"Философия тарихы" пәнінен тест сүрақтары

1. Аристотель бойынша философия нсден басталады?
1) жаңалық ашудан;
2) таң қалудан;
3) қорқыныштан;
4) уйренуден;
5) пікір таластан.

2. Канттың пікірінше, нағыз философиялық пөн болып табылатын төрт сүрак бар. Келесіде көрсетілгендердің қайсысы артық?
1) «Адам» дегеніміз не?
2) Мен неге уміттене аламын?
3) Әлемнің туп-негізі неде?
4) Мен нені біле аламын?
5) Мен не істеуім керек?

3. Тарихи тұрғыдан философияның алдында келесілердің қайсысы бол-ған жоқ?
1) тарихи білім;
2) социология;
3) мифология;
4) дін;
5) геометрия.

4. Философия қай елде пайда болды?
1) Еуропада;
2) Ежелгі Қытапда;
3) Ежелгі Үндістанда;
4) Ежелгі Грекияда;
        
        ТЕСТ СҮРАҚТАРЫ Қүрасгырушы: философия гылымының докторы, профессор Ж.А.
Алтаев
1. ФИЛОСОФИЯ ТАРИХЫ
1. Аристотель бойынша философия нсден басталады?
1) ... ... таң ... ... уйренуден;
5) пікір таластан.
2. Канттың пікірінше, нағыз философиялық пөн болып ... төрт ... ... ... ... ... «Адам» дегеніміз не?
2) Мен неге уміттене аламын?
3) Әлемнің туп-негізі неде?
4) Мен нені біле ... Мен не ... ... ... ... ... алдында келесілердің қайсысы бол-ған жоқ?
1) тарихи білім;
2) ... ... ... ... ... қай елде ... болды?
1) Еуропада;
2) Ежелгі Қытапда;
3) Ежелгі Үндістанда;
4) Ежелгі Грекияда;
V Бір ... ... ... ... және ... ... Философияның ерекшелігі неде?
1) қатаң гылыми ой-тужырымдарда;
2) әлемді оның жалпыга ... мен ... алып ... ... анықталмайды;
4) әлемге деген практикалық қатынаста;
5) догматизмде.
6. Дөстүр «философия» термині ... ... ... ... Фалеске;
2) Аристотельге;
3) ... ... ... Философияның қандай анықтамасы мүлдем дүрыс емес?
1) Философия — бул дуниетаным.
2) ... — бул ... ... ... — бүл жеке теория.
4) Философия — бүл ойларга толы ... ...... мен ... дамуының жалпы заңдылықтары туралы
гылым.
8. Сократ құрмет түгкдн ізгі істердің бірі...
1) тыныштық;
2) әділеттілік;
3) ... ... ... көрсету.
9. Буддизм дін бе әлде философия ма?
1) философия;
2) дін;
3) философия да, дін ... бул ... ... дүрыс емес.
10. Будда бойынша адам өмірінің мәні неде?
1) азаптануда;
2) ... ... ... ... ... ... Буддизмдегі азаптан босатылу, барлық адамзат күшінің соңғы мақсатын
білдіретін термин?
1) нирвана;
2) карма;
3) ... ... ... Будданың «ізгі ақиқаттарының» ішіндегі жоғы...
1) азаптану;
2) азаптанудың ... ... ... ... босануга апаратын жол;
5) азаптанудан қутылуга ... ... ... ... мәні неде?
1) қайырымдылық арқылы басқару теориясында;
2) жаңа мемлекетті қуру ... ... ... ... ... идеалды образын жасауда;
5) қогамның әлеуметтік страификациясын қуруда.
14. Конфуций философиясындағы ... ... ... нені білдіреді?
1) атын ауыстыруды;
2) шындықты ... жеке ... ... ... угым Конфуцийде жоқ;
5) діни текстерді аударуды.
15. Конфуций философиясының іргелі ұғымдарына жатпайтыны:
1) ... ... ... ... адам суйгіштік.
16. Лао цзы филосфиясындағы басты үгым:
1) ... ... ... дао ... ... ... ... «Өзіңді өзің таны» деген философиялық көзқарас...
1) Гераклиттікі;
2) Демокриттікі;
3) Сократтікі;
4) ... ... ... ... ... және оның ішмімен таныс
емес...
1) Мартин Хайдеггер;
2) Александр Македонский;
366
3) ... ... ... Сигер;
5) Ибн Рушд.
19. «Фалес... караган кезде грек кұвдйлары өмір сүруін тоқппты», — деп
жазды Герцен.
1) жерге;
2) ... ... ... ... ... гулдеп турган агашқа.
20. Левкипп, Демокрит, Лукреций Кар... Олардың көзқарастары нені
біріктіреді?
1) ... ... ... ... ештеңе жоқ;
5) олар грек тілінде жазган.
21. Эфестік Гераклит, элейлік Зенон... Олардың ... ... ... ... ... ... ... стихиялар;
4) стихиялық идеализм;
5) стихиялық ... ... ... ... ... ... ... не нәрсе?
1) көрнекті философтар;
2) Афинаның азаматтары екендігінде;
3) ... ... ... ... ... ... Платонда оқыгандықтары.
23. Зенонның апориясы қалай аталады?
1) Ахилл және ниндзя тасбақасы;
2) Ахиллдің ... ... және ... ... және ... ... Платон қурған философиялық мектеп —
1) Лицей;
2) Гимназия;
3) Академия;
4) ... ... ... ... өйткені абсурдты» — өз уақытында осындай философиялык
пікірді айтқан кім?
1) Муса пайгамбар;
2) Августин;
3) Тертуллиан;
4) ... ... ... ... ... философияға біреу өуестендіріп
жібермесін...олемнің барлық стихиясы бойынша», — деп окытқан...
1) Тит Ливий;
2) Марк ... ... ... Фома Аквинский.
27. Ортағасыр Еуропа философиясының сипатты белгілеріне төн емес не?
1) теоцентризм;
2) ... ... ... иррационализм.
28. Фома Аквинскийдің негізгі философиялық шығармаларының бірі —
1) ... ... ... ... ... ... жинагы;
4) дәлелдеу жинагы;
5) қубыжыққа қарсы жинақтар.
29. Философияның пайда болуына ықпал еткен ислам өлеміндегі ... ... ... ... ... ... поэзия;
4) суфизм;
5) гегельяншылдық.
30. Антиктік философиядан әл-Фараби қабылдаған ... ... ... мистицизм;
2) перипатетизм;
3) гилозоизм;
4) материализм;
5) идеализм.
31. Әл-Фараби калай аталды?
1) ... ... ... ... ... ең ... екінші шәкірті;
3) туркілердің екінші философы;
4) араб ... ... ... мақтан түтарлық философы.
32. Ренессанс философиясының ... ... ... ... ... теологизм;
3) социоцентризм;
4) космоцентризм;
5) антропоцентризм.
33. Кдйта Өрлеу дәуірінде бастапқы өлеуметтік ... ... ... ден қойған...
1) Данте;
2) Томас Мор;
3) ... ... ... Валло;
5) Петрарка.
34. Итальяндық философияның өкіліне жататын кардинал (1401 ж)...
1) Николай Кузанскип;
2) ... ... ... ... ... ди ... Джироламо Савонарола.
35. Индивидуалдықгы қарастыратын философияның ерекше белгісі...
1) конвенционализм;
2) ... ... ... ... ... ... жасайды», — деп тұжырымдаған...
1) Руссо;
2) Макиавелли;
3) ... ... ... ... ... ойлаймын» деген философиялық пайымдау...
1) Спиноза;
2) Декарт;
3) Сократ;
4) ... ... ... ... ... бөліп көрсетеді?
1) жан мен тән;
2) Қүдай мен періштелер;
3) ... ... мен ... материяны;
5) ойлайтын .
39. Жаңа ... ... ... ... ... ... ... Қүдай;
3) хаос;
4) герменевтика;
5) өлім және ... «Бұл ... ... бәрі де ... — деп айткан...
1) Паскаль;
2) Леонардо да Винчи;
3) Декарт;
4) Гоббс;
5) ... Фр. ... ... ... ... ... ... жазган кітабы.
1) «Жаңа Атлантида»;
2) «Жаңа Органон»;
3) «Жаңа гылыми әдіс»;
4) ... жаңа ... ... ... жаңа ... ... — күш», — деп тұжырымдаған...
1) Ф. Бэкон;
2) ... Р. ... ... Декарт.
43. Әлемнің көптік шексіздігін 1610 жылы 10 наурызда ... ... ... Кеплер;
3) Дж.Бруно;
4) Галилей;
5) Нострадамус.
44. ... ... ... ... ең бірінші айтқан кім?
1) Спиноза;
2) ... ... ... Лейбниц.
45. Мөдениег үгымын философиялық-тарихи концепцияға айналдырып
карасгырган...
1) Вико;
2) Волыпер;
3) Руссо;
4) ... ... ... ... ... ... шын ... кімнен басталады...
1) Гоббстан;
2) Вольтерден;
3) Дидродан;
4) Руссодан;
5) Ламетриден.
47. ... ең ... рет ... детерминизмді зертгеген...
1) Кант;
2) Монтескье;
3) Вольтер;
4) ... ... ... ... ... қолданған ұғымы...
1) қарым-қатынас;
2) терістеу;
3) бостандық;
4) онтология;
5) жаттану.
49. Фейербахтың есімімен ... ... ... ... классикалық философиясын;
2) неміс классикалық философиясының соңын;
3) неміс классикалық ... ... ... ... философиясының ортасын;
5) мәңгілік неміс классикалық философиясын.
50. Экзистенциализмнің негізін садушы «Немесе-немесе» атты ... Карл ... ... ... ... Мартин Хапдеггер;
5) Жан-Поль Сартр.
51. Ницше жоғарғы адам ... ... ... ... ... куштемеу этикасы;
2) жақын адамга деген махаббат этикасы;
3) ... ... ... ... ... этикасы;
5) кезкелген этикалық бастаманың жоқтыеы.
52. К^зақ ағартушыларының кдрастырған басты мәселесі...
1) материалистік;
2) ... ... ... ... ... ... ... кдндай бөлімде көрініс табады?
1) дін философиясы;
2) гносеология;
3) ... ... ... ... Абай философиясының орталық мөселесі —
1) таным;
2) ... ... ... ... ... ... Кұдай-Алла каңдай орында түрады?
1) таным;
2) алеашқы турткі;
3) әлемдік парасат;
4) ешқандай;
5) ... ... Абай ... қоғамының жағдайын калай сипаттайды?
1) алтын ... ... ол бага ... ... ретінде;
4) анық мақсатқа жету жолындагы кезең ретінде;
5) білімділікті талап ететін сыни көзқараста.
57. ... ... ... ... ... философиялық шығар-
масының бірі — «Үш...»
/; дос;
2) ... ... ... ... ... XX ... ... көрнекті өкілдері адам мөселесін қай тұрғыда
қарастырды?
1) ... ... ... ... ...

Пән: Философия
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Қазақстан Республикасының салық қызметін ұйымдастыру» пәні бойынша оқу бағдарламасы ( syllabus)161 бет
Информатикада Adobe Photoshop программалық оқыту құралын үйрету технологиясы66 бет
Маркетингтегі жарнама168 бет
Қаржы пәнінен оқу құралы196 бет
Философия пәнінен тест сұрақтар14 бет
Адам тіршілігінің табиғи-биологиялық алғышарты10 бет
Платонның жан мен тән туралы ұғымы4 бет
Қазақ философиясы тарихын логикалық-құрылымды кестелер арқылы оқыту әдістемесі6 бет
Биологиядан зертханалық жұмыстарды өткізу әдістемесі20 бет
Информатикадан сыныптан тыс жұмыстар әдістемесі4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь