Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3
1. Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс.қимыл шаралары ... ..
6
1.1 Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлардың негiзгi ұғымдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6
1.2 Құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар өсiмдiктердi өсiру мен жинау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
20
2. Есірткі құралдарының, психотроптық заттардың және олардың прекурсорларының үлгілерін беру тәртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
26
2.1 Есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен олардың прекурсорларының үлгілері және оларды беру тіртібі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

26
3. Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің әкімшілік алдын алу шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
31
3.1 Нашақорларға қолданылатын медицианалық шаралардың турлері... 31
3.2 Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің әкімшілік алдын алу шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
37
3.3 Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің әкімшілік бұлтартпау шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
48
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 57
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 61
Зерттеудің өзектілігі: Есірткіні емдік мақсатты көздемей тұтыну кезі етек алуда. Сарапшылардың болжамы бойынша бүгінгі күндері Қазақстанда 6 млн-дай адам есірткіге бой алдырған. Бұл дегеніміз Қазақстандықтардың 4 %-ы есірткіні тұрақты тұтынады деген сөз. Бірақ, шындығына келсек, бұл – проблеманың көзге көрініп тұрған жағы, себебі, есірткі тұтынатындардың 15-20%-ы ғана есепке алынады.
Мұндай жағдайдың болуы, сондай-ақ нашақорлар қылмысының күннен күнге көбеюі есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды тұтынуға мүмкіндік беретін притондармен тікелей байланысты. Бұл проблеманы зерттеудің алдын ала нәтижелері көрсетіп отырғандай, мұндай адамдардың едәуір бөлігі есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды притондарда тұтынады екен.
Қазіргі мемлекеттегі көптеген әлеуметтік-экономикалық проблемалар, қылмыскерліктің асқынуы жағдайында есірткінің заңсыз айналымы саласындағы қылмыскерлікпен күрес проблемасы алдыңғы орындардың біріне шықты, ол елдің ұлттық қауіпсіздігіне қатер түсіруде.
Бірақ, бұл келтірілген көрсеткіштер осы саладағы шындықты көрсете алмайды, себебі қылмыстың бұл түрінде аса жасырындық сипат бар, сондықтан да оны ашуда құқық қорғау органдары өте белсенділік танытуы тиіс.
Диплом жұмысының зерттеу тақырыбының өзектілігі сонда, бұл есірткінің заңсыз айналымындағы құық бұзушылықты ескерту және нашақорлықтың алдын-алу жүйесіндегі ІІО рөлін жан-жақты талдау.
Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды тұтыну үшін притон ұйымдастырушының (ұстаушының) жеке басы жайындағы жүйелі криминологиялық-психологиялық білімнің жеткіліксіздігінен, құқық қорғау органдары бұл проблеманы шешу барысында кең қолдана алатындай нақты ғылыми ұсыныстар жасауға мүмкіндік болмай тұр.
1 ҚР Қылмыстық-атқару кодексі, 01.01.2015 жыл.
2 Қазақстан Республикасының Конституциясы. Алматы. 1995 ж. (02.02.2011 жаңартылған).
3 Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ҚР кодексі, 10.01.2015ж.
4 ҚР Мемлекеттік қызметкерлер туралы Заң, 01.01.2015ж.
5 Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы ҚР Заңы, 29.09.2014 ж.
6 ҚР жергілікті мемлекеттік басқару туралы ҚР заңы, 01.01.2015ж.
7 ҚР нормативтік құқықтық актілер туралы ҚР Заңы, 01.01.2015ж.
8 Есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен олардың прекурсорларының үлгілерін беру тәртібі, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17 қазандағы № 1187 Қаулысы.
9 Қоғамдық бірлестіктер туралы ҚР Заңы 2014 жылғы 24 шілде
10 А. Ибраева, Г. Әлібаева, Қ.Айтхожин «Құқықтану» Алматы 2006 ж.
11 Баянов «Мемлекеттік құқық негіздері» Алматы 2003ж.
12 Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды әкімшілік қадағалау туралы ҚР Заңы, 12.07.2009 ж.
13 Қоғамдық бірлестіктер туралы ҚР Заңы 2012 жылғы 12 қаңтар
14 «Алкоголизммен, наркоманиямен және токсикоманиямен ауыратын адамдарды мәжбүрлеп емдеу» туралың ҚР Заңы 29.03.2010 ж.
15 Единая конвенция о наркотических средствах (Нью-Йорк, 30 марта 1961 г. с изменениями от 25 марта 1972 г.).
16 Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 г.).
17 Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 8 января 1998 г.
18 О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Закон РК от 04.12.2008 г.
19 Об охране здоровья граждан в РК: Закон РК от 06.11.2003 г.
20 О присоединении Республики Казахстан к Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Закон РК от 29.06.1998 г.
21 О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о психотропных веществах: Закон РК от 29.06.1998 г.
22 О присоединении Республики Казахстан к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года: Закон РК от 1.07.1998 г.
23 О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотребления ими: Закон РК от 13.01.2014 г.
24 Об отнесении к небольшим, крупным, особо крупным размерам, количествам наркотических средств, психотропных веществ, обнаруженных в незаконном хранении: Сводная таблица заключений Государственной комиссии РК по контролю за наркотиками от 01.11.2000 г.
25 О ветеринарии: Указ Президента РК, имеющий силу закона, от 10.07.2002 г.
26 О применении законодательства по делам, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ: Постановление Пленума Верховного Суда РК, 21.04.2011 г.
27 Уголовно-правовые меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Республики Казахстан // Журнал Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция. Караганда. 2011. № 4 (23)
28 Назарбаев Н.А. Критическое десятилетие. – Алматы: Атамура, 2003. – 111с
29 Бабаян Э.А.Правовые аспекты оборота наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров: Государственные и ведомственные акты. Методические материалы. Комментарии. Ответы на вопросы. Часть 2 / Э.А. Бабаян, А.В. Гаевский, Е.В. Бардин. - М.: МЦФЭР, 2003. - 320 с. Экземпляры: всего:1 – ЧЗ№4(1)
30 Гирфанов Р. Проблема молодежной наркомании/ Р. Гирфанов //Саясат. - 2006. - №12. - С.36-39
31 Исимов С.А.Наркотическая преступность: Монография/ С.А. Исимов, Е.И. Каиржанов. - Шымкент: Гасыр-Ш, 2006. - 296 с
32 Абдиров Н.М. Концептуальные проблемы борьбы с наркотизмом в Республике Казахстан. Алматы, 1999.
33 Абдиров Н.М., Мами К.А., Сарсеков Б.С. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями, связанными с наркотиками: Учебно-практическое пособие. Алматы: "Баспа", 1998. 160 с.
34 Абдиров Н. Казахстан: государство-транзит незаконных наркотиков // Фемида. 1999. № 6. С. 45-55.
35 Икенов А. Проблемы нравственности в рыночных условиях // Вестник МЮ // N 3, 1995.
36 Исаева Г., Карикболов Б. Казахстан: наркобизнес Алматы, 1996, 240с.
37 Курманбекова Ш. Наркопожар: проблемы применения закона // Фемида. 1999. № 4. С. 44-48.
38 Кадыров М.М. Уголовная ответственность за посев и выращивание наркосодержащих культур. Лекция, Ташкент, 1987, 29 с.
39 Оланбекова Г. Государственная политика борьбы с наркотиками // Фемида. 1999. № 11-12. С. 42-43.
40 Таранов А.А.Қазақстан Республикасының әкімшілік құқығы. Академиялық курс. Алматы, «КазГУ Баспа үйі» ЖШС,-2003,-284бет.
        
        Мазмұны
|Кіріспе.................................................................|3 |
|................................................ | ... ... ... ... ... және ... заңсыз | |
|айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары…… |6 ... ... ... ... прекурсорлардың негiзгi | ... ... | ... ... ... ... заттар мен прекурсорлар бар | ... ... мен |20 ... ... | ... ... ... психотроптық заттардың және олардың | ... ... беру ... |26 ... ... ... ... заттар мен олардың | ... ... және ... беру | ... ... | ... Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің әкімшілік алдын алу | ... ... | ... ... қолданылатын медицианалық шаралардың турлері... |31 |
|3.2 Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің әкімшілік алдын алу | ... ... | ... ... ... нашақорлықпен күресудің әкімшілік бұлтартпау | |
|шаралары................................................................|48 |
|.............................................. | ... ... | ... |61 ... ... | ... ... Есірткіні емдік мақсатты көздемей тұтыну кезі етек
алуда. Сарапшылардың болжамы бойынша бүгінгі ... ... 6 ... ... бой алдырған. Бұл ... ... 4 ... ... ... ... сөз. Бірақ, шындығына келсек, бұл ... ... ... ... ... себебі, есірткі тұтынатындардың 15-
20%-ы ғана ... ... ... ... ... нашақорлар қылмысының күннен күнге көбеюі
есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін ... ... ... ... ... байланысты. Бұл проблеманы зерттеудің алдын
ала нәтижелері көрсетіп отырғандай, мұндай ... ... ... ... ... жүйкеге әсер ететін заттарды притондарда тұтынады екен.
Қазіргі мемлекеттегі ... ... ... ... ... ... заңсыз айналымы саласындағы
қылмыскерлікпен күрес проблемасы алдыңғы орындардың біріне шықты, ол ... ... ... ... бұл келтірілген көрсеткіштер осы саладағы шындықты көрсете алмайды,
себебі қылмыстың бұл ... аса ... ... бар, ... да ... ... қорғау органдары өте белсенділік танытуы тиіс.
Диплом жұмысының зерттеу ... ... ... бұл ... айналымындағы құық бұзушылықты ескерту және нашақорлықтың алдын-алу
жүйесіндегі ІІО рөлін жан-жақты талдау.
Есірткі заттарды ... ... әсер ... ... ... үшін ... (ұстаушының) жеке басы жайындағы жүйелі криминологиялық-
психологиялық білімнің жеткіліксіздігінен, құқық қорғау органдары ... шешу ... кең ... ... ... ғылыми ұсыныстар
жасауға мүмкіндік болмай тұр.
Есірткі қылмысының халықаралық ... ... ... ... ... оның ... ... притондарын ұйымдастырғандық
(ұстағандық) үшін қылмыстық жауапкершілік институтына қатысты өз заңдарын
бірегейлеуі керек, себебі бұл проблеманың ... ... және ол ... де, ... де ... мәселеге айналып ... ... ... ТМД ... ... және практикасын зерделеу
барысында біз бұл қарастырып отырған мәселе бойынша әр елде әртүрлі шешім
бар екендігін ... ... ... ... ... алмасу, ерекшеліктерді
мұқият талдау жалпы есірткі қылмысына, оның ... ... ... ... ... ... ... және әлеуметтік-
криминологиялық шараларын неғұрлым тиімді жүргізуге мүмкіндік береді.
Бірақ, мұндай мүмкіндіктерді дұрыс ... үшін ... ... ... ... олардың жетістіктері мен кемшіліктерін жан-жақты
зерделеу керек. Ең ...... ... ... ... бұл ретте оң
немесе теріс тұжырым жасау үшін әр елдің ... ... ... ... ... – есірткінің заңсыз айналымындағы құық бұзушылықты
ескерту және нашақорлықтың ... ... ІІО ... ... міндеттері:
зерттеу тақырыбына қатысты негізгі ұғымдардың бірыңғай анықтамасын беру;
құқық бұзушылықтың бұл
тиісті әкімшілік-құқықтық нормаларды жетілдіру жөнінде ... ... ... ... ... ... жетілдіру жөнінде ұсыныстар
даярлау.
Диплом жұмысының пәні: Әкімшілік құқықта, ... ... ... ... ... ... және құқық
теориясында, философияда бар теориялық және методологиялық ... ... ... ... құндылығын арттырып отыр.
Заңнаманың басқа салаларының нормаларын пайдалана отырып негізгі ұғымдарды
ашу және ... ... ... жүйесі туралы ілімді толықтыруға мүмкіндік
береді, әкімшілік ... ... ... ... үй ... ... ... нормаларын диплом жұмысының тақырыбына қатысты қарастыру
керектігін көрсетеді. Берілген тұжырымдардың практикалық ... ... іске ... ... ... ... және
оларды шешу жолдарын көрсеткендікті жатқызуға болады.
Зерттеудің объектісі: Қазақстан Республикасы ішкі істер ... ... ... ... ... ... ескерту және
нашақорлықтың алдын алу жүйесіндегі рөлі.
Зерттеудің әдісі: Диплом жұмысын жазу ... ... ... ... тәсіл, тәжірибе жинақтау сынды әдістер қолданылды.
Диплом жұмысының ... ... ... ... ... ... Республикасының нормативтік құқықтық ... ... және шет ел ... ... ... тәжірибелік маңызы: Баяндалған ережелер, ... ... ... мына салаларында пайдаланылуы мүмкін:
құқық қорғау органдарының қарастырылып отырған саладағы құқық бұзушылыққа
қарсы бағытталған ... ... ... ... ... ... осы ... бойынша кадрлар даярлауда;
тиісті әдістемелік ұсыныстар даярланғанда;
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... оқу орындары үшін оқулықтар, оқу құралдарын, дәрістер,
оқу-әдістемелік материалдар даярлағанда.
Зерттеу жұмысының ғылыми жаңалығы: Диплом ... ... ... мен ... ... ... олардың пайда болуына, әсер
ету үрлістеріне толық баяндама берілген. ... ... ... ... ... ... сәйкес ішкі істер
органдарының жұмысының ... ... ... ... және
талдау жасалынған.
Диплом жұмыстың құрылымы: Диплом жұмысы құрылымы ... ... ... ... және ... ... тізімінен тұрады.
1. Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және ... ... ... ... ... ... iс-қимыл шаралары туралы
Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлардың негiзгi ұғымдары
«Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар және олардың заңсыз ... ... ... ... ... шаралары туралы» Заңында мынадай
негiзгi ұғымдар ... ... - ... ... бойынша жеке тұтыну үшiн есiрткi,
психотроптық заттар мен ... ... ... ... ... ... - ... немесе психотроптық заттар ретiнде жiктелген, оларды
терiс пайдаланғанда туындауы мүмкiн зардаптарына ... ... үшiн ... ... бар, ... ... бақылау
жасалуға жататын Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың тiзiмiне
енгiзiлген өсiмдiктер, заттар ... ... ... - ... ... ... 1961 жылғы Есiрткi
заттар туралы бiрыңғай конвенцияға түзетулер ... 1972 ... ... ... ... қоса 1961 жылғы Есiрткi ... ... ... сәйкес бақылау жасалуға жататын Есiрткi, ... мен ... ... ... шығу тегі ... немесе
табиғи заттар;
есiрткi және психотроптық зат тектестер - құрылымы мен ... ... II, III ... ... ... ұқсас, елiртетiн, күйзелтетiн
немесе жалған елес күйiне түсiретiн ... ... мен ... ... ... пайдаланған кезде халықтың денсаулығы үшiн қауiптi және осы
Заңмен және БҰҰ-ның ... ... ... ... ... ретiнде бекiтiлмеген шығу тегi синтетикалық немесе
табиғи заттар;
есiрткi, ... ... және ... ... ... (бұдан әрi - қамтамасыз ету ... - ... ... сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында сату
үшiн заңды тұлғаларға рұқсат етілген ... бiр ... ... мен прекурсорлар саны;
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы - құрамында есiрткi
бар ... ... ... және ... ... ... мен прекурсорларды әзiрлеуге, өндiруге, өңдеуге, әкелуге, әкетуге,
транзиттеуге, тасымалдауға, жөнелтуге, сатып алуға, сақтауға, ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заңдарына
сәйкес рұқсат етілген және бақылау ... ... ... ... ... мен прекурсорлар айналымы саласындағы
уәкiлеттi мемлекеттiк орган - ... ... ... ... есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорлар ... ... ... ... және оны ... асыруды үйлестiретiн орган;
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әкелу мен әкету - есiрткi,
психотроптық ... мен ... бiр ... ... мемлекетке
өткiзілуi;
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды ... - ... ... көмегiмен есiрткi, психотроптық заттар мен
прекурсорлардың алынуы мүмкiн барлық ... ... ... ... мен ... ... ... психотроптық заттар
мен прекурсорларға айналдырылуы;
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз ... ... ... ... бұза ... ... асырылатын есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы;
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды өндiру - химиялық заттардан
және ... ... не ... ... ... ... ... есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды сериялап
алуға бағытталған процесс;
есiрткi, психотроптық ... мен ... ... - нәтижесiнде
тазартылатын ... ... ... препараттағы есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорлардың концентрациясын арттыратын ... ... ... ... ... ... ... мен
прекурсорлар болып табылмайтын заттар алу;
есiрткi, психотроптық заттар мен ... ... - ... ... мен прекурсорларды мақсатқа сай қолдану;
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды тасымалдау мен жөнелту -
тасымалдау тәсіліне және ... ... ... ... ... есiрткi, психотроптық заттардың немесе прекурсорлардың
орнын ауыстыру жөнiндегi кез келген iс-әрекеттер;
есiрткi, психотроптық заттар мен ... ... ... ... ... ... нормативi) - нақты заңды тұлғалардың тұтынуы үшiн қажеттi,
есiрткi, ... ... мен ... ... ... ... органға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
мәлiмделген белгiлi бiр ... ... ... мен ... ... ... заттар мен прекурсорлар транзитi - ... ... мен ... бiр ... ... ... ... аумағы арқылы өткiзiлуi;
есiрткi немесе психотроптық заттарды терiс ... ... ... ... ... ... - есiрткi немесе психотроптық заттарды
дәрiгердiң тағайындауынсыз қасақана заңсыз тұтыну;
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды заңсыз айналымда ... ... iрi және өте iрi ... жатқызу туралы жиынтық кесте -
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың сот сараптамасы ... және ... ... не ... ... туындауына
негiз болып табылатын (шағын, iрi, өте iрi) мөлшердегi ... ... ... - есiрткi, психотроптық заттар мен ... ... ... ... ... ... ... Есiрткi, психотроптық
заттар мен прекурсорлар тiзiмi (бұдан былай - ... - ... ... ... және ... ... мен тiзiмге
бiрiктiрiлген, Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға жататын есiрткi,
психотроптық ... мен ... ... ... заттары бар өсiмдiктердi өсiру - апиын көкнәрi мен ... ... ... ... ... ... жасалуға жататын Есiрткi, психотроптық ... мен ... ... құрамында есiрткi бар басқа да өсiмдiктердi егу және
өсiру;
құрамында есiрткi, психотроптық ... бар ... ... - ... сәйкес Тiзiмге енгiзiлген, құрамында есiрткi бар жабайы
өсетiн немесе егiлетiн өсiмдiктердi ... ... ... - ... ... наркологиялық көмек көрсететiн ... ... ... ... ... кабинеттер);
мәжбүрлеп емдеу - нашақорлықпен ауыратын адамды ерiктi түрде емделуден
жалтарған не ... ... ... заттарды заңсыз тұтынуын
жалғастырған жағдайда сот ... ... ... ... ... куәландыру - есiрткiден мастану күйiн анықтау мақсатында ... ... ... ... тексеруден немесе емдеуден жалтару -
есiрткi немесе психотроптық заттарды терiс пайдаланушы адамның құқық қорғау
органдары қызметкерiнiң ... ... ... ... ... қасақана орындамауы, сондай-ақ дәрiгердiң белгiлеулерi ... ... ... - ... деген диагноз қою немесе оны терiске
шығару мақсатында адамды стационарлық жағдайда тексеру;
нашақорлық - организмнiң ... және ... ... ... әкеп соқтыратын есiрткi немесе психотроптық ... не ... ... ... ... ауру;
нашақорлықпен ауыратын адам (нашақор) - қандай да болсын ... ... ... сол ... ... және (немесе)
психикалық тәуелдi, белгiленген тәртiппен ... ... ... ... қойған адам;
өз еркiмен емдеу - нашақорлықтан, уытқұмарлықтан немесе есiрткiге ... ... ... ... немесе оның заңды өкiлiнiң ... - ... және ... ... өндіру, дайындау, өңдеу
кезінде пайдаланылатын, ... ... ... ... ... ... ... iшiнде БҰҰ-ның Есiрткi және
психотроптық заттардың заңсыз айналымына қарсы күрес туралы 1988 ... ... ... ... ... ... психотроптық заттар
мен прекурсорлар тiзiмiне енгiзiлген заттар;
препарат - Тiзiмге ... ... бiр ... ... ... ... немесе прекурсорлар бар кез келген физикалық күйдегi
қоспа;
психотроптық заттар - ... ... ... ... ... шарттарына, соның ... 1971 ... ... туралы конвенцияға сәйкес бақылау жасалуға жататын
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар тiзiмiне ... ... ... ... ... ... органдар - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, өздерiне
берiлген құзырет шегiнде есiрткi, психотроптық ... мен ... ... ... ... ... мемлекеттiк органдар;
уытқұмарлық - есiрткi және психотроптық заттардың әсерiне ... ... әсер ... және ... заңнамалық актілер мен халықаралық
конвенциялардың тiзiмдерiне енбейтiн дәрілік препараттар мен ... ... емес ... ... тыс ... ... жататын есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды жiктеу.
1. Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар Қазақстан Республикасында
бақылауға жататын Есiрткi, ... ... мен ... ... ... ... ... Есiрткi, психотроптық заттар
мен прекурсорлардың ... ... ... төрт ... және ... ... ... 18, 19, 20-баптарында көзделген жағдайларды ... ... ... және ... 1961, 1971 жылдардағы
халықаралық Конвенцияларына сәйкес Қазақстан ... ... ... ... және ... заттар енгiзiледi.
II Кестеге Қазақстан Республикасының заңдарына және БҰҰ-ның 1961, ... ... ... ... айналымы шектеулi және қатаң
бақылауда тұрған есiрткi және психотроптық заттар ... ... ... ... ... және ... 1961, 1971
жылдардағы халықаралық Конвенцияларына сәйкес айналымы бақылауды ... және ... ... ... кестеге Қазақстан Республикасының заңдарына және БҰҰ-ның 1988 ... ... ... ... ... ... прекурсорлар
енгiзiледi.
Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға ... және ... ... ... ... есірткі, психотроптық заттар мен
прекурсорлар бар ... ... ... ... ... ... ... емдік және профилактикалық заттар ... ... ... ... енгізілген.
Препараттарға қатысты олардың құрамындағы есiрткi, психотроптық заттар мен
прекурсорларға қатысты белгiленетiн бақылау түрлерi көзделедi.
Егер препараттың құрамында бiр ... ... ... ... ... ... ... оған неғұрлым қатаң бақылауға ... ... зат пен ... ... ... ... есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың аз ... ... ... шектен тыс пайдаланған жағдайда болмашы қауiп төндiретiн және
олардан аталған заттар оңай ... ... ... емес дәрiлiк
препараттар осы Заңға сәйкес бақылауға ... ... ... оларды бақылаудан алу тәртiбiн Қазақстан Республикасының ... ... ... психотроптық заттар, сол тектестер,
прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен оларды шектен тыс ... ... ... ... ... Республикасының есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер,
прекурсорлар және олардың заңсыз айналымына ... ... ... ... ... ... Конституциясына негiзделiп, осы Заң мен
өзге де нормативтiк құқықтық актiлерден, ... ... ... ... шарттардан тұрады. [5]
Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы ... ... ... ... ... ... ережелерi
қолданылады.
Есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер, ... ... ... және ... ... айналымы мен терiс пайдаланылуына
қарсы iс-қимыл шараларының негiзгi ... ... ... ... ... ... ... және олардың заңсыз айналымына қарсы iс-қимыл;
1) есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен ... ... ... ... ... жасау;
2) есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер прекурсорлар айналымын және
олардың заңсыз ... мен ... ... қарсы iс-қимылды
мемлекеттiк реттеу;
3) есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың ... ... ... ... және өзге де ... ... ... және
ведомствоiшiлiк үйлестiру;
5) есiрткi, психотроптық заттардың, прекурсорлардың заңсыз айналымын оларды
шектен тыс пайдалануды тыюға ... ... ... мен жүргiзу
мiндеттерiн кешендi түрде шешу;
6) нашақорлықтың және сонымен байланысты құқық бұзушылықтардың етек ... ... ... алу ... қамтамасыз ету;
7) нашақорлықтың және оған байланысты құқық бұзушылықтардың етек ... ... ... ... кеңейту, оның iшiнде қоғамдық, дiни,
халықаралық және ... ... мен ... ... ... ... арқылы
кеңейту;
8) есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар айналымын
бақылау, олардың заңсыз айналымы мен ... тыс ... ... iс-
қимыл шаралары саласындағы ... ... ... жүзеге асырылады.
Есiрткi, психотроптық заттар, сол тектестер, прекурсорлар айналымы
саласындағы қызметтi мемлекеттiк ... мен ... және ... ... мен ... тыс ... қарсы iс-қимыл.
Есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы мемлекеттiк реттеу және
олардың заңсыз айналымы мен ... тыс ... ... ... ... заттар, прекурсорлар айналымын мемлекеттiк реттеу
және олардың ... ... мен ... ... ... iс-қимыл
шаралары осы Заңға, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарына, Қазақстан
Республикасы Президентінің жарлықтарына және ... ... ... ... ... ... [5]
Қазақстан Республикасының Үкіметі уәкілетті мемлекеттік орган тиiстi
мемлекеттiк ... ... ... ... ... ... прекурсорлар айналымы және олардың заңсыз айналымы мен ... ... ... ... ... ... ... қызметiнiң
тәртiбiн регламенттейтiн нормативтiк құқықтық актiлердi бекiтедi.
Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар ... ... ... ... ... негiзгi мiндеттердi атқарады:
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар ... ... ... және олардың заңсыз айналымы мен шектен тыс пайдаланылуына
қарсы iс-қимыл шараларын жүзеге асыруды ұйымдастырады;
денсаулық ... ... ... ... ... прекурсорлар
айналымы және олардың теріс пайдаланылуы саласындағы қызметтi реттеу
бойынша, нашақорлықпен және ... ... ... ... ... ұйымдастыруға және оны көрсету ... ... мен ... ... ... ... жәрдемдеседi;
Қазақстан Республикасында бақылау жасалуға тиісті есірткі, психотроптық
заттар мен прекурсорлар тізіміне және ... ... ... ... ... ... мен прекурсорларды шағын, ірі және өте ... ... ... ... ... уәкілетті органдардың ұсыныстары
бойынша өзгерістер мен толықтырулар жөнінде ұсыныс енгізеді;
Қазақстан Республикасының уәкiлеттi органдарымен ... ... ... ... мен ... айналымының барлық түрлерiнiң ауқымына
болжам жасайды;
уәкiлеттi органдармен бiрлесе отырып, ... ... ... мен ... ... ... нормаларын анықтайды;
қолданыстағылармен салыстырғанда есiрткiлiк әсерi кемiрек, неғұрлым тиiмдi,
қаупi төменiрек ... ... ... мен ... ... ... ... бақылайды;
Қазақстан Республикасына арналған халықаралық квоталарды БҰҰ-ның Есiрткiнi
бақылау жөнiндегi халықаралық комитетi ... үшiн ... ... ... мен ... ... ... нормаларын Үкiметке
ұсынады;
қызметi нашақорлық проблемаларымен байланысты қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... айналымы және олардың заңсыз
айналымы мен ... тыс ... ... ... ... ынтымақтастықты жүзеге асырады;
денсаулық сақтау саласындағы есiрткi, психотроптық заттар мен ... ... ... ... ... есiрткi, психотроптық
заттар және прекурсорлар айналымы саласындағы қызмет түрлерiн лицензиялауды
жүзеге асырады;
Қазақстан Республикасының есiрткi, психотроптық заттар мен ... ... заң ... және өзге де нормативтiк құқықтық
актiлердi бұзғаны үшiн заңды және жеке ... ... ... ... органдарға ұсыныстар енгiзедi;
мемлекеттiк органдарға және өзге де ұйымдарға есiрткi, психотроптық ... ... ... ... ... ... заңнамасын
бұзушылықтарды жою жөнiнде ұсыныстар, нұсқамалар енгiзедi;
уәкiлеттi органдармен бiрлесе отырып, есiрткi, психотроптық ... ... ... ... ... ... және ... заңсыз
айналымы мен терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимылдарды ... және ... ... ... ... ... ... және
олардың терiс пайдаланылуына қарсы күрестi үйлестiредi;
есiрткi, психотроптық заттар, прекурсорлар айналымы саласындағы ... мен өзге де ... ... ... ... ... ... заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы
мемлекеттiк және өзге де ... ... ... және ... ... ... ... өңiрлiк комиссиялардың қызметiн
ведомствоаралық үйлестiрудi жүзеге асырады;
өз құзыретi шегiнде ... ... ... ... ... ... ... көмектi тартуды және олардың ... ... ... және ... заңсыз айналымы мен терiс
пайдаланылуына ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы
Президентінің және Қазақстан ... ... ... ... де ... жүзеге асырады.
Есірткі, психотроптық заттардың, ... ... ... және ... ... ... мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-
қимыл шаралары.
Есірткі, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымын ... ... ... және өзге де ... ... ... [5]
Тексеру "Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау
туралы" ... ... ... ... ... ... бақылаудың өзге де нысандары осы Заңға сәйкес жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының:
1) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлардың ... ... ... ... ... ... ... мен прекурсорлардың айналымына мемлекеттік
бақылауды жүзеге ... ... ... ... қарамастан, есірткі,
психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы үшін пайдаланылатын ... ... ... ... ... енгізілген есірткі заттары бар өсімдіктер өсірілетін
жер учаскелеріне тексеріп-қарау ... ... ... ... бар ... жою ... арнайы
құрылған бөлімшелермен іс-шаралар жүргізуге;
5) есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымына ... ... ... ... ... есірткі, психотроптық заттар мен
прекурсорлардың сапасын сипаттайтын техникалық құжаттаманы, сондай-ақ
оларға сараптама жүргізу үшін ... ... ... ... үлгілерін алуға;
6) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есірткі, психотроптық
заттар мен прекурсорлардың айналымы саласында ... ... ... ... беруге;
7) есірткі, психотроптық заттар және прекурсорлар айналымы саласындағы
талаптар бұзылған жағдайда заңды тұлғалардың және ... ... ... ... ... заңдарында белгіленген
тәртіппен тоқтата ... ... ... ... психотроптық заттар мен
прекурсорлардың айналымын реттейтін заңнамалық және өзге де ... ... ... үшін жеке және ... ... ... тарту
жөнінде тиісті органдарға ұсыныс енгізуге құқығы бар.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы қызметтi
лицензиялау.
Есiрткi, психотроптық ... мен ... ... ... ... ... ... 19, 20-баптарында көзделген жағдайларды
қоспағанда, бес жылға дейiнгi мерзiмге ... ... ... ... ... заңды тұлғалар жүзеге асырады.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымына ... ... ... ... кезде өзiнiң қызметтiк мiндеттерiнiң арқасында
есiрткi, психотроптық ... мен ... ... қолында болатын
қызметкерлердiң тиiсiнше тексерiлгенi ... iшкi ... ... ескерiледi.
Өзiнiң қызметтiк мiндеттерiнiң арқасында тiкелей есiрткi, психотроптық
заттар мен ... ... ... ... ... ... созылмалы маскүнемдiкпен айырмайтыны туралы,
сондай-ақ аталған тұлғалар арасында кәсiби ... ... ... ... ... ... ... қызметтi атқаруға Қазақстан
Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен жарамсыз деп ... ... ... психиатр және нарколог дәрiгерлердiң қорытындылары
қажет.
Қазақстан Республикасының Үкiметi ... ... және ... заттарды өндiру мен дайындау үшiн пайдаланылатын аспаптардың,
жабдықтардың ... ... ... әзiрлеу, өндiру, дайындау, сақтау,
тасымалдау, жөнелту, босату, сату, бөлу, сатып алу, ... ... ... әкелу, Қазақстан Республикасының аумағынан әкету
ережелерiн белгiлейдi. [5]
Жаңа есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әзiрлеу.
Есiрткi, ... ... мен ... ... ... ... ... неғұрлым тиiмдi, неғұрлым қауiпсiз және оңай
бақыланылатын жаңа есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар ... ... және ... ... заттарды әзiрлеудi қызметтiң осы түрiне
лицензиясы бар мемлекеттiк ғылыми-зерттеу ... ... ... және ... мақсаттарда пайдалануға арналған жаңа ықтимал
есiрткi және психотроптық дәрiлiк заттарды ... ... және ... ... ... ... ... сәйкес мамандандырылған
емдеу-профилактикалық мекемелерi (ұйымдары) мен ... ... ... және ... ... ... ... психотроптық
заттарды, прекурсорларды тiркеу барлық дәрiлiк заттарға қолданылатын және
нормативтiк ... ... ... ... сәйкес жүзеге
асырылады.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды ... ... ... ... ... медициналық қолдануға рұқсат етiлген
есiрткi және психотроптық дәрiлiк заттарды өндiрудi, ... ... ... ... лицензиясы бар, денсаулық сақтау саласындағы уәкiлеттi
орган белгiлеген тәртiппен тiркелген заңды тұлғалар белгiленген мемлекеттiк
квоталар ... ... ... ... мен ... ... ... заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген
тәртiппен мiндеттi түрде тiркелуге тиiс.
Дайындалған есiрткi және ... ... ... ... ... ... және психотроптық заттардың
әрбiр сериясы үшiн тұтыну бумаларын таңбалау бiрыңғай болуға және ... ... ... ... ... ... талаптарға
сәйкес келуге тиiс.
Тiзiмде аталған заттар құрамында бар дәрiлiк заттарды таңбалау кезiнде ... ... және ... ... ... ... процентпен алынған
құрамы көрсетiледi.
Есiрткi және психотроптық дәрiлiк заттардың буып-түйiлуi мен жазбалары
сәйкес келуге тиiстi шарттар ... ... ... және психотроптық
заттар Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес алынып қойылады.
Есiрткi, ... ... мен ... ... ... әкелу, Қазақстан Республикасының аумағынан әкету және олардың
Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитi.
Есiрткi, ... ... мен ... ... Республикасының
аумағына әкелудi және Қазақстан Республикасының аумағынан әкетудi осы
қызмет түрiне лицензиясы бар ... ... ... асырады.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды Кеден одағына кірмейтін
елдерден Қазақстан ... ... ... және ... аумағынан осы елдерге әкету есiрткi, психотроптық ... ... ... ... ... мемлекеттік орган беретiн
лицензия негізінде жүзеге асырылады.
Есiрткi, психотроптық ... мен ... ... ... мүше
мемлекеттерден Қазақстан Республикасының аумағына ... және ... ... мен прекурсорларды Қазақстан Республикасының аумағынан
Кеден одағына мүше мемлекеттерге әкету ... ... ... ... ... ... уәкiлеттi мемлекеттік орган беретiн
рұқсат негізінде жүзеге асырылады.
Әкелуге немесе әкетуге берілген лицензияны ... ... ... ... ... ... көрсетілген қызметке ... ... ... ... ... тұлғаға беруге болмайды.
Жүктiң әрбiр тобына есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды әкетуге
арналған лицензияның ... ... қоса ... ол да ... ... ... жiберiледi. [5]
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды Қазақстан Республикасының
аумағына әкелу және Қазақстан ... ... ... ... ... мен ... ... мен
экспорттаушылардың арасында әкелу және әкету ... ... ... ... ... ... түскенi туралы және әкелу немесе әкету
операциясының аяқталғаны туралы белгi қойыла отырып, жүзеге асырылады.
Егер есiрткi, психотроптық заттар мен ... ... ... ... ... ... көрсетiлген мөлшерге сәйкес келмесе, бұл
туралы мәлiметтер әкелiнген (әкетiлген) ... ... ... ... ... заттар мен прекурсорларды әкелудi (әкетудi) жүзеге
асыратын кәсiпорындардың атаулары мен мекен-жайлары, осы ... ... ... дәл ... ... ... ... мен
прекурсорларды Қазақстан Республикасының аумағына әкелуге және ... ... ... ... ... ... ... арқылы есірткі, психотроптық заттар мен
прекурсорлар ... ... ... ... психотроптық заттар мен
прекурсорлар айналымы саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган берген ... ... осы ... ... ... жағдайларда жүзеге
асырады.
Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорлар ... ... ... ... ... ... белгіленген тәртіппен
айқындалады.
Осы бапта белгiленген талаптар бұзылған ... ... ... мен прекурсорлар Қазақстан ... ... ... тиiс. ... ... ... заттар мен
прекурсорларды одан әрi пайдаланудың немесе жоюдың тәртiбi ... ... ... ... психотроптық заттар мен прекурсорларды тасымалдау, жөнелту.
Халықаралық тасымалдауды қоса алғанда, есiрткi, психотроптық заттар мен
прекурсорларды тасымалдау, сондай-ақ осы үшiн ... ... ... ... ... ... ... актiлерiмен
реттеледi.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар жүктi тасымалдауды ... ... ... ... ... ... немесе басқа
күзет қызметтерi жүзеге асырады.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды ... ... ... ... ... ... ... тұлғаларға есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы осы қызмет түрiне
тиiстi лицензиялар ... ... ... ... растайтын құжат болған кезде медициналық көрсеткіштер бойынша
жеке қолдану үшін құрамында есiрткi, психотроптық ... мен ... ... ... ... ... ... әкелуді және
Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуді жүзеге асыра ... ... ... ... ... заттар мен прекурсорлар айналымы
саласындағы уәкiлеттi мемлекеттік ... ... ... ... ... уәкiлеттi орган белгiлейді.
Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды почта, соның iшiнде
халықаралық почта ... ... ... ... ... ... мен прекурсорларды сақтау.
Есiрткi, психотроптық заттар мен ... ... ... ... белгiленген тәртiппен осы қызмет түрiне берiлген
лицензияның негiзiнде арнайы жабдықталған үй-жайларда ... ... ... ... ... ... алынған және Қазақстан
Республикасының уәкiлеттi органдары белгiлеген тәртiппен сақтаулы ... ... ... сол ... мен прекурсорларға
қолданылмайды.
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорларды сату және бөлу.
Есiрткi, ... ... мен ... сатуды және бөлудi
Қазақстан Республикасының заңдарына ... осы ... ... берiлген
лицензиясы болған кезде заңды тұлғалар Қазақстан Республикасының Үкiметi
белгiлеген тәртiппен жүзеге асырады. [5]
Азаматтарға құрамында есiрткi, ... ... мен ... ... ... босату тәртiбiн денсаулық сақтау ... ... ... ... ... ... ... мен прекурсорлар бар
дәрiлiк препараттар осындай қызмет ... ... бар ... ... ... ғана ... Азаматтарға құрамында
есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар дәрiлiк препараттарды
босату ... ... ... мен ... ... есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорлар мен ... ... ... мемлекеттiк орган денсаулық сақтау саласындағы
уәкiлеттi органмен және ветеринария саласындағы уәкiлеттi ... ... ... ... ... ... мен прекурсорлар бар дәрiлiк
препараттар азаматтарға рецепт бойынша ғана тек ... ... үшiн, ... осы ... ... лайықты нысандар мен
мөлшерде тағайындалады және ... ... ... ... ... ... ... мақсаттарда пайдаланылып жүрген құрамында есiрткi, психотроптық
заттар мен прекурсорлар бар дәрiлiк препараттарды ең ұзақ ... ... ... бiр ... ... ... беру мен ... мөлшерiн белгiлейдi.
Есiрткi және психотроптық заттарды медициналық мақсатта пайдалану.
Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі, психотроптық ... ... ... ... ... мен ... айналымы
саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен келісу бойынша денсаулық сақтау
және ... даму ... ... орган белгiлеген тәртiппен
медициналық мақсатта пайдаланылуы мүмкiн.
Тiзiмге енгiзiлген, медициналық мақсатта пайдалануға рұқсат ... ... ... ... ... ... ... дәрiлiк
заттарға қолданылатын ережелер, егер бұл ережелер Заңға қайшы келмесе,
таралады.
Тiзiмге енгiзiлген есірткі, ... ... мен ... мақсатта қолдану Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық
актiлерiне сәйкес жүзеге асырылады.
Денсаулық сақтау ұйымдары мен дәрiхана ... ... ... мен ... айналымына бақылау жасауды денсаулық сақтау
саласындағы уәкiлеттi орган жүзеге асырады.
Тiзiмге енгiзiлген құрамында есiрткi, психотроптық ... мен ... ... ... ... құқығы азаматтық мақсаттағы санитариялық
көлiкке қолданылады. Аталған құқықты азаматтық ... ... ... ... iске ... Қазақстан Республикасының заңдарында
белгiленген тәртiппен жауаптылыққа әкеп соғады.
Оқыс оқиғаларда ... ... ... көрсету үшiн ғана пайдаланылатын
құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен ... бар, ... ... препараттар:
азаматтық мақсаттағы көлiкте;
тактикалық сабақтарға (жүзу ауданына) және даладағы (теңiздегi) оқу-
жаттығуларына шығу кезiнде ... ... ... ... ұшу ... ұшқыштың дәрi қобдишасында;
мемлекеттiк мекемелердің, Қарулы Күштердiң, басқа да ... мен ... ... ... ... ... болуы мүмкiн.
Оларды қолдануға рұқсатты және есепке алу тәртiбiн есiрткi, психотроптық
заттар мен прекурсорлар айналымы ... ... ... ... ... саласындағы уәкiлеттi органмен келiсiм бойынша Қазақстан
Республикасының заңнамасына сәйкес белгілейдi.
Рұқсатта ... ... осы ... ... ... ... ... сақталу шарттары, оларды босатудың, алмастырудың тiркелуi, ... ... ... туралы есеп берудiң кезеңдерi көрсетiледi.
Есірткі, психотроптық заттар мен ... мал ... ... ... ... ... үшiн ... есірткі,
психотроптық заттар мен прекурсорлардың тiзбесiн Қазақстан Республикасының
Үкiметi белгiлейдi.
Есірткі, психотроптық заттар мен ... мал ... ... мен ... ветеринария саласындағы уәкiлеттi ... ... ... психотроптық заттар және прекурсорлардың айналымы
саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган ... ... ... мен прекурсорларды ғылым және ... ... ... ... мен прекурсорларды ғылым және оқу
мақсаттарында пайдалану есiрткi және ... ... мен ... ... ... ... ... заңды тұлғаларға осы
лицензияда дәл ... ... ... ... және ... ... прекурсорларды сараптама және
криминалистика ... ... ... ... ... бар заңды тұлғаларға Қазақстан
Республикасының заңдарында көзделген ... ... ... ... де ... ... жағдайда есiрткi заттар мен прекурсорларды
пайдалана отырып не соңғысын ... үшiн ... ... ... ... ... ... мен прекурсорларды пайдалана отырып
не соңғыларын анықтау үшiн сот сараптамасы мемлекеттiк органының сараптама
жүргiзуі, сондай-ақ iшкі iстер және ... ... ... ... бөлiмшелерiнiң криминалистiк ... ... ... асырылады
Ескерту. 19-бап жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының
2000.05.05 № 47 Заңымен.
Есiрткi, ... ... мен ... ... қызметiнде
пайдалану.
Жедел-iздестiру қызметiн жүзеге асырушы органдарға есiрткi, психотроптық
заттар мен прекурсорларды ... алу мен ... ... ... Республикасы заңдарына және заңға орай шығарылатын нормативтiк
құқықтық актiлерге сәйкес жедел-iздестiру шараларын жүргiзу кезiнде, сондай-
ақ олардың ... ... ... ... ... асырушы қызметкерлер мен
адам құрамының арнайы даярлығы және қызмет иттерiн үйрету үшiн ... ... ... ... заттар мен прекурсорларды жою.
Айналымда одан әрi пайдалану орынсыз деп ... ... ... заттар, прекурсорлар мен құрамында есiрткi заттар бар өсiмдiк
тектес заттар, сондай-ақ аспаптар мен жабдықтар Қазақстан ... ... ... ... ... ... тиiс.
Есiрткiнi, психотроптық заттар мен прекурсорларды жою:
1) есірткiнiң, психотроптық заттар мен прекурсорлардың жарамдылық ... ... ... ... мен ... ... немесе физикалық
әсерге ұшырап, соның салдарынан қайта қалпына келтiру немесе қайта өңдеу
мүмкiндiгiнен ... ... ... ... ... ... айналымнан шығарылып тасталған есiрткi,
психотроптық заттар мен прекурсорлардың медициналық, ... ... өзге ... ... және ... ... ... сондай-ақ Қазақстан
Республикасының заңдарында көзделген өзге де жағдайларда жүзеге ... ... және ... заттар бар өсiмдiктердi өсiруге және
жинауға лицензиясы жоқ кез келген заңды тұлға, осы ... ... ... ... ... пайдаланушылары болып табылатын азаматтар
оларды жоюға ... ... ... ... ... мен прекурсорлар бар
өсiмдiктердi өсiру мен жинау.
Құрамында ... ... ... мен ... бар ... мен ... және ... өнеркәсiптiк, медициналық, оқу және ғылыми
мақсаттар үшiн пайдалануға қызметтiң осы ... ... бар ... Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген мемлекеттiк
квотадан аспайтын көлемде рұқсат берiледi.
Қазақстан ... ... ... ... ... дайындау
мақсатында апиын көкнәрiн, кокаин бұтасы мен каннабис ... ... ... Заңның 18-бабында көзделгеннен басқа жағдайларда тыйым салынады.
Қазақстан Республикасының аумағында құрамында есiрткi, психотроптық заттар
мен прекурсорлар бар басқа да ... ... мен ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Үкiметi қабылдайды.
Құрамында есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлар бар өсiмдiктердi
өсiру мен жинауға ... ... және ... тек қана ... ... және медициналық мақсаттарда ... ... ... ... ... ... ... енгiзiлген прекурсорларды әзiрлеу, өндiру, өңдеу, сақтау,
тасымалдау, ... ... ... ... алу, ... Қазақстан
Республикасының аумағына әкелу, Қазақстан Республикасының аумағынан әкету,
олардың Қазақстан Республикасының аумағы ... ... осы ... ... ... ... ... қабылданатын прекурсорлар, сондай-ақ
есiрткi және психотроптық заттарды өндiру үшiн пайдаланылатын ... ... ... ... ... ... реттеледi.
Заңды тұлғаларға өздерiнiң өндiрiстiк мұқтаждарынан артық ... ... ... ... ... жасайтын заңды тұлғаларға прекурсорларды көтерме сатуға тыйым
салынады.
Тiзiмге енгiзiлген заттардың бiрi заңсыз түрде ... ... ... ... дайындау мақсатында пайдалануға арналғандығына
дәлелдер болған жағдайда, Қазақстан Республикасының заңдарына ... ... әрi ... ... сот шешiм қабылдағанға дейiн оған дереу тыйым
салынады.
Есiрткi, психотроптық заттар мен ... ... ... ... салу және жарнаманы шектеу.
Есiрткi, психотроптық заттар мен ... ... яғни ... жеке ... ... психотроптық заттар мен ... ... ... және ... ... мен тәсiлдерi
туралы, оларды сатып ... ... ... ... ... ... сондай-ақ кiтап өнiмдерiн, бұқаралық ақпарат
құралдары өнiмдерiн шығару мен ... ... ... аталған
мәлiметтердi таратуға немесе осы мақсатта басқа да әрекеттер жасауға ... ... ... мен ... ... ... медицина
және фармацевтика қызметкерлерiне арналған арнайы баспасөз басылымдарында
ғана жүзеге асырылуы мүмкiн. Есiрткi немесе психотроптық заттары бар ... ... ... ... ... таратуға тыйым
салынады.
Осы бапта ... ... бұзу ... ... ... жауаптылыққа соқтырады. [5]
Есiрткi, психотроптық заттар мен прекурсорлардың заңсыз айналымына ... ... ... ... ... ... ... мен прекурсорлардың заңсыз айналымына ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
Есiрткi, ... ... мен ... заңсыз айналымына қарсы
күрестi өздерiне берiлген ... ... ... Республикасының
тиiстi уәкiлеттi органдары жүзеге асырады.
Есiрткi, психотроптық заттардың, прекурсорлардың заңсыз айналымына ... ... ... ... ... үйлестiрудi есірткі,
психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы саласындағы ... ... ... ... ... ... мен прекурсорлардың заңсыз айналымынан түскен
табысты заңдастыру үшін ... және ... ... есiрткi, психотроптық заттардың, сол тектестердiң және
прекурсорлардың заңсыз айналымынан алынған ақшалай ... ... ... не ... ... көздерi мен шығу тегiн, тұрған, ... ... ... шын ... ... ... жасыру немесе
бұрмалау, сондай-ақ осындай ақшалай ... ... өзге ... ... өзге ... қызметпен шұғылдану үшiн пайдалану;
есiрткi ... ... сол ... ... прекурсорлардың
заңсыз айналымынан түскен ақша қаражатын меншiк ... ... ... және ... құрылымдарда орналастыру немесе
осындай қаражатқа өндiру және ... да ... үшiн ... ... ... ... ... пен мүлiктi, есiрткiнiң, психотроптық заттардың, сол
тектестердiң немесе ... ... ... ... ... ... және жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасының заңдарына
сәйкес жауаптылығына апарып соғады.
Көлiк құралдарын, ... және ... жеке ... ... ... ... жүктi, жүргiзушi мен жолаушылардың жеке ... ... ... ... ... ... ... органдардың (мемлекеттiк органдардың бөлiмшелерiнiң) осыған
уәкiлеттi лауазымды адамдары жүзеге асырады.
Есiрткi, ... ... сол ... ... ... ... күдiк тудыратын заттар табылған кезде және одан әрi ... ... ... ... ... жолаушыларда есiрткiге мас болу
белгiлерi байқалса, көлiк пен аталған адамдар қажеттi мән-жайларды анықтау
үшiн құқық ... ... ... ... ... ... жүргiзушi мен жолаушыларды негiзсiз тексерген,
сондай-ақ аталған адамдар мен көлiктi құқық қорғау ... ... ... ... мұндай адамдар өзiне келтiрiлген ... ... ... ... ... заңдарына сәйкес толық
өтеттiрiп алуға құқылы.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... органдары есiрткi, психотроптық заттардың, сол
тектестердiң, ... ... ... ... мен жолдарын,
сондай-ақ оған қатысушы адамдарды анықтау мақсатында, әрбiр ... шет ... ... ... ... ... немесе
халықаралық шарттар негiзiнде бақыланатын жеткiзу әдiсiн пайдалануы, яғни
осы ... ... ... психотроптық заттарды, сол тектестер
мен прекурсорларды мемлекет аумағына әкелуге немесе шетелге әкетуге, бiр
мемлекет арқылы ... жол ... ... ... мемлекет аумағы шегiнде ... ... ... ... сол ... мен прекурсорларды заңсыз тасымалдауға
және жөнелтуге қатысты да пайдаланылуы мүмкiн.
Бақыланатын жеткiзу iсiн ... ... ... Республикасының
заңдарымен және халықаралық шарттармен белгiленедi.
Есiрткiнiң, психотроптық заттардың, сол ... мен ... ... ... ... ... дәлелдер алу үшiн жедел-
iздестiру қызметiн жүзеге асыратын орган қызметкерлерiнiң өз ... ... ... заттарды, сол тектестер мен прекурсорларды
бақылау мақсатында сатып алуды жүргiзуге құқығы бар.
Бақылау мақсатында сатып алуды жүргiзудiң ... ... ... ... ... ... [5]
Заңды тұлғаны тарату.
Азаматтар жаппай болатын жерлерде қызмет ... ... ... ... сол ... мен ... ... айналымы
фактiлерi туралы мәлiметтер анықталған жағдайда мұндай ұйым соттың шешiмi
бойынша тартылуға тиiс, ал ... ... ... ... ... ... ... психотроптық заттар мен ... ... ... ... кiрiстердi заңдастыру (iзiн жасыру) мақсатында заңды
тұлғаның қаржы операциясын жүзеге асыру ... ... ... ... ... сот ... бойынша таратылуы мүмкiн, ал оның ... ... ... ... ... ... психотроптық заттардың, сол тектестердiң және прекурсорлардың
заңсыз айналымына қарсы iс-қимылды ... ... ... ... осы баптың 1 және ... ... ... ... ... ... тәртiппен сотқа заңды
тұлғаны тарату туралы талап-арыз қоюға құқылы.
Есiрткi, психотроптық заттарды, сол тектестердi, прекурсорларды тәркiлеу.
Заңсыз ... ... ... ... сол ... ... заңсыз әзiрлеуге пайдаланылатын заттар, аспаптар ... ... ... ... ... сол ... заңсыз айналымына пайдаланылатын мүлiк пен ақша қаражатын
не олардың заңсыз айналымы нәтижесiнде ... ... ... және ... ... мемлекет кiрiсiне алынуға тиiс.
Заңсыз айналымда пайдаланылған, тәркiлеуге жататын, заңды айналымда әрi
қарай қолдану соттың ... ... ... деп ... есiрткi,
психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар, сондай-ақ оларды
әзiрлеуге ... ... ... мен ... ... ... жойылуға тиiс.
Нашақорлықпен және уытқұмарлықпен ... ... ... ... ... ... заттарды және сол тектестердi ... ... ... iшкi ... ... мен өзге де ... ... немесе денсаулық сақтау органдарына ұйымдардан
немесе жекелеген азаматтардан, есiрткi немесе психотроптық заттарды немесе
сол ... ... ... не ... ... күйде деген хабарлама
түскен адам медициналық ... ... ... ... заттарды немесе сол тектестердi заңсыз тұтыну
фактiсi куәлардың айғақтары ... ... ... елту ... ... ... ... болған жағдайда, сондай-ақ
тексерiлетiн адам организмiнде есiрткi немесе психотроптық заттардың немесе
сол тектестердiң ... ... ... негiзiнде анықталады.
Есiрткi немесе психотроптық заттарды немесе сол тектестердi заңсыз тұтыну
салдарынан есiрткiге елту фактiсiн ... ... ... ... ... ... жүктелген дәрiгердiң ғана құзыретi болып табылады,
ал "нашақорлық" диагнозын дәрiгерлiк-консультациялық комиссия анықтайды.
Есiрткi, психотроптық заттарды ... сол ... ... ... анықтау мен есепке алу тәртiбi денсаулық сақтау, iшкi iстер
мәселелерiн реттейтiн органдардың, ... ... өзге ... ... ... құқықтық актiлерiмен белгiленедi.
Есiрткiнi, психотроптық заттарды немесе сол тектестердi шектен ... ... ... ... және ... ... ... - құқық қорғау органдары қызметкерлерiнiң жолдамасы
бойынша, ал медициналық тексеру нарколог-дәрiгердiң жолдамасы ... ... ... ... ... ... адам ... мекемеге әкелiнуге тиiс.
Медициналық куәландыру мен медициналық тексеру ... ... ... уәкiлеттi органдарының нормативтiк құқықтық актiлерiмен
белгiленедi.
Нашақорлықпен және ... ... ... ... емдеу.
Ерiктi түрде емделуден жалтаратын нашақорлықпен, уытқұмарлықпен ауыратын
адамдарды ... ... ... ... нашақорлықпен немесе
уытқұмарлықпен ауру деп тану тәртiбi және оны мамандандырылған ... ... ... ... негiздерi, мәжбүрлеп емдеудi
тоқтатудың негiзi мен ... ... және ... ... алу және ... ... жүргiзу тәртiбi Қазақстан
Республикасының заңдарымен реттеледi.
Нашақорлықпен, уытқұмарлықпен ... ... ... көмек
көрсету принциптерi.
Нашақорлықпен, уытқұмарлықпен ауыратындарға медициналық-санитариялық көмек
наркологиялық кеселдердiң алдын алуды, азаматтарды тексеруден ... ... ... ... ... ... шегетiн
адамдарды емдеудi, күтудi, ... ... ... ... ... ... ... тәртiппен жүзеге
асырылады.
Нашақорлықпен, уытқұмарлықпен ... ... ... ... ... көрсетуге кепiлдiк бередi және ол заңдылық, адамгершiлiк
және адам мен азаматтың құқықтарын сақтау принциптерi ... ... ... ... мекемеге медициналық көмек сұрап, ерiктi түрде ... ... ... ... ... ... ... көмек көрсетiледi. Кәмелетке толмаған, сондай-ақ заңдар
белгiленген тәртiппен әрекетке ... деп ... ... ... ... ... ... алушыларының немесе қамқоршыларының
келiсiмi бойынша Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен
көрсетiледi.
Өз еркiмен ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен денсаулық
сақтау жүйесiнiң мамандандырылған емдеу-алдын алу ... ... ... ... ... немесе уытқұмарлықпен ауыратын адамдарға
медициналық-санитариялық көмек Қазақстан ... ... ... мен ... ... ... стационарлық емдеу кезеңiнде ауру адамға - жұмысқа жарамсыздық
қағазы, ал емделу ... ... оның ... бойынша емдеу мақсаты
көрсетiлген анықтама берiледi.
Емдеу курсынан өту үшiн наркологиялық ... өз ... ... ... ... ... жасырын емдеу қамтамасыз етiледi. Мұндай емдеу туралы
мәлiмет осы адам ... ... ... ... ... ... тек
iшкi iстер органдары мен өзге де мемлекеттiк органдарға ғана берiлуi
мүмкiн.
Нашақорлықпен ... ... ... ... жеке ... ... және т.б.) ... ақы азаматтардың өз
қаражаты немесе қайырымдылық есебiнен төленедi.
Нашақорлықпен, уытқұмарлықпен ауыратын адамдарға медициналық-санитариялық
көмек көрсетуге құқығы бар ... және жеке ... ... ... ... ауыратын адамдарға
медициналық-санитариялық көмек көрсетуге осы ... ... ... бар ... және жеке тұлғалардың ғана құқығы бар.
Нашақорлықпен, уытқұмарлықпен ауыратын адамдарға медициналық-санитариялық
көмек көрсету ... ... ... беру тәртiбi Қазақстан
Республикасының заңдарымен белгiленедi.
Нашақорлықпен, уытқұмарлықпен ауыратын адамдарға наркологиялық ... ... ... ... көмектiң
түрлерi жарғылық құжаттар мен ... ... Олар ... ... бiлдiрушiлердiң бәрiне берiледi.
Нашақорлықпен, уытқұмарлықпен ауыратын адамдарға медициналық-санитариялық
көмек көрсететiн мемлекеттiк ұйымдарды қаржыландыру бюджет ... ... ... ... ... ... өзге ... есебiнен жүзеге асырылады.
Есірткі, психотроптық заттар мен пркурсорлар ... ... үшін ... ... ... мен ... ... саласындағы
бұзушылықтар үшін жауаптылық Қазақстан ... ... және ... ... тартқан жағдайда Қазақстан Республикасында
бақылау жасалуға ... ... ... ... мен прекурсорлар
тізімі және Заңсыз ... ... ... ... ... мен прекурсорларды шағын, ірі және өте ірі мөлшерге жатқызу туралы
жиынтық кесте ... ... ... ... заттар мен олардың прекурсорларының
үлгілерін беру тәртібі
2.1 Есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен олардың прекурсорларының
үлгілері және оларды беру ... әрі ... деп ... Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына қатысушы
мемлекеттердің үкіметтері,
есірткі ... ... ... мен ... ... айналымы және оларды теріс пайдалану Тәуелсіз ... ... ... ... ... олардың
халқының денсаулығы мен әл-ауқатына елеулі қауіп төндіретінін ... ... 30 ... ... Мемлекеттер Достастығына қатысушы
мемлекеттердің есірткі құралдарының, психотроптық ... мен ... ... ... қарсы күрестегі ынтымақтастығы туралы
келісімнің және 2002 жылғы 7 қазандағы ... ... ... ... есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен
олардың прекурсорларының заңсыз ... ... ... ... ... ... негізге ала отырып,
есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен ... ... ... ... ... ... ... Тараптардың ақпараттық өзара
іс-қимыл жасасуын нығайтуды қажет ететінін мойындай отырып,
халықаралық құқықтың жалпыға танылған қағидаттары мен нормаларын ... ... ... ... ... [8]
1-бап Жедел-іздестіру іс-шараларын ... ... ... зерттеулерді жүргізуді қамтамасыз ету үшін, ... және оқу ... ... ... алып қойылған есірткі
құралдарының, психотроптық заттар (бұдан әрі — ... мен ... ... беру тәртібін белгілеу осы Келісімнің нысанасы
болып табылады.
2-бап Тараптардың құзыретті органдары ... ... ... ... ... ... алып ... сондай-ақ басқа
да жолмен алынған есірткінің және олардың прекурсорларының үлгілерін ... ... ... ... өзі үшін осы ... ... ... күннен бастап 30
күннен кешіктірмей оны іске асыру жүктелетін құзыретті органдардың ... және бұл ... ... ... Келісімді орындау мақсатында Тараптардың құзыретті органдары бір-
бірімен тікелей, сондай-ақ дипломатиялық ... ... ... ... ... ... ... Тараптардың құзыретті органдарының ... мен ... ... ... есірткі құралдарының, психотроптық 
заттар мен олардың прекурсорларының үлгілерін беру ... ... ... ... және олардың прекурсорларының үлгілерін осы Келісімге ... ... ... ... арқылы өткізу, сондай-ақ
осы Келісімге қатысушы мемлекеттердің ... ... ... ... ... (басым) тәртіппен жүзеге асырылады. Бұл ретте кеден
органдарына Келісімге ... ... ... құралының, психотроптық
заттың немесе олардың прекурсорының үлгісін есепке алу ... ... ... ... ... ... (тасымалдау), коммерциялық
және (немесе) өзге де құжаттар пайдаланылуы мүмкін.
Келісімдегі 1-қосымшада көзделген ережелер сақталған жағдайда өткізілетін
есірткі мен ... ... ... ... ... ... ... мен олардың прекурсорларының үлгілерін мемлекеттік
бақылаумен өткізуді оңайлату үшін шаралар қабылдай алады.
4-бап Осы ... ... ... ... ... ... көрсету туралы сұрау салулары (бұдан әрі - сұрау ... ... ... салу ... ... жолданады және мыналарды:
а) сұрау салатын және сұрау салынатын Тараптардың құзыретті органдарының
атауын;
б) істін мәнін баяндауды;
в) сұрау саяу ... мен ... ... ... салынатын көмек көрсетудің мазмұнын;
д) сұрау салуды орындау мерзімін қамтуға тиіс.
Тараптар сұрау салуды орындау үшін ... ... ... бере ... ... құзыретті органның басшысы немесе оның орынбасары қол ... ... ... ... Сұрау салынатын Тараптың құзыретті органы сұрау салуды уақтылы, толық
және сапалы ... ... ету үшін ... ... ... салуды орындауға кедергі келтіретін немесе елеулі ... ... ... ... бұл ... ... салатын Тараптың құзыретті
органына дереу хабарланады.
Егер сұрау салынатын Тараптың құзыретті органы сұрау ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылатын қылмыстық немесе
өзге де іс жүргізуге кедергі келтіруі мүмкін деп ... онда ол ... ... ... ... ... алған соң сұрау салуды орындауды
кейінге қалдыра немесе оны орындауды ... ... ... ... байланыстыра алады. Егер сұрау салатын Тараптың құзыретті органы
сұрау ... ... ... ... ... көрсетуін осындай
шарттармен қабылдаса, онда осы шарттар сақталуға тиіс.
6-бап Сұрау салатын Тараптың құзыретті органы ... ... ... органына осы Келісімге сәйкес алынған сұрау ... ... ... ... немесе олар келіскен жағдайларда ғана пайдалану
туралы өтініш білдіре алады. Егер ... ... ... ... ... ... ... нәтижелерін осындай шарттармен қабылдаса, онда ол осы
шарттарды сақтауға тиіс.
Егер сұрау ... ... - осы ... ... ұлттық
заңнамасында осылайша әрекет ету міндеті көзделсе, осы баптың ережелері
сұрау салуды орындау нәтижелерін өзге де ... ... ... Мұндай жағдайда сұрау салатын Тараптың құзыретті органы сұрау
салуда сұрау салуды орындау нәтижелерін осылай ... ... ... ... ... ... ... құзыретті органына міндетті түрде
хабарлайды.
Сұрау салынатын Тараптың құзыретті органы сұрау ... ... ... орындау нәтижелерін сұрау салуда көрсетілмеген мақсаттарда пайдалану
туралы өтінішінен бас тартуға құқылы. [8]
7-бап Егер ... ... ... осы ... салуды орындау мемлекеттік
мүддеге зиян келтіруі мүмкін не ұлттық заңнамаға қайшы ... деп ... ... ... көмек көрсетуден толығымен немесе ішінара бас
тартылуы мүмкін.
Сұрау салуды орындаудан бас тарту туралы шешім қабылданған ... ... ... ... ... 30 ... ... бас тарту
себептерін көрсете отырып, бұл туралы жазбаша хабарланады.
Егер көмек көрсету туралы сұрау салуды орындау сұрау ... ... ... кірмесе, онда осы орган оны сұрау салынатын ... ... ... ... ... және бұл туралы сұрау салатын ... ... ... ... жағдайда сұрау салынатын Тараптың құзыретті ... ... ... ... ... оның пікірі бойынша сұрау салуды
орындау үшін қажетті қосымша мәліметтерді сұратуға ... Егер ... ... ... ... ... келісілмесе, осы Келісімді
орындау барысында туындайтын шығыстарды Тараптар дербес көтереді.
Тараптар қажет болған жағдайда осы Келісімді ... ... ... ... ... алады.
9-бап Тараптардың құзыретті органдары ынтымақтастықты жүзеге асыру кезінде
жұмыс тілі ... орыс ... ... Осы Келісімді қолдану және түсіндіру кезінде ... ... ... ... ... ... консультациялары және
келіссөздері немесе Тараптар келіскен басқа рәсім арқылы шешіледі.
11-бап Осы ... ... ... ... оның ... ... ... табылатын қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек туралы
шарттардан туындайтын осы ... ... ... мемлекеттің құқықтары
мен міндеттемелерін қозғамайды.
12-бап Осы ... оның ... енуі үшін ... ... ... қол ... ... орындағаны туралы үшінші ... ... ... ... ... енеді.
Қажетті мемлекетішілік рәсімдерді кешірек орындаған Тараптар үшін ... ... ... ... ... ... ... енеді.
13-бап Тараптардың өзара келісімі бойынша Келісімге тиісті хаттамамен
ресімделетін өзгерістер мен ... ... ... Осы ... ... ... ... Тарап осы Келісімнің қолданылу уақытында туындаған міндеттемелерді
ретке ... ... ... ... 6 ай бұрын бұл туралы депозитарийге
жазбаша хабарлама жолдап, осы Келісімнен шыға алады.
15-бап Осы Келісім күшіне енген соң ол ... ... ... ... арқылы оның мақсаттары мен қағидаттарын ... кез ... ... үшін ... Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекет үшін осы Келісім
депозитарий қосылу туралы ... ... ... ... 30 күн ... соң
күшіне енеді. [8]
Есірткілер мен олардың прекурсорларының ... ... ... және оның прекурсорларының заңсыз айналымы шеңберінде кейіннен
өндіру орны мен тәсілін, бір ... ... ... ... ... мен ... және басқа да мақсаттарды айқындау үшін ... ... ... ... ... қамтамасыз ету;
заңсыз айналымнан алынған есірткілер мен ... ... ... ... ... ... мен олардың прекурсорларының үлгілерін беруді сұрау салу бойынша
Тараптардың құзыретті органдарының өкілдері ... ... мен ... ... осы ... ... ... бойынша тасымалдау мемлекеттік бақылаумен жүзеге асырылады. Осы
мақсаттарда Тараптардың құзыретті органдары есірткілер мен ... ... ... ... ... ... ... Келісімге қатысушы мемлекеттердің мемлекеттік шекаралары (кедендік)
арқылы өткізу пункттерін, жүру ... ... және ... өзге ... ... және олардың прекурсорларының үлгілерін беру кезінде қойылатын
негізгі талап шикізатты, оны алу ... ... ... оны буып-
түю мен пішінін ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Есірткі мен олардың прекурсорларының ... ... ... ... ... Жедел қызығушылық тудыратын жекелеген
жағдайларда есірткі мен олардың прекурсорлары өзге ... ... ... ... ... оның прекурсорының әрбір үлгісінің салмағы 50 граммнан
аспауға тиіс. Жедел ... ... ... ... ... оның ... өзге салмақтағы үлгісі берілуі мүмкін.
Бір партияда болса да, сыртқы түрінде немесе құрамында айырмашылықтары бар
есірткіні және ... ... бір ... ... ... және ... прекурсорларының үлгілері сыртқы ықпал етуден
сенімді ... ... ... таза ... ... ... ... кейін сұрау салынатын Тараптың (жөнелтуші) ... ... ... ... ... ... ... құралының, психотроптық заттың
немесе ... ... ... ... алу ... ... ... орамасы белгіленген нысандағы есірткі құралы,
психотроптық зат немесе ... ... ... ... тиіс.
Барлық қажетті ақпарат тиісті байланыс арналарын пайдалана отырып, жеке
беріледі.
Бастапқы орама ... ... жеке ... ... мөрленетін көліктік
орамаға салынады.
Ілеспе құжаттама есірткілердің және ... ... ... және орамаға салу күнін, есірткінің немесе оның прекурсорының
және ораманың сыртқы түрі ... ... ... ... ... ... ... үлгілерінің тізбесін қамтиды. [8]
3. Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің әкімшілік алдын алу шаралары
3.1 Нашақорларға қолданылатын медицианалық ... ... ... ... ... ... туралы кодексінің 59-
бабына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық ... ... ... ... ауыратындарға медициналық сипаттағы
мәжбүрлеу шараларын қолдану көзделген. [3].
Созылмалы маскүнемдікпен, нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ауырады деп
танылған және өз ... ... ... адам басқа жеке тұлғалардың
құқықтарын не қоғамдық тәртіпті бұзатын әкімшілік құқық ... ... сот ... ... қатар оған денсаулық сақтау органдарының
мамандандырылған мекемесінде мәжбүрлеп ... ... ... мүмкін.
Мәжбүрлеп емдеу мерзімі маман наркологтардың ұсыныстары ескеріле отырып
белгіленеді, ... ол екі ... ... ... Мәжбүрлеп емдеуді тоқтатуды
сол адам емделіп жатқан емдеу мекемесі жүргізеді.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының түсінігі.
Қылмыстық заң есі ... емес ... ... ... ... ... мұндай іс-әрекеттерді есі дұрыс күйде ... ... сот ... ... ... жазасын өтеген кезде өз әрекеттері жөнінде өзіне есеп
беру немесе өзі әрекетін басқару мүмкіндігінен айыратын ... ... ... дұрыстығын жоққа шығармайтын психикасының бұзылуынан
зардап шеккен адамдарға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын ... ... ... медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын
қолданғанда сот олардың жаңадан қоғамға қауіпті іс-әрекеттерді ... ... ... жеке ... ... және дұрыс емдеуді
жүзеге асыру мақсатын көздейді, психикалық ... ... ... ... ... ... және әлеуметтік әділеттілік принциптеріне қайшы
келеді. Сондықтан да есі дұрыс емес ... ... ... олар ... ... ... іс-әрекеттерді жасағаннан кейін есі ауысқан аурумен ауырған
адамдарға да жаза тағайындау ... ... ... ... адамдар өзіне-
өзі есеп беру немесе өз әрекетін басқару мүмкіндігінен айыратын есі ауысқан
аурумен ауыруына ... ... ... ... ... ... сондықтан да оған тағайындалған жаза өз мақсатына жетпейді. Егер
мұндай адамдар дертінен айықса, оларды қылмыстық ... ... ... ... және ... жауаптылықтан жіне жазадан босататын басқа да
негіздер болмаса сот оларға жаза тағайындалуы ... ... ... ... уытқұмарлықпен ауыратын
адамдар жасаған ... сот ... ... ... ... ... жазамен қатар еріксіз емдеу шараларын қолдана алады.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары тек сот ... ... ... ... ... ... жаза деп ... болмайды, өйткені
мұнда жазаға тән белгі - ... ... жоқ. ... ... ... ... ... бұзушының мүддесіне сай келеді. Бұл шарт ... ... сот ... ... ... Сондықтан да мұндай шара
тағайындалған ... ... адам ... ... оған
қолданылған шара оларды емдеуге, олардың тарапынан ... ... ... ... ... ... ... құқық қорғайтын
мүддесін қорғау болып табылады.
Сонымен медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары жазадан оны ... мен ... ... және ... ... бойынша ажыратылады.
Медициналық сипаттағы шараларды қылмыстық ... ... ... ... ... қолдану барысында да жазаның
белгісі – түзеу ... жоқ, ... да ... шара жаза ... ... бұл шара ... есі дұрыс күйде істеген адамдарға
тағайындалған жазамен бірге оларды емдеу және жазаның ... ... үшін ... ... ... ... тағайындалады. [3]
Медициналық сипаттағы шараларды қолдануда заңдылық, ізгілік, адам құқықтары
мен бостандықтарын қорғау принциптері басты басшылыққа алынады.
Медициналық ... ... ... ... басқа арнаулы заңдар
негізінде қолданылады. Қылмыстық кодекстің 88-бабы медициналық сипаттағы
мәжбүрлеу шараларын қолданудың ... ... ... ... ... ... ... дұрыс емес жағдайда осы Кодекстің Ерекше бөліміндегі баптарда ... ... ... ... ... ... ... немесе орындау мүмкін
емес болып бұзылған;
қылмыс жасаған және ... ... ... ... ... ... шегетін;
қылмыс жасаған және алкоголизмнен немесе нашақорлықтан не ... ... деп ... ... тағайындалуы мүмкін;
Осы баптың бірінші бөлігінде ... ... ... ... ... ... бұзылуы бұл адамдардың өзге елеулі зиян
келтіру мүмкіндігіне не ... ... ... ... ... ... ... ғана тағайындалады.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары ... ... ... ... ... ... және денсаулық сақтау туралы
заңдарымен белгіленеді.
Осы ... ... ... ... және ... ... ... бойынша
қауіп келтірмейтін адамдар жөнінде сот бұл ... ... ... Қазақстан
Республикасының денсаулық сақтау туралы заңдарында ... ... ... ... туралы мәселені шешу үшін
денсаулық сақтау органдарына қажетті материалдар жібере алады. ... ... ... ... ... ... шаралар
қолдануға мұқтаж адамдарға адамгершілік тұрғысынан қарап, олардың азаматтық
қасиеттерін сақтау, аталған адамдарды емдеу, ... ... ... ... жаңа ... ... болғызбауды қамтамасыз ету болып
табылады.
Медициналық ... ... ... ... ... мәжбүрлеу шараларының түрлері оны тағайындаудың,
өзгертудің және ... ... ... ... ... ... ... Заңда медициналық сипаттағы ... 4 түрі ... ... қадағалау және психиатрда емделу;
жалпы үлгідегі психиатриялық стационарда мәжбүрлеп емдеу;
мамандандырылған ... ... ... ... ... қадағаланатын мамандандырылған үлгідегі психиатриялық
стационарда мәжбүрлеп емдеу түрлерін тағайындауы ... ... ... жасалған қылмысы үшін ... ... ... ... ... не психикасының есі
дұрыстығының жоққа шығармайтындай ... ... ... ... адамдарға
сот жазамен бірге емханалық мәжбүрлеп қадағалау және психиатрда ... ... ... мәжбүрлеу шараларын тағайындауы мүмкін.
Осы көрсетілген мәжбүрлеу шаралары ауруларды емдеумен бірге, ... ... ... ... ... ... ... денсаулығы
мен мінез-құлқына өте мұқият түрде бақылау жасау арқылы жүзеге асырылады.
Медициналық сипаттағы ... ... ... ... негізгі
белгілеріне істелген іс-әрекеттің қоғамға ... және ... ... ... анықталған ауру адамның психикалық
күйі болып табылады.
Қылмыстық кодексте соттың медициналық сипаттағы ... ... ... ... ... еске алуы ... ... адам өзінің психикалық жай-күйі бойынша психиатриялық стационарға
орналастырып емдеуді қажет етпесе, осы ... ... ... болған жағдайда емханалық ... ... ... ... ... ... (91- бап).
Егер адамның психикасының бұзылу сипаты тек психиатриялық стационарда ғана
жүзеге асырыла алтын ... ... ... және ... ... ... ... осы Кодекстің 88- бабында көзделген негіздер
болған жағдайда психиатриялық стационарда ... ... ... ... ... психиатриялық стационарда мәжбүрлеп емдеу өзінің психикалық
жай-күйі мен ... ... ... ... ... ... емдеу мен қадағалауды қажет ... ... ... ... етпейтін адамға тағайындалуы мүмкін.
Мамандандырылған үлгідегі психиатриялық стационарда мәжбүрлеп емдеу өзінің
психикалық жай-күйімен жасаған қоғамдық қауіпті әрекетінің сипаты ... ... ... ... ... ... ... қадағалайтын мамандандырылған үлгідегі психиатриялық стационарда
мәжбүрлеп емдеу психикалық жай-күйімен жасаған қоғамдық қауіпті әрекетінің
сипаты бойынша өзіне немесе басқа ... ... ... ... ... интенсивті қадағалауды талап ететін адамға тағайындалуы мүмкін (92-
бап).
Медициналық сипаттағы еріксіз ... ... ... ... ... ... ... зардап шегетіндерді тұрғылықты тұратын жеріне
міндетті дәрігерлік бақылау жүргізіп, ... ... ... ... ... ... қамқорлығына бере алады.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын ұзарту, өзгерту және тоқтату.
Медициналық ... ... ... ... ... ... ... тұжырымдалған. Медициналық сипаттағы ... ... ... және ... ... кодекстің 93-бабында
көрсетілген, осы заң талабына сәйкес:
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын ұзартуды, ... ... ... комиссиясының қорытындысы негізінде мәжбүрлеп
емдеуді жүзеге асыратын мекеме ... ... ... сот ... ... ... ... белгіленген адам сотқа осындай
шараны тоқтату туралы немесе өзгерту туралы ұсыныс енгізу үшін негіздердің
бар ... ... ... шешу үшін ... 6 айда бір рет психиатр
–дәрігерлер комиссиясында куәландырылып отыруға тиіс.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу ... ... ... ... үшін негіздер болмаған кезде мәжбүрлеп емдеуді жүзеге асыратын
мекеменің әкімшілігі мәжбүрлеп емдеуді ... үшін ... ... ... ... ... ... емдеу басталған кезден бастап 6 ай
өткеннен кейін жұргізілуі мүмкін, мәжбүрлеп емдеуді одан ... ... ... ... сипаттағы мәжбүрлеу шарасын өзгертуді немесе тоқтатуды адамның
психикалық жай-күйі ... ... ... ... ... ... ... немесе медициналық сипаттағы өзге ... ... ... ... ... сот ... асырады.
Психиатриялық стационарда мәжбүрлеп емдеуді қолдану тоқтатылған жағдайда
сот мәжбүрлеп емдеуде болған адам жөнінде қажетті материалдарды оны ... ... ... ... ... ... сақтау туралы заңдарда көзделген тәртіппен шешу үшін ... ... ... ... ... ... медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолданғаннан
кейінгі жаза тағайындауы туралы:
Қылмыс жасғаннан кейін немесе жазасын өтеу кезінде өз ... үшін ... беру ... оларға ие болу мүмкіндігінен айыратын психикалық аурумен
науқастанған адамға, егер ескіру ... ... ... оны қылмыстық
жауаптылық пен жазаны босатуға негіз болмаса, ол сауыққаннан кейін сот жаза
қолдана алады.
Психикасы қылмыс ... ... ... адам ... ... ... ... оны жаңарту кезінде адамға психиатриялық стационарда
болған бір күні бас ... ... бір күні ... ... есептеледі.
Жазаны орындауға қосылған медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары ... ... ... ... ... ... 88-бабының 1-бөлігінде көзделген жағдайларда медициналық
сипаттағы мәжбүрлеу шарасы – бас бостандығынан айыру орнында, ал ... ... өзге де жаза ... ... ... органдарының емханалық-
психиатриялық көмек көрсететін мекемелерінде орындалады.
Сотталған адамның стационарлық емдеуді ... ... ... ... ... сотталған адамды психиатриялық стационарға немесе өзге де
емдеу мекемесіне орналастыру Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... пен ... бойынша жүргізіледі.
Аталған мекемелерде болған уақыт жазаны өтеу ... ... ... ... ... одан әрі емделуі қажет болмай қалған
кезде көшірме Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау туралы ... ... ... ... орындауға қосылған медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасының
қолданылуын тоқтатуды жазаны орындаушы ... ... ... ... ... ... негізінде сот жүргізеді.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану негіздері
Алкоголизм, нашақорлық пен уытқұмарлық ... ... ... ... ... қолданылатын медициналық сипаттағы мәжбүрлеу
шараларын қолдану.
Есі дұрыс емес ... ... ... ... мәжбүрлеу
шараларына қарағанда қылмыстық жазамен бірге ... ... ... және оның ... түрлері болады.
Алкоголизммен, нашақорлықпен, уытқұмарлықпен ауыратын ... ... ... медициналық сипаттағы еріксіз шараны қолданудың негізгі
мақсаты, мұндай аурумен зардап шегетіндерді емдеп, ... ... ... да ... ... жол бермеу болып табылады. Қылмыстық заң
алкоголизм, нашақорлық немесе ... ... ... ... ... ... ... шараны қолдануды талап етпейді.
Алкоголизм, нашақорлық пен уытқұмарлық дертіне шалдыққан ... ... ... үшін ... ... ... ... мәжбүрлеу шараларын қолданудың ... ... осы ... ... ... емдеуге жіберу қажет деген ... және ... ... ... ... денсаулығына зияны
жоқ деген тұжырым бар болғанда ғана қолданылады.
Бас бостандығынан айыруға байланысты емес жазаға сотталған жоғарыда ... ... ... және ... ... ... ... медицина
мекемелерінде еріксіз емделуі тиіс.
Мұндай адамдар бас бостандығынан ... ... ... олар жазасын өтеп
жүрген кезде еріксіз емделуге тиіс, бостандығынан айыру ... ... ... ... ұзарту қажет болған ретте арнаулы емдеу
және емдеу режимі бар медицина мекемелерінде еріксіз емделуге тиіс.
Алкоголизм, нашақорлық пен уытқұмарлық ... ... ... ... ... ... сот үкімі бойынша тағайындалады және
мұндай ретте емдеудің мерзімі және оның ... түрі ... ... тоқтату сол адам емделіп жатқан емдеу мекемесінің ұсынысы
бойынша сотарқылы жасалады.
Спирт ішімдіктерін, наркотик нәрселерді ... ... ... ... және оның ... өз ... ауыр материалдық
жағдайда қалдыратын адамдар қылмыс жасаған ретте сот оған ... үшін бас ... ... байланысты емес жаза қолданумен
бірге оның отбасының, ... ... және өзге ... ... қорғаншылық пен қамқоршылық органының немесе ... ... ... оны ... ... ... деп тануға
құқылы. Сот үкімінің негізінде мұндай адамға ... ... ... ... емес ... ... ... пен
уытқұмарлық дертіне шалдыққан ауруларды еріксіз ... ... ... ... 1995 ... 7-сәуірдегі заң күші
бар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген дерттен ... ... ... ... ... емес, өзара айырмашылықтары
бар.
Қылмыстық заң есі дұрыс емес ... ... ... ... ... мұндай іс-әрекеттерді есі дұрыс күйде жасаған, бірақ сот үкімі
шыққынға ... ... ... ... ... өз ... жөнінде өзіне есеп
беру немесе өзі әрекетін басқару мүмкіндігінен айыратын ... ... ... ... ... ... психикасының бұзылуынан
зардап шеккен адамдарға медициналық сипаттағы ... ... ... ... ... медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын
қолданғанда сот олардың жаңадан ... ... ... жасаудан
сақтандыруы, ондай азаматтардың жеке басын қорғауда және дұрыс емдеуді
жүзеге ... ... ... психикалық ауруға душар болған адамдарға
жаза тағайындалып, ізгілік және әлеуметтік әділеттілік принциптеріне қайшы
келеді. ... да есі ... емес ... ... ... олар ... босатылады.
Қоғамға қауіпті іс-әрекеттерді жасағаннан кейін есі ауысқан аурумен ауырған
адамдарға да жаза тағайындау тиімсіз ... ... ... ... ... есеп беру ... өз ... басқару мүмкіндігінен айыратын есі ауысқан
аурумен ауыруына байланысты айналада болып жатқан құбылысты ... ... да оған ... жаза өз ... ... Егер
мұндай адамдар дертінен айықса, оларды қылмыстық ... ... ... ... және ... жауаптылықтан жіне жазадан босататын басқа да
негіздер ... сот ... жаза ... ... маскүнемдікпен, нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ауыратын
адамдар жасаған ... сот ... ... ... ... адамдарға жазамен қатар еріксіз емдеу шараларын қолдана алады.
3.2 Есірткі ... ... ... ... ... ... ... профилактикалық мекемелерiне ерiксiз емдеуге
жiберудiң негiздерi:
Алкоголизмге, нашақорлық немесе уытқұмарлық дертiне ... ... ... ... ресiмдеудi аурудың туыстарының, еңбек ұжымдарының,
қоғамдық ұйымдардың, iшкi iстер, прокуратура, қорғаншылық және қамқоршылық
органдарының бастамасымен медициналық ... бар ... ... ... ... ұйымдары жүзеге асырады.
Тұрақты тұрған жайы жоқ ... ... ... ... ... ... тұрып жатқан жерi ... iшкi ... ... ... ... ... ерiксiз емдеуге
жiберудiң ... ... ... жiберу туралы мәселенi
аурудың тұратын жерi бойынша ... ... ... соты ... ... ... ... он күн мерзiмнен асырмай оның өзiнiң, сондай-ақ
денсаулық ... және iшкi ... ... ... ... ... ұжымдары, қоғамдық бiрлестiктер өкiлдерiнiң қатысуымен
ашық сот мәжiлiсiнде қарайды.
Мамандандырылған емдеу-профилактикалық ... болу ... ... аспауға, ал қайтара жiберiлген жағдайда үш жылдан аспауға тиiс.
Ауру адамды мамандандырылған емдеу-профилактикалық мекемесiне жiберу, ... ... ... күннен кейiн үш ... ... ... ... ... саналмайды.
Наркологиялық мекемеге ерiксiз емдеуге жiберу туралы өтiнiш жасалған ауру
адам сот мәжiлiсiне келуден жалтарған ... оны iшкi ... ... алып ... үшiн ерiксiз ауруханаға жатқызылған уақыт мамандандырылған емдеу-
профилактикалық мекемесiнде ерiксiз емдеу кезеңiне қоса есептеледi.
Мамандандырылған емдеу-профилактикалық ... ... ... ... ... ... ... аналық құқынан
айырылмаған, 8 жасқа ... ... бар ... ... ... ерлер мен
55-тен асқан әйелдерге, 1 және 2-топтағы мүгедектерге, ... ... ... ... министрлiгi бекiткен тiзбедегi жүйке және
ағза ауруларымен ауыратындрға қолданылмайды.
Мамандандырылған ... ... ... ұйымдастыру
Мамандандырылған емдеу-профилактикалық мекемелерiне ерiксiз емдеуге
жiберiлген ... ... ... ... тәртiбi мен олардың еңбегiн
ұйымдастыру Қазақстан Республикасының Үкiметi ... ... ... ... министрлiгi жүйесiнiң мамандандырылған
емдеу-профилактикалық ... ... ... ... ... ... ... емделiп шыққан
ауруларды ерiксiз емдеудi ... ... мен ... ... ... ... ерiксiз емдеу мерзiмi бiткен кезде;
ерiксiз емдеу жүргiзуге кедергi ... ... ауыр ... байланысты - соттың қаулысымен;
дертiнен тез айығуына байланысты мерзiмiнен бұрын, бiрақ 6 ... ерте ... ... ... ... ... ауру емдеуден жалтарған жағдайда оның емделу мерзiмiн
әкiмшiлiктiң медициналық ... ... ... ... ... ... халық (қалалық) соты бiр жылдан ... ... ... Бұл ретте мекемеде болу уақыты үш жылдан аспауға тиiс.
Мамандандырылған емдеу-профилактикалық мекемесiнде немесе оған барар жолда
жасалған ... үшiн ... ... емдеу жазаны өтеу орындарында жүзеге
асырылады. Еңбекпен түзеу мекемесiнде емдеу ... ... ауру ... ... түрiндегi жазасын өтегеннен кейiн медициналық қорытынды
бар болған жағдайда ... ... ... ... алу және ... ... ... пен уытқұмарлықпен ерiксiз емделген адамдар
мамандандырылған емдеу-алдын алу мекемелерiнен шығарылған соң ... ... ... ... есепке тұруға және оларда
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлiгi ... ... ... ... ... тұрудан және сүйемелдеп емдеуден жалтарған адамдарды iшкi iстер
органдары ықтиярсыз алып келуi ... ... алу ... ... ... ... ... орналастыру
Мамандандырылған емдеу-алдын-алу мекемелерiнен шыққан адамдарды жұмысқа
және тұрмыстық орналастыру тұрғылықты жерi бойынша ... ... ... (облыстық маңызы бар қаланың), республикалық маңызы ... ... ... ... ... жүктеледі.
Маскүнемдік пен нашақорлықты жеңу әр ... күн ... ... мақсаттарының бірі. Маскүнемдік және нашақорлық ... ... оның ... ... орасан моральды және экономикалық шығын
келтіреді. Маскүнемдік және нашақорлыққа ... ... ... қатысса
соғұрлым ол өзінің тамырын терең жібере береді және бұл ... саны ... ... ... ... ... ... және әлеуметтік
жағдайы өскен сайын ол есірткі ... ... ... ... ... ... ал ол өз ... мемлекеттің экономикалық және
мәдениеттік дамуы өзімен өзі маскүнемдік пен ... ... ете ... ... оның ... бұл кұбылыстың даму рөліне
төтеп бере алмайды.
Бүгінгі күнде маскүнемдік және нашақорлықпен күресу мәселесі, оларды алдын
алу күн ... ... ... тұр, әсіресе қандай кеңдікпен есірткі
және есірткі бизнесінің тарауын, әр түрлі ... ... ... ... оқушылар арасында пайдалануының өсуін есепке алса.
Соңғы жылдары ине арқылы ... ... ... ... ол ... ... әсер ететін және санамызда біз оған ... ... ... ... ... тарауы күшейіп келеді, олар: амфетамин,
экстази ж.б. ... ине ... ... өз ... ... қоздырғышының жұғуын және тарауын тудырады (күнделікте
АҚТҚ/ЖҚТБ). ... және ... ... ЖҚТБ ... ... ... АҚТҚ/ЖҚТБ індетімен басқа да жұқтыру және
тарату жолдарының арасында бірінші кезекте ине арқылы ... тұр ... ... ... ... ... жағдайын Алматы қаласы
алады.
Маскүнемдік және ... ... және оны ... ... ҚР ІІМ
басшысы да аса назар аударады. Өткен жылдың ... ... ... ... кейінге қалтырылмайтын шаралар қабылдау мәселелері
бірнеше қатар ҚР ІІМ жедел-кеңестерінде қаралған.
Маскүнемдік және нашақорлықтың алдын алу ... ... ... ету ... бірі медициналық персоналдармен қарым-қатынастарды
ұйымдастыру болады. Оған мысал Алматы қаласының ІІД ... ... ... ... ... ... медицина-әлеуметтік
түзету орталығымен тығыз жұмысы, ол жерде сол немесе басқа мезгілде есепке
қойылған немесе ... және ... ... ... ... ... анықтау
жүргізіледі, учаскелік пунктерде нарколог дәрігерлермен әр апта ... ... ... қабылдау жүргізіледі, ал ол өз
кезегінде уақытты үнемдеуге екі жаққа да тиімді.
Ақтөбе қаласының ІІД ... ... 2013 ... ... ... алынғандардың санының барлығы 2578 маскүнемдер және 1624 нашақорлар
бұл былтырғы жылдың көрсеткішінен ... асып ... ... ... саны ... жылдан-жылға көбейуде, оған дәлел Ақтөбе қалалық
наркологиялық орталығының мәліметтері. ... шын ... ... ... ... ... туыстары жасырын түрде емдеу қызметіне
жүгіреді. Бүгінгі күнде ... ... ... ... ... аурулар есепте тұрады.
Осыған байланысты енді біз осы әлеуметке қарсы құбылыспен күресте мемлекет
қандай амал-тәсілдер қолданады соған тоқталамыз.
Құқыққорғау міндетін ... ... ... ... рөл ... Ол ... жүзеге асады: тәрбиелеу жұмысы, түсіндіру, үгіттеу, ... ... ... Алайда қазіргі уақытта мемлекет қызметінде осы ... ... ... ... ... ... Заң ғылымында бұрынғы кеңес
дәуірінде де және тәуелсіз Қазақстанда ... ... ... ... құқықтық негізіне байланысты қылмысытқ, әкімшілік,
тәртіптік және азаматтық құқықтық деп ... ... ету ... ... ... оларды жүзеге асыру
негіздері, істердің қай ведомствоға жататындығы, мәжбүрлеуді ... ... ... ... ... қорғану құқығы
бекітілген.
Мысалы, қылмыстық жауаптылық қылмыс деп танылған әрекет үшін туындайды.
Қазақстан ... ... ... (259 бап 1 ... ... немесе жүйкеге әсер ететін заттарды сату мақсатынсыз көп мөлшерде
сатып алу немесе сақтау. [3].
Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін ... сату ... ... алу немесе сақтау, дайындау, тасымалдау, жөнелту немесе сату, өсіруге
тыйым салынған өсімдіктерді егу немесе ... ... ... көкнәрдің
немесе құрамында есірткі заттар бар басқа да өсімдіктердің сорттарын өсіру
(баптар: 259-2 бөлім, 260, 261, 262, 263 ҚР ... ... ... ... ... ... есірткілік немесе
өзге мастық күйдегі адамдардың көлік құралдарын жүргізіп ауыр ... ... (298 бап 2 ... ҚР ҚК) және тағы ... ... ... ... қауіпті болып табылады және де
біздің қоғамызға елеулі зардап алып келеді. Сот ... ... ... ... ... ... бас бостандығынан айыру немесе түзеу
жұмыстарына, айыппұл, ал лауазымды адам сонымен қатар белгілі ... ... ... ... ... жазалармен қатар, сот мәжбүрлеп
емдеуді қолдануы мүмкін (ҚР ҚК ... 1 ... ... сот ... ... ... Неке және от басы ... заңға сәйкес ата-ана
құқынан айыра алады. Қылмыстық ... тек сот ... ... ... ... бұзушылық құрамының барлық белгілері бар
әрекет жасағанда пайда болады. Мысалға: ... ... ... ... ... ... есірткі бас өсімдіктер өсетін егістікті күзетуді
қамтамасыз етуге шаралар ... ... ... ... және прекурсорларды өткізу мен тұтынудың жолын ... ... ... мақсатынсыз есірткі құралдарымен, психотроптық заттармен
және прекурсорлар мен заңсыз айналысу; есірткі құралдарымен, психотроптық
заттармен және ... ... және ... ... ... ішу ... қоғамдық орындарға мас күйінде келу; үйде ... ... ... дайындау және сату, жекелеген қоғамдық орындарда
темекі шегуге тыйым салу (ӘҚБтК 318, 319, 319-1, 320, 321, 335, 336, ... [2], ... ... ... үшін ... ... салу,
әкімшілік қамауға алу жазалары қарастырылған.
Әкімшілік құқықтық шара үш элементтен тұрады:
әкімшілік ескерту шаралары.
әкімшілік бұлтартпау (жолын кесу) шаралары.
әкімшілік жауаптылық шаралары.
Енді осы ... ... ... әр ... жеке жеке тоқталамыз.
Әкімшілік ескерту шараларын мемлекет маскүнемдіктің, ... ... ... алу ... ... Оның құрамына әсіресе жастар
мен жасы кәмелетке толмағандар арасында тәрбие жұмысын ... ... ... ... Бұл ... ... ... ішімдікті
шектен тыс пайдаланудың, нашақорлық заттарды медициналық емес пайдаланудың,
жоғары уытқұмарлық ... ... ... ... ... ... өмір сүруді насихаттау: спортпен, туризм, кең түрде
аулаларда үйірме, секция, клубтарды, спорттық жабдықтарды ... ... ... ескерту шараларының маңызды элементі төмендегі
ескерту шаралары болып табылады:
темекі өнімдерін және ... ... 21 ... ... ... салу;
Бұқаралық ақпарат құралдарында ең алдымен теледидарда 23 сағаттан бұрын
темекі өнімдерін жарнамалауға тыйым салу;
Жасырын емдеу бойынша ... мен ... ... ... элементтері бар қатты әсер ететін дәрілерді сататын қоймалар ең
алдымен дәріханаларға, денсаулық ... ... ... ... ... ... демалатын орындарға жіберуді шектеу, сонымен ... және ... ... ... ... ... болуына
қарамастан отырғызуға тыйым салу.
Ішкі істер ... ... ... ... ... ... алты жылда "маскүнемдікке" байланысты қылмыстардың
төмендегеніне қарамастан, әрбір оныншы қылмыс ... ... ІІМ ... ... ... жылы ... ... 1,7
мыңнан астам кісі өлтіру дерегі тіркелген, оның ... 30% ... ... ... ... әрбір кісі өлтіру бірлесіп ішімдік ішкеннен кейін
орын алады, оның 50% ... ... - ... 10% - ... дейді полиция
қызметкерлері.
Сонымен қатар, үш жыл ішінде елде 56 мыңға жуық өрт ... ... 1932 адам көз ... олардың 1138 мас күйде болған.
Соңғы алты жылда мас күйінде көлікке отырған жүргізушілердің кесірінен
шамамен 4833 жол ... ... ... 977 адам көз ... 7072 ... ... кезде ішкі істер органдарында 300 мың адам профилактикалық есепте
тұр, оның 126 мыңы ... ... 38 ... ... ... салада заң бұзушылықтарға жол береді және 32 мыңы-нашақор. ІІМ
мәліметтері ... , ... екі ... ... ... 31 ... ... адам
медициналық мекемелерге жеткізілген , оның 2,1 мың адамы көз жұмған. ... ... ... саны 25% ... ... маскүнемдік пен ішкіліктің алдын алу мақсатында ІІМ
мемлекеттік ... ... өз ... ... оның ... ... ... табысты салауатты өмір салтын қалыптастыру
бағдарламасын қаржыландыруға, ... ... ... ... ... беру және заң жүзінде квота енгізу туралы ұсыныс
көрсетілген. ... ... ... ... ... жүйелерінде ішімдікті
көлемді түрде сату экономикалық мақсатсыздыққа жеткізетін жағдай туғызу
жолдарын қарастыру көзделген.
Еліміздің ұлттық ... ... ... ... ... ... ішінде Қазақстанда маскүнемдер саны 5 есе көбейіпті. ... ... ... арақ атты ... ... ... балалар қатары тіпті 10
есеге артқан. Жалпы, Қазақстанда жарты миллионға жуық адам ... ... ... Оның ... ... 15 мың ... да ... бір деректерге көз жүгіртсек, жыл сайын ... ... 25-28 ... көз ... ... Ал бір ... өзінен басқа 10 адамның өмірін
улайтын көрінеді. Осылайша жақын адамның ... ... ... 4 ... адам ... Ал ... ... қиын дертке
жатады. Жалпы, алкоголизм, наркомания, таксикомания деген дерттерден ешкім
де қорғана ... Бұл ... ... адам ... ... Дегенмен
де ерік-жігері төмен, әлсіз мінезді адамдар бұл кеселге тез ... ... ... орын алуы ... ... ... адамдар жақсы
қызметінен айырылып қалғанда немесе ерлі-зайыптылар бір-бірінен ... ... ... адам ... ... кетеді. Жалпыға мәлім,
қазір күйзеліс пен уайым көп. Ол да ... ... ... ... ... үш дәрежеге бөлінеді. Бірінші дәрежесінде адам ... ... ... ... ... Мысалы, біреулер қанша арақ ішсе
де мас болмайды. Ондайларды жұрт арақты көтереді екен деп жатады. Ал ... адам ... ... төзімділік пайда бола бастағаны деген
сөз.
Маскүнемдіктің екінші ... ... ... тәуелділік пайда болады.
Бұл кезде бас жазу синдромы басталады. Мұндайда адам бір ішсе ... күн ... әдет ... ... ... ... Екі-үш күн
тоқтамай ішкеннің өзі маскүнемдіктің екінші дәрежесіне жатады.
Ал ... ... ... бірнеше уақыт бойы салынып ... ... ... ... Бұл ... адам 100 ... ... тез мас болып қалады. Сонымен қатар соматикалық қосымша ... ... ... деп ... ғой. Ол ... ... ... түрлі елестер пайда болады. Содан кейін адамның мінез-құлқы
өзгеріп, адамгершілік ... ... ... ... ... кетерлік бір жәйт, ер кісілерге қарағанда әйелдер маскүнемдікке тез
салынып ... Ер ... ... ... жыл ... ... ... ішетін болса, әйелдер екі-үш жылдың ішінде ... ... ... Одан ... ... ... ... жазу өте ауыр болады.
Маскүнемдіктен емдеудің бірнеше сатылары бар. Біріншіден, біз ... ... ... Әрі ... ... ... ... кейін оның қайта ішпеуін қадағалаймыз. Содан соң бейімдеу орталығына
жібереміз. Онда науқасты ... ... ... Ол жердегі
психологтар, психотерапевтер науқастың өмірге ... ... ... ... ... ... осының бәрінде науқаста аурудан
айығуға, арақты тастауға деген ниет, ... ... ... қарсы дәрінің түрі көп. Ал саудада бүгінде титуран, эспираль,
алкасон деген ... ... да бар. ... қабылдаған адамның арақ
ішуіне болмайды. Егер ішсе, жүрегі ... қан ... ... ... ... ... Ол ... құсып, өліп кете ... ... ... ... ... жатыр. Осыдан кейін науқас «араққа аллергиям бар
екен» деп ойлайды. Жалпы, ... ... ... ... өткенде
пигменттердің көмегімен адам ағзасында ацетальдегид деген улы зат ... ... ... ... бәрі осы ... бөлініп
шығуына кедергі келтіреді. Ол шыға ... ... ... бойында реакция
жүреді де, ауыра бастайды. Осыдан ... ... ... қоюы ... ... ... да арақсыз тұра алмайтындар да бар. Сондықтан
маскүнемдіктен толық ... үшін ... ... жол ... ... ем ... жөн демекпін.
Адам адам болғалы тұрмысын түзеу, жақсы өмір сүру, ... ... ... ... ұдайы іздестіріп келеді. Өкінішке қарай, ... ... ... ... тәлкекке салатын «жаңалықтар» да ... да ... ... кейде сол өнер табыстарына өздері де ... ... Бір жолы ... ... ... әйгілі әріптесі, академик
Амосовқа: «Еркектер, мүмкін балалар өлімінің өршуінің басты себебі – ... ... ... ... мен ... емес, алкоголизм», – депті.
Расында да, темірдей тәртіп қалыптастырған ... ... ... ... кіріп, төрге озған әдеттің бірі де бірегейі арақ-шарап ... ... ... ... ... өршіп кеткенін көздерімен
көріп жүрген ғалымдар «Ішімдік – социализмнің түбіне жетеді» ... ... ... Тек ... адал ... ғана ащы судан аулақ жүріп, шиша
ішіндегі сайтан суды харам санаған.
Амал ... ... ... ... бері ... ... ... қазаққа жақсылық әкелген жоқ. Ақша тапшылығы табанымыздан
таусылтқан жылдары қаншама адам «жасанды» арақтан жан ... ... ... Балалардың да дәмін татып көруіне, азапқа түсуіне жол ... ... ... ... ... өнімдері бағасының арзандығына
да келіп тіреледі. Қайсыбір елдерде ... арақ ... ... ... оқшаулау орналасып, ішімдік 21 жасқа ... ғана ... ... жағдай мүлде басқаша. Дүкендер түгілі ... де ... ащы суға ... кез ... бала ... сатып ала алады. Өйткені
арзан әрі бақылау жоқ.
Мұндай сұмдыққа биыл ... ... ... Енді ... ... ... ... жыбырласа да көрінген кісінің көңілін көтеретін
ермегіне айналмайды. Бұған ... ... ... ... өндірісімен
айналысатын азаматтар мен салық орындары, Қаржы министрлігінің мамандары
ішімдік ... ... мен оны ... ... ... ... заң ... жатыр. Егер осы құжат қабылданар болса, 21 жасқа толмайынша жастар
бір шиша сыра да ... ала ... Мұны ... ... сала ... ... Олар ең ... жасанды арақтан құтылатындығына сенімді.
Дүкендердегі арнаулы бөлімдер күндіз 10-нан 11-ге, кешкілік 21-ден 23-ке
дейін жұмыс істеуі мүмкін. ... ... ... тұрады, – дейді сала
қауымдастығының вице-президенті Әміржан Қалиев интернет ... ... ... ... да» осы заң ... ... ... мүмкіндіктері
жергілікті өндірушілермен тең дәрежеде болуы қамтамасыз етілмек. Себебі
қазіргі ішімдік өнімдерінің лицензиялық ... 500 мың ... ... 11 мың ... ... ... Қазақстан облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз
қызметі Солтүстік Қазақстан облысында үш күндік «Быт» (Тұрмыс) ... ... ... ... Сол ... яғни ... полиция тұрмыстық зорлыққа бейім 963 адамды тіркеуге алыпты. ... ... бұл шара ... ... ... ... ... жасалатын қылмыстардың алдын алуға бағытталған.
 «Операцияға тартылған 800 полицей мен ... ... үш күн ... ... 12 340 ... тұрған үйлерінде тексереді. Олардың басым бөлігі
маскүнемдер, яғни ... ... әрі ... ... ... баратын жандар болған. Операция ... ... ... 38-і ... жасқа толмағандар болса, 51-і сәтсіз отбасылар
қатарындағылар. ... ... ... ... ... ... шара ... отбасылық-тұрмыстық қарым-
қатынасқа қатысты 111 ... ... ... Әрі олардың 63-і
сотта  қаралып, ... ... ... өз ... атқармай жүрген
46 ата-ана жазаланған. Тағы бір айтар жайт, полицейлер тізіміне ілінгендер
арасында ұсақ бұзақылықтары үшін ... ... 42 адам ... ... ... ... ... үш күннің ішінде бас-аяғы 1570
әкімшілік хаттама толтырылған. Нәтижесінде сот шешімімен отбасында жиі дау-
дамай шығаратын 50 адам 10 ... ... әр ... мерзімге қамалды.
Баспасөз қызметінің мәліметтерінше, «маскүнемдерді емдеудің ... ... ... ... ... қалып отыр». Шаралар барысында арнайы
емдеу мекемелеріне жіберу үшін 145 адамның материалдары жиналып, олардың 43-
і сотқа ... ... ... ... ... ... ... мәселесінің көбеймесе, азаймағандығын байқаймыз. Қазақ  “сатып
алған аурудың емі жоқ” дейді. Сол ... ... ... ... ... ... емес, одан әрі оған құныға ... тек ... де ... ... ... өзі дәлелдеп отыр. Маскүнемдіктен
құтқарам дейтін емші, бақсылар аз ... Ел ... ... ... ... ... Дұрыс па, бұрыс па кім ... ... ... ... ащы ... ... ... қою қиын екені айтпаса
да түсінікті.
Биыл басталатын акциздің айналасындағы сынақ осы саладағы ... үшін ... ... отыр. 2014 жылға арналған Үкімет жоспарындағы негізгі
мәселенің бірі – ... ... ... Бұл шара ... ... ғана ... ... отыр. «Ішімдік ішуді азайту мемлекетке
соншалықты шығын әкеледі» ... ... ... сай ... Онда ... ... жатқан мықты мемлекеттердің экономикасы неге құлдырамайды?
Еліміздегі Салауатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі ... ... ... ... ... Қазақстан халқының өмір ... ене ... Жұрт ... ... ... ... ... компанияларда қызметке қызып келу, жұмыс орнында «бөтелке босату» деген
атымен жоқ. Керісінше, ... соң ... ... ... ... дене
шынықтыру сәнге айналды. Осындай үрдіс ауылдарды да аралап кетсе, нұр
үстіне нұр. ... ... ... ... Қызылжар ауданы,
Новоникольское селосында ... ... Ері» ... ... ... и К» ... шектеулі серіктестігінде бірде-бір
адамның ішімдікті татып алмайтындығын естіп, қайран қалдық. Әр ауыл ... ... ... ... ... ауылдарына өнегелі үрдіс
жетпей тұрған секілді.
Бір кездері әлемді билеп-төстеген ... ... ... ... ... ... әдетке үйірсектей бастағанына өкімет орындары қатты
алаңдаушылық ... ... ... түрде жарлық шығарып, барлық
құзырлы орындарды маскүнемдікке қарсы ... ... ... өндіру
мен сатуға тыйым салынады. Біз үшін ... ... ... ... ... ... қатты бой алдырды. Атеизмнің бізге ... ... – осы. ...... ... ... Сол ... бұдан
тезірек құтылудың амалдарын қарастыру керек. Бұл – біздің ... ... ... ... ... қылмысқа ұрындыратын,
ұрпақты аздыратын қасірет. Оның зардаптарын айтып ... ... ... деген кісі арақтан аулақ жүруі тиіс. ... ... ... да осы бағытта нақты ... ... ... игілікті іске жұмылдырып
судың әлегі сабақ болатындай-ақ болды. Айталық, маскүнемдіктен ... к. ... ... ... ішімдік атаулы әркім еркін сатып
алатындай болмауы керек., қылмыс, адам өлімі, ... ... ... арақ-шарап өнімдеріне енгізілетін акциздік алымдарды біз құптар
еді
Ішімдік атаулыға бағаның көтерілуін жұрттың дені құптайды. Өйткені ... ең ... ... ... ... мен балалардың жетім
қалуы азаймай тұр. Тіпті қоғамның ... ... да тыс ... ... ... ... барысында балалардың да «бас жазуы»
көбейіп бара жатқандығы байқалды. ... ... 6721 ... 59 ... ... ... ... Қалалық наркологиялық орталыққа 12-18
жастағы балалардың да түсіп ... 1654 ... ... ... ... да, ... тұрақты еместігін байқайсыз.
Ендеше, қазақты ... ... ... шара ... Ал ... ... дағдарыс тұр деуге толық негіз жоқ. Есесіне ұлтты ... ... да ... ... ... ... ... білдіретін «narke» сөзі ағылшын тілінде
«narkotik» ... ... ... ... ... сезімсіздендіру
деген мағы-наны береді. Жалпы айтқанда есірткі заттары деп жансыздандыру
ерекшелігіне ие болатын ... ... ... дүние жүзінде күнделікті
қолданыста стимуляторлар да  есірткі ретінде қабылдануда. Өйткені ... ... ... ... ... ... бар.
Есірткі мен стимулятор дегеніміз адамның орталық жүйке жүйесіне әсер ... және ... ... ... ... және физикалық
тәуелділікке жол ашатын, жеке адам және қоғамдық жағынан экономикалық және
әлеуметтік ... ... ... заттар.
Жаман әдеттердің ең зияны болып табылатын есірткі ... ... ... ... және рухани дүниесіне, қоғамға тигізетін зияны өте
көп.
Есірткі қолданудың себептері.
Білімсіздік: есірткінің қаншалықты ... ... ... және ... жеңілтектікпен қарау.
Қызығу: қызығушылықтың туындауына көбінесе айналасындағылар мен ... ... ... ... ... және ... да ойын сауық орындары «ақ өлім»
диірменінің құралдары мен қақпаны ... ... Ол ... ... адамның
диірменнен өту ықтималы өте үлкен болады.
Қысым: жаман достардың қысым жасауы.
Әуестік: бір рет ... ... ... деп ... Бір рет ... ... көрудің өзі адамды қайтпас жолға салуға жеткілікті болады.
Мода: ... ... ... ... ... болса, жаман
әдеттердің жұғуы оңай. Жастардың қауіп-қатерді жақсы көруі, ... ... ... ... ... тырысу, генетикалық құрылымының
есірткіге бейімдігі, иманның әлсіздігі, нашар отбасы және ... ... ... ... ... ... адамды жалғыздыққа итермелеуі,
жоқшылықтың өзін-өзі өлтіруге итермелеуі, ... ... ... итермелейтін негізгі себептер болып табылады.
Дос өте маңызды. Балалар мен жастар ... ... және ... ... ... ... ... үшін жастар көбінесе достарының
қысымына шыдай алмай есірткі қолданады. Осылайша ... ... ... ... сатушы арқылы емес, достары арқылы пайда болады.
Есірткіге үйрету тәсілдері. Есірткіге ... ең ... рет ... ... ... ... Егер де ... шын дос емес, есірткі
сатушылардың шабарманы болса бірнеше апта ... ... ... деген екінші қадамға көшеді. Бұл қадам бір күні ... ... ... ... ... соң кетіп бара жатып байқамай көп
мөлшерде героинді ұмытып кетеді. Бұл героиннің ол үшін ... ... ... ... күн оның ... ... Бірақ ол келмейді. Бір
күні «шамалы тартсам ештеңе ... ... ... ... ... ... ... тәуелді, яғни «бомбаланған» ... ... ... ... және оны өте оңай ... ... арсында
достарының бірі немесе бірнешеуі есірткі қолданатын болса, бұл басқаларының
да бір рет ... да ... ... үшін ... ... ... ... бір-біріне темекі немесе ауруынан жазатын дәрі ұсынғандай есірткіні
де оңай тауып ... Ал ... ... келмеген дос-тарын күштеп
есірткі ... ... ... ... бас тартқан достарын
менсінбей мазақ қылып, өздерінше төмендетуге тырысады.
Нашарқорлардың негізгі белгілері. 
Есірткі қолданатын адамды мына белгілерден анықтауға болады:
адамның ... ... ... ... ... көгерген ине іздерінің болуы;
көктамырдың үстінде не айналасында су ... ... ... ... ... ... ... әсіресе денесін қасу байқалса есірткі
немесе синтетикалық заттарды көп мөлшерде қабылдағанын көрсетеді;
есірткіден ... не ... ... ... ... ... ... үлкеюі;
адамның бос жерге қарап отыруы;
шприц, сабы темірден жасалған қақпақ, отқа ұстап тұруға арналған сабы артқа
қайырылған қасық, т.б. есірткі қабылдауға ... ... ... ... ... білуі;
кісінің белгілі бір уақытта (4-5 сағ. сайын)  басқа жерге кетіп қалуы (наша
қабылдау үшін);
өзіне ... ... ... көп ақша ... ... сенімді болған адамның қылмыс жасауы, ... ... ... ... ... Есірткі қабылдайтын уақыты жақындағанда көздері ... ... ... қасына бастауы.
3.3 Есірткі бизнесімен, ... ... ... ... ... ... өз ... бермеген жағдайда өкілетті органдар
мәжбүрлеу шараларына қолдануға мәжбүр болады.
Алайда, қазіргі уақытта маскүнемдік, нашақорлық және уытқұмарлықпен күресте
шешуші ... ... ... ... ... ету ... екі ... бөлінеді:
Әкімшілік бұлтартпау:
құқықбұзушыны ішкі істер органдарына алып келу (ӘҚБтК 619 бабы ... ... ... 620 ... құралын жүргізуден шеттету және оның алкогольмен, есірткімен,
уытқұмарлықпен ... ... ... ... 618 бап 1 ... 6-тармақ);
созылмалы маскүнем, нашақорды мәжбүрлеп емдеу.
Әкімшлік жауаптылық шаралары:
ескерту ... ... 47 ... ... салу ... ... ... 50-бап);
арнаулы құқықтан айыру (ӘҚБтК 51-бап);
әкімшілік қамауға алу (ӘҚБтК 55-бап).
Енді біз ... ... және ... ... тоқталамыз.
Жеткізу (ҚР ӘҚБТ кодексінің 619-бабы). [2].
Құқық бұзушылықтың жолын кесу, құқық ... жеке ... ... сондай-
ак әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманың жасалуы ... ... сол ... ... ... мүмкін болмаса, хаттама жасау мақсатында жеке
адамды мына ... ... ... ... ... ... ... қорғау жөніндегі ережелерді, көлікте ... ... ... ... ... өрт ... ережелерін,
көлікте санитариалық-гигиеналық және ... ... ... ... егер оның жеке басын куәландыратын құжаттары және ... ... ... ... ... ... жоқ ... сондай-ақ
оның көлік құралына деген қажетті құжаттары болмаса, уәкілдік берілген адам
ішкі істер органына (полицияға);
Өзге де ... ... ... ... ... ... туралы хаттамалар толтыруға уәкілетті лауазымды адамдар та-
рапынан ... ... ... ... — ішкі ... ... ... ішкі істер органына (полицияға) немесе өзге де мемлекеттік органға
жеткізуді, яғни мәжбүрлеп келтіруді жүзеге асырады.
Жеткізу мумкіндігінше қыска мерзімде жүзеге ... ... ... ... ... не ... ... бұзушылық немесе әкімшілік ұстау туралы
хаттамаға тиісті ... ... ... ... ... және ... деп екі ... бөледі. Олар негізі,
мерзімі және жүзеге асыру тәртібі бойынша ерекшеленеді. ... ... ... ... ұзақ ... созылады, сондықтан да ол тек заңда тікелей
көрсетілген белгілі әрекет жасаған адамға ... ... ... ... 330 бап). Жалпы ұстау 3 ... ... ... ... толтыру үшін, жеке басын анықтау үшін және тағы ... ... - ... ... мас ... ... ұсақ ... жасағандар
тартылады.
Әкімшілік ұстау (Кодекстің 620-бабы). Әкімшілік ұстауды, яғни жеке ... бас ... атап ... оның ... ... ... тыю
мақсатында белгілі бір уақыт ішінде арнаулы ... ... ... ... және жүріп-тұру бостандығынан уақытша айыруды:
— ұсақ бұзакылық жасалған, ішкі істер ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі өз міндет-терін орындау
кезінде олардың заңды үкіміне немесе талабына қасақана ба-ғынбаған, сондай-
ақ сотты сыйламаушылық ... ... ... ... ... немесе қоғамдық орындарда адамның кадір-қасиеті мен қоғамдык әдепті
қорлайтын мас күйде жүрген ... ішкі ... ... (полиция)
қызметкеріне немесе өзге де уәкілетті лауазымды адамға бағынбаған, өрт
қауіпсіздігі мен жол ... ... ... ... өз ... ... — ішкі ... органдарының (полиция) лауазымды адамдары
жүзеге асыра алады.
Әкімшілік ұстау жөнінде хаттама жасалады, онда ... ... және ... хаттама жасаған адамның лауазымы, аты-жөні; ұсталған
адамның кім екені туралы мәліметтер; ... ... орны және ... ... оны ... лауазымды адам мен ұсталған қол қояды,
ұсталған адам хаттамаға қол ... бас ... ... бұл ... ... айып ... бірі ретінде әкімшілік қамауға алынатын
әкімшілік құқық бұзушылық туралы (Кодекстің 136, 330, 332, 336, 338, ... 366, 373, 388, 393, 536 ... іс ... ... адам әкімшілік
құқық бұзушылық туралы іс қаралганға дейін, бірақ ... ... ... ... ... ... тартылуы мүмкін.
Әкімшілік ұстау мерзімі Кодекстің 619-бабына сәйкес жеке адам жеткізілген
кезден, ал мас ...... ... оны ... деп ... бастап есептеледі.
Әкімшілік ұстауға тартылған адамдар арнайы ... ... ... сәйкес келетін және оларды өз еркімен тастап кету мүмкіндігін
болдырмайтын үй-жайларда ұсталады. Әкімшілік ... ... ... ... ... адамдарды тамактандыру нормасы мен оларға
медициналық қызмет көрсету тәртібін атқарушы ... ... ... қатысты әкімшілік ұстау қолданылған кәмелетке толмағандар ересек
адамдардан бөлек ұсталады.
Есірткі, психотроптық заттар мен ... ... ... үшін жауаптылық Қазақстан Республикасының заң актілерімен
белгіленеді.
Сонымен әкімшілік және ... ... ... ... ... ... жасалуға тиісті есірткі, психотроптық ... ... ... және Заңсыз айналымда жүргені анықталған есірткі
психотроптық ... мен ... ... ірі және өте ірі ... ... ... ... қолданылады.
Спирт ішімдіктерін ішіп мас күйінде немесе нашақорлық қозушылық ... ... ... ... медициналық көмек көрсету мақсатында
қалалық, аудандық ішкі істер ... ... ... ... ... Ішкі ... министрі 25.01.96 жылғы
бұйрығымен қала/аудан ішкі істер органдарында медициналық айықтыру орындары
туралы ереже, медициналық айықтыруға алып ... ... ... ... және ... айықтыру жанынан алдын алу кабинетінің
жұмысын ұйымдастыру туралы нұсқаулық бекітілді.
Ереже Қазақстан Республикасы Ішкі істер ... ... ... ... яғни алып келу, ұстау және мас күйдегі адамдарға
медициналық көмек көрсетудің мәселелерін реттейді. [23].
Медициналық ... ... ... медициналық айықтырғыштарға әскери
формадағы әскери қызметкерлерді орналастырмайды. Қоғамдық орындарда мас
күйде ... ... ... ... ... немесе әскери
бөлімнің өкілдеріне беріледі.
Сонымен қатар медициналық айықтыруға Парламент депутаттары, ... ... ... аяғы ауыр ... ... ... 33 тармақ). Ережеде денесінде жарақаты бар адамдар
туралы жазылған, жедел көмек шақырылады қабылданбайды. Қабылдау ... ... ... ... ... және тағы ... ... медициналық шешімге не жедел көмек шақырады. Медициналық
айықтыруға жасы кәмелетке ... ... ... ... ... мас күйінде ұсталса үйіне немесе уланған болса ... ... ... ... жасы ... толмағандарды
орналастыруға тек қана оны бірден ата-анасына беру ... ... ... ... Ішкі істер органдарына міндетті түрде әкесі не шешесі
шақырылып, кіммен ішкені анықталады, ... ... ... ... ... сол ... айықтыруға алып келгендерді бірден медицина қызметкері қарайды.
Олар емдеу-профилактикалық шараларды жүргізу, ал қажет ... ... ... ... ... Мас ... адамдар айыққанша ұсталады
(55 тармақ). ... ... ... ... ... мас ... ... бірақ та ол 3 сағаттан аз болмауы тиіс. Сағат 01-ден
05-ке дейін шығару тек айрықша жағдайларда рұқсат етіледі.
Сонымен ... ... бір ... ... ... медициналық айықтыруға
орналастыруға болады:
өзі жүру қабілетін жоғалтса немесе айналасындағыларға не ... зиян ... ... ... болса.
Масаюдың мынандай белгілері бар: орта және ауыр деңгей.
Егер де ... ... мас адам ... ... тұруы белгілі болса онда
оны үйіне шығарып салуы тиіс, сөйтіп оны отбасының ... ... ... ... ... медицина қызметкерінің қорытындысы негізінде айыққандығы
бойынша кезекші ұсталғанды шығарады. Медициналық ... ... ... ... ... ... көмек, төсек орын тағы басқа) құқықбұзушыдан
жергілікті атқару органдары белгілеген төлем өтеп алынады. Төлеуден ... ... сома ... орындау жазбасы негізінде сөзсіз
тәртіппен жалақыдан, зейнетақы немесе кінәлінің мүлкінен ... ... ... үшін ... ... ... ... мекемесіне алып келінген адамға медициналық көмек
көрсетіліп болған соң ол қондырылмаса одан ... ... үшін ... ... жоқтұрғылықты жерлерде мас ... ... ... ... Ол ... ... ... ұсталып, ол
үшін ешқандай ақы алынбайды.
Нұсқаулықтың 58 ... ... ... ... болмаса істі дұрыс
қарау үшін айыққан соң 3 ... ... ... ұсталуы мүмкін, ол
жайында журналға жазылады.
Көлік құралын, шагын көлемді кемені жүргізуден ... және мас ... ... ... кұралын, шағын көлемді кемені жүргізетін жүргізуші, кеме жүргізуші,
ол мас күйде деуге жет-негіздер болса, көлік ... ... ... ... ... мас күйін куәландыруга жатады.
Көлік құралын, шағын көлемді ... ... ... мас ... және ... ... ... тиісінше, жол
полициясы, Қазакстан Республикасы Қарулы Күштерінің және шағын көлемді
кемелер жөніндегі ... ... ... ... ... ... бұзушылық жасаған жағдайда - әскери автомобиль ... ... ... Жол ... лауазымды адамдарымен қатар
мас күйде деуге жеткілікті негіздер бар ... ... ... ... ... ... инспекторларының, одаң басқа бұл
жағдайда тәртіп бұзушылық фактісін құжатпен бекітуге және ... ... ... таяу ... ішкі ... ... ... жөнінде шаралар
қолдануға міндетті ішкі істер органдарының ... да ... ... ... ... ... мастану күйін анықтау мақсатында адамды
амбулаториялық тексеру.
Мас күйін куәландыруға жіберу, мас күйін куәландыру және оның ... ... ... ... 2003 ... 4 ...... бекітілген «Мас күйін куәландыруға жіберу, мас күйін куәландыру
және оның ... ... ... белгілеген тәртіппен жүргізіледі.
[23].
Мас күйін куәландыруға жіберу, мас ... ... және оның ... ... алкогольмен, есірткімен, уытқұмарлықпен мас күйін
куәландыру, көлік ... ... ... ... ... кеме
жүргізушілердің мас күйін куәландыру, сондай ақ оның нәтижелерін ресімдеу
тәртібін айқындайды.
Жүргізушілердің, кеме ... мас ... ... ... мас
күйін куәландыруды «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» ... ... ... ... ... мас күйі ... ... бұзушылықтың құрамы болып табылғанда ... ... ... іс бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету ... ... ... адамдар жүргізеді.
Көлік құралдарын ... ... ... ... мас ... куәландыруды Қазақстан Республикасының
заңнамасымен ... ... ... ... адамдар мас күйін
белгілейтін арнайы аспаптар мен құралдарды қолдану арқылы тікелей әкімшілік
құқық ... ... ... ... ... ұйымдарда жүргізе алады.
Жүргізушілердің, кеме жүргізушілерінің көлік құралдарының, шағын көлемді
кемелердің ... ... ... ... ... ... талаптарын бұзуы және қозғалыс қауіпсіздігін қадағалауды жүзеге
асыру ... ... ... ... әркеттерінің жолын кесуі, егер
бұл ретте, жүргізушілерде, кеме ... мас күйі ... ... ақ ... кеме ... ... психикалық активті заттарды қабылдағандығы туралы өтініштер,
хабарлар, олардың ... ... ... ... ... ... жүргізушілерді, кеме жүргізушілерін мас күйін
куәландыруға жіберуге, мас ... ... ... негіз болып
табылады.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің жоғарыда аталған қаулысына ... ... ... куәландыруға жіберу тәртібі былайша жүзеге асырылады.
Жүргізушінің, кеме жүргізушісінің мас ... ... ... ... ... жазбаша жолдамасы бойынша жүргізіледі.
Медициналық куәландыруға жіберуде көлік ... ... ... уақыты,
орны, негіздемесі, куәландыруға жіберу ... ... ... ... тегі мен аты ... ... құралының, шағын көлемді кеменің
үлгісі, маркасы, моделі, ... ... ... өзге де ... ... ... ... жіберілген жүргізушінің,
кеме жүргізушісінің жеке басы туралы мәліметтер көрсетіледі. Жолдамаға оны
толтырған лауазымды адам, ... ақ ... ... жүргізуші, кеме
жүргізушісі қол қояды.
Жүргізуші, кеме жүргізушісі әкімшілік құқық бұзушылық жасалған жерде
жүргізілген ... ... ... ... ... үшін берілетін жолдамаға лауазымды адам жүргізген куәландыру
актісі қоса ... ... ... кеме ... жеке ... ... болмауы медициналық ұйымның куәландырудан бас
тартуына негіздеме бола ... Жеке басы ... ... ... ... ... адам жүргізетін мас күйін ... және ... ... тәртібі
Жүргізушілердің, кеме жүргізушілерінің мас күйін ... ... ... ... тәртіппен рұқсат етілген арнайы
приборлар мен құралдарды қолдану арқылы куәландыру оларды қолдану жөніндегі
нұсқаулыққа сәйкес ... ... ... мен ... ... ... ... жарамдылығы,
метрологиялық тексеру күні тексеріледі.
Арнайы приборлар мен ... ... ... жүргізушіні, кеме
жүргізушісін куәландыру әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманы ... ... екі ... ... ... ... адам
толтыратын акт арқылы рәсімделеді.
Куәландырылатын жүргізушіні, кеме ... және ... ... және ... ... мен ... ... белгіленген
тәртібімен таныстырылады.
Куәгерлер болмаған кезде (елді мекендерден қашықтығы, түнгі уақыт немесе
басқа да жағдайлар) жүргізушіні, кеме ... ... ... жүргізуге жол беріледі. Мұндай куәландырудың нәтижелері
куәландырылушының келісімі ... ... бар ... актісінде
жазылады.
Жүргізуші, кеме жүргізушісі ... ... ... ... ... қатысуынсыз куәландыру жүргізуге немесе ... ... ... олар ... ... ... жіберіледі.
Жүргізуші, кеме жүргізушісі әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамада, мас
күйін куәландыру актісінде ... ... ... ... ... қоса берілетін жекелеген түсініктемеде мас күйін куәландырудан
өтуден өзінің бас тарту уәждерін жазуға құқылы.
Көлік құралын, ... ... ... ... шеттету туралы сондай-ақ мас
күйін куәландыруға жіберу ... ... ... ... ... ... ... шағын көлемді кемені жүргізуден шеттету, ... ... ... хаттамада жүргізуден шеттету, куәландыруға
жіберу ... ... ... негіздері, хаттама жасаған адамның лауазымы, аты-
жөні, көлік құралының, шағын көлемді кеменің ... ... ... тіркеу нөмірі, өзге де тақылеттестік белгілері, ... ... ... ... кеме ... жеке
басы туралы мәліметтер көрсетіледі.
Көлік құралын, шағын ... ... ... ... мас ... ... ... хаттамаға оны жасаған лауазымды адам ... ... ... ... ... кеме ... ... Жүргізуші, кеме жүргізуші хаттамаға қол қоюдан бас тартқан
жағдайда ... ... ... ... ... медициналық тексеруден немесе емдеуден жалтару
есірткі немесе психотроптық заттарды теріс пайдаланушы адамның құқық қорғау
органдары ... ... ... ... тексеруге қатысты
өкімін қасақана орындамауы, ... ақ ... ... ... ... ... тексеру «нашақорлық» деген диагноз қою
немесе оны теріске шығару мақсатында адамды стационарлық жағдайда тексеру.
Мас ... ... ... ... ... қоса ... ... кезінде учаскелік полиция инспекторларының нәтижелі
жұмыстарымен бірге проблемаларда болады. Соның бірі Қазақстан Республикасы
әкімшілік ... ... ... 319-1 ... ... ... ... психотропты заттарын және олардың құралдарын сату және
пайдалануда тоқтату шараларын қолданбау).
Баптың өзі лауазымды адамдар немесе ... ... ... ... ... және медициналық емес пайдалануда жауапкершігін ... ... ... ... кездеседі, ол бойынша сатумен пайдалануды
бірден айыптау қиын сол ... көп ... ... иелері жазасыз
қалады бірақта Алматы қаласы Әуезов ауданы ... бір ... бар, ... бірақ сондада осы бап бойынша дәлелденіп және сотқа жіберуге
материалдар дайындалды. Қиындығы бұл ... ... ... ала ... анықтауда учаскелік инспектордың бұл
жоспарда арнайы дайындалған, жіңішке ... ... ... ... ... ... ... жұмыс қажетті.
Маскүнемдік және есірткі әсері жағдайында ... ... ... ... ... шараның бірі болатын, сондай
категориядағы ... дер ... ... ... алу ... ... Асқын түрдегі маскүнемдер және нашақорлар мерзімі 6 ... ... ... мәжбүрлеп емдеу курсын өтуге міндетті деп Заңмен белгіленген.
Өз бетімен ... бас ... ... ... ... негізін
Қазақстан Республикасының Заңы «Нашақорлықпен ауыратын ... ... ... ... ... ... күші бар ... нашақорлық, пен уытқұмарлық дертіне шалдыққан
ауруларды еріксіз ... ... ... және ... Республикасы
Үкіметінің «Мас күйін куәландыруға жіберу, мас күйін куәландыру және ... ... ... ... ... Қаулысы, сонымен қатар ҚР ІІМ
2001 жылдың ... 04 ... № 288 және ... ... ... ... Министрлігінің 2001 жылдың науырызының 03
жұлдызындағы № 299-шы ... ... ... ... ... ... ... біріккен бұйрығы құрайды.
Бұл Заңдарды орындауда ерекшелігінің бірі ... ол ... ... ... дайындау барысында атап айтқанда ... ... ... АЕАМ-не жіберу туралы өтініштерді қарағанда, ол
олардың жасын есепке алуға міндетті.
Учаскелік полиция инспекторы мәжбүрлеп ... ... ... адам ... ... мәжбүрлеу шараларын медициналық критерийлерін және аурудың
өз бетімен емделуден бас тартқанын ... ала ... ... ... ... ... түрінде ескертуге тиіс.
Сонымен қатар осындай адамға ... ... ... ... ... Адамның бас тарту жағдайында учаскелік полиция инспекторы ішкі істер
органдары ... ... оны ... ... ... ... жіберу үшін учаскелік полиция инспекторы асқын түрдегі
маскүнем немесе нашақорды АЕАМ-не жіберу туралы, одан ... ... ... ... ... ... ... ішімдіктермен, есірткі
заттарымен аса пайдаланғаны, өз бетімен ... бас ... ... және ... ... туралы материалдарды, дәрігер
мамандардың, наркологтың, психиатрдың, невропатологтың, ... ... аса ... ... ... ... АЕАМ-де
мәжбүрлеп емдеудің қолдануын қажетті екені туралы ... ... ... ... инспекторының адамды мәжбүрлеп емдеуге жіберудің
қорытынды жұмысы болатыны оған жеке іс ... Жеке ... ... 4х6 см. 4 дана ... ішкі ... органдары қорытындысының
көшірмесі, мәжбүрлеп емдеу қажетті екені туралы медициналық қорытынды, сот
қаулысының көшірмесі, паспорт және әскери ... ... ... ... ... ... ... есепке қою
Әкімшілік ұстауға ішкі істер органдарына шақырылып профилактикалық есепке
қою сияқты мәжбүр ету ... ... ҚР ІІМ 1995 ... ... ... ... не уытқұмарлықпен азап шегетін адамдарды табу және
есепке алу тәртібі туралы бұйрыққа ... ... ... ... ... есепке алуға:
маскүнемдік, нашақорлық не уытқұмарлық оның ішінде нашақорлық мекемелерге
жіберуді қажет ететіндер және ... ... ... ... ... өткендер маскүнемдік, нашақорлық немесе
уытқұмарлықтан азап шегушілер жатады.
Үшінші ... ... ... ... ... ... кездесетін қыйыншылықтарға тоқталдық және нормативтік
құқықтық актілерге шолу жасадық.
Қорытынды
Сонымен қорыта келе ... ... ... ... ... ... ... және нашақорлықтың алдын-алу жүйесіндегі ІІО рөлін жан-
жақты ... ... ... айналымымен күрестің құқықтық қамтамасыз етілуін құқық
қорғау органдардың тікелей практикалық ... ... етіп ... ... ... ... ... қылмыстылықты ескертудегі (жалпы, жеке)
мәселелерге жол бермеуге мүмкіндік берер еді. Атап айтқанда, кейбір біздің
заңгерлердің алкоголизм мен ... ... ... тағайындалған
толық курсын өтпегендерге жазаны өтеуді жазаны өтеуді кейінге қалдыра тұру
туралы ұстанымын ... ... айып пұл ... жаза шарасын қарастырудың қажеттілігі жоқ,
өйткені жасалынған ... ... ... ... емес және ... да ... жасауына ықпал етеді деген ... де ... ... ... ... ... үшін жаңа ... Аталған
мәселенің өзектілігі, сонымен бірге Қазақстанда құрамында есірткі бар
өсімдіктер өсетін жердің ... ... 1 ... ... ... көлемді
құрайтындығынан тұрады. Оған қоса, Қазақстан территориясы, өзінің
географиялық ... ... ... ... ... ... тасымалы үшін транзиттік «коридор» болып отыр. [25].
Есірткі қылмыстары тіркелінген қылмыстардың жалпы санының 13,7% ... ... ... ... территориясында тұрақты есірткі
сатып алушыларды құрауға талпынуы ерекше қобалжу тудырады. Есірткі транзиті
қорқынышты масштаб ... егер 1990 жылы бір жыл ... 3,5 ... алынса,
2006 жылы 300 тоннаға жетті.
Кәмелетке толмағандардың және жастардың, сонымен ... ... ... ... емес қабылдауының көбеюі ерекше
алаңдаушылық туғызады. Есірткі ... ... ... ... – 20 ... ... ... қоса, бұл үрдісте жастар мен кәмелет жасына
толмаған жасөспірімдер рөлі бастаушы болып бара ... ... ... ... ... кең ... ... көпшілігі заңсыз есірткі айналымымен байланысты. Кәмелетке
толмағандар арасындағы ... ... ... осы сипаттағы қылмыс
санының үлестік көрсеткіші 70%-дан асып түседі. Жеткіншектер арасындағы
қылмыс санының өсу ... бірі ... ... ... ... бой ... ... атауға болады.
Соңғы кездері неғұрлым жас есірткі тұтынушылардың көбеюі байқалады. Бұл ... ... ... мен ... да оқу ... ... ... Қазіргі кезде 13-14 жас аралығы шамасын есірткіні
медициналық емес жолмен тұтынушылықтың тұрақты қалыптасқан шағы ... ... ... заңсыз әрекеттерге итермеленудің
құрбаны болатын кезеңі деп ... ҚР Бас ... ... ... ... ... орталықта жүргізілген зерттеулер нәтижесі бойынша, жоғарыда
аталған есірткі, психотроптық заттарды тұүтынатын тіркеудегі ... ... ... ... ... ... ... мәніндегі көрсеткішін
бере алмайды.
Есірткі, психотроптық ... мен ... ... ... үшін ... ... Республикасының заң актілерімен
белгіленеді.
Сонымен әкімшілік және қылмыстық жауапқа тартқан ... ... ... ... тиісті есірткі, психотроптық заттар ... ... және ... ... ... ... ... заттар мен прекурсорларды шағын, ірі және өте ірі мөлшерге
жатқызу туралы жиынтық кесте ... ... ішіп мас ... немесе нашақорлық қозушылық күйінде
қоғамдық орындарда жұрген ... ... ... ... ... аудандық ішкі істер ... ... ... ... ... Ішкі істер министрі 25.01.96 жылғы
бұйрығымен ... ішкі ... ... ... ... ... ... медициналық айықтыруға алып келінген адамдарға медициналық
көмек көрсету және медициналық айықтыру жанынан ... алу ... ... ... ... ... ... нашақорлық проблемасы әлемдік қоғамдастықта өзекті болып
қалуда және оның салдары ретінде жастар арасында ... ... ... ... ... ... алаңдаушылығын арттырып отыр.
Халықаралық сарапшылардың арасында көрсетілген ... ... ... ... ... ... ... қарсы күрес тәсілдері ретінде
қылмыстық ... ... ... дейінгі әртүрлі шаралар
ұсынылады, яғни жазалау шараларын қолдау ... Оң ... ... ... ... ... ... қаншалықты
маңызды және қажет болуына қарамастан, басқа шаралар әлеуметтік ... ... ... ... ... ғана ... ... да төмендету
қажет. Қоғамдағы әлеуметтік ... ... қол ... керек, оның
ішінде нашақорлық – бұл әлеуметтік қолайсыздық белгісі екені де даусыз.
Есірткіге тәуелділіктің құбылыс ретіндегі ... ... ... ұдайы өзгеріп, жаңа шептер құруына байланысты, оларды жеңу ахуалды
елеулі ... ... ... және ... өтініш білдірген
кездегі сияқты олардың практикалық қызметінің профилактикалық ... да ... ... ... ... ... дайындауды қажет
етеді.
Осыған байланысты есірткі бизнесіне және ... ... ... деп ... ... кең таралуына да, дәстүрлі болып
кеткен есірткінің ұлттық түрлеріне, яғни ... ... ... және ... ... есірткілерге байланысты жаңа бағытқа ие болады.
      Біздің елімізде нашақорлыққа қарсы күрес бойынша мақсатты бағытталған
шаралардың ... ... және іске ... ... және есірткі бизнесіне байланысты проблемалар сақталуда.
Қазақстанда заңсыз есірткі ... ... ... ол тек халықтың
денсаулығына қатер төндіріп қана қоймай, ... ... ... жағдайды, мемлекет жүргізіп жатқан экономикалық реформалар
үдерісін тұрақсыздандыруда.
Бұдан басқа, Қазақстан, ең ... ... ... Достастығына
қатысушы мемлекеттер азаматтарының Мемлекеттік шекарадан өтуінің либералды
жүйесіне, бақылау-өткізу пункттерінің ... ... ... көлік магистральдарының тармақталған желісіне байланысты
есірткі транзиті үшін тартымды.
Қазақстан Республикасы ... 2009 ... 27 ... № 784
 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында нашақорлыққа және есірткі
бизнесіне қарсы күрестің 2009 – 2011 ... ... ... іске ... шеңберінде жоспарланған барлық іс-шаралардың
орындалғанына қарамастан, кей ... елде ... және ... ... іс-қимылдың тұтас жүйесін қалыптастыруға ықпал еткен жоқ.
Біріншіден, бұл нашақорлықтың халықаралық аренада белсенді ... ... Іске ... ... ... ... ... екінші себебі онда мемлекеттік және ... ... және ... ... ... күреске
бағытталған күш-жігерін шоғырландыру жөніндегі шаралар кешенінің
көзделмегені ... ... ... ... ... адамдардың жас шегіне қатысты мемлекеттік
органдардың баса назарын аудару қажет, өйткені ... ... ... ... және ... оның ... ... зардаптары
бар. Жасөспірімдер мен жастардың есірткіге тәуелділігі бала туудың
төмендеуіне және ... ... ... ... емес ... ... ... сондай-ақ дәл осы жастар арасындағы өлімнің жоғары болуына
әкеп соғады. Есірткі құралдары мен ... ... ... ... ... ... ... тәуелді 14-тен 30 жасқа дейінгі
адамдардың ... 49,2 % ... атап ... 23036 ... оның 20423-і ... 30 жасқа дейінгілер. Осыған байланысты нашақорлық тақырыбы қоғамда
өзекті күйінде қалып отыр, ол ... ... ... және ... ... ... ... табуы тиіс.
Жоғарыда көрсетілген жайт алдыңғы бағдарламалардың кемшіліктерін ескере
отырып, нашақорлыққа және ... ... ... ... салалық
бағдарламасын әзірлеу қажеттілігін ... ... ... Қазақстан
Республикасында нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы ... 2012 ... ... ... ... ... әзірленді.
Бағдарлама «Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi ... ... ... Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы
№ 922 Жарлығының негізгі ережелеріне сай келеді, онда ... ... ... қарсы күрес орта мерзімді перспективалардың компоненттері
болып табылатын Қазақстан Республикасының даму ... ... бірі ... ... мұнда халықаралық терроризмге, діни
экстремизмге, халықаралық есірткі бизнесі мен заңсыз көші-қонға қарсы күрес
саласындағы ынтымақтастыққа ерекше назар ... ... Орта ... ... ... ету саласында маңызды басымдық
есірткі трафигінің жолын кесуді, сондай-ақ 2015 ... ... 15 ... қоса ... ... ... кешенді проблемаларды
шешуге қатысу болып қала береді.
Бағдарламаның бенефициарлары:
халық, оның ішінде жастар, ... мен ... ... ... ... жұмыс істейтін мамандар;
есірткінің заңсыз айналымының жолын кесуге қатысатын ... ... ... блок ... ... ... іске ... кезінде келісілген әрекеттерді ... ... ... ... ... ... ... қоғамдық ұйымдардың өкілдерінен құрылатын ведомствоаралық штаб
(үйлестіру кеңесі) құрылады және қызметін жүзеге асырады.
Бағдарламаның орындалу барысын және Қазақстан Республикасының ... ... ... ... оның ... ... тиімді іске
асыру бойынша ұсынымдар дайындауды жүзеге асырады.
Пайдаланылған әдебиеттер
ҚР Қылмыстық-атқару кодексі, 01.01.2015 ... ... ... ... 1995 ж. ... ... ... туралы ҚР кодексі, 10.01.2015ж.
ҚР Мемлекеттік қызметкерлер туралы Заң, 01.01.2015ж.
Есiрткi, ... ... ... және олардың заңсыз айналымы мен
терiс пайдаланылуына қарсы iс-қимыл шаралары туралы ҚР ... ... ... ... ... ... ... ҚР заңы, 01.01.2015ж.
ҚР нормативтік құқықтық актілер туралы ҚР Заңы, 01.01.2015ж.
Есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен ... ... беру ... ... Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17
қазандағы № 1187 Қаулысы.
Қоғамдық бірлестіктер туралы ҚР Заңы 2014 ... 24 ... ... Г. ... Қ.Айтхожин «Құқықтану» Алматы 2006 ж.
Баянов «Мемлекеттік құқық негіздері» Алматы 2003ж.
Бас бостандығынан айыру орындарынан ... ... ... ... ҚР ... ... ж.
Қоғамдық бірлестіктер туралы ҚР Заңы 2012 жылғы 12 қаңтар
«Алкоголизммен, наркоманиямен және ... ... ... ... ... ҚР Заңы 29.03.2010 ж.
Единая конвенция о наркотических средствах (Нью-Йорк, 30 марта 1961 г. ... от 25 ... 1972 ... о ... веществах (Вена, 21 февраля 1971 г.).
Конвенция ООН о борьбе против ... ... ... ... ... веществ от 8 января 1998 г.
О санитарно-эпидемиологическом ... ... ... РК ... ... охране здоровья граждан в РК: Закон РК от ... ... ... ... ... к ... Организации Объединенных
Наций о борьбе против незаконного оборота ... ... ... веществ: Закон РК от 29.06.1998 г.
О присоединении Республики Казахстан к ... о ... ... РК от 29.06.1998 г.
О присоединении Республики Казахстан к ... ... о ... 1961 года с ... внесенными в нее в ... ... 1972 года о ... к Единой конвенции о наркотических
средствах 1961 года: Закон РК от 1.07.1998 г.
О наркотических ... ... ... ... и ... их ... ... и злоупотребления ими: Закон РК от
13.01.2014 г.
Об отнесении к небольшим, крупным, особо ... ... ... ... ... веществ, обнаруженных в незаконном
хранении: Сводная таблица заключений Государственной комиссии РК ... за ... от ... г.
О ветеринарии: Указ Президента РК, имеющий силу закона, от 10.07.2002 г.
О применении законодательства по делам, ... с ... ... ... ... ... и ядовитых веществ:
Постановление Пленума Верховного Суда РК, 21.04.2011 г.
Уголовно-правовые меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Республики
Казахстан // ... ... КЭУ: ... ... ... Караганда. 2011. № 4 (23)
Назарбаев Н.А. Критическое ...... ... 2003. – ... ... ... ... наркотических, психотропных,
сильнодействующих, ядовитых веществ и ... ... ... ... ... ... Ответы на
вопросы. Часть 2 / Э.А. Бабаян, А.В. Гаевский, Е.В. Бардин. - М.: ... - 320 с. ... ...... Р. Проблема молодежной наркомании/ Р. Гирфанов //Саясат. - ... - ... ... ... ... С.А. Исимов, Е.И.
Каиржанов. - ... ... 2006. - 296 ... Н.М. ... ... ... с ... в Республике
Казахстан. Алматы, 1999.
Абдиров Н.М., Мами К.А., Сарсеков Б.С. Уголовно-правовые меры ... ... ... с ... ... ... "Баспа", 1998. 160 с.
Абдиров Н. Казахстан: государство-транзит незаконных наркотиков // Фемида.
1999. № 6. С. 45-55.
Икенов А. Проблемы ... в ... ... // ... МЮ // N
3, ... Г., ... Б. Казахстан: наркобизнес Алматы, 1996, 240с.
Курманбекова Ш. Наркопожар: проблемы применения закона // ... 1999. ... С. ... М.М. Уголовная ответственность за посев и ... ... ... ... 1987, 29 ... Г. ... ... борьбы с наркотиками // Фемида.
1999. № 11-12. С. 42-43.
Таранов ... ... ... ... ... ... ... Баспа үйі» ЖШС,-2003,-284бет.
-----------------------
61

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 78 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Есірткілік пен есірткі бизнесінің алдын алу мен жолын кесудегі ішкі істер органдарының қызметін ұйымдастыру77 бет
"тірек- қимыл жүйесі, жас ерекшелігі. баланың аяқ киіміне, жеке басына қойылатын гигиеналық талаптар."20 бет
"тірек-қимыл жүйесі,жас ерекшелігі.баланың жеке басына қойылан гигиеналық талаптар"9 бет
1. Тірек-қимыл жүйесі және оның жасқа байланысты ерекшелігі. 2. Баланың аяқ киіміне, жеке басына қойылатын гигиеналық талаптар.3. Балалардың дене тәрбиесін ұйымдастырудың күнтізбелік жоспарын жасау5 бет
3 жасқа аяқ басқан балалар қимылының даму ерекшеліктері6 бет
«Айданқұс» ЖШС-тің өнеркәсібі қорлары айналымына талдау жүргізу19 бет
«Бас бостандығынан заңсыз айыру қылмысының құқықтық сипаттамасы»86 бет
«Су ресурстары қызметі» ЖШС-ң құжат айналымын автоматтандыру45 бет
Ірі кара малын сою және терісін сыпыру, былғары және тондық-мех шикізатын дайындау5 бет
Автомобильді не өзге де көлік құралдарын заңсыз айдап әкету үшін қылмыстық жауаптылық83 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь