығына және адамгершілігіне қарсы қылмыстардың түсінігі және түрлері
Нашақорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық нормаларының жалпы сипаттамасы
Халықтың денсаулығына қарсы қылмыстар
Қылмыстың заты есірткі немесе жүйкеге әсер ететін заттар
Адамгершілікке қарсы қылмыстар
ҚР НАШАҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСТІҢ КРИМИНЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
ЕСІРТКІ ЗАТТАРЫНЫҢ ЗАҢСЫЗ АЙНАЛЫМ ТҮСІНІГІ
ЕСІРТКІНІ ЗАҢДАСТЫРУДАҒЫ ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕ
Есірткілік пен есірткі бизнесінің алдын алу мен жолын кесудегі ішкі істер органдарының қызметін ұйымдастыру
Пәндер