Әл-Фараби еңбектеріндегі халықтық педагогика мәселелері


Халықтық педагогикалық құбылыстарды зерттеушілер ресми педагогика мен халық педагогикасының бірін-бірі толықтыратын, кеңейтіп отыратын өзара ықпалы мен өзара шарттастығын дәлелді ашып түсіндіреді. Егер ресми педагогика түрлі әлеуметтік топтардың мүдделерін білдіретін саяси, құқықтық философиялық, моральдық, эстетикалық және діни кезқарастардың ықпалы қашаңда сезіліп отырса, халық педагогикасы бүл ықпалға үшырағанмен, түтас алғаңда халықтың ойы мен мүддесін, ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту жайлы түсінігін білдірді.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Әл-Фараби еңбектеріндегі халықтық
педагогика мәселелері
Халықтық педагогикалық құбылыстарды зерттеушілер ресми педагогика мен
халық педагогикасының бірін-бірі толықтыратын, кеңейтіп отыратын өзара
ықпалы мен өзара шарттастығын дәлелді ашып түсіндіреді. Егер ресми
педагогика түрлі әлеуметтік топтардың мүдделерін білдіретін саяси, құқықтық
философиялық, моральдық, эстетикалық және діни кезқарастардың ықпалы
қашаңда сезіліп отырса, халық педагогикасы бүл ықпалға үшырағанмен, түтас
алғаңда халықтың ойы мен мүддесін, ұрпақты тәрбиелеу мен оқыту жайлы
түсінігін білдірді.
Ертедегі түркілер педагогикалық ой-пікірін талдау, алғашқы
педагогикалық ескерткіштер тікелей халық өмірінің, халық педагогикалық
мәдениетінің ықпалымен пайда болғанын көрсетеді. Ғылымның кернекті
өкілдері, орта ғасыр мәдениеті қайраткерлерінің отандастары жинақтаған аса
бай тәрбие тәжірибесін есепке алмауы мүмкін емес болатын. "ӘЛ-ФАРАБИ
трактаттарынан" бастап, "Түркі тіліндегі Гүлістанға" дейін халықтық
педагогикалық ой даналығына үздіксіз назар аудару байқалады. Бүл өзара
байланыс Х-ХІУ ғғ. шығармаларының маңызды белгілері болып табылады.
Тұлғаның рухани дамуыңдагы музыканың шешуші ролі жайлы айта келе Әл-
Фараби (870-950) өз пікірін дәлелдеуде халықтардың көп ғасырлық тәжірибесін
есепке алады. "Музыка жайлы трактатта" ("Музыканың үлкен кітабынан" үзінді)
ол былай деп жазды: "Біреулер әнді өзіне жағымды сезінулер туғызу, дем алу,
шаршағанды, уақыттың өзі жайлы ұмыту үшін айтты. Басқалары ішкі сезімінің
сол не өзге жағдайын орнықтыру немесе тарату, өзгертуге тырысты. Болмаса
құмарлықты түтандыру не басуға пайдаланды. Ең соңында, үшіншілері әнді
өзінің өлендеріне мәнерлілік беру, сондай-ақ тындаушы қиялын күштірек ояту
үшін қолданды. Бұл түрлі себептерге байланысты адамдар, әуезге ән айтуға,
дауысты реттеуге ерте өуестенді. Әндер
мен күйлер ұрпактан ұрпаққа, халықтан халыққа ауысып, көбейіп отырды"5.
Бала төрбиесі, қоғам мен халықтың балаларды оқыту жөніндегі
камқорлығы, жастарды халық өміріне байланысты білімдермен қаруландыру,
балаға оның жеке жөне жас ерекшеліктерін ескеріп шын жүректен қамқорлықты
қарым-қатынас - мұның бәрі Әл-Фараби педагогикалық жүйесінің құрамды бөлігі
бодды. Халықтан алып пайдаланылған көптеген ережелер оның ілімінің
демократиялық, гуманистік өзегін құрады және оның педагогикасының озық
бағыттылығын күшейтті. Әрине, ұлы педагогтың халықтық тәрбие дәстүрлерін
алып пайдаланып және оны өз жүйесіне енгізіп қана қоюмен шектелмеуі әбден
табиғи. Ол педагогикалық құбылыстардың жиынтығын байыптады, тәрбие және
тәрбиелеу орындары мәнін түсіндіруге жаңа мазмұн беріп, әрі қарай
шығармашылықпен дамыта алды.
Оның пікірінше, оқу, білім алу, ғылым адамы болу, адамгершілік және
тәрбие мәселерімен тығыз байланысты. Мәселен, "Философияны үйрену үшін
алдын ала нені білу қажет" деген еңбегінде Фараби бірінші алғы шарт етіп
адамнның жан тазалығын, ар тазалығын қойған: "Ғылым үйренуге кіріспекші
кіснің жас, кішіпейіл, денсаулығы жақсы болуы қажет. Оның тәрбиелі,
адамгершілігі мол, адал, кулық-сұмдықтан және баска да ағат мінез-құлықтан
аулақ болуы керек".
Әл-Фарабидің "Сөз ғылымдарының классификациясы туралы" деп аталатын
трактаты 5 тараудан түрады. Олар: "Тіл туралы ғылым", "Логика",
"Математика", "Табиғат ғылымдары жөне тәңірілік ғылымдары", "Азаматтық
ғылым, заң ғылымдары және догматикалық діни ілім" т.б. Тараулардың
аттарынан-ақ белгілі болып отырғандай, Әл-Фараби бұл ғылым салаларынан
түрлеріне ерекше мон беріп өзінше түсіндіруге тырысады. Осы трактаты туралы
Әл-Фараби: "Бүл кітаптағының бәрі пайдалы, өйткені, егер адам осы
ғылымдардың бірін қарастырып, зерттегісі келсе, онда ол неден бастаудың,
атап айтқаңда, нені зерттеу керек екенін, зерттеу үшін ненің жарамсыз
екенін және өзінің оған қай дәрежеде қолы жете алатындығын білетін болады.
Сөйтіп, оның ғылымға баратын жолы қараңғылық пен надандыққа емес, білім мен
парасатқа негізделетін болады",- деп жазды. (Әл-Фараби, Философиялық
трактаттар, Алматы, 1973, 115-116 беттер).
Шындығында ойшылдың бұл трактаты - ғылымның әртүрлі саласымен
айналушысы ғалымдар мен мүғалімдердің зерттеу ісіне негіз боларлық құнды
туынды. "Логика" деп аталатын бөлімінде Әл-Фараби былайша анықгама береді:
"Логика өнері интеллектінің (ақылдың) кемеліне келуіне туғызатын және
қатеге ұрыну мүмкіндігі бар интеллект объектілерін танудың барлық
жағдайларыңда адамды дұрыс жолға бағдарлайтын зандар жиынтығын үйретеді...
адамды кателесуден, мүлт кетуден жөне ұсақ күнәлардан сақтап, қорғайтын
зандарды үйретеді" (Ф.т. 127 б.), ягни, логика өнері - адамның ақыл-
парасатын жетілдіруге көмектесетін, қате жіберсе, оны мойындап,
кайталамауға, басқаның ісіне әділ баға беруге кемектесетін құрал.
Адам өмірі үшін, әсіресе ұстаздарға бұл құралдың қажеттігі түсінікті.
Ұстаздың негізгі мақсаты өз шәкіртіне тиянақгы білім беріп, ізгілікті мінез-
құлыққа тәрбиелеу деп білсек, сол тиянақгы білім, ізгілік ұстаздың өз
бойында болуы шарт. Егерде, осының бірі адам бойында кездеспейтін болеа,
онда ол "логика саласында надан" деп есептеліп, кайсыбір мәселеде кімдікі
жөн екенін, оның қалайша жөн екенін ажырата алмайды. Бұл жағдай ұстаз
бойында кездесетін болса, сөзсіз, оның беделін түсіріп, өз шәкірттерінің
мінез-құлық, іс-әрекеттеріне дұрыс баға бере алмағандықтан, олардың
арасында түсінбеушілік, кейде бір-біріне деген дөрекілік те кездесіп
отырады. Түсінбеушілік, дөрекілік жүрген жерде әрине, логика, парасаттылық
туралы дүрыс түсінік болуы мүмкін емес. Сол себепті шәкірттің ой-толғамын
жетілдіру, оның ізгілікті іс-әрекет жасауына көмектесу – ұстаз парызы.
Әл-Фараби творчествосында көрнекті орын алатын мәселенің бірі - тәрбие
мәселесі. Тәрбиеге анықгама бере келіп, ол: "Тәрбиелеу дегеніміз -
халықтардың бойына білімге негізделгенн этикалық ізгіліктер мен өнерлерді
дарыту әдісі деген сөз... тәрбиелеу кезінде халықгар мен қала түрғындарына
білімге негізделген қасиеттерден туатын іс-әрекет жасау дағдысы сіңіріледі,
олар осындай іс-әрекетке жігерлендіріледі, осы әрекетті жасау тілегі
қоздырылады, осы қасиеттер және бұлармен байланысты әрекеттер адамдардың
жан-дүниесін баурап алатыңдай және адамдарды осыған жан-тәнімен құштар
ететіндей болуы көзделеді" деп жазды.
Тәрбие мәселесін Әл-Фараби осындай кең мағынада түсіне отырып,
тәрбиенің жалпы халықтар мен қала тұрғындарының өмірінде алатын, атқаратын
орнын жоғары бағалайды. Дұрыс тәрбие берілмеген халықтар мен қала
түрғындары "надан" халықтар немесе қала тұрғындары (қоғам ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жүсіп баласағұни еңбектеріндегі халықтық педагогика мәселелері
Махмуд Қашғари еңбектеріндегі халықтық педагогика мәселелері
Қожа Ахмед Иассауи еңбектеріндегі халықтық педагогика мәселелері
Аль-фараби және педагогика
Әл – Фараби
“Әбу-Насыр Әл-Фараби ”
Әл-Фараби
Әбу-Насыр-Әл-Фараби
Әл-Фараби өмірі
Әбу Наср Әл-Фараби
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь