Философия пәнінен тест сұрақтар


Философия қай елде пайда болды ?
1) Бір уақытта ежелгі Үнді, Қытай және Грекия жерлерінде;
2) Еуропада;
3) Ежелгі Үндістанда;
4) Ежелгі Грекияда;
5) Ежелгі Қытайда.

Философия дегеніміз не ?
1) Дүниенің бар мазмұны дамуының жалпы заңдары туралы ғылым;
2) Қоғам туралы ғылым;
3) Жоғарыдан ашылатын ақиқаттарға сенім;
4) Табиғатты тану;
5) Аспан денелері қозғалысының теориясы.

Философияның негізгі сұрағы:
1) Дүние мен Адамның, материя мен сананың арақатынасы;
2) Әлем қалай құрылған ?
3) Өмірдің мәнісі неде ?
4) Жерден тысқары өркениет бар ма ?
5) Экологиялық мәселенің себептері неде ?

Философиядағы негізгі екі бағыт:
1) Материализм мен идеализм;
2) Скептицизм мен стоицизм;
3) Апологетика мен патристика;
4) Реализм мен номинализм;
5) Позитивизм мен идеализм.

Пән: Философия
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 14 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Философия пәнінен тест сұрақтар.

Философия қай елде пайда болды ?
1) Бір уақытта ежелгі Үнді, Қытай және Грекия жерлерінде;
2) Еуропада;
3) Ежелгі Үндістанда;
4) Ежелгі Грекияда;
5) Ежелгі Қытайда.

Философия дегеніміз не ?
1) Дүниенің бар мазмұны дамуының жалпы заңдары туралы ғылым;
2) Қоғам туралы ғылым;
3) Жоғарыдан ашылатын ақиқаттарға сенім;
4) Табиғатты тану;
5) Аспан денелері қозғалысының теориясы.

Философияның негізгі сұрағы:
1) Дүние мен Адамның, материя мен сананың арақатынасы;
2) Әлем қалай құрылған ?
3) Өмірдің мәнісі неде ?
4) Жерден тысқары өркениет бар ма ?
5) Экологиялық мәселенің себептері неде ?

Философиядағы негізгі екі бағыт:
1) Материализм мен идеализм;
2) Скептицизм мен стоицизм;
3) Апологетика мен патристика;
4) Реализм мен номинализм;
5) Позитивизм мен идеализм.

Көне Қытай философиясының басты ағымдарының бірі:
1) Конфуцийшылдық;
2) Буддизм;
3) Суфизм;
4) Перипатетизм;
5) Жайнизм.

Көне Үгділік қазір бүкіл әлемдік діннің бірі болып табылатын діни-
философиялық ілім:
1) Буддизм;
2) Йога;
3) Брахманизм;
4) Жайнизм;
5) Чарвака-локоята.

Нирвана дегеніміз:
1) Адамның бәрі бәрінен аулақтану күйі, сананың сөнуі;
2) Алғашқы адам;
3) Демді алу өнері;
4) Тірі жандардың түрлену тізбегі;
5) Әлемдік ой.

Антикалық философия:
1) Ертедегі гректер мен римляндықтардың философиясы;
2) Орта ғасырлар философиясы;
3) Көне Үнді философиясы;
4) Ертедегі мысырлықтардың ілімі;
5) Көнешығыстық даналық.

Бәрі ағып, бәрі өзгереді, бір өзенге екі рет кіруге болмайды - деген
қағида кімдікі ?
1) Гераклиттікі;
2) Фалестікі;
3) Парменидтікі;
4) Зенондікі;
5) Пифагордікі.

Фалес іліміндегі дүниенің бастамасы қандай ?
1) Су;
2) Ауа;
3) От;
4) Идея;
5) Апейрон.

Анаксимандр іліміндегі дүниенің басатмасы қандай ?
1) Апейрон;
2) Атом;
3) Сан;
4) Су;
5) Ауа.

Анаксимен іліміндегі дүниенің бастамасы қандай ?
1) Ауа;
2) От;
3) Апейрон;
4) Су;
5) Идея.

Көне Грек ойшылдарының қайсысы бәрі де сан деп жорыған ?
1) Пифагор;
2) Анаксагор;
3) Гераклит;
4) Сократ;
5) Аристотель.

Философия тарихында болмыс мәселесін алғаш қойған қай мектеп ?
1) Элея мектебі;
2) Милет мектебі;
3) Атомистикалық мектеп;
4) Пифагоршылар мектебі;
5) Афина мектебі.

Белгілі апориялардың – Дихотомия, Ахиллес тасбақаға жете алмайды,
Жебе авторы кім ?
1) Зенон Элейлік;
2) Анаксимен;
3) Пифагор;
4) Левкипп;
5) Аристотель.

Платон философиясының ілкі тұрағы қандай ?
1) Идеализм;
2) Материализм;
3) Дуализм;
4) Плюрализм;
5) Эклектицизм.

Платонның таным теориясынын сипаттаңыз:
1) Еске түсіру теориясы;
2) Агностицизм;
3) Скептицизм;
4) Схоластика;
5) Эмпиризм.

Сократикалық диалогтардың авторы кім ?
1) Платон;
2) Парменид;
3) Демокрит;
4) Аристотель;
5) Плотин.

Антикалық философияның шыңы болып есептелетін философ:
1) Аристотель;
2) Фалес;
3) Демокрит;
4) Сократ;
5) Плотин.

Көне грек атомистерін атап беріңіз:
1) Левкипп, Демокрит, Эпикур;
2) Фалес, Анаксимандр, Анаксимен;
3) Парменид, Зенон, Мелисс;
4) Сократ, Платон, Аристотель;
5) Анаксагор, Протагор, Эмпедокл.

Апейрон дегеніміз:
1) Шексіз әлдебір затша;
2) Философиялық трактат;
3) Көне Грек философы;
4) Көне грек Құдайшасы;
5) Платонның отаны.

Сократ қай мектеп өкілдерімен күрескен ?
1) Софистика;
2) Пифагореизм;
3) Догматизм;
4) Элей мектебі;
5) Схоластика.

Адам – барлық заттардың өлшемі дейтін сөз кімге жатады ?
1) Протагорға;
2) Горкийге;
3) Эмпедоклге;
4) Сократқа;
5) Платонға.

Левкипп пен Демокрит ілімі қалай аталады ?
1) Атомистика;
2) Софистика;
3) Монадология;
4) Схоластика;
5) Логистика.

Демокриттің атомистикалық ілімінің ізбасары кім болған ?
1) Эпикур;
2) Протагор;
3) Сократ;
4) Софокл;
5) Цицерон.

Рим дәуірінде Демокрит ілімінің ізбасары кім болған ?
1) Лукреций Кар;
2) Макиавелли;
3) Цицерон;
4) Марк Аврелий;
5) Сенека.

Демокрит атомдарының бір-бірінен өзгешелігі неде ?
1) Формасында;
2) Салмағында;
3) Жылуында;
4) Түр-түсінде;
5) Қаттылығында.

Идеалды мемлекет туралы ілімді баяндайтын Мемлекет атты философиялық-
саяси шығарманың авторы кім ?
1) Платон;
2) К.Маркс;
3) Сократ;
4) Эпикур;
5) Конфуций.

Аристотель қай мектептің түлегі ?
1) Платон академиясының;
2) Милет мектебінің;
3) Элея мектебінің;
4) Атомистикалық;
5) Пифагоршылар мектебінің.

Аристотель құрған мектеп қалай аталған ?
1) Ликей;
2) Академия;
3) Колледж;
4) Университет;
5) Схола.

Аристотельдің негізгі философиялық шығармасы қандай ?
1) Метафизика;
2) Жан туралы;
3) Никомахтың этикасы;
4) Топика;
5) Физика.

Адамды саяси жануар деп анықтаған Көне Грек философын атап беріңіз:
1) Аристотель;
2) Сократ;
3) Эпикур;
4) Анаксагор;
5) Платон.

Аристотельдің ізбасарларын қалай атайды ?
1) Перипатетиктер;
2) Скептиктер;
3) Схоластар;
4) Реалистер;
5) Номиналистер.

Александр Македонский патшаның ұстазы болған көне грек ойшылы кім?
1) Аристотель;
2) Демокрит;
3) Сократ;
4) Платон;
5) Ксенофан.

Мен ештеңені де білмейтінімді білемін, - деп айтқан Көне Грек философы
кім ?
1) Сократ;
2) Анаксагор;
3) Эмпедокл;
4) Парменид;
5) Демокрит.

Дәстүрлі формальдық логиканының негізін қалаған кім ?
1) Аристотель;
2) Бэкон;
3) Әл-Фараби;
4) Эпикур;
5) Лейбниц.

Философия Құдай сөзінің қызметшісі ғана. Міне осы сипаттама философия
тарихының қай кезеңіне қатынасты ?
1) Ортағасырларға;
2) Антикалық кезеңге;
3) Қайта өрлеу кезеңіне;
4) Жаңа уақытқа;
5) Ағартушылық дәуірінде.

Схоластика?
1) Орта ғасырлық философияның бір бағыты;
2) Дүние туралы дінге қарсы түсінік;
3) Көне шығыстық философияның бір бағыты;
4) Метод туралы ілім;
5) Дүниені танып-білуді терістеу.

Араб-мұсылман философтарының қайсысын адамзаттың екінші ұстазы деп атайды ?
1) Әл-Фарабиді;
2) Әл-Ғазалиді;
3) Ибн-Синаны;
4) Ибн-Рошты;
5) Әл-Киндиді.

Орта ғасырлық философияның айшықты белгісі:
1) Теоцентризм;
2) Космоцентризм;
3) Наукоцентризм;
4) Пантеизм;
5) Антропоцентризм.

Орта ғасырлық философтардың жалпылықтың, жалпы ұғымдардың табиғаты туралы
айтысындағы қарама-қарсы позициялар:
1) Реализм және номинализм;
2) Материализм және идеализм;
3) Рационализм және иррационализм;
4) Диалектика және метафизика;
5) Монизм және дуализм.

Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары деп аталатын трактаттың авторы
кім ?
1) Әл-Фараби;
2) Әл-Кинди;
3) Ибн-Сина;
4) Әл-Бируни;
5) Ибн-Рошт.

Араб-мұсылман орта ғасырларының көрнекті философы әрі дәрігері, Дәрігерлік
ғылым тағылымының авторы:
1) Ибн-Сина;
2) Әл-Бируни;
3) Ибн-Рошт;
4) Ибн-Туфайл;
5) Ибн-Баджжы.

Патристиканың көрнекті өкілі, О граде божьем және Исповедь кітаптарының
авторы:
1) Августин;
2) Златоуст;
3) Ориген;
4) Әулие Амвросий;
5) Ареопагит.

Батыс Еуропалық схоластиканың гүлдену кезеңі:
1) XIII ғ.;
2) IX ғасырға дейін;
3) IX-XII ғғ.;
4) XIY ғ.;
5) XY ғ.

Схоластикалық философияның ең көрнекті өкілі, Сумма теологии, Сумма
против язычников және т.б. кітаптардың авторы:
1) Фома Аквинский;
2) Пьер Абеляр;
3) Уильям Оккам;
4) Дуне Скот;
5) Раймонд Луллий.

Қайта Өрлеу заманы философиясының атақты бір өкілі:
1) Николай Кузанский;
2) Аристотель;
3) Фома Аквинский;
4) Авиценна;
5) Бердяев.

Қайта Өрлеу заманы философиясының өкілдері:
1) Н. Кузанский, Дж. Бруно, Н. Коперник;
2) Ф. Бэкон, Р. Декарт, Дж. Локк;
3) Гераклит, Демокрит, Зенон;
4) Вольтер, Руссо, Дидро;
5) Ф. Аквинский, П. Абеляр, Д. Скот.

Дүниенің гелиоцентрлік жүйесінің негізін қалаушы, Қайта Өрлеу заманы
философиясының өкілі:
1) Н. Коперник;
2) Птолемей;
3) Архимед;
4) Лаплас;
5) Галилей.

Шіркеу тарапынан еркін ойлары үшін еретик аталып, өртеліп жіберілген
Қайта Өрлеу заманының көрнекті өкілі:
1) Дж. Бруно;
2) Л. Да Винчи;
3) Н. Кузанский;
4) Л. Валла;
5) Т. Кампанелла.

Қайта Өрлеу дәуірі философиясының басты ерекшелігі:
1) Антропоцентризм;
2) Космоцентризм;
3) Теоцентризм;
4) Сциентизм;
5) Технократизм.

Жаңа уақыт XYII ғ. философиясының ерекше тән белгісі:
1) Ғылыми центризм;
2) Пантеизм;
3) Космоцентризм;
4) Теоцентризм;
5) Гуманизм.

Эмпиризмнің негізгі қағидасы:
1) Адамның барлық білімі тәжірибеге негізделеді;
2) Дүниені танып – білуге болмайды;
3) Зерде дүинені танып – білудің негізгі қайнар көзі болып табылады;
4) Танымның ең жоғарғы түрі – интуиция;
5) Құдай ашылу танымның қайнар көзі болып табылады.

Рационализмнің негізгі қағидасы:
1) Адамның танымдық іс-әрекетінде алдыңғы рөл зердеге жатады;
2) Ғылымда басты рөлді тәжірибе, эксперимент атқарады;
3) Таным Құдай ашылу арқылы ғана мүмкін болады;
4) Дүниені принципті түрде танып-білуге болмайды;
5) Дүниені танып-білу екі талай, күдік туғызады.

Ойлаудың индуктивтік методының негізін қалауды кім?
1) Ф. Бэкон;
2) Р. Декарт;
3) Дж. Локк;
4) Б. Спиноза;
5) Т. Гоббс.

Білім – күш деген афоризмнің авторы кім ?
1) Ф. Бэкон;
2) Г. Лейбинц;
3) Дж. Беркли;
4) Дж. Локк;
5) Д. Юм.

Төменде келтірілген философтардың қайсысы дуализмнің өкілі болып табылады?
1) Р. Декарт;
2) П. Гольбах;
3) Д. Юм;
4) Т. Гоббс;
5) Г. Лейбниц.

Р. Декарт ойлаудың қай методына сүйенген?
1) Дедуктивтік методқа;
2) Схоластикалық;
3) Софистикалық;
4) Индуктивтік;
5) Аксиоматикалық.

Мен ойлаймын, демек өмір сүремін дейтін қанатты сөздердің авторы кім?
1) Р. Декарт;
2) Ф. Бэкон;
3) Т. Гоббс;
4) И. Кант;
5) Б. Спиноза.

Жаңа уақыт философиясындағы рационализмнің өкілі:
1) Р. Декарт;
2) Ф. Бэкон;
3) Т. Гоббс;
4) Дж. Локк;
5) Дж. Беркли.

Төменде аты аталған философтардың қайсысы француз ағартушылығының өкілі
болып табылады?
1) Руссо;
2) И. Кант;
3) Дж. Локк;
4) Д. Юм;
5) Гердер.

Ғылыми таным методы проблемасын шешуде эмпиризмнің негізін қалаушы:
1) Ф. Бэкон;
2) Г. Лейбниц;
3) Ф. Аквинский;
4) И. Кант;
5) Д. Юм.

Дж. Локктың Ақылда бұрындары түйсікте болмаған ештеңе жоқ деген белгілі
ойы қай гносеологиялық тұрақты білдіреді?
1) Сенсуализм;
2) Скептицизм;
3) Рационализм;
4) Априоризм;
5) Релятивизм.

Барлық бар нәрселердің тұп негізінде денесіз қарапайым субстанциялар,
табиғаттың шынайы атомдары, ?
1) Монада;
2) Субстанция;
3) Логос;
4) Субстрат;
5) Апейрон.

XVIII ғасыр ағартушылық философиясының негізгі идеясын көрсетіңіз:
1) Ғылымға табыну және адамзат прогресі;
2) Бәріде Құдайдан;
3) Тұтас бірлік идеясы;
4) Дүниелердің көптігі туралы идея;
5) Коммунизм идеясы.

Субстанция өзді-өзінің себебі болып табылады деген ұйғарымның авторы кім?
1) Б. Спиноза;
2) Г. Лейбниц;
3) Ф. Бэкон;
4) Дж. Локк;
5) Д. Юм.

XYIII ғ. Француз материалистердің қайсысы Адам - машина атты кітапты
жазған?
1) Дидро;
2) Гольбах;
3) Гельвеций;
4) Ламетри;
5) Кондорсе.

Алғашқы француз энциклопедиясын өз басшылығымен шығарған атақты француз
философ-ағартушысы:
1) Дидро;
2) Вольтер;
3) Ламетри;
4) Гольбах;
5) Руссо.

Неміс классикалық философиясының негізін қалаушы:
1) Кант;
2) Фихте;
3) Гегель;
4) Фейербах;
5) Шеллинг.

Философтар есімдерінің тізбегінде жетіспей тұрған буынды толтырыңыз: Кант-
Фихте- Шеллинг- ... Фейербах:
1) Гегель;
2) Гете;
3) Гердер;
4) Маркс;
5) Лейбниц.

И. Кант бойынша дүниені бірегей тұтастығында ойлауға, сөйтіп өзіндік заттар
дүниесін тануға бет алған ақыл-ой кезігетін шешілмейтін қайшылық қалай
аталады?
1) Антиномия;
2) Апория;
3) Дилемма;
4) Антитезис;
5) Триада.

Пайымның категориялары тәжірибеге дейін берілген және өзіндік заттар
дүниесіне ешқандай қатынасы жоқ дейтін И. Кант философиясына тән белгі?
1) Априоризм;
2) Монизм;
3) Реализм;
4) Гилозоизм;
5) Пантеизм.

И. Фихтенің негізгі шығармасын көрсетіңіз:
1) Ғылым - ілім;
2) Таза ақылды сынау;
3) Логика ғылымы;
4) Христиандықтың мәні;
5) Табиғат философиясының идеялары.

И. Канттың таным теориясының өзіндік белгісі?
1) Агностицизм;
2) Скептицизм;
3) Сенсуализм;
4) Эмпиризм;
5) Монизм.

Гегель философиясының бастамасы не?
1) Абсолюттік рух;
2) Материя;
3) Қабылдау;
4) Апейрон;
5) Монада.

Қайшылықтар дүниені қозғаушы күш болып табылады және қайшылықтарсыз даму
жоқ деп ұйғарған кім?
1) Гегель;
2) Аристотель;
3) Фихте;
4) Вольтер;
5) Шеллинг.

Гегель жүйесі философиядағы қай бағытқа жатады?
1) Объективтік идеализмге;
2) Субъективтік идеализмге;
3) Механикалық материализмге;
4) Дуализмге;
5) Диалектикалық материализмге.

Философия тарихында диалектикалық логика категорияларының, принциптерінің
және заңдарының жүйесін алғаш болып негіздеген кім?
1) Гегель;
2) Р. Декарт;
3) Аристотель;
4) Г. Лейбниц;
5) Руссо.

Л. Фейербах, Гегель философиясын не үшін сынаған?
1) Идеализмі үшін;
2) Софистикасы үшін;
3) Эмпиризмі үшін;
4) Эклектизмі үшін;
5) Дуализмі үшін.

Л. Фейербахтың философиялық ілімі қалай аталады?
1) Антропологиялық материализм;
2) Механикалық материализм;
3) Тұрпайы материализм;
4) Дуализм;
5) Аңғал материализм.

Неміс классикалық философияның қай өкілі Христианшылдықтың мәні кітабының
авторы болып табылады?
1) Л. Фейербах;
2) Г. Гегель;
3) И. Фихте;
4) И. Кант;
5) В. Шеллинг.

Диалектикалық-материалистік философияның негізін қалаушылар?
1) К. Маркс мен Ф. Энгельс;
2) Левкипп пен Демокрит;
3) Ф. Бэкон мен Р. Декарт;
4) Г.В. Плеханов пен В.И. Ленин;
5) П. Гольбах пен К. Гельвецкий.

Тарихтың материалистік түсінігін философия тариында алғаш жасап берген кім?
1) К. Маркс;
2) Г.В. Плеханов;
3) Л. Фейербах;
4) Ф. Вольтер;
5) П. Гольбах.

Қазіргі замандағы діни философиялық ағымды көрсетіңіз:
1) Неотомизм;
2) Экзистенциализм;
3) Феноменология;
4) Структурализм;
5) Герменевтика.

ХХ ғ. философиясындағы адам өмір сүру философиясы:
1) Экзистенциализм;
2) Феноменология;
3) Постпозитивизм;
4) Герменевтика;
5) Неопозитивизм.

З. Фрейд философиядағы қай ағымның өкілі?
1) Психоанализдың;
2) Экзистенциализмнің;
3) Позитивизмнің;
4) Неотомизмнің;
5) Герменевтиканың.

Позитивизмнің үшінші тарихи формасы болып табылатын ХХ ғ. Философиялық
ағым:
1) Неопозитивизм;
2) Феноменология;
3) Постпозитивизм;
4) Структурализм;
5) Эмпириокритицизм.

Неотомизм дамытып жүрген идеялардың негізін қалаған философты атаңыз:
1) Фома Аквинский;
2) Платон;
3) Августин Блаженный;
4) У. Оккам;
5) Г. Лейбниц.

Экзистенциализм термині қалай аударылады?
1) Өмір сүру философиясы;
2) Мән ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Культурология пәнінен тест сұрақтар
Педагогика пәнінен тест сұрақтар
Химия пәнінен тест сұрақтар
"Физика" пәнінен тест сұрақтар
"Қазақ әдебиеті" пәнінен тест сұрақтар
"Философия тарихы" пәнінен тест сүрақтары
Философия пәнінен сұрақтар мен жауаптар
"Физика" пәні бойынша тест сұрақтар
Дінтану пәнінен тест жасау әдістемесі
Философия пәнінен дәрістер
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь