«Электрлік тізбек теориясы» пәні бойынша тест сұрақстар


1. Электростатикалық өріс дегеніміз не?
А) өріс кернеуліктері бірдей болған кездегі өріс
В) электр токтарының тудыратын өрісі
С) тыныштықтағы зарядтардың айналасындағы өрісі
Д) ұзындығы бір метр ауданы 1мм2 өткізгіш сымның кедергісі
Е) өріс кернеуліктері әр түрлі болған кездегі өріс
2. Магнит өрісі дегеніміз не?
А) электр токтарының тудыратын өрісі
В) әр түрлі жиіліктегі синусоидалық токтардын жиынтығы
С) жиіліктері бірдей ЭҚК әр түрлі фазалардан тұратын айнымалы токтың бірнеше тізбектерінің жиыны
Д) қоректендіру көзі мен қабылдағыштың арасына қосылған төрт полюстерді атаймыз
Е) бірдей фазалардан тұратын айнымалы токтың бірнеше тізбектерінің жиыны
3. Егер Um= 141 В болса, онда кернеудің әсерлік мәні неге тең?
A) 500 В
B) 141 В
C) 200 В
D) 300 В
Е) 100В.

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 14 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ КӨЛІК ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ КОЛЛЕДЖІ МКҚК
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ г.АСТАНЫ ГККП КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ

БЕКІТЕМІН
директордың оқу жұмысы жөніндегі
орынбасары
УТВЕРЖДАЮ
заместитель директора по учебной работе
__________Абдикаримова Т.Т.
____ _____________2013 жг.

Емтихан материалдары
1306000 Радиоэлектроника және байланыс
мамандығына
Электрлік тізбек теориясы
пәні бойынша

Орындаған оқытушы
__________Айгужина Г.К.
Электрбайланыс пәндікциклдық комиссиясының
____2013ж.отырысында №
хаттамамен қаралды
ПЦК _____ Башенова С.М

Астана

ТЕСТ.
С) түйіндер үшін
1. Электростатикалық өріс
D) барлық тізбек үшін
дегеніміз не?
E) дұрыс жауап жоқ
А) өріс кернеуліктері бірдей
8. Қуат қандай шамаға
болған кездегі өріс
тәуелді?
В) электр токтарының
А) жұмысқа
тудыратын өрісі
В) кедергіге
С) тыныштықтағы
С) сыйымдылыққа
зарядтардың айналасындағы Д) жиілікке
өрісі
Е) периодқа
Д) ұзындығы бір метр ауданы 9.
Электр тогы
1мм2 өткізгіш сымның кедергісі дегеніміз?
Е) өріс кернеуліктері әр түрлі
А) әр түрлі жиіліктегі
болған кездегі өріс
синусоидалық токтардын
2. Магнит өрісі дегеніміз не? жиынтығы
А) электр токтарының
В) берілген кернеудегі прибор
тудыратын өрісі
арқылы өтетін ток
В) әр түрлі жиіліктегі
С) бұл қоректендіру көзі мен
синусоидалық токтардын
қабылдағыштың арасына
жиынтығы
қосылған 4 полюстерді атаймыз
С) жиіліктері бірдей ЭҚК әр
Д) зарядталған бағытталған
түрлі фазалардан тұратын
қозғалысы
айнымалы
Е) бірдей жиіліктегі
токтың бірнеше тізбектерінің
синусоидалық токтардын
жиыны
жиынтығы
Д) қоректендіру көзі мен
10. Параллель қосу деп нені
қабылдағыштың арасына
айтамыз?
қосылған төрт полюстерді
А) электр тізбегіндегі
атаймыз
элементердің тек қана бір
Е) бірдей фазалардан тұратын кернеу көзіне қосылуын
айнымалы токтың бірнеше
айтамыз
тізбектерінің жиыны
В) әр түрлі тұтынушының
3. Егер Um= 141 В болса, онда тұйықталған бір электр
кернеудің әсерлік мәні неге
тізбегіне бірінен соң бірін тізіп
тең?
жалғауды айтамыз
A)
500 В
С) бұл электрлік зарядталған
денелердің немесе
B)
141 В
бөлшектердің арасында өзара
C)
200 В
әсер туғызатын материяның
D)
300 В
ерекше бір түрініңЕ)
100В.
4. Кирхгофтың жалпы неше электромагниттік өрістің
сырын ашатын заңдылықтар
заңы бар?
мен қасиеттер туралы ғылым.
А) 1
Д) қоректендіру көзі мен
В) 2
қабылдағыштың арасына
C) 3
қосылған төрт полюстерді
D) 4
атаймыз
E) ешқандай
Е)ғбан:
ұл электрлік зарядталған
5. Кирхгофтың 1-ші заңы арнал
денелердің немесе
А) контурлар үшін
бөлшектердің арасында өзара
В) тармақтар үшін
әсер
С) түйіндер үшін
11. Кедергінің өлшем бірлігін
D) барлық тізбек үшін
көрсет?
E) дұрыс жауап жоқ
А) Вольт
В) Дж
R=p мына
көрсетілген формула қандай С) Ом
Д) Ампер
шаманың формуласы?
Е) Амм2
А) қуат
12. Айнымалы ток тізбегінде
В) кедергі
электр кедергісінің қандай
С) күш
түрлері бар?
Д) кернеулік
A)
актив
Е) жиілік
B)
реактив
7. Кирхгофтың 2-ші заңы
C)
актив,
арналған:
сыйымдылы
қты, индуктивті
А) контурлар үшін
D)
айнымалы
В) тармақтар үшін

сөйлемде қандай сөз қалып
кетті?
А) эквипотенциал
В) потенциал
С) кернеулік
Д) дұрыс жауабы жоқ
Е) период
20. Кедергілерді тізбектей
қосқанда:
А) олардың бойымен әр түрлі
ток ағады
В) олардың бойымен бірдей
ток ағады
С) олардың бойымен әр түрлі
ток ағады, ал кернеу бірдей.
Д) олардың бойымен бірдей
ток ағады, ал кернеу әр түрлі.
Е) дұрыс жауап жоқ
21. Толық кедергіге кері
шама?
А) актив өткізгіштілік
В) реактив өткізгіштілік
С) индуктивтік өткізгіштілік
Д) сыйымдылық өткізгіштілік
Е) толық өткізгіштілік
А) I =
22. Кедергісі 20 Ом және 10
Ом резисторлар тізбектей
В) B =
қосылған. Жалпы кедергі?
А) 30 Ом
С)
А =BIL sinℓ
В) 40 Ом
Д) φ= ω0t
С) 200 Ом
Е) I =U*R
16. Айнымалы ток дегеніміз Д) 60 Ом
Е) 70 Ом
не?
23. Зарядтың өлшем бірлігін
А) циклдық жиілік пен
көрсет?
конденсатордың электр
А) Кулон
сиымдылығының
В) Дж
көбейтіндісіне кері шама
С) Ампер
В) еріксіз электромагнитік
Д) Ватт
тербелістер
С) ток күші квадраты орташа Е) Вольт
24. Электр сиымдылығы
мәнінен алынған түбірге тең
қандай құралды сипаттайды?
шама
Д) cos және sin таңбаларын А) катушка
В) ток көзі
қасында тұратын шама
С) конденсатор
Е) ерікті электромагнитік
Д) резистор
тербелістер
Е) реостат
17. Электр тогының
25. Ток күші қандай шамаға
тығыздығының өлшем
тәуелді?
бірлігін көрсет?
А) кедергі
А) ампермм2
В) сыйымдылық
В) тесла
С) индуктивтілік
С) Омм2
Д) аудан
Д) вольт
Е) амплитуда
Е) ампер
26. Индуктивтік кедергі
18. Электр қозғаушы күш
қандай шамаға тәуелді?
қалай белгіленеді?
А) ток күші
А) G
В) кернеу
В) R
С) индуктивтілік
С) φ
Д) сыйымдылық
Д) ε
Е) уақыт
Е) А
27. Кедергілерді параллель
19. Электростатикалық
өрістегі кез келген өткізгіштің қосқанда:
беті _____________ бет болып А) олардың бойымен әр түрлі
ток ағады
келеді. Мына көрсетілген
E)
дұрыс жауап жоқ
13. Егер Um= 282 В болса,
онда кернеудің әсерлік мәні
неге тең?
A)
500 В
B)
141 В
C)
300 В
D)
200 В
Е) 100В.
14. Электростатиканың
негізгі заңын қай жылы
тәжірибе жүзінде кім
тағайындайды?
А) Доливо Добровольский
-1888
В) Майкл Фарадей -1831
С) Шарль Кулон - 1785
Д) Михайл Васильевич
Ломоносов -1760
Е) Джоуль-Ленц 1781
15. Толық тізбек үшін Ом
заңының формуласын
көрсет?

В) олардың бойымен бірдей
ток ағады
С) олардың бойымен әр түрлі
ток ағады, ал кернеу бірдей.
Д) олардың бойымен бірдей
ток ағады, ал кернеу әр түрлі.
Е) дұрыс жауап жоқ
28. Кедергілерді аралас
қосқанда:
А) олардың бойымен әр түрлі
ток ағады
В) олардың бойымен бірдей
ток ағады
С) олардың бойымен әр түрлі
ток ағады, ал кернеу бірдей.
Д) олардың бойымен бірдей
ток ағады, ал кернеу әр түрлі.
Е) тізбектейде және
параллельде қосудың
қасиеттері бар.
29. Магнит ағынының өлшем
бірлігін корсет?
А) Ампер
В) Вольт
С) Вебер
Д) Тесла
Е) Джоуль
30. Амперметр тізбекке қалай
қосылады?
А) параллель
В) тізбектей
С) аралас
Д) паралель де, тізбектей де
Е) дұрыс жауап жоқ
31. Түйін дегеніміз не?
А) бір немесе екі тармақтан
жалғанған нүкте
В) белгілі бір уақыт ішінде
жасалған жұмыс
С) үш немесе оданда көп
тармақтардан жалғанған
нүкте
Д) бір секунд ішіндегі
өндірілген жұмыс
Е) бірнеше тармақтан
жалғанған нүкте
32. Меншікті кедергі немен
белгіленеді?
А) R
В) r
С) υ
Д) η
Е) ρ
33. Вольтметр тізбекке қалай
қосылады?
А) параллель
В) тізбектей
С) аралас
Д) паралель де, тізбектей де
Е) дұрыс жауап жоқ
34. Толық кедергі 20 Ом, ток
5 А. Кернеуді анықта
А) 10 В
В) 20 В
С) 50 В
Д) 30 В

Е) 100 В
35. Магнт өрісі магнит_________ векторымен толық
сипаталады. Мына
сөйлемдегі сөзді көрсет?
А) өткізгіш
В) күші
С) модуль
Д) индукция
Е) жиілік
36. Толық кедергі 10 Ом, ток
3 А. Кернеуді анықта
А) 30 В
В) 20 В
С) 50 В
Д) 40 В
Е) 100 В
37. Жазық конденсатордың
электр сыйымдылығы
қандай шамаға тәуелді.
А) күш
В) қысым
С) өткізгіш
Д) аудан
Е) сыйымдылық
38. Бір ретті өткізгіштерде,
яғни металдарда электр
тогын тасымалдайтын
бөлшек.
А) өткізгіштер
В) кемтіктер
С) зарядтар
Д) еркін электрондар
Е) электрондар, кемтіктер
39. Үш фазалы генераторға
қандай машиналар жатады ?
А) турбо, гидро, дизелдік
В) конденсатор, трансформатор
С) турбо, гидро, конденсатор
Д) трансформатор, көп фазалы
жүйелер
Е) күшейткіштер
40.Үш фазалы жүйені 1891
жылы ашқан орыс инженері?
А) Яблочков
В) Д. Добровольский
С) Менделеев
Д) Уильям Шокли
Е) Джоул Ленц
41. Аралас қосу дегеніміз не?
А) ара қашықтықпен
салыстырғанда өлшемі өте
кішкентай болатын заряд.
В) электр тізбегінде бірбірінен параллель қосылған
резисторлар басқа
резисторларға тізбектеліп
жалғандығы.
С) ортасы диэлектрмен
бөлінген екі параллель
пластинадан тұратын өткізгіш.
Д) кез келген зарядталған
бөлшектің айналасында
болатын өріс
Е) ротордың айналу
жылдамдығы статордың магнит

өрісінің айналу
жылдамдығынан кіші болса
42. Трансформатор
коэффиценті қалай
белгіленеді?
А) Е
В) N
С) K
Д) P
Е) R
43. е=141ѕіn(314t+600) ЭҚКнің синусоидалық теңдеуінде
ЭҚК-нің амплитудалық мәні
неге тең?
A)
150
B)
200
C)
141
D)
160
Е) 300
44. Ток күші қандай шамаға
кері тәуелді?
А) жиілікке
В) сыйымдылыққа
С) кедергіге
Д) индуктивтілікке
Е) фазаға
45. Толық бір тербеліс
жасауға кететін уақыт
А) амплитуда
В) период
С) фаза
Д) жиілік
Е) энергия
46. Біздің елімізде қолданатын
стандарт жиілік
А) 50 Гц
В) 40 Гц
С) 30 Гц
Д) 60 Гц
Е) 70 Гц
47. Косинус немесе синус
таңбасының қасында
тұратын шама
А) Ток күші
В) Кернеу
С) Тербеліс фазасы
Д) Тербеліс периоды
Е) Жиілік
48. Тербеліс периодына кері
шама?
А) амплитуда
В) ЭҚК.
С) жиілік
Д) кернеу
Е) ток күші
49. Тербеліс жиілігіне кері
шама?
А) амплитуда
В) ЭҚК.
С) кернеу
Д) период
Е) ток күші
50. Электрлік шаманың
максимал мәні:
А) период
В) әсерлік

С) орташа
Д) амплитуда
Е) фаза
51. Резонанстық құбылыс
қалай бөлінеді?
А) қуат, токтар резоансы
В) актив, реактив резонансы
С) сиымдылық, индуктивтік
резонасы
Д) индукция, кернеулік
резонансы
Е) кернеу, ток резонанстары
52. Ұзындығы 1 метр , ауданы
1мм� өткізгіш сымның
кедергісі өткізгіштің
кедергісінің температурасына
тәуелді болады
А) меншікті кедергі
В) кедергі
С) Ом заңы
Д) электр кедергісі
Е) электр тогы
53. Заңдарын қолдана
отырып кез келген күрделі
тізбектің барлық
бөліктеріндегі токтар мен
кернеулердің таралуын
анықтауға болады
А) Киргхофф
В) Фарадей
С) Джоуль- Ленц
Д) Ом
Е) Ленц
54. Электромагниттік
индукция дегеніміз не?
А) Уақыт бойынша
айнымалы магнит өрісінде
немесе тұрақты магнит
өрісінде тесіп өтетін магнит.
В) кез келген бетке түсірілген
перпендикуляр
С) зарядтардың уақыт бойынша
қозғалысына тең.
Д) ортасы диэлектрмен
бөлінген екі параллель
пластинадан тұратын өткізгіш.
Е) ара қашықтықпен
салыстырғанда өлшемі өте
кішкентай болатын заряд.
55. Тербеліс фазасы дегеніміз
не?
А) Уақыт бойынша айнымалы
магнит өрісінде немесе тұрақты
магнит өрісінде тесіп өтетін
магнит.
В) ротордың айналу
жылдамдығы статордың магнит
өрісінің айналу
жылдамдығынан кіші болса
С) зарядтардың уақыт бойынша
қозғалысына тең
Д) циклдік жиілікпен
конденсатордың электр
сыйымдылығының электр
сыйымдылығының
көбейтіндісіне кері шама.

Е) косинус немесе синус
таңбасының қасында
тұратын шама
56. Ток күшінің тербелісі,
конденсатордағы кернеудің
тербелісімен қаншаға озады?
А)
В) 1.6
С) 20
Д) 18
Е)
57. Кедергілері 40 Ом және 20
Ом резисторлар тізбектей
қосылған. Жалпы кедергі?
А) 30 Ом
В) 60 Ом
С) 50 Ом
Д) 20 Ом
Е) 40 Ом
58. Кедергілері 4 Ом және 6
Ом резисторлар параллель
қосылған. Жалпы кедергі?
А) 3 Ом
В) 6 Ом
С) 2,4 Ом
Д) 2 Ом
Е) 4 Ом
59. Әр түрлі
электромагниттер арқылы
бірдей электромөлшері өткен
кезде, электродтарда бөлініп
шыққан заттардың массасы
олардың химиялық
эквиваленттеріне тура
пропорционал болады. Бұл
кімнің заңы?
А) Кирхгофтың II заңы
В) Кирхгофтың I заңы
С) Фарадейдің II заңы
Д) Фарадейдің I заңы
Е) Ленц заңы
60. Асинхронды двигательдің
айналмалы бөлігі қалай
аталады?
А) көп фазалы тізбек
В) статор
С) ротор
Д) синхронды
Е) асинхронды
61. Индуктивтік кедергі?
A)
R
B)
1ωC
C)
ωL
D)
U
Е)
Н
62. Еріксіз электромагниттік
тербелістер қалай аталады?
А) көп фазалы тізбек
В) айнымалы ток
С) тұрақты ток
Д) синхронды
Е) асинхронды
63. sin және cos заңы бойынша
өтетін уақытқа тәуелді

периодтық өзгерістерді қалай
атайды?
А) көп фазалы тізбек
В) айнымалы ток
С) гормоникалық тербелістер
Д) тұрақты ток
Е) асинхронды
64. Дененің қозғалысы
толығымен қайталанатын ең
аз уақыт аралығы немесе бір
тербеліс жасауға кеткен
уақыт қалай аталады?
А) көп фазалы тізбек
В) айнымалы ток
С) гармоникалық тербелістер
Д) тербеліс периоды
Е) тұрақты ток
65. Фаза дегеніміз грек
тілінен аударғанда қандай
мағына береді?
А) көп фазалы тізбек
В) фаза
С) гормоникалық тербелістер
Д) тұрақты ток
Е) даму деңгейі
66. Кедергінің өлшем бірлігін
көрсет?
А) Вольт
В) Дж
С) Ом
Д) Ампер
Е) Амм2
67. Сыйымдылық кедергі?
А) 1ωC
В) R
С) ωL
Д) U
Е) Н
68. Кернеуді арттырса ток
күші қалай өзгереді?
А) артады
В) кемиді
С) өзгермейді
Д) алдымен артады, сосын
кемиді
Е) алдымен кемиді, сосын
артады
69. Басы артық еркін
электрондарды беретін
қоспаларды қандай қоспа деп
атайды?
А) донорлық
В) акцепторлық
С) электрондық
Д) кемтіктік
Е) негізгі
70. Электрлік сүзгілер не
үшін қолданылады?
А) электр энергиясын белгілі
бір уақытта жинап, сақтау үшін
В) айнымалы токты, кернеуді
бірнеше есе арттырып немесе
кеміту үшін
С) дұрыс жауап жоқ

Д) электр тізбегіндегі
қалыптасқан бір режимнен
басқа бір режимге өту үшін
Е) жиіліктерден белгілі бір
жиілік жолағын бөліп алу
үшін
71. N типті жартылай
өткізгіштер үшін негізгі заряд
тасушылары қалай аталады?
А) донорлық
В) акцепторлық
С) электрондар
Д) кемтіктер
Е) негізгі
72. Р типті жартылай
өткізгіштер үшін негізгі заряд
тасушылары қалай аталады?
А) донорлық
В) акцепторлық
С) электрондар
Д) кемтіктер
Е) негізгі
73. Бір ғана Р- N ауысу
элементінен тұратын
жартылай өткізгіш құрал
қалай аталады?
А) фотодиод
В) фоторезистор
С) тиристор
Д) транзистор
Е) диод
74. Қай аспап химиялық
процесстер нәтижесінде
электр энергиясын белгілі бір
уақыт аралығында жинап
және сақтап тұра алады?
А) Трансформатор
В) Амперметр
С) Вольтметр
Д) Ваттметр
Е) Аккумулятор
75. Алғашқы
трансформаторды қай ғалым
ойлап шығарды?
А) Кирхгофф
В) Яблочков
С) Фарадей
Д) Ленц
Е) Джоуль
76.Электр тізбегіндегі түйінге
келетін токтардың
қосындысы, осы түйіннен
кететін токтардың
қосындысына тең . Бұл қай
заң?
А) Коммутацияның I заңы
В) Кирхгофтың I заңы
С) Фарадейдің II заңы
Д) Коммутацияның II заңы
Е) Фарадейдің I заңы
77. Жиіліктері бірдей ЭҚКтері әртүрлі фазалардан
тұратын айнымалы токтың
бірнеше тізбектерінің жиыны
қалай аталады?
А) қоректену көзі

В) жүктеме
С) күшейткіштер
Д) қоспа
Е) көп фазалы жүйе
78. е=150ѕіn(314t+600) ЭҚК-нің
синусоидалық
теңдеуінде
ЭҚК-нің амплитудалық мәні
неге тең?
А) 150
В) 200
С) 100
Д) 160
Е) 300
79. Асинхронды двигательдің
қозғалмайтын бөлігі қалай
аталады?
А) көп фазалы тізбек
В) статор
С) ротор
Д) синхронды
Е) асинхронды
80. Тармақталған электр
тізбегінің негізгі заңдарын
ашқан ғалым:
А) М.В. Ломоносов
В) Вольт
С) Г.Кирхгофф
Д) Фарадей
Е) Эрстед
81. Сыйымдылық кедергі
қандай шамаға тәуелді?
А) ток күші
В) кернеу
С) индуктивтілік
Д) сыйымдылық
Е) уақыт
82. Ток күшін арттырса
кернеу қалай өзгереді?
А) артады
В) кемиді
С) өзгермейді
Д) алдымен артады, сосын
кемиді
Е) алдымен кемиді, сосын
артады
83.Кернеуді өлшейтін құрал
А) Фазометр.
B) Амперметр.
C) Ваттметр.
D) Частотомер.
* Е) Вольтметр.
84.Ток көзінің нөлге тең
болатын режимді қалай
атайды.
А) Номиналды жұмыс режимі.
B) Қабылдағыш режимі.
* C) Режим холостого хода.
D) Қысқа тұйықталу режимі
Е) Генератор режимі.
85. Потенциалдың өлшем
бірлігі?
А) Вт.
B) Ом.
C) Дж.
* D) ДжКл.
Е) КлВ.

86. Магнит тұрақтылығы
нешеге тең?
А) 8.86*10-12 Ом*с м
B) 3.14* 10-12 Ом
* C) 4*10-7 Ом*с м
D ) 1.6*10-19 Ом*с
Е) 22.6*10-13 Ом*с м
87. Қай элемент сызықты?
А) Резистор, стабилитрон.
B) Светjдиод, симистор.
* C) Резистор, конденсатор.
D) Конденсатор, диод.
Е) Диод, стабилитрон
88.Қай элемент сызықты
емес?
А) Резистор, стабилитрон.
B) Светодиод, ключи.
C) Резистор, конденсатор.
* D) Диод, стабилитрон.
Е) Конденсатор, диод.
89.Резистор- бұл ...
А) Цифрлық элемент.
* B) Сызықты элемент.
C) ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
«Менеджмент теориясы мен тәжірибесі» пәні бойынша тест cұрақтары
"Физика" пәні бойынша тест сұрақтар
Жалпы әлеуметану пәні бойынша тест сұрақтары
«Сандық талшықты оптикалық беру жүйелері» пәні бойынша тест сұрақтар
»Цифрлық коммутация жүйелері» пәні бойынша тест сұрақтар
Тізбек
Электрлік тоқ бойынша дәрістер жинағы
Информатика пәні бойынша критерийлі-бағытталған тест тапсырмаларын жасау әдістері.
Білімді бақылауды автоматтандыру. Тест құру теориясы мен әдістемесі
«Деректану теориясы» пәні
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь