Оттекті конвертор өндірісі

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Конверторлы процестердің түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Оттекті.конвертор өндірісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Жоғарыдан үрленетін оттекті.конвертордың құрылғысы ... ... ...
Конверторды шегендеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Оттекті.конвертордың үрлеу параметрлері, оттекті үрлеуіш конструкциясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Конвертторлық өндірістегі шихта материалдары ... ... ... ... ... ...
Шихтаны есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Миксердің сыйымдылығы мен санын анықтау ... ... ... ... ... ... ... .
Миксер бөлімінің негізгі өлшемдері мен жобасы ... ... ... ... ... ... ...
Жоғарыдан үрленетін оттекті.конвертордағы балқу ... ... ... ... ... .
Конверторлық балқыту технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Үрлеу режимі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Үрлеу кезіндегі шойын құрамындағылардың мінезі ... ... ... ... ... ...
Тотығу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Қож режимі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Жалпы алынған қождың санын есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Қож ауласы үшін негізгі өлшемдері мен типін анықтау ... ... ... ...
Конверторлық болатты қышқылсыздандыру және қоспалау ... ...
Тотықсыздану мен химиялық құрамны есептеу ... ... ... ... ... ... ...
Жылулық режим ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Еңбек қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Болат құю цехының қауіпті және зиянды өндірістік факторларды саралау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Болат құю цехының қауіпті және зиянды өндірістік факторларды азайту шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Конвертор дайындау кезіндегі еңбек қауіпсіздік шаралары ... ... .
Өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Құю цехындағы дірілді есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Өндіріс экологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
«Арселормиттал Теміртау» корпорациясы АҚ. ның қоршаған орта жағдайларын сараптау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Құю цехының шаң және зиянды газдарды шығару мөлшерінің есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Қоршаған ортаға зиянды заттарды төмендету шаралар ... ... ... ...
Дипломдық жобаның технико.экономикалық негізделуі ... ... ... ..
Өндірістік.өндіру персоналының есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Негізгі құралдардың шығын есебі мен амортизациялық есебі ... ..
Бағасы төмен және тез тозатын заттар шығынының есебі ... ... ...
Энергия шикізаттары мен материалдардың шығын есебі ... ... ... ..
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Қосымшалар
Қосымша А
Қосымша Б
Қосымша В
Қосымша Г
Қосымша Д
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ІІ халықаралық тау-кен және металлургия конгресіндегі сөйлеген сөзінде:
«Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері металлургия Қазақстан экономикасының қайнар көзінің бірі болып келе жатыр. Қазіргі таңда ішкі нарықтың 7 , жалпы өнімнің 17, экспорттың 20 құрайды.
Бүгінде металлургияға жаңа мақсаттар қою арқылы, яғни Қазақстанда «Үдемелі идустриялық-инновациялық даму» бағдарламасы көмегімен одан әрі дамыту көзделуде.
ХХІ ғасырда, Қазақстанның әлемдегі жетекші металлургиялық орталықтарының бірі ретінде өз ұстанымын нығайта түседі».
Сондай-ақ осы конгресте басқарма төрағасы және Ресей қаржы өнеркәсіптік топтары қауымдастықтың президенті Олег Сосковец сөзінде: «Қазақстан металлургиясының дамуына Қарағанды металлургиялық комбинаты, яғни «АрселорМиттал Темиртау» компаниясының орасан зор үлес қосуда».
Жобаланып отырған дипломдық жоба «АрселорМиттал Темиртау» АҚ жағдайында жылына 500 мың тонна қуаттылығымен болат өндіру үшін жоғарыдан үрленетін оттекті-конверторді пайдаланамыз. Жоғарыдан үрленетін оттекті-конверторде болат алу тиімді әрі жылдам. Оттекті-конвертордың артықшылығы: жоғары өнімділікке ие және отынды қажет етпейді.
1. А.М. Ғазалиев, В.В Егоров, Д.Қ. Исин Жалпы металлургия. - Алматы-Білім, 2010.
2. Вегман Е.Ф и др. Металлургия чугуна. – Москва: - 3-изд., переработанное и дополненное. - М.: ИКЦ «Академкнига», 2004 - 774 с.
3. Поволоцкий Д.Я., Рощин В.Е., Рысс М.А. и др. Электрометаллургия стали и ферросплавов. - М.: Металлургия, 1974.- 551с.
4. Якушев А.М. Проектирование сталеплавильных и доменных цехов. - М.: Металлургия, 1984. — 216 с.
5. Кудрин В. А. Теория и технология производства стали: Учебник для вузов. — М.: «Мир», ООО «Издательство ACT», 2003— 528с.
6. Р. Циммерман. К. Гюнтер Металлургия и материаловедение. –Москва «Металлургия» 1982-406 с.
7. В.П. Григорьев, Ю.М. Нечкин, А.В. Егоров, Л.Е. Никольский Конструкции и проектирование агрегатов сталеплавильного производства.- Москва «Мисис» 1995-6-53 с.
8. Трудовой кодекс Республики Казахстан: закон Республики Казахстан от 15 мая 2007 г. №251-ІІІ; с изм. и доп. от 27 июля 2007 г. №315-ІІІ и №320-ІІІ.– Введ. с 22.05.2007 г. – Алматы : Юрист, 2007. – 112 б.
9. «Техника безопасности в литейном производстве» Матюхов В.Г. М.: Высшая школа, 1980.
10. Юдин Е. Я., Белов С. В. Охрана труда в машиностроении – М.: Машиностроение, 1983.
11. «Охрана труда в машиностроении» Полтев М.К. Учебник. – М.: Высш. школа, 1980. – 294 с., ил.
12. «Охрана окружающей среды в литейном производстве» Сперанский Б.С., Туманский Б.Д. Киев: Донецк: Высшая школа головное издательство 1985–80 с.
13. «Конвертерные процессы производство стали» Баптизманский В.И., Охотский Б.В., Меджибожский М.Я., «Вища школа»,1984-336 с.
14. Қазақстан Республикасының экологиялық кодексі. Алматы «Жеті жарғы» 2007ж.
15. АО «Арселотмиттал Теміртау» корпарациясының экологиялық паспорты.
16. А.Т. Оралова, Н.К. Цой, А.Е. Уразханов «Өнеркәсіптік экология», Қарағанды 2005ж.
17. Т.А. Хван «Өндірістік экология», Феникс 2003ж.
18. А.З. Исағұлов, С.Б. Күзембаев, С.Г. Канунниковв «Құю жабдығын жобалау», оқу құралы. Қарағанды: ҚарМТУ,2003.139б.
19. Балдоржиев, Д.Д. Экономическая теория: Учеб. пособие / Д.Д. Балдоржиев. – Смоленск, 2002. – 396 с.
20. Борисов, Е. Ф. Основы экономики: Учебное пособие / Е. Ф. Борисов. – М.: Юрайт – Издат, 2009.
21. Куликов, Л.М. Экономическая теория: Учебник/Л.М. Куликов. – М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2010. – 432с.
22. Современная экономика: Учебное пособие /Под ред. О. Ю. Мамедова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.
23. Экономическая теория: Учебник / Под ред. О.С. Белокрыловой. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 448 с.
        
        Мазмұны
Кіріспе ....................................................................................................
8
1.
Конверторлы процестердің түрлері ....................................................
10
1.1
Оттекті-конвертор өндірісі ..................................................................
13
1.2
Жоғарыдан үрленетін оттекті-конвертордың құрылғысы ............
16
1.2.1
Конверторды шегендеу ..................................................................
19
1.2.2
Оттекті-конвертордың үрлеу параметрлері, оттекті үрлеуіш конструкциясы .................................................................................
25
1.3
Конвертторлық өндірістегі шихта ... ... ... сыйымдылығы мен санын анықтау .............................
32
1.3.3
Миксер бөлімінің негізгі өлшемдері мен жобасы ...........................
33
2.
Жоғарыдан үрленетін оттекті-конвертордағы балқу.....................
35
2.1
Конверторлық балқыту ... ... ... ... ... ... ... ........................
39
2.3.1
Тотығу ..............................................................................................
39
2.4
Қож режимі ......................................................................................
44
2.4.1
Жалпы алынған қождың санын есептеу .........................................
46
2.4.2
Қож ауласы үшін негізгі ... мен ... ... ... ... қышқылсыздандыру және қоспалау .......
48
2.5.1
Тотықсыздану мен химиялық құрамны есептеу ............................
49
2.6
Жылулық режим .............................................................................
50
3.
Еңбек қорғау .....................................................................................
52
3.1
Болат құю цехының қауіпті және зиянды өндірістік ... ... ... құю ... ... және ... өндірістік факторларды азайту шаралары .............................................................................
53
3.3
Конвертор дайындау кезіндегі еңбек қауіпсіздік шаралары .........
57
3.4
Өрт қауіпсіздігі ... ... ... ... ... экологиясы .........................................................................
61
4.1
корпорациясы АҚ- ның қоршаған орта жағдайларын сараптау ............................................................
61
4.2
Құю цехының шаң және зиянды газдарды шығару мөлшерінің ... ... ... ... ... төмендету шаралар ...............
66
5.
Дипломдық жобаның технико-экономикалық негізделуі ..............
71
5.1
Өндірістік-өндіру персоналының есебі ..........................................
72
5.2
Негізгі құралдардың ... ... мен ... ... ...... ... ... және тез ... заттар шығынының есебі ............
79
5.4
Энергия шикізаттары мен материалдардың шығын ... ... ... ... ... ... ... А
Қосымша Б
Қосымша В
Қосымша Г
Қосымша Д
Кіріспе
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ІІ халықаралық тау-кен және металлургия конгресіндегі сөйлеген сөзінде:
.
Сондай-ақ осы конгресте ... ... және ... ... ... ... ... президенті Олег Сосковец сөзінде: .
Жобаланып отырған дипломдық жоба АҚ ... ... 500 мың ... ... ... ... үшін жоғарыдан үрленетін оттекті-конверторді пайдаланамыз. Жоғарыдан үрленетін оттекті-конверторде болат алу тиімді әрі жылдам. Оттекті-конвертордың ... ... ... ие және отынды қажет етпейді.
Болат өндіруде жоғары технико-экономикалық көрсеткіштерінің арқасында әртүрлі процестердің ішінде әлемдік практикада оттекті-конвертор бірінші орын ... ... ... ... ... балқытып шығару технологиясы пештен тыс өңдеу және үздіксіз құю машиналарының қосындысынан тұрады.
Оттекті-конвертор процесін жасау мен ... ... ... ... мен ғалымдары үлес қосты. Сонымен бірге Бессемер шойынды фурманы металл ішіне түсіру арқылы, таза оттекпен үрлеуді ұсынды.
1925 жылы ... ... ... ... 50 ... ... нәтижелері ұсынылды.
Бірақ, оттекпен байыту барлық кемшіліктерін яғни, болат балқыту өндірісін өндіруге дейінгі, шешуге көмектеспеді, сондықтан алдыңғы орынға болатты таза оттекпен ... ... Ең ... таза оттекті 1932-1933 жж. КСРО-да Н.И. Мозгов, Дуррер мен Шварц Германияда пайдаланды. Дегенмен, таза оттекті алу техникасының болмауы ... ары ... ... кедергі болды. Академик П.Л Капицаның қатысуымен осындай техника жасалынды. Таза оттекпен үрлеу тәсілімен жоғары сапалы ... көп ... ... ... Оттекті берудің келесі түрлері сыналды - фурманы жоғарыдан беру (Н.И. ... ... ... ... В.В. Кондаков), бүйірінен (Дуррер, Хеллбрюге). Дегенмен үрлеу аппараттарының төзімділігінің төмен болуы қождың ағуын ұзақ уақыт жүруін қамтамасыз ете алмады.
Австриялық инженерлер ... ... ... ... және т.б. ваннаның үстінде орналасқан фурманың төзімділігін арттырды. Бірінші жоғарыдан үрленетін оттекті-конвертор 1952-1953 жж. Австрияның Линц пен ... ... ... Жаңа процесс бірнеше атауларға ие болды: 1) LD-процесі ... ... ... - ... ... процесі); 2) ВОР-процесі (ағылшын тілінен аударғанда - негізгі оттекті процесс); 3) жай оттекті-конверторлы процесс.
Конверторда болатты балқыту ... ... ... мен ... ... ... металлургияның дамуымен орналасуы 2006 жылға дейін осындай жаңа конвертор цех ғимараттарында қарастырылды.
Қазіргі таңда конверторда болатты балқыту 75-85 көтеру алға ... ... ... ... түрлері
Сұйық болаттың массалы өндірісінің ең бірінші тәсілі бессемер тәсілі болып табылады (қышқыл астарлары бар), 1856 жылы ... Г. ... ... ... жылы ... ұқсас процесс ұсынды - негізгі астарлары бар (томас процесі).
Осы ... ... ... ... дамуына мәнді ықпал берді, өйткені сол кездегі қолданған сыймдылығы 50 кг төмен ... ... ... алу ... ... ... келе ... машина жасау тұтынуын қамтамасыз ете алмады.
Ауа үрлеуі бар конвертерлі процестерінің ... және ... ... маңызы келесіде: балқыту агрегатына (конвертерге) төгілген шойын төменнен ауамен үрленеді; ауа оттегі шойын қоспаларын тотығады, нәтижесінде шойын болатқа айналады; томас ... ... ... ... пен ... ... ... кезіндегі бөлінетің жылу болатты шығару температурасына дейін қыздыруын қамтамасыз етеді (~ 1600 °С) [1].
Конвертер құрылысы
Бессемер және ... ... ... ыдыс болып келеді (1.1-сурет), болат табақтарынан жасалған және ... ... ... ... астары қышқыл (динас кірпіштерінен), ал томас конвертерінің астарлары -- негізгі (смолодоломит).
Конвертердің жоғарғы тарылатын ... -- ... - ... төгі және ... ... үшін ... ... Төмен жағында кожухке ауалы қорабы бар алымды түбі беітіледі. Ауа қорабына ... ... ... ... ... ... бар фурмалар (тесіктер) арқылы беріледі. Үрлеуді 0,30 -- 0,35 МПа ... ... ... іске асырады .
4152906985000
1 -- цапфалар; 2 -- тіреу сақина; 3 -- ... ... 4 -- ... ... 5 -- ... ... 6 -- ... 7 -- ауалы қораб; 8 -- үрлеу беретің патрубок; 9 -- корпус; 10 -- ... 11 -- ... ... ... ... ... ... тіреу сақинасымен қармаланған; оған цапфалар бекітіледі жән осы цапфада конвертер горизонтальді осі бойында бұралады.
Бессемер ... ... ... 15 -- 25 ... ... ... 50 -- 100 ... құрайды, осыдан кейін оларды алмастырады. Басқа астарларының ... ... ... конвертерінің тұрақтылығы 250 -- 400 балқу, бессемердікі:1300 -- 2000 ... ... ... конверторда алудың негізі газ тәрізділермен тотықтандыру. Заманауи оттекті-конверторлар болат беттерден жасалады. Конвертордың іші отқа ... ... ... ... ... ... ... ұнтақтар немесе доломит) футерленеді. Футерлеу қосымша жөндеуге дейін 2000 құймаға дейін өнріруге мүмкіндік береді.
Жоғарыдан ... ... ... ... ... тек ... уақытының жартысына келгенде интенсивті түрде тотығады.
Конверторда болат алу ... ... әрі ... ... артықшылықтары:
* Жоғары өнімділікке ие болуы. Конверторда көміртектің тотығу жылдамдығы ... ... ... 10-100 есе, ... 5-7 есе артық;
* Конвертор үдерісі кезінде отынның керек болмауы. Үдерістің жүруіне қажетті жылу шойынның құрамындағы Si, Mn, P т.б ... ... ... реакцияларының нәтижесінде бөлініп, конвертордың температурасы 1963°К (1690℃) дейін көтеріледі;
* Конвертор құрылысы қарапайым болғандықтан, оның ... ... ... ...
* ... ... ... және автоматтандырылған, тіпті кейбір конвертор цехтары компьютермен ... ... ... ... ... ... қарағанда, сапасы төмен және құрамындағы газ мөлшері мартен болатымен салыстырғанда, едәуір жоғары болуы. Мысалы, ... ... ... азот мөлшері 0,01-0,03 , томас болатындағы мөлшері 0,04-0,08 , мартен болатында небәрі ... ғана ... ... ... ... ... ... құрамына жоғары талап қоятындығы;
* Конвертор тәсілімен жеткілікті мөлшерде металл сынықтары мен руданы өңдеуге ... ... ... жүру ... өте ... болғандықтан, үдеріс барысын реттеуге келмейтіндігі.
XX ғасырдың 70-ші жылдарында бессемерлік жэне ... ... ... ... ... ... конвертерлерде шойынды үрлеу техникалық таза (99,5 %-дан кем емес) оттекпен жоғары үрлеуіш арқылы жүзеге асырылады, бұл азот ... ... ... ... ... береді. Әдетте оттегілі конвертор шегені негізгі болады.
Оттекті-конвертор сұлбасы 1.2-суретте келтірілген. Конвертердің жұмыс істеу принципі келесідей. Конвертер жоғарғы жағы ашық, алмұрт ... ... ... ... ыдыс. Жоғарғы тесік (мойын), арқылы болат сынығы беріледі, ... ... ... ... ... ... және ... жүргізіледі. Үрлеудің басталуымен бір мезгілде 2/3 қож ... ... ... ... балқыту шпаты бар әктас) енгізіледі. Қоспалардың қалған мөлшері үрлеу ... оның ... 1/3 ... енгізіледі. Қоспалар конвертер тоқтатылмаған үздіксіз режимде арнайы транспортерлар бойымен шанаптардан тиеледі.
28632151943100051054019431000
а) ... ... ... құю; ІІІ-қож түзетін қоспаларды тиеу және оттекпен урлеу; ІV-болатты төгу; V-қожды төгу;
1-қаптама; 2-шеген; 3-мойын; 4-болатты ... ... ... ...
1.2-сурет. Конвертор сұлбасы (а) және негізгі балқыту кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... шойын температурасы) 1600-1650 °С-ға (дайын болат температурасы) дейін көтеріледі. Температура сырттан химиялық энергия келтірілместен көтеріледі. Жылу шойын қопаларының ... ... ... фософрдың) және темірдің тотығу нәтижесінде бөлінеді. Қоспалардың тотығуы кезінде бөлінетін жылудың жалпы мөлшері болат пен кожды қажетті температураға дейін қыздыруға және ... ... мен ... ... жылу шығындарының орнын толтыруға арналған жылу қажеттілігінен едәуір артық ... ... ... ... ... толтыру үшін 25-30 -ға дейін болат сынығын енгізеді. Осы мақсатта темір рудасы (8 %-ға дейін) сирек пайдаланылады. ... ... ... ... ... ... доломит сынды материалдарды пайдалану мүмкін болады [2].
Көміртек тотыққан кезде көп мөлшерде түзілетін көміртек оксидтері (СО, СО2) газдық ... ... және ... ... арқылы газ тарату жолына кетеді. Si, Mn, P, Fe ... ... ... ... ал ... бір бөлігі, басты түрде темір оксидтері (Ғе2О3) газбен бірге шаң түрінде (280 г/м3 дейін) жойылады. Сондықтан конвертерлік газды ... ... ... ... газдың құрамы: СО1 85-90 %; СО2 = 8-14 %; О2- 1,5-3,5 %; N2 = 0,5-2,5 %. ... жану ... тым ... - 9,5-10 ... ... ... ... 100-150 м3т болатты құрайды. Газ шығуының мерзімділігі оның пайдаланылуын қиындатады.
+ Оттекті-конвертор өндірісі
ОКЦ жылына 500000 ... ... ... үшін ... : ... (1.1.1) ... ... т ... ... т/сағ;
Fg-жылдық қоры, 5710 сағ/жыл;
к0,95 коэффициент,
әрқайсысының сыйымдылықтары 60 т болатын 2 конвертор қабылдаймыз;
Үздіксіз жұмыс істеу цехы келесідей кран құрал-жабдықтарынан тұрады:
* құю ... ... құю ... ковштарды шойын құю бөліміне ауыстыру краны;
* қож өтетін қож ыдыстарын ауыстыру краны;
* кран для ... ... со ... қатар, келесідей технологиялық құрал-жабдықтар орнатылады:
* сыйымдылығы 100 т миксерлі ковш;
* скраптарға арналған қалақшалар;
* қож ... ... ... ... ... ... мен структурасы
Цехты жаңа өндіріс ауданына орналастыру және орнатылған ... ... ... және ... ... ... ... қатар тұтыну туралы негізгі жобалау мен техникалық шешім қабылданды.
Конвертор цехы өндіріс бөлімшелерімен байланысты техникалық жиынтықты ... олар ... ... және ... ... яғни жоспарланған өндіріс көлемін қамтамасыз ету үшін [4].
корпорациясының оттекті конвертор цехы келесі бөлімшелерден тұрады:
* конвертор бөлімі (КБ);
* болатты ... құю ... ... ... өңдеу бөлімі (ЖӨБ);
Сонымен қатар, конвертор бөлімі құрамына мыналар кіреді:
* шойынның десульфурациясы және төгілу(перелив) бөлімі;
* ... ... қож ... ... ... орналастырғыш;
* отқа төзімділерді сақтайтын бункерлер;
* электрожабдықтар мен басқару жабдықтар бөлімі;
* жүктеу ұзақтығы;
* болатты таратып құю және ... ... үшін ... және ... сусыма материалдар мен ферроқорытпалар бөлімі;
Конвертор футеровкасын жөндеу арнайы жүргізіледі. Болатты таратып құю жөндеу ... ... беру және ... ковштерді автотранспортта қарастырады.
Қоланылатын шегенге байланысты конвертерлік процестер ... ... ... ... ... пайдаланатын газға байланысты олар ауалы, оттекті және аралас үрлеуде болуф мүмкін. Үрлеуді келтіру тәсілдері алуан түрлілігімен ... жіне ол ... ... ... топтарға біріктірілуі мүмкін:
* жоғарыдан үрленетін (суды салқындататын үрлеуіш арқылы);
* төменнен үрленетін (арнайы құрылғылардың көмегімен түбі арқылы);
* аралас үрленетін (газдарды ... және ... бір ... ... ... ... бетінің Ме-тотығуымен және жоғары жылдамдықта қоспаның тотығуы тәрізді жоғары өндірісімен сипатталады. Таза техникалық оттекпен (кем емес 99,5%) ... ... ... ... ... ... арттыруға және азот құрамын азайтуға мүмкіндік береді.
Жоғарыдан үрленетін конвертор болғандықтан О2 сумен суытылатын фурма арқылы жоғарыдан ... ... ... ... ... Конвертер балқымаларының шикізаты ретінде сұйық шойын, болат сынықтары, шихта материалдары және қож ... ... тиеу ... , болат сынықтары тиеледі, кейін шойын құйылады; конвертерді вертикаль күйге түсіреді, оттекті фурманы түсіреді де О2 үрлеу басталады. ... ... ... және ... ... ... арнайы науашада өткізу уақытымен бірдей басталады. О2 металға еніп Fe әрекеттеседі.
2Fe+O2 2FeO+Q
Алынған FeO біртіндеп шлакка өтеді, біртіндеп металда еріп және ... ... ... ... ... тотығуымен шлактың бөлінуі қатар жүреді, жылдамдықтары еріген қоспалардың жылдамдығына байланысты. Үрлеу аяқталғаннан кейін конвертерлер ... ... ... ... ... ... ковшке түсіріледі. Фурманы сұйық металмен толтырмау үшін және конверторды вертикаль күйге орналастырмас бұрын фурма арқылы инертті газбен үрлейміз.
Аз уақыт ішінде ... әлем ... кең етек ... 1960 жылы әлем ... болатты оттекті-конверторда балқыту
4 болса, 1970 жылы -40,9, 1998 ... . ... тез ... ... және ... болат балқыту процестеріне қарағанда төмендегідей артықшылықтары бар:
* бір ауысымдағы жоғары өнімділігі (мартен және электрлі болат балқыту пештерінің сағаттық өнімділігі 140 ... ... ... ... ... 400-500 т/сағ);
* күрделі шығындары азырақ, яғни цех ғимаратында конвертордың қарапайымдылығы және балқыту агрегаттарының аз мөлшерде қолданылуы;
* қайта жөндеуге аз ... ... ... ... ... ... отын, отқа төзімділер, ауыстыру құрал-жабдықтары, еңбек ақы және т.б.;
* процес автоматты түрде басқарылады;
* біркелкі балқуының арқасында конвертордан ҮҚМ ... ... ... ... ... ... ... жағдайлары жақсырақ және қоршаған ортаны ластауы азырақ.
Болатты таза оттекпен үрлеуінің арқасында болатта 0,002-0,005 азот болады, яғни ол ... ... ... ... ... ... жылу мөлшері шығару температурасына дейін жеткілікті. Артық жылу әрқашанда конверторда болат сынықтарын қайта өңдеуге мумкіндік береді (қож ... 25-27 -ға ... ол ... ... ... ... ... сұйық шойынға қарағанда арзан).
Оттекті конвертор цехының құрамына кіреді:
* Өндіріске дайындау аумағы:
-араластырғыш бөлімі-шойын таситын ковштан шойынқұятын ... ... құю және ... үшін ... ... ... 1300 т. ... жұмыс режимі, бірі жұмыс істейді, екіншісі жөндеуде.
-сусыма материалдар беру ... ... коск және ... ... шихта бөлімі: сұйық шойын домна цехынан араластырғыш бөліміне жеткізіледі. Шихта материалдары теміржолмен әкелініп бункерлерге құйылады.
Қож ауласының ... ... қож ... шұңқыр, қатты қож қалдықтарын қисайтуға арналған шұңқыр.
Болатты балқыту аумағы болатты балқыту процесіне ... ... ... ... 60т ... 2 ...
* ... қызметі-энергетикалық және механикалық жабдықтар бөлмесі, ковштарды жөндеу ... ... ... ... ... ... ... маркалары балқытылады: төмен көміртекті (С =0,21).
Болатты балқытқанда химиялық құрамы қолданушыны қанағаттандыру керек. ... ... сай ... ... кп (U) Si =0,05, (RR) Si ... және төмен легірленген.
+ Жоғарыдан үрленетін оттекті-конвертордың құрылғысы
Оттекті-конвертерде ваннаны үрлеуді оттекпен үрлеуіш арқылы жүзеге асырады, оны конвертердің осі бойымен ... ... ... ... басқаруды негізінде үрлеуіштің орнын және оттектің қысымын өзгерту арқылы ... ... ... 500 т ... кең ... өзгереді. Қазіргі заманғы конвертердің құрылысында (1.3-сурет) цилиндрлік ортаңғы бөлігін, центрлес мойынын (кесілген конус ... және ... ... ... ... ... жылдар тәжірибесінен алғанда, қалыпты үрлеу барысында металдың ... ... ... ... ... ... тыныш күйдегі балқытпаның көлемінен 5-7 есе артық болатын көлемінде қол жеткізіледі. Сондықтан МЕСТ-та конвертерлердің ... ... ... ... байланыссыз 0,8-1,0 м3/т құрауы тиіс екендігі салынған. Жұмыс кеңістігінің толық биіктігінің оның диаметріне қатынасы 1,2-1,6 ... ... тиіс [1]. ... бар ... ... ... 3 - жұмыс кеңістігі; 4-тіреуіш тораптар; 5-айналу механизмі; 6-тіреуіш шығыршық
1.3-сурет. Оттекті конвертер
Оттекті конвертор ваннасының ... және ... ... параметрлерін алғанда оның сыйымдылығымен анықталады. 1.4, а-суретінде ... ... ... конструкциялау кезінде қабылданатын негізгі өлшемдер көрсетілген. Бұл өлшемдер әдетте қолданылатын агрегаттар тәжірибесінің және модельдеу негізінде қабылданады. 1.4, ... ... ... ... және ... агрегаттардың өлшемдері көрсетілген. Жобалау кезінде шихтаның құрамын, қабылданған үрлеу технологиясын, лақтырындылар ықтималдығын, түзілетін қож массасын және металл мен ... ... ... ... және ... ... өлшемдері (диаметрі және тереңдігі) және.т.б. болу қажеттілігін есепке алады.
Қазіргі ... ... ... ... 1,6-1,9 м, ... бетінің меншікті ауданы 0,12-0,18 м2 /т. Қазіргі заманғы оттекті-конвертерлік ... ... ... ... ... і=3-5 ... ... конвертер корпусының түбі саңылаусыз, пісірме конструкциялы болады. Түбі саңылаусыз да, қайырмалы да (алмалы-салмалы ... ... ... ... ... түбі бар ... ... оңай, себебі түбін қайырғанда шеген жылдамырақ салқындайды. Сонымен қоса, қайырмалы ... ... ... ғана ... ... болады. Конвертер корпусы тіреуіш шығыршыққа салынады да, сонда ... ... ... ... ... ... алуан түрлері
1.4-сурет. Конвертердің жұмыс кеңістігінің пішіні
Бекіту түйіндері және тіреуіш шығыршық металл мен қож түспес үшін корпусқа пісірілген қорғаныш қаптамамен ... ... ... тіреуіш шығыршыққа бекітуді топсалы аспалар мен таяныштар жүйесінің көмегімен жүзеге асырады, олар ... ... ... және ... ... ... ... конвертердің шайқалуын болдырмайды. Бекіту жүйесінде кораус пен тіреуіш шығыршық ... ... ... емес ... ... ... және ... температуралық деформацияларының тәуелсіздігі қамтамасыз етілуі тиіс.
Конвертер жетегі бірнеше электр қозғалтқыштан және айналу механизмінен (әдетте бір ... ... ... және ... ... ... редуктор) тұратын жүйені білдіреді. Конвертер конструкциясын әзірлегенде сұйық металы бар ыдыстарға ... ... ... - ... көлбеу бұрышта олардың орнықтылығын қамтамасыз ету, яғни қозғалтқыштар жұмысында олқылықтар болғанда алғашқы қалпына қайту мүмкіндігі есепке ... Ол үшін ... ... ... бұрғанда, төңкеру моменті оң болуы қажет. Сонымен бірге, айналу жетегі қозғалтқыштарының қуаты минимум болатындай, ... ... ... ... ... ... ... Жинақтаушы жабдықтары бар сыйымдылығы 300-350 конвертердің массасы 1200 тоннаға тең. Конвертер корпусының алмалы-салмалы ... ... және ... ... ... бар ағын өзегі болады [3].
Үрлеуді түбінен және аралас беретін конвертерлер жоғарыдан үрленетін конвертерлерден ... ... ... ... ... біршама аз меншікті көлемімен (0,6-0,9 м3/т болат) ерекшеленеді. Бұл түбі ... ... ... (әсіресе көміргексіздену) анағұрлым байыпты, металдың ванна көлемінің жеке бөліктерінде жергілікті қатты тотығуынан туындаған, шамадан тыс қатты қайнамай жүруімен түсіндіріледі.
Конвертордың ... ... ... үрленетін оттекті-конвертор сыйымдылығы 60 т, нақты көлемі 0,8 м3/т және ... ... 3 ... ... ... ...
V=M*Vнақты=60*0,8=48 м3. ... ... ... м3. ... ... фурманың интенсифтілігін ескерген кездегі конвертор ваннасының тереңдігі:
һв.к0,451*М0,2,510,451*600,2511,255 м. (1.2.3)
Ванна диаметрі, яғни ... ... ... ... ... бөлігінің диаметрі:
D30,855*D2=1,57 м. (1.2.5)
Конвертор мойынының диметрі D1=0,5* D2=0,888 қабылдаймыз, және жоғарғы конус бөлігінің бұрылу бұрышы . Онда ... ... ... ... D2- ... м. (1.2.6)
Жоғарғы конус бөлігінің көлемі:
V1=(h1/12)*(D22+D2D1+D12)=(3,14*4,57/12)*
(3,642+3,64*1,82+1,822)6,95 м3 ... ... ... ... ... биіктігі:
һц=4V2PID224*40,93,14*3,38566,968 м. (1.2.9)
Конвертордың жалпы биіктігі:
Нһк+ һц+ һв1,255+6,968+0,5226,970 м, ал Н/ ... м. ... ... ... ... ... ... бірқатар бұзылу әсеріне түседі. Оларға: шихтаны тиеу кезінде шегендеуге әсер етуден тұратын механикалық, әр ... ... және ... ... әрі сұйық бөлшектерді таситын, үлкен жылдамдықпен қозғалатын газ ағынының жемірлі әсері, қозғалатын балқытпаның шаймалаушы әсері, құрам бойынша әр түрлі қож, ... ... ... қож ... материалдарды шегендеуге химиялық (коррозиялықтар енетін) әсер, технологиялық ... ... ... күрт ... салдарынан термиялық әсерлер, сондай-ақ, жұмыс кеңістігінің бетінде температуралар таралуының ... ... ... ... ... ... ... негізгі талаптарға жауап беруі тиіс:
* металға және ... ... ... және ... ... ... жоғары механикалық беріктігі және жоғары температураларда балқытпалар мен ... ... ... ... кедергісі болуы;
- термиялық кеңеюдің біршама төмен коэффициентін иелену; тапшы болмауы және біршама төмен құны болуы.
Шеген ... ... ... ... ... нақты шарттарымен, отқа төзімді материалдар сапасымен, оттекті беру ... және ... ... ... ... ... ... шегені әдетте әр түрлі отқа төзімді материалдардың бірнеше ... ... ... ... жанасқан және қаптаманы балқытпаның тікелей әсерінен, қаптаманың қатты қызуынан және күйіп кетуінен қоргауға арналған арматуралы қабаттан ... Бұл ... ... жоғары сапалы отқа төзімді материалдардан (магнезитті, периклаз-шпинелидті ... ... ... ... және 115-230 мм ... салады. Болат корпус пен кірпіш арасындағы саңылауларды ерітіндіні пайдаланбай периклазды ұнтақпен толтыралы. Әдетте арматуралық қабатты бірнеше кампания ауыстырмастан ... ... ... немесе хром-магнезитті кірпіштен) жасайды және 115-230 мм қалыңдықпен салалы. Болат корпус пен кірпіш арасындағы саңылауларды ерітіндіні ... ... ... ... ... ... ... бірнеше кампания ауыстырмастан ұстайды.
2. Металмен, қожбен және газдармен ... ... ... ... ... ... ... балқытудың технологиялық процесін қамтамасыз етеді. Қазіргі уакытта бұл қабатты күйдірілмеген отқа төзімділерден шайырлы немесе ... ... ... ... шығыршықтармен немесе бұрандалы желі бойымен байлай, ерітіндісіз қалайды. Қабырғалардың жұмыстық қабатының төзімділігі конвертер кампаниясының ұзақтығы және оның ... ... ... ... (сирек ауысатын) және жұмыстық (әрбір кампаниядан кейін ауысатын) қабаты арасында орналасқан аралық қабат. Аралық қабатты әдетте ... ... ... ... ... ... және ... қабаттан тұратын еқі кабатты шеген пайдаланылады (1.5-сурет).
Өте ауыр жағдайларда жұмыс ... ... ... үшін төзімділігі жоғары шайыр-доломитті немесе магнезит-хромитті отқа төзімділерді қолданады. Жоғарғы конустық бөлігінің жұмыстық қабатының шегені ... ... ... ... және ... қатарлармен орнатылады. Шайыр-пекпен біріктірілген отқа төзімділердің нашар төзімділігі, тиелетін қатты шихта материалдарының соққылық және жемірлі әсерлері, ... ... ... ... отқа ... ... ... тотығуы және шеген немесе конвертерлік газдар салқындатқышы астынан аққан кезде кірпіш материалының сумен өзара әрекеттесуі салдарынан осы ... ... ... ... ... ... ... - периклаз-хромитті отқа төзімділер; 2- пекті біріктірмедегі
әктас-периклазды отқа төзімділер; 3- периклазды отқа төзімділер;
4- балқытылған ... ... ... 5 - ... ... ... немесе периклаз массасы; 7 - толтыратын периклаз массасы
1.5-сурет. ... ... ... (ААҚ) ... ... (А - ... қабат; Б - жұмыстық қабат)
Түп шегені бейінінің сфералық немесе жазық пішіні болуы мүмкін. Барлық жағдайларда металл қаптамаға қаңылтыр асбесті және ... ... ... ... ... ... шайырлы біріктірмедегі доломит массасының тегістеуші қабаты салынады. Массаға периклазды кірпіш төселеді. Жұмыстық қабат периклаз-шлинелидті ... ... ... ... ... қабаттың жіктері байланып жүргізіледі. Қалау жіктері жұқа ұнтақталған периклазды ұнтақпен ... ... ... түп ... ... ... жігі ... біріктірмедегі периклаз немесе доломит массасымен толтырылады және периклаз-шпинелидті кірпіштің үш қатарымен жабылады.
Конвертердің жоғарғы конустық және цилиндрлік бөліктерінде болат шығаратын тесік ... ... ... ... ... ... ... кең аралықта өзгеруі мүмкін - 0-ден 45° дейін және тесікті ыстықтай жөндеудің ыңғайлылығымен, балқытпа ағысының гидродинамикасына байланысты оның төзімділігімен, болат ... ... ... дәл ... талап ететін төгу процесінде ағыс траекториясының өзгеруімен, металл мен қожды бірлесіп төгу мүмкіндігін болдырмаумен анықталады.
Технологиялық ... ... ... төгу ... ... ... ... біршама тұрақты болуы және төгу уақытын 4-8 мниут аралығында ... етуі ... ... ... ... және оның ... ... тесік арқылы өткеңде отқа төзімділеріге шаю әсерін есепке алып, соңғысын ... ... отқа ... негізінде жасалған арнайы блоктардан салады. Алайда болат шығаратын тесіктің төзімділігі ... ... ... элементгерімен салыстырғанда, әзірше ең төмен болып қалып отыр [1].
20440652476500
1.6-сурет. Шығаратын тесіктің көп ... ... ... ... ұзындығы 1200-1500 мм құрайды және оның шегені тесіктің көлбеу бұрышына байланысты конвертер ... 500-700 мм ара ... ... ... бұл ... ағысының қажетті траекториясын қамтамасыз етеді. Оттекті-конвертерді күрделі жөндеу тәртібі 1.7-суретте берілген.
Әрбір кәсіпорында қолдағы отқа төзімділігі ... ... ... ... ... ... ... шегендеудің өз жүйесі жасалған. Шегендеудің ұтымды қалындығын ... ... ... ... ... жағдайда балқыту процесінің шарттарына байланысты тәжірибелі кампаниялар кезеңінде конвертер шегенінің қызу сипатын анықтайды және ... ... ... ... ... ... кезінде шегеннің жылдам тозатын бөліктерін қалыңдатады.
Оттекті конвертерлер шегенін пайдалану ... ... оның ... ... ... бөлігінің шегені және әсіресе қож белдеуі деп аталатын ауданы аса қиын жағдайларда болады. Бұл ауданда шегендеу оттек ... ... ... әсер ... ... ... ... байланысады.
1676409207500
1-шегенді бұзу; 2-түбін бөлшектеу; 3-корпустың түп бөлігін шегендеу; 4-конвертор барабанын ... ... 5- ... конусты шегендеу; 6- түбін жинақтау
1.7-сурет. Конвертерді қайта шегендеу процесінің жалпы сұлбасы
Шегендеудің нағыз қызуын талдау оның аса қатты тозған ... ... ... ... ... берілген деректерден көріп отыргандай, шегендеу қож белдеуі аймағында аса ... ... ... бір мезгілде жемірлі қождың, жоғары температуралардың әсер етуі және балқытпаның қарқынды айналымы себеп болады. Бұл аймақтың ... ... ... ... және ... ... тиеу ... шегеннің аса қатты тозуға ұшырағанын атап кету керек.
Жұмыстық көлемнің барлық бетінде шегеннің тозу қарқындылығына балқытпаны шығару процесінде түзілетін қож ... үлкн әсер ... ... бетінде қатып қалған қож қабығының болуы темір мен кремний оксидтерінің жоғары концентрациялы мөлшері бар аса жемірлі алғашқы ... ... ... ... ... туғызады.
29292551187450044069011747500
1.8-сурет. Дифференциацияланған шеген құрылғысы (штрих сызықпен тозу топографиясы көрсетілген)
Конвертердің ... ... ... ... ... шағын көлемі балқытпа деңгейінен жоғары орналасқан шегеннің едәуір бөлігінің ... ... соң ... төгу процесінде қожбен түйіспеуіне және қож гарнисажының ... ... ... ... басында бұл бөліктерде шегеннің тозуы аса қарқынды жүреді.
Шихтаны тиеу жағынан шегеннің жоғары тозуы шегеннің өзінің де, металл сынығын үю ... қож ... ... ... ... Конвертер шегенінің және әсіресе түбінің төменгі бөлігі аз дәрежеде тозады, себебі үрлеу процесінде қожбен түйіспейді, ал металдың отқа ... ... әсер етуі ... ... едәуір аз [6].
Әдетте шегеннің төзімділігі бір күрделі жөндеуден екіншіге дейін балқыту санымен өлшенеді. Шегеннің ... ... ... ... оның ... жоғары температураларға дейін қыздырылған, ұнтақ тәрізді периклазды отқа төзімділерді салу болып табылады. Мұндай жөндеу тәсілі алаумен ... деп ... және ... ... ... жүзеге асырылады. Бетті күйелі торкреттеусіз жұмыс істегенде шегеннің төзімділігі 1000-ға ... ... ... ... ... торкреттеу жағдайы шегеннің төзімділігі бірнеше есе артады. Конвертерлерді шегендеу үшін пайдаланылатын, жоғары сапалы отқа төзімділердің құны ... ... отқа ... ... ... ... беретін жаңа технологиялар үздіксіз сыналады.
Торкреттеуден басқа қожды оттекті конвертерде ... ... ... ... ... қожды шегеннің бетінде үрлеу мақсатында конвертердің жоғары ... ... ... ... ... ... үрлеуді көздейді. Қож отқа төзімдіні жауып, салқындатылады, қатады және шегеннің жұмыс қабаты үшін ... ... ... ... ... ... құрайды. Қатып қалған қож кабаты отқа төзімділердің тозу жылдамдығының азаюына, агрегаттың пайдаланылу төзімділігінің жоғарылауына және ... ... ... ... ... 30-40 ... ... шегендеудің қол жеткен төзімділігі - бұл 4-6 ай үздіксіз жұмыс, яғни ол уақыт ішінде нұсқау бойынша конвертер ... ... ... және т.с.с. ревизия жасау қажет болатын кезең. Қазіргі уақытта конвертерді иегендеу үшін біршама арзан және айтарлықтай төзімді ... және ... отқа ... аса көп ... Отқа ... ... кезінде қосылатын шайыр (7-8 %) көміртекті біріктірме ... ... ... кезінде), оның арқасында олар жоғары беріктікті ... ... ... біріктірме доломит пен магнезит түйіршіктерінде қорғаныш жамылғы рөлін атқарады және отқа ... ... ... ... Отқа ... ... ... түзілетін кокс қабықшаларын (кокс қаңқасын) белгілі шамада отқа төзімділердің физика-химиялық және пайдаланылушылық қасиеттері аныктайды [6].
Конвертерлі пайлаланылуға енгізудің алдында шеген ... ... ... ... ... ... болдырмау үшін, отқа төзімді материалдың әрбір құрамы үшін қыздыру мен күйдірудің оңтайлы режимі анықталады. Отқа ... ... ... туралы мәселе болжаулы техника-экономикалық көрсеткіштерді алуды ескеру арқылы шешіледі. Әдетте шегенді кірпіштерден жасайды, алайда бірқатар ... отқа ... ... ірі ... ... ... көреді. Сондай-ақ, толтырмалы және шегендерді жасауға болады.
Шайырлы біріктірмедегі отқа төзімділерді пайдаланғанда тозу процесінде графиттің жұқа қабаттары немесе мұндай отқа ... ... ... ... кокс қабыршақтары маңызды роль атқарады. Бұл қабыршақтар қожбен ... ... және қож ... отқа ... өзара әрекеттесуіне және көшуіне кедергі келтіреді. Төзімділіктің жақсы көрсеткіштері отқа төзімділерді жасау үшін ... ... ... алынған, оны жағу кезінде үлкен кокс қалдығы түзіледі. Әдетте газ атмосферасының сипаты, конвертердің ... ... ... СО көп), ... ... ... ... қуысына ауа түседі де, көміртектің тотығу процесі орын алады: Сқат + О2(ауа) = СОг. Сондықтан ұзақ тоқтатылған ... ... ... ... ... ... ... болады. Кокс қабыршақтарының тотығу процесі қождың темір оксидтерімен өзара әрекеттесуі кезінде орын алуы ... ... ... ... тозу ... ... ол үрлеудің бастапқы кезеңінде (әктас әлі еріп үлгерген жоқ және ... SіO2 мен ҒeО көп) және ... ... ... ... ... жәнс ... тотыққандығы)-максимум.
Төзімділік, саласы жақсы әктасты пайдалану кезінде де (негізгі қож жылдам құрылады) немесе осы мақсатта ... ... ... үрлеу кезінде, сондай-ақ, шойындағы кремиийдің жәнс т.б. мөлшері төмендеген кезде артады.
1.2.2 Оттекті конвертордың үрлеу параметрлері, оттекті үрлеуіш конструкциясы
ОКЦ оттекпен ... ... ... Газ ... ... ... суытылатын фурма арқылы беріледі және оттекпен өңдеоген металдың негізгі реагенті болып ... ... ... ... ... жылу металл ваннасын қыздыруға пайдаланылады.
Оттекті ағымның металда іске асырылуы ... ... ... яғни ... ... ... реакциясы жүреді, жоғары температура зоналары (25000С), металлда суық және ыстық қайта бөлу қабаттары түзіледі. Реакция зоналарының саны оттекті ... ... ... ... Үрлеу уақытында конвертор ваннасында иірім пайда болады, реакция зоналарын құрады:
І-бірінші реакция зонасы, газ ... ... ... онда ... ... тамшылары бар, олардың көпшілігі бірден тотығып кетеді.
Нәтижесінде темір тотығы және шойын құрамындағы негізгі қоспалар осы аймақта тотығады t-25000С, ... шлак ... ... ... ... реакция зонасы, шлак қоспаларының оттекпен тотығуының негізгі орны, бірінші зонада қалыптасқан, FeO. Бұл зона ... ... бір ... ... құрамында СО бар ұсақ көпіршіктерді көп шығарады. Екінші реакция зонасындағы температура 2000-22000С.
Сыртқы ... ... ... және ішкі ... ... ... әсерінен екінші реакция зонасы тұрақты түрде араласады.
Жоғары температура әсерінен және екінші зонадағы қоспалардың төмен болуы ... ... ... металда >=1 болады. Бұл жоғары тотыққан металл ІІІ зонада пайда болады.
ІІІ-үшінші реакциялық зона (ваннаның негізгі көлемі), төменгі температураға және ... ие. ... ... оттектің балқуы жүзден бір пайызын құрайды, бұл темір оксиді түрінде оттектің шығынына әкеп соқтырады.
ІV- газшлакметал эмульсионды ... ... ... ... ... Ұсақ газ көпіршіктерінің әсерінен, металл фазасынан түскен, әрқашан көбікті күйде ... ... ... қалыпты жағдай, егер газшлакметал эмульсия ванна үстіндегі ... ... ... бөлігін қамтыса. Эмульсияны мойнына дейін жеткізуге болмайды, өйткені шығарындылар басталады.
Үрлеуіштен, сондай-ақ, резервтік үрлеуіштен және ... мен ... ... ... ... ... ... беруге арналған құрылғылар жиынтығы күрделі кешенді білдіреді. Сонымен қазіргі заманғы үлкен жүкті конвертер үрлеуішінің ... суы және ... бар) ... -1,5 т ... Үрлеуішті көтеруге және жылжытуға арналған жабдықтарды конвертерлердің үстінде арнайы ... ... ... ... ... ... ... қарқындылықты, ұтымды пішінді және ағыстың ұйымдастырылуын қамтамасыз етуі және конструкциясы қарапайым болғанда айтарлықтай жоғары төзімділігі ... ... ... ... беру қарқындылығы 5-6 м3/(т*мин) құрайды, яғни 60 т конверторда 1 минут ішінде 1-1,5 МПа қьсыммен 2100 м3 дейін оттекті береді ... ... ... ... ... және ... ... Оттек конвертерге сумен салқындатылатын үрлеуіштердің көмегімен беріледі. Оттекті үрлеуіш бір-біріне салынған және суды келтіру мен шығару және оттекті беруге арналған ... ... үш ... ... ... ... ... (1.9-сурет).
Жоғарғы бөлігінде құбырлар су мен оттекті келтіретін жеңдерді қосуға арналған келте құбырлармен қамтамасыз етілген. ... ... ... ... бар мыс ... орналасқан. Сыртқы және ішкі құбырлардың әр түрлі кеңеюінен туатын термиялық кернеулерді азайту үшін, олардың жоғарғы бөлігінде-тығыздамалар, ал төменгі бөлігінде ... ... ... ... 1,0-1,2 МПа қысыммен берілетін кәдімгі сумен салқындатады. Сонымен бірге судың қозғалу жылдамдығы 6м/с және шығарылатын ... ... 40 °С ... ... ... ... ... шарттар судың қайнауына және қақтың түзілуне кедергі ... ... ... ... мыс ... қабырғаларының ішкі бетінің температурасы 400-5000С болады.
Су мен оттекті мойынға келтіру тәсілі бойынша үрлеуіштер екі: суды-ортаңғы құбыр ... ал ... ... ... және ... ал ... ... құбыр бойымен келтіретін типке бөлінеді.
Барлық жағдайларда су сыртқы түтік бойымен шығарылады, бұл суық суды ... мыс ... ... ... ... суды ... ... оның жылдамдығын ұлғайту есебінен салқындатқыш әсерді пайдалануға мүмкіндік береді.
Қазіргі уақытта конструкцияның бірінші типі аса көп ... ... оның ... және ... ауыстырып жөндеу кезінде біршама қарапайым. Алайда соплолар санының ұлғаюымен мойынды салқындату шарттары суды орталықтан келтіретін ... ... аса ... ... ... түйіні күрделі температура жағдайларында жұмыс істейтін, соплолары бар сумен салқындатылатын ұштық болып табылады.Ұштықты жасауға арналған ... ... ... мыс атқарады (мыс - жоғары жылу өткізгіштігі болатқа қарағанда 8 есе жоғары аса ... ... ... ... бойынша ұштықтарды пісірме, соғылған және құйма деп ... ... ... конструкциялары аса көп таралған (1.10-сурет), себебі олардың ... ... және мыс аз ... ... ... ... көп санының бар болуы пайдаланылу процесінде жарықшақтардың пайда болуына және олардың істен ... ... ... жэне ... суға ... ... бар соғылған ұштықтардың пісірме жіктерінің саны аз (тәртіп бойынша, сыртқы
16344906096000
1.9-сурет. Конверторға ... ... ... ... сұлбасы
құбырда бір жік), бірақ мыстың көп жұмсалуы кезінде, салқындату шарттары нашар болғанда соплолар мен ... ... ... ... орай ... ... кұйма ұштықтары аса перспективалы болып табылады, өйткені оның барлық параметрлерін мыс аз жұмсалғанда аса дәл ... ... ... Алайда оларды жасау технологиясы күрделі және қысыммен құюға арналған арнайы жабдықты талап етеді.
Үрлеуіштер бір ... ... аз ... ... және көп ... ... ... конвертерлер үшін 4-6 сопло) болуы мүмкін. Соплолардың осьтерін үрлеуіш ... 15-20° ... ... ... конустылығы 8-10°. Соплолардың өлшемі, саны және пішіні келесі сәттерге байланысты болады:
1. ... жеке ... ... ... ... ваннасына мүмкіндігінше көп тереңдеуін қамтамасыз ету қажет (көміртектің тотығу ... және ... ... ... ... Балқытудың жеке кезеңдерінде, қожда әктің еру процесін жеделдету және ... ... бар ... ... қождың түзілуіне қол жеткізу үшін, керісінше, ағыстың ваннаның терең аймақтарына емес, оның бетіне әсер ... ... ету ... ... ... бұзылудан сақтау үшін оттек ағысының ваннаның бетіне әсер етуі металл мен қождың шашырауымен бірге жүрмеуі тиіс ... ... ... ету қажет).
4. Үрлеуіш конструкциясы жасалуда мүмкіндігінше қарапайым және пайдаланылуда сенімді ... ... ... ... ... көрсетілген.
Үрлеуіш конструкциясын таңдау аталған талаптарға байланысты болады. Бір ... екі ... ... немесе балқыту барысында бір үрлеуішгі екіншісіне ауыстыру арқылы ... әр ... екі ... ... ... тәжірибесі, мұндай жұмыс әдісі бақылауды жүргізуді ұйымдастыруды шамадан тыс күрделілендіретінін көрсетті. Екі қабатты үрлеуішпен жұмыс істегенде ... ... ... болады (соплолардың екінші қабаты ваннадан бөлінетін көміртек оксидін толық жағу үшін оттекті ... ... ... ... ... ... деп атайды.
17894305334000
1-3-болат түтіктер; 4-сопло коллектор; 5-сопло; 6-суды үлестіргіш; 7-үрлеуіш мойынының бүйір жағы
1.10-сурет. Төрт ... ... ... ... ... көміртек оксидінің бір бөлігін толық жандыру есебінен конвертердің жылулық жұмысын жақсарту қажеттілігі екі ... ... ... әкелді. Мұндай конструкциялардың өзгеше ерекшелігі негізгіден жоғары орналасқан ... ... ... ... табылады. Қосымша соплолардың вертикаль оське үлкен көлбеу бұрышы болады және үрлеуіштің мойынында да, соңдай-ақ, одан ... ара ... да ... ... ... ... реттеу мүмкіндігі мақсатында оны қосымша контурға береді. Пайдаланылу ... ... екі ... ... ... мақсатқа анағұрлым сәйкес болады.
Соплолардың екінші қатарына толық жану үшін жұмсалатын оттектің шығыны ... ... ... оттек шығынының 20-25% құрайды. Екінші қатардағы-диаметрі 8-10 мм цилиндрлік соплолар вертикальға 30-45° бұрышпен орналасқан. Соплолардың екінші қабатының ... ... ... қатысты орналасу деңгейі нақты шарттарға байланысты және ... мм кең ... ... ... ... ... ... инертті газдар түбі арқылы берілгенде аралас үрлеудің әр түрлі нұсқалары үшін мақсатқа сәйкес болады ... ... ... ... материалдары
Оттекті-конверторда негізгі шихта материалдары сұйық шойын, болат ... қож ... ... плавликалық шпат және т.б.), қышқылсыздандыру мен легірлеуге арналған ферроқорытпалар. ... ... газ ... ... кең ... ... шойын
Әр түрлі өндірістегі шойын құрамы мына аралықтарда ... 4,0-4,8 С; 0,1-2,6 Mn; 0,3-2,0 Si; ... S; 0,3 P. ... практика дәлелдеді, шойын құрамы кейбір жағдайларда төмендету керек.
Мысалы, кремний мөлшері тым көп болған жағдайда SiO2 түзілетін әктас шығыны мен конвертордағы қож ... ... ... ол ... ... әкеп соқтырады; сонымен бірге футерлеудің беріктігі төмендейді. Ал өте ... ... ... (0,3) ... ... төмендетеді. Оның жоғарғы мөлшердегі кремнийдің оң жағы тотығуына жылу мөлшері артады; бұл болат сынықтарының шығынын арттырады. Кремниймен ... ... ... ... ... 0,6-0,9 ... пайдаланады.
Көптеген жылдар бойы шойындағы марганец құрамы 0,7-1,1 болатын марганецті тиімді деп пайдаланып келді. Бірінші қождағы MnO әктасты тездететін ... ... ... мөлшері қож түзуді баяулатады. Бірақ конверторлық балқытуда ... көп ... MnO ... ... және ол қайтымсыз процесс.
Шойын құрамындағы фосфор мөлшері 0,2-0,3 аспауы қажет; себебі, форфор мөлшері көп ... ... оған ... кезінде қожды аралық төгу және жаңадан енгізу бұл конвертор ... ... ... ... үшін ... ... 0,035-дан аспауы керек, ал қатардағы болат үшін-0,05. Si-кремнийдің тотығуы кезінде түзілетін SiО2 жылу бөлінуінің арқасында әктастың қожда еру процесін және ... ... қож ... ... ... Бөлінетін жылу металл сынығын кыздыруға жұмсалады [6].
Әдетте шойын температурасы 1300-1450℃. Шойынға төмен температураны қолдану, оның суықтай үрленуіне және қож ... ... әкеп ... ... ... ... байланысты қайта балқытылатын шойынның химиялық құрамын түзету үшін сұйық шойынды домнадан тыс өңдеуді (домна цехынан болат балқыту цехынан ... ... ... ... тыс ... ... әрбір нақты жағдайда берілген болат цехы үшін талап етілетін құрамды қамтамасыз етеді.
Шойынды домнадан тыс (пештен тыс) ... ... оны ... және ... ... ... сынықтары
Болат сынықтары конверторлық балқытуда суытқыш болып табылады, болат құнын төмендете отырып, оның шығынының өсуі шойынды үнемдейді. ... ... ... балқу процестерінде фосфор, кремний, түсті металдардың қоспасы және тоттың жоғары мөлшері болмауын талап етіледі. Болат сынықтарының ... ... ... ... м, ... ... ... қож түзуші материалдар-әктас, плавликалық шпат, кейде қож түзушілер мен суытқыштар ретінте боксит, темір рудасы, агломерат қолданылады.
Әктас және ... 92 CaO, 2 SiO2 және

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 80 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Конвертерлік болат өндіру тәсілі. Оқу құралы155 бет
Конвертермен болат балқыту технологиясы20 бет
Күн жүйесі эволюциясы3 бет
Табиғи газдың жануы5 бет
Металл нанобөлшектерін жалында алу және оларды жарылғыш зат құрамында қолдану26 бет
Оттегінің жалпы сипаттамасы10 бет
Су мен минералды тұздардың қозғалуы5 бет
Тұз қышқылының тұздары12 бет
Конвертор22 бет
Оттектің улы түрі. Антиоксидатты қорғау жүйесі.7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь