Есірткілік пен есірткі бизнесінің алдын алу мен жолын кесудегі ішкі істер органдарының қызметін ұйымдастыру


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3
1. Есірткілік пен есірткі бизнесінің алдын алу мен жолын кесудегі ішкі істер органдарының қызметін ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5
1.1 Есірткілік пен есірткі бизнесінің алдын алу мен жолын кесудегі ішкі істер органдарының қызметін ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5
1.2 Нашақорлықпен, есірткі бизнесімен күресудің әкімшілік.құқықтық шараларының түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
25
2. Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің әкімшілік алдын алу шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
31
2.1 Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің әкімшілік алдын алу шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
31
2.2 Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің әкімшілік бұлтартпау шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
43
3. Нашақорлықпен ауыратындарға қолданылатын медицианалық мәжбүрлеу шараларының түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
52
3.1 Нашақорлықпен ауыратындарға қолданылатын медицианалық мәжбүрлеу шараларының түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
52
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 61
Қазіргі мемлекеттегі көптеген әлеуметтік-экономикалық проблемалар, қылмыскерліктің асқынуы жағдайында есірткінің заңсыз айналымы саласындағы қылмыскерлікпен күрес проблемасы алдыңғы орындардың біріне шықты, ол елдің ұлттық қауіпсіздігіне қатер түсіруде.
Есірткіні емдік мақсатты көздемей тұтыну кезі етек алуда. Сарапшылардың болжамы бойынша бүгінгі күндері Қазақстанда 6 млн-дай адам есірткіге бой алдырған. Бұл дегеніміз Қазақстандықтардың 4 %-ы есірткіні тұрақты тұтынады деген сөз. Бірақ, шындығына келсек, бұл – проблеманың көзге көрініп тұрған жағы, себебі, есірткі тұтынатындардың 15-20%-ы ғана есепке алынады.
Мұндай жағдайдың болуы, сондай-ақ нашақорлар қылмысының күннен күнге көбеюі есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды тұтынуға мүмкіндік беретін притондармен тікелей байланысты. Бұл проблеманы зерттеудің алдын ала нәтижелері көрсетіп отырғандай, мұндай адамдардың едәуір бөлігі есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды притондарда тұтынады екен.
Бірақ, бұл келтірілген көрсеткіштер осы саладағы шындықты көрсете алмайды, себебі қылмыстың бұл түрінде аса жасырындық сипат бар, сондықтан да оны ашуда құқық қорғау органдары өте белсенділік танытуы тиіс.
Диплом жұмысының зерттеу тақырыбының өзектілігі сонда, бұл есірткінің заңсыз айналымындағы құық бұзушылықты ескерту және нашақорлықтың алдын-алу жүйесіндегі ІІО рөлін жан-жақты талдау.
Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды тұтыну үшін притон ұйымдастырушының (ұстаушының) жеке басы жайындағы жүйелі криминологиялық-психологиялық білімнің жеткіліксіздігінен, құқық қорғау органдары бұл проблеманы шешу барысында кең қолдана алатындай нақты ғылыми ұсыныстар жасауға мүмкіндік болмай тұр [5].
1. ҚР Конституциясы, 1995 ж.
2. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ҚР кодексі, 2010.08.06 N 804.
3. ҚР Мемлекеттік қызметкерлер туралы Заң, 12.03.2013 ж.
4. Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы ҚР Заңы, 05.07.2012 ж.
5. ҚР жергілікті мемлекеттік басқару туралы ҚР заңы, 18.03.2010 ж.
6. ҚР нормативтік құқықтық актілер туралы ҚР Заңы, 07.04.2013 ж.
7. Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды әкімшілік қадағалау туралы ҚР Заңы, 12.07.2009 ж.
8. Қоғамдық бірлестіктер туралы ҚР Заңы 2012 жылғы 12 қаңтар
9. «Алкоголизммен, наркоманиямен және токсикоманиямен ауыратын адамдарды мәжбүрлеп емдеу» туралың ҚР Заңы 29.03.2010 ж.
10. Единая конвенция о наркотических средствах (Нью-Йорк, 30 марта 1961 г. с изменениями от 25 марта 1972 г.).
11. Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 г.).
12. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 8 января 1998 г.
13. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Закон РК от 04.12.2008 г.
14. Об охране здоровья граждан в РК: Закон РК от 06.11.2003 г.
15. О присоединении Республики Казахстан к Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Закон РК от 29.06.1998 г.
16. О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о психотропных веществах: Закон РК от 29.06.1998 г.
17. О присоединении Республики Казахстан к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года: Закон РК от 1.07.1998 г.
18. О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотребления ими: Закон РК от 13.01.2014 г.
19. Об отнесении к небольшим, крупным, особо крупным размерам, количествам наркотических средств, психотропных веществ, обнаруженных в незаконном хранении: Сводная таблица заключений Государственной комиссии РК по контролю за наркотиками от 01.11.2000 г.
20. О ветеринарии: Указ Президента РК, имеющий силу закона, от 10.07.2002 г.
21. О применении законодательства по делам, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ: Постановление Пленума Верховного Суда РК, 21.04.2011 г.
22. Уголовное право Казахстана. Под. ред. И.И. Рогова, С.М. Рахметова. Алматы: ТОО «Баспа», 2001г.
23. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть. 2-е изд. испр. и доп. – Алматы: Жетi жаргы, 2009.
24. Уголовное право РК. Общая часть. Учебник. Под. ред. И.Ш. Борчашвили, С.М. Рахметова. Алматы: Данекер, 2000г.
25. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник для вузов./ Н.Г. Иванов. – М.: Издательство «Экзамен», 2009г.
26. Уголовно-правовые меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Республики Казахстан // Журнал Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция. Караганда. 2011. № 4 (23)
27. Назарбаев Н.А. Критическое десятилетие. – Алматы: Атамура, 2003. – 111с
28. Бабаян Э.А.Правовые аспекты оборота наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров: Государственные и ведомственные акты. Методические материалы. Комментарии. Ответы на вопросы. Часть 2 / Э.А. Бабаян, А.В. Гаевский, Е.В. Бардин. - М.: МЦФЭР, 2003. - 320 с. Экземпляры: всего:1 – ЧЗ№4(1)
29. Гирфанов Р. Проблема молодежной наркомании/ Р. Гирфанов //Саясат. - 2006. - №12. - С.36-39
30. Исимов С.А.Наркотическая преступность: Монография/ С.А. Исимов, Е.И. Каиржанов. - Шымкент: Гасыр-Ш, 2006. - 296 с
31. Абдиров Н.М. Концептуальные проблемы борьбы с наркотизмом в Республике Казахстан. Алматы, 1999.
32. Абдиров Н.М., Мами К.А., Сарсеков Б.С. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями, связанными с наркотиками: Учебно-практическое пособие. Алматы: "Баспа", 1998. 160 с.
33. Абдиров Н. Казахстан: государство-транзит незаконных наркотиков // Фемида. 1999. № 6. С. 45-55.
34. Икенов А. Проблемы нравственности в рыночных условиях // Вестник МЮ // N 3, 1995.
35. Жүнісов Б. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім). Қарағанды: ҚР ІІМ ҚЗИ, 2000,240 б.
36. Жунусов Б.Ж. Уголовное право Республики Казахстан (Общая часть). Караганда, 1998.
37. Исаева Г., Карикболов Б. Казахстан: наркобизнес Алматы, 1996, 240с.
38. Курманбекова Ш. Наркопожар: проблемы применения закона // Фемида. 1999. № 4. С. 44-48.
39. Кадыров М.М. Уголовная ответственность за посев и выращивание наркосодержащих культур. Лекция, Ташкент, 1987, 29 с.
40. Оланбекова Г. Государственная политика борьбы с наркотиками // Фемида. 1999. № 11-12. С. 42-43.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 77 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Есірткі және жүйкеге әсер ететін заттармен заңсыз айналысу қылмысын тергеу48 бет
Есірткі және нашақорлық102 бет
"Прокуратура органдарының жүйесі, құрылымы және оларды ұйымдастыру."75 бет
1.ХХ ғасыр басындағы тарихи-әлеуметтік жағдай және оның әдебиеттің дамуына тигізген әсері. 2.Қазақ зиялылары ұлт қамы жолында. 3.Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажырату32 бет
XV – XVI ғасырлардағы қазақ хандығының құрылуындағы керей – Жәнібектің, Хақназар және Тәуекел хандардың тарихи рөлі және оны нығайту жолындағы ішкі және сыртқы саясаты78 бет
«Жеке айыптау істері бойынша іс жүргізу»61 бет
«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының технико-экономикалық негіздеу58 бет
«Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (жаңа редакция)28 бет
«Қазақстан Республикасының билік органдарының қызметі мен түрлері»27 бет
«Ұлы Жібек жолының – Қазақстан туристік экскурсияны жандандыру мен дамытудағы маңызы»65 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь