Информатика пәнінен тесттер


1. Төмендегі компоненттердің қайсысында Caption қасиеті болмайды?
A) TForm;
B) TLabel;
C) TPanel;
D) TEdit.

2. Сөздерді автоматты түрде тасымалдау қай қасиет көмегімен орындалады?
A) WordWrap;
B) Transparent ;
C) AutoSize ;
D) Aligment.

3. TTable компонентінде мәліметтер кестесінің атын белгілейтін қасиетті көрсетіңіз?

A) Table Name;
B) Table Type;
C) Data Base Name;
D) File Name.

4. TAnimate компоненті қай парақта орналасқан?
A) System;
B) Standard;
C) Win 32;
D) Additional.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
1. Төмендегі компоненттердің қайсысында Caption қасиеті болмайды?

A) TForm;
B) TLabel;
C) TPanel;
D) TEdit.

2. Сөздерді автоматты түрде тасымалдау қай қасиет көмегімен орындалады?

A) WordWrap;
B) Transparent ;
C) AutoSize ;
D) Aligment.

3. TTable компонентінде мәліметтер кестесінің атын белгілейтін
қасиетті көрсетіңіз?

A) Table Name;
B) Table Type;
C) Data Base Name;
D) File Name.

4. TAnimate компоненті қай парақта орналасқан?

A) System;
B) Standard;
C) Win 32;
D) Additional.

5. Delphi-де қай қасиет объектінің көрінуін анықтайды?

A) Visible;
B) Enabled;
C) Hide;
D) Show.

6. Delphi-де форма модулінің кеңейтілуін көрсетіңіз:

A) *.res;
B) *.dcu;
C) *.pas;
D) *.dfm.

7. Компонент- дегеніміз

A) Форма;
B) Проект;
C) Нақты қасиетке ие және форма терезесіне кез келген объектіні
орналастыра алатын функционалды элемент;
D) Модуль.

8. TSpinEdit батырмасы компоненттер палитрасының қай панелінде
орналасқан?

A) Additional;
B) Samples;
C) Win32;
D) System;

9. TStringgrid компонентінің қай қасиеті бағандар санын береді?

A) ColCount;
B) RowCount;
C) VisibleColCount;
D) TopRow.

10. Edit1 өрісіне 3 мәнін енгізгенде, төмендегі программа фрагментінің
нәтижесі не болады?
s:=0;

a:=StrToInt(Edit1.text);
for i:=1 to a do s:=s+i;
Label1.Caption:=IntToStr(s);

A) 6;
B) 0;
C) 3;
D) S.

11. TLabel компонентіндегі мәтінді туралау қай қасиет көмегімен
орындалады?
A) Caption;
B) AutoSize;
C) Transparent;
D) Aligment.

12. Формадағы Image компонентіне орналасқан суретті рамка
шекараларының
орналасуына сәйкес автоматты түрде үлкейту немесе
кішірейту үшін:
A) Stretch қасиетіне true мәнін меншіктейміз;
B) Center қасиетіне true мәнін меншіктейміз;
C) Transparent қасиетіне true мәнін меншіктейміз;
D) Stretch қасиетіне false мәнін меншіктейміз.

13. BDE парағының компоненттерін көрсетіңіз:

A) TDCOMConnection, TADOTable;
B) TTable, TQuery, TstoredProc;
C) TDBNavigator, TDBGrid;
D) TDataSourse, TclientDataSet.

14. Brush.Style:=bsHorizontal қасиетінің мәні облысты бояудың қандай
түрін
анықтайды?

A) Горизонталь штрихтер;
B) Облыс боялмайды;
C) Түзулері алға қарай бағытталған диагональді штрихтер;
D) Түзулері артқа қарай бағытталған диагональді штрихтер.

15. Нақты типті айнымалыны жолдық типке ауыстыру функциясы қандай?

A) StringToInteger;
B) FloatToStr;
C) IntToStr;
D) StrToFloat.

16. Диалогты терезенің тақырыбын қандай қасиеттің көмегімен өзгертуге
болады?
A) Caption;

B) Name;
C) FileName;
D) Title.

17. TTable, TQuery компоненттеріндегі DataBaseName қасиетінде не
көрсетіледі?
A) Kесте атрибуты;

B) МБ-ң псевдонимі;
C) МБ-орны;
D) Kесте.

18. TMemo компонентіне жолды жазу үшін оның қай қасиеті қолданылады?

A) Font;
B) Align;
C) BorderStyle;
D) Lines.

19. TEdit компоненті көрінбеу үшін қай қасиетті таңдау керек?

A) ParentColor- False;
B) ShowHint- False;
C) Visible- True;
D) Visible- False.

20. TCheckBox компонентінің жалаушасын ауыстыратын қасиеті:

A) Font;
B) ParentFont;
C) Checked;
D) ShowHint.

21. TSpinEdit компоненті қай парақта орналасқан?

A) Standart;
B) Win32;
C) Additional;
D) Samples.

22. TStringGrid компонентін редакциялау үшін қай қасиетті пайдалану
керек?
A) goTabs;
B) goEditing;
C) goColSizing;
D) goTab.

23. Ашылатын файлдың кеңейтілуін көрсету үшін TOpenDialog компонентінің
қай
қасиеті қолданылады?

A) Title;
B) Name;
C) Filter;
D) FilterIndex.

24. TImage компонентінің көмегімен формаға сурет орналастыру үшін қай
қасиеті
қолданылады?

A) DragCursor;
B) Enabled;
C) Height;
D) Picture.

25. Ашылатын файлдың кеңейтілуін көрсету үшін TOpenDialog компонентінің
қай
қасиеті қолданылады?

A) Title;
B) Filter;
C) FilterIndex;
D) Tag.

26. RichEdit компонентіне келесі қасиеттердің қайсысы тән?
A) Lines;

B) Text;
C) Caption;
D) Rows.

27. Object inspector терезесі көрінбей қалса қай перенені таңдаймыз?

A) F12;
B) F11;
C) F9;
D) Shift+control.

28. Қай өрнектің мәні дұрыс емес?

A) round(-1.8)=-2;
B) trunc(6.9)=6;
C) trunс(-1.8)=-2;
D) round(0.5)=1.

29. TSpeedButton батырмасы компоненттер палитрасының қайсысында
орналасқан?
A) Additional;

B) Standart;
C) Win32;
D) System.

30. Align қасиеті не үшін қолданылады?

A) Объектіні форманың жоғарғы жағына орналастыру үшін;
B) Формадағы объектіні туралау үшін;
C) Объектідегі белгінің орнын анықтау үшін;
D) Информацияны шығару үшін.

31. Tstringgrid компонентінің қай қасиеті бағандар санын береді?

A) ColCount;
B) RowCount;
C) VisibleColCount;
D) TopRow.

32. Форманы көрсету үшін қай әдіс қолданылады?

A) Show;
B) Hide;
C) Free;
D) SetFocus.

33. Edit1 өрісіне 3 мәнін енгізгенде, төмендегі программа фрагментінің
нәтижесі не болады?

s:=0;
a:=StrToInt(Edit1.text);
for i:=1 to a do s:=s+i;
Label1.Caption:=IntToStr(s);

A) 6;
B) 0;
C) 3;
D) 10.

34. Формадағы Image компонентіне орналасқан суретті рамка
шекараларының
орналасуына сәйкес автоматты түрде үлкейту немесе
кішірейту үшін:
A) Stretch қасиетіне true мәнін меншіктейміз;
B) Center қасиетіне true мәнін меншіктейміз;
C) Transparent қасиетіне true мәнін меншіктейміз;
D) Stretch қасиетіне false мәнін меншіктейміз.

35. TListBox компоненттерінің қасиеттері

A) Items, Count, Sorted, ItemIndex;
B) Left, Top, Sorted, Columns;
C) RowCount, Sorted, ItemIndex;
D) ItemIndex, Sorted, Picture.

36. Жолдық типті бүтін типке аудару функциясын көрсетіңіз:

A) StrToInt;
B) StringToFloat;
C) IntToStr;
D) FloatToStr.

37. Мәліметті текстік файлдан оқу үшін қай әдіс қолданылады?

A) LoadFromFile;
B) ReadFromFile;
C) SaveToFile;
D) WriteToFile.

38. Автомобильдер тізімі берілген: BMW, AUDI, LEXUS, TOYOTA, OKA
Келесі программаның фрагменті тізімнен нақты автомобильді іздейді:

Number:=-1; With ListBox1 do
While (ItemIndex=Items.Count-1) do
Begin if Items[itemIndex+1]=’OKA’ then
Begin number:=ItemIndex; break; End;
itemIndex:=ItemIndex+1; end;
Number айнымалысының мәнін табыңыз.
A) 1;
B) 2;
C) 4;
D) 3.

39. TMemo компонентіне мәтін жазу үшін оның қай қасиеті қолданылады?

A) Font;
B) Align;
C) BorderStyle;
D) Lines;

40. Файл атрибуттарына сұраныс TQuery-ң қай қасиеті арқылы жүзеге
асырылады?

A) DatabaseName
B) TableName
C) SQL
D) DataSourse

41. TCheckBox компонентінің жалаушасын ауыстыратын қасиеті:

A) Caption;
B) Checked;
C) ParentFont;
D) ShowHint.

42. TSpinEdit компоненті қай парақта орналасқан?

A) Standart;
B) Win32;
C) Additional;
D) Samples.

43. TStringGrid компонентін редакциялау үшін қай қасиетті пайдалану
керек?
A) goTabs- true;
B) goEditing- true;
C) goColSizing- false;
D) goRowSizing- true.

44. Ашылатын файлдың кеңейтілуін көрсету үшін TOpenDialog
компонентінің
қай қасиеті қолданылады?

A) Title;
B) Name;
C) Filter;
D) FilterIndex.

45. Height және Width қасиеттерінің типі қандай?

A) Real;
B) Double;
C) Extended;
D) Integer.

46. Басты менюдің қандай командасы жаңа қосымшаны құрады?

A) New Form;
B) New Application;
C) Reopen;
D) Use Unit.

47. TListBox компоненттерінің қасиеттері:

A) Items, Count, Sorted, ItemIndex;
B) Left, Top, Sorted, Columns;
C) RowCount, Sorted, ItemIndex;
D) ItemIndex, Sorted, Picture.

48. Жолдық типті бүтін типке аудару функциясын көрсетіңіз:

A) StrToInt;
B) StringToFloat;
C) StrToFloat;
D) IntToStr.

49. MediaPlayer компонентінің қасиеттерінің дұрыс тізімін көрсетіңіз:

A) Name, DeviceType, FileName, Display, Transparent;
B) FileName, DeviceType, AutoOpen, Display;
C) DeviceType, FileName, AutoOpen , Transparent;
D) Name, Repetitions, AutoOpen, Display, Transparent.

50. TLabel компонентіндегі мәтінді туралау қай қасиет көмегімен
орындалады?
A) Aligment;
B) Caption;
C) AutoSize
D) Transparent.

51. TEdit біржолдық редакторының қасиеттері:

A) Text, Font, Enabled, Visible;
B) Text, Fond, Enabled, Checked;
C) Enabled, Visible, Items, Font;
D) Visible, Enabled, ItemIndex, Top;

52. Қалам түсінің дұрыс берілу вариантын көрсетіңіз:

A) Brush:=clRed;
B) Brush.Color.clRed;
C) BrushColor=clRed;
D) Brush.Color:=clRed;

53. BDE палитрасында орналасқан TDataBase компонентінің қызметметі?

A) ТТable, Tquery компоненттерін визуалды етеді;
B) МБ-мен байланыс орнатады;
C) Біренеше МБ-мен байланыс орнатады;
D) TQuery мен TTable орнына қолданылатын әмбебап компонент.

54. Жолдық типті бүтін типке аудару функциясын көрсетіңіз:

A) StrToInt;
B) StringToInteger;
C) StrToFloat;
D) IntToStr.

55. TQuery компонентінің қандай қасиеті жоқ?

A) SQL
B) TableName
C) DatabaseName
D) DataSourse

56. Rich Edit компонентіне қасиеттердің қайсысы тән?

A) Lines;
B) Text;
C) Caption;
D) Cells.

57. TTable компонентінің қасиетіне кірмейтін типті көрсетіңіз:

A) ttParadox;
B) ttDataName;
C) ttDBase;
D) ttASCCI.

58. TTable компонентінің мәліметтер кестесінің атын белгілейтін
қасиетін көрсетіңіз:
A) Table Type;

B) Table Name;
C) Data BaseName;
D) File Name.

59. Сөздерді автоматты түрде тасымалдау қай қасиет көмегімен
орындалады?
A) WordWrap;
B) Transparent;
C) AutoSize;
D) Aligment.

60. Форманы жасыру үшін қандай әдіс қолданылады?

A) Hide
B) Close
C) Show
D) Relase

61. OpenDialog және SaveDialog компоненттерінің Filter қасиеті не
үшін қолданылады?
A) Файлды тізімнен алып тастау үшін;

B) Файлдың атын жазу үшін;
C) Файлды іздеу үшін;
D) Файлдарды сұрыптау үшін.

62. Жазуда шрифтің түсі қандай қасиеттің көмегімен қойылады?

A) Color;
B) Font;
C) Pen;
D) Brush.

63. ColorDialog компонентінің Color қасиетінде үнсіздік принципі
бойынша не орнатылған?

A) clWhite;
B) clActiveBorder;
C) clBlack;
D) clActiveCaption.

64. Edit1 компонентіндегі енгізілген жолдық мәліметті бүтін типке
түрлендіру:
A) n:=StrToInt(Edit1.text);
B) n:=IntToStr(Edit1.text);
C) n:=Edit1.text;
D) n:=StrToFloat(Edit1.text).

65. TListBox компоненттерінің қасиеттері:

A) Items, Count, Sorted, ItemIndex;
B) Left, Top, Sorted, Columns;
C) RowCount, Sorted, ItemIndex;
D) ItemIndex, Sorted, Picture

66. Бүтін типті нақты типке аудару функциясын көрсетіңіз:

A) StrToInt;
B) StringToInteger;
C) StrToFloat;
D) IntToStr.

67. BDE палитрасында орналасқан TDataBase компоненті қандай қызмет
атқарады?
A) ТТable, Tquery компоненттерін визуалды етеді;

B) МБ-мен байланыс орнатады;
C) Біренеше МБ-мен байланыс орнатады;
D) TQuery мен TTable орнына қолданылатын әмбебап
компонент.

68. Save Dialog ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Информатика пәніне арналған тесттер
«Информатика» пәнінен практикалық жұмыстар
Биология пәнінен тесттер
Информатика пәнінен дәрістер тезистері
Информатика пәнінен зертханалық жұмыстар
Информатика пәнінен әдістемелік құрал
Информатика пәнінен дәрістер кешені
Информатика пәнінен дәрістер
Информатика пәнінен лекция тезистері
Информатика пәнінен лекциялық сабақтардың тезистері
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь