Қазақстанда адвокатураның дамуы

КІРІСПЕ 4
ІТАРАУ.ҚАЗАҚСТАНДААДВОКАТУРАНЫҢДАМУЫ 6
1.1. Адвокатура және оның міндеттері 6
1.2. Адвокаттық қызметті реттейтің заңдар 15
2 ТАРАУ. АДВОКАТТАР АЛҚАСЫНЫҢ МҮШЕЛЕРШЩ ҚҰҚЫҚТЫҚ 23 МӘРТЕБЕСІ
2.1. Қазақстан Республикасындағы адвокат 23
2.2. Адвокаттар алқасы мүшелелерінің құқықтары мен міндеттері 35
3 ТАРАУ. АДВОКАТТЬЩ ҚЫЛМЫСТЫҚ 1С ЖҮРПЗУГЕ ҚОРҒАУШЫ
РЕТШДЕ ҚАТЫСУ МӘСЕЛЕЛЕРШ ЖЕТЩЩРУ 44
3.1. Адвокаттың қылмыстық іс жүргізуге адвокаттық
қызметтің бір түрі ретінде қатысуы 44
3.2. Қорғаушының процессуалдық жағдайы, қүқықтары мен міндеттері 56
ҚОРЫТЫНДЫ 63
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 65
Конституциялық кепілдіктерді толық жүзеге асыру ушін құқық қорғау органдары жұмысының нышаны мен тәсілдерін демократия ағымына икемдеу, болашақ заңгерлерді оқыту мен тәрбиелеудің сапасын көтеру қажет. Мемлекеттік органдардың азаматтардың құқықтары мен бостаңдықтарын сақтауы жэне қорғауы белгілі бір дэрежеде азаматтар мен үйымдарға кәсіби заң көмегін көрсетуді жүзеге асыратын тұлғалар қызметінің негізгі принциптерін анықтайтын адвокатура сияқты қоғами-қүқықтық институтпен де тығыз байланысты.
Бүл дипломның мақсаты - адвокатураның мәні мен мақсаттары жэне 1917 жылға дейінгі кезеңде, кеңес заманында және қазіргі уақытта Қазақстанда адвокатураның қалыптасуы, даму кезеңдері туралы, адвокаттар алқасы мен оның органдарының заңи түрпаты, олардың мемлекеттік органдармен қарым-қатынасы, адвокаттардың қүкықтары мен міндеттері туралы. Сонымен қатар, адвокаттық қызметтің негізгі бағыттары туралы айтылып, қылмыстық істерде корғаушы, азаматтық істерде өкіл ретіңдегі адвокат қызметінің ерекшеліктеріне аса назар аударылады.
Дипломға адвокаттық қызметті реттейтің қолданыстағы заңнама мен жоғарыда тізбеленген мәселелер бойынша жетекші қазақстандық жэне ресейлік ғалымдардың жарияланымдағылары мүмкіндік берді.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы 1995 ж. (8.10.98 ж. өзгерістермен).
2. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 1997 ж. (9.07.1998 ж., 10.07.1998 ж., 16.07.1999 ж., 23.07.1999 ж., 5.05.2000 ж., 16.03.2001 ж., 19.02.2002 ж., 22.02.2002 ж., 31.05.2002 ж., 9.08.2002 ж., 21.12.2002 ж. өзгерістермен толықтырулар).
3. Агыбаев А.Н., Баймурзин Г.Ы. Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть (учебно - методическое пособие) -Алмата, 1998 г.
4. Борчашвили И.Ш., Рахимжанова Г.К. Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть. (Учебно - методическое пособие) - Караганда, 1998 г.
5. Курс советского уголовного права. М., 1970, т. 1-6.
6. Курс советского уголовного права. Л., 1968, т. 1-5.
7. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / Отв. редактор: Чл. - корр. АЕН РК, д.ю.н., профессор Борчашвили И.Ш., к.ю.н., доцент Рахимжанова Г.К. - Караганда, РГК ПО Полиграфия, 1999.
8. Комментарий к изменениям и дополнениям в Уголовный кодекс РК/ Отв. редактор: Чл. - корр. АЕН РК, д.ю.н., профессор Борчашвили И.Ш. - Караганда, 2000 г.
9. Комментарий к изменениям и дополнениям в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Уголовно - исполнительный кодекс Республики Казахстан / Под ред. И.Ш. Борчашвили, М.М. Оразалиева - Караганда: Кар. ЮИ МВД РК им Б. Бейсенова, 2003.
10. Правила судебно - медицинской оценки тяжести вреда здоровью. Приказ № 240 от 4 мая 1998 г. // Бюллетень Следственного департамента МВД РК. Астана. 1998 г. № 2.
11. Сборник Постановлений Пленума Верховного суда Республики Казахстан (1992 - 2002). - Алматы, 2002.
12. Уголовное право Казахстана (Особенная часть). Ч. 1 - 2. Под ред. И.Ш.Борчашвили., С.М. Рахметова. Алмыты. 1999 - 2000 гг.
13. Уголовное право Казахстана (Особенная часть). Учебник для ВУЗов/ под редакцией д.ю.н., профессора И.И. Рогова и к.ю.н., профессора С.М.Рахметова - Алматы, ТОО Баспа, 2001.
14. Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть. Учебное пособие: В 2 - х т./ Под ред. И.Ш. Борчашвили, М.М. Оразалиева.- Караганда: Кар. ЮИ МВД РК им. Б.Бейсенова, 2002.
15. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Отв. ред.
        
        Қазақтұтынушылародағы Қарағанды экономикалық университеті
т. ғ. к.:_______Б. Тауасаров
«____»__________2006г.
ДИПЛОМДЫҚ ЖҮМЫС
Тақырыбы: Адвокаттың қылмыстық іс
жүргізуге қорғаушы ретінде қатысу
мәселелерін жетілдіру
Студент: Алибеков Н. А. Тобы:Ю-51 (ш)(қаз) ... ... аға ... М. Е.
Қарағанды 2006 ж.
МАЗМҮНЫ
КІРІСПЕ
4
ІТАРАУ.ҚАЗАҚСТАНДААДВОКАТУРАНЫҢДАМУЫ ... ... және оның ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23 ... ... ... ... ... ... ... құқықтары мен міндеттері
35
3 ТАРАУ. АДВОКАТТЬЩ ҚЫЛМЫСТЫҚ 1С ЖҮРПЗУГЕ ҚОРҒАУШЫ
РЕТШДЕ ... ... ... Адвокаттың қылмыстық іс жүргізуге адвокаттық
қызметтің бір түрі ... ... ... ... ... ... мен ... ... ... ... ... жүзеге асыру ушін құқық қорғау органдары
жұмысының ... мен ... ... ... икемдеу, болашақ
заңгерлерді оқыту мен ... ... ... ... ... ... ... мен бостаңдықтарын сақтауы жэне қорғауы
белгілі бір дэрежеде азаматтар мен үйымдарға кәсіби заң көмегін көрсетуді
жүзеге ... ... ... ... принциптерін анықтайтын
адвокатура сияқты қоғами-қүқықтық институтпен де тығыз байланысты.
Бүл дипломның мақсаты - адвокатураның мәні мен мақсаттары жэне 1917 ... ... ... ... және қазіргі уақытта Қазақстанда
адвокатураның қалыптасуы, даму кезеңдері туралы, адвокаттар алқасы мен ... заңи ... ... ... ... ... ... мен міндеттері туралы. Сонымен ... ... ... ... ... ... ... істерде корғаушы,
азаматтық істерде өкіл ретіңдегі адвокат қызметінің ... ... ... ... ... реттейтің қолданыстағы заңнама мен жоғарыда
тізбеленген мәселелер бойынша жетекші ... жэне ... ... ... ... оның ... қүқықтары мен бостандықтары жоғары қүндылық деп
жариялаған 1995 жылғы 30 ... ... ... ... сәйкес 1997 ж. 5-желтоқсаңда Қазақстан Республикасының
"Адвокаттық ... ... Заңы ... Осы заң ... институтының
рөлін айтарлыктай көтерді, азаматтар мен ұйымдардың қүқықтарын жэне ... ... ... сол ... ... заңдылықтың сақталу мен
нығаюына ықпал етті. Сонымен қатар, бүл жаңа заң ... ... қүру және ... ... ... ... ... мен кызметін реттеуге орайластырылды.
Осы заңга сэйкес адвокаттар алқасы эртүрлі ... кез ... ... пен ... ... ... қүқығын қорғау жөніндегі
міңдеттерді, атап айтқанда, қылмыстық жэне азаматтық ... ... ... ... ... ... тапсырысымен сотта өкілдік ету, заң түрғысынан
акыл-кеңес беру, азаматтық істердің сот талқысына айыпкердің, талапкердің
жэне іске ... ... ... өкілі ретінде қатысу жэне де басқадай заң
көмегін көрсету арқылы жүзеге асырады.
Адвокаттар ... және оның ... ... ... тергеушілердің қызметі тығыз байланыста. Азаматтар мен
үйымдардың қүқығын ... ... ... ... ... Қүқық қорғау оргаңдары жүйесінде жүмыс істейтін ... ... ... маңызын бағаламайды, ал кейбір жағдайларда адвокатура,
адвокаттық ... жэне заң ... ... ... туралы түсініктері
шамалы болып келеді. Нәтижесінде, адвокатура туралы қауқарсыз
қосалқы қоғамдық-құқықтық институт сияқты ... ... ... ... ... мен ... туралы қажетті
білімнің жоқтығы, түптің түбінде, зандылық пен құқық тэртібін нығайтуға
септігін тигізбейді, осы тұлғалар мен ... ... ... ... келуі, азаматтар мен қоғам үшін жағымсыз салдарды. тудыруы мүмкін.
Адвокаттың қызметі қолданыстағы заңнаманың теориясы мен ... ... ... тиіс. Осыған байланысты кәсіби адвокаттық қызмет
азаіматтық және қылмыстық іс жүргізу, ... ... ... ... пэндер мен соттағы дәлелдеу теориясын және таға ... ... ... ... ... ... 1 ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАНДА АДВОКАТУРАНЬЩ ДАМУЫ
1.1. Адвокатура және оның міндеттері
Кеңестік саяси жүйе ... ... ... ай ... өзгеріске
үшырады. 1864-жылға реформа бойынша ... ... және ... ... олар жаңа социалистік мемлекетті құру ... ... ... ... ... декреттерімен жойылды.
Адвокатура біртіндеп кеңестік сот төрелігіндеі қосымша қызмет ... ... ... ... мен ... ... қатысуына
көзқарас талай рет өзгерді. Бір нысанды жоққа шығара, ал ... ... ... ... ... ... талаптары мен нығайту
мақсаттарына жауап ... ... ... үжымдық нысанын орнықтыра
бастады.
Солай болса да, ... ... ... ... мен ... ... жаңа үйымының көп жыл бойы ізденуі нәтижесінде адвокатура дамуын
жалғастырды. Белгілі ... және ... ... ... ... жаңа нысандары пайда болды, оның күқықтық нормативтық
базасы және т.б. нығайды. КСРО ... жаңа ... ... ... кезенде жинақталған жақсы тәжірибе ... ... ... ... ... дәуірдегі адвокатураның үйымдық нысаны сондай-ақ мемлекет
тарапынан оған деген ... ... ... ... ... ... ... болғаңдығын атап өткен жөн. "Екі адвокатура да
жергілікті деңгейде үйымдастырылды, ... ... ... пен ... ... жоқ, ... ... олар патшалықтың немесе Кеңес
өкіметі саясатының жетегінде кете беретін. Екі адвокатура да өз ... ... ... ... қадағалауына, судьялардың немкүрайлы
қарауына, өздерінің сотқа дейінгі сатыдағы ... ... ... ... Қос адвокатура да өз күқықтары мен міндеттерін ... ... ... ... ... ... ... (СНК) 1917 жылғы 24-қарашадағы N1 сот
туралы ... ... және жеке ... институты таратылды.
"Алдын ала тергеу сатысында жіберілетін айытаушылар мен ... ... ... ... ... жоқ барлық азаматтар мен
азаматшалар аткара ... ... ... ... ... тиіс ... ... қүрылған жоқ".
1918-жылғы 7-науырыздағы N2 сот туралы ... ... ... (ВЦИК) декретімен жүмысшы, солдат, шаруа және казак депутаттары
Кеңестері жанынан қоғамдық айыптаушы, қоғамқық ... ... ... болғысы келген түлғалар алқасының қүрылуы қарастырылды. Бүл алкаға
жоғарыда аталған Кеңесдар сайлайтын және кері шақыратын түлғалар керді. ... ... ғана ... ... ... ... сөз ... қүкығы болды.
Қүқыктық арашашылар алқасынан сот әрбір іе үшін ... ... ... Егер ... қандай да
сесЦбпен қорғаушы шақырудағы өз құқығын пайдаланбаса, сот, оның ... ... ... ... оған ... ... ... мен қорғаушыдан басқа сот жарыссөзіне сот отырысына қа'Мсуши
тұлғалар қатарынан бір айыптаушы және бір ... ... ^Іын. [13, 124 ... сот ... қүрылуы құқықтық арашашылар қызметше өзгеріс ӘКсЧді.
Айыптау мен қорғау міңдеттері ... өте ... ... ... ... ... ... туралы мәселені реттеу КӨі/!елді,
сотта қорғауға ... ... ... ... ... жо'*ылды, яғни
бұл міндетті занда аталған тұлғалар ғана атқарды.
1918 жылғы 30-қарашадаға халық соты туралы ережемен айыпталушыға ... ... ... ... мүдделеріне қатысты істегі &а1''|ык,
жәй-жапсарды барынша толық қамту. үшін ... ... ... ... депутаттары Кеңестері уездік атқару комитетерінің жа,,Мнан (уездік
қаланы қоса алғанда) және ... және ... ... ... атқару комитетерінің жанынан қорғаушылар, аШ|чтаушылар және
азаматтық процестегі тараптар өкілдерінің алқасы ... тиіс ... ... ... және ... ... Кеңестерінің атқару
коі\,Итетер- J918 жылғы ... ... ... 64-бабының
тал,,чтарЬШ қанағаттан.дЬІратын түлғалар ... ... ... ... ... үшін ... негізде сайлады.
Алқа мүшелері Кеңес Республикасының лауазьшды түлғалары ... ... ... сметасы ... ... ... ... ... ... ... қылмыстык іс бойынша айыптаушының өтінішімен К°һ пушыны процеске
алға халық заседателімен қатысуға ... ... ... ... қылмыстық
істерде қорғаушыны жіберу туралы мәселені өкі,, ,цк немесе сот отырысында
сот анықтады.
Қорғаушылар алқасының ... ... ... ... қарамастан, соңғысының қызметі өзіне жаңа мемлекет ... ... бере ... ... 1920 жылғы 21-қазандағы хал, ,к
С0ТЬІ Туралы Ереже қорғаушылар алқасын таратта және сот ... ... ... Сот ... ... ... осы міндетті
атк"і'уға қабілетті азаматтар тартылды (олар негізінен ... ... ... ... ... еді), бүл үшін аудандық, қалалық, және
уездік атқару ком,, reTepj Эділет халық ... ... ... еРе/

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 176 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Адвокатураның дамуы мен құрылуы11 бет
Адвокатураның мақсаттары мен қызметінің нысандары72 бет
Адвокатураның мақсаттары мен қызметінің нысандары туралы84 бет
Адвокатураның құрылу сатылары28 бет
Адвокатураның құқық қорғау қызметі14 бет
«ҚР-ның Адвокатура және адвокатура қызметі» пәнінен оқу бағдарламасы47 бет
Адвокат-қорғаушының сезіктіге, айыпталушыға және сотталушыға білікті заң көмегін көрсетуі120 бет
Адвокаттар алқасы мүшелерінің құқықтық мәртебесі78 бет
Адвокаттық қызмет пәнінен лекция тезистері43 бет
Адвокаттық қызметі10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь