«Сандық талшықты оптикалық беру жүйелері» пәні бойынша тест сұрақтар


1.Талшықты -оптикалық тарату жүйесі дегеніміз?
1) аналогты сигналды цифрлық сигналға айналдыратын құрал
2) барлық ақпарат түрлері оптикалық кабель арқылы жіберілетін жүйені айтамыз.
3) тек аналогты сигналдар оптикалық талшық арқылы өтетін жүйе
4) тек цифрлы сигналдар оптикалық талшық арқылы өтетін жүйе
5) аналықты және цифрлы сигналдарды жіберетін құрал

2.Оптикалық диапазонның жіберу желісі неше?
1) 150,5ТГц
2) 190,6ТГц
3) 187,5ТГц
4) 270,5ТГц
5) 170,5ТГц

3.Бір фотонда жинақталған энергияның формуласын көрсет?
1) E=U/I.
2) E=h*f
3) E= I*U
4) E=S*d
5) E=q*t

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 17 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ КӨЛІК ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯ КОЛЛЕДЖІ МКҚК
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ г.АСТАНЫ ГККП КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ

БЕКІТЕМІН
директордың оқу жұмысы жөніндегі
орынбасары
заместитель директора по учебной работе
__________ Абдикаримова Т.Т.
_29_ ___08_______2013жг.

1306000 - Радиоэлектроника және байланыс (түрлері бойынша)
мамандығына арналған

Сандық Талшықты оптикалық беру жүйелері
пәні бойынша
емтихан сұрақтары

Орындаған оқытушы
__________Айгужина Г.К.
Электрбайланыс пәндік-циклдық комиссиясының ____2013ж.отырысында № хаттамамен қаралды
ПЦК _____ Башенова С.М

Астана
2013 жыл

Тест.

1.Талшықты -оптикалық тарату жүйесі дегеніміз?
1) аналогты сигналды цифрлық сигналға айналдыратын құрал
2) барлық ақпарат түрлері оптикалық кабель арқылы жіберілетін жүйені айтамыз.
3) тек аналогты сигналдар оптикалық талшық арқылы өтетін жүйе
4) тек цифрлы сигналдар оптикалық талшық арқылы өтетін жүйе
5) аналықты және цифрлы сигналдарды жіберетін құрал

2.Оптикалық диапазонның жіберу желісі неше?
1) 150,5ТГц
2) 190,6ТГц
3) 187,5ТГц
4) 270,5ТГц
5) 170,5ТГц

3.Бір фотонда жинақталған энергияның формуласын көрсет?
1) E=UI.
2) E=h*f
3) E= I*U
4) E=S*d
5) E=q*t

4.Жарықтың бір бөлігі қалай аталады?
1) малекула
2) фотон
3) жарық бөлігі
4) сәуле
5) лазер

5.Электромагнитік толқындардың оптикалық диапазоны үшін бағытталған жүйені қалай атаймыз?
1) DX-500
2) Радиотолқын
3) Квант теориясы
4) оптикалық талшық.
5) Рентген сәулелері

6.Квант теориясы бойынша жарық бұл(...) жылдам қозғалысының легі?
1) жоғары жиіліктердің
2) электромагниттік энергияның
3) кішкене бөлшектердің
4) сәулелердің
5) электромагниттік тербелістің

7.Барлық толқындық процесстер үшін ненің болуы тән және маңызды
1) электромагниттік тербелістің
2) тербелістің
3) сәулелердің
4) электромагниттік энергияның
5) интерференциялардың.
8.Ал оптикалық кабелдерде ақпаратты тасымалдаушы не болып табылады?
1) жарық
2) интерференция
3) тербеліс
4) айнымалы ток
5) электромагниттік тербеліс

9.Сызықты тракт нешеге бөлінеді?
1) 2-ге.
2) 7-ге
3) 4-ке
4) 3-ке
5) 5-ке

10. Световодтардың және оптикалық талшықтың құрылыстары өте көп, бірақ ең негізгі түрлерін көрсет?
1) синхронды,асинхронды
2) бірмодты және көпмодты
3) аналогты және цифрлық
4) сумматор, компаратор, субтрактор
5) мультиплексор, демультиплексор

11.Е1 ағынының жылдамдығын көрсет?
1) 8192 кбитс
2) 3000 кбитс
3) 8448 кбитс
4) 2048 кбитс.
5) 2050 кбитс

12.Плезиохронды цифрлы иерархия Е4ақпараттық толқынды жіберу үшін қандай аппаратура ойлап шығарылды
1) марион
2) HDB3
3) сопка 4
4) DX-500
5) К-60

13.Біртекті потенция аймағы қалай аталады?
1) шеп (фронт).
2) синхронды мод
3) Фотон
4) сызықты тракт
5) модулятор

14.Копмодты талшықта дисперсияның негізгі көзі қалай аталады?
1) сызықты тракт
2) модулятор
3) сатылы дисперсия
4) модаралық дисперсия
5) шеп (фронт)

15.Жарық енгізушіде сәуленің қандай түрлері болуы мүмкін?
1) сатылы, үшбұрышты
2) сатылы дисперсия, модаралық дисперсия
3) көпмодты,бірмодты
4) өзекше,қабық, шағылу.
5) сатылы, градиентті

16.Барлық бағытталған модаларды 2 топқа бөлуге болады,қандай топтар?
1) қабық,өзекше
2) бірмодты,көпмодты
3) симметриялық, симметриялық емес
4) электрлік, магниттік
5) аралас,көлденең

17.Су астында қолданылатын телекоммуникациялықкабельдер бірсәулелі типтегі телефонның радиоторабында неше арнаға дейін бере алады?
1) 20500
2) 60000.
3) 30000
4) 8000
5) 84000

18.Жарықенгізушідегі жоғалудың негізгі екі себебі бар,олар қандай себептер?
1) жұтылу және таралу
2) бірмодты және көпмодты
3) Гамма және рентген сәулелері
4) энергияның жұтылуы және шашырауы
5) синхронды,асинхронды

19.Талшық негізгі қандай көрсеткішпен анықталады?
1) өшу және шағылу
2) аналогты және цифрлық
3) синхронды,асинхронды
4) бірмодты және көпмодты
5) өшу және дисперсия.

20.Толқын ұзындығы 80 нм болғанда,өшу нешеге тең болады?
1) 1,2 дБкм
2) 1,7дБкм
3) 2 дБкм
4) 1,5 дБкм
5) 8 дБкм

21.Қандай жарықенгізушілерде 20 ... ...50 нскм мәндеріне ие болатын модааралық дисперсия негіз болады?
1) дисперсия
2) градиенттік
3) бірмодалы
4) көпмодалы
5) өткізу жолағы.

22.Екілік сан қалай аталады?
1) жолақ ені
2) мода
3) жиілік
4) бит
5) фронт

23.Оптикалық талшықтың негізгі қасиеті?
1) жай таралуы
2) жоғарлайтын мүмкіндігі
3) жарық енгізуші
4) активті элементтерді керек етеді
5) ұзаққа жылдамдығы.

24.Ұзын бойында құраушысының қандай алаңда болатынына байланысты аралас модалар екі класқа бөлінеді. Қандай кластарға?
1) НЕ-модалар, ЕН-модалар
2) магниттік,электрлік
3) аралас,көлденең
4) сатылы,градиентті
5) шағылу,аралас

25.Жарық енгізушіде белгінің үш түрлі дисперсиясы бар?
1) өте жоғары,орташа,критикалық
2) толқындық, материалдық,модаралық.
3) өзекше,қабық,шағылу
4) сатылы,үшбұрышты
5) ғарыштық,гамма,рентген

26.Кремнийдің диоксиді, химиялық формуласы бар, аморфты мөлдір зат?
1) жиілік
2) ерітілген кварц
3) оксид
4) ерітінді
5) фронт

27.Сыну көрсеткішінің n өзгеруіне байланысты жарық енгізушінің неше түрі ерекшеленеді?
1) 7-ге
2) 5-ке
3) 4-ке
4) 2-ге.
5) 3-ке

28.Бірмодалы жарықенгізушінің өзекше диаметрі неше?
1) 2-3
2) 5-6
3) 4-6
4) 6-8
5) 3-4

29.Е және Н векторлары көлденең және ұзын бойында құрастырушылары бар толқындар?
1) жиілікті толқындар
2) бағытталған толқындар
3) аралас толқындар.
4) фронтты толқындар
5) көлденең толқындар

30.Бұл белгінің толықтай берілген бөлігінде таралатын уақыт аралығы?
1) белгінің уақыты
2) белгінің жиілігі
3) толқынның ұзындығы
4) жолақ ені
5) белгінің үзындығы

31.Жарық енгізушіде белгінің неше түрлі дисперсиясы бар?
1) 2
2) 3-4
3) 3.
4) 8
5) 5

32.Талшықтың өткізгіш мүмкіндігін сипаттайтын параметр?
1) жолақ ені
2) толқынның ұзындығы
3) белгінің үзындығы
4) белгінің уақыты
5) белгінің жиілігі

33.Бұл талшық пластикалық құбырда жататындай ішкі диаметрі талшықтың өзінен үлкен болып жасалған?
1) жолақ ені
2) еркін буфер.
3) белгінің жиілігі
4) толқынның ұзындығы
5) белгінің үзындығы

34.Жіппен жіпке оралған арамидті тоқыма болаттан неше есе берік?
1) 2
2) 5
3) 8
4) 3-4
5) 3

35.Әрбір талшық нелерден тұрады?
1) белгінің жиілігі және белгінің үзындығынан тұрады
2) еркін буфер және қабықтан тұрады
3) өзектен және әр түрлі сыну көрсеткішті қабықтан тұрады.
4) толқынның ұзындығы және болқын жиілігінен тұрады
5) жолақ енінен

36.Қай оптикалық кабель алыстығы 250 км-ге дейінгі облыс орталығы мен аудан арасындағы көпарналы
1) ауылдық
2) қалалық
3) зоналық
4) аудандық
5) магистралды

37.ОККО типті қалалық байланыс кабелі канализацияға төселетін неше талшықтан тұрады?
1) 21
2) 8
3) 3-4
4) 16.
5) 3

38.Бұл екі жағынан біріктіргіштермен шеттелген кішкене кабель?
1) белгінің үзындығы
2) белгінің жиілігі
3) толқынның ұзындығы
4) оптикалық электр сымы
5) жолақ ені

39.Коннекторларды басқаша қалай атай аламыз?
1) белгінің үзындығы
2) еркін буфер
3) толқынның ұзындығы
4) белгінің жиілігі
5) ажырамалы біріктіргіштер.

40.Оптикалық кабелдің қызмет ету мерзімі шамамен неше жылды береді?
1) 50
2) 40
3) 100
4) 25
5) 15

41.Цифрлық біріншілік желі тарату технологиясына жататындар?
1) FGH, YUB,GHH
2) KIU,HYH,LGH
3) Барлығы дұрыс
4) PDH,SDH,ATM.
5) GYT,SDH,PDH

42.Біріншілік желідегі арналар мен трактілер дәрежесіндегі коммутацияны жасайтынға жататындар?
1) Цифрлық кростар
2) Аналогтық кростар
3) Циклдық кростар
4) Қарапайым кростар
5) Тригерлер

43.Мультиплексор жұмысы?
1) Барлығы бір бағыта
2) Шығысы көп тарауы екі
3) Барлығы екі бағытта
4) Барлығы дұрыс
5) Кірісі бірнеше шығысы бір.

44.Демультиплексор жұмысы?
1) Кірісі біреу шығысы бірнешеу(екі)
2) Шығысы сегіз кірісі сегіз
3) Кірісі төртеу шығысы төрт
4) Кірісі бес шығысы алты
5) Шығысы алты кірісі екі

45.Е1 -PDH желісінің негізгі біріншілік арнасы қандай құрылым бар?
1) Жоғарғы Е1 циклдық арна
2) Барлығы дұрыс
3) Жоғарғы циклдық арна, модуль
4) Төменгі құрлым, арна
5) Жоғарғы циклдік құрлым, сигнализация.

46.Е1 -PDH желісінің негізгі екіншілік арнасы қандай құрылым бар?
1) Жоғарғы ISDN циклдық арна
2) Төменгі құрлым, арна
3) Жоғарғы циклдық арна, модуль
4) Жоғарғы циклдік құрлым, сигнализация
5) ISDN

47.Е1 циклдық құрлымының 3 негізгі нұсқасы?
1) Циклдық, жоғарғы кіріс емес, құрлымдық емес ағын
2) Циклдық, жоғарғы аналогтық, құрлымдық емес ағын
3) Жоғарғы циклдық, құрлымдық емес ағын
4) Циклдық, жоғарғы циклдық, құрлымдық емес ағын.
5) Барлығы

48.Циклдық құрлымы Е1ағыны (Time Slot) саны?
1) 0-44
2) 0-31
3) 0-55
4) 1-88
5) 0-67

49.Циклдық құрлымы Е1ағыны (Time Slot) арналық аралық бөлінуі?
1) 86 кбитc
2) 99 кбитc
3) 104 кбитc
4) 64 кбитc.
5) 90 кбитc

50.Жолдар мазмұнының сигналдары?
1) Бірінші жол SDR, екінші жол FGH
2) Біріншілік жол GHF
3) Бірінші жол FAS, екінші жол NFAS
4) Екіншілік жол FGH
5) Барлығы дұрыс

51.Sn-Si халықаралық қолданыстағы есептер бойынша тізбектеледі?
1) FAS-0033011
2) FAS-0011044
3) FAS-0055011
4) FAS-0011022.
5) FAS-0011066

52.PDH және SDH цифрлық технологияларының таралуы?
1) Тек екіншілік желінің ақпарат таралуы
2) Тек үшіншілік желінің ақпарат таралуы
3) Тек бесіншілік желінің ақпарат таралуы
4) Тек біріншілік желінің ақпарат таралуы
5) Тек сегізіншілік желінің ақпарат таралуы

53.АТМ технологиясынан перспективті көшу?
1) Ол OSI, 9 сатысы
2) Ол OSI, 7 сатысы.
3) Ол OSI, 6 сатысы
4) Ол OSI, 2 сатысы
5) Ол OSI, 6 сатысы

54.Е0 цифрлық иерархия ағындары неше кбитс тең?
1) 66 кбитс
2) 88 кбитс
3) 104 кбитс
4) 125 кбитс
5) 64 кбитс

55.Е1 цифрлық иерархия ағындары неше кбитс тең?
1) 5,639 кбитс
2) 3,089 кбитс
3) 4,560 кбитс
4) 2,048 кбитс.
5) 6,356 кбитс

56.Е2 цифрлық иерархия ағындары неше кбитс тең?
1) 5,639 кбитс
2) 3,089 кбитс
3) 4,560 кбитс
4) 6,356 кбитс
5) 8,448 кбитс

57.Е3 цифрлық иерархия ағындары неше кбитс тең?
1) 6,356 кбитс
2) 34,368 кбитс.
3) 40,560 кбитс
4) 3,089 кбитс
5) 5,639 кбитс

58.Е4 цифрлық иерархия ағындары неше кбитс тең?
1) 5,639 кбитс
2) 3,089 кбитс
3) 4,560 кбитс
4) 6,356 кбитс
5) 139,264 кбитс

59.Е5 цифрлық иерархия ағындары неше кбитс тең?
1) 565,089 кбитс
2) 858,560 кбитс
3) 564,992 кбитс.
4) 454,356 кбитс
5) 335,639 кбитс

60.Тракті STM-N сиганлдарының тактілерінің табиғи жаратылысы?
1) Аналогтық
2) Цифрлық
3) Оптикалық
4) Пішінді
5) Мерзімді

61.SDH желісінің топологиясы?
1) нүкте-нүкте.
2) үтір-үтір
3) нүкте-үтір
4) қашықтық-нүкте
5) басы-үтір

62.Дискретті ақпаратты тасымалдайтын асинхронды тәртіп?
1) ЕРМ
2) МТП
3) АТП
4) КТП
5) ҮҮК

63.Концентратор қызметін атқаратын топология?
1) сәуле
2) клетка
3) тор
4) бет
5) жұлдыз.

64.Базалық топологиясын қолдану?
1) тізбектелген сызықтық тізбек
2) бір сызықтық тізбек
3) аралас сызықтық тізбек
4)тізбектелген сызықтық тізбек
5) қиындасқан сызықтық тізбек

65.Оптикалық кабельдердің типіне байланысты бөлінуі?
1) Алты модты және көп модты болып
2) Бес модты және көп модты болып
3) Жеті модты және көп модты болып
4) Бір модты және көп модты болып.
5) Он модты және көп модты болып

66.SDH иерархиясы элементінің біріншілік контейнері?
1) C-r
2) C-k
3) C-t
4) Барлығы
5) C-n

67.Контейнер байтты шығару есебінде қалай сатылы түрде? шығарылады
1) Тігінен+көлденеңнен.
2) Астынан+клеткамен
3) Тек қана асты
4) Тек қана ортасы
5) Барлығы

68.Контейнер шығару есебінде POH нені білдіреді?
1) Формат жолағы
2) Маршрут басы
3) Контейнер тұрағы
4) Контейнердің жүрген жолы
5) Сан белгісі

69.SDH триб иерархиясы қандай Мибтс стандартта жұмыс атқарады?
1) 155, 622, 2488, 9952.
2) 222,356,829,417,140
3) 125,235,363,463,965
4) 165,365,679,321,236
5) 23,254,269,298,56,36

70.PDH триб иерархиясы қандай Мибтс стандартта жұмыс атқарады?
1) 23,254,269,298,56,36
2) 1,2,3,4,5,6,7,89,89,89
3) 2.5,3,6,89,47,140,25
4) 54,65,36,69,321,23,23
5) 1.5,2,6,8,34,45,140

71.Өлшеуге технологиясына жататындар?
1) PDHSDHATMFRIP.
2) PDHSDLATMFLIP
3) PDHSDSATMFVIP
4) PDHSDWATMFMIP
5) PDHSDAATMFQIP

72.Канал байланысы дегеніміз?
1) Техникалық құрал жүйесі және сигналдарды тарату ортасы
2) Техникалық амал жүйесі және сигналдарды тарату ортасы
3) Техникалық жүйесі және радиореле беру ортасы көзінен алушыға (ақпараттарды. хаттар)
4) Техникалық құрал жүйесі және электромагнитті беру ортасы көзінен алушыға
5) Техникалық құрал жүйесі және сигналдарды беру ортасы көзінен алушыға (ақпараттарды. хаттар)

73.SDH шифрлануы?
1) Synchyonois Digitat Hierarcky
2) Synchkonous Digital Hierardhy
3) Synchrhnous Dikital Hieraschy
4) Synchronous Digital Hierarchy.
5) Synjhronous Digotal Hilrarchy

74.PDH шифрлануы?
1) Plesiochronous Digital Hierarchy
2) Plesiochrondus Digvtal Hieramchy
3) Plasiochronous Digdtal Hiesarchy
4) Plesikchronous Digltal Hiedrarchy
5) Plesiochuonous Digikal Hiersrchy

75.РОН шифрлануы?
1) Psth Overheard
2) Pоth Overheard
3) Pуth Overheard
4) Path Overheard.
5) Peth Overheard

76.VC шифрлануы?
1) Virtual Ckntainer
2) Virtual Cintainer
3) Virtual Centainer
4) Virtual Cantainer
5) Virtual Container

77.Негізгі сандық каналының жылдамдығы?
1) 64 кбитс
2) 54 кбитс
3) 34 кбитс
4) 24 кбитс
5) 74 кбитс

78.Регенератор қажеттілігі?
1) Сигналды жөнге келтіреді
2) Сигналды күшейтеді
3) Сигналды бөледі
4) Барлығы да дұрыс
5) Дұрыс жауабы жоқ

79.Асинхронды сандық ағымдарының біріктірүі дегеніміз не?
1) Жазу жылдамдығы және оқу жылдамдығы тұрақты
2) Жазу жылдамдығы және оқу жылдамдығы әр түрлі
3) Жазу жылдамдығы тұрақты
4) Оқу жылдамдығы тұрақты
5) Дұрыс жауабы жоқ

80.Ондық кодындағы 8 санын, екілік кодына аударыңдар
1) 1000
2) 1010
3) 1111
4) 1110
5) 1100

81.ИКМ-120 екінші ретті СБЖ сандық ағымының ұйымдастырылуы?
1) 8448 кбитс жылдамдығы бар 4 екінші ретті сандық ағымдарынан
2) 2048 кбитс жылдамдығы бар 4 бірінші ретті сандық ағымдарынан
3) 34368 кбитс жылдамдығы бар 4 үшінші ретті сандық ағымдарынан
4) Дұрыс жауабы жоқ
5) Барлығы да дұрыс

82.ИКМ-480 үшінші ретті СБЖ сандық ағымының ұйымдастырылуы?
1) 8448 кбитс жылдамдығы бар 4 екінші ретті сандық ағымдарынан
2) 2048 кбитс жылдамдығы бар 4 бірінші ретті сандық ағымдарынан
3) 34368 кбитс жылдамдығы бар 4 үшінші ретті сандық ағымдарынан
4) Дұрыс жауабы жоқ
5) Барлығы да дұрыс

83.ИКМ-1920 төртінші ретті СБЖ сандық ағымының ұйымдастырылуы?
1) 8448 кбитс жылдамдығы бар 4 екінші ретті сандық ағымдарынан
2) 2048 кбитс жылдамдығы бар 4 бірінші ретті сандық ағымдарынан
3) 34368 кбитс жылдамдығы бар 4 үшінші ретті сандық ағымдарынан
4) Дұрыс жауабы жоқ
5) Барлығы да дұрыс

84.ИКМ-120 екінші ретті СБЖ ақппараты жіберу жылдамдығы?
1) 2048 кбитс
2) 34368 кбитс
3) 139264 кбитс
4) 8448 кбитс
5) 64 кбитс

85.Ондық кодындағы 128 санын, екілік кодына аударыңдар
1) 10000000
2) 10100000
3) 11110111
4) 11100111
5) 110001010

86.ИКМ-480 үшінші ретті СБЖ ақппараты жіберу жылдамдығы?
1) 2048 кбитс
2) 34368 кбитс
3) 139264 кбитс
4) 8448 кбитс
5) 64 кбитс

87.ИКМ-1920 төртінші ретті СБЖ ақппараты жіберу жылдамдығы?
1) 2048 кбитс
2) 34368 кбитс
3) 139264 кбитс
4) 8448 кбитс
5) 64 кбитс

88.ИКМ-15 СБЖ ақппараты жіберу жылдамдығы?
1) 2048 кбитс
2) 1024 кбитс
3) 139264 кбитс
4) 8448 кбитс
5) 64 кбитс

89.ИКМ-30 СБЖ регенерационды бөлімшенің ұзындығы (НРП-НРП) ?
1) 5 км
2) 4 км
3) 4-7,4 км
4) 1,5-2,7 км
5) 5-10 км

90.PDH сигналы қандай иерархияға жатады?
1) Плезиосинхронды
2) Синхронды
3) Асинхронды
4) Толқынды
5) Барлық жауаптар дұрыс

91.ИКМ-480 СБЖ регенерационды бөлімшенің ұзындығы?
1)1,5 км
2) 2 км
3) 4 км
4) 5 км
5) 3 км

92.Е1 ағымының жылдамдығы?
1) 2048 кбитс
2) 1024 кбитс
3) 34368 кбитс
4) 64 кбитс
5) 8448 кбитс

93.Е0 ағымының жылдамдығы?
1) 2048 кбитс
2) 1024 кбитс
3) 34368 кбитс
4) 64 кбитс
5) 8448 кбитс

94.Е2 ағымының жылдамдығы?
1) 2048 кбитс
2) 1024 кбитс
3) 34368 кбитс
4) 64 кбитс
5) 8448 кбитс

95.Е4 ағымының жылдамдығы?
1) 2048 кбитс
2) 1024 кбитс
3) 34368 кбитс
4) 140000 кбитс
5) 8448 кбитс

96.ИКМ дегеніміз не?
1) амплитудты кодты модуляция
2) импульсты кодты модуляция
3) демодулятор
4) коммутациялык модуль
5) модулятор

97.МСЭ дегеніміз не?
1) концентратор
2) демультиплексор
3) мультиплексор
4) регенератор
5) халыкаралык электрбайланыс бірлестігі

98.ОРП дегеніміз ол?
1) кызмет етілетін регенерационды пункті
2) кызмет етілмейтін регенерационды пункті
3) кызмет етілетін кушейткіш пункті
4) кызмет етілмейтін кушейткіш пункті
5) барлык жауаптар дурыс

99.Сызыкты емес кодалаудагы кодердің орындайтын кезеңдер саны
1) 10
2) 4
3) 3
4) 7
5) 8
100.телефон арнасының жиілік жолақ спектрі
1) (12-24) кГц
... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
»Цифрлық коммутация жүйелері» пәні бойынша тест сұрақтар
"Физика" пәні бойынша тест сұрақтар
Талшықтық-оптикалық беру жүйелері
Оптикалық-талшықты желілер
Талшықты-оптикалық байланыс
Талшықты оптикалық байланыс
"Физика" пәнінен тест сұрақтар
Талшықтық-оптикалық беру жүйелері байланысын ұйымдастыру әрекеттері
Философия пәнінен тест сұрақтар
Педагогика пәнінен тест сұрақтар
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь