Этнопедагогикалық зерттеу өдістері


Этнопедагогиканың зертгеу өдістері жәиі сөз болган жекелеген авторлар /Н.Я.Ханбиков, Ш.А.Шоров, А.Мирзоев т.б/ енбектерінде әдет - ғұрыптар мен дөстүрлер халықгық сенімдер, ойындар мен ойыншықтар жоніндегі этнографиялық материалдардың халықтық тәлім – тәрбие мазмұнын ашып көрсетудегі маңыздылығы атап көрсетіледі. Зор тәрбиелік ықпалға ие, озіндік салт-дәстүрі бар балалар ортасының этнопедагогикалық зерттеу обьеқтісі ретіңце қарастырылуы /М.И.Стельмахович, И.С.Кон/ аса қүптарлық жайлар.
Әлеуметтік жүйенің көпшілікке ортақ түрі отбасынан басталады. Халықшң күнделікті тыныс-тіршілігімен тығыз байланыста дамыған дөстүрлі төрбиенің күрамдас бөлігі отбасы тәрбиесі төжірибесі, халық үғымындағы төрбие жөніндегі түсініктер, тарих елегінен өтіп калыптасқан тәрбие принцптері, әдіс-төсілдерінің мәнін ашып көрсету, оның бүгінгі төрбие ісінде колдану жолдарын қарастыру – этнопедагогика ғылымының өзекті проблемалары. Нақты өмір сүру жағдайыңдағы /өлеуметтік, экономикалық,, мөдени, табиғи және т .6./ белгілі бір этносқа тән рухани өлшемдердің /яғни, әдет пен құлық, әлеуметтік орта қүбылыстарына сезімдік қатынас, сезімдер, құндылық бағдар, салт-дәстүр, қажеттілік, талғам т.б./ жеке тұлғаның өзіндік айқындалу қабілетіне ыкпал ететін басты факторлар екендігі даусыз. Осыған орай түрлі тарихи кезеңдердегі төрбие сипатын тану, халық педагогикасын тәрбие мен тәлім мәселелері қатар көрініс табатын біртұтас процесс ретінде түсіну этнопедагогиканың теориялық мәселелерін қарастыруда қажетгі шарттардың бірі болмақ.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Этнопедагогикалық зерттеу өдістері. Өзге ғылым
салаларымен байланысы

Этнопедагогиканың зертгеу өдістері жәиі сөз болган жекелеген авторлар
Н.Я.Ханбиков, Ш.А.Шоров, А.Мирзоев т.б енбектерінде әдет - ғұрыптар мен
дөстүрлер халықгық сенімдер, ойындар мен ойыншықтар жоніндегі этнографиялық
материалдардың халықтық тәлім – тәрбие мазмұнын ашып көрсетудегі
маңыздылығы атап көрсетіледі. Зор тәрбиелік ықпалға ие, озіндік салт-
дәстүрі бар балалар ортасының этнопедагогикалық зерттеу обьеқтісі ретіңце
қарастырылуы М.И.Стельмахович, И.С.Кон аса қүптарлық жайлар.
Әлеуметтік жүйенің көпшілікке ортақ түрі отбасынан басталады. Халықшң
күнделікті тыныс-тіршілігімен тығыз байланыста дамыған дөстүрлі төрбиенің
күрамдас бөлігі отбасы тәрбиесі төжірибесі, халық үғымындағы төрбие
жөніндегі түсініктер, тарих елегінен өтіп калыптасқан тәрбие принцптері,
әдіс-төсілдерінің мәнін ашып көрсету, оның бүгінгі төрбие ісінде колдану
жолдарын қарастыру – этнопедагогика ғылымының өзекті проблемалары. Нақты
өмір сүру жағдайыңдағы өлеуметтік, экономикалық,, мөдени, табиғи және т
.6. белгілі бір этносқа тән рухани өлшемдердің яғни, әдет пен құлық,
әлеуметтік орта қүбылыстарына сезімдік қатынас, сезімдер, құндылық бағдар,
салт-дәстүр, қажеттілік, талғам т.б. жеке тұлғаның өзіндік айқындалу
қабілетіне ыкпал ететін басты факторлар екендігі даусыз. Осыған орай түрлі
тарихи кезеңдердегі төрбие сипатын тану, халық педагогикасын тәрбие мен
тәлім мәселелері қатар көрініс табатын біртұтас процесс ретінде түсіну
этнопедагогиканың теориялық мәселелерін қарастыруда қажетгі шарттардың бірі
болмақ
Этнопедагогикада кең теориялық қорытындылауды талап ететін
проблемалармен қатар, фактілік материалдар жинақтау, терендеп зерттеу мен
тадцауды қажет ететін жекелеген мәселелер де аз емес. Оның аддында шешілуі
ең алдымен педагогика мен этнографияға мәнді жәрдемін тигізетін өзекті
міндеттер түр. Бүларды төмендегідей такырьштармен белгілеуге болады:
мақалдар мен мәтелдер және олардың жас ұрпаққа адамгершілік төжірибесі
берілісін қамтамасыз етудегі ролі;
жұмбақтар ақыл-ой тәрбиесі қүралы ретінде;
халық ертегілері халықтың педагогикалық кемеңгерлігінің жарқын
талпыныстары ретінде;
халық әндері және олардың балалар мен жастарға эстетикалық төрбие
берудегі ролі;
балалар мен жастар ортасы, оның педагогикалық қызметтері;
дүние жүзі халықтарының бесік жырлары ана поэзиясының,
ана мектебінің жөне педагогиканың көрнекті жетістіктері ретіңде
халықгық педагогика жегістіктерін казіргі төрбиеде қолданудың мақсатқа
сөйкестілігі жөніндегі түжырымдармен келіскенмен, кәсіби педагогикаға
бағытталғандыққа қатысты халықтық педагогика ролі байқарлықтай төмендеп,
оның қолданыс аясы тарылуы өбден занды сияқты деген пікірлермен келісу
қиын. Мұңдай пікірлердің кдтелігі, ең алдымен халық даналыгының ешуақытта
ескірмейтіндігімен анықталады.
Адамзат ғасырлар бойы жүзеге асыру үшін күрескен халық педагогикасы
идеялары езінің толық іске қосылу мүмкіндігін дәл осы Кдзақстан
Республикасы өзін демократиялық мемлекет ретінде орнықгырып жатқан бетбұрыс
кезең жағдайында алуы қажет. Екіншіден, ғылыми жөне халықгық педагогиканы
карсы қоймау, ал салыстыру қажет, ол - ғылыми білімдер түрғысынан
педагогиканың халықтыган анықтап ашып керсету мүмкіндігін береді. Және,
керісінше, балаларды халықгық тәрбиелеудің бұқаралық тәжірибесінің
жәрдемімен ғылыми педагогикалык теориялардың өмірге икемділігін тексеру де
маңызды.
Этнопедагогака дамуының негізгі тенденцияларын мазмүндауда мүндай
түжырымдама аса келешекті болып табылады. Диалектикалық ілшге сүйене отыра
этнопедагогика ұдайы мұрагер болу, жаңару жөне жаңаны тудыру процесінде
өмір сүретін қозғалысты жүйе деп әбден қарастыруға болады. Мүнымен
байланысты этнопедагогикада жаңа қүбылыстардың пайда болуы және алға басуы;
XX гасырдың басыиа дейінгі және одан кейінгі кезеңдерді этностық
педагогиканың даму тенденцияларын ашып керсетуге елеулі орын берілуі қажет.
Этностық педагогиканың кеңес өкіметінен кейінгі кезеңі бір мағыналы емес,
оның жағымды ілгерілеулерімен қатар, халық педагогикасының әрекет ету
аймағы тарылган жәңе сонысымен этностық педагогика бастауларын қиратқан
жэне бүліншілікке ұшыратқан беттері бар. Қоғам оміріндегі өзгерістердің
этнопедагогакаға ықпалы көп қырлы және бірқатар елшемдер бойынша бейнеледі:

біріншіден, жүзеге асырыдып жатқан демократияландыру педагогикалық
шығармашылық үшін кең жол ашады; ұлттық педагогикалық мәдениеттің дамуына
күш-қуат беретін жағдай қалыптастырады.
Екіншіден, өлеуметтік өділеттілікті қалпына келтіру; адамгершілікті
кдйта жаңарту, алдау, зорлық-зомбылық, екі жақты ойлауды жою адамға
халықтық моральмен үндес және оңда этнопедагогикамен қалыптасқанды емірде
қолдану мүмкіңдігін береді.
Этнопедагогика білімдерін қолдану рухсыздыққа, ұлттық ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Этнопедагогикалық білімдер
Этнопедагогикалық түсiнiктерге анықтамалар
Этнопедагогикалық зерттеу әдістері және өзге ғылым салаларымен байланысы
Этнопедагогикалық білім беру тұжырымдамасы
Адамзат дамуының тарихындағы этнопедагогикалық идеялар
Суды зерттеу
Болашақ мұғалімдердің этнопедагогикалық мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық негіздері
Болашақ бастауыш сынып мүғалімдерін этнопедагогикалық дайындау жүйесі
Бастауыш сынып оқушыларының тілін дамытуда этнопедагогикалық материалдарды пайдалану
Жоғары оқу орнында болашақ география мұғалімдерін этнопедагогикалық даярлауды жетілдіру
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь