«Трансформатор» АҚ-ның жаңартылған механикалық цехын электр энергиясымен қамтамасыз ету: есептік зерттеу

Кіріспе 4.5
1.Әдебиеттік шолу. Жұмысқа берілген мәләметтер 6
2 Электр жүктемелерін есептеу. 7
2.1 Механикалық цех жүктемесін есептеу 8.9
2.2 Жарық жүктемесін есептеу 9
2.3 Зауыт бойынша жүктемені есптеу 10
2.4 Цехтік трансформаторлар санын мен қуатын есептеу және 0,4кВ кернеуде реактивті қуатты компенсациялау 14
2.5 Цех трансформаторларының 0,4 кв кернеудегі реактивті қуаттын компенсациялау сурет 2.1 .де көрсетілген 15
2.6 QТКБК ТП бойынша жіктеу 16
2.7 “Трансформатор” АҚ.ның жаңартылған механикалық цехын электр жүктемесінің дәл есептелуі 17
2.7.2 Электроқозғалтқыштың қуатын таңдау. 19
2.7.3. Ұзақ уақыт жұмыс істейтін қозғалтқыш қуатын таңдау 19
2.7.4 ДСП пешінің есептік қуатын анықтау 20
3 Сыртқы электрмен жабдықтау схемаларының нұсқаларын салыстыру 21
3.1 II нұсқа . ЭТЖ (ЛЭП ) 37 кВ. Электрмен жабдықтаудың нұсқасы. 21.26
3.2 И=35 кв ажыратқыштар мен айырғыштарын таңдау 27
3.3 2. Нұсқа бойынша шығындарын есептеу 30
4. Кернеу трансформаторлары шарттары бойынша таңдау. 31
4.7 Изоляторларды таңдау 33
5.1 ГПП трансформатордың релелік қорғауы 34
5.2 Максималды тоқтық қорғау (мтқ) 34
5.4. Аса жүктелуден қорғау 35
5.4.2 БТҚС трансформаторларына арналған максималдық тоқтық қорғауды есептеу 38
5.4.4 Автоматика және сигнал беру 39
6.1 АТҚ 110 кв үшін контурлы жерлендіру құрылғысын есептеу 40.44
7. Эксперименттік бөлім 45.46
7.1 Цехтік тп трансформаторының жұмыстық тармағын таңдау 47
7.2 Трансформаторлы подстанция жұмысының тиімді режимі 48.50
7.2. 1 Тізбек бойындағы энергияның жоғалу графигі 51.52
8. Экономикалық бөлім 53
8. 1. нұсқа бойынша шығындарын есептеу 53.54
10. Өмір тіршілік қауіпсіздігі
10.1 механикалық цехтағы еңбек шартын талдау 55
55.7
10.1 Нүктелік әдістің есептеу схемасын 2 суретте 58
10.2 Еңбек жағдайын жақсарту бойынша шараларды әзірлеу
10. 2.1 Өндірістік шудан қорғау 59
10.3 Төменгі кернеулі қонырғылардың электр қауіпсіздігі мәселелерін өңдеу (нөлдеу есебі) 60
10.3 Нөлдеуді есептеу. 61
10.3.1 Нөлдеудің есептік сүлбесі 61.62
10.4 Механикалық цехтың нөлдеуін есептеу. 63
11. Қоршаған ортаны қорғау мәселелерін шешу 66.72
12. Қорытынды. 73.74
13.Пайдаланылған әдебиет тізімі 75.77
Электр энергиясының басты тұтынушылары болып өндіріс транспорт, ауыл шаруашылығы, қалалар мен ауылдардың коммуналды шаруашылығы болып табылады. Бұнда өндіріс объектілеріне электр энергиясын тұтынудың 70%-дан астамы келеді. Ауыл шаруашылығы мен ауыр өнеркәсіптің дамуына, адам тіршілігіне қажетті энергиямен қамтамасыздандыру мақсатында электр энергиясын қолданудың, өндірудің жаңа технологиясының мұқтаждығы туындап отыр. Осындай маңызды мәселені шешу мақсатында электр энергиясын т‰рлі єдістермен µндіру үшін ќолданылатын жаңа қондырғыларды игеру маңызды.
Энергетиктер және энергосалушылармен шешілетін негізгі мәселелер өндіріс көлемін үздіксіз көбейтуден, жаңа энергетикалық объектілерді салу мерзімін қысқарту мен ескілерін қайта жаңартудан, меншікті капитал салымын азайтудан, жанармайдың меншікті шығынын қысқартудан, еңбек өнімділігін жоғарлатудан, электр энергетиканың өндіру құрылымын жақсартудан тұрады. 80 жыл бойы электр энергетикасы жалпы ұлттық монополия ретінде дамыды және қызмет етті. Бұрынғы одақтың әрбір республикасы бірыңғай энергетикалық жүйенің аралық бөлігі болған. 1991 жылы бірыңғай энергетикалық жүйенің мен электр энергетикасын децентрализациялау мен дезинтеграциялау саланы реформалау процесстері басталды. Бірақ бұған қарамастан электр энергиясы бұрынғыдай энергияның әмбебап түрі болып қалады. Сонымен бірге ол халық шаруашылығының барлық салаларында техникалық прогресстің негізі ретінде қызмет етеді.
1. Методика расчета электрических нагрузок промышленных предприятий с применением ЭВМ. Методическое пособие. – Алматы.:АЭИ, 1988.
2. Справочник по проектированию электроснабжения. /Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, 1990.
3. Справочник по проектированию электрических сетей и оборудования. /Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, 1991.
4. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. /Под ред. А.А. Федорова. 1и 2 том. – М.: Энергоатомиздат, 1986.
5. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Энергоатомиздат, 1989.
6. Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий. Учебник ВУЗов. – М.: Высшая школа, 1986.
7. Коновалова Л.Л., Рожкова Л.Д. Электроснабжение промышленных предприятий и установок. – М.: Энергоатомиздат, 1989.
8. Правила устройства электроустановок. – М.: Энергоатомиздат, 1986.
9. Маниловский Р.Г. Бизнес – план. Методические материалы. – Финансы и статистика,1995.
10. Инструктивные материалы Главгосэнергонадзора / Минэнерго СССР. – М.: Энергоатомиздат, 1986.
75

11. Кнорринг Т.М. Осветительные установки. – Л.: Энергоиздат, 1981.
12. Ермилов А.А. Как выполняются заводские подстанции. – М.: Энергоиздат, 1982.
13. Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 13А Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110 – 500 кВ: Схемы. – М.: Энергоатомиздат, 1985.
14. Андреев В.А. Релейная защита, автоматика и телемеханика в системах электроснабжения. - М.: Высшая школа, 1990.
15. Самойлов С.И., Горелов В.М. Технология тяжелого машиностроения. - М.: Высшая школа, 1990.
16. Технология машиностроения. - М.: МГТУ, 1999.
17. Белов С.В. Безопасность производственных процессов. Справочник. - М.: Высшая школа, 1985.
18. Охрана труда в машиностроении./ Под ред. Русака С.Д. - М.: Высшая школа, 1992.
19. Долин П.А. Основы техники безопасности в электрических установках. – М.: Энергоатомиздат, 1984.
20. www.siemens.kz
21. www.tavrida.ru
22. www.izva.ru
13. Безопасность жизнедеятельности. Защита от производственного шума. Методические указания к выполнению дипломного проекта. Алматы, 1995г.
14. Холодильные установки. – М.: ВО Агромиздат,1991.-455с.
15. Андрющенко А.И. Основы термодинамики циклов тепло – энергетических установок. – М.: Высшая школа, 1977.-232с.
16. Кириллин В.А., Сычев В.В., Шейндлин А.Е. Техническая термодинамика. – М.: Энергия, 1974.-392с.
17. Лебедев П.Д., Щукин А.А. Теплоиспользующие установки промышленных предпритий. – М.: Энергия,-1970.-238с.
18. Харченко.Н.В. Индивидуальные солнечные установки. –М.: Энергоатомиздат, 1991.-208с.
19. Такибаев.Ж.С. Физические основы солнечно-водородной энергетики: Учебное пособие для студентов. –Алма-Ата, Рауан, 1992.-176с.
20. Темірбаев Д.Ж. Отынды үнемдеу және мекенқорғау жылутәсілдері: Оқу құралы. - Алматы: АЭжБИ, 1998.- 108 б. (5,8 б.т.).
21. Темирбаев Д.Ж. Высокоэффективные методы перевооружения ТЭУ // Труды 2- международной НТК «Энергетика, телекоммуникации и высшее образование в современных условиях».- Алматы: АИЭС, 2000, с. 29-31.
22. Темирбаев Д.Ж., Токиров К.А. К парогазовой модернизации Жезказганской ТЭЦ // Там же, с. 33.


76
23. Темирбаев Д.Ж., Кашабаева А.Т. К повышению эффективности ГТЭС // Там же, с. 34-35.
24. Темирбаев Д.Ж. Парогазовый цикл высокотемпературной ГТУ (ПГТУ) // Труды 4- международной НТК «Энергетика, телекоммуникации и высшее образование в современных условиях».- Алматы: АИЭС, 2004, с. 75-78.
25. Темирбаев Д.Ж., Белиловский Ю.Б., Маршак Ю.Л. Вертикальная прямоугольная топка // А.с. № 1 040 275 (СССР). Опуб. 07.09.83. Бюл. № 33 (0,05 п.л.).
26. Соколов Е.Я., Бродянский В.М. Энергетические основы трансформации тепла и процессов охлаждения: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. – М.: Энергоиздат, 1981. – 320 с.
        
        Ф-ОБ-001/033
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
А. ЯСАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ-ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ
ИНЖЕНЕРЛІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ... ЖӘНЕ ... ... КАФЕДРАСЫ
ДИПЛОМ ЖҰМЫСЫ
«Трансформатор» АҚ-ның жаңартылған механикалық цехын электр ... ету: ... ... ... студент____________ Сарсенбаев А.П
Ғылыми жетекшісі аға оқытушы_______ Рахимжанова П.Т
... ... ...... _________ 2009ж
Кафедра меңгерушісі,
техн.ғ.к.,доцент ________________ Абдикулова З.Қ.
Түркістан 2009
Мазмұны
|Мазмұны |2-3 ... |4-5 ... ... ... берілген мәләметтер |6 |
|2 ... ... ... |7 ... ... цех жүктемесін есептеу |8-9 ... ... ... ... |9 ... ... ... жүктемені есптеу |10 ... ... ... санын мен қуатын есептеу және 0,4кВ |14 ... ... ... ... | ... Цех ... 0,4 кв ... ... ... |15 |
|компенсациялау сурет 2.1 –де ... | ... ... ТП ... жіктеу |16 ... ... ... ... механикалық цехын электр |17 |
|жүктемесінің дәл ... | ... ... ... ... |19 ... Ұзақ ... ... істейтін қозғалтқыш қуатын таңдау |19 ... ДСП ... ... ... ... |20 |
|3 ... ... ... ... ... ... |21 ... II нұсқа – ЭТЖ (ЛЭП ) 37 кВ. Электрмен жабдықтаудың нұсқасы. |21-26 |
|3.2 И=35 кв ... мен ... ... |27 ... 2. ... ... ... ... |30 ... ... ... ... бойынша таңдау. |31 ... ... ... |33 ... ГПП трансформатордың релелік қорғауы |34 ... ... ... қорғау (мтқ) |34 ... Аса ... ... |35 ... БТҚС ... арналған максималдық тоқтық қорғауды |38 ... | ... ... және ... беру |39 ... АТҚ 110 кв үшін ... ... құрылғысын есептеу |40-44 ... ... ... |45-46 ... ... тп ... ... ... ... |47 ... Трансформаторлы подстанция жұмысының тиімді режимі |48-50 ... 1 ... ... ... жоғалу графигі |51-52 ... ... ... |53 ... 1- нұсқа бойынша шығындарын есептеу |53-54 ... Өмір ... ... |55 ... ... ... еңбек шартын талдау |55-7 ... ... ... ... ... 2 суретте |58 ... ... ... жақсарту бойынша шараларды әзірлеу |59 ... 2.1 ... ... қорғау | ... ... ... ... ... қауіпсіздігі мәселелерін |60 ... ... ... | ... ... ... |61 ... ... ... ... |61-62 ... Механикалық цехтың нөлдеуін есептеу. |63 ... ... ... қорғау мәселелерін шешу |66-72 ... ... |73-74 ... ... ... |75-77 ... ... басты тұтынушылары болып өндіріс транспорт, ... ... мен ... коммуналды шаруашылығы болып табылады.
Бұнда өндіріс объектілеріне электр энергиясын тұтынудың ... ... Ауыл ... мен ауыр ... ... адам тіршілігіне
қажетті энергиямен қамтамасыздандыру мақсатында электр ... ... жаңа ... ... ... отыр. Осындай
маңызды мәселені шешу мақсатында электр энергиясын т‰рлі єдістермен µндіру
үшін ... жаңа ... ... ... және ... шешілетін негізгі мәселелер
өндіріс көлемін үздіксіз көбейтуден, жаңа энергетикалық ... ... ... мен ... қайта жаңартудан, меншікті капитал салымын
азайтудан, жанармайдың меншікті ... ... ... ... ... энергетиканың өндіру құрылымын жақсартудан тұрады. 80
жыл бойы ... ... ... ... ... ретінде дамыды және
қызмет етті. Бұрынғы ... ... ... бірыңғай энергетикалық
жүйенің аралық бөлігі болған. 1991 жылы бірыңғай энергетикалық жүйенің мен
электр ... ... мен ... ... ... басталды. Бірақ бұған қарамастан электр энергиясы
бұрынғыдай энергияның әмбебап түрі болып қалады. ... ... ол ... ... ... ... прогресстің негізі ретінде
қызмет етеді.
Электр энергиясы барлық ауыл шаруашылық салаларында, әсіресе ... ... ... ал ... ... ... ... бірінші кезекте электротермиялық және
электродәнекерлеу қондырғыларда, электролиз, материалдарды электр ... ... ... ... ... ... ... үлкен тобын ауыл шаруашылығының барлық
салаларында: ... ... ... ... цехы мен
барлық жұмыс істейтін ғимараттары, ағынды-көлікті жүйелер, компрессорлар,
насостар, желдеткіштерде қолданылатын ... ... ... ... ... ... металлургияда қолданылатын энергияның негізгі
түрі болып табылады, сондықтан түсті металлургияның дамуы электр энергиясы
дамуымен өте ... ... ... ірі және ... ... электр машиналары, кернеуі
1000В-қа дейін және 1000В-тан жоғары электр аппаратураларының ... ... тез ... дамуда.
Энергожүйеден өндіріс объектілеріне, қондырғыға, жабдық ... ... ... мен ... сай электр энергиясын беруді
қамтамасыз ету үшін кернеуі 1000 В-қа ... және ... ... ... ... ... ... жүйелері, трансформаторлық,
түрлендіргіш және бөліп тұратын қосалқы ... ... ... ... қондырғылар эксплуатациясының қауіпсіздігін,
сенімділік ... ... ... энергияны беру, орналастыру
мен тұтыну жоғары үнемділік және ... ... ... ... ету үшін ... ... ... барлық сатысында
жоғары кернеудің ... ... көп ... байланысты электр
энергиясын орналастырудың сенімді және үнемді нұсқасын жасау керек.
Электр энергиясын ... ... ... ... ... ... станциялар және токопроводтар кеңінен
қолданылады. Осының арқасында ... мен ... көп ... иілмелі және сенімді қондырғы жүйесі пайда болады. Автоматиканың
жетілген жүйесі, сонымен ... ... ... ... ... ... ... қорғаудың сенімді жабдықтарын кеңінен
қолданады.
Электр жабдықтау объектілерін жаңа қондырғылармен жаңартудың ...... ... мен үнемділігінің жоғарғы сатысын қамтамасыз
ету. Өнеркәсіптердің электр жабдықтауын ... ... мен ... ... ... ... есепке ала отырып жүргізіледі. Электр
жабдықтарын жаңарту 3 сатыда ... ... ... жоба, жұмыстық сызбалар.пен үнемділікті қамтамасыз ету керек.
Жаңарту кезінде бұл көрсеткіштер технико-экономикалық есептеудің көмегімен
жүзеге ... ... ... ... ... ... электр энергиясының қабылдағыштары (қыздырғыш қыл сымды шамдар,
электр қозғалтқыштары т. б.) ... ... (110-380 В) ... ... Оның ... ... ... кезінде ток жүретін бөліктер өзара
күшті оқшауламаланған ... ... бұл ... мен ... ... алып келеді. Сондықтан энергия берілісінде
қолданылатын жоғарғы кернеумен қабылдағыштарды ... ... Ол үшін ... ... ... ... ... береді. Транссформаторлар іс жүзінде электр
энергиясын үлкен қашықтыққа беру, энергияны ... ... ... және ... ... ... т. б. ... кеңінен қолданылып
отыр.
Егер бір ғана мәнде берілетін қуатта ... ... ... оның тогы азаяды. Бұл электр энергиясын беретін желінің, ... ... ... ... мүмкіндік береді, ал ол түсті металды
үнемдеуге және желідегі ... ... ... алып ... іс ... ... энергиясын үлкен қашықтыққа ... ... ... ... үшін және ... ... т. б. құрылғыларда кеңінен қолданылып отыр.
1 ӘДЕБИЕТТІК ШОЛУ
1.1 ЖҰМЫСҚА БЕРІЛГЕН ... ... ... жаңартылған механикалық цехын электр
энергиясымен қамтамасызх ету: есептік зерттеу
Зауыт қуаттары 63 МВА, кернеулері 115/37/6,3кВ тең екі параллель ... үш ... ... бар ... ... ... ... алады. Трансформаторлар жұмысы екі ... ... ... ... қашықтық – 6,5 км. Зауыт екі
ауысыммен жұмыс істейді.
Зауыт бойынша мәліметтер 1.1 кестелерінде ... ... ... ... ... ... ... |ЭҚ саны ... қуат ... кВт ... | | ... | | | |
| | | |ЭҚ бір ... |
|1 ... цех №1 |160 |1-85 |4000 ... ... цехы |36 |1-85 |450 |
|2 ... цехы |40 |5,5-100 |1802 |
|3 ... цех №2 |120 |2-60 |1600 |
|4 ... цехы ... 12т |2 |4250 |4250 |
|5 ... |78 |1-90 |1650 |
| ... цехы |48 |1-42 |760 |
|6 ... ... цехы |30 |1-35 |300 |
|7 ... а)СД 6кВ |4 |1000 |4000 |
|8 ... |24 |1-35 |330 |
|9 ... |5 |7 |35 |
| ... цехы |32 |10-20 |520 ... ... ... |55 |1-15 |500 ... ... цехы |37 |3-30 |350 ... ... ... асхана |32 |1-40 |400 |
2. ... ... ... ... ЦЕХЫНЫҢ ЖҮКТЕМЕСІН ЕСЕПТЕУ
Өнеркәсіптік орындарды электрмен қамдауын ... ... ... ... ... ... табылады. Әрбір өлшеуіш электр
құралының өзінің төл құжатында ... ... ... ал ... ... барысында осы шектен ауытқымауды қамтамасыз ету қажет.
Авариялы ... ... аса ... ... ... ... ... тексеруден өтіп үнемі қадағалауда болады. Электрлік
жүктемелердің мәні ... ... ... ... электр жабдықтарын
таңдау мен тексеру жүргізеді, қорғаныс құрылғыларын және компенсациялау
қондырғыларын ... ... мен қуат ... ... ... мен ... ... Осы сала бойынша мамандар
үнемі кейінгі шыққан техникалық құралдар мен ... ... ... мен ... ... ... ... үнемі ізденісте жұмыс жасау
қажет. Дипломдық жұмыста ... ... ... ... ... ... ... мысалы ретінде механикалық цехінің электр
жүктемесінің ... ... Цех ... (5 ... ... ... шинопроводтары (ТШР), тарату шкафтары (ТШ),
жарықтандыру щиттері (ЖЩ).
2.2 ЖАРЫҚТАНДЫРУ ... ... ... ... ... ... ... есептеуді
жеңілдетілген әдіс бойынша есептеулер өндіріс аймағының 1 м2-на ... ... ... тығыздығы және сұраныс коэффициенті
қарастырылады.
Бұл әдіс бойынша есептелетін жарықтандыру жүктемесі ең жүктелген ... ... ... тең деп ... және ... формулалар
бойынша есептеледі:
Рpo=КcoРуо , кВт
Qpo=tgϕоРро , квар,
мұнда Кco – ... ... ... қуаты бойынша сұраныс
коэффициенті Сандық мәні /10, ... 3.1/ ... ... - ... қуат ... cos ... ... /10, кесте
3.3/,
Руо – цех бойынша жарықтандыру қабылдағыштардың орнықты қуаты:
Руо=ρоF, кВт.
мұнда F – зауыттың жалпы жоспары ... ... ... ... ... аймағы =4830-125=1380 м2(газоразрядты лампа «ГРЛ»)
Кесте 2.1 Механикалық цехының жүктемесін есептеу
|План бойынша ... |
|1 ... ... ... ... |Меншікті |Сұраныс ... ... ... ... |ауданы, м2|жарықтану |коэффициен|орнатылған |жүктемесінің | ... ... (м)| ... ... Ксо ... Рyо, ... ... | |
|ынш| |(ені (м) | ... | |кВт | | ... | | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | |
| | | | | | | |Рро, кВт |Qро, | |
| | | | | | | | ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |
|1 ... цех ... |4374 |0,015 |0,8 |65,6 |52,5 |90,8 ... |№1 | | | | | | | |3 ... |Жинау цехы |36х18 |648 |0,015 |0,8 |9,7 |7,8 |13,5 ... | | | | | | | | |3 |
|2 ... |48х30 |1440 |0,015 |0,8 |17,0 |17,3 |29,9 ... ... | | | | | | | |3 |
|3 ... цех |49х21 |1029 |0,015 |0,8 |15,4 |12,3 |21,4 ... |№2 | | | | | | | |3 |
|4 ... цех |49х18 |882 |0,015 |0,8 |13,2 |10,6 |18,3 ... | | | | | | | | |3 |
|5 ... цехы |36х74 |2664 |0,015 |0,8 |40,0 |32,0 |55,3 ... | | | | | | | | |3 |
|6 ... 12т |42х56 |2352 |0,015 |0,8 |35,3 |28,2 |48,8 ... | | | | | | | | |3 |
|7 ... |42х24 |1008 |0,015 |0,8 |15,1 |12,1 |20,9 ... | | | | | | | | |3 |
|8 ... цехы |38х24 |912 |0,015 |0,8 |13,7 |10,9 |18,9 ... | | | | | | | | |3 |
|9 ... цехы |21х21 |441 |0,011 |0,8 |4,9 |3,9 |6,7 ... | | | | | | | | |3 ... ... ... |20х22 |440 |0,01 |0,7 |4,4 |3,1 |0,0 | 0 |
| ... | | | | | | | | ... ... |31х45 |1395 |0,012 |0,8 |16,7 |13,4 |23,2 ... | | | | | | | | |3 ... |а)СД 6кВ |63х36 |2268 |0,013 |0,8 |29,5 |23,6 |40,8 ... | | | | | | | | |3 ... ... |36х20 |720 |0,02 |0,85 |14,4 |12,2 |21,2 ... | | | | | | | | |3 ... |Қойма |56х17 |952 |0,02 |0,9 |19,0 |17,1 |8,6 ... ... ... |60368 |0,002 |1 |120,7 |120,7 |60,4 ... 2.3 ... ... 0,4кВ ... ... ... есебі ... |
|1 ... №ТП, Sн тп, |№ № цеха |Рр0,4 , |Qр0,4 , ... ,|Кз' |
|Qнбк тп | |кВт | |кВА | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... ... |1 |1372 |2169 | | ... ... |1а |260 |148 | | ... ... |2 |747 |486 | | ... |5 |1141 |798 | | |
| |9 |260 |180 | | |
| ... |120,7 |60,4 | | |
| | |3900,7 |3934,4 |5624 |0,93 |
|Q нбк (6×300) | | |-1800 | | |
| | |3900,7 |2134,4 |4444,1 |0,74 ... ... |3 |569 |661 | | ... (2×1000) |4 |490 |416 | | ... |6 |304 |315 | | |
| |7 |250 |238 | | |
| |8 |137 |111 | | |
| |10 |24 |9 | | |
| |11 |312 |184 | | |
| |12 |250 |307 | | |
| |13 |149 |128 | | |
| |14 |216 |172 | | |
| | |2701 |2541 |3708 |0,93 ... | | |-1200 | | |
| | |2701 |1341 |3016 |0,75 ... ... ... ... ... ПРОПОРЦИОНАЛ ТАРАТУ
Бастапқы берілулер:
Qр 0,4=6477 квар;
Qнбк=2136,3 квар.
ТП1, ТП2, ТП3 : Qр ТП 1, ... ... Qр нбк ТП 1,2,3= ... ,
16
сонымен, нақты реактивті қуат: Qф ТП1,2,3=6(300 = 1800 квар,
ал компенсацияланбаған қуат:
Qнеск= Qр ТП 1,2,3 – Qф ТП 1,2,3= ... ... Qр ТП 4,5=2541 ... Qр нбк ТП 4,5= ... ... нақты реактивті қуат: Qф ТП4,5=4(300= 1200 квар,
ал компенсацияланбаған қуат:
Qнеск= Qр ТП 4,5 – Qф ТП 4,5= ... ... Qнбк ... 2.5-кестеге толтырамыз.
| ... ... № ТП |Qр тп, |Qр нбк тп, |Qф. тп, ... |
| ... ... ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 ... 1,2,3 |3934,4 |1298,3 |1800 |2134,4 ... 4,5 |2541 |838 |1200 |1341 ... |6 |2136,3 |3000 |3475,4 |
| |477 | | | ... ... АҚ-НЫҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МЕХАНИКАЛЫҚ ЦЕХЫН ЭЛЕКТР
ЖҮКТЕМЕСІНІҢ ДӘЛ ЕСЕПТЕЛУІ
2.7.1 ЦТП-дағы қуат шығындарын анықтау
ТМЗ-1000-6/0,4 трансформаторын ... ... ... кВт, ΔPкз=11кВт, Ιхх=1,4%, Uкз=5,5%
1) ТП 1,2,3 үшін:(Кз=0,74, N=6)
ΔР=ΔРхх+к2з*ΔРкз=2,4+(0,74)2*11=8,4 кВт
ΔQ=ΔIхх*Sн/100+К2з*ΔU*Sн/100=1,4*1000/100+(0,74)2*5,5*1000/100=44,1
кBар
6 ... ... ТП-4,5 ... ... ... ... трансформаторлардағы соммалы шығындары:
ΣР1-10=50,4+34,4=84,8 кВт,
ΣQ1-10=264,6+179,6=444,2квар.
2.7.2 ЭЛЕКТРОҚОЗҒАЛТҚЫШТЫҢ ҚУАТЫН ТАҢДАУ.
Қозғалтқыштың ... ... ... ... мағынасы үлкен. Өйткені
электр энергиясы тиімді пайдаланылады және ... ... ... Электроқозғалтқыш қуатының төмендеуі оның қызуына
әкеліп соғып, оны ерте ... ... ... өнімділігін
төмендетеді.
Қалыпты жағдайда қозғалтқыш 15-20 жыл ... ... ... ... ... жұмыс істеу мүмкіндігі бір жарым жылға ... ал ... ... ... ... ... сағат қана жұмыс
істейді.
Қозғалтқыштың қуатын көбейту оның энергетикалық ... Бұл ... ... ... ал ... ... y ... Қозғалтқыштың керекті қуатын есептеу техникалық
–экономика талаптары ... ... ... ... ... басқа жағдайлар тең кезінде таңдалған электроқозғалтқыш ... ... ... ... ... керек.
б) Электроқозғалтқыш максималды жүктелуі керек және ұзақ уақыт бойы жұмыс
істеуі керек.
в) Электроқозғалтқыш талап етуші, ... ... ... мен ... ... алуы ... ... қызуы басталған нормадан аспауы тиіс.
Көп жағдайларда қозғалтқышты ... ... ... ... ... ... ... қарай таңдайды.
M max бос ( K бос.ж. M н
Мұндағы M max бос – валға берілетін максималды бос ... ... ... - ... ... ... Асинхронды
қозғалтқыштың K бос.ж мөлшерін электр ... ... 10% ... ... ала отырып таңдайды.
K бос.ж = (0,8 ÷ 0,85) ... ... ( = - ... н
M max - ... ... моменті.
Көптеген қысқа тұйықталған ротарлы асинхронды қозғалтқыштардың қосып
жіберу ... ... ... ... кем. ... ... тек ... мен жүктемелік қасиетіне қарап емес, ... ... де ... ... ... ... ... кезінде статикалық
моменті орнаған режимдегіден 30 пайыз жоғары деп ... ... ... ... ... ... ... қоюланып қалуымен түсіндіріледі.
Электроқозғалтқыш керек номиналды кернеу, айналу жылдамдығы, қорғаныс
қабаты, қуатты ... ... ... іске асады.
2.7.3 ҰЗАҚ УАҚЫТ ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН ҚОЗҒАЛТҚЫШ ҚУАТЫН ТАҢДАУ
Өзгермейтін немесе аз ... ұзақ ... ... ... ... ... ... таңдалады. Механикалық берілген
жүктемесімен Рmax электроқозғалтқыштық қуатының мөлшері
анықталады. Рн немесе жақын ең ... ... ... ( мех және ... ... қоса ... =
( мех ... мөлшердегі қуат іріктелген электроқозғалтқыштың қуат
жиынтығы. Бұл жерде қозғалтқыштың қызуы немесе ... ... ... ... ... ... ... беріліс моменті
тексеріледі. Егер механизм қуаты белгісіз болса, қозғалтқыщқа ... ... ... ... анықталады немесе өзі жазатын (диаграммасы) жүктеме
диаграммасы бойынша анықталады.
Қоршаған ортаның температурасы +35 оС ... ... ... ... ... керек.
Қоршаған ортаның ауа температурасы: оС : ... ... % ... 25.
Ұзақ айналмалы жүктемеде қозғалтқыштың қуаттылығын ең үлкен немесе ең
кішісін ... ... ... 1-ші ... оның ... ... ал 2-ші ... төмендеп кетеді. Бұл қуаттылықты
таңдауда ... ... ... ... ... т.б. ... ... ол жобаға негізделген. Егер қозғалтқыштың жұмыс істеу
уақытысында жоғалту номиналды ... ... онда ... ... ... ... ... Оның есеп-телуі мынадай: бастапқы
қозғалтқыштың қуаттылығы жүктеме графика-сымен жүктеледі.
19
Мысалы: ... ... ... ... ... К = 1,1
÷ 1,3. Одан соң П.Ә.К. байланысты ... ... ( қоз = ... ... және ... ... әр аймақтарда мына формула
арқылы анықталады.
∆Р1 t1 + ∆Р1 t1 + ..... ∆ ... Рорт =
t1 + t2 + ...... ... ∆Р1, ∆ Р2,.... , ∆Рп сол ... қуатты
жоғалту графикасы.
Егер жағдай осы уақытта сақталса таңдау сәтті болады.
∆ Рn ( ∆Рорт
Мұндағы ∆ Рн - ... ... ... ... ... ... ... көп болған жағдайда қозғалтқыштың үлкен
қуаттылығын таңдап алып алдыңғы есеп ... ... Бұл әдіс ... ал жасалуы қиын.
Сол себептен ... ... ... ... ... Орта ... ... ток мөлшері, ток моменті,
қуаты.
2.7.4 ДСП ПЕШІНІҢ ЕСЕПТІК ҚУАТЫН АНЫҚТАУ
ДСП-12 подстанциясында ЭТЦДК –2500/6 трансформаторы орнатылған.
Номиналды қуат ДСП –12 Sн=5000 кВА, ... , ... –12 ... ... ... кВт,
ДСП –12 реактивті есептік қуаты:
Qрдсп-12=Pр дсп-12×tgφ=5950×0,6=3689 квар.
Пештік подстанцияның активті және реактивті шығындары:
ΣΔΡт дсп-12= N×0,02Sн=2×0,02×5000=200 кВт,
ΣΔQт дсп-12=N×0,1Sн=2×0,1×5000= 1000 квар.
2.6.4 БТП 6кВ ... ... қуат ... ... ... ... (2.2. ... қуат:
Qрез=0,1×ΣQрасч =0,1×(Qр0,4+ΔQт+Qдсп-12+ΔQт дсп-12)=
=0,1×(6477+446,1+3689+1000)=1161,2 кВар.
Энергожүйеден келетін қуат:
Qэ=0,23×ΣPр=0,23×(Pр0,4+ΔPт+Pрдсп-12+ΔPт дсп-12+Pсд)=
=0,23×(6720+85,1+5950+200+3560)=3798,5 кВар.
ВБК қуатын реактивті қуат балансынан анықтаймыз:
QВБК=Qр0,4+ΔQт+Qдсп-12+ΔQт дсп-12+Qрез-Qэ -Qсд –(QНБК=
=6477+446,1+3689+1000+1161,2-3798,5-1724,2-2136,3=5114,3 кВар.
ВБК ... ...... ... ... ... ... СЫРТҚЫ ЭЛЕКТРМЕН ЖАБДЫҚТАУ СХЕМАЛАРЫНЫҢ НҰСҚАЛАРЫН САЛЫСТЫРУ
Технико – экономикалық салыстыру үшін электрмен жабдықтаудың ... I ... – ЭТЖ (ЛЭП) 115 ... II ...... 37 ... нұсқа
Сурет 3.1 ... ... ... ... бойынша электр жабдықтарын таңдау
1) ГПП трансформаторларын таңдаймыз:
(4)
Қуаты 10000 кВА екі ... ... ... ... мәліметтері:
ТДН –10000/110 типі Sн=10000 кВА, Uвн=115кВ, Uнн=6,3кВ, ΔPхх=14кВт,
ΔPкз=58кВт, uкз=10,5%, Iхх=0,9%.
Трансформаторлардағы қуат шығындары:
активті:
21
(5)
реактивті:
ΔQт= ... ... ... ... ... ... үшін ... ч. Тмакс=4000 ч.
Олай болса максималды шығын уақыты:
τ= ч.
Трансформаторлардағы активті энергия шығындары:
ΔW=2(ΔPхх×Tвкл+ΔPкз× τ ×Kз2 ... ЭТЖ (ЛЭП) –110 ... ... ... ... ... ... арқылы жүретін тоқ:
Iр=
Авариялық режим тоғы:
Iа=2×Iр=2×41,5=83 А
22
Экономикалық тоқ тығыздығы арқылы сым қимасын анықтаймыз:
мм2,
мұнда Iр=41,5 А ... ... ... ... - ... және алюминий
сымдар болғандағы экономикалық тоқ тығыздығы.
Корондау шарты бойынша АС-70 сымын қабылдаймыз, Iдоп=265А. Таңдалған сымды
рұқсатты қыздырылуға ... ток ... ... ... ... электроэнергия шығындары:
ΔWЛЭП= ,
мұнда R=r0×L, r0=0,46 Ом/км 70 мм2 қималы алюминий сымның меншікті
кедергісі, l=6,5 км ... ... R=2,8 ... мен В2 ... және Р1-Р4 ... ... ... ажыратқыш 3АР1DТ -110-1000-40У2 (Siemens)
Iном=1000 А >Iав=81,2А;
Iоткл=40кА>Ik1=7,2 кА;
Iпред= 100 кА>iy= 17,3 ... ... ... ... + 10% (ст-ть монтажа) = 44000у.е
Айырғыш ... ... ... 80 кА> iy= ... 31,5 кА> Ik =7,2 ... 2000у.е + 10% (ст-ть монтажа) = 2200у.е
В3 мен В4 ... және Р5-Р8 ... ... ... ... ... ... (Siemens)
Iном=1000 А >Iав=81,2А;
Iоткл=40кА>Ik2=5,5 кА;
Iпред= 100 кА>iy= 13,9 кА;
Iтерм=40 кА>Ik2=5,5 кА;
Бағасы 40000у.е + 10% (ст-ть монтажа) = 44000у.е
Айырғыш ... ... ... 80 кА> iy= ... 31,5 кА> Ik =5,5 ... ... + 10% ... монтажа) = 2200у.е
1-ші нұсқаның шығындарын есептеу
Қондырғыларға кететін барлық шеғындар:
КΣ1=КВ1-В4+КЛЭП+КР1-Р8+Кт гпп + КОПН
В1-В4ажыратқыштарының шығындары:
КВ1-В4=4×44=176 мың у.е.
ЭҚЛ (ЛЭП) ... (екі ... ... ... мың ... 535,7 мың тыс ... ... шығындары:
КР1-Р8=8×2,2=17,6 мың у.е.
ГПП трансформатор шығындары:
Ктргпп =2×194,5=389 мың ... ... мың ... гпп + ... мың ... ... мың у.е.
ЭҚЛ (ЛЭП) эксплуатациясының шығындары:
Иэкс ЛЭП=0,004хКЛЭП=0,004х535,7=2,14 мың ... (ЛЭП) ... ... мың ... ... ... об=0,03×Коб=0,01×585,6=5,856 мың у.е.,
мұнда Коб – ЭТЖ (ЛЭП) бағасын ... ... ... ... ... мың ... шығындарының бағасы:
Шығын =Сo×( Wтргпп+ Wлэп) =0,053×(290569,5+69594,5)=19,1 мың у.е.
Сo=6,4 тг за кВт×ч=0,053 у.е./кВтч
Барлық ағындық ... мың ... ... ... ... мың у.е.
1. II нұсқа – ЭТЖ (ЛЭП ) 37 кВ. Электрмен жабдықтаудың нұсқасы.
3.2. сурет.Электрмен ... 2 ... ... ... ... ... ГПП трансформаторларын таңдаймыз:
Қуаты 10000 кВА екі трансформатор таңдаймыз.
Жүктелу коэффициенті – 0,8;
Трансформаторлардың паспорттық мәліметтері:
ТДН –10000/35 типі Sн=10000 кВА, ... ... ... uкз=8%, Iхх=0,75 %.
Трансформаторлардағы қуат шығындары:
активті:
реактивті:
ΔQт=
Трансформаторлардағы энергия шығындары:
Екі ауысымды ... ... үшін ... ч. ... ч.
Олай болса максималды шығын уақыты:
τ= ч.
БТП трансформаторлардағы активті энергия шығындары:
ΔW=2(ΔPхх×Tвкл+ τ ... ... ... ... ... ... ... –63000/110/35/6 типті трансформатор
ΔPхх=53кВт, ΔPкз=290кВт.
ΔW=2(ΔPхх×Tвкл+ τ ×ΔPкз×(Кз)2= 2× 0,13× (53×4000+290×2405,3×0,72)=143975,1
кВт×ч.
1) ЭТЖ (ЛЭП ) –35 кВ.
ЛЭП арқылы өтетін толық қуат:
=
Бір ... ... ... ... режим тоғы:
Iав=2×Iр=2×129=258 А
Экономикалық тоқ тығыздығы арқылы сым қимасын анықтаймыз:
мм2,
мұнда Iр=129 А линияның есептік тогы, j=1,1А/мм2 - Тм=4000ч және ... ... ... тоқ тығыздығы.
Экономикалық тоқ тығыздығы бойынша АС-120 Iдоп=390А таңдаймыз.
26
Iдоп=390А>Iр=129 А
Авариялық режимде:
Iдоп ... ... ... ... ... R=r0×l, r0=0,25 Ом/км 240 мм2 қималы алюминий сымның меншікті
кедергісі, l=6,5 км линия ұзындығы.
R=r0×l=0,25х6,5=1,625 Ом
2. U=35 КВ ... МЕН ... ... ... ТДТН ... трансформаторы
орнатылған. Sн=63 MBA, Uвн=115кВ, Uсн=38,5кВ, Uнн=6,3 кВ, ΔPхх=56кВт,
ΔРкз=290 кВт, uквн-сн=10,5%, uквн-нн=17,5%, uксн-нн=7%, Iхх=0,55%,
3.3 сурет.Орынбасу схемасы
Зауыттың трансформатор бағасындағы үлестік коэффициенті:
γ=
ҚТ ... ... ... ... ... ... ... ретінде
Sб=1000МВА қуатын мен Uб=37кВ кернеуін аламыз,Sкз=шексіз, олай ... ... ... жүйе шексіз қуаты болғандықтан:
Тр-р кедергісі:
= у.е.
ЭТЖ (ЛЭП ) кедергісі:
27
у.е.
К1 нүктесінде ҚТ тогы:
К2 нүктесінде ҚТ тогы:
В1,В2 жүйе ... ... ... бойынша таңдаймыз.
Трансформатор арқылы өтетін қуат оның екінші ретті орамдарына тең бөлінеді
деп ... ... тр ... мВА
Iав=Sав/1.73*Uн=63×1000/1,73×37=983А, Ip=Iав/2=491,5А
3АР1 DТ -35-1000-40У2 типті ажыратқыш таңдаймыз.
|Паспорттық мәліметтер ... ... ... |Uр=35 КВ ... А ... ... кА ... кА ... кА ... кА ... кз=40 кА |Iкз =6,6 кА ... ... ... ... коэффициенті:
(=
Р1-Р4 айырғыштары ретінде РНДЗ-2-35/1000У2 аламыз.
|Паспорттық мәліметтер ... ... ... кВ |Uр= 35 kВ ... А ... А ... кА ... кА ... kA |Iу=6,6 kA ... Р1-Р4 ... ... ... коэффициенті:
(=
28
В3 ажыратқышын таңдау:
IВ3=IрВ1,В2=491,5 кА
3АР1 DТ -35-1000-40У2 типті ажыратқыш таңдаймыз.
|Паспорттық мәліметтер ... ... ... кВ |Uр=35 кВ ... А ... А ... кА ... кА ... кА ... кА ... ... |I=6,6 кА ... В3 ... ... ... ... айырғыштары ретінде РНДЗ-2-35/1000У2 аламыз.
|Паспорттық мәліметтер |Есептік мәліметтер ... кВ |Uр= 35 kВ ... А ... А ... кА ... кА ... kA |Iу=6,6 kA ... Р5,Р6 ... ... үлестік коэффициенті:
(=
В4,В5 ажыратқыштарын таңдау:
3АР1 DТ -35-1000-40У2 типті ажыратқыш таңдаймыз.
|Паспорттық мәліметтер ... ... ... Кв |Uр=35 КВ ... А |Iр=129 А ... кА ... кА ... кА ... кА ... ... |I=6,6 кА ... ... ... ... ... ... ... мәліметтер ... кВ |Uр= 35 kВ ... А |Iр=129 А ... кА ... кА ... kA |Iу=6,6 kA ... ... ...... типті ажыратқыш таңдаймыз.
29
|Паспорттық мәліметтер |Есептік мәліметтер ... Кв |Uр=35 КВ ... А |Iр=129 А ... кА ... кА ... кА |iу=9,4 кА ... кз=40кА |I=3,7 кА ... ... ... ... ... мәліметтер |Есептік мәліметтер ... кВ |Uр= 35 kВ ... А |Iр=129 А ... кА |iу=9,4 кА ... kA |Iу=3,7 kA |
2 ... ... ... ЕСЕПТЕУ
Қондырғыларға кететін барлық шығындар:
КΣ2=КВ1,В2+ КВ3+КР1-Р4 +КР5,Р6 +КЛЭП+КВ4-В7 +КР7-Р14+КтрЭС +Ктргпп +Копн
В1, В2 ажыратқыштарының шығындары:
КВ1,В2=2×γ×Кв=2×0,129×38,5=9,6 мың у.е.
В3 ажыратқышының шығындары:
КВ3=γ×Кв=0,2×38,5=7,7 мың ... ... ... 0,68 мың ... ... шығындары:
КР5-Р6=2×γ×Кр=2×0,129×1,32= 0,34 мың у.е.
ЭТЖ (ЛЭП )-35кВ шығындары (екі тізбекті темірбетонды линия):
Куд.=72 мың тыс. у.е./км
КЛЭП=l×Куд=72×6,5 = 468,3 мың ... ... ... мың ... ... ... мың ... подстанциясының трансформаторларының бағасы:
Кат=2×γ×К тр =2×0,13×533,2 =138,6 мың ... ... ... ... мың у.е.
ОПН шығындары:
КОПН=2×1,0=2 мың у.е.
КΣ2=КВ1,В2+ КВ3+КР1-Р4 +КР5,Р6 +КЛЭП+КВ4-В7 +КР7-Р14+КтрЭС +Ктргпп ... ... мың ... КЕРНЕУ ТРАНСФОРМАТОРЛАРЫН ТАҢДАУ
Кернеу трансформаторлары төмендегі шарттар бойынша таңдалады:
1. құрылғы кернеуі бойынша: Uном Uуст;
2. екіншілік ... ... Sном2 ... ... ... ... конструкциясы және жалғану схемасы бойынша
|Құрал |Тип ... ... |cosϕ |sinϕ ... |Робщ ,|QΣ , |
| | |, ВА ... | | ... |Вт |вар |
|V |Э-335 |2 |2 |1 |0 |2 |8 |- |
|W |Д-335 |1,5 |2 |1 |0 |1 |3 |- ... |И-335 |1,5 |2 |1 |0 |1 |3 |- ... |СА3-И681 |3 Вт |2 |0,38 |0,925 |9 |54 |131,4 ... ... |3 вар |2 |0,38 |0,925 |9 |22,18 |54 ... | | | | | | |90,18 |185,45 ... ... жүктеме:
НТМИ-6-66У3 типті КТ қабылдаймыз
|Uн т=6 кВ |Uн т=6 кВ ... 2=300 кВА |Sр 2=206,2 ВА ... ... ... ... ТП ... ... ... ... ВНПу ... –10зп ЗУЗ с ПК-10/100 типті жүктеме
ажыратқыштарын аламыз.
31
Таңдалған жүктеме ажыратқышын тексереміз.
|Паспорттық ... ... кВ |U=6 кВ ... A ... A ... кА ... кА |
| ... ... ... ТП АВТОМАТТЫ АЖЫРАТҚЫШТАРЫН ТАҢДАУ
(7)
ВА55-41 ажыратқышы Iдоп=1600А.
4.3 ГПП ... ... ... тоғы ... таңдаймыз:
Iав=1506 А; Iр=753 А.
(4-41 Л-1 кестеден)Iдоп=1625 А рұқсатты тоғы бар 100х8 мм2 тік ... ... ... ... ... ҚТ ... эл.динамикалық беріктігін тексеру:
Fр=1,76iуд2
мұнда iуд – шинадағы соққы тоғы;
L – изоляторлар арасындағы қашықтық;
а – фазалар арасындағы ... ... ... ... n – плитадағы жолақ саны;
b – бір ... ... – шина ... см2 – ... ... 65 ... ... – АТ маркалы шина үшін(=650кгс/см2=65 МПа).
б) Шинаны ... ... ... ... бойынша минималды қима:
Sтс= Iкз
мұнда - термикалық беріктік коэффициенті, ... ... - ... режимдегі ҚТ тогы;
tп – 0,4с тең келтірілген уақыт.
Sтс=11 9,1=63,3 мм2
Sн=4,77 см2Sтс=0,63 см2.
4.7 ИЗОЛЯТОРЛАР ТАҢДАУ
ИЧ-80-4 ХЛЗ
Таңдау шарты:
1)UнU н.уст; 10,5 кВ6,3 ... 0,6=240 Н33 ... ... кА.
33
5. РЕЛЕЛІК ҚОРҒАУ МЕН АВТОМАТИКА
5.1 ГПП ТРАНСФОРМАТОРДЫҢ РЕЛЕЛІК ҚОРҒАУЫ
Эксплуатация процесі ... ... ... оның элементеріне зақым әкеледі. К3 электрқұрылғылардың
арасындағы фазамен бірфазалы К3 ... ... ... ... ... ... түрлері зақымдалуға ұшырайды. Электрлік машина
мен трансформаторды фаза ... К3 мен ... ... ... ... ... болады. К3 пайда болуымен жүйелі
электрмен қамтамасыздандырудың бір ... ... ... Ал ол өз
кезегінде өндірістік кәсіп орынға шығын ... ... өтуі ... ... ... ... ... Зақымдалу көлемін азайту үшін және ... үшін ... ... ... ... қорғаудың
көмегімен зақымдалған элементті ... ... тез ... ... ... ... мынадай талаптар қойылады: ... ... ... өшірілуі, қорғаудың сезімталдығы,
әсерлік ... - тек қана ... ... өшіру, схеманың
қарапайымдылығы, тез ... ... ... ... ... қорғау құрылғылары күштік трансформаторлар үшін ... ... және ... емес ... режимінен қорғайды :
көп фазалы орамдағы тұйықтау, ... ... ... артық жүктемеден, майдың деңгейінің төмендеуінен ... ... ... ... (МТҚ)
Бұл қорғау сыртқы қысқа ... ... үшін ... ... ... ... табылады . МТҚ екі фазалық
өтпелі токта РТ-40 реле ... ... ... ... қорғау трансформатордың ішіндегі ... ... ... . ... ... ... газдық қорғау әсер ... ... ... қатар созылған бұранданың изоляциясына
және жергілікті болаттың қызуына әсер ... . ... ... ... ... ... 0,6-0,8 л/с ие ... майдың
жылдамдығында газдық қорғау ... ... ... сымдардың изоляциясының ... ... ... газдың зақымдалуы құбыр өтімінде ... ... ... ол трансформатордың бағын кеңейткішпен жалғайды
және майды реле камерасынан ... ... ... ... ... ... газдық реледе төмендейді .
Қысым әсерінен майдың ағымы ... ... ... ... және колба контактілер бұрылады. ... ... ... реле ... әсер ... ... трансформатордың 6 кВ
қосқыштың өшуіне, ... ... ... ... әсер ... АСА ... ҚОРҒАУ
Номиналды қуаты 400 кВА және одан да ... ... ... ... ... ала ... реле ... сигналға әсерінен реле
трансформатордағы ... ... аз ... ... қорғау орындалады.
Берілген мәліметтер:
Трансформатор ТДН-10МВА; 115(16%/6.3кВ; орамдардың қосылу ... 6,3 кВ ... үш ... ... ... тоғы
Iкз=9,1кА.
5.4.1 БТҚС ТРАНСФОРМАТОРЛАРЫНА АРНАЛҒАН ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТОҚТЫҚ ҚОРҒАУДЫ
ЕСЕПТЕУ
а) Күштік трансформатор жағындағы алғашқы ... ... ... и ... ток трансформаторларының трансформация коэффициенттерін:
Стандартты трансформация коэффициентерін қабылдаймыз:
Кт1 = 100/5 = 20, ТВТ-110 (тіреулері фарфорлық қақпақта);
Кт2 = 1000/5 = 200, ТВТ-6 ... ... ... ... иықтарындағы екіншілік номинал тоқтарды
анықтаймыз:
,
35
Осыған байланысты дифференциалды қорғаудың негізгі жағы үлкен мән (iн1
және iн2) ... ... бұл ... iн2 > iн1 және 6,3 кВ кернеу
жағын негізгі ретінде аламыз және ... ... ... ... ... ... ... іске қосылу тоғы таңдалады:
1. магниттеу тоғының ырғуынан
мұнда Котс=1,3-1,4 – ... ... ... ... ... теңдіксіз максималдық тоғынан
,
мұнда Котс=1,3 – кесіп тастау коэффициентті РНТ-565 арналған.
Теңдіксіз тоқ ... ток ... ... ... ... ... ... қоректендірушілер
мына формуламен анықталады:
I/нб=Ка Кодн (Iкмакс=1(1(0,1(9.1=910 А.
мұнда Кодн ... ... бір ... еске ... ... -тоқ трансформаторларының 10% қателігін ескеретін коэффициент
((=0,1);
Ка -өтпелі ... ... ... ... құрастырушы), БНТ
бар релеге арналған Ка=1,0;
Iкмакс –трансформатордан кейінгі ҚТ тоғының максималдық ... ... ... ... тоқ ... ... ... кернеуін
реттеумен келісілген:
,
мұнда = -кернеуді ретеудің ... ... тоқ ... ... ... ... ... РНТ релесіндегі камутаторында ... тура ... ... W1 ... емес ... арналған РНТ релесінің
орамдарының орамаларын есептелген және анықталған санына сәйкес келеді.
Дифференциалды қорғауды ... ... ... ... іске қосу тоғын есептеу мәндеріне үлкен мәндер қабылдаймыз:
Iсз (магниттелуден) = 1192,7 А
Iсз (тендіксізден) = 3075,8 А.
г) оның әрекет ... ... ... ... ... ала ... ... Iк.мин ҚТ тоғының ең аз мәні (әдетте екі ... ... ... ... ... коэффициенті екіден үлкен, онда есептеуді
жалғастыруға болады.
д) ... іске қосу тоғы ... ... ... тоқ ... ... ... Кт, Ксх –негізгі жаққа алынады.
е) Негізгі жақтың реле ... ... ... ... ... ... алынған санын ең жақын орамдардың аз ... ... оны ... ... орнатуға болады:
Wосн.расч.=6 орам.
ж) Негізгі емес жақтың орама орамдарының санын анықтаймыз:
W неосн рас=,
мұнда iн1 –негізгі жақтың екіншілік номиналдық тоғы;
iн2 –басқа қорғау ... ... ... ... I/// нб еске ала ... ... тоғын анықтаймыз.
А.
W1. – негізгі емес жақтың орамның стандартты кіші саны.
е) Алғашқы қорғаудың іске қосу тоғы және ... ... іске қосу ... ... ... дифференциалдық қорғауға қойылған ... ... ... ... ... тез қанығатын трансформаторы бар және ретелетін резисторларымен
теңестіретін орамалары, осылардың ... ... ... құруға
болады. Сайып келгенде, қорғаудың жоғары сезгіштігін қамтамасыз етіледі.
Қорғау схемасы дипломдық ... ... ... ... бетінде
көрсетілген.
37
Зақымдалған трансформатор қорғауы іске қосылған кезде ШПИ ... ... ... ... ... ... ... беріледі. Қысқа
тұйықталғыш қосылады және трансформатордың шығысындағы жоғарғы ... ҚТ ... ... ... қорғаулар, қоректендіретін қосалқы
станцияда орнатылған, іске қосылып және ... ... ... ... зақымдалған трансформатор бөлгіші ... ... ... ... ... желі АПВ ... ... мүмкін.
5.4.2 БТҚС ТРАНСФОРМАТОРЛАРЫНА АРНАЛҒАН МАКСИМАЛДЫҚ ТОҚТЫҚ ... ... ... жағынан орнатылады және ҚТ кезінде уақыт
шыдамдылығымен жұмыс істейді. МТҚ іске қосу тоғы шамадан артық жүктелуде
іске ... ... ... ... ... ... артық жүктелу тоғы
қарстырылатын екі режимнен таңдалады:
1. параллель жұмысістеп тұрған трансформаторлардыажырату:
Iнагрмакс=0,8Iном тр=0,850,3 = 40,24 А;
2. АВР әрекет еткен ... ... ... түрде қосылуы:
Iнагрмакс= I1 +I2=0,8 (Iном тр1 ... ... іске қосу тоғы мына ... ... (10)
мұнда Котс=1,1-1,2 РТ-40 релесіне арналған;
Квоз=0,85 – ... ... ... ...... қортылған жүктеменің өзі қосылу коэффициенті;
Екі фазалы ҚТ кезіндегі сезгіштік коэффициенті:
К(2) ... ... А – БТҚС ... ... екі ... ... ... шыдамдылығы қорғау қосылуларынан ең үлкен уақыт шадамдылығынан
tп бір саты ... ... ... ... ... = tп + (t = 0,8+0,5 = ... tп=0,8с – қорғаудың уақыт шыдамдылығы, берілген трансформатордан
қоректенетін қосылуларда орнатылған,
(t=0,5с – уақыт ... ... ... ... ... ... ЕСЕПТЕУ
Шамадан артық жүктелуден қорғауды шектелген тәуелді сипаттамалары бар
бір ғана РТ-80 ... ... ... ... уақыт шыдамдылығы бар сигналға
жұмыс істейді. Іске қосу ... ... ... тоғы ... ... ... ... таңдайды:
IСЗ=. (11)
Шамдан артық жүктелудің қорғауының әсер ету ... МТҚ ... ... жоғары таңдалады:
tпер = tмтз + ( t = 1,3+0,5=1,8c.
5.4.4 АВТОМАТИКА ЖӘНЕ СИГНАЛ БЕРУ
Қосалқы станцияларда автоматиканың келесі ... ... ... автоматты қосу (АВР). РАҚ қоректендіруде немесе
қондырғыларда барлық жағдайда ... ... ... ... РАҚ құрылғысының орнату ... ... ... ... ... ... оның ... жүзеге
асырылады және секциалық ... ... ... ... соның
арқасында тұтынушыларды тоқтаусыз электрлік жабдықтаумен қамтамасыз етеді.
2) Трансформаторларды ... ... қосу (АПВ) ... ... олардың қалыпты жұмысын автоматы түрде қалпына келтіруге
арналған, ... ішкі ... ... ... АҚҚ бір ... ... бар бір ... станциаларда міндетті түрде болу керек.
6. АТҚ ЖӘНЕ ЖТҚ ЖЕРЛЕНДІРУ
Жоғарғы ... және ... ... ... ... жасау зауыты аумағындағы көп ... ... ашық және ... ... ТҚ үшін ... ... әзірлеу.
Жерлендіру контурының периметрі бойынша диаметрі , ұзындығы
және грунттың жоғарғы қабатының қалыңдығы ... ... ... қағып қою.
Бастапқы мәліметтер:
39
Размері ОРУ 38х36 м2
I климаттық ... ... қағу ... – жер ... электродқа дейінгі аралық
6.1 АТҚ 110 КВ ҮШІН КОНТУРЛЫ ... ... ... ... ... - көп ... ... қабаттың маусымдық өзгерісінің
коэффициенті.
- I климаттық аймақ үшін /3, 3.2 таблица /.
,
I ... ... ... ... ... ... ... түрде
болғандықтан, яғни ол жердің жоғарғы қабатының қалыңдығынан аз
.
Маусымдық коэффиценттің есебімен ... ... ... ... ... S – ... алып тұрған, аумағының ауданы, м2;
а – жерлендіргіш моделіндегі вертикальды электродтардың
арасындағы қашықтық.
a=3 м.
.
40
Вертикальды электродтың ... ... ... ... ... ... ... бөлігі, төмендегі өрнекпен анықталады:
.
Вертикальды электроды бар горизонтальды тор ... ... үшін ... ... ... ... ... бойынша да анықталады:
,
Ондағы дәреже көрсеткіші ,
,
.
Контур ішіндегі гоизонтальды электродтар мен ... ... ... ... тұратын, ... ... ... ; ;
n – ... ... ... – өткізгіштердің жалпы ұзындығы;
,
,
,
. ... тең ... және ... ... ... ... ... жерлендіргіштер үшін жанасу кернеуінің коэффициенті
жуықталған төмендегі өрнекпен анықталады:
;
ондағы =Р/N – вертикальды өткізгіштер арасындағы қашықтық, м;
Р – тордың периметрі, ...... ... =6,9 /3, стр 17/ М=0,79.
.
41
Жердің жоғарғы қабатының меншікті кедергісіне тәуелді жанасу кернуінің
төмендету коэффициенті төмендегі формула ... ... - ... ... ... меншікті кедергісі;
- адам денесінің кедергісі.
.
Жанасу кернуін төмендегі формула бойынша анықтаймыз:
.
АҚҚ есебімен t=0,15c-ғы рұқсат ... ... ... ... ... ... үшін ұсынылатын уақыт 450 В құрайды.
Жерлендіргіш потенциалы
.
Кернеу
.
Тиімді жерлендірілген желідегі ТҚ аймағындағы жерлендірілген
нәрселерге адамның ... ... ... Ih – адам арқалы өтетін тоқ.
.
Қауіпсіздік шарттарын ... ... , ... ... ... ... және вертикальды өткізгіштердің қатарынан тұратын, күрделі
жерлендіргіштер үшін адым кернеуінің коэфиценті былай анықталады:
.
Жердің жоғарғы қабатының меншікті кедергісіне ... адым ... ... ... ... формула бойынша
анықталады:
.
42
Адым кернуін төмендегі формула бойынша анықтаймыз:
.
Тоқтың таралу аймағында ... адам үшін ... ... ... сәйкес t=0,15c АҚҚ есебімен қысқа тұйықталу уақыты
үшін:
.
Адам денесі арқалы өтетін тоқ (14) анықталады
. ... ... ... ... ... ... ... осы жерлендіруді пайдаланудың мүмкіндігін қарастырайық:
;
Жерлендіру ... ... ... ... ПУЭ ... қанағаттандырса, жоғарыда көрсетілген шарттарды да солай
қанағаттандырады, яғни:
.
6.1.сурет. Контурлық жерлендіру.
43
6.2 ТҚ 6/0,4 кв үшін сыртқа шығарылатын жерлендіу
Құрылғысын есептеу.
Двигательдердің ... ... ... 50-200 ... 1 ... ... ... ұзындығы 1500 м жетеді, сәйкесінше
ұзындығы 3 есе ... Өз ... ... механизмінде, өзінің
бөлек кабельдерімен қоректенетін резервті двигательдері бар екенін ... ... ... 1000 В ... кернеумен оқшауламаланған
бейтараптамамен есептік тоқ ретінде, ... ... ... ... тоқты алуға болады:
,
онда U – тораптың фазалы кернеуі, кВ;
lK – кабельді желі торабына қосылғандардың жалпы ұзындығы, км;
lВ – ауа желі ... ... ... ... ... ... арқылы жерлендіруді орындағанда ... ... ... ... ... ... корпустар таралу жиегінде емес – жерде орналасқан, және адам
корпусқа тигенде, , есептемегенде, жерге қатысты ... ... ; ; ;
; ; ... ;
; ;
; ;
; ;
; ... c ... бейтараптамамен 1000 В жоғарғы торап үшін адам
арқылы өтетін және жанасу кернеулерінің рұқсат етілетін мағыналары Uпр=50 ... Ih=50 mA ... яғни ... ... ... ... ... Эксперименттік бөлім
“Трансформатор” АҚ-ның жаңартылған механикалық цехын ЭЖЖ ... ... ... оның ең ... ... ... ... басқару құралдарының кең қолдануымен және бақылаудың талаптарына
жауап беретіндей мүмкіндікте болу керек. ... ... ... құралдардың айқын және жаттыққан жұмыстары , не олардың ... ... ... ... ... ... ... сапалы техникалық құралдар жасау мәнді болмайды,
егер электр жабдықтаудың олардың сапасына лайық болмаса.
Қабылдағыштардың қысымдарында электр ... ... ... энергия сапасымен электр жабдықтау сапасы жалпы ... ... ... ... ... ... кернеу
ауытқуы δUу жатады. Ол шынайы кернеу Uу мен ... ... Uном ... ... процентпен:
ГОСТ 13109-97 бойынша кернеу ауытқуы ... ... ... Оған ... ... ... ... қысымдарында қалыпты рұқсаттық және шекті рұқсаттық
орныққан кернеу ... ... ±5 мен ±10 % ... ... ... электрэнергиясының пайдаланушылардың 0,38кВ және одан жоғары желіге
қосылатын ортақ ... ... ... және ... ... ... ... электрмен жабдықтау мекемесі мен тұтынушы арасындағы шартта
қабылдағыштардың қысымдарындағы жоғарыдағы нормалар ескерілуі тиіс
45
Номиналды мәннен кернеудің ... ... ... ... және ... ... реактивті энергия көздерінедегі
өзгеруіне; электр станциялары мен желі буындарындағы реттеуге; схема ... ... ... ... ... ... ... сипаттамалық нүктелерде анықталуы қажет. Өнеркәсіпті
ЭЖЖ үшін ол – терең сұғу подстанциясының 6, 10, 35 кВ шина ... ... ауа ... ... қоректенетін 6 немесе 10кВ орталық
тарату қондырғысы; цехтік трансформаторлардың ... ... ... ... ... ... ауытқуын ең үлкен жүктеме үшін ... ... ... ... ... ... ... сатыларымен болады. Соңғы
кезде элетрмен жабдықтаудың үзіліссіздігін қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... де ... кез келген х нуктесінде t уақыт моментінде кернеу ауытқуы
барлық қоспалар мен ... ... ... ... ... Σ Еi – реттеу қондырылғыларымен берілетін кернеу қоспаларының
алгебралық қоспасы; Σ ΔUL – ... ... ... ... ... қосындысы.
Қоспалар оң және теріс болуы мүмкін. Мысалға, цехтік ... ± 2 х 2,5 % ... 0; 2,5; 5; 7,5; және ... ... ... ... ал ... қосылған конденсатор
батареясының қоспасы:
мұнда Хс – қрек желісінің кедергісі, Ом; U- БК ... ... кВ; QБК – БК ... ... қысқыштарында және іскеқосу-реттеу апаратурасында
кернеу ауытқуы 5%-ке ... ... ... ... кернеу 10%-ке
төмендегенде айналу моменті 19%-ке төмендейді, 27,5 %-ке ... ... ... тогы мен 10%-ке ... тогы да ... Метеллдарды пісіру
сапасы төмендейді, жарық ... ... ... ... ... мен ... ету ... қысқарады.
Қорек көздерінде және пайдаланушыларда кернеу мәнін оптималды деңгейде
ұстау - ... ... мен ... қалыпты
жұмыстары үшін үлкен мағынаға ие.
Кернеудің нормадан ауытқуы үлкен шығын тудырады.
46
7.1 ... ТП ... ... ... ТАҢДАУ
Цехтік трансформаторлар, ереже бойынша, қоздырусыз ауысып қостырғышпен
(ПБВ) орындалады. Әрбір таңдалатын және орнатылған тармақталу бір ... ... ... ... ... Қазіргі ПБВ-мен
жабдықталған трансформаторларда трансформация коэффициенті 2,5% сатымен
±5%-ке дейін ... ... ... ... трансформаторларда трансформация
коэффициентін тек оның желіден ажыратылған жағдайда ғана өзгертуге болады.
Сондықтан ... ... ... ... ... ... ... трансформация коэффициенті максималды және минималды жүктеме
режимдерінде ... ... ... ... ... шектен шығармауы керек.
Цехтік трансформатордың жұмыстық тармағын ... ... ... бір ... ... ... ортаңғы және соның
трансформация коэффициентін есептейді:
мұнда U1Нотв = 6.15 кВ – ... +1х2,5% ... ... номиналды кернеуі, кВ;
U2Н = 0,4 кВ – трансформатордың номиналды екінші реттік кернеу.
Кейін максималды және минималды ... ... ... ... ... ... ... анықталады:
,
где RТ, ХТ- трансформатор орамының активті және ... ... ... ... нағыз кернеу:
;
В; В
47
Номиналды кернеуден ауытқуы:
;
мұнда UНС=380В–тораптағы номиналды ... ... ... ... ±5% -тен ... 1х2,5% ... ... таңдаймыз.
Сонымен, келесі «қоспаларды» пайдаланамыз; БТП трансформаторының РПН-
і максималды жүктеме үшін +(4х1,78 = 7,12%), минималды үшін - 0% ... - ... ... ... Қоспаларды пайдаланып реттеу
шараларынан кейінгі кернеу ауытқуын есептейміз:
- қалыпты режим
мах: = 7,12 + 2,5 – 8,99 = 0,62 % ... = 0 + 2,5 - 2,5 = 0 ... ... режим
мах: = 7,12 + 2,5 – 14,58 = - 4,96 ... = 0 + 2,5 – 6,25 = ... ... ПОДСТАНЦИЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ ТИІМДІ РЕЖИМІ
Подстанцияда қуаты ... екі ... ... ... ... ... ... болатын экономды режимді
анықтаймыз.
Трансформаторларда минимум электр энергия шығыны болатын экономды
режим қосылған ... ... ... Сол үшін шығынның
трансформатор жүктемесіне тәуелділік қисығын саламыз. Осы қисықты ... ... ... ... мына ... ... n – ... трансформатор саны;
- трансформатордың бос жүрістің қуат шығындары, ... ... ... қуат ... ... ... бос ... рективті қуат шығындары, квар;
- трансформатордың қысқа тұйықталудың рективті қуат шығындары,
квар;
SH - ... ... ... ... - ... ... ... %
Iхх – трансформатордың бос жүріс тогы, %
- активті шығындарды көтеру коэффициенті, ... ... ... кВт; =11 кВт; =1,5 %; =8 ... кВт/квар
=квар,
квар
Келтірілген шығын қисықтарын екі жағдайда салайық:
1. Бір трансформатор ... ... ... ... |
| | |0 |0 |0 |0 |0 | ... |10 |20 |15 |15 |15 |20 ... | | | | | | | |
6. ... ... ... v = 0,9 ... ... электродтардың радиусы r = 0,0022 м.
8. Электрод арасындағы қашықтық d = 260 мм.
9. ... және ... ... ... ... Н ... ... Орнатылған электродтардың түсу ауданы S = 5120 м2.
11. ... U = 60 ... ... ... ауданы F = 80 м2.
69
Электрлік параметрлердің есептеулері:
Жұмыс жағдайындағы газдардың тығыздығына (37) түзетулерβ:
(37)
Е0 электр ... ... ... ... U0 критикалық кернеуі
Пластинкалық электрофильтр ... ... ... ku ≈ ... ... ... өзара орналасуына тәуелді коэффиценті
H/d практикалық қатынастарға қатысты жақындатылған есептеулерде
келесі кернеулер ... ... 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 ... 8,0 6,8 4,6 3,5 2,7 2,2 1,75 1,5 1,3 ... ... ... тоғы:
Корона аймағындағы электрлік өрістің кернеуі:
где f = 9·106.
Газдардың иленгіштігі:
70
бұл жерде μ0 0°С и 0,101 Мпа ... ... 10-6· ...... ... ... ... жерде М – молекулярлы масса
М = 0,15·44+0,07·32+0,09·18+0,69·28 = 29,78
Бөлшек дрейфінің жылдамдығы (қозғалыс жылдамдығы)
Түрлі диаметрлі бөлшектер үшін:
d2… 1 2,5 5,0 10 15 20 ... 0,11 0,27 0,545 1,1 1,64 2,18 ... ... ... ... ... ... дрейфтеу жылдамдығы екі есе аз болып келеді. Сондықтан
тазалану деңгейін анықтаған кезде ... ... екі есе ... ... ... f – Тұнудың улесімді беті:
71
3,91 9,6 19,37 39,1 58,3 ... 99,99 ~100 ~100 ~100 ... ... ... ... ... «Трансформатор» АҚ-ның жаңартылған механикалық
цехын электрмен қамтамасыз ... ... ... құралдар
сипаттамаларын зерттеу мен есептеуге арналған. Жұмыста келесі ... ... саны мен оның ... ... ... әдісі бойынша ұсталы-нығыздау цехінің жүктемесі есептелді:
Sр=852,7 кВА. Осы есептеулер нәтижесінде және де ... ... ... ... 0,4кВ кернеудегі барлық жүктемелері есептелді: Sр=7092кВА.
10хТМЗ-1000/6 типті цехтік трансформаторлар таңдалды. ... ... бос ... және қысқа тұйықталу ... ... ... ... ... өте аз энергия жұмсалады, көп
жабдықтардың қажеті болмайды, сонымен бірге ... ... ... ... ... ... жұмыста сыртқы электрмен жабдықтау ... ... ... ... Яғни ... және ... рационалды 110 кВ нұсқасы таңдалды. Зауыт ... 63 ... ... тең екі ... жұмыс істейтін үш орамды
трансформаторлары бар шексіз қуатты энергожүйе подстанциясынан қорек алады.
Осы нұсқаға ... ... ... ... ... ажыратқыштары,
секционды ажыратқыш, айырғыштар, жүктеме ажыратқыштары, ... ... СҚ пен ДСП ... және де ... ... ... құралдар мен тоқ және кернеу трансформаторлары
таңдалды. ГПП шинасы мен оның ... ... ... Және ... ... ... ... төменгі кернеулі қондырғылар да
таңдалды.
ТДН-10000-110/10 типті трансформаторының ... ... пен ... ... ... ... Газдық қорғаныс пен
автоматика да қарастырылды.
Жерлендіру ... ... ... ... да ... ... бөлімі электр энергия сапасы «ЭЖЖ кернеу ... ... ... ... ... ... максималды
жүктеме сағаттарында ГПП трансформаторларының РПН реттеу тармақтары ... ... ал ... ... ... – 4-ші ... Олай болса, берілген реттеу диапазоны жеткілікті болады.
Цехтік трансформаторда реттеу тармағы максималды режим үшін де, ... үшін де +2,5% ... ... және берілген жағдайларда
есептелетін ЭҚ үшін оптималды болады.
Өміртіршілік ... ... ... ... ... ... және оны жақсарту шаралары анықталды.
73
Жарықтану деңгейінің есептеулері нәтижесінде, газоразрядты ... ... ... ... ... ... дәлелденді. Өндіріс
объектілерінде шуды азайтудың бір әдісі, оның пайда болу көздеріндегі ... ... ... ... келеді. Құрылыс нормалары мен ережелері
құрылыстық-акустикалық әдіспен шудан қорғауды қарастырады. Шу ... үшін ... ... ... ... конструкциялардың дыбыстық изоляциясы; есіктер, қапалап,
терезелер периметірі бойынша ... ... ... ... ... ... ... дыбыстық изоляцияланған бақылау кабиналары мен
дистанциондық басқару құрылғылары; жабындар; кожухтар;
2. Дыбыс жұтатын конструкциялар мен экрандар;
Дыбыс азайтқыштар. ... шу ... ... ... яғни ... шудан қорғану шараларын қолдануды қажет етпейді. Электр қауіпсіздігі
мәселесі де қарастырылды. Ең алыс орналасқан ЭҚ үшін ... ... ... ... ... бірі - электрлік тазалау құрылғысы
үшполюсті тік пластиналы ... ... ... ... Экономикалық бөлімде «Электрмен жабдықтаудың құрылысына
салынатын инвестицияның экономикалық және финанстық эффективтілігі» ... ... ... ... ... ... ішкі табыс нормасы
IIК=33,5%, бұл деген риск деңгейінің төмендігін көрсетеді. Қорыта айтқанда,
сыртқы электрмен жабдықтау схемасын салу ... ... ... ... дипломдық жұмыста келесі ЭЕМ-ң бағдарламалары пайдаланылды:
1. Microsoft Excel ... ... ... ... мәндері
есептелінді: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 8.7, 8.8, 9.1.1, 9.1.2, 10.1, ... ... Mathcad 2000 ... бағдарламасын пайдаланып арнайы бөлім мен
электрсүзгісінің есептеулеріндегі күрделі формулалар ... ... AutoCAD 2006 ... қолданып келесі сызба жұмыстары жасалды:
1) Зауыттың бас планы - №1 сызба жұмысы;
2) Зауыттың электрмен жабдықтау сұлбасы - №2 ... ... ... ... толтыру сұлбасы - №3 сызба жұмысы;
4) Цехтің бас планы мен электрмен ... ... - №5 ... ... ... ... - №7 ... жұмысы;
4. Corel DRAW 12 бағдарламасын қолданып келесі сызба жұмыстары
жасалды:
1) ГПП ... мен ... - №4 ... ... Релелік қорғанысы мен автоматика сұлбасы - №6 сызба жұмысы;
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Методика расчета ... ... ... ... с
применением ЭВМ. Методическое пособие. – Алматы.:АЭИ, 1988.
2. Справочник по проектированию электроснабжения. /Под ред. ... и др. – М.: ... ... ... по ... электрических сетей и оборудования.
/Под ред. Ю.Г. Барыбина и др. – М.: Энергоатомиздат, ... ... по ... и ... /Под ред. А.А.
Федорова. 1и 2 том. – М.: Энергоатомиздат, 1986.
5. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций и ... ... для ... – М.: ... ... Князевский Б.А., Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных
предприятий. Учебник ВУЗов. – М.: ... ... ... ... Л.Л., ... Л.Д. ... промышленных
предприятий и установок. – М.: Энергоатомиздат, 1989.
8. Правила устройства электроустановок. – М.: Энергоатомиздат, 1986.
9. Маниловский Р.Г. ...... ... ...... ... ... материалы Главгосэнергонадзора / Минэнерго СССР. ... ... ... ... Т.М. Осветительные установки. – Л.: Энергоиздат, 1981.
12. ... А.А. Как ... ... ...... ... Руководящие указания по релейной защите. Выпуск 13А Релейная защита
понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110 – 500 кВ: Схемы. – ... ... ... В.А. ... ... автоматика и телемеханика в системах
электроснабжения. - М.: Высшая школа, 1990.
15. ... С.И., ... В.М. ... ... ... -
М.: Высшая школа, 1990.
16. Технология машиностроения. - М.: МГТУ, 1999.
17. Белов С.В. ... ... ... ... ... ... ... 1985.
18. Охрана труда в машиностроении./ Под ред. Русака С.Д. - М.: ... ... ... П.А. ... ... ... в электрических установках.
– М.: Энергоатомиздат, 1984.
20. www.siemens.kz
21. www.tavrida.ru
22. www.izva.ru
13. Безопасность жизнедеятельности. ... от ... ... указания к выполнению дипломного проекта. Алматы, 1995г.
14. Холодильные установки. – М.: ВО ... ... А.И. ... ... ... тепло – энергетических
установок. – М.: ... ... ... ... В.А., ... В.В., ... А.Е. ... термодинамика. –
М.: Энергия, 1974.-392с.
17. Лебедев П.Д., Щукин А.А. Теплоиспользующие ... ... – М.: ... ... Индивидуальные солнечные установки. –М.: Энергоатомиздат,
1991.-208с.
19. Такибаев.Ж.С. Физические основы солнечно-водородной ... ... для ... ... ... ... ... Д.Ж. Отынды үнемдеу және мекенқорғау ... ... - ... ... 1998.- 108 б. (5,8 ... Темирбаев Д.Ж. Высокоэффективные методы перевооружения ТЭУ // ... ... НТК ... ... и ... ... ... условиях».- Алматы: АИЭС, 2000, с. 29-31.
22. Темирбаев Д.Ж., Токиров К.А. К ... ... ... // Там же, с. ... Темирбаев Д.Ж., Кашабаева А.Т. К повышению эффективности ГТЭС // ... с. ... ... Д.Ж. ... цикл высокотемпературной ГТУ (ПГТУ) // Труды
4- международной НТК «Энергетика, ... и ... ... ... ... ... ... 2004, с. 75-78.
25. Темирбаев Д.Ж., Белиловский Ю.Б., Маршак Ю.Л. ... ... // А.с. № 1 040 275 ... ... ... Бюл. № ... ... Соколов Е.Я., Бродянский В.М. Энергетические основы трансформации тепла
и процессов охлаждения: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., ... ... ... 1981. – 320 ... 0,4; Qp ... ... кВ
Qрсд
Qвбк
СД
Qрезерв
ДСП
Qрдсп
2.2 сурет
ШР-3
ААШв-1-(3(240)+(1(150)
L1=120м
АПВ-3 (1(16)+(1х10)
ВА51Г-37, Iн=400 А
L2=5м
ПН2- 250/125
ЭП N 18
Рн=36 кВт

Iкз
Iкз
А
А
Iкз

Zт/3

Хп
Iкз


Хп

Хн
Хф

Zт/3

Iқт

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Орал қаласының механикалық зауытының механикалық цехын электрмен жабдықтау62 бет
Қант зауытын электрмен жабдықтау91 бет
Көмекші өндіріс15 бет
100 орынды дәмхананың салқын цехының жобасы11 бет
150 орынды асхананың ет - балық цехының есебі22 бет
200 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы28 бет
300 орынды көпшілікке ортақ асхананың көкөніс цехының жобасы18 бет
70 орынды мейрамхананың көкөніс цехының есебі9 бет
XVII ғасырдағы ғылыми революцияның механикалық дүние көрінісінің дамуы. И.Ньютон6 бет
«Kazzinc» АҚ Өскемен МК базасында «Special high grade» маркалы катодтық мырыш өндіру цехын жобалау54 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь