Этнопедагогика: лекция мәтіндері мен семинар сабақтарының жоспарлары

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

1.лекция. Этнопедагогика ғылымы туралы түсінік ... ... ... .
1.1 Этностар мөдениетін зерттеудің ғылыми.әдіснамалық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 "Этнос" туралы ұғым ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Халық тәлімінің тарихи кезеңдері және оның сипаты ... ... ..
Пысықтау мен бақылауға арналған тест сұрақтары ... ... ... ... ...
Тақырыпқа арналған семинар жоспарлары ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Өзбетінше шығармашылық ізденіс жұмысын істеуге арналған тақырыптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2.лекция. Қазақ этнопедогогикасының ғылыми теориялық мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.1 Этнопедагогика пәні туралы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Этнопедагогикалық түсініктерге ғылыми анықтамалар ... ...
2.3 Қазақ этнопедагогикасының өзіндік ерекшеліктері ... ... ... ..
2.4 Қазақ этнопедагогикасының әдіснамалық және теориялық негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5 Халық педагогикасы туралы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Пысықтау мен бақылауға арналған тест сұрақтары ... ... ... ... ...
Тақырыпқа арналған семинар жоспарлары ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Өзбетінше шығармашылық ізденіс жұмысын істеуге арналған тақырыптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3.лекция. Халық педагогикасының асыл арналары ... ... ...
3.1 Халық педагогикасының асыл арнасы халықауыз әдебиеті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.2 Ертегілер . халықгық тәрбие жүйесінде ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.3 Фольклор .халық педагогикасының объектісі ... ... ... ... ... ...
3.4 Мақал.мәтел — халықтық тәрбие жүйесінде ... ... ... ... ... ...
Пысықтау мен бақылауға арналған тест сұрақтары ... ... ... ... ...
Тақырыпқа арналған семинар жоспарлары ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Өзбетінше шығармашылық ізденіс жұмысын істеуге арналған тақырыптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

4.лекция. Халық педагогикасының ғылыми.теориялық негізі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
4.1 Халық педагогикасындағы тәрбие факторлары ... ... ... ... ...
4.2 Халық педагогикасындағы тәрбие қағидалары ... ... ... ... ... .
4.3 Халық педагогикасындағы тәрбие әдістері ... ... ... ... ... ... ...
4.4 Халық педагогикасындағы халық тәрбиешілері ... ... ... ... ...
Пысықтау мен бақылауға арналған тест сұрақтары ... ... ... ... ...
Тақырыпқа арналған семинар жоспарлары ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Өзбетінше шығармашылық ізденіс жұмысын істеуге арналған тақырыптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

5.лекция: Халық педагогикасындағы тәрбие бағыттары, олардың мақсаты мен міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.1 Халық педагогикасындағы ақыл.ой тәрбиесі ... ... ... ... ... ...
5.2 Халық педагогикасындағы адамгершілік тәрбиесі ... ... ... ...
5.3 Халық педагогикасыңдағы еңбек тәрбиесі ... ... ... ... ... ... ...
5.4 Халық педагогикасындағы әсемдік тәрбиесі ... ... ... ... ... ... .
5.5 Халық педагогикасындағы имандылық тәрбиесі ... ... ... ... ..
Пысықтау мен бақылауға арналған тест сұрақтары ... ... ... ... ...
Тақырыпқа арналған семинар жоспарлары ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Өзбетінше шығармашылық ізденіс жұмысын істеуге арналған тақырыптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

6.лекция. Халық педагогикасындағы отбасы тәрбиесі ... ...
6.1 Отбасы тәрбиесінің мақсаты мен міндеттері ... ... ... ... ... ... .
6.2 Жанұя тәрбиесіндегі ата мен әкенің ролі ... ... ... ... ... ... ... ...
6.3 Отбасындағы ер бала тәрбиесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
6.4 Отбасындағы қыз бала тәрбиесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Пысықтау мен бақылауға арналған тест сұрақтары ... ... ... ... ...
Тақырыпқа арналған семинар жоспарлары ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Өзбетінше шығармашылық ізденіс жұмысын істеуге арналған тақырыптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

7.лекция. Этнопедагогикалық ойлардың туындауы мен дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
7.1 Әл.Фараби . шығыс философы, педагогы ... ... ... ... ... ... ... .
7.2 Ж.Баласағұнның "Құтты білік" Дастанындағы педагогикалық ойлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
7.3 Қ.А. Иассауидың "Диуани Хикмет" даналық кітабындағы тәрбиелік ой.пікірлер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Пысықтау мен бақылауға арналған тест сұрақтары ... ... ... ... ...
Тақырыпқа арналған семинар жоспарлары ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Өзбетінше шығармашылық ізденіс жұмысын істеуге арналған тақырыптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

8.лекция: Казақ этнопедагогикасының туып қалыптасуы, дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
8.1 Ш.Уалиханов . қазақ халқының салт.дәстүрлері туралы ... .
8.2 Ы.Алтынсариннің тәлімгерлік мұралар ... ... ... ... ... ... ... ... .
8.3 А.Құнанбаевтың педагогикалық көзқарастары ... ... ... ... ... .
Пысықтау мен бақылауға арналған тест сұрақтары ... ... ... ... ...
Тақырыпқа арналған семинар жоспарлары ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Өзбетінше шығармашылық ізденіс жұмысын істеуге арналған тақырыптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

9.лекция. Халық педагогикасының элементтері оқу.тәрбие процесінде пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
9.1 Оқу торбие процесінде халық педагогикасын пайдаланудың маңыздылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.2 Оқу пәндерін оқытуда халық педагогикасының элементтерін пайдалану әдістемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
9.3 Тәрбиелік іс.шараларда халық педагогикасын қолданудың маңыздылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
9.4 Ата.аналармен жұмыста халық педагогикасын насихаттау жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Пысықтау мен бақылауға арналған тест сұрақтары ... ... ... ... ...
Тақырыпқа арналған семинар жоспарлары ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Өзбетінше шығармашылық ізденіс жұмысын істеуге арналған тақырыптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
4
КІРІСПЕ
Соңғы жылдары білім берудің мемлекеттік стандарттарындағы өзгерістерге сай жоғары мектептерде Этнопедагогика пәнін көптеген мамандықтарда оқыту оку жоспарларына енгізіліп жатыр.
Қоғамды жаңғырту жөне демократияландыру кезінде республиканың егемендікке ие болу жағдайында, біздің қоғамымыздың тарихы, халықтың рухани өмірінің өз кезеңінде ұмытылған немесе тыйым салынған құбылыстары қайтып оралуда. Өткеннің мәдени-тарихи мұрасын өркендету қазіргі заманның аса көкейкесті проблемаларының біріне айналып отыр.
Жалпыадамзаттық құндылықтарды, тарихи тәжірибені, сан ғасырлық мәдени дәстүрлерді ескере отырып, білім беру мазмұнын жаңғырту, әсіресе, болашақ мұғалімдерді даярлау процесіне жаңа талаптар қояды, себебі оқушыларды ұлттық тербие негіздерімен қаруландыру мұғалімнің тікелей кәсіби сапасы мен даярлығына байланысты.
Болашақ мұғалімдерді этнопедагогикалық білімдермен қаруландыру, академик Г.Н.Волковтың пікіріне қарағанда, жоғары білім беру жүйесіндегі міндетті оқу пәні ретінде санау басты мәселе.
Этнопедагогикалық білім беру- этнопедагогиканың негіздері туралы жүйелі білімдерді студенттердің меңгеру, қазіргі жағдайда халықтың аса бай тәрбие беру тәжірибесін шығармашылықпен пайдалану шеберліктері мен дағдыларына ие болу жене халықтың рухани мәдениетіне бағалы көзқарасының нәтижесі.
Болашақ мұғалімдер даярлауда этнопедагогикалық білім берудің мақсаты-ұлттық сана-сезімді, өз халқының тарихына, мәдениеті мен дәстүріне деген біртұтас көзқарас қалыптастыру болып табылады. Бұл ұсынылып отырған Этнопедагогика пәніне арналған лекция мәтіндерінің жинағы мен сол пәннен өткізілетін семинар сабақтарының жоспары, сабақты қорытындылауға арналған пысықтау сұрақтары мсн студенттердің өз бетінше шығармашылықпен жұмыс істеулеріне арналған реферат тақырыптары осы пенге бөлінген оқу жоспарындағы сағат сандарына сәйкес құрастырылып жазылған шығармашылық еңбек. Бұл сонымен бірге сырттан оқитын студенттер үшін де оқу құралы болып табылады.
Әдебиеттер тізімі
1. Анатомия педагогической мысли Казахстана Сост. К.Б.Жарықбаев, С.К.Калиев. — Алматы: "Рауан", 1995. 512 б.
2. XVI Әлімбаев. Халық - ғажап тәлімгер. — Алматы: "Рауан", 1994. -144 б.
3. Восптательная система школы. Проблемы и поиски. /Сост. Н.Л.Селиванова/ -М. Знание, -1989. —80с. Сер. "Педагогика и психология" №10
4. Ізгілік әліппесі. —Алматы. —1993.
5. Қ.Жарықбаев, С.Қалиев. Қазақтың тәлім-тәрбиесі. Оқу құралы/ -Алматы "Санат", 1995. -3026./
6. К.Ж.Қожахметова. халықтың педагогиканы зерттеудің кейбір ғылыми және теориялық мәселелері. -Алматы. 1993 . —17б.
7. Ж.Наурызбаев. Ұлттық мектептің ұлы мұраты. Алматы. Ана тілі, 1995. -192б.
8. С.Тілеуова. Этнопедагогика. /оқу құралы/ Шымкент, 2003ж.
9. Х.Нұғманова. Халық педагогика құралдарын оқушыларға эстетикалық тәрбие беруде пайдалану. Ұлт тағлымы. 2002. №2 4-12б.
10. Ә.Садуақасов. Халық педагогикасы дәстүрлерін қазақ мектептерінің оқу-тәрбие процесінде пайдаланудың шарттары. // Ұлт тағлымы. 2002. -№2 9-126.
        
        ЭТНОПЕДАГОГИКА:
лекция мәтіндері мен семинар сабақтарының
жоспарлары
КІРІСПЕ
Соңғы жылдары білім берудің мемлекеттік стандарттарындағы өзгерістерге
сай жоғары мектептерде Этнопедагогика пәнін ... ... ... ... ... жатыр.
Қоғамды жаңғырту жөне демократияландыру кезінде ... ие болу ... ... ... тарихы, халықтың рухани
өмірінің өз кезеңінде ұмытылған немесе тыйым салынған ... ... ... ... мұрасын өркендету қазіргі заманның аса
көкейкесті проблемаларының біріне айналып отыр.
Жалпыадамзаттық құндылықтарды, тарихи тәжірибені, сан ... ... ... ... білім беру мазмұнын жаңғырту, әсіресе, ... ... ... жаңа ... қояды, себебі оқушыларды
ұлттық тербие негіздерімен қаруландыру мұғалімнің ... ... ... ... ... ... этнопедагогикалық білімдермен қаруландыру,
академик Г.Н.Волковтың пікіріне ... ... ... беру жүйесіндегі
міндетті оқу пәні ретінде санау ... ... ... ... этнопедагогиканың негіздері туралы жүйелі
білімдерді студенттердің меңгеру, қазіргі жағдайда халықтың аса бай тәрбие
беру тәжірибесін шығармашылықпен пайдалану шеберліктері мен ... ... жене ... ... мәдениетіне бағалы көзқарасының нәтижесі.
Болашақ мұғалімдер даярлауда этнопедагогикалық білім ... ... ... өз ... ... мәдениеті мен дәстүріне деген
біртұтас көзқарас қалыптастыру болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... мәтіндерінің жинағы мен сол пәннен
өткізілетін семинар ... ... ... қорытындылауға арналған
пысықтау сұрақтары мсн студенттердің өз бетінше ... ... ... ... тақырыптары осы пенге бөлінген оқу
жоспарындағы сағат сандарына ... ... ... ... Бұл ... ... ... оқитын студенттер үшін де оқу құралы болып
табылады.
Бірінші лекция: Этнопедагогика ғылымы туралы
т ү с і н і ... ... ... мәдениетін зерттеудің ғылыми-әдіснамалық негіздері.
2. "Этнос" туралы ұғым.
3. Халық тәлімінің тарихи кезеңдері және оның сипаты.
I. Этностар мәдениетін зерттеудің ... ... бір ... адамдардың жан дүниесіндегі мінез-құлық, сана-сезім
мен әдет-ғұрып, салт-дәстүр ... ... ана тілі ... ... өсуі мен ... бір ... ана тілдің тағдырын
анықтаса, екінші жағынан, ана тілдің даму ... ... сана ... ... ... ... тәлім-тәрбиені (этнопедагогиканы) іске асыратын ұлттық тіл
(этнолингвистика), ал оның ішкі жан дүниесімен, сана ... ... ... - тілді этносқа ... ... ... - оны адам ... ал ... - қоғам
дамуына қатысы тұрғысынан қарастырады. Этнолингвистика-ғылымы ... ... ... Фольклористика
2. Этнология
3. Культурология
4. Мифология
Себебі, бұлардың қай-қайсысы болсын, этнос табиғатын ашуға қызмет етеді
және олардың ... ... ... да ... ... - ... жергілікті сөйлеу ерекшелігін,
этнология мен фольклористика - этностың әлденеше ... ... ... үрдісін, заттық және рухани мәдениетін, салт-дәстүрін зерттесе,
мифология - ... ... ... өзін қоршаған ортаға деген
көзқарасын зерттейді. Олай болса, бұлардың бәрі де тікелей этносқа ... де ... ... ... мәдениетін сөз еткенде, тарих, археология, этнология ғылымдарымен
қоса, ... ... және ... ... ... ... Себебі, өткен замандағы ұлттық мәдени мұралардан
ұлттық ... және ... ... ... көзқарас
т.б.) ерекшеліктер айқын сезіліп тұрады. Сол арқылы әр ұлттың өзіне тән
салт-тұрмысы мен ... ... сана ... мен ... ... ... ұлт ... озық үлгілері арқылы жас ұрпақты жан-жақты жетілген
азамат етіп тәрбиелеу - ... ең ... ... ... ... ... ерекшелігін ғылыми теориялық тұрғыда
зерттеп, анықтауда диалектикалық философияны басшылыққа алу қажет. Бұл
жерде ұлт ... мен ... ... ... ... ... ұлттық психология мен ұлттық философия ғылымдарымен тығыз
байланыста қарастыру.
Осыған орай, П.В.Плеханов методологиялық мынадай ... ... ... ... қоғамның әлеуметтік даму ... ... ... ... ... ... ... өнердің даму тарихын
қоғамның даму процесімен ұштастыра қарастыру.
3. Тарихтың әр кезеңінде ғылымның даму барысы ... ... ... елдің саяси, экономикалық, кәсіби, мәдени, психологиялық өзіндік
ерекшелігін ескеру.
Этнопедагогикалық зерттеулерге мынадай маңызды ... ... ... ... ... ... пайдалану;
2. Кешенді пайдалану арқылы деректердің бір-бірін тексеру және
толықтыру;
3. ... ... ... ... ... ... зерттеуде шектес ғылымдардың (антропология, ... ... ... ... ... ... ... жиынтығын кешенді түрде пайдалану;
5. Деректерді талдау және педагогикалық тұрғыда түсіндіру қажет.
ІІ. "Этнос" туралы ... ... – etnos - ... ... ... ... ... Ғылымда
"халық" терминінің орнына "этнос" термині қолданыла бастады. Бұл термин
этностың негізгі тарихи түрі - ... ... "ұлт" ... ... ... мәдениетін ғылыми-методологиялық тұрғыдан терең зерттеп, тұңғыш рет
құнды еңбек жазған ... ... ... Лев ... ... Гумилев "этнос" туралы соңғы уақытқа ... әр ... ... ... ... ... ... біреулер "Этнос дегеніміз -шығу
тегі бір ... ... ... ... ... ... негізделген
мәдениеттің тууы" дейді. Ал үшіншілері "этнос - сана сезімдері бір ... ... ... ... - ... ұқсас адамдар тобы" дейді.
Бесіншілері -"этнос" белгілі бір, қоғамдық формациядағы адамдардың ... ... тобы ... ал ... "этнос - табиғаттың сыйы, этнос -
әлеуметтік категория" ... ... ... ... жөніндегі көзқарастарын қорыта
келе, үш түрлі көзқарасты бөліп қарастыруды ұсынады:
1. В.А.Анучкин бастаған ғалымдар "бірыңғай географиялық жағдайда этнос
мүшелерінің ... ... етуі ... ... тіршілік заңдылығын туғызды"
деп қарады.
2. С.А.Токарев, А.Г.Агеев, И.И.Козлов сияқты екінші бір тарихшылар ... тобы ... ... ... ... ... ... деп қарады. Яғни, олар этностық әлеуметтік өміріне ... ... ... ... ... ... Ал Л.Гумилев, М.И.Артомонов бастаған үшінші топ адамдардың шығу
тегін зерттеу процесінде материяның қоғамдық және табиғи-диалектикалық ... ... ... ... ... ... мен ... даму өзгерістерін кешенді түрде алып
қарауды ұсынды.
Көрнекті тарихшы-этнограф Лев ... ... ... - жер ... бір ... аймағы мен әлеуметтік аймақтың бірлігінде жатқан, салт-
дәстүрі, ... тілі мен ... ... бір ... тобы" - деген
анықтама берген.
ІІІ. Халық тәлімінің тарихи кезеңдері және оның ... ... ... даму кезеңдері (шартты түрде.)
|Бірінші ... |і |
| ... ... байланысты
Құда түсу, қыз ұзату, келін түсірумен байланысты
Өлікті жөнелтумен байланысты
Ұлттық тағам дайындаумен байланысты
Көшіп қонумен байланысты
Қонақ күту, үлкенді сыйлаумен ... ... ... ... ... ... ... сусындаған халық игілігін жасаушы болашақ азаматты
тәрбиелеу.
Міндеттері: - ойлау, сөйлеу мәдениетін ... ... ... жағдай жасау; салауатты өмір ... ... ... ... ... "Өнерліге өріс кең" тәрбие тұжырымдамасы.
Жұмыс түрлері: поэзия, музыка сағаттары, кештер, шығармашылық ... ... ... шығармашылық есеп, диспут,
іскерлік ойындар, т.б.
Әдістері: педагогикалық талап, өзін - өзі ... ... ... нұсқау, көтермелеу,
Тәрбие құралдары: ұлттық және қазіргі заманғы музыка, қолөнер туындылары,
әдеби және ... ... өнер ... тәні ... те ... ... ...... шеше
Ауыл – аймақ
Бала тәрбиесі – баршаның тәрбиесі
Ағайын – туыс
Қоғамдық орта
Мектеп
Бала бақша
Әдептілік әдеттен
Білім мен тәрбие
Баланы – ...

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 110 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Араб халифаты."36 бет
HTML тілі6 бет
I сынып қазақ тілі оқулығын қатысымдық бағыт тұрғысынан тузу әдіс-тәсілдері38 бет
«ТОНЫКӨК» (ТОНИҚҰҚ) ЕСКЕРТКІШІНІҢ АУДАРМАЛАРЫН САЛЫСТЫРА ҚАРАҒАНДА6 бет
Іскерлік ойындарды ұйымдастыру және өткізу әдістемесі3 бет
Авторлық сана – мәтіннің базалық ұғымы56 бет
Байланыс және құлақтандыру құралдары: авариялық жағдайлардың алдын алу. Жеке мүлік қорғанысы. Видеобақылау жүйелері. Күзет-өртке қарсы дабыл.9 бет
Балаларға арналған мәтіндердегі жай сөйлемдер құрылымының лингвостатистикалық сипаты20 бет
Бастауыш сынып оқулықтарының лексикалық қорын анықтау62 бет
Бүлінген құжаттар24 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь