Нарықтық инфрақұрлымы мен Қазақстан Республикасындағы құрылымының проблемалары

КІРІСПЕ

І НАРЫҚТЫҚ ИНФРАҚҰРЛЫМЫ МЕН Қ . Р . ғы ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ

1.1 Байланыс жүйесі

1.2 Темір жол, автомобиль жолдары

ІІ ҚҰРЫЛЫМНЫҢ ОСЫ ЗАМАНҒЫ ТИІМДІ ЖҮЙЕСІН ЖАСАУ

2.1 Құрылым тиімділігі

2.2 Экономикалық әлеуметтік реформалар

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
Қазақстан табиғи ресурстардың, әсіресе энергетика ресурстарының орасан зор қорына ие. Біздің еліміздің аумағында, бағам бойынша мұнайлы алғашқы он елдің қатарына қосарлық мұнай мен газ кен орындары бар. Сонымен қатар Қазақстанда көмірдің, уранның, алтынның және басқа да бағалы минералдардың мол қоры бар.
Соған қарамастан, біз көп жылдар бойы өзіміздің ішкі қажетімізді қамтамасыз ете алмай келеміз. Бұл—кеңестер кезеңінде жасалған бөліс жүйесі, сондай-ақ өзімізде қажетті инфрақұрылым болмауының салдары.
Сайып келгенде халықаралық рынокқа мұнай мен газ экспорттау үшін қажетті коммуникациялардың болмауы дамуымыздың жоспарларын жүзеге асыруға керекті қаражат алатын мүмкіндігімізді барынша шектеп отыр.
1. Аникии А. В. Адам Смит. М.: Молодая гвардия, 1968.
2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспектяве. М.: "Дело Лтд'\ 1994.
3. Жид. Ш. Рист. Ш. История экономических учений. М.: Экономика, 1995.
4. Кондратьев Н. Д. Избр. соч., М.: Экономика. 1993.
5. РоббинсЛ. Предмет политической теории //THESIS. Зима. 1993. Т. 1, Вып. 1.
6. Самуэльсон П. Экономика. В 2-х т. М.: Алгон. 1992.
7. Смлт А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз. 1962.
8. Смпт А. Исследование о природе и причинах богатства народов. 1-2 кн. // Анталогия экономической классики. М.: Эконов. 1993. т. 1.
9. Шумпетер Й. Теория экономического развития М.: Прогресс, 1982.
10. Лнпкпн A. В. Юность науки. М.: Полиздат, 1985.
11. Блат М. Экономическаямысль вретроспективе. М.: "ДелоЛтд7'.
1994.
12. Дроздов В. В. Франсуа Кенэ. М.: Экономика, 1988.
13. Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. М.:
Экономпка, 1995.
14. Кенэ Ф. Избранные экономические произведенмя. М.: Соцэкгиз,
1960.
15. Кондратьев Н. Д. Избр. соч. М.: Экономика, 1993.
16 Леонтьев В, В. Экономнческие эссе. Теории, нсследования, факты политпка. М.. Политиздат. 1990.
17. Мшгбура Е. М Введение в историю экономической мыслн. От пророков до профессоров. М.: Дело, Вит-пресс, 1996.
18. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд.Т. 20.
19. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2~е изд. Т. 26, ч. 1.
20. Псттп В. Избранные работы: "Трактат о налогах и сборах": "Verbum sapwnti - слово мудрым": "Разное оденьгах" М.: "Ось - 89". 1997.
21. Петтн У. Трактат о налогах и сборах: Антология экономической класснки. М.: Эконов, 1993. т. 1.
22. Петти У. Экономические и статистические работы. М.: Соцэкгиз, 1940
23. Тюрго А. Р. Избранные экономические произведения. М.: Соцэкгнз, 1961.
24. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982.
25. Арсланова Р. Лившиц В. Принципы оценки инвестиционных проектов в разных системах хозяйствования // Инвестиции в России, 1995, № 1-2.
26. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Интерэксперт ИНФРА-М, 1995.
27. Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. -М.: Финансы и статистика, 1998.
28. Идрисов А.Б. Планирование и анализ эффективности инвестиций. – М.: 1994.
29. Кочович Е. Финансовая математика: Теория и практика финансово-банковских расчетов. - М.: Финансы и статистика, 1994.
30. Кузнецрва О.А. Лившиц В.Н. структура капитала. Анализ методов её учёта при оценке инвестиционных проектов // Экономико-математические методы, 1995. Т 31, вып. 4.
31. Ливсиц И.В., Косов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа: Учебн. справ. пособие. — М.: Бек, 1996.
32. Смирнов А.Л. Организация финансирования инвестиционных проектов. -М.: АО «Консалтбанкир», 1993.
33. Управление проектами / В.Д. Шариро, Л.М. Немчин, С.Е. Никешин. -Спб: Два-Три, 1996.
34. Холт Р.Н., Баренс С.Б. Планирование инвестиций. — М.: Дело ЛТД, 1994.
35. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. - М., 1995.
36. Оспанов М.Т. и др. Иносгпранный капитпап и инвестиции. - Алматы: Факсинформ, 1997.
37. Хусаинов Б.Д. Прямые иностранные инвестиции: глобальные и региональные тенденции 90-х годов. // Известия МОН РК, HAH PK. Серия общественных наук, 2001, №3
38. Ашимбаев Т.А. Государственное регулирование перехода к рыночным отношением. // Известия HAH РК. Серия «Общественные науки» — Алма-Ата, 1993. №2.
40. Валовой Д. Кремлевский тупик и Назарбаев - М.: Молодая гвардия, 1993.
41. Владимирова Л.П. Прогнозирование и татрование в условиях рынка. - М. Дашков и К, 2000.
42. Казахстанская правда, 1997. 25 декабря.
43. Деловая неделя. 1997. №12,
44. Джкевич А.К. К осмыслению опыта экономического развития
        
        НАРЫҚТЫҚ ИНФРАҚҰРЛЫМЫ МЕН Қ . Р – ғы  ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ... ... ... МЕН Қ . Р – ... ... ... ... Темір жол, автомобиль жолдары
ІІ ҚҰРЫЛЫМНЫҢ ОСЫ ЗАМАНҒЫ ТИІМДІ ЖҮЙЕСІН ЖАСАУ
2.1 Құрылым тиімділігі
2.2 Экономикалық әлеуметтік реформалар
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
КІРІСПЕ
Қазақстан табиғи ресурстардың, әсіресе энергетика ... ... ... ие. ... ... ... бағам бойынша мұнайлы алғашқы он
елдің қатарына қосарлық мұнай мен газ кен ... бар. ... ... ... уранның, алтынның және басқа да бағалы минералдардың
мол қоры бар.
Соған қарамастан, біз көп жылдар бойы ... ішкі ... ете ... ... ... кезеңінде жасалған бөліс жүйесі,
сондай-ақ өзімізде қажетті инфрақұрылым болмауының салдары.
Сайып келгенде халықаралық рынокқа мұнай мен газ ... ... ... ... дамуымыздың жоспарларын жүзеге асыруға
керекті ... ... ... ... ... отыр.
Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне қатысты шаруашылық
серіктестігі еншілестікті мойындайды, егер басқа ... ... ... ... ... оның ... капиталы немесе олардың арасында
қатысты шарт ... ... ... ... ... анықтау мүмкіндігі осындай
серіктестікті қабылдауда, тәуелді акционерлік қоғамның тәуелдігін мойындау,
бірлесіп бақыланатын заңды тұлға-бұл серіктестік, яғни ... ... ... түскен шарт жасау күші және де ... ... ... пен ... ... ... ... немесе кіші екенін анықтауға
мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасының Президенті ... ... ... жолдауында (Астана, 2005 жылғы 18 ақпан) былай дейді:
«Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және ... ... ... ... ... ішкі ... екі есе ұлғайтып, бірлесіп тағы да бір ... ... ... Біз ... ... ... ... нарық
экономикасын құрдық.
Экономиканы түпкілікті реформалауға бағыт ұстап, біз қысқа мерзімнің
ішінде нарықтық ... ... ... ... ... ... ... Бүгінгі таңда Қазақстанда нақтылы ... ... ... ... ... ... он жыл бұрын жан басына шаққандағы жалпы ішкі ... жүз ... сәл ғана ... 2004 ... соңында ол екі мың жеті жүз
долларға жетті, ендеше биылғы жылы біздің жан басына шаққандағы ... ... енді үш мың ... ... ... ... ... қазіргі әлемде. Біздің сыртқы саясаттағы басымдықтарымыз.
Біздің басымдықтарымыз өзгеріссіз күйінде қалады. Бұл — XXI ғасырдың
ығытына ... ... ... әрі ұзақ ... ... ... етуге бағытталған, белсенді, жан-жақты және үйлесімді сыртқы
саяса
І НАРЫҚТЫҚ ... МЕН ҚР – ғы ... ... Байланыс жүйесі
Энергетикалық ресурстарды пайдалану стратегиясы мынадай элементтерді
қамтиды:
Біріншісі, біз өз қорларымызды жедел әрі тиімді пайдалану үшін ... ... ... ірі ... ... ... ... мұнай компанияларымен ұзақ мерзімді әріптестікке барамыз. ... ... ... ірі ... қол ... ал ... ... үстінде.
Біз ұзақ мерзімді келешекке өзімізге міндеттері сәйкес ... ... ... біз Қазақстанның мүддесін, экологиясын,
өз адамдарымыздың ... ... мен ... ... міндеттерді
шешу қажеттігін қатаң әрі парасат тұрғысынан көздестіретін боламыз.
Өзіміздің табиғи ... ... біз ... ... ... келетін және Қазақстанның мүдделеріне жауап беретін орнықты
келісімдерге мүдделіміз.
Біздің ... ... және ... сондай-ақ әлемдік қауымдастықтың қолдауының кепілдігі, міне,
осында жатыр.
Біздің стратегиямыздың екінші ...... мен газ ... ... ... ... құру. Тәуелсіз экспорт арналары көп болғанда ... ... ... ... ... және келесі тұтынушыға баға жөнінен
кіріптар болудан құтыламыз.
Үшіншісі. Отын ресурстарын пайдалану ... ... ... ... ірі ... ... Қазақстанға, оның әлемдік
отын өндіруші ретіндегі рөліне бағыттау. Бұл ретте біздің ... ... тиіс ... мен ... ... ... ... және Батыс Еуропаның мемлекеттерін қамтиды. Бұл елдер
мен компаниялардың біздің, ресурстарымызды тұрақты және ... ... ... экономикалық мүдделері Қазақстанның тәуелсіз және
қарыштап дамуына жәрдемдесетін болады.
Төртіншіден, шетел ... ... ... біз ... ... құру мен дамытуды, ішкі қажеттілік пен тәуелсіз
бәсекелестік проблемаларын шешетін боламыз.
Ақыр соңында, бесіншіден, бұл ... осы ... ... кірістерді барынша үнемшілдікпен пайдалануды көздейді.
Біз өзіміздің стратегиялық ... ... ... ... ... әрі ... ұқыпты жұмсап, олардың бір бөлігін өзіміздің
болашақ ұрпақтарымыз үшін жинақтауға тиіспіз.
1.2 Темір жол, автомобиль жолдары
Тарихи тұрғыдан ... ... ... ... шығыстан батысқа және
кері қарай көлік легі ... өтіп ... ал ... жылжу жиілігі
бүгінгі күні де саябырситын ... ... ... отандық көлік-
коммуникация кешенінің бәсекелестік қабілетін және аумағымыз арқылы өтетін
сауда легінің ұлғайтылуын қамтамасыз ... ... бір ... бұл сала ... ... ал ұзақ ... ... өсу стратегиясына ілесуге тиіс, мұның өзі ұлттық
рынокты жан-жақты жетілдіруге және ... ... және ... ден ... жаңа ... іздеуге салады. Бұл стратегия
автомобилъ жасау, туризм, қызмет ... жол және ... ... ... сайын дамыта беруге және отандық өнімнің өзіндік құнындағы көлік
шығасысын кемітуге жәрдемдесетін болады.
ТЕМІР ЖОЛ ... ... және ... ... ... Қазақстанда жүк тасымалының негізгі көлемі теміржол арқылы жүзеге
асырылатын болады. ... осы ... ... ... ... іске асыру үшін басымдықтар ретінде мыналарды атау керек:
— Халықаралық көлік және сауда байланыстарын, ... ... ... ... жүк тасқынын қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... дамыту мен Достық — Ақтоғай учаскесін нығайтуды
аяқтап, оның ... ... ... 10 млн. ... жүк ... дейін
жеткізу;
— Жүк жинақталатын аудандарда көп модульды терминалдар ұйымдастыруға
кірісу, сол арқылы көліктің сан ... ... ... ... ... және ... тасымалды қолдана бастау;
— Барлық көліктік-коммуникациялық ... ... ... ... ... ... бейіні сәйкес келмейтін кәсіпорындардан
арылту.
АВТОМОБИЛЬ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ АВТОКӨЛІК
—Автомобиль жолдарын шапшаң аралықтар құру ... ... ... ... ... дамыту;
— Жеке меншік автомагистральдар салу, қазіргі барларын жекешелендіру
мен концессияға беру жөніндегі ... ... ... осы ... ... ... ... көрсетілуін қамтамасыз
ету;
— Ауылдық жерлердегі автожолдардың желісін басымдық тәртібімен дамыту
және ұзақ мерзімді
келешекте ... ... ... жолға көшірілуіне жету,
автомагистральдар мен көпір ... ... ... жақсарту.
ӘУЕ КӨЛІГІ
— Авиацияда тәртіп орнату және ұшақтар паркін ... пен ... ... ... бір ... сатып алу есебінен толықтыру;
— Әуежайларды қайта жаңартуды ... алу, ... ... мен ... ету деңгейін халықаралық стандарттарға дейін жеткізу;
— Қазақстан арқылы өтетін транзиттік әуе желілерін дамыту мақсатында
әуе ... ... ... ... ... КӨЛІГІ
—„Ақтау" айлағын қайта жаңарту және флотты „өзен-теңіз" түріндегі
кемелермен толықтыру үшін шетел инвестицияларын тарту;
— Өзен ... ... ... жүк және ... ... құны төмен кемелерді іске қосып, олардың жұмысын
жандандыру.
БАЙЛАНЫС ЖӘНЕ ... ... ... тетіктер қызметін ақпарат алуды кеңейту
мен олардың берілуін ... ... ... қуаттап отырады.
Телефондар, факстар мен электрондық почта — осы заманғы бизнесті
дамытудың өмірлік ... әрі ... ... ... шарты.
Ақпараттық технологиялар, оның басқа түрлерімен салыстырғанда, өз
мәнісі жағынан ... ... әрі ... бола отырып, бизнесті,
экспорттық қызметті дамытуға және экономиканы орталықсыздандыруға барынша
жәрдемдеседі. Олар ... ... ... және ... ... ... ... экономикалық байланыстарды нығайтады.
Сонымен қатар телекоммуникациялар жаңа жұмыс орындарын бере ... және ... ... ... ... көшіп-қонды азайта
отырып, әлеуметтік салалардағы кереғарлықтар мен келімсіз құбылыстарды
азайтуға барынша жағдай жасай ... ... ... ... мен білім беру салалары үшін, сондай-ақ айналадағы ... ... ... баға ... ... ортақ әрі ... іске ... ... келесі бір жақсы жағы — ... ... ... ... және ... тасымалы бағасының
қымбаттығына қарамастан, күллі жұртқа ақпарат алуға мүмкіндік ... ... ... ... ... дамыған аудандарға, ең кемі,
байланыс қызметінің ең ... ... ... ... Айталық, балалар мен
жастарға арналған аймақтық оқыту бағдарламаларын таратып ... ... құны өте ... әрі ... ... ... ... келтіреді.
Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының алдында, ең алдымен, болашақта
әлемнің дамыған елдерінің осындай инфрақұрылымдарымен ... ... ... және ... ... ... ... құру міндеті түр.
Қазақстан телекоммуникацияларының қазіргі ... ... ... өз желілерінің жетерліктей тығыздығына қарамастан, елеулі
экономикалық проблемаға айналып отыр.
ІІ ҚҰРЫЛЫМНЫҢ ОСЫ ... ... ... ... ... ... ... аппаратты қайта ұйымдастыру мен жетілдіру қолға
алынды, алайда бұл процеске неғұрлым қуатты қарқын беру қажет. Менің ... ... бері ... бен оның ... құрамын тубегейлі реформалау
стратегиясын іске асыруға кірісуім де сондықтан. Үкімет ор-талық ... ... ... ... және бұл ... ... береді.
Біздің міндет — ... ... ... үшін ... ... қызмет пен басқару құрылымының осы заманғы, тиімді жүйесін
жасау; ... ... іске ... қабілетті үкімет құру; ұлттық
мүдделердің сақшысы бола алатын мемлекет қалыптастыру.
Кеңестік ... ... ... мемлекет бостан-аяқ бәрін
бақылауға тырысты. Соның салдарынан ол көптеген қайталанатын ... көп ... ... ... ... дамыған елдерде кеңес
мемлекеті бақылауына алуға әрекеттенген міндеттердің 80 ... ... ... ... ... кейін мемлекеттік құрылыс пен басқару
мәселелерін көп ретте жаңадан шешуге тура ... Ең ... бұл ... ... өмір ... ... негізін қамтамасыз
етуге, әлеуметтік-саяси ... ... ... ... күні қоғамның және экономиканың ... ... ... ... ... ... өзін жүйелі ету мәселесі күн
тәртібіне өткір қойылып ... ... ... ... ... өзінде
мемлекеттің функцияларын ұзақ мерзімді реформалаудың үйлестірілген, дәйекті
жоспарын ... ала ... ... ғана ... ... пен жергілікті өкіметті түпкілікті қалыптастыруға мүмкіндік
беретін жеті негізгі стратегия прициптері мынаған ... ... ... ... ... ғана орындауға жұмылған ықшам
әрі кәсіпқой Үкімет.
2. Стратегиялар негізіндегі ... ... ... ... Нақтылы жолға қойылған ведомство аралық үйлестіру.
4. Министрлердің өкілеттіктері мен ... ... және ... ... ... ... ... Министрліктердің ішінде, орталықтан аймақтарға және мемлекеттен
жекеше секторға қарай орталыққа тәуелділікті ... ... ... ... ... да ... ... Кадрларды жалдау, даярлау және жоғарылату жүйелерін жақсарту.
Табысқа жеткен үкіметтер, әдетте ықшам келеді әрі мемлекет қана ... ең ... ... ... ... Әлбетте, оңтайлы үкіметтер
өз қызметін аз санды басымдықтарға және осы мақсатқа жету ... іске ... ... ... ... байланысты үш факторға: оның құрылымдық
ұйымына, стратегиялық үйлесімділігіне және ... ... ... Біздің таяу болашақтағы міндетіміз стратегиялық ... ... ... әрі адал ... ... ... оңтайлы
ақпарат құру болады.
Әлеуметтік экономикалық өмірдегі дағдарысты құбылыстардың негізгі
себептерінің бірі — министрліктер мен ... ... ... ... ... екенін айтып жату артық. ... шешу ... ... ... бір-біріне сәйкес
келмеуі, функцияларды ... және жең ... ... сан түрлі
кедергілерге және бюрократиялық еш ... ... пен ... ... ... Бүгінгі мемлекеттік басқарудың діңі де, тіні
де осында жатыр.
Бұл проблеманың тамыры — стратегиялық жоспарлардың ... ... ... ... әкімшіліктің жұмысы, сайып келгенде
аймақтық дамудың өзі мақсаты ... ... ... ... ... бағындырылуға тиіс.
Мұның тың көзқарас пен жаңа ... ... ... ... ... ... бағдарламалау мен жобалық менеджмент таяу
болашақтағы мемлекеттік басқарудағы жаңарудың өзегіне айналуға тиіс.
Ведомство аралық және ... ... ... ... ... жетуге деген саяси ерік-жігердің көрінісі ретінде ауадай қажет.
Ведомстволардың стратегиялық міндеттерді іске ... ... ... күш-қимылын бақылайтын біртұтас билік жүргізуші үйлестіруші орган ... ... ... ... әрі ... болуға тиіс. Оның
жұмысының нәтижелері барлық есепті органдар үшін ашық болуы қажет.
Министрліктер мен ... ... ... ахуалга келетін
болсақ, жауапкершілік деңгейі өкілеттілік көлемінен асып түсіп отыр.
Өкілеттіктер мен жауапкершіліктер ... бір ... ... ... ... күрт төмендетеді. Әлемдік тәжірибе мекеме ... ... ... кең өкілеттік берудің ... ... ... ... залалдан гөрі әлдеқайда көп артықшылықтар ... ... мен әкім кең ... ... тиіс және солай болуы
керек, алайда олардың қызметі жоғары тұрған органдарға есепті болуы ... ... ... ... ... бақылау емес, стратегиялық бақылауға
алынуы керек.
Бір қолға шоғырланған ... кең ... ... ... ... үшін ... кең дербес жауап-
кершілікті көздейтіні анық.
Менің айтып өткенімдей, әр ... пен ... ... тән емес
функциялардан арылуы керек, оларды мүмкіндігінше ... ... ... ... секторға қарай ойыстыру қажет. Сатылар мен аралық
буындар аз болған сайын, ... ара жігі де ... ... орталықтан алудың және өкілеттіктерді ... ... ... ... ... ... ... ойыстырудың
қажеттігі айдан анық, сонда орталық және өзге ... ... ... ... ... және пайдалылығын ұдайы дәлелдеуге мәжбүр болады.
Нарықтың көмегімен біз аймақтар арасында: тұрмыс жағдайы жоғары аймақ,
тандаулы аймақ принципі бойынша ... ... ... ... Сонда өндіргіш күштер неғұрлым қолайлы жағдай жасалған аймақтарға
шоғырлануға тиіс.
Аймақтардың жарыстас болуы олардың, әсіресе бюджет ... ... ... ... шамадан тыс орталықтандыру, міне, осы
тұста айқын көрінеді.
Бет-жүзіне, лауазымына қарамай, сыбайлас жемқорлыққа қарсы ... ... ... ... ... ... ... және жаңаруға тиіс.
Жаңа тұрпатты шенеунік — өз ұлтшыл отаншыл әрі әділ, ісіне адал және
кәсіпқой білікті ... ... ... ... ... ... ... және қолдап отыру — біздің таяу жылдарда ... ... ... ... ... ... қалған ескі ниет-пайымымыз, әсіресе
идеологиялық кертартпалығымыз, нарықтық шаруашылықтың жаңа жағдайында жұмыс
істеуге қабілетсіздігіміз бен білместігіміз — ... ... ... ... Иә, ... жалт еткен жағымды көріністер бар.
Алайда, тұтасынан алғанда, жаңа тұрпатты ... ...... ... күттірмес міндеті. Басқаруға білек сыбана іс тындыруға
әзір, басым мақсаттар мен міндеттерге жетуге ... ... ... ... ұзақ мерзімді міндеттер қоюға қабілеттілік,
оларды жаңа жағдайда шеше алатын білімділік пен ...... мен ... ... ... кәсіпқой мемлекеттік қызмет негіздері қазірдің өзінде
қаланды. Алайда әлі де көп іс ... ... ... жалпы мемлекеттік жүйесін құру қажет, онда оларды
елімізде және сырт жерлерде нысаналы әрі тиімді даярлаудың, ... ... ... ... ... ... ... тетігі, әлеуметтік
қорғау кепілдігі әрі басқарудың ең іргелі ресурсы — ... ... ... ... тиіс.
Сонымен бірге бұл мемлекеттік жүйенің білімсіз, біліктілігі төмен
қызметкерлерді ығыстыра алатын ... де ... ... Әр ... ... ... ... екенін және керектігін ұдайы дәлелдеп отыруға тиіс.
ҚҰН ТӘРТІБІНДЕ: 1998—2000 ЖЫЛДАР
Егер біз XXI жүз жылдықтың басына дейін келесі үш жылға арналған ... ... ... оларды орындай ... ... ... де құрғақ қиял, жел сөз болып қалу қаупі бар.
Біздің көптеген азаматтарымызды дәл бүгін алыс ... ... ... аян, ... ... проблемалар еңсе жаздырмай тұр.
Адамдардың көпшілігі таяу уақытта аздап болса да, нақтылы нәтижелерді
сезінбейінше, олардың ұзақ мерзімді мақсаттар мен ... ... ... ... қарары анық.
Біздің стратегиялық жолымыздағы алғашқы қадамдар мен ... ... ... ... мен ... мүмкіндігі бар. Солар-
дың негізінде тандап алған жолымыздың ... ... ... ... ... ... артады, ортақтық және отаншылдық сенім беки түседі.
Біздің ... ... ... ... ... ... ... алмайынша, барлық әлеуметтік өткір проблемаларды ... олар ... ... бірнеше жылдың ішінде ұзақ мерзімді басымдықтарды іске асыру
және ұзақ мерзімді стратегияның шеңберінде ... ... ... ... орындау үшін мемлекет ресурстарының шектеулі ... де ... ... ... ... ... дейін азды-көпті
жақсылықтар күтуге де және оларды алуға да хақылы, сондықтан да мен ... ... 2030 ... ... ... даму ... ... жылдарға арналған неғұрлым маңызды міндеттерге тоқталып
кетемін.
Басым мақсаттар былайша түзілуге ... ... ... ... macay, ... секторына ка-питал тарту және еліміздің әскери доктринасын
әзірлеу ... ... ... нығайту;
— ауылдың неғұрлым өткір проблемаларын шешу;
—кедейшілік пен жүмыссыздыққа қарсы ... ішкі ... ... пен ... ... ... ... өркендеуге жету;
— барлық әлеуметтік-экономикалық реформаларды аяқтау, ең алдымен
бюджет саласындағы реформаларды аяқтау, ... ... ... және ... ... ... ... уақтылы төлеу;
— қолайлы инвестициялық ахуал туғызу;
—Үкімет пен мемлекеттік қызмет реформаларын жеделдету, сыбайлас
жемқорлық пен ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанның төңірегінде қалыптасып келе жатқан стратегиялық тепе-
тендікті еліміздің геосаяси ... ұзақ ... ... сай ... ... сыртқы саяси институттары арқылы көтермелеу.
— Біз Ресеймен және Қытаймен, Орталық Азиядағы ... ... және ... ... ... алға ... ... Каспий шельфі мен Қарашығанақ кен орындарын игеруге АҚШ-тың,
Ресейдің, Қытайдың, ... және ... ... ... ... мен ... ... ол алдыңғы қатарлы державалардың
біздің еліміздің тәуелсіздігіне деген ... ... Ал ... ... ... отын ... ... тұрлаулылығын қамтамасыз етеді.
—Сыртқы саясы және барлау органдарының
— күш-жігері мемлекетіміздің ... мен ... ... ... ... ... ... доктринасы әзірленеді, ол қалыптасқан жағдайға
қарай әлсін-әлі дәлденіп тұратын болады.
— Демографиялық стратегияны іске ... ... ... негізінен оның ... ... ... элементтерінен
басталады. Дегенмен Үкімет балаларды және көп ... ... ... ... одан әрі төлеп тұратын болады.
АУЫЛ ПРОБЛЕМАЛАРЫ
Ауылдың ең бір елеулі проблемаларын шешуге келетін болсақ, біз 2000
жылға ... ... ... ... ... ... боламыз;
— жеке меншік пен тиесілі бөлістерді заттай айқын ... ... ... ... жүргіземіз;
— банкроттық тетіктері арқылы ауыл экономикасын сауықтыратын боламыз;
— ең ... ... мен ... жеке шаруашылықтар үшін кредиттерді
арзандатамыз;
— Азия және Еуропа Қайта жаңарту және даму ... ... ... мен ... ... ... есебінен ауылдағы шағын
және орта кәсіпкерлікті дамытамыз;
— 25—30 мың теңге көлемінде кіші кредиттер ... ... үш ... мал мен мүлік сатып алуы үшін, занда тыйым салынбаған кез кел-ген
бизнеспен ... ... жан ... өздерінің іскерлік дағдыларын
үштауы үшін өте қиын жағдайда қалған кемінде 150 мың ауыл ... ... ... ... етуге міндетті;
— тікелей отандық және шетел инвестицияларын тартатын боламыз;
— фермерлерге өнімдерін ... ... ... ... ... және ... ... шешетін боламыз;
—барлық министрліктер мен қорлар желісі бойынша ауыл проблемаларының
басымдықпен қаржыландырылуын қамтамасыз етеміз.
КЕДЕЙШІЛІК ПЕН ЖҰМЫССЫЗДЫҚҚА ҚАРСЫ ... ... ... ... пен жұмыс-сыздыққа қарсы күрес
стратегиясы:
— кіші ... ... ... шағын және орта бизнесті дамытуға;
— еңбекті көп ... ... ... ... ... ... шетел инвестициялары мен ұлттық капиталды белсенді тартуға;
—шарттар мен ... және ... ... ... кезінде жұмыспен
қамту проблемаларына қатаң тұрғыдан келуге;
... ... ең ... жол ... мен ... ... жеке ... дамыту жолындағы қажетсіз әкімшілік
кедергілердің бәрін алып тастауға;
— қызмет ... ... және ... ... ... ... Экономикалық әлеуметтік реформалар
2000 жылға қарай:
— Жалақы мен ... ... ... ... — бүл ... ... ... Қоғамымыздың барынша мұқтаж: топтары, соның ішінде 150 мың адам
кіші кредиттердің ... ... 3,5 ... аса адам (зейнет-керлерді
қоса) әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі арқылы мемлекеттен көмек алады;
— Барлық өнімділігі ... және ... ... ... жосығынан өткізіледі;
— Ұзақ мерзімді басымдықтарымызды қолдауға бағытталған ... ... ... ... қаражатымызға қарай өмір
сүру приципін ұстанатын боламыз;
— Қазақстандықтар үшін ... ... ... ... ... айналады;
— Зейнетақы реформасын нысаналы түрде жүргізе беретін боламыз;
— Өз қаржы секторымыздың ... ... ... ... іске „қосамыз".
КӘСІПҚОЙ ҮКІМЕТ
2000 жылға қарай:
— Үкімет пен мемлекеттік қызмет реформасы ... ... ... саяз ... арылуға және мемлекеттік
қызметшілер тарапынан жасалатын ... ... пен ... ... ... күреске бірінші кезекті мән беріледі.
РЫНОК ИНФРАҚ¥РЫЛЫМЫ
Рынок — сұраныс пен ұсыныстың баға ... ... ... ... ... баға ... ... байланысты
білдіретін түрлі жобалар жасап, оларга жеке факторлардың ықпалын зерттейді.
Онымен бірге рынокты ... ... ... ... қажет.
Рыноктың нақты формалары төменгі элементтерден тұрады:
1. ... ... ... ... ... илзр аумақтық
(территориялық) белгісі бойынша ... ... ... ... және
халықаралық түрлері бойынша капитал, pecyрстap, еңбек және валюта рыноктары
болып бөлшеді. Сонымен ... ... ... және ... те, ... та ... рыноктарбар. Мемле-кеттік рыноктың
басқа рыноктар үшін ... зор, ... онда күні ... ... ... ... басқа рыноктардың қозғалыстарын реттеуге әсер етеді. Рынок
процесіне бірнеше ... ... ... ... ... әсер ... баға дәрежесінің өзгеруі, тауар запастарьш ... ... ... ... ... ... осы ... факторлардың езі қоғамдық еңбек өнімділігі
динамикасына, қоғамдық өндірістің тиімділігіне экономиканың жалпы алғанда
пропорционалдық ... жеке ... ... ... ... ... халық шаруашылығының ерекше саласы сауда
(көтерме және бөлшек сауда, сауда ... ... ... ... ... ... ... — коммерциялық банктер, қор биржалары
сақтандыру компаниялары, аудиторлык фирмалар еңбек биржалары заң ... ... ... ... ... ... ... үрдіс. Оның қалыптасуы рынок экономикасына ... ... ... ... ... өндірістік инфрақұрылым- бұл негізгі қызметтер, өндірістік
қызмет көрсетулер мен халық шаруашылығындағы экономикалық
айналымды ... ету ... ... ... мен ... Олар қоғамдық өндірістің табысты жұмыс істеуі мен оны
орналастыру үшін жалпы жағдайлар жасайды. Бұл ... ... және ... ... ... болады. Сыртқы жағжай- бұл ең басты
қоғамдық өндірістің дамуына жанама әсер ететін табиғи-климаттық,
географиялық және ... ... ... ... ... ... ... барлық түрлері; өндіріске
қызмет көрсететін байланыс құралдары; обьектілері жатады.
Рыноктың ... бұл ... ... ... ... ... ... жұмыс істеуін қамтамасыз ететін институттардың өзара
байланысының жиынтығы, рыноктық экономика обьектілерінің тиімді
жұмыс істеуі мен ... ... бір ... ... ... ... ететін қызметтер турлерінің жиынтығы.
Ал ендігі кез проблемалары экономиканың әлеуметтік реформалар
арқылы шешілуде. Осыған байланысты рыноктық инфрақұрылымның
элементтері, яғни қызмет көрсететін ұйымдар мен ... ... ... ... де дамуда деп ойлаймын.
Өзіміздің осы бағыттағы ұзақ мерзімді басымдықтарымызды іске асыру
мақсатында келесі үш жылдың ішінде:
— қатаң монетарлық саясат бұлжытпай ... ... ... ... заң ... ... ... туседі, мұның өзі еліміздегі
— инвестициялық ахуалды барлық жерде бірдей жақсарта түседі;
— шетел ... ... ... да ... ... ... ... көлемі мен нәтижелері жайында халыққа
— егжей-тегжейлі ... ... ... ... ... келетін болсақ:
— Қазақстан КҚК құбыр арнасы қүрылысын аяқтау және 2000 жылы оны іске
қосу, ал 2004 жылы ... ... ...... Халық Республикасына жеткізу
үшін қолынан келгеннің бәрін істейді;
— Жерорта теңізіне, Парсы шығанағына, Араб ... ... ... ... ... мен салу ... пысықтайтын
боламыз. Қазақстан өнеркәсібі мен тұрғын үйлерге, сондай-ақ халықаралық
рыноктарға отын жеткізу үшін газ ... ... ... шельфіндегі мұнай және газды барлау мен өндіру, Қарашығанақ
газ конденсаты кен ор-нында газ конденсатын өндіру, ... және ... ... қол ... дамыту жоспарында мыналар қарастырылған:
— 2000 ... ... ... және „Ақтоғай" ... ... ... жақсарту, Қазақстан Республикасы мен
Қытай ... ... ... ... көлігінің қуаттарын
ұлғайту;
— 1999 жылдың ... ... ... ... теңіз айлағын
қайта жаңартудың бірінші кезегін жүзеге асыру;
— 2000 ... ... ... Алматы — Ақмола — Бурабай жолын жаңғыру;
— 2002 жыддың ... ... ... ... ... көпір
мен оның кірме жолда-рының құрылысын аяқтау;
— 2000 жылы Ақмола қаласындағы әуежайды қайта жаңарту.
Түптеп ... ... ... жаңа ... ... техниканы және ноу-хауды енгізу, ішкі нарықты ... ... ... және ... ... ... ... тауар
өндірушілерді мемлекеттік қолдау және ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының
шикізат көздерін тиімді және кешенді пайдалану, қазіргі заманғы менеджмент
пен маркетингтің ... ... жаңа ... орындарын құру, жергілікті
мамандардың үздіксіз оқу ... ... ... ... деңгейін
көтеру, өндірістің жедел дамуын қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыратын мемлекеттік орган,
инвестициялар бойынша Мемлекеттік Комитет болып ... Ол ... ... инвестицияларды тарту жұмыстарын ұйымдастыру,
инвестициялық жобаларды ... ... ... ... ... ... барлық келістіруші және рұқсат құжаттарын ... ету, ... ... іске ... бақылауды жүзеге
асыру сияқты функцияларды атқарту.
Республикада ... ... құру ... ... ... да нысандары бар. Ең ... ... ... ... ... сатып алу немесе жаңаларын салу.
Сондай-ақ, шетел ... ... ... ... ... ... жекелеген түрлерін (темір жолдар, өткізгіш құбырлар салу
(трубопровод) геологиялық ... және ... ... ... ... техникалық қызмет көрсетулер туралы келісім, басқару келісім
шарттары (өндірісті ағымдық басқару) болдыру болып табылады.
Инфрақұрылым мемлекеттік ... ... ... ... ету ... Бұл ... ... отандық пен шетелдік
капиталды тарту үшін әсерлі ынталандыруды құруды жорамалдайды. Ынталандыру
құрамына ... мен ... ... үшін қолайлы климат жасау, жалпы
ішкі өнімдегі мемлекеттік капитал ... ... ... ... ... ... кен орындарын пайдаға асырудан алынған табысты қайта
бөлу есебінен, әрбір ... ... ... ... мен ... ... алдын-ала міндетті сарапшылдаудан
кейін, жарыс негізінде орталықтандырылған капитал салымдарын ... ... ... ... қаржыландыру мен
қайта қаржыландыру практикасын едәуір кеңейту.
Ұсынылған әдебиеттер тізімі:
1. Аникии А. В. Адам Смит. М.: Молодая гвардия, ... ... М. ... ... в ... М.: ... Лтд'\ 1994.
3. Жид. Ш. Рист. Ш. История экономических ... М.: ... ... Кондратьев Н. Д. Избр. соч., М.: Экономика. 1993.
5. РоббинсЛ. Предмет политической теории //THESIS. Зима. 1993. Т. ... ... ... П. ... В 2-х т. М.: ... ... Смлт А. Исследование о природе и причинах богатства ... ... ... Смпт А. ... о ... и ... богатства народов. 1-2
кн. // Анталогия экономической классики. М.: ... 1993. т. ... ... Й. ... ... ... М.: ... 1982.
10. Лнпкпн A. В. Юность науки. М.: ... ... Блат М. ... ... М.: "ДелоЛтд7'.
1994.
12. Дроздов В. В. Франсуа Кенэ. М.: Экономика, 1988.
13. Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. М.:
Экономпка, ... Кенэ Ф. ... ... ... М.: ... ... Н. Д. Избр. соч. М.: Экономика, 1993.
16 Леонтьев В, В. Экономнческие эссе. Теории, нсследования, факты
политпка. М.. ... ... ... Е. М Введение в историю экономической мыслн. От пророков
до профессоров. М.: Дело, Вит-пресс, 1996.
18. Маркс К., ... Ф. Соч. 2-е ... ... ... К., ... Ф. Соч. 2~е изд. Т. 26, ч. ... Псттп В. Избранные работы: "Трактат о налогах и сборах": "Verbum
sapwnti - слово мудрым": "Разное оденьгах" М.: "Ось - 89". ... ... У. ... о налогах и сборах: Антология экономической
класснки. М.: Эконов, 1993. т. 1.
22. Петти У. ... и ... ... М.: ... ... Тюрго А. Р. Избранные экономические произведения. М.: Соцэкгнз,
1961.
24. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, ... ... Р. ... В. ... ... ... проектов в
разных системах хозяйствования // Инвестиции в России, 1995, № 1-2.
26. Беренс В., Хавранек П.М. ... по ... ... Пер. с ... - 2-е изд., ... и доп. - М: Интерэксперт
ИНФРА-М, 1995.
27. Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной ... -М.: ... и ... ... ... А.Б. ... и анализ эффективности инвестиций. – М.:
1994.
29. Кочович Е. Финансовая математика: ... и ... ... ... - М.: ... и ... 1994.
30. Кузнецрва О.А. Лившиц В.Н. структура капитала. Анализ методов её
учёта при ... ... ... // ... ... 1995. Т 31, вып. ... ... И.В., Косов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и
анализа: Учебн. справ. пособие. — М.: Бек, 1996.
32. Смирнов А.Л. Организация ... ... ... АО «Консалтбанкир», 1993.
33. Управление проектами / В.Д. Шариро, Л.М. Немчин, С.Е. Никешин.
-Спб: ... ... Холт Р.Н., ... С.Б. Планирование инвестиций. — М.: Дело ЛТД,
1994.
35. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих ... - ... ... М.Т. и др. ... ... и ... - Алматы:
Факсинформ, 1997.
37. Хусаинов Б.Д. Прямые иностранные инвестиции: глобальные ... ... 90-х ... // ... МОН РК, HAH PK. ... ... 2001, №3
38. Ашимбаев Т.А. Государственное регулирование перехода к рыночным
отношением. // Известия HAH РК. Серия ... ...... ... ... Д. ... ... и Назарбаев - М.: Молодая гвардия,
1993.
41. ... Л.П. ... и ... в условиях рынка. -
М. Дашков и К, 2000.
42. Казахстанская правда, 1997. 25 декабря.
43. ... ... 1997. ... ... А.К. К ... ... экономического развития

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 18 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан экономикасынығ нарықтық экономикасы6 бет
Қан эритроцит осмостық резистенттілігіне төмен диапазонды сәулелердің әсерін зерттеу62 бет
ДНҚ4 бет
Ландшафттар морфологиясындағы типологиялық проблемалар5 бет
Мемлекетті басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы(эссе)3 бет
Балаларға арналған мәтіндердегі жай сөйлемдер құрылымының лингвостатистикалық сипаты20 бет
Баланс активінің құрастырылу көздерінің құрамы мен құрылымының динамикасын талдау27 бет
Жануарларда жүрек құрылымының морфологиялық түрлері8 бет
Жапондық кәсіпорындардың ұйымдық құрылымының ерекшеліктері5 бет
Зертханалық жағдайда топырақтың мұнай және мұнай өнімдерімен (дизель жанармайы мысалында) ластануы жағдайындағы (Heliantus annuus L. және Avena sativa L) өсімдіктерінің вегетативтік мүшелерінің анатомиялық құрылымының өзгерістерін зерттеу жолдары50 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь