Өндірісте абсорбциялық процестердің пайдалануы

Аннотация ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Нормативтік сілтемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Негізгі шартты мәндер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Индекстер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Негізгі бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Әдеби шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Абсорбция қондырғысының технологиялық схемасы ... ... ... ... ... ... .
Негізгі аппараттың технологиялық есептеулері ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Материалдық балансты құру және судың шығымын анықтау ... ... ...
Тасымалдардың бірлік санына байланысты абсорбердің биіктігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Масса берудің қозғаушы күшін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Газдың жылдамдығы мен абсорбердің диаметрін есептеу ... ... ... ... ...
Суландыру тығыздығы мен саптаманың активті бетін есептеу ... ... ...
Масса беру коэффициентін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Массаберу беті мен абсорбер биіктігін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Абсорбердің гидравликалық кедергісін есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Колонналы аппараттың құрылысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Өндірісте абсорбциялық процестердің пайдалануаясы өте кең: газды сұйықпен сіңіру арқылы дайын өнімді алу; газды қоспаны компоненттерге бөлу; газдарды зиянды қоспалардан тазарту; газды қалдықтардан бағалы компоненттерді бөліп алу.
Газдар немесе булар мен газдар қоспаларынан бір немесе бірнеше құрастырушылардың сіңіргіш сұйықтармен сіңірілуі абсорбция деп аталады. Сіңірілетін газды абсорбтив, ал сіңіргіш сұйықты абсорбент деп атайды.
Физикалық абсорбцияда абсорбтив абсорбентпен химиялық әрекеттеспейді. Егер абсорбтив абсорбентпен химиялық әрекеттеспесе, ондай процесті хемосорбция деп атаймыз.
Физикалық абсорбция көбінесе қайтымды процесс, яғни сіңірілген газды ерітіндіден ажырату мүмкін. Мұндай абсорбцияға кері процесс – десорбция деп аталады.
Ақбердиев Ә., Молдабеков Ш.М. Химиялық технологияның негізгі процестері мен аппараттары, І бөлім, Алматы, РБК, 1993 – 260 б.
Ақбердиев Ә., Молдабеков Ш.М. Химиялық технологияның негізгі процестері мен аппараттары, ІІ бөлім, Алматы, РБК, 1993 – 260 б.
Основныепроцессы и аппараты химической технологии. Пособие дляпроектирования. / Под. ред. Ю.М. Дытнерского – М.: Химия, 1991 – 496 с.
Машины и аппараты химических производств. / Под. ред. И.И. Чернобыльского – М.: Машиностроение, 1975 – 454 с.
Рамм В.М. Абсорбция газов. М.: Химия, 1976. – 654 с.
Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. –Л.: Химия, 1976. – 552с.
Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. Изд, 9-е, М.: Химия. 1973. – 750 с.
Перри Дж. Справочник инженера – химика: Пер. с англ. Т.1., М.; Химия, 1969.– 940с.
Касаткин А.Г., Плановский А.Н., Чехов О.С. Расчет тарельчатых ректификационных и абсорбционных аппаратов. – М.: Стандарт-гиз. 1961,– 81с.
Коган В.В., Фридман В.М., Кафаров В.В. Равновесие между жидкости и паром. Кн. 1-2.М. –Л: Наука, 1966. – 640с.
Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты, Изд. 3-е. – М.: Химия, 1978. – 280с.
Кафаров В.В., Дытнерский Ю.И. ВПХ. //1957. Т.30 № 8. С. 1968 - 1972.
Справочник химика. Т.1. М. –Л.: Госхимиздат, 1963. – 1071с.
Cornell D., Knapp W.G., et al. // Chem. Eng/ Progr. 56, 1960, N 7.P. -68; N 8.P.
Колонные аппараты. Каталог.Изд. 2-е. М.: ЦИНТИХИМНЕФТЕМАШ, 1978. – 31 с.
Александров И.А. Массопередача при ректификации и абсорбции многокомпонентных систем. М.: Химия, 1975. – 320 с.
Стабников В.Н. Расчет и конструирование контактных устройств ректификационных и абсорбционных аппаратов. Киев: Техника, 1970. – 208с.
Мартюшин С.И., Карцев Е.В., Ковалев Ю.Н. Методические указания. К расчету ректификационных колонн для разделения бинарных смесей с применением ЭВМ. –М., МХТИ им. Д.И.Менделеева. 1984. -38 с.
Альперт Л.З. Основы проектирования химических установок. –М.: Высшая школа. 1976. – 272 с.
Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры. – Л.: Машиностроение, 1970. – 752 с.
        
        Аннотация
Курстық жобада үздіксіз абсорбциялық қондырғы есептелген. Негізгі аппаратта көрсетілген насадкалы ... ... ... есептелінген. Жеке тапсырма ретінде дефлегматордың есептемесі жасалынған ... ... екі ... ... ... ... ... Негізгі аппараттық - насадкалы абсорбциялық қондырғының сызбасы.
Насадка ретінде болаттан жасалған ретсіз Рашиг сақинасы алынды.
Мазмұны
бет
Аннотация ................................................................................................
Мазмұны ...................................................................................................
Нормативтік сілтемелер ..........................................................................
Негізгі ... ... ... ... .......................................................................................................
2.
Негізгі бөлім .............................................................................................
2.1.
Әдеби шолу..............................................................................................
2.2.
Абсорбция қондырғысының технологиялық схемасы ... ... ... ... ... ... құру және судың шығымын анықтау ............
2.3.2.
Тасымалдардың бірлік санына байланысты абсорбердің биіктігін есептеу .......................................................................................................
2.3.3.
Масса берудің қозғаушы күшін есептеу ... ... мен ... ... ... ...................
2.3.5.
Суландыру тығыздығы мен саптаманың активті бетін есептеу ...........
2.3.6.
Масса беру коэффициентін есептеу ........................................................
2.3.7.
Массаберу беті мен ... ... ... ... ... кедергісін есептеу ....................................
2.4.
Колонналы аппараттың құрылысы..........................................................
Қорытынды................................................................................................
Қолданылған әдебиеттер тізімі................................................................
Нормативтік ... ... ... ... ... ... қолданылған:
ГОСТ 12.2.003-74
ОСТ 26-291-79
ГОСТ 3632-72
ГОСТ 380-71
ГОСТ 481-71
ГОСТ12.1.003 - 83 ... 12.1.005 - 88 ... 12.1.012 - 90 ... 12.1.019 - 79
ГОСТ 12.2.003 - 91 ... 12.4.012 - 83 ... ... ... - ... ... ... м2/м3;
D - диффузия коэффициенті, м2/с;
d - ... ... - ... ... м2;
G - инертті газдың шығыны, кг/с;
g - еркін түсу үдеуі, м/с2;
H, h - ... ... - ... өту ... - ... шығыны, кг/с;
М - ... ... ... беру беті ... ... ... массасы, кг/с;
МSO2 - күкірт диоксидінің ... ... ... - ... ... - таралу сатысының теориялық саны;
Р - ... ... - ... ... - ... ... ... - будың жылдамдығы, м/с;
х - сұйық концентрациясы;
у - газдың концентрациясы;
∆ср - ... ... ... орташа қозғалу күші, кг/кг;
∆ср - газды фазадағы абсорбцияның орташа қозғалу күші, кг/кг;
β - масса беру ... - ... бос ... м[3]/м[3];
λ - жиынтық коэффициенті;
μ - динамикалық тұтқырлық, Па·с;
ξ - ... ... - ... ... - ... ... ... Н/м;
ψ - сұйықтану коэффициенті;
Re - Рейнольдс ұқсастық саны;
Fr - Фруд ұқсастық ... - ... ... ұқсастық саны;
Nu[/] - Нуссельттің диффузиялық ұқсастық саны;
Pr[/] - Прандтлдің диффузиялық ұқсастық саны.
Индекстер:
c - соңғыпараметр;
б - ... ... - ... фаза;
у - газды фаза;
орт - орташа шама;
0 - қалыпты шарт;
в - ... - ... ... Абсорбциялық процесстерді жүзеге асыратын аппарттарды - абсорберлер деп атайды.
2. Сіңірілетін ... ... ал ... сұйықты абсорбент деп атайды.
3. Егер ... ... ... әрекеттеспесе, ондай процесті хемосорбция деп атаймыз.
4. Газдар немесе ... мен ... ... бір ... бірнеше құрастырушылардың сіңіргіш сұйықтармен сіңірілуі абсорбция деп аталады.
5. Физикалық ... ... ... ... яғни ... ... ... ажырату мүмкін. Мұндай абсорбцияға кері процесс - десорбция деп ... ... ... пайдалануаясы өте кең: газды сұйықпен сіңіру арқылы дайын өнімді алу; газды қоспаны компоненттерге ... ... ... қоспалардан тазарту; газды қалдықтардан бағалы компоненттерді бөліп алу.
Газдар немесе булар мен газдар қоспаларынан бір немесе бірнеше ... ... ... сіңірілуі абсорбция деп аталады. Сіңірілетін газды абсорбтив, ал сіңіргіш сұйықты ... деп ... ... ... ... ... әрекеттеспейді. Егер абсорбтив абсорбентпен химиялық әрекеттеспесе, ондай процесті хемосорбция деп атаймыз.
Физикалық абсорбция көбінесе қайтымды ... яғни ... ... ... ажырату мүмкін. Мұндай абсорбцияға кері процесс - десорбция деп аталады.
Абсорбция процесін десорбция процесімен ... ... ... ... көп рет ... қолданылады және сіңірілген газ таза күйінде бөлініп алынады. Көптеген жағдайларда ... пен ... ... және қажет емес өнім болғанда десорбция процесін өткізу ... ... ... ... абсорбция төмендегі мақсаттарда қолданылады:
* газ қоспаларынан қымбат бағалы құрастырушыларды (мысалы, крекинг газдарынан немесе метанның ... ... ... ... ... ... көмірсутегілерін) ажыратып алу үшін;
* ауаға шығарылатын қалдық газдарды ... ... ... ... ... өндірісінде фтор қоспаларынан, аммиак синтездегенде азотты сутегі қоспасынан СОжәнеСО2) ... ... ... ... ... SO2, азот ... және HCl-ды сумен сіңіру арқылы күкірт, азот және тұз ... алу үшін ... ... ... Әдеби шолу
Абсорбция - газ және сұйық күйдегі заттардың барлық ... ... ... ... ... процестер жүретін аппараттар - абсорберлер деп аталады. Басқа да масса беру процестері ... ... фаза ... ... ... ... ... пен газ арасында беттік шектесуі керек. Осы беттің түзілуіне байланысты абсорберлерді мына ... ... ... беттік және қабықшалы;
* барботажды (табақшалы);
* шашыратпалы.
Төмендекөрсетілген көптеген конструкциялы аппараттар абсорбциядан басқа да масса ... ... үшін ... атап өту ... ... ... ... және т.б.
* Насадкалы абсорберлер
Әр түрлі пішінді қатты ... - ... ... ... ... құрылымы қарапайым болғандықтан, өндірісте өте кең қолданылады.Насадка ретінде колоннаға ретсіз салынған немесе кварцтың түіршіктері (25: 100мм) де ... ... ... ... тең жұқа ... ... ... сақинасы ) қолданылады. Кіші өлшемді (d40) гидравликалық кедергінің коэффициенті келесі өрнекпен табылады:
λ=16Rey0,2=16956,80,2=4,054
мұндағы, Rey - газ ... үшін ... ... ... ... ... ... тең болады:
∆Pқ=4,054∙417,070,027∙0,32:0,9522∙1,15=4986,606
Алынған мәндерді орнына қойсақ, (24) - ... ... ... саптаманың гидравликалық кедергісі келесідей болады:
∆P=4986,606∙10169 ∙0,009=165502,71 Па
Параметр
U, м3/(м2 ·с) ................................................
90,1∙10-4
βx, кг/(м2 ·с) ................................................
4234,7 ∙10-5
βy, кг/(м2 ·с) ................................................
9,85∙10-5
К, кг/(м2 ·с) ... м2 ... м ... м ... Па ... саны ... Колонналы аппараттың құрылысы
Колонналы аппараттар химиялық, мұнайхимиялық және мұнай өңдеу салаларында жылу және масса алмасу процестерін (ректификация, дистилляттау, абсорбция, ... іске ... үшін ... ... ... 16 кг/см2 (1,6 МПа) қысымда жұмыс істеу үшін ... 400 - 4000 мм ... ... ... толық қамтамассыз ету үшін 40 кг/см2 (4,0 МПа) қысымда, атмосфералық немесе вакуумдық қысымда (10 мм сын. бағ. ... ... ... ... 400 - 800 мм ... аппараттар себелегіш насадкамен жасалады. Колоннаға сұйық біркелкі таралуы үшін аппарат ТСН-IIIжәне ... ... ... ... 1000 - 2800 мм колонналы аппараттар себелегіш насадкамен және ауыстырылатын қақпақпен жасалады. Колоннаға сұйық біркелкі таралуы үшін ... ... және ... ... ... ... ... аппараттың жоғарғы жағына орналастырады, ТСН-II табақшасын тор тірегішіне орналастырады. Насадканың әрбір ярусы тор ... ... ... ... ... ... ... ярусына диаметрі500 ммлюк орнатылған. Бір люк 5 - 10 табақшаға арналып жасалады. Люктерді ОСТ 26-2000-77, ОСТ 26-2015-77 бойынша ... ... 1000 - 1600 мм ... ... үшін диаметрі 500 мм люктер сай келеді. ... қоса ... ... ара ... мм ... ... ... 1600 мм-ден жоғары колонналы аппараттар үшін диаметрі 800 ... мм ... сай ... ТКП және ТСО табақшаларына арналған люктер диаметрі 450 немесе 500 ммболуы қажет.
Колонналы аппаратта корпусының қабырғасының қалыңдығы аппарат диаметріне байланысты ... ... ... ... - ... - 2600
12
2800 - 3200
14
3400 - ... ... ... ... ... соң, бастапқы қоспа және өнім ыдысының көлемі мен өлшемдерін, насостардың тегеуріні мен ... ... ... ... ... мен ... абсорбциялық колоннаның оптималды конструкциясы мен жұмыс режимін анықтауды электр есептеуіш техникасын пайдаланылып жүргізіледі. Бұл ... ... ... ... ... бу мен ... бойынша массалық шығындарының анықталуын, бу жылдамдығын және колонна диаметрін, колоннаның биіктігін, масса беру коэффициентін, колонна насадканың гидравликалық ... ... ... ... ... аппараттардың негізгі қондырғысының сызбасын сызуға болады. Оған колоннаның биіктігінің, диаметрлерінің мәндерін тауып, сызбаны сызамыз.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
*
Ақбердиев Ә., ... Ш.М. ... ... негізгі процестері мен аппараттары, І бөлім, Алматы, РБК, 1993 - 260 б.
*
Ақбердиев Ә., Молдабеков Ш.М. ... ... ... процестері мен аппараттары, ІІ бөлім, Алматы, РБК, 1993 - 260 б.
*
Основныепроцессы и аппараты ... ... ... дляпроектирования. / Под. ред. Ю.М. Дытнерского - М.: Химия, 1991 - 496 с.
*
Машины и аппараты ... ... / Под. ред. И.И. ... - М.: Машиностроение, 1975 - 454 с.
*
Рамм В.М. Абсорбция газов. М.: ... 1976. - 654 ... ... К.Ф., ... П.Г., ... А.А. ... и задачи по курсу процессов и аппаратов химической ... - Л.: ... 1976. - ...
Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. Изд, 9-е, М.: Химия. 1973. - 750 ... ... Дж. ... ... - химика: Пер. с англ. Т.1., М.; Химия, 1969. - 940с.
* ... А.Г., ... А.Н., ... О.С. Расчет тарельчатых ректификационных и абсорбционных аппаратов. - М.: ... 1961, - ... ... В.В., ... В.М., ... В.В. Равновесие между жидкости и паром. Кн. 1-2.М. - Л: Наука, 1966. - 640с.
*
Александров И.А. Ректификационные и ... ... Изд. 3-е. - М.: ... 1978. - ...
Кафаров В.В., Дытнерский Ю.И. ВПХ. //1957. Т.30 № 8. С. 1968 - ... ... ... Т.1. М. - Л.: ... 1963. - ... ... D., Knapp W.G., et al. // Chem. Eng/ Progr. 56, 1960, N 7.P. -68; N 8.P.
*
Колонные аппараты. ... 2-е. М.: ... 1978. - 31 ...
Александров И.А. Массопередача при ректификации и абсорбции многокомпонентных систем. М.: Химия, 1975. - 320 с.
*
Стабников В.Н. Расчет и ... ... ... ... и абсорбционных аппаратов. Киев: Техника, 1970. - 208с.
*
Мартюшин С.И., Карцев Е.В., Ковалев Ю.Н. ... ... К ... ... ... для разделения бинарных смесей с применением ЭВМ. - М., МХТИ им. Д.И.Менделеева. 1984. -38 ... ... Л.З. ... ... ... ... - М.: ... школа. 1976. - 272 с.
*
Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчета ... ... - Л.: ... 1970. - 752 с.

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 21 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мойнақ су электр станциясы салынуына байланысты Шарын өзені аңғарының табиғаты мен жануарлары әлемінде болуы ықтимал өзгерістер25 бет
Қаратау қаласындағы ЖШС«Казфосфат» зауытының қоршаған ортаға, адам денсаулығыны, жануарлар мен өсімдіктерге әсері91 бет
Абсолютті ақиқат өзінің құдіретін паш ету үшін бұл дүниені пернелеп жаратуының үш негізгі себебі10 бет
Абсорбция және масса үрдісі7 бет
Абсорбциялау қондырғысын автоматтандыру жүйесі24 бет
Абсорбциялау қондырғысын автоматтандыруда қолданылатын автоматтандыру құралдары мен бақылау приборларын монтаждау25 бет
Ағылшын абсолютизмі38 бет
Ақтөбе облысы «Мұнай өңдеу зауытындағы» мұнайды абсорбциялау процесінің автоматтандырылуын жобалау21 бет
Газдарды өңдеуде абсорбция әдісін қолдану7 бет
Кейінгі орта ғасырдағы испан абсолютизмінің саясаты52 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь