Химия пәнінен тест сұрақтар


1.Атом неден тұрады?
А. Теріс зарядты ядродан, теріс зарядты электроннан.
Б. Сан жағынан өзара тең теріс зарядты ядро мен электроннан.
В. Сан жағынан өзара тең оң зарядты ядро мен электроннан.
Г. Оң зарядты ядродан, сан жағынан яжро зарядына тең, теріс зарядты электроннан.
Д. Теріс және оң электроннан.

2. Ядродағы протондар саны қай әріппен белгіленеді?
А. А
Б. Z
В. N
Г. L
Д. P

3. Нейтрон мен электронның белгіленуі?
А. P,L
Б. Z,N
В. P,A
Г. N,l
Д. Z,l

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Тест

1.Атом неден тұрады?
А. Теріс зарядты ядродан, теріс зарядты электроннан.
Б. Сан жағынан өзара тең теріс зарядты ядро мен электроннан.
В. Сан жағынан өзара тең оң зарядты ядро мен электроннан.
Г. Оң зарядты ядродан, сан жағынан яжро зарядына тең, теріс
зарядты электроннан.
Д. Теріс және оң электроннан.

2. Ядродағы протондар саны қай әріппен белгіленеді?
А. А
Б. Z
В. N
Г. L
Д. P

3. Нейтрон мен электронның белгіленуі?
А. P,L
Б. Z,N
В. P,A
Г. N,l
Д. Z,l

4. Атомдардың ядро зарядтары (протондар) бірдей, бірақ нейтрондар саны
әртүрлі болатын элементтер қалай аталады?
А. Изобарлар
Б. Позитрондар
В. Изотоптар
Г. Антинейтрондар
Д. антипротондар

5. Массалық саны бірдей әртүрлі элементтердің атомдары, бірақ протондар
саны әртүрлі, қасиеттері өзгеше әртүрлі элементтер:
А. Изобарлар
Б. Позитрондар
В. Изотоптар
Г. Антинейтрондар
Д. Антипротондар

6. Ядро заряды бірдей атомдар түрін не деп атаймыз?
А. Химиялық зат
Б. Химиялық элемент
В. Антибөлшектер
Г.Атомдық бірлік
Д. Бөлшектер

7. Сутегі изотопының массасының біршама артуы неге әкеп соқтырады?
А. Ештеңе болмайды
Б. Қасиеттерінің өзгеруіне
В. Зарядтың өзгеруіне
Г. Тыныштық күйге ауысуына
Д. Ядроның бөлінуіне

8. Атом туралы ілімнің дамуы қандай кезеңдерден тұрады?
А. Болжау, нақтылау, қабылдау
Б. Зерттеу, түсіндіру, нақтылау
В. Болжау, пікір айту, түсіндіру
Г. Болжау, зерттеу, пікірлесу
Д. Болжау, жинақтау, пікір айту

9. Атом жөніндегі ілімнің негізін қалаушы?
А. Э. Резерфорд
Б. Карлсруэ
В. Эпикур
Г. Демокрит
Д. Левклипп

10. Резерфорд 1908 жылы Нобель сыйлығын қай еңбегі үшін алды?
А. Атомдық құрылысы туралы болжамы үшін
Б. Изотоптардың массасының өзгеруін зерттегеніне
В. Оң және теріс зарядты бөлшектерін зерттегені үшін
Г. Ядроның құрылысы туралы
Д. α- бөлшектердің табиғатын зерттеуде

11. Ядроның диаметрі
А. 10-13-10-12
Б. 10-15-10-14
В. 10-16-10-13
Г. 10-9-10-8
Д. 10-10-10-11

12. Атомның диаметрі?
А. 10-10 м
Б. 10-8 м
В. 10-1 м
Г. 10-33 м
Д. 10-9 м

13 . Ядро атомнан неше есе кіші?
А. 1000000
Б. 100000
В. 10000000
Г. 1000
Д. 10000

14. Резерфорд 1911 жылы қандай еңбегін ұсынды?
А. Сутегі атомының планетарлық моделін
Б. Атом жөніндегі ілімді
В. Сутегі атомының құрылысы
Г. Атомның массасы туралы
Д. Еш еңбегін ұсынбады

15. Н. Бор Э. Резерфордтың ядролық теориясының қай кемшілігін көрсетті?
А. Атом тұрақсыздығын дәлелдеді
Б. Атомның тұрақтылығын дәлелдеді
В. Атомның энергия шығаруын үздіксіз деп дәлелдеді
Г. Спектрдің тұтас, ирек екенін дәлелдеді
Д. Теорияның кемшілігі болмады

16. Планк тұрақтысы қалай белгіленеді; немен өлшенеді?
А. Дж.с, һ
Б. Джс, һ
В. (Дж.с^2)м, Е
Г. (Дж.с^2)м, һ
Д. нм. Дж, һ

17. Электрон ядро маңайында тек тұрақты орбиталар бойынша айналады, бұл
кезде электромагниттік энергия бөлмейді қай заңдылыққа келеді?
А. Атомдық қағида
Б. Бордың бірінші постулаты
В. Бордың екінші постулаты
Г. Резерфордтың атомдық планетарлық моделі
Д. Кванттық теория

18. Бордың I постулатының математикалық көрінісі?
А.
Б.
В.
Г.
Д.

19. Планк тұрақтысы қаншаға тең?
А. 6,72*10-35 Дж(с
Б. 6,67*10-34 Джс
В. 6,62*10-34 Джс
Г. 6,62*10-34Дж(с
Д. 6,62*10-4 Дж(с

20. Сутегі атомы орбиталарының радиусы неге тең?
А.1нм=10-9м
Б. 2нм=20-18м
В. 1,2нм=10-9 м
Г. 0,1 нм=10-9 м
Д. 10-9 м = 2 нм

21. Мыналардың қайсысы Бордың екінші постулатына сәйкес келеді?
А. Электронның әрі бөлшектік, әрі толқындық қаситтері болады
Б. Электрон бір тұрақты орбитадан екінші тұрақты орбитаға
көшкенде атом квант түрінде энергияны сіңіреді немесе бөліп шығарады
В. Атомдағы электрон – теріс зарядталған, белгілі тығыздығы бар
Г. Электронның белгілі кезде нақты координатасы мен энергиясын
анықтауға болмайды
Д. Электрон ядро маңайында кез келген орбиталар бойынша емес, тек
тұрақты орбиталар бойынша айналады

22. Электронның энергия қоры ең аз күйін қалай атайды?
А. Тұрақсыз
Б. Қосымша
В. Минимум
Г. Негізгі
Д. Ерекше

23. Электрон қалыпты күйден қозған күйге көшкенде ... ?
А. Энергия квант түрінде сіңіріледі
Б. Энергия бөлінеді
В. Энергия төмендейді
Г. Энергия жоғалады
Д. Жылдамдығы артады

24. Электрон қозған күйден қалыпты күйге көшкенде ... ?
А. Энергия квант түрінде сіңіріледі
Б. Энергия бөлінеді
В. Энергия төмендейді
Г. Энергия жоғалады
Д. Жылдамдығы артады

25. Бордың II постулатының математикалық өрнегі:
А. Ежақын-Еорб(Һ((
Б. Еалыс-Ежақын(Һ(
В. Е(Һ(
Г. Ежақын(Һ(-Еалыс
Д. Е(Һ(- Еалыс

26. Бор теориясының жетістіктері:
А. Сутегі атомының сызықты спектрін түсіндірді
Б. Көп электронды атомдардың құрылысын түсіндірді
В. Атом құрылысын түсіндірді
Г. Атомның белгілі тығыздығы бар екенін түсіндірді
Д. Энергиясының болуын түсіндірді

27. Де Бройль қандай пікірін ұсынды?
А. Электронның екі жақты – корпускулалық – толқындық табиғаты
туралы
Б. Белгісіздік принцип туралы
В. Электронның энергетикалық күйі туралы
Г. Механикалық теориясы туралы
Д. Электронның бір жақты толқындық табиғаты туралы

28. Де Бройльдің пікірінің негізгі мағанасы:
А. Электронның толқындық, толқындық емес қасиеттері бар
Б. Электронның координаталық қасиеттері бар
В. Электронның белгілі кезде нақты координатасы мен энетгиясын
анықтауға болмайды
Г. Электронның нақты координатасын анықтауға болады
Д. Электронның энергиясын анықтауға болады

29. Электронның бөлшектік қасиеті қалай өрнектеледі?
А. E=c(h
Б. E=(((
В. ((=c
Г.
Д. ((h·c=E

30. Электронның толқындық қасиеті қалай өрнектеледі?
А. E=c(h
Б. E=(((
В. ((=c
Г.
Д. ((h·c=E

31. Корпускулалық – толқындық қасиеттері қай теңдеумен белгіленеді?
А. E=c(h
Б. E=(((
В. ((=c
Г.
Д. ((h·c=E

32. Э. Шредингердің түсіндіруі бойынша:
А. Электроннан энергия бөлінбейді, ол тыныштық күйде болады
Б. Атомдағы электрон – теріс зарядталған, белгілі тығыздығы бар,
электрон бұлты
В. Сутегі атомы сызықты спектрлі
Г. Электронның координатасын анықтауға болады
Д. Электронның энергиясын анықтауға болады

33. Атомдық орбиталь дегеніміз не?
А. Электронның атомдағы болу мүмкіндігі максималды болатын
кеңістік ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Философия пәнінен тест сұрақтар
Культурология пәнінен тест сұрақтар
Педагогика пәнінен тест сұрақтар
"Физика" пәнінен тест сұрақтар
"Қазақ әдебиеті" пәнінен тест сұрақтар
"Физика" пәні бойынша тест сұрақтар
Биологиялық химия пәнінен тәжірибелік жұмыстар
Дінтану пәнінен тест жасау әдістемесі
Химия пәнінен материалдар
Химия пәнінен зертханалалық жұмыста
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь