Қазақстан Республикасындағы шетел және азаматтығы жоқ азаматтардың құқықтары туралы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1. Қазақстан Республикасындағы шетел және азаматтығы жоқ азаматтардың құқықтық статусы. Олардың Қазақстанда Республикасында болу ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

8
1.1 Қазақстан Республикасының азаматтарының құқықтық жағдайы және негізгі ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
8
1.2 Шетел және азаматтығы жоқ азаматтардың құқықтық жағдайының түсінігі және негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
22
1.3 Қазақстан Республикасына ену, уақытша болу және шығу тәртіптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
29
2. Шетел және азаматтығы жоқ азаматтардың негізгі құқықтары, міндеттері және жауапкершілігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
40
2.1 Халықаралық жеке құқық түсінігі, шетел азаматтарының құқықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
40
2.2 Шетел және азаматтығы жоқ азаматтардың әкімшілік жауапкершілігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
44
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 52
Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 58
Азаматтық – бұл адам мен мемлекет арасындағы өзара құқықтардың, міндеттердің және жауапкершіліктің жинағын білдіретін берік құқықтық қатынас, ол азаматтардың немесе адамның бостандығы мен негізгі құқықтарын, беделін құрметтеуге және мойындауға негізделген. Азаматтық алумен адамның қоғаммен байланысының барлық негізгі қатынастары байланысты: оның құқықтарының, бостандығының және міндеттерінің көлемі.
Қазақстан Республикасының азаматтығы адамның мемлекетпен саяси-құқықтық қатынастарының міндеттері мен құқықтарынының жиынтығын және олардың өзара ара-қатынас тұрақтылығын негіздейді.
Бұл анықтамада азаматтықтың негізгі белгілері берілген. Тұрақтылық – бұл кез-келген уақытта және кеңістікте белгіленетін азаматтықтың негізгі белгісі. Адамның мемлекетпен деген саяси-құқықтың қатынастарының негізі, мемлекет Қазақстан Республикасының азаматы болып саналмайтын кез-келген адамдармен құқықтық қатынасқа түсе алады, алайды саяси қатынасты тек мемлекет азаматы болып табылатын адамдармен жүзеге асыра алатындығын білдіреді.
Қазақстан Республикасында әр адам азаматтық алуға құқылы. Қазақстан Республикасында азаматтық алу және жою үрдістері Қазақстан Республикасының мемлекеттік заңнамаларымен қадағалады және жүзеге асырылады [2].
Қазақстан Республикасының азаматы ешбір жағдайда азаматтығынан, өзінің азаматтығын өзгерту құқығынан айрылып қалмайды, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан қудалана алмайды.
Әрекет етуші Конституция Қазақстан Респусбликасының азаматтығы берілетін және тоқтатылатын заңнамаға сәйкес талаптарды бекітеді. Қазіргі таңда сондай заңнама – «Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы заңы» болып табылады.
1. Лазарев Л. В. Иностранные граждане (правовое положение). - М.: Российское право, 1992.
2. Қазақстан Республикасының Конституциясы, 30 тамыз 1995.
3. «ҚР шетел азаматтарының құқықтық жағдайы туралы» ҚР Президентінің заңи күші бар Жарлығы, 10.12.2013.
4. Ануфриева Л. П. Иностранные физические лица: правовое положение в России // Российская юстиция, 1997, № 6. - С. 45-47.
5. Шетел азаматтарының Қазақстанға келуі мен Қазақстан Республикасынан кетуін тіркеудің тәртібі туралы Ереже, 12.12.1995 ж. №301/249.
6. Шетел азаматтарының Қазақстан Республикасына келуі мен онда болуы, сонымен қатар Қазақстан Республикасынан кетуінің ережелері, 28 қаңтар 2000 ж. №136.
7. Правовой статус иностранцев в Казахстане // Мысль №8, 1999. - С. 43-47
8. Амандыкова С.К. Конституционное право РК. Учебник. – Алматы, 2003г.
9. «Көші-қон проблемаларын шешу, шектес мемлекеттерден көші-қон ағындарын бақылауды күшейту, отандық білікті кадрлардың шетелдік еңбек нарығына шамадан тыс кетуін болдырмау үшін оларға қолайлы жағдайлар жасау жөніндегі 2014 - 2016 жылдарға арналған кешенді жоспар туралы», 31.12.2013
10. Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетел азаматтарының және азаматтығы жоқ адамдардың жеке құжаттарын Қазақстан Республикасынан шетелге әкету, жiберу және алдырту тәртiбi туралы уақытша ереженi бекiту туралы, 27.07.1995
11. Қазақстан Республикасында заңсыз жүрген шетел азаматтарын елден кетiру жөнiнде шұғыл шаралар қабылдау туралы, 17.04.1997
12. Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс iстеу үшiн шетел азаматтарын әкелудi реттеудiң жекелеген мәселелерi туралы, 19.01.2012
13. Қазақстан Республикасында шетел азаматтарына және азаматтығы жоқ адамдарға саяси баспана беру туралы куәлiктiң үлгiсiн бекiту және оның сипаттамасы туралы, 27.03.1997
14. Шетелдiк жұмыс күшiн тарту және шетелдiк қызметкерлердi Қазақстан Республикасында жұмысқа орналастыру жөніндегі есеп нысанын бекіту туралы, 24.07.2012
15. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. М., 2004.
16. Алексеев С.С. Теория права. М., 2003.
17. Алесеев С.С. государство и право. Начальный курс 3-е изд. М.: Юридическая литература. 2005 год.
18. Батыр К.И. Всеобщая история государства и права. Учебное пособие. М. «Манускрипт» 2004г
19. Зиманов С. Конституция и Парламент Республики Казахстан. А., 2006
20. Конституционное право Республики Казахстан. Терминологический словарь. Алматы. 2004г
21. Сапаргалиев Г.С. “Этапы становления конституционного законодательства Республики Казахстан”, А., 2005г
22. Шеретов С.Г. Конституционное право РК. Алматы, 2002. С. 42
23. Теория государства и права. Курс лекций. Под ред. М. Н. Марченко. М. 2003г
24. Теория права и государства. Под ред. Манова Г. Н. М., 2001г
25. Шеретов С.Г. Конституционное право РК. Алматы, 2002г
26. Четвернин В.А. Понятия права и государства. М., 2003г
27. Ашеулов А.Т. , Г.А. Жайлин. Гражданско-правовая. Ответственность за вред, причененный преступлением против личности. Алматы, Издательства КазГЮУ 2000 г.
28. Басик М.Г. , Сулейменов М.К. Гражданский Кодекс РК коментарии. Общая часть. Алматы.
29. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. Москва, 1976 г.
30. Белякова М.А. Гражданская правовая ответственность за пречинение вреда. Теория и практика 1986 г.
31. Бризиский. О возмещение ущерба гражданам. 1989 г.
32. Васькин В.В, Овчиников И.Н. Гражданско-правовая ответственность.1998 г.
33. Варул В.А. Вина как субъективное основание гражданско-правовой ответственности. Учебник 1986 г.
34. Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей. Москва 1973 г.
35. Егоров Н.Д. Причинная связь как условие юридической ответственности . Москва 1981 г.
36. Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. Москва 1991 г.
37. Маркова М.Г. Основы гражданского права
38. Майлин Н.С. Правонарушение, понятие, причины, ответственность. Москва 1985 г.
39. Пугинский Б.И. , Сафиуллин Д.Н. Правовая экономика, проблемы становления. 1991г.
40. Сергеева А.П. Гражданское право. Под ред. Доктора профессор юридических наук. Санкт-Петербург. 1996 г.
41. Қазақстан Республикасы «Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы» кодексі Алматы 2014 18 ақпан
42. «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі Заңы
43. Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды әкімшілік қадағалау туралы ҚР Заңы 01.17. 2014ж.
44. «Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнаулы мекемелерде ұстау тәртібі мен шарттары туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 03 шілдедегі Заңы
45. «Жазаны орындауда, арнайы мекемелерде адамдардың ұсталуында және бас бостандығынан айыру орындарынан босағандарды бақылауда заңдылықтың сақталуына прокурорлық қадағалауды ұйымдастыру туралы нұсқаулық» Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2012 жылғы 13 тамызындағы №93 бұйрығымен бекітілген.
46. «Қылмыстық-атқару жүйесінің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2012 жылғы 29 наурыздағы № 182 Бұйрығы
47. Шағатаев Қ.К. Ішкі істер органдары қолданатын әкімшілік-процессуалдық шаралар: (Оқулық құралы) Қарағанды – 2002. 95 б.
48. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі Заңтану. ҚР Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі. А.-2002. 327
49. «Административная деятельность ОВД». Особенная часть. Москва. 2000 г.
50. Административная деятельность ОВД. (Учебник). Под ред. Профессора Коренева А.П., М.1999 г., общая часть.
51. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс кодексі туралы ҚР Президентінің Жарлығы, 01.10.2013ж.
52. Қазақстан Республикасында шет ел азаматтарының құқықтық жағдайы туралы ҚР Президентінің Жарлығы, 10.12.2013ж.
53. Постановление Правительства РК от 28.01.00г. Отдельные вопросы правового регулирования пребывания иностранных граждан в РК, 29.04.2011г.
        
        Мазмұны
|Кіріспе.................................................................|3 |
|.............................................. | ... ... ... ... және ... жоқ азаматтардың | |
|құқықтық статусы. ... ... ... болу | ... ... | ... Қазақстан Республикасының азаматтарының құқықтық жағдайы және | |
|негізгі |8 ... ... | ... Шетел және азаматтығы жоқ азаматтардың құқықтық жағдайының түсінігі | |
|және |22 ... ... | ... Қазақстан Республикасына ену, уақытша болу және шығу | ... ... | ... ... және ... жоқ ... негізгі құқықтары, міндеттері | |
|және жауапкершілігі |40 ... ... | ... ... жеке ... ... ... азаматтарының | ... ... | ... ... және ... жоқ ... әкімшілік | ... ... | ... ... | ... әдебиеттер |58 ... ... | ... – бұл адам мен ... ... ... ... және жауапкершіліктің жинағын білдіретін берік құқықтық
қатынас, ол ... ... ... ... мен негізгі құқықтарын,
беделін құрметтеуге және мойындауға негізделген. Азаматтық алумен адамның
қоғаммен байланысының барлық ... ... ... ... бостандығының және міндеттерінің көлемі.
Қазақстан Республикасының азаматтығы адамның мемлекетпен ... ... мен ... ... және олардың өзара
ара-қатынас тұрақтылығын негіздейді.
Бұл анықтамада азаматтықтың негізгі белгілері берілген. Тұрақтылық – ... ... және ... ... ... негізгі
белгісі. Адамның мемлекетпен деген саяси-құқықтың қатынастарының негізі,
мемлекет Қазақстан ... ... ... ... кез-келген
адамдармен құқықтық қатынасқа түсе алады, алайды саяси қатынасты ... ... ... ... ... жүзеге асыра алатындығын
білдіреді.
Қазақстан Республикасында әр адам ... ... ... Қазақстан
Республикасында азаматтық алу және жою үрдістері Қазақстан Республикасының
мемлекеттік ... ... және ... ... [2].
Қазақстан Республикасының азаматы ешбір жағдайда азаматтығынан, өзінің
азаматтығын өзгерту құқығынан айрылып ... ... ... қудалана алмайды.
Әрекет етуші Конституция Қазақстан Респусбликасының азаматтығы берілетін
және ... ... ... ... ... ... ... заңнама – «Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы заңы» болып
табылады.
Азаматтық – бұл ... ... ... ... әрекет
етуінің және білім беруді шарттандыратын негізгі факторларының бірі болып
табылады. Азаматтық қоғамның жаратылыс-тарихтарының дамуының нәтижесі ... ... ... ... ... ... табылады. Мемлекет пен
азаматтың арасында өзара құқықтар мен міндеттер орналастырылады.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ОРус ... туралы Заңнамасы қабылданған кезде (1 наурыз 1992ж.) тұрып жатқан
адамдар және осы ... ... ... ... ... есептеледі.
Азаматтықты растайтын құжат – төлқұжат болып табылады. Егер адам 16 жасқа
толмаған ... онда ... туу ... ... ... ... ... рәсімделеді. Егер Қазақстан Республикасының азаматы
мемлекеттен тыс тұратын болса, онда азаматтығы жойылмайды. Кез-келген елде,
соның ... ... да, ... көп ... сол елдің азаматтығы
бар адамдары құрайды. Алайда кейбір ... ... жоқ ... олар
шетел азаматтары болып табылады. Шетел азаматтары ... ... ел ... ... ... ... ... бар азаматтар саналады.
Қазақстан Республикасының территориясында тұра отырып, басқа ел ... ... ... жоқ ... ... жоқ ... деп
есептеледі. Шетел азаматтарының құқықтары мен міндеттері ... ... ... ... ... қаралуы
мүмкін. Азаматтығы және құжаттары жоқ адамдар әдетте көп ... ... ... ... жағдайларының және әскери іс-
әрекеттерінің нәтижесінде ... ... ... ... ... ... ... сәйкес мұндай адамдарға екі
статус беріледі: босқындар және мәжбүр ауғындар. Соңғы жылдарда Қазақстан
Республикасына Тәжікістанда ... ... ... ... салдарынан
көптеген босқындар келді. Мәжбүр ауғындар – ол ... ... ... ... ... ... Республикасының азаматтары.
Азаматтықтың бірлігі Қазақстан Республикасының ... ... ... сол ... ... ... табылады дегенді
білдіреді. Қазақстан Республикасының Азаматтық туралы Заңнамасына ... ... ... тоқтату республика құрамынан
азаматтыққы тоқтатуға әкеліп соғады.
Конституция бойынша азаматтық алу жолыға ... тең ... ... ... шет ... заңнамаларына сәйкес азаматтық белгілі шарт
бойынша беріледі [4].
Шет ел ... ... ... өзінің
мемлекеттің азаматтығына жататынын дәлелдейтін айғақтары жоқ адамдар. ... ... және елде ... жоқ ... ... ... ұстаным Қазақстан Республикасы Конституциясының 12-бабында баянды
етілген, осы ... ... ... ... ... ... үшін
белгіленген құқықтар мен бостандықтарды пайдаланады, сондай-ақ Қазақстан
Республикасы азаматтарымен бірдей міндеттер атқарады. Құқықтық жағдайда Шет
ел ... ... ... ... ... ... ... бар. Шет ел азаматтары қандай
жағдайда болғанына қарамастан заң ... ... ... ... ... пайдалануы Қазақстан Республикасының мүдделеріне, Қазақстан
Респубикасы азаматтары мен басқа да адамдардың заңды ... ... ... Шет ел ... ... ... Конституциясы
мен заңнамасын сақтауға міндетті. Қазақстан Республикасында ... шет ... ... ... ... және қызметші
ретінде жұмыс істейді немесе өзге де еңбек қызметімен айналыса алады. Олар
демалысқа, денсаулығын сақтауға, ... ... ... басқа да нысандарына, тұрғын жайды ... ... өзге ... ... ... ... ... ұждан бостандығы, жеке басына және тұрғын үйіне тиіспеушілік
кепілдігі берілген, олар Қазақстан Республикасы азаматтарымен некеге тұра
алады және ... бұза ... ... олар ... мемл. органдарды
сайлай алмайды және оларға ... ... ... ... ... ... ... Олар Қазақстан Республикасы ... ... Шет ел ... ... ... жүріп-тұруына, тұрғылықты жерін таңдауына ұлттық
заңнамада және халықар. шарттарға сәйкес ... ... ... ... ... қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қоғамдық
тәртіпті сақтау мақсатымен бұл аяда шектеу белгіленуі ... Шет ... ... ... Республикасы заңнамасына сәйкес келуі және
одан кетуі ... ... ... ... қылмыс жасаған,
әкімшілік және өзге де құқық бұзушылық жасаған шет ел азаматтары ... ... ... ... ... тартылады. Шет ел азаматтары
туралы заңнаманы бұзушы шет ел ... елде болу ... ... ... ел ... және ... ... басшылары мен
қызметкерлерінің, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... дипломатиялық пұрсаттылықтары
мен иммунитеттеріне қолданылмайды. Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... қиыншылықтары барлық елдерде бар. Бұл қиыншылық
мемлекет түсінігі ... ... ... ... ... Мемлекет
қоғамның адамдарымен өзара ара қатынасын реттеу барысында өз ... мен «өз ... ... ... ... ... ... соқтығысты. Ол кезде әлі «шет ел азаматы» немесе
«азаматтығы жоқ адам» түсініктері қалыптаспаған ... ... шет ел ... ... ... жоқ ... статусын реттейтін көптеген нормативтік актілер бар. «Шет ел
азаматы» немесе «азаматты жоқ ... ... әр елде әр ... мәнге ие
болады, алайда барлық елде сол ... ... жоқ ... ... ... бар ... ... құқықтары және міндеттері біршама
оқшаулы болатындығы ... – ол ... ... және ... өз ... ... – ақ шет
елдерде анықтаудың негізгі нысаны болып табылады. Азамат өз ... мен ... ... көлемде қамтамасыз етеді. ... ... ол, сол елде ... ... ... құқықтар мен міндеттер
көлемімен шектеледі. Ал егер азамат өзінің шет ел ... ... ... ол адамның құқықтары мен міндерттерінің көлемі сол ... ... шет ел ... ... мен ... ... ... азаматтары және азаматтығы жоқ адамдар сатыларынан бөлек
басқа да адам сатылары бар. ... ... ... азаматы немесе шетел
азаматы деп атау дұрыс емес болып табылатын адамдар, ... олар ... да ... ... ... ... ... жасалып, өз елінде
қорғаушылыққа ие бола алмаған азамат, ... елге ... ... болады,
сөйтіп басқа елден қоныс аударып келген азамат босқын болып есептелді. Ал,
мысалы, Ресей Федерациясының ... ... ... жатқан жәбірлердің
салдарынан өзінің тұрғылықты мекенін амалсыз тастап кетіп, басқа елде
немесе ... ... ... ... ... ... онда ... ауғындалған адам болып есептеледі.
Әр мемлекет азамат және ... емес ... ... жағдайда, олардың
мемлекет территориясына кіру және шығу ... ... ... ... ... ... табылмайтын азаматтар үшін әр мемлекет
келу мақсаттарының әртүрлі ... ... ол ... ... ... ... ... азаматтық алуға дейін.
Құқықтар мен міндеттерді айта келе, олардың толық ... ... ... ... бар азаматтар болып ... ... ... ... құқықтары мен міндеттері шектеулі болады. Негізінде
бұл шектеулер сайлауға және басқа да саяси құқықтарға, ... ... ... бар адамдарға тәуелді жауынгерлік міндеттерге байланысты.
Мемлекет территориясында жүрген азаматтардың негізгі міндеттерінің бірі ... ... ... ... ... табылады. Мемлекет заңдары
сақталмаған жағдайда құқықтық жауапкершілік орнайды. Ол әкімшілік ескерту
немесе құқықтық ... ... да ... ... ... ... жоқ адамдардың құқықтық статусын
қарау мемлекеттің өмір сүруінің барлық кезеңінде актуальді болып табылады.
Тақырыптың өзектілігі – ... ... ... асырылып жатқан
нарықтық қатынастарға, ол ... ... ... ... бірі – ... ... жұмыс күшін
шақыру, ол әлбетте шетел азаматтары мен олардың қызмет ... ... ... статусын нақты анықтау келген елінде ... ... мәні бар. ... территориясында жүрген адамдардың
құқықтық статусын анықтау және құқық пен еркіндікті ... ... ... ... ... адамның құқықтық статусына байланысты міндеттерін
қадағалау мемлекеттің ішкі ... мен ... ... есебімен шешілетін міндеттерінің негізі болып табылады.
Интеграциялау және интернационализациялау үрдістері шетел азаматтарының осы
немесе басқа елде де ... ... ... ал ол өз ... шетеле азаматтарына үлкен ден ... ... ... ... ... категорияларының құқықтық жағдайы реттеудің
халықаралық, ұлттық құқықтық жүйеде ... ... ... ... ... ... ... шетел азамататтарының
құқықтық жағдайы, сонымен қатар, босқындардың және ... ... ... ... ... қалыптастырылған заңнама бар.
Шетел азаматтарының немесе азаматтығы жоқ ... ... ... ... халықаралық ортақ қабылданған құқық нормалары мен
принциптері, халықаралық келісім-шарттар, азаматтығы бар елі ... елі) және келу елі ... ... ... ... ... және ... жоқ адамдардың құқықтық ... ... тар ... ... ... ... азаматының немесе
азаматтығы жоқ адамдардың ... мен ... ... ... жеке құқықта мәселе азаматтық, жанұялық, еңбек
қатынастарының шетел элементтерімен қиындатылған ... мен ... ... ... немесе екінші жағынан басқа да билікке, соның ішінде салықтық
және басқа да ... ... ... ... ... ... ... заңнама қолданылмайды, егер заңнамаға қайшы шаралар
орын алмаса.
Шетел азаматтарының және азаматтығы жоқ адамдардың ... ... ... сәйкес құқықтық жағдайы қаралып жатқан тақырыптан
көбіне тыс болып ... Бұл ... ... ... ... жеке
құқық мәселесі мен шет ел азаматтарының құқық мәселесінің тығыз ... ... ... ... ... ... және азаматтығы жоқ адамдардың құқықтық жағдайы ... ... ... ... ... ... жеке құқық
ғылымының саласына жататындығы.
Жұмыстың мақсаты – шетел азаматтарытының ... ... ... келу – кету ... ... ... құқықтық жағдайының ерекшеліктерін анықтау.
Жұмыстың міндеттері:
Қазақстан Республикасындағы құқықтық жағдайын қарастыру: ортақ ережелер,
жауапкершілігі, негізгі ... және ... ... Қазақстан Республикасына келу – кету ережелерін, ... ... ... қарастыру.
Жұмыстың ғылыми жаңашылығы – шетел ... және ... ... құқықтық жағдайын комплексті зеттеу.
1. Қазақстан республикасындағы шетел және азаматтығы жоқ азаматтардың
құқықтық статусы. Олардың қазақстанда республикасында болу ерекшеліктері
1.1 ... ... ... ... жағдайы және негізгі
ерекшеліктері
Қазақстан Республикасы өзінің органдарының және қызметтік ... ... ... ... ... ал ... ... сәйкесінше Қазақстан Республикасының алдында жауапты. Ол
Қазақстан Республикасының ... және ... ... ... ... ... ... ұлттық және мемлекетте тұратын басқа елдердің де ... ... ... және ... ұлт ... ... сыйлауға
міндетті, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің, суверенитетінің, күш-
жігерінің қайсарлануына үлес қосу керек.
Қазақстан Республикасының азаматтығы Қазақстан Республикасының Ата ... ... ... ... ... азаматтық туралы
заңнамаға сәйкес реттеледі.
Қазақстан Республикасының азаматтары болып:
Азаматтық туралы ... ... ... ... ... тұрған азаматтар;
Қазақстан Республикасының азаматтық туралы Заңнамасына сәйкес азаматтық
алған адамдар.
Қазақстан Республикасының азматының ... ... ... ... ... ... ... жаппай қуғын-сүргіннің, зорлық-
зомбылық ұжымдандыру кездерінде, басқа да ... ... ... амалсыз жер аударған азаматтарға, сонымен қатар
басқа елде тұратын азаматтарға және олардық ... елге ... ... ... ... ... жүйесі бірнеше ... ... ... Сол ... бірі ... ...
азаматтық құқық. Азаматтық құқық сала ретінде ... ... ... ... ... бірден-бір негізі десек те болатын шығар.
Өйткені, бұл саламен реттелінетін құқық қатынастарының шеңбері өте ... ... ... ... ... бару үшін ... қолданылып жүрген ережелерге сүйенуіміз қажет. Яғни ... пәні мен ... ... Осы ... көрсетілген екі
категорияның негізінде азаматтық құқығына сала ... тек ... ... оның ... ... салаларынанерекшіліктерін де көрсетуге болады.
Азаматтық кодекстің 1-бабының 1- тармағында көрсетілгендей, азаматтық
заңдармен ... ... және ... ... өзге де ... қатынастар, сондай-ақ мүліктік қатынастарға
байланысты мүліктік емес жеке ... ... ... ... қатынастарға байланысы жоқ мүліктік емес жеке ... ... ... ... өйткені олар заң құжаттарында өзгеше
көзделмеген, не мүліктік емес жеке қатынастар ... ... ... ... азаматтық құқығымен реттелетін қоғамдық
қатынастардың ... ... ... ... қатынастар.
Сондықтан да айтып ... жөн ... кез ... ... ... емес,
қоғамның негізін қалайтын тауар-ақша қатынастары, яғни азаматтық ... кез ... ... және әртүрлі ... ... ... қызмет) байқалатын мүліктік қатынастар.
Мүліктік қатынастарға ... ... ... ... ... және ... да материалдық құндылықтарға байланысты
туындайтын қоғамдық ... ... емес жеке ... ... ... тығыз байланысты
мүліктік емес жеке қатынастар және ... ... ... мүліктік емес жеке ... ... екі ... ... ... реттелетін мүліктік ... ... емес жеке ... құндық маңызы жоқ ... ... ... ... емес ... ... әдеби шығармамен, ғылыми еңбекпен айналасушылар ... ... ... ... туралы мәселе қойса, өзінің
жекелігін ... ... бұл ... ... ... дербес қатынасқа
түседі. Бұл қатынас ... ... ... да, ... ... өйткені өнертабыс иесінің өнертабысының пайдаланғаны ... ... ... алу ... ... болады.
Азаматтық заңдармен реттелетін мүліктік қатынастарға байланысы жоқ
мүліктік емес жеке ... ... ... жеке ... ... өмірдің құпиялылығы, тұрғын үйге қол сұқпаушылық, ... ... ... ... ... ... беделіне
байланысты туындайтын құқықтық қатынастарды жатқызуға болады. Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... мен
қадір-қасиетіне қол сұғылмаушылық атап көрсетілген.
Сондай-ақ Ата ... ... ... жеке ... қол ... атай келе, “азаматтың жеке өміріне ... оның ... мен ... қол сұғуға тыйым салынады” десе, ... ... ... ... үйге қол ... болмайтындығы” атап
көрсетілген. Жоғарыда көрсетілген ... ... ... жеке ... ... емес жеке қатынастардың екінші ... ... ... реттелетін қатынастар жиынтығын ... ... ... ... де атап ... ... Оларға
жеке тұлғалар (Қазақстан Республикасының азаматтары, ... ... жоқ ... ... ... мемлекет және ... ... 1964 ... ... ... ... ... 27-желтоқсанда қабылданған Азаматтық ... ... ... ... ... осы ... өзге
қатысушылармен тең негізде түсетіндігі атап көрсетілген.
1. Азаматтық ... 1994 ... 24 ... он үшініш сайланған
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 11 ... ... ... ... (жалпы бөлім) ерекше орын алады. ... 1996 ... 15 ... 1997 ... 5 ... 1997 жылғы 2
шілдедегі, 1998 жылғы 2 наурыздағы заңдармен өзгерістер енгізілгенін ескеру
қажет.
Азаматтық кодекстің 3-бабында ... ... ... ... ... алдымен ол жалпы республикалық болып табылады және
азаматтық кодекстен, соған сәйкес қабылданған ... ... де ... Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші бар
жарлықтарынан, ... ... ... Сенаты мен
Мәжілісінің қаулыларынан (заң ... ... ... ... ... 1,2 ... аталған қатынастарды реттейтін Қазақстан
Республикасы Президентінің жарлықтарынан,Қазақстан Республикасы ... ... ... құқық нормалары заңдарда, нормативтік құқықтық актілерде
және ... ... ... ... ... ... Бұл ... құқықтық актілер туралы”1998 жылғы 24 наурыздағы Қазақстан
Республикасының заңына сәйкес бұл ... ... ... ... заң ... ... белгілі бір қатаң иерархиялық жүйе бойынша
орналасады.
2. Заң актілері. ... ... 1995 ... Қазақстан Республикасы
Конституциясының мейлінше жоғары заң күші бар, оның 4 ... ... ... құқық Конституциясының, ... ... өзге де ... ... ... ... ... және өзге де міндеттемелерінің, сондай-ақ
Конституциялық ... пен ... ... ... ... деп ... Республикасының Конституциясында азаматтық құқықтық нормалары
бар. Атап айтқанда, 6-бапта ... ... ... пен ... тең ... қорғалатыны белгіленген. Азаматтардың жеке меншік
мәселелері ... ... ... ... ... ... ... және абыройлы есімі, отбасылық құпия,
хат жазысу, телефон арқылы сөйлесу, ... ... және өзге де ... ... ... ... ... жеке мүліктік қатыныстарды
азаматтық-құқықтық реттеудің негізгі ... ... 16-18 ... ... бұған дейін 1994 жылғы 27 ... ... заң ... ... ... қатынастарын реттеуде мейлінше маңызды орын
алатын Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... кодекс (Жалпы бөлім) 1995 жылғы 1 наурыздан
бастап ... ... Ол ... біріктіретін 24- тараудан
тұрады. Оның сипатты белгісі оған ... ... ... ... ... ... ... негізі етіп алынғаны
болып ... ... ... талаптарына сәйкес туындайтын және ... ... ... ... арасындағы қатынастар азаматтық
құқық қатынастары деп аталды.
Адамдар өз өмірінде және ... ... ... ... ... ... арыласып жүргенімен, өздерінің әрекеттерінің ... ... ... ... бермейді. Мысалы, қайсыбір затты
болсын сатып алуда сатушы мен ... ... ... ... ... алу мәмілесінен туындайтын өте күрделі ... ... ... Бұл мәміле бойынша ... ... ... ... ақша төлеуге міндетті, ал сатушы сатқан затты сатып алушының
меншігіне ... ... ... ... жағынан немесе сан жағынан бір
кемшілігі болса, онда оны ... ... ... толықтыруға,
әйтпесе алған ақшасын қайтарып беруге міндетті және т.с.с.
Заңды тұлғалардың ... ... де нақ ... ... құқықтық
қатынасы ретімен жүзеге асады. Өндіріс жабдықтарын тапсыру, өнімдерді
сату, банк ... есеп ... ... бәрі де ... ... яғни ... бәрәнің де заң арқылы белгілі салдары болады.
Азаматтық құқық бұзушылық ... ... ... ... жағдайлардың жиынтығы құрайды. Жалпы ережеге сәйкес
азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің ... ... ... ... және ... ... ... танылады. Шығынды өтеу жауапкершілігіне
тарту үшін ... бар ... ... қатар борышқордың құқыққа қарсы
мінезімен және келген ... ... ... ... ... қажет.
Шығынды өтеу негізінде азаматтық –құқық бұзушылықтың ... ... ... қамтиды. Азаматтық-құқықтық жауапкершіліктің жалпы
негіздеріне жататындар:
тұлғаның құқыққа қайшы қылығы ( ... не ... ... ... ... ... ... бар болуы;
құқық бұзушының құқыққа қайшы іс-әрекеті мен оның ... ... ... ... ... байланыс;
құқық бұзушының кінәсі.
Нақты тұлғаға азаматтық –құқықтық жауапкершіліктің жүктеу үшін жалпы ереже
бойынша қажетті келтірілген ... ... ... –құқық
бұзушылықтың құрамы болып табылады. Көрсетілген негіздердің біреуі болмай
қалса, ... ... ... туындамайды. Бірақта-кейбір
жағдайларда азаматтық ... ... ... ... бар ... жауапкершілікке тарту үшін жалпы талаппен сенеспайды; мысалы:
жоғары қаутілік ... ... ... тұлға жәбірленушінің алдында кінәсіз
жауап береді. (АК –тің 931 бабы). Енді ... ... ... ... ... ... әрқайсысына тоқтала кетейік.
Құқыққа қарсы мінез
Құқыққа қарсылық құқық бұзушының ... ... ... ... ... ... ... қарамастан құқық нормасын ... ... ... ... ... айналымға сәйкес келмейтін мінез
жатады.
Азаматтық заңдылық нормаларымен азаматтық ... ... ... ... Азаматтық заңдылық негіздерде ... ... ... ... жеке ... ... азаматтық мүлкіне немесе
заңды тұлғаға келтіректін залал саналады. Сонымен ... ... ... байланысты талаптарға жауап бермеу құқыққа қарсы
мінез болып табылады. Азаматтық заңдылыққа сәйкес ... ... ... ... ... құқққа қарсы мінез болып табылады [9].
Азаматтық заңдылыққа сәйкес міндеттемені орындауға ... ... ... ... ... ... бірге іскерлік айналымдағы бақа
нормативтік ... ... ... пайда болуымен туындайтын
негіздерде құрылады. Сондықтан борышқордың құқыққа қарсы мінезінің ... ... ... ... ... ... ... Әкімшілік
актідегі туындаған міндеттемедегі құқыққа қарсы мінез болып, осы әкімшілік
актімен борышқордың іс-әрекетінің сәйкес ... ... Егер ... ... онда ... шарт талабын бұзуы құқыққа қарсы мінез
болып табылады. Егер бір ... ... ... ... ... ... қарсы мінезі ретінде бір жақты мәміленің талабын бұзуы
танылады.
Құқыққа қарсы мінез ... ... ... ... ... қарсы
әрекетсіздік түрінде де болуы мүмікн. Егер заңмен ... ... ... тиым ... немесе заңға немесе басқа құқықтық нормативтік акиіге
шартқа бір жақты мәмле немесе міндеттеме талабының негізінде қайшы ... ... ... ... сипатқа ие болады. Сонымен азаматтық
кодекстің 273 бабы осының дәлелі . ... ... ... ... ... ... ... біржақты бас тартуға және оның
шарттарын біржақты өзгертуге жол берілмейді.
Азаматтық заңдылық негізіне сәйекс бір тараптың басқа бір ... ... ... сақтауға тікелей тиым салынады. Алайда осы ережеде негізсіз
сақтау құқыққа қарсы болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... берудегі сатушының әрекеті құқыққа қарсы
саналады.
Егер тиісті жағдайларда тарапқа юридистикалық міндеттеме жүктеліп, бірақ ол
орындалмаса, онда ... ... ... деп ... белгіленген
тауарды мерзімінде жеткізбеген тасымалдаушының әрекетсіздігі құқыққа қарсы
болып табылады. Міндеттеме ... ... ... де ... ... ... ... қызметкерлері суға батып бара жатқан
адамды құтқару үшін барлық қажетті және ... ... ... ... ... Осы ... ... оның құқыққа қарсы мінезін
көрсетеді. Жағады демалып жатқан азаматтардың ... ... ... ... оларға тек суға батушыны құтқару рухани ... ... бір ... ... іс әрекет заң шеңберімен
шығуы мүмкін. Азаматтық кодекстің 188 бабымен үшінші ... ... ... иесі ... ... мүлікке қатысты өз қалауы бойынша кез-
келген әрекеттер жасауға соның ішінде бұл ... ... ... біріп, иелігінен шығарып, өзі меншік иесі болып қала отырыап,
оларға мүлікті иелену, ... және оған ... ету ... ... тапсыруға, мүлікті кепілге беруге және оған ... ... ... ... ... ... тарап егесіне қайтару немесе
жоғалтушы азаматқа қайтаруы тиіс.
Себепті байланыс
Азаматтық кодекс талаптарында ... ... тек қана ... ... ... ... шығындар жатады. Бұл борышқардың
құқыққа қарсы мінезі және ... ... ... ... ... байланысты көрсетеді. Көп жағдайларда міндеттеме бұзылған кездегі
себепті байланыстың бар болуы немесе жоқ ... ... ... Ал
кейбір жағдайларда себепті байланысты анықтау ... ... ... ... өз ... он үш ... ... дұрыс айдай
білмегендігі себепті тиым салынған белгіге ... өтіп ... ... ... ... ... пайдаланып оқушыларды ... ... ... ... ... ... жол ережесін
бұзуы салдарынан бірнеше оқушы жарақат ... ... ... ... ... дәрі ... ол ... көру қабілетінен
айырылды. Анықталғандай дәрігердің айтуымен медбике қателесіп кетіп ... ... ... ... ... іс -әрекеті құқыққа қарсы
нәтиже себеп болғандығын нақты анықтау қиын.
Осындай жағдайларда себепті байланыстың ... ... ... ... ... ... және практикада себепті байланыс тікелей
және жанама теориясын ұсынады. Бұл теория жалпы ... ... екі ... жағдайда сүйенеді. Біріншіден , себептілік құбылыс
арқылы ... ... ... және ол ... санымыздан тыс өмір
сүреді. Сонымен қатар құқық бұзушының зиянды ... көре ... ... ... ... ... көмектеспейді. Шығынның болатынын алдын ала
сезе білу субьективті сипатқа ие және себепті байланысты анықтамайды, ал
тек қана ... ... ... ... сұрақты анықтауға көмектеседі.
Екіншіден, себеп және салдар тек қана ... ... ... ... ... және салдар ұқсас болғандықтан әрдайым орын ауыстырып отырады
және біз оны материалдық ... ... ... ... байланыстырамыз.
Жоғарыда көрсетілген мысалдар дәрігердің сілтемесінен ... ... ... ... және ... ... нәресетенің көрі қабілетін
жоғалтуға себеп болады. Егер ... ... іске ... ... дәрігердің себепті әрекеті бөлім басқарушысының ... ... ... ... шешу ... ... ... алысқа кету дұрыс емес. Тікелей себептің пайда болуымен
шектелу қажет, яғни зиянның туындауына ... ... ... ... ... ... мінезі зиянның себебі болып тек қана ол ... ... ... ... ғана ... ... Тараптың
құқыққа қарсы мінезі мен ... ... ... себепті байланыс
болып, ол нақты оқиғаның шегінен ауытқып және ... ... ... ие бола ... Сонымен қатар іс-әрекеттің
жасалуына басқа факторлардың әсері тиюі ... бұл ... ... ... ... ... ие бола алмайды және ... ... ... ... және ... ... байланыс жанама болып ... ... ... ... әсер ... ... ... қарсы мінезімен және болған ... ... ... Жасөспірімдердің келтірген зияны үшін оларды ... ... ... ... заң ... юридистикалық маңыз
бермейді және ... ... деп ... Ал ... ... ... үшін жауап береді. (тиісті қадағалау жасамағаны
немесе тәрбиелемегені) және ... ... ... юридистикалық
жауапкершілікке тартуға жеткілікті ... ... ... ... ... ... ... шұғылданатын колхоз ... ауды ... және ... ... ... ... балық ресурстарына зиян келтірсе, броконьерлердің құқыққа қарсы
іс-әрекетін көрсетеді және бұл ... тек қана ... ... ... тараптың құқыққа ... ... және зиян ... ... ... бар ... болмаса тікелей
себепті байланыс орын алады. Егер ... ... ... және ... ... ... ... шешуде азаматтық заңды маңызы
жағдайлар болса, онда ... ... ... ... ... сәйкес жасөспірімнің әрекет қабілеттігінің жоқ
болуымен ... 13 ... ... азаматтық құқықтық
жауапкершілікке тартудың маңызы жоқ. Сондықтан бұл ... ... ... ... мен жол ... ... ... себепті
байланысты көрсетеді. Күнделікті өмірде бірнеше тараптық іс-әрекеті
(әректсіздігі) ... ... ... жиі ... ... жағдайларда
тікелей нәтижемен байланысқан барлық құқыққа қарсы әрекеттері ... ... ... ... ... қарсы нәтижеден көрініс
тапқан болса оларджы жеке ерекшеліктеріне ... ... ... керек. Тікелей және себепті байланысты ... ... қана ... ... ... қана ... ... бірге
тәжірбиенің өзімен тұжырымдалады. Бұл теория ... ... Ол сот ... ... туындаған жоқ.
Әдебиеттерде сонымен қатар ... ... ... да ... таралады. Қажетті шартта теориясына ... ... ... ... ... нәтиже болмауы мүмкін ... ... ... Бұл ... ... ... ... себеп салдар байланысының тізбегін шектеуге ... ... ... ... байланысындағы юридистикалық
маңызы кінәға құқыққа қарсылыққа тәуелді. Егер ... ... ... ... ... ... бұл ... теоретикалық маңызға ие [8].
Басқа теорияларда ... және ... ... ... ... ... және ... теориясына қатысты, бір ... ... ... ... ... ал ... ... шындыққа айналдырады. Мүмкіндікті шындыққа айналдырушы
фактілер, әрқашан да ... ... ... ... байланыста
болады. Құқыққа қарсы нәтижеге мүмкіндік туғызушы ... ... ... ... ... ... ... болмауы
мүмкін. Егер ... ... ... ... ... ... онда жауапкершілікке тартуға ... Ал ... ... ... ... ... ... маңызы
болса, онда себепті байланыстың ... ... аз ... ... тартуға болмайды.
Нақты мұмкіндік ретінде ... ... ... шындыққа
айналдырушы мүмкіндік танылады. ... ... ... ... қайталанбайды. Егер обьективті қайталанатын
жағдайларда сәйкес ... ... ... онда осындай
мүмкіндік туғызушы құқыққа қарсы нәтижені көре ... ... ... егер ... обьективті жағдайларынан қайталанбауынан
шындыққа айналса, онда ... ... ... ... мүмкіндік туғызушы құқыққа қарсы нәтижені
көре алмайды. Бұл ... ... ... ... ... кінә секілді ... ... ... ... ... ... ... және кездейсоқтық
теорияларында бар. Бұл ... ... ... ... үшін құқыққа қарсы мінез және ... ... ... ... ... тиіс. кездейсоқ себепті байланыс нәтиженің
туындауымен байланысты жауапкершілікке ... ... бола ... ... ... ... ... маңызы құқыққа қарсы
нәтижемен ... үшін ... ... ... ... ... әрекеті және пайда болған нәтиже арасында ... ... ... онда осы ... ... ала көруге болады
және ... ... егер ... ... және құқыққа сыйымсыз нәтиже
арасында кездейсоқтық сипат алса онда ... ... көре ... ... Сондықтан көре білуге қол ... ... ... ... ... теориядағы себепті юайланыстың
юридистикалық маңызы бар.
Кінә. ... ... ... ... тек қана ... қанағаттандыруына бағытталып ... ... ... ... ... алдын алуға арналған. ... ... бір ... қызметін атқарады. ... ... ... ... ... ... іс-әрекетімен басқа тараптың заңмен ... ... ... ... ... тартудың артылуы қатардағы
азаматтық айналымға қатысушыладың инициативасын төмендетеді. Осындай
жағдайлардан ... үшін ... ... ... өздерінің іс-
әрекетінің нәтижесін алдын ала көре алмауына байланысты жауапкершілікке
тартылмайды. ... ... егер ... ... ... ... ... үшін қолданған кезде пайда болады. ... ... 1-ші ... ... көрсетеді: “борышқор кінәлі
болған ... егер ... ... ... ... көзделмесе,
міндеттемені орындамаған және тиісті дәрежеде орындамағаны үшін ... Егер ... ... ... ... ... үшін өзіне
байланысьы шаралардың барлығын қолданғанын дәлелдесе, ол ... ... ... ... ережеге сәйкес азаматтық құқықта жауапкершілік
кінәсіне баылансыта құрылады.
Құқыққа қарсы мінез және ... ... ... азаматтық құқықтық
жауапкершіліктің субьективті шарты болып табылады. Осы тараптың ... ... ... ... ... ... осы ... заңды тұлғаларға және азаматтарға қолданылады. Заңды ... ... ... өткені оның ... ... ... ... Мысалы, жұмыс күшінің немесе құралдың
жетіспеуіне орай өнімді жеткізуде мерзімді өткізіп алса, осы ... ... ... ... үшін шаралар комерциялық ұйымның
жетекшісі кінялі болып ... ... ... ... ... ... ... көрініс табуы мүмкін. ... ... ... кемшіліктер.
Сонымен қатар әдебиеттерде берілген сұраққа ... да ... ... ... ... оның жеке қызметкерлерінің кінәсімен емес,
сонымен бірге бүкіл ұжымның ... ... ... ... және абайсыздық түрімен ажыратылады. Өз кезегінде
абасыздық ауыр және ... ... ... ... ... ... ... ретінде кінә адамның ... ... ... байланысқан. Алайда қоғамның өзіндік
дамуына орай ... ... ... шешу ... ... ... ... болатын психикалық процестерді зерттей аламыз. Осы ... тек қана ... ... сыртқы көріністерін талқылай
аламыз.
Егер тарап өзінің іс- әрекеті арқылы құық бұзушылыққа саналы ... ... онда ... қасақаналық түрі орын ... ... ... ... ... құбылыстар ретінде азаматтық құқықта
кінәнің қасақаналық түрі жиі ... ... ... ... ... ... ... қорғалатын құқықтарын ... ... ... ... беруші сатып алушының өнімі
ұстағаны үшін тиісі ... ... ... тоқтатады. Себебі
міндеттеменің қасақана бузушылық сферасын шектейді. Кінәнің абайсыздақ
түрімен ... ... ... ... жиі ... Бұндай
жағдайларда адамның іс-әрекетінде көрінеу істердің элементтері болмайды.
Ол саналы құқық ... ... ... ... ... және байқаушылық болмайды. ... ... ... болмауы абайзысдықтың екі түріне де тән. Кінәнің ... ... ... ... ... Осы ерекшеліктер заңдылықта
және жоғарғы сот органдарының түсігіктерінде де ... ... ... ... ... ... ... залал үшін
абайсыздықтың қайсы түрі болмасын нақтылы ... ... ... ... ... үшін одан да тереңірек бағдарлау қажет. Бұл бағдарлар
ғылым дауымен жетілген. Абайсыздықтың ... ... ... ... ... және ... болмайды, алайда құқық бұзушылықтан
арылуға жеткіліксіз. Мысалы, азамат светофор ... ... ... өтсе, онда
абайсыздақтың қарапайым түрі, ал трамвай жолында ұйықтап жатқан азамат
мұқияттылық және ... ... ... ... түріне жол береді [13].
Жалпы ережеге ... ... ... кінә ... ... емес, шарты болып саналады. Егер кінә болған жағдайда құқық ... ... ... ... ... ... ... көлемде
өтейді. Алайда заңмен немесе шартпен кінә формасы көзделсе, онда ... ... әсер етуі ... Бұл ... ережеден ауытқиды.,
бірақ қылмыстық құқықтағыдай кінәні төрт түрге бөлу қажеттігі жоқ. ... ... ... кінәнің үш мүшелігі кінәнің ... әсер ... ... ... ... ... ... кінә
кездеседі. Аралас кінә төмендегі белгілермен сипатталады:
А) зиян тек қана несие берушінің мүліктік сферасыеда жинақталады.
В) зиян ... ... ... ... ... ... және несие
берушінің кінәлі әрекетін анықтауға мүмкіндік болмайды.
Аралас інде борышқордың зиянды әрекеті ... ал ... ... кінәсінің
қанша екендігі анықтау мүмкін болмаған кезде, осылардың арасындағы зиянды
анықтау кезінде тек бір белгі ретінде осылардың ... ... ... тек бір ... ... ... және несие берушінің кінәсімен
дәрежесін (формасын) анықтау ... Бұл ... ... ... кінә ... ... ... зиянның көп бөлігі соның есебінен
өтеледі.
Аралас кінәні бірлесіп ... ... ... ... ... келтірілген зиян төмендегі белгілермен сипатталады.
а) зиян несие берушінің мүліктік сферасына пайда болады.
Б) зиян екі ... одан да көп ... ... ... ... ... қайсысының әрекетіне зиян келтіру мөлшерін анықтау
болмайды.
Г) ... зиян ... ... ... ... ... болады.
Кінәнің болмауынан міндеттемені бұзған тарап дәлелдейді
Қылмыстық құқыққа қарағнада азаматтық құқықта ... ... ... ... ... ... үшін тарап барлық тиісті шаралырды
қолданса, онда тарап кінәсіз деп ... Егер ... ... ... ... қарсы әрекетімен азаматтық айналымды бұзатын
болса, әрекет салдарынан зиянның болғанын зиян ... ... қана ... осы ... ... болуы және құқыққа қарсы әрекетімен құқық
бұзушының арасындағы себепті байланысты ... ... ... талапкер құқық бұзушының міндеттемені ... ... ... және оның ... ... психикалық процестер қалыптасқаны,
құқық бұзушының байқаушылық дәрежесі қандай ... біле ... ... ... ... осының барлығы белгілі болады. Талапкерге қарағнада
өзінің ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан азаматтық құқықта ... ... ... ... алады. Сондықтан азаматтық құқықта ... ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар азаматтық
заң бекіткендей құқық бұзушының ... ... ... сотқа
талапкерде өзінің дәлелдемелерін келтіре алады.
Азаматтық айналымдағы қатардағы субьектілермен бірге өзінің ... ... бел буып ... тауар-ақша қатынасындағы кәсіпкерлер
де қатыса алады [43].
Осыған байланысты кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырудағы азаматтық құқықтық
жауапкершілік ... ... ... ... ... ... ... және 360 бабында былай делінген: “кәсіпкерлік қызметті ... ... ... ... немесе тиісті дәрежеде орындамаған
адам, егер бой бермейтін күштің, яғни осы жағдайлар кезіндегі төтенше ... ... мән ... ... құбылыстар, соғыс қимылдары және
т.б) салдарынан тиісті дәрежеде орындауға ... ... ... ... ... болады.” Ондай мән жайларға атап ... ... үшін ... тауарлардың жұмыстардың немесе қызмет
көрсетудің рынокта болмауы ... ... ... ... ... әлде бір жұмысты орындау
көзделсе, жұмыстың нәтижесін пайдаланудың мүмкін еместігі ... ... ... болу тәукелі кәсіпкерге жүктеледі.
Кәсіпкерге міндеттемені орындамағаны немесе тиісті ... ... ... ... үшін ... ... ... Ол тіпті міндеттемені кәсіпкерлік қызметін орындамағаны немесе
тиісіт ... ... ... үшін жауапкершілікте болады.
Алайда, кәсіпкерлік қызметпен байланысты емес міндеттеме кәсіпкер қатысы
оның жауапкершілігі ... ету ... ... ... ... ... қызметті жүзеге асырудағы кәсіпкердің жауапкершілігі ... Егер ... ... бой ... ... әсерінен
кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру мүмкін болмағандығын дәлелдей алса,
кәсіпкер ... ... ... диспозитивті сипатта екендігін естен шығармау керек. Осы
сұрақтың басқа шешімі заңда немесе ... ... ... ... ... ... келтірілген зиян үшін жауапкершілік егер
оның кінәсінен болмағандығын дәлелдей алса, ... ... ... ... ... кезінде тараптар егер кінәсі бомаған жағдайда
жауапкершіліктен босатуды белгілеуі мүмкін.
Көтеріңкі ... ... ( ... ұйымдары, өндірістік
кәсіпорындар, құрылыстар, автотранспорт құралдарының иелері және ... және ... ... егер бой ... ... ... ... әрекетінен зиянның келгендігін дәлелдей алмаса,
көтеріңкі қауіптің ... ... ... зиян үшін ... ... қауіптің қайнар көзі ретінде көрсетілген обьектімен ... ... ... өзінің зиянды ... ... ... ... ... ... қас қағым сәтте
тоқтату мүмкін емес, өйткені қоршаған ... ... ... ... ... ... көздерінің иелері көтеріңкі жауапкершілікті
қолдану ... ... ... ... қауіп қайнар
көздеріне әрдайым ... ... ... ... етеді.
Сақтау қызметімен байланысты ұйым ... ... ... ... ... ... ... болса, жауапкершіліктен босатылады.
Алайда азаматтық ... ... ... ... ... ... емес. Кейбір жағдайларда егер
талапкердің қасақана ... ... ... дәлелдей алса,
жауапкершілікке тартылмайды. Көп ... бой ... ... ... ... қолданылмайды.
Ережеден тыс КСРО-ның әуе ... 101 ... ... ... ұшыру кезінде жолаушыға келтірілген зиян үшін бой бермейтін
күшке ... әуе ... ... ... ... ... оқиға және бой бермейтін күшті ажыратып ... бұл ... ала ... ... ... емес ... Егер ... орын
алса, онда кінәнің де болуы мүмкін емес. ... ала ... ... ... оқиға субьективті қарсы тұра алмаушылығымен
сипатталады. Сонымен қатар тарап бола ... ... ... ... ... ... алуға мүмкіндік болар еді. Мысалы, сауды ... ... ... ... ... білген болса, ... ... ... ... ішін басқа тауар әкелетін еді.
Егер оқиға субьективті алдын-ала алмаушылық тән ... бой ... ... алдын алмаушылық тән. Оны ... білу ... ... ... оның ... ... мүмкіндік болса, да оған
тараптың іс-әрекеті ... ... кеме жүк ... сәйкес жүк иесі тиісті күнде ... ... ... сол күні ... ... болуына байланысты жеткізе ... ... ... күші ... табиғат құьылыстарын жатқызамыз ( жер
сілкінісі су тасқыны, ... т.б ) ... ... ... ... әрекет, көтеріліс, ... ... ... тиым
салушы құзіретті билік органдарының бұйрығы және т.б) ... ... бой ... күш ... ... Жыл
мезгілдерінің ауысуына жоя алмаушылық тән, алайда ол төтеншелік ... ... ... ... ... ... жағдай бой бермейтін
күшінде саналмайды. Бой бермейтін күш ... кісі ... ... ... оның төтенше қасиеті жоқ.
Бой бермейтін күшке ... ... ... және ... қасиеті тән. Ал басқа ... ... ... ... бой бермейтін күш әсер етуі мүмкін , ал ... ... ... ... ... ... ... Дауыл туралы хабарлаған кезде кеме теңізге шығып
кеткен ... және ... ... ... келе ... онда ... бой
бермейтін күш ретінде қарастырмайды.
Ғылыми техникалық ... ... ... бой бермейтін күш
түсінігі пікірлер көбеюде. Бұрынғы бой ... күш ... ... ... ... ... ... болып немесе
жоя алмаушылық белгісінің бірі ретінде саналып, бой ... ... ... ... ... техника жетістіктеріне байланысты
азаматтық қатынасқа қатысушылар оны бой ... ... ... Зиян-заңмен қорғалатын игілік атаулының кемуі. Егер зиян мүліктік
сипат ... ... оны ... деп атайды. Заладың ақшалай баламасы
шығын ... ... ... құқығы бұзылған адам, егер заң мен шартта аз
мөлшердегі шығын ... ... ... ... толық қалпына
келтіруді талап ете алатындығы бекітілген. ... ... ... норма императивті тұрғыда келеді, ол барлық азаматтық құқықтық
қатынастарға ... және ... ... ... ... ... жоқ па, оған ... әрекет ете береді.
Мемлекеттік өкімет билігі органының, өзге де ... ... сай ... ... ... ... осы органдардың лауазымда
адамдарының әрекеті (әрекетсіздігі) салдарынан азаматқа немесе заңды
тұлғаға ... ... ... ... немесе тиісінше
әкімшілік аумақтық бөлініс өтеуге тиіс.
Залалдар ... екі ... ... ... ... ... немесе жасауға тиісті шығындар, оның
мүлкінің ... ... ... ... нұқсан);
сол тұлғаның құқығы бұзалмаған болса, дағдылы айналым жағдайнда болатын,
бірақ алынбай қалған табыстары ... ... ... ... ... ... мүлік бүлінсе немесе зақымданса, онда
тасымалдаушы тек қана ... ... ... ... ... ... ... пайдаға, мәселен, азаматқа жарақат немесе денсаулығына
өзгеде зақым келтірілген кезде жәбірленуші ... ... анық ... ... ... ақ ... зақым келтруден туындайтын шығындар
(емделуге, қосымша тамақтануға т.б) жатады.
Егер құқықты бұзған тұлға ... ... ... ... онда ... тұлға өзге де айрылып қалған пайдасымен қоса ... ... кем емес ... орын ... ... қалпына келтіруді
талап ете алады.
Мүліктік емес ... ... дене ... мен психикалық ауруына
байланысты моральдық адамгершілік зардап, іскерлік беделге келетін залал,
біреудің атын ... оған ... және т.б ... ... ... – құқықтық мәртебесі – ҚР Конституциясымен және
қолданылып жүрген ... ... ... ... ... маңызды және құрамды бөлігі болып табылады.
Әкімшілік құқық ... ... ... мен ... ... құқықтары мен бостандықтарынан туындайды ... ... және заң ... актілерде нақтыланады.
Азаматтардың құқықтарының кепілдіктерін экономикалық, саяси және ... ... деп ... болады.
Ұйымдық – құқықтық кепілдіктерге соттық және соттан тыс кепілдіктер жатады.
Шағымның екі түрі ... ... және ... ... өз ... және ... болуы мүмкін.
Жалпы әкімшілік шағым жасауға құқық ҚР ... 1995ж. 19 ... ... ... тәртібі туралы” заңды күші бар ... ... ... шағым азамататрдың шағмыдануларының бір түрі болып
табьлады (өтініш, арыздарымен, ұсыныстары мен сұрауларымен қатар) ... ... бұзу ... ... ... және ... жоқ ... әкімшілік – құқықтық
мәртебесінің ерекшеліктері:
мемлекеттік қызметші бола алмайды, бірқатар лауазымдармен шұғылдануға және
ішкі ... ... ... ... ... құпиямен байланысты қызметке жіберілмейді;
әскери міндетті емес;
құқық бұзушылықтардың бірқатарын жасағаны үшін ... тек ... және ... жоқ ... ғана ... ... ... азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғаларына ғана ... ... ... ... ... жаза ... аумағына рұқсаттары болғанда ғана кіре алады;
шетел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар ... ... ... ... және өз ... жүзеге асырады;
шетелдіктер үшін ашық аумақ бойынша олар еркін қозғала алады, бұл жағдайда
осы туралы ішкі істер органдарына хабарлап ... ... ... келген
соң олар өзінің уақытша келгенін тіркеу қажет.
шетел азаматтарының қозғалыстарына және тұрғылықты ... ... ... ... және ... жоқ ... құқықтық жағдайының түсінігі
және негізі
Қазақстан Республикасының шетелдік азаматтардың құқықтық жағдайы ... ... ... Ата ... ... және ... ... азаматтарының құқықтары және міндеттері, Қазақстан
Республикасына кіру, болу және орын ауыстыру тәртіптері реттеледі.
Қазақстан ... ... ... құқықтары сонымен қатар,
Қазақстан Республикасының халықаралық келісім-шарттарымен де анықталады.
Егер Қазақстан Республикасының ... ... ... өзге ережелер орын алса, онда ол ... ... ... ... ... ... ... болып Қазақстан Республикасының
азаматтығы жоқ және басқа ел азаматы екендігін ... ... ... ... ... ... ... табылмайтын және басқа ел
азаматы екендігін растайтын құжаттары жоқ ... ... ... деп саналады.
Шетел азаматтары да барлық құқыққа және ... ие, ... ... ... халықаралық келісім-шарттары мен заңнамаларынан
тыс жағдайлардан басқа Ата ... ... және ... ... ... ... орындауға тиісті.
Шетел азаматтары шығу тегіне, әлеуметтік және материалдық жағдайына, ру
және ұлт бөлінісіне, жынысына, біліміне, ... діни ... ... істеріне қарамастан заң алдында бірдей болып табылады. Бұл
ереже ... ... ... алайда шетел азаматтарының жеке топтарына
Қазақстан Республикасының халықаралық келісім-шарттарда, ... ... ... ... ... ... иммунитеті бар шетел азаматтары, басқа ... ... ... ... ... ие болады.
Құқықтық қатынас субъектілері – бұл норма ережері негізінде ... ... ... ... және ... бола ... индивидтер немесе ұйымдар. Әкімшілік құқықта
субъект астарында, заң бойынша әкімшілік-құқықтық қатынастардың қатысушысы
және әкімшілік ... пен ... ... бола ... ... және ... түсінеді. Шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ
тұлғалардың жауапкершілігі. ҚР ... ... ... ... жоқ ... ... негізде  әкімшілік жауапкершілікке ҚР
азаматтары сияқты тартылады. Ал ... ... ... ... ... ... жасаған кезде әкімшілік жауапкершілікке
тарту ҚР заңдарына және сәйкес елмен ... ... ... ... ... ... ... және азамттығы жоқ адамдар да ... ... ... ... және ... ... азаматтарының
құқығындай құқықты пайдаланады. Сонымен бірге оларға қойылатын кейбір
шектеулер де бар. ... олар ... ... органдарын сайлай алмайды
және оған сайлана да алмайды, ... ... ... ... ... жүріп-тұра алмайды, саяси мақсаттарды көздейтін қоғамдық бірлестіктер
құруға қақы жоқ. Олар Қазақстан Республикасының Қонституциясын құрметтеуге,
Қазақстан аумағында тұру және орын ... үшін ... ... ... ... бұзғаны үшін жауапкершілікке (әкімшілік және қылмыстық) тартылуы
мүмкін. Дипломаттардың құқықтық ... ... ... реттеліп
отырады.
ӘҚБтК-нің 394 бабы шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның ... болу ... ... ... табылады.
Шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасының
заңнамасында ... ... ... не жүрiп-тұрудың немесе
тұрғылықты жер таңдаудың ... ... ... Қазақстан
Республикасында болу қағидаларын бұзуы он айлық ... ... ... салуға әкеп соғады. 
Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде ... ... ... ... ... бiр жыл ... ... жасаса он тәулiкке дейiнгi
мерзiмге әкiмшiлiк қамауға алуға әкеп ... ... ... жоқ ... ... Республикасына заңсыз
келуiнен, белгiленген мерзiмдерде қайтып кетуден  ... ... ... не ... ... ... ... көрсетiлген
мақсаттарға сай болмауынан, сондай-ақ нақты тұратын жерi тiркеу кезiнде
көрсетiлген ... ... ... сол ... ... ... арқылы транзиттiк жол жүру қағидаларын сақтамауынан
көрiнген ... ... болу ... ... ... ... көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға не он тәулiкке дейiнгi мерзiмге
әкiмшiлiк қамауға алуға әкеп соғады.
Шетел азаматтарының және азаматтығы жоқ ... ...... ... ... ... бола ... бірқатар лауазымдармен шұғылдануға
және ішкі істер органдарында жұмыс істей алмайды;
- мемлекеттік құпиямен байланысты қызметке жіберілмейді;
- әскери ... ... ... бұзушылықтардың бірқатарын жасағаны үшін жауапкершілікке тек шетел
азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар ғана тартылуы мүмкін;
- тек шетел азаматтары және ... жоқ ... ғана ... ... шығару сияқты әкімшілік жаза қолданылады;
- ҚР аумағына рұқсаттары ... ғана кіре ... ... ... және ... жоқ ... арнайы құжаттары болғанда
ғана тұрады және өз қызметтерін ... ... ... үшін ашық ... бойынша олар еркін қозғала алады, ... осы ... ішкі ... органдарына хабарлап отырулары ... ... соң олар ... ... келгенін тіркеу қажет.
- шетел азаматтарының ... және ... ... ... ... азаматтары мен азаматтығы жоқ ... ... ... құқық пен нормалар және жалпы қабылданған  ... сай  ... ... ... ... мәртебесі ҚР
Конституциясында 4 бөлімінің 12 бабында көрсетілген. «Шетел және ... ... ... ... ... ... [2].
Шетел азаматтарының  құқықтық  ережелері ҚР Президентінің  қаулысы  бойынша
«ҚР-ғы  шетел азаматтарының  құқықтық  ережелері» ... ж. Бұл ... ... ... азаматтарының  құқықтары мен олардың 
міндеттері  анықталған.
Қазақстан Республикасындағы шетел ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасында ... ие, ... қоса ... ... келісімшартында
көрсетілген заңдарға, бекітілген Конституцияға  міндеттеледі.
Заң алдындағы азаматтардың теңдігі оның ... ... ... ... дәстүрге қарым-қатынасына, тумысына тәуелсіз.
Шетел азаматтарының өз құқықтары мен еркіндігін қолдануы ... ... ... өз ... мен ... ... ... Қазақстан
Республикасының заңдарына  бағынуға, ондағы көрсетілген  міндеттерге 
бағынуға  және  орындауға  құқылы.  ... ... ... ... шара ... ... ... Республикасында тұрақты тұратын азаматтар  санатына  ішкі  ... ... ... ... ... қағазы бар адамдар жатады.
Уақытша ... ... ... мерзімде  Қазақстан
Республикасынан кетуге міндетті.  ... жоқ  ... ол  ... ... ... ... мемлекеттің  азаматтығы  туралы 
дәлелі  жоқ тұлға.
Көп жақты  келісім шартта  адамның  құқықтары  ... ... ... саяи ... ... ... ... мәдени 
құқығы 1966 ж., басқындардың  құқықтық  ережесі 28.07.1951 ж, азаматтығы
жоқ  адамдардың  құқықтық  ережесі  конвенция 28.09.1954 ж. ... ... ... екіжақты  келісімшартқа  аударылады, онда өзара  екі жақты 
міндеттер  көрсетілген. Оның құрамына  құқықтық көмек, өзара ... ... ... ... жатады.
Шетел азаматтарының  құқықтық  ережелері ішкі заңдылықтармен, нормамен
бекітіледі. Бұл дегеніміз ... ... ... ... ... ... ҚР-ң  Азаматтық кодексінде 1 б. 13 ст. ... ... тең  осы ... 14 ст. ... ... құқыққа ие  болушылығы реторсий  түрінде  шектелген.
Құқықтық әдебиеттерде реторсий  бұл  ел ... ... ... ... ... ... заңдарында  шетел азаматтарының  міндеттерімен  бірлік  құқықтық 
қағидалары  ... ... ... ... ... бекітілген  жауапкершілікке  тартуға  негізделген. Жеке тұлғаның 
азаматтық еңбекке  қабілеттілігі  оның  қаза  болуына  байланысты  немесе
оның  ... ... ... ... ... жоғалып  кетуіне 
байланысты тоқтатылады.
Із-түссіз жоғалып кету – бұл сот ... ... ... ... ... ... ... уақыт   болмай жоғалып кетуі.
Қаза болуы туралы  хабарлама – бұл азаматтың  қайтыс болуын  ... ... өз ... ... ... кепілдік   бере
алады.
Вена  Конвенциясындағы  1961 ж.  ... ... ... ... ... қатынасына  сол  шетел азаматтарының  еркіндігі 
мен ... ... ... және консулдық  өкілдері 
қорғайтын айтқан.
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... шетел
азаматтарының және азаматтығы жоқ ... ... ... ... ... ... ... шетелдіктердің және
азаматтығы жоқ тұлғалардың құқықтық жағдайы Қазақстан Республикасының ... 19 ... ... ... ... ... құқықтық жағдайы туралы» Заңымен реттеледі. Конституцияда,
заңдарда және халықаралық шарттарда ... ... ... мен
азаматтығы жоқ адамдар Республика азаматтары үшін белгіленген ... ... ... ... міндеттер атқарады. (12-бап, ... ... ... ... ... ... түрде болу үшін шетел азаматтары Республика аумағына
кірген ... ... 5 ... ... ... ҚР ... істер
министрлігі Көші-қон полициясы басқармасының тиісті ... ... ал ... және ... ... Ішкі ... ... құжаттарын тіркеуі керек. (Қазақстан Республикасы 1997 жылғы 13
желтоқсандағы №204-1 ... ... ... ... 4-бабы) [9].
Босқын дегеніміз кім?
Саяси көзқарастарына, нәсілдік белгілеріне, діни нанымдарына, азаматтығына,
ұлтына, белгілі бір әлеуметтік топқа ... ... ... ... ұшыраған, сол себепті азаматтық алған елден тыс жерде
болуына мәжбүр, өз елінің ... ... ... ... ... ... ... келмейтін шетел азаматы немесе сол
қауіп-қатер салдарынан өз еліне орала алмайтын не оралғысы келмейтін өзінің
бұрынғы тұрақты ... тыс ... ... ... жоқ ... (Қазақстан
Республикасы 1997 жылғы 13 желтоқсандағы №204-1 «Халықтың Көші-қоны туралы»
Заңының 1-бабы).
ҚР ... ... ... ... ... ... ... кез келген басқа адам ... ... ... ... декларациясында бекітілген барлық құқықтар мен еркіндіктерге ие
және өзінің тегінее, ... ... ... жағдайына, нәсілдік,
ұлттық, жыныстық, тілдік белгілеріне, діни нанымына, қызметінің түр-
сипатына ... ҚР ... ... ... адамдармен бірдей.
жұмыс
Қазақстандық еңбек заңдарының негізгі ерекшелігі елдегі ... ... ... Сол ... ... ... сирек кездесетін
мамандықтар бойынша шетел мамандары шақырылады.
Егер ... ... ... ... мамандық иесі ретінде Қазақстанға еңбек
етуге келген болса, онда шетел азаматында жұмыс орны ұсынып отырған жұмыс
берушінің ... ... ... ... ... ... (лицензиясы) болуы керек.
Осы ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі берген ... ... ҚР ... ... министрлігі шетел азаматына еңбек
әрекетін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін елге кіру ... ... ... азаматының және оны Қазақстанға жұмысқа шақырған жұмыс берушінің
Республикада еңбек ... ... ... ... ... бұл ... ... құқығы жоқ. Дегенмен, заңда бірқатар ерекше жағдайлар
ескерілген.
Жұмыс берушілерге Қазақстан Республикасына шетел ... ... ... ... ... ... квотасын белгілейтін 19.06.01 №836 Ережелерінде
ҚР аумағында еңбек ету үшін ... алу ... емес ... азаматтары
категориялары көрсетілген. Оларға:
Қазақстан Республикасында қызмет ететін ... ... ... ... аспайтын іссапарға келген шетел азаматтары;
ҚР Үкіметімен 50 миллионнан аса АҚШ доллары инвестициясына ... ... ... ... және сақтандыру ұйымдары, сондай-ақ зейнетақы қорларының басшылары;
Қазақстанда тіркелген дипломатиялық өкілдіктер мен халықаралық ұйымдардың
қызметкерлері;
Қазақстанда ... ... ... ақпарат құралдары, радио ... ... ... ... және ... ұйымдардың
қызметкерлері;
Шетелдік теңіз, өзен кемелері, әуе, теміржол және автомобиль ... ... ... ... жасасқан келісімшарты бойынша жұмыс
істеп жүрген әртістер мен ... және ... ... ... ... ... ... жеке тұрғынжай
салу және жөндеуге жұмыс істеп жүрген жеке кәсіпкерлер;
Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын қоныстануға ықтиярхаты бар ... ... ... деп ... және ... саяси пана тапқан
тұлғалар.
Мына жайтты білу ... ... жеке ... ... және жөндеу
саласында қызмет ететін жеке кәсіпкерлердің төмендегідей құжаттары болуы
тиіс:
Сауда орнын жалдау жөніндегі Қазақстан ... ... ... ... ... ... төлемақы туралы шарт;
Қазақстан азаматымен жасасқан жөндеу (құрлыс) жұмыстарын орындау жөніндегі
шарт.
Қазақстан Республикасының кеден шекарасынан өту
Қазақстан ... ... ... ... ... өту ... азаматы кеден деклорациясының 2 данасын толтыруы керек; біреуі ҚР
кеден қызметінің өкілінде қалады, ал ... ... ... ... кетерде кеден органдарына көрсетуі керек. Әр түрлі ... үшін ... ... ... түрде кеден деклорациясына өзінде бар
валютаны, асыл ... ... ... ... т.б.), ұялы ... енгізуі керек.
Шетел азаматтарының көпшілігінде мемлекеттің кеден шекарасынан өткенде
қиындықтар ... ... ... ... ... ... және ... емес жеке құқықтарыңызды қорғау
үшін шетел азаматының ... және ... да ... ... құқығы бар. Сотта шетел азаматы ҚР ... ... ... ... ... ... заңды түрде өту
ҚР мемлекеттік шекарасынан өткен кезде шетел азаматы кейбір шекаралық
пунктердің кез келген ... үшін ашық ... ал ... және шекаралас елдің азаматтары үшін ғана ашық (2 ... ... ... ... ... Халық Республикасымен шекарада: Хоргос, Достық, Көлжат, ... ... ... ... ... ... ... Жайсан, Қайрақ, Ақбалшық, Жаңа Жол, Қарақоға, ... ... ... Ауыл, Үбе, Жезкент, Бостал.
Кырғыз Республикасымен шекарада: Айша Бибі, Нововоскресеновка, Қордай,
Кеген, Қарасу.
Өзбек Республикасымен ... ... ... Жібек Жолы, Ғ.Мұратбаев,
Шардара, Қапланбек.
Түркменстанмен шекарада: Темірбаба жатады.
Екіжақты ... ... ... ... ... ... Алексеевка.
Ресей Федерациясымен шекарада: Жыланды, Балкұдык, Орда, Жәнібек, ... ... ... ... ... Қарабұтақ, Әйтеке Би,
Талдысай, Қондыбай, Аққарға, Желқуар, Өрнек, Кенерал, Аят, Ұбаған, Жыланда,
Айымжан, Қызыл Жар, Бидайық, Үлкен ... ... ... Михайловка,
Чалдай, Найза, Байтанат, Қоянбай, Қордон.
Қырғыз Республикасымен шекарада: Алатау, Бесағаш, Қамышановка, ... ... ... ... ... Молбай, Қарбай, Мыңтай,
Далақұдық, Қондоз, Майский, Кескен, Дархан, ... ... ... Қ.Қонысбаев, Лесбек батыр, Келес, Атамекен, Нұрлыбаев жатады.
Темір жолдағы өткізу пунктері барлық шетел азаматтары үшін ашық.
Егер шетел азаматы ҚР заңдарын бұзған ... ... ... ... жүріп-тұру, тұрғынжай таңдау тәртібін немесе ҚР
аумағынан транзиттік өту ережелерін бұзып, ... болу ... ... кеткесі келмей, Қазақстан Республикасында болу ережесін
бұзған болса, шетел азаматын ... ... ... мүмкін,
әкімшілік талаппен елден кетіріп немесе кетірмей айыппұл төлетеді.
Шетел ... ... ... ішкі ... органдарының көші-қон
полициясы басқармасы салатынын және әкімшілік шығару немесе айыппұл тек
қана сотпен ... ... ... ... ... жүрген барлық шетел азаматтары өзін куәландыратын құжаттарды
немесе, ең ... ... ... ... ... алып ... ... Қазақстан Республикасына ену, уақытша болу және шығу тәртіптері
Қазақстан Республикасына шетелдіктердің келуі, тіркелуі және ... ... алуы ... ... шетелдіктердің келу және болу,
сондай-ақ Қазақстан Республикасынан шығу туралы Ережесімен реттеледі.
Осы Нұсқаулық Қазақстан ... ... ... ... ... қауіпсіздік», «Қазақстан Республикасы халқының деңсаулығын
сақтау туралы», «Шетелдіктердің ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасымен ратификацияланған
халықаралық шарттарымен, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 28.01.2004 жылғы
№ 136 ... ... ... Қазақстан Республикасына келу,
онда болу, сондай-ақ Қазақстан Республикасынан кету Ережелеріне» сәйкес
өнделген.
Шетелдіктерді жеке ... ... ... үшін жеке тұлғалар орналасқан
мекенжайы ... ішкі ... ... ... ... ... дана ... нысанды сауалнама-өтініш;
мемлекеттік баж салығын төлеу туралы түбіртек.
Шақырылатын және шақырушы ... ... ... ... ... ету ... бар есептер бойынша тексеріледі.
Шет елдерінен туыстарын, таныстарын шақыру туралы Қазақстан ... ... ... ішкі ... ... ... ... қажетті құжаттарды тапсырғаннан кейін күнтізбелік жеті күн ішінде
қаралады.
Жеке тұлғалар ... ... егер ... ... рет олар ... ... құқықтық ережесін сақтауын қамтамасыз
еткізбеген болса.
Өтініштер оң шешілген кезде өтініш берушіге:
- жеке ... ... ... ... - белгіленген үлгідегі шақырулар
беріледі. Бұл ретте шетелдік азамат Қазақстан Республикасына шақырылатын
мерзімі 90 ... ... ... ... өзі ... ... бастап бір
жыл ішінде қүшінде болып саналады.
Қазақстан Республикасына келу шетел азаматына мына ... ... ... ... ету, қоғамдық тәртіпті және ... ... ... оның іс ... конституциялық құрылысты күш арқылы өзгертуге
көзделсе;
Егер ол ... ... ... ... шықса, оның аумағының
тұтастығы мен бірлігін бұзуға шақыратын болса;
Егер ол мемлекетаралық, ұлтаралық және діни ... ... ... бұл ... ... ... және басқа да адамдардың
құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау үшін қажет болса.
Егер Қазақстан ... ... ... ... оның ... ... Республикасында болуының құқықтық жағдайы туралы
заңнаманы, кеден, валюта немесе Республиканың өзге де ... ... ... ... ол кіру ... өтініш қозғаған кезде өзі туралы ... ... ... ... Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ол Қазақстан Республикасына келуге қарсы болып табылатын ауру болса.
Бұрын Қазақстан Республикасынан шығарылған шетелдіктер мен ... ... ... ... кіру 5 (бес) жыл бойы тыйым салынады
соттын шығару ... ... ... ... Республикасында уақытша болатын шетелдіктердің ... ... ... ... ... ... өз құзыреттеріне сәйкес Қазақстан Республикасының Сыртқы ... оның ... ішкі ... ... ... асырады.
Тіркеуді рәсімдеу және оны ұзарту құжаттарды тапсырған күні ... ... ... ... ... шетелдіктер,
егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмеген болса,
жергілікті атқарушы органдарында әрі қарай ... қою ... ішкі ... ... ... ... паспорттары тұрғылықты немесе уақытша тұру орны бойынша
бес ... күн ... ... ... ... ... ... паспорттарын тіркеу үшін
негіз болып табылады, ал ... ... ... кіру және ... ... келісім жасасқан елдердің азаматтары үшін - қабылдаушы
заңды, жеке ... ... ... азаматы өзінің арызы негіз ... ... ... ... жеке ... өз паспорттарын
тапсырады, олар ішкі істер органында тіркегеннен кейін иелеріне қайтарады.
Шетелдік Қазақстан Республикасындағы ... тұру ... ... ... ... ... жеке тұлға ол туралы ішкі ... ... ... ... ... ... ... рұқсат етілген мерзімінің
соңғы күні, ал визасыз тәртіппен келгендерге - тіркелуінің күшінде болуының
соңғы күні тоқтатылады.
Шетелдіктердің Қазақстан ... ... ... болу ... ... визалар беру және шетелдік
азаматтардың паспорттарын ... ... ... ... және заңды тұлғалар өтініштерінің негізінде шетелдіктердің Қазақстан
Республикасында болу ... ... ... ... ... ... ... қабылданады.
Бұл ретте шетелдіктердің болу мерзімі:
оқуға келгендерге - жыл ... ... оқу ... ... - ... мекеменің басшысы берген медициналық
қорытындының ... ... ... келгендерге-өкілетті органдар берген рұқсаттын күшінде ... ... ... ... ... білдірген адамдарға-өтінішті қарау
үшін қажетті мерзімге ұзартылады.
Турист ретінде ... ... болу ... ... ... ... оның жақын туыстарының ауыр науқастығына, күтпеген
жағдайларға байланысты) растайтын құжаттардың негізінде ... ... ... ... органдарымен шетелдіктердің визаларының күшінде болу және
паспорттарын тіркеу мерзімдерін ұзартуы ... ... ... ... саласы бойынша келген,
сондай-ақ Қазақстан ... ... ... ... ... ... ұйымдар мен өкілдіктердің жазбаша
өтініштерінің негізінде;
Қазақстан Республикасына жеке істері бойынша келгендерге - ... ... ... ... ... ... ... өтініштерінің
негізінде.
Көрсетілген өтініштер мен арыздардан басқа, ішкі істер органдарына паспорт
және виза бергені үшін мемлекеттік баж ... ... ... құжаттар
тапсырылады.
Шетелдіктердің Қазақстан Республикасының аумағы бойынша жүріп-тұруы
Шетелдіктер Қазақстан ... ... ... үшін ... жүріп-тұра алады.
Республикамыздың басқа аумақтарына 10 күннен асатын ... бару ... ... ... және жеке ... бұрынғы және жаңа болатын
жердегі шығу пунктін мерзімін және осы ... ... ... ... ішкі ... ... ... Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттік өтуі
Шетелдіктердің Қазақстан Республикасының аумағы арқылы ... елге ... жол, ... және ... ... ... өтуі ... Қазақстан
Республикасының транзиттік визалары, сондай-ақ үшінші елге кіру ... ... және ... ... ... ... станция, аэровокзал,автовокзалға келген сәтінен бастап санағанда 72
сағатқа дейін Қазақстан Республикасының аумағында көлік ауыстыру пунктінен
кету күні ... ... жол ... ... бар ... ... ... егер басқа халықаралық келісіммен белгіленбесе.
Шетелдік жүру бағытын өзгерту туралы өтінсе, ол облыс КҚПБ-на қазақстандық
транзиттік визасы бар паспортын және ... ... ... себепті,
сондай-ақ жоспарланып отырған бағыты мен шығар жолындағы тексеру-өткізу
пунктін көрсете ... ... арыз ... ... ... ... ... құралдарымен өтетін
шетелдіктер, оның ішінде автомобильмен ... ... ... ... қатынастары үшін ашық жолдармен
ғана жүреді [11].
Қазақстан Республикасының аумағы арқылы пойызбен ... ... ... ... ... ... сыртқа шығуларына
болады. Оларға станциядан тыс ... ... және ... жол вокзалынан)
кетуге рұқсат етілмейді.
Қазақстан Республикасының аумағынан транзитпен өтіп, осында 72 сағаттан
астам ... ... ... болған шетелдік тоқтаған сәттінен бастап ... ... ... ... ... үшін ішкі ... органдарында
рұқсат ресімдеулері қажет. Қазақстан Республикасының аумағында аялдауға
мәжбүрлік ... ... ... ... ... мүмкін:
пойыздың, автокөлік құралдарының, кеме немесе ұшақтың қозғалысына кедергі
болатын табиғи апаттарда немесе өзгеде себептерде;
қайсыбір бөлшектері сынған ... ... ... ... немесе
жол-көлік оқиғалары болғанда;
одан әрі жүру оның денсаулығына қауіп төндіретін ... бар деп ... ... ... Мұндай жағдайда науқастың жанында оның отбасы
мүшелері немсе онымен келе жатқан алып жүруші адамдар болуы мүмкін;
тораптық ... бір ... ... көлікке отырғызу кешіккенде.
Аялдауға мәжбүр болған жағдайлар шетелдік азаматтарға тек қала немесе өзге
елді мекен шегінде аялдау мәжбүрлігін ... ... жою ... ... ... ... ... темір жол көліктерінің қызметін пайдаланушы, аялдауға мәжбүр
болған шетелдіктерді тіркеуді ... ішкі ... ... немесе
аумақтық ішкі істер органдары жүргізеді.
Шетелдік аялдауына мәжбүрлікті тіркеу үшін ішкі істер ... ... ... ... жеке ... арыз береді. Тіркеу мерзімінің уақыты
аялдауға мәжбүр еткен себептерді жою үшін қажетті уақытпен белгіленеді.
Ауруханадағы шетелдіктердін ... ... олар ... ... ... отбасы мүшелерінің немесе оларды алып жүруші
адамдардың паспорттары тіркеу аялдауға ... ... ... бастап бір
тәулік ішінде шетелдік азаматты емдеуге ... ... ... ... мерзімге рәсімделеді.
Қазақстан Республикасының аумағында 72 сағатқа дейін аялдауға мәжбүр ... ішкі ... ... ... визасын ұзартпай-ақ Қазақстан
Республикасынан кетулеріне болады.
Шетелдіктерге Қазақстан Республикасында тұрақты ... ... ... Республикасында тұрақты тұрады деп оған рұқсат алған, ... ... ... ... ықтиярхатын алған шетелдік саналады.
Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға қалдыруға рұқсат ... ... ... алушы тұлғаның өзінің төлеуге шамасы келетіндігін ... ... есеп ... ... теңге = 1995840-00 теңге), Қазақстан
Республикасының Үкіметімен белгілеген тәртіп пен мөлшерде.
Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға қалдыруға ... алу ... ... ... қажет етпейді:
оралмандарға, яғни қазақ ұлтты шетелдіктерге немесе азаматығы жоқ
тұлғаларға, ... ... ... ... кезде (16 желтоқсан 1991
жыл) оның аумағынан тыс тұрған және ... ... ... ... ... ... ... ССР-і аумағында туған тұлғаларға,
туған кезде әкімшілік-аумақтық бөлінісіне сәйкес, ... ... ... ... азаматтығында болған болмағандығына қарамастан;
бұрын Қазақстан Республикасында немесе Казақ ССР-да тұрған, олар ... ... ... ... басқа жағдайлармен айырылғанына
қарамастан;
оралмандар және Қазақстан Республикасының немесе Казақ ССР-і туған, немесе
бұрын ... ... ... отбасыларының мүшелері, оларға
кіретіндер: балары (сонымен қатар асырап алынған ... ері ... ... ... туған апалары,ағалары, аталары, әжелері,
немерелері, олар бірге немесе бөлек келгеніне ... ... ... ... ... ... ... құжаттар
болып табылатын: адрес бюросының анықтамасы, тұрғындарды тіркейтін ... ... ... ... ... ... ... қызметін
растайтын), әскери билет, 1974 ... ... КСРО ... ... Қазақстан азаматының құжаттары, білім ... ... ... неке қыю ... ... балалардың
Қазақстанның аумағында туған куәліктері.
Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға құқық беретін құжаттар:
шетелдіктер үшін - ... ... ... ... ... жоқ ... үшін - ... тұруға қалдыру жөніндегі
мәселе оң шешілгенде ішкі істер органдары беретін азаматтығы жоқ адамдар
куәлігі ... ... ... тұрақты тұруға рұқсат беру туралы арызды
Қазақстан Республикасына уақытша келген ... ... ... жеріндегі
ішкі істер органдарына тікелей береді.
Шетелдік азаматтарды, азаматтығы жоқ ... ... ... тұруға қалдыру туралы материалдардар оларды толық көлемде бергеннен
кейін ғана қаралады.
Шетелдік азамат тұрақты тұруға ... алуы үшін ... ... қалалық,
аудандық ішкі істер органдарына және облыстың ІІД КҚПБ-на:
Арыз–сауалнама
Ол азаматы болған мемелкеттін жазбаша келісімін; ТМД елдерінің азаматтарына
онын орнына кету ... не ... ... тұрғылықты тұру үшін кетуге
рұқсатты растайтын басқа құжат жүреді;
Өмірбаянын;
Қолданыстағы паспортын немесе азаматтығы жоқ адамның құжатын;
Шетелдік ... ... ... ... ... ... ... келген кезенде белгіленген үлгідегі төлеу
мүмкіндігін растайтын ... баж ... ... ... ... 35х45 мм екі фотосуреті ұсынады
Шетелдіктерге немесе азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстан Республикасында
тұрақты тұруға ... ... ... ... ... ... күші ... келген иммигранттарға, сондай-ақ өздері иммигрант ... ... ... бойынша қылмыс жасағаны үшін қудаланушы иммигранттарға;
Жазасын өтеу орындарынан босатылған, қылмыс жасағанға дейінгі тұрақты
тұрғылықты жері ... ... ... ... ... қарсы қылмыс жасаған адамдарға;
Қазақстан Республикасында болатын кезенде өзінің өтеу мүмкіндігін растайтын
құжаттын ұсынбаған оралмандардан, бұрынғы отандарстардан, Қазақ ССР ... ... ... ... ... азаматтығында болған, сондай-
ақ жеңілдетілген тәртіппен Қазақстан Республикасы азаматтығын ... ... ... өзге ... ... ... ... Қазақстан Республикасы заңнамаларын
бұзғандарға;
Еларалық, ұлтаралық және діни араздыққа от салатын тұлғаларға;
Конституциялық құрылысты күш ... ... күш ... ... адамдарға;
Қазақстан Республикасының егемендігіне тәуелсіздігіне қарсы шығатын, оның
аумағының бірлктігне және бүтіндігіне қарсы шығуға шақыратын адамдарға;
Ауыр, аса ауыр қылмыстарды, ... ... ... үшін ... ... ... ... тұруға өтінген кезде өзі туралы жалған
мәліметтер берген немесе себепсіз керекті ... ... ... ... бермеген адамдар;
Бұрын Қазақстан Рспубликасы аумағынан тыс шығарылған адамдарға;
Қазақстан ... ... және ... ... ... ... ... қорғау үшін қажеттілігі болса.
Қазақстан Республикасынан уақытша кетіп көрсетілген алты ай ... ... ... ... ... алу үшін ... болып табылғаны Қазақстан Республикасы
азаматымен некелескендерге, егер сол неке қию заңды күшіне ... ... ... деп табылған жағдайда;
Қазақстан Республикасына келуге жарамсыз болып табылған ауруы ... ... ... ... жоқ ... куәлігін беруден бас
тарту Қазақстан Республикасының белгіленген заңнамалары ... ... ... ... ... шетелдiктердiң құқықтық жағдайы
туралы заңдар
Шетелдiктердiң құқықтық жағдайы туралы Қазақстан Республикасының заңдары
Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және ... ... ... ... мен ... ... ... келуiнiң, аумағында болуының, жүрiп-тұруының және Қазақстан
Республикасынан ... ... ... ... ... ... ... туралы заңдар
осы Заңнан және Қазақстан Республикасының басқа да заң ... ... ... ... ... ... ... Республикасының халықаралық шарттарымен де анықтала алады.
Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта ... ... ... ... онда ... ... ... Республикасындағы шетелдіктер мен азаматтығы жоқ
адамдар
Қазақстан Республикасының азаматтары емес және өзiнiң басқа ... ... ... ... бар ... ... шетелдіктер болып танылады.
Қазақстан Республикасының азаматтары емес және ... ... ... қатысты екендiгiнiң дәлелi жоқ адамдар азаматтығы жоқ адамдар
болып танылады. 
Қазақстан Республикасына келу
Егер Қазақстан Республикасының тиiстi тараппен ... ... ... ... ... ... ... өзгеше тәртіп
белгілемесе, шетелдiктер ... ... ... немесе оны
алмастыратын ... ... ... ... келу ... ... ... Республикасына келе алады.
Шетелдіктің Қазақстан Республикасына келуіне:
Ұлттық қауіпсіздікті, қоғамдық ... пен ... ... ... ету ... ... оның iс-әрекетi конституциялық құрылысты күштеп өзгертуге бағытталса;
Егер ол Қазақстан ... ... мен ... ... оның ... ... мен ... бұзуға шақырса;
Егер ол ұлтаралық және дiни араздықты тудырса;
Егер бұл Қазақстан Республикасы азаматтарының және ... да ... мен ... ... ... үшiн ... ... ол террористік немесе экстремистік ұйымдарға ... ... ... ... ... үшiн сотталған болса не оның іс-
әрекетін сот аса қауіпті рецидив деп таныса;
Егер ол Қазақстан Республикасында алдыңғы болған кезеңде ... ... ... ... ... үшін өзіне қолданылған жазаны ... жеке ... ... бойынша декларацияны табыс ету ... ... ... ... ... Республикасында
алдыңғы болған кезеңде ол мұндай декларацияны табыс етпесе;
Егер ол, ... ... ... Республикасында немесе Қазақ
Кеңестiк Социалистiк Республикасында туған ... ... оның ... адамдарды және олардың отбасы мүшелерiн қоспағанда, Қазақстан
Республикасының Үкiметi айқындайтын ... ... ... және одан кету үшiн ... ... бар ... туралы растауды
ұсынбаса;
Егер ол келу туралы өтiнiшхат жолдаған кезде өзi жөнiнде жалған мәлiметтер
хабарлаған ... ... ... құжаттарды Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгiленген мерзiмде табыс ... ... ... келу үшін ... ... ... ... болған кезде тыйым салынады.
Бұрын Қазақстан Республикасынан шығарып жiберiлген шетелдiктерге шығарып
жiберу туралы шешiм ... ... ... бес жыл бойы ... келуге тыйым салынады.
Қабылдаушы тұлғалардың шетелдіктерді Қазақстан Республикасына шақыру туралы
өтініштері, егер мұндай өтініш ... ... бір жыл ... ... ... келушілерді уақтылы тіркеу, ... ... ... ел ... ... ... құжаттарды ресімдеу
және болудың белгілі бір мерзімі өткеннен ... ... ... ... ету ... ... қабылдамағаны үшін жауапкершілікке
тартылса, қаралмайды.
Қазақстан Республикасына келу ... ... ... ... ... ... ... визаларын немесе оларға сәйкес келетiн басқа да ... ... ... ... және ... мекемелерi немесе
жекелеген жағдайларда ... ... ... ... ... ... бередi.
Егер Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында өзгеше көзделмесе,
қабылдаушы ... ... ... ... ... бұған
уәкілеттік берілген мемлекеттік органдарының рұқсаты виза беру үшiн ... ... ... ... қолданыстағы шетелдiк паспорттар ... ... ... уәкiлдiк алған мемлекеттiк органдары берген кету
визалары болған жағдайда сол ... ... ... ... ... елмен жасалған келiсiмде өзгеше тәртiп белгiленбесе немесе
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... Республикасынан кету шетелдікке мына жағдайларда: 
а) егер оны қылмыстық жауапкершiлiкке ... үшiн ... ... - ... ... ... егер ол қылмыс жасағаны үшiн сотталған болса - жазаны өтеп ... ... ... дейiн;
в) егер ол өзiне сот жүктеген мiндеттемелердi ... ... ... ... ... ... рұқсат етілмейді.
Шетелдiктiң Қазақстан Республикасынан кетуi ол Қазақстан ... ... жеке және ... ... ... ... ... мiндеттемелердi орындағанға дейiн кейiнге қалдырылуы
мүмкiн.
Транзиттiк жүрiп өту
Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзитпен жүрiп ... ... ... ... ... ... ... шекаралық
мекенiне транзиттiк жүрiп ... ... ... ... ... ... уәкiлдiк алған мемлекеттiк органдары берген
рұқсат болған жағдайда Қазақстан Республикасының аумағында тек Қазақстанның
транзиттiк визаларында көрсетiлген мекендерде ғана аялдай алады.
Құқық ... үшiн ... ... ... ... ... жасаған, әкiмшiлiк және басқа
құқық бұзған шетелдiктерге, ... ... ... ... ... жағдайларда, Қазақстан Республикасының
азаматтарымен бiрдей негiздерде жауапкершiлiк жүктеледi.
Қазақстан Республикасында болу және Қазақстан Республикасының
аумағы арқылы транзиттiк жүрiп өту ... ... ... ... яғни тұруға құқық беретiн
құжаттарсыз тұрған немесе жалған құжаттар бойынша тұрып жатқан, ... ... мен ... жер ... алудың белгiленген тәртiбiн
сақтамаған, өздерiне белгiленген болу мерзiмi өткеннен соң ... ... ... ... ... арқылы транзиттiк
жүрiп өту ережелерiн орындамаған ... ... ... ... ... ... тартылады. 
Шетелдiктердiң Қазақстан Республикасында болу және ... ... ... транзиттiк жүрiп өту ережелерiн өрескел бұзуы
Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген қылмыстық жауапкершiлiкке
әкеп соқтырады.
Қазақстан Республикасында болу ... ... ... ... ... ... бұзған шетелдікке оның
Қазақстан ... болу ... ... ... қысқартылуы
мүмкiн. Шетелдіктің Қазақстан Республикасында болу мерзiмi одан әрi болуы
үшiн ... ... ... да қысқартылуы мүмкiн.
Қазақстан Республикасының шегiнен қуып жiберу
Шетелдік мына жағдайларда:
а) егер оның iс-әрекетi мемлекеттiк қауiпсiздiктi ... ету ... ... ... ... ... ... болса;
б) егер бұл халықтың денсаулығы мен адамгершiлiк қасиетiн сақтау, Қазақстан
Республикасы азаматтарының және ... ... ... мен ... қорғау үшiн қажет болса;
в) егер ол Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзса;
г) егер Қазақстан Республикасының азаматымен ... ... оны ... ... ... ... үшiн ... болып табылып, заң
актiлерiмен белгiленген тәртiппен неке ... деп ... ... Республикасының шегiнен қуылуы мүмкiн. 
Шығарып жiберу туралы шешiмдi Қазақстан Республикасының бұған уәкiлеттік
берiлген мемлекеттiк органдары немесе сот қабылдайды. ... осы ... ... ... Республикасынан кетуге мiндеттi. Мұндай
жағдайда Қазақстан ... ... ... ... сот ... ... Республикасынан шығарып жiберiлетiн адамға бақылау
жасалына отырып, өз ... ... ... ... Егер өзіне қатысты
шығарып жiберу туралы ... ... адам ... ... ... Республикасының аумағынан кетпесе, ол прокурордың ... ... және ... ... ... ... тиіс. Бұл
орайда, шығарып жiберу үшiн қажет болатын мерзiмге ... жол ... ... Республикасының Yкiметi белгiлеген тәртiппен iшкi ... ... ... ... тәртібімен шығарып жіберу туралы сот шешімін орындауды жүзеге
асыратын ішкі ... ... ... ... ... ... өткізу пункттерінде шетелдікті немесе азаматтығы жоқ адамды
аумағына аталған адам шығарып жiберiлетiн шет мемлекет билігінің өкiлiне
ресми ... беру үшін ... ... шетелдікті немесе азаматтығы жоқ
адамды Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік ... ... ... ... ... және ... жоқ азаматтардың негізгі құқықтары, міндеттері
және жауапкершілігі
2.1 Халықаралық жеке құқық түсінігі, шетел азаматтарының құқықтары
Халықаралық жеке  құқық – құқықтық нормалар ... өте ... ... ол ... құқықтық қарым-қатынастарды реттеп отыратын халықаралық
сипаттағы ұғым. Халықаралық сипаттамағы қарым-қатынасушылар ... ... ... ... ... ... т.б. кіреді. Олар
бір немесе бірнеше мемлекет аумағымен байланыста. ... ... ... ... байланысқа мүліктік емес, сонымен қатар мүліктік емес қатынастар
отбасылық, еңбектік, процессуалды ... ... ... ... жеке ... нормалары халықаралық экономикалық және ғылыми-
техникалық ... ... ... ... уақытта халықаралық жеке құқықтың дамуына мынадай негізгі факторлар
әсерін тигізеді.
1. Шаруашылық өмірдің халықаралық ұйымдасуы (сауданың дамуы, ... ... ... ... ... ... ... соғыстың салдарынан шұғыл мекен жайларынан көшіру (яғни ол ... ... ... ... білім алуға, жұмысқа тұрғызу мақсатында;
3. Ғылыми – техникалық прогресс.
Халықаралық жеке құқықтың ... ... ... әр ... ... шағын фирмалардың іскерлік байланыстарын реттеп отыру.
Халықаралық жеке құқықтың реттеліп отыруы азаматтық-құқықтық сипатта, яғни
ол халықаралық өмірде ... ... Бұл ... ... ... еңбек және
процессуалды байланысты басқорып отырады.
Халықаралық жеке құқық – ғылыми тұрғыдан үш ... ... ... жалпы теориялық сұрақтар, осы ... ... ... ... ... ... ... процесстің  сұрақтарынан
тұрады. Қазақстанның тәуелсіздік алуына байланысты бірінші рет ... ... ... ... және оны ... ... меңгеру игерілді.
Халықаралық жеке құқық ерекше сипаттағы байланыстарды реттеп ... ... ... ... заңды және шетел тұлғаларының әрекеттері,
шетел азаматтарының мүлікке деген ... ... ... ол ... ... және ... Республикасының азаматтарының
мүліктік құқықтары жатады. Сонымен ... ... ... ... ... Қазақстан азаматтарының шетелдегі құқығын қорғау,
шетелдіктермен некеге отырудың ұйымдастырушылық – ... ... ... ... ... ... асуы т.б. жатады [8].
Барлық осы қатынастарды үш топқа бөлуге болады:
Құқықтық қатынасқа түсушілер болып шетелдің заңды ... ... ... ...... ... объекті Қазақстан Республикасының аумағында немесе
кез келген шетел мемлекетінде.
Реттеуші байланыстық негізі нақты заңды фактілер жатады.
Халақаралық жеке ... ... ... ... ... Бұл
нормалар қолданыстағы заңдылықтарды көрсетеді. Бұл құқық саласына ... ... ... ... ... жеке ... әр ... әр түрлі шешімін тапқан.
–       Ағылшын авторларының жұмысында олар құқықты таңдау сұрағы болып
есептелген.
–       Франция ... ... жеке ... ең ... ... норма
ретінде саналған.
–       Германияда заңгерлек халықаралық жеке ... ... ... ... ... тұжырымы халықаралық жеке құқықты азаматтық
құқықтық ... ... ... жағдайларды жатқызған.
–       Польшалық авторлар халықаралық жеке құқықты халықаралық азаматтық
процестегі сұрақтардың қосылуымен түсіндірген.
Халықаралық жеке ... ... әр ... ... құқықтық қатынастарды тудырған. Біріншіден “халықаралық» ұғымы
бұл мемлекетаралық, екіншеден шетел элементерінің байланысының ... ... ... халықаралық жеке құқық ұғымы совет авторларының
көзқарасы бойынша бөлінген. Біреулері халықаралық жеке құқықты ... ... ... ... деп тұжырымдаған. (С.Б. Крышев, М.А.
Плоткин, С.А. Голунский, М.С. Строгович, Л.Н. Галенская). ... ... ... ... жеке құқық – ұғымының  құрамына  азаматтық 
құқық кіреді деп  есептеген.
Халықаралық  жеке құқық пен  ... ... ... айырмашылығы
бар:
1. Байланыстарды реттеудегі  мазмұнның  әртүрлігі.  Халықаралық  құқықта 
бірінші  ... ... ... ... ... ... жеке ... азаматтық жеке  құқықтық  байланыстар ерекше  орын
алып,  халықаралық  сипатқа  ие  болған. Бұларға  мүліктік  ... ... ... ... ... ... ... субъектілері.  Халықаралық құқықта  баста субъекті  болып
мемлекет жатады.  Ал халықаралық жеке құқықта ... ... ... жеке тұлғалар,  сонымен қоса  субъекті  ретінде  мемлекет те ... ... ... ... ... ... ... көзі  болып 
халықаралық  келісім шарт жатады.
4. Құқықтың бұзылуына  байланысты  санкциялар  ... ... ... ... ... ҚР  тәуелсіз, суверенді мемлекет болғандықтан  ол халықаралық 
құқықтық  толыққанды субъектісі ... ... ... ... ҚР ... ... орын алып, басқа мемлекеттермен  өзара  байланыста. 
Халықаралық жеке құқық пен ... ... ... ... ... ... ... жеке құқықтың субъектісі 
бола алады.
Халықаралық жеке құқық оқу  пәні  болғандықтан,  өз ... ... ... ... ... жеке ... оқу курсы  екі бөлімге бөлінеді: жалпы және  ерекше.
Жалпы  бөлімі халықаралық жеке ... ... ... ... субъектілердің  құқықтық  жағдайы,  коллизионды  нормалар
қарастырылған.
Ерекше бөлімі  келесі  ... ... ... ... ... және ... ... бұзушылықтағы  міндеткерлік
авторлық және  патенттік  құқық
отбасылық құқық
мұрагерлік құқық
еңбек қатынастары
халықаралық азаматтық құқық
Құқықтың қайнар  көзі   қатарында оның  ... ... ... жеке құқықтың мазмұнында  оның  басты  қайнар көзіне Қазақстан
Республикасының Конституциясы, халықаралық ... ... ... ... т.б. ... Әр  ... ... жеке
құқықтың қайнар  көзі  бірдей  емес,  әр түрлі  болып келеді.
Халықаралық жеке құқықтың ішкі  ... ... ... ... ҚР-ң 
Конституциясы   жатады.  Қаулының  негізгі   бөлімі осы  құқыққа 
байланысты бөлімшесі ... ... YII ... ... жеке құқық нормалары  сонымен қатар ҚР-ң «Неке және ... ... ... ... ... ... элементтердің  құқықтық  қарым-қатынастарында  әрқашан  ... ... ол  ... шұғыл  шешу, қай  заң  қолдануға  жатады.
Халықаралық жеке құқықта материалды-құқықтық және  коллизияны  ... екі  ... ... норма ішкі  материалдық  құқықтық  нормамен бірлесе жүріп, 
азаматтық айналым  қатысушыларының  жүру  қалпын  үлгі  ... жеке ...... ... ... ... ... ретінде   қосыла отырып, ішкі   ... ... ... ... ... ... реттелу өте қажетті  болып ... ... ... ... ... үшін ... ... келтіру  жолын  қолдануда.  Осы әдісті  ... ... ... ... ... жеке ... құрамына  шетелдік  ... ... ... ... ... ... нормалар кіреді.
Коллизионды норма  — бұл екі   элементтен  ... ... ... ... норманың  көлемі  азаматтық-құқықтық сипаттағы ... – бұл ... ... ... ... заң түрін  көрсету.
Коллизиондық нормаларды  айырудың  ... ... ... ... ... ... ... және 
халықаралық  құқықтық нормалар
Коллизионды  нормалар ... ... және ... ... ... Императивті — бұл  ... ... ... жол ... ...... ... жасасудағы  екі жақтың  еркін көрсетеді.
Коллизионды  нормалар негізгі  және қосымша  болып ... ... ... олар ... ... ... ... және  жай   коллизионды  норма түрі  бірнеше  байланымдар  мен 
көрініс  табады.
Екі жақты коллизионды ... ... ... ... ... ... ... анықталған.
заңды тұлғаның  жеке заңдары: а/ азаматтық заңы; б/ мекен – жайы ... ... ... ... ... ... ... орынның заңдылығы
тудың заңы
еңбек қатынастарындағы  қолданылған заң
таңдалған келісім жасаушы  адаммен
некеге отыру  ... ... ... заңы
соттың заңы
Коллизионды  нормаларды  қолданудағы  ең күрделі  сұрақ  кері  қайтаруда.
Кері ... – бұл  ... ... ... таба ... ... ... -  сонымен  қоса  ... ... ... ... көрініс  табуы  тиіс.  Ұлттық тәртіп 
құқықтық қорғау,  әлеуметтік   қамсыздандыру  келісімшарттарын ... жеке ... ... ... ереже екі аспектіде 
қарастырылады.
Мемлекеттің  шекарадан  тыс ... ... өз ... ... қаралады.
Мемлекеттің  аумағында  жүрген  шетел азаматтарымен,  азаматтығы ... ... ... ... ... ... ... құқықтық  негізін 
құратын басты  құжат  болып 1948 жылы  жарық көрген «Адам құқығы  туралы 
жалпы ... ... ... Ал, 1959 ж. ... құқығы» декларациясы,
1959 ж. «Бала құқығының БҰҰ» Конвенциясы жарық ... ... ... ... ол ... ... ... қорғау отбасы  және  қылмыстық
іс, консульдік  конвенция, ... ... т.б. ... жеке
құқық шетелдік  элементтердің  некеге қатысты сұрағын реттеп отырады. Неке
– ол әйел адам мен еркек ... ... ... ... тұру ...
үшінші  адамның  келісімі, некелік  жасқа жету,  некеге тұрушы  адамдардың 
екі  жақты келісімі қажет.
Неке және ... ... ҚР-ң ... және ... ... ж.  ... реттеліп  отырады.  Осы  заңның  200 бабына сай ҚР
аумағындағы  некеге тұру  осы заңдармен  белгіленеді.
ҚР «Неке және ... ... 9 бап ... ҚР ... ... ... ... мен ер  адамның  екі  жақты  келісімі
заңда  көрсетілген жасқа жетуі /18 жас/
Осы ҚР заңдарды  ескере отырып  әртүрлі  қолайсыз  ... ... ... ... азаматтарын отбасылық, азаматтық,  қылмыстық  істен қорғау 
көзделген.  ҚР заңдары  консулдық некеге ... ... ... емес ... ... ... қалпы  әртүрлі  бекітілген.  ҚР аумағындағы 
некенің  бұзылуы  қазақстан заңдылықтарға  сүйене отырып  жүзеге асады.
Шетелде  ... ... ... неке ... ... сол 
мемлекетте  жүзеге  асырылады [13].
2.2 Шетел және азаматтығы жоқ азаматтардың әкімшілік ... ... ... ... ... Республикасының заңдары
Қазақстан Республикасының Конституциясына негiзделедi және ... ... ... ... мен ... ... Қазақстан
Республикасына келуiнiң, аумағында болуының, жүрiп-тұруының және ... ... ... айқындайды.
Қазақстан Республикасындағы шетелдіктер барлық құқықтар мен бостандықтарға
ие, сондай-ақ оларға ... ... ... ... ... шарттарында белгiленген мiндеттердiң бәрi ... ... ... мен халықаралық шарттарында қарастырылған
жағдайлар бұған жатпайды.
Қазақстан Республикасындағы шетелдіктер тегiне, әлеуметтiк және мүлiктiк
жағдайына, қай ... және ... ... ... ... дiнге көзқарасына, шұғылданатын қызметi мен оның ... ... ... бiрдей болады.
Шетелдіктердің өздерiнiң құқықтары мен бостандықтарын пайдалануы ... ... оның ... мен басқа адамдардың құқықтары
мен заңды мүдделерiне нұқсан келтiрмеуге тиiс және мұны ... ... ... белгiленген мiндеттерiн орындауынан бөлiп алуға
болмайды.
Тұрақты тұруға Қазақстан ... ... ... тәртіппен
рұқсат және тұрақты тұру құқығына құжат алған шетелдіктер ... ... ... деп ... Қазақстан Республикасында немесе Қазақ Кеңестік ... ... ... бұрын оның азаматтығында тұрған адамдарды және
олардың отбасы мүшелерін қоспағанда, ... ... ... ... берудің міндетті шарты мұндай рұқсатты алуға ... ... ... ... ... ... және ... өзінің
төлем қабілеттілігін растауы болып табылады.
Қазақстан Республикасында өзгедей заңды негізде жүрген, ... ... ... ... ... кодексіне сәйкес ауыр немесе
аса ауыр қылмыстар деп танылатын әрекеттер жасалуы ... ... ... ... Қазақстан Республикасында уақытша жүрген деп
есептеледі. Олар белгіленген тәртіппен ... және ... ... ... өткен соң Қазақстан Республикасынан кетуге міндетті.
Қазақстан Республикасындағы шетелдiктердiң ... ... ... ... ... ... мен ... сондай-ақ оларға Қазақстан Республикасының Конституциясында, ... ... ... ... ... бәрi ... ... заңдары мен ... ... ... ... ... ... тегiне, әлеуметтiк және мүлiктiк
жағдайына, қай ... және ... ... ... бiлiмiне,
тiлiне, дiнге көзқарасына, шұғылданатын қызметi мен оның ... ... ... ... ... өздерiнiң құқықтары мен бостандықтарын пайдалануы Қазақстан
Республикасының мүдделерiне, оның азаматтары мен ... ... ... заңды мүдделерiне нұқсан келтiрмеуге тиiс және мұны олардың Қазақстан
Республикасының заңдарына белгiленген мiндеттерiн орындауынан бөлiп ... ... ... ... және ... жүрген шетелдiктер
Тұрақты тұруға Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген ... және ... тұру ... ... ... шетелдiктер Қазақстан
Республикасында тұрақты тұрушылар деп танылады.
Оралмандарды қоныстандыру үшін ... ... ... келген этникалық
қазақтарды, Қазақстан Республикасында немесе ... ... ... ... ... ... оның азаматтығында тұрған адамдарды және
олардың отбасы мүшелерiн ... ... ... ... ... берудiң мiндеттi шарты мұндай рұқсатты алуға үмiткер адамның
Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен және мөлшерде өзiнiң
төлем қабiлеттiлiгiн растауы ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ оларға
қатысты Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексiне сәйкес ауыр немесе
аса ауыр ... деп ... ... ... ... ... танылған шетелдiктер Қазақстан Республикасында уақытша жүрген деп
есептеледi.
Олар белгiленген тәртiппен тiркелуге және ... ... болу ... соң ... ... кетуге мiндеттi. мерзiмi өткен соң
Қазақстан Республикасынан ... ... ... ... адам құқықтары бұзылуының құрбандары болған
шетелдiктерге баспана ... ... ... ... ... ... Республикасының Президентi
шешедi.
Еңбек қызметi және демалыс
Шетелдiктер Қазақстан ... ... бен ... ... ... еңбек
қызметiмен шұғылдана алады. Қазақстан Республикасы азаматтарының еңбек ... ... ... iске ... ... ... ... шетелдiктердiң Қазақстан Республикасында еңбек
қызметiн жүзеге асыруы жөнiндегi шектеулер белгiленуi мүмкiн. 
Шетелдiктер жекелеген қызмет орындарына ... ... ... ... ... бiр түрiмен, егер бұл қызмет орындарына тағайындау
немесе осындай ... ... ... Қазақстан
Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... тұратын шетелдiктер еңбек қатынастарында
Қазақстан Республикасының азаматтарымен бiрдей құқықтарды пайдаланады және
сол сияқты мiндеткерлiкте болады.
Қазақстан ... ... ... шетелдiктер жеке кәсiпкерлiк
субъектiлерi бола алады. Бұл ретте, заңды ... ... ... және ... ... ретiнде кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
азаматтарымен ортақ негiздерде демалыс алуға құқылы.
Денсаулық сақтау
Қазақстан Республикасының ... ... ... мен ... ... егер ... ... заңдарында және халықаралық
шарттарда өзгеше көзделмесе, денсаулық сақтау саласында ... ... ... мен бостандықтарды ... ... ... ... уақытша жүрген шетелдiктерге Қазақстан
Республикасының денсаулық ... ... ... көрсетiледi.
Әлеуметтiк және зейнетақымен қамсыздандыру
Қазақстан Республикасында тұрақты тұрып жатқан шетелдiктер әлеуметтiк және
зейнетақымен қамсыздандыру мәселесiнде Қазақстан ... ... ... және ... ... мiндеткерлiкте болады. 
Егер зейнетақы төлемдерi мен жәрдемақы тағайындау үшiн белгiлi бiр ... ... ... шетелдiктерге Қазақстан Республикасының заңдары мен
халықаралық шарттарында белгiленген негiздер мен ... ... ... ... ... ... үй құқығы, өзге де мүлiктiк және жеке мүлiктiк емес
құқықтар
Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын ... ... ... Қазақстан Республикасы азаматтарының құқықтарын пайдаланады
және солар сияқты мiндеткерлiкте ... ... ... жеке ... ... тұрғын үйге
(уақытша жүрген шетелдiктердi қоспағанда) және басқа ... ... пен өнер ... ашылған жаңалықтың, ... ... ... үлгiнiң авторлық құқығына, сондай-
ақ Қазақстан Республикасының заң ... ... өзге де ... және жеке ... емес ... ие бола
алады. 
Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдiктер өздерiнiң мүлiктiк
және жеке мүлiктiк емес ... ... ... ... ... ... уақытша жүрген шетелдiктер Қазақстан
Республикасының заңдары мен халықаралық ... ... ... тәртiпте мүлiктiк және жеке ... емес ... ... ... ... ... тұратын шетелдіктер және азаматтығы жоқ
адамдар ... ... ... ... ... ... Республикасының
азаматтарымен бірдей мектепалды, бастауыш, негізгі орта және ... ... ... ... ... Республикасында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ ... ... беру ... ... конкурстық негізде тегін
техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және ... ... ... ... ... егер олар осындай деңгейдегі әрбір білімді
бірінші рет алып тұрса, құқық беріледі.
Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру ... ... ... ... техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және ... ... ... білім алуына ... ... ... ... ... беру ұйымдарына қабылданған ... ... ... мен ... ие ... және ... мойнына алады.
Мәдениет жетiстiктерiн пайдалану
Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... жетiстiктерiн пайдалануға құқылы. Олар тарих
және мәдениет ескерткiштерiне, басқа мәдени құндылықтарға ұқыпты қарауға
мiндеттi.
Қоғамдық бiрлестiктерге ... ... ... ... шетелдiктер саяси мақсаттарды
көздейтiн саяси партиялар мен қоғамдық бiрлестiктерден басқа ... егер бұл ... ... ... ... ... ... құқылы.
Ар-ождан бостандығы
Қазақстан Республикасында жүрген шетелдiктерге Қазақстан Республикасының
азаматтарымен бiрдей ар-ождан бостандығына ... ... Дiни ... ... дұшпандық пен өшпендiлiктi ... ... және ... ... ... шетелдiктер Қазақстан Республикасының
азаматтарымен және басқа адамдармен некеге ... және оны бұза ... ... заңдары мен халықаралық ... ... ... ... бiрдей некелiк және отбасылық
қатынастардағы құқықтарды пайдаланады және мiндеткерлiкте болады. 
Тұрғын ... жеке ... ары мен ... ... Республикасындағы шетелдiктерге тұрғын үйiне, жеке басының ары
мен намысына тиiспеуге кепiлдiк берiледi.
Қазақстан Республикасының ... ... ... жер ... ... Республикасының шетелдiктердiң болуына рұқсат етiлген
аумағында ... ... ... және ... ... ... ... алады. Жүріп-тұрудағы және тұрғылықты жер таңдаудағы шектеулер, бұл
мемлекеттiк қауiпсiздiктi қамтамасыз ету, қоғамдық тәртiптi, ... мен ... ... ... ... ... ... да адамдардың құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау үшiн қажет
болғанда Қазақстан Республикасының бұған уәкiлеттiк ... ... мен ... ... ... ... ... өзгеше
көзделмеген болса, Қазақстан ... ... ... ... бiрдей негiзде салықтар мен алымдар салынады.
Шетелдіктердің құқықтарын қорғау
Қазақстан Республикасындағы шетелдiктер өздерiнiң мүлiктiк және ... емес ... ... үшiн ... және ... ... өтiнiш жасауға құқылы.
Шетелдiктер Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарында көзделгеннен
басқа жағдайларда, сотта Қазақстан Республикасының азаматтарымен ... ... ... ... ... ... шетелдiктер өкiлдi және басқа ... ... және ... сайлай да, сайлана да алмайды, сондай-
ақ республикалық референдумдарға қатыса алмайды.
Әскери мiндеттiлiкке қатыстылығы
Әскери мiндеттiлiк Қазақстан ... ... ... тұратын
шетелдiктерге қолданылмайды.
Құқық бұзғандық үшiн жауапкершiлiк негiздерi
Қазақстан Республикасының аумағында қылмыс жасаған, әкiмшiлiк және басқа
құқық ... ... ... ... халықаралық шарттарында
белгiленгеннен басқа жағдайларда, Қазақстан Республикасының ... ... ... жүктеледi.
Қазақстан Республикасында болу және Қазақстан Республикасының аумағы арқылы
транзиттiк жүрiп өту ережелерiн бұзғандық үшiн жауапкершiлiк
Қазақстан ... болу ... ... яғни ... ... беретiн
құжаттарсыз тұрған немесе жалған құжаттар бойынша тұрып жатқан, тiркелудiң
немесе жүрiп-тұру мен тұрғылықты жер ... ... ... ... өздерiне белгiленген болу мерзiмi ... соң ... ... ... Республикасының аумағы арқылы транзиттiк
жүрiп өту ережелерiн орындамаған шетелдіктер Қазақстан ... ... ... ... тартылады.
Шетелдіктердің Қазақстан Республикасында болу және ... ... ... ... ... өту ... өрескел бұзуы
Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген қылмыстық жауапкершiлiкке
әкеп ... ... болу ... ... ... ... туралы заңнаманы бұзған шетелдік оның
Қазақстан Республикасында болу ... ... ... ... ... ... Республикасында болу мерзiмi одан әрi болуы
үшiн негiздерi қалмаған жағдайларда да ... ... ... ... қуып жiберу
Шетелдік мына жағдайларда:
а) егер оның iс-әрекетi мемлекеттiк қауiпсiздiктi қамтамасыз ету ... ... ... ... ... келетiн болса;
б) егер бұл халықтың денсаулығы мен адамгершiлiк қасиетiн сақтау, Қазақстан
Республикасы ... және ... ... ... мен ... ... үшiн қажет болса;
в) егер ол Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзса;
г) егер ... ... ... ... тұруы оны Қазақстан
Республикасында тұрақты тұруға қалдыру үшiн негiз болып ... ... ... ... неке ... деп ... жағдайда
Қазақстан Республикасының шегiнен қуылуы мүмкiн.
Қуып жiберу туралы шешiмдi Қазақстан ... ... ... ... ... қабылдайды. Шетелдік осы шешiмде көрсетiлген
мерзiмде Қазақстан Республикасынан кетуге мiндеттi. Кетуден жалтарушылар
мұндай жағдайда ... ... ... ... және ... ... Бұл ... қуып жiберу үшiн қажет мерзiмге ұстап қалуға жол
берiледi. Олар ... ... ... ... тәртiппен iшкi
iстер органдарының арнаулы мекемелерiнде ұсталады.
Шетел азаматтары және азамттығы жоқ адамдар да ... ... ... ... және Қазақстан Республикасы азаматтарының
құқығындай ... ... ... ... ... ... ... де бар. Мысалы, олар мемлекеттік билік органдарын сайлай алмайды
және оған сайлана да алмайды, әскери ... ... ... ... ... алмайды, саяси мақсаттарды көздейтін қоғамдық бірлестіктер
құруға қақы жоқ. Олар Қазақстан Республикасының Қонституциясын ... ... тұру және орын ... үшін ... ... ... Бұл
талаптарды бұзғаны үшін жауапкершілікке (әкімшілік және қылмыстық) тартылуы
мүмкін. Дипломаттардың құқықтық ... ... ... ... 394 бабы ... ... ... жоқ адамның Қазақстан
Республикасында болу қағидаларын бұзуы болып табылады.
Шетелдiктiң ... ... жоқ ... Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгiленген тiркелу мерзiмдерiн не жүрiп-тұрудың ... жер ... ... сақтамауынан көрiнген Қазақстан
Республикасында болу ... ... он ... ... ... ... ... әкеп соғады.
Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген іс-әрекеттерді әкiмшiлiк жаза
қолданылғаннан ... бiр жыл ... ... ... он тәулiкке дейiнгi
мерзiмге әкiмшiлiк қамауға алуға әкеп соғады.
Шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ ... ... ... заңсыз
келуiнен, белгiленген мерзiмдерде қайтып ... ... ... ... не ... ... ... карточкасында көрсетiлген
мақсаттарға сай болмауынан, сондай-ақ нақты ... жерi ... ... ... ... ... сол сияқты ... ... ... ... жол жүру ... ... ... Республикасында болу қағидаларын бұзуы ... ... ... ... айыппұл салуға не он тәулiкке дейiнгi мерзiмге
әкiмшiлiк қамауға алуға әкеп соғады [9].
Қорытынды
Әр елде ... ... ... ... онда тұрып жатқан шетел
азаматтарының құқықтық жағдайынан өзгеше екені баршамызға ... ... ... бір мемлекет аумағына қатысты шетел азаматтары
құқықтарының кейбір ... ... ... табады. Мысал
ретінде айтар болсақ, кейбір мемлекеттерде жергілікті ... ... ... ... ... ... ... етулеріне қатаң
шектеулер қойылған [1].
Ал басқа мемлекеттерде этникалық тепе-теңдікті сақтау мақсатында ... мен ... ... ... ... ... ... белгіленеді.
Жалпы ереже бойынша, заң шетел азаматтарына мемлекеттік ... ... ... ... ... айналысуға және т.б. тыйым
салады. Ұлттық және мемлекеттік мүдделерді қорғаудың ... ... ... ... мүмкін, бірақ егер олар заң негізінде орындалатын
болса, ... әрі кең ... ... ... ... ... ... осылайша орын алуын Қазақстандағы шетелдіктерге
берілетін құқықтар мен бостандықтарды ... ... де ... ... ... адам мен ... ... Ата Заңымыз –
Қазақстан ... ... ... ... ... өз ... азаматтардың құқықтары мен
бостандықтарын бекітуде халықаралық құқықтың нормалары мен қағидаларына
сүйенеді. Қазақстанның ... ие ... ... ... айналуы,
оның көптеген мемлекеттермен дипломатиялық қатынастар орнатуына алып келді.
Осыған байланысты жылдан-жылға Қазақстан Республикасына әртүрлі ... ... ... ... орын ... Осы ... ... мемлекет
алдында оның аумағына келуші шетел азаматтары ... ... ... ие бола ... ... мәселелер кешені пайда болды. Бұл мәселе
тек теориялық қана емес, ... ... да ие ... ... ... ... ... кез келген мемлекет халықаралық-құқықтық
нормаларға сүйенетіні ... ... да ... құқық нормаларының
шетел азаматтарының құқықтық жағдайын реттеуге бағытталған кез келген ішкі
заңнама нормаларынан басым күшке ие болатыны белгілі. Бұл ... ... ... ... ... көрініс тапқан:
«Республика бекіткен халықаралық шарттардың ... ... ... және ... шарт ... оны ... үшін заң шығару ... ... ... реттерде тікелей қолданылады» [2]. «ҚР ... ... ... ... ҚР ... заңи күші бар ... 1995 ... Жарлығы азаматтардың үш санатын бөліп көрсетеді:
Қазақстан азаматтары;
Шетел азаматтары;
Азаматтығы жоқ ... ... ... ... басқа мемлекеттердегі ерекшеліктермен ұқсас
десе де болады. Қазақстанның азаматы ретінде тиісті құжаттық дәлелдемелері
бар тұлғалар танылса; Қазақстан ... ... емес және ... ... азаматтығына қатысты екендiгiнiң дәлелi бар ... ... ... ... ... танылады. 
Қазақстан Республикасының азаматтары емес және өзiнiң басқа мемлекеттiң
азаматтығына қатысты екендiгiнiң дәлелi жоқ адамдар ... жоқ ... ... ... ... мен ... ең көп көлеміне ие болса,
ең аз құқықтар мен бостандықтар көлеміне ... жоқ ... ие ... да ... ... ... ... Конституциясының 12-
бабының 4-тармағында: «Конституцияда, заңдарда және халықаралық шарттарда
өзгеше көзделмесе, ... мен ... жоқ ... ... үшін ... ... мен ... пайдаланады, сондай-
ақ міндеттер атқарады» [2], - деп көрсетілген.
ҚР аумағында заң бойынша шетел азаматтарына келесідей құқықтар беріледі:
еңбек қызметiне және демалысқа; 
денсаулық ... ... ... үй мен өзге де ... ... ... ... ие болуға;
білім алуға;
қоғамдық бірлестіктерге қатысуға;
мәдениет жетістіктерін қолдануға;
некеге тұруға және оны ... ... үшін ашық ... ... аумағында еркін жүріп-
тұруға;
ҚР заңнамаларымен бекітілген ... ... ... ... ... ... ... бостандығы кепілдендіріледі;
тұрғын үйге, ар-намысына және қадір-қасиетіне қолсұғылмаушылық ... ... ... ... ... ... туындаған барлық
міндеттерін атқарады, алымдар мен салықтар төлейді, ҚР-да әскери қызметке
тартылмайды, мемлекеттік өкілетті және өзге де ... ... ... дауыс бере алмайды және сайлануға құқығы жоқ, сонымен қатар ҚР
референдумдарына қатыса алмайды.
Қазақстан Республикасына шетел азаматтарының келу және оның ... ... ... ... ... ... туралы» 19 маусым 1995 ж. ҚР
Президентінің заңи күші бар ... ... ... ... мен ... Республикасынан кетуін тіркеудің тәртібі туралы»
12.12.1995 ж. № 301/249 ... 28 ... 2000 ж. №136 ... ... ... ... мен онда ... сонымен қатар
Қазақстан Республикасынан кетуінің ережелерімен», ҚР ... ... ... ... ... ... келу үшін ... азаматына,
негізінен, қолданыстағы төлқұжаты немесе оны алмастыратын құжаттарының
болуы жеткілікті.
Алайда қазіргі ... ... мен ... үрейлі әлеуметтік
нысаны – қылмыстардың халықаралық деңгейге ... ... ... онда ... ... ... өмірі, денсаулықтары мен мүлігіне
қауіп төндіруі жиілеп кетті [4]. Бір ... ... ... ... ... ... тауып жатқан жағдайлар аз емес. Сондықтан кез
келген мемлекет өз аумағына сырттан келетін ... ... ... ... болу мен одан ... ... немесе қандай жағдайларда келуге не
кетуге тыйым салынатынын заң жүзінде ... ашып ... ... келу ... ... мына жағдайларда рұқсат
етiлмеуi мүмкiн: 
а) мемлекеттiк қауiпсiздiктi қамтамасыз ету, қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... егер ол Қазақстан Республикасының егемендiгiне қарсы ... ... ... мен ... бұзуға шақыратын болса; 
б) егер ол мемлекетаралық, ұлтаралық және дiни ... ... егер бұл ... ... ... және ... адамдардың
құқықтары мен заңды мүдделерiн қорғау үшiн қажет ... егер ол ... ... үшiн ... болса немесе сот оны аса
қауiптi рецидивист деп ... ... егер ол ... Қазақстан Республикасынан қуылған болса; 
д) егер Қазақстан Республикасында бұрын болған кезiнде ... ... ... ... ... туралы заңдарды,
республиканың кедендiк, валюталық немесе өзге де ... оның ... ... ... егер келу туралы өтiнiш жасалған кезде ол өзi жайында жалған мәлiметтер
хабарлаған болса немесе қажеттi құжаттарды тапсырмаған болса ... ... ... оларға сәйкес келетiн ... ... ... ... және консулдық өкiлдiктерi немесе жекеленген
жағдайларда Қазақстан Республикасының бұған арнайы уәкiлдiк алған өкiлдерi
бередi. 
Қазақстан Республикасынан кету ... ... ... ... ... ... ... Республикасының бұған уәкiлдiк алған
мемлекеттiк органдары берген кету ... ... ... ... ... ... ... егер тиiстi елмен жасалған
келiсiмде өзгеше тәртiп белгiленбесе, Қазақстан Республикасынан кетедi. 
Қазақстан Республикасынан кетуге шетел азаматына мына ... ... егер оны ... ... ... үшiн ... болса - iстi
жүргiзу аяқталғанға дейiн; 
ә) егер ол қылмыс жасағаны үшiн сотталған болса - ... өтеп ... ... ... ... егер ол ... сот жүктеген мiндеттемелердi орындаудан жалтаратын болса -
мiндеттемелер орындалғанға дейiн; 
в) Қазақстан Республикасының заңдары белгiлеген өзге де ... ... ... Қазақстан Республикасынан кетуi ол Қазақстан Республикасы
азаматтарының, басқа жеке және заңды ... ... ... ... ... орындағанға дейiн кейiнге қалдырылуы
мүмкiн. 
Қазақстан Республикасының аумағында қылмыс жасаған, әкiмшiлiк және ... ... ... азаматтарына, Қазақстан Республикасының халықаралық
шарттарында белгiленгеннен басқа ... ... ... бiрдей негiздерде жауапкершiлiк жүктеледi. 
Қазақстан Республикасында болу ережелерiн бұзған, яғни тұруға құқық ... ... ... ... ... ... ... жатқан, тiркелудiң
немесе жүрiп-тұру мен тұрғылықты жер ... ... ... ... ... ... болу ... өткеннен соң кетуден
жалтарған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағы ... ... өту ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
заңдарына сәйкес әкiмшiлiк жауапкершiлiкке тартылады. 
Шетел азаматтарының Қазақстан Республикасында болу және ... ... ... транзиттiк жүрiп өту ережелерiн өрескел бұзуы
Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген қылмыстық жауапкершiлiкке
әкеп ... ... ... ... ... жағдайы туралы
заңдарды бұзған шетел азаматына оның Қазақстан Республикасында болу ... ... ... ... ... ... ... болу мерзiмi одан әрi болуы үшiн негiздерi қалмаған
жағдайларда да қысқартылуы ... ... мына ... Қазақстан Республикасының шегiнен қуылуы
мүмкiн: 
а) егер оның iс-әрекетi ... ... ... ету ... ... ... ... қайшы келетiн болса; 
ә) егер бұл халықтың денсаулығы мен адамгершiлiк қасиетiн сақтау, ... ... және ... адамдардың құқықтары мен заңды
мүдделерiн қорғау үшiн ... ... егер ол ... ... ... ... құқықтық жағдайы
туралы заңдарды, Қазақстан Республикасының кедендiк, валюталық немесе ... ... ... егер ... Республикасының азаматымен некеге тұруы оны Қазақстан
Республикасында тұрақты ... ... үшiн ... ... ... заң
актiлерiмен белгiленген тәртiппен неке заңсыз деп танылған жағдайда [6]. 
Қуып жiберу туралы ... ... ... ... уәкiлдiк
берiлген мемлекеттiк органдары қабылдайды. Шетел ... осы ... ... ... Республикасынан кетуге мiндеттi. Кетуден
жалтарушылар мұндай жағдайда прокурордың санкциясы бойынша ұсталуға ... ... ... Бұл ... қуып жiберу үшiн қажет мерзiмге ұстап
қалуға жол ... Олар ... ... ... белгiлеген
тәртiппен iшкi iстер органдарының арнаулы мекемелерiнде ұсталады. 
Азаматтық ... ... заң ... кейбір шектеулер
қойылатынына жоғарыда атап ... ... осы ... ... көңіл
аударған жөн. Айрықша құқықтық мәнге ие айғақ – ... ... ... ... ... ... ... тұратын шетел азаматтары;
және уақытша жүрген шетел азаматтары [3].
Шектеулердің көлемі Сіз осы екі топтағы шетел ... ... ... ... ... белгі не болып
табылады?» деген сұрақ туындауы ... Оған ... ... тұрақты тұрушылар деп, соған iшкi iстер органдарының берген
рұқсатын және шетелдiк азаматтың ... ... ... ... шетелдiк азаматтар танылады. Қазақстан Республикасында
өзгедей заңды негiзде жүрген шетел ... ... ... болатындар деп есептеледi. Олар белгiленген тәртiппен келген кезден
бастап санағанда 3 күн мерзім ішінде ішкі ... ... ... ... ... болу ... өткен соң Қазақстан Республикасынан
кетуге мiндеттi. 
Шетел азаматтарының орта есеппен алғандағы ... ... ... ... көлемі 4% болса, уақытша жүрген шетел азаматтарының
саны 96%-ға саяды [7]. ... ... ... ... ... ... ... мәселесімен жүргендер десе де болады. Жоғарыда атап
өткеніміздей, осы екі шетел азаматтары санаттары әртүрлі құқықтық мәртебеге
ие. Қазақстанда ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан азаматтарымен тең негізде құқықтарға ие болады,
мысалы: жұмысқа орналасуға, жылжымайтын ... ... ... Қазақстан
аумағында ұзақ уақыт болуға және т.б. Ал ... ... ... ... ... мен ... тұратын шетел азаматтарымен
салыстырғанда, құқықтары біршама шектелген.
Мысал келтіретін болсақ, олар ... ... ... болу ... бір ... ... ... Қазақстан аумағында компания ашатын
болған ... ... ... шетел азаматы жұмысқа орналасып, сол
еңбегіне жалақы алу үшін тек тиісті жұмыс істеуге арнайы ... ... ғана ... ... Егер тұрақты тұратын шетел азаматы, мысалы, Питер
Қазақстанда пәтер немесе өзге де жылжымайтын ... ... ала ... тек ... ғана ала ... жер учаскелерін қоспағанда), ал
уақытша ... ... ... ... заң ... оған ... жоқ. ... және сол секілді өзге де уақытша жүрген шетел азаматтарының ... ... ... ... ие бола алу ... шектелген. Ал
тұруға ықтиярлық алып, тұрақты тұратын шетел азаматы ... өзге ... ... оңай ... емес, әсіресе егер ол үшін дәйекті
себептер болмаса. Әрине, жылжымайтын мүлік және өзге де ... ... ... ... ... шетел азаматтарының іскерлік мүмкіндіктерін
шектейтіні даусыз. Сонымен бірге мұндай тең емес ... болу ... мен ... ... ... бизнестің тең емес қатысушыларына
айналдырады. Ал ... өз ... мен ... ... тағы бар.
Себебі бизнеспен айналысуда жылжымайтын мүлікті өз меншігінде ... ... ... ... алғанға қарағанда тиімді әрі ыңғайлы болып есептеледі.
Бірақ өкінішке орай, ҚР-да уақытша ... ... ... ... ... иемденуге тыйым салынғанына қарамастан, Қазақстан заңнамасы
оларға жылжымайтын мүлікке жанама ... ... ... десе ... [7]. ... сәйкес, тәжірибе жүзінде Қазақстандағы уақытша жүрген
шетел азаматтары жылжымайтын мүлікке әртүрлі ... ... ... ... ... ... шетел азаматы бизнесмен болса, ол жылжымайтын
мүлікті бизнеспен айналысудың құралы ретінде иемдене алады. ... ... ... ... мәні – ... ... ... жүрген
шетел азаматы осы жылжымайтын мүлікке қатысты келесідей әрекеттер жасауда
ешқандай кедергіге ұрынбайтындығын көрсетуге болады:
өзіне тиесілі ... ... ... иесі ... ... ... жағдайда оны сата алады;
жалға алған кездегі төлем ... ... ... ... ... әкімшілік және қылмыстық
құқықбұзу-шылықтардың қайнар көзіне айналып кетуі ... ... ... ... заң – ... деп ... ол ... көрініс тауып әрі
қатаң орындалса, аталған келеңсіздіктерге жол ... ... ... Л. В. Иностранные граждане (правовое положение). - М.: Российское
право, 1992. 
Қазақстан Республикасының Конституциясы, 30 ... ... ... азаматтарының құқықтық жағдайы туралы» ҚР Президентінің заңи ... ... ... Л. П. ... ... ... правовое положение в России //
Российская юстиция, 1997, № 6. - С. 45-47. 
Шетел ... ... ... мен Қазақстан Республикасынан кетуін
тіркеудің тәртібі ... ... ... ж. ... ... ... ... келуі мен онда болуы, сонымен
қатар Қазақстан Республикасынан кетуінің ережелері, 28 қаңтар 2000 ж. №136.
Правовой статус иностранцев в Казахстане // ... №8, 1999. - С. ... С.К. ... право РК. Учебник. – Алматы, 2003г.
«Көші-қон проблемаларын шешу, шектес мемлекеттерден ... ... ... ... білікті кадрлардың шетелдік еңбек нарығына
шамадан тыс кетуін болдырмау үшін ... ... ... ... ... - 2016 жылдарға арналған кешенді жоспар туралы», 31.12.2013
Қазақстан ... ... ... ... және ... ... жеке ... Қазақстан Республикасынан шетелге әкету,
жiберу және алдырту ... ... ... ... бекiту туралы,
27.07.1995
Қазақстан Республикасында заңсыз жүрген ... ... ... ... шұғыл шаралар қабылдау туралы, 17.04.1997
Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс iстеу үшiн ... ... ... ... мәселелерi туралы, 19.01.2012
Қазақстан Республикасында шетел азаматтарына және азаматтығы жоқ адамдарға
саяси баспана беру ... ... ... ... және оның сипаттамасы
туралы, 27.03.1997
Шетелдiк жұмыс күшiн тарту және шетелдiк ... ... ... ... жөніндегі есеп нысанын бекіту туралы,
24.07.2012
Алексеев С.С. Государство и ... ... ... М., ... С.С. ... ... М., 2003.
Алесеев С.С. государство и право. Начальный курс 3-е изд. М.: ... 2005 ... К.И. ... история государства и права. Учебное пособие. М.
«Манускрипт» 2004г
Зиманов С. Конституция и Парламент ... ... А., ... ... ... ... ... словарь.
Алматы. 2004г
Сапаргалиев Г.С. “Этапы становления конституционного ... ... А., ... С.Г. ... ... РК. ... 2002. С. 42
Теория государства и права. Курс лекций. Под ред. М. Н. Марченко. М. 2003г
Теория ... и ... Под ред. ... Г. Н. М., ... С.Г. ... ... РК. ... 2002г
Четвернин В.А. Понятия права и государства. М., 2003г
Ашеулов А.Т. , Г.А. ... ... ... за ... ... против личности. Алматы, Издательства КазГЮУ 2000
г.
Басик М.Г. , ... М.К. ... ... РК коментарии. Общая часть.
Алматы.
Братусь С.Н. Юридическая ... и ... ... 1976 ... М.А. Гражданская правовая ответственность за пречинение вреда.
Теория и практика 1986 г.
Бризиский. О ... ... ... 1989 ... В.В, ... И.Н. Гражданско-правовая ответственность.1998 г.
Варул В.А. Вина как ... ... ... ... 1986 г.
Грибанов В.П. Ответственность за нарушение гражданских прав и обязанностей.
Москва 1973 г.
Егоров Н.Д. Причинная связь как ... ... ... ... 1981 ... А.С. ... в коммерческом обороте. Москва 1991 г.
Маркова М.Г. Основы гражданского права
Майлин Н.С. Правонарушение, ... ... ... ... 1985
г.
Пугинский Б.И. , Сафиуллин Д.Н. Правовая экономика, проблемы становления.
1991г.
Сергеева А.П. Гражданское право. Под ред. ... ... ... ... 1996 ... Республикасы «Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы» кодексі Алматы
2014 18 ақпан
«Бұқаралық ақпарат құралдары ... ... ... 1999 ... ... ... айыру орындарынан ... ... ... туралы ҚР Заңы 01.17. 2014ж.
«Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ... ... ... ... мен шарттары туралы» Қазақстан Республикасының
2013 жылғы 03 шілдедегі Заңы 
«Жазаны орындауда, ... ... ... және бас
бостандығынан айыру орындарынан босағандарды бақылауда заңдылықтың
сақталуына прокурорлық ... ... ... ... Бас ... 2012 ... 13 тамызындағы №93 бұйрығымен
бекітілген.
«Қылмыстық-атқару жүйесінің кейбір ... ... ... Ішкі ... ... 2012 ... 29 ... № 182 Бұйрығы
Шағатаев Қ.К. Ішкі істер органдары қолданатын әкімшілік-процессуалдық
шаралар: ... ... ... – 2002. 95 ... тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі Заңтану. ҚР
Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі. ... ... ... ... ... часть. Москва. 2000 г.
Административная деятельность ОВД. ... Под ред. ... А.П., М.1999 г., ... часть.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің ар-намыс кодексі туралы
ҚР Президентінің Жарлығы, 01.10.2013ж.
Қазақстан ... шет ел ... ... ... ... ... ... 10.12.2013ж.
Постановление Правительства РК от 28.01.00г. Отдельные вопросы правового
регулирования пребывания иностранных граждан в РК, 29.04.2011г.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 73 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғалардың құқықтық жағдайы20 бет
Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтары және азаматтылығы жоқ тұлғаларғалардың құқықтық жағдайы57 бет
Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың құқықтық жағдайы16 бет
Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың құқықтық жағдайы туралы6 бет
Қазақстан Республикасындағы шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардың құқықтық жағдайына байланысты мәселелер70 бет
Валюта қатынастары және валюта жүйесі25 бет
Жалған ақша немесе бағалы қағаздар жасау және өткізу9 бет
Халықаралық оқу туризмінің теориялық аспектілері72 бет
Қазақстан Республикасындағы шетелдік азаматтардың халықаралық жеке құқық саласындағы құқықтық жағдайы16 бет
Әкімшілік құқықтың пәнінен дәрістер43 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь