Оқушылардың функционалдық сауаттылығы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

І. Оқушылардың функционалдық сауаттылығы мәселелері және оны қалыптастыру тәсілдері
1.1 Оқушылардың функционалдық сауаттылығы мәселелерін
зерттеу әдіснамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.2 Функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың тәсілдері ... ... ... 11

ІІ. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасы рөлі
2.1Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы
мектеп және отбасы өзара іс.әрекетінің Қазақстан Республикасы
білім беру ұйымдарының тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
2.2Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы
мектеп және отбасы өзара іс.әрекетінің шетелдік тәжірибесі ... ... ... ... ... ..17
2.3 Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы
отбасы және мектептің өзара әрекеттесу түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .22

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29

Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
Зерттеу жұмысының өзектілігі: Қазақстан күн сайын қарқынды дамып келеді және ұлттың зияткерлік әлеуетін қалыптастыруға батыл қадам жасап отыр. Елдің білім беру жүйесі терең де сатылы стратегиялық жаңғырту кезеңін бастан өткеруде.
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру – білім беру процесінің негізі болып табылады. Қазақстанда кеңестік кезеңнен кейінгі кеңістікте алғаш рет 2012-2016 жылдарға арналған функционалдық сауаттылықты дамытудың Ұлттық іс-қимыл жоспары дайындалды, онда оқушылардың құзыреттілік біліктерін, алған білімдерін шынайы өмірлік жағдаяттарда тиімді қолдана білу қабілеттерін дамыту көзделген [1].
ҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентіН.Ә.Назарбаев «Қазақстанныңәлеуметтікжаңғыртылуы: ЖалпығаОртақЕңбекҚоғамынақарайжиырмақадам» аттымақаласындастратегиялықжаңғыртубарлықсаланы, соныменқатар, білімдідетүрлендірудіқажетететінінатапкөрсетті [2]. Осыорайда, өскелеңұрпақтыңсапалыбілімалуыныңмаңызызор.
ОқушылардыңфункционалдықсауаттылығындамытудыңбесжылдықҰлттықіс-қимылжоспарынқабылдаубойыншанақтыміндеттерМемлекетбасшысының 2012 жылдың 27 қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалықжаңғырту – Қазақстандамуыныңбастыбағыты» аттыЖолдауындабелгіленді [3].
Елүшінмаңыздыосыстратегиялықміндеттердішешужағдайындатұлғаныңынталылығы, шығармашылықпенойлауымендәстүрліемесшешімқабылдауқабілеттері, кәсібижолтаңдаубілігі, өмірбойыбілімалуғадаярлығы – оныңбастыфункционалдыққасиеттеріболыптабылады. Аталғанфункционалдықбіліктермектепжәнеотбасындақалыптасады.
1. Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспары: / Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 25 маусымдағы №832 қаулысы // ресми мәтін. Астана: Әділет, 2012. – 14 б.
2. Назарбаев, Н. Ә.: Қазақстанныңәлеуметтікжаңғыртылуы: ЖалпығаОртақЕңбекҚоғамынақарайжиырмақадам / Н.Ә. Назарбаев // ЕгеменҚазақстан. – 2012. – 10 шілде.
3. Назарбаев, Н. Ә. «Әлеуметтік-экономикалықжаңғырту – Қазақстандамуыныңбастыбағыты» ҚазақстанхалқынаЖолдауы / Н.Ә. Назарбаев // ЕгеменҚазақстан. – 2012. – 28 қаңтар.
4. ҚазақстанРеспубликасындабілімберудідамытудың 2011-2020 жылдарғаарналғанМемлекеттікбағдарламасы / ҚазақстанРеспубликасыПрезидентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы №1118 Жарлығы //ресмимәтін. – Астана, 2012. – 114 б.
5. Крупник, С.А. Функциональная грамотность / С.А. Крупник,
В.В. Мацкевич.  М.: Педагогика, 2010.
6. Сметанникова, Н. Н. Грамотность. Единственное или множественное число? / Н.Н. Сметанникова.  М.: Баласс, 2002.
7. Леонтьев, А.А. От психологии чтения к психологии обучения/
А.А. Леонтьев.  М.: УМЦ «Школа 2100», 2011.
8. Байтажикова, К.А. Материалы августовской конференции/
К.А. Байтажикова. Научно-практический центр «Дарын» МОН РК – /
10-12 августа, 2012. //Электронный ресурс. – Режим доступа: http://daryn.kz.
9. Рауандина, А.К. Қазақтіліноқытудаоқушылардыңфункционалдықсауатгылығынқалыптастыруәдістемесі (орыстілдімектептердің
5-6-сыныптары): педагогикағылымдарыныңканд. ... дис. авторефераты: 28.12.2010 қорғалды / А.К. Рауандина. – Алматы, 2009. – 32 б.
10. Бунеев, Р.Н. Понятие функциональной грамотности / Р.Н. Бунеев. – М.: УМЦ «Школа 2100», 2003.
11. Перминова, Л.М. Минимальное поле функциональной грамотности (из опыта С.-Петербургской школы)/ Л. М. Перминова. – С.-Пб.: Педагогика, 1999. – №2.
12. Нарикбаева, Л.М. Подготовка будущего учителя к работе с одаренными детьми: метод.пособие / Л.М. Нарикбаева, С.И. Калиева. – Алматы: Изд-во АГУ, 2001. – 45 с.
13. Джуринский, А. Сравнительная педагогика / А. Джуринский // Школьное воспитание: уч. пособие для студентов. – М: Просвещение, 2007. – Гл. 1.
14. Дерябин, Ю.С. Сравнительная педагогика. Педагогика / Ю.С. Дерябин // 2004. – № 4.
15 Результаты Международного исследования PISA 2009 в Эстонии //Электронный ресурс. – Режим доступа: ttp://www.hm.ee/index.php?2512166.
16. Алишев, Т.Б. СистемаобразованиявСингапуре / Т.Б. Алишев,
А.Х. Гильмутдинов //Электронныйресурс. – Режимдоступа: my-volga.ru/ content/ sistema-obrazov.
17. Уроки американской школы. Об обучении функциональной грамотности в американской школе / Курс «Развитие навыков функционального чтения» //Электронный ресурс. – Режим доступа:hij.ru/read/articles/view/243/.
18. Кусаинов, А. К. Знаем ли мы своих детей? / А.К. Кусаинов,
К.Ж. Кожахметова, М.Е. Демеуова. – Алматы: Изд-во РОНД, 2004.
19. Байбородова, Л. В. О работе классного руководителя /
Л.В. Байбородова, В.П. Сер¬геева, Е.Н. Степанова, М.И. Рожков. – М.: Владос, 2001. – 274 с.
        
        Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым министрлігі
Оқу орны жазылу керек
Кандай кафедрасы
Курстық жұмыс
Тақырыбы:

Орындаған:
тобының студенті ... ... ... - ... ... ... сауаттылығы мәселелері және оны қалыптастыру тәсілдері
1.1 Оқушылардың функционалдық сауаттылығы мәселелерін зерттеу әдіснамасы........................................................................................6
1.2 Функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың тәсілдері............11
ІІ. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы ... және ... ... Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасы өзара іс-әрекетінің Қазақстан Республикасы білім беру ұйымдарының тәжірибесі............................................................15
2.2 Оқушылардың функционалдық сауаттылығын ... ... және ... ... ... шетелдік тәжірибесі......................17
2.3 Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы отбасы және мектептің өзара әрекеттесу түрлері.........................................22
Қорытынды...............................................................................................29
Қолданылған әдебиеттер тізімі................................................................30
Кіріспе
Зерттеу жұмысының өзектілігі: Қазақстан күн сайын қарқынды ... ... және ... ... ... ... батыл қадам жасап отыр. Елдің білім беру жүйесі терең де ... ... ... ... ... ... функционалдық сауаттылығын арттыру - білім беру процесінің негізі ... ... ... ... ... ... ... алғаш рет 2012-2016 жылдарға арналған функционалдық сауаттылықты дамытудың Ұлттық іс-қимыл ... ... онда ... ... ... ... білімдерін шынайы өмірлік жағдаяттарда тиімді қолдана білу қабілеттерін дамыту көзделген [1].
Қазақстан Республикасының Президенті ... атты ... ... ... ... саланы, сонымен қатар, білімді де түрлендіруді қажет ететінін атап көрсетті [2]. Осы орайда, өскелең ұрпақтың сапалы білім алуының ... ... ... ... ... бес ... Ұлттық іс-қимыл жоспарын қабылдау бойынша нақты міндеттер Мемлекет басшысының 2012 жылдың 27 қаңтардағы атты Жолдауында белгіленді [3].
Ел үшін ... осы ... ... шешу ... ... ынталылығы, шығармашылықпен ойлауы мен дәстүрлі емес шешім қабылдау қабілеттері, кәсіби жол таңдау білігі, өмір бойы білім ... ... - оның ... ... ... ... ... Аталған функционалдық біліктер мектеп және отбасында қалыптасады.
Функционалдық сауаттылықты дамытудың жалпы бағдары Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 ... ... ... ... ... ... ... бірі - жалпы білім беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене бітімі және рухани дамыған азаматын қалыптастыру, тез өзгеретін ... оның ... ... ... ететін білім алудағы қажеттілігін қанағаттандыру болып табылады ... ... ... рет ... ... 60-жылдарының соңында ЮНЕСКО құжаттарында пайда болды және кейінірек қолданысқа енді.
Функционалдық сауаттылық, кең түсінікте, ... ... мен ... ... ... арасындағы кіріккен, тұлғаның әлеуметтік бағдарлану амалын көрсетеді. Заманауи әлемде функционалдық сауаттылық адамдардың әлеуметтік, мәдени, ... және ... ... сол ... өмір бойы ... ... белсенді түрде атсалысуына ықпал ететін базалық факторлардың бірі болып табылады.
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуда балаларды оқыту мен ... ... ... ... - ... белсенді рөлі екендігін PISA (Programmer for International Student Assessment) - 15 жастағы жасөспірімдердің мектепте алған білімдерін, іскерлігі мен ... ... ... ... ... ... тұлғааралық қарым-қатынас пен әлеуметтік қатынастарда өмірлік міндеттерді шешу үшін пайдалана алу қабілеттерін бағалау) зерттеулерінде үнемі көшбасшы елдер қатарынан табылатын ... ... ... Жаңа ... ... Оңтүстік Корея және т.б. нәтижелері көрсетіп отыр.
ұғымына - отбасы тәрбиесіндегі ... ... ... ... ... ... бірізділігі, отбасы құрылымы, отбасының жіктелуі, тәрбиенің оң тәжірибесі, ... заң, ... ... ... ауытқуы, әлеуметтену, сауықтыру, отбасы мәдениеті жатады.
Отбасы тәрбиесі мазмұнын анықтайтын ең маңызды құндылықтар: отбасы, отбасы әдет-ғұрпы мен дәстүрлері, баланың отбасына құқығы, ... ... әке және ана, ... және ... беделі, ата-ана махаббаты мен қамқорлығы, баланың отбасында қорғалғандығы, қарттарға, ... ... мен ... ... болып табылады.
Отбасы бала бойында балалық кезеңнен адамгершілік құндылықтарды, парасатты және тиімді өмір дағдыларын құру бағытын қалыптастыруы тиіс. PISA-2009 зерттеуі ... ... мен ... ... ... ... ... сауаттылық деңгейіне оң әсер ететінін көрсетті. Осыған байланысты, ... ... ... ... түрде қатыстыруға бағытталған шаралардың тұтас жүйесін: қамқоршылық кеңесін, ... ... ... ... құру ... ... ... әдебиеттер және жалпы білім беретін мектептер мен отбасы жұмысының заманауи өзара ... ... ... көрсеткендей, көптеген педагогтар ата-анамен байланыстың мазмұны, түрлерін және әдістерін жеткілікті дәрежеде толық меңгермеген. Бір жағынан, бұл міндетті тиімді шешуде ата-анаға ... ... ... жетіспейді. Отбасы және мектеп іс-әрекетінің жеткілікті түрде үйлеспеуі ата-аналардың тәрбие түрлері мен әдістерін ... ... ... даяр ... ... ... ... оқушыларда функционалдық сауаттылықты қалыптастырудағы әрекетінің нәтижелілігін төмендетеді.
Екінші жағынан, мектептің отбасымен ... ... ... және ағартушылық көзқарастары отбасы әрекетін шектейді, оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы әлеуетін ашпайды. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын айтарлықтай арттыру мүмкіндігі мектеп пен ... бала ... ... ... ... қамтамасыз етудегі отбасы және мектептің бірлескен жұмысын ұйымдастырудағы субъектілік принциптерін, іс-әрекеттік және құзыреттілік тұғырын жүзеге асырудағы ... пен ... ... ... ... болып табылады.
Зерттеудің мақсаты мен міндеттері:
1) Оқушылардың функционалдық ... ... ... ... ... ... ... арттырудың жолдарын анықтау;
3) Функциялық сауаттылықты арттыру жолдарын айқындау.
Зерттеудің әдістемелік ... ... ... ... ... ... тәсілдерін анықтайтын әдістемелер сарапталып зерттеулер жүргізу негізінде ... ... ... ... ... ... ... мен әдебиеттердегі психика мен сана туралы ғылыми деректерді кешенді жүйемен салыстырмалы талдау, зерттеу нысаны мен пәніне байланысты негізгі ұғымдарды ... ... ... ... ... психология, философия, ғылымдарының классиктерінің еңбектері, жалпыға міндетті білім берудің мемлекеттік стандарттары, оқу ... ... ... ... ... ... ... құрылымы: Курстық жұмыс кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады;
І. Оқушылардың функционалдық сауаттылығы мәселелері және оны ... ... ... ... ... мәселелерін зерттеу әдіснамасы
Қоғам дамуының заманауи кезеңінде постиндустриалдық әлемдегі өзгерістерге тез бейімделетін адамдар қажет. Жаңа жағдайларда мектептегі оқыту процесі тұжырымдамасын ... ... ... ететін құзыреттерді дамытуға бағдарлануы тиіс. Құзыреттілікті дамытудың алғышарты ретінде белгілі бір функционалдық сауаттылық деңгейдің ... ... ... ... беру ... ... ... бағыты ретінде оқушылардың өзін дамытуы және қоғам өміріне пайдалы үлес қосуы үшін ақпаратты өздігінен алу, ... ... және ... ... ... болады.
Функционалдық сауаттылық, яғни - осы ... ... ... ... [5, 27]. ... ... білім беру ұйымдарындағы оқыту процесі оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталуы тиіс. Пәндік талаптарды жеке пәндердің құралдары ... ... ... мүмкін болса, білім берудің тұлғалық және метапәндік нәтиже ... ... ... ... беру бағдарламасына енетін барлық оқу пәндері, курстары және модульдерінің бірлескен және келісілген әсері арқылы жүзеге асыруға болады.
Отандық және ... ... беру ... мен ... ... зерттеулер көрсеткендей, мектеп және отбасы өзара іс-әрекетінің көптеген аспектілері зерделенген, мектеп − отбасылық қатынастардың тиімді дамуына кедергі келтіріп отырған себептер ... ... ... тиімді жолдары (Х.А.Арғынбаев, Н.Н.Архангельская, К.Т. Атемова, С.В.Дармодехин, Е.Г.Замолоцких, М. ... И.А. ... ... ... ... ... Г.В.Сабитова және т.б.) іздестірілуде. Мектеп пен отбасында тәрбие берудің (Ш.А. Амонашвили, С.Г. Вершловский, Г.Н. Волков, Н.В. Бордовская, Қ.Б. Бөлеев, Қ.Б. ... Л.Н. ... С.Қ. ... К.Ж. ... И.С. Кон, Ә.Т. Табылды, С.А. Ұзақбаева және т.б.), құзіреттілік бағыт әдіснамасының (В.А. Болотов, М.Ж. Жадрина, А.К. Маркова, С.Д. Мұқанова, Ф.Ш. ... Г.К. ... В.В. ... В.А. ... А.В. ... және т.б.) ... ... зерттелуде.
Білім сапасының мәнін ашу, педагогикалық квалиметрия, оқушылардың білімдік және ... ... ... ... ... білімділігі, білім беру сапасының мониторингі және диагностикасы, оқушылардың жетістіктерін ... ... ... ... ... соңғы жылдары көп көңіл бөлінуде.
Өкінішке орай, білім сапасын бағалаудың педагогикалық және дидактикалық-әдістемелік, мониторингтік және диагностикалық зерттеулері жиі кездеспейді және ... да ... ... ... ... отыр.
Мектептегі білім беру сапасын бағалау әдістемесінің негізгі проблемалары, ... ... ... ... сапасы нәтижелері, білім беру стандарты, оқушылардың білімділік деңгейі, мектеп түлектерін даярлау сапасына қойылатын талаптар проблемалары), және екіншіден, бағалау қалай жүзеге ... ... ... ... ... ... құралдары) айқындаудан тұрады. Соңғы жылдары оқытудың теориясы мен әдісінде ... беру ... ... ... өзекті сипат алып отыр. Мәселені зерттеу бұл бағытта мектеп түлектерін даярлау сапасын бағалау ... ... ... ... ... ... ... даярлауға қойылатын талаптар көрсетілген жұмыстар жарияланғанын көрсетті. Білім беру процесі нәтижесінің сапасын бағалау проблемасы ... ... ... ... ... жаңа әлеуметтік-мәдени жағдайлары, білім берудегі бұрынғы құндылықтар мен басымдықтардың дағдарысы, білім беру ... ... ... ... ... озық үлгілері мен технологияларына көшуі оқушылардың функционалдық сауаттылығын бағалаудың заманауи теориялары мен әдістерін құру қажеттілігін көрсетті. Функционалдық ... ... ... тұрмыстық проблемаларды шешуге бағыттылығы;
2) нақты әлеуметтік жағдаяттарда көрінетіндіктен, тұлғаның ахуалдық сипаттамасы болып табылады;
3) стандартты, стереотиптік міндеттерді шешумен ... бұл ... ... оқу және жазу ... ... ... ... деңгейі;
5) көп жағдайда халықтың ересек тобының сапасын бағалауда қолданылады;
6) ең бастысы ... ... ... ... ... ... контексте мағыналы. С.А. Крупник, В.В. Мацкевичтің пікірінше, жеке жағдайда, мемлекет өткеннің орнын толтыру, ... ... ... озу ... ... кезде ғана сауаттылық проблемасы (функционалдық сауаттылық) өзекті болады. Сол себепті, функционалдық сауаттылық түсінігі қоғам ... ... ... ... ... түрлі елдердің әлеуметтік- экономикалық тиімділігін салыстырудағы бағалаудың өлшем бірлігі ретінде қолданылады . Сонымен, функционалдық сауаттылық - оқу және жазу ... ... ... ... (). ... ... бұл - ... іс-әрекетін оның басылым сөзін тұрмыста қолдануымен анықтайтын сауаттылық деңгейі . А.А. ... ... бір ... функционалдық сауаттылыққа өте орынды және терең түсінік берді: .
Қ.А. Байтажикованың пікірінше, білім беру қоғамның экономикалық, әлеуметтік және рухани ... ... ... ... ... тұрақты дамуын қамтамасыз етеді. Білім берудің бұл миссиясын жүзеге асырудың басты шарттарының бірі өмір сүру сапасына жаңа қатынасты дамытуды көздейтін ... ... ... ... ... ... Бірқатар дүниежүзілік ұйымдар (ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ және т.б.) сауаттылық түсінігінің жаңа мәнін ой елегінен өткізе отырып, оны ... ... ... ... ... ... берудің (ЖББ) алты мақсаты анықталған, бұл адамның ... өмір бойы ... әр ... бәсекеге қабілеттілігін және өмір сүру қабілетін қамтамасыз ететін сауаттылықтың мәнділігін дәлелдейді.
Оқушылардың ... ... ... және ... (БЕД) ... ... оқу пәндері арқылы функционалдық сауаттылықты дамыту үдерісі ойлау дағдыларын қалыптастыру негізінде жүзеге асады (1-сурет). Ойлау дағдыларын қалыптастыру және ... ... ... ... ... ... БЕД ... ал ұйымдастыру формасына - проблемалық жағдайлар жатады. Осыған байланысты, ойлау ... өзі ... ... ... ... ... қызмет атқарады, яғни олардың функционалдық сауаттылығы.
1-сурет ‒ Функционалдық сауаттылық мазмұны
А.К. Рауандина ұғымына қатысты жүргізілген зерттеулер ... күні ... және ... ... ... ұғымын қолдануда бірізділік жоқ екенін көрсетті деп санайды.
Білім берудегі сауаттылық мәселесі, біріншіден, нақты бір елдегі халықтың ... ... ... ... ... дамуына, үшіншіден, елдегі мәдени ахуалға тәуелді болатындығы айқын. Бүгінгі өркениеттің даму деңгейі білімділік пен сауаттылық ұғымдарының мазмұны мен оны ... сара ... ... ... етіп отыр. Ғылыми еңбектерде сауаттылық ұғымының белгілі бір деңгейде ана тілінің грамматикалық нормаларына сай оқу, ... жаза алу ... ... екені байқалады. Әйтсе де адамның өмір сүруіне қажетті деп танылып, меңгеруге ұсынылған бастауыш мектеп деңгейіндегі белгілі бір білім, білік пен ... ... (оқу, ... ... ... салу және т.б.) ретіндегі тілдік сауаттылық қазіргі кездегі әлеуметтік сұраным талаптарымен сәйкес келе бермейді.
Ғалым мектептік ... беру ... жаңа ... талабына орай өзіміздің ұлттық болмысымызға, негізге алынған ұстанымдарымызға сай жетілдіру үшін моделін ұсынады [9]. Мектеп түлектерін өмірде ... ... ... ... және ... ... заман ағымына сай өзгерту мақсатында оқытудың түпкі нәтижесі ретінде оқушылардың игерген құзыреттіліктері ... ... ... ... ... ... өзгермелі өмірге бейімделуінің шарты
772160233045Оқушылардың сыртқы ортамен қарым-қатынас жасау қабілеті
00Оқушылардың сыртқы ортамен қарым-қатынас жасау қабілеті
48615601892300Оқушылардың әлеуметтік-мәдени дамуының өлшемі
00Оқушылардың ... ... ... ... ... ... негізі
Оқушылардың жеке бас қабілеттерін дамытудың тетігі
00Оқушылардың әлеуметтік дағдыларын дамытудың негізі
Оқушылардың жеке бас қабілеттерін дамытудың тетігі
4589145105410Оқушылардың білім, ... ... ... ... ... білім, білік, дағдыларының құзыреттілікке ұласу жолы
247205560325Оқушылардың қатысымдық, ақпараттық, проблемалардың шешімін табу құзыреттіліктерінің бірлігі
00Оқушылардың қатысымдық, ақпараттық, проблемалардың шешімін табу құзыреттіліктерінің ...... ... ... ... ... ... оқытудың соңғы нәтижесі - тұлға - ... ... ... ... ... ... тек негізгі құзыреттіліктің синониміне ғана емес, өзінше айналғанын байқау қиын емес. бағдарлану кәдімгі практикалық жағдаяттарда ... ... ... ... білігін (несие төлеуде пайыздарды есептеу, өз өмірбаянын жазу, топта ағылшын тілінде келіссөздер жүргізу, өзі және ... үшін ... өмір ... ... ... да бір ... ... дұрыс бағалау және т.б.) қалыптастыру білім беру процесінің шамадан тыс бағытталуына алып келуі мүмкін, яғни мектептегі білім беру мақсатын принципті ... тым ... етуі және ... ... тұлға қалыптасуына кедергі келтіруі мүмкін.
Мысал ретінде оқушылардың жаратылыстану-ғылыми сауаттылығын қарастырайық. ... ... - бұл тек ... беру ғана емес, сонымен бірге, көп жағдайда, қоғамның ... және ... ... ... ... ... мәдени деңгейін көрсететін азаматтық сипаттама. Қазақстан Республикасында технологиялық жаңғыртуды жүзеге асырудағы халықтың жаратылыстану-ғылыми сауаттылығына деген ... ... ... ... деген қажеттілікпен бірдей дәрежеде деп айтуға болады.
Дегенмен, PISA халықаралық ... ... ... ... ... ... қалыптастыруда еліміздің білім жүйесі атқарып отырған ісі әзірге жеткіліксіз.
Тұжырымдалған ойлардан байқағанымыздай, ... ... ... мен Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының (МЖБС) метапәндік білім беру нәтижелері жаңа ... ... таза ... ... және ... ... сипаттайды, сондықтан жаратылыстану-ғылыми пәндерді оқытуда қандай да бір ортақ тәсілдерді ... ғана бұл ... ... ... Өз ... ... ... біліктерді (зерттеуші рәсімін қолдану, модельдердің көмегімен құбылыстарды түсіндіру, деректердің талдауы негізінде қорытындылар жасау) меңгеру - таза ... ... де ... ... ... ... ... Максимованың ұйғаруынша, пәнаралық біліктер - бұл .
Оқушылардың практикаға бағдарланған оқытуын ұйымдастырудың дидактикалық шарты ретінде пәндердің өзара байланысының ... ... ... ... ... ... теория мен практиканы біріктіретінін, білімді қоршаған шынайылықта (табиғатта, тұрмыста, өндірісте) қолдануға ықпал ететінін атап өту ... ... ... ... де ... ... міндеттер және проблемалар ретінде қабылдау қажет. А.В.Усованың пікірінше, оқушыда есепті шығарудың жинақтау білігі қалыптасуы ... Ол ... ... ... есеп шығару кезінде қалыптаса бастайды, сонан кейін ол жинақталады және жинақталған құрылым нақты мазмұнмен толықтырылады.
Осыған ұқсас пікірді Г.П.Стефанова да білдірген. Ол ... ... ... шешуді меңгерген оқушы, дұрыс үйреткен жағдайда, кез-келген практикалық есептерді табиғи білімін пайдалана отыра, сауатты шығара алады деп ... ... ... ... тәсілдері
Функционалдық сауаттылықты қалыптастырудың тағы бір тәсілі - жаратылыстану-ғылыми пәндердің барлығы үшін ... оқу ... ... ... ... Бұл номенклатура әр пән бойынша оқу тапсырмаларының барлық түрін қамтымайды, бірақ тікелей жаратылыстану- ғылыми сауаттылықты ... ... ... ... тапсырмаларды сипаттайды. Оларға жататындар:
− жаратылыстану-ғылыми зерттеулердің (немесе, танымның жарытылыстану-ғылыми әдісінің) негізгі ерекшеліктерін түсіну;
− ғылыми ... ... ... ... ... ... суреттеу білігі, сол сияқты өзгерістерді болжау білігі;
− қорытынды ... үшін ... ... және ... бар ... ... ... талдауы мен дұрыстығын бағалау білігі.
Осы негізгі үш құзыреттілікке сәйкес тапсырмалардың да үш тобын бөліп көрсетуге ... Бұл ... ... ... ... атаулары да оқушы тіліне түсінікті, олар үшін түрткі болатын, ... ... ... ... Мысалы, тапсырмалардың бір тобын деп атауға болады. Бұған енетін тапсырмалар ғылыми танымның ... ... ... ... яғни ... ... алудың тәсілдеріне сәйкес келеді. Бұл тапсырмаларда оқушыға қандай да бір ... ... ... ... ... ... жорамалдарды тексеру тәсілдерін табу; ұсынылған проблеманы зерттеу жоспарын жасау ұсынылуы мүмкін.
тапсырмасы құбылыстарды түсіндіру және сипаттау, процестердің өзгерістері мен барысын ... ... ... ... ... қалыптастыратын тапсырмалар тобына сәйкес келеді. Бұл біліктер белгілі бір көлемдегі ғылыми білімге ғана емес, ... ... сол ... түсінік немесе сипаттама берілетін құбылыстардың модельдерін операциялау қабілеттеріне сүйенеді.
сериясы үшінші ... ... ... және ... бар деректер негізінде қорытынды жасау білігін қалыптастыратын тапсырмалардан тұрады. Бұл деректер сандар, суреттер, графиктер, схемалар, диаграммалар, ауызша суреттеулер жинағы ... ... ... ... ... ... ... түрленуі, жинақтауы қандай да бір заңдылықтарды, үрдістерді логикалық жолмен көрсетуден тұратын қорытынды жасауға, бағалауға және т.б. мүмкіндік береді. Бұл ... көп ... ... ... ... арқа ... құбылысты түсіндіру білігіне сәйкес келмейтіндей болып көрінеді, ал түсіндіру - бұл айтарлықтай ... ... ... ... ... ... мен Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының білімдік нәтижелеріне қол жеткізу ... оқу ... ... және ... ... тиіс ... белгілі бір талаптар қояды.
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту қазіргі 11 жылдық ... 12 ... ... ... ... ... ... беру стандартын жаңарту шеңберінде білім берудің басым мақсаттарының бірі ... ... ... ... функционалдық сауаттылықты дамыту нәтижесі білім алушылардың жастарға алған білімдерін практикалық жағдайларда тиімді және әлеуметтік бейімделу процесінде сәтті пайдалануға ... ... ... ... ... меңгеруі болып табылады. Негізгі құзыреттілік − бұл мемлекеттің орта мектепті ... ... ... ... және оқу ... ... білім беру нәтижелері түрінде қоятын талаптары.
Орта мектепті бітірушінің мынадай негізгі құзыреттіліктері белгіленген:
Басқарушылық (проблеманы шешу қабілеті);
Ақпараттық (өзіндік ... ... ... ... өмір бойы білім ала білуі);
Коммуникативтік (қазақ, орыс және ағылшын (шет) тілдерінде ауызша, жазбаша және нәтижелі қарым-қатынас жасауға ... ... ... ... жасауға қабілеті);
Тұлғалық (өзіндік іске асыру, өзін-өзі жетілдіру, өмірлік және кәсіби өзін-өзі ... ... болу ... ... ... мен ... ұқсастық негізінде өзінің Отаны үшін жауапкершілікті сезіну қабілеті);
Технологиялық (тиімді пайдалану деңгейінде технологияларды, оның ішінде ғылыми, сандық технологияларды ... ... ... ... ... ... ... шеңберінде пәндік құзыреттілік: оқу пәні шеңберінде меңгерілген ерекше білім, іскерлік, дағды ерекшеленеді.
Негізгі және пәндік құзыреттіліктің ... ... ... ... ... ... ... шынайы және уақыты анықталған болуы қажет.
Оқу бағдарламалары, сондай-ақ, мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуға және негізгі, пәндік ... қол ... ... ... ... ... ... терминіне деген ықыластың артуы, математика және жаратылыстану бойынша білім нәтижелері TIMSS (Third ... ... sand Science Study) және ... бағалау бағдарламасы PISA шеңберінде жүргізілген халықаралық зерттеулердің жетістіктерімен үйлестірілген. 2009 жылғы, Қазақстан қатысқан PISA нәтижелерінің талдауы көрсеткендей, зерттеу оқу бағдарламаларын ... ... ... ... ... ... білімі мен білігін күнделікті жағдайларда қолдану қабілетін бағалауға бағытталған. Қазақстандағы ... ... ... ... ... беру ... жағдайдың талдауы төмендегіні көрсетті.
Қазақстан Республикасында білім беруді ... ... ... арналған Мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру жағдайында мектеп оқушылары білім нәтижелерінің мазмұны мен бағасын анықтайтын институттар: ... ... ... ... ... ... Ұлттық білім беру статистикасы және бағалау орталығы, аймақтардағы білім саласын бақылау департаменттері дамыды. ... ... ... TIMSS, PISA халықаралық зерттемелеріне қатысу тәжірибесі жинақталды. TIMSS - 2007 халықаралық зерттемесінде ... ... қол ... ... моделін жүзеге асыруға бағдарланған 12 жылдық білім беру стандарты әзірленуде. Білім берудің ұлттық құндылықтары мен мақсаттары базалық құзыреттер, өмірлік рөлдер ... ... ... адам;
- бауырмал отбасы мүшесі;
- шығармашыл дара тұлға;
* жауапкершілікті азамат;
* салауатты және ... ... ... ... ... ... сипаттайды және білім алушылардың қоғамдағы өз орнын табуға, өзін әлемнің бір бөлігі ретінде сезінуге жағдай жасайды. Олар ... ... әр ... өз ... ... ... ... өзек болады, сондай-ақ орта білімнің жасампаздық рөлін ... ... ... ... орта ... ... мақсаттары арқылы нақтыланады. Орта білім берудің мақсаты - білім алушылардың танымдық қабілеттерінің дамуына, алған білімін кез-келген оқу және ... ... ... ... ... ... мен өзіндік басқаруға дайындауға мүмкіндік беруді қамтамасыз ету.
Қазақстанда ... ... ... ... ... ... ... бағыттар ретінде келесілер анықталған:
* Нормативтік құқықтық база.
* Ғылыми зерттеулер.
* Ұлттық стандарт, оқу бағдарламалары.
* Оқулықтар және оқу-әдістемелік кешендер.
* ... ... ... ... нәтижелерін бағалау.
* Мұғалімдерді даярлау және біліктілігін арттыру.
* Ақпараттық орта.
* Имидждік ... ... ... ... қалыптастырудағы мектеп және отбасы рөлі
2.1 Оқушылардың функционалдық ... ... ... және ... ... іс-әрекетінің Қазақстан Республикасы білім беру ұйымдарының тәжірибесі
Заң отбасын балалардың дер кезінде білім мен ... ... алу, ... ... ... еңбекке дағдыландыру, қоғамдық мүлікке ұқыптылықпен қарау, баланың ... мен оның дене ... ... ... ... ерекше қамқорлық жасау үшін қажет жағдай жасауына міндеттейді.
Отбасы тәрбиесі, кең мағынада - ... ... мен ... бастапқы түрі, бұл процестің барысында тұлға дамиды және қалыптасады.
Отбасының ... ... ... орын ... келесі үрдістер, құбылыстар мен процестер ықпал етіп отыр: ата-аналары бола ... ... ... ... ... айырылған балалар, қараусыз қалған балалар проблемалары; отбасыларда әйелге (ерлерге), балалар мен қарттарға зорлық жасау мен қатал ... ... ... ... мен ... арасындағы қарым-қатынастың нашарлауы; балаларының ата-анасына, ата-анасының баласына жат ... бала ... ... ер азамат ықпалының айтарлықтай әлсіреуі, жеткіліксіздігі; ата-аналар мен балалардың белгілі бір тобының ... ... ... ... жалпыға танылған нормадан тәртібі ауытқыған балалар санының өсуі ... ... ... және ... ... ... ... жезөкшелік және т.б.); отбасылардың салауатты өмір салтын ұстануға даяр болмауы; ата-аналардың ... ... ... және ... отбасылардың басым бөлігінің тәрбиелік әлеуетінің әлсіздігі, жасөспірімдер мен ... ... ... даяр ... және ... болып жатқан әлеуметтік-экономикалық жаңғырту процестері, білім беру саласындағы оң өзгерістер аталмыш проблемаларды шешуге, отбасылық тәрбиенің әлеуетін ... ... ... ... ... барлық тәртібі ықпалымен өсетін адам тұлғасының адамгершілік және қоғамдық бағыттылығы, оның құндылықты бағдары мен ... ... ... ... және ... одақтас болған жағдайда ғана бала мүддесін көздеген іс-әрекеттері табысты болады, ол ... ... ... оны ... ... ... үлкендерге балалардың жеке ерекшеліктерін түсінуіне, олардың қабілеттерін дамытуға, өмірлік ... ... ... ... ... ... мен ... жеңуге мүмкіндік береді. Сондықтан, педагогтар әрбір тәрбиеленушінің отбасымен әріптестік қатынас орнатуы, өзара көмек және ортақ мүдделілік ахуалын құруы тиіс. ... ... ... ерте ... ... адамгершілік құндылықтарды, саламатты өмір салтын құру бағдарын қалыптастыруы тиіс. Сол себепті, педагогтардың ... ... ... ... ... ... ата-аналарды ересектер және балалардың, отбасы мүшелерінің қарым-қатынас жасау тәсілдеріне, әдістері мен стиліне үйрету;
... және ... ... ... көмек көрсету.
Мектеп және отбасының өзара іс-әрекеті нәтижесінде екі жақ та ... ... ... ... ... ... ықпал ету - өзара іс-әрекеттің негізгі көріністері мен сипаттамалары ... ... ... ... ... ... ... ынтымақтастық түрі ең тиімді болып саналады.
Мектеп және отбасының ынтымақтастығы келесі жағдайлармен үйлестіріледі:
− тәрбиенің біртұтас субъектісімен;
− бала ... ... ... және міндеттерімен;
− педагогтар және ата- аналар іс- әрекетінің келісілген қажеттілігімен;
− бала проблемасын шешуде мектеп және отбасының күш салуын біріктіру мүмкіндігімен;
... ... және ... ұжымдарының, өзара іс-әрекетке қатысушыларының әрқайсын өзара толықтыру мүмкіндігімен.
Педагогтар мен ата-аналар одағын құруда маңызды рөл педагогтарға (мектеп директоры, директордың ... ... ... ... ... ... беру ... мектептің отбасымен жұмысын көрсететін түрлі бағдарламалар (кешенді бағдарламасы, мектептің өзге де әлеуметтік институттармен өзара әрекеттесу бағдарламасы, , ... ... ... ... және т.б. ) әзірленген және нәтижелі жұмыс жасауда.
Мектептердің оң тәжірибелерін ескере отыра, отбасында ... ... ... балалар құқығын қорғауды күшейту, қоғамдағы жат құбылыстардың отбасына тигізер теріс ықпалын азайту көзделген жаңа мақсаттар мен міндеттер белгіленуде.Республика мектептерінде мектеп және ... ... оң ... ... ... беру ... ... ата-аналарымен ынтымақтастықтың, оларды балалармен бірге орындалатын шығармашылық және әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... Қостанай облысы Затобол орта мектебі сынып жетекшілері үшін ынтымақтастықты ұйымдастырудың ... ... ... ... ... өміріне белсенді түрде қатысады.
Педагогтар мен отбасының өзара іс-әрекеті - ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру үшін қолайлы жағдай тудырады. Бұл іс-әрекет деңгейі неғұрлым биік болса, бала тәрбиесіндегі ... де ... ... ... ... ... мен отбасы арасындағы ынтымақтастық қарым-қатынасты қалыптастыру - ұзақ процесс, оның нәтижелігі бұл ... ... ... принциптер қаланғанына байланысты. Отбасымен өзара іс-әрекет процесінде білім беру ұйымы келесі принциптерге сүйенеді:
педагогикалық процеске қатысушылардың барлығы үшін субъектілі көзқарасты ... ... ... және ... ... үшін ... шығармашылық іс-шаралар ұйымдастыру;
отбасымен өзара іс-әрекетте адамгершілік бағытты ұстану;
бала тәрбиесі мен дамытуына ... ... ... ... ... ... мен ... кіріктіру және саралау.
2.2 Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасы өзара іс-әрекетінің ... ... беру ... ... беру ... жалпыхалықтық мүддені білдіреді және сонымен қатар, әлемдік ... ... ... ... ... ... әлемдік қауымдастыққа ұсынады. Жаңа өркениеттік талаптар заңды түрде көптеген елдерді жаңа , білім жүйесінің ... ... ... ... Бұл АҚШ, ... ... Шығыс Еуропа елдері, Оңтүстік-Шығыс Азия мен Оңтүстік Америка және т.б. елдерде өтуде. Шет елдерде ... ... ... ... ... ... және алдағы қажеттіліктеріне, ресурстарды, соның ішінде білім беру ... ... ... ... ... білім беру жүйесі бірегей, себебі түрлі елдердің білім беру жүйесі қандай да бір дәрежеде ... ... ... сонымен қатар, оларға қайталанбас сипат беретін, қалыптасуы мен дамуының өзіндік тарихы бар [13].
Финляндия - дүние жүзінде білім ... ... бір ... ел. ... бұл ... ... ... деңгейі (93%) мен орта және жоғары оқу орындарына қабылдау (тұрғындардың 1 мың ... 103) ... ... жетекші орында. АҚШ үшін сәйкес көрсеткіштер - 82% және 95 адам. Финдердің 40,6% - орта ... 36,1% - ... 23,3% - ... білімі бар. 2001 жылы Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) Еуропаның 32 ... 15 ... ... ... ... ХХІ ... талаптарына қаншалықты даяр екенін анықтау мақсатында зерттеу ... Жас ... тек ... ... ... ғана ... ... қатар математика және жаратылыстану ғылымдары бойынша көшбасшылардың бірі болды. ЭЫДҰ 2003 жылдың шілде айында дүние жүзі өнеркәсібі дамыған 43 ... ... ... атты жаңа ... бұл үрдісті дәлелдеді.ХХ ғасыр барысында фин білім беру жүйесі айтарлықтай өзгеріске ұшырады. 1921 жылы жалпыға ортақ және ... ... беру ... заң ... өзі 1919 жылы ... ... болатын) қабылданған сәттен бастап 70-жылдарға дейін мұндай білім берудің негізі алтыжылдық (бастауыш) халықтық мектептер болды. Фин балалары мектепке дейінгі мекемелер ... ... ... Ол негізінен балалар бірінші сыныпқа қабылдар алдындағы бір жыл бойы балалар тәрбиеленетін мектептер мен ... ... ... ... ... ... алты ... барлық балалар үшін тегін ұйымдастыруы тиіс. Кішкентай финдердің 75% мектепке дейінгі оқумен қамтылған. Оларды жаңа ... және ... ойын ... ... ... оқытады. Бағдарлама 700 оқу сағатына есептелінген. Алдыңғы орынды 1964 жылы ... ... ... ... ... Жекеменшік фин-орыс бала-бақшасы мектеппен байланыста жұмыс жасауда. ... ... ... - фин және орыс тілдері. Жай мектептерде алатын білімнен басқа, мұнда балаларды орыс тіліне және ресейлік мәдениетті ... ... ... ... 15% үшін орыс тілі ана тілі ... саналады [14].2009 жылғы PISA зерттеуі негізгі мектеп оқушыларының ... ... ... ... ... математикалық және жаратылыстану-ғылыми сауаттылығы төменірек дәрежеде бағаланды. Ал енді, эстондық оқушылардың нәтижелері ... өте ... ... қалып отыр. Еуропа елдері арасында эстондық оқушылар функционалдық оқу саласында 2006 жылғы зерттеумен салыстырғанда ... ... 8 ... ... ... математикалық сауаттылық бойынша − 7, ал жаратылыстану-ғылыми сауаттылық бойынша 2-орынды иеленді. Әлем бойынша функционалдық ... ... ... сауаттылық бойынша − 17, ал жаратылыстану-ғылыми сауаттылық бойынша 9-орында. Пайыздық бөлінуде оқушылардың 87% ... ... ... ... одан ... деңгейге қол жеткізді. Сәйкес көрсеткіштер негізінде еуропалық елдер арасында эстондық ... ... ... ... ... сауаттылық бойынша − 2 және математикалық сауаттылық бойынша 3 орында (2009 жылғы зерттеу бойынша).
Әлем ... ... ... ... ... ... жаратылыстану-ғылыми сауаттылық бойынша − 5 және математикалық сауаттылық бойынша 10 орынды иеленді. Сонымен, эстондық оқушылардың басым ... ... ... толыққанды қатысуы үшін қажет базалық білім және дағдылары бар. Функционалдық оқу ... ... ... ... ... ... Корея, Финляндия, Гонконг (Қытай), Сингапур және Канада оқушылары ең үздік ... ... ... Финляндия, Норвегия, Жапония және Канада - оқушылардың әлеуметтік-экономикалық жағдайына нәтижеліліктің тәуелділігі өте төмен ... ... ... - ... 10%-ға ... Ең төмен сәйкес көрсеткіш Исландияда - 7% [15].Сингапур елі білім ... әлем ... ең ... бірі ... ... беру ... сарапшылардың назарын өзіне ерекше аударып отыр.
Білім беру процесінің тиімділігін арттыру мақсатында 1979 жылы жаңа білім беру ... ... Ол ... және орта ... ... ... баспалдағы бойынша өз қабілеттеріне сәйкес жылжуына мүмкіндік беретін, сатылы оқытуды қарастырды. Оны енгізудің басты мақсаты - әр ... орта ... ... отыра, одан әрі қарай кәсіптік оқуы мен жұмысқа орналасуы үшін ... ... ... ... ... ... білім беру жүйесі заманауи кезеңінің негізгі мақсаты - әр адамды өмір бойы оқуға, жаңа білім және ... ... ... ... инновация және кәсіпкерлік рухын дамытуға, тәуекел ету және ... ... пен ... ала білуге уәждейтін ынталандыру ортасын құру болып табылады. Кезеңнің мәнін қысқаша мектептегі білім беру кезеңнің әрқайсысында баланың қабілеттерін және дарынын ... мен ... ... ... ... ... сипаттауға болады. Түрлі білім беру мүмкіндіктерін жүзеге асыруға ықпал ету үшін үкімет Edusave ынталандыру гранттық жүйесін әзірледі, ол оқушыларға оқуға, ... ... ... білім мен шетелге іс-сапарына байланысты барлық шығынды өтеуіне мүмкіндік береді. Сонымен қатар, ата-аналар балаларын мектепке жібере отыра, оларды ... ... ... ... ... және ана ... оқитынына сенімді болуы тиіс.Сингапурдың білім беру жүйесіндегі басты жетістіктер ретінде келесі фактілерді атауға ... ... - ... сауаттылық деңгейі әлем бойынша ең жоғарылардың бірі (Progress in International Reading Literacy Study); сингапурлық мектеп оқушылары математика және жаратылыстану ... ... ... ... ... (TIMSS) ... нәтиже көрсетіп отыр; 2008-2009 жылдары сингапурлық білім жүйесі әлем бойынша ең тиімді деп аталды (McKinsey); Сингапурдың ... ... ... экономика талаптарына барынша жақсы бейімделген (IMD World Competitiveness Yearbook 2007). 1997 жылдан бастап сингапурлық білім жүйесі білімге негізделген, ... ... үшін ... ... ... бағытталған дамудың жаңа сатысына көтерілді. Білім беру жүйесінде келесі реформалар өтті:
Екі сатылы бастауыш білім енгізілді: 4 жыл - ... ... ... 2 жыл - ... ... ... ... емтихандар жүйесі өзгерді. Олардың қорытындылары бойынша оқушыларға орта мектептегі таңдау бойынша ұсыныстар беріледі;
Орта мектеп кезеңінде және оны ... ... ... және ... ... алу ... пайда болды. Техникалық білім беру институтының негізі қаланды.
Оқушылардың функционалдық сауаттылығы - бұл ... ... оқу ... және одан тыс жағдайда тиімді әрекет етуіне мүмкіндік беретін, басты ... ... ... ... ... бір дәрежедегі білімділік деңгейі [16].
Америкалық мектепте функционалдық сауаттылыққа оқытуда оқушы ерте балалық шақтан бастап ... ғана ... ... ... ... ... Кез-келген пән бойынша орта мектептегі шығарма (essay) тек кіріспе, талқылау және қорытындыдан ғана тұрмайды. Ондағы әр сөйлемнің орны, арналуы және ... ... рет ... ... соң ... және бекітіледі. Жоғары мектепте шығармашылық жазу сабағында (осындай таңдау пәні бар) балалар күніне бір беттен ... ... ... апта ... бір ... жазады.
SAT - бұл (critical reading), оқушылардың мәтінді талдау, көбінесе түрлі авторлардың ... ... ... екі ... ... қабілеттерінен тұрады; жазу (writing) - ойды ... ... ... ... ... жеке ... 25 ... аралығында кіріспе және қорытындымен бірге бес параграфқа ... ... ... ... Төрт ... ... таңдалған бір тапсырмадан бөлек, SAT-та еркін формадағы жауапты талап ететін тапсырмалар да бар, ал тапсырмалардың күрделілігі әр түрлі. Ол 3 ... 45 ... ... және ... үнемі жеткілікті бола бермейді. Мектепте шығатын журналдардың беттерінде оқушылардың үй тапсырмаларынан ... ... ... және ... басылады. Мектеп кітапханасы бірнеше ғылыми басылымды қосқанда, 140 ... ... ... ... мен дәліздерде мектеп оқушылары еңбектерінің көрмесі бірін бірі алмастырады, мектеп оркестрлерінің концерттері, басқа қалашықтармен өткізілетін спорттық сайыстар ... ... ... ... ең басты оқиғасы - мюзикл қойылымына ... ... ... жиналады, тіпті мұғалімдер мен оқушылар арасында өтетін баскетбол матчы да осынша көрермен ... [13]. ... ... ... әрбір ірі мектебінде ата-аналар мен ұстаздар қауымдастығының жалпыхалықтық филиалының жұмысы назар аударарлық. Ата-аналар - ... ... ... ... Кей ... ата-аналар комитетінің пікірі оқу процесін ұйымдастыруда, тіпті бағдарламалар мен әдістерді ... ... рөл ... ... тәжірибесі көрсеткендей, бүгінгі таңда тұлға, отбасы, білім беру мекемесі мен қоғамның іс-әрекеті - ғаламдық, жалпыәлемдік проблема ... ... ... ... ... және кей ... оның өз қызметін орындауының объективті түрде мүмкін болмауы - даусыз мәселе. Қазіргі отбасы бала ... мен ... ... ... ... өзіне алуға даяр емес. Қалыптасқан дәстүр бойынша, педагог ... ... ... ... ... өз ... және оның ... қоғам атынан талап қоюы тиіс болды [15].Бүгінгі ахуал педагог алдына көрсетілген көзқарастарды қайта қарау қажеттілігін қойып ... ... ... мен ата-аналар баланың әлеуметтену процесінің біртұтас аясында серіктестер ретінде қарастырылуы тиіс. Отбасы саласындағы мемлекеттік саясат тікелей ... ... ... ... сүйенуі қажет, қазіргі таңда оларға деген қажеттілік өте ... Сол ... әр ... ... ... бар ... ... мен педагогикалық тәжірибесіне сәйкес ата-анаға баланың дамуы мен ... ... ... бейімделуіне көмек көрсетуге міндетті. Бұл педагогтың отбасымен тиімді ынтымақтасуына ... ... ... ... ... мен ... беру мекемесінің серіктестік пен өзара көмек тұрғысынан басымдық бағыттардағы баланың әлеуметтену ... ... ... ... бөлу ... ... мен отбасылық тәрбие моделінің әлеуметтік-психологиялық диагностикасы қажет. Отбасы проблемасының, оның әлеуметтік-мәдени рөлінің пилоттық талдауы бұл институт ... ... ... ... ... ол бала ... оның ... өмірге, кәсіби бағдарлануға дайындалуы үшін жағдай тудыруы керек. Мысалы, отбасы және мектептің өзара іс-әрекетінде әлемнің көптеген ... ... беру ... ... ата-аналар кіретін ата-аналар комитеті немесе мектеп кеңестері бар. Бірақ бұл ... ... ... тұрмысы жақсы оқушылардың ата-аналары болады. Қиын балалардың ата-аналары мектеппен тұрақты байланыс жасамайды.
Шет мемлекеттер оқушыларының функционалдық ... ... ... ... мен ... ... ... түрлі бағыттарда жүзеге асырылады:
- ата-ананың педагогикалық мәдениетін (педагогикалық жалпыға міндетті оқу, ата-аналар үшін лекторийлер, педагогикалық ... және т.б.) ... ... бала ... оңтайландыру;
- ата-аналарды ішінара оқу-тәрбие процесіне (мектептің және сыныптың ата-аналар комитеті) қатынастыру;
өзара іс-әрекетке қатысушылардың ерекше мүмкіндіктерін жүзеге асыру үшін қолайлы ... ... ... кәсіптік бағдарлық кеңестер, факультативтік сабақтар, спорттық туристік-өлкетанулық қызметтер және т.б. ) жасалғандағы өзара серіктестік іс-әрекет.
Ресей Федерациясында бала ... ... ... ... ... балаларымен мектептегі табысты оқуына қажет біліктерді меңгеру даярлығын қамтамасыз ететін іс-әрекет түрлерімен көбірек айналыса бастады. Олар мектеп таңдау ... зор ... ... ... ... сыныптардағы оқуына қолдау көрсету ісіне көп көңіл бөлуде. Негізгі мектеп сатысында балаларының ... ... ... ... ... заңды да, есесіне, мектептің жоғары сатысында отбасылардың қосымша білім қызметі мен ... ... ... даярлығы артқаны байқалады. Отбасыларында кітап, журналдар, компьютерлердің болуымен жағдай жақсарды. Тәрбиелеу және білім беру міндетіне бағытталған әртүрлі ата-аналар ... мен ... ... ... ... ... және ... өзіндік ерекше педагогикалық қызметі бар: отбасы тәрбие ұясы, ал мұғалімдер - басты білім тасымалдаушы деп ... ... ... ... - ... ... тануының, әлеуметтенуінің, адамгершілігі қалыптасуының басты көзі деп есептейді. Бұл көзқарасты көптеген ата-аналар да ... ... ... ... ата-аналардың 64% бала тәрбиесінде басты рөл атқаратынын айтса, респонденттердің қалған бөлігі бала ... ... ... ісі деп ... білдірген. Жапонияда отбасы мен мектептің тәрбиелік қызметі нығая түскен, әсіресе мектептің рөлі ... ... бола ... Осы ... ... ... 75% ... Отбасының тәрбиелеу-білім беру қызметінің төмендеу себебін көрсете ... ... бала ... ... ... мен ... міндеттерді репетиторға аудара салу үрдісі туралы айтқан. Алайда, жапон мектебінде ... ... ... ... үшін оқу процесі (бағдарламалар, оқытудың әдістері мен тәсілдері) тыйым салу аумағы болып қала береді.
Францияда жалпы білім ... оқу ... ... 3 ... ... бар: ... - ... және біреуі - жекеменшік білім беру саласында. Қоғамдық мектеп оқушыларының ата-аналар федерациясы саны жағынан ең көп және ... ... ... ... ... ... ... білім беру құрылымына: мектептік және сыныптық кеңестерге, стипендиялық комиссияларға т.б. кіреді. Кейбір мектептерде ... ... ... ... жетекшілік етеді, кітапхананы меңгереді, шет тілдерінен факультативтік сабақтар, спорттық үйірмелер жүргізеді, оқу саяхаттарын және т.б. ұйымдастырады ... ... ... өз ... оқушыларының функционалдық сауаттылығын - мектепте алған білімді өмірде қолдану, жанрлары жағынан түрлі мәтіндерден ерекше ақпаратты табу және оған өз ... ... ... - ... бағалайтынын айта кетуге болады.
2.3 Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы отбасы және ... ... ... ... ... ... сауаттылығын қалыптастыруды тәрбиелеу процесінде отбасы мен мектептің ынтымақтастығына үлкен рөл ... ... ... оқушылардың іс әрекетін ұйымдастыруында Заңды ойдағыдай жүзеге асыруына көмек көрсетеді. Алайда ата-аналардың педагогика негіздерін нашар білуі ... ... ... тәрбиелеу мен мектепке бейімдеу ісіне кедергі келтіріп отыр. ... дәл ... ... мен ... өзара әрекетін нығайту, бала тәрбиесіндегі әкелер мен аналардың жауапкершіліктерін арттыру қажет. Және бұл шараны мектеп ұйымдастыруы тиіс. Осыған орай бұл істі ... ... ... психологы, әлеуметтік педагог жұмысының маңызы артады, көптеген маңызды мәселелер мен ... ... ... ... ... ... жасайтын әлеуметтік педагог, өзінің кәсіби қызметіне орай, отбасын нығайту ісіне өзіндік үлесін ... ... ... отбасы мен сынып жетекшісінің бірлескен жұмысын ұйымдастыра отыра, ол соңғы нәтижеге - әр ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге ұмтылады. Әлеуметтік педагог бүгінгі күні отбасын тұлғаның балалық шағындағы даму жағдаятын анықтайтын әлеуметтік орта ретінде ... ... ... ... ... ... кезеңде қандай да бір проблеманың мәнін белгілеуде, жөнсіздіктің себебін анықтауда ... ... ... ... ... ... болмағандықтан, сыныпқа жетекшілік жасау міндетін оқу жүктемесі бар пән мұғалімдері атқарады, ал, кейбіреуі жарым-жартылай орындайтыны да жасырын ... Сол ... ... ... ... ... мен ... өзара әрекетін ұйымдастыру бойынша білім беру мекемелерінде ата аналардың тәрбие процесіндегі белсенділігін арттыруда қажет өзекті ... мен ... ... ... ... ... ... міндеті − ата-аналарға көмектесу. Ата-аналар кез-келген сұрақтың жауабын білетін, өз ... ... ... яғни ... ... ... үй ... барлық мүмкіндікті жасауға дайын сынып жетекшісін көргісі келеді.
Сынып ... ... ... бірі - ... мен ... ... күш ... сыныптың оқу-тәрбие жұмысының міндеттерін шешу үшін олардың іс-әрекетін үйлестіру отбасы мен мектептің тығыз ынтымақтасу жолдарын анықтау, ... ... ... ... ... табылады.
Ал ата-аналар - отбасында бала тәрбиесіне қажет қолайлы жағдай тудыру және отбасылық тәрбиеде ... жол ... үшін ... бір ... ... педагогикалық іс-әрекеттіңпрактикалық дағдылары мен біліктерін толық көлемде меңгеру бойынша жұмыс жүргізеді.
Қойылған мақсатқа орай, оқушылардың функционалдық ... ... ... ... және ... ... ... формасын анықтау міндетін шешу қажет.
Отбасымен, оқушылардың ата-аналарымен байланыс орнату - ... ... ... ... қана ... ... қатар, ата-аналардың барлық арман-тілегінің басты шарты - өз баласының тәлімгері ... ең ... ... ... сеніп тапсыруға болатын Адамды көргісі келетіні.
Педагогтардың ата-аналармен қатынасындағы ... ақыл ... ... беру ... ... ... ... бірге ойласу, кеңесу;
- ата-аналармен қарым-қатынас жасай отыра, олар бізге қажет, біздің одақтасымыз, олардың ... мен ... ... ... ... ата-аналық сүйіспеншілік пен құрметке үндеу;
- балаларды ... ... ең ... бала ... ... ғана айту қажет;
- ата-аналардың тұлғасына, олардың еңбектегі жетістіктеріне жоғары құрмет көрсету;
- ынтымақтастық, ... ... ... функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы отбасымен іс-әрекеттің барлық түрлерін пайдалануды ұсынады. Педагогтар ата-аналарға іс-әрекеттің бірдей ... ... ... ... ата-аналарды шыдамдылықпен мектеп және сынып жұмыстарына қатыстыра отыра, олардың қажеттіліктеріне, сұраныстарына, отбасылық тәрбиенің ерекшеліктеріне ... ... ... ... ... түрлері - дербес және топтық ... ... ... жұмыстың дербес түрі.
Жұмыс жоспарына оқушылардың отбасына бару, ата-аналармен жүргізілетін жеке әңгімелер, ... ... ... мен ... ... ... педагогикалық консультациялар, дербес тапсырмалар кіргізіледі.
Ата-аналармен жүргізілетін дербес ... ... ... ... ... ... ... бала тұлғасы дамуына ықпал ететін жолды іздестіруде үлкен түсіністікке қол жеткізуге мүмкіндік береді. Отбасымен жұмыстың ... ... ... ... ... қолдана отыра, ата-аналардың жекелеген топтарын келесі белгілері ... ... ... ... ... ... ... ұйым жұмыстарының жетекшілері-ұйымдастырушылары (үйірме, секция жетекшілері);
мектепте, немесе сыныпта қандай да бір мәселені әзірлейтін және шешетін ... ... ... ... бар ... (ұл) ... ... отырған ата-аналар;
жалғыз (көп) бала тәрбиелеуші ата-аналар;
дамуы мен мінез-құлқында ауытқушылығы бар баланың ата-аналары.
Жақсы отбасы көрсеткішінің бірі - ... ... ... ... табылады. Дегенмен, Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясының жоғары сынып оқушылары арасында тақырыбында жүргізген сауалнама нәтижелері қуантарлық емес. ... ... ... 62% ... 38% деп ... берген. сауалына жоғары сынып оқушыларының 18% - ... ... 82% - ... және т.б. [18].
Мектептің отбасымен өзара іс-әрекет формалары оқушылардың функционалдық сауаттылығын, бала мен ата-ана арасындағы қарым-қатынасты нығайту мен сауықтыру үшін ... ... ... ... мен әдістерін қалыптастыруда белгілі қызмет атқарады.
Бұл үшін отбасында бала тұлғасының қалыптасуына және дамуына кері әсер ... ... және ... проблемаларды диагностикалау және анықтау қажет.
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы іс- әрекеттің негізгі басым бағыттары: отбасына практикалық көмек және ... ... ... ... ... ... ... бойынша оқыту, бала тәрбиесіндегі оң тәжірибемен таныстыру; отбасындағы сәтсіздіктің ... ... ... ... ... ... қамқоршы, қабылдайтын отбасыларын және т.б. құру бойынша ақпарат тарату, көмек көрсету.
Бұл үшін қажет:
Тиімді технологиялар: балалар мен ата-аналардың тұтынушылық- құндылық аясы ... ... ... ... топтық кеңестер жүйесі, мақсатты конференциялар, іскерлік ойындар, ... ... ... ... қатынасты ұйымдастыру.
Ерекше жағдайлар мен ерекшеліктер: ата-аналардың, мектепке дейінгі ... ... ... ... ... ... мектеп және басқа оқу орындары педагогтарының, қоғамдық-мемлекеттік ... мен ... ... ... біріктіру.
Аса маңызды мәселе - мектеп және отбасы тәрбиесін, білім алушылар тәрбиелілігін және ... ... ... Бұл ... бойынша диагностика бірнеше қызмет атқарады:
белгілеуші (ақпараттық);
болжамдаушы (мектеп-отбасы өзара әрекеттесуінің дамуын болжау);
құндылыққа-бағдарланған (бағалаушы);
дамытушы (тәрбиелік).
Оқушылардың тәрбиелілігін және ... ... ... ... ... сауалнама жүргізу; тест өткізу; тәрбиеленушімен әңгіме; педагогтармен әңгіме; ата-аналармен әңгіме; қызмет нәтижелері мен өнімдерін талдау; социометриялық әдістер; аяқталмаған тезис; ... ... ... ... ... қалыптастыру мақсатында ата-аналардың осы мәселе бойынша сұраныстары мен қажеттіліктерін зерттеу үшін сауалнама жүргізіп, қойылған сұрақтар бойынша талдау жасауға болады:
1. Сіз ... ... ... ... міндеттердің бірі - функционалдық сауаттылықты қалыптастыру ... ... ... Сіздің балаңыз қосымша білім беру мекемелеріне, музыка мектебіне, спорттық-сауықтыру мекемелеріне барады ма?
3. Сіздің балаңызды не ... Оның ... ... ма?
4. Сіз балаңыздың ерекше қабілеттері бар деп ойлайсыз ба?
5. Сіз ... ... ... ... қызмет алғыңыз келеді (екінші шетел тілін оқыту, пәндерді тереңдете ... жаңа ... ... ...
6. Сіз ... беру процесін ұйымдастыру туралы қандай қосымша ақпарат алғыңыз ... ... ... ... ... ... ... медицина қызметкерінен)?
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру процесінде педагогтардың кәсіби қиындықтарын анықтау үшін сауалнама:
1. Сіз жаңа буын ... ... ... ... ... ... Сіз ... жүйелік-іс-әрекеттік тұрғыдан жүзеге асыру біліктерін пайдалана білесіз бе?
3. Сіз білім алушылардың өзіндік шығармашылық іс-әрекетін ... ... ... ... ... Сіз ... ... шығармашылық іс-әрекетін жинақтауға және пайдалануға қабілеттісіз бе?
5. Функционалдық сауаттылық деңгейін арттыру үшін Сізде өз ... ... ... ... бар ... Сіз ... қызметте стереотиптерден бас тартуға және вариативтілікті қолдануға қабілеттісіз бе?
7. Сіз оқыту әдістерін ... және ... ... ... мен ... ... ... ба?
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасының өзара іс-әрекеті түрлері ... ... ... ... ... ... үлгісі А және Ә қосымшаларында берілген.
Диагностика нәтижелеріне дұрыс ... ... ... ... ... ... кестелер, диаграммалар құрастыру; сипаттамалар құрастыру; диагностикалық карталар, күнделіктер жүргізу жатады.
Еліміздің білім беру ұйымдарында өскелең ... ... ... ... және ... ... іс-әрекеттерінің тиімді де нәтижелі сан қырлы түрлері қолданылады.
Оқушылардың ... ... ... ... ... өзара іс-әрекеттерінің түрлері:
Ата-аналар жиналысы. Бірлескен әрекеттерді, педагогикалық көзқарастарды келісу, проблемалар туралы бірін бірі хабардар ету, қол ... ... ... ... ... тәрбие жағдаяттары арқылы ата-аналар мен педагогтардың тәжірибелерін пайымдау, тәрбие әрекетіндегі ... ... ... келісу.
Отбасыларына бару. рейдін ұйымдастыру. Баланы және ата-ананы отбасы жағдайында зерттеу, отбасы ... ... ... ... жағдайда құзыретті мекемелерге ақпарат жеткізу (ата-аналар комитетіне, құқық бұзушылықтың алдын алу кеңесіне, кәмелетке толмағандар істері жөніндегі ... ... ... кеңестер. Отбасыларға проблемалық жағдаяттан шығар жол іздеуде көмек көрсету, ата-аналардың психологиялық мәдениетін ... ... ... және оның ... шығармашылықпен меңгеруге даярлығын қалыптастыру.
қызметі. Телефон арқылы шұғыл, кәсіби, құпия көмек. ... ... ... ... үшін ... тұлғалық, рухани және дене бітімі жағынан дамытудағы көмек.
Психологиялық-педагогикалық консилиум. Бала ... оның ... ... проблемаларын шешу бағдарламасын әзірлеуде ұсыныстар, көзқарастар мен ... ... ... бала ... ерекшеліктерін бірлесе отырып талқылау.
Баспасөз конференциясы. түріндегі қатынас, ата-аналар және ... ... ... педагогпен, құқық қорғау және әділет органдары өкілдерімен кездесуі.
Дөңгелек үстел. Өзара түсіністікке, бір немесе бірнеше проблема бойынша ... ... қол ... ... ... түрі).
Тәжірибе алмасу. Нақты тәрбие мәселесін талқылау.
Клубтың отырысы. Психологиялық-педагогикалық ағарту, ата-аналардың демалысын ұйымдастыру.
Педагогикалық ринг. ... мен ... ... ... ... мен ... көтеру.
Ата-аналар лекторийлері. Ата-аналардың психологиялық- педагогикалық, функционалдық, құқықтық және т.б. ... ... ... ... оқушыларының даму, оқу, отбасы тәрбиесі мәселелерін баяндау.
Ашық есік күні. Танысу, тәжірибе алмасу, ата-аналарды мектептегі оқу- тәрбие процесіне ... ... ... ... өзекті мәселелерін шешу ісіне ата-аналар жұртшылығын тарту.
Ата-аналар комитеті. Ата-аналарды мектептің оқу-тәрбие, мәдени-көпшілік және шаруашылық ... ... ... ... ... кеңесі. Жұртшылықтың, ата-ана, педагогтік және білім алушылар ұжымдарының мектепті басқару, мектептің тиімді жұмыс жасауы мен ... үшін ... ... көрсету, оқушыларды оқыту мен тәрбиелеуде мемлекет және қоғам қойған маңызды талаптарды жүзеге асыру ісіне қатысуы.
Бірлескен мәдени-көпшілік шаралар. Бірлескен ... ... ... саяхат - ойын, мектептік туристік слет және т.б. өткізу.
Ата-аналар конференциясымен толық оқу жылына сайланған білім беру ... ... ... ата-аналар комитеті және әкелер кеңесімен өзара іс-әрекет жұмыстың ерекше де басты түрі болып табылады [19].
Ата-аналар активі - бұл ... ... ... ... ... ... ойының жолбасшысы болады.
Жұмыстың топтық түрінен біз ең тиімдісі деп ата-аналар жиналысын атай ... Әр ... ... ... ... ол ... да, ... белсенді қатысуы жағдайында өтуі үшін арнайы әзірленеді.
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектептің отбасымен өзара іс-әрекеттерінің ... ... ... ... ... мен ... ... бірі жақсы білуіне;
* отбасылардың бала тәрбиелеудегі мүмкіндіктерін анықтауға;
* педагогтық ұжым мен ... ... ... ... ...
* ... ... көзқарастарын түзуге;
* ата-аналардың педагогикалық оқытуын ұйымдастыруға;
* оқушылардың ата-аналарын ... ... ... мектептегі өзін-өзі басқару органдарының жұмысына оқушылардың ата-аналарын қатыстыруға;
* оқушылардың сапалы білімін қамтамасыз етуде, балалардың ... ... ... ... кәсіби мүддемен даярлығын дамытуда, адамгершілік және мәдени мінез-құлқын, салауатты өмір салты қажеттілігін тәрбиелеуде, мектеп оқушыларын отбасылық өмірге дайындауда ... мен ата- ... ... ... ... ... ... процесінде, біртұтас педагогикалық көзқарас негізінде мектеп және отбасының өзара іс-әрекетін ұйымдастыруда педагогтар мен ата-аналардың ... ... ... көмектеседі.
Еліміздің көптеген мектептерінде тәрбиенің әлеуметтік институты ретінде отбасымен өзара әрекеттесудің формалары және ... ... ... ... ... ... ата-аналар комитетінің мәжілістері, ата-аналар университеттері, ата-аналармен мақсатты кездесулер, ... ... ... үшін ... ... олардың психологиялық педагогикалық, функционалдық және құқықтық сауаттылығын арттырады.
Қорытынды
Қазіргі таңда білім тұлға, қоғам және мемлекет дамуының ... ... ... ... ... ... жағдайлардағы оның мақсаты - шығармашылыққа, өзгермелі ... ... өз ... өзі ... ... ... ... тұлға қалыптастыру.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев әйелдер ... ... ... , − деп атап ... ... ... ... әрбір білім алушының дара психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуін қамтамасыз ету - ... ... ... ... ... ... ... мораль және адамгершілік нормалары, ұлтаралық келісім және толеранттылық, дене бітімі және рухани даму, заң сыйлаушылық ... ... ... түріне байланыссыз, барлық білім беру мекемелері қалыптастыруы тиіс.
Авторлар осы әдістемелік құралда ... ... ... ... ... ... ... әдіснама негізінде функционалдық сауаттылықты қалыптастыру бойынша мектеп және отбасы әрекеттестігінің мазмұны ашылды. Осы ... ... ... ... және ... ... отырған шетелдік тәжірибелер құралдың екінші бөлімінде талданған.
Функционалдық сауаттылықты қалыптастыру мақсатындағы мектеп және отбасы әрекеттестігі ... ... ... ... беру ... да нақты жұмыстар атқарылды. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру бойынша мектеп және ... ... ... мен ... бар ... ... ... таңда педагогтар ата-анамен байланыстың мазмұны, түрлері мен ... ... ... ... ... ... бұл ... білім алушылардың функционалдық сауаттылығының ғылыми-теориялық базасын пайымдауға, осы бағыттағы отбасы және ... ... жаңа ... мен ... ... және әдістемелік негіздеуге бағытталғандықтан, педагогтар мен ата-аналарға ... ... ... ... тізімі
1. Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспары: / Қазақстан Республикасы ... 2012 ... 25 ... №832 ... // ... мәтін. Астана: Әділет, 2012. - 14 б.
2. Назарбаев, Н. Ә.: Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ ... ... ... ... ... / Н.Ә. Назарбаев // Егемен Қазақстан. - 2012. - 10 шілде.
3. Назарбаев, Н. Ә. ... ... ... / Н.Ә. ... // Егемен Қазақстан. - 2012. - 28 қаңтар.
4. Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік бағдарламасы / Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы №1118 Жарлығы //ресми мәтін. - Астана, 2012. - 114 б.
5. ... С.А. ... ... / С.А. ... В.В. ... М.: ... 2010.
6. Сметанникова, Н. Н. Грамотность. Единственное или множественное число? / Н.Н. Сметанникова. М.: Баласс, 2002.
7. Леонтьев, А.А. От ... ... к ... ... А.А. ... М.: УМЦ , 2011.
8. Байтажикова, К.А. Материалы августовской конференции/ К.А. Байтажикова. Научно-практический ... МОН РК - / 10-12 ... 2012. ... ... - ... ... ... Рауандина, А.К. Қазақ тілін оқытуда оқушылардың функционалдық сауатгылығын қалыптастыру әдістемесі (орыс тілді мектептердің 5-6-сыныптары): ... ... ... ... дис. ... ... ... / А.К. Рауандина. - Алматы, 2009. - 32 б.
10. ... Р.Н. ... ... грамотности / Р.Н. Бунеев. - М.: УМЦ , ... ... Л.М. ... поле ... ... (из опыта С.-Петербургской школы)/ Л. М. Перминова. - ... ... 1999. - №2.
12. ... Л.М. ... ... ... к работе с одаренными детьми: метод. пособие / Л.М. Нарикбаева, С.И. ... - ... ... АГУ, 2001. - 45 с.
13. Джуринский, А. Сравнительная педагогика / А. ... // ... ... уч. ... для ... - М: ... 2007. - Гл. 1.
14. Дерябин, Ю.С. Сравнительная педагогика. Педагогика / Ю.С. Дерябин // 2004. - № ... ... ... ... PISA 2009 в ... //Электронный ресурс. - Режим доступа: ttp://www.hm.ee/index.php?2512166.
16. ... Т.Б. ... ... в Сингапуре / Т.Б. Алишев, А.Х. Гильмутдинов //Электронный ресурс. - ... ... ... content/ ...
17. ... американской школы. Об обучении функциональной грамотности в американской школе / Курс //Электронный ресурс. - ... ... ... А. К. Знаем ли мы своих детей? / А.К. Кусаинов, К.Ж. Кожахметова, М.Е. Демеуова. - Алматы: Изд-во ... ... ... Л. В. О ... ... ... / Л.В. Байбородова, В.П. Сер - геева, Е.Н. Степанова, М.И. ... - М.: ... 2001. - 274 с.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру9 бет
Педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру және оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру16 бет
Мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту9 бет
Оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастырудың тарихи-педагоги-калық негіздері32 бет
«Білім беру» функционалдық тобының шығындары6 бет
«білім беру» функционалдық тобының шығындары туралы5 бет
«білім беру» функционалдық тобының шығындары туралы ақпарат4 бет
Білім берудегі АКТ сауаттылығы Білім беруді ақпараттандырудың тарихи алғы шарттары9 бет
Банктік тәуекел түрлері. функционалдық тәуекел: стратегиялық, технологиялық5 бет
Банктің ұйымдастырылу құрылымы және оның функционалдық қызметтері мен әдістері75 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь