Жастар қозғалысының даму жолдары және мақсаты


Жастар қозғалысының әр түрлі тарихи кезендердегі даму жолдарына және оның мақсатына түсіну үшін кейбір ғылымы мағлүматтарды еске түсіріп, сөз етсек артық болмайды.
XX ғасырдың басталу кезеңінде балалардың жеке жасөс-пірімдердің скауттық үйымдары пайда болды. Бүл үйымдардың негізгі идеяларын жасаған ағылшың полковнигі Р. Баден Поуэл (1857-1941), Оның идеялары 1897 жылы баспадан шыққак "Инструкция для скаутов" атты кітапта толық жаралайды.
Скаутизм (англия тілінде scot — барлаушы деген мағынаны білдіреді) - бүл көп таралған мектептен тыс тәрбие жуйесі балалардың және жасоспірімдердің скауттық үйымдарның негізгі іс-әрекеттері. Скаутизмнің негізгі мақсаты — жас жеткіншектерді буржуазия қоғамның идеяларына берілгепдік рухында тәрбиелеу.
1921 жылы скауттар үйымдары Үлыбританиада, Германияда, Италияда, Францияда, Индияда тағы да басқа елдерде де еркендей бастады.

Пән: Жалпы тарих
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
1. Жастар қозғалысының даму жолдары және мақсаты
Жастар қозғалысының әр түрлі тарихи кезендердегі даму жолдарына және оның
мақсатына түсіну үшін кейбір ғылымы мағлүматтарды еске түсіріп, сөз етсек
артық болмайды.
XX ғасырдың басталу кезеңінде балалардың жеке жасөс-пірімдердің скауттық
үйымдары пайда болды. Бүл үйымдардың негізгі идеяларын жасаған ағылшың
полковнигі Р. Баден Поуэл (1857-1941), Оның идеялары 1897 жылы баспадан
шыққак "Инструкция для скаутов" атты кітапта толық жаралайды.
Скаутизм (англия тілінде scot — барлаушы деген мағынаны білдіреді) - бүл
көп таралған мектептен тыс тәрбие жуйесі балалардың және жасоспірімдердің
скауттық үйымдарның негізгі іс-әрекеттері. Скаутизмнің негізгі мақсаты —
жас жеткіншектерді буржуазия қоғамның идеяларына берілгепдік рухында
тәрбиелеу.
1921 жылы скауттар үйымдары Үлыбританиада, Германияда, Италияда, Францияда,
Индияда тағы да басқа елдерде де еркендей бастады. 1972 жылы скауттар
үйымдарм 106 мемлекеттерде жастар арасында жүмыс істеді.Ресейде скауттардың
отрядтары алғашқы рет 1909 жылы Патша селосында (қазіргі Пушкин қаласы)
үйымдастырылды. 1914 жылы екінші Николайдың указы бойынша "Русский скаут"
қоғамы күрылды. Бүл қогамның негізгі мақсаты - жастарды үлы держазалық
шовинизм және монархиялық қүрылысқа берілгендік рухында тәрбиелсу болады.
1917 жыды Ресейде 50 мың скауттар болды. 1918-20 - жылдары комсомолдардың
2,3 және 4-ші съездерінің шешімдері бойынша скауттар топтары таратылды.
Олардың орнына жаңа біпалар үйымдары қүрылды. Скауттар үйымдарының тәрібие
жүйесімдегі негізгі мақсаты мен принциптері теріске шыгарылды. Бірақ,
скаугтар жүмыстарының кейбір формаларын (ойын, спорт, туриім, техника, өзін-
өзі жүмыс істеу дағдыларына үйрету, жиын, жорық, саяхат т.б.) коммунистік
жастар үйымдарының практикасында балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес
қолданудың орынды екені керсетілсді. Өйткені, скауттар қозғалысы әр түрлі
іс-әрекеттерін барлау, іздену және зерттеу арқылы тани білуге, оларды
өмірде қолдана білуге уйретеді, тәрбиелейді.
1920-30 жылдарда бүрынғы КСРО-да және кейбір басқа мемлекеттерде
жасоспірімдер мен балалардың коммунистік үйымдарының осуі бүрынғы
социалметік елдерде пионерлер мен балалардың демократиялық үйымдарының
шығуы және Азияда, Африкада, Латын Америкасында балалар мен жастардың
демократиялық қозғалысы скауттар уйымдарының ықпалының томендеуіне әсер
етті. Өйткені, скауттардың Заңы, ант, үраны буржуазиялық моральді бейнелнп
келді. Демек, скауттар мүшелерінен өз басшыларына, ата-аналарға, мемлекетке
бағынуды, ырқына көнуді, бой үсынуды, керек десе табынуды талап етті.
Міне, ос шардың негізіндс көп жылдар бойы КСРО-ғы жастар үйымдары мен
скауттар үйымдарының арасындағы келешек ұрпақты тәрбиелеу мәселелеріне
байланысты кейбір карамака рсы қөзқарастар орын алып келеді. Мүндай бір-
біріне карсы пікірлерді қарастырсақ, олардың түпкі мақсаттарының бір бағыты
екені байқалады.
1990 жылдан бастап Бүкілодақтық пионер елетінің шешіміне сәйкес балалардың
коғамдық қозгалысының дамуына елеулі жаңа озгерістер болды. В.И.Ленин
атындағы Бүкілодақтык пионер үйымының балалар қозгалысының жалғыз және
бірыңғай

формасы, демек, орталық басқару органы болудан уәкілдігі тоқтатылды. Бүл
жөнінде ресейлік скауттардың ашық Мөлімдемесінде:
"Біз, Біріккен Ұлттар Конференциясына" балалар және жасоспірішер
қозғалысының шын тәжірибесінс сүйене отырып, балалар мен жасөспірімдер
үйымдарының, бірлестіктерінің мақсаты — балалар мен жасөспірімдердің азамат
болып қалып-тасуына жағдай жасауды, олардың қүқын қорғаулы қажет деп
мөяшдейміз".
Осыған орай, балалар мен жасоспірімдер үйымдары, бірлестіктері саяси-
экономикалық, білім жөне төрбие жүйесінде өздеріиің орнын тауып, жастарды
мүддесіне жөне тілегінс сәйкес балалар мен жасөспірімдер қозғалысын
дамытуда нақты үлес қосулары қажет. Ол үшін барлық мемлекеттік мекеғлелер,
қоғамдық және басқа үйыңдар балалар және жасөспіріндер қозғалысының дамуьша
барынша жөрдемдеседі, қаржылай, практикалық және әдістемелік көмек
керсетеді.
Соңга жыңдары балалар қозғалысында скаутизм қайтатуды. 1990-91 жылы бүрынғы
КСРО-да 70-тен астам скауттар отрядтары жүмыс істеді. Бүған дейін скауттар
бірлектіктері Балтық маңы елдерінде, Украинада, Белоруссияда және басқа да
Республикада пайда болды. Егер бүл жағдайды басалер қозғалысының дамуы
түрғысынан қарастырсақ әбден зандылық деп айтуга болады. Скауттар
қозғалысының тартымдшыпі жақта-ушыларының, тірщілік қабілеттілігіне
мүмкіндік туғызады.
1991 жылы бүрынғы КСРО-ң қүлауына байланысты оның қүрамындағы барлық
одақтас Республикалар егеменді мемлекеттерге айналды. Олар бостандық алып,
жастардн қогамдық үйымдарын жаңа жағдайда балалардың көптеген
бірлеттіктері, үйымдары, одақтары қүрыла бастады. Мысалы, Ресейдо
"Пионерлер, балалар және жеткіншектер үйымдарының Федерациясы", Қазақстанда
"Пионер және балалар үйымдарының Одағы", Киевте "Пионерлер, балалар мен
жасөспірімдер үйымдарының одағы", Мәскеуде "Пионерлер үйымдарының одағы
және балалар — жасөспірімдер бірлестігі", "Ресейлік жастардың барлаушылар
үғымы", "Мөскеулік скауттар" одағы, Чабаркул ауданы Челябин облысы "Скаут
отряды", "Орел-20" т.б..
Федерацияның, одақтардың, бірлестіктің мақсаты — балалардың, пионерлердің,
жеткіншектердің, ересек адамдардың қоғамдық пайдалы іс-әрекстіне
қызығушылығын, бейімділігін, қабілетік дамыту, өзін-оз басқару іскерлігіне
үйрету, омірді зор ықыласпен, ынтынақтастықпен откізу, өз Отанына күш-
жігерімен еңбектенуге үйрету.
Жастардың қоғамдық үйымдарын оздерінің іс-әрекеттеріне байланысы үш топқа
ажыратуға болады.
Жастардын қоғамдарының ішінде озінің қүрамы бойынша сан жағыкан көбірегі
пионерлер мен балалар үйымдарының топтары. Бүл үйымдардың іс-әрекеттерішң
саяси партия мен қозғалыспфға төуелсіздігі, барлық балалар бірлестіктерімен
ынтымақтгсуға талаптану.
Басқа үлкен топтарға балалар бірлестіктері жатады. Бүлар саяси жене
қоғамдық-саяси бірлестіктер (Мәскеу, Санкт-Петербург қалдарындағы Жас
парламентарийлердің одағы), Ресей жастар демократтарының Одағы (Мәскеу,
Екатеринбург), Жасы толмаған азаматтар одағы (Харьков) т.б. Олардың іс-
әрекеттерінің глақсаты және мазмүны бала қүқығы туралы Кон-венциянын,
орындалу, оқу мекемелерінің саясаттанбауына мумкіндік туғызу, оқытудың
үдемелі одістерін енгізу, шетел балалары ж-жс жасөспірімдеі)
бірлестіктерімен, қозғалыстарымен байланысты бірігу.
Балалар көзғалысында айтарлықтай қубылыс скаутизмнің кайта тууы. Қазірдің
озінде Ресейде 70-тен астам скауттар отрядтары бар.
Мүндай скауттар бірлестіктеріне Украинадағы Балтық жағасыңдағы елдердегі
"Пластуны", сондай-ақ, басқа егеменді Республикалардағы отрядтарды
жатқызуға болады.
Жастардың қоғамдық үйымдарының танымды және тәрбиелік іс-әрекеттержің
маңызы өте зор. Сондықтан, қоғамдық омірдің барлық орісінде болып жатқан
өзгерістерді есепке алып, балалар қозғалысыкың одан әрі дамып жетілуіне
жоғары, орта оқу орындары, спорттық үжымдар, мемлекеттік, коммерциялық,
мәдени-ағарту мекемелері, косіпорындар, ауылшаруашылық үйымдары үнемі көмек
көрсетіп отырулары тиіс.
2. Қоғамдык жастар ұйымдарының іс-әрекеттері, негізгі бағыттары
Бүгінгі қоғам ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жастар қозғалысының тарихи маңызы
Жастар әлеуметтануының даму тарихы
1917-1920 жылдардағы қазақ жастар қозғалысының тарихы мен тағылымдары
Аудит даму кезеңі, мәні және мақсаты
Жастар және уақыт «Астана - жастар қаласы»
Жастар арасында жұмыссыздық проблемасы және оларды шешу жолдары
Дін және жастар тәрбиесі
Жастар арасындағы құқық бұзушылық және оның алдын алу жолдары
Қазақ биінің даму жолдары
Жастар саясаты
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь