World Wide Web


World Wide Web – Бүгінгіні күні әр түрлі ақпараттар миллиондаған сайттардан тұратын компьютерлік желі. Қолданушылар бұл ақпаратқа WWW технологиясын қолдану арқылы мүмкіндік алады. WWW навигациясы үшін WWW шексіз кеңістігінде саяхатын жеңілдететін арнайы программалар Web броузерлер қолданылады. Барлық ақпарат WWW сайттарының негізгі элементі болып келетін Web беті ретінде бейнеленеді.
Web-беттер мультимедия технологиясын қолдап, өзінде әр түрлі ақпараттар түрін біріктіреді. Олар: мәтін, графика, дыбыс, анимация және бейне. Көп жағдайда сол немесе басқа Web-беттердің желідегі жетістігі саналы және әдемі жасалуына байланысты.
Қолданушылар стильді безендендірілген, анимация және графикамен тым қамтылмаған, тез жүктелетін Web-броузер терезесінде дұрыс бейнеленетін Web беттерін қолдану ұнамды.
1. “Интернет программирование” Шапошников, Киев, 2000ж
2. “Active-X” Том Армстронг, Киев, 1998ж
3. “Самоучитель HTML” А.Гончарев, Питер, Санкт-Петербург, 1998ж
4. “Полное руководство по HTML” В.Квучук, Моква, 1998ж
5. “100 000 рефератов” CD.
6. Матросов А.В., Сергеев А.О., Чаунин М.П. HTML 4.0 – СПБ.: БХВ – Петербург, 2001г.
7. Использование HTML 4.0: Пер. с англ. – 3-е изд./Луиза Паттерсон, Сью Шарльворс, Джюди Корнелиус и др.: Уч. Пос. – М.: Издательский дом “Вильямс”; 1994г.
8. Балапанов Е.Қ., Бөрібаев Б., Дузбаева Р.М., Матрбек Ғ.Б; Интернетке кіріспе: “Бүкілдүниежүзілік өрмек”; әдістемелік құрал. – Алматы: ЖТИ, 2003ж.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 8 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Кіріспе

World Wide Web – Бүгінгіні күні әр түрлі ақпараттар миллиондаған
сайттардан тұратын компьютерлік желі. Қолданушылар бұл ақпаратқа WWW
технологиясын қолдану арқылы мүмкіндік алады. WWW навигациясы үшін WWW
шексіз кеңістігінде саяхатын жеңілдететін арнайы программалар Web
броузерлер қолданылады. Барлық ақпарат WWW сайттарының негізгі элементі
болып келетін Web беті ретінде бейнеленеді.
Web-беттер мультимедия технологиясын қолдап, өзінде әр түрлі ақпараттар
түрін біріктіреді. Олар: мәтін, графика, дыбыс, анимация және бейне. Көп
жағдайда сол немесе басқа Web-беттердің желідегі жетістігі саналы және
әдемі жасалуына байланысты.
Қолданушылар стильді безендендірілген, анимация және графикамен тым
қамтылмаған, тез жүктелетін Web-броузер терезесінде дұрыс бейнеленетін Web
беттерін қолдану ұнамды.
Web-бетті құру оңай емес, бірақ әр бір адам өзін дизайнер рөліне
қойғысы келетін шығар. Мен де бұл жағдайдан тыс қалмадым, сондықтан
өзімнің курстық жұмысым үшін осы тақырыпты таңдап алдым.
Өзімнің курстық жұмысымда Web-бетті құру үшін не білу және істей алу
қажет екендігін, оны құру үшін қандай программаларды қамтамсыз ету және Web-
бетті қалай тиімді қолдануды мүмкіндігінше түсінуге тырыстым.
Сондай-ақ бұл жұмыста WWW ортақ қабылдаған стандарт болып келетін Web-
бетті программалау тілінің негізі – HTML-ды қарастырдым. Бұл бізге Web
құрылымымен және оны дұрыс безендіру тәсілдерімен танысуға мүмкіндік
береді.

World Wide Web

Internet-тіњ таралуы

Internet – б±л ењ ‰лкен єлемдік компьютерлік ж‰йе. Ќазір Internet 50
–ден астам елдерде жуыќтап 150 млн. ќолданушылары бар. WWW-ѓа негізінен
Internet арќылы ќол жеткізуге(доступен) болады, біраќ WWW жєне Internet бір
маѓынаны білдірмейді. WWW-ді ішкі мазм±нѓа келтіруге болады, яѓни б±л
ќандайда бір білімніњ абстракттік єлемі, ал Internet глобальді ж‰йеніњ
сыртќы жаѓы болып келеді.

WWW концепциясы
Сонымен World Wide Web немесе ќарапайым тілмен айтќанда WWW, Web ,
немесе одан да оњай 3W деген не? WWW-б±л гипермєтінде негізделген, кењ
таралѓан мультимедияныњ аќпараттыќ ж‰йесі. Енді осы аныќтаманы рет-ретімен
ќарастырайыќ.
Кењ таралѓан аќпараттыќ ж‰йе: аќпарат WWW сервер (server) деп аталатын
керемет ‰лкен жиында саќталады, яѓни арнайы прогаммамен ќамтылѓан жєне
Internet желісіне біріктірілген компьютерге орналастырылады. Желіге
ќосылуѓа м‰мкіндігі бар ќолданушылар осы аќпаратты клиент- программалары
жєне WWW-ќ±жат ќарастыру прграммалары кµмегімен алады. Сонымен ќатар ќарау
программасы компьютерлік желі бойынша ќажетті ќ±жаттар бар файлды саќтайтын
серверге с±раныс жібереді. С±руѓа жауап ретінде сервер ќарау
программасына осы ќажетті файлды немесе егер файл белгілі бір себептермен
асќаќ болса, ќабыл алмаѓаны жайында хабар жібереді. Клиент-сервер ќарым-
ќатынасы белгілі бір ережелер бойынша немесе, басќаша айтќанда, хаттама
арќылы ж‰ргізіледі. WWW-да ќабылданѓан хаттама HyperText Transfer Protocol
деп аталады, ќысќартќанда HTTP.
Мультимедиа - мєтінді ѓана емес, сонымен ќатар екі жєне ‰ш µлшемді
графикада бейне жєне дыбысты µзіне ќосатын аќпарат.
Сонымен, Web-бетте стильденген немесе форматталѓан мєтін Internet-тің
єрт‰рлі ќорымен, графика жєне гипербайланыс болуы м‰мкін. Осы барлыќ
м‰мкіндіктерді іске асыру ‰шін HyperText Markup Language аталатын арнайы
тіл жасалды.

HTML-тілінің көмегімен Web-бетті қалыптастыру

1. Web – беттерін ќ±ру ‰шін арналѓан ќ±рал жабдыќтар

HTML-редакторы
Web – беттерін ќ±ру ‰шін єркім µзіне ыњѓайлы ќ±рал жабдыќ тањдайды, ол
DreamWeaver,Allaire HomeSite,1st Page 20000. Ал кейбіреуі жєй мєтіндік
редактормен, мысалы блокнот (NotePad) ќолданылады.
Мєтіндік редакторды кµлемі кішкентай беттерді ќ±ру ‰шін ќолданылады,
µйткені оныњ теріс жаќтары бар: проектілер ±сталмайды, “подсветка. . .”
мєтіні жоќ, ж±мыс істеу ќолайсыз.
MS Front Page басты кемшілігі, ол HTML кодын ‰лкен кµлемде ќабылдайды
(ќажетсіз заттар кµп), сондыќтан бет кµлемі µте ‰лкен болады. Ол загрузка
ж±мысына кедергі келтіреді. Сонымен ќатар Web-бетіндегі ж±мыс б±л
редакторда бір бµлек, ал броузер терезесінде м‰лдем басќа (б±л єсіресе
Netscape Navigator-ға тиісті) . Беттер бірт‰рлі ќисыќ болады, сондыќтан Web-
бетін ќ±ру ‰шін тµменде берілген пакеттерді ќолдану керек.
Ењ алдымен Macromedia DreamWeaver-дан бастайыќ. Macromedia компаниясы
веб-сайтын ќ±руѓа арналѓан программалар ќ±рудан ењ алдаѓы компания болып
саналады.
HTML-редактордың соңғы версиясы - DreamWeaver 3 компаниясы, бұл WYSIWYG-
редактор катигорясына жатады және бұл пакеттің көп қолайлы жақтары бар:
ыңғайлы интерфейс, функцияны түзету және ShockWave технологиялы, FTP арқылы
файлды еңгізу, SSI ұстау жіне т.б. Бұл программамен жұмыс істеу ұшін HTML
білу қажет емес.
Бірақ DreamWeaver 3 бірнеше қадамға WYSIWYG технологиясын қолданатын
басқа редакторлардан алда. Web-бетті құру кезінде біртекті жұмыстан
арылтады, ол “командаларды ретпен жазу” опциясы арқылы жұмыс істейді.
Келесі редактор HomeSite 4 бетті қолдан жасау үшін, яғни HTML
білетіндерге арналған. Сіз HTML кодын толық басқаруға мүмкіндік аласыз,
сонымен бірге өзіңіздің беттеріңізді атақты үш броузердің (MSIE,NN,OPERA)
біреуі арқылы оптимизациялауға мүмкіндік береді.
HomeSite басты екі режимнен тұрады: Edit және Design. Design режимі
WYSIWYG редакторы сияқты HTML кодын беретін, сонымен қатар бөтен HTML кодын
іске қосқанда, HomeSite барлығын өзіне көшіріп алады. Edit режимі толығымен
бетті басқаруға мүмкіндік береді.
HomeSite-тың тағы бір ерекшелігі – ол оның DreamWeaver–мен “жапсыруы”.

HTML редакторының соңғы редакторы болып EVR Soft 1st Page 2000 v2
табылады.

2. Гипермәтіндік белгілеу принциптері. Құжаттар құрылымы

HTML-құжатарында белгіліеу модельдерінің негізі ретінде тэгтер моделі
қабылдалынған. Тэгтер моделі құжатты контейнерлер ретінде түсіндіріледі,
мұндағы контейнерлер дің әр қайсысы тэгтермен басталып, тэгтермен
аяқталады. Яғни HTML құжаты кәдігімгі ASCII- файлға HTML басқару кодтары
(тэгтері) қосылған файл болып табылады.
HTML-құжатының тэгтері көбінесе қолдануға және түсінуге жеңіл. Себебі
олар ағылшын тілінің көпқолданбалы сөздерінен түсінікті түрде қысқартылып
және белгіленіп алынған. HTML-тэгі өзінің атынан, міндетті және міндетті
емес атрибуттардан тұрады. Тэг мәтіні бұрышты жақшалармен қоршалады. Мысал
ретінде қарапайым варианттардың бірі: HEAD немесе i. Тэгтердің
күрделілігі олардың атрибуттарында болып табылады. Мұндағы атрибуттар
тэгтердің функцияларын өзгерту үшін қолданылады (көлемін, ұзындығын, түрін
және т.б.).
Тэгтер атрибуттары оның атынан кейін жазылады және бір-бірінен бір немесе
бірнеше табуляция, пробел немесе жол басына қайтару символдары арқылы
ажыратылады. HTML тілінде тэгтер атрибуттарын кезекпен жазуды керек
етпейді. Атрибуттың мәні атрибут атынан соң жазылатын теңдік белгісінен
кейін жазылады. Егер атрибут мәні бір сөз немесе сан болып келетін болса,
онда оны ешбір қосымша белгілеусіз теңдік белгісінен кейін жаза беруге
болады. Басқа жағдайларда атрибут мәндерін бірлік немесе екілік
тырнақшаларға алып жазу керек, әсіресе егер олар пробел арқылы бөлінген
бірнеше сөз болса. Атрибут мәнінің ұзындығы 1024 символға дейін рұқсат
етілген. Мысалға, әсіресе HREF атрибутының мәні ретінде басқа құжаттардың
адресін (URL) көрсеткенде керекті регистрді қолдану маңызды болып табылады.
Көп жағдайларда HTML тэгтері бастапқы және ақырлы компоненттерден тұрады
және олардың арасына мәтін және басқа да құжат элементтері орналасады.
Жабушы тэгтің аты бастапқы тэгтің атына сәйкес болып келеді, бірақ жабушы
тэгтің атының алдына көлденең сызықша () қойылады. Мысалы, шрифт түрі i-
курсив тэгі үшін жабушы сыңары i түрінде болады. Жабушы тэгтер үшін
атрибуттар ешқашанда қойылмайды, қойылса да ол атрибут қабылданбайды. Мәні
бойынша тэгтер әмбебап программалау тілдерінің “begin \ end” белгілеулеріне
түсінігі бойынша өте ұқсас болып келеді. Тэгтер құжаттың мәтіндік
интерпритациялау шартының әрекет ету ауданын анықтайды.
Ішкі тэгтерді қолданғанда құжатта ерекше ұқыптылықты сақтау керек. Ішкі
тэгтерді соңғысынан бастап ьастапқысына қарай жауып шығу керек. Кейбір HTML
тэгінің жабушы тэгтері болмайды, өйткені олар автономды элементтер болып
табылады. Мысалы, бейнелер тэгі IMG жабушы компонентті қажет етпейді.
Автономды тэгтерге тағы да BR- жолдарды айыру, HR-көлденең сызық және
көрсетілетін нәтижеге әсер етпейтін, тек қана құжат туралы ақпараттар
сақтайтын META және BASE сияқты тэгтер жатады.
Кейбір жағдайларда жабушы тэгтердіжазбаса да болады. Көптеген браузерлер
құжат мәтінін өңдегенде бастапқы тэгті алдыңғы тэгтің жабушы тэгі ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
World wide web технологиясы
World Wide Web (WWW, YWeb)
World Wide Web және HTML
World Wіde Web туралы ақпарат
Internet ұғымы.World wide web
Internet ұғымы. World wide web
Іnternet және World Wіde Web (WWW)
WORLD WIDE WEB және HTML тілі туралы
WORLD WIDE WEB және HTML тілі
Word Wide Web (WWW) Веб-бет
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь