Әлемдік социологияның дамуындагы классикалык, кезең

1. Әлемдік социологияның дамуындагы классикалык, кезең
2. ХХғасырдағы батыс социолһгия мектептерінің негізгі
бағыттары: эмпирикшіык, және теориялык, социология
Қолданылған әдебиеттер
Социологияның ерекшелігін түсіну үшін оның XIX ғасырдың алғашқы жартысында нақты тарихи жағдайда, Франция мен Англияда капитализм тұрақгы орнаған кезде және қоғам туралы білім алмаған "үшінші'' топтың (сословиенің) пісіп жетілген кезде пайда болғанын ескеру қажет. Социологияның жеке гылым ретінде тууы психологияның, антропологияның. қүқықтың жеке салаларынын/жөне т.б.- ның дамуымен байланысты болды. Социологияньш қалыптасуына ағылшын жөне неміс нүсқаларындағы немістің клаосикалық философиясы, саяси экономикасы, сондай-ақ қоғамды қайта қүруда жаратылыстануга үқсас қүрылған, объективті жөне нақты жаңа өлеуметгік ғылым жетекші роль атқаратьшдақтан, Сен - Симон мен Фурьенің социалистік теориясы әсер етті.
Соииологая Европа елдерінде бір кезде туған жок. Қоғам өзінің әлеуметтік-экономикалық, рухани күйінде бір ғасырлардағы АҚШ - тағы сияқты әлеуметтік идеяларды сыртан қабыддауға немесе "өзіндік" әлеуметтік ойларьн дамытуға даиын болуы керек еді.
1.Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. 2.Вебер М. Основные социологические понятия: Избранные произледения. М., 1990.
3. Гегель Г. Философия права. М., 1990.
4. Дюргкейм Э.О. О разделеюш общественного труда. Метод социолопш. М., 1990.
5. История теоретической социологии. М., 1997.
6. Капитонов Э.А. социология XX века. История и технологии: Учебное пособие. Ростов н/Д, 1996.
7. Маркс К. Капитал //К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. Т.25. - Ч. ІиІІ.
8. Монсон П. Современная западная социология: теории, традиции, перспективы. СПб., 1992.
9. Социологическая мысль в России. Л., 1988.
10. Спенсер Г. Грехи законодателей //Социологические исследования, 1992. №2.
11. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
12. Современная заладная социология: Словарь. М., 1990.
        
        Жоспар:
/. Әлемдік социологияның дамуындагы классикалык, кезең
2. ХХғасырдағы батыс социолһгия мектептерінің ... ... және ... ... ... социологияның даму ындағы классикалық кезсң
Социологияның ерекшелігін түсіну үшін оның XIX ғасырдың ... ... ... ... Франция мен Англияда капитализм тұрақгы орнаған
кезде және қоғам туралы білім алмаған "үшінші'' топтың ... ... ... ... ... ... қажет. Социологияның жеке гылым
ретінде тууы психологияның, антропологияның. қүқықтың жеке салаларынын/жөне
т.б.- ның дамуымен байланысты ... ... ... ағылшын
жөне неміс нүсқаларындағы немістің клаосикалық ... ... ... ... ... ... жаратылыстануга үқсас қүрылған,
объективті жөне нақты жаңа өлеуметгік ғылым жетекші роль ... - ... мен ... ... теориясы әсер етті.
Соииологая Европа елдерінде бір кезде туған жок. Қоғам өзінің ... ... ... бір ... АҚШ - тағы ... ... ... қабыддауға немесе "өзіндік" әлеуметтік ойларьн дамытуға
даиын болуы керек еді. Сондықтан социологияның қалыптасуына қоғамдық-ғылыми
дәстүрлер, нақты ... ... ... ... ... қою тәсілі
мен мөдени қүндылықтар сипаты маңызды рөль ... ... да ... американдық социология мектебі, француз социологиясының
дәстүрлері туралы айтылады.
Сен-Симонның шәкірті және алғашқы кезде оның ... ... ... ...... негізін салушы француз ... ... атау ... оның ... ... ... методологиялық
принциптерін, жаратылыстанудағы ғылыми әлеуметтік ... ... ... ... ... ... Бұ|л ... алғашқы
орынды Конт жаратылыстаңу і физика мен биологияга берді.
Эмпиризм, верификация
мақұлдама, дәлелдеме), физикализм сияқты социологияның маңызды ... ... ... зор. ... ... әлеуметгік тәжірибе мен
оның ерекшеліктері туралы мәселе қозғады. Ол ... әлем ... ... ... көзі ... болып саналады. Позитивизмнің зерттейтіні
— трансцендентальды тұрмыс не затгың алдамшы мәні емес, тек ... ... - ... ... бәрі ... ... ... ғылыми мәнді физикага өкеліп тіреуге болады және ... ету ... - деп ... ... ... Конт ... ... өсіресе физиканың үлгісімен зертгеу керек деп
бағаадцаған.
Сонымен ... ... ... ... ... ... ғылымынан айырмашылығы социология қоғамды түгелдей, ... ... ... қоғамдық өмірмен байланыста ... атап ... Конт ... жаңа ... Ғылым қоғамды
статика және динамика түрғысынан зерттеуі ... ... ... ... ... ... бағьнады. Әлеуметгік ... ... ... көп ... ... ... ... статикаканың
міндеті — отбасы адам жане ол әрекет ететін өмір сүру жағдайы.
Әлеуметтік динамика қоғам ... ... ... не ... керек. Конттың баяндауында мүндай ... ... ... ... ... ... ... орта, сол сияқты
көзқарастар, идеялар, ойлау, адамдардың санасы. Әлеуметгік ... ... ... ... атты ... ... ол қоғамдық жөне ғылыми сана
тарихындағы қозғалысқа үқсас. Конт қоғам ... үш ... ... теологиялық, метафизикалық жөне позитивті. Қоғамды бүлай үшке
бөлуде өлшем ретіңде не ... ... ... ... идеялар болды.
Теологиялық кезең деп Конт діни идеялар үстемдік еткен ХҮІІ-ХҮШ ... ... ... ... бір кезеңці атады. Ол кезде вдеялық
сипатгағы үстемдік етуші негізгі күш — дііг болды. Бүл ... ... ... қүбылыс себептерінің пс бастамасын, не ақырын табуға үмтылды. Адам ... ... ... үмтылады. Бүл кезең өз ... үшін ... ... ол ... ... түрғыда дамуы мен ақыл-ой күшіпіц осуін ... ... ... ...... кезең. Қоғамда бейнеленген
абстракциялар мен метафизикалық түжырымдамалар ... ... Конт ... ... мен материалистік философияны жатқызды. Бүл
түжырымдамаларды сынай отырып, ол ... ... ... ... ... ... іліміне келіспейтіндігін білдірді. Бүл ... ... ... тым ... ... көру ... өте
зор. Оның ойынша, метафизикалық ойлау өз ... ... ... ... ... Оның ... қазіргі кезеңде де көп мөлшерде
сақталған.
Үшінші кезең — ... ... Конт ... тек ... ғылым ғана
дамитын кезең қажет деп есептеді. Бүл діни жөне ... ... ... ... ... Бүл ... ... үстемдік етіп, эмпиризм, поштивизм, физикализм принциптері
негізіндегі қоғамды ... ... ... ... ... ... ... қиялды байқауга үнемі багьшдырып
түрар заң әрекет етеді. Бүл ... ақыл ... ... мен ... анықтаудың мүмкін еместігін мойындап, оиың орнына ... ... ... ... ... қатынастарға қарапайым
зерттеу жүргізуге тырысады. Бүл зандарды білу ... ... ... ... ... үшін ... ... ғылым, - дейді Конт, - байқау мен
болжау жасауды үйлестіреді, өйткені олар ... ... ... ғылымның
басты" срекшелігін қүрайды.
К,оғамды қүратын басты элемент — отбасы, - деп есептейді Конт. Ол отбасын
ең кіші қоғам деп ... ...... ... мен ... үйренетін
әлеуметтік өмір мектебі", -
дейді ол.
Социологияда неғүрлым ... ... ... ... ... ... Спенсер (1820-1903). Оның идеяларының ықпалы, ... ... ... ... жеке түлғалар арасындағы қатынастарға жөне
т.б. меселелеріне қатысты айтарлықтай зор ... және тек ... ... Австралия және Ресейде де тарады.
Қогам биологиялық организмге щсас, тіршілік үшін күрес әлеуметтік ... ... ... ... пен ... ... ... — міне, оның еңбегіндегі негізгі нәрселер осы. Спенсердің әлеуметтік
ілімдері "органикалық теория" деп ... Онда ... ... ... ... қарастырылады. Оньщ құрамдас бөліктері өзара тығыз
байланыста болып, ... ... ... етеді. Қоғамньщ вдеалды күйі
теңдік болып табылады. Теңдіктің бұзылуы ... үшін ... ... ... ... ... сақтауга ықпал етуі керек, өйткені "біз
барлық жерде теңдікке умтыламыз" (Г.Спенсер).
Спенсердің ... ... ... көп жағынан тірі организмнің
қызметіне үқсас. (Ол ... ... ... ... Мысалы, ол
тірі организмнің қан-тамырлар жүйесінің қызметін ... ... ... деп ... (екі жүйе де ... қажет заттарды жеткізеді).
Спенсердің айтуынша, қоғамда еңбекшілердің, жумысшылардың жоие кәсіпорын
иелерішң болуы — табиғи ... Тірі ... де ... ... ... ... бар, сол ... қоғамд:: да жүмыс істеушілер және
басқарушылар болуы керек.
Спенсер тірі организмдегі түкті ... оны ... ... ... ... ... деп ... Армияның мақсаты да — ... ... ... қорғау.
Спенсер эволюцияны болмай қоймайтын күрделену процесі, ол бірыңғай "әскери
қоғамнан" әлеуметтік қатынастар жүйесі мен ... ... ... қоғамға тарихи даму арқылы нақтыланады деп түсіндіреді. Қоғам
"үйымдасқан біркелкіліктең" ... ... ... ... мінез-қүлығы иңдивид пен түрді жақсы сақтайтындай мақсаттарга
жету үшін ... ... ... бейімделе дамвды. Бүл
бейімделу ... ... ... мен қоршаған әлеуметтік емес ортаның
тіршілік үшін куресі барысында — қоғамда "институттар" деп аталатын ... ... ол ... үш ... ... адам ... ... (отбасы, неке);
2) бөлгіш (экономикалық);
3) реттегіш (дін және саяси жүйе).
Осы институтгарды зерттеу арқылы ғана қоғамның негізгі үясы — ... ... ... ... ... ... Контпен салыстырғанда
Сленсер негіз ретінде жеке түлға мен оның ... ... ... ... екі түрі болады деді. Әскери және ... ... үшін ... ... ... ... айырмашылығы бар:
қоғамның бірінші типі әскери кикілжіндерге, ату мен жеңуші жеңілгеңді қүл
қылуға бағытталады, ... - ... ... негізделеді, мүнда
жігері, қабілеті және т.б. күштілері, яғни интелектуалдық жөне моральдік
сапалар саласында жеңіске жетеді. Күрестің ... түрі тек ... үшін ... ... ... пайдалы, өйткені оның ... ... ... жөне ... деңгейі, бүтіндей қоғамдық байлықтың көлемі
өседі.
Конт сияқты Спенсер де өлеуметтік дамудың ... ... ... ... ... ... ... жақтамады. Ол
социализмге қарсы бола отырып, бүл жүйеде озаттардьщ ... ... жөне бөлу мен ... ... ... ... ... әкеп соғатынынын айтты. Сонымен бірге ол теңцікті жақтады, тевдікті
индивидтердің бірдей бостандығы жөне заң ... ... деп ... ... экономикалық жене жеке өмірге араласуына қарсы ... ... ... ... ... ... ... Г.Спенсердің
социологиялық теориясы функционализм және қүрылымдық функционализм (ХХг)
сияқты батыс ... ... өсер ... ... ... ... бағытгардың бірі марксизм болды, оның
негізін Карл ... ... ... ... ... тауар өндірісі қалай жүзеге асырылғанына байланысты
кезеңдерге ... ... деп ... ... ... ер ... ... анықтайды. Өндіріс жүйесінде адамдар арасында
қалыптасқан қатынастар ... ... ... процестерді
түсіндіруде шешуші роль атқарады. Экономикалық үйымдасудың кез келген
типінде өндіріс қүралдарына ие ... жөне ... ... ... ... үстем тап болады.
Экономикалық принцип бойынша ... ... ... ... негізі. Ол адамзаттың дамуы -бір қоғамдық экономикалық
формациядан екінші ... ... өтіп ... ... жөне ... ... Марксизмде төмендегідей қоғамдық-экономикалық
формациялар көрсетіледі: алғашқы қауымдық, құл иеленушілік, ... және ... өзі ... ... ... Ол ... ... өзгерістер кезінде өзін-өзі өлтіру ... ... мөн ... Бүл кезде адамдардың мінез-қүлқын басқаратын
өлеуметтік нормалар бүзылады да, ол девиантты мінез-қүлыққа, соның ... ... өсер ... Ғалым өзін-езі өлтірудің үш типін көрсетеді:
аномикалық (адамдар ... ... ... өз-өзіне қол
жүмсайды); альтуристік (адамдар борьш сезімінен өз өмірін қияды: ... ... ... ... ... жөне т.б); ... (индивид
өз өлеуметтік емірімен байланысын үзеді, емірдің қиын сөттерінде қалай
етуді өзі шешеді).
I ХІХ-ХХ ... ... ... ... күшті оппонент ретінде неміс
социологы Макс Вебердің (1864-1920) шығуымен ерекшеленеді. ... ... де ... ... ... тақырыбы — капитализм болды. ... ... ... ... ... тура ... ... көрді, оньщ
даму эволюциясының куәсі бола отырып, социализмнің алгашқы ... ... Бүл ... ... ... ... ... қазір
шындыққа айналып отыр,
Вебер ғылыми айналысқа "рационализм", "оңды ... ... ... ... пікірінше. рационалділік-
Дәуірді не оңды типтің қоғамдық мүддесін білдіретін әлдебір
үлгіге "әлеуметтік әрекеттердің" сәйкес келуі. ... ... ... реттейтін онды типтер (оңды үлгілер) туралы ғылым
болады. Әлеуметтік өрекеттер негізінде индивид тен және ... ... ... ... не, ... " деіш не) ... басшылық жасай
отырып, өзіндік "Менін" білдіреді. Міне бүл - ... ... ... ... ең қатерлі күші деп бағалаған капитализмнің табигаты
мен одан арғы тағдырын түсінуге тырысқан Вебер өзінің ... ... ... ... атты ... оның шығу тарихына талдау жасайды.
Экономиканың тарихи дамуының шешуші кілті ретінде багалай отырып, ... ... ... ... Вебер саналы түрде "кері себептік
байланысты"-идеоло?инның жопомикага әсерін ... ... ... ... ... мен ... басқару әдісі оңтайланады.
Оңтайлану, Вебердің пікірінше, басқару құрылымдарында, өсіресе бюрократияда
неғұрлым қатаң түрде жүзеге асады. ... оны ... ... ... дамуын жеделдетуші доңгелек" болып табылады, бюрократия ертеде ... ... ... - бюрократияны ығыстырып шығарады, бүл дегеніміз
- "Батыс тағдыры" жөне оның капитализмі. Бюрократия адамды "иесіз ... ... пен ... қүтысына" өкеліл тығады (М.Вебер).
Вебер бюрократияның кең тарайтындыгы ... ... ... ... ... басқа формаларымен салыстырғаңда таза техникалық жағынан артық
еді. Ол бюрократияны ... ең оңды ... деп ... Оньң ... ... ... "адам факторын есепке алмастан" табысты
түрде жүзеге асуы ... Оның ... өз ... өр ... ... дол ... ... бюрократия бейберекетсіздікке соққы
береді. Бүдан шығатыны, еңбек өнімділігінің айтарлықтай артуы ... ... ... бірі ... ... қызметтеріне талдау жасай отырып, Вебер ол әлеуметтік өмірдің
шынайы мөселелерін өзі шеше ... ... ол ... жөне т.б шырмалған деген қорытындыға келді. Ол алғашқылардың
бірі болып бюрократий мен ... ... ... ... ... ... плебисцитарлы теориясында демократия мақсат
ретінде емес, едіс жөне қүрал ретінде қарастырылады. Бүл-лидерлерді таңдау
тесілі, бүл оның ... ... ... ... ақ жүртшылықты саяси
істерге, яғни сайлауға қатысуға тарту төсілі. (Бүл, ... ... ... ... қатыстырудың бірден -бір жолы).
Вебер теориясыңда басты түлға харизматикалық лидер болып саналады, ... ... беру ... ... ... жөне ... ... болады. Мүндай лидер бюрократиядан жоғары түрады, ол бір
өзі (жоғарыдан) бюкрократияға халықсыз (төменнен) ... ... ... ... азаматгар харизматикалық лидерге делегат жіберу арқылы
атқарады.
Вебердің пікірінше, таптан, мөртебе мен демагогтік саясатган
тыс түрған харизматикалық лидер бюрократияға ... өз ... ... ... ... ... құрылымға етене араласпағандықтан, өз
маңына үлтты біріктіріп, индивидті бюрократия мен ... ... ... үшін ... басты маңызы — барлық халықтьщ дауыс беруге тікелей
қатысуының ... ... ... жинауында. Парламентке
плебисцитарлық мүдделерді тәрбиелеу қүқығы беріледі.
' Макс Вебер XX ғасырдың ... ... ... ... ... ... ... қарсы кеңестік қозғалыстар бастаған еді. Олар
жеке меншікке мемлекеттік бақылау және өндіріске жүмысшылар бақылауын ... ... ... ... бөрі ... ... ме ... түсінуге
тырысты. Ол бюрократия үкіметі сақталатьшын және оның бүкіл әлемді жаулап
алғандығына ... ... ... ... емес, шенеуніктердің
диктатурасы түрғандығьша оның көзі жетті.
Батыс социологтарының М. Вебердің болжамы шындыққа айналды ... ... дау айту ... ... ... өлемге кеңінен тарады.
М. Вебердін замандасы австриялық ... ... ... жөне ... ... ... адамның мінез-қүлығындағы, "либидті бастама"
туралы ... ... ... ... ... ... шешу ... өте ерте кезенде — Фрейдтің пікірінше, тек өр адамньщ жеке ... ... ... ... де ... рель атқарады. Мүнда Фрейд жьшыстық
энергияны өзгерту, алып тастайтын ... ... мен ... ... шектеу қоятын моралъдің, діннің мемлекет пен басқа да
әлеуметтік бақылау жасау инстанциялардың ... ... ... ... үшін
қауіпті деп қарайды.
Фрейд әлеуметтік қүрылымды "көсем — элита - ... ... ... ретінде есептейді. Фрейд көпшілік ... ... оған ... өз дербестігі мен жауапкершілігінен бас тартады
дейді. Көсемнің идеалдануы мен онымен бірлесу - топ іші ... ... ... ... ... бірі.
Фрейдтің психоаналитикалық түжырымдамасының басты мекемелердің тұрақты
өсуі, бұл әлеуметтік әрекеттердің шапшаңцауына альш ... орыс ... ... ... ... зерттеуде көп
факторлы әдісгі қолдануға назар аударды. Ковалевский Маркспен таныс болды,
Маркс оған ... ... ... ... ... ... етті. Бірақ
ол К.Маркстің таптық күрестің өлеуметтік моселелерді шешу ... ... ... ... Ковалевскийге еңбек пен капитаддың үндесуі,
мемлекеттің ... ... ... ... ... қабілеттілігі туралы
идеясы жақын еді. Сондықтан да ... үшін ... ... ... ... байланысты еді.
Ғалым қоғамдық қүбылыстарды оньщ шығу тегіне ... ... ... ... Ковалевский ез әдісін "генетикалық социология" деп
атады. Ол осы түрғыдан от ... жеке ... пен ... шығу тегін
қарастырды. Ол үшін мемлекет пен таптардъщ шығу ... өр ... ... және ... ... ... дифференция өз кезегінде
халық тығыздығының ... ... ... ... ... ... ... топтардьщ, үлыстардың пайда болу себебі ... ... ... ал ... ... ... ... себебі
психологиялық факторга негізделеді.
Ковалевский адамдардың ынтымақтастъиъш норма, ал таптық күрес одан ауытқу
деп есептеді. Таптық күрестің қатытездігінің ... ... ... достығы келеді. Оньщ ойьшша, тіхггі ... пен ... ... ... ... Қоғамньщ прогресі заңды, ал төңкеріс-тарихи
қажеттілік емес, үкіметгің қателігінің салдары.
2. XX ғасырдағы ... ... ... ... ... және теориялық социология !
Қазіргі батыс социологиясы ... ... екі тең емес ... ... және ... деп ... Кәсіби социологгардьщ кеп бөлігі
біріншісімен айналысады. Бүл ... ... ... ... ... социологияның негізін салушылар - Уильям Томас (1863-1947) ... ... ... Олар түңғыш рет нақты материалдар, ... ... ... ... ... ... таддау өткізіп, сандық әдісті
қолданды. Бүл эмпирикалық зертгеудің нөтижелерін олар ... ... мен ... ... ... ... еңбегіңце баявдады.
Оқымысгылар социологияда ... ... ... ... ... қажетгігін көрсепі. Жеке қүжатгар (хатгар,
өмірбаяндар, ... ... және т.б.) ... ... ... ... пен ... зерттеушілерге обьективтілікті, яғни
олардың интерпретациясын (лат. іпіегргеіаііо-түсіндіру, баяндау) ... ... ... ... ... зерттеу, Польша эмиграциялық
үйьімдарының 10 мың ... ... ... олардың мүрағаттарын, сондай-
ақ Польша эмигрантгарьшың сот ... ... ... ... көп материалдар поляк эмигрантын жерсіндіру ісінің ... ... ... пен ... ... мен ... ... шаруасы" атты бес
томдық еңбегінде материалдарды іріктеу, орналастыру жүйесі ... ... оның ... ... ... ... ... байланысты олардың эволюциясын дәлелдеді. Оқымыстылар ... ... жене ... ... ... ... ... және ғүмыры бойынша сақталды қалатьш түрақты әлеуметтік мінез-
құлық үлгісінің тең екендігін көрсетеді.
Осылайша түп негізінде түрақтылық, индивидуум ... ... ... ... ... үлгісі" түжырымдамасы жасалды.
Бүл "әлеуметтік мінез-қүлықтың түрақты бейнесі" ... ... ... ... ... ... ... түсіндіру үшін
кеңінен қодцанылады.
Эмпирикалық социологияның Чикаго мектебінің ... ... ... ... ... ұсынды {Э.Берджес(1886-1966).
Эмпирикалық зерттеулердегі мүндай ... ... үшін ... ... қолданды. Яғни әрбір мүндай "аймақ" белгілі бір
әлеуметтік топқа тиесілі болады. Чикаго қаласындағы ... ... ... мен ... озара байланысьш зертгей отырып, Э.Берджес өзі
жасаған "Чикаго қаласындағы ... ... ... ... 75 "аймақты" ... ... ... мен ... ... ... ... интервью алу, бақылауға
алу (яғни бақылаушы барлық жағдайга тікелей ... әр ... ... ... да. Өз ... өз ... ол сол қоғамның
мәдениеті (қоғам құндылықтары жүйесі) ... емір ... одан ... - ... және өз ... ... негізінде жасайды. Егер
рольден күтілетін нәтиже анық және ол дұрыс орындалатын болса, ... ... ... ... ... әрекетгердің табыстылығы, яғни
күтілетін міндетгердің д үрыс орывдалуы өрекетке сай қүралдар мен ... ... ... ... ... коз ... ... мәжбүрлеу,
эгоистік компромисс).
Бірақ қоғам өз мүшелерінің әлеуметгік рөльді ... ... ету, ... ... ... оны түзетіп отыруы керек.
Т.Парсонстың жалпы социологиялық теориясында ... ... ... орын ... Бүл жерде ол өлеумеггік жүйені (құрылымды) қызмет ету
тұргысынан ғана емес, даму ... да ... ... Бүл үшін ол тең
дәрежелі және интеграция ... ... ... ... ... ... ... (ғалым оны "айньмалылар" деп атайды, бүл
эмпирикалық социологая ... ... жүйе ... өмір сүре ... Ненің көмегінсіз табысты қызмет
ете алмайды?
Парсонс төрт иегізгі қызмет ететін мөселені көрсетеді8.
1-кесте ... ... ... ... ... |Өлеуметтік |Норма-рольдерді |
| ... ... ... ... ... ... |Кәсіпкер-жұмысшы |
| | ... | |
| | ... | ... ... ... ... |Функционер-қатарындағы |
| | ... ... ... ... ... ... ... |аппарат | | |
| ... | ... ... ... ... мектеп,|Оқытушы-Оқушы |
|үлгісіне қолдау | |дін | ... | |1 | |
! ... Э.А ... XX ... ... и ... Тиімді үйымдастыру және материалдық, адами, мәдени ресурстарды бөлу
мәселесі. Бүл функционалды талаптар бейімделу ... ... ... ... үшін жүйе ішкі ... да, сондай-ақ сыртқы өзгерістерге де
бейімделуі керек.
Бүл функцияга экономика сөйкес келеді: қоғам мүшелері өмір сүре ... бір ... ... ... материаддық өнімдерді
жеткізеді жөне бөледі.
Көрсетілген жүйе салаларына ... ... ... зауыттар,
банктер. дүкендер жөне т.б сияқты өлеуметгік институттар сәйкес келеді.
Соңыңда қатьшастар ... ... ... кәсіпкер-жүмысшы,
тұтынушы жөне т.б.
2) Негізгі мақсатгарды анықгау жөне оған ... ... ... ... Бүл функцияға саясат жөне саяси үйьшдар — партиялар, ... т.б ... ... Олар ... ... жөне ... ... коғам
мүшелерін осы мақсатқа жүмыс істеуге ынталаңдырып саяси өрекеттермен
айналысады.
3) ... ...... ... ... Бүл функцияны жалпы нормалар мен х.үндылықтарды, белгілер жиынтығы
мен жалпы мөдениетті қүру жоне оған ... ... ... ... ... ... ... мінез құлқьна қоғамның әдейі әсер
етуі арнайы ұйымдар — ... ... пен ... ... арқылы жүзеге асырылады, олар тендіктің бүзылуы мен жүйені қайта
өндіруді талаптану жөне ... ... ... ... ... ... Мінез қупық улгісіне қоддау көрсету, қайраткерлердің өздерінен талап
етілетін өлеуметгік рольдерін орындау ... ... мен ... ... ... жасырьн шиеленістерді жою (латент
мәселесі) мәселелері. Берілген тәртіпті сақтау үшін ... ... өз ... ... жөне сонымен бірге берілген қоғамдағы
норма-рольдерді^игеруіне, бүл нормазга бағыну ... ... ... ... мен ... ... керек.
Отбасы, мектеп, армия, шіркеу, мешіт жөне т.б. - ... ... ... ... мінез-қүлық үлгілерін,
медени принциптерін сақтаііцы, жетіддіреді жөне ... Олар ... ... ... дайындай отырьш, жеке дөлелдемелер қүрылымьш
берілген қогам мақсатгары мен қүндылықтарымен үйлесгіреді.
Әлеуметгеңціру ... ... ... ... ~ кім ... ...... оқытады қатынасына түседі. Әрі әмбебап, әрі жалпыға
ортақ болып саналатын берілген ... ... ... ... ... ... ретівде қолданды.
Парсонстың "бәрін қамтитын" және "өмбебап" теориясы адамдардың өзара
байланысы өлемін ... бере ... және ... ортақжарылқаушы
қоғамға" жол көрсете алмады. Айналада, барлық жерде аймақтык, ... ... ... мөдениетіне қысымшылық көрсету сияқты
катаклизмалар өршіді. Парсонс ... ... ... ... ... ... ... бәрін түсіндіру мүмкін емес, өлеуметгік
өрекеггердің (мінез-қүлықтың) ... ... ... ... ... ... болмады. Ғылыми мінез-қүлыққа жатқызуға болмайтын
кейбір өрекет турлері де бар. ... ... ... ... ... ... мен қиял ... Бүл шығармашылықжүмыс
"X" факторы" (белгісіздік) бар қоғамньщ өзі ... ... ... күні
бүрын болжай алмайды. Сондықтан күрделі өлеуметтік әрекетгерді ... ... ... ... болмацды.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:
1.Арон Р. Этапы развития социологической ... М., ... М. ... ... ... Избранные
произледения. М., 1990.
3. ... Г. ... ... М., ... ... Э.О. О разделеюш общественного труда. Метод социолопш. М.,
1990.
5. История теоретической социологии. М., ... ... Э.А. ... XX ... История и технологии: Учебное
пособие. Ростов н/Д, 1996.
7. Маркс К. ... //К. ... и Ф. ... Соч. Т.25. - Ч. ... ... П. ... западная социология: теории, традиции,
перспективы. СПб., 1992.
9. ... ... в ... Л., ... ... Г. Грехи законодателей //Социологические исследования, 1992.
№2.
11. Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
12. Современная ... ... ... М., 1990.

Пән: Социология, Демография
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 14 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Социология тарихы және даму мәселелері25 бет
12 жылдық білім беруге көшудегі эксперименттік іс әрекеттерді ұйымдастыру5 бет
Expo 2017 – ел мәртебесінің асқақ рухы5 бет
VI-XII Көшпенділер мәдениеті200 бет
«Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен лекциялар жинағы54 бет
«Қаржы нарығы және делдалдар» пәні бойынша негізгі дәріс материалдары75 бет
А.С.Пушкиннің “ Капитан қызы ” повесінің қазақша нұсқалары10 бет
Алматы облысының туристік рекреациялық географиясы61 бет
Ақпараттық технологиялар. Желілер26 бет
Банк жүйесіндегі маркетингтік басқарудың теориялық негіздері76 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь