Есірткілік пен есірткі бизнесінің алдын алу мен жолын кесудегі ішкі істер органдарының қызметін ұйымдастыру

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3
1. Есірткілік пен есірткі бизнесінің алдын алу мен жолын кесудегі ішкі істер органдарының қызметін ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5
1.1 Есірткілік пен есірткі бизнесінің алдын алу мен жолын кесудегі ішкі істер органдарының қызметін ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5
1.2 Нашақорлықпен, есірткі бизнесімен күресудің әкімшілік.құқықтық шараларының түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
25
2. Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің әкімшілік алдын алу шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
31
2.1 Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің әкімшілік алдын алу шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
31
2.2 Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің әкімшілік бұлтартпау шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
43
3. Нашақорлықпен ауыратындарға қолданылатын медицианалық мәжбүрлеу шараларының түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
52
3.1 Нашақорлықпен ауыратындарға қолданылатын медицианалық мәжбүрлеу шараларының түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
52
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 61
Қазіргі мемлекеттегі көптеген әлеуметтік-экономикалық проблемалар, қылмыскерліктің асқынуы жағдайында есірткінің заңсыз айналымы саласындағы қылмыскерлікпен күрес проблемасы алдыңғы орындардың біріне шықты, ол елдің ұлттық қауіпсіздігіне қатер түсіруде.
Есірткіні емдік мақсатты көздемей тұтыну кезі етек алуда. Сарапшылардың болжамы бойынша бүгінгі күндері Қазақстанда 6 млн-дай адам есірткіге бой алдырған. Бұл дегеніміз Қазақстандықтардың 4 %-ы есірткіні тұрақты тұтынады деген сөз. Бірақ, шындығына келсек, бұл – проблеманың көзге көрініп тұрған жағы, себебі, есірткі тұтынатындардың 15-20%-ы ғана есепке алынады.
Мұндай жағдайдың болуы, сондай-ақ нашақорлар қылмысының күннен күнге көбеюі есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды тұтынуға мүмкіндік беретін притондармен тікелей байланысты. Бұл проблеманы зерттеудің алдын ала нәтижелері көрсетіп отырғандай, мұндай адамдардың едәуір бөлігі есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды притондарда тұтынады екен.
Бірақ, бұл келтірілген көрсеткіштер осы саладағы шындықты көрсете алмайды, себебі қылмыстың бұл түрінде аса жасырындық сипат бар, сондықтан да оны ашуда құқық қорғау органдары өте белсенділік танытуы тиіс.
Диплом жұмысының зерттеу тақырыбының өзектілігі сонда, бұл есірткінің заңсыз айналымындағы құық бұзушылықты ескерту және нашақорлықтың алдын-алу жүйесіндегі ІІО рөлін жан-жақты талдау.
Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды тұтыну үшін притон ұйымдастырушының (ұстаушының) жеке басы жайындағы жүйелі криминологиялық-психологиялық білімнің жеткіліксіздігінен, құқық қорғау органдары бұл проблеманы шешу барысында кең қолдана алатындай нақты ғылыми ұсыныстар жасауға мүмкіндік болмай тұр [5].
1. ҚР Конституциясы, 1995 ж.
2. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ҚР кодексі, 2010.08.06 N 804.
3. ҚР Мемлекеттік қызметкерлер туралы Заң, 12.03.2013 ж.
4. Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы ҚР Заңы, 05.07.2012 ж.
5. ҚР жергілікті мемлекеттік басқару туралы ҚР заңы, 18.03.2010 ж.
6. ҚР нормативтік құқықтық актілер туралы ҚР Заңы, 07.04.2013 ж.
7. Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды әкімшілік қадағалау туралы ҚР Заңы, 12.07.2009 ж.
8. Қоғамдық бірлестіктер туралы ҚР Заңы 2012 жылғы 12 қаңтар
9. «Алкоголизммен, наркоманиямен және токсикоманиямен ауыратын адамдарды мәжбүрлеп емдеу» туралың ҚР Заңы 29.03.2010 ж.
10. Единая конвенция о наркотических средствах (Нью-Йорк, 30 марта 1961 г. с изменениями от 25 марта 1972 г.).
11. Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 г.).
12. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 8 января 1998 г.
13. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: Закон РК от 04.12.2008 г.
14. Об охране здоровья граждан в РК: Закон РК от 06.11.2003 г.
15. О присоединении Республики Казахстан к Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Закон РК от 29.06.1998 г.
16. О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о психотропных веществах: Закон РК от 29.06.1998 г.
17. О присоединении Республики Казахстан к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года: Закон РК от 1.07.1998 г.
18. О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотребления ими: Закон РК от 13.01.2014 г.
19. Об отнесении к небольшим, крупным, особо крупным размерам, количествам наркотических средств, психотропных веществ, обнаруженных в незаконном хранении: Сводная таблица заключений Государственной комиссии РК по контролю за наркотиками от 01.11.2000 г.
20. О ветеринарии: Указ Президента РК, имеющий силу закона, от 10.07.2002 г.
21. О применении законодательства по делам, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ: Постановление Пленума Верховного Суда РК, 21.04.2011 г.
22. Уголовное право Казахстана. Под. ред. И.И. Рогова, С.М. Рахметова. Алматы: ТОО «Баспа», 2001г.
23. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть. 2-е изд. испр. и доп. – Алматы: Жетi жаргы, 2009.
24. Уголовное право РК. Общая часть. Учебник. Под. ред. И.Ш. Борчашвили, С.М. Рахметова. Алматы: Данекер, 2000г.
25. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник для вузов./ Н.Г. Иванов. – М.: Издательство «Экзамен», 2009г.
26. Уголовно-правовые меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Республики Казахстан // Журнал Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция. Караганда. 2011. № 4 (23)
27. Назарбаев Н.А. Критическое десятилетие. – Алматы: Атамура, 2003. – 111с
28. Бабаян Э.А.Правовые аспекты оборота наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров: Государственные и ведомственные акты. Методические материалы. Комментарии. Ответы на вопросы. Часть 2 / Э.А. Бабаян, А.В. Гаевский, Е.В. Бардин. - М.: МЦФЭР, 2003. - 320 с. Экземпляры: всего:1 – ЧЗ№4(1)
29. Гирфанов Р. Проблема молодежной наркомании/ Р. Гирфанов //Саясат. - 2006. - №12. - С.36-39
30. Исимов С.А.Наркотическая преступность: Монография/ С.А. Исимов, Е.И. Каиржанов. - Шымкент: Гасыр-Ш, 2006. - 296 с
31. Абдиров Н.М. Концептуальные проблемы борьбы с наркотизмом в Республике Казахстан. Алматы, 1999.
32. Абдиров Н.М., Мами К.А., Сарсеков Б.С. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями, связанными с наркотиками: Учебно-практическое пособие. Алматы: "Баспа", 1998. 160 с.
33. Абдиров Н. Казахстан: государство-транзит незаконных наркотиков // Фемида. 1999. № 6. С. 45-55.
34. Икенов А. Проблемы нравственности в рыночных условиях // Вестник МЮ // N 3, 1995.
35. Жүнісов Б. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы (Жалпы бөлім). Қарағанды: ҚР ІІМ ҚЗИ, 2000,240 б.
36. Жунусов Б.Ж. Уголовное право Республики Казахстан (Общая часть). Караганда, 1998.
37. Исаева Г., Карикболов Б. Казахстан: наркобизнес Алматы, 1996, 240с.
38. Курманбекова Ш. Наркопожар: проблемы применения закона // Фемида. 1999. № 4. С. 44-48.
39. Кадыров М.М. Уголовная ответственность за посев и выращивание наркосодержащих культур. Лекция, Ташкент, 1987, 29 с.
40. Оланбекова Г. Государственная политика борьбы с наркотиками // Фемида. 1999. № 11-12. С. 42-43.
        
        Мазмұны
|Кіріспе................................................................|3 |
|................................................. | ... ... пен ... ... ... алу мен жолын кесудегі ішкі | |
|істер органдарының қызметін |5 ... | ... ... пен ... ... алдын алу мен жолын кесудегі ішкі| ... ... ... |5 ... | ... ... ... бизнесімен күресудің әкімшілік-құқықтық | |
|шараларының |25 ... ... | ... Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің әкімшілік алдын алу | ... ... | ... ... бизнесімен, нашақорлықпен күресудің әкімшілік алдын алу | |
|шаралары...............................................................|31 |
|................................................ | ... ... ... ... ... ... бұлтартпау | |
|шаралары...............................................................|43 |
|............................................... | ... ... ... қолданылатын медицианалық мәжбүрлеу | ... |52 ... ... | ... ... ... ... ... мәжбүрлеу | |
|шараларының |52 ... ... | ... |
|.............................................. | ... |61 ... ... | ... ... ... ... проблемалар,
қылмыскерліктің асқынуы жағдайында есірткінің заңсыз айналымы саласындағы
қылмыскерлікпен күрес проблемасы алдыңғы орындардың біріне шықты, ол ... ... ... ... ... мақсатты көздемей тұтыну кезі етек ... ... ... ... ... ... 6 млн-дай адам есірткіге бой
алдырған. Бұл дегеніміз Қазақстандықтардың 4 %-ы ... ... ... сөз. ... ... келсек, бұл – проблеманың көзге
көрініп тұрған жағы, ... ... ... ... ғана есепке
алынады.
Мұндай жағдайдың болуы, сондай-ақ нашақорлар қылмысының күннен күнге көбеюі
есірткі ... ... ... әсер ... ... ... мүмкіндік
беретін притондармен тікелей байланысты. Бұл проблеманы ... ... ... ... ... ... ... едәуір бөлігі есірткі
заттарды немесе жүйкеге әсер ... ... ... ... ... бұл ... көрсеткіштер осы саладағы шындықты көрсете алмайды,
себебі қылмыстың бұл түрінде аса жасырындық ... бар, ... да ... ... қорғау органдары өте белсенділік танытуы тиіс.
Диплом жұмысының зерттеу тақырыбының өзектілігі сонда, бұл есірткінің
заңсыз ... құық ... ... және ... ... ІІО ... ... талдау.
Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды ... үшін ... ... жеке басы жайындағы жүйелі криминологиялық-
психологиялық білімнің жеткіліксіздігінен, ... ... ... ... шешу барысында кең қолдана алатындай нақты ... ... ... ... тұр ... қылмысының халықаралық сипат алуына байланысты мемлекеттер
жекелеген институттарға, оның ішінде ... ... ... үшін ... ... институтына қатысты өз заңдарын
бірегейлеуі керек, себебі бұл проблеманың маңыздылығы ... және ол ... де, ... де ... ... айналып отыр. Басқа
мемлекеттердің, әсіресе ТМД елдерінің заңдарын және ... ... біз бұл ... ... мәселе бойынша әр елде әртүрлі шешім
бар екендігін көрдік. Мұндай ... ... ... ... ерекшеліктерді
мұқият талдау жалпы есірткі қылмысына, оның ... ... ... (ұстауға) қарсы тұрудың құқықтық және ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Бірақ, мұндай мүмкіндіктерді дұрыс пайдалану үшін ... ... ... білу, олардың жетістіктері мен кемшіліктерін ... ... Ең ...... ... салыстыру. Әрине, бұл ретте оң
немесе теріс тұжырым жасау үшін әр ... ... ... ерекшеліктері
ескерілуге тиіс.
Зерттеудің мақсаты – есірткінің ... ... құық ... және ... ... ... ІІО ... талдау.
Зерттеудің міндеттері:
зерттеу тақырыбына қатысты негізгі ұғымдардың бірыңғай анықтамасын беру;
құқық бұзушылықтың бұл ... ... және оның ... ... және шет ... ... ... әкімшілік-құқықтық нормаларды жетілдіру жөнінде дәлелді ұсыныстар
енгізу;
тиісті құқықтық нормаларды қолдану ... ... ... ... ... криминологияда, қылмыстық және қылмыстық-атқарушылық
құқықта, социологияда, мемлекет және құқық теориясында, ... ... және ... ... ... зерттеу нәтижелерінің
ғылыми құндылығын арттырып отыр.
Заңнаманың басқа салаларының нормаларын пайдалана отырып негізгі ұғымдарды
ашу және оларды зерделеу ... ... ... ... толықтыруға мүмкіндік
береді, әкімшілік құқықтың, азаматтық құқықтың, тұрғын үй құқығының ... ... ... ... ... тақырыбына қатысты қарастыру
керектігін көрсетеді. Берілген тұжырымдардың ... ... ... іске ... ... ... ... және
оларды шешу жолдарын көрсеткендікті жатқызуға болады.
Баяндалған ережелер, тұжырымдар мен анықтамалар қызметтің мына ... ... ... ... ... ... саладағы құқық бұзушылыққа
қарсы бағытталған сақтандыру қызметінде;
әкімшілік құқық заңдарын жетілдіру жұмысында;
қызметтің осы саласы бойынша кадрлар даярлауда;
тиісті ... ... ... ... ... ... күреске бағытталған
органдарының арнайы оқу орындары үшін оқулықтар, оқу құралдарын, дәрістер,
оқу-әдістемелік ... ... ... ... ... кіріспеден, үш сұрақтан, қорытындыдан және
пайдаланылған ... ... ... ... пен ... бизнесінің алдын алу мен жолын кесудегі ішкі
істер органдарының ... ... ... пен ... ... ... алу мен жолын кесудегі ішкі
істер органдарының қызметін ұйымдастыру
Есірткілердің ... ... ... ... үшін ... ... ... мен қалыптасқан жағдайдың бар ... ... сату мен ... ... ... және ... ... туралы сұрақ біздер үшін алғы және ең маңыздысы. Нашақорлықпен
күрес бойынша бар және қалыптасқан құралдарды қолданып қана ... ... ... ... ... ... және одан қорғанудың жаңа
бұрынғысынан да тиімдірек және ұжымдық тәсілдерін ... ... ... жоқ.
Салауатты өмір сүруді үгіттеу енді басталса, есірткілер, спирт ... ісін ... жыл ... оларды тұтынушылардың қатарына жастар мен
балаларды көптеп қосуда.
Осы проблеманың категориялық ... ... ... заңсыз
айналымы деп есірткі, жүйкеге әсер ететін және ... әсер ... ... ... ... бар өсімдіктер өсіру, есірткілер дайындау, ... алу, ... және сол ... және ... сату ... ... – тірі ағзалардың жүйке жүйесіне әсер ... ... ... ... ... ... немесе химиялық қосылыстар.
Бұл термин үш критерийді ескеріп қолданылады (медициналық, әлеуметтік және
құқықтық).
Медициналық тұрғыдан зат есірткі болып табылады, егер ... ... ... етсе ... ... ... және басқалар).
Әлеуметтік тұрғыдан зат есірткі болып табылады, егер оны ... ... ... ... ... зат ... болып табылады, егер осыны анықтауға
құзыретті Есірткі тұтынуды бақылау ... ... ... осы
препаратты есірткілік деп таныса және бақылануға жататын ... ... ... ... ... ... ... заңсыз айналымы -
бұл тікелей қасақаналықпен жасалған есірткі затына айналдыру ... ... ... ... бар ... ... ... дейінгі құқыққа қарсы әрекет[*].
Есірткі заттарын, біздің ойымызша, олардың шығу ... ... үш ... ... ... құрамында есірткі бар дәрі-дәрмектік препараттар;
қолдан жасалынған, негізі ... ... ... (гашиш, шикізат апиын,
гашиш майы, кокаин сықпасы және басқалар);
біздің елімізге контрабандалық жолмен келетін ... ... ... эфедрин дәрілері).
Есірткі заттарының сипаттық ерекшеліктерін білу қылмыстардың осы ... үшін өте ... ... ... дәрежелеудің күрделігі келесілерге де байланысты:
есірткілерді жасырудың ... ... ... ... заттарын сату тәсілдері; есірткі заттарын заңсыз алу мақсатында
өндірістің анықталған жолдарын ... ... ... ... ... ... ... алу мақсатында есірткі заттарын сақтау,
есепке алу, жіберу, тасымалдау немесе жөнелту ережелерін бұзу ... ... ... ... немесе күшті әсер ... ... ... заңсыз айналымы нәтижесінде олжаланған
құралдардың шынайы сипатын немесе шығу ... ... ... және ... әсер ететін заттардың заңсыз айналымының
қоғамдық қауіптілік ерекшелігі жалпы генофонд қауіпсіздігімен ... Бас ... жыл ... ... ... ... ... масштабтағы жақсы ұйымдасқан қылмыстық құрылымдар нығайа түсуде. ОҚО
ІІББ мәліметтері бойынша ОҚО есірткінің заңсыз айналымына ... ... ... шикі апиынның өңдеуін жүзеге асыратын химиялық-
фармацевттік зауыттың ... ... ... ... климаттық
жағдай құрамында есірткі бар өсімдіктердің өсуіне ... ... ... ... ОҚО аумағы өсімдіктен алынатын есірткілердің (гашиш, апиын) шикізаттық
базасы болып отыр. Облыс аумағында жыл сайын жалпы көлемі 50000 м2 ... магі ... ... ... ... территориясы бойынша
Өзбекстан, Тәжікстан және Қырғызстанмен байланыстыратын ... ... ... өтіп ... ... ... күрестің құқықтық қамтамасыз етілуін құқық
қорғау органдардың тікелей практикалық қызметі ... етіп ... ... ... ... ... қылмыстылықты ескертудегі (жалпы, жеке)
мәселелерге жол бермеуге мүмкіндік берер еді. Атап айтқанда, кейбір біздің
заңгерлердің ... мен ... ... ... ... курсын өтпегендерге жазаны өтеуді жазаны өтеуді кейінге қалдыра ... ... ... ... айып пұл ... жаза ... қарастырудың қажеттілігі жоқ,
өйткені жасалынған қылмыспен өлшемдік қатынасы сәйкес емес және ... да ... ... ықпал етеді деген пікірмен де ... ... ... ... ... үшін жаңа ... ... өзектілігі, сонымен бірге Қазақстанда құрамында есірткі бар
өсімдіктер өсетін жердің ... ... 1 ... гектардан астам көлемді
құрайтындығынан тұрады. Оған ... ... ... өзінің
географиялық жағдайына байланысты Азиядан, әсіресе ... ... ... үшін ... ... ... ... [25].
Есірткі қылмыстары тіркелінген қылмыстардың жалпы санының 13,7% құрайды.
Халықаралық есірткі мафиясының Қазақстан территориясында ... ... ... құрауға талпынуы ерекше қобалжу тудырады. Есірткі транзиті
қорқынышты масштаб алуда, егер 1990 жылы бір жыл ... 3,5 ... ... жылы 330 ... ... ... және жастардың, сонымен қатар әйелдердің
есірткілерді ... ... емес ... көбеюі ерекше
алаңдаушылық туғызады. Есірткі тұтынушылардың үштен екісі дерлік – 20 ... ... ... ... бұл ... жастар мен кәмелет жасына
толмаған жасөспірімдер рөлі бастаушы болып бара ... ... ... жасөспірімдер арасында кең тараған ... ... ... ... айналымымен байланысты. Кәмелетке
толмағандар арасындағы қылмыс оқиғаларының ... осы ... ... ... көрсеткіші 70%-дан асып түседі. Жеткіншектер ... ... өсу ... бірі ... ... ... ... бой алдыру жағдайын атауға болады.
Соңғы кездері неғұрлым жас есірткі тұтынушылардың көбеюі байқалады. Бұл ... ... ... мен ... да оқу орындарына тарай
бастағандығының нәтижесі. Қазіргі кезде 13-14 жас аралығы ... ... емес ... ... ... ... шағы ... есірткімен байланысты заңсыз әрекеттерге итермеленудің
құрбаны болатын кезеңі деп танылған.
Сондай-ақ, ҚР Бас ... ... ... ... ... орталықта жүргізілген зерттеулер нәтижесі ... ... ... ... заттарды тұүтынатын тіркеудегі тұлғалар саны
елдегі ... ... ... ... шынайы мәніндегі көрсеткішін
бере алмайды.
Қазақстан Республикасы ІІМ Есірткі бизнесіне ... ... ... ... бақылау Комитеті ішкі істер министрілігінің құзыреті
және ... ... және ... ... ... ... құралдарының, психотроптық ... ... ... ... және ... заңсыз
айнаалымы мен оларды теріс пайдалануға қарсы іс қимыл жасау ... ... ... ... ... табылады. [14].
Комитеттің негізгі міндеттері есірткі құралдарының, психотроптық
заттардың, ... ... ... ... ... іске мен
қоғамдық және ... ... ... ету ... ... айналымына қарсы іс ... ... ... табылады.
Комитет өз қызметін Қазақстан Республикасының Президенті ... ... ... ... өзге де
нормативтік ... ... ... ҚР ... ... ІІМ бұйрықтарында қарастырылады.
Комитет заңнамада белгіленген тәртіппен ... ... ... ... ... функцияларды жүзеге асырады:
Есірткі құралдарының психотроптық ... ... ... ... ... ... мен оларды теріс пайдалануға қарсы іс
қимыл жасау саласында мемлекеттік саясатты іске ... ... пен ... ... ... алу және ... ... іс қимыл
жасау мәселелері жөнінде ... ... ... ... психотроптық заттардың, ... ... және ... теріс пайдалануға қарсы күресті үйлестіреді;
Кеден органдарымен, ұлттық қауіпсіздік ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының аумағы арқылы өтетін есірткі ... мен ... кесу ... жұмысты жүзеге асырады;
Есірткі құралдарының психотроптық заттардың, прекурсорлардың ... ... ... айналымы мен оларды теріс
пайдалануға қарсы іс қимыл жасауға қатысты ... ... ... ... қалыптастырады;
Есірткі құралдарына, психотроптық ... ... ... ... ... ... анықтау жүргізеді;
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... кесу жөніндегі жедел
іздестіру қызметін ұйымдастырады және ... оны ... ... ... ... және ... ... мемлекетік органдармен бірлесіп, ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасы үшін бөлетін халықаралық квоталарды бекіту үшін ҚР ... ... ... мен ... ... ... және ... ҚР Үкіметіне ұсынады;
Есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды, оларды
дайындауға ... ... ... мен жабдықтарды,
сондай-ақ ... ... ... ... мен
прекурсорлардың тізімдері мен ... ... ... мен ... ... ... дайындау, сақтау,
көтерме, бөлшек және халықаралық саудада сату, бөлу, зерттеу ... ... ... және ... ... ... қарсы күресте қызметтік
іздестіру иттерін тиімді ... ... ... ... ... ... психотроптық заттар мен прекурсорларды ... ... ақ ... ... ... ... алу ... қызметті жүзеге асырады;
Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күресу үшін ... ... ... ... және ... ... құқықтық
мәдениетін арттыру жөніндегі шараларды жүзеге асырады;
Қызметті есірткі ... ... ... ... және ... заңсыз айналымы мен оларды теріс пайдалануға қарсы іс
қимыл жасау саласымен байланысты ... ... ... ... ... ... және олардың біліктілігін арттыруды
ұйымдастырады;
Есірткі құралдарының, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымы және
олардың заңсыз айналымы мен ... ... ... ... іс ... жасау
саласындағы ғылыми зерттеулерді үйлестіреді;
Есірткі құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымының барлық
түрлерінің ауқымдарын, ... жаңа ... ... ... ... өндірілуі мен таралуын болдырмау жөнінде шаралар әзірлейді;
Есірткі құралдарының, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымы және
олардың заңсыз айналымы мен оларды теріс ... ... іс ... ... ... органдар мен өзге де ұйымдардың ақпаратын талдайды;
ҚР есірткі жағдайының, ... ... ... мен ... түсетін арналарының жай-күйі мен даму үрдісін талдайды, оларды
жабу ... ... ... тиісті ақпараттық-талдау материалдарын
дайындайды;
Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің стратегиялары ... оның ... ... ... ... ... арқылы іске асыруды қамтамасыз етеді;
ҚР бақылауға жататын есірткі құралдарының, психотроптық ... ... ... және ... айналымда табылған есірткі құралдарын,
психотроптық заттар мен прекурсорларды аз, ірі және аса ірі ... ... ... ... ... мен ... ... енгізеді;
Өз құзыреті шегінде халықаралық ұйымдарда Қазақстанның мүдделерін білдіреді
және есірткі ... ... ... айналымы
және олардың заңсыз айналымы мен оларды теріс пайдалануға қарсы іс ... ... ... ... мен шетел мемлекеттерінің құзыретті
органдарымен халықаралық ынтымақтастықты, өзара іс ... ... ... алмасуды жүзеге асырады;
Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің, есірткі құралдарының,
психотроптық заттар мен ... ... ... ... ... халықаралық практикасын талдайды және жинақтайды;
Денсаулық сақтау саласындағы есірткі құралдарының, психотроптық ... ... ... ... ... түрлерін қоспағанда, есірткі
құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың аиналымы саласындағы
қызмет түрлерін лицензиялауды ... ... ... іске ... ... ... ... психотроптық заттар ... ... ... ... және
олардың заңсыз айналымы мен оларды теріс пайдалануға қарсы
іс қимыл жасау шараларын жүзеге асыруды ұйымдастырады;
Құрамында ... бар ... ... және жою ... ... ... құралдарын заңсыз ... ... ... ... да іс шараларды үйлестіреді және жүргізеді;
Қолда барымен салыстырғанда есірткілік әсері ... ... ... аз ... ... психотроптық
заттар мен прекурсорларды әзірлеу және оларды енгізу процесін
бақылайды.
«Притон дегеніміз – ... ... ... ... тұрақты немесе
уақтылы болуына немесе қандай да бір құндылықтарды қоюға арналған, есірткі
заттарды немесе жүйкеге әсер ... ... ... ыңғайлы кез келген
тұрғын немесе тұрғын емес жай (құрылыс), ... сол ... өзге ... ... ... жүйкеге әсер ететін заттарды тұтыну үшін притон
құру дегеніміз меншік формасына қарамастан кез келген тұрғын немесе ... ... ... ... бір ... немесе әртүрлі адамдарға беру
және онда неше ... (екі және одан көп) ... ... ... ... ... заттарды тұтыну». Притонды ұстау дегеніміз – ол қандай мақсатта
құрылса оның сол бағытта жұмыс істеп тұруын қамтамасыз ететін ... ... ... ... әсер ... ... заңсыз айналымы
ұғымының кең және тар мағынадағы түсінігі. Кең мағынадағы түсінікке жеке
және заңды ... ... ... ... ... есірткі
заттарды, жүйкеге әсер ететін заттарды өндіруі, даярлауы, ... ... ... ... ... тұтынуға көндіруі жатады.
Есірткі притондарын ұйымдастыруға (ұстауға) қарсы ... ... ... әсер ... заттарды тұтыну үшін притондар ұйымдастыруға
(ұстауға) қарсы әрекет дегеніміз – ... ... ... өзін-өзі басқару органдарының, құқық қорғау органдарының бұл
көрсетілген қылмыстық әрекетті ... ... және ... оның ... ... және ... жоюға бағытталған қызметі».
Есірткі заттарды немесе жүйкеге әсер ететін заттарды тұтыну үшін притон
ұйымдастырушының ... ... ... жасы – 15-35 ... ... ... (көбіне, ол жаза өтеп отырған кезде тарап
кеткен); білімі – 9,6 сынып; ... ... ... ... жоқ ... кәсіпкерлік қызметпен айналысады.
Есірткі притондарын ұйымдастырумен (ұстаумен) қатар олар ... ... ... әсер ... ... ... ... қатысты басқа да
қылмыстар жасайды, көбіне: есірткі, жүйкеге әсер ететін заттарды және ... ... ... иемденеді, сақтайды, тасымалдайды, даярлайды,
өңдейді; бұл заттарды ұрлайды немесе қорқытып ... бас ... ... ... – 4,1 жыл; ... ... жаза тағайындалмайды,
айыппұлмен шектеледі; қылмысқа қатысушылардың ішінде ... ... орны ... ... ... негізінен топ құрайды,
олардың едәуір бөлігі алдын ала уәделеседі; бұл қылмыстың қайталану қаупі
зор; есірткі ... ... үшін ... ішінде жаза өтеп
жүрген кезде жұмыстан бас тартатындар көп; ... ... бар ... ... ... ... олардың едәуір бөлігі жаза өтеп жүрген
кезде оң сипатталады; қылмысты жеке дара ... орта ... ... ... ... ... алдын алу жөніндегі комитеттің практикалық
ұйымдастырылуы: құқық қорғау ... мен ... ... есірткі
притондарын ұйымдастырудың (ұстаудың) алдын алуға бағытталған ... ... ... ... органдары мен мемлекеттік есірткі
бақылаудың үйлестіргіш рөлін арттыру; есірткі притонын ... жеке ... ... белгілерді жақсы білу және есепке алу,
оларды сақтандыру іс-шараларында пайдалану; құқық қорғау органдарының ... ... ... ... ... бақылауға алу.
Комитеттің толық атауы - "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің
Есірткі бизнесіне қарсы ... және ... ... ... ... ... ... және штат санының лимитін Қазақстан Республикасының
Үкіметі бекітеді.
Комитетті ҚР ІІМ ұсынуы бойынша ҚР ... ... ... ... ... ... ... заңнамада белгіленген тәртіппен қызметке тағайындалатын және
қызметтен ... ... ... ... ... ... және басқарады әрі Комитетке
жүктелеген міндеттердің орындалуы мен оның өз функцияларын жүзеге ... ... ... ... ... ... ішкі істер органдарының
есірткі бизнесіне қарсы күрес және есірткі ... ... ... ... ... басқаруды жүзеге асырады.
Осы мақсаттарда Комитет төрағасы:
Мемлекеттік органдар мен өзге де ... ... ... ... ... пен ... ... алу және оларға қарсы іс-қимыл жасау мәселелері
жөніндегі олардың қызметін үйлестіруді қамтамасыз ... ... ... ... құралдарының, психотроптық ... ... және ... ... мен ... ... ... қарсы іс-қимыл
жасау мәселелері жөнінде шетел мемлекеттерінің мүдделі
органдарымен, сондай-ақ халықаралық ұйымдармен өзара іс
қимыл ... ... ... ... мен ... қүрылымдық бөлімшелері басшыларының
өкілеттіктері мен міндеттерін белгілейді;
Комитеттің құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерді, сондай-ақ ... ... ... ... бизнесіне қарсы күрес және есірткі
айналымын бақылау өніндегі ... ... ... ... ... өз ... ... бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен
Қазақстан Республикасының барлық ... ... күші бар ... ... ... ... ... қызметін қаржыландыру тек республикалық Бюджет қаражаты есебінен
жүзеге асырылады. Комитетке оның функциялары ... ... ... ... ... ... ... қатынастарға түсуге
тыйым салынады.
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ... ... ... және ... ... бақылау комитеті Ішкі істер министрлігінің
құзыреті шегінде арнайы атқарушылық және бақылау-қадағалау ... ... ... ... заттардың, прекурсорлардың
айналымын мемлекеттік реттеу және олардың заңсыз айналымы мен ... ... ... іс-қимыл жасау саласында үйлестіруді жүзеге ... ... ... ... міндеттері есірткі құралдарының, психотроптық заттардың
және прекурсорлардың айналымы саласында мемлекеттік саясатты іске асыру ... және ... ... ... ету ... олардың
заңсыз айналымына қарсы іс-қимыл шараларын белгілеу болып табылады.
Комитет өз қызметін Қазақстан Республикасының ... мен ... ... Президенті мен Қазақстан Республикасы Үкіметінің
кесімдеріне, өзге де нормативтік қүқықтық кесімдерге, сондай-ақ ... ... ... ... ... ұйымдық-құқықтық нысананындағы заңды ... ... оның өз ... ... ... ... мөрлері мен
мөртаңбалары, белгіленген үлгіден бланкілері, сондай-ақ заңнамаға сәйкес
Қазақстан Республикасы Қаржы ... ... ... болады. Комитет азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан ... ... ... сәйкес уәкілеттік берілген болса, оның мемлекет
атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарабы болуға құқығы бар.
Комитеттің функциялары мен ... ... ... ... ... ... іске ... ететін мынадай функцияларды жүзеге асырады:
1) Есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекур-орлардың айналымы,
сондай-ақ олардың заңсыз айналымы мен яарды ... ... ... іс-
қимыл жасау саласында мемлекеттік саясатты іске асыруды ұйымдастырады;
2) Нашақорлық пен есірткі бизнесінің алдын алу және ... ... ... ... ... ведомствоаралық үйлестіруді қамтамасыз етеді;
3) Есірткі құралдарының, ... ... ... және ... ... ... қарсы күресті үйлестіреді;
Кеден органдарымен, ұлттық қауіпсіздік органдарымен, ... ... ... ... ... Республикасының аумағы арқылы
өтетін есірткі контрабандасы мен транзитінің жолын кесу ... ... ... ... ... ... мен прекурсорлардың айналымына,
сондай-ақ олардың заңсыз айналымы мен оларды теріс ... ... ... жасауға қатысатын мәселелер бойынша бірыңғай деректер банкін
қалыптастырады;
Есірткі құралдарына, психотроптық заттар мен ... ... ... істер бойынша анықтау жүргізеді;
Қазақстан Республикасының аумағында есірткі трафигі мен ... ... ... кесу ... жедел іздестіру қызметін ұйымдастырады
және жүргізеді, оны жүзеден асырудың тиімді ... ... ... ... ... ... ... Біріккен Ұлттар
Ұйымының Есірткіні бақылау жөніндегі халықаралық комитетін
Қазақстан Республикасы үшін ... ... ... үшін ... ... есірткі құралдары және психотроптық
заттар мен ... ... ... ... және ... ... Үкіметіне ұсынады;
9) Есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен прекурсорларды, оларды
дайындауға арналған ... ... мен ... ... ... ... ... мен прекурсорлардың тізімдері
мен жіктемелері санамаланған өсімдіктерді, ... мен ... ... дайындау, сақтау, көтерме, бөлшек және халықаралық ... ... ... ... ... ... ... және есірткілердің заңсыз айналымына қарсы
күресте қызметтік-іздестіру иттерін тиімді ... ... ... ... ... ... ... заттар мен прекурсорларды заңсыз
пайдаланудың, сондай-ақ олардың заңсыз айналымынын ... алу ... ... ... ... ... және ... бизнесіне қарсы күресу үшін
қоғамды біріктіру жөніндегі жұмысты ұйымдастырады және үйлестіреді,
қоғамның ... ... ... ... ... жүзеге асырады;
13) Қызметі есірткі құралдарының, психотроптық заттардың, прекурсорлардың
айналымы және олардың заңсыз айналымы мен оларды теріс пайдалануға қарсы ... ... ... ... мамандарды оқытуды, даярлауды, қайта
даярлауды, жайлымдамадан өткізуді және ... ... ... Есірткі құралдарының, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымы
және олардың заңсыз ... мен ... ... ... ... жасау
саласындағы ғылыми зертеулерді үйлестіреді;
15) Есірткі құралдарының, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымы
және олардың заңсыз айналымы мен оларды пайдалануға ... ... ... ... ар мен өзге де ... ... ... құралдары, психотроптық заттар мен прекурсорлар ұйымының барлық
түрлерінің ауқымдарын, олардың жаңа ерінің ... ... ... ... мен таралуын болдырмау жөнінде шаралар әзірлейді;
Қазақстан Республикасындағы есірткі жағдайының, есірткінің ... мен ... ... ... ... жай-күйі мен даму үрдісін
талдайды, оларды жабу жөніндегі шараларды әзірлейді, тиісті ... ... ... және ... ... ... күрестің стратегиялары мен
бағдарламаларын, оның ішінде тиісті ... ... ... арқылы іске асыруды қамтамасыз етеді.
16) Қазақстан Республикасында бақылауға жататын есірткі ... ... мен ... ... ... ... табылған
есірткі құралдарын, психотроптық ар мен прекурсорларды аз, ірі және аса ірі
мөлшерлерге жатқызу ... ... ... өзгерістер мен толықтырулар
жөнінде ұсыныстар еңгізеді;
17) Өз құзыреті шегінде халықаралық ... ... ... және ... құралдарының, психотроптық және прекурсорлардың
айналымына мемлекеттік бақылауды ... ... Ішкі ... ... ... ... ... және есірткі айналымын бақылау жөніндегі
комитеті Ішкі істер министрлігінің ... ... ... және ... ... сондай-ақ
есірткі құралдарының, психотроптык заттардың, прекурсорлардың
айналымын және олардың ... ... мен ... ... қарсы іс-әрекетті мемлекеттік реттеу саласында
үйлестіруді жүзеге асыратын ... ... ... ... өз ... ... ... Конституциясы мен заңдарына,
Қазақстан Республикасының Президенті
мен ... ... ... ... өзге де ... кесімдерге, сондай-ақ Ережеге сәйкес жүзеге
асырады.
Комитет мемлекеттік мекекеменің ұйымдастыру-құқықтық
нысанындағы заңды тұлға болып табылады, оның өз ... ... ... мөрі мен ... ... ... ... заңнамаға сәйкес банктерде есеп шоттары
болады.
Комитет өз атынан ... ... ... оған ... ... ... берілген болса, Комитет мемлекет
атынан азаматтық-құқықтык қатынастардың тарабы болуға ... өз ... ... ... заңнамада белгіленген тәртіппен
Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында міндетті күші бар бұйрықтар
нысанында нормативтік ... ... ... ... және штат ... шегін Қазақстан Республикасының
Үкіметі бекітеді.
Комитеттің қызметін каржыландыру тек республикалык
бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады.
Комитеттің функциялары ... ... ... ... ... ... субъектілерімен шарттык қатынастарға түсуге ... ... ... ... және құқықтары
Комитеттің негізгі міндеттері:
Есірткі құралдарының, психотроптық заттардың және прекурсорлардың айналымы,
сондай-ақ олардың ... ... мен ... ... ... қарсы іс-
әрекет саласындағы мемлекеттік саясатты әзірлеуді және іске ... пен ... ... ... алу және ... ... ... бойынша мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардың қызметін
ведомствоаралық ... ... ... ... ... заттарға және прекурсорларға байланысты
қылмыстарды алдын алу, анықтау, жолын кесу және ашу;
Есірткі құралдарының, ... ... және ... ... ... ... ... есірткі жағдайының жай-күйін және даму ... ... алу және ... ... ... нысандары мен әдістерін жетілдіру;
Есірткі құралдарының, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымы және
олардың заңсыз ... мен ... ... ... қарсы іс-әрекет
саласындағы қызметтің тәртібін реттейтін ... және ... ... ... ... ... ... құралдарының, психотроптык заттардың, прекурсорлардың айналымы
және олардың заңсыз айналымы мен оларды теріс пайдалануға қарсы іс-әрекет
саласындагы ... ... ... және ... ... болып
табылады.
Комитет заңнамада белгіленген тәртіппен мынадай функцияларды ... ... ... ... ... заңсыз
айналымына және оларды теріс пайдалануга қарсы
күресті үйлестіреді;
Есірткі ... ... ... және прекурсорларға байланысты
кылмыстар туралы істер бойынша анықтау
жүргізеді;
Қазақстан Республикасының аумағында есірткі трафигі мен
есірткінің заңсыз айналымының жолын кесу жөніндегі ... ... және ... оны ... ... тиімді нысандарын жинақтайды және тәжірибеге енгізеді;
Кеден органдарымен, ұлттық ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының аумағы арқылы есірткі контрабандасы мен
транзитінің жолын кесу жөніндегі жұмысты жүзеге ... ... ... ... және
прекурсорлардың айналымына, сондай-ак олардың заңсыз айналымы
мен оларды теріс пайдалануға қарсы іс-әрекетке қатысты мәселелер
бойынша біртұтас деректер банкін қалыптастырады;
Қылмысқа және ... ... ... ... ... ... иттерін тиімді пайдалану жөніндегі кинология
кызметтерінің жұмысын ұйымдастыруға катысады;
Есірткі құралдарының, ... ... және ... ... ... нысанына қарамастан,
мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдар қызметіне мемлекеттік
бақылауды үйлестіреді және жүзеге асырады;
8) Денсаулық сақтау ... ... ... ... есірткі құралдарының, психотроптық заттардың
және прекурсорлардың айналымы саласындағы ... ... ... ... және жүзеге асырады;
9) БҰҰ Есірткілерді бакылау жөніндегі халықаралық комитетінің
Қазақстан Республикасына арналған халықаралық квоталарды
бекітуі үшін ... ... ... ... ... қажетті есірткі құралдарының, психотроптық
заттардың жопе прекурсорлардыц нормаларын анықтайды және
Қазақстан ... ... ... ... психотроптық заттарды және прекурсорларды, оларды
дайындауға арналған шикізатты, материалдарды
және жабдықтарды, сондай-ақ есірткі құралдарының, психотроптық
заттардың және ... ... мен ... ... заттарды және препараттарды өсіруге,
өндіруге, дайындауға, сақтауға, белшек, көтерме және халықаралық
саудаға, бөлуге, зерттеуге қолданылатын нормаларды әзірлейді;
Құрамында есірткісі бар ... ... және ... ... ... ... құралдарын заңсыз тасымалдау арналарын
жабу жөніндегі басқа да іс-шараларды үйлестіреді
және жүргізеді;
Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы ... ... ... ... қызметтері нашақорлық проблемаларымен
байланысты қоғамдық ұйымдардың, қауымдастықтардың жұмысын үйлестіреді;
Уәкілетті ... ... ... кұралдарының,
психотроптық заттардың, прекурсорлардыц айналымы және олардың
заңсыз айналымы мен ... ... ... қарсы іс-әрекет
жасау саласындағы ғылыми зерттеулерді үйлестіреді;
Есірткі құралдарының, психотроптық заттардың, прекурсорлардың ... ... ... ... мен оларды теріс
пайдалануға қарсы іс-әрекет жасау саласындағы мемлекеттік
органдардың және өзге де ... ... ... ... ... жөнінде ұсыныстар енгізеді;
Уәкілетті органдармен бірлесіп, есірткі құралдары, психотроптық заттар ... ... ... ... ... ... ... есірткі жағдайының жай-күйін
және даму үрдісін ... ... ... ... ... айналымға түсетін өңіраралық көздері мен
арналары туралы акпаратты қорытады және талдайды, оларды жабу
жөніндегі шараларды әзірлейді;
Заңсыз айналымда есірткі кұралдарының, психотроптық
заттардың және ... жана ... ... ... олардың өндірілуі мен таратылуын болдырмау жөніндегі
шараларды әзірлейді;
Қолда барымен салыстырғанда есірткілік әсері шамалы, өте
тиімді, каупі аз есірткі ... ... ... және
прекурсорларды әзірлеу және еңгізу процесін бакылайды;
Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне ... ... ... мен
бағдарламаларын, оның ішінде тиісті мемлекеттік
органдардың кызметін үйлестіру арқылы әзірлеуді және іске
асыруды ... ... және ... бизнесіне карсы тұру мәселелері
жөнінде мемлекеттік саясатты жария етуде бұқаралық ақпарат
құралдарымен өзара іс-кимыл жасайды;
Есірткі құралдарын, психотроптық заттарды және ... ... ... ... ... ... ... алдын алу қызметін жүзеге асырады;
Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне карсы күреске коғамды
жұмылдыру жөніндегі жүмысты ұйымдастырады және ... ... ... ... ... ... асырады;
Уәкілетті және өзге мемлекеттік органдармен бірлесіп, кызметі
есірткі құралдарының, ... ... ... және олардың заңсыз айналымы мен оларды теріс
пайдалануға ... ... ... ... ... ... ... даярлауды, тағылымдамадан өткізуді
және олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастырады;
Есірткі құралдарының, психотропты заттардың, прекурсорлардың айналымы және
олардың заңсыз айналымы мен ... ... ... ... ... ... ... жобаларын әзірлеуді үйлестіреді және жүзеге асырады;
Қазақстан Республикасындағы бақылауға жататын ... ... ... және ... және ... құралдарын, психотроптық заттарды және
прекурсорларды ... ... ... ... ірі және аса ірі ... ... ... кестеге өзгерістер мен толықтырулар ... ... ... психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымы және
олардың заңсыз айналымы мен оларды теріс
пайдалануға ... ... ... ... ... ... оны жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірлейді және
еңгізеді;
Есірткі құралдарының, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымы,
сондай-ақ ... ... ... мен ... пайдалануға қарсы іс-әрекет мәселелері бойынша халықаралық
ұйымдармсн және шетел мемлекеттерінің құзыретті органдарымен
өзара іс-қимыл жасасуды және ақпарат ... ... ... ... ... заттардың және прекурсорлардың заңсыз
айналымына байланысты қылмыстарды ашу
жөніндегі шетел мемлекеттерінің арнайы бөлімшелерімен ... ... ... ... ... ... ... өзара іс-қимыл жасасады;
Есірткі кұралдарының, психотроптык заттардың, прекурсорлардың айналымы және
олардың заңсыз айналымы мен ... ... ... ... саласында халықаралық шарттар мен
келісімдер жобаларын дайындауды үйлестіреді және жүзеге асырады;
Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің халықаралық практикасын,
есірткі ... ... ... және прекурсорлардың айналымын
мемлекеттік бақылаудың
жүзеге асырылуын талдайды және қорытады;
Есірткі құралдарының, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымы және
олардың ... ... мен ... теріс
пайдалануға карсы іс-әрекет саласына инвестициялар мен техникалық, оның
ішінде ... ... ... ... ... пайдаланылуын бақылауды жүзеге асырады;
Есірткі құралдарының, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымы және
олардың зансыз айналымы мен оларды ... ... ... жасау мәселелері бойынша халықаралық ұйымдарда
Қазақстанның мүддесін білдіреді.
Оған Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелген
өзге де ... ... ... өзіне жүктелген міндеттер мен функцияларды жүзеге ... ... ... ... құралдарымен, психотроптық заттар мен прекурсорлармен байланысты
қылмыстар туралы істер бойынша анықтау
жүргізуге;
Қазақстан Республикасының аумағында ... ... ... ... психотроптық заттар мен прекурсорлар
заңсыз айналымының жолын кесу жөніндегі жедел іздестіру іс-
шараларын жүргізуге;
Нашақорлыкка және ... ... ... ... ... құқықтық
келісімдерін, оның ішінде стратегиялары мен
бағдарламаларын әзірлеу, жетілдіру және іске асыру жөнінде
ұсыныстар енгізуге;
Мемлекеттік органдар мен өзге де ... ... ... ... ... және ... құралдарының, психотроптық заттардың, прекурсорлардың айналымына
және олардың заңсыз айналымы мен оларды
теріс пайдалануға қарсы іс-әрекетке қатысты нормативтік құқықтық
келісімдердің ... ... ... ... ... ... оның ... халық-
аралық кеңестер, семинарлар, конференциялар ұйымдастыруға және
өткізуге;
Халықаралық ұйымдармен келіссөздер өткізуге және шетелдік
заңды тұлғалармен шарттар жасасуға;
Комиссиялар және жұмыс топтарын ... ... ... пен ... ... күресті жетілдіру, есірткі құралдарының, психотроптық
заттардың және прекурсорлардың ... ... ... бакылау орнату
жөнінде үсыныстар әзірлеу үшін ғалымдар мен ... оның ... ... мен ... ... ... психотроптык заттардың және прекурсорлардың айналымы
үшін ... кез ... ... ... ... ... жүзеге асыруга;
10) Құрамында есірткі заттары бар өсімдіктерді жою жөнінде ... ... ... ... және ... ... ... кемшіліктерді жою туралы нұсқамалар беруге;
Бекітілген стандарттар мен нормативтік құжаттама, сондай-ақ
лицензиялау ... ... ... ... ... ұйымдардың
өндірістік қызметін тоқтата тұруға;
Есірткі құралдарының, психотроптық заттардың және ... ... ... және өзге де ... ... ... үшін ... және жеке түлғаларды жауапкершілікке тарту жөніндегі
ұсыныстарды тиісті органдарға
беруге;
Мемлекеттік органдар, сондай-ақ өзге де ... ... ... ... заттардың және прекурсорлардың айналымы,
олардың заңсыз айналымы мен ... ... ... ... ... ... отырыстар мен
кеңестерге қатысуға;
Заңнамаға сәйкес өзге де құкықтарды жүзеге асыруға құқылы.
Комитеттің жедел басқару құығында ... ... ... ... ... ... жатады.
Комитеттің өзіне бекітілген мүлікті өз бетімен иеліктен шыға-
руға ... өзге де ... ... ... ... ... заңнамада белгіленген жағдайларда және шектерде мүлікке иелік ... ... ... кызметін ұйымдастыру
Комитетті Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің
ұсынысы ... ... ... ... ... және ... ... төраға басқарады.
Төрағаның заңнамада белгіленген тәртіппен лауазымдарға тағайындалатын және
лауазымдардан босатылатын үш орынбасары болады.
Төраға Комитеттің ... ... және ... әрі Комитетке
жүктелген міндеттердің орындалуы мен өз ... ... ... үшін
жеке жауап береді, сондай-ақ ... ішкі ... ... ... карсы күрес және есірткі айналымына бақылау жасау жөніндегі
арнайы бөлімшелерді жедел ... ... ... [8].
Осы мақсатта Комитет төрағасы:
Мемлекеттік органдарда және өзге де үйымдарда Комитетті
білдіреді, заңнамаға сәйкес ... пен ... ... алдын
алу және оған қарсы іс-әрекет мәселелері жөніндегі олардың
қызметін үйлестіруді камтамасыз етеді;
Белгіленген тәртіппен есірткі құралдарының, психотроптық
заттардың, прекурсорлардың айналымы және ... ... мен ... ... ... ... ... мәселелері
жөніндегі шетел мемлекеттерінің мүдделі органдарымен, сондай-ақ
халыкаралық ұйымдармен өзара іс-қимыл жасауды жүзеге асырады;
Өзінің орынбасарлары мен ... ... ... ... мен ... анықтайды;
Заңнамаға және Қазақстан Республикасының Ішкі істер
министрі бекітетін лауазымдар номенклатурасына сәйкес Комитеттің
құрылымдық бөлімшелерінің кызметкерлерін лауазымдарға ... ... ... ... ... жасасады,
өзгертеді және бұзады, сондай-ақ аумақтық ішкі істер органдары
есірткі бизнесіне қарсы күрес және ... ... ... ... ... ... ... тағайындауға келісімін
береді;
Белгіленген тәртіппен қоса алғанда полиция подполковнигіне
дейін кезекті арнаулы атақтарды береді;
Комитеттің ... ... ... ... ... ішкі ... органының есірткі бизнесіне қарсы
күрес және есірткі айналымына бақылау жасау женіндегі арнайы
бөлімшесі туралы үлгі ... ... ... Комитеттің кұрылымдык бөлімшелерінің қызметкерлерін
көтермелеу, ... ... ... ... ... ... ... жазаға тартады, сондай-ақ
аумақтық ішкі істер органдары ... ... ... ... ... ... бақылау жасау жөніндегі арнайы бөлімшелерінің
кызметкерлерін көтермелеу және оларды ... ... ... ... ... ... шегінде Комитеттің құрылымдық бөлімшелері мен
аумақтық ішкі істер органдарының орындауы міндетті бұйрықтар
шығарады;
Комитеттің құрылымдық бөлімшелері қызметкерлерінің ... ... ... ... заңдылықты және
құпиялылық режимін сақтауын ұйымдастырады;
10) Азаматтарды қабылдауды жүзеге асырады, арыздар мен
өтініштерді қарайды, олар ... ... ... тәртіп
пен заңдылықты бұзу фактілері бойынша қызметтік тексерулер жүргізеді.
Ақтөбе облыстық наркологиялық диспансердің ... ... ... ... тұрады. Олар 13 жас және одан жоғары жастағы кәмелетке
болмаған жасөспірімдер. Дәрігерлердің айтуы ... ... ... ауыр ... құралдарды жасөспірімдердің қалталары көтермейді,
сондықтан қалада ең көп таралған наркотик – марихуана болып табылады.
Алайда, бұл сан ... ... ... ... ... психобелсендіргіш
заттарды анықтайтын тест-жолақтарының жоқтығы, жасөспірімдердің арасында
нақты пайдаланатын ... ... ... ... ... тек сырт ... мен анықтама алу арқылы жүзеге
асырылатын болғандықтан бұл сан нақты ... ... жылы 5 ай ... ... және ... ... заттарды
қолдану бойынша 9 жасөспірім анықталып, есепке алынды. 2014 жылы осы уақыт
ішінде – ... ... ... 15 бала ... алынған. Алайда, ресми
статистика жасөспірімдер арасында уландыратын заттарды қолданудың шынайы
қарқынын көрсетпейді. ... және ... ... ... ... таралу шегі ресмиге қарағанда біршама жоғары екенін
болжауға барлық негіз бар. ... ... ... ... анықтау жасөспірімдерді уақытша оқшаулау, бейімдеу және
қалпына келтіру ... ... ... ... қалалық әкім
жанындағы кәмелеттік жасқа толмағандар және олардың құқығын қорғау бойынша
коммисия ... ... ішкі ... ... ... ... істері бойынша бөлімінің қызметкерлерімен бірлесе отырып, түнгі
би кештерінде, нашар отбасыларында ... ... ... ... прокуратура, Ішкі істер органдары аясында өткізілген «Есірткісіз»
акциясында Ақтөбе ... ... ... ... ... ... жастар
арасындағы спорттық жарыстар, аудандар мен Ақтөбе қаласының ... ... ... бірлесе отырып, «Сақшы» отрядтары, жұртшылық кеңестері,
барлық меншіктегі ұйымдар мен кәсіпорындар ... ... ... ... тұратын қоғамдық құрылымдар (ерікті халық жасақшыларын
жандандыру әдісімен) жұмыстарын жандандырды, облыс ЖОО мен ... ... ... ... ... ... тақырыбында
бейнематериалдар көрсетілді, шамамен 15000 адам қамтылып, акцияға нарколог-
дәрігер қатысты.   
Жасөспірімдер мен отбасы мүшелеріне арналған «Микросоциум» атты ... ... ... ... ... ... ұйымдастырылып,
жұмыс істеп жатыр. 2014 жылы 5 айдың ішінде 78 адамға арналған 20 ... ... ... ... ... анонимдік кеңес
қызметіне 67 адам келген. Жасөспірімдер наркологиялық кабинетінде психолог
түзету ... және жеке ... ... ... мақсатында 88
психологиялық сараптама жүргізді, қоғамдағы бейімсіздікті ... ... ... ... бойынша 80 жеке кеңес, даму барысындағы
ауытқушылықтарды жою үшін ... ... 79 ... 26 адамға арналған
12 топ тренингін  өткізді.
Есірткіге қарсы жобаларды жүзеге асыруға қоғамдық жастар ... ... ... ... ... қоғамдық бірлестігі облыс аудандарында 2
мыңнан астам адам қатысқан ... ... ... ауданда және Ақтөбе
қаласында осы тақырып бойынша ... ... ... өмір ... ... сайысы, спорттық эстафеталар, облыс ... ... ... ... жүргізілді. Есірткі және психобелсендіргіш
заттарды қабылдаудың алдын алу бойынша шараларда 3 мыңнан астам жас ... ... ... алу, ... кез ... ... ... пен маскүнемдікке деген қарсы пікірін ... ... ... ... барлығы бірдей салауатты өмір
салтын сақтап өмір сүруі үшін не істеу керек?
Тәжірибе ... ... ... ... ... ... ... алдын алу шаралары анда — санда емес, мақсат
көздей отырып, жүйелі ... ... ғана өз ... ... ... жоспарлаған кезде балалардың психологиялық, жас ерекшеліктерін
ескеру керек. Жұмысты ең алдымен ата — анадан бастаған абзал.
Есірткі - ... ... ... ... ... әлем ... күресуде. Бірақ ол
оңай алдырар жау емес екен. Күн өткен сайын шырмалып, ... ... күш ... да, оның ... ... бара ... ... Есірткі
адамзат баласына құмарлық үшін ежелгі заманнан ... ... ... ... алғаш рет Жерорта ... ... ... ... Көкнәр, зығыр т. б. құрамында есірткі ... ... ... кез - ... ... ... Есірткінің
түрлері: гашиш, морфин, опий, кокаин, апиын, героин. Осылардың барлығы да
аса күшті ... ... бар ... болып табылады.
Есірткі түрлерінің әрқайсысының әсері әр түрлі. Ацетон және желім ... ... ... ләззат алатындар да бар, нашақорлықтың бұл түрін
«токсикомания» деп ... ... ... баланың қимыл -
қозғалысы босаңдау, әрекеттері баяу болады, орынсыз күле береді. Жиі иіскеу
салдарынан еске ... ... ... ... болып кетеді.
Транквилизаторларды, яғни тыныштандырғыш дәрі - дәрмектерді пайдаланса,
баланың өңі қашып, ... ... ... дөрекілік таныта бастайды. Атақты
гашиш пен қара сора бала психикасына алғашында қоздырғыштық сипатта ... ... ... ... ... қисынсыз нәрселерді айтып сандырақтай
бастайды. Бұл жағдай біраз уақыттан соң түнеріңкі көңіл - ... ... ... күрт ... Апиын тектес заттарды пайдаланса бала
әлсіреп, басы ауырып, құсқысы келеді. Есірткінің әсер етуі ... ... ... ... ... ажырата алмайды. Ал есірткі тілеп, буын -
буындары сынып ауырғанда көз ... ... ... Егу ... үнемі, тіпті аптап ыстықта да ұзын жеңді киім киіп жүреді.
Жалғыздықты ұнатады, достарымен кездесуден бас ... ... ... ... анықтауға болады [9].
Жұмыр жерді шырмауықша шырмап келе жатқан дерт – нашақорлыққа қарсы күрес
толассыз жүргізілсе де, оны ... ... ... ... болмай
келеді. Қазір есірткі бизнесіне қарсы күрес тәсілдері заман ағымына қарай
түрлі жаңа технологиялармен ... ... да, ... ... ... ... одан әрі ... елдеріне есірткі
тасымалдайтын өтпе жолға айналдырып алғаны жасырын емес. Героин транзитіне
тосқауыл қоюдың ... өз ... бір ... ... осы ... ... ... арқылы шетелдерге асатын есірткінің зардабы –
өз елімізге де тиіп ... ... ... жастардың жазылмас жан жарасы –
есірткіге тәуелділігі еліміздің бас ... ... ... Сондықтан да
есірткі бизнесінің алдын алуда оған қарсы насихат жүргізудің алар ... ... ... маңызды жұмыспен жүйелі айналысатын орган – ... ... ... ... ... ... қарсы күресті жергілікті
атқару органдарымен бірлесе отырып жүргізеді, – дейді ІІМ ... ... ... комитеті Ведомствоаралық үйлестіру, профилактика және әкімшілік
практика басқармасының ерекше тапсырмалар жөніндегі бас ... ... ... ... – Жан-жақты іске асырылып жатқан есірткіге
қарсы шаралардың нәтижесі де жоқ емес. Мысалы еліміз бойынша 2013 ... ... ... ... ... 40 364 ... тіркелсе, бұл
көрсеткіш өткен жылғыға қарағанда 9,2 пайызға төмендеген. Есірткі затын
тұтынушылар арасында ең жиі ... ... оның ... 18640 ... ал 2499 адам ... ... ретінде тіркелген. Ең өкініштісі, ... ... ... 14 жасқа дейінгі 380, 15-17 ... 1519 ... бар. Бұл ... ... ... салыстырғанда
біршама төмендегенмен жастар арасында нашақорлықтың белең алуы бәрімізді
алаңдатып отырғаны жасырын емес. Мойнына ұрпақ ... ... ең ... ... ... де осы ... сапынан табылуы қоғам үшін ең
қауіпті дерт екені ... ... бұл ... ... бағытталған сан
алуан шаралардың нәтижесінде әйелдердің есірткіге бой алдыруы жылдан жылға
азайып келеді. Есірткілік зат тұтынатын ... саны 2010 жылы 4380 ... жылы 3052 ... ... ... ... тіркеу есебінен 4834 адам
шығарылса, оның ішінде 484 адам ... ... ... ... ... жылдың алғашқы ... ... ... 6072 адам тартылыпты. Егер 2012 жылы бұл көрсеткіштің 3969
адам екенін ескерсек республика ... ... ... ... ... ... ... алғанын көреміз. Оның ішінде әсіресе жастар ... ... ... ... ... ... ... болды. Ең
алдымен тәрбиелік жұмыстардың жандануына назар аударылып, ... ... ... ... қарсы күрес жүргізуге мүдделі мемлекеттік
органдар мен қоғамдық ... ... ... ... алынды. Мысалы,
ішкі істер органдары биылғы жылдың басынан бастап алты ай ... ... 4930 ... акциялар, кездесулер мен дөңгелек үстелдер, спорт
жарыстары мен ... ... Бұл ... ... ... ... беретін органдармен бірлесе 2431 шара ... Бұл ... ... ... ... ... ... өту қажет. Алдын алу ... ... 26 ...... ... ... күні қарсаңында қарқынды жүргізілді. Соның бірі –
Қазақстанның НТК телеарнасымен бірге түсірілген «Шырмау» атты ... ... ... ... аулақ ұстауларына септігін тигізетін фильм
болды. Ішкі істер органдарының қызметкерлері Астана қаласындағы ... ... ... ... ... ...... аулақ
болады» деген атпен нашақорлыққа қарсы өткізілген акцияға белсенді түрде
қатысып, ... адам ... ... ... ... ... ... акцияның басты ұйымдастырушысы болған Астана қалалық Ішкі ... ... ... ... ... қызметкерлері Саламатты
өмір салтын қалыптастыру орталығымен бірлесе ... ... ... ... ... көздеуде. Нашақорлықтың алдын алудың тиімді
тетіктерін іске қосуға ... ... ... бірі – «Қазақстан
Республикасының нашақорлыққа және есірткі ... ... ... ... жылдарға арналған салалық ... Бұл ... ... ... ... ... ... жатқан жұмыстар көп.
Солардың бірі – үстіміздегі жылы ... ... ... және ... ... ... ... бағытталған жұмыстарын
үйлестіру жөніндегі ведомствоаралық штабының отырысы. Жыл басынан бері ... ... ... ... ... Сот-сараптама орталығының
базасында есірткі құралдары, психотроптық заттары мен прекурсорларының
деректер қорын құру, Біріккен ... ... ... қатысуымен ауған
наркотрафигі бойынша статистикалық деректер қалыптастыру тәсілдері туралы
мәселе қаралды. Өйткені, біздің еліміздің аумағы ... ... ... ел болмаса да, ... елге ... ... ... ... «Психологиялық диагностика тәсілдері» атты компьютерлік
бағдарламаны «Нашақорлықтың медициналық-әлеуметтік проблемалары жөніндегі
республикалық ғылыми-практикалық ... ... ... ... ... ... бағдарламаны білім беру органдарына
енгізу мәселесі де ... сөз ... ... ... және ... бизнесіне қарсы күрес жөніндегі ... ... ... бағдарламасына» өзгерістер мен толықтырулар
енгізу де талқыланды. Бір ... ... ... ... мен нашақорлыққа
қарсы күресте алдын алу ... ... зор ... ... ... тиімді тәсілдерін әлі де жетілдіре түсу қажет.
1.2 Нашақорлықпен, ... ... ... ... ... - ... табиғи заттар мен химиялық дәрі-дәрмектерді ... ... ... патологиялық құштарлық. Нашақорлық зат деп
есептеу үшін үш белгі болуы керек:
Медициналық (зат ... нерв ... ... әсер етуі ... ... ... емес ... дәрі әлеуметтік
зардаптарға алып келеді).
Заңдық (зат ... деп ... ... нашақорлықтың тізіміне
енгізілген).
Сонымен, есірткі дегеніміз – есірткі немесе психотроптық ... ... ... ... ... ... ... зардаптарына
байланысты халықтың денсаулығы үшін ықтимал ... бар, ... ... ... ... Есірткі, психотроптық заттар мен
прекурсорлардың тізіміне енгізілген өсімдіктер, заттар немесе препараттар.
Уытқұмарлық - халықаралық және ұлттық құқықта ... деп ... ... ... оны ... ... ... дағдыланып кетуі. Осы
аталған заттардың әсер ету ерекшелігін сипаттайтын негізгі белгілерге
мыналар ... ... - ... ... ... ... синдромның дамуы – дәріні ... ... ... ... және физиологиялық бұзылуы, сөйтіп жағдайды жеңілдету ... ... ... ... аз ... ... мойын сұнбай, көп мөлшерде қажет етуі.
Тұлғаға әсер етіп, өзгеруі. (жүріс-тұрыс, ... ... ... тағы басқалар).
Уытқұмарлық – есірткі және психотроптық заттардың әсеріне ұқсас психикалық
елірме әсер туғызатын және республикалық ... ... мен ... ... ... ... ... мен табиғаты
әртүрлі дәрлік емес заттарды шектен тыс пайдалану. Психикаға белсенді әсер
ететін заттар – бір рет ... ... ... және ... ... әсер ... ал ұзақ ... қабылдаған кезде
психикалық және тәндік тәуелділік туғызатын синтетикалық немесе ... ... ... ... ... ... түсініктер кездеседі: есірткі заттар ... ... 1961 ... ... ... туралы бірыңғай
конвенцияға түзетулер жөніндегі 1972 жылғы ... ... ... қоса 1961 ... ... ... ... бірыңғай конвенцияға
сәйкес бақылау жасалуға ... ... ... ... ... ... ... шығу тегі синтетикалық немесе табиғи
заттар. Есірткі ... ... ... ... пайдалану (есірткі
немесе психотроптық заттарды заңсыз ... ... ... психотроптық
заттарды дәрігердің тағайындауынсыз қасақана заңсыз тұтыну.
Нашақорлық организмнің физикалық және психикалық функцияларының ... әкеп ... ... немесе психотроптық заттарға не сол
тектестерге тәуелді болуға ... ... ... ауыратын адам
(нашақор) қандай да болсын есірткі, психотроптық заттарға немесе ... ... және ... тәуелді, белгіленген тәртіппен
медициналық мекеме «нашақорлық» деген диагноз ... ... ... және ... заттарды өндіру, дайындау, өндеу
кезінде пайдаланылатын, Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... БҰҰ ның Есірткі және
психотроптық заттардың заңсыз айналымына қарсы ... ... 1988 ... ... ... жасалуға жататын Есірткі, психотроптық заттар
мен прекурсорлар тізіміне енгізілген заттар. ... ... ... бір ... ... ... ... заттар немесе
прекурсорлар бар кез келген физикалық ... ... ... ... Республикасының заңнамасына, ... ... ... ... ... 1971 жылғы Психотроптық заттар туралы
конвенцияға сәйкес бақылау жасалуға жататын Есірткі, психотроптық заттар
мен ... ... ... шығу тегі ... ... табиғи
заттар. [14].
Маскүнемдік, уытқұмарлық және нашақорлықтың қоғам үшін қауіптілігі:
Біріншіден еңбек тәртібіне – жұмысты дұрыс ұйымдастыруға зиян ... ... ... ... ... және өнім мен қызметтің
сапасыздығына әсер етеді.
Екіншіден маскүнемдік, уытқұмарлық және нашақорлық қоғамдық ... ... ... ... ... емес нашақор, маскүнем өздерінің әрекеттеріне
есеп бере алмай, көп жағдайларда адамдардың еңбек ... және дем ... ... ... ... ... жасайды.
Үшіншіден маскүнем, уытқұмар, нашақорлар мемлекеттік және жеке ... зор зиян ... ... белгілі маскүнемдіктің кесірінен
көптеген өрттер, құрал-жабдықтардың бұзылуы, жол апат оқиғалары және тағы
басқа да қоғамға зиянды ... ... ... 2013 ... ... жол-көлік оқиғаларының 80 пайызы мас ... ... ... ... ... ... ... ішімдікке салыну материалдық,
моралдық және ... ... тек ауру адам ғана ... оны ... ... ... орын толмас зиян келтіреді. Маскүнемдік,
ішімдікке салыну, оның ішінде нашақорлық және ... ... ... дене ... ... ... – дейді белгілі көрнекті ресей ғалымы
Бахрах және де оның ... ... оны ... ... ... табады.
Сонымен қатар жоғарыда аталған зияндармен қатар адам факторына (санына)
келтіретін зиянынан аттап өтуге ... ... ... ... ... ... туылу деңгейін төмендетеді, жарымжан туылған
балаларды санын көбейтеді. Спирт ішімдіктерін ... ... ... ... аурушаң, жүдеу, дене және психиканың даму жағынан артта
қалады, нашар оқиды, ерте ... ... әуес ... Осы ... көп жағдайда нашақорлыққа да ... ... ... ... ... ... сүру ұзақтығын қысқаратады.
Маскүнемдердің орташа өмір сүру ұзақтығы 15-20 жылға төмен және әдетте 40-
45 ... ... Ал ... ... болсақ тіпті тіпті сұмдық жас
шағында пайдаланғандар дәрігерлердің пікірі бойынша 30 жасқа ... ... ... нашақорлықтың және уытқұмарлықтың ... ... осы ... ... күресте адамдардың
құқықтары мен мүдделерін қорғау бір қызметі болып табылатын мемлекет шешуші
рөл атқарады.
Алкоголизм, нашақорлық пен уытқұмарлық ... ... ... ... ... ... және қылмыстың өсуіне себепші болатын
дерттер болып табылады.
Өз еркімен ... ... ... ... пен ... шалдыққан ауруларға денсаулық сақтау жүйесінің мамандандырылған
емдеу-профилактикалық мекемелерінде, емдеу кезеңінде оларды ... ... ... ... ем қолдану көзделген. Денсаулық ... ... ... еріксіз емдеуге жіберу сотты болды деп
қаралмайды.
Алкоголизмге, нашақорлық пен ... ... ... ... оларды емдеу
Алкоголизм, нашақорлық пен уытқұмарлық азаматтардың денсаулығына, елiмiздiң
тектiлiк қорына ... ... және ... өсуiне себепшi болатын
дерттер болып табылады.
Өз еркiмен емделуден жалтарған алкоголизмге, ... пен ... ... ауруларға денсаулық сақтау жүйесiнiң мамандандырылған
емдеу профилактикалық мекемелерiнде, емдеу кезеңiнде оларды ... ... ... ... ем ... ... сақтау жүйесiнiң наркологиялық мекемелерiне ерiксiз емдеуге
жiберу сотты болды деп қаралмайды.
Ерiксiз емдеуге жiберiлетiн ... ... ... ... пен ... ... ... аурулар ерiксiз
емделуге жiберiлген және емделу кезiнде ... ... ... ... ... ... ... байланысты
шектеулермен пайдаланады.
Олардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау үшiн ... ... ... ... ... ... және ... көмек көрсетiледi.
Мамандандырылған емдеу-профилактикалық мекемелерiнде емдеуде болу ... ... ... және ол ... еңбек өтіліміне қосылып есептеледi.
Ерiксiз емделуге жiберiлген адамдардың бұрынғы тұрған жерi ... ... ... ... нашақорлық пен уытқұмарлық дертiне шалдыққан деп тану тәртiбi
Алкоголизмге, нашақорлық немесе уытқұмарлық дертiне шалдыққан деп ... ... ... сақтау министрлiгi белгiлеген тәртiппен
тиiстi медициналық ... ... ... ... сақтау
ұйымдары арқылы жүзеге асырылады.
Ерiксiз емдеуге жiберу туралы мәселенi шешу ... ... ... ... ... ... үшiн наркологиялық
мекемеге iшкi iстер органдары ықтиярсыз алып келедi.
Алкоголизмге, нашақорлық немесе уытқұмарлық дертiне шалдыққан деп ... ... ... жағдайда бұл шешiмге жоғары тұрған денсаулық сақтау
саласын басқару органына немесе сотқа шағым жасауына болады.
Қолда бар ... ... ... ... ... учаскелік
инспекторлары құқық бұзуға бейім 15019 адамды, соның ... ... 75 ... 26 уытқұмарды, 3193 отбасылық жанжал
тудырушыларды, спирттік ішімдіктерді ішуге ... 543 үй мен ... ... ... пен ... ... бұрында істі болған
2869 адамды есепке алған. Есепте тұрған тұлғалармен ... алу ... ... бұзуларына байланысты стационарлық және ... ... ... жауапкершілікке тарту сынды ... ... ... 12 ... 1251 ... ... орындарына
орналастырылған.
Күштеп емдеу мекемелеріндегі төсек-орындардың ... ... ... ... ... бірі ... отыр.
Мысалы, Өскемен қаласында 250, Семей қаласында 70, ал Ұлан ауданы Қанай
ауылында 30 төсек-орын ғана ... пен ... ... алу үшін ... ... ... мүмкіндіктерін қолдануда. 2011 жылы мұндай бақылаулар
бұрында істі ... 261 ... ... бекітілген. Әкімшілік құқық
бұзушылықтарды анықтау және ... ... ... ... 2012 жылы ... ... ... 60483 адамды,
соның ішінде алкогольге қарсы заңнаманы бұзған – 14624, ұсақ бұзақылықтарға
байланысты –3401, есірткінің заңсыз ... ... 270 ... ... ... ... салауатты өмір салтын насихаттау,
қоғамдық тәртіпті ... ... ... тарту мақсатында учаскелік
инспекторлардың жиындарға шығу ... ... ... жылы ... жиыны өткізілді. Бұған қала және ауыл ... ... ... жасқа толмағандар ісі бойынша ... ... ... ... бүгінгі уақытта құқыққорғау бағытында 4457 мүшесі бар ... ... ... ... ... 148 «Сарбаз» жасағы, 401 консьерж,
52 ерікті халық ... ... 15 ... ... ... ... 17 отряд, 87 қоғамдастық кеңесі, 152 ақсақалдар кеңесі, 10 «Көкпар»
отряды мен ... да 86 ... ... ... ... ... ... т.б.) бар.
Маскүнемдік негізінде жасалатын қылмыстар мен құқық бұзушылықтардың алдын
алу және жолын кесу, құқық ... ... алу және ... жеке алдын
алу жұмыстарын жасау мақсатында Шығыс Қазақстан облысы аумағында 2012 жылы
«Правопорядок», «Профилактика», ... ... ... 40 ... ... ... өткізілді.
Есірткі бизнесімен және нашақорлықпен күрес шеңберінде кәмелеттік жасқа
толмағандар мен студент жастардың ... ... ... алу ... ... Осы ... ... 12 айда 4485 дәріс, соның ішінде ... - 4150, ... 335 ... 5 спорттық шара өткізілді. ... ... ... ... деңгейі төмендеп, есепте тұрған
нашақорлар саны 2011 жылы ... 2012 жылы ... ... ... ... жұмысында А.Хон - облыс әкімінің бас инспекторы - ... ... ... ... және отбасылық-демографиялық саясат
жөніндегі комиссиясының хатшысы,  Ж.Курманова - ... ... ішкі ... ... және ... бөлімінің басшысы, А.Шильманов  - ҚР
мемлекеттік қызмет істері жөніндегі ... ... ... ... ... және бақылау бөлімінің меңгерушісі, Т.Талдыбаев -
облыстық дін істер департаментінің бас маманы, дінтанушы баяндама жасап,
бірауыздан ... ... ... ... ортақ күрес жүргізуде
екендігін айтып өтті.
Кездесу соңында нашақорлық пен маскүнемдік мәселесінде ортақтаса күш ... бұл ... ... Мәжілісіне ұсыну.
2. Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің әкімшілік алдын алу шаралары
2.1 Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің ... ... ... ... ... ... ерiксiз емдеуге
жiберудiң негiздерi:
Алкоголизмге, нашақорлық немесе уытқұмарлық дертiне шалдыққан ... ... ... ... ... ... еңбек ұжымдарының,
қоғамдық ұйымдардың, iшкi iстер, прокуратура, ... және ... ... ... ... бар болған ... ... ... ... ... ... тұрған жайы жоқ ауруларды ерiксiз емдеуге ... ... ... ... ... жерi ... iшкi iстер органдары жүзеге
асырады.
Мамандандырылған емдеу-профилактикалық мекемелерiне ... ... ... ... мекемелерiне жiберу туралы мәселенi
аурудың тұратын жерi бойынша аудандық (қалалық) халық соты ... ... ... ... он күн ... ... оның ... сондай-ақ
денсаулық сақтау және iшкi ... ... ... ... еңбек ұжымдары, қоғамдық бiрлестiктер өкiлдерiнiң ... сот ... ... ... ... болу ... ... аспауға, ал қайтара жiберiлген жағдайда үш жылдан аспауға тиiс.
Ауру адамды мамандандырылған емдеу-профилактикалық мекемесiне жiберу, ... ... ... ... ... үш ... ... уақыт өтсе,
қайталанған болып саналмайды.
Наркологиялық мекемеге ерiксiз емдеуге жiберу туралы өтiнiш жасалған ауру
адам сот ... ... ... ... оны iшкi iстер органдары
ықтиярсыз алып ... үшiн ... ... ... ... ... ... мекемесiнде ерiксiз емдеу кезеңiне қоса есептеледi.
Мамандандырылған емдеу-профилактикалық ... ... ... ... ... белгiленген тәртiппен аналық құқынан
айырылмаған, 8 жасқа дейiнгi баласы бар әйелдерге, 60-тан асқан ... ... ... ... 1 және ... мүгедектерге, сондай-ақ Қазақстан
Республикасының Денсаулық сақтау министрлiгi бекiткен тiзбедегi ... ... ... ... ... емдеу-профилактикалық мекемелерiнде емдеудi ұйымдастыру
Мамандандырылған емдеу-профилактикалық мекемелерiне ерiксiз емдеуге
жiберiлген ауруларды ... ... ... ... мен ... еңбегiн
ұйымдастыру Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiткен ... ... ... ... ... мамандандырылған
емдеу-профилактикалық мекемелерiнде ерiксiз ... ... ... емдеу-профилактикалық мекемелерiнен емделiп шыққан
ауруларды ерiксiз емдеудi тоқтатудың негiздерi мен ... ... ... ... ерiксiз емдеу мерзiмi бiткен кезде;
ерiксiз емдеу жүргiзуге кедергi жасайтын ... ауыр ... ... - ... қаулысымен;
дертiнен тез айығуына байланысты мерзiмiнен бұрын, бiрақ 6 айдан ерте емес
- соттың қаулысымен шығарылады.
Мекемеде жүрген ауру ... ... ... оның ... мерзiмiн
әкiмшiлiктiң медициналық қорытындыға негiзделген ұсынысы бойынша мекеме
орналасқан жердегi ... ... соты бiр ... аспайтын мерзiмге
ұзартуы мүмкiн. Бұл ретте мекемеде болу уақыты үш жылдан аспауға тиiс.
Мамандандырылған емдеу-профилактикалық ... ... оған ... ... қылмысы үшiн сотталған ауруды емдеу жазаны өтеу орындарында жүзеге
асырылады. Еңбекпен түзеу мекемесiнде емдеу жүргiзiлмеген жағдайда ауру ... ... ... ... ... кейiн медициналық қорытынды
бар болған жағдайда мамандандырылған емдеу-профилактикалық мекемелерiне
жiберiлуге тиiс.
Есепке алу және сүйемелдеп емдеу
Алкоголизмнен, ... пен ... ... емделген адамдар
мамандандырылған емдеу-алдын алу мекемелерiнен ... соң ... ... ... ... есепке тұруға және оларда
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлiгi бекiткен ... ... ... ... ... және ... емдеуден жалтарған адамдарды iшкi iстер
органдары ықтиярсыз алып келуi мүмкiн.
Мамандандырылған емдеу-алдын алу мекемелерiнен ... ... ... ... ... ... ... шыққан адамдарды жұмысқа
және тұрмыстық орналастыру тұрғылықты жерi бойынша жүзеге асырылады және
аудандардың ... ... бар ... ... маңызы бар
қаланың, астананың жергiлiктi атқарушы органдарына жүктеледі.
Маскүнемдік пен нашақорлықты жеңу әр ... күн ... ... ... ... ... және ... бүкіл қоғамға
және оның бөлек ... ... ... және ... ... Маскүнемдік және нашақорлыққа қоғам неғұрлым шыдамды қатысса
соғұрлым ол ... ... ... ... ... және бұл дертпен
аурғандардың саны көбейе ... ... ... ... ... және ... ... сайын ол есірткі заттарымен алкогольді ішімдіктерін жан-жақты
пайдалануға ықпал етеді, ал ол өз кезегінде мемлекеттің экономикалық ... ... ... өзі ... пен ... ... ете алмайтынның белгісі, оның үстіне бұл кұбылыстың даму рөліне
төтеп бере ... ... ... және ... ... мәселесі, оларды алдын
алу күн тәртібінде бірінші қатарда тұр, ... ... ... ... есірткі бизнесінің тарауын, әр түрлі азаматтардың категориясы оның
ішінде студенттермен ... ... ... ... ... ... ... ине арқылы есірткіні пайдалану қатарымен, көбінесе ол героин,
ең күшті әсер ететін және ... біз оған ... ... ... ... есірткінің тарауы күшейіп келеді, олар: амфетамин,
экстази ж.б. Есірткіні ине ... ... өз ... ... ... ... және ... тудырады (күнделікте
АҚТҚ/ЖҚТБ). Республикалық және Алматы қалалық ЖҚТБ ... ... ... ... ... ... да ... және
тарату жолдарының арасында бірінші кезекте ине арқылы жұқтыру тұр ... ... ... ... ... жағдайын Алматы қаласы
алады.
Маскүнемдік және нашақорлық ... және оны ... ... ҚР ... да аса ... ... ... жылдың ағымында маскүнемдік және
нашақорлықтың алдын-алу, кейінге қалтырылмайтын шаралар қабылдау мәселелері
бірнеше ... ҚР ІІМ ... ... ... ... ... ... дін және мемлекеттік емес
ұйымдардың қатысуымен Алматы қаласында ҚР ІІМ Академиясының базасында ... 22 ... Ішкі ... ... ... ... ... «Маскүнемдік және алкоголизмнің алдын алуда мемлекеттік органдар ... ... ... ... атты ... ... өткізілді.
Бұл шара аясында Қазақстан Республикасы ІІМ Әкімшілік полиция комитетінің
ұйғарымымен Қазақстан Республикасында 2012-2013 жылдарда маскүнемдік ... ... ... ведомствоаралық жоспардың жобасы талқыланды [14].
Дөңгелек үстел жұмысының қорытындысы ... ... ... ... ... алу мәселелері бойынша ұсыныстар ұйғарылды онымен ... ... оның ... ... сату және ... ... нормативті-құқықтық актілер шығару мақсатында мүдделі ... ... және ... ... ... арасынан жұмыс тобын
құру туралы ұсыныс енгізілді. Алматы қаласының ІІД қоғамдық қауіпсіздік
басқармасы бұл ... ... ... ұсыныстарын енгізді.
Ойландыратын жәйт жанұя-тұрмыстық қатынастары ... ... ... ... ... ауыр және өте ауыр қылмыс жасайтындық. ... ... ... алу және ... мақсатында Ақтөбе қаласының
ІІД қоғамдық қауіпсіздік басқармасы 2012 жылдың қаңтар айының 28 мен ... ... ... ... ... атты ... ... өткізді. Бұл шаралар барысында: 360-тан аса маскүнемдер, 200
нашақорлар, 120 ... ... ... ... 50 ... ... бала тәрбиесімен айналыспайтын отбасылары
анықталып ... ... ... 30 ... нашақорды арнайы емдеу-алдын
алу мекемелеріне жіберу туралы материалдар қаралды, әр-түрлі құқықбұзушылық
үшін әкімшілік жауапқа 57 адам тартылды.
2012 жылдың 26.02. мен 28.02. ... ... ... ... ... алу ... өткізілді.
Маскүнемдік және нашақорлықтың алдын алу жұмысының тиімділігіне негізгі
әсер ету ықпалының бірі ... ... ... ... Оған ... ... ... ІІД аудандық бөлімшелерінің
қоғамдық қауіпсіздік бөлімдері қалалық наркологиялық медицина-әлеуметтік
түзету орталығымен тығыз жұмысы, ол жерде сол ... ... ... ... немесе алынған және есепте тұратын адамдар бойынша айсайын анықтау
жүргізіледі, учаскелік пунктерде нарколог дәрігерлермен әр апта ... ... ... ... жүргізіледі, ал ол өз
кезегінде уақытты үнемдеуге екі ... да ... ... ІІД ... ... 2012 ... ... және
есепке алынғандардың санының барлығы 2578 маскүнемдер және 1624 нашақорлар
бұл былтырғы ... ... ... асып ... Сонымен қоса
нашақорлар саны азаймады, жылдан-жылға көбейуде, оған дәлел Ақтөбе қалалық
наркологиялық орталығының ... ... шын ... ... ... ... ... туыстары жасырын түрде емдеу қызметіне
жүгіреді. Бүгінгі ... ... ... мыңнан астам жасырын
емделетін ... ... ... байланысты енді біз осы әлеуметке қарсы құбылыспен күресте мемлекет
қандай амал-тәсілдер қолданады соған тоқталамыз.
Құқыққорғау міндетін ... ... ... жетекші рөл атқарады. Ол түрлі
нысанда жүзеге асады: тәрбиелеу жұмысы, түсіндіру, үгіттеу, ... ... ... ... ... ... мемлекет қызметінде осы бағытта тиімді
әдіс мемлекеттік мәжбүрлеу болып табылады. Заң ... ... ... де және ... Қазақстанда мемлекеттің мәжбүрлеу әдістері
оларды қолданудың құқықтық ... ... ... ... және ... құқықтық деп бөлінеді.
Заңда мәжбүр ету шараларының ... ... ... ... ... ... қай ... жататындығы, мәжбүрлеуді жүзеге
асырудың өндірісін реттеу жүйелілігі, ... ... ... қылмыстық жауаптылық қылмыс деп танылған әрекет үшін туындайды.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық ... (259 бап 1 ... ... ... ... әсер ... заттарды сату мақсатынсыз көп мөлшерде
сатып алу немесе сақтау. [3].
Есірткі ... ... ... әсер ... ... сату ... ... алу немесе сақтау, дайындау, тасымалдау, жөнелту немесе сату, өсіруге
тыйым салынған өсімдіктерді егу ... ... ... ... ... ... есірткі заттар бар басқа да өсімдіктердің сорттарын өсіру
(баптар: 259-2 бөлім, 260, 261, 262, 263 ҚР ... ... ... ... иеленушісінің алкогольдік, есірткілік немесе
өзге мастық күйдегі адамдардың көлік құралдарын жүргізіп ауыр ... ... (298 бап 2 ... ҚР ҚК) және тағы ... тоқталған құқықбұзушылықтар қоғамға қауіпті болып табылады және де
біздің ... ... ... алып келеді. Сот үкімі ... ... ... болсын кінәлі бас бостандығынан айыру немесе түзеу
жұмыстарына, айыппұл, ал лауазымды адам сонымен қатар ... ... ... ... ... ... жазалармен қатар, сот мәжбүрлеп
емдеуді қолдануы мүмкін (ҚР ҚК 88-бап 1 ... ... сот ... шектей алады. Неке және от басы туралы заңға сәйкес ата-ана
құқынан айыра алады. Қылмыстық ... тек сот ... ... жауаптылық құқық бұзушылық құрамының барлық белгілері бар
әрекет ... ... ... ... жабайы өскен сораны жоюға шара
қолданбау; құрамында есірткі бас ... ... ... ... ... ... ... есірткі құралдарын, психотроптық
заттарды және прекурсорларды өткізу мен ... ... ... ... өткізу мақсатынсыз есірткі құралдарымен, психотроптық заттармен
және прекурсорлар мен заңсыз айналысу; ... ... ... және ... ... және заңсыз жарнамалау; спирт
ішімдіктерін ішу немесе қоғамдық орындарға мас ... ... үйде ... ... ... ... және ... жекелеген қоғамдық орындарда
темекі шегуге тыйым салу (ӘҚБтК 318, 319, 319-1, 320, 321, 335, 336, ... [2], ... ... ... үшін ... ... салу,
әкімшілік қамауға алу жазалары қарастырылған.
Әкімшілік құқықтық шара үш элементтен тұрады:
әкімшілік ескерту ... ... ... ... шаралары.
әкімшілік жауаптылық шаралары.
Енді осы әкімшілік құқықтық шаралардың әр қайсысына жеке жеке тоқталамыз.
Әкімшілік ескерту ... ... ... ... ... ... алу ... қолданады. Оның құрамына әсіресе жастар
мен жасы кәмелетке толмағандар арасында тәрбие жұмысын ... ... ... ... Бұл ... мақсаты алкогольдік ішімдікті
шектен тыс пайдаланудың, нашақорлық заттарды медициналық емес пайдаланудың,
жоғары уытқұмарлық заттарға ... ... ... ... ... өмір ... насихаттау: спортпен, туризм, кең түрде
аулаларда үйірме, секция, клубтарды, спорттық жабдықтарды ... ... ... ... ... маңызды элементі төмендегі
ескерту шаралары болып табылады:
темекі өнімдерін және ... ... 21 ... ... ... ... ... құралдарында ең алдымен теледидарда 23 ... ... ... ... тыйым салу;
Жасырын емдеу бойынша маскүнемдер мен нашақорларға ... ... ... бар ... әсер ... ... сататын қоймалар ең
алдымен дәріханаларға, денсаулық қорғау мекемелеріне бақылауды күшейту;
Мас күйдегі адамдарды демалатын орындарға жіберуді ... ... ... және ... ... ... ұшаққа билеттері болуына
қарамастан отырғызуға тыйым салу.
Ішкі істер ... ... ... таратқан хабарламасында
көрсетілгендей, соңғы алты ... ... ... ... қарамастан, әрбір оныншы қылмыс ішкіліктің салдарынан
жасалады. ІІМ ақпаратына ... ... жылы ... ... ... ... кісі өлтіру дерегі тіркелген, оның ... 30% ... ... ... ... ... кісі өлтіру бірлесіп ішімдік ішкеннен кейін
орын алады, оның 50% басты себебі - жанжал, 10% - қызғаныш, ... ... ... үш жыл ішінде елде 56 ... жуық өрт ... ... 1932 адам көз ... ... 1138 мас ... ... алты жылда мас күйінде көлікке отырған жүргізушілердің кесірінен
шамамен 4833 жол апаты ... ... 977 адам көз ... 7072 ... ... ... ішкі ... органдарында 300 мың адам профилактикалық есепте
тұр, оның 126 мыңы -ішімдікке салынғандар, 38 мыңнан ... ... ... заң бұзушылықтарға жол береді және 32 мыңы-нашақор. ... ... , ... екі ... ... ... 31 мыңнан астам адам
медициналық мекемелерге жеткізілген , оның 2,1 мың адамы көз ... ... ... ... саны 25% жетті",-дейді полицейлер.
Республикадағы маскүнемдік пен ... ... алу ... ... ... ... өз ұсыныстарын жолдамақ, оның ішінде
ішімдік өнімінен түскен табысты салауатты өмір ... ... ... ... ... ... азаматтардың
отбасыларына бөліп беру және заң жүзінде квота енгізу туралы ... ... ... ... ... ... ... ішімдікті
көлемді түрде сату экономикалық мақсатсыздыққа ... ... ... қарастыру көзделген.
Еліміздің ұлттық салауаттылық орталығының мәліметтеріне сенсек, ... ... ... ... ... саны 5 есе ... Бесіктен белі
шықпай жатып арақ атты әзәзілдің құрығына түскен балалар қатары тіпті 10
есеге ... ... ... ... ... жуық адам ... ретінде
тіркелген көрінеді. Оның ішінде оңтүстікқазақстандық 15 мың тұрғын да бар.
Тағы бір ... көз ... жыл ... ... ... 25-28 ... көз ... екен. Ал бір маскүнем өзінен басқа 10 адамның өмірін
улайтын көрінеді. ... ... ... ... ... шегіп
отырған 4 миллион адам анықталған. Ал ... ... қиын ... ... ... наркомания, таксикомания деген дерттерден ешкім
де қорғана ... Бұл ... ... адам ауыруы мүмкін. Дегенмен
де ерік-жігері төмен, әлсіз мінезді адамдар бұл кеселге тез ... ... ... орын алуы ... Мысалы, кейбір адамдар жақсы
қызметінен айырылып қалғанда немесе ерлі-зайыптылар бір-бірінен ... ... ... адам ішкілікке салынып кетеді. Жалпыға мәлім,
қазір күйзеліс пен ... көп. Ол да ... ... ... соқтыруы мүмкін.
Маскүнемдік үш дәрежеге бөлінеді. Бірінші дәрежесінде адам ... ... ... ... болады. Мысалы, біреулер қанша арақ ішсе
де мас болмайды. Ондайларды жұрт арақты көтереді екен деп ... Ал ... адам ... ... төзімділік пайда бола бастағаны деген
сөз.
Маскүнемдіктің екінші дәрежесінде адамда физикалық тәуелділік пайда болады.
Бұл кезде бас жазу синдромы ... ... адам бір ішсе ... күн ... әдет ... ... ... алмайды. Екі-үш күн
тоқтамай ішкеннің өзі маскүнемдіктің екінші дәрежесіне жатады.
Ал маскүнемдіктің үшінші дәрежесінде ... ... бойы ... ... ... ... төмендейді. Бұл кезде адам 100 грамм ішсе
де тез мас ... ... ... ... ... ... ... «Белая горячка» деп жатамыз ғой. Ол ... ... ... ... елестер пайда болады. Содан кейін адамның мінез-құлқы
өзгеріп, адамгершілік қасиетін ... ... ... пайда
болады.
Айта кетерлік бір жәйт, ер кісілерге қарағанда әйелдер маскүнемдікке тез
салынып кетеді. Ер адамдар ... ... жыл ... ... ... ... ... әйелдер екі-үш жылдың ішінде араққа салынып кетуі
мүмкін. Одан ... ... ... ... жазу өте ауыр ... емдеудің бірнеше сатылары бар. Біріншіден, біз адамды
салынып ішуден ... Әрі ... ... ... ... ... оның қайта ішпеуін қадағалаймыз. Содан соң бейімдеу орталығына
жібереміз. Онда науқасты ... ... ... Ол ... ... ... ... деген көзқарасын түзеп,
психологиялық тұрғыда көмектеседі. Дегенмен ... ... ... ... ... ... ... ниет, ұмтылыс болуы керек.
Маскүнемдікке қарсы дәрінің түрі көп. Ал саудада бүгінде титуран, эспираль,
алкасон деген ... ... да бар. ... ... ... ... болмайды. Егер ішсе, жүрегі тарсылдап, қан ... ... ... ... ... Ол аздай құсып, өліп кете ... ... ... интоксикация жүріп жатыр. Осыдан кейін науқас «араққа аллергиям бар
екен» деп ... ... ... ... ... ... өткенде
пигменттердің көмегімен адам ағзасында ацетальдегид деген улы зат ... ... ... ... бәрі осы ацетальдегидтің бөлініп
шығуына кедергі келтіреді. Ол шыға алмағаннан кейін адамның бойында реакция
жүреді де, ... ... ... кейін кейбіреудің арақты қоюы мүмкін.
Дегенмен қанша ауырса да арақсыз тұра ... да бар. ... ... ... үшін ... ... жол ... маман-
дәрігерден ем алған жөн демекпін.
Адам адам болғалы тұрмысын түзеу, жақсы өмір ... ... ... ... жолдарын ұдайы іздестіріп келеді. Өкінішке қарай, ... ... ... ... тәлкекке салатын «жаңалықтар» да ашқан.
Осыдан да болар, ғалымдар кейде сол өнер табыстарына өздері де ... ... Бір жолы ... ... ... әйгілі әріптесі, академик
Амосовқа: «Еркектер, мүмкін балалар өлімінің өршуінің басты себебі – ... ... ... ... мен ... емес, алкоголизм», – депті.
Расында да, темірдей тәртіп қалыптастырған Кеңес өкіметінің уақытында ... ... ... ... ... бірі де ... арақ-шарап болды.
Әсіресе, алпысыншы жылдардан кейін маскүнемдік өршіп кеткенін көздерімен
көріп жүрген ғалымдар «Ішімдік – социализмнің ... ... ... ... ... Тек дінге адал азаматтар ғана ащы судан аулақ жүріп, шиша
ішіндегі ... суды ... ... [7].
Амал қанша, тәуелсіздік алған жылдардан бері арақ-шарап ұлттық рухымызды
басып-жаншымаса, қазаққа жақсылық әкелген жоқ. Ақша ... ... ... қаншама адам «жасанды» арақтан жан тапсырды. ... ... ... да ... татып көруіне, азапқа түсуіне жол ... ... ... ... ... ... бағасының арзандығына
да келіп тіреледі. Қайсыбір елдерде дүкендердегі арақ сататын бөлім азық-
түліктен оқшаулау орналасып, ... 21 ... ... ғана ... ... жағдай мүлде басқаша. Дүкендер түгілі дүңгіршектер де ... ащы суға ... кез ... бала ... ... ала ... ... әрі бақылау жоқ.
Мұндай сұмдыққа биыл тосқауыл қойылатын сыңайлы. Енді виски, ... ... ... ... да ... ... ... көтеретін
ермегіне айналмайды. Бұған негізгі себеп, ... ... ... ... мен салық орындары, Қаржы министрлігінің ... ... ... мен оны сатуды мемлекеттік реттеу туралы заң жобасын
жасап жатыр. Егер осы құжат қабылданар болса, 21 ... ... ... шиша сыра да ... ала ... Мұны ... отырған сала мамандары да
баршылық. Олар ең бастысы, жасанды арақтан құтылатындығына сенімді.
Дүкендердегі арнаулы бөлімдер күндіз 10-нан 11-ге, ... ... ... ... ... мүмкін. Басқа уақыттарда жабық тұрады, – дейді сала
қауымдастығының ... ... ... ... басылымдарына
берген сұхбатында.
Сырттан келетін «суға да» осы заң тосқауыл қойып, ... ... ... тең ... ... ... етілмек. Себебі
қазіргі ішімдік өнімдерінің лицензиялық алымы 500 мың ... ... 11 мың ... ғана.
Жақында Солтүстік Қазақстан облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз
қызметі Солтүстік ... ... үш ... ... ... ... шаралары жүргізілгенін хабарлайды. Сол күндері, яғни шара
барысында полиция тұрмыстық зорлыққа бейім 963 ... ... ... ... ... бұл шара отбасылық-тұрмыстық қарым-қатынаста алкогольдік
ішімдікті пайдалану сәтінде жасалатын қылмыстардың алдын ... ... ... 800 ... мен қоғам өкілдері үш күн ішінде есепте
тұрған 12 340 адамды тұрған үйлерінде тексереді. ... ... ... яғни ... ... әрі ... ... құқық
бұзушылықтарға баратын жандар болған. Операция кезінде анықталған ... 38-і ... ... ... ... 51-і сәтсіз отбасылар
қатарындағылар. Бұлардың барлығы арнайы есепке алынған.
Полицейлердің мәліметінше, шара ... ... ... ... 111 ... хаттама толтырылған. Әрі олардың 63-і
сотта  қаралып, балаларын тәрбиелеу міндетін өз деңгейінде ... ... ... ... Тағы бір ... ... полицейлер тізіміне ілінгендер
арасында ұсақ бұзақылықтары үшін көзге ... 42 адам ... ... ... есептей келгенде үш күннің ішінде бас-аяғы 1570
әкімшілік хаттама толтырылған. Нәтижесінде сот шешімімен отбасында жиі ... ... 50 адам 10 ... ... әр ... ... ... қызметінің мәліметтерінше, «маскүнемдерді емдеудің әсерлі тәсілі,
бұрынғысынша мәжбүрлеп емдеу болып ... ... ... ... арнайы
емдеу мекемелеріне жіберу үшін 145 адамның материалдары ... ... ... ... ... ... қоғамның жазылмас дертіне айналып ... ... ... ... ... Қазақ  “сатып
алған аурудың емі ... ... Сол ... ... сатып алған ауру
дертінен құтылуға емес, одан әрі оған құныға түскендерді тек ... де ... ... ... өзі ... ... ... дейтін емші, бақсылар аз емес. Ел ішінде солардың қызметіне
жүгінетіндер баршылық ... ... па, ... па кім білсін? Тәнді
табындырып, санаға сіңген ащы судан оңайлықпен арыла қою қиын ... ... ... ... ... айналасындағы сынақ осы саладағы бизнес үшін де
«емтихан» болғалы отыр. 2014 ... ... ... ... ... бірі – акциз ставкасын ... Бұл шара ... ... ғана үрейін ұшырып отыр. «Ішімдік ішуді азайту мемлекетке
соншалықты шығын әкеледі» деген ... ... сай ... Онда ... күресіп жатқан мықты мемлекеттердің экономикасы неге құлдырамайды?
Еліміздегі Салауатты өмір салтын қалыптастыру жөніндегі Ұлттық орталықтың
деректеріне қарағанда, ... ... ... ... өмір ... ене ... Жұрт ... жаппай ішуді доғарған. Әсіресе,
ірі компанияларда қызметке қызып келу, жұмыс орнында ... ... ... жоқ. ... ... соң ... фитнес залдарына барып, дене
шынықтыру сәнге айналды. Осындай үрдіс ауылдарды да ... ... ... нұр. ... Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы,
Новоникольское селосында ... ... Ері» ... Зенченко
басқаратын «Зенченко и К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде бірде-бір
адамның ішімдікті татып алмайтындығын естіп, қайран ... Әр ауыл ... ... ... ... қазақ ауылдарына өнегелі үрдіс
жетпей тұрған секілді.
Бір кездері әлемді билеп-төстеген АҚШ-тың ... ... ... алып,
жұрттың жаман әдетке үйірсектей бастағанына өкімет ... ... ... ... ресми түрде жарлық шығарып, барлық
құзырлы орындарды маскүнемдікке қарсы күреске шақырады. ... ... ... ... салынады. Біз үшін өкініштісі, ... ... ... ... ішімдікке қатты бой алдырды. Атеизмнің бізге әкелген бір
қасіреті – осы. ...... ... көзі. Сол себепті ... ... ... қарастыру керек. Бұл – біздің ... ... ... ... ... ... ... аздыратын қасірет. Оның зардаптарын айтып тауыса алмайсыз. Мен
мұсылманмын ... кісі ... ... ... ... ... мұсылмандары
діни басқармасы да осы бағытта нақты ... ... ... игілікті іске жұмылдырып келеді. Ал елімізде ... ... ... ... біз ... едік. Адамды
азғындыққа итермелейтін ішімдік атаулы әркім ... ... ... болмауы
керек.
Ішімдік атаулыға бағаның көтерілуін жұрттың дені құптайды. Өйткені ... ... ... ... болды. Айталық, маскүнемдіктен отбасылық
жанжал, қылмыс, адам ... ... ... ең ... ... көбеюі мен балалардың жетім қалуы азаймай тұр. Тіпті қоғамның
қасіретінен балалар да тыс қалмауда. Кейінгі уақытта жүргізілген ... ... да «бас ... ... бара ... ... алматылық 6721 оқушының 59 ... ... ... ... Қалалық наркологиялық орталыққа 12-18 жастағы балалардың да түсіп
жататындығын, 1654 баланың ішімдіктен емделгенін ... ... ... ... ... байқайсыз. Ендеше, қазақты ғасыр дертінен
сауықтыратын шара керек. Ал акциздің арғы жағында дағдарыс тұр ... ... жоқ. ... ұлтты аздыратын азаптан аз да болса құтыламыз.
Қазақстандық қоғамды есірткілендірудің әлеуметтік мәдени ... ... мен ... құндылықтарының бұзылуы,
батыстық мәдениеттің жаппай әсер ... ... ... ... ... ... өзгеруі) ұлт денсаулығының
негізі ретінде есірткіге деген қоғамдық иммунитетті қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ең алдымен
мемлекеттік әлеуметтік ... және ... ... білім беру жүйесіндегі
жастар арасындағы жұмыс бағытталуы тиіс. Бұл ... осы ... ... ... күш тек ... ... атқарушы билік органдарының ғана
емес, азаматтық қоғам институттарының да ... ... ... ... ... жастар мен әйелдер арасында салауатты өмір ... ... ... есірткіге қарсы мемлекеттік қызметтің ажырамас
бөлігі болуы тиіс.
Осы тұрғыда ең ортақ алдын алу ... ... ... ... ... ... адамдар санының өсуіне ықпал ететін
себептер мен жағдайларды ... ... өмір ... ... ынталандыратын бағдарламаларды әзірлеу мен енгізуді айтуға
болады. Қоғамдық санада ... ... өзі үшін де, ... ... үшін
де құндылық болып табылатындығы жөніндегі идеяның алатын орны барған сайын
қомақты болуы тиіс. Оны есірткі пайдаланатын ... ... ... ... деп ... болады, өйткені өзінің денсаулығына
деген көзқарастың өзгеруі басқа да алдын алу және ... ... ... ... үшін ең ... ... ... мен жастар арасында
нашақорлықтың алдын алу ... көп ... ... беру ... құру
қажет.
Аталған міндет екі негізгі құрамдас бөліктің болуын көздейді: ПБЗ-ны теріс
пайдаланудың ... алу ... ... ... беру ... ... қайта даярлау процесін жолға қою және олар бойынша
педагогтар алдын алу ... ... ... ... ... пен
құралдар шығаруды ұйымдастыру қажет.
Халыққа есірткілердің зияны туралы кең көлемде ақпарат беруге көп ... ... ... ақпарат құралдары (БАҚ) көпшілік қауым үшін қажетті
білімнің негізгі көзі болып есептелуі ... бұл ... ... ... ... ... ... заттарының
жарнамасына, есірткілер туралы босаңсу, ... ... ... ... "жеңіл" стилі делінетіннің атрибуты ретіндегі теріс түсініктер
уағызына жол бермеу жөнінде жұмыс жүргізілуі тиіс.
Бұдан басқа, ... ... ... ... ... ... ... және баспа және электронды БАҚ-та жүйелі қоғамдық-саяси,
талдамалық және ... ... ... ... ... тақырыптағы тұрақты теледидар бағдарламалары мен хабарларын
ұйымдастыруды және ... қоса ... ... ... ... ... ... болуға тиіс.
Есірткіге қарсы қоғамдық ұстанымды күшейтудің маңызды факторы жастар
арасындағы патриоттық көңіл-күйдің өсуі ... ... кең ... жұмысын және оқушылардың, студенттердің, олардың ата-
аналарының арасында есірткіге қарсы ... ... ... ... ... оқушылар мен студенттердің "Нашақорлық - Қазақстанның болашағына
төнген қатер" атты ... ... ... қалыптастыру жөніндегі іс-
шараларды жалғастыру қажет.
Кәмелетке толмаған балалар мен жасөспірімдердің бос уақытын ... ... мен ... негізінде ұйымдастыруға ерекше көңіл бөлінуі
тиіс. Бұл үшін ... ... ... ... ... аула ... ... жер-жерлерде кеңейту, балалардың бос
уақытын ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... викториналарды және есірткіге қарсы бағыттағы ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 27 қарашадағы ... ... ... ... ... ... ... негізге ала отырып, сондай-ақ Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 1999 жылғы 19 ... N 999 ... ... ... ... ... жақсарту жөніндегі ұлттық ... бұл ... ... өмір салты, отбасын жоспарлау орталықтарын
және әлеуметтік саладағы басқа да ... ... ... ... фертилді жастағылардың, есірткі қабылдамауға деген тұрақтылыққа
бағытталған толық ... үгіт ... ... ... ... басқа, есірткіге иммунитетті қоғамның өзі қалыптастыруы тиіс.
Мемлекет нашақорлықтың және есірткі ... ... ... ... қоғам институттары, түрлі қоғамдық-саяси және үкіметтік емес
ұйымдар, жекелеген азаматтар арасында бастамашылықты ... және ... ... қажетті жағдайларды жасауы қажет. Алдын алу ... ... ... ... ... ... ... неғұрлым белсенді түрде тарту, қызметі ПБЗ-ға ... ... ... ... ... қоғамдық ұйымдарды қолдауды жүзеге
асыру және жаңаларын құруға барынша ... осы ... ... және ... ... жүргізу қажет.
  Дінге сенетіндер мен олардың жақындарының есірткіні қабылдамауын орнықты
қалыптастыру бойынша діни ... ... ... ... ... шегетін адамдарға деген теріс көзқарасты ... пен ... ... ... ... ... бірі болуға
тиіс. Аталған іс-шаралар кешені есірткіге деген қоғамдық ... және ... ... ... ... ... төмендетуге мүмкіндік береді.
2.2 Есірткі бизнесімен, нашақорлықпен күресудің ... ... ... ... өз ... бермеген жағдайда өкілетті органдар
мәжбүрлеу шараларына қолдануға мәжбүр болады.
Алайда, қазіргі уақытта маскүнемдік, нашақорлық және уытқұмарлықпен күресте
шешуші ... ... ... шаралары атқарады.
Мәжбүр ету шаралары екі топқа бөлінеді:
Әкімшілік бұлтартпау:
құқықбұзушыны ішкі істер органдарына алып келу (ӘҚБтК 619 бабы жеткізу);
әкімшілік ұстау (ӘҚБтК 620 ... ... ... ... және оның ... ... масаю күйін куәландыру (ӘҚБтК 618 бап 1 бөлім 6-тармақ);
созылмалы маскүнем, ... ... ... ... ... ... ... 47 бап);
әкімшілік айыппұл салу (ӘҚБтК 48-бап);
тәркілеу (ӘҚБтК 50-бап);
арнаулы құқықтан айыру (ӘҚБтК 51-бап);
әкімшілік қамауға алу (ӘҚБтК 55-бап).
Енді біз әкімшілік жеткізуге және ... ... ... (ҚР ӘҚБТ ... 619-бабы). [2].
Құқық бұзушылықтың жолын кесу, құқық бұзушының жеке басын ... ... ... ... ... ... хаттаманың жасалуы міндетті болып,
оны сол болған ... ... ... ... хаттама жасау мақсатында жеке
адамды мына жағдайларда:
Көлік құралдарын пайдалану ережелерін, жүріс тәртібі ... ... ... ... ... жүктің сақталуын
қамтамасыз етуге бағытталған ережелерді, өрт ... ... ... және ... ... ... ... егер оның жеке басын куәландыратын құжаттары және ... ... ... ... ... ... жоқ болса, сондай-ақ
оның көлік құралына ... ... ... ... уәкілдік берілген адам
ішкі істер органына (полицияға);
Өзге де ... ... ... жасалғанда әкімшілік құқық
бұзушылық туралы хаттамалар толтыруға уәкілетті лауазымды адамдар та-
рапынан тиісті өтініш болған жағдайда — ішкі ... ... ... ішкі ... органына (полицияға) немесе өзге де мемлекеттік органға
жеткізуді, яғни мәжбүрлеп келтіруді жүзеге ... ... ... мерзімде жүзеге асырылуға тиіс. Жеткізу туралы
хаттама жасалады не әкімшілік құкык ... ... ... ... туралы
хаттамаға тиісті жазба жазылады.
Заң ғылымында ұстауды жалпы және арнайы деп екі түрге бөледі. Олар ... және ... ... ... ... ерекшеленеді. Арнайы ұстау жалпы
ұстауға қарағанда ұзақ мерзімге созылады, ... да ол тек ... ... ... әрекет жасаған адамға қолданылады (мысалы, ұсақ
бұзақылық ӘҚБтК 330 бап). ... ... 3 ... ... рұқсат етіледі
хаттама толтыру үшін, жеке басын ... үшін және тағы ... ... - ... ... мас ... болуы, ұсақ бұзақылық жасағандар
тартылады.
Әкімшілік ұстау (Кодекстің 620-бабы). Әкімшілік ұстауды, яғни жеке ... бас ... атап ... оның ... ... әре-кеттерін тыю
мақсатында белгілі бір уақыт ішінде арнаулы ... ... ... ... және ... бостандығынан уақытша айыруды:
— ұсақ бұзакылық жасалған, ішкі ... ... ... ... ... ... тәртіпті сақтау жөніндегі өз міндет-терін орындау
кезінде олардың заңды үкіміне немесе талабына қасақана ба-ғынбаған, ... ... ... ... ... ... ... ішімдіктер
ішіп немесе қоғамдық орындарда адамның кадір-қасиеті мен ... ... мас ... ... ... ішкі ... ... (полиция)
қызметкеріне немесе өзге де уәкілетті лауазымды ... ... ... мен жол ... ... ... бөлімнен өз бетімен
кеткен жағдайда — ішкі істер органдарының (полиция) лауазымды ... ... ... ... ... ... жасалады, онда жасалған күні,
уақыта және орны; хаттама жасаған адамның ... ... ... кім ... туралы мәліметтер; ұсталған уақыты, орны және негізі
көрсетіледі. Хаттамаға оны жасаған лауазымды адам мен ... қол ... адам ... қол ... бас тартқан жағдайда бұл ... ... айып ... бірі ... ... ... алынатын
әкімшілік құқық бұзушылық туралы (Кодекстің 136, 330, 332, 336, 338, ... 366, 373, 388, 393, 536 ... іс ... ... адам әкімшілік
құқық бұзушылық туралы іс қаралганға дейін, ... ... ... ... ... ... ұстауға тартылуы мүмкін.
Әкімшілік ұстау мерзімі Кодекстің 619-бабына сәйкес жеке адам ... ал мас ...... ... оны ... деп ... бастап есептеледі.
Әкімшілік ұстауға тартылған адамдар арнайы осыған бөлінген, санитария
талаптарына сәйкес келетін және ... өз ... ... кету мүмкіндігін
болдырмайтын үй-жайларда ұсталады. Әкімшілік ұстауға тартылған адамдарды
ұстаудың талаптарын, ондай ... ... ... мен ... ... ... тәртібін атқарушы билік органдары белгілейді.
Өздеріне қатысты әкімшілік ... ... ... ... ... ... ... психотроптық заттар мен прекурсорлар айналымы ... үшін ... ... ... заң актілерімен
белгіленеді.
Сонымен әкімшілік және ... ... ... ... ... ... жасалуға тиісті есірткі, психотроптық заттар мен
прекурсорлар ... және ... ... ... ... ... заттар мен прекурсорларды шағын, ірі және өте ірі ... ... ... ... қолданылады.
Спирт ішімдіктерін ішіп мас күйінде немесе нашақорлық қозушылық күйінде
қоғамдық орындарда жұрген адамдарға ... ... ... ... ... ішкі ... органдарында медициналық ... ... ... Ішкі ... министрі 25.01.96 жылғы
бұйрығымен қала/аудан ішкі ... ... ... айықтыру орындары
туралы ереже, медициналық айықтыруға алып келінген ... ... ... және медициналық айықтыру жанынан алдын алу кабинетінің
жұмысын ұйымдастыру ... ... ... ... ... Ішкі ... органдары жанындағы медициналық
айықтырғыштардың қызметін, яғни алып ... ... және мас ... ... ... ... ... реттейді. [23].
Медициналық айықтыру туралы Ережеде ... ... ... ... ... ... Қоғамдық орындарда мас
күйде ұсталған әскери қызметкерлер ... ... ... ... өкілдеріне беріледі.
Сонымен қатар медициналық айықтыруға Парламент ... ... ... ... аяғы ауыр ... ... ... 33 тармақ). Ережеде денесінде жарақаты бар адамдар
туралы ... ... ... шақырылады қабылданбайды. Қабылдау ... ... ... ... (естүссіз және тағы басқа) ... ... ... не ... көмек шақырады. Медициналық
айықтыруға жасы ... ... ... ... ... ... мас ... ұсталса үйіне немесе уланған болса емдеу
мекемесіне жеткізіледі. ... ... жасы ... толмағандарды
орналастыруға тек қана оны бірден ата-анасына беру мүмкін болмаған жағдайда
рұқсат етіледі. Ішкі істер органдарына міндетті ... ... не ... ... ... анықталады, үлкендер спирт ішімдігіне тартқан жоқ
па сол анықталады.
Медициналық айықтыруға алып келгендерді ... ... ... ... ... ... жүргізу, ал қажет болғанда санитарлық
тазалау туралы мәселені шешеді. Мас ... ... ... ... ... Нақты мерзімін медицина қызметкері адамдардың мас ... ... ... та ол 3 ... аз ... ... Сағат 01-ден
05-ке дейін шығару тек айрықша жағдайларда рұқсат етіледі.
Сонымен ... ... бір ... ... ... медициналық айықтыруға
орналастыруға болады:
өзі жүру қабілетін жоғалтса ... ... не ... зиян ... ... ... болса.
Масаюдың мынандай белгілері бар: орта және ауыр деңгей.
Егер де полиция ... мас адам ... ... тұруы белгілі болса онда
оны үйіне шығарып салуы тиіс, ... оны ... ... ... ... ... ... медицина қызметкерінің қорытындысы негізінде ... ... ... ... ... ... ... үшін
(алып келу, қарау, медициналық көмек, төсек орын тағы басқа) құқықбұзушыдан
жергілікті ... ... ... ... өтеп алынады. Төлеуден бас
тартқандардан тиісті сома нотариустың орындау жазбасы негізінде ... ... ... ... ... ... ... Жасы
кәмелетке толмағандар үшін ата-анасы, қамқоршысы төлейді.
Медициналық айықтыру мекемесіне алып келінген адамға медициналық ... ... соң ол ... одан көрсетілген қызмет үшін ақы
алынбайды.Медициналық айықтырғыш жоқтұрғылықты ... мас ... ... жайына жеткізіледі. Ол жерде әбден айыққанша ұсталып, ... ... ақы ... 58 ... ... ... құжаттары болмаса істі дұрыс
қарау үшін айыққан соң 3 ... ... ... ... ... ол
жайында журналға жазылады.
Көлік құралын, шагын көлемді кемені жүргізуден шеттету және мас ... ... ... ... ... ... кемені жүргізетін жүргізуші, кеме жүргізуші,
ол мас күйде деуге ... ... ... ... ... көлемді кемені
жүргізуден шеттетіліп, мас күйін куәландыруга жатады.
Көлік құралын, шағын ... ... ... ... мас ... және медициналық куәландыруға ... ... ... ... ... Қарулы Күштерінің және шағын көлемді
кемелер жөніндегі мемлекеттік инспекцияның ... ... ... ... ... ... жағдайда - әскери автомобиль поли-циясының
лауазымды адамдары жүргізеді. Жол ... ... ... ... ... деуге жеткілікті негіздер бар ... ... ... ... ... учаскелік инспекторларының, одаң басқа бұл
жағдайда тәртіп бұзушылық фактісін құжатпен ... және ... ... ... таяу ... ішкі істер органына жеткізу жөнінде шаралар
қолдануға міндетті ішкі істер органдарының басқа да ... ... ... куәландыру есірткіден мастану күйін анықтау ... ... ... ... ... ... мас күйін куәландыру және оның нәтижелерін
ресімдеу Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2003 жылғы 4 маусымдағы № 528
қаулысымен бекітілген «Мас ... ... ... мас ... ... оның нәтижелерін ресімдеу Ережесінде белгілеген тәртіппен жүргізіледі.
[23].
Мас күйін куәландыруға жіберу, мас күйін куәландыру және оның ... ... ... есірткімен, уытқұмарлықпен мас күйін
куәландыру, көлік ... ... ... ... кемелердің кеме
жүргізушілердің мас күйін куәландыру, сондай ақ оның нәтижелерін ресімдеу
тәртібін айқындайды.
Жүргізушілердің, кеме жүргізушілерінің мас ... ... ... ... ... ... құқық бұзушылық туралы» Қазақстан
Республикасының Кодексінің 618 және 629-баптарына ... мас күйі ... ... ... құрамы болып табылғанда әкімшілік құқық
бұзушылық туралы іс ... іс ... ... ету ... ... ... адамдар жүргізеді.
Көлік құралдарын басқарудан шеттетілген жүргізушілердің, ... мас ... ... Қазақстан Республикасының
заңнамасымен осыған уәкілеттік берілген ... ... мас ... ... ... мен ... ... арқылы тікелей әкімшілік
құқық бұзушылық жасалған жерде немесе медициналық ұйымдарда жүргізе алады.
Жүргізушілердің, кеме жүргізушілерінің көлік ... ... ... ... ... ... ... құқықтық кесімдердің
белгіленген талаптарын бұзуы және қозғалыс қауіпсіздігін қадағалауды жүзеге
асыру кезінде лауазымды адамдардың олардың ... ... ... ... ... ... кеме ... мас күйі белгілерінің
анықталуы, сондай ақ ... кеме ... ... ... активті заттарды қабылдағандығы туралы ... ... ... немесе психикалық активті ... ... ... кеме ... мас ... ... мас күйін куәландыруға жеткілікті ... ... ... ... жоғарыда аталған қаулысына ... ... ... ... ... ... былайша жүзеге асырылады.
Жүргізушінің, кеме ... мас ... ... ... ... ... ... жолдамасы бойынша жүргізіледі.
Медициналық куәландыруға жіберуде көлік ... ... ... уақыты,
орны, негіздемесі, куәландыруға жіберу негіздемесі, хаттаманы толтырған
адамның ... тегі мен аты ... ... ... ... ... ... маркасы, моделі, мемлекеттік тіркеу нөмірі, өзге де ... ... ... куәландыруға жіберілген жүргізушінің,
кеме жүргізушісінің жеке басы туралы мәліметтер көрсетіледі. Жолдамаға ... ... ... ... ақ ... жіберілген жүргізуші, кеме
жүргізушісі қол қояды.
Жүргізуші, кеме жүргізушісі ... ... ... ... ... ... нәтижелерімен келіспеген жағдайларда медициналық
куәландыру үшін берілетін жолдамаға ... адам ... ... қоса беріледі.
Куәландыруға жіберілген жүргізушінің, кеме жүргізушісінің жеке ... ... ... ... ұйымның куәландырудан бас
тартуына негіздеме бола алмайды. Жеке басы ... ... ... ... ... адам ... мас күйін куәландыру және оның
нәтижелерін ресімдеу тәртібі
Жүргізушілердің, кеме жүргізушілерінің мас ... ... ... ... белгіленген тәртіппен рұқсат ... ... мен ... ... арқылы куәландыру оларды қолдану жөніндегі
нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылады.
Арнайы приборлар мен ... ... ... ... жарамдылығы,
метрологиялық тексеру күні тексеріледі.
Арнайы приборлар мен ... ... ... ... ... ... әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттаманы толтыру
кезінде қатысатын екі ... ... ... лауазымды адам
толтыратын акт ... ... ... кеме ... және ... куәландыруды
жүргізудің және арнайы приборлар мен құралдарды пайдаланудың белгіленген
тәртібімен таныстырылады.
Куәгерлер болмаған кезде (елді мекендерден ... ... ... ... да ... жүргізушіні, кеме жүргізушісін куәландыруды олардың
келісімімен жүргізуге жол ... ... ... нәтижелері
куәландырылушының келісімі туралы ... бар ... ... кеме ... ... құқық бұзушылық жасалған жерде
куәгерлердің қатысуынсыз куәландыру ... ... ... келіспеген жағдайда олар медициналық ... ... ... кеме ... ... ... бұзушылық туралы хаттамада, мас
күйін куәландыру актісінде немесе әкімшілік құқық ... ... қоса ... ... ... мас ... куәландырудан
өтуден өзінің бас тарту уәждерін жазуға құқылы.
Көлік құралын, шағын көлемді кемені жүргізуден шеттету туралы сондай-ақ мас
күйін куәландыруға ... ... ... ... ... хаттамасында
белгі жасалады.
Көлік құралын, шағын ... ... ... ... ... жіберу туралы хаттамада жүргізуден шеттету, ... ... ... ... негіздері, хаттама жасаған адамның лауазымы, аты-
жөні, көлік ... ... ... ... тұрпаты, маркасы, үлгісі,
мемлекеттік тіркеу нөмірі, өзге де тақылеттестік ... ... ... жіберілген жүргізушінің, кеме жүргізушінің жеке
басы туралы мәліметтер көрсетіледі.
Көлік құралын, шағын көлемді кемені ... ... мас ... ... ... хаттамаға оны жасаған лауазымды адам сондай-ақ
жүргізуден шеттетілген, куәландыруға жіберілген жүргізуші кеме ... ... ... кеме жүргізуші хаттамаға қол ... бас ... ... ... ... ... куәландырудан, медициналық тексеруден немесе емдеуден жалтару
есірткі немесе ... ... ... пайдаланушы адамның құқық қорғау
органдары қызметкерінің медициналық куәландыруға немесе ... ... ... орындамауы, сондай ақ дәрігердің белгілеулері мен
ұсынымдарын орындамауы. Медициналық тексеру «нашақорлық» ... ... ... оны теріске шығару мақсатында адамды стационарлық жағдайда тексеру.
Мас күйін куәландыру актісі тиісті хаттамаға қоса тіркеледі.
Практикалық істері ... ... ... ... ... ... проблемаларда болады. Соның бірі Қазақстан Республикасы
әкімшілік құқықбұзушылық туралы ... 319-1 ... ... ... ... психотропты заттарын және олардың құралдарын сату және
пайдалануда тоқтату шараларын қолданбау).
Баптың өзі лауазымды ... ... ... ... ... ... сатуда және медициналық емес пайдалануда жауапкершігін көздейді,
ал күнделікте көбінесе ... ... ол ... ... ... айыптау қиын сол себептен көп жағдайда мекемелердің иелері жазасыз
қалады бірақта Алматы қаласы Әуезов ... ... бір ... бар, ол
қиындықпен бірақ сондада осы бап ... ... және ... ... ... ... бұл құқықбұзушылықты ерекшелігімен
спецификасын есепке ала отырып анықтауда ... ... ... ... ... жіңішке мамандандырылған бағыттағы есірткі
бизнесімен күресу басқармасының қызметкерімен біріге жұмыс қажетті.
Маскүнемдік және ... ... ... ... қылмыстармен
құқықбұзушылықтарды алдын алуда тиімді шараның бірі болатын, ... ... дер ... ... ... алу ... ... Асқын түрдегі маскүнемдер және нашақорлар мерзімі 6 айдан ... ... ... емдеу курсын өтуге міндетті деп Заңмен белгіленген.
Өз бетімен емделуден бас ... ... ... құқықтық негізін
Қазақстан Республикасының Заңы ... ... ... ... ... ... ... Президентінің
заң күші бар «Алкоголизмге, нашақорлық, пен ... ... ... ... ... ... ... және Қазақстан Республикасы
Үкіметінің «Мас күйін куәландыруға жіберу, мас ... ... және ... ... ережесін бекіту туралы» Қаулысы, сонымен қатар ҚР ... ... ... 04 ... № 288 және ... Республикасы
денсаулық сақтау жөніндегі Министрлігінің 2001 жылдың ... ... № 299-шы ... ... ... емдеуге
жіберудің тәртібін дамыту туралы» біріккен бұйрығы құрайды.
Бұл Заңдарды орындауда ерекшелігінің бірі болатын ол ... ... ... ... барысында атап айтқанда асқын түрдегі
маскүнемдермен нашақорларды АЕАМ-не жіберу туралы ... ... ... ... ... ... ... полиция инспекторы мәжбүрлеп емдеуді қажет ететін адам туралы
оған ... ... ... медициналық критерийлерін және аурудың
өз бетімен емделуден бас тартқанын есепке ала ... ... ... ... ... ... ескертуге тиіс.
Сонымен қатар осындай адамға медициналық ... ... ... ... ... бас ... жағдайында учаскелік полиция инспекторы ішкі істер
органдары бастығының тапсырмасымен оны мәжбүрлеп жеткізуге міндетті.
Материалдарды сотқа жіберу үшін ... ... ... ... түрдегі
маскүнем немесе нашақорды АЕАМ-не жіберу туралы, одан басқа ... ... ... ... ... ... ... есірткі
заттарымен аса пайдаланғаны, өз бетімен емделуден бас ... ... және ... ... ... ... дәрігер
мамандардың, наркологтың, психиатрдың, невропатологтың, ... ... аса ... маскүнемге немесе нашақорға АЕАМ-де
мәжбүрлеп емдеудің қолдануын қажетті екені ... ... ... ... ... ... ... мәжбүрлеп емдеуге жіберудің
қорытынды жұмысы болатыны оған жеке іс ... Жеке ... ... 4х6 см. 4 дана ... ішкі істер органдары қорытындысының
көшірмесі, мәжбүрлеп емдеу қажетті екені туралы медициналық ... ... ... ... және ... ... пакеті, онымен қоса
еңбек кітапшасы болуы тиіс.
Профилактикалық есепке қою
Әкімшілік ұстауға ішкі істер ... ... ... ... ... ... ету шарасы жақын. ҚР ІІМ 1995 жылғы ... ... ... не ... азап ... ... табу ... алу тәртібі туралы бұйрыққа ... ... ... қорғау органдарында есепке алуға:
маскүнемдік, нашақорлық не уытқұмарлық оның ... ... ... ... ... және ... ... жататындар.
өз еркімен емдеуден өткендер ... ... ... азап ... ... ... ... қолданылатын медицианалық мәжбүрлеу
шараларының түрлері
3.1 Нашақорлықпен ауыратындарға ... ... ... түрлері
Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы ... ... ... ... ... ... ... маскүнемдікпен,
нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ауыратындарға ... ... ... ... көзделген. [2].
Созылмалы маскүнемдікпен, нашақорлықпен немесе уытқұмарлықпен ... ... және өз ... ... ... адам ... жеке тұлғалардың
құқықтарын не қоғамдық тәртіпті ... ... ... бұзушылық жасаған
жағдайда, сот әкімшілік жазамен қатар оған денсаулық сақтау органдарының
мамандандырылған мекемесінде мәжбүрлеп ... ... ... ... ... ... маман наркологтардың ұсыныстары ескеріле отырып
белгіленеді, бірақ ол екі ... ... ... ... ... ... адам емделіп жатқан емдеу мекемесі жүргізеді.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының түсінігі.
Қылмыстық заң есі ... емес ... ... ... ... ... мұндай іс-әрекеттерді есі дұрыс күйде жасаған, бірақ сот ... ... ... жазасын өтеген кезде өз әрекеттері жөнінде өзіне есеп
беру немесе өзі әрекетін басқару мүмкіндігінен айыратын психикалық аурумен
ауырған, сондай-ақ ... ... ... психикасының бұзылуынан
зардап шеккен адамдарға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдануды
белгілейді.
Көрсетілген адамдар жөніндегі медициналық сипаттағы ... ... сот ... ... ... ... іс-әрекеттерді жасаудан
сақтандыруы, ондай азаматтардың жеке басын қорғауда және ... ... ... ... көздейді, психикалық ауруға душар болған ... ... ... және ... ... принциптеріне қайшы
келеді. Сондықтан да есі дұрыс емес адамдар қылмыс істесе, олар қылмыстық
жауаптылықтан босатылады.
Қоғамға ... ... ... ... есі ауысқан аурумен ауырған
адамдарға да жаза тағайындау тиімсіз болады. Өйткені мұндай ... ... есеп беру ... өз әрекетін басқару мүмкіндігінен айыратын есі ауысқан
аурумен ауыруына байланысты ... ... ... құбылысты қабылдай
алмайды, сондықтан да оған тағайындалған жаза өз ... ... ... ... ... ... ... қылмыстық жауапқа тартудың ескіру
мерзімі өтпесе және қылмыстық жауаптылықтан жіне жазадан босататын басқа да
негіздер болмаса сот ... жаза ... ... маскүнемдікпен, нашақорлықпен немесе ... ... ... ... сот дәрігерлік комиссиясының қорытындысы бойынша
ондай адамдарға жазамен қатар ... ... ... ... алады.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары тек сот арқылы мемлекеттік шара
ретінде тағайындалады. ... ... жаза деп ... ... ... ... тән белгі - түзеу ... жоқ. ... ... ... ... құқық бұзушының мүддесіне сай ... Бұл шарт ... ... сот ... ... тағайындалады. Сондықтан да мұндай шара
тағайындалған ... ... адам ... ... оған
қолданылған шара оларды емдеуге, олардың тарапынан қоғамға қауіпті іс-
әрекеттердің қайталанбауына ... ... ... құқық қорғайтын
мүддесін қорғау болып табылады.
Сонымен медициналық ... ... ... ... оны ... мен мақсаты, мазмұны және заңдылық зардабы бойынша ажыратылады.
Медициналық сипаттағы шараларды ... ... ... ... ауыратын адамдарға қолдану барысында да ...... ... жоқ, ... да ... шара жаза ... ... бұл шара қылмысты есі дұрыс күйде ... ... ... ... ... ... және ... көзделген мақсатына
жету үшін тиісті жағдайлар жасау мақсатына тағайындалады.
Медициналық сипаттағы шараларды қолдануда заңдылық, ізгілік, адам ... ... ... ... ... басшылыққа алынады.
Медициналық сипаттағы шаралар қылмыстық ... ... ... заңдар
негізінде қолданылады. Қылмыстық кодекстің 88-бабы ... ... ... ... ... жайына арналған:
Сот медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын:
есі дұрыс емес жағдайда осы Кодекстің ... ... ... ... жасаған;
қылмыс жасағаннан кейін психикасы жазаны тағайындау немесе орындау мүмкін
емес болып бұзылған;
қылмыс жасаған және есінің ... ... ... ... ... ... ... және алкоголизмнен немесе нашақорлықтан не уытқұмарлықтан
емдеуге мұқтаж деп ... ... ... ... ... ... бөлігінде аталған адамдарға медициналық сипаттағы
мәжбүрлеу шаралары ... ... бұл ... өзге ... ... мүмкіндігіне не өзіне немесе басқа адамдарға қауіп төндіруіне
байланысты жағдайларға ғана тағайындалады.
Медициналық ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының Қылмыстық атқару кодексіне және денсаулық сақтау туралы
заңдарымен белгіленеді.
Осы баптың бірінші ... ... және ... ... жағдайы бойынша
қауіп келтірмейтін адамдар жөнінде сот бұл адамдарды ... ... ... денсаулық сақтау туралы заңдарында көзделген тәртіппен
психиатриялық-неврологиялық мекемелерге жіберу туралы ... шешу ... ... ... қажетті материалдар жібере алады. Жоғарыда
аталған заңдардың негізгі мақсаттары медициналық ... ... ... адамдарға адамгершілік тұрғысынан қарап, олардың азаматтық
қасиеттерін сақтау, аталған адамдарды емдеу, олардың ... ... ... жаңа қылмыстар істеуін болғызбауды қамтамасыз ету болып
табылады.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларының түрлері
Медициналық сипаттағы ... ... ... оны тағайындаудың,
өзгертудің және ... ... ... ... Қылмыстық
кодексінің 90-бабында белгіленген. Заңда медициналық ... ... 4 түрі ... ... ... және ... ... үлгідегі психиатриялық стационарда мәжбүрлеп емдеу;
мамандандырылған үлгідегі психиатриялық стационарда мәжбүрлеп емдеу;
интенсивті ... ... ... ... мәжбүрлеп емдеу түрлерін тағайындауы мүмкін.
Есі дұрыс күйінде ... ... үшін ... ... ... ... емдеуді не психикасының есі
дұрыстығының ... ... ... ... ... ететін адамдарға
сот жазамен бірге емханалық мәжбүрлеп қадағалау және психиатрда ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Осы көрсетілген мәжбүрлеу шаралары ауруларды емдеумен ... ... ... медицина мекемелері арқылы мұндай адамдардың денсаулығы
мен мінез-құлқына өте мұқият түрде бақылау ... ... ... ... ... ... шараларының түрлерін бөлудің негізгі
белгілеріне істелген ... ... ... және ... сарапшының қорытындысымен анықталған ауру адамның психикалық
күйі ... ... ... ... ... сипаттағы мәжбүрлеу шараларының
түрін ... ... ... еске алуы қажетті көрсетілген.
Егер адам өзінің психикалық жай-күйі бойынша психиатриялық стационарға
орналастырып емдеуді ... ... осы ... 88-бабында көзделген
негіздер болған ... ... ... ... ... ... ... мүмкін (91- бап).
Егер адамның психикасының бұзылу сипаты тек психиатриялық стационарда ғана
жүзеге ... ... ... ... ... және ... талап ететін болса, осы Кодекстің 88- бабында көзделген негіздер
болған жағдайда ... ... ... ... ... мүмкін.
Жалпы үлгідегі психиатриялық стационарда мәжбүрлеп емдеу өзінің психикалық
жай-күйі мен ... ... ... ... сипаты бойынша
стационарлық емдеу мен қадағалауды қажет ... ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Мамандандырылған үлгідегі психиатриялық стационарда мәжбүрлеп емдеу өзінің
психикалық жай-күйімен жасаған қоғамдық қауіпті әрекетінің сипаты бойынша
тұрақты ... ... ... адамға тағайындалуы мүмкін.
Интенсивті қадағалайтын мамандандырылған үлгідегі психиатриялық стационарда
мәжбүрлеп емдеу психикалық жай-күйімен жасаған қоғамдық ... ... ... ... немесе басқа адамдарға айрықша қауіпті болған тұрақты
және интенсивті қадағалауды талап ететін ... ... ... ... ... ... ... қолдануға негіз болмаған жағдайда
сот психикалық аурумен зардап шегетіндерді тұрғылықты ... ... ... ... ... ... күтім көрстеуші туыстарының
немесе басқа адамдардың қамқорлығына бере алады.
Медициналық ... ... ... ұзарту, өзгерту және тоқтату
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолданудың негізгі Қылмыстық
кодекстің 88-бабында ... ... ... ... ... өзгерту және тоқтату Қылмыстық кодекстің 93-бабында
көрсетілген, осы заң талабына сәйкес:
Медициналық сипаттағы ... ... ... ... ... ... комиссиясының қорытындысы негізінде мәжбүрлеп
емдеуді жүзеге асыратын мекеме әкімшілігінің ... ... сот ... ... мәжбүрлеу шарасы белгіленген адам сотқа осындай
шараны тоқтату туралы немесе өзгерту туралы ұсыныс енгізу үшін ... ... ... ... шешу үшін ... 6 айда бір рет ... ... куәландырылып отыруға тиіс.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу ... ... ... ... үшін ... ... кезде мәжбүрлеп емдеуді жүзеге асыратын
мекеменің әкімшілігі мәжбүрлеп емдеуді ұзарту үшін сотқа қорытынды ... ... ... ... емдеу басталған кезден ... 6 ... ... ... мүмкін, мәжбүрлеп емдеуді одан кейін ұзарту жыл
сайын жүргізіледі.
Медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шарасын өзгертуді немесе тоқтатуды адамның
психикалық ... ... ... ... шараны қолдану қажет
болмай қалған немесе медициналық ... өзге ... ... ... болған жағдайда сот жүзеге асырады.
Психиатриялық стационарда мәжбүрлеп емдеуді қолдану тоқтатылған ... ... ... ... адам жөнінде қажетті материалдарды оны емдеу
немесе психиатриялық-неврологиялық мекемеге ... ... ... ... ... заңдарда көзделген тәртіппен шешу үшін денсаулық
сақтау органдарына беруі мүмкін.
Кодекстің 94-бабы медициналық сипаттағы ... ... ... жаза ... ... ... кейін немесе жазасын өтеу кезінде өз іс-әрекеті үшін өзіне
есеп беру немесе оларға ие болу мүмкіндігінен айыратын ... ... ... егер ... ... ... немесе оны қылмыстық
жауаптылық пен ... ... ... ... ол ... ... сот ... алады.
Психикасы қылмыс жасағаннан кейін бұзылған адам ... ... ... немесе оны жаңарту кезінде адамға психиатриялық стационарда
болған бір күні бас ... ... бір күні ... ... ... ... қосылған медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шаралары ... ... ... айтылған: [3].
Осы Кодекстің 88-бабының 1-бөлігінде көзделген жағдайларда медициналық
сипаттағы мәжбүрлеу шарасы – бас ... ... ... ал ... ... өзге де жаза түрлері денсаулық сақтау органдарының емханалық-
психиатриялық көмек көрсететін мекемелерінде ... ... ... ... ... ететін психиатриялық жай-күйі
өзгерген кезде сотталған ... ... ... ... өзге де
емдеу мекемесіне орналастыру Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... пен ... ... жүргізіледі.
Аталған мекемелерде болған уақыт жазаны өтеу мерзіміне ... ... ... ... одан әрі емделуі қажет болмай қалған
кезде көшірме Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау туралы заңдарында
көзделген тәртіп бойынша ... ... ... ... ... ... шарасының
қолданылуын тоқтатуды жазаны орындаушы органның ... ... ... ... ... ... сот ... сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдану негіздері
Алкоголизм, нашақорлық пен уытқұмарлық дертіне шалдыққан ... ... ... ... ... ... мәжбүрлеу
шараларын қолдану.
Есі дұрыс емес адамдарға ... ... ... ... ... ... жазамен бірге емес, онымен қатар
тағайындалады және оның ... ... ... ... ... ауыратын адамдарға қылмыс
істеген ретте медициналық сипаттағы еріксіз ... ... ... ... ... зардап шегетіндерді емдеп, осындай күйде олардың
тағы да қылмыс істеуіне жол ... ... ... ... ... ... ... уытқұмарлықпен қылмыс істегендердің бәріне
де медициналық сипаттағы еріксіз шараны қолдануды талап етпейді.
Алкоголизм, нашақорлық пен уытқұмарлық ... ... ... ... ... үшін тағайындалатын жазамен ... ... ... ... ... басты шарты осы дертке
шалдыққан ауруларды еріксіз емдеуге ... ... ... ... және ... ... ... адамның денсаулығына зияны
жоқ деген тұжырым бар ... ғана ... ... ... ... емес жазаға сотталған жоғарыда аталған
адамдар арнайлы емдеу және емдеу режимін сақтай отырып, ... ... ... тиіс.
Мұндай адамдар бас бостандығынан айыруға сотталған ретте олар ... ... ... ... ... ... бостандығынан айыру орындарынан
босатылғаннан кейін осындай емдеуді ұзарту қажет болған ... ... ... ... режимі бар медицина мекемелерінде еріксіз емделуге тиіс.
Алкоголизм, нашақорлық пен уытқұмарлық дертіне шалдыққандарға медициналық
сипаттағы еріксіз емдеу ... сот ... ... тағайындалады және
мұндай ретте емдеудің мерзімі және оның ... түрі ... ... ... сол адам ... жатқан емдеу мекемесінің ұсынысы
бойынша сотарқылы жасалады.
Спирт ішімдіктерін, наркотик нәрселерді ... ... ... ... және оның ... өз ... ауыр материалдық
жағдайда ... ... ... ... ... сот оған ... үшін бас бостандығынан айыруға байланысты емес жаза қолданумен
бірге оның отбасының, ... ... және өзге ... ... ... пен ... ... немесе емдеу
мекемесінің өтініші ... оны ... ... ... деп ... Сот ... ... мұндай адамға қорғаншылық белгіленеді.
Қылмыс істеуге байланысты емес жағдайда алкоголизмге, нашақорлық пен
уытқұмарлық ... ... ... ... ... ... Республикасы Президентінің 1995 жылғы 7-сәуірдегі заң күші
бар Жарлығына ... ... ... ... ... ... ... істемеген адамдарды көрсетілген дерттен ... ... ... ... ... ... ... айырмашылықтары
бар.
Қылмыстық заң есі дұрыс емес күйде ... ... ... ... ... іс-әрекеттерді есі дұрыс күйде жасаған, бірақ сот үкімі
шыққынға дейін ... ... ... ... өз ... ... ... есеп
беру немесе өзі әрекетін басқару мүмкіндігінен айыратын психикалық аурумен
ауырған, сондай-ақ дұрыстығын жоққа шығармайтын ... ... ... адамдарға медициналық сипаттағы мәжбүрлеу шараларын қолдануды
белгілейді.
Көрсетілген адамдар жөніндегі медициналық ... ... ... сот олардың жаңадан қоғамға қауіпті іс-әрекеттерді жасаудан
сақтандыруы, ондай азаматтардың жеке ... ... және ... емдеуді
жүзеге асыру мақсатын көздейді, психикалық ауруға ... ... ... ... ізгілік және әлеуметтік әділеттілік принциптеріне қайшы
келеді. Сондықтан да есі дұрыс емес адамдар қылмыс істесе, олар ... ... ... іс-әрекеттерді жасағаннан кейін есі ауысқан аурумен ауырған
адамдарға да жаза тағайындау тиімсіз болады. ... ... ... ... есеп беру ... өз ... басқару мүмкіндігінен айыратын есі ауысқан
аурумен ауыруына байланысты айналада болып жатқан құбылысты ... ... да оған ... жаза өз ... ... ... ... дертінен айықса, оларды қылмыстық жауапқа тартудың ескіру
мерзімі өтпесе және ... ... жіне ... босататын басқа да
негіздер болмаса сот оларға жаза тағайындалуы мүмкін.
Қылмысты маскүнемдікпен, нашақорлықпен ... ... ... ... ... сот ... ... қорытындысы бойынша
ондай адамдарға жазамен қатар еріксіз емдеу шараларын қолдана алады.
Қорытынды
Сонымен қорыта келе диплом жұмысында есірткінің ... ... ... ... және ... ... жүйесіндегі ІІО рөлін жан-
жақты қарастырып шықтық.
Есірткілердің заңсыз айналымымен күрестің құқықтық қамтамасыз етілуін құқық
қорғау ... ... ... ... талап етіп отыр. Мысалы,
кейбір сұрақтардың мағыналы шешілуі қылмыстылықты ескертудегі (жалпы, жеке)
мәселелерге жол бермеуге мүмкіндік ... еді. Атап ... ... ... ... мен ... мәжбүрлеп емдеу тағайындалған
толық курсын өтпегендерге жазаны өтеуді жазаны өтеуді кейінге қалдыра ... ... ... ... айып пұл ... жаза шарасын қарастырудың қажеттілігі жоқ,
өйткені жасалынған қылмыспен өлшемдік қатынасы сәйкес емес және ... да ... ... ... ... ... пікірмен де келіспеуге
болмайды.
Әрине, есірткімен күресу ... ... үшін жаңа ... ... ... ... бірге Қазақстанда құрамында есірткі бар
өсімдіктер ... ... ... ... 1 миллион гектардан астам ... ... Оған ... ... ... ... ... байланысты Азиядан, әсіресе Ауғанстаннан Еуропаға
есірткілер ... үшін ... ... ... ... ... қылмыстары тіркелінген қылмыстардың жалпы санының 13,7% құрайды.
Халықаралық есірткі мафиясының Қазақстан территориясында тұрақты ... ... ... ... ... ... ... Есірткі транзиті
қорқынышты масштаб алуда, егер 1990 жылы бір жыл ішінде 3,5 ... ... жылы 300 ... ... толмағандардың және жастардың, ... ... ... ... ... емес ... ... ерекше
алаңдаушылық туғызады. Есірткі тұтынушылардың үштен екісі дерлік – 20 жасқа
толмаған тұлғалар. Онымен қоса, бұл ... ... мен ... ... ... рөлі ... болып бара жатыр.
Кәмелет жасына толмаған жасөспірімдер ... кең ... ... ... ... есірткі айналымымен байланысты. ... ... ... оқиғаларының ішінде осы сипаттағы қылмыс
санының үлестік көрсеткіші 70%-дан асып ... ... ... ... өсу ... бірі ретінде жасөспірімдердің маскүнемдік
пен нашақорлыққа бой алдыру жағдайын атауға болады.
Соңғы кездері неғұрлым жас есірткі тұтынушылардың ... ... Бұл ... бұйымдарының мектептер мен басқа да оқу орындарына тарай
бастағандығының ... ... ... 13-14 жас аралығы шамасын есірткіні
медициналық емес жолмен тұтынушылықтың тұрақты қалыптасқан шағы ... ... ... ... ... ... ... кезеңі деп танылған.
Сондай-ақ, ҚР Бас ... ... ... ... және
ақпараттық орталықта жүргізілген зерттеулер нәтижесі ... ... ... ... ... ... тіркеудегі тұлғалар саны
елдегі жалпы есірткі тұтынушылық жағдайының шынайы мәніндегі ... ... ... ... мен прекурсорлар ... ... үшін ... ... ... заң ... әкімшілік және қылмыстық жауапқа тартқан жағдайда Қазақстан
Республикасында бақылау жасалуға тиісті ... ... ... ... тізімі және Заңсыз айналымда ... ... ... ... мен ... ... ірі және өте ірі ... ... ... кесте қолданылады.
Спирт ішімдіктерін ішіп мас күйінде немесе ... ... ... ... ... ... ... көмек көрсету
мақсатында қалалық, аудандық ішкі істер органдарында медициналық айықтыру
ұйымдастырылады. Қазақстан ... Ішкі ... ... 25.01.96 жылғы
бұйрығымен қала/аудан ішкі істер органдарында медициналық айықтыру орындары
туралы ереже, медициналық айықтыруға алып ... ... ... ... және ... айықтыру жанынан алдын алу ... ... ... ... ... ... елімізде есірткіні алдын алу профилактикасы жүргізілуде. Бір
науқасты емдеу үшін қаншама мемлекет қаражат жұмсайды? Сондай-ақ, алдын алу
шараларында біз әр ... ... ... ... балаларды тексеруден
өткізіп тұрады. Сонымен қатар, ата-анасы есірткіге салынған балалармен жеке
жұмыстар жүргізіледі. ... ... ... арқылы есірткінің
зиянын айтып, мінезі нашар, тілазар ... жеке ... ... ... ... ... жұмыс жасар болсақ, онда ... ... ... ... ... Егер адам өмірге бір ... ... ... ... ... ол ... ... ауырлап,
өлімге әкеледі. Сол себепті кез келген адам есірткіге қарсы тұру керек.
Пайдаланылған әдебиеттер
ҚР Конституциясы, 1995 ж.
Әкімшілік ... ... ... ҚР кодексі, 2010.08.06 N 804.
ҚР Мемлекеттік қызметкерлер туралы Заң, 12.03.2013 ж.
Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы ҚР Заңы, 05.07.2012 ж.
ҚР жергілікті мемлекеттік ... ... ҚР ... ... ... ... ... актілер туралы ҚР Заңы, 07.04.2013 ж.
Бас ... ... ... ... ... әкімшілік
қадағалау туралы ҚР Заңы, 12.07.2009 ж.
Қоғамдық бірлестіктер туралы ҚР Заңы 2012 жылғы 12 ... ... және ... ... ... емдеу» туралың ҚР Заңы 29.03.2010 ж.
Единая конвенция о наркотических средствах (Нью-Йорк, 30 марта 1961 г. ... от 25 ... 1972 ... о ... ... ... 21 февраля 1971 г.).
Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ от 8 января 1998 ... ... ... ... ... РК от
04.12.2008 г.
Об охране здоровья граждан в РК: Закон РК от ... ... ... ... Казахстан к Конвенции Организации Объединенных
Наций о борьбе против незаконного оборота ... ... ... ... ... РК от ... г.
О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о ... ... РК от ... ... ... Республики Казахстан к Единой конвенции о наркотических
средствах 1961 года с ... ... в нее в ... с
Протоколом 1972 года о поправках к ... ... о ... 1961 ... ... РК от ... ... наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах
противодействия их ... ... и ... ими: ... РК от
13.01.2014 г.
Об отнесении к небольшим, крупным, особо крупным размерам, количествам
наркотических ... ... ... ... в ... Сводная таблица заключений Государственной комиссии РК ... за ... от ... ... ветеринарии: Указ Президента РК, имеющий силу закона, от 10.07.2002 г.
О применении законодательства по делам, связанных с ... ... ... ... сильнодействующих и ядовитых веществ:
Постановление Пленума Верховного Суда РК, 21.04.2011 г.
Уголовное право ... Под. ред. И.И. ... С.М. ... ... «Баспа», 2001г.
Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть. 2-е изд. испр. и доп. ... Жетi ... ... ... РК. ... ... Учебник. Под. ред. И.Ш. Борчашвили, С.М.
Рахметова. Алматы: Данекер, 2000г.
Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник для вузов./ Н.Г. ... М.: ... ... ... меры ... с ... оборотом наркотиков в Республики
Казахстан // Журнал Вестник КЭУ: ... ... ... ... 2011. № 4 ... Н.А. ... ... – Алматы: Атамура, 2003. – 111с
Бабаян Э.А.Правовые ... ... ... ... ядовитых веществ и прекурсоров: Государственные
и ведомственные акты. Методические ... ... ... на
вопросы. Часть 2 / Э.А. Бабаян, А.В. Гаевский, Е.В. Бардин. - М.: ... - 320 с. ... ... – ЧЗ№4(1)
Гирфанов Р. Проблема молодежной наркомании/ Р. Гирфанов //Саясат. - 2006. -
№12. - ... ... ... ... С.А. ... Е.И.
Каиржанов. - Шымкент: Гасыр-Ш, 2006. - 296 ... Н.М. ... ... борьбы с наркотизмом в ... ... ... Н.М., Мами К.А., ... Б.С. ... меры борьбы с
преступлениями, связанными с наркотиками: Учебно-практическое ... ... 1998. 160 ... Н. Казахстан: государство-транзит незаконных наркотиков // Фемида.
1999. № 6. С. 45-55.
Икенов А. Проблемы ... в ... ... // ... МЮ // N
3, ... Б. Қазақстан Республикасының қылмыстық ... ... ... ҚР ІІМ ҚЗИ, 2000,240 ... Б.Ж. ... право Республики Казахстан (Общая часть). Караганда,
1998.
Исаева Г., ... Б. ... ... ... 1996, ... Ш. Наркопожар: проблемы применения закона // Фемида. 1999. №
4. С. ... М.М. ... ... за посев и ... ... ... ... 1987, 29 с.
Оланбекова Г. Государственная политика борьбы с наркотиками // ... № 11-12. С. ...

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 77 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Есірткі және жүйкеге әсер ететін заттармен заңсыз айналысу қылмысын тергеу48 бет
Есірткі және нашақорлық102 бет
"Прокуратура органдарының жүйесі, құрылымы және оларды ұйымдастыру."75 бет
1.ХХ ғасыр басындағы тарихи-әлеуметтік жағдай және оның әдебиеттің дамуына тигізген әсері. 2.Қазақ зиялылары ұлт қамы жолында. 3.Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажырату32 бет
XV – XVI ғасырлардағы қазақ хандығының құрылуындағы керей – Жәнібектің, Хақназар және Тәуекел хандардың тарихи рөлі және оны нығайту жолындағы ішкі және сыртқы саясаты78 бет
«Жеке айыптау істері бойынша іс жүргізу»61 бет
«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының технико-экономикалық негіздеу58 бет
«Қазақстан Республикасының iшкi iстер органдары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (жаңа редакция)28 бет
«Қазақстан Республикасының билік органдарының қызметі мен түрлері»27 бет
«Ұлы Жібек жолының – Қазақстан туристік экскурсияны жандандыру мен дамытудағы маңызы»65 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь