«Банк ісі» лекциялық курсы

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

1 Банк ісі және оның Қазақстандағы дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
2 Қазақстан Республикасының банк жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
3 Қазақстан Республикасындағы банк ісін ұйымдастыру және реттеу ... ... 11
4 Банк ресурстарын қалыптастыру операциялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
5 Банк активтерінің құрылымы және жіктелуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32
6 Банктің есеп айырысу.кассалық операциялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...35
7 Банктің несиелік саясаты және несиелік механизм ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...38
8 Қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау жүйесі ... ... ... ... ... ... .46
9 Банктің қаржылық операциялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .49
10 Банк өтімділігін басқару және бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...55
11 Банктердің табыстары мен шығыстары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...58
12 Банктің комиссионды. делдалдық операциялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..60
13 Банкаралық ақша аудару жүйесі арқылы есеп жүргізу тәртібі (БЕАТ) ... ... .64
14 Банктік аудит және банктік қадағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...65
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..74
КІРІСПЕ

Банк ісі нарықтық экономиканың ең маңызды өсіңкілік құрлымы болып табылады. Қазақстан Республикасының екі деңгейлі банктік жүйесі бар. Оның біреуі мемлекеттің орталық банкі болып табылатын Ұлттық банк және ол банк жүйесінің жоғарғы деңгейін көрсетеді, ал екіншісі коммерциялық банктер. Банктер ақшалай есеп айырысуды жүргізіп, экономиканы несиелеп, өндірістердің тиімділігін арттырып, елдің қор жинауына өз әсерін тігізеді. «Банк ісі» атты лекциялық курс Қазақстан Республикасындағы банктер шығу тарихын, қызметін ұйымдастыру тәжірибелерін және олардың клиенттерге көрсететін қызметтері мен операцияларының түрлерін, банк ресурстарын қалыптастыру және орналастыру, сондай-ақ банк қызметтерін реттеу, бағалау және өтімділігін басқаруға қатысты теориялық және практикалық мәселелер жайындағы мәлметтері толығырақ қамтылады.
Оқу құралы нарықтық қатынастағы нарықтық экономикаға тән банк жүйесінің құрлымын, еліміздің бактік жүйенің жаңа халықаралық банк жүйесінің жұмыс істеу принциптеріне көшу барысында әлемдік банк технологиясын меңгеру, банктердің әр түрлі шаруашылық меншік түріндегі шаруашылық жүргізуші субъектілермен өзара қарым қатынасын банктердің қызметін ұйымдастыру, реттеу және бағалау, өтімділігін басқару, олардың нарықтық экономикаға өтудегі рөлі мен қызметтері жайлы нақты Қазақстан Республикасының тәжірибесіне сүйене отырып жазылған.
Лекциялық курс «Банк ісі» пәнінің типтік оқу бағдарламасы негізінде дайындалған. Лекциялық курстың құралымы: 12 тақырыптан және бірнеше тақырыпшалардан тұрады, әр тақырыптан соң бақылау сұрақтары мен ұсыналатын әдебиеттер тізімінен тұрады.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 1 “Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарына арналған стратегиясы” бағдарламасы, Қазақстан Республикасы Президентінің 2003 жылғы 17 мамырдағы N 1096 Жарлығы
2 Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Законоа, от 30.08.1990 года № 2155 «О национальном Банке Республики Казахстан» с изменениями и допалнениями от 20 июля 1995 № 2370, 2 августа 1995 №2396, 27 января 1996 № 2830, 11 июля 1997г. № 154 – 1, 29 июня 1998г. № 236 – 1, 16 июля 1999г. № 436 – 1, 29 марта 2000г. № 42 – 11.
3 Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Законоа, от 31 августа 1990 года № 2444 «О банкпх ибанковской деятельности в Республики Казахстан» с изменениями и допалнениями от 27января.1996 № 2830, 7 декабря 1996 №50 - 1, 6 марта 1997г. № 83 - 1, 11 июля 1997г. № 154 – 1, 29 июня 1998г. № 236 – 1, 16 июля 1999г. № 436 – 1 , 29 марта 2000г. № 42 – 11
4 Постанавление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23 мая 1997 года № 219 «О пруденцияльных нормативах» с изменениями и дополненеиями в соответствии с Постонавлениями Правления Нацбанка Республики Казахстан от 27 октября 1997г. №436-1, 29 марта 2000г. №42-11
5 Правила классификации активов в условных объязательств и расчете провизии по ним банками второго уровня и кредитными товариществами Республики Казахстан, утвержденные постановлением Правление Национального Банка Республики Казахстан от20 июня 2000г. №2561
6 Правила Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 1997г. №456 «О предоставлении банками второго уровня в Национального банка Республики Казахстан формы ежедневного баланса и дополнительных данных для расчетов пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов»

7 Положение Национального Банка Республики Казахстан от 23 мая 1997 г. №222 «О минимальных резервных требованиях»
8 Абалкин Л.И. Курс переходной экономики. – М.: Финстатинформ, 1997.-300б.
9 Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение и кредит. –М.:Инст. межд. права и экономики, 1996.- 255б.
10 Абдулина Н.К. Банковская система за десять лет независимости Казахстана. –Алматы, 2002. –34б.
11 Айманова Л.Б. Банковское дело. – Алматы,2001. –39б.
12 Ахмедов Н., Рубцов С. Оценка стратегических решений в банке. //Маркетинг. –2004. -№1. –46-54б.
13 Ачкасов Н.Г. Операции банка. // Денежное обращение. –2004. –45б.
14 Банки и банкири Казахстана: информационно-аналитический обзор. июнь 2004. - 100б.
15 Бункина М.К. Деньги. Банки. Валюта. –М.:ДИС, 1994.- 326б.
16 Велисава А.Г. Банковский маркетинг.- М.: Раритет, 2000.-456б.
17 Гринберг И. Рубль, червонец, тенге. – Алматы: Қаржы-қаражат, 1997.-211б.
18 Денисенко Е.А. Совершенствование банковского обслуживания и реклама // Қаржы-қаражат. -2003.- №7, 54-55 б.
19 Дәуренбекова Ә.Н. Бәсекеге қабілетті өнеркәсіпті дамыту - индустриалдық-инновациялық стратегиялардың басты бағыты // AльПари. – 2004. №2-3 118-121 б.
20 Дудка Е.Ю. Банкам опасно играть в догонялки // Exclusive. –2004. -№8. –8-9б.
21 Жукова Е.Ф. Банки и банковские операции. –М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. -471б.
22 Жукова Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки. –М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.-622б.
23 Жукова Е.Ф. Общая теория денег и кредита. –М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.-359б.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе
...........................................................................
.............................................4
1 Банк ісі және оның ... ... ... ... ... ... банк ісін ... және
реттеу........11
4 Банк ресурстарын қалыптастыру
операциялары............................................24
5 Банк активтерінің құрылымы және
жіктелуі...................................................32
6 Банктің есеп ... ... ... ... және ... ... алушының несиелік қабілетін ... ... ... Банк ... ... ... Банктердің табыстары мен
шығыстары.......................................................58
12 Банктің ... ... ... ақша ... ... арқылы есеп жүргізу тәртібі
(БЕАТ).........64
14 Банктік аудит және банктік
қадағалау...............................................................65
Әдебиеттер
тізімі.....................................................................
.................................74
БАНК ІСІ
Лекциялар курсы
«Банк ісі» лекциялық курсы нарықтық қатынастағы нарықтық экономикаға
тән банк жүйесінің ... ... ... ... жаңа ... жүйесінің жұмыс істеу принциптеріне көшу барысында әлемдік банк
технологиясын ... ... әр ... ... ... түріндегі
шаруашылық жүргізуші субъектілермен өзара қарым ... ... ... және ... ... ... ... экономикаға өтудегі рөлі мен қызметтері жайлы ... ... ... ... ... ... ... ісі нарықтық экономиканың ең маңызды өсіңкілік ... ... ... ... екі деңгейлі банктік жүйесі бар. Оның
біреуі мемлекеттің ... ... ... табылатын Ұлттық банк және ол банк
жүйесінің жоғарғы деңгейін көрсетеді, ал екіншісі ... ... ... есеп ... ... экономиканы несиелеп,
өндірістердің тиімділігін арттырып, ... қор ... өз ... тігізеді.
«Банк ісі» атты лекциялық курс Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ұйымдастыру тәжірибелерін және олардың
клиенттерге ... ... мен ... ... ... қалыптастыру және ... ... ... ... ... және ... ... қатысты
теориялық және практикалық мәселелер ... ... ... ... ... қатынастағы нарықтық экономикаға тән банк
жүйесінің құрлымын, ... ... ... жаңа ... ... жұмыс істеу принциптеріне көшу барысында әлемдік ... ... ... әр ... шаруашылық меншік түріндегі
шаруашылық жүргізуші субъектілермен ... ... ... ... ұйымдастыру, реттеу және бағалау, ... ... ... ... ... рөлі мен ... жайлы
нақты Қазақстан ... ... ... ... ... курс ... ісі» ... типтік оқу бағдарламасы негізінде
дайындалған. Лекциялық курстың құралымы: 12 ... және ... ... әр ... соң ... сұрақтары мен
ұсыналатын әдебиеттер тізімінен тұрады.
1 БАНК ІСІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ... ... ... ... басқарудағы рөлі және пайда болуы
2. Банктік капиталдың Қазақстанға келуі және ... ... ... - ... ... орталықтары болып саналатын
мемлекеттік банк бөлімшелерінің қатарлары
3. Қазақстандағы банктік реформалар
1. Банктердің экономиканы басқарудағы рөлі және ... ... ... ... ... ... ... өзінің қызметкерін орындау ... және ... ... ... принциптерді сақтауда көрініс
табады. ... ... ... ... ... ... қатынастарын көрсетеді, ал әр ... ... ең ... мүдде ... яғни оны ... ... ... ... ... Мүддені ... деп ... ... яғни ... қажеттіліктерді қанағаттандыру
арқылы әсер ... ... ... ... ... ... несиелеу ... ... ... буындарының қарыз қаражаттындағы ... ... ... ... қолма-қолсыз есеп айырысу арқылы
экономиканың ... ... ... қажеттілігін
қанағаттандырады, қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... - банктер болып ... ... ... ... ... ... және ең бастысы, Италияның жекелеген ... ... XIV-XV ғғ. ... ... ... еңбектерінде банк тауар
шаруашылығының ерекше институты ретінде ... ... ... яғни ... ... дамуына байланыссыз, ақша
айналысын ... үшін ... ... ... Банк ... ... келуі.
Банк капиталының Қазақстанға ... (1917 ... ... Банк
капиталының Қазақстанға енгізілу мерзімі ХІХ ... аяқ ... ... дейінгі Қазақстанның көп укладты экономикасында
несиенің әр түрлі формалары ... ... ... ... ... империясының несиелік ... бір ... ... банк ... акционерлік, коммерциялық
банктер ... ... ... беру ... ... ... ипотекалық несие банктері немесе ұсақ несие
мекемелерінен және ... ... ... ... банктік
бөлімшелері Қазақстан ... ірі ... ... ... саналатын Оралда (1876 ... (1881 ж.), ... (1887 ж.), ... (1895 ж.) және ... ... Алматы 1912 ж.) ашылып ... ... ... кестеден көреуге болады.
Кесте 1 - Қазақстан территориясында ірі ... ... ... атауы ... ... ... банктің |
| ... ... ... |
|1 |2 |3 ... ... |-Омбыда (1894 ж.); |1872 жылы |
| |- ... (1898 ж.); | |
| |- ... (1905 ж.); | |
| |- ... (1908 ж.); | |
| |- ... (1909 ж.); | |
| |- ... (1911 ж.); | |
| |- ... (1916 ж.) | ... сауда-өнеркәсіп|- Қызылжарда (1905 ж.); |1916 жылы ... |- ... (1904 ж.); | |
| |- ... (1909 ж.); | |
| ... (1916 ж.). | |
|1 – ші ... ... |
|1 |2 |3 ... ... |- ... (1907 ж.); |1910 жылы |
| |- ... (1903 ж.); | |
| |- ... (1898 ж.) | ... ... |- ... Омбы (1909 ж.) |1910 жылы ... ... (1905 ж.); |19010 жылы |
| |- ... (1907 ж.) | ... ... және ... Ярослав-Костромкі жер банкісінің
агенттіктері ашылып, қызмет көрсетті. Жалпы, ... ... ... ... ... әр ... ... 2 - Қазақстанның әр аудандарында мынандай банк ... ... ... ... ... ... Қазақстанның әр |
|аудандарында мынандай банк ... ... ... ... |6 ... ... ... |18 ... ... ... беру ... |12 ... ... қоғамдық банктер |8 ... және ... |345 ... | ... ... ... ... қызметтерінің басты бағыттары
салаларды ... және ұзақ ... ... ... ... ... реформалар.
Қазақстандағы қайта құру тұсындағы банк жүйесінің дамуы, КСРО-да
соңғы рет ... ... ... ... жж.) ... жылы Қазақстан Республикасы өз ... ... ... ... ... сай ... меншікті банк
жүйесін ... ... ... 1990 жылы ... ... ... ... және банктік қызмет ... ... ... ... ... жүргузудің бастапқы кезеңдерін
қамтиды. Бұл банктік реформа ... ... 1995 ... ... ... ... реформалау» бағдарламасына сәйкес
жүзеге асырылады.
Қазіргі таңда ... ... ... ... ... ... қалыптасуын үш кезеңге бөледі:
І кезең. 1988-1991 жж (КСРО-ның тұсында);
ІІ кезең. 1992 ... аяғы 1993 ... ... 1993 ... ... ... осы уақытқа дейінгі.
2 ҰЛТТЫҚ БАНК - ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ОРТАЛЫҚ БАНКІ
1. Қазақстан Республикасының банк ... және оның ... ... ... ... ... ... банк жұмысының негізгі бағыттары
1 Қазақстан Республикасының банк жүйесі және оның міндеттері
Банк жүйесінің құрылымы елімізде қабылданған ... ... екі ... ... ... банк ... ... банкі
болып табылады және банктік жүйенің жоғарғы деңгейін көрсетеді. Ұлттық
банктің міндеттерін, принциптерін, іс - ... ... ... ... ... Республикасының Ұлттық банк жөнінде» заңымен
анықталады. Ұлттық банк өзінің компетенциясы шегінде банктік ... ... ... ... және тұрақтандыруды жүзеге асырады және банктік
қызметтің жеке түрлерін жүзеге асыратын ... және ... ... үшін ... жағдай жасауға қалыптасқан.
Банктік қызметтің жеке түрлерін жүзеге асыратын банктер мен ұйымдар
қатынасында Ұлттық банктің бақылаушы және ... ... ... ақша-несие саясатын тұрақтандыруды қолдауға, банк
кредиторларының, олардың ... мен ... ... ... ... Ұлттық банкі - ... ... ... несие жүйесін реттеуші ұйым рөлін ... ... банк ... ... орын ... ... ... эмиссиялық және резервтік орталығы ... ... ... ... анықтайды. Оның басты мақсаты ақша-несие саясатын
жүргізуге және ... банк ... ... ... бағытталады.
Ұлттық банк - бұл ... ... ... оған ... ... ... резервтерден, басқа да ... ... ... ие ... ... ... ... банктердің ... ... ... ... ... Мемлекеттік даму банкісінен басқасы) - төменгі
деңгейдегі, яғни екінші ... ... ... ... еліміздің өз тәуелсіздігін алуының себеп ... бері банк ... ... ... жалғасуда. Ондағы
мақсат - отандық банктеріміздің ... ... ... ... отырғаны.
«Қазақстан Республикасының Ұлттық ... ... ҚР ... ... ... мен ... кейінгі Ұлттық
банкінің ... ... - ... баға ... қамтамасыз ету
болып табылады.
Сол сияқты, Ұлттық ... ... ... ... жүктелді:
- Қазақстанның экономикалық дамуы және оның дүниежүзілік экономикаға
интеграциялануы ... ... ... ақша ... несие,
банктік есептеулерді, валюталық қатынастар саласындағы ... ... және ... асыру;
- мемлекеттің ақша-несие және банк жүйесінің ... ... ... жүйесінің қызмет етуін қамтамасыз ету;
- ... ... ... ... құқылық актілерді қолдану
арқылы ... ... мен ... мүддесін қорғау ... ... ... ... ... ... ... несиелік ресурстары
Ұлттық банктің несиелік ... ... ... ... ... ... ... банктерден тартылған және Ұлттық банкте шартты негізде
орналастырылған ақшалай ... ... ҚР ... ... ... арнайы мемлекеттік қорлар мен ... ... бос ... есебінен.
3 Ұлттық банк жұмысының негізгі бағыттары және ақша – несие саясаты
Ұлттық банк жұмысының негізгі бағыттары:
- елдегі ... ... және ақша ... ... өзіне бағынышты мекемелер арқылы ақшалай түсімді инкасациялауды
ұйымдастыру және жүзеге асыру;
- халық ... ... есеп ... және ... ... ... бойынша ережелерді, әдістемелік
инструкциялық нормативтік актілерді ... есеп ... ... есеп ... ... банк ісін ... ақша-несиелік реттеу әдістерінің формаларын
талдау;
- елдің банк жүйесінің тәуекелсіз балансын жасау;
- ғылыми-зерттеу және аналитикалық жұмыстар ... ... ... ... ... және ... ... біркелкі
валюталық саясатын жүргізу және т.б.
Қазақстан ... ... (ҚҰБ) ... ақша-несие
саясатын анықтайтын және жүзеге ... ... ... ... ... ... ... саясатының басты мақсаты ... ... ... яғни ... қабілеттілігі мен басқа
шетел валюталарына қатысты тұрақтылығын ... ... ... саясатының макроэкономикалық деңгейдегі субъектісі -
Ұлттық банк ... ... Ал ... ... ... ... ... объектісіне экономикадағы қолма-қол және қолма-қолсыз
ақша массасының жиынтығы ... ... ... ... ақша-несие
саясатының екі типі болады:
1 Рестрикциялық ... ... Бұл ... ... ... ... ... шектеуге және қатаң шарт ... ... ... ... арттыруға бағытталатын
шаралар ... ... ... саясаты. Несие беру көлемін ... ... ... ... ... ... мөлшерлемесінің төмендеуімен байланысты шаралар.
Соңғы жылдардағы ақша-несие саясатының басты ... ... ... және ... тұрақтылығын қамтамасыз ету.
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАНК ІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ РЕТТЕУ
1. Банктерді ашу және ... ... ... Банк ... ... ... ... қадағалаудың әдістері
4. CAMEL жүйесі
1 Банктерді ашу және ... ... ... ... ... ... өз қызметінде
1995 жылы 30 ... ... ... ... ... және 1995 ... 31 ... қабылданған «Қазақстан
Республикасындағы банктер және ... ... ... ... заңдарын басшылыққа алады.
Коммерциялық бантер - ... ... ... ... ... ... ... шоғырландыра отырып, заңды және жеке
тұлғаларға кең ... ... ... мен ... ... ... ... банктің негізгі қызмет саласы және қызмет
көрсету қатары К1 және К2 қосымшаларында көрсетілген.
Қосымша К1: ... ... ... ... ... К2: Коммерциялық банктің қызмет көрсету қатары
1995 жылдың 31 ... ... ... банктер және банктік қызмет туралы» ... ... ... ... ... ... ... оның қызметін ұйымдастыру мынандай үш кезеңнен тұрады:
1 Банк ашуға ... ... ... ... ... Министрлігінде мемлекеттік тіркеуден ... банк ... ... ... ... лицензия алу.
2 Банк қызметін реттеу әдістері
Қазақстан ... ... ... ... реттеу механизмінің тәртібі ... ... ... ... қызметін реттеу және ... ... ... ... ... ... 31 ... қабылданған «Банктер және ... ... ... ... ... 41- ... ... Республикасының Ұлттық банк екінші деңгейдегі ... ... ... ету, ... салымшыларының
мүдделерін қорғау, сондай-ақ республикадағы ақша- ... ... ... ... ... аталған банктердің қызметін
реттеуді мынандай жолдармен жүзеге асырады:
- пруденциялық нормативтер ... ... ... ... ... құқықтық актілер
шығару;
- банктердің қызметін тексеру;
- банктің ... ... ... байланысты ұсыныстар беру;
- банктерге ықпал етететін ... ... ... ... немесе олардың лауазымды тұлғаларына санкциялар беру.
Банк ... ... ... ... ең ... ... 2002 жылы 3 маусымдағы ... ... № 213 ... ... ... ... банктерге
арналған пруденциялық нормативтер ... ... ... ... ... жарғылық қордың ең төменгі мөлшері;
2. меншікті қаражаттардың жеткілікті коэффициенті;
3. бір ... ... ... ... ең ... мөлшері;
4. өтімділік коэффициенті;
5. ашық валюталық позиция лимиті;
6. негізгі қорларғы және ... ... емес ... жұмсалған
банк ... ең ... ... ... ... ең ... мөлшері
Банктің жарғылық капиталының ең ... ... ... ... ... Банк ... ... акцияларын номиналдық
бағадан төменгі деңгейде ғана, ... ... ... алу кез ... нормативтер мен орындауға міндетті басқа да нормалар мен
лимиттерді бұзбаған жағдайда ғана ... ала ... банк ... ... ... қолданылатын пруденциялық
нормативтер мен орындауға міндетті басқа да нормалар мен ... ... Ол ... ... ... ... ... орындауға міндетті 6аск,а да нормалар мен ... ... ... ... ... ... ... байланысты шығындарды табу мақсатында
банктер резервтік қор ... ... ... қорлар банктердің
дивидендтерді төлеуге дейінгі табысының ... ... ... ... ... Ұлттық банк белгілейді.
Меншікті к,аражаттардың жеткілікті коэффициенті
Меншікті капитал (К) — бұл I ... ... мен II ... ... ... ... ... мөлшерде) қосындысынан банктің
инвестицияларын шегеру арқылы есептеледі.
Банк инвестициясы — акцияның ... ... ... ... ... ұйымдардың, сондай-ак, басқа заңды ұйымдардың ... ... ... ... ... ... мынадай шарттардың
біріне сәйкес келуге тиіс:
- жоғарыда аталған заңды тұлғалардың қаржылық есебі халықаралық ... ... және ... ... расталуы тиіс;
- жоғарыда аталған заңды тұлғалардың акциялары Қазакстан қор биржасының
ресми тізімінің «А» категориясына ... ... ... ... ... ... қарыз рейтингі Standard & Роогs
және ... ... ... ... «А» ... ... ... деңгейлі капитал (КІ) мыналардан құралады:
- төленген жарғылық капитал;
- қосымша капитал;
- өткен жылдардағы бөлінбеген таза ... ... ... таза ... ... ... ... шегерілген (-):
- материалдық емес активтер (Халықаралың ... ... ... ... ... ... қызметінің мақсатына алынған
лицензияланған бағдарламамен қамсыздандыру);
- өткен жылдардағы зиян;
- ағымдық жылдағы шығыстардың ағымдық ... ... ... ... ... ... мыналардан қуралады:
- ағымдық жылдағы табыстардан ағымдық жылғы ... ... ... ... ... мен ... құралдарды қайта бағалау мөлшері;
- тәуекелді есепке алып өлшенген активтер сомасының 1,25 % -нан ... ... ... ... мөлшері;
- бірінші деңгейлі капитал сомасының 50%-нан аспайтын сомадағы ... ... ... лық, ... — бұл мынадай талаптарға ... ... ... ... ... депозит немесе міндеттеме болып табылмауға тиіс;
2. банктің немесе ... ... ... ... бойынша кепілдік ретінде қамтамасыз етілмеуге ... ... ала ... ... ... өтелмеуге тиіс;
4. банктің таратылуы барысында соңғы ... ... ... ... ... мүлікті бөлу алдында).
Банктің субординарлық қарызы — бастапқы қайтару мерзімі 5 жылдан
жоғары болып ... ... ... ... ... ... ... (меншікті капиталдың) жеткіліктілігі
төмендегідей екі ... ... ... ... бірінші
деңгейлі капиталының, оның барлық активтерінің сомасына қатынасы 0,06-
дан кем ... ... К1- ... ... ... - ... ... жұмсаған инвестициялары және басқа да заңды
тұлғалардың субординарлық ...... ... ... ... барлық активтерінің сомасы.
Банктің меншік капиталының, оның тәуекел дәрежесіне байланысты
өлшенген ... ... ... кем ... ... К — ... ... капиталы;
Ар — тәуекел дәрежесіне байланысты өлшенген активтер және баланстан
тыс міндеттемелер сомасы. Тәуекел дәрежесіне байланысты өлшенген активтерді
есепке алу ... ... ... негізінде банкке қабылданған
ақшалар есепке алынбайды;
П — арнайы резервтер (күмәнді және ... ... ... құрылған
провизиялар) қосылған меншікті капиталға қосылмаған, құрылған ... ... ... ... ... ... өлшенген активтер сомасының
1,25% асатын сомасы).
Бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің жоғарғы мөлшері
Бір қарыз алушыға келетін тәуекелдің ... ... ... банк ... ... ... ... алушыға қатысты банк талабы;
- соңғы бес жыл ішінде банк балансынан шегерілген қарыз алушыға ... ... ҚР ... немесе жасалған келісім - шартта көзделген негізде қарыз
алушы немесе үшінші бір тұлғаның алдында ... 2 ... ... ... ... несиелік тәуекелге баратын банк тарапынан ... ... ... ... ... (-), ... алушының міндеттемелері бойынша қамтамасыз ету
сомалары, оның ішінде:
- банк ... ... ... ақшасы, ҚР Үкіметі және Ұлттық
банктің шығарған мемлекеттік бағалы ... ... ... ... & ... және басқада халықаралың рейтингтік агенттіктердің
«А» рейтингің иеленетін банк кепілхаттары;
- ҚР Үкіметі және Ұттық. банкіне ... ... Standard & ... және ... ... ... агенттіктердің
«В» рейтингінен төмен емес ұзақ ... ... ... ... ... ... ... қатысты талаптары.
Бір қарыз алушыға келетін тәуекел мөлшері ... ... ... тәуекел мөлшерінің (Т) банктің меншікті капиталына
(К) катынасы арқылы есептеледі:
,
мұндағы: Т – тәуекел ... ... ... - ... ... ... – тің мәні мынандай екі жағдайда қарастырылады:
Банкпен ерекше ... ... ... үшін – 0,10 – ден ... өтімділік коэффициенті
Өтімділікті бақылап ... ... ... ... ... ... ... коэффициенті екі коэффициент көмегімен анықталады:
* банктің ағымдағы өтімділік коэффициенті (к4.1);
банктің ... ... ... ... ... коэффициентінің ең төменгі мәнін Ұлттық банктің
басқармасы бекітеді.
Ағымдағы өтімділік ... (к4) ... ... ... ... шамасының талап етілетін міндеттемелердің орташа ... ... ... ... өтімділік коэффициенті (к4.2) төмендегідей түрде есептеледі:
,
мұндағы: Аор - өтімді активтердің орташа айлық шамасы;
Мор — талап етілетін міндеттемелердің орташа айлық
шамасы;
к4 — ... ... ... ... ... есептеуге мыналар жата ды:
- қолма - қол ақшалар;
-мемлекеттің бағалы қағаздары және ... ... ... ... ... сондай-ақ өтімділігі жоғары басқа
да бағалы қағаздар;
- құйма ... ... ... ... ... және Standard & Роогs ... ... «А» ... емес ұзақ ... ... бар ... ... етуге дейінгі депозиттері;
- «овернайт» банкаралык, несиелері;
- есеп айырысу мерзімі көрсетілмеген басқа да ... ... ... ... ... ... коэффициент! (к5) үш ай мерзімнен
аспайтын өтелу мерзімі бар ... ... ... шамасының үш ай
мерзімге дейін тартылған талап етілетін міндеттемелердің орташа айлық
шамасына қатынасы ... ... Аор — ... ... үш ... ... активтердің орташа айлық
шамасы;
Мор - үш ай мерзімге дейін тартылған талап ... ... ... ...... ... ... коэффициенті.
3 Банктік қадағалаудың әдістері
Қазақстандағы екінші ... ... ... ... ... ... ... департаменті көмегімен ... ... ... міндеттерінің бірі - бұл ... ... ... ... ... ... ... ету, яғни
банктік сектордың сенімділігі мен ... ... Ол ... ... ... қадағалаудың 2 ... ... ... ... ... туады.
Бұл қашықтықтан (дистанционды) қадағалау әдісі және инспекциялық
әдісі. Қашықтан қадағалау ... - бұл ... ... ... беру түрінде ... ... ... ... ... ... 1 ... тәртіпте
жүзеге асырылады.
Екінші деңгейлі банктердің қаржылық қызметін ... ... ... ... және нәтижесіне қатысты мынандай маңызды
сұрақтарды қамтиды:
1 капитал;
2 активтердің сапасы;
3 пайдалылық пен рентабельділік;
4 өтімділік
Сурет 1 - ... ... ... ... ... ... ең ... резервтік талаптар
туралы ережелеріне сәйкес банктерді мүмкін және күтпеген шығындардан ... ... ... ... ... банк ... ... талаптардың
нормаларын орындауы міндетті. Осыған ... ... ... ай ... резервтік талаптарды орындау туралы есеп береді. Ең
төменгі резервтердің ... ... ... ... ... және ... алдындағы барлық депозиттік міндеттемелерінен белгіленген пайыз
мөлшерінде анықталады. Қазіргі кезде белгіленген пайыздық мөлшерлеме 6%-ға
тең.
Инспекциялық ... ... ... ... тексеру
арқылы олардың жағдайлары туралы ... ... ... ... ... ... ... әдісі.
Инспекциялау әдісінің артықшылығы - банктің барлық операциялары
мен ... ... ... ... ... ... туралы
нақты көрініс алуға болады. Сонымен қатар, ... ... ... ... бірнеше жылда бір рет - ... ... ... ... ... ... ... қызметін жасай
алмайды. Инспекциялық қадағалау механизмі 2 ... ... 2 - ... ... ... CAMEL ... қаржылық жағдайды анықтауда банктің ... және ... ... ... ... ... табыстылығы мен өтімділігін бағалайтын ... ... ... ...... есеп беру мәліметтері ... ... ... ... ... ... ... болатын банкті қаржылық талдаудың әдісі.
Рейтинг жүйесінің CAMEL ... ... ... алғашқы
атауынан құралған:
С- (capital adeguacy) – капиталдың жеткіліктілігі, мұнда банктің
міндеттемелерін қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... – (asset guality) – ... ... анықталады, сонымен бірге
несиені қайтаруды қамтамасыз ... және ... ... жалпы банктің
қаржылық жағдайына әсер етеуіне баға беріледі.
М – ... – банк ... ... қалыптасқан жұмыс
тәртібі мен заңды және ... ... ... орындалуына
бақылау әдістерін ескере отырып, банкті басқару әдістері бағаланады;
Е – (Earnings) – табыстылығы – банктік қызметтерді кеңейту келешектері
үшін, оның ... ... ... ... ...... - өтімділік, банктің ағымдағы және болашақтағы
міндеттемелерін орындау үшін өтімді активтердің жеткіліктілігі анықталады.
CAMEL ... 5 ... ... ... ... сапасын, басқару, ... ... ... жүргізгенде қарай принциптер мен тәртіптерді
ескереуі қажет:
1- ... ... ... ... ... (орташа);
4- рейтинг (шекті );
5- рейтинг (қанағаттанарлықсыз).
4 БАНК РЕСУРСТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ОПКРАЦИЯЛАРЫ
1 Банк ресурстарының ... және ... ... ... капиталын ұлғайту жолдары
3 Банктің тартылған қаражаттары
1 Банк ... ... және ... ... бұл ... ... ... негізінде
қалыптасқан және ... ... ... ... ... ... ету және ... табу мақсатында орналастыруға
бағытталатын банктің меншікті және тартылған қаражаттарының ... ... ... ... жатады:
- Банктің меншікті капиталы;
- Банктің заемдық және тартылған қаражаттары.
Банк ресурстарының ... ... ... ... ... қарағанда өте төмен ... ... ... ... 10%-ға жуық өтелсе, ал қалған бөлігі тартылған
қаражаттар үлесіне ... ... ... ... мен ... - ... ... коммерциялық және шаруашылық қызметін
қамтамасыз ету үшін ... ... әр ... ... мен ... ... қызметінің нәтижесіне байланысты және өткен жылдардағы
бөлінбеген пайдасы.
Банктің МК-ның құрылымы бірдей ... ... ... әсер ... ... ... байланысты:
- активтер сапасына;
- меншікті пайданың пайдалануына
- капиталдың бағасын нығайту мақсатында
- банк саясатына ... жыл бойы ... ... коммерциялық банктердің меншікті капитал мынадай баптар
құрайды: жарғылық капитал; ... ... ... ... ... бойынша тәуекелдерді төмендету мақсатында құрылған ... ... банк ... Қосымша Г-да Қазақстан
Республикасындағы ... ... ... ... көрсетілген.
Қосымша Г: ҚР екінші деңгейлі банктердің қаржылық көрсеткіштері (2003,
2004 жылдар аралығы), мың теңге
| |2003 ж |2004 ж ... ... | | |
| ... ... ... ... |Пассив |Меншікті |
| | | ... | | ... ... |434241157 |8760761 |45578892 |704056563 |8679299 |57306680 |
|ТұранӘлем банкі |373064000 |4620000 |30683000 ... |7303000 ... ... ... |249523242 |7460278 |21238258 |393253900 |8088143 ... ... ... ... |1017704 |8461110 |78019950 |1563879 |10024989 |
|Центркредит банкі|81913018 |1293901 |7440592 ... |2471921 ... ... ... |1245468 |7048812 ... |1903410 ... |
|Каспийский банкі |54735800 |841601 |5723153 |49758766 ... |9597910 ... ... |28818895 |290417 |4398452 |42926070 |509066 |5531024 ... ... ... |207550 |3729715 ... |860603 ... ... жарғылық капиталы банктің заңды тұлға ретінде міндетті түрде
құрылуын және өмір сүруінің экономикалық ... ... ... ... ... ҚР ... пруденциялық нормативтерімен реттеліп
отырады. Банктің жарғылық капиталы - құрылтайшыларының қосқан ... ... ... ... капитал келесі түрлерге бөлінеді:
- меншікті акционерлік капитал;
- ... ... ... ұзақ ... міндеттемесі (ұзақ мерзімді векселдері,
облигациялары).
Банктің меншікті ... ... ... және резервтік қор
жатады. ... ... қоры ... – банк ... ... ... Банктің жарғылық капиталына салым ақшаны салумен қатар
жыл сайын дивиденттер түрінде банк пайдасының бір бөлігін алып отырады.
Резервтік қор – банк ... ... ... ... ... ... ... толтыруға арналған, банк облигациясы
бойынша төлем көзі ... әрі ... ... ... болғанда
артықшылықты акция бойынша дивиденттердің төлем көзі ... ... ... ... қаражаттарының айырықшы құрамдас бөлігіне банктің
нақты ... ... ... ... сақтандыру резерві
жатады. Ол банк сатып алған құнды қағаздардың нарықтық құнының ... және ... ... ... ... орын алатын жағымсыз
салдарды жою үшін тағайындалады.
Қосымша капиталдар – негізгі құралдардың ... ... ... ... және белгілі мақсатқа ... бөлу ... ... ... қорлар – негізі қорларды ... ... ... ... қайта бағалау қоры.
Бөлінбеген пайда – ... ... ... ... кейін
және реквизеттік қорға ... ... ... ... Банктің меншік капиталын ұлғайту жолдары
Банктің меншікті капиталын ұлғайту ... ... ... банк пайдасы;
- акциялар шығару;
- құрылтайшылар және пай ... ... ... облигациялар шығару.
Банктің меншікті капиталы мына ... ... ... ... ... ... реттегіштік қызмет;
- айналым қызметі;
- резервтік қызметі.
Банктің меншікті ... ... ... ... ... 80-ші ... жартысында халықаралық қаржы ұйымдарында үлкен пікірталас ... жылы ... ... ... ... «Халықаралық біртұтас
капитал есебі және капитал стандарты туралы келісім - шарт» негізінде ... деп ... ... жеткілікті нормативі іс жүзіне енгізілді.
1993 жылдардан бастап күшіне еген бұл коэффицент көптеген елдердің орталық
банктерінде, біздің ... ... ... ... норматив
қатарында пайдаланылуда.
Базель келісіміне ... ... ... екі деңгейге
бөленеді: І ... ... ІІ ... ... ... ... ... акциялар, бөлінбеген пайда, сол
сияқты ... ... ... ... шегерілген
материалдық емес негізгі ... ... ... ІІ ... ... ссудалар бойынша ... ... ... мерзімсіз артықшылығы бар ... ... ... ... ... ... бекіткен нормативтік коэффициенттеріне сәйкес,
екінші деңгейдегі ... ... ... ... ... ... банк капиталының жеткілікті
коэффициентін белгілейді.
Коммерциялық ... ... ... мынадай банктік бизнес
түрлерін ... ... ... ... ... бизнес;
- сақтау бизнесі; банктік кепіл беру ... ... ... бизнес;
- салымдар қабылдау және ... ... ... ... ... ... ... банктермен корреспонденттік қатынасқа ... ... емес ... ... ... барлық табысы үш топқа бөлінеді:
1 пайыздық табыстар;
2 банктің ... ... ... ... ... да табыстар (бағамдық айырма, яғни ... құны ... құны ... ... ... айып ... ... т.с.с.)
Табыс көздері екіге бөлінеді: тұрақты, оған ... ... ... және ... ... ... тұрақсыз, оған
қайталама нарықтағы ... ... ... ... ... ... ... алынатын табыстарды ... ... ... ... ... ... ... қаражаттар үлесі
меншікті қаражаттармен салыстырғанда өте ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Банктік тәжірибеде барлық ... ... ... байланысты үлкен екі топқа бөлінеді:
- депозиттік ... ... емес ... ... мазмұнына қарай депозиттерді мына топтарға бөлеміз:
- талап етуіне дейінгі депозиттер;
- мерзімді ... ... ... ... қағаздар.
Корпорациялардың, фирмалардың және басқа да коммерциялық ұйымдардың
депозиттері және жеке тұлғалардың ... ... ... ... А: ... ... депозиттер түрлері.
Қосымша Б: Жеке тұлғалардың депозиттер түрлері
Экономикалық белгілеріне ... ... мына ... ... ... ... салым иелерінің категорияларына қарай;
- қаражаттарды салу және ... алу ... ... ... ... тәсіліне қарай;
- банктің активтік операциялары ... ... ... ... ... ... ... депозиттік шоттар
мынадай түрлерге бөлеміз:
- жеке ... ... ... және ... ... шоттарына;
- жергілікті билік ұйымдардың ... ... ... ... шетелдік азаматтардың шоттарына.
Кемшілігі – бұл шот бойынша ... ... ... немесе
біршама төменгі мөлшерде төленеді. ... ... ... шоттардың
төменгідей өзіндік ерекшеліктері қалыптасады:
- ақша салу және оны алу кез – ... ... ... ... жүзеге асырылады;
- шот иесі банктен осы шотты пайдаланғаны үшін ... ... ... ақы алып отырады;
- банктер ... ... ... ... ... ... үшін өте төменгі ... ... ... ... де ... ... ... дейінгі депозиттер бойынша, коммерциялық
банк Орталық банкте ... ... ... ... ... ... ... – бұл банктерде белгілі бір мерзімге және
пайыз төлеу шартында ... ... ... бос ... депозиттер түрлері: меншікті – мерзімді депозиттер; алдын
ала алуы ... ... ... ... ерекшеліктері:
- есеп айырысу үшін пайдаланылмайды, әрі ... ... да есеп ... ... ... шоттағы қаражат баяу айналады;
- тұрақты пайыз төленеді;
- пайыз мөлшерінің ең ... ... ... ... ... ... ақшаны алу туралы салым иесініңалдын ала хабардар ... ... бұл ... ... ... ең ... ... белгіленеді.
5 БАНК АКТИВТЕРІНІҢ ҚҰРЛЫМЫ ЖӘНЕ ЖІКТЕЛУІ
1 Банктің активтерінің сипаты мен сапасы
2 Банктердің инвестициялық ... ... ... ... мен сапасы
Банк активтері - пайда табу мақсатында ... ... ... ... орналыстырылған ... ... ... баланстың актив жағында көрсетілетін сапасына
қарай бөлінген баптардың ... ... ... ... банктің активтерін төмендегідей төрт топқа бөлуге
болады:
- касса және оған ... ... ... ... бағалы қағаздарға жұмсалынған инвестициялар;
- банктің ... мен ... ... ... өтімділігіне, тәуекел активтердің
көлеміне, ... ... емес ... үлес ... ... ... әкелуіне қарай анықталады.
Банк ... ... ... ... отыруын
қамтамасыз етуі үшін активтердің ... ... ... сәйкес келуге ... Осы ... банк ... олардың өтелу мерзімдеріне байланысты және ... ... ... ... қарай банк активтері
төмендегідей топтарға бөлінеді;
1 жоғары ... ... ... ... ұзақ мерзімді өтімді активтер.
Жоғарғы ... ... ... ... ... қолма-қол ақшалар;
- орталық банктегі корреспондеттік шоттағы қаражаттар;
- мемлекеттің қарыздық ... ... ... ... және даму ұйымы)
мүше елдер, яғни ... ... ... ... ... ... ... Ішкі валюталық облигациялық заемдарға ... ... ... ... ... қажет уақытында
алуға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... аталғандарынан
басқалары, яғни қайтару мерзімі 30 ... ... ... ... ... несиелер, алдағы 30 күн ішінде аталған ... ... ... ... да ... ... ... инвестициялық операциялары
Банк қызметіндегі инвестициялаудың өзіндік ерекшелігі бар. ... ... ... - ... табу ... ... орналыстыруға бағытталған активтік оперциялардың жиынтығы.
Банктік инвестиция - табыс немесе ... алу ... ... ... ... жұмсауы. Сонымен қатар, ... деп ... ... ... ... да
түсінуге болады.
Банктің инвестициялық қызметі инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... қаражат
жұмсау үшін біршама тиімді ... ... ... ... әр
уақыт кезеңіне инвестиция ... ... ... ... ... басты бағыттары мынадай
бөлімдерді ... ... ... ... ... ... активі мен ... ... ... ... анықтау;
- инвестициялық операциялардың сапасы - үшін ... ... ... ... қағаздардың сапасының, деңгейінің және өтеу мерзімінің
тиімділігі;
- ... ... ... ... ... ... ... түзетулер енгізу механизмі;
- сақтау тәртібі және сақтандыру ... ... мен ... ... ... қамсыздандыру бағдарламалары.
Банктің инвестициялық операция жүргізетін бағалы ... ... ... қор ... ... және коммерциялық ... ... ... чек, ... кепілдік куәліктер),
жаңа бағалы ... ... ... кепілдік беру
андеррайтинг - бұл бағалы қағаздарды сатудан ... да ... ... ... түспейтіндегі туралы ... ... ... БАНКТІҢ ЕСЕП АЙЫРЫСУ КАССАЛЫҚ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
1 Есеп айырысу операциялары, олардың жіктелуі
2 Кассалық операциялар.
1 Есеп ... ... ... жіктелуі
Шаруашылықтағы өнімді жабдықтаушылар мен тұтынушылар арасындағы қолма
–қол ақшасыз есеп айырысудың жүзеге ... ... ... ... есеп ... туындайды. Банкаралық есеп айырысулар төлеуші мен
қаражатты алушы әр түрлі банкте ... ... ... туындайды.
Мұндай есеп айырысулар бүгінгі күні корреспондеттік шоттар арқылы ... ... ... ... яғни ... дербес
коммерциялық банктердің құрылып, жұмыс жасауына байланысты банкаралық есеп
айырысу жүйесі толық өзгеріске ... Бұл ... ... арасында өзара
корреспонденттік қатынасқа түсуге әкелді.
Қазіргі уақытта корреспонденттік шоттар арқылы банкаралық ... ... ... екі ... ... яғни ... ... бір-бірімен
корреспонденттік қатынас орнатуы жүзіндегі;
- орталықтандырылған, яғни ... ... ... ... Ұлттық банктегі, яғни Қазақстан Банкаралық есеп айырысу
орталығында ашылған корреспонденттік шоттары ... ... шот – бұл ... ... өзара есеп
айырысуларды жүргізуге арналған елдің орталық банкінде және ... ... ... ... шотта банктердің меншікті қаражаттары және оның
клиенттерінің ... есеп ... және ... ... ... ... көрсетіледі.
Мұндай операцияларға:
- банк клиенттерінің ақшалай қаражаттарына аудару және есептеу;
- банк клиенттерінің бюджетпен, зейнетақы қорларымен және басқа
ұйымдармен есеп ... ... ... ақша беру және ... банкаралық займдар және депозиттер, бағалы қағаздар;
- ҰБ-пен кассалық операциялар;
- депозиттік ... ... ... төлеу;
- банктің өзінің бюджетке төлемдері;
- банктің басқару аппаратын ұстауға жұмсалатын ... және ... ... ашу үшін банктер мынандай құжаттарды ҰБ-ке табыс
етеді:
- корреспондентік шот ашу туралы өтініш;
- банктік операцияларды жүргізуге рұқсат беретін ... ... ... мен ... ... бар ... ... куәландырылған).
Отандық банк тәжірибесінде банктердің есеп айырысу-кассалық
операциялар ... ... ... ... ... ... ұлттық немесе шетел валютасында аударым операциялары;
- ... ... ... күні ... тиісті, ұлттық
валютадағы ... ... ... ... ... не ... ... операцияларға бақылау жасау;
- шоттың архивін беру;
- шоттан қолма-қол ақша беру;
- ұсақ ... ... ... ... ... дейін немесе керісінше қолма-қол ақшаларды
инкассациялау;
- құндылықтарды жеткізіп ... ... есеп ... операцияларын ұйымдастырушылар
болып табылады.
Есеп айырысу операциялар ... ... ... есеп айырысу суббектілеріне қарай;
- есеп айырысу объектілеріне қарай;
- есеп ... ... ... айырысу-касса бөлiмдерi (жинақ кассалары) қолданылып жүрген
банк заңдарына сәйкес ашылады және жабылады.
      Банк ... ... ... ... ... ... уәкiлеттi органмен алдын ала келiсiлгеннен ... ... ... ...     ... және өкiлдiктi ... ... ... ... банк он төрт күн ... ... ... белгiсi мен мөрi бар филиал немесе өкiлдiк туралы ереженiң
нотариаттық куәландырылған көшiрмесiн уәкiлеттi органға ... ... ... ... ... ... ... өздерінің кассалық операцияларын 1999
жылы 15 қарашада ҰБ басқармасының қаулысымен бекітілген «ҚР ... ... ... ... сәйкес жүзеге асырады.
Кассалық операция- бұл құндылықтарды қабылдау, қайта санау, майдалау,
айырбастау, ... ... орау және ... ... операцияны
білдіреді.
Касса жұмысын ұйымдастыруда банктерде мынандай бөлімшелер ... ... ... ... шығыс кассасы;
- кіріс-шығыс кассалары;
- қайта санау кассасы;
- кешкі ... ... ... касса.
Банк кассасына клиенттерден қолма-қол ақшаларды қабылдау және
корреспонденттік ... ... ... алу ... ... ... ... жүргізіледі:
- қолма-қол ақшаны салатындығының хабарламасы;
- кіріс кассалық ордері бойынша.
Банк клиенттерінің ... және ... ... ... беру мынандай құжаттар арқылы жүзеге асырылады:
- ақшалай чекпен;
- ... ... ... ... кассасы клиенттің инкассацияланған ақшалай түсімдерін
қайта санаумен айналысады.
7 БАНКТІҢ НЕСИЕЛІК САЯСАТЫ ЖӘНЕ НЕСИЕЛІК МЕХАНИЗМ
1 ... ... ... ... ұйымдастыру принциптері, несиелік механизім және ... ... ... және ... ... Банктік несиенің түрлері
Несиелік саясат – банктің несиелік жұмысын ... ... ... ... қажетті құжаттар жүйесін жасау шарттары.
Несиенің түрі - бұл несиелік қатынастар құрылымының, олардың негізгі
қызметтерінің, яғни әр ... ... және ішкі ... ... ... ... Несие берушілер мен қарыз алушылар ... ... ... де, ... түрі сол ... ... банктер өздерінің клиенттеріне әр ... ... ... мынадай белгілеріне байланысты жіктеледі:
І Қарыз алушылар категорияларына қарай:
1 Қаржылық институттарға берілетін несиелер:
- мақсатты қорларға;
- банктерге;
- қаржы-несиелік мекемелеріне
2 ... емес ... ... ... ... ... ауыл ... саудаға;
- дайындау ұйьімдарына;
- жабдықтау-сату ұйымдарына;
- кооперативтерге
- жеке кәсіпкерлерге
3 ... ... ... ... ... қарай:
- қысқа мерзімді (1 жылға дейін);
- орта мерзімді (1 жылдан 3 —5 жылға дейін);
- ұзақ ... (5 ... ... ... және ... сипатына қарай:
- негізгі қорларға жұмсалатын;
-айналым қаражатына жұмсалатын
IV Қамтамасыз ету дәрежесіне қарай:
1 ... ... ... ... ... ... Камтамасыз етілмеген
V Қайтарылу дәрежесіне қарай:
1 Стандартты несие - қайтарылу уақыты жетпеген,
бірақ ... ... ... жоқ ... Күмәнді несиелер - қайтарылу уақыты кешіктірілген,
мерзімі ... және банк үшін ... ... ... ... активтердің жіктеу ережесіне
сәйкес, күмөнді несиелер ішінара бөлінеді:
-1-санатты ... ... ... күмәнді;
-5-санатты күмәнді.
3 Үмітсіз несиелер - ... ... ... ... ... ... жазылған несиелер.
VI Валютамен беріуіне қарай:
- ұлтгық валютамен;
- шетел валютасымен
VII Берілу шартына қарай:
2 ... ... ... ... механизім және
несиелік процесс
Несиелеу принциптері несиенің мәнін және қызметтерін, сондай-
ақ ... ... ... ... ... ... ... бейнелейді. Несиелеу принциптері
негізінде ... ... яғни ... несиелердің ... және ... ... асырылады. Несиелеу принциптеріне
байланысты банктік несиелердің ... ... ... ... және мерзімі, олардың қаражаттар ... ... ... және т.б. ... ... қатынастарды ұйымдастыру принциптері екі ... ... - ... ... ... принциптер:
- несие мақсаттылығы;
-несиенің дифференценциялдығы.
ІІ топқа - ... ... ... ... ... ... ... төлемділігі;
- несиенің мерзімділігі;
- несиенің қамтамасыз етілуі.
Несиелеу механизмі және ... ... ... ... ... ... және ... әдіс-тәсілдерін және несиелеу
процесін, сондай-ақ несиенің қозғаласына бақылауды ... ... ... ... ... құрлымдық элементтері:
- несиенің түрлері;
- несиелеу объектілері;
- несиелеу субъектілері;
- несиелеу әдістері;
- несиелеу процесі,
- несиелеу принциптері;
- несиелік тәуекелдерді басқару.
Несиелеу процесі ... ... ... ... деген өтінішті қарау;
- несиелік қабілетін талдау;
- несиелік келісім-шарт жасау;
- ... ... ... мәміленің орындалуына бақылау жасау.
Несие жүйесінің құрылымы, банктердегі несиелік ... және ... ... ... Д1 және М, Н ... ... болады.
Қосымша Д1: Несие жүйесінің құрылымы
Қосымша Н: Бантердегі несиелік процесс
Қосымша М: Кепілдің жіктелу схемасы.
4 Неселеу әдістері және несиелік тәуекел
Неселеу ...... ... және ... ... болатын банктік несиенің кәсіпорындардың қаражат айналымының
шеңберіне қатынасу тәсілдері.
Банктік тәжірибеде несиелеу ... үш түрі ... ... ... несиелеу әдістері;
- қалдық бойынша несиелеу әдістері;
- айналым – ... ... ... желі ... ұғым бар. Несиелік желі – келісілген
лимит негізінде белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... банктің қарыз алушы алдындағы міндеттемесі.
Несиелік тәуекел - қарыз алушының банктен алған несиесі бойынша
қарызын ... оған ... ... өз уақытында қайтара
алмауына байланысты банктің зиян шегуін сипаттайды.
Несиелік ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру;
- лимиттер белгілеу;
- несиелік ұсынысты бағалау және ... ... ... ... ... ... деңгейіне байланысты несиелерге рейтинг қою ... ... ... несиелер бойынша мүмкін болар зияндарды ... ала ... ... несиелік шешімдерді қабылдау барысында құзіретті бөлу – несиелерді
авторизациялау; несиелік мониторинг;
- ... ... ... ... ... қалпына келтіру.
Несиелерді авторизациялау – несиелік тәуекелді төмендету ... ... және ... процесі.
Несиелік мониторинг – несие бойынша мәселе туындай қалған жағдайда,
қарыз алушының несиелік қабілетінің өзгерісін қадағалап ... ... ... ... ... – бұл банк ... ... болып отырған
тәуекел түрлерінің барлығын айқындауды және олардың ең жоғарғы жететін
деңгейін анықтауды ... ... ... ... ... болып табылады.
Қосымша Д2 және Е коммерциялық банктердің салааралық өндірісті
несиелендіру ерекшеліктері мен ... қоры ... Д2- ... банктердің салааралық өндірісті несиелендіру
ерекшеліктері
|№ |Жоғарғы дәреже: ... ... ... ... |
|1 ... және газ ... ... ... ... |
| | ... | |
|2 ... ... ... ... ... мен ... (әуе және |
| | ... металлдарды |теңіз, автомобиль |
| | ... ... ... |
|3 |Телекоммуникация ... ... ... бюджет |
| | | ... |
|4 ... және ... металлургия |Машина жасау кешені |Қалған салалары |
|5 ... ... және газ ... | |
| ... жол ... | | |
|6 ... шаруашылығы (өсімдік | | |
| ... | | |
|7 ... ... | | |
|8 ... ... қызметі | | |
| ... ... ... | | |
|9 ... энергоресурстарды | | |
| ... және ... | | ... |Жеңіл өнеркәсібі | | ... ... ... | | ... ... ... | | ... |Қызмет көрсету | | ... Е: Банк ... ... қоры ... ... ... ... |2003 ж ... |2004 ж ... |
| | ... | ... ... |191,5 |26,7 |292,0 |27,2 ... ... |77,9 |10,9 |118,2 |11,1 ... және ... газ |61,2 |8,5 |74,3 |6,9 ... өнеркәсібі |41,9 |5,8 |70,1 |6,5 ... ... |21,8 |3,0 |25,6 |2,4 ... |41,4 |5,8 |995,0 |8,9 ... делдалдығы |34,4 |4,8 |26,3 |2,4 ... |21,2 |3,0 |28,6 |2,7 ... |226,1 |31,5 |341,9 |31,9 ... |717,4 |100 |1072 |100 ... ... ... | | | | ... ... орай |30,0 | |58,3 | ... үй ... |8,3 | |37,7 | |
8 ... алушының несиелік қабілетін бағалау ... ... ... ... ... ... және ... несиелік
қабілетін бағалау көрсеткіштері
2 Жеке тұлғаның төлем қабілетін бағалау
1 Заңды тұлғаның несиелік ... ... және ... ... ... ... алушының несиелік қабілеті – бұл қарыз алушының өзінің қарыз
міндеттемелері ... ... және ... есеп айырысу қабілеті. Қарыз
алушының алдағы уақыттардағы ... өтеу ... ... ... қарыз алушының төлем қабілетсіздігінің ... ... ... бағалау барысында иек артатын ең бір
формальды көрсеткіш ... ... ... ... капиталы оның
несиелік қабілетінің біршама ... ... ... ... Оны
бағалауда екі шарт маңызды:
- оның жеткіліктілігі, яғни орталық банк тарапынан жарғылық қордың ең
төменгі ... ... ... және ... ... коэффиценті
негізінде талданады;
- несиеленетін операцияларға меншікті капиталды жұмсау дәрежесі, яғни
банк пен қарыз алушының арасындағы тәуекелдің болуын ... ... ... ... ... ... Қарыз алушының қаржылық жағдайы оның ... ... ... ... ... ... төлем талаптарын уақтылы
қанағаттандыру;
2 несиені қайтару;
3 жұмыскерлер мен қызметткерлерге ... ... ... ... және ... төлеу.
Қарыз алушының қаржылық жағдайы жақсы болса, ол ... ... есеп ... алады.
Кәсіпорынның қаржы - экономикалық жағдайын ... үшін ... ... ... Министрлігі бекіткен келесідей жылдық
бухгалтерлік есеп ... ... ... ... балансы” (№1
форма); “Қаржы есебі және пайдалану туралы ... (№2 ... ... ... бет (№3 форма); сондай-ақ ҚР
статистикалық ... ... ... ... ... ... туралы есебі” (№1 форма – мерзімді – тоқсандық
формалары) және ... ... ... ... (жұмыстар,
қызмет) кеткен шығындары туралы есебі” (№5-з – мерзімді – тоқсандық ... ... 2 - ... ... ... ... ... негізгі
көрсеткіштер
|№ |Көрсеткіш аттары ... ... |
|1 |2 |3 |
|1 ... ... ... ... / ағымдағы міндеттеме |
| ... | |
|2 ... ... ... активтер – запастар / ағымдағы |
| ... ... |
|3 ... ... |Пайда / кәсіпорын активтері |
|4 ... ... ... ... ... ... / ... |
| | ... ... ... |
|5 ... ... мен ... / ... құралдар + айналымнан |
| |айналымнан ... |
| |тыс ... | |
| ... | |
|6 ... ... ... / меншікті капитал |
| ... | |
|7 ... ... ... ... / ұзақ ... ... және |
| ... ... |
|8 ... ... коэффициенті|Заемдық қаражаттар / меншікті қаражаттар|
|9 |Тіркемелі ... өтеу ... ... ... және |
| ... ... - ... / қамтамасыз |
| | ... ... ... ... ... ету ... / ... бойынша шығындар |
| ... | ... |Қор ... ... ...... / ... |
2 Жеке тұлғаның төлем ... ... ... ... ... ... жеке тұлғаларға
беретін несиелеріне тұтыну және ипотекалық ... ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімде пайдаланатын ... ... ... ... ... үйді ... ... берілетін; кейінге қалдымайтын
қажеттіліктерге (оқу, емделу, демалу және т.с.с.) ... ... ... ... ... Лизинг операциясы
2 Факторинг
3 Форфейтинг
1 Лизинг операциясы
Банктердің лизингтік операциялары несиелік ... ... ... ... банк құрлымының іскерлік ортамен өндірісті
қаржыландыру бойынша ынтымақтастық құруына және ... ... ... тигізетіндіктен бүгінгі қазақстандық экономикаға қажетті операция
болып табылады. Лизингтік бизнес ... ... ... ... ... ... тауарлармен қаматамасыз ететін аса қуатты импульс.
Лизинг – мамандандырылған қаржы ... ... ... ... ... ... негізгі капиталдың басқа да элементтерін
сатып алуға қаржы бөлудің ерекше формасы. ... ... ... бар. ... ... оның жіктеу белгілеріне қарай:
- мәмлеге қатысушылардың құрамы;
- лизингке берілген мүліктің тұрпаты;
- мүліктің өтелу ... ... ... ... ... ... операция өтетін нарық секторы;
- салықтық және амортизациялық жеңілдіктерге қатынасы;
- лизингтік төлемдердің сипаты бойынша бөлінеді.
Мәмілеге қатысушылар құрамы бойынша:
- тікелей ... яғни онда ... ... ... ... ... мұнда мүлік делдал арқылы беріледі.
Мүліктің тұрпатына қарай:
- жылжымалы лизинг;
- жылжымайтын ... ... ... қарай:
- толық өтелетін лизинг, онда бір келісім – шарттың әрекет ету мерзімі
ішінде лизинг берушіге жалға алаған мүліктің құны толық ... ... ... ... онда бір келісім – шарттың ... ... ... ... ... ... алаған мүлік құнының бір бөлігі ғана
өтеледі.
Амортизацияның шартына қарай толық амортизацияланатын лизинг болады
және ... ... ... ... құны толық төленеді.
Барлық лизингтік операциялар екі ... ... ... ... ... ... ... - бұл мүліктің ... ету ... ... ... ... ... және мүліктің құнын толық
өтемеуімен сипаттайды.
2 Қаржы ... - бұл ... ... ... ... затының
мерзімі ішінде өзінің толық ... ... ... шығуымен
немесе өзін-өзі өтеуімен байланысты сипатталады.
Халықаралық іс – тәжірибеде ... ... ... ... ... ... ... Жабдықтаушы мәміле объектісін қаржыландырушы
қоғамға сатады. Ал, қаржыландырушы қоғам оны тұтынушыларға ... ... ... ... ... Қайтарылатын лизингте құрал - жабдықты меншік иесі оны лизингтік
фирмаға сатып бір ... бұл ...... одан ... ... ... ... сатушы жалға алушыға айналады.
- Жеткізуші лизингісі. Құрал – жабдықты сатушы ... ... ... ... ... ... ... алынған мүлікті ол емес,
басқа жалға алушы пайдаланады.
- Өтемдік лизинг жалдаушы ... ... ... ... болып
табылатын құрал – жабдыққа дайындалған өнімдермен төленеді.
- Жаңғыртылмаған лизинг. Лизингілік ... ... ... ... ... ...... оның жетілдірілген үлгілеріне кезең сайын
ауыстырып отыру қарастырылады.
- Қаражат тарту ... ... ... бір ... бірнеше несие
берушіден жалға берген активтерінің 80% -іне дейінгі сомада ұзақ мерзімге
қарыз алуын қарастырады.
Лизинг ... ... ... 85% - ға ... ... лизингі операцияларының үлесіне тиеді.
Банктердің лизингтік мәмілелерді қаржыландыруы негізгі мынандай ... ... ... ... ... сатып алу.
Сурет 3 - Банк және ... ... ... ... жүру жолы.
1 Банк пен лизинг компаниясы арасында ... ... ... ... ... компаниясы алған несиені құрал-жабдық үшін жабдықтаушыға
төлейді;
3 Жабдықтаушы лизинг ... ... ... ... ... мен ... ... кәсіпорын арасында
лизингтік келісім-шарт жасалады;
5 Жабдықтаушы құрал-жабдықпен ... ... ... ... ... үшін лизингтік төлемдер
жүргізеді;
7 Лизинг ... ... ... банкке несие үшін төлемдерін
төлейді;
Лизингтік қатынастардың маңызды бөлігін лизингтік қатынастардың ... ... ... ... жалпы сомасының ... ... ... ... ЛТ- ... ... жалпы сомасы;
АА- ағымдағы жылдағы амортизациялық ... ... ... ... ... ... пайдаланғаны үшін
төлемі;
КТ- лизингтік келісім-шарт бойынша мүлікті бергені ... ... ... ... - ... қызмет үшін қосымша төлем;
ҚҚС- лизинг ... ... ... үшін ... ... ... ... салынатын салық.
2 Факторинг
Факторинг – қатерлі болса да пайдасы жоғары банк бизнесі, әрі қаржылық
маркетингтің тиімді құралы. ... - бұл ... ... жабдықтаушыдан төлем құжаттарын сатып алуды ... банк ... ... ... ... ... қарызын
инкасациялау.
Факторингтің ең көп тараған бірінші нысаны ... ... ... беруді
қамтиды. Мұндай кредит берудің артықшылығы: бухгалтерлік есеп және ұқыпсыз
төлеушілерден борышты ықтимал өндіріп алу делдалға ... оған ... ... шығу ... мен ... нәтижелеріне талдау жасау
тапсырылады. Факторинг операциялары капитал ... ... - ... ... ... ... ... үшін төленбеген төлем талабын (шот ... ... ... комиссиондық- делдалдық операция.
Нарық экономикасында ... ... ... ... ... ... ірі банктермен бірігіп жұмыс
жасайды.
Факторинг операциясына үш тарап ... ... ... ... ... ... - ... шот-фактураны сатып алатын арнайы ... ... ... ... ... беруші) – факторинг
компаниясымен келісім-шарт ... ... ... сауда фирмасы;
3 Кәсіпорын (қарыз алушы) – тауарды сатып алушы- фирма.
Қаржыландыру факторингісі екі ... ... ... ашық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... жабдықтау
сатып алушы
Сурет 4 - ... ... ... ету құны. Экспортерге құралдарды авансалай
отырып талапты жабу ... ... ... факторингтік компания оны
несиелейді. Аванстың шамасы клиенттің несиеге қабілеттілігіне байланысты 70-
90% аралығын ауытқып отырады. Қалған 10-30% ... үшін және ... ... ... ... ... кейін) банк – делдалға
депоненттелген, (факторға) клиенттің ... ... ... ... ... әр ... ... жеке бар жағдайдан тәуелді.
Егер де факторингтік жұмыстың ... бар ... онда ... ... ... ... ... жағдайымен орташа есептеуге болады:
*100,
мұндағы: сақтандыру қорының процент шамасы;
дебиторлық қарызды сатып алуға банкпен кеткен сома, мың
теңге;
факторингтік келісім соңы ... ... ... ... ... - бұл ... яғни ... банктің немесе
арнайы компанияның экспортерға ... ... ... ... ... ... Форфейтірлеу – коммерциялық вексельдерді, ... ... ... ... ... ... арналған тауар
айналымынсыз сатып алу арқылы экспортты несиелендіру, коммерциялық ... банк ... ... ... ... үш ... болады:
1 экспортер, яғни тауарды орта мерзімді несиеге беруші;
2 импортер, яғни тауарды ... ... ... яғни ... ... банк немесе арнайы
ұйым.
Сурет 5 - Форфейтинг ... ... ... қатысушылар арасында келісім-шарт жасалады;
2 тауарын несиеге ... ... ... (5-7 ... ... ... ... вексельді қайта сатады;
5 аудармалы вексельді есепке алып, оның ... ... банк ... ... ... ... ұсынылады;
7 вексель бойынша міндеттмесін өтейді.
Форфейтинг ... ... екі ... ... ... ... ... – орта мерзімді қаржы міндеттемесін ... іске ... ... ... мәміле бойынша – шетелдік ... ... ... ... экспортерға қолма-қол ақшада түсім түсуге ықпал ету
мақсатында.
Форфейтинг ... ... 180 ... 5 жылға дейінгі
аралықты ... кей ... – 7 ... БАНК ӨТІМДІЛІГІН БАСҚАРУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ
1 Банк ... және оған әсер ... ... Өтімділікті бағалау көрсеткіштері
1 Банк өтімділігі және оған әсер ... ...... ... ... ... ... жалпы сипаттамаларының бірі.
Банк өтімділігі – бұл салымшылар мен қарыз ... ... өз ... ... және ... ... өтімділігі мынадай қызметтерді атқарады:
- депозиттерді алу мен ... ... ... ... ... азайту және банктің ... ... ... ... ... ... бойынша төлей алмау ... үшін ... ... ... екі ... яғни ... ... және шығынсыз орындауы ... ішкі және ... ... ... ... ... мыналар жатады:
- банк капиталының базасы;
- банк активтерінің сапасы;
- депозиттердің ... ... ... ... орташа тәуелділігі;
- мерзімді бойынша активтер мен пассивтердің ... ... ... менеджмент;
-банктің жоғары дәрежелі беделі.
Банк ... ... ... төрт критерийлермен
анықталады:
- өтімділік;
- тәуекелдік;
- табыстылық;
- диверсификация.
Активтердің өтімділігі – бұл ... ... ... өтеу
немесе осы активтерді сату ... ... ... – қол ... ... Активтердің өтімділік дәрежесі олардың ... ... ... ... ... ... ... шығындарға ұшырау мүмкіндігін сипаттайды.
Активтердің табыстылығының критерийі ретінде: активтердің ... ... ... яғни ... ... ... ... банктің дамуы үшін қаражат көзін табу және ... ... ... ... Табыстылық дәрежесі бойынша ... ... және ... әкелмейтін болып екіге бөлінеді.
Активтердің диверсификациясы критерийі ... ... ... орналастыру аялары бойынша бөлу дәрежесін сипаттайды. ... ... ...... ... ... ... активтері мен пассивтерінің арасындағы мерзім мен ... ... де банк ... анықтайды. Банктің
клиенттер алдында міндеттемелерді ... ... ... ... мен салымшылары берген ақша қаражаттарының
мерзімдері сәйкес болуын ... ... ... көрсеткіштері
Коммерциялық банктің өтімділігі мынадай екі әдіспен есептеледі:
- ... ... ... және ... ... ... ... негізінде;
- сәйкес кезеңдерідегі банк ... ... ... бойынша айналымдарының талдауын ... ... ... қажеттілігін анықтау негізінде.
Коэффициентік әдіс баланс баптары ... ... бір ... ... ... Бұл әдіс әр ... ... тобының екі көрсеткіші өтімді активтер мен ... ... ... ... ... ... + Орталық банктегі корреспонденттік
шот) /
Депозиттер;
2 (Алғашқы резервтер + Екінші ... ... ... / ... көрсеткіш екінші деңгейілі банктің өтімділігін ... үшін 5 – ... ... ... ал ... деңгейі 15 – 25%-
дан, Жапонияда 30%-дан төмен емес болуы ... ... үшін ... ... ... бірі – ... ... мен депозиттер сомаларының
қатынасы. Олардың арасында мынадай тәуелділік бар: бұл ... ... 1-ден көп ... банк ... ... ... ... қатар, несиелердің жалпы активтер сомасындағы үлесі
есептелінеді, ол ... ... ... Бұл
көрсеткіш 65 – 70% аралығында ... ... және ... ... ... ... тез алмастыру қабілетін бейнелейтін көрсеткіш:
өтімді активтердің ... ... ... ... ... ... тұрақтылық дәрежесін сипаттайтын ... ... ... ету ... + ... ... ... жалпы
депозиттер мөлшеріне қатынасы немесе тұрақсыз депозиттердің (мерзімді
және жинақ ... ... ... ... ... ... Негізгі депозиттердің үлесі 75%-дан жоғары ... ... ... болып есептелінеді.
11 БАНКТЕРДІҢ ТАБЫСТАРЫ МЕН ШЫҒЫСТАРЫ
1 Банктердің табыстары, олардың қалыптасу ... Банк ... ... ... ... ... қалыптасу көздері
Коммерциялық банктердің табыс ... ... ... ... ... ... ссудалық бизнес;
- дисконттық бизнес;
- сақтау бизнесі;
- банктік ... беру ... ... ... жасалатын бизнес;
- салымдар қабылдау және клиенттердің тапсырмасы ... ... ... ... ... банктермен корреспонденттік қатынасқа негізделген бизнес;
дәстүрлі емес қызметтерді көрсету ... ... ... үш ... бөлінеді:
- пайыздық табыстар;
- банктің қызмет ... ... ... да ... ... ... яғни баланстық құны мен
нарықтық құны арасындағы айырма, ... ... ... және
т.с.с.).
Табыс көздері екіге ... ... оған ... ... алынатын пайыздық және
пайызсыз ... ... ... оған ... ... ... ... операциялардан және көзге ... ... ... ... болады.
2 Банк шығыстарының жіктелуі
Пайыздық шығыстар кленттердің талап етуі және ... ... ... ... ... ... да
банктерден сатып алынған ... ... ... ... ... қағаздар бойынша төленген пайыздардан құралады.
Пайызсыз шығыстарға ... ... ... ... ... аппараттарын ұстау шығындары ... ... ... құнына жататын резервтерді құру, салық төлеу ... ... ... ... ... алып – ... жүзеге асыруға банктің мүлкін сатуға және ... ... ... ... ... ... ... бөлінеді:
- банктің операциондық және ... ... ... ... ұстау шығыстары;
- банктің төлейтің айыппұлдар, пенялары және т.б. шығыстары.
12 БАНКТІҢ ...... ... Траст операциясы
2 Валюталық операциялар
1 Траст операциясы
Траст операциялары-клиенттің ... ... ... оның
мүлкін
басқаруға және тапсырмасы бойынша басқа да қызмет көрсетуге байланысты
банктің операциялары.
Траст операциясына ... ... ... құрылтайшысы
2Трастыны иемденуші
3 Бенефициар
Комерциялық банктің траст-бөлімінің ... ... ... үш ... ... ... ... мүлкін иемдену;
II сенім-хат бойынша операцияларды жүзеге асыру;
III агенттік қызметтер.
Траст қызметі жеке ... ... да ... ... ... ... қызметі. Мұраға қалдырған мүлікті
иемдену.
Клиент келісім-шартқа сәйкес немесе сенімхат негізінде коммерциялық
банкке, ... ... ... қызметті жүзеге асыруды тапсырады. Ол үшін
банктің мынадай құқықтары болуға тиіс:
- клиент атынан келісім-шарт жасау;
- акциялар мен ... ... ... ... чек ... ... аударып жазу және т.б.
Траст-операциясын жасау үшін, ең бастысы, сенім білдірген банк пен
ұйымның арасында ... ... ... ... Осы ... ... қызметтерді атқарады:
- бағалы қағаздарға деген меншік құқығын беру;
- бағалы қағазды ұстаушылар, эмитенттер және өзге де ... ... ... ... ... ... өтеу және ... облигациялық займдар бойынша қарызды өтеу қорларын иемдену;
- мүлікті кепілдіктен ... ... ... қорларының) және т.б. қорларын басқару;
- сенімхатқа сәйкес бір ... ... ... ... ... ... ... айырбастауға байланысты агенттік қызметті жүзеге асыру;
- акцонерлік қоғамдардың акциялар бойынша дивиденттер төлеу;
Банктің ... ... ... ... шеңберін жеке тұлғалар, үкімет
органдары, іскер кәсіпорындар үшін агенттік қызметті атқару құрайды. ... ... ... үшін комиссиондық сыйақы алады.
2 Валюталық операциялар
ҚР «Валюталық реттеу туралы» ... ... ж.) ... операцияларға төмендегідей түсінік берілген:
1 ... ... және өзге де ... ... ... ... ... сонын ішінде төлем ... ... ... және өзге де ... құралдарын пайдаланумен
байланысты мәмілелер;
2 валюталық ... кез ... ... ҚР ... ... ... ҚР ... және жөнелті.
Валюталық операциялар ... ... және ... ... ... бөлінеді
| Валталық ... ... | ... ... ... | ... ... | ... ... ... есеп ... | ... активтік |
|операциялар | | | ... ... |
| | | | ... ... ... |
|операциялар |
|Валюталық | ... ... | | ... | ... |
| | ... |
| | ... ... | ... валютасын |
| | ... ... ... ... |
| | ... |
|Прластикалық |
|карточкаларды |
|шығару ... 6 - ... ... ... ... ... ... валютасымен
банктік операциялар ... ҚР ... ... ... ... ... ... ғана орындай алады. Сонымен қатар, ҚР ... ... ... және ... ... жүргізеді. 6 – шы
суретте валюталық ... ... және 7 – ші ... ... ... ... ... |
|тәуекелдер |
|Аудару ... ... ... ... ... |
|Алтын түсінік |
|Қорғаныс ... ... ... ... ... ... |
|тәуекелдері |
|Экспортер |
|тәуекелдері |
Сурет 7 – ... ... ... АҚША ... ... ... ЕСЕП ЖҮРГІЗУ ТӘРТІБІ (БЕАТ)
1 Банкаралық ақша аудару
2 ... ... ... ақша ... ... – жоғарғы приоритетті төлем
пайдаланушылар аударуды жүзеге асыру арқылы ... есеп ... БЕАТ ... ... пайдаланушыға қызмет көрсетуі
жөнінде Қазақстандық банкаралық есеп ... ... ... ... ... банктік емес мекемелер қатысады.
Жоғарғы приоритетті төлем – оның мерзімінің орындалуының ... ... бар, ... жеке ... ... банкаралық нарықта несие ресурстарымен,
бағалы қағаздармен және шетел валюталарымен байланысты. Сонымен қатар,
төлемдер ірі ... ... ... егер осы ірі ... ... ... ... залал шегеді.
2 Корреспонденттік қатынастар
Корреспонденттік ... – бұл ... және есеп ... ... талап бойынша және басқаның есебінен жүзеге асыру ... ... ... несиелік мекемелермен, сонымен қатар несие ... ... ... ... ... – шарт қатынастары.Сонымен
қатар, ірі банк корреспонденттер инвестициялық портфельді басқару бойынша
сату, сатып алу, ... және ... ... ... бағалы қағаздарды
басқаратын кіші банктер үшін ... бере ... ... ... ... жаңа банк ... ... ұқсас бірқатар артықшылықтар
бере алады, банк бұл кезде өзінің заңды ... және ... ... ... ... ... қазіргі банктік есеп
айырысулары Қазақстан республикасының Ұлттық банкінің ... ... ... ... ... жүзеге асырылады, сонымен қатар
банк қалауы бойынша – алыс және ... ... ... ... болады, бірақ
олардың арасында тура корреспонденттік қатынастар бекітілген кезде ғана
жүреді.
Корреспонденттік шот – ... ... ... ... бір
банк тапсырысы бойынша және ... банк ... ... ... ... ... ... арқылы банк арқылы есеп айырысуды ұйымдастырудың
екі варианты бар:
- ...... ... есеп ... ... Ұлттық банкінде міндетті түрде ашылатын, ... ... ... ... орталықтандырылмаған немесе либералды, коммерциялық ... бір ... ... байланысын көздейді.
- клиенттер қызығушылықтарына жауап береді;
- есеп айырысуды жеңілдетеді, өйткені олар тікелей ... ... ... үшін кең ... ... ... ... БАНКТІК АУДИТ ЖӘНЕ БАНКТІК ҚАДАҒАЛАУ
1 Банктік аудит ұғымы және мақсаты
2 Банктік аудитті ... ... мен ... ... ... ... және ... Банктік бақылау әдістері
1 Банктік аудит ұғымы және мақсаты
Қазіргі уақытта еліміздегі ... ... ... жағдайында,
екі деңгейлі банктік ... ... ... банктердің
желісінің кеңейуі олардың арасында клиенттерді тарту, депозиттер,
банкаралық ... және ... да ... ... үшін бәсеке таластық
туындап отыр. Банктік істі жүргізудің табыстылығы, банктің тұрақты жұмысы,
клиенттер, қүрылтайшылар және ... ... ... ... ... оның ... ... ұйымдастырылуынан, кадрлар біліктілігінен,
оның есебінің мәлметтері және есеп жүргізуінің дұрыстылығынан тәуелді.
Банктің ... ... ... ... ... ... ... туралы дұрыс ақпараттың болуы қажеттілігімен
анықталады. Әр түрлі ақпарат көздері бойынша ... ... өзі ... ... ... зиян ... банк ... бұзушылықтары және ірі ақша құралдарымен заңсыз операциялар жағдайы,
қаржы-несие ... ... ... ... ... ... болады.
Ірі банктерде, әсіресе дамыған филиалдары бар жүйелерде жағымсыз
бұзушылықтарды шығару ... ... ... ішкі ... ... туындайды. Осы мақсатпен оларда ... ... ... компаниялар жетекшілері өз міндеттемелерін
орындау кезінде өз ... ... ... ... ... есептерін
құруы керек. Олардың дұрыстығы аудиторлар деп ... ... ... ... өздерінің клиенттерінен және мемлекеттік
басқару органдарынан тәуелсіз құрылады.
Банктік аудит – банктің ... ... ... және ... ... ... Банктік аудит негізіне заңды сипаттағы ережелерді
(клиенттер және акционерлермен ... ... ... ... бухгалтерлік есепті жүргізу дұрыстығының ережесін және салық салу
ережесін қолдану жатады.
Банктік аудиттің мақсаты ... ... ... ... ... ... оның ... банктік заңға сәйкестілігі сонымен қатар
бухгалтерлік есеп және ... есеп ... ... ... ... ... тәуелсіздігімен, сонымен қатар
нақтылығымен, банк тұрғысында нақты келешектік ұсыныстармен сипатталады.
Банктік аудит ... ... ... ішкі және сыртқы болып бөлінеді.
Сыртқы аудит тәуелсіз отандық және шет ел ... ... ... ... ... Бұлардың міндеттеріне нақты іс жағдайына
банктің бухгалтерлік есептілігінің сәйкестілігіне тексеру жасау, ... ... ... банк ... сәйкестігін тексеру,
банкпен жүргізілетін қаржылық саясаттың ... ... ... ... ... Сыртқы аудитті акционерлер мен
салымшылардың қызығушылығын қорғауды қаматамасыз ету, ... ... ... мақсатында қауіпсіздік шаралары жүйесі ретінде қарастыруға
болады. Ішкі ... ... ... ... ... ұйымдасқан түрде
көрсетілген және банк басшылығына бағынады.
2 Банктік аудитті жүргізудің ... мен ... ... ... банк ... жұмыс көлемі, мақсаты және
тексеру міндеттері мен мүмкін болатын қанағаттандырудан тәуелді.
Тәсілдерді: бақылау ... ... ... ... ... ... бөлуге болады.
Бақылау тәсілдеріне:
- банк жетекшілігіне жан – жақтан бақылау сапасы;
- компьютерлік бақылау ... ... ... ... ... ... ... берілген ссудалар сомаларын және шот қалдықтарын қанағаттандыру
үшін
клиенттерге хат тарату;
- кірістер ... ... ... өсу ... ... ... ... құжаттарды тексеру;
- факт жүзіндегі операцияларды тексеру, есепте ... ... ... ... есепті тексеру, ... ... ... ... ... есептілігін растаудан дәлелденген
бас тартудан немесе растаудан тұрады және аудиторлық ұйым ... ... ... ... ... міндеттері және әдістері
Қазіргі банктік нарықты тәуекелсіз елестету мүмкін емес. Ол ... бар, ... ... әр ... ... болуы мүмкін. Банк
тәуекелдерін азайту жолдары (5 – ... ... ... ... үшін ... ... қажеттілігін талап етеді. Банктік
қадағалаудың негізгі мақсаттары:
- мүмкін болатын ... банк ... ... ... ... басқарудан және алааяқтықтан қорғау;
Банктік қадағалаудың міндеттері:
- ел, халық, клиенттер және банк құрылтайшылары қызығушылығындағы,
банктік қызметтегі бекітілген ... ... және ... ... ету;
- ақша-несие, валюталық және мемлекеттік қаржылық саясаттың банктік
қызметке ... ... ... ... және ... ... банктік қызметтің кең
шеңберін дамыту және енгізу.
Банктік қадағалау әдістері:
- мемлекет аралық бақылау;
- мемлекеттік бақылау;
- аудиторлық бақылау;
- құрылтайшылық бақылау.
4 ... ... ... бақылау әдістері:
- Тұрақтандырушы әдіс – ең танымал, ол Ұлттық банкке көрсетілетін
есептілік мәлметтері бойынша жүзеге асады.
Ұлттық банк ... ... ... ... процесіне:
ақпараттарды ашу жатады. Коммерциялық банктер Ұлттық ... ... ... жыл ... ... қызметтері жөнінде белгілі формада есеп тапсырып
отырады.
1 Банк өтімділігіне белгілі ... ... Олар ... ... мәндерде өрнектеледі. Коэффиценттер:
директивті немесе міндетті және сақталуы міндетті, банк ... ... ... ... үшін ... ... ... Капиталдың жеткіліктілігіне талаптар бекіту. Ұлттық банк капитал
жеткіліктілігінің үш көрсеткішін бекітеді: директивті К1 – бұл ... ... ... оның мәні – 0,008; ... – К2, К3, ... ... К2- 0,1 және К3 – 0,15.
3 Тәуекелдерді лимиттеу – жоғарыда айтылып өткендей ... ... ... ... бірақ оны минимумге жеткізіп отыру керек.
Осы мақсатпен бір қарыз алушыға несие беруді шектейді.
4 ... ... ... ... ... қызметін тұрақтандыру және олардың өтімділігін қолдау ... банк ... қор ... Қор ... 15 ... ұзақ мерзімді
тартылған ресурстар сомасынан және 15 пайыз қысқа мерзімді ... ... ... жолымен құрылады.
- Ревизиялық әдіс – Ұлттық банк банктерге ревизиялық тексеруді олардың
қаржылық-шаруашылық ісіндегі жетіспеушіліктерін шығару, ... ... ... ... ... ... - вексельдік кепілдік, бұл жағдайда оны ... ... ... ... ... ... үшін ... бойынша төлем жасауға (толық
немесе бір бөлігінде) өзіне міндеттеме алады.
Акция – акционерлік қоғам шығаратын және акционерлік қоғамды ... ол ... ... және акционерлік капиталына қатысатын және
иеленушісіне қоғам тартылған жағдайда оның ... ... ... ... Акциялар тек атаулы эмиссиялық бағалы қағаздар
ретінде шығарылады.
Ақша – сатып алу- сатуда құн өлшемі болып табылатын және ... ... ... ортақ балама рөлін атқаратын металл немесе қағаз
белгілері, ерекше тауар.
Андеррайтер – кепілгер, кепілге алушы. Жаңадан ... ... ... ... ... ... ... сату арқылы олардың
белгілі бір санын ... ... ... адам.
Аннуитет – дүркін-дүркін төленетін ақшалай сома (жарна, рента немесе
табыс). Сақтық ісінде ол ... ... ... ... ... ... ... көрсетеді.
Активтердің өтімділігі – бұл қарыз ... ... ... осы ... сату арқылы олардың қолма-қол ақшаларға айналу
қабілеті. Активтердің өтімділік дәрежесі олардың айналымына байланысты.
Әмбебап ... ... ... ... салу ... ... бойынша салық
салудың экономикалық санын сипаттайды. Ол ... ... ... өткізуден түскен түсім ақшадан алынады және тауралардың бағасын
ескеру жолымен тұтынушыларға ауыртпалық түсіреді.
Бағалы қағаздар – ... ... ... және белгілі бір
ақшалай сома алуға құқық ... ақша ... ... ... мүліктік
құқықты куәландыратын белгілі бір ... мен ... да ... ... қағаздарға акциялар, облигациялар және бағалы қағаздардың
заңнамалық актілерімен айқындалған өзге де ... ... ... ...... ... сатып алынатын және сатылатын
рынок. Бағалы қағаздар рыногы (банктер, арнаулы кредит институттары мен қор
биржалары) арқылы кәсіпорындардың, ... ... және ... ... ... ... капиталдардың өндірістік және
өндірістік емес жұмсалымына салынады.
Банк кепілігі - қарыз алушы белгіленген мерзімде қарыз шарты бойынша
өзінен ... ... ... төлемеген жағдайда бюджетті атқару жөніндегі
уәкілетті органның алдындағы мемлекет кепілдік ... ... ... ... міндеттемесі.
Банктің есеп айырысу- касса бөлімі (жинақ кассасы) – банктің ... ... ... құрылған, заңды тұлға болып табылмайтын,
филиалдық не өкілдік мәртебесі жоқ, Қ.Р-ның ... банк ... ... ... аумақттық оқшау бөлімшесі.
Банк қызметі – банк операцияларын жүзеге асыру, сондай-ақ банктердің
және банк операцияларының ... ... ... ... ... ... белгіленген өзге де операцияларды жүргізуі болып табылады.
Банк құпиясына - банк депозиторлары, клиентері мен корреспонденттері,
банк шоттарының бар-жоғы, олардың иелері мен ... ... сол ... ... өз ... ақша қалдығы мен қозғалысы туралы, ... ... ... ... ... жалпы шарттарынан
басқа), сондай-ақ банкінің сейф жәшіктерінде, шкафтары мен үй-жайларында
сақтаулы ... ... ... бар-жоғы, олардың иелері, сипаты мен
құны туралы мәліметтер кіреді.
Банк консервациялау – Ұлттық Банкінің шешімі бойынша ... ... ... және оның ... сапасын жақсарту мақсатында банкіге
қатысты әкімшілік, ... ... ... және ... ... мен ... кешенін мәжбүрлі түрде жүргізу.
Банкінің өкілдігі – заңды тұлға ... ... банк ... ... орналасқан, банкінің атынан және оның тапсыруы бойынша әрекет ететін
банк операцияларын жүзеге асырмайтын банк ... ... – бұл ... мен қарыз берушілер алдында банктің
өз міндеттемелерін уақытында және шығынсыз орындау қабілеттілігі.
Банк ресурстары – бұл ... ... ... ... және ... ... операциялар бойынша банк өтімділігін
қамтамасыз ету және ... табу ... ... ... ... және ... ... жиынтығы.
Банкаралық несие – бұл коммерциялық банктердің бір-біріне беретін
несие.
Банктің меншікті ...... ... ... және ... ... қамтамасыз ету үшін құрылған банктің
әр түрлі ... мен сол ... ... ... ... ... ... жылдардағы бөлінбеген пайдасы.
Банктің филиалы – заңды тұлға болып табылмайтын, банк ... ... ... және банкінің атынан банк операцияларын жүзеге асыратын
және өзіне банк берген ... ... ... ... банк бөлімшесі.
«BOSS» қашықтықтан қадағалау жүйесі – банк тәуекелдіктерін бағалаудағы
өзгерістерін енгізу.
Еншілес банк – ... ... елу ... ... ... ... ... екінші деңгейдегі банк. Еншілес банкілер ... ... ... ... және осы ... 12-28 баптарында белгіленген
тәртіппен құрылады.
Жиробанктер - өздерінің ... ... ... ... ... ... ... ақша бірліктері арқылы есеп айырысулар
жүргізеді.
Заем операциясы – ... ... банк ... жекелеген
түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың басқа тұлғаларға қайтарымдылық және ақы
төлеу мерзімі шартымен ақша беруі болып табылады.
Салым (депозит) – бір ... ... ... ... – банкке
аталған күйінде қайтарылуға тиіс деген ... ... ... ету ... ... үстемесіз депозиторға тікелей қайтарылуға не оның тапсыруымен
үшінші бір тұлғаға берілуге тиістілігіне қарамастан ... ... ... ... ... конкурстық массасына оған сақтау
және есепке алу үшін ... ... ... тұлғаларға тиесілі бағалы
қағаздар және мемлекеттік емес ... ... ... меншік
капиталының қаржыларын қоспағанда, мемлекеттік емес жинақтаушы зейнетақы
қорларының зейнетақы активтері қосылмайды және мемлекеттік емес ... ... ... бойынша басқа банкке аударылады.
Кассалық операция – бұл құндылықтарды қабылдау, қайта санау, майдалау,
айырбастау, беру, сорттау, орау және ... ... ... ... қаржы нарығы мен қаржылық ... ... және ... ... ... қадағалау агенттігі –
ҚҚА) – бұл агенттік ресми бақылау және ... ... ... банкті
ашуға рұқсат және лицензия беруші ресми орган.
Мемлекетаралық банк – халықаралық шарт (келісім) негізінде ... ... ... құрылтайшылары Қ.Р-ның өкіметі (немесе ол өкілдік
берген ... мен сол ... қол ... ... ... ... ... – клиенттің шотынан қаражатты шегеру, дебеттік
қалдық бойынша берілетін қысқа мерзімді несиенің формасы.
Провизиялар – ... ... ... ... ... келген шығындарды жабу үшін қажетті құралдар сомасы.
Хеджерлеу – коммерциялық және валюталық қатерден сақтандыру, оның мәні
нақты тауарды ... ... ... бір мезгілде фьючерстік келісім-
шарттарды сатып ... ... және ... нақты жеткізу мерзімі
басталғаннан кейін кері операция жүргізуде.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1 1 ... ... ... ... ... ... арналған стратегиясы” ... ... ... 2003 ... 17 ... N 1096 ... Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Законоа, от ... № 2155 «О ... ... ... ... с ... ... от 20 июля 1995 № 2370, 2 августа 1995 №2396, 27 января 1996 №
2830, 11 июля 1997г. № 154 – 1, 29 июня 1998г. № 236 – 1, 16 июля 1999г. ... – 1, 29 ... 2000г. № 42 – ... Указ ... Республики Казахстан, имеющий силу Законоа, от 31
августа 1990 года № 2444 «О банкпх ибанковской деятельности в Республики
Казахстан» с изменениями и ... от ... № 2830, 7 ... №50 - 1, 6 ... 1997г. № 83 - 1, 11 июля 1997г. № 154 – 1, 29 ... № 236 – 1, 16 июля 1999г. № 436 – 1 , 29 ... 2000г. № 42 – 11
4 Постанавление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 23
мая 1997 года № 219 «О ... ... с ... и
дополненеиями в соответствии с Постонавлениями Правления Нацбанка
Республики Казахстан от 27 ... 1997г. ... 29 ... 2000г. ... ... ... активов в условных объязательств и расчете провизии
по ним банками ... ... и ... товариществами Республики
Казахстан, утвержденные постановлением Правление Национального Банка
Республики Казахстан от20 июня 2000г. №2561
6 Правила Национального Банка Республики Казахстан от 26 ... ... «О ... ... ... ... в Национального банка
Республики Казахстан формы ежедневного баланса и дополнительных данных для
расчетов пруденциальных нормативов и иных ... к ... норм ... Положение Национального Банка Республики Казахстан от 23 мая 1997 г. №222
«О минимальных резервных требованиях»
8 ... Л.И. Курс ... ... – М.: ... ... ... М.А., Александрова Л.С. Финансы, денежное обращение ... ... ... ... и ... 1996.- ... Абдулина Н.К. Банковская ... за ... лет ... ... 2002. –34б.
11 Айманова Л.Б. Банковское дело. – Алматы,2001. –39б.
12 ... Н., ... С. ... ... ... в ... –2004. -№1. –46-54б.
13 Ачкасов Н.Г. Операции банка. // Денежное обращение. –2004. ... ... и ... ... ... обзор. июнь
2004. - 100б.
15 Бункина М.К. ... ... ... –М.:ДИС, 1994.- 326б.
16 Велисава А.Г. Банковский маркетинг.- М.: Раритет, 2000.-456б.
17 Гринберг И. Рубль, ... ...... ... ... Е.А. ... банковского обслуживания и ... ... -2003.- №7, 54-55 ... ... Ә.Н. ... ... өнеркәсіпті дамыту -
индустриалдық-инновациялық стратегиялардың басты ... // ... ... №2-3 118-121 ... ... Е.Ю. Банкам опасно играть в догонялки // ... ... ... ... Е.Ф. Банки и ... ... ... и биржи,
ЮНИТИ, 1998. -471б.
22 Жукова Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки. –М.:Банки и ... ... ... Жукова Е.Ф. Общая теория денег и кредита. –М.:Банки и ... ... ... Б.Т. Новый импульс развитию промышленности // ... ... ... ... – 2002. -№5. ... ... Б. А. ... несие, банктер, валюта қатынастары. ... 2000. ... Ким А.Б., ... Б.И. О ... ... ... клиентов
в банках // Банки Казахстана 2003- №8, ... ... Е.А. Банк для ... ... Business. - 2004.
-№7. –12-16б.
28 Лаврушина О.М. ... ... –М.: ... и ... -576б.
29 Лаврушина О.И. Основы ... ... –М.: ... ... ... Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. – М.: ...... ... О.М., ... Л.С., ... В.Н. ... банки и их
операции. –М.: ЮНИТИ. Банки и ... 1995.- ... ... А.В. ... банк в ... ... ... практика. –М.: Финансы и ... ... ... Ю.Ю. ... оценка экономической эффективности банка
// Банки Казахстана 2004.- №1, 48б.
34 ... С.Н., ... А.Н. ... ... и ... – 30б.
35 Райхан Н. Дамудың индустриалдық-инновациялық ... ...... ... Роуз ... С. ... ... предоставления банковских
услуг -СПб.: Литера плюс, 2001. ... ... Д.Т. К ... ... ... ... ... системе Казахстана. // Ассосоциация ... –2004. №2(4). ... ... З.А. ... ... ... инновационно- технологическим развитием промышленности ... – 2004. -№4. ... ... А.Г. ... ... ликвидностью и методы ее анализа.
–Алматы: Каржы-Каражат, 1998. –112 ... ... Г.С. ... ... ... ... “Экономика”,
2001. -456б.
41 Стояновой Е.С. Финансовый менеджмент: теория и ...... 1997. – ... ... ... Монетарный обзор банков ... 2004г. // ... и ... –2004. -№3. ... ... В.Е. ... анализ в коммерческом банке. –М.: ИНФРА-М,
1995. –93б.
44 Щиборщ К. Планирование деятельности ... ... ... ... –2004. -№4. ... ... есеп беру ... талдау
Салыстырмалы топтық талдау
Капиталды талдау
өтімділікті талдау
Активтер сапасын талдау
Табыстар мен шығыстарды талдау
CAMEL жүйесі бойынша тәукелді бағалау
Қашықтан талдау бойынша ұсыныстар
Инспекциялық ... және ... ... ... ... ... әдістемесі
CAMEL жүйесі бойынша тәукелді анықтау, бағалау
Қашықтан талдау мәліметтерін
Ішкі және сыртқы аудан ұсыныстарымен танысу
Тексеру ... ... есеп ... ... ... ... жөнінде банктің шараларды орындауына бақылау
мониторингін жүргізу
“BOSS”қашықтан қадағалау жүйесіндегі банк ... ... ... ... ... ... ... (лизинг алушы )
Факторингтік компания (банктің факторинг бөлімі)
өнімді төлеу
Құжаттарды төлеу
экспортер
импотер
Форфейтор-банк
- басқа тұлғаларға ... ... ... ... ... ... салымдары;
- берілген мерзімге резервтелген салымдар (тұрғын үй құрылысы)
- қаражаттардың алынатыны туралы алдын-ала ескерілген ... ... ... және жирошоттардағы салымдар;
- мақсатты бағыттағы ағымдық шоттардағы салымдар;
- овердрафты ... ... ... ... ... ... салымдар
- ағымдық шоттардағы салымдар
- мерзімсіз салымдар;
- депозиттік ... ... ... ... ... ... ... етілетін депозиттер
Корпорациялардың, фирмалардың және басқа да коммерциялық ұйымдардың
депозиттері
Жеке тұлғалардың депозиттер түрлері
Қажет уақытында ... ... ... ... талап етілетін депозиттер аралығындағы аралық жағдайдағы
салымдар (трансакциялы салымдар)
Мерзімді депозиттер (жинақталған салымдар)
- мерзімсіз салымдар;
- депозиттік сертификаттар;
-ағымдық шоттарға салымдар;
- овердрафты ... ... ... ... ... автоматты түрде аударым жасайтын шоттарға мерзімді
салымдар;
- қаражатты алу туралы айналысқа түсетін ... бар ... ... ... ... ... беруге болатын пайдалық шоттар.
-әдеттегі жинақтық шоттарға мерзімді ... ... ... ... мерзімді жинақтық сертификаттар;
- мақсатты салымдар (тұрғын үй ... ... ... ... ... шоттардағы салымдар;
- демалыстық, салықтық салымдар.
Қаражатты алу мен хабарлау мерзімі жайлы алдын-ала келісім жасалған шоттар
Қаражатты алу жөнінде алдын-ала хабарлайтын ... алу мен ... ... заңды түрде белгіленген шоттар
Қаражатты алу мен хабарлануы келісілген ... бар ... ... ... ЖҮЙЕ
Эмиссиялық банктер
Эмиссиялық емес банктер
-Ұлттық эмиссиялық банк
- Аумақтық эмиссиялық банктер
Мамандырылған банктер:
инвестициялық,
иновациялық, ипотекалық, өз қажеттілігіне арналған несие, ссуда-
сақтандырушы
Несие-қаржылық мамандырылған институттар
Пошта-сақтандыру ... ... ... ... ... ... қорлары
Қаржылық мекемелер
Пошта бөлімдері, пошта сақтандыру мекемелері
Несиелік комитетке дайындау
Несиелік комитет
Иә
Жоқ
Несиені беру
Төлемдер ... ... ... ... ... ... өтініш
Несиелік процесс
Несиеге қабілетін талдау
Мүлік кепілі
Айналымдағы тауарлар
Қозғалмайтын мүлік
Бағалы қағаздар
Депозиттер
Аралас кепіл
Құқық кепілі
Материалдық емес активтер
Дебиторлық қарыз
Кепіл алушыдан кепіл затын алу
Ипотека
Айналымдағы тауарлар
Үшінші жақтың иеленуі және ... ... ... ... меншік обьектілерін иелену (пайдалану) құқтары туралы құжаттар
Кепіл түрлері
Кепіл затына байланысты
Кепіл затының орналасқан жеріне байланысты
1 Нақты сектор экономикасындағы ... және ... ... Қаржы институттары
3 Мемлекеттік агенттік, комитеттер, муниципалитеттер және т.б.
1 Несие бөлу. Қазыналық операциялар. Саудалық қаржыландыру. Активтерді
басқарудағы сенімділік. Жобалық
2 Құнды қағаздар. Ұзақ ... ... ... ... ... ... қоры.
3 Корреспонденттік қатынас. Несие жолдары. Саудалық қаржыландыру. Әлемдік
зайымдар.
Жеке ... ... ... ... ... ... тұлғаларға қызмет көрсету
Бөлшекті банкинг
Корпоративтік банкинг
Негізгі қызмет саласы
Қаржы лизингі
Вексельді ... ... ... мен ... ... мен ... ... қағаздар операциялары
РЕПО шарттары
Активтерді басқарудағы сенімділік
2 Қазыналық бөлім
Клиринг қызметі
Есепті және кассалық қызмет
инкассация
Кастодиандық қызмет
Қаржылақ кеңес беру қызметі және т.б.
3 Есеп-касса қызметі
4 Басқа ... ... ... ...

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 70 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан тарихына кіріспе12 бет
Net - программалау пәні бойынша оқу бағдарламасы (syllabus)33 бет
«Жас ерекшеліктер физиологиясы және мектеп гигиенасы» курсы бойынша лекция тезистері12 бет
«Педагогика тарихы» курсынан дәрістер жинағы108 бет
«Қазіргі қазақ тілі» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен121 бет
Кредиттік оқу жүиесінепзінде оқу-әдістемелік кешен түзу ерекшеліктері3 бет
М.мағауин шығармашылығы4 бет
Оқу-әдістемелік кешен “Сулы жүйелер географиясы” пәні бойынша62 бет
Қазақстан тарихы курсынан дәрістер124 бет
Құқықтық статистика негіздері108 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь