Информатика пәні бойынша критерийлі-бағытталған тест тапсырмаларын жасау әдістері.

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
1.тарау. Педагогикалық тестілеудің теориялық негіздері ... ... ... ... ... ... .5
1.1. Білімді бақылаудағы педагогикалық тестілеудің рөлі ... ... ... ... ... 5
1.2. Педагогикалық тестілеудің педагогикалық.психологиялық аспектілері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.3. Педагогикалық тестің типологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7
2.тарау. Информатика пәні бойынша критерийлі.бағытталған тест тапсырмаларын жасау әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
2.1.Педагогикалық тестілеудегі критерийлі.бағытталған тесттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
2.2. Информатиканың пәндік ерекшелігін ескере отырып тест мазмұнын іріктеу принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .11
2.3. Информатикадан критерийлі.бағытталған тест тапсырмаларын жасау әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..13
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24
Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
Әлемдік өркениеттің ғарыштап алға дамуы білім беру саласының барлық деңгейіне әсер етіп, балаға тәрбиесінің жаңа саласы педагогикалық жаңашылдықты дүниеге әкелді. Педагогика ғылымының бұл бағыты ғылым жетістіктерін мектеп іс-тәжірибесіне ендіру барысында білім беру үрдісін тұтастай ғылыми негіздеуді, оқу-тәрбие жұмыстарының барлық буындарын технологияландыруды қажет етеді. Педагогикалық тапсырманы интеллектуальдық дамудың, білім алудың және оқудың құралы ретінде анықтауға болады. Сонымен қатар интеллектуальдық даму түсінуге, талдауға, логикалық аргумент жасауға, құбылыстарда және обьектілердің өзгерісінде заңдылықтар табуға қабілеттілік, өзінің және басқа тұлғалардың ойлауын сыни бағалауға қабілеттілік ретінде анықталады. Білім беру адамның, қоғамның және республиканың қызығушылығына мақсатты бағытталған тәрбие және оқыту үдерісі ретінде түсіндіріледі. Білім беру сонымен қатар өзін және қоршаған ортаны танудың нәтижесі ретінде де анықтауға мүмкіндік береді. Оқыту оқушының педагогпен және ата-анамен бірлескен іс-әрекетте білім, білік және іскерлікті меңгеру үдерісі болып табылады.
Педагогикалық тапсырма оқушылардың жеке танымдық іс-әрекет үдерісін белсенді етеді, оқушыларды және студенттердің білім сапасын көтереді, сонымен қатар педагогикалық еңбектің өнімділігін жоғарылатады. Педагогикалық тапсырма тест түрінде де, тестік емес түрде де құрастырылады. Шет елдік білім беру жүйесінде тапсырманың жартысы тестік формада едәуір көп бөлімі беріледі, қолданылатын теорияларымен, әдістемелерімен және технологияларымен түсіндіріледі. Оқыту мен білімді бағалаудың жаңа технологияларын ендіру педагог қауымның тестерге деген қызығушылығын арттыруда. Көптеген педагогикалық жаңалықтардың бірі болып табылатын тестік жүйе оқушылардың білім, білік, дағды дейгейін объективті бағалауға, оқушыларды даярлау талаптарының берілген стандарттарға сәйкестігін тексеруге, оқушылар даярлығындағы қиын мәселелерді анықтауға жол ашады. Тестік бақылау – оқушының жетістіктерін неғұрлым әділ бағалауға мүмкіндік беретін, арнайы жасалған ғылыми-ұтымды процедура [1].
В.А. Сидорин [2] информатикадан тестерді өңдеуге және құрастыруға үздiксiз кәсiби бiлiм туралы еңбектерін арнады.
1. Скаева С.Р., Тестирование как метод повышения эффективности и объективности контроля знаний в общеобразовательной школе (на примере школьного курса физики). Дисс.канд.УдГу, 1997, 139 с.
2. Сидорина В.А. Разработка и конструирование тестовых заданий по курсу “Информатика” в системе непрерывного профессионального образования //Вопросы тестирования в образовании. – 2002. №3. – С.80-91.
3. Сагимбаева А.Е. Информатиканы оқыту барысында оқушылардың білімін бақылау әдістемесі: пед. ғылым. канд.... автореф. – Алматы, 2004.
4. Бидайбеков Е.Ы., Балыкбаев Т.О., Ибрагимова Н.Ж. Методические основы измерения результатов обучения школьников по информатике Алматы, 2007. –154 с.
5. Анастази А. Психологическое тестирование. – М.: Педагогика, 1982. –Т.1. –326 с.
6. Кузнецов А.А., Морозов В.В., Полуаршинова Е.Г., Татур А.О., Угринович Н.Д. Диагностика знаний и умений учащихся по информатике //Информатика и образование. – 1998. №6. – С.8-16.
7.Cattell. J. McKeen. Mental tests and measurement //Mind. – 1890. –
Vol.15, – Р. 373-380.
8.Cattell J. McKeen., Farrand L. Psysical and Mental Measurements of the
Students of Columbia University //Psyc. Rev. – 1896. – Vol.3, №6.
9.Анастази А. Психологическое тестирование. – М.: Педагогика, 1982. –Т.1. –326 с.
10.Кузнецов А.А. Оценка достижения требований образовательных
стандартов. М.: ИОСО РАО, 1998. – 86 с.
11. Аванесов В.С. Тесты в социологическом исследовании. – М.: Наука, 1982. – 199 с.
12. Аванесов В.С. Основы научной организации педагогического контроля в высшей школе //Тр. исслед. центра Гособразования СССР. – Москва, 1989. – 168 с.
13.Аванесов В.С. Состав, форма и структура педагогического теста //Тезисы докл. регион. конф. «Научная организация педагогического контроля». – Семипалатинск, 1990. – С.3-6.
14. Аванесов В.С. Методологические и теоретические основы тестового педагогического контроля: автореф. … докт. пед. наук. – СПб., 1994. – 32 с.
15.Аванесов В.С. Научные проблемы тестового контроля знаний. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1994. – 135 с.
16. Аванесов В.С. Содержание теста:теоретический анализ //Химия в школе. – 1994. №2. – С.30-34.
17.Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. – М.: Адепт,1998. –217 с. 18.Тасбулатов Т.Д., Балыкбаев Т.О., Артыгалин Ш.Ш., Турдалиев Б.Ж., Камет Н., Кошанов Б.Д. Определение и измерение качества обучения в средней школе. //Мат. межд. конф. – Ташкент, 2000. –С.35-36.
19. Жалгасбаева М.К., Каланова Ш.М. Сборник тестов по количественному анализу. – Алматы: Министерство образования, культуры и здравоохранения Республики Казахстан, 1998. – 176 с.
20. Каланова Ш.М., Ускембаева М.А. Разработка тестовых заданий для контроля знаний студентов. – Тараз, 1998. – 45 с.
21.Кузнецов А.А. Контроль и оценка результатов обучения в условиях внедрения стандартов образования //Педагогическая информатика. – 1997. №1. – С.13-22.
22. Мутанов Г.М., Шевчук Е.В. Экспертная система оценки знаний методом тестирования. – Петропавловск: Северо-казахстанский государствен-ный университет, 2001. – 159 с.
23.Сагимбаева А.Е. Информатиканы оқыту барысында оқушылардың білімін бақылау әдістемесі: пед. ғылым. канд.... автореф.–Алматы, 2004.– 24б.
24.Усенов С.С. Электронные системы понятий в обучении информатике. //Поиск. – 2000. №1. – С.6-9.
25.Балыкбаев Т.О., Тасбулатов Т.Д. Использование результатов тестирования в управлении учебным процессом. //Тезисы докл. межд. конф «Информационные технологияи в образовании(ИТО-96)». – М.: МИФИ, 1996. – С.9-11.
26.Матушанский Г.У., Михеев А.В. Технология проектирования системы тестовых заданий по разделу “Теория вероятностей” //Вопросы тестирования в образовании. – 2002. №3. – С.71-79.
27.Пак Н.И., Симонова А.Л. Методика составления тестовых заданий //ИНФО. – 1998. №5. – С.27-32.
28.Русаков С.В., Русакова О.Л., Шестакова Л.В. Тестовая форма контроля для базового курса ОИВТ //ИНФО. – 1997. №№ 6, 7, 8.
29.Бидайбеков Е.Ы., Абдулкаримова Г.А. Спецкурс по методике преподавания информатики в начальном образовании. //В сб. мат. межд. конф «Математическое моделирование и информационные технологии в образовании и науке». – Алматы, 1998. – С.122.
30.Мектеп информатика курсы бойынша тест тапсырмаларын жасау әдістері //Информатика негіздері. -Алматы, 2009, №1(43). Б. 14-17
31.Информатика пәні бойынша білімін бақылау мәселелері //Бастауыш мектеп. -Алматы, 2009, №9. Б. 3-5
32.Информатика пәні бойынша тестік бақылау. Әдістемелік құрал. І -бөлім. Алматы, 2005, -97 б. (Е.Ы.Бидайбеков, Б.Д.Садықов, Ш.Т.Шекербекова, И.Т. Салгожа, А.Ж. Есбаевалармен авторлық бірлестікте)
33.Информатика курсы бойынша тестік бақылау. Әдістемелік құрал. ІІ -бөлім. Алматы, 2005, -97 б. (Е.Ы.Бидайбеков, Б.Д.Садықов, Ш.Т.Шекербекова, И.Т. Салгожа, А.Ж. Есбаевалармен авторлық бірлестікте)
34.Информатика. Оқу-әдістемелік құрал.–Алматы, 2005,-130 б. (Ш.Т.Шекербековамен авторлық бірлестікте)
35.Педагогикалық тестілеу теориясы. Түсіндірмелік сөздік. Оқу-анықтамалық құрал. -Алматы. 2009. -68 б. (Т.О. Балықбаевпен авторлық бірлестікте)
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе.....................................................................
......................................3
1-тарау. Педагогикалық тестілеудің теориялық
негіздері.........................5
Білімді бақылаудағы педагогикалық тестілеудің рөлі....................5
Педагогикалық ... ... ... ... пәні ... критерийлі-бағытталған тест тапсырмаларын
жасау
әдістері....................................................................
..........8
2.1.Педагогикалық ... ... ... ... ерекшелігін ескере отырып тест ... ... ... тест тапсырмаларын жасау
әдістері....................................................................
......................13
Қорытынды...................................................................
...........................24
Қолданылған ... ... ... алға ... ... беру саласының барлық
деңгейіне әсер етіп, балаға ... жаңа ... ... ... ... Педагогика ғылымының бұл бағыты ғылым
жетістіктерін мектеп іс-тәжірибесіне ... ... ... беру ... ... негіздеуді, оқу-тәрбие жұмыстарының барлық буындарын
технологияландыруды ... ... ... ... интеллектуальдық
дамудың, білім алудың және оқудың құралы ретінде анықтауға ... ... ... даму ... ... ... ... жасауға,
құбылыстарда және обьектілердің ... ... ... ... және ... тұлғалардың ойлауын сыни бағалауға
қабілеттілік ретінде анықталады. Білім беру ... ... ... ... ... бағытталған тәрбие және оқыту үдерісі
ретінде түсіндіріледі. Білім беру сонымен қатар өзін және қоршаған ортаны
танудың нәтижесі ... де ... ... ... ... ... және ата-анамен бірлескен іс-әрекетте білім, ... ... ... ... ... ... ... оқушылардың жеке танымдық іс-әрекет үдерісін
белсенді етеді, оқушыларды және ... ... ... ... қатар педагогикалық еңбектің өнімділігін ... ... тест ... де, ... емес ... де ... ... білім беру жүйесінде тапсырманың жартысы тестік формада едәуір
көп бөлімі беріледі, ... ... ... ... түсіндіріледі. Оқыту мен ... ... ... ... ... қауымның тестерге деген қызығушылығын
арттыруда. Көптеген педагогикалық жаңалықтардың бірі болып табылатын тестік
жүйе ... ... ... ... ... объективті бағалауға,
оқушыларды даярлау талаптарының берілген стандарттарға ... ... ... қиын ... ... жол ашады.
Тестік бақылау – оқушының жетістіктерін неғұрлым әділ бағалауға мүмкіндік
беретін, ... ... ... ... ... ... [2] информатикадан тестерді өңдеуге және құрастыруға үздiксiз
кәсiби бiлiм ... ... ... Ол ... ... ... тестік тапсырмаларды өңдеді, бұл тест
тапсырмаларымен мектеп оқушыларының ... ... ... Одан ... ... ... құрастыру тапсырмасын, оқушылардың ойлау
активизациясын ... ... ... ... ... егер ... тест қолданылса. Критерийлі-
бағытталған тест оқушының қаншалықты берілген тапсырманы менгерген деңгейін
және білуін, ... ... ... ... ... тесттер кәдiмгi әдiстермен бағалауға болмайды» деп
белгілеген [5]. ... ... ... ... ... мен ... А.А. Кузнецов, В.В. Морозов, ... А.О. ... Н.Д. ... [6] ... ... ... ... зерделi дамуын
диагностикада қолданады ортақ орта бiлiмнiң ... үшiн ... ... ... ... тест типі ақырындап қазақстанның ... ... ... бұл ... ... ... ... болған жоқ.
Зерттеу мақсаты – ... ... ... ... ... тест ... жасау.
Зерттеу объектісі – мектеп информатика курсында оқушылардың білімін
бақылау.
Зерттеу пәні – ... ... ... ... ... ... болжамы – егер, мектеп информатика курсынан
оқушылардың білімін бақылауда ... тест ... ... онда ... ... материалды қаншалықты меңгеру
деңгейін толық және объективті түрде бақылау мүмкіндігі артып, оқушының
информатикадан білім сапасын ... ... ... және ... негіздері – білім беру
мазмұнын қалыптастырудың теориялық ... ... ... ... ... ... ... В.П.Беспалько,
Т.О.Балықбаев, Е.Ы.Бидайбеков, Н.Ж.Ибрагимова, А.Е.Сағымбаева және т.б )
құрайды.
Зерттеудің ғылыми жаңалығы:
информатика курсынан тест тапсырмаларын жасауға қажеттілігі ... ... ... ... ... тест ... іріктеу
принциптері анықталды;
оқушылардың білімін бақылауда критерийлі-бағытталған тест тапсырмаларын
жасау әдістері ... ... ... ... ... ... педагогикалық тестілеудің рөлі
Әлемде тест тапсырмалар арқылы білім сапасы мен ... ... ... қатарына жатқызылады.
Тест әдісі көптеген ... ... ... білімінің ажырамас
бөлігіне айналған жастардың дайындық деңгейін және жалпы білім ... ... ... ... ... ... ... стандарт талаптарына сәйкестігін
бақылауды ұйымдастырудың бір түрі – тесттік бақылау жүйесі. Ол ... ... ... ... ... ... ... қол жеткізіп,
ойлау қабілетін шығармашылық ... ... ... ... білімдеріндегі оқулықтар анықталып, уақытты тиімді пайдалануға
мүмкіндік береді. Тест тапсырмаларын мұғалім өз қалауынша ... ... ... ... ... көмегімен оқушылардың шығармашылық
дәрежесін бақылау мүмкін емес. Толық педагогикалық мақсатқа жету үшін ... ... ... ... басқа түрлері мен тәжірибелік,
семенар сабақтар, ... ... ... ... ... нақты
даярлық дәрежесін көре аламыз.
Соңғы жылдары тестік әдіс оқу білімге ... ... ... ... жүр. Тест ... не? Тест арқылы сынауда қандай жаңалық
бар? Оның ... ... ... оны ... ... тест ... ... дайындалу керек?
«Тест» - ағылшын сөзі, сынақ, байқау деген ... ... ... рет ... ... ... үшін ... ағылшын
педагогы Дж. Фишер 1864 жылы қолданған [7,8].
Бүгінде тест қолдану оқытушылармен қатар ... үшін де көп ... ... өзі ... ... Нәтижесі тікелей белгілі болады. Тестік
әдіс талапкердің білім дәрежесін анықтауда көп уақыт алмайды.
Тест – оқушылардың білімін және ... ... ... ... тест» деп белгілі мазмұны бар, ерекше ... ... ... Тест ... түскендердің бір пән бойынша
білімінің құрамы мен құрылымын анықтайды. ... ... ... тестің артықшылығы оның ... ... ... ... ... Тестің міндетті түрде бірнеше ... ... Бұл ... ... тиімділікті арттырады, өйткені
мұнша тапсырманың ... ... алу, есте ... ... көшіріп
алу мүмкін емес. Тест тапсырмалары тек бақылау ... ... ... ... үшін де ... Педагогикалық тест
арқылы әрбір оқушының ... ... ... және тез ... тест нәтижелі болу үшін оның қорытындысын
міндетті ... ... ... өткізу керек.
Педагогикалық тестіні құрастыру ... іс ... ... ... ... тест ... ... жасай алады.
Ал, тест тапсырмалары ... ... ... ... ... формасын машықтандырады.
Тест тапсырмасына қойылатын негізгі талаптар мыналар:
Тест жұмысын ... ... бір ... болуы;
Тапсырмаларды орындау үшін берілген нұсқаулардың түсінікті, айқын
болуы;
1.2.Педагогикалық ... ... ... жаңа ... ... ... ... қабылдау және
бақылаудың қоюлары ең алдымен ... алып ... ... ... ... ... тесттердiң алумен, мақұлдаумен, тартып алуымен оған
оң қатынастың тестеуiнiң қатысушы құрастыруға қатысты психологиялық ... ... ... ... көп ... және ... тест ... жылдар бойында қолданылады. Әдеттегiдей олардың артықшылықтарын
бағалауға үлгердi: толығырақ білімді және ... ... ... ... ... ... ... тестілеудiң маңызды қалыптасу кезеңдері:
• пәнді оқытуда уәж ... ... және ... ... ... мазмұн, тестеу нәтижелерiнiң мақсаттар туралы мүдделi
тұлғалар, әдiстемелiк ... ... ... ... ... беруi;
• тестілеу әдiсін педагогтардан және оқушылардан үйрену;
Дәстүрлi және тест бақылау әдiстерiмен оқушылардың бағасы ... ... ... (500 шақты респонденттер сұраған), бұл жоғары
бағалауларды Н.Ф.Ефремовтың жүргізілуімен диагностикалық зерттеуден өтті.
Қатысушы-респонденттер ... ... ... және ... ... тағы да бағаларды таратпау пастулатынсыз көбісі жоғарғы
баллмен бағаланды. Дәстүрлi әдiстердiң бақылауы артықшылықтар ретiнде ... ... ... ... ... ... аласалау
қиындықтардың тапсырмасының деңгейі. Респонденттердiң ешқайсысы ... ... ... ... ... және ... ... бақылауды лайықтамады.
1.3. Педагогикалық тестің типологиясы
Қазiргi педагогикалық тестілеуде теориялық және тәжiрибелік
ғасырлық ... бар. ... мен ... XIX ... ... ... соғысқа дейін тестiлiк технологияларының қалыптасуымен
тығыз байланысты болды. XIX ғасырдың аяғы XX ғасырдың басындағы әлеуметтік
және ғылыми ... ... мен ... тест ... ... ... ... мәжбүрледі, кейін ол
интерпретациялы тестінің нәтижесі ... ... ... ... ... ... ... тапсыратын мазмұнның осы
облысында дайындығын қарағанда түсiндiрiп ... ... ... ... ... ... онда ол ... ... ... ... ... идеясы және термині 60 ... ... Бұл ... ... - бағдарланған тестілеу жарты ғасыр
алда ... ... 70 ... ... ... тесттер білім
ортасында және шеберлік аттестация кадрларында кеңінен тарала бастады. Олар
Ақш-та, Ұлыбритания, ... ... және тағы ... елдерде пайдалана
бастады. Олар қолданушыларды бағалы тест ақпаратпен, яғни ... тест ... ... алынды.
Критерийлі-бағытталған тест немесе оларды domain-referenced
tests(тест, мазмұндық облысқа бағытталған) және mastery tests ... деп ... ... көптеген дамыған мемлекеттердегі білім
ордаларында және әртүрлі тапсырмаларды шешеді.
Критерийлі-бағытталған педагогикалық тест, ... ... ... ... стандарты. Критерийлі-бағытталған тест негізгі
бұл кәсiби қызметтiң саласындағы сертификация және ... ... ... ... кеңінен таралаған, шеберлік ұжым аттестация
емтиханың критерийлі-бағытталған тест ... ... тест ... ... кәсiби қызметтiң таңдаулы саласындағы тәжiрибенiң
мүмкiндiгiн алыну үшiн ... өте алуы ... ... осы ... ... ... ... Типтiк кәсiби емтихан,
критерийлі-баытталған тест, білім бағасын анықтайды, ал тестілеу нәтижесін
бағалауды ең төменгi қойылған стандарт қатынас ... ... ... ... ПӘНІ ... ... ТЕСТ ... ӘДІСТЕРІ
2.1. Педагогикалық тестілеудегі критерийлі-бағытталған тесттер
Критерийлі-бағытталған жағдай - оқушының қаншалықты берілген
тапсырманы менгерген ... және ... ... ... ... білім стандарты. Нақты оқушының бағасы ... ... ... ... ... ... Стандартты талаптарға немесе басқа
критерийлерге оқушының әлеуметтік-мәдениетті ... ... ... ... ... ... Нәтижелерді екі әдіспен
түсіндіруге ... ... ... ... ... ... ... жетпеуі) меңгерілгені немесе меңгерілмегені
туралы нәтиже ... ... ... ... стандарт немесе стандарттағы ... ... ... ... ... ... пайыз меңгерілгені немесе берілген деңгейі.
Қазіргі кезде критерийлі-бағытталған ... ... ... ... ... бағытталған» немесе «мақсатқа бағытталған»
түсініктермен ауыстырылады.[9]
Критерийлі-бағытталған тесттер соңғы кездері біздің елде танылып ... тест ... ... ... test) ... ... ... отырған нақтылы бөлiмнiң меңгеруiнiң ... ... ... Бұл ... 60 ... ... ... пайда
болды, яғни нормативті-бағытталған тесттен кейін пайда болды. Критерийлі-
бағытталған ... ... test ... ... ... ) және ... ... байланысты тесттер). Критерийлі-
бағытталған тестің мақсаты ... ... ... ... ... ... ... анықтау (пән, бөлім, тақырып). Тестілеу
кезіңде барлық сыналушылардың ... ... ... мүмкін. Яғни бұл
сыналушылардың материалды жақсы меңгергенің көрсетеді. Егер сыналушылар бұл
тапсырманы орындай алмаса, онда ... ... деп ... Екі
жағдайдада тест өз шешімін тапты.
Критерийлі-бағытталған ол оқу жетістіктерінің деңгейiн өлшеуге мүмкіндік
беретін, тапсырмалар жүйесін ұсынады. Оның ... ... ... білу және ... толық білім көлемімен оқу ... ... ... ... [10]. Білім деңгейі бойынша сыналушы
топтар үшін критерийлі-бағытталған тестер қолданылады. Қарапайым ... топ ...... ... ... және ... ... стандартында критерийлі балл түрінде ұсынылады- минималды тестін
баллы. ... ... ... үшін ... ... анализ әдісі
пайдаланады. Критерийлі-бағытталған тест дәстүрлі педагогикалық бағамен
тест балдарының ... ... ... ... баллдар орнатылған,
олар сәйкес келетін бағаға байланысты «жақсы», «өте жақсы», «жеткілікті»,
«жеткіліксіз» сыналушы топтарға бөлінеді.
Критерийлі-бағытталған тесттер ... ... ... шешуге
көмектеседі:
Жеке сыналушы, оқушы топтар, сыныптар білім жетістіктерін ... ... ... сыныптармен, сыналушымен оқу материалының жарты бағасы;
Үйренудегі қиындықтардың ... ... ... ... бiлiктiлiктер деңгейіне жеткен таңдауға сыналып отырғандар;
Критерийлі-бағытталған ... екі ... ... ... де ... болады.
Бірінші түрінде сыналушы қамтыған толық көлемді оқу ... ... ... Егер ... оқу ... ... шартты түрде жүз
пайыз деп қабылданса, онда толық мәтін мазмұны әрбір сыналушы үшін пайыз
түрінде ... ... ... ... ... ала ... ... бөлінген, сыналушы класификациясы. Бұл ... ... тең ... таңдау ұсынылмайды. Сыналушы берілген ... ... ... ауызша немесе жазбаша бере алады.
Тестерді өңдеу әдiстемесі бiрнеше зерттеушi кезеңдерге жiктеледi:
типтi ахуалдар таңдап алынады, олар шеберлік қызметте пайда ... ... тiлі ... аудармасының әдiстерiнiң
өңдеуi;
педагогикалық тапсырмаларды шешудің бірнеше өңдеуі;
әрбiр нақты педагогикалық есеп ... әр ... ... ... ... анықтауы;
тестiлiк тапсырмасына педагогикалық есебiнiң аудармасы;
тапсырмалар жүйесінiң көрсетуiнiң дұрыс тiзбегiнiң ... ... ... ... ... ... ... бойынша тесттiң
тапсырмаларының үлестiрiлудiң технологиялық картасын толтыру;
Тест ... ... ... ... мол саны болады,
оларды жартысы эксперименталды тексеруден ... ... ... ... өзінің эталон жауабы болады.
Информатикадан критерийлі-бағытталған тест толық мәнінде жұмыс ... және ... ... ... ... Әрекеттерді,
операцияларды, есептеу тізбектерін дұрыс орындау үшін осындай тапсырмалар
алгоритмдік білімді, дағдыны, ... ... ... ... ... ... ... кезеңдерінде қажет, олар информатиканың
қорытынды ... ... ... ... ... зерттейді.
Информатикадан критерийлі-бағытталған педагогикалық тестілеу ... ... ... педагогтардан өтуі қажет, олар ... ... ... ... ... ... тест мазмұнын
тексереді, ал ... ... ... тест ... ... бағалау сапалық және техникалық сипаттамасын бағалауға
рұқсат етеді.
Біріншіден тапсырманы тексеру, осы ... ... оқу ... ... ... ... ... Екіншіден, тапсырмалардың қайта
көрсетуге болатындығы бағаланады, информатика бойынша қорытушы бiлiмдердi
мемлекеттiк стандарттың талаптарының қамтуын ... ... ... ... ... ... анықтылығы, сурет сапасы,
сұлба, кесте, берілетін нұсқа жауаптарының сапасымен ұсынылатын формамен
сипатталады.
2.2.Информатиканың пәндік ... ... ... тест ... ... пәнi оқу тәртібінде ... ... және ... ... ... ... тапсырмаларына қоғамдағы
ақпараттық процестердің заңдылықтары туралы білім ... ... және ... ... ... бұл ... ... жасау және синтездеу. Компьютерлік технологияны қолдануының
кеңінен тарауынан ақырындап заманауи ... ... ... ... болды, информатиканың жаттығуға бағытталғандығы есептердiң әр
түрлi класстарын шешуін өсіредi. Информатика пәні екі бөлімді өзіне қосады-
ақпараттық ... және ... ... ... технология
«процесс, жинақтық әдісі және құралдар жиынтығы, өңдеу және ... ... ... үшін ... күйі ... жаңа ... ақпарат,
процесс немесе құбылыс алу». Осыған қарап информатика пәнінің бірінші
ерекшелігін ... ... ... ... ... ... ... -
информатиканың тұрақты білім негізін ерекшелеу (ядросы) және өзгермелі
динамикалық білім (нұсқалы бөлімі). ... ... ... ... ... басқарушы компонентің анықтайды. Информатикадан екі
басқарушы функцияны ерекшелеуге болады - білім және ... ... ... ... екінші ерекшелігі деп есептеуге
болады. ... ... ... ... жұмыс құралы. Кез келген
маман өзінің мамандығы бойынша қандай тапсырмаларды компьютерде ... білу ... ... ... ... тек орта білімді пән ғана
емес, сонымен ... ... ... ... ... ... табылады.
Бұл информатиканың үшінші ерекшелігі болып табылады.
Осы ерекшелік мектеп ... ... және ... ... ... ... етедi. Сонымен мектеп информатикасының
келесі ерекшеліктерін ерекшелеуге болады:
1. ... ... ... екі ... бөлу: тұрақты білім және
динамикалық өзгермелі білім. ... ... ... мәдениет, ал
екіншісіне ақпараттық технология.
2. Информатика пәнінің ... ... ... ... ... ... компьютерлік технологияны пайдалана
отырып шешу.
Тесті құрастыру үшін құрастыру ережесін білу керек. ... ... ... ... ... мазмұнының қазіргі ғылымға сәйкес келуі
Репрезивтілігі
Оқу материалының қиындығының өсуі
Мазмұнының нұсқалылығы
Мазмұнының жүйелілігі
Тест мазмұнының жинақтылығы және ... және ... ... тапсырманың әрбір мазмұнының принципі үшін не сипатты болып
табылады.
Маңыздылығы. Бұл принцип бойынша тест ... өте ... ... ... ... яғни білімге қосылған маңызды білімнің
толық еместігі байқалмауы қажет. Бұндай элементтерді және ... ... деп ... ... Тестке тек материалдарды қосу
керек, олар жеке білім тапсырмаларында элемент ... ... ... ... ... ... ... қосылады, ол
нысан ақиқат және кейбір тиімді ... ... ... ... ... бәстес көз қарастар бойынша тестілік тапсырмаларды қоспау
жақсы көз ... ... ... Тест ... мәнi ... ... талап
ететiндігі, тапсырмалардың өңдеуiндің ... ... ... ... ... жауабы алдын ала белгiлi болатындығы.
Тест ... ... ... сәйкес келуі. Бұл принціп
мамандарды дайындау және қазіргі ... ... ... ... қажетті. Бұл принциптің iске асыруындағы қиындық байланысы, яғни
ғылымның даму деңгейімен және оқу ... ... ... ... тек қана ... мазмұнының мағынасы
ғана емес, сонымен қатар ... үшін оның ... ... ... ... қатар бес-алты элементтің алып ... ... ... ... оқу ... маңызды элементтерінің мазмұның
білітіндігіне кім сенімділік бере алады? Бұндай сенімділіктің ... ... ... ... ... беруі керек. Репрезетивті деп мазмұнның
барлық элементтерiнiң тестке ... ... ... ... ... көбісі білім құрылымында бір-бірімен байланысты. Одан ... ... көп ... ... ... ... негізгі тапсырмалар сәйкес келеді, оларды құрылымды деп атау
керек.
Оқу материалының ... ... Бұл ... ... ... оқу ... оқушылар үшін талпынысты, белгілі бір мөлшер
қиындықпен тесті ... ... ... ... және ... өсу қиындықтары принціпі бойынша құрастырылған, ... ... деп ... ... ... Бұндай оқу тәртібінде
информатикада, математикада және т.б, ... ... ... ... ... ... ... тәртіптер зерттеу үшін ең басынан оқу
қажет. Қиын ... ... қиын ... ... ... ... үлкен ықтималдықпен сыналушы дұрыс жауап беріп отырса, онда
жеңіл сұраққа да дұрыс жауап беріп отырғаны.
Мазмұнының нұсқалылығы. Тест ... ... ... ... және тәуелсіз болуы мүмкін емес, техникалық-ғылымның
дамуы, жаңа мазмұн, оқу тәртібі және жаңа ... Оқу ... ... ... тест ... өзгеруі керек. Сонымен бiрге
сыналушы континентi қабылданады. Егер ... ... ... тобы тест
тапсырса, онда қиын тапсырмалар орындалмайды және бірде бір оқушы қиын
сұраққа ... бере ... және бұл тест ... ... ... ... ... мықты оқушыларға қарағанда әлсіз оқушылар тестінен
айырмашылығы болу қажет.
Мазмұнының жүйелілігі. Тест тапсырмаларының ... ... яғни ... ... ... ... беру ... Сонымен қатар жүйелік
мазмұнды іріктеу кезінде ... ... ... ... ... ... Бұл ... жағдай білімнің құрылымының факторы тест
тапсырмалармен байланысты болған кезде орындалады. Бұл ... ... ... анқталады.
Тест мазмұнының жинақтылығы және тепе-теңдiгі. Бұл тест ... ... үшін ... ол тек бір ... ... құрылмайды.
Міндетті түрде тапсырмалар жиынтғы оқу курсы бойынша жасалу керек.
Мазмнұнының және форманың байланысы. Бұл ... ... ... ... кезiне қарай өнерi бар қауымдастық ерiксiз
пайда болады. Қазіргі өнер Гегельдің айтуы бойынша аяқталған ішкі ... ... ... Дәл ... ... ... тестерді
сипаттауға болады.
2.3. Информатикадан критерийлі-бағытталған тест тапсырмаларын жасау
әдістері
Информатикадан критерийлі-бағытталған тест жұмыстарын құру үшін ... ... және ... төрт ... тұратын технология
жасалынды. Оны тереңірек қарастырайық.
Бірінші ... ... ... бойынша критерийлі-бағытталған
педагогикалық тест жүйесін құру үшін арнайы даярлайтын ... ... ... ... ... алу ... туғызуы керек, оның
құрамына келесі технологиялық қадамдар кіруі қажет:
Таңдалынған информатика курсының ... ... ... және ... ... ... курсының мазмұнына қарасты мемлекеттік білім стандартымен
бәріне міндетті дәлделген талаптармен ... ... ... ... және бекiту;
Өлшеу процессі кезінде критерийлі-бағытталған тест тапсырмаларының типін
таңдау ... ... ... ... ... ... және әр ... мүмкін
тапсырмалардың типінің өңделуі;
Информатикадан критерийлі-бағытталған педагогикалық тесттің мақсатын,
мазмұнын және тестік ... әр ... ... ... анықтау;
Критерийлі-бағытталған педагогикалық тест жұмыстарының ... ... ... негiзгi технологиялық кезеңдерiн
құрастыру.
Информатикадан оқушылардың оқу нәтижесінің мазмұнын және ... ... ... база ... даярланған технологиялық
қадамның мазмұны осыны дәлелдейді. Көрсетілген ... база ары ... ... ... ... ... жол ... болуы керек, тапсырмалардың формалары және тақырыптық
бағыты әр түрлі саладағы мамандармен өңделеді, сосын ... ... ... сапалы тапсырма шығарылады. ... ... ... ... ... ... ... бойынша тапсырмалардың банкасын
құрастырылды және әбден ... ... Бұл ... әр ... ... ... ... Педагог мамандар тест тапсырмаларын өңдеу ... ... ... ұстап тұруы керек, біріншіден өңделген,
технологиялық бөлімінде жаңа ғана ... ... ... және тестілік материалды өңдеу, тағы педагогикалық тестілеуге
стандартты талапты, оның құрамына алдында ... ... ... ... ... ... ... ғылымдылық, мәселелiк және
т.б.
Жасалатын тест ... ... ... ... ... мемлекеттiк
бiлiм стандартында болатын нақты талаппен ара қатынасын белгiлеп ұластыруы
керек.
Әрбiр тапсырмаға iлеспе жазуға осы ... ... ... ... ... ... көрсетiледi.
Өңдеушi бұдан басқа iлеспе жазуында оқушыға өзінің бағалау ... ашық ... ... ... ... өз ... және ... критериін ұсынады.
Үшінші кезең. Келесі өңдеу кезеңінен кейін технологиялық ... баға және ... ... ... ... және ... тест тапсырмалары міндетті түрде ұйымдастыруы
қажет. Бұл кезеңде ... ... ... ... ... ... ... және сәйкесінше бүрын құрылған құрылымына ... ... ... талдау;
Критерийлі-бағытталған тест материалдардың эксперттік мазмұндық сапасының
тәуелсіз бағасы (жеке және ... ... ... ... ... ... ... барлық пакеттерінің нақты тапсырмаларының сәйкестігі);
Информатикадан жалпы мемлекеттік стандарттағы талаптардың ерекшеліктерімен
сарапталған ... тест ... ... ... ... ... және ... көрсетілген ілеспе
жазуларға стандарттың талабы;
Әрбір тест тапсырмамен оқушылардың оқу нәтижесін бағалау үшін ... және ... ... ... ... ... ... ұсыныстар және оларға сәйкес сараптамалар
нәтижесінің тапсырмаларын аяқтау;
Информатикадан өңделген тест ... ... ... ... ... оқушылардың нақты педагогикалық білім
деңгейін өлшеудің тиімділігін табу;
Оқушылардың білім ... ... ... ... ... ... айтылған ұсыныстар және ұсынстармен сәйкес
эксперименталды апробация нәтижесінің
тапсырмаларын аяқтау.
Төртінші кезең. Жоғарыда айтылып ... ... ... тест ... ... құрылған жүйесінің
мамандарымен басқарылған, ол педагогикалық өлшеуге ... ... ... ... ... ... мінездемелер
қадамдарынсыз техникалық сипаттама толық болмайды, ол ... ... және түзу ... ... ... Осы мақсатпен келесі
технологиялық қосымша қадамдарды еңгізу ұсынылады:
Тест материалының кешені құрылымының көлемін және сапасын ... ... ... жеке ... және ... саны);
Оқушылардың нақты тапсырмаларды орындауда бағасын қою үшін ... ... ... шкала және түзету ұсынылады. Бұл тапсырманы
орындау үшін ... бір әдіс ... ... жеке ... ... және күрделілігімен салыстырылған ) және бірдей шкала
құрумен шешіледі;
Сараптаудан және ... ... ... ... ... бойынша мектеп оқушыларының оқууының ... ... ... нұсқаларының макеттерiнiң әзiрленуi;
Тестілеу кезінде қатысушыларға көрсетілген, ... ... ... ... ... ... нұсқаулары құрылды;
Педагогикалық технологияны өлшеу және ұсыныстардың құрылуы орындалады,
алынған ... ... ... ... ... көбісі педагогтармен тестілеу және тест
тапсырмаларын өңдеуде қолданылады, бірақ мектепті немесе ... ... ... ... ... онда көрсетілген кезеңдер жүйелі
және дәйектілікпен қолданылады. ... ... ... ... осы ... ... ... технологиялық кезеңге толығырақ
тоқталамыз, информатикадан тестілік жүйені жобалау ... ... ... ... ... үшін ... база анықталады.
Информатикадан критерийлі-бағытталған тест материалдары ... ... және ... сапалы жобалау кезеңінің салдарында көрсетіледі.
Дайындау кезеңінде негізгі параметр ... ... ... ... үшін ... мемлекеттік білім ... ... жету ... ... ... ... мен тест арасында
арақатынас болу ... ол ... ... ... ... Бұл жағдайда педагогикалық тест материалдардың құрылымдары бiр
осы жағдайда өте керек ... ... ... ... және информатиканың
курсының стандартта ескерiлген бөлiмдерiн қамтып көрсететiн ... ... Бұл ... ... ... білімін тест жұмыстың тек бір
нұсқасын орындау арқылы нәтижесін алуға ... Бұл ... мына ... ... ... ... ... деңгейiне талаптарының
құрылымына сәйкес келетiн айғаққа арқа сүйейдi.
Информатика бойынша мектеп ... ... ... ... ... ... көрcетiлген құрылыммен тестiлiк материалдарының
құрастыруының қолдану деп аталатын ротациялық ... ... ... тест ... ... ... ... (стандарттардың талап
жүйесі), бірақ оған толығымен сәйкес болу керек.
Ұқсас жол негiзiнде нақтылы ... ... ... ... ... ... тест тапсырмаларының дайындық деңгейi шектеусіз, талапсыз
анықтауға болады.
Ротациялық құрылымды тест тапсырмаларды құрудың артықшылығы бар, ... кем ... ... ... ... ... сыннан өткен
мiнездемелерi бар мөлшерленген білім ... ... ... тест тапсырмаларда қолданылады. Тест тапсырмалардың нұсқалары
(әртүрлі паралель қатысушыларға ... ... ... анықталады. Тест материалдарының үйреншiктi формасы ... ... ... ... ... ... ... қамтитын барлық талаптары параллель ұқсас бiр-бiрлерiмен
қалыптасады. Тест материалдарының құрастыруды ... ... ... ... емес ... ... алайда, барлық
қажеттi мектеп оқушыларының бiлiм деңгейiнде талаптар негiзiн қамтыды.
Тексерiлетiн ... ... ... және ... тест ... ... ... уақытқа мектеп оқушыларының бiлiмдерiнiң үлкен көлемiн
тексеру қажеттiлiгі көбiнесе пайда болады, онда тест ... ... ... ... ... тапсырмасы болып саналады (жабық типті).
Еркiн құрастырылатын жауаптары бар ... ... ... ... ... ... үшін ... мөлшері көп кетеді, ... ... аз ... ... Одан ... ... тапсырмалардын баллын
бағалауға қосымша нұсқаулар, уақыт және еңбек шығыны бағалау ... ... ... ... ... технологияның iске асыру
барысында бiрiншi бөлiкте алған жоспарлаулары ... ... ... ... мектеп оқушыларының бiлiм деңгейiнің талаптарын тексеру
үшiн бақылауды қолданудың тест формасындағы шектеуi ... ... не бiр ... ... ... ... суретте көрсетілгендей, алынған және нақтыланған технология схемада
нақты түсіндіріледі.
Толығырақ ... ... ... ... ... бұл ... ... бөлшектерiн қарап шығамыз.
Педагогикалық өлшемдерiнiң маңызды тұрғысы бiлу ... ... ... ... болып табылады. Тексеру жұмысында әрбiр
тапсырманың ауырлығын анықтаудың әр ... ... бар ... ... ... құрылымы және оның тапсырмаларының формасын есепке ала
отырып, әр ... ... ... және жауаптың таңдауымен барлық
тапсырмалардың жанында тең ауырлықты тағайындағанда өзiндiк құрамалы жол
тапсырмалар үшiн ... - ... ... ... ... ... олардың күрделiлiгiне байланысты анықталады.
Дегенмен күрделiлiк және тапсырмалардың қиындық қатынасы бойынша әр
түрлi жабық түрдегi тапсырмаларды бағалау жолы ... сол ... ... тапсырмаларды тексеру жұмыстарының қатынасы (жауап тандауда.)
Бүтiндей және әрбiр тапсырма жекешiлiк өңдеушiлердi тексеру ... ... атап өтiп ... Бұл жүйеде стандарттың нақты
талаптарын тексеру үшiн ... ... ... ... ... пiкiрi бiрге шоғырланады
1 Сурет – Информатикадан оқушылардың білімінің нәтижесін өлшеудің негізгі
критерийлі-бағытталған жүйесіндегі ... ... және ... пәні ... мемлекеттік стандартқа сәйкес жасалынған
критерийлі-бағытталған тест.
(«Информатикадан» білім беру облысы )
(Үзінді)
Тест талаптар шеңберiнде орындалған ... ... ... ... ... ... ... «Ақпараттық бейнелеу» мазмұндық желісі.
Тапсырма 1.Бір нүктедегі қара-ақ суретті (256 реңдер) кодтау жүзеге
асырылады:
Жауаптар нұсқасы:
A) бір байт
B) бір ... үш ... үш ... ... кез келген санымен
Тапсырма 2. Абсолюттi дәл ұсыныс қамтамасыз ете алған ... бар ... едi ... ... ... ... автобустық сұлбасы
B) геометриялық сызба
C) Абайдың поэмалық шығармалары
D) «Қыз-Жібек» операсы
E) π ... ... ... ... ... 3. ... ... ақпаратты сақтауды түсіндіруе болады?
Жауаптар нұсқасы:
A) оятқыштың күңгірі
B) кроссвордты шешу
C) кітапты дауыстап оқу
D) ... ... ... ... ... 4. Қандай ақпараттық процесс өзендегі судың нақты уақыттағы
жылдамдығын береді?
Жауаптар нұсқасы:
A) іздеу
В) ... ... ... ... ... мазмұндық желісі.
Тапсырма 5. «Винчестер» қандай дискінің түрі
Жауаптар нұсқасы:
A) ақпаратты беру құрылғысы
B) ішкі жады
C) арифметикалық құрылғы
D) басқару ... ... есте ... ... 6. ... оңға екі ... ... 64 есе сан үлкейеді....
Жауаптар нұсқасы
A) 201,56
B) 132,015
C) 101,0112
D) 300,058
E) 222,0124
4. ... ... ... ... 7. ... кестеде ұяшық деп....
Жауаптар нұсқасы
A) көлденең бағанды
B) тік бағанды
C) жол мен бағанның қиылысуы
D) экранда ... ... ... тiк төртбұрыш
E) ерекшеленген облыс
Тапсырма 8. Электрондық кестеде 6 ұяшық тобы ерекшеленген. Олар болуы
мүмкін:
Жауаптар нұсқасы:
A) А2:В6
B) А1:С2
C) А1:В6
D) ... ... ... ... ... 9. ... ... нәтижесі:
а:=10
b:=3
a:=a+b
айнымалы мәні b тең...
Жауаптар нұсқасы:
A) 0
B) 3
C) 7
D) 10
E) 13
Тапсырма 10. Келесі үзіндінің орындалуынан кейін m ... неге ... ... ... | Бейсиктегі программа үзіндісі |
|m:=1 |10 m=1 ... n:=1 to 4 do |20 for n=1 to 4 ... k:=1 to 3 do |30 for k=1 to 3 ... |40 m=m+1 |
| |50 next k |
| |60 next n ... ... 12
B) 13
C) 20
D) 21
E) 22
6. «Формальдау және модельдеу» ... ... 11. ... объекті данасын таңдаңыз, яғни олардың арасында объект-
модель қатынасы болуы керек...
Жауаптар нұсқасы:
A) мемлекет – мемлекет астанасы
B) ... ... ... көше– үй, көшеде орналасуы
D) астана – астанадағы көше сұлбасы
E) Ленинград қоршауы– Жамбылдың тақпағы «Ленинградтықтар, баларым менің»
Тапсырма 12. Бірнеше ... ... ... яғни ... ... объект-
модель қатынасы болуы керек...
Жауаптар нұсқасы:
A) тік ұшбұрыш– Пифагор ... ... ... – Қызылорда облысы
C) автомобиль – автомобиль жиналған бөлшектер
D) Астана қаласы – Астана тұрғындарының ... ... ... – компьютердің техникалық сипаттамасы
7. «Телекоммуникация» мазмұндық желісі
Тапсырма 13. Жергілікті желіні құру үшін мыналар жеткілікті....
Жауаптар нұсқасы:
A) арнайы контроллерлер және ... ... ... , ... коннекторлар және тармақтаушылар
C) қоректенулер ортақ жерге қосу және ортақ жүйе
Dжелілік басқару жүйесі
E) арнайы аппаратура және программалық қамтамасыз ... ... ... ... ... 14. Қоғамды ақпараттандыру келеңсiз салы болып табылады
Жауаптар нұсқасы:
A) адамдардың телекоммуникациялық қарым-қатынасының кеңейтуi
B) қашықтықтан оқуту
C) азаматтардың жеке өмiр ... ... ... ... ... ... ... рұқсат
E) ақпараттық теңдік
ҚОРЫТЫНДЫ
Информатикадан оқушылардың білімінің нәтижесін ... ... ... ... яғни тест ... бағалау. Мектеп оқушыларының
үйренуiнiң нәтижелерiнiң өлшемiне екi негiзгi жолдары ерекшеленген. Бiрiншi
олардың iшiнен, ... жол ... ... шеңберiнде
сараптап нормаларының нақтылы мазмұнның меңгеруiнiң деңгейi бойынша бiр-
бiрiменнiң оқушыларының ... ... ... ... жол ... ... бiлiм беретiн табыстарының салыстыруы
ойлауды үйренудiң нәтижелерiне талаптарының түрiнде белгiмен де ... ... ... ... ... ... бар жолының кiрiспесiн ақтаған болып табылады.
Сонымен қорыта ... ... ... тапсырмаларды
құру қазіргі кезде кең тараған. Критерийлі-бағыттағы тапсырмалар оқушының
қаншалықты білімді меңгергенің оқу ... ... ... беретін, тапсырмалар жүйесін ұсынады. Информатикадан критерийлі-
бағытталған тест тапсырмаларын құру үшін ... ... ... ... оқу ... ... қажет.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Скаева С.Р., Тестирование как метод повышения ... ... ... ... в ... ... (на ... курса физики). Дисс.канд.УдГу, 1997, 139 с.
2. Сидорина В.А. Разработка и конструирование ... ... по ... в ... непрерывного профессионального образования
//Вопросы тестирования в образовании. – 2002. №3. – ... ... А.Е. ... ... ... оқушылардың білімін
бақылау әдістемесі: пед. ғылым. канд.... ...... ... ... Е.Ы., ... Т.О., ... Н.Ж. Методические
основы измерения результатов обучения школьников по ... –154 ... ... А. ... ... – М.: Педагогика, 1982.
–Т.1. –326 с.
6. Кузнецов А.А., ... В.В., ... Е.Г., ... А.О., ... Диагностика знаний и умений учащихся по ... ... ... – 1998. №6. – ... J. McKeen. Mental tests and ... //Mind. – 1890. –
Vol.15, – Р. 373-380.
8.Cattell J. McKeen., Farrand L. Psysical and Mental ... of ... of Columbia ... //Psyc. Rev. – 1896. – Vol.3, ... А. ... ... – М.: Педагогика, 1982. –Т.1.
–326 ... А.А. ... ... ... ... М.: ИОСО РАО, 1998. – 86 ... ... В.С. Тесты в социологическом исследовании. – М.: Наука, 1982.
– 199 с.
12. Аванесов В.С. Основы научной организации ... ... ... школе //Тр. исслед. центра Гособразования СССР. – ... ... 168 ... В.С. ... форма и структура педагогического теста //Тезисы
докл. ... ... ... ... ... ...
Семипалатинск, 1990. – С.3-6.
14. Аванесов В.С. Методологические и теоретические ... ... ... ... … докт. пед. наук. – СПб., 1994. – 32 с.
15.Аванесов В.С. Научные проблемы ... ... ...... центр проблем качества подготовки специалистов, 1994.
– 135 с.
16. ... В.С. ... ... ... ... в школе. –
1994. №2. – С.30-34.
17.Аванесов В.С. ... ... ... – М.: ... –217 ... Т.Д., ... Т.О., ... Ш.Ш., Турдалиев Б.Ж., Камет
Н., Кошанов Б.Д. Определение и измерение качества обучения в ... ... ... конф. – Ташкент, 2000. –С.35-36.
19. Жалгасбаева М.К., Каланова Ш.М. Сборник тестов по ...... ... ... ... и ... Казахстан, 1998. – 176 с.
20. Каланова Ш.М., Ускембаева М.А. ... ... ... для ... студентов. – Тараз, 1998. – 45 с.
21.Кузнецов А.А. ... и ... ... обучения в условиях
внедрения ... ... ... ... – 1997. ... ... Мутанов Г.М., Шевчук Е.В. Экспертная система оценки знаний методом
тестирования. – ... ... ... 2001. – 159 ... А.Е. ... ... барысында оқушылардың білімін
бақылау әдістемесі: пед. ғылым. канд.... автореф.–Алматы, 2004.– 24б.
24.Усенов С.С. ... ... ... в обучении информатике. //Поиск.
– 2000. №1. – ... Т.О., ... Т.Д. ... ... ... ... ... процессом. //Тезисы докл. межд. конф ... в ... – М.: ... 1996. – ... Г.У., ... А.В. ... проектирования системы тестовых
заданий по разделу “Теория ... ... ... ... – 2002. №3. – ... Н.И., ... А.Л. Методика составления тестовых заданий //ИНФО. –
1998. №5. – С.27-32.
28.Русаков С.В., Русакова О.Л., Шестакова Л.В. Тестовая ... ... ... курса ОИВТ //ИНФО. – 1997. №№ 6, 7, 8.
29.Бидайбеков Е.Ы., Абдулкаримова Г.А. Спецкурс по ... ... в ... ... //В сб. мат. межд. ... ... и ... технологии в образовании и
науке». – Алматы, 1998. – С.122.
30.Мектеп ... ... ... тест ... ... әдістері
//Информатика негіздері. -Алматы, 2009, №1(43). Б. ... пәні ... ... ... ... //Бастауыш мектеп.
-Алматы, 2009, №9. Б. 3-5
32.Информатика пәні бойынша тестік бақылау. Әдістемелік құрал. І ... 2005, -97 б. ... ... ... ... А.Ж. ... авторлық бірлестікте)
33.Информатика курсы бойынша тестік бақылау. Әдістемелік құрал. ІІ -бөлім.
Алматы, 2005, -97 б. ... ... ... ... А.Ж. Есбаевалармен авторлық бірлестікте)
34.Информатика. ... ... ... ... ... ... тестілеу теориясы. Түсіндірмелік сөздік. Оқу-анықтамалық
құрал. -Алматы. 2009. -68 б. (Т.О. ... ... ... ... ... ... үйренудiң нәтижелерiнiң өлшемдерi
шығарылатын кезеңде, мазмұнын мемелекеттік ... ... ... ... ... жұмысын тексеру, мақсатын
тағайындау, құрылымы және білім нәтижесіннің ... ... тест ... ... ара ... стандарттың нақты талаптарымен, тапсырмалардың бағалау туралы
ұсыныстарының ... ... ... Информатика пәнінің білім стандартның талаптары
және тест материалдарының критерийлі-бағытталған тестке сәйкес ... ... ... ... тест тапсырмаларын аяқтау
Информатика бойынша мектеп оқушыларының бiлiм деңгейiнiң жүрiсте нақты
педагогикалық өлшемдерiнiң тест ... ... ... ... бойынша тексеру жұмысының ресiмдеуi, ... ... ... ... ... өткiзуi бойынша тексеру
жұмысының макетi және нұсқауды әзiрлеу, дұрыс жауаптардың тiзiмiн құру,
бағаны анықтау ... ... ... ... ... ... тест ... аяқтау

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазіргі электр байланысы11 бет
"Асқазан сөлдің қаситтері" тақырыбына арналған тест жұмысы14 бет
"Тест" бағдарламасын құру20 бет
"Физика" пәні бойынша тест сұрақтар7 бет
"Физика" пәнінен тест сұрақтар6 бет
"Философия тарихы" пәнінен тест сүрақтары5 бет
"Қазақ әдебиеті" пәнінен тест сұрақтар3 бет
12 жылдық білімге көшу жағдайында балаларды психологиялық тестілеу арқылы дамыту мен түзетудің маңызы10 бет
Delphi ортасында тест бағдарламасын құру58 бет
Delphi ортасында тестілеу бағдарламасын құру жобасы39 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь