Аудит түсінігі


Аудит түсінігі. 1
Алымдар мен салықтар есебін тексеру. 5
3.1 Аудит түсінігі.
Аудит нарықтык экономика жағдайында барлық шаруашылық процесіне қатысушылардың қызметінде маңызды роль атқарады. Ол анық ақпаратпен қамтамасыз етеді, серіктестер арасындағы сенімділікті қалыптастыруға септігін тигізеді, оңтайлы басқарушылық шешімдерді іріктеу мен кемшіліктерді жою бойыеша ұсыныстарды эзірлейді, сондай-ақ қаржылық жағдайды түрақтандыруға, шаруашылық жүргізуші субьектілер қызметінің тиімділігін арттыруға және түтастай қоғамның элеументтік -экономикалық жағдайын жақсартуға ықпал етеді.
Аудитті қаржылық, экономикалық, техникалық, заңдық жэне басқа да қызмет салаларында жүргізуге болады. Аудиттің ең негізгі мақсаттарының бірі - шаруашылық жүргізуші субьектілердің қаржылық есеп берулерінің нақты екендігін анықтау болып табылады.
Бүл арада клиенттің нормативтік- қүқықтық актілеріндегі талаптардың сақталуын бақылауда үлкен мэн береді. Компаниялардың қызмет нәтижелері жэне оларды заңды сақтау туралы ақпараттың тэуелсіз расталуы мемлекетке, меншік иелеріне, акционерлерге инвесторларға, кредиторларға жэне олардың бизнес бойынша серіктестеріне қажет. Негізгі есеп түжырымдамасы бойынша Америкалық бухгалтерлер ассоциациясы аудиттің мазмүнын барынша қамтып жинақтаған анықтамасында былай делінген: «Аудит -бүл экономикалық әрекеттер мен оқиғалар, олардың белгіленген деңгейінің нақты өлшемдерге сэйкес қаржылық есептіліктің дүрыс жэне объективті жасалынғаны туралы тэуелсіз пікір білдіру мақсатында заңды түлғалардың қаржылық есептілігін тексеру болыгі табылады».
Таным теориясына орай, бір ғалым ғана зерделейтін объективті •шындылықтың қандай да бір бөлігін немесе кез келген ғылымның' (оның ішінде аудит те бар) мазмүны деп үғуға болады. Органикалық түрғадағы өндірістік қатынастардың нарықтық экономикадағы объективті экономика заңы экономикалық теорияның пэні болып табылатыны белгілі.. Салалық экономикалық ғылым салалардың, өзіндік ерекшелігіндегі бүл заңдардың эрекетін,өндіруші күштермен, техникалар жэне технологиялармен өзара байланысындагы жекелеген салалардың өндірістік қатынасының даму ерекшеліктерін зерделейді.
Пэн анықтамасы осы ғылымның басқа ғылымдардан айырмашылығын көрсететін ерекшеліктерді қамту керек. Оның ішінде :
Ғылымның мақсаты мен мазмүны; .
1) Өзіндік ерекшелігі бар зерттеу принциптері;
2) Зерделеу объектісі;
3) Ақпарат көздері.
Осылайша аудит мазмүнын қалыптастырамыз, өйткені арнайы

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
Мазмұны

Аудит түсінігі. 1
Алымдар мен салықтар есебін тексеру. 5

3.1 Аудит түсінігі.

Аудит нарықтык экономика жағдайында барлық шаруашылық процесіне
қатысушылардың қызметінде маңызды роль атқарады. Ол анық ақпаратпен
қамтамасыз етеді, серіктестер арасындағы сенімділікті қалыптастыруға
септігін тигізеді, оңтайлы басқарушылық шешімдерді іріктеу мен
кемшіліктерді жою бойыеша ұсыныстарды эзірлейді, сондай-ақ қаржылық
жағдайды түрақтандыруға, шаруашылық жүргізуші субьектілер қызметінің
тиімділігін арттыруға және түтастай қоғамның элеументтік -экономикалық
жағдайын жақсартуға ықпал етеді.
Аудитті қаржылық, экономикалық, техникалық, заңдық жэне басқа да
қызмет салаларында жүргізуге болады. Аудиттің ең негізгі мақсаттарының бірі
- шаруашылық жүргізуші субьектілердің қаржылық есеп берулерінің нақты
екендігін анықтау болып табылады.
Бүл арада клиенттің нормативтік- қүқықтық актілеріндегі талаптардың
сақталуын бақылауда үлкен мэн береді. Компаниялардың қызмет нәтижелері жэне
оларды заңды сақтау туралы ақпараттың тэуелсіз расталуы мемлекетке, меншік
иелеріне, акционерлерге инвесторларға, кредиторларға жэне олардың бизнес
бойынша серіктестеріне қажет. Негізгі есеп түжырымдамасы бойынша Америкалық
бухгалтерлер ассоциациясы аудиттің мазмүнын барынша қамтып жинақтаған
анықтамасында былай делінген: Аудит -бүл экономикалық әрекеттер мен
оқиғалар, олардың белгіленген деңгейінің нақты өлшемдерге сэйкес қаржылық
есептіліктің дүрыс жэне объективті жасалынғаны туралы тэуелсіз пікір
білдіру мақсатында заңды түлғалардың қаржылық есептілігін тексеру болыгі
табылады.
Таным теориясына орай, бір ғалым ғана зерделейтін объективті
•шындылықтың қандай да бір бөлігін немесе кез келген ғылымның' (оның ішінде
аудит те бар) мазмүны деп үғуға болады. Органикалық түрғадағы өндірістік
қатынастардың нарықтық экономикадағы объективті экономика заңы экономикалық
теорияның пэні болып табылатыны белгілі.. Салалық экономикалық ғылым
салалардың, өзіндік ерекшелігіндегі бүл заңдардың эрекетін,өндіруші
күштермен, техникалар жэне технологиялармен өзара байланысындагы жекелеген
салалардың өндірістік қатынасының даму ерекшеліктерін зерделейді.
Пэн анықтамасы осы ғылымның басқа ғылымдардан айырмашылығын
көрсететін ерекшеліктерді қамту керек. Оның ішінде :
Ғылымның мақсаты мен мазмүны; .
1) Өзіндік ерекшелігі бар зерттеу принциптері;
2) Зерделеу объектісі;
3) Ақпарат көздері.
Осылайша аудит мазмүнын қалыптастырамыз, өйткені арнайы
әдебиеттерде оның әзірге айтарлықтай нақты эрі дәл анықтамасы жоқ. Біздің
пікіріміз бойынша , аудит пәні қоғамның мүддесін білдіретін экономикалық
қүбылыстармен оқиғалар жэне процестер, сондай-ақ мәліметтері
нақтылықпен анықтығына қарай тексерілетін, зерттелетін жэне объективті
бағасын алатын эр түрлі мақсаттарды көздейтін заңды жэне жеке "түлғалар,
басқаруды оңтайландыру, экономикалық қызметтердің тиімділігін арттыру,
кеңес берушілік, бақылаушы -талдамалы жэне басқа да кэсіби аудиторлық
қызмет көрсету жатады.
Аудит мазмүны алға қойылған мақсаттар мен бақылау объектілерін
ескеру арқылы нақтылануы мүмкін. Мысалы, егер аудит объектісіне шаруашылық
жүргізуші субъектінің қаржылық қызметі кіретін болса, онда мүндағы мақсат
оның есп берулері мен расталуының (немесе рас болмауының) толықтығы мен
анықтығын тиянақты тексеру , яғни , кәсіпорынның қаржылық есеп беруінің
нақты қаржылық жағдайымен қаншалақты сэйкес келетіндігі туралы өз пікірін
тапсырыс берушіге білдіру болып табылады.
Бүл туралы ХАС (МСА) 200-де элдеқайда рет -ретімен айтылған.
Онда былай делінген: қаржылық есеп беру аудиттің мақсаты -белгіленген
•талаптарға сәйкес барлық елеулі аспектілер бойынша қаржылық
есеп
берулердің жасалғаны немесе жасалмағаны туралы аудиторға өз пікірің
білдіруге мүмкіндік беру.
Бүл негізгі мақсат эономикалық әлеуетті, қаржылық ресурстарды, салықтардың
дұрыс есептелудің талдауын қаржылық жағдайды жақсарту бойынша шараларды
эзірлеуді, шаруашылық жүргізуші субъектілердің кірістері мен шығыстарын,
қызмет нәтижелері мен шығынды оңтайландыру жақсы пайдаланатын резевтерді
анықтаудың шарттары мен міндеттері туралы клиентпен болатын арадағы келісім
шартпен толықтырылуы мүмкін. Егер аудиттің объектісіне кэсіпорындағы
бухгалтерлік есептің жағдайы кіретін болса, онда аудиттің мақсатына , оның
қолданыстағы заңның талаптарына, шаруашылық жүргізуші субъектілердің өз
ішінде қабылданған есептік саясатпен және мемлекет белгілеген жалпы
нрмаларға, стандарттарға жэне ережелерге қаншалықты сэйкестігін тексеру
жатады.
Егер аудиттің объектісіне барлық шаруашылық қызметтері кіретін
болса, онда мақсат -осы қызметтің тиімділігін бақылау, шығынды барынша
кемітудің ықтимал жолдарын анықтау, өндірістің пайдалылығымен еңбек
өнімділігін арттыру, жүмыстың аса жоғары түпкілікті нэтижесіне қол жеткізу
үшін ұсыныстарды эзірлеу.
Аудит мақсатының консалтингтік қызмет жүзеге асыру барысында
клиенттің коммерциялық қызметін жақсартатын жоғары сапалы кеңес беру
қызметі болады, сонымен қатар аудитордың беделі мен табысы қоса өседі.
Алға қойылған аудит мақсаттарына қол жеткізу үшін нақты міндеттерді
шешіп алу қажет. Олардың ішінен ерекшелеп мыналарды бөліп көрсету қажет.
1)Кэсіпорынның қаржылық есептемесінің шындыққа
жанасымдылығын қамтамассыз ету жэне осы есеп беруді пайдаланушылар •үшін
ақпараттық тэуекелді қолайлы деңгейге дейін азайту;
2)Шешім қабылдаудың логикалық тұрғыдан негізделген базасын қүру үшін
жеткілікті дэрежеде қүзыретті мағлүматтарды алып, бағалау.

1
3) Кәсіпорын экономикасын немесе оның белгілі бір қызмет түрінің; оның
ішінде , инвестициялық, маркетингтік жэне сыртқы экономикалық қызметін
жүелі талдау;
4) Кэсіпорын қызметі жэне оның жарғысының бір-біріне сэйкестігін, жасалған
бизнес- жоспардың және басқа да тапсырмалар мен нормативтердің
орнықтылығын тексеру;
5) Заңның сақталуын, бухгалтерлік есепті жүргізудің жэне есеп берудің
дүрыстығын, шаруашылық жүргізуші субъектілердің қаржылық жағдайы туралы
шындыққа жанасымды ақпаратпен пайдаланушылардың қамтамассыз етілуін
бақылау;
6) Заңды белгілейтін бастапқы қүжаттар мен олардың шынайы мазмүнына
шаруашылық операцияларының қаншалықты сэйкесетіндігін тексеру;
7) Кәсіпорынның өндірістік, маркетінгтік, инвестициялық жэне басқа
қызметтерін бақылау мен есебі саласындағы эр түрлі мэселелер бойынша
клиентке кеңес беру қызметін көрсету;
8) Клиенттің меншігін бекітіп беруге, оның бизнесінің тиімділігін арттыруға
жэне кемшіліктерді жоюға ықпал ету.
Аудиттің ең нақты міндеттері алға қойылған мақсаттарға, оның үрлері
мен жүргізу шарттарына байланысты болады. Мысалы, ішкі аудитте оның саны
ақпараттық- базаның үлғаюына, талдамалы рэсімдерді акценттерінің
өзгеруіне қарай артады.
Осылайша, аудит -бақылау, бағалау, үсыныстарды әзірлеу жэне эр түрлі
кешенді қызметтерді қамтитын іскерлік кеңес беру бойынша күрделі қызмет
түрлері.
Аудиторлық қызметті жүзеге асырудың негізгі формаларының біріне
тексеру жатады. Тексеру термині латынның геуізіосөзінен шыққан, оның
аудармадағы мағынасы Қайта қарау немесе қызметтерді зерттеу дегенді, ал
тексеруші - тексеріс жүргізетін түлға дегенді білдіріді.
Отандық ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Аудит түсінігі туралы
Аудит түсінігі жайлы
Аудит түсінігі және негізгі құрамдары
Аудит
Аудит негіздері
Экологиялық аудит
Аудит стандарттары
Экологиялық аудит туралы
Аудит туралы
Ревизия және аудит
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь