Банк операцияларының аудиті туралы


Ақшалай қаражат аудитінде банктік операцияларын тексеру-ге көп назар аударуды талап етеді. Қолданылып жүрген заңнама-ларға сэйкес кэсіпорындар өзінің ақшалай қаражатын қызмет көрсететін банк мекемелерінде сақтауға міндетті. Банк меке-мелерімен есеп айырысу ағымдағы (есептік), корреспонденттік, жинақ шоттарында ақша сақтауға, қыска мерзімді жэне ұзақ мерзімді несиелер алумен, оларды өтеумен жэне қайта ресім-деумен, шоттарда жаңылыс жазулар жөніндегі талап-тілекпен байланысты туындайды. Кәсіпорындар арасындағы банк меке-мелері арқылы есеп айырысулар есептесудің қолма-қол ақшасыз түрі бойынша аткарылады

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Банк операцияларының аудиті
Ақшалай қаражат аудитінде банктік операцияларын тексеру-ге көп
назар аударуды талап етеді. Қолданылып жүрген заңнама-ларға сэйкес
кэсіпорындар өзінің ақшалай қаражатын қызмет көрсететін банк
мекемелерінде сақтауға міндетті. Банк меке-мелерімен есеп айырысу
ағымдағы (есептік), корреспонденттік, жинақ шоттарында ақша сақтауға,
қыска мерзімді жэне ұзақ мерзімді несиелер алумен, оларды өтеумен жэне
қайта ресім-деумен, шоттарда жаңылыс жазулар жөніндегі талап-тілекпен
байланысты туындайды. Кәсіпорындар арасындағы банк меке-мелері арқылы
есеп айырысулар есептесудің қолма-қол ақшасыз түрі бойынша аткарылады
(10.4.-кесте).

Банктік операциялары аудитінің бағдарламасы
Аудит процедуралары Ақпарат көздері
1. Көсіпорыннын банктегі есептік, Тестілеу материалдары
агым-дағы, валюталық жэне баска да
шотгар бар скендігін айқындау (бұл
шоттар қандай банк мекемесінде
ашылғанын)
2. Банктегі акша шоттарындағы Занды жэне жеке тұлғалармен шартгар,
опера-циялардың зандылығын, анықтыгынүкім кагазы жэне талап (куаным)
яйне шаруашылық мақсатка арыздар
сэйкес-тлігін тексеру
ЗІ Шотқа түскен акшаны кіріске Банктің ақшалай-есептік кұжат-тары
алу-діің дурыстығын, уактылыгын жэне тіркелген көшірмелері, 2 журнал-ордер,
толыкгыгын тексеру 2 журнал-ордерге №2 тізімдеме
(ведомость), Бас кітап, баланс жэне
т.б.
4. Ұсынылған шотгарға төленген Банк көшірмелерІ мен бастапкы құжаттар
кар-жыныц дұрыстығыи, толыюьігын жэне
сайкестігін тексеру
5. Бюлжетке салык жэне бюджеттен тыс Төлем талсырмалары мен талап-тары
корларга міндетті төлемдер аударудың
уактылығын тексеру
6. Ванктсн алынған жэне кассаға КІрістік ордерлер, кассалык
кіріскс алынгам, сондай-ак оларды кұ-жатгарды жэне т.с.с. тіркеу
максатгм пайдалануын тексеру жур-налы
7. Кэсіпорынның төлем кабілеттілігш Өтемділік коэффициенттерІ, қар-жылык
жэне әр түрлІ кредиторлармен, соның тұрактылыкты есептеулер,
ішіиде банкпен нссиелер бюджетпен шот-фактуралар, 1 -3 журнал-ор-дерлер
салыктар бойыяша есеп айырысудың жэне оларға тізімдемелер
мерзімін откізіп алу себептсрін (ведоиостілер)
аныктау
8. Кәсіпорындармен эрбір колма-кол Контрагенттермен шарттар, толем
акшасыз есептесу бойынша шарттык тапсырмалары, банк квшІрмелерІ,
өзара карым-катынастырдың аныктамалык-нормативті акпарат
сэйкес-тігіи тексеру
9. Кужаттар мен жазбаларда Бастапқы құжатар, журнал-ордерлер,
ғшрсетіл-ген акшаның бар екендігі менчек кітапшалары, Бас кітап
козга-лысы туральі мэлІметтердің
сәйкестігін тексеру Бухгалтерлік есепке алу шоттары-ның
анықтамасы жэне корреспонденциясы
10. Банк операииялары бойынша шот
корреспонденцияларынык дұрыстығын
тексеру

Ағымдагы (есептік) шоттагы операциялардың аудитінде келесі жағдаяттзрға
назар аудару қажет:
1. Ағымдағы шот ашылған банк мекемесі.
2. Соманын банк көшірмелері бойынша, оларға тіркелген
бастапқы кұжаттарда көрсетілген сомагасәйкестігі.
3. Көшірмелерге тіркелген бастапқы кұжаттарда банк
мөртабанының бар болуы; жасалған операциялардын дұрыс-
тығын анықтау мақсатымен банкте карама-қарсы тексеру (не
болмаса сүрау салу) өткізген жөн.
4. Банкке тапсырылған қолма-қол ақшаның жэне басқадай
ақшалай каражаттың кэсіпорнының ағымдагы шоттарына дұрыс
және толық есепке алынуы.
5. Акшалай каражатты акцептелген төлем тапсырмаларымен
байланыстың пошта бөлімшесі арқылы (депозитке салынған
еңбекакы, алименттер жэне т.с.с.) аударудың дэйектілігі, сондай-
ақ аударым алушылардың тізбеде көрсетілген пошталык мекен-
жайының анықтығы.
6. Теңгені конвертациялауға байланысты операцияларды
есепте көрсетудің дұрыстығы.
7. Бухгалтерлік өткізбе желілердін (проводкалардың) банк-
тік операциялар бойынша дұрыстыгын, бұл операциялар
бухгалтерлік есепте тиісті шоттарда көрсетілген бе? Бухгалтерлік есеп
бойынша өндіріс шығынына (есеп айырысу шоттарын жолай өтіп) есептен шығару
операцияларына ерекше көңіл бөлу керек.
8. Банк көшірмелерінің және парақтық нөмірленуі мен шоттағы қаражат
қалдығын ауыстыру бойынша анықталатын құжаттардың толық сенімділігі.
Банктің бұрынғы көшірмесіндегі кезең соңының қаражат қалдығы шот бойынша
келесі кешірмедегі кезең басының қаражат қалдығына тең болуы тиіс. Егер
банк тізімдемесінде ескерілмеген түзетулер мен тазартып өшірулер табылса,
банк мекемесінде ынгайласпа тексеріс (встречный проверка) өткізу керек.
Банк көшірмелерін тексеру банк кұжатгарының мэнділігі бойынша зерттеп
білумен үйлесуі тиіс. Сонымен бірге аудитор мыналарды анықтауы керек;
заңсыз банктік операциялар (шартсыз) жасала ма, мысалы, тексерілетін
кэсіпорынмен ешқандай шарттық қатынастары жоқ, басқа кэсІпорынның
борышынөтеу немесе баска кэсіпорьтнның тауарсыз есел айырысулар бойынша
төлеу; кіріске алынған жэне төленген материалдьгқ құндылык-тардың түгелдігі
мен уақтылығы; несие немесе карыз алуға, сондай-ақ каржылық жағдай мен
қаржыландыру көзі тұрғысынан қарыз алуға ұсынылған құжаттардың анықтығы;
қолма-қол ақшасыз есеп айырысу үшін банктен алынған чек кітапшалары есепте
дұрыс көрсетІлген бе жэне занды қолданыла ма; олар есеп беретін адамдарга
қолхат арқылы беріле ме, есеп беретін адамдар чек ктапшаларын қолдану
туралы есеп жасай ма, айналымдар мен сальдо есеп беретін адамдардың арнайы
шоттар бойынша айналымдар мен сальдо есебіне сэйкесе ме жэне т.с.с.
Аудитор жабдықтаушыға борышты өтеу үшін ақша аударудың қаншалықты
нактылығы мен негіздігін тексеруге тиісті. Кэсіпорындар, мэселен, сауда
кэсіпорнына сатып алынған азык-түлік тауарларына акша аударуы мүмкін, ал
шын мэнінде қоймаға түспеген немесе құжатта көрсетілген ассортименттен
басқасы түскен оқиғалар болады. Кэсіпорындар орындалмаған кұрылыс-монтаж
және жөндеу жұмыстары үшін, соидай-ақ делдалдарды құтқару мақсатымен
жеткІзІп берілмеген техника үшін ақша аударатын жағдайлар да аз емес.
Сондықтан банктегі ақшалай каражат шоттары бойынша операциялар ревизиясында
қарама-карсы тексерулер, әсіресе, біртектес операциялар бо-йынша озара
байланыскан бастапқы құжаттарды мұқият тексеріп өткізу талап етіледі
Валюталық шоттагы операциялар аудитінде төменде келтірілген ерекше
жағдайлармен сүрақтарға мұқият көңіл бөлу жэне анықтау керек;
1. Валюталық шоташылған банк мекемесін.
2. Банк көшірмелері бойынша оларға тіркелген сома бас-
тапқы қүжаттарда көрсетілген сомаға сэйке келе ме?
3. Сырткы экономикалык істердегі есеп айырысу түрлерін
колданудың негізділігі.
4. Валюталық шотты ашканы үшін комиссиялық сыйақы
төлеудің дұрыстыгы.
5. Валютаны сату мен сатып алу операцияларын есепте
көрсетудің дэлдігі.
6. Есепте бағамдық айырманы анықтау мен көрсетудің
дұрыстығы.
7. Бухгалтерлік өткізбелерді жасаудың жүйелілігі. Банк
көшірмесіндегі жазбалардың 2 журнал-ордер мен Бас кітап
жазбаларына сәйкестігі.
8. Резидент болып саналатын ұйым-экспортерлердің валю-
талык түсімін уэкілетгі банктегі валюталық транзиггік шоттарға
косудың толықтығы мен уақтылығы.
9. Экспортерлерде ҚР ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Банк операцияларының аудиті
Банк жұмысының аудиті
Дайын өнімнің аудиті туралы
Ақша қаражаттарының есебінің аудиті туралы
Материалдық емес активтер аудиті туралы
Меншік капиталының аудиті туралы
Банк туралы
Активтер аудиті
Міндеттемелер аудиті
Банк несиелері мен қарызға алынған қаражаттардың есебі мен аудиті
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь