Этнопедагогика: лекция мәтіндері мен семинар сабақтарының жоспарларыМАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

1.лекция. Этнопедагогика ғылымы туралы түсінік ... ... ... .
1.1 Этностар мөдениетін зерттеудің ғылыми.әдіснамалық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 "Этнос" туралы ұғым ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Халық тәлімінің тарихи кезеңдері және оның сипаты ... ... ..
Пысықтау мен бақылауға арналған тест сұрақтары ... ... ... ... ...
Тақырыпқа арналған семинар жоспарлары ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Өзбетінше шығармашылық ізденіс жұмысын істеуге арналған тақырыптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2.лекция. Қазақ этнопедогогикасының ғылыми теориялық мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.1 Этнопедагогика пәні туралы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Этнопедагогикалық түсініктерге ғылыми анықтамалар ... ...
2.3 Қазақ этнопедагогикасының өзіндік ерекшеліктері ... ... ... ..
2.4 Қазақ этнопедагогикасының әдіснамалық және теориялық негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5 Халық педагогикасы туралы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Пысықтау мен бақылауға арналған тест сұрақтары ... ... ... ... ...
Тақырыпқа арналған семинар жоспарлары ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Өзбетінше шығармашылық ізденіс жұмысын істеуге арналған тақырыптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3.лекция. Халық педагогикасының асыл арналары ... ... ...
3.1 Халық педагогикасының асыл арнасы халықауыз әдебиеті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2 Ертегілер . халықгық тәрбие жүйесінде ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.3 Фольклор .халық педагогикасының объектісі ... ... ... ... ... ...
3.4 Мақал.мәтел — халықтық тәрбие жүйесінде ... ... ... ... ... ...
Пысықтау мен бақылауға арналған тест сұрақтары ... ... ... ... ...
Тақырыпқа арналған семинар жоспарлары ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Өзбетінше шығармашылық ізденіс жұмысын істеуге арналған тақырыптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

4.лекция. Халық педагогикасының ғылыми.теориялық негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.1 Халық педагогикасындағы тәрбие факторлары ... ... ... ... ...
4.2 Халық педагогикасындағы тәрбие қағидалары ... ... ... ... ... .
4.3 Халық педагогикасындағы тәрбие әдістері ... ... ... ... ... ... ...
4.4 Халық педагогикасындағы халық тәрбиешілері ... ... ... ... ...
Пысықтау мен бақылауға арналған тест сұрақтары ... ... ... ... ...
Тақырыпқа арналған семинар жоспарлары ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Өзбетінше шығармашылық ізденіс жұмысын істеуге арналған тақырыптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

5.лекция: Халық педагогикасындағы тәрбие бағыттары, олардың мақсаты мен міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.1 Халық педагогикасындағы ақыл.ой тәрбиесі ... ... ... ... ... ...
5.2 Халық педагогикасындағы адамгершілік тәрбиесі ... ... ... ...
5.3 Халық педагогикасыңдағы еңбек тәрбиесі ... ... ... ... ... ... ...
5.4 Халық педагогикасындағы әсемдік тәрбиесі ... ... ... ... ... ... .
5.5 Халық педагогикасындағы имандылық тәрбиесі ... ... ... ... ..
Пысықтау мен бақылауға арналған тест сұрақтары ... ... ... ... ...
Тақырыпқа арналған семинар жоспарлары ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Өзбетінше шығармашылық ізденіс жұмысын істеуге арналған тақырыптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

6.лекция. Халық педагогикасындағы отбасы тәрбиесі ... ...
6.1 Отбасы тәрбиесінің мақсаты мен міндеттері ... ... ... ... ... ... .
6.2 Жанұя тәрбиесіндегі ата мен әкенің ролі ... ... ... ... ... ... ... ...
6.3 Отбасындағы ер бала тәрбиесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6.4 Отбасындағы қыз бала тәрбиесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Пысықтау мен бақылауға арналған тест сұрақтары ... ... ... ... ...
Тақырыпқа арналған семинар жоспарлары ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Өзбетінше шығармашылық ізденіс жұмысын істеуге арналған тақырыптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

7.лекция. Этнопедагогикалық ойлардың туындауы мен дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
7.1 Әл.Фараби . шығыс философы, педагогы ... ... ... ... ... ... ... .
7.2 Ж.Баласағұнның "Құтты білік" Дастанындағы педагогикалық ойлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
7.3 Қ.А. Иассауидың "Диуани Хикмет" даналық кітабындағы тәрбиелік ой.пікірлер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Пысықтау мен бақылауға арналған тест сұрақтары ... ... ... ... ...
Тақырыпқа арналған семинар жоспарлары ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Өзбетінше шығармашылық ізденіс жұмысын істеуге арналған тақырыптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

8.лекция: Казақ этнопедагогикасының туып қалыптасуы, дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8.1 Ш.Уалиханов . қазақ халқының салт.дәстүрлері туралы ... .
8.2 Ы.Алтынсариннің тәлімгерлік мұралар ... ... ... ... ... ... ... ... .
8.3 А.Құнанбаевтың педагогикалық көзқарастары ... ... ... ... ... .
Пысықтау мен бақылауға арналған тест сұрақтары ... ... ... ... ...
Тақырыпқа арналған семинар жоспарлары ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Өзбетінше шығармашылық ізденіс жұмысын істеуге арналған тақырыптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

9.лекция. Халық педагогикасының элементтері оқу.тәрбие процесінде пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
9.1 Оқу торбие процесінде халық педагогикасын пайдаланудың маңыздылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.2 Оқу пәндерін оқытуда халық педагогикасының элементтерін пайдалану әдістемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.3 Тәрбиелік іс.шараларда халық педагогикасын қолданудың маңыздылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
9.4 Ата.аналармен жұмыста халық педагогикасын насихаттау жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Пысықтау мен бақылауға арналған тест сұрақтары ... ... ... ... ...
Тақырыпқа арналған семинар жоспарлары ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Өзбетінше шығармашылық ізденіс жұмысын істеуге арналған тақырыптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
4
КІРІСПЕ
Соңғы жылдары білім берудің мемлекеттік стандарттарындағы өзгерістерге сай жоғары мектептерде Этнопедагогика пәнін көптеген мамандықтарда оқыту оку жоспарларына енгізіліп жатыр.
Қоғамды жаңғырту жөне демократияландыру кезінде республиканың егемендікке ие болу жағдайында, біздің қоғамымыздың тарихы, халықтың рухани өмірінің өз кезеңінде ұмытылған немесе тыйым салынған құбылыстары қайтып оралуда. Өткеннің мәдени-тарихи мұрасын өркендету қазіргі заманның аса көкейкесті проблемаларының біріне айналып отыр.
Жалпыадамзаттық құндылықтарды, тарихи тәжірибені, сан ғасырлық мәдени дәстүрлерді ескере отырып, білім беру мазмұнын жаңғырту, әсіресе, болашақ мұғалімдерді даярлау процесіне жаңа талаптар қояды, себебі оқушыларды ұлттық тербие негіздерімен қаруландыру мұғалімнің тікелей кәсіби сапасы мен даярлығына байланысты.
Болашақ мұғалімдерді этнопедагогикалық білімдермен қаруландыру, академик Г.Н.Волковтың пікіріне қарағанда, жоғары білім беру жүйесіндегі міндетті оқу пәні ретінде санау басты мәселе.
Этнопедагогикалық білім беру- этнопедагогиканың негіздері туралы жүйелі білімдерді студенттердің меңгеру, қазіргі жағдайда халықтың аса бай тәрбие беру тәжірибесін шығармашылықпен пайдалану шеберліктері мен дағдыларына ие болу жене халықтың рухани мәдениетіне бағалы көзқарасының нәтижесі.
Болашақ мұғалімдер даярлауда этнопедагогикалық білім берудің мақсаты-ұлттық сана-сезімді, өз халқының тарихына, мәдениеті мен дәстүріне деген біртұтас көзқарас қалыптастыру болып табылады. Бұл ұсынылып отырған Этнопедагогика пәніне арналған лекция мәтіндерінің жинағы мен сол пәннен өткізілетін семинар сабақтарының жоспары, сабақты қорытындылауға арналған пысықтау сұрақтары мсн студенттердің өз бетінше шығармашылықпен жұмыс істеулеріне арналған реферат тақырыптары осы пенге бөлінген оқу жоспарындағы сағат сандарына сәйкес құрастырылып жазылған шығармашылық еңбек. Бұл сонымен бірге сырттан оқитын студенттер үшін де оқу құралы болып табылады.
Әдебиеттер тізімі
1. Анатомия педагогической мысли Казахстана Сост. К.Б.Жарықбаев, С.К.Калиев. — Алматы: "Рауан", 1995. 512 б.
2. XVI Әлімбаев. Халық - ғажап тәлімгер. — Алматы: "Рауан", 1994. -144 б.
3. Восптательная система школы. Проблемы и поиски. /Сост. Н.Л.Селиванова/ -М. Знание, -1989. —80с. Сер. "Педагогика и психология" №10
4. Ізгілік әліппесі. —Алматы. —1993.
5. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев. Қазақтың тәлім-тәрбиесі. Оқу құралы/ -Алматы "Санат", 1995. -3026./
6. К.Ж.Қожахметова. халықтың педагогиканы зерттеудің кейбір ғылыми және теориялық мәселелері. -Алматы. 1993 . —17б.
7. Ж.Наурызбаев. Ұлттық мектептің ұлы мұраты. Алматы. Ана тілі, 1995. -192б.
8. С.Тілеуова. Этнопедагогика. /оқу құралы/ Шымкент, 2003ж.
9. Х.Нұғманова. Халық педагогика құралдарын оқушыларға эстетикалық тәрбие беруде пайдалану. Ұлт тағлымы. 2002. №2 4-12б.
10. Ә.Садуақасов. Халық педагогикасы дәстүрлерін қазақ мектептерінің оқу-тәрбие процесінде пайдаланудың шарттары. // Ұлт тағлымы. 2002. -№2 9-126.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі:  Материал
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 113 бет
Таңдаулыға:   
ЭТНОПЕДАГОГИКА:
лекция мәтіндері мен семинар сабақтарының
жоспарлары

КІРІСПЕ
Соңғы жылдары білім берудің мемлекеттік стандарттарындағы өзгерістерге
сай жоғары мектептерде Этнопедагогика пәнін көптеген мамандықтарда оқыту
оку жоспарларына енгізіліп жатыр.
Қоғамды жаңғырту жөне демократияландыру кезінде республиканың
егемендікке ие болу жағдайында, біздің қоғамымыздың тарихы, халықтың рухани
өмірінің өз кезеңінде ұмытылған немесе тыйым салынған құбылыстары қайтып
оралуда. Өткеннің мәдени-тарихи мұрасын өркендету қазіргі заманның аса
көкейкесті проблемаларының біріне айналып отыр.
Жалпыадамзаттық құндылықтарды, тарихи тәжірибені, сан ғасырлық мәдени
дәстүрлерді ескере отырып, білім беру мазмұнын жаңғырту, әсіресе, болашақ
мұғалімдерді даярлау процесіне жаңа талаптар қояды, себебі оқушыларды
ұлттық тербие негіздерімен қаруландыру мұғалімнің тікелей кәсіби сапасы мен
даярлығына байланысты.
Болашақ мұғалімдерді этнопедагогикалық білімдермен қаруландыру,
академик Г.Н.Волковтың пікіріне қарағанда, жоғары білім беру жүйесіндегі
міндетті оқу пәні ретінде санау басты мәселе.
Этнопедагогикалық білім беру- этнопедагогиканың негіздері туралы жүйелі
білімдерді студенттердің меңгеру, қазіргі жағдайда халықтың аса бай тәрбие
беру тәжірибесін шығармашылықпен пайдалану шеберліктері мен дағдыларына ие
болу жене халықтың рухани мәдениетіне бағалы көзқарасының нәтижесі.
Болашақ мұғалімдер даярлауда этнопедагогикалық білім берудің мақсаты-
ұлттық сана-сезімді, өз халқының тарихына, мәдениеті мен дәстүріне деген
біртұтас көзқарас қалыптастыру болып табылады. Бұл ұсынылып отырған
Этнопедагогика пәніне арналған лекция мәтіндерінің жинағы мен сол пәннен
өткізілетін семинар сабақтарының жоспары, сабақты қорытындылауға арналған
пысықтау сұрақтары мсн студенттердің өз бетінше шығармашылықпен жұмыс
істеулеріне арналған реферат тақырыптары осы пенге бөлінген оқу
жоспарындағы сағат сандарына сәйкес құрастырылып жазылған шығармашылық
еңбек. Бұл сонымен бірге сырттан оқитын студенттер үшін де оқу құралы болып
табылады.
Бірінші лекция: Этнопедагогика ғылымы туралы
т ү с і н і к

Лекцияның жоспары:
1. Этностар мәдениетін зерттеудің ғылыми-әдіснамалық негіздері.
2. "Этнос" туралы ұғым.
3. Халық тәлімінің тарихи кезеңдері және оның сипаты.
I. Этностар мәдениетін зерттеудің ғылыми-әдіснамалық негіздері.
Белгілі бір этнос адамдардың жан дүниесіндегі мінез-құлық, сана-сезім
мен әдет-ғұрып, салт-дәстүр ерекшелігі ұрпақтан-ұрпаққа ана тілі арқылы
жетеді.
Ұлттық сана-сезімнің өсуі мен етуі, бір жағынан, ана тілдің тағдырын
анықтаса, екінші жағынан, ана тілдің даму дәрежесі ұлттық сана сезім
деңгейінің өлшеуіші болып есептеледі.
Ұлттық тәлім-тәрбиені (этнопедагогиканы) іске асыратын ұлттық тіл
(этнолингвистика), ал оның ішкі жан дүниесімен, сана сезіммен байланысты
(этнопсихология) жүргізіледі.
Этнолингвистика - тілді этносқа қатысы жағынан зерттесе,
психолингвистика - оны адам психологиясына, ал социолингвистика - қоғам
дамуына қатысы тұрғысынан қарастырады. Этнолингвистика-ғылымы мына
ғылымдармен тығыз байланысты:
1. Фольклористика
2. Этнология
3. Культурология
4. Мифология
Себебі, бұлардың қай-қайсысы болсын, этнос табиғатын ашуға қызмет етеді
және олардың зерттеу нысанасы (обьектісі) да ортақ.
Мысалы, диалектология - этностың жергілікті сөйлеу ерекшелігін,
этнология мен фольклористика - этностың әлденеше ғасырға созылған мәдени
даму үрдісін, заттық және рухани мәдениетін, салт-дәстүрін зерттесе,
мифология - этностың дүниетанымын, сенім-нанымын өзін қоршаған ортаға деген
көзқарасын зерттейді. Олай болса, бұлардың бәрі де тікелей этносқа қатысты,
бері де этностық ерекшеліктерді сипаттайды.
Ұлт мәдениетін сөз еткенде, тарих, археология, этнология ғылымдарымен
қоса, этнопсихология, этнопедагогика және фольклористика ғылымдарының
қағидаларына сүйену қажет. Себебі, өткен замандағы ұлттық мәдени мұралардан
ұлттық психологиялық және этнологиялық (салт-сана, әдет-ғұрып, көзқарас
т.б.) ерекшеліктер айқын сезіліп тұрады. Сол арқылы әр ұлттың өзіне тән
салт-тұрмысы мен тіршілік кәсібін, сана сезімі мен ойлау ерекшелігін
байқауымызға болады.
Ал ұлт мәдениетінің озық үлгілері арқылы жас ұрпақты жан-жақты жетілген
азамат етіп тәрбиелеу - этнопедагогиканың ең өзекті мәселесі болып
табылады.
Қазақ этнопедагогикасының өзіндік ерекшелігін ғылыми теориялық тұрғыда
зерттеп, анықтауда диалектикалық философияны басшылыққа алу қажет. Бұл
жерде ұлт мәдениеті мен ұлттық тәлім-тәрбие тарихын салт-сана, әдет-ғұрып,
флоьклористика, ұлттық психология мен ұлттық философия ғылымдарымен тығыз
байланыста қарастыру.
Осыған орай, П.В.Плеханов методологиялық мынадай қағидалар ұсынады:
1. Идеялардың жалпы қоғамның әлеуметтік даму процесіне тәуелді
екендігін анықтау.
2. Ғылымның, әлеуметтік психологияның, әдебиеттің, өнердің даму тарихын
қоғамның даму процесімен ұштастыра қарастыру.
3. Тарихтың әр кезеңінде ғылымның даму ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Студенттің өзіндік жұмысы
Студенттердің өз бетімен жұмыс жасау арқылы шығармашылық қабілетін арттыру
Қазақстандағы заманауи білім беру жүйесі. Педагогика. Дәрістер
Семинар сабақтарда пәннің мазмұны бойынша проблемалық оқыту принципін іске асыру
Пәндерді оқыту барысында студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру
Ғылыми зерттеу әдістері пәнінің лекциялары
Педагогикалық қызметтің құрылымы
Магистранттың пеадгогикалық практикадан өту құжаттары
Педагогика тарихы курсының мазмұны
Болашақ мұғалімдерді халық педагогикасының элементтерін мектептің оқу-тәрбие үдерісінде пайдалануға даярлаудың педагогикалық негіздері
Пәндер