"Философия тарихы" пәнінен тест сүрақтары

1. Аристотель бойынша философия нсден басталады?
1) жаңалық ашудан;
2) таң қалудан;
3) қорқыныштан;
4) уйренуден;
5) пікір таластан.

2. Канттың пікірінше, нағыз философиялық пөн болып табылатын төрт сүрак бар. Келесіде көрсетілгендердің қайсысы артық?
1) «Адам» дегеніміз не?
2) Мен неге уміттене аламын?
3) Әлемнің туп-негізі неде?
4) Мен нені біле аламын?
5) Мен не істеуім керек?

3. Тарихи тұрғыдан философияның алдында келесілердің қайсысы бол-ған жоқ?
1) тарихи білім;
2) социология;
3) мифология;
4) дін;
5) геометрия.

4. Философия қай елде пайда болды?
1) Еуропада;
2) Ежелгі Қытапда;
3) Ежелгі Үндістанда;
4) Ежелгі Грекияда;
        
        ТЕСТ СҮРАҚТАРЫ Қүрасгырушы: философия гылымының докторы, профессор Ж.А.
Алтаев
1. ФИЛОСОФИЯ ТАРИХЫ
1. Аристотель бойынша философия нсден басталады?
1) ... ... таң ... ... уйренуден;
5) пікір таластан.
2. Канттың пікірінше, нағыз философиялық пөн болып ... төрт ... ... ... ... ... «Адам» дегеніміз не?
2) Мен неге уміттене аламын?
3) Әлемнің туп-негізі неде?
4) Мен нені біле ... Мен не ... ... ... ... ... алдында келесілердің қайсысы бол-ған жоқ?
1) тарихи білім;
2) ... ... ... ... ... қай елде ... болды?
1) Еуропада;
2) Ежелгі Қытапда;
3) Ежелгі Үндістанда;
4) Ежелгі Грекияда;
V Бір ... ... ... ... және ... ... Философияның ерекшелігі неде?
1) қатаң гылыми ой-тужырымдарда;
2) әлемді оның жалпыга ... мен ... алып ... ... анықталмайды;
4) әлемге деген практикалық қатынаста;
5) догматизмде.
6. Дөстүр «философия» термині ... ... ... ... Фалеске;
2) Аристотельге;
3) ... ... ... Философияның қандай анықтамасы мүлдем дүрыс емес?
1) Философия — бул дуниетаным.
2) ... — бул ... ... ... — бүл жеке теория.
4) Философия — бүл ойларга толы ... ...... мен ... дамуының жалпы заңдылықтары туралы
гылым.
8. Сократ құрмет түгкдн ізгі істердің бірі...
1) тыныштық;
2) әділеттілік;
3) ... ... ... көрсету.
9. Буддизм дін бе әлде философия ма?
1) философия;
2) дін;
3) философия да, дін ... бул ... ... дүрыс емес.
10. Будда бойынша адам өмірінің мәні неде?
1) азаптануда;
2) ... ... ... ... ... ... Буддизмдегі азаптан босатылу, барлық адамзат күшінің соңғы мақсатын
білдіретін термин?
1) нирвана;
2) карма;
3) ... ... ... Будданың «ізгі ақиқаттарының» ішіндегі жоғы...
1) азаптану;
2) азаптанудың ... ... ... ... босануга апаратын жол;
5) азаптанудан қутылуга ... ... ... ... мәні неде?
1) қайырымдылық арқылы басқару теориясында;
2) жаңа мемлекетті қуру ... ... ... ... ... идеалды образын жасауда;
5) қогамның әлеуметтік страификациясын қуруда.
14. Конфуций философиясындағы ... ... ... нені білдіреді?
1) атын ауыстыруды;
2) шындықты ... жеке ... ... ... угым Конфуцийде жоқ;
5) діни текстерді аударуды.
15. Конфуций философиясының іргелі ұғымдарына жатпайтыны:
1) ... ... ... ... адам суйгіштік.
16. Лао цзы филосфиясындағы басты үгым:
1) ... ... ... дао ... ... ... ... «Өзіңді өзің таны» деген философиялық көзқарас...
1) Гераклиттікі;
2) Демокриттікі;
3) Сократтікі;
4) ... ... ... ... ... және оның ішмімен таныс
емес...
1) Мартин Хайдеггер;
2) Александр Македонский;
366
3) ... ... ... Сигер;
5) Ибн Рушд.
19. «Фалес... караган кезде грек кұвдйлары өмір сүруін тоқппты», — деп
жазды Герцен.
1) жерге;
2) ... ... ... ... ... гулдеп турган агашқа.
20. Левкипп, Демокрит, Лукреций Кар... Олардың көзқарастары нені
біріктіреді?
1) ... ... ... ... ештеңе жоқ;
5) олар грек тілінде жазган.
21. Эфестік Гераклит, элейлік Зенон... Олардың ... ... ... ... ... ... ... стихиялар;
4) стихиялық идеализм;
5) стихиялық ... ... ... ... ... ... ... не нәрсе?
1) көрнекті философтар;
2) Афинаның азаматтары екендігінде;
3) ... ... ... ... ... ... Платонда оқыгандықтары.
23. Зенонның апориясы қалай аталады?
1) Ахилл және ниндзя тасбақасы;
2) Ахиллдің ... ... және ... ... және ... ... Платон қурған философиялық мектеп —
1) Лицей;
2) Гимназия;
3) Академия;
4) ... ... ... ... өйткені абсурдты» — өз уақытында осындай философиялык
пікірді айтқан кім?
1) Муса пайгамбар;
2) Августин;
3) Тертуллиан;
4) ... ... ... ... ... философияға біреу өуестендіріп
жібермесін...олемнің барлық стихиясы бойынша», — деп окытқан...
1) Тит Ливий;
2) Марк ... ... ... Фома Аквинский.
27. Ортағасыр Еуропа философиясының сипатты белгілеріне төн емес не?
1) теоцентризм;
2) ... ... ... иррационализм.
28. Фома Аквинскийдің негізгі философиялық шығармаларының бірі —
1) ... ... ... ... ... ... жинагы;
4) дәлелдеу жинагы;
5) қубыжыққа қарсы жинақтар.
29. Философияның пайда болуына ықпал еткен ислам өлеміндегі ... ... ... ... ... ... поэзия;
4) суфизм;
5) гегельяншылдық.
30. Антиктік философиядан әл-Фараби қабылдаған ... ... ... мистицизм;
2) перипатетизм;
3) гилозоизм;
4) материализм;
5) идеализм.
31. Әл-Фараби калай аталды?
1) ... ... ... ... ... ең ... екінші шәкірті;
3) туркілердің екінші философы;
4) араб ... ... ... мақтан түтарлық философы.
32. Ренессанс философиясының ... ... ... ... ... теологизм;
3) социоцентризм;
4) космоцентризм;
5) антропоцентризм.
33. Кдйта Өрлеу дәуірінде бастапқы өлеуметтік ... ... ... ден қойған...
1) Данте;
2) Томас Мор;
3) ... ... ... Валло;
5) Петрарка.
34. Итальяндық философияның өкіліне жататын кардинал (1401 ж)...
1) Николай Кузанскип;
2) ... ... ... ... ... ди ... Джироламо Савонарола.
35. Индивидуалдықгы қарастыратын философияның ерекше белгісі...
1) конвенционализм;
2) ... ... ... ... ... ... жасайды», — деп тұжырымдаған...
1) Руссо;
2) Макиавелли;
3) ... ... ... ... ... ойлаймын» деген философиялық пайымдау...
1) Спиноза;
2) Декарт;
3) Сократ;
4) ... ... ... ... ... бөліп көрсетеді?
1) жан мен тән;
2) Қүдай мен періштелер;
3) ... ... мен ... материяны;
5) ойлайтын .
39. Жаңа ... ... ... ... ... ... ... Қүдай;
3) хаос;
4) герменевтика;
5) өлім және ... «Бұл ... ... бәрі де ... — деп айткан...
1) Паскаль;
2) Леонардо да Винчи;
3) Декарт;
4) Гоббс;
5) ... Фр. ... ... ... ... ... ... жазган кітабы.
1) «Жаңа Атлантида»;
2) «Жаңа Органон»;
3) «Жаңа гылыми әдіс»;
4) ... жаңа ... ... ... жаңа ... ... — күш», — деп тұжырымдаған...
1) Ф. Бэкон;
2) ... Р. ... ... Декарт.
43. Әлемнің көптік шексіздігін 1610 жылы 10 наурызда ... ... ... Кеплер;
3) Дж.Бруно;
4) Галилей;
5) Нострадамус.
44. ... ... ... ... ең бірінші айтқан кім?
1) Спиноза;
2) ... ... ... Лейбниц.
45. Мөдениег үгымын философиялық-тарихи концепцияға айналдырып
карасгырган...
1) Вико;
2) Волыпер;
3) Руссо;
4) ... ... ... ... ... ... шын ... кімнен басталады...
1) Гоббстан;
2) Вольтерден;
3) Дидродан;
4) Руссодан;
5) Ламетриден.
47. ... ең ... рет ... детерминизмді зертгеген...
1) Кант;
2) Монтескье;
3) Вольтер;
4) ... ... ... ... ... қолданған ұғымы...
1) қарым-қатынас;
2) терістеу;
3) бостандық;
4) онтология;
5) жаттану.
49. Фейербахтың есімімен ... ... ... ... классикалық философиясын;
2) неміс классикалық философиясының соңын;
3) неміс классикалық ... ... ... ... философиясының ортасын;
5) мәңгілік неміс классикалық философиясын.
50. Экзистенциализмнің негізін садушы «Немесе-немесе» атты ... Карл ... ... ... ... Мартин Хапдеггер;
5) Жан-Поль Сартр.
51. Ницше жоғарғы адам ... ... ... ... ... куштемеу этикасы;
2) жақын адамга деген махаббат этикасы;
3) ... ... ... ... ... этикасы;
5) кезкелген этикалық бастаманың жоқтыеы.
52. К^зақ ағартушыларының кдрастырған басты мәселесі...
1) материалистік;
2) ... ... ... ... ... ... ... кдндай бөлімде көрініс табады?
1) дін философиясы;
2) гносеология;
3) ... ... ... ... Абай философиясының орталық мөселесі —
1) таным;
2) ... ... ... ... ... ... Кұдай-Алла каңдай орында түрады?
1) таным;
2) алеашқы турткі;
3) әлемдік парасат;
4) ешқандай;
5) ... ... Абай ... қоғамының жағдайын калай сипаттайды?
1) алтын ... ... ол бага ... ... ретінде;
4) анық мақсатқа жету жолындагы кезең ретінде;
5) білімділікті талап ететін сыни көзқараста.
57. ... ... ... ... ... философиялық шығар-
масының бірі — «Үш...»
/; дос;
2) ... ... ... ... ... XX ... ... көрнекті өкілдері адам мөселесін қай тұрғыда
қарастырды?
1) ... ... ... ... ...

Пән: Философия
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Қазақстан Республикасының салық қызметін ұйымдастыру» пәні бойынша оқу бағдарламасы ( syllabus)161 бет
Информатикада Adobe Photoshop программалық оқыту құралын үйрету технологиясы66 бет
Маркетингтегі жарнама168 бет
Қаржы пәнінен оқу құралы196 бет
Ұлттық бірыңғай тесттерде математика пәнінен кездесетін векторларға байланысты есептерді шығару жолдары4 бет
Философия пәнінен тест сұрақтар14 бет
Адам тіршілігінің табиғи-биологиялық алғышарты10 бет
Биологиядан зертханалық жұмыстарды өткізу әдістемесі20 бет
Информатикадан сыныптан тыс жұмыстар әдістемесі4 бет
Сұрақ кітапшасы 3804 нұсқа 8 сынып12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь