Кентау жэо-ның жаңа техникалық қондырғыларының энергетикалық көрсеткіштерін есептік зерттеу

1 Мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 1.2
1 Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4.5
1.1 Кентау ЖЭО.5.тің қысқаша сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 6
1.2 Ауа райының табиғаттық мінездемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6.7
1.3 Сумен қамтамасыздандыру жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 7
1.4 ЖЭО.5.тің негізгі қондырғылары және цехтардың қысқаша сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.5.1 Қазандық цехы туралы мәлімет 8.9
1.5.2 Шығырлық цех жұмысы 10
1.5.3 Ауаға шығарылатын зиянды заттар қалдықтарының тасталынуы ... .. 11.16
2 Шығыр цехтағы жұмыс шарттарының анализі 17.19
1.6 Жылулық сүлбе есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13.18
2.2 Сурет 1 Күлұстағыш сүлбесі. Шығыр қондырғыларынан шығатын шуды есептеу әдісі 20.22
2.3 Жылуэнергетикалық қондырғылардың дыбыс толқындарының жиілігі
23
2.4 Еңбек шартын жақсарту және шу мен микроклиматтан қорғау шараларын өңдеу 24
2.5 Шудан қорғану шаралары 24.25
3 Станцияның электрлік бөлімі 25.27
3.1 Электр энергетикалық жүйенің байланыс сұлбасына түсініктеме 28.34
4 Жылу электр орталығының құрылым схемасының (алдын.ала) екі нұсқасын құру. 35.36
4.1 Бірінші нұсқа үшін деректер. Бірінші нұсқадағы қуат ағындары (перетоки, асқын ағындар) 37.38
4.2 Екінші нұсқа үшін деректер. Екінші нұсқадағы қуат ағындары 39.40
4.3 Апаттық режим (1 нұсқа) 40
4.4 Қай мезгілде генереторлар ең көп қуат бере алатынын анықтау 40
5 Күштік трансформаторларды таңдау 41.42
6 Бірінші нұсқадағы күштік трансформаторлардың жылдық электр шығынын анықтаймыз 42.43
7 Екінші нұсқаның генераторларының қай мезгілде ең көп қуат бере алатындығын анықтау. 43
8 Екінші нұсқаға күштік трансформаторларды таңдаймыз 43
9 Екінші нұсқа үшін күштік трансформаторлардың жылдық электр шығынын анықтау. 44.45
10.1 Экономикалық бөлім . Технико.экономикалық салыстырманы жүргізіп, ең үнемді және ыңғайлы нұсқаны таңдап алу. 45
10.2 Өндірістің жылдық шығыны 45.46
10.3 Есептік шығынды және нұсқаны таңдау 46
11 Есептік шығынды және нұсқаны таңдау 47.51
11.1 Есептік шығынды және нұсқаны таңдау 51.54
12 35кВ.тың ТҚ үшін ажыратқыштар мен айырғыштарды таңдау. 55
12.1 Соққы тогын анықтаймыз. 55.62
13 Өміртіршілік қауіпсіздігін қорғау 63
13.1 ЖЭО.5 .ның құрылымдық цехтағы еңбек шартын талдау 64.68
13.2 Еңбек жағдайын жақсарту бойынша шараларды әзірлеу 68.69
13.3 Төменгі кернеулі қонырғылардың электр қауіпсіздігі мәселелерін өңдеу (нөлдеу есебі) 70
14 Қорытынды 71
15 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 72
Қазақстан қайраттық дамуының негізгі мәселесі - электрлік қуатын өсіріп тәуелділігін жою мен электрлік пен жылулықты тиімді өндіріп, тұтынушыларды сапалы қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау.Салынатын электр қондырғылар эксплуатациясының қауіпсіздігін, өндіріс мекемелеріндегі өндірілген энергияны беру, орналастыру мен тұтыну, жоғары үнемділік және сенімділікпен өндірілу керек. Осыны қамтамасыз ету үшін энергетиктер қолданылатын кернеудің барлық сатысында жоғары кернеудің тұтынушыға барынша көп жақындауына байланысты электр энергиясын орналастырудың сенімді және үнемді нұсқасын дайындау қажет.
Электр энергиясын пайдаланушыларының қауіпсіздігін сақтау мақсатымен электр энергиясының қабылдағыштары (қыздырғыш қыл сымды шамдар, электр қозғалтқыштары т. б.) төменгі кернеуде (110-380 В) жұмыс жасауға есептеледі. Оның үстіне жоғарғы кернеу кезінде ток жүретін бөліктер өзара күшті оқшауламаланған болуы керек, бұл аппараттар мен аспаптар конструкциясын күрделілендіруге тура келеді.
Сондықтан энергия берілісінде қолданылатын жоғарғы кернеумен қабылдағыштарды тікелей коректендіруге болмайды. Ол үшін энергия қабылдағыштарға энергияны төмендеткіш трансформаторлар арқылы береді. Трансформаторлар іс жүзінде өндірілген электр энергиясын үлкен қашықтыққа беру, энергияны қабылдағыштар арасында тарату үшін және әртүрлі түзеткіш, күшейткіш т. б. құрылғыларда кеңінен қолданылып отыр.
Электр энергиясын электростанциядан оның тұтынушыларына берерде, өткізгіш сымдар арқылы өтетін ток күшінің үлкен маңызы бар. Токка байланысты электр энергиясы берілетін желі сымының қимасы таңдап алынады. Сым қимасы бойынша оның құны және оларда болатын энергия шығыны анықталады.
1. Непорожний П.С., Обрезков В.И. Введение в специальность: гидроэлектроэнергетика. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 261 с.
2. Стырокович М.А., Шпильрайн Э.Э. Энергетика проблемы и перспективы. – М. : Энергия, 1981.-38с.
3. Твайделя Дж., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии.- М.: Энергоатомиздат, 1990.-73с.
4. Дэвинс Д., Энергия. – М.: Энергоатомиздат, 1985.-95с.
5. Рыжкин В.Я. Тепловые электрические станций. - М.: Энергия, 1987.-328с.
6. Хожин Г.Х. Электр станциялары мен қосалқы станциялар. Оқулық –Алматы «ғылым» ғылыми баспа орталығы. 2002.-312б.
7. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станции и подстанции – М.: Энергоатомиздат, 1987.-125с.
8. Хожин Г.Х. Электрическая часть электростанций. Учебное пособие АЭИ, Алматы, 1996.-84с.
9. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электрических станций и подстанций. М.: Энергоатомиздат, 1986г.
10. Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования: Учебное пособие для вузов – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989г.
11. Баклашов Н.И., Китаева Н.Ж., Терехов Б.Д. Охрана труда на предприятиях связи и охрана окружающей среды. – М.: Радио и связ, 1989.-65с.
12. Сейсембаева Х.Т. Пылегазоулавливающие усройства, Алматы, 1999г.
13. Безопасность жизнедеятельности. Защита от производственного шума. Методические указания к выполнению дипломного проекта. Алматы, 1995г.
14. Холодильные установки. – М.: ВО Агромиздат,1991.-455с.
15. Андрющенко А.И. Основы термодинамики циклов тепло – энергетических установок. – М.: Высшая школа, 1977.-232с.
16. Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика. – М.: Энергия, 1974.-392с.
17. Лебедев П.Д., Щукин А.А. Теплоиспользующие установки промышленных предпритий. – М.: Энергия,-1970.-238с.
18. Харченко.Н.В. Индивидуальные солнечные установки. –М.: Энергоатомиздат, 1991.-208с.
19. Такибаев.Ж.С. Физические основы солнечно-водородной энергетики: Учебное пособие для студентов. –Алма-Ата, Рауан, 1992.-176с.
20. Темірбаев Д.Ж. Отынды үнемдеу және мекенқорғау жылутәсілдері: Оқу құралы. - Алматы: АЭжБИ, 1998.- 108 б. (5,8 б.т.).
21. Темирбаев Д.Ж. Высокоэффективные методы перевооружения ТЭУ // Труды 2- международной НТК «Энергетика, телекоммуникации и высшее образование в современных условиях».- Алматы: АИЭС, 2000, с. 29-31.
22. Темирбаев Д.Ж., Токиров К.А. К парогазовой модернизации Жезказганской ТЭЦ // Там же, с. 33.
23. Темирбаев Д.Ж., Кашабаева А.Т. К повышению эффективности ГТЭС // Там же, с. 34-35.
24. Темирбаев Д.Ж. Парогазовый цикл высокотемпературной ГТУ (ПГТУ) // Труды 4- международной НТК «Энергетика, телекоммуникации и высшее образование в современных условиях».- Алматы: АИЭС, 2004, с. 75-78.
25. Темирбаев Д.Ж., Белиловский Ю.Б., Маршак Ю.Л. Вертикальная прямоугольная топка // А.с. № 1 040 275 (СССР). Опуб. 07.09.83. Бюл. № 33 (0,05 п.л.).
26. Соколов Е.Я., Бродянский В.М. Энергетические основы трансформации тепла и процессов охлаждения: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. – М.: Энергоиздат, 1981. – 320 с.
        
        ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ
Кентау ЖЭО-ның жаңа техникалық қондырғыларының энергетикалық көрсеткіштерін
есептік зерттеу
МАЗМҰНЫ
|1 |Мазмұны |1-2 |
| ... |
| ... | |
|1 ... |
| ... | ... ... ЖЭО-5-тің қысқаша |6 |
| ... | ... |Ауа ... табиғаттық |6-7 |
| ... | ... ... ... |7 |
| ... | ... ... негізгі қондырғылары және цехтардың қысқаша |8 |
| ... |
| ... | ... цехы ... мәлімет |8-9 ... цех ... |10 ... ... ... ... ... тасталынуы ...... |11-16 |
|2 |Шығыр цехтағы жұмыс шарттарының анализі |17-19 ... ... ... |13-18 |
| ... |
| ... | ... ... 1 Күлұстағыш сүлбесі. Шығыр қондырғыларынан шығатын шуды |20-22 |
| ... ... | ... ... қондырғылардың дыбыс толқындарының жиілігі |23 |
| | | ... ... ... ... және шу мен ... қорғау шараларын|24 |
| |өңдеу | ... ... ... ... |24-25 |
|3 ... ... ... |25-27 ... ... ... ... ... сұлбасына түсініктеме |28-34 |
|4 |Жылу ... ... ... ... ... екі |35-36 |
| ... құру. | ... ... ... үшін деректер. Бірінші нұсқадағы қуат ағындары |37-38 |
| ... ... ... | ... | ... ... үшін ... Екінші нұсқадағы қуат ағындары |39-40 |
|4.3 |Апаттық режим (1 нұсқа) | 40 ... |Қай ... ... ең көп қуат бере ... ... | 40 |
|5 |Күштік трансформаторларды таңдау |41-42 |
|6 ... ... ... ... ... ... |42-43 |
| ... анықтаймыз | |
|7 ... ... ... қай мезгілде ең көп қуат бере |43 |
| ... ... | |
|8 ... ... ... ... таңдаймыз |43 |
|9 ... ... үшін ... ... ... электр |44-45 |
| |шығынын анықтау. | ... ... ... . ... ... ... |45 |
| |ең ... және ыңғайлы нұсқаны таңдап алу. | ... ... ... ... |45-46 ... ... ... және нұсқаны таңдау |46 ... ... ... және нұсқаны таңдау |47-51 ... ... ... және нұсқаны таңдау |51-54 ... ... ТҚ үшін ... мен айырғыштарды таңдау. |55 ... ... ... анықтаймыз. |55-62 ... ... ... қорғау |63 ... ... -ның ... ... ... ... талдау |64-68 ... ... ... жақсарту бойынша шараларды әзірлеу |68-69 ... ... ... қонырғылардың электр қауіпсіздігі мәселелерін |70 |
| |өңдеу ... ... | ... ... |71 ... |Пайдаланылған әдебиеттер |72 |
| ... ... ... ... ... мәселесі - электрлік қуатын
өсіріп тәуелділігін жою мен ... пен ... ... өндіріп,
тұтынушыларды сапалы қамтамасыз ету және қоршаған ортаны қорғау.Салынатын
электр қондырғылар ... ... ... ... энергияны беру, орналастыру мен тұтыну, жоғары
үнемділік және сенімділікпен өндірілу керек. Осыны қамтамасыз ету ... ... ... ... ... жоғары кернеудің
тұтынушыға барынша көп ... ... ... энергиясын
орналастырудың сенімді және үнемді ... ... ... ... ... ... сақтау мақсатымен
электр энергиясының қабылдағыштары (қыздырғыш қыл ... ... ... т. б.) ... кернеуде (110-380 В) жұмыс жасауға
есептеледі. Оның үстіне жоғарғы кернеу ... ток ... ... ... оқшауламаланған болуы керек, бұл аппараттар мен ... ... тура ... ... ... қолданылатын жоғарғы кернеумен
қабылдағыштарды тікелей коректендіруге болмайды. Ол үшін ... ... ... ... ... ... іс жүзінде өндірілген электр энергиясын үлкен ... ... ... ... тарату үшін және әртүрлі түзеткіш,
күшейткіш т. б. ... ... ... ... ... ... оның тұтынушыларына берерде,
өткізгіш сымдар ... ... ток ... ... ... бар. Токка
байланысты электр энергиясы берілетін желі сымының қимасы таңдап алынады.
Сым қимасы бойынша оның құны және ... ... ... ... ... ... негізгі жолдары АЭжБИ-де ұсынылып зерттелуде. ЖЭС-тердің
электрлік қуатын өсіріп ... ... ең ... ... ... бу
газды және жоғары ... ... ... ... жаңарту немесе жаңа схемасын дайындап қажетті құрал-жабдықтардың
сипаттамасын зерттеу.
ЖЭС-ның электрлік пен жылулықты ... ... ... ... ... қамтамасыз ету мақсатында дұрыс бейдәстүрлі
әдістер мен зерттеулер ... ... ... Қоршаған ортаны ластайтын
зиянды қалдықтардың ... ... ... және жылулық
сорғылардың сипаттамаларын ... ... ... ... тің ... ... ... немесе жаңартудың жолдары
– ол оттықтарын тиімді ұйымдастыру.
Мұнымен қатар мекенқорғау және тіршілік ... ... ... ... ... үнемиеттік тиімділігінің есебі қаралды.
Электр қондырғылардың қысқа тұйықталу тоқтары есептелініп, барлық
коммутациялық ... тоқ және ... ... ... мен тоқ ... ... құрылғылары таңдалынады.
Трансформаторлардың қуаттарын есеп арқылы ... оның ... ... бірінғай жүйеге келтірілген. Осындай параметрлерін
есептеу арқылы қайсысының үнемді екені анықталды. Автотрансформаторлардағы
энергияның жылдық шығынын ... ... қай ... көп
пайдалануға болатыныдығын дәлелдеп сенімге көз ... ... ... жобалаудың басты мәселесі – олардың сенімділігі мен
үнемділігінің жоғарғы сатысын қамтамасыз ету. ... ... ... ғылым мен техниканың ең жаңа жетістіктерін ... ала ... ... ... ... ... 3 ... технико-экономикалық дәлелдеме, техникалық жоба, жұмыстық
сызбалар. ... ... ... ... қауіпсіздігін,
сенімділік пен үнемділікті қамтамасыз ету ... Бұл ... ... бұл ... ... ... көмегімен жүзеге
асырылады.
І. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1. 1 КЕНТАУ ЖЭО-5-ТІҢ ... ... 1934 жылы ... іске ... 1951 ... бастап, 1967
жылға дейін үш рет кеңейтілді. Станцияның қазіргі ... ... 28 МВт пен ... ... 94,9 Гкал/сағаттына тең.
Жылуды тұтынушыларға Кентау қаласындағы ... ... ... ... ... мен ... завоттары, тігін фабрикасы)
мен қаланың әкімшілік ... ... және ... қаласының тұрғын 334
үйлері жатады. Қысқы мерзімде электрлік жылулық жүктеме сызбағымен және ең
үлкен жылулық ... ... ... жүктемелер келесі түрлермен анықталады. Кәсіпорын үшін: бу мен
ыстық су жылытуға, ... ... ... ... ... ... ... үй мен шаруашылық үшін: ыстық сумен жылытуға, желдетуге, ыстық
сумен қамтамасыз етіледі.
ЖЭО-5-тің ең үлкен жүктемесі бойынша отын теңестігі мен отын ... ... ... ... – 93 %, ... – 7 ... ... уақытта: көмірдің – 100 %.
Станция төрт бөлімнен құрылған.
Ст. №3, ПР-5-35-10-1,2 ... ... ... жылулық қуаты 33 Гкал/сағ.
Ст. №4, П-6, электрлік қуаты-6000 кВт, ... ... 31,1 ... №6, ... қуаты 8500 кВт,жылулық қуаты 30,8 Гкал/сағ.
Ст. №7, ПР-10-35/2,5, электрлік қуаты 10000кВт,жылулық ... ... жыл ... ... 100 млн. ... ... қуаты өндіріледі.
Газ тәріздес зиянды заттар - күкірт пен азот тотықтары, сутегілері
ұсталынбайды.
Көмірдің жағылуындағы азот пен ... ... ... ... Жылу ... күкірт пен азот тотықтарының шоғырларын
төмендету үшін, 1991 жылдан бастап, оттыққа ауа ... ... ... қорғау шаралар жоспарында, ЖЭО ПРП ЮКЭР-мен ... ... ... ... ... ұстағыштарының ПЖЕ-сін 90%-ға дейін
жеткізбек.
1.2.АУА РАЙЫНЫҢ ТАБИҒАТТЫҚ МІНЕЗДЕМЕСІ
Кентау ЖЭО-5 аймағы Каратау тауының оңтүстік ағынды жазық ... ... оң ... ... таңдағысы мен жобаланып отырған ғимарат күшті тасты бөлік
баурайында орналасқан.
Бұл ... жазы ұзақ және ... - ... құрғақтанып тұрады, ал қысы
жұмсақ болады. Жылу мезгілінің ... - ... ... ... ... метеостанциясында 275 күнге тең болып келеді.
Түркістан метеостанциясында ауаның жылдық орта температурасы 12,1 0С-
ге тең. Қаңтар айы ең суық ай ... ... сол ... орта ... 60С, ал ... ең кіші ... ... 380С. Ең ыстық ай-ол шілде айы,
айлық орта температурасы 28,60С, толық ең үлкен шамасы 460С.
Жауынның көп ... ... ... ... ... 178 ... дейін жауады, ал ... ... 470 ... дейін, сол таулы
аймақтардың ең жоғары нүктелерінде, яғни 1800 м ... ... - 750 ... ... ... жауынның екі ең үлкен белгісі бар, ... ... ... күз ... ... ... көп ... болуы
наурыз, сәуір айлары болып келеді, жаздың жылдық соммасы ең аз дегені 5-7%-
ға тең. Қыс пен көктем ... ... ... ... ... тең.
Жазықтық аймақтарында жел бағыттары солтүстік және солтүстік-шығыс
бағыттарында ... Ал ... ... жел ... ... болып келеді.
1.3 СУМЕН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ ЖҮЙЕСІ. ГИДРОЛОГИЯЛЫҚ ШАРТ.
Қарашық (Қантағы-Қарашық) өзені ... ... ... ... ... бағытына қарай ағып,бірақ оған жетпей, Қантағы
өзенімен қиылысып, соған ... ... ... ... 31 км, су ... ... км2 ... су жинаушы ауданның биіктігі H-960 м-ге тең, ... ылди ... ... тең.
Құрылыс аумағында Қарашық өзенің V-тәрізді түрінде болып келеді. Осы
жазықтықтың баурайы күшті, кейбір жерлері жарлы болып ... ... ... тез ... ... ұшырайды.
Қарашық өзенің негізігі қорегі мерзімдік ... ... ... ... ... ... белгісіз мөлшерде қарлары ақпан айының,
яғни қыстың жылы айында ери бастайды. Қарашық өзені сұйық ... ... ... ... ... ... тез су мөлшерінің
жоғарлауы ең үлкен шығынға әкліп соғады. Қардың тез ... мен ... ... ... айында өзен тапшылықтан, жерасты қоректенуіне кетеді, ... ... ... ... да ... ... мен май ... жылдық
ағынның 94%-н құрайды.
Әдетте, су шығысының ең үлкені наурыз айында байқалады, ал ақырындап
сәуір мен ақпан ... ... ... ... ... ... мен ... өзенің келтірілген
ең тиімді бағдары су ауданындағы судың ең биік меншіктігі М-4,6 л/с ... де ... ... су ... ... ... ... H-950 м.
ЖЭО-5-тің сумен қамдау көзі Қарашық су ағардың Қантағы су құбырлық
суы болып табылады. Кентау қаласындағы ЖЭО-5 желілік суды ... ... ... ... ... ... ОНСN4 ... 3 қайтарушы
сорғылармен жүзеге асырылады. Әрбір сорғыларда 3 сорғыдан орналасқан. Екі
сорғы жұмыс істеуде, ал біреуі қосалқы. ... ... ... ... ал ... қозғалтқыштың қуаты 75 кВт. Осы ... су ... ... ... ағыны газбен салқындалытын
өндіргіштіктерді және шығыр қондырғылардың шықтағыштарын салқындату үшін
шығыр ... ... ... ... ... және ... ... қалалық
бу құбырлық су қондырғылардың подшипниктерін салқындату үшін ... 4 ... ... ... ЖӘНЕ ... ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ
Кентаулық ЖЭО-5-те төрт негізгі цехтар жұмыс істейді: отын тасымалдаушы
цех, қазандық цех, ... цех пен ... цех және ... су ... ... ЦЕХЫ ... ... тасымалдаушы цехтан кейін отын қазандық цехқа әкелінеді, осында
жанады.
ЖЭО қазандық цехте ТП-30,ТП-35,ТП-35у бу қазандары ... ... ... ... ... №1 ... су жылытқыш қазандары орналасқан, ... Гкал ... ... үш ... ... және бір су ... ... қондырылған.
Қазан ТП-30 ст.№4, бу өндірулігі-30 т/сағ.
Қазан ТП-35 ... бу ... ... ... ... бу ... т/сағ.
Қазан ПТВМ-50 ст.№1, бу өндірулігі-50 Гкал/сағ.
Кесте 2
Кентау ЖЭО-5 –ның жалпы техникалық мәліметтері:
|Стан|Типі ... ... |Бу ... | ... ... |ған жылы ... ... | | | | ... | | | | | |
|5 |ТП-35 ... | 1952 | 35 | 83 | 450 |
| ... | | | | |
|6 |ТП-35 ... | 1952 | 35 | 83 | 450 |
| ... | | | | |
|7 |ТП-35 ... | 1953 | 35 | 83 | 450 |
| ... | | | | |
|8 |ТП-35 ... | 1955 | 35 | 83 | 450 |
| ... | | | | |
|9 ... ... | 1955 | 35 | 83 | 450 |
| ... | | | | ... |ТП-35у Таганрог | 1956 | 35 | 83 | 450 |
| ... | | | | ... ... ... | 1957 | 35 | 83 | 450 |
| ... | | | | ... ... Таганрог | 1958 | 35 | 83 | 450 |
| ... | | | | ... ... ... |Дайындаған | Шығарған|Күндік ... |Р, ... ... аты ... ... |Кгс/см[p|ра,[p|
| | | ... | |ic] |ic]С |
|1 ... БМЗ | 1958| 30 | 5,5 | 35 | |
| | | | | | |435 |
|2 ... | 1952| 35 | 6 | 35 | |
| ... | | | | |435 |
| ... | | | | | |
|3 ... | 1954| 36 | 10 | 35 | |
| ... ЧССР | | | | |435 ... ... ең ... ... қыста-16т/сағ., жазда-12т/сағ.
Қазандардың түтін газдарына қосылған сүлбесі: қазан-күл ұстағыш-құбыр.
Энергетикалық қазанының құбыр ... Н-65 м, ... ... 2 ... ... ... ... Н-38,5 м, ернеуінің диаметрі 2,5 м.
Құбырдың құрылысы металды түрде болып келеді.
Қатты бөлшектерден түтін газдарынан ... күл ... түрі ... ... ... ... Күл ... құрғақ
инерциялық механикалық жүйеде болады. Газ бағыты ... ... ... ШЫҒЫРЛЫҚ ЦЕХ ЖҰМЫСЫ.
ҚЦ өндірілетін бу шығырлық цехқа келеді. Цехта №3 ПР-5-35-10, №4 ... №6 ... ... орналасқан. Қуаты 5,6,7 МВт шығыр қысымы 13,4
атм кезінде ... ... ... ... бу ... ... мәліметтері
|Станса |Типі |Бу ... |Бу шы- |Шы- ... | ... ыст. ... |ғыр |
| | | ... ... |
| | | | |МВт |
| ... ... | | | |
|3 |К-12 ... |435 |55-00 |5 |
|4 |КО-6 |П-6 |435 |55-80 |6 |
|6 |К-12 ... |58 |7 ... ... РОУ3=Q=60т/сағ.
Р=40ата ... ... ... ... ... ОБ ... ПБ ... АРНАЙЫ БӨЛІМ
2Станцияның электрлік бөлімі
ЖЭО бойынша қондырғылар мен энергия торабтарын ... ... саны - ... ... ... - 5х60 ... ... Генератордың номиналды кернеуі – 10 кВ.
4. Линиялар саны мен жүктеме қуаты – 20х5=100 МВт;
10*3=30
МВт;
5. Өзіндік мұқтаждыққа кететін қуат ... – Рсн. мах= ... РУСН ... ... – 35 ... ... саны және жүктеме – 6х15=90МВт
8. Күндер саны (қыс\жаз) - ... ... ... қуаты – Ррез=90 МВт.
10. Байланыс желілерінің номиналды кернеуі – 110 кВ
11. Линиялар саны және ұзындығы – 1х105 ... Жүйе ... – 2500 ... ... ҚТ ... – 4000 ... РУ типі – ... кВ
Кесте 8
Жылу электр орталығының және 35 кВ ... ... ... ... ... |0-16 |16-22 |22-24 ... |90% |100% |90% ... |63% |70% |63% ... ... ... ... күні - 100%, жаздың күні - 70% және
өзгермейді.
Сурет 2 ... ... ... және 330 ... ... ... ... БҚ-бу қазаны
2. БД-бу дығарасы ( барабаны )
3. БШ-бу ... ( ... )
4. ... ... Ш-мықтатқыш ( конденсатор)
6. ШС-мықтатқыш сорғысы
7. ТҚҚ-төменді қысымды қоздырған
Д-деғратор
8. ҚСС-қорек су сорғышы
9. ЖҚҚ-жоғары ... ... ... ... ... ... қысқаша сипаттамасымен технологиялық құрылымына,оның
негізгі қондырғылары мен жұмыс істеу тәртібіне тоқталып өтер болсақ: Мына
алдарыңызда ... ... ... схемасы долып табылады,оның жұмыс
істеу принципі: Бу қазанына алдын ала дайындалған көмір немесе ... ... ... ... ету үшін желдеткіштің көмегі арқылы ыстық
ауа қосарланып беріліп отырады. Соның ... бу ... ... ... ... отын ... 800-9000С дейін жетеді.Соның
салдарынан будың потенциялды энергиясы максимал мәнге ие болады. Бу ... бу ... ... БШ-да будың кинетикалық энергиясы
шығырдың білігіне бекітілген қалақшаларға(БШҚ) ... ... бу ... білігі (БШ) жылдамдығы 300 айналым жасап,өндіргіш
генератордың (ӨГ) білігін айналдырады. Яғни будың жылу энергиясын бу шығыры
механикалық энергияға ... ... ... электр генераторынан
электр тогын өндіреді, яғни ... ... ... ... ... бу ... бу ... конденсаторына келіп
құйылады. Шықтатқыштың негізгі жұмыс істеу мақсаты – шықтатқышқа ... ... ... көмегі арқылы құбырлармен салқын суды (2) айдайды, Кентау
ЖЭС-сы өзіне қажет қорек суды Қаратау ... ... ... ... ... ... ағып оған жетпестен хантағы өзенімен
қиылысқан Қарашық-Хантағы өзенінен алады. Шықтатқыштан шыққан суды ... ... ... ... (ТҚҚ) арқылы іске асырады.Суды қайта
қыздыру үшін буды бу ... (БШ) ... суды ... ... ... (ШС) ... қысымды қыздырғыштан
(ТҚҚ)өткен су ... (Д) ... ... ... ... ... оттегінен ажыратады. Газдар мен оттегінен ажыратылған таза қорек
су қорек су сорғысымен (ҚСС) жоғары қысымды ... (ЖҚҚ) ... ... ... жоғарлату үшін ыстық буды бу ... ... ... жағдайға дейін ысыған су бу қазанына
беріледі.Көрсетілген цикл ... ... ... ... ... машиналар өзара қайтымды электр машиналары болып табылады. Олар
құрылыстық өзгеріске түспей-ақ механикалық ... ... ... генераторлық немесе электр энергиясын механикалық ... ... ... да ... ... машинаны қолдану аймағы
Синхронды машиналар өзара қайтымды электр машиналары болып табылады. ... ... ... механикалық энергияны электр энергиясына
айналдыратын генераторлық немесе электр энергиясын механикалық энергияға
айналдыратын қозғалтқыштардық ... да ... ... ... энергиясының генераторы ретінде де,
қозғалтқыштар ретінде де қолданылады. Дегенмен, ол ЭҚК үшфазалы жүйесініқ
электр ... көзі ... ... ... Дүние жүзінде электр
энергиясын өндіруді айнымалы токтық синхронды машинасы - үшфазалы синхронды
генератор атқарады. Синхронды ... ... ... ... ... турбогенераторлар (механикалық энергия көзі бу турбинасы),
гидрогенераторлар (механикалық энергия көзі гидравликалық ... ... ... ... көзі ... ... қозғалтқыш-
дизель). Жылу электр станцияларында (ЖЭС) және атом ... ... ... ал ... (ГЭС) - гидрогенераторлар
орнатылады. Дизель генераторлар негізінде ... ... ... апатты
жағдайда да, болмай қалуы тиіс нысандарда қосалқы энергия көзі ... ... және т.б.) ... ... Аз және ... ... ... тұтынатын жерлерде, оларды пайдалану, асинхронды
қозғалтқыштарды пайдалануға қарағанда ... ... ... ... ... ... ... сиректеу қолданылады.
Сондықтан қозғалтқыштар, арнайы жасалатындарынан басқа, қуаттылары 100 кВт
және ... етіп ... ... ... ... (СҚ) қуат коэффициентІ және пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК)
сондай-ақ, олардьщ ... ... ... ... ... ... еместігінен, асинхронды қозғалткыштармен бәсекелесе алады. 3.2.
Синхронды машиналардық құрылысы. ... ... мен ... ... ... ... болғандықтан, олардық құрылыстарын
бірге қарастырамыз. Синхронды машина (генератор мен қозғалтқыш) үшфазалы
орамалы статордан және ... ... ... бар ... ... ... ... генератордың жұмысы функционалды тәуелділік бойынша ... ... бос ... ... ... ... сипаттамасы;
- реттеу сипаттамасы;
- сыртқы сипаттамасьг;
- жүктемелік сипаттамасы.
Синхронды генераторлар ... ... ... ... ... ... ЭҚК-тің жиілігін тұрақты ұстап тұру қажеттілігінен ... ... ... ... ... ... ... (п=соп8і)
кезінде қарастырылады Электр ... ... ... синхронды қозғалтқыштағы электр физикалық процестер. Синхронды
қозғалтқыштың (9) ... ... ... ... ... айналмалы
магнит өрісін тудырады. Негізінде ротор магнит ... ол ... тілі ... ... орамасының айнымалы магнит өрісіне ілесіп
айналысқа түседі. Статор ... ... ... энергиясы, білікті
айналдыратын механикалық энергияға түрленеді.
Бүл жағдайда, ротордың жылдамдығы, статор ... ... ... тең ... ... ... синхронды айналатын болады (п^п^п.)
осыдан, мұндай электр машииалары солай аталады. ... ... ... ... басқа қозғалтқыштың күшімеи синхрондыға жақын айналымға
келтіріп алады, содан ... бұл ... ... ... ... қозғалтқышты жұмысқа қосу үшін оның ... ... ... бір қозғалтқышпен айналдырып, синхронды айналымға жақындатып алу
керек. Жұмысқа қосу ... ... ... ... және ... экономикалык тұрғыдан өзін ақтамайды. Мұндай жағдайдан шығу
жолы роторлы синхронды ... ... ... ... ... ... ... орамасы болады, ол полюс өзегінің жабық ойығына
орналасады. Айтылған, ... ... ... әнергиясын
механикалық энергияға айналдыру процесі ... ... ... неге
десек, ротордың инерциясы ... ... ... ... онық ... ... ... бермейді.
2.4 Турбогенераторлар құрылысы мен жұмыс істеу принципі
Электр энергиясын өндіру үшін электрлік ... ... ток ... ... қолданамыз. Жобаланып отырған жылу
электр станцияда турбогенераторлар қолданылатын болады (біріншілік ... ... ... үшін ... ... ... айналу жиілігі мен тораптың nоб/мин жиілігі f ... ... ... ... ... р – ... ... орамасының қос полюсттер саны.
Бу және газ турбиналарын ... ... ... жиілігіне арнап
дайындайды (шығарады), өйткені мұндай жағдайда турбогенераторлар ең жақсы
техника-экономикалық көрсеткіштерге ие ... ... отын ... ... ... ... айналу жиілігі әдетте минутына ... ... ... ал ... ... қос полюсті болып
келеді.
Турбогенераторлардың жылдамдығы оның құрылымының ерекшеліктерін
анықтайды. Бұл ... ... ... білікпен орындалады.
Үлкен механикалық және жылу жүктемелерінде жұмыс жасайтын турбогенераторлар
роторы тұтас дайындалған магнитті және механикалық қасиеттері жоғары ... ... анық емес ... ... ... Ротордың негізгі
жилігімен айналымы ротор диаметрімен механикалық беріктіктің 3000 айналым
минутына болғанда 1,1-1,2 м ... мен ... ... ... да ... ... ие ... 6-6,5 метрге тең болады. Ол біліктің
статикалық иінінің рұқсат етілген шегімен және оның жұмыс істеуіге кедергі
келтірмейтін ... ... ... ... ... ... өтетін активтық бөлігінде, қоздырғыш
катушка орамдарымен толтырылған ... ... ... ойық бөлігіне магниттік емес, бірақ берік дюраалюминиден жасалған
сыналар бекітіледі. ... ... ... (7) ... ... ... ... күштің әсерінен болатын ығысудан ... ... ... ... ... қатынасының ең қысым көп түсетін
бөлігі болып табылады, жәнеде магнитті емес беріктігі өте жоғары болаттан
дайындалады. ... ... екі жақ ... желдеткіш қалақтар
орнатылағандықтан ол қалақшалар машинаның салқындатқыш газдарының айналымын
қамтамасыз етеді.
Турбогенератор статоры оның ... ... және ... ... ... пісіріліп жасалады, басқа бөліктермен қосылатын
жерлері, қалқандарымен жәнеде ... ... ... ... 0,5 мм. ... электр техникалық
болат табақшалардан жиналады, ... ... ... да, арасына
желдеткіш каналдар қалдырылады. Статор өзегінің ішкі (расточка) пазаларына
әдеттегідей екі ... ... ... ... ... ... сүлбесі бойынша келесідей генераторларды
таңдаймыз
Г1, –ТВС-32-УЗ
Г2, Г3, Г4, Г5, Г6 – ТВФ-60-2
Кесте 8
Генераторлар ... ... ... түрі ... ... ... |Cosном,|ХІІd |
| | | | |кА | ... |32/40 |10,5 |2,2 |0,8 |0,159 ... |60/75 |10,5 |4,25 |0,8 |0,146 |
4. Жылу ... ... ... ... ... екі нұсқасын
құру.
Жобалаудың бұл сатысында 5,6-суретте көрсетілген станцияның құрылымдық
сұлбаларының екі нұсқасын таңдап ... ... ... ... ... ... ... және ТҚ-ның (РУ) қосылыстарының
әртүрлі болуымен 10 кВ ТҚ, ТҚ кВ және 110 кВ ТҚ, ... ... және ... ... электрмен жабдықтау әдістерінің
әртүрлілігімен ерекшеленеді.
4.1 Жылу электр орталығының құрылым схемасының 1-ші нұсқасы
5 сурет – ... ... ... ... Жылу ... ... құрылым схемасының 2-ші нұсқасы
6 сурет – Екінші нұсқаның құрылым сұлбасы
4.1 Бірінші нұсқа бойынша жазғы және қысқы мерзімге байланысты 330 ... 35 ... ... ... ... ... және ... мұқтаждығының графигі (толық деректері).
Жеке тұтынушылардың электрлік жүктемелері, сондай-ақ ... ... ... ... ... режимін анықтайтын
жүктемесі үздіксіз өзгеріп отырады. Бұл факті график арқылы көрсетеді, ... ... ... ... ... ... диаграммасы.
1 – ЖЭО өндіретін қуаты
2 – 35 кВ жүктемесі
3 – ЖЭО ө.м. шығыны
Кесте 9 4.1 ... ... үшін ... Бірінші нұсқадағы қуат
ағындары (перетоки, асқын ағындар)
|Анықталатын көрсеткіштер |жыл ... (сағ) |
| ... | |
| | |0-16 |16-22 |22-24 ... Г1 ... ... МВт |Қыс |28,8 |32 |28,8 |
| |жаз |20,16 |22,4 |20,16 ... Г2 Ө.М. (СН) ... МВт |Қыс |2,016 |2,24 |2,016 |
| |Жаз |1,41 |1,568 |1,41 ... 10 кВ-қ ТҚ ... МВт |Қыс |130 |130 |130 |
| |Жаз |91 |91 |91 ... Т1 ... МВт |Қыс |103,2 |100,24 |103,2 |
| |Жаз |72,25 |70,168 |72,25 ... 35 кВ жүктемесі, МВт |Қыс |81 |90 |81 |
| |Жаз |56,7 |63 |56,7 ... Т2, ... 6 кВ ... |Қыс |13,39 |14,88 |13,39 ... МВт |Жаз |9,375 |10,416 |9,375 ... Т2, Т3 35 ... ... |Қыс |11,1 |5,12 |11,1 ... МВт |Жаз |7,775 |3,584 |7,775 ... Т4, Т5 Т6 ... ... |Қыс |2,29 |9,76 |2,29 ... МВт |Жаз |1,6 |6,832 |1,6 ... ... ... ... ... уақыт бойынша өзгеру
диаграммасы.
Сурет 7
сурет 7 - 330 МВт-тық ... (1), 35 ... ... ... (2) ... ... мұқтаждығының (3) жұмыс графиктері (қыс және жаз
мерзімдері).
4.2 Екінші нұсқа бойынша жазғы және ... ... ... 330 ... 35 кВ-тық тарату құрылғысының жүктеме графигі және ... ... ... ... ... ... ... жүктемелері, сондай-ақ олардың
энергетикалық жүйеде электрлік станцияның жұмыс ... ... ... ... ... Бұл ... график арқылы көрсетеді, яғни
электр қондырғысының қуатының уақыт бойынша өзгеру диаграммасы.
1 – ЖЭО ... ... – 35 кВ ... – ЖЭО ө.м. ... 8 ... ... мұқтаждығының графигі
Сурет 8
сурет 8 - 330 МВт-тық ЖЭО-ның (1), 35 кВ-тық тарату құрылғының (2) ... ... ... (3) ... ... (қыс және ... ... үшін деректер
Кесте 10 ... ... қуат ... ... ... ... көрсеткіштер |жыл ... (сағ) |
| ... | |
| | |0-16 |16-22 |22-24 ... Г1 қуатын өндіруі, МВт |Қыс |28,8 |32 |28,8 |
| |жаз |20,16 |22,4 |20,16 ... Г1 Ө.М. (СН) ... МВт |Қыс |2,016 |2,24 |2,016 |
| |Жаз |1,41 |1,568 |1,41 ... 10 кВ-қ ТҚ ... МВт |Қыс |130 |130 |130 |
| |Жаз |91 |91 |91 ... Т1, ... орамдарының 6 кВ |Қыс |51,60 |50,12 |51,60 ... МВт |Жаз |36,12 |35,08 |36,12 ... 35 кВ ... МВт |Қыс |81 |90 |81 |
| |Жаз |56,7 |63 |56,7 ... Т1, ... 110 кВ ... |Қыс |11,1 |5,12 |11,1 ... 35 кВ ... қуат ағыны, МВт |Жаз |7,775 |3,584 |7,775 ... Т1, Т2 ... ... |Қыс |40,5 |45 |40,5 ... МВт |Жаз |28,35 |31,5 |28,35 ... ... ... (1 нұсқа)
Апаттық режимдегі ағындарды (перетоки, асқын ағындар) есептейміз,
апатты режим ... ... атап ... ... ... ... анықтауға мүмкіндік береді.
1. Қыс максимумы кезінде Т1 өшіреміз. Бұл жағдайда Г1, 90 ... 10 кВ ТҚ ... ... Т2, Т3 ... 35 кВ-тық орамдары 60/2=30 МВт-пен
жүктелген болады және 35 ... ... ... етеді.
2. Қыс максимумында Г1 өшіреміз ... ... ... ... қуат ... – (РГ2,Г3-Рөм)=130-(60-4,2)=74,2 МВт
Сонымен қатар Т2, Т3 трансформаторларының 35 кВ орамдары 74,2
МВт электр энергиясын тасымалдайды, ал 60 МВт 35 кВ ... ... ... 67,1 МВт (бұл бір ... ... Т2-ні ... шығырымыз. Бұл жағдайда Т3 трансформаторының 35 кВ-тық
орамының жүктелуі қалыпты режиммен салыстырғанда 2 есе ... МВт ... 3, 7 ... ... Қай мезгілде генереторлар ең көп қуат бере алатынын анықта
Әрбір генератордың қуаты 60 МВт-тан. 10 кВ тарату құрылғысының (ТҚ) ... 91 МВт ... 3, 3 ... ал 35 кВ ... құрылғысының ең үлкен
жүктемесі 63 МВт (Кесте 3, 5 пункт). Сонда, Т1 трансформаторының жүктемесі
төмендегідей ... ... ... Т3 ... 35 кВ орамдары арқылы 110 кВ орамдарына
жеткізілетін қуаттың мөлшері ... ... ... кВ ... ... 14,88 МВт-ты (Кесте 3, 6 пункт) беріледі, ал
35 кВ орамдарынан (Т2, Т3) 0,05 МВт ... ... 110 кВ ... қуаттың мөлшері төмендегідей:
РТ2, 110кВ=РТ2 10кВ+РТ2 35кВ=14,88+0,05=14,93 МВт
Ъ
ІІІ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
3.Күштік трансформаторларды таңдау
Электрлік ... және ... ... орнатылған күштік
трансформаторлар электр энергиясын бір кернеуден ... ... ... Үш ... ... кеңінен қолданыс тапқан,
өйткені олардағы шығын 12-15 %-ға аз, ал ... ... ... ... осындай суммарлық қуаттағы үш және бір фазалы трансформаторлар
тобының ... 20-25 %-ға ... ... ... үш ... қажетті қуаттағы
трансформаторлар дайындауға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... қолданылады.
Орамдардың санына қарай әр ... ... ... екі ... және үш ... ... бөлінеді. Одан басқа
бірдей кернеудегі әдеттегідей төменгі орамдар екі немесе одан да ... ... ... ... ... ... Мұндай
трансформаторлар тармақталған орамды трансформаторлар деп аталады. Жоғарғы,
орташа және төменгі кернеу орамаларын ... ЖК, ОК, ТК деп ... ... ... (ТК) ... ... бір ... қосудың мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
Осындай ірілендірілген энергетикалық ... ТҚ 330-500 кВ ... (5) ... ... ... ... ... трансформаторлар НН 200-1200 МВт блоктары бар ірі ЖЭС-ның өзіндік
мұқтаждығын сұлбаларында және төмендеткіш қосалқы станцияларда ҚТ ... үшін кең ... ие ... ... ... Қалыпты режимнің деректері бойынша (Кесте 3) Т1 ... ... және ... ... ... ең көп берілетін қуатты ескере отырып және 40%-дың
асқын ... ... ... Т1 ... ... ... ... электр қондырғыға ... ... ... таңдаймыз [Неклепаев Б.Н., 1972, 107 бет].
Кесте 8 ТРДЦН-125-115/10,5 трансформаторларының параметрлері.
|Шығын, кВт |Uқт ... құны ... ... | | |мың руб. ... |400 | | |196 |
2. Т2, Т3 ... ... ... ... ... аламыз
(13)
(14)
Т2, Т3 трансформаторларын ең үлкен жүктеме 75 МВ*А-ге ... ... ... таңдаймыз: [Неклепаев Б.Н., 1972, 110 бет].
Кесте 9 ТДТН-80-115/38,5/11 ... ... кВт |Uқ.т. ... ... |
| | |мың руб. ... |Рқ.т. |жк-ок |жк-тк ... | ... |380 |17,0 |10,5 |6,0 |118,0 |
3. ... Т7 ... ... ... өрнекпен (15)
тауып аламыз:
(15)
Кесте 10 ... ... ... кВт |Uқт% ... ... |
| | |мың руб. ... ... ... | ... |310 |10,5 |62 ... Бірінші нұсқадағы күштік трансформаторлардың жылдық электр ... үшін ... күні 165 ... ... күні 200 ... деп аламыз.
Күштік трансформатордың магнитопроводындағы шығынның өзіндік құны
0,011 руб/кВт*сағ., мыс ... ... ... құны ... ... Т1 ... ... үшін (16) магнитопроводтағы
(болаттағы) жылдық шығын төмендегідей өрнекпен анықталады:
ΔЭболатТ1=Рбос жүр*8760=105*8760=919,8*103 кВт*с
ΔЭмысТ1=*(Р2Т1(0-16)қ*t(0-16)+(22-24)қ*Қкүні+ Р2Т1(16-22)қ* t(16-
22)қ* ... ... ... ... ... ... Т2,Т3 ... ... ... ... жылдық шығын төмендегідей (17) ... ... ... Т3 трансформаторларындағы мыс ... ТК, ОК және ... ... ... ... ... ... анықтаймыз:
Рқт= Рқток =Рқттк= ... ... ... үшін ... 3, 4 ... ... ... ... ... ... Т7 ... ... үшін жылдық шығынын
есептейміз:
ΔЭболатТ4=Рбос жүр*8760=70*8760=613,2*103 кВт*с
ΔЭмысТ4=*(13,392*18*200+14,882*6*200+9,3752*18*165+104162*6х165)=4
8,42*103 ... ... ... Т1-ді ... бұл жағдайда (32-2,24)-
130=100,24 МВт-тық жүктемесі Т2 трансформаторының 10 кВ-қ ... 110 кВ-қ ... ... Ал 35 кВ-тық орамы арқылы 60 МВт-
қа тең қуат ... Г1 ... ... Бұл ... 130-(60-4,2)=74,2/2=37,1
МВт Т1 және Т2 трансформаторларының 10 кВ-қ ... ... ... ... генераторларының қай мезгілде ең көп қуат ... ... 10 ... 016 дейін 28,8 МВт Г1 генераторының ӨМ есепке ала
отырып өндірген қуаты.
10 ... ... – 91 МВт, ал 35 кВ ... – 63 МВт. ... 10 кВ
жүктелуі әрбір Т-1 және Т-2 трансформаторының мынаған тең: ... МВт. ... 31,1 МВт ... МВт 35 кВ ... арқылы өтеді, ал
қалғаны (31,1-31,5)=04 МВт 110 кВ-тық орамына беріледі.
3.3 Екінші нұсқаға күштік трансформаторларды ... Т1, ... ... ... ... ... ... (12
-кесте):
(21)
Апаттық режим бойынша (Т1-дің өшуі бойынша):
(22)
Ең жоғары қуат беру шарты б/ша
(23)
Кесте 12 ТДТН--80000/110 трансформаторының параметрлері.
| ... кВт |Uқ.т. ... құны ... ... ... |жк-тк |ок-тк |мың руб. ... |365 |11 |18,5 |7 |137 |
2. Т2, Т3, Т4,Т5 ... 1-ші ... Т4 ... ... ... ... деп қабылдаймыз.
3.4 Екінші нұсқа үшін күштік трансформаторлардың жылдық электр шығынын
анықтау.
1.Трансформатор Т1 ... үшін ... ... (24) анықтаймыз:
ΔЭболатТ1=Рбос ... ... ... =Рқттк= Рқтжк-тк*0,5=365*0,5=183 кВт
ΔЭмысТК=*(51,602*18*200+50,122*6*200+36,122*18*165+35,082*6х165)=
821,9*103 кВт*с
ΔЭмысОК=*(40,52*18*200+452*6*200+28,352*18*165+31,52*6х
х165)=451,8*103 кВт*с
ΔЭмысЖК=*(11,12*18*200+5,122*6*200+7,7752*18*165+36,5842*6х
х165)= 163,6*103 кВт*с
ΔЭмысТ1=( 826,9+451,8+163,6)*103= 1442,3 *103 кВт*с ... ... ... I ... ... келеді.
ІҮ ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
4.1 Технико-экономикалық салыстырманы жүргізіп, ең үнемді және
ыңғайлы нұсқаны таңдап алу.
Технико-экономикалық салыстырма
Бірінші нұсқа үшін ... ... ... үшін есептеу құны 1 трансформатор ... ... мың ... α=1,6 - ... ... ... және ... байланысты
орталандырылған коэффициент (Неклепаев Б.Н., 1989, 550 бет).
- 2хТДТН-80-115/38,5/11 үшін: ... құны ... ... ... α=1,5 - ... ... кернеуіне және қуатына байланысты
орталандырылған коэффициент (Неклепаев Б.Н., 1989, 550 ... 2 ... 10 кВ ... бар және ... ... бар. МГ-10 2х12=24 ... (Неклепаев Б.Н., 1989, 577 бет).
1 ячейка екі жұмыстық жүйе ТҚ есептеу құны 1*10,5=10,5 мың ... Б.Н., 1989, 585 бет, ... ... ... ... ... 1 үшін:
∑КВ(1)= 313,6+354+24+10,5=702,1 мың руб.=3334мың тенге
Екінші нұсқа үшін күрделі шығын:
- 1хТДТН-80000-110 үшін: Есептеу құны 1*137*1,5=205,5 мың ... α=1,5 ... Б.Н., 1989, 585 бет, ... 10,36).
- 2ТДц-80-121/10,5 үшін: Есептеу құны 2*62*1,5=186 мың руб.=883.5мың
тенге
Мұндағы, α=1,5 (Неклепаев Б.Н., 1989, 585 бет, ... ... кВ-қ 2 ... бір ... ... қосқышы бар ... ... ... ТҚ ... ажыратқыштың есептеу
құны 2*25=58 мың руб.=275.5мың тенге
Күрделі ... ... ... ... 2 ... ... мың руб.= 2135,1 мың ... Өндірістің жылдық шығыны
1 Нұсқа
1. Электр энергияның шығынын ескереміз
- 1хТРДЦН-125-115/10,5
-2хТДТН-80-115/38,5/11
Сонда, ΔЭболат=913,8*103+2*639,5*103=2192,8*103 кВт*ч.
ΔЭмыс= 1415,5 *103+2*1961,14*103=5337,7*103 кВт*ч.
2. Энергия шығынының құны
Uшығ.Құны=0,011*2192,8*103+0,013*5337,7*103=93,5мың
руб.=448,4мың ... ... ... ... ... Uаморауд=93,5 +44,2=137,7 мың руб.=654,1мың тенге
(26)
2 Нұсқа
1.Электр энергияның шығынын ... ... ... ... кВт*ч.
ΔЭмыс= 1442,3*103+2*48,42*103=1539,14*103 кВт*ч.
2. Энергия шығынының құны
Uшығ.Құны=0,011*1786,8*103+0,013*1539,14*103=39,6 мың
руб.=188,1мың тенге
3. Амортизацияға ... ... ... Жылдық шығынның қосындысы
∑UВ(2)= Uшығ.Құны+ Uаморауд=39,6+28,3=67,9 мың
руб.=322,5мың ... ... ... ЖӘНЕ ... ТАҢДАУ
1 Нұсқа
ЗВ(1)=Рк*КВ(1)+∑UВ(1)=0,12*702,1+137,7=221,9 мың руб.=1054,0мың тенге
2 Нұсқа
ЗВ(2)=Рк*КВ(2)+∑UВ(2)=0,12*449,5+67,9=121,84 мың ... ... ... 2-ді ... ... БЕРІЛГЕН БАСТАПҚЫ МӘЛІМЕТТЕР ҮШІН ЖЭС-НЫҢ ЭЛЕКТРЛІК СХЕМАСЫНЫҢ
ПАРАМЕТРЛЕРІН ЕСЕПТЕП СИПАТТАУ
1) Берілген бастапқы мәліметтер үшін ЖЭС-ның электрлік ... ... ... ... ... ... ... үшфазалық тұйықталу токтарын есептеу.
4) Негізгі коммутациялық аппараттарды таңдау.
5) ЖЭС-ның бас электрлік схемасын ... ... ... ... типі – ... Отын түрі – ... ... саны мен бірлік қуаты – 5х60 МВт.
1х30 Мвт.
4) Генераторлардың номинал кернеуі – 10 кВ.
5) Тораптар саны мен ... ... ... жүктеме) –
20х5 МВт. 10х3 Мвт.
6) Өзіндік мұқтаждықтарға (ө.м.) кететін қуат шығыны – ... ӨМТҚ ... ... ... – 35 кВ.
8) Тораптар саны және жүктеме ... ... ... РУ) – ... ... ... ұзақтығы – 165/200.
10) Жүйеден алынатын резервті қуат – 90 МВт.
11) Байланыс торабының номинал кернеуі – 110 кВ.
12) Тораптар саны мен ... ... ... РУ) – 1х105 ... ... ... – 2500 ... Жүйенің қысқа тұйықталу қуаты – 4000 МВт.
РУ типі – ОРУ-100 кВ.
Сурет -9 2. ... ... ... ... ... ... кедергіні анықтаймыз:
Sб=1000 ,
4) Кедергілерді анықтаймыз.
Энергетикалық жүйе кедергісі
К1 нүктесі үшін ... ... ... анықтаймыз.
Сурет 10
Орналастыру схемасын түрлендіреміз
Орналастыру схемасын түрлендіреміз
Сурет 11 К1 ... үшін ... ... ... ... 12 ... ... түрлендіреміз
Қысқа тұйықталу үздіксіз құраушысының бастапқы (27) ... Х* - ... ... нәтижелік кедергісі, Ом;
- базалық ток, кА;
Тармақтар бойынша ... ... ... ... ... тұйықталудың суммалық тогы:
11.1 ШАМАСЫ 110 КВ ТҚ ҮШІН АЖЫРАТҚЫШТАР МЕН АЙЫРҒЫШТАРДЫ ТАҢДАУ.
Ажыратқыштарды таңдау үшін қысқа тұйықталу токтарының ... ... ... ... ... ... r=0.08+0.04=0.12 c
Генератордың қалыпты тогы:
(28)
Қысқа тұйықталғанда К1 нүктесіндегі G1 ... ... ... ... периодтық құрамасының бастапқы комуналды токқа қатысты:
(29)
Кез келген уақыттағы ... ҚТ ... осы ... мына теңдік
орындалады.
G6 генераторынан шығатын қысқа тұйықталу тогының апериодтық құрамасы
уақытынан келесі теңдеуді ... ... үшін мәні ... ... ... ... тогын анықтаймыз.
Соққы тогы әдетте қысқа тұйықталу болғанда 0,04с уақыт аралығында пайда
болады, сол себептен оның күші ... ... ... (15.149 бет, 3,7 ... ... ... (15.149 бет ... үшін:
=1,717
іу=
К1 нүктесіндегі үшфазалы ҚТ суммалық соққы іук1=
Қысқа тұйықталудағы квадраттық токтың импульсін анықтаймыз.
(
110кВ ТҚ үшін ... мен ... ... 13
Ажыратқыштар мен айырғыштар параметрлері.
|Есептік мәліметтер ... ... |
| ... |РДЗ-110/2000 |
| ... ... ... = 110 кВ |Uном = 110 кВ |Uном = 110 кА ... = 370A |Iном = 1000 A ... = 2000A |
| |І отк. ном. = 20 кА |- ... = 25,17 кА ... | |
| ... = 52 кА |- ... = 61,93 кА | | ... = 139,4 | ... кА |
| | | ... ... ... тұйықталу тогын анықтаймыз
Алдында қарастырған алмастыру схемасын пайдаланамыз, сондықтан схем осы
түрге келеді.
Сурет 13 Алмастыру схемасы
Сурет 14 ... ... ... 15 ... ... түрге келтіреміз
Тармақтар бойынша ток мәндері:
Энергожүйелер:
Генераторлар:
К2 нүктесіндегі қысқа тұйықталу суммалық тогы:
12 ... ТҚ үшін ... мен ... таңдау.
Ажыратқыштарды таңдау үшін қысқа тұйықталу токтарының ... ... ... ажыратқышын таңдаймыз.
Есептік уақыты: r=0.08+0.05=0.13 c
Генератордың қалыпты тогы:
G1-5 генераторынан шығатын қысқа тұйықталу тогының апериодтық құрамасы
уақытынан ... ... ... үшін мәні ... бойынша табылуы мүмкін
12.1 Соққы тогын анықтаймыз.
Соңғы тогы әдетте қысқа ... ... 0,05с ... ... ... (15.149 бет, 3,7 ... үшін:
=1,717 (15.150 бет, 3,8 кесте)
іу=
К2 нүктесіндегі үшфазалы ҚТ суммалық соққы тогы іук1=
Қысқа тұйықталудағы ... ... ... ... үшін ... мен айырғыштарды таңдаймыз.
Кесте 14
Айырғыш пен ажыратқыштардың параметрлері.
|Есептік мәліметтер ... ... |
| ... ... |
| ... ... ... = 35 кВ |Uном = 35 кВ |Uном = 35 кА ... = 560A |Iном = 1000 A ... = 1000A |
| |І отк. ном. = 25 кА |- ... = 15,70 кА ... | |
| | |- |
| ... = 64 кА | |
| | |- ... = 47,02 кА | | ... = 132,8 | | |
| | ... кА |
| | | ... ... үшін ... тұйықталу тогын анықтаймыз.
Алдында қарастырылған алмастыру схемасын қарастырамыз.
Сурет 16 ... ... ... келеді.
Сурет 17 Алмастыру схемасы
.
Тармақтар бойынша ток мәндері:
Энергожүйелер:
G1 генераторлары үшін:
К3 нүктесіндегі қысқа тұйықталу суммалық тогы:
10кВ-тың ТҚ үшін ажыратқыштар мен айырғыштарды ... ... ... ... ВГМ-20-80/11200 типі ажыратқыштарды
таңдау. Есептік уақыты: r=0.2+0.15=0.35 c
Генератордың қалыпты тогы:
12.3 Соққы тогын анықтаймыз.
Соққы тогы ... ... ... болғанда 0,35с аралығында пайда болады.
іу=
Энергожүйе үшін:
=1,961
іу=
G6 генераторы ... ... ... ҚТ ... соққы тогы іук1=
Қысқа тұйықталудағы квадраттық токтың импульсін анықтаймыз.
10кВ-тық үшін ажыратқыштар мен айырғыштарды таңдаймыз.
Кесте 15
Айырғыш пен ажыратқыштардың параметрлері.
|Есептік мәліметтер ... ... |
| ... ... |
| ... ... ... = 10 кВ |Uном = 10 кВ |Uном = 20 кА ... = 2160A |Iном = 11200 A ... = 6300A |
| |І отк. ном. = 90 кА |- ... = 182,9 кА | | |
| | |- |
| | | |
| | |- |
| ... = 320 кА | |
| | | ... = 12,92 кА | | ... = 3,08 | | |
| | | ... ... үшін ... ... 16
Айырғыштар
|110кВ |РД3-40/2000 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... және кернеу трансформаторларын таңдау
110 кВ тізбегіне ток трансформаторын таңдау:
Кесте 17
ТВТ-110Б-II-1000/5 ток ... ... ... ... ... |
| | |
| | |
| |- ... кА2*с | ... Ом |r2=1,2 Ом ... ... ... ... ... ... |Фаза ... | | |В·А |
|1 ... |Д – 335 |0,5 |
|2 ... |Д – 335 |0,5 |
|3 ... ... |Э – 335 |0,5 |
|4 ... энергияның санағышы|САЗ – И 681 |2,5 ... |- |4 ... ... ... ... рұхсат етілетін кедергісі:
;
110 кВ тізбегіне кернеу трансформаторын таңдау.
Кесте 18
НКФ-110-83 У1 маркалы ... ... ... ... |Бір кат. ... || ... ... |
| | ... | | ... ... |
| | | | | | |тал ... |
| | | | ... ... ... ... ... ... ... істейді.
35 кВ тізбегіне ТВЗМ-35Б-II У1 ток трансформаторын таңдаумыз.
Кесте 19
|Есептік берілгендері ... ... |
| | |
| | ... ... ... ... ... |Түрі ... В*А, ... |
|1 ... |Д – 335 |0,5 |
|2 ... |Д – 335 |0,5 |
|3 ... |Э– 335 |0,5 |
|4 ... |САЗ – 681 |2,5 |
| ... | | |
| ... | | |
|5 ... |- |4 ... ... ... ... кВ ... ... ... таңдау.
Кесте 21
ЗНОМ-35-65 У1 маркалы кернеу трансформаторын таңдаймыз
|Аспаптар |Түрі |Бір кат. |Орам |||Аспап |Жалпы |
| | ... | | ... ... |
| | | | | | |тал ... |
| | | | ... ... кВ тізбекке ТШ-20 У3 ток трансформаторын таңдаймыз.
Кесте 22
10 кВ ток ... ... ... ... және ... ... ... |Каталогты берілгендер |
| | |
| | |
| |- ... кА2*с | ... ... кВ генератор тізбегінде ТТ-ның екіншілік жүктемесі.
|№ |Аспаптар ... ... В*А, |
| | | ... |
| | | |А |В |С |
|1 ... |Э – 378 |0,1 |0,1 |0,1 |
|2 ... |Д – 305 |- |2 |2 |
|3 ... |Д – 305 |2 |- |- |
|4 ... |Д-301 |- |- |- |
|5 ... |Н-343 |10 |5 |- |
|6 ... |Н-348 |- |- |10 |
|7 ... |Н-376 |- |- |10 |
|8 ... өлшегіш |Н-345 |- |10 |- |
|9 ... |Н-351 |10 |- |- ... ... қуат ... |- |2,5 |- ... | |22,8 |22,8 |22,1 ... ... кедерсі:
Сымдардың рұқсат етілетін кедерсі:
10 кВ кернеуге ЗНОЛ.06-10У3 типті кернеу трансформаторын таңдаймыз.
Кесте 24
|Аспаптар |Түрі |Бір кат. ... ... ... |
| | ... | | ... ... |
| | | | | | |тал ... |
| | | ... ... ... ... ТТ және ТН ... ... жұмыс істейді.
Ү. ӨМІРТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІН ҚОРҒАУ
Кәсіпорын атауы – Кентау ЖЭО-5.
Кентау ЖЭО-5 аймағы Каратау тауының оңтүстік бөлігінде, таудың ... ... ... оң жақ ... соңғы жазықтыққа
шығатын жаққа жақын орналасқан.
Қазіргі таңдағысы мен жобаланып отырған ... ... ... ... орналасқан.
Қарастырылып отырған территория климатының ерекшелігі мынада: жазы
ұзақ және ... ... ... ... ал қысы ... ... ... мезгілінің орташа-тәуліктік температурасы 00С-тен жоғары, ... 275 ... тең ... ... метеостансасында ауаның орташа жылдық температурасы 12,1 0С-
ке тең. Қаңтар айы ең суық ай болып ... сол ... ... ... 60С, ал абсолюттік минумымдық шамасы минус 380С. Ең ыстық ай-ол шілде
айы, орташа ... ... 28,60С, ... ... ... ... көп ... тегіссіз орналасуы: жазықтық бөлігінде 178 мм-
ге дейін жауады, ал ... ... 470 ... ... сол ... ең ... нүктелерінде, яғни 1800 м жоғары бөлігінде-750 мм-ге
дейін болады.
Жылдық жауынның екі ... ... бар, ... көктем
мезгілінде, кейінгісі күз мезгілінде болады. Жауынның көп мөлшерде болуы
наурыз, сәуір ... ... ... ... жылдық соммасы ең аз дегені 5-7%-
ға тең. Қыс пен көктем мезгіліндегі жылдық жауынның мөлшері 70-80%-ға тең.
Жазықтық аймақтарында жел ... ... және ... болады. Ал таулы аймақтарында жел бағыттары бөлшектенген
рельефті болып келеді.
Шикізат сипаттамалары:
| Кәсіпорын ... ... ... ... ... қуатына жіберу |
|және өнім түрлері | | ... |471 |3971 ... ш.о.т | | ... |7094 |7094 ... мың/ | | |
| ... | | ... ш.о.т |13628 |814818 ... ... ... сипаттамасы
|Қондырғы атауы (казан, |Қалыпта|Таңбалануы |Қазанның бу өндіргіштігі, ... ... | ... қуаты, МВт |
| ... | | ... ... ... 30,35 |
| ... | |
| ... | ... |№1 ... |50 ... ... ... ... |
| | ... |
| | |58 | ... ЖЭО-5 -НЫҢ ... ... ... ... ... -ның цехтің санитарлы-гигиеналық еңбек ... ... ... ... улы ... штапмты майлау кезде пайда болатын
майлы аэрозоль және ... ... жану ... ... ... алынатын майдың, құрғақ сабын және консистентті ... ... ... ... сулы ерітінділері, синтетикалық
майдың, графитті ... ... ... ... көміртегі
оксидінің, күкірт сутектің және т.б. бар ... ... ... ... ... ... ауамен үрленген
графиттің окалина мен шаң бөлшектерінің концентрациясы жұмыс ... ... ... ... жете ... (жергілікті сорғыш
болмағанда). Жанармайдың жану кезінде шығарылатын зиянды заттардың жалпы
санына дейінгі 10%-і цехка келіп түседі.
Жұмыс ... ... ... ... ... ... ... зиянды заттардың шекті рұқсат етілген концентрациясының құрамынан
аспауы керек.
Механикалық цехтары сәулелену мен конвекция арқылы берілетін ... ... ... ... ... пештер, пресстер мен
ұсатушылардың жылулық ағынының ... 1,4-2,1 ... ... ... пульттары және краншылардың кабиналары складтау
орындарындағы ... ... ... 1-1,95 ... ... кейінгі складтау орындары 0,5-1 кВт/м2 тең; ... ... ... қыздыру кезіндегі жұмыс орнында 0,24-0,3кВт/м2;
электропештерден шығарылатын жылу 1кВт пештің қуатына 2,2 МДж*сағ
сәйкес.
Механикалық цехы жоғары шу мен ... ... жағу ... ... жанғыш материалдар (керосин,
май, спирт және т.б.) қолданылатын жұмыс орнында жарылудан сақтану ... ... ... және ... жарылудың қауіпсіз концентрацияларының
құрылуын болдырмайтын вентиляцияны орнықтырады.
Ұсақтау мен ... ... ... ... және ... ... процесстің бұзылуы, штамптың қате қатайтылуы, сәйкес
келмейтін немесе жөнделмейтін құралдардың қолданылуы, жұмыс орнының нашар
болуы, жеткіліксіз ... және ... ... ... ... ... жағдайлар туғызып, жарақатқа әкеліп соқтырады.
Жалпы ... мен ... ... ... себебі:
штоктың, поршеннің, штамптың сынығы жеткіліксіз қыздырылуға немесе
сызаттың пайда болуына әкеледі;
буды ... ... ... ... орнықтырылған ұсату
бабының бір биікке көбірек көтерілуі немесе ұсатумен қате басқару, ... ... ... ажырауы, цилиндрдің жоғарғы қақпағына
поршеннің ... ... ... ... цилиндр қақпағына поршеннің соғылуы нәтижесінде сынуы, құбырдың
цилиндрде пайда болатын конденсаттан айырылуы;
дайындаманы бөліп алу үшін ... ... қате ... бекітілген штамптың, металл және окалина және
басқалардың шығуы;
көтергіш-көлік механизмінде ... қате ... ... проездердің және т.б. болмауы.
Әрбір штамп және құрал жону жұмыстары үшін ГОСТ ... ... ... ... талаптарына сәкестігін басқару керек.
Штамптың сынақ көлемі ГОСТ 22.472-77 (СТ СЭВ 3137-81) және ... ... ...... ... сәйкес белгіленеді, ал ... үшін ... ГОСТ ... ... ... ... байланған сымдарды жою кезінде,
дайындамаларда бұзғанда ұшқан сынықтардан жаралануы, роликті ковейер арқылы
орын ауыстырғанда ... ... ... үшкір
бөліктерімен қолын кесіп алуы деген жатады.
Қыздыру пештерін эксплуатация кезінде металды пешке жеткізу уақытында
пешті итеретіндердің көмегімен қозғалып бара ... ... ... ... ... пештің үстінде қолмен түзеткенде, пеште
қыздырылып жатқан металды қолмен жөндегенде, ... суда ... ... ... пісірілген шлак жарылған кезінде жұмысшылардың
жарақаттануы мүмкін. ... ... пен ... ... шлактан
тазалағандағы күйік, газбен улану т.б. болуы мүмкін.
Зиян және қауіпті өндіріс ... ... ... ... ... киіммен, аяқ ... ... ... ... ... ... ауадағы зиянды заттардың құрамын бақылау: үздіксіз-
бірінші классты қауіпті заттар үшін, периодты 2-,3-,4- классты қауіпті
заттар үшін. ... ... ... ... келісімі бойынша
кейбір жағдайларда бірінші классты қауіпті заттарды периодты бақылау рұқсат
етілген. Жұмыс аймағында ауадағы зиянды заттардың құрамын ... ... ... ... ... (9), өзі жазатын автоматты құралдар
жүйесін қолдануды қарастыру керек. Өлшеу нәтижелері цехтің санитарлы-
техникалық еңбек ... ... ... ... ... әдіс бойынша ... ... ... ... светильниктегі шамның жарық ағыны 1000 ... ... ... ... ... ... шартты деп атайды.
Әрбір светильниктегі шамның жарық ағыны төмендегі ... ... = , ... ( = ... - ... светильниктердің іс-әрекетін ескеретін,
коэффициент;
- бақылау нүктесіндегі, шартты жарықталу қосындысы;
Кз = 1,5 - ... ... - ... ... жағдайда көзбен жұмыс істеу разряды III (в) ... ... ... ... 1.2 – 300 лк.
Нүтелік әдіспен мөлшерленген биіктіктегі осы светильниктердің саны мен
түрінің ... ... ... ... ... төмен түсіру биіктігі, hc = 1,4 ... ... ... ... беті hр = 0,8 ... ... h = 5 ... есептік биіктік төмендегіні құрайды:
hрасч = h – hc – hр = ... ... ... ара ... ... ... λ*h, ... λ =1.2-1.4
Z=1,4*3,8 =5,3 м ғимарат кішкентай болғандықтан Z=5 м деп ... ... λ*h, ... λ ... м, Z=4м деп ... ... 3 қатарын аламыз, әр қатарда 5 светильниктен.
А ... ... ... Оған ... үлгі бойынша барлық
светильниктердің шартты жарықталу қосындысын анықтаймыз:
А нүктесінен d светильнигіне дейінгі төбенің ара ... ... ... төбе мен тік d ... ... анықтаймыз. Сол бұрыш арқылы
шартты жарықталуды ... ... ... d1 = d2 =5/2=2,5 м ;
; лк ... лампалар d6= d7 = м ;
; ... ... d11= d12 = м ;
; ... ... ... ... тең ... 24,5+6,9+0,98=32,4лк.
ДРЛ 250Вт шығатын жарықталу (бастапқы мәліметтерден):
Еу = >Eнор=300Лк
Шарт орындалады.
13.2 ЕҢБЕК ЖАҒДАЙЫН ... ... ... ... ... ... ... әр түрлі технологиялық процестерді орындау
кезінде зиянды заттар мен жылушығарғыштар, және де өрескел дыбыстар ... ... ... Кей жағдайда олардың пайда болу себебі - ... ... ... ... ... – зиянды бөлінетін заттар
техналогиялық процестерді ... ... ... ... ... ортада шу көптеген және әртүрлі көздердің салдарынан
пайда болады, олардың ... ... ... ... ... ... компрессорлық қондырғыларды
жатқызуға болады. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда, технологиялық қондырғыларда
пайда ... шу, ... ... ... ... ... ... шуды азайтудың бір әдісі, оның пайда болу
көздеріндегі шуды ... ... ... болып келеді. Құрылыс
нормалары мен ережелері құрылыстық-акустикалық әдіспен ... ... Шу ... ... үшін ... ... қарастырылған:
1. Қоршауыш конструкциялардың дыбыстық изоляциясы; есіктер, қапалап,
терезелер ... ... ... ... қоршалған кострукциялардың қиылысу орнындағы
дыбыстық изоляциясы; дыбыстық изоляцияланған бақылау кабиналары ... ... ... ... ... ... жұтатын конструкциялар мен экрандар;
3. Дыбыс азайтқыштар.
Дыбыстан жеке қорғау ... ... ... ... құлаққа
салатын тығындар, дыбысқы қарсы каскалар, ... ... ... ... ... ... изоляциялауға негізделген.
Жаңа өнеркәсіптік кәсіпорындар жобаларын жасаған кезде адамдардың ұзақ
уақыт болатын шу ... ... ... ... ... ... ... коэффициенті әдісімен жасанды жарықтандырылу есебі.
ДРЛ жоғары қысымды лампалармен жалпы жарықтандыру жүйесін қабылдаймыз.
Берілген әдіс үшін ... ... ... ... ... = , лм ... Е – ... минимальді жарықтандыру; Е = 300 лк
Кз – қор коэффициенті;
S – төбе ауданы; S = 288 ... – тең емес ... ... 1.1-1.2
N – светильниктер саны; N =15
Фл – жарық ағыны;
η – пайдалану коэффициенті;
η пайдалану коэффициентін анықтау үшін ... ... = ... А – ... ұзындығы, м
В – ғимарат ені, м
hр = 3,8 м - ... ... = ... ... ... ДРЛ лампалары бар светильниктер үшін 2.5
таблица бойынша η 57% тең болатын мағынасын ... қор ... ... ... ... ... ... жарық ағынын анықтайық:
Ф = >13000лм
Шарт орындалмайтындықтан, жарық ... 19000 лм ... ... ... ДРЛ ... ТӨМЕНГІ КЕРНЕУЛІ ҚОНЫРҒЫЛАРДЫҢ ЭЛЕКТР ҚАУІПСІЗДІГІ МӘСЕЛЕЛЕРІН ӨҢДЕУ
(НӨЛДЕУ ЕСЕБІ)
1000 В-қа дейінгі кернеуде электр тоғынан қорғаудың ... ... ... ... мақсаты – бір (немесе екі) фаза корпусқа тұйықталған
кезде электр құрылғысын желіден жылдам өшіру және адамның авариялық период
кезінде ... ... ... ... ... бөліктер бұл – ... ... ... ... ... және сол
сияқты басқалардың корпустары; электр ... ... ... ... ... ... ... метал қабықшалары және де контроль және ... ... ... және ... стендтердің, қозғалатын
және тасымалданатын электрқұрылғыларының корпустары, ... ... ... ... ... ... құрылғылар жатады
1 кВ-қа дейінгі терең жерленген нейтралі бар электрқұрылғылардың
нөлдік және фазалық ... ... ... ... ... ... үшін ... нөлдік өткізгішке тұйықталған кезде
пайда болатын қысқа тұйықталу тоғы, сақтандырғыштың еріткіш ставкасының
номиналды ... кем ... үш есе ... ... тиіс, ал номинал тоғы 100
А-ден артық айырғыштарда 1,25 тен кем емес ... ... ... ... ... ... ... жеткілікті тәжірибе
бар. Есептік – сызба жұмысын ... ... ... ... мен
қуатына байланысты екі схеманы құрдық. Бұл ... ЖЭО-5 ның ... ... таңдалынды, қысқа тұйықталу тоқтары есептелініп,
барлық коммутациялық ... тоқ және ... ... ... мен тоқ өткізгіштер, тарату құрылғылары таңдалынды.
Трансформаторлардың қуаттарын есеп арқылы ... ... ... ... ... ... жылдық шығынын
есептеу арқылы, қай трансформаторды көп пайдалануға болатынымызға көз
жеткіздім. ... ... және ... ... ... ... шу
көздері мен шаңды және газдыаулауды есептеп, таңдау, ... ... ... және ... ... ... ... электр энергиясын бір кернеуден ... ... ... Үш ... ... ... ... тапқан,
өйткені олардағы шығын 12-15 %-ға аз, ал активті материалдар шығыны ... ... ... ... үш және бір ... трансформаторлар
тобының шығынынан 20-25 %-ға аз екендігі дәлелденіп қолданыс тапты. Тарату
құрылғысына ең көп берілетін қуатты ... ... және ... асқын
жүктемелік қабілеттілігін ескеріп Т1 трансформаторының түрін және қуатын
анықтаймыз:
Сонда, электр ... ... ... ... таңдаймыз.
Экономика бөлімінде
Жалпы технико-экономикалық салыстырмалы шығынына есептеу жүргізіп,
келтірілген екі түрлі құрылымдық сұлбаның ... ... ... ... анықтадым. Ең тиімдісі 1-ші нұсқа болып шықты. ... ... ... ... ... ... болады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Непорожний П.С., ... В.И. ... в ... – М.: ... 1990. – 261 с.
2. Стырокович М.А., Шпильрайн Э.Э. Энергетика проблемы и перспективы. – М.
: Энергия, 1981.-38с.
3. ... Дж., Уэйр А. ... ... ... ... 1990.-73с.
4. Дэвинс Д., Энергия. – М.: Энергоатомиздат, 1985.-95с.
5. Рыжкин В.Я. ... ... ... - М.: ... ... ... Г.Х. ... станциялары мен қосалқы станциялар. Оқулық –Алматы
«ғылым» ғылыми баспа орталығы. 2002.-312б.
7. Рожкова Л.Д., ... В.С. ... ... и ...
М.: Энергоатомиздат, 1987.-125с.
8. Хожин Г.Х. Электрическая ... ... ... пособие АЭИ,
Алматы, 1996.-84с.
9. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электрических станций и подстанций.
М.: Энергоатомиздат, 1986г.
10. Неклепаев Б.Н., ... И.П. ... ... ... ... ... материалы для курсового и дипломного проектирования:
Учебное пособие для ... – 4-е изд., ... И доп. – ... ... ... Н.И., ... Н.Ж., Терехов Б.Д. Охрана труда на ... и ... ... среды. – М.: Радио и связ, 1989.-65с.
12. Сейсембаева Х.Т. Пылегазоулавливающие усройства, Алматы, 1999г.
13. Безопасность жизнедеятельности. Защита от ... ... ... к ... ... ... Алматы, 1995г.
14. Холодильные установки. – М.: ВО Агромиздат,1991.-455с.
15. Андрющенко А.И. Основы термодинамики циклов тепло – ... – М.: ... ... 1977.-232с.
16. Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика. –
М.: Энергия, 1974.-392с.
17. Лебедев П.Д., ... А.А. ... ... промышленных
предпритий. – М.: Энергия,-1970.-238с.
18. Харченко.Н.В. Индивидуальные солнечные установки. –М.: Энергоатомиздат,
1991.-208с.
19. Такибаев.Ж.С. Физические основы ... ... ... для ... ... ... 1992.-176с.
20. Темірбаев Д.Ж. Отынды үнемдеу және мекенқорғау жылутәсілдері: Оқу
құралы. - Алматы: АЭжБИ, 1998.- 108 б. (5,8 ... ... Д.Ж. ... ... перевооружения ТЭУ // Труды 2-
международной НТК «Энергетика, телекоммуникации и ... ... ... ... Алматы: АИЭС, 2000, с. 29-31.
22. Темирбаев Д.Ж., Токиров К.А. К ... ... ... // Там же, с. ... ... Д.Ж., ... А.Т. К повышению эффективности ГТЭС // ... с. ... ... Д.Ж. ... цикл ... ГТУ ... // ... международной НТК «Энергетика, телекоммуникации и высшее образование ... ... ... ... 2004, с. ... ... Д.Ж., ... Ю.Б., Маршак Ю.Л. Вертикальная
прямоугольная топка // А.с. № 1 040 275 ... ... ... Бюл. № ... ... Соколов Е.Я., Бродянский В.М. Энергетические основы трансформации тепла
и ... ... ... пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. –
М.: Энергоиздат, 1981. – 320 ... ... ... ... ... Парақ Аты-жөні Қолы ... ... ... ... ... Қ.
Өлш. Парақ Аты-жөні Қолы ... ...

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 58 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кентау қаласы қоршаған ортасының экологиялық жағдайы29 бет
Кентау қаласының табиғи және экологиялық жағдайы80 бет
Кентау қаласының қазіргі экологиялық жағдайына баға беру35 бет
Кентау қаласының өндірістік орындарының қоршаған ортаға әсері21 бет
Қол хат13 бет
1С бухгалтерия бағдарламасының қолданылуымен еңбек көрсеткіштерінің есебі62 бет
XXI ғасыр басындағы Қазақстан-АҚШ өзара ынтымақтастығына энергетикалық әлеуеттің ықпалы және мәні107 бет
«Cүт сарысуы негізіндегі фитосироптың микробиологиялық көрсеткіштерін зерттеу»45 бет
«Жартаc» ЖШС-ндегі еңбек өнімділігі көрсеткіштерін талдау, оны арттыру мақсатында кәсіпорын тарапынан жасалатын шаралар жүйесіне баға беру, оның кемшіліктерін анықтау және оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар ұсыну64 бет
«Интегралдық және микропроцессорлық схемотехника» Есептік-графикалық жұмыс14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь