Ауданның және электрмен жабдықтау жүйесінің қысқаша сипаттамасы

Kipicne
1.1 Ауданның және электрмен жабдықтау жүйесінің қысқаша сипаттамасы
1.2. Жуктемені есептеп анықтау
1.3 Электржелісін реконструкциясын жасаудың негізгі себептері
2. Электр жеткізу линиясын жобалау
2.1 Сым қимасын таңдау
2.2 Трансформатордың қуатын таңдау
3. Таңдалған сұлбаның жұмыс істеу режимдерін есептеу
3.2 Трансформатордағы кернеу шығындарын анықтау
3.3 10 кВ торапты есептеу жолдарды
3.4 Тораптарды кернеу ауытқу кестесін құру
3.5 Электрмен жабдықтаудың сенімділігін қамтамасыз ету.
4. Қысқа түйықтаду тоқтарын есептеу
4.1. Қьісқа түйықтау тоқтарын есептеу (максималдық режимде)
4.2 АТҚ.220 кв жабдығын таңдау
4.3 ТҚ.110 кВ жабдығын таңдау
5. Релелік қорғаныс
5.1. Жоғарғы жағынан 110/10 кВ трансформаторларын қорғау
5.2. АЖ .110 кВ қорғау (Ф.2)
5.3 Кернеуі 220/110 кВ күштік трансформаторын қорғау
5.4 Күштік трансформаторды асқын жүктемеден қорғау
5.5 Трансформатордың дифференциалдық қорғанысы
5.6 Трансформатордың газ қорғанысы
6. Ауа желісін өткізу қабілетін көтеру мәселелері
7. Еңбекті қорғау
7.1 Еңбекті қорғаудың жалпы мәселелері
7.2 Жерлендіруші қондырғыны есептеу.
7.3 ҚС.ны найзағайдың тікелей соғуынан қорғау
7.4 Азаматтық қорғаныс
8. Бизнестік жоспар
8.1 Жобаның техникалық.экономикалық көрсеткіштері
Қорытынды
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Соңғы жылдары кіші және орта кәсіпорындардың саны және электржүктемесі өсіуне байланысты, электрмен жабдықтаудың сенімділігіне қойылатын талаптардың деңгейі өсті.
Осыған байланысты, кәзіргі уақытта трансформаторлық қосалқы станциялардың көбісі қажетті электр қуатын өткізе алмайды және олардың беріп жатқан электр энергиясының сапасы заманның талабына сай емес.
Жоғарыда айтылғанға байланысты бұл дипломдық жобада Алматы облысы Іле ауданынының 220/110 кВ трансформаторлық қосалқы станциясын (ҚС) кеңейту мәселелерін қарастырып электрмен жабдықтау сенімділігін көтеру мәселесі қойылған.
Ұсынылып отырған жобаның тақырыбы «Электрэнергетикалық жүйелермен тораптар» кафедрасында қарастырылып жобалауға ұсынылған.
Диплом жұмысын орындау үшін диплом практикасында жинаған материалдар, сұлбалар, кұрылғылардың сипаттамалары мен параметрлері және басқада керек ақпараттар пайдаланылған.
Дипломның құрылымын жасаған кезде ауылшаруашылығын электрмен жабдықтау бойынша дипломдық жобаны орындауға арналған бірнеше жоғарғы оқу орындарының әдістемелік ұсыныстары қолданылған.
Жобаның тақырыбы қазіргі талаптарға сай, мүмкіндігінше аудандардың көкейтесті проблемаларын шешуге бағытталған.
1.Блок В.М. , Обушен Г.К. Пособие к курсовому и дипломному проектированию для электро энергетических специальности. М.: Высшая школа, 1981.
2. РУМ, сентябрь 1986 г., М.: Сельэнергопроект.
3. Сукманов В.И., Лещинская Т.Б. Дипломное проектирование, Методические рекомендации по электроснабжению сельского хозяйства.М.: 1998, 109с.
4. Захаров А.А. Методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине «Электроснабжение сельского хозяйств., Каз СХИ, Алма-Ата, 1989, 71 с.
5. Каганов И.Л. Курсовое и дипломное проектирование. М.: Ко-лос, 1980, 349 с.
6. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию. Под общей редакцией А.А.Федорова, т.2, Электрооборудование. М.: Энергоатомиздат, 1987. 51. Будзко И.А., Зуль Н.М. Электроснабжение сельского хозяйства. М.: Агропромиздат, 1990, 496 с.
7. Будзко И.А., Зуль Н.М. Электроснабжение сельского хозяйства. М.: Агропромиздат, 1990, 496 с.
8. Нормы технологического проектирования электрических сетей
сельскохозяйственного назначения. М.: Сельэнергопроект 1988.
9. Правило устройств электроустановок. Алматы, 2004, 463с.
10. Электрическая часть станций и подстанций (Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования). Под ред.Неклепаева Б.Н. М.: Энергия, 1972 , 607 с.
11. Шабад А.М. Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей. Л.: Энергоатомиздат, 1985, 295 с.
12. Беркович А.М. и др. Основы техники релейной защитыМ.: Энергоатомиздат, 1984.376 с.
13. Исламбакиев Д.К., Джаржанова Л.А., Абдурахманов А.А. Практическое руководство к вьшолнению раздела Определение
технико-экономичесьсих показателей и составление бизнес-
плана в курсовом и дипломном проектировании по электро-снабжению сельского хозяйства. Алматы: Каз НАУ,2000Д4 с.
14. Матаев Ө.М., Жаржанова Л.А., Абдрахманов А.А.,Үмбетқүлов Е.Қ. Электр тораптары. Алматы: КазНАУ, 2004 ж, 326.
15. Луковников А.В., Шкрабак В.С. Охрана труда.М.: Агропромиздат, 1982
16. Руководящие указания по организации работы с персоналом на энергопредприятиях. М.: 1982.
17. Норма испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей.М.: Энергоатомиздат, 1982.
18. Долин П.А. Справочник по технике безопасности.М.: Энергоатомиздат, 1985.
        
        Мазмұны
Бет Kipicne
1.1 Ауданның және электрмен жабдықтау жүйесінің қысқаша сипаттамасы
1.2. Жуктемені есептеп анықтау
1.3 Электржелісін реконструкциясын жасаудың негізгі ... ... ... линиясын жобалау
2.1 Сым қимасын таңдау
2.2 Трансформатордың қуатын таңдау
3. Таңдалған сұлбаның жұмыс істеу режимдерін ... ... ... ... ... 10 кВ ... ... жолдарды
3.4 Тораптарды кернеу ауытқу кестесін құру
3.5 Электрмен жабдықтаудың сенімділігін ... ... ... ... ... ... Қьісқа түйықтау тоқтарын есептеу (максималдық режимде)
4.2 АТҚ-220 кв жабдығын таңдау
4.3 ТҚ-110 кВ жабдығын таңдау
5. Релелік қорғаныс
5.1. Жоғарғы ... 110/10 кВ ... ... АЖ -110 кВ ... ... ... 220/110 кВ ... трансформаторын қорғау
5.4 Күштік трансформаторды асқын жүктемеден қорғау
5.5 Трансформатордың дифференциалдық қорғанысы
5.6 Трансформатордың газ қорғанысы
6. Ауа желісін өткізу қабілетін көтеру мәселелері
7. Еңбекті ... ... ... ... ... ... ... есептеу.
7.3 ҚС-ны найзағайдың тікелей соғуынан қорғау
7.4 Азаматтық қорғаныс
8. Бизнестік жоспар
8.1 Жобаның техникалық-экономикалық көрсеткіштері
Қорытынды
Кіріспе
Соңғы жылдары кіші және орта кәсіпорындардың саны және ... ... ... ... ... ... ... өсті.
Осыған байланысты, кәзіргі уақытта ... ... ... ... электр қуатын өткізе алмайды және олардың
беріп жатқан электр энергиясының сапасы заманның талабына сай ... ... ... бұл ... ... ... ... Іле
ауданынының 220/110 кВ трансформаторлық ... ... (ҚС) ... қарастырып электрмен жабдықтау сенімділігін көтеру ... ... ... ... ... ... ... қарастырылып жобалауға ұсынылған.
Диплом жұмысын орындау үшін диплом практикасында жинаған материалдар,
сұлбалар, кұрылғылардың сипаттамалары мен ... және ... ... ... ... ... ... ауылшаруашылығын электрмен
жабдықтау бойынша дипломдық ... ... ... ... ... ... әдістемелік ұсыныстары қолданылған.
Жобаның тақырыбы қазіргі талаптарға сай, мүмкіндігінше аудандардың
көкейтесті проблемаларын шешуге бағытталған.
Дипломдық жобада 220/110 кВ ... ... ... байланысты дипломның негізгі бөліктері электр жүктемесінің
есебіне, кернеудің ауытқуын табуға, трансформатордың ... ... ... ... шығаруға, электр қондырғыларын таңдауға және
релелік сұлбаларды құрастыруға арналған.
Дипломдық жобаның міндетті бөлігі болып табылатын - ... ... ... есептер жасалған, еңбекті, азаматтық қорғау және электр
жабдығьш эксплуатациялаудың қауіпсіздіқ жолдары көрсетілген.
1. Іле ауданының сипаттамасы
1.1 Ауданның және ... ... ... ... ... кВ Іле ... ... қаласынан 70 км жерде орналасқан. ... ауа- ... ... ... : ... +35° С, ... - 6 ° ... құмды. Жылына найзағайлы күндер шамасы 15-ге тең. Қысқы және ... ... ... көк мұз ... болады. Көк мұздың ... в =3,5 мм, ал ... ... ... жылдамдығы υ =20м/сек. Іле
ауданнының елді мекенін электрмен жабдықтауының жұмыс істеп тұрған сұлбасы
220/110/10 кВ ... ... ... ... ... ... Іле ауданнындағы 62 А Қапшағай подстанциясы таңдалынған. Қосалқы
станциядан кернеуі 110 кВ ф-1,ф-2,ф-3,ф-4 ауа ... ... ... ... қоректендіретін 220 кВ желі біртізбекті
сақиналы. Желінің толық ұзақтығы 179,2км. Желі АС-240 ... ... ... ... ... анықтау
Қуат өлшемі, электр қабылдағыштардың орналасуына,түріне қарай схеманың
параметрлерімен структурасын және элтржабдықтау элементтерін анықтайды.
Жобалау ... ... үш ... ... ... 1) ... максималді
жүктелген сменаға: Рсрмакс және орташа жылдық Рсрг Рсрмакс өлшемі,
есептеулі ... ... табу үшін ... Ал Рсрг ... жылдық шығын
электрэнергиясын табу үшін қажет. 2) активті есептеулі Ре және реактивті
Qе. Бұл ... ... жылу ... ... ... ... бойынша
трансформаторларды және басқа құрылғыларды, максималды шығын қуатын табу
кезінде, ауытқу кезінде және кернеу ... ... ... 3) ... ... (қосу тоғы) I ; бұл өлшем кернеу колебаниясын ... ... тоқ реле ... ... жылу тоғын анықтау кезінде,
қорғауыштардың ... ... үшін және ... желісінің өзіндік
қосылу двигателдерінің шарты бойынша тексеру кезінде қажет.
Орташа жүктемелер. Орташа жүктемені көбіне жуктелген сменаға Рсрмакс
электр ... ... ... ... m ... бөліп қолдану
коэффициенттеріне К және cosφm қуаты. Сонда әр группаға
Рсрмаксm=KPномm Qсрмаксm=Pсрмаксm+-tgφm
мұнда Pномm – электр қабылдағыштың м группаларындағы номиналды ... ... ... ... ... ... алып көрсетілген.
Pномm=P√ПВ
мұнда Р-орнатылған қуат; ПВ-паспортты қосылу ұзақтығы. Онда орта
сментік түйін қуаты:
Рсрмакс=∑Рсрмаксm ; Qсрмакс=Qсрмаксm – ... Q =Q+Q – ... ... ... ... ... синхронды двигателдің реактивті қуаты;
Qб – конденсациялық батареялардың қуаты).
Өнеркесіптердің есептеулі жүктемелері. Есептеулі ... ... ... бар: ... ... ... электр
қозғалтқыштардың технологиялық жұмыс істеу графигі; ... ... ... Бұл ... төменде көрсетілген.
1.Өнеркәсіптің технологиялық процесстерін зерттеу
2. Толық автоматталған және қатал жылдам толқын шығарлуын анықтау.
а) бар
б) жоқ
3. Жүктеменің уақыт бойынша өзгерүін ... ... ... өзгереді
б) көбірек өзгереді
5. Меншікті шығын электрэнергиясының әдісімен есептеу.
6.Қолданушылардың ... ... ... ... б) ... ... Статикалық әдіс бойынша есептеу
8. Жинакталған диаграмалар әдісімен есептеу
Өнеркәсіптің есептеу жүктемесі. Есептеу жүктемесін ... ... ... ... ... ... ... графигі; статикалық және жинақтау диаграммалары. Жүйенің әр
бір ... ... ... ... ... әр ... байланысты анықталады. Енгізілген қабылдағыштардың
жүктемесі әр ... ... ... ... ... жүктемесі жарықтандырумен және үштен көп емес электр
қабылдағыштардан тұрса, онда ... ... және ... ... ... тең деп аламыз.
110 кВ таратушы тораптарында электрлік жүктемелерді есептеу ... ... 10 кВ ... ... тұрған қосалқы станциялардың есептік
жүктемелері келесі өрнекпен анықталады [1]:
Sр=Sизм ·кр
мұнда Sизм - ... ... ... - ... өсу ... өсу ... (кр) ... істеп түрған ТП үшін есептік
мерзімнің соңында жүктеменің түрлеріне байланысты [1,2 ] ... ... ... - ... ... - ... аралас ... ... ... үшін ... ... ... ... есептік жүктемелер және электр
қабылдағыштардың ... ... ... ... ... ... ... қабылданады. Әдетте жуктемелерді
күндізгі және кешкі максимумдер ... үшін ... ... -10 кВ ... ... есептеу.
1. Сурет. Жуктеме байланысы
Есептік сұлба 2.1.сур. бейнеленген, мұнда ... ... ... және
кешкі (бөлгішінде) жүктемелер, оданда басқа 10/0,4 кВ қосалқы станциялары
трансформаторларының номиналдық куаттары ... Бұл ... ... ...... ... қоректенеді.
АЖ -110 кВ айландарында есептік максималдық жүктемені кіші қуат ... ... ... ... ... ... алынатын ТП 110/10
кВ куаттарының үстемелерін үлкен ... ... ... [ 1...5]. ... және ... ... ... жүргіземіз.
2.2. 110 кВ қосалқы станциясында есептік жүктемені анықтау 110 кВ АЖ-ң
максималдық есептік күндізгі және ... ... 2.1 ... аты ... ... жүктеме. |Cos φ орташа мәні |
| |MВА | |
| ... ... ... ... |
|Фидер №1 |12+j8 |18+j12 |0,78 |0,87 ... №2 |20+j8 |25+j12 |0,76 |0,82 ... №3 |12+j8 |18+j12 |0,76 |0,82 ... №4 |20+j12 |30+j18 |0,78 |0,87 ... ҚС есептік куаты|64+j36 |91+j54 | | ... φ ... мәні [6] -ден ... Желілер жүктемелерін қосуды қуаттар
үстемелерін ескеріп күндізгі және кешкі максимумдар үшін бөлек жүргізеді.
Желінің есептік ... ... ... ... ... ... ... қабылдайды, ол [1]-ге сэйкес кр=1,3 тең.
ΣSкүн = Sкүн 1 + ΔSкүн 2 + ΔSкүн 3 + ΔSкүн 4 == 64+j36 МВА ... = Sкеш 1 + ... 2 + ... 3 + ... 4 =91+j54 ... ... реконструкциясын жасаудың негізгі себептері
Электр желі схемасы негізінен мына ... сай болу ... ... ... ... ... болуы, желінің
ары қарай таралуы қабылдаушыларға сапалы электрэнергиясымен ... ... ... ... ... ... электр энергиясын өндірүшімен
пайдаланушылардың арақашықтығын максималды аз болу қажет. ... ... ... ... ... ... ... әкеліп соғады.
Рационалды конфигурация лы желі ... ... ... ... ... ... теңестіру әдісті пайдаланады.
Бұл әдістер екі вариантты схемалар арқылы, олардың барлық режимдерін
есептеу арқылы және есептеу барысында теңестірулерде, ... ... ... шығындар, олардың кеткен ақшалай бастапқы инвестиция . Ең
соңында экономикалық ... ... екі ... ... ... ... атқарып тұрған электрмен жабдықтау сұлбасының кемшіліктері болып
табылады:
• жұмыс істеп тұрған қосалқы станция ... ... ... және ... ... әлсіз трансформатордың болуына байланысты
кейінгі тұтынушылардың көбеюіне байланысты электрмен ... ... ... ете ... ... ғасырдың екінші жартысында салынған кернеуі 220/110 кВ
таратушы тораптар мен 10 кВ ... ... ... ... және кірмеде кернеудің нормативтік ауытқуын қамтамасыз етпейді.
Осы ... ... ... бұл ... ... және кейінгі тұтынушылардың өсуінен, ... ... ... ... қамтамасыз ету мәселелері қарастырылады ;
• Жобаланатын қосалқы станцияданда кернеуі 220/110/10 кВ
қуатты күштік трансформаторды орнату;
• кернеуі 220/110 және 10 кВ таратушы ... ... ... ... ... көтеру құралдарын орнату.
2. Электр жеткізу линиясын жобалау
1.Жұмыс істеу тоғының жақындатылған мәнін табу, бір жуйе ... ... ... максималді режмим үшін I2макс=S2макс/2√3Uном
2. √σ=√Ек+Pa/τcэ менін табу.
3. I2 мәні ... √σ ... ... ... ... ... бойынша анықтау.
4. Линияның ауыстыру төртік полюсін Ал,Вл,Сл,Dл анықтау.
а) П-тәріздес схема алмастыруын өтімділігін ... ... ... ... өтімділігін ескере отырып таралуын анықтау.
5. Трансформатордың (автотрансформатордың) қуатын және ... ... ... ... ... таралуын анықтау (линия және
трансформатор).
8.Линия аяғында U2ф кернеуі бойынша векторлық диаграмманы ... ... ... ... U1ф ... ... келтірілген I2
және төртікполюстің параметрлері бойынша.
а) максиммалді режим үшін б) ... ... ... Максималді режимдегі кернеу шығынын анықтау ΔU=U1макс-U2
10.Қажетті трансформация коэффициенттерін тұрақтылық шартын кернеу мен
жүктемелеріне берілген толқуларын анықтау.
а) максималді ... үшін ... ... ... үшін к2мин
11.Трансформатордың бөліну құрылғыларының кернеу тұрақтылығын анықтау
үшін.
12. I1 тоқтың тура ... ... ... және қуат ... Максималді режим кезінде қуат шығынын анықтау;
ΔS=S1макс-S2макс
2.1 Сым қимасын таңдау
1,2,, және 3 бөлімдері осыған дейін ... ... ... Олар қиманың есептеуін экономикалық интервал арқылы шығару.
I2макс=S2макс/2√3Uном=[155+j82)*10^6]/2√3*230000=230e^j27.87, A
√σ=√Ек+Pa/τcэ = √(0.15+0.025)/1800*2.3*10^-2=0.065, (кВт/у.е)^0.5
Номограмадан көріп отырғандай біздің жағдайда сым ... ...... ... ... 2 4 6 ... (кВт/у.е)^0.5
Сурет 7. 220 кВ-тық номограмма.
4. Ал,Вл,Сл,Dл тұрақты төртікполюстер таңдалады, олар ... ... ... П-тәрізді схема алмастырумен ауыстырлады.
мұнда А, В, С, және D – ... ... ... ... ... ... Кернеуі өте жоғары және ұзақтығы өте үлкен схемаларда
алмастыру орындалмайды. Өйткені ... ... ... ... ... Линия ұзақтығы ұзын болған сайынбұл салыстырмалы қателік
жоғары. Идеалды линияның шығыны жоқ болғандықтан кедергі R мен өтімділік ... тең деп ... ... ... ұзақ ... оның ... шығынын мұқият есептейді. Сондықтан линияның ... ... де ... ... тұрақты шамаларын кестеден аламыз. Бұл
тұрақты шамалар Электр жеткізу теңдеуінен алынған:
U1ф=U2фcosλл+jI2Zcsinλп
I=j(U2ф/Zc)sinλл+I2cosλл
мұнда U1ф және U2 – ... ... және ... ... ... линияның аяғындағы тоқ, А;
Zc=√L0/C0- толқындық кедергі, Ом; λл=ωl√L0C0 – ... ... ...... ... км; ... ... ; C0 – ... ... ... ... таңдау
5. Трансформатор (автотрансформатор) қуаты 40% - дегі перегрузкада
және авариялық жағдайда, бір трансформатордың істен шығу ... ... әр ... ... ... тең ... Sмакс([1.4(n-1)]
мұнда Sмакс – максималды берілетін қуат (3 категориялы жуктемелерсіз, бұл
кезде бұл жуктемені өшіріп ... ... n – ... ... параллель жұмыс істеп тұрған ... ... ... бұл ... нормалді режимі ... ... ... j19.2, МВА
Мұндай мәннен төмендегідей трансформатор таңдалады
АТДЦТН – 200000/220/110
Толық қуаты ... МВА ... ... ... ... ... кВ ;
Орта жағынан номиналды кернеу Uном.с=121 кВ ;
Төменгі жағынан номиналды ... ... 11; 13,8; 38,5, кВ ... ... ... ... ... Ом
Rтр.с=0,2 Ом
Rтр.н=1,15 Ом
Xтр.в=30,4 Ом
Xтр.с=0
Xтр.н=54 Ом
∆Qх.х=1000 квар
Ең шеткі басқаруы ±62 %
6. ... ... Атр, ... Dтр ... кез ... схема
алмастыруымен болады. Трансформаторларды негізінен ... ... ... ... ал ... П-тәрізді симметриялы схемамен
алмастырған жөн.
7.
а) ... 8. а) ... ... ... ... П-тәрізді симмметриялы схема линия үшін:
A=1+ZY/2; B=Z; C=Y(1+ZY/4) ; D=1+ZY/2
б) Г-тәрізді тура схема трансформатор үшін:
A=1; B=Z; C=Y; D=1+ZY
7.Трансформатордың және линияның ... табу ... ... ... ... тізбектей және параллелді жалғанады.
Ал,Вл,Сл,Dл Атр, ... ... ... Атр, ... ... B ,C , ... 9. ... төрттікполюспен алмастыру
Z=R+jX
Y=1/Z
Aтр”=1 ; ... ; ... ; Cл”= ... ; ... ; ... ; ... ; D”=D’
A’,B’,C’,D’- бір элементтің тұрақтылыры
A=A”лAтр”+Bл”Cтр”=2.21
B=Aл”Bтр”+Bл”Dтр”=97.56e^j89.26
C=Cл”Aтр”+Dл”Cтр”=0.001
D=Cл’Bтр+Dл”Dтр”=3.65
8. U2ф соңындағы кернеуді табу ушін, ... ... ... ... U2, және I2 – ... ... келтірілген соңындағы кернеу және
соңындағы тоқ.
U1ф кернеу басындағы жеткізүіндегі ... шама ... ... және ... ... үшін де. ... тоқ мәні жуйе бойынша
номиналді кернеу ... ... және ... жүктеменің қуатымен
анықтауға болады.
I2макс= S2макс/(√3Uном)
=(155+j82)*1000/√3*220=406.76+j215.19=460.17ej27.8, A
I2 және U2 бұрышы белгіл, бұл бұрыштар жүктеменің кедергісі С шинасында.
tgφн=Qн/Pн
А және В ... 7 ... ... ... ... ... желі аяғында U2ф кернеу шамасы және бұрышы бойынша белгісіз
және тағы I2 және U1 ... ... ... 10. ... ... U2ф анықтау.
1) I2 тоғын таралу осі бойынша бағыттаймыз;
2) φн жүктеме ... ... φн ... ... түзу ... ... U2ф ... argB фактілі B шамасымен анықтаймыз tgβ=argB=97.56/1.25=78.04; 89°
5) β және I2 ... ВI2 ... ... Сол ... tgα=argA=0
7) α бұрышы бойынша АU2ф векторы әлі белгісіз, сондықтан оның бағытын ғана
табуға болады;
8) ВI2 векторының аяғында түзүді жүргіземіз, АU2ф ... ;
9) U1ф ... ... О ... ... жасаймыз, ол радиус шамасы
U1ф тең. Бұдан үш бұрыш Оmn шығады.
(3,1) теңсіздігі бойынша U1ф екі вектордың суммасынан тұрады - АU2ф ... Онда U1ф ... ... ... болады Оmn.
10) U2ф абсолют шамасы [AU2ф]/[A] абсолют шамаларды бөлу ... ... ... ... және ... ... үшін де ... режим үшін U1макс және I2макс қолданылады.
U1ф.макс=0.96U1ф.ном =0.95*220/√3=120.66, кВ
U1ф.мин=1.05U1ф.ном =1.05*220/√3=133.36, кВ
9. U1 және U2 линия соңындағы абсолютті ... ... ... ... ... үшін ... шығынын анықтауға болады.
ΔU=U1-U2
Көп жағдайда максималді режим көп ... ... ... жолмен табылған шамалар, максималді және ... ... ... ... ... тең:
U1ф.макс=120.66, кВ U2фмакс=105, кВ
U1ф.мин=133.36, кВ ... ... ... ... ... ... ... әр режимде әр түрлі болады:
k2макс=U’2макс/U2макс ; k2мин=U’2мин/U2мин
Соңындағы С шинасында кернеу мәні 110 кВ тең ... ... ... ... U2=1,02*110=107,1, кВ.
Кернеу басқаруы коффициент трансформациясы +-2 пайыздан максималды және
минималды ... 102,9 дан 107,1 кВ ... ... қажет.
U2ф.макс U2ф U2ф.мин
102,9/√3 U2ф 107,1/√3
59,47 U2ф 61,9
k2макс=U’2макс/U2макс 105/59,47=1,76
k2мин=U’2мин/U2мин 125/61,9=2,01
11. Қабылдағыштардағы ... ... ... шарттар бойынша
орындау қажет. Трансформатордың басқару бөлінулері трансформатордың ... ... ... ... ... ... тең немесе кіші болу
қажет 110*1,76=193,6, кВ, ал минималды режим кезінде тең немесе үлкен болу
қажет 110*2,01=221,1, кВ.
Режим ... ... ... ... ... 193,6 дан 221,1-
ге дейін бөліп басқару керек, бірак біз таңдаған трансформатордың басқару
бөлігін максималды және минималды ... үшін ... ... ... = -12
(221,1-220)*100/220= + 0,55
Бұл жағдай таңдалған трансформатордың басқару болігінің ... + - ... ғана ... ... ... максималды режимді қамтамасыз
ете алиайды.
Тұрақтылықты ... үшін ... ... қою ... немесе
қабылдағыштардың тұрақты кернеуін төменірек түсіру ... ... ... ... дұрыс, өйткені 110 кВ кернеуін 105 ... ... ... ... ... ... немесе
синхронды компенсаторды қойсақ болады.
Конденсаторлы батарея: КСА-0,66-20
Қойылған қуаты ... ... Uном ... ... конденсатор батареясының беретін қуаты:
46,2 Мвар
Uном кернеуі кезінде конденсатор батареясының беретін қуаты:
38,4 Мвар
Параллельді тармақтар саны: 8
Конденсатор ... ... ... ... ... ... саны: 2784.
3. Таңдалған сұлбаның жұмыс істеу режимдерін ... ... ... ... 4-5 ... ... ... схемасын құру
2. алдын-ала қуат таралуын есептеп алу, ... ... ... ... ... бөліну нуктелерін нормалді және авариядан кейінгі режимдерде
есептеу.
3. Сымдар қимасын ... ... ... ... табу.
4. Желіні жылуға тексеру және ескерілуге дейінгі шамаға кернеу шығынын
нормалді және авариядан кейінгі ... ... Кез ... желі ... әр ... ... әр түрлі
конфигурацияда байланыста бола ... және ... әр ... ... және ... ерекшеленеді. Таңдалған желі схемасы барлық талаптарға сай
болу ... ... ... жуктемені не электр энергиясын
пайдаланушыларға сапалы ... ... ... ету қажет, желінің
ары қарай таралуына, эксплуотациясы ыңғайлы, ... ... ... қажет. Есептеулі практикада подстанция салынуы ... ... ... ... 110 кВ – 5- 7 МВт; ал 220 кВ – 15-2 МВт; 330 кВ – ... МВт және 500 кВ – 150-200 МВт ... ... алғанда болу тиіс.
2. Вариант схемаларын экономикалық теңестіру жургізу үшін қарапайм
қысқартылған есептеулермен есептеуге болады: а) ... ... ... 1-ші ... бойынша есептеледі,линияның ұзындығы бойынша
табу, сымдардың қимасын ... алып ... б) ... ... қуат ... ... в) ... әр нүктесінде кернеуді
номиналды бірдей алу.
Барлық варианттартарға кіретін ... ... ... ... ... шығындар ескерілмейді, өйткені бұл шамалар тұрақты
және варианттар есептеүіне әсер ... 2. ... ... ... ... U=220 ... ... жүктемелері:
S1макс=30+j20, МВА ;
S2макс=45+j20, МВА ;
S3макс=30+j12, МВА ;
S3макс=30+j12, МВА ;
S4макс=50+j30, МВА ... МВА ... ... кезіндегі жүктеме:
Sмин=0.6Sмакс
А шинасындағы кернеу: максималды жуктеме кезінде 1,1 Uном ;
минималды жуктеме кезінде 1,1 Uном
Вариант №1
60,2 90 ПС3 10 ... ... ... 84.
96+j43.595
45+j20 30+j12 50+j30
Сурет 3. Қуат ... ... екі ... ... ... ... қуат ... сақина
учаскелерінде.
2. ПС1 және ПС4 байланыстыратын сақина тәріздес екі ... ... Қуат ... ... учаскілерінде белгілі теңсіздік арқылы табамыз:
SА=(∑SmZm)/Z∑ немесе SA=(∑SmLm)/L∑
мұнда Zm және Lm - ... және ... Z∑ және L∑ - ... ... ұзындық ;
А пункінен ағатын қуат мынаған тең :
SА=[(45+j20)*119+(30+j12)*29+(50+j30)*19]/179.2=40.039+j18.404, ... ... В ... ... қуат ... ... МВА
б) Есептеудің дұрыстығын тексереміз:
∑Sm=SА+SB= ... ... ... дұрыс жүргізілген.
в) А және В пунктеріндегі қуат ... ... 2-3 және ... қуат ... ... ... ... -34.96-j13.596, МВА
“-“ минус таңбасым 2-3 және 3-4 участіктерінде қуат ... ... ... ПС2, ал ПС4-тен ПС3-ке қуат ағыны ағады.
3.Тоқ бөліну ... ... ... ... ... активті (қара
үшбұрыш), және реактивті (ашық түсті үшбұрыш) тоқ ... ПС2 ... ... 4. 1-ші ... үшін ... ... қуат таралуы схемасы.
2-ші вариант үшін нормалді режимде қуат таралуын есептейміз, бұл
есептеу тура 1-ші ... ... пс2 40 пс3 10 пс4 ... ... 25.31+j8.82
75.302+j38.81
45+j20 30+j12 ... 5. Қуат ... ... ... В ... ... қуат ағынын есептейміз:
SB=[(50+j30)*80,1+(30+j12)*70,1+(45+j20)*30,1]/99,1=75,302+j38,81, МВА
Есептеудің дұрыстығын тексереміз:
∑Sm=SА+SB=
(45+j20)+(30+j12)+(50+j30)=(49,69+j23.18)+(75.302+j38.81)=
124.992+j61.99 =125+j62, МВА
Есептеу дұрыс жүргізілген.
А және В ... қуат ... ... 2-3 және ... қуат ... ... ... МВА
Минус таңбасы туралы жоғарыда айтылып кеткен.
(4.69+j3.18)+(25.31+j8.82)=30+j12, МВА /ПС3/
45+j20
4.69+j3.18
30+j12
25.31+j8.82
49.69+j2318
75.3+j38.81
155+j82
50+j30
30+j20
Сурет 6. 2-ші вариант үшін соңғы тұрақты қуат таралуы ... ... ... ... анықтау
220/110 кВ үшорамды трансформаторда кернеу шығындары келесі өрнектен
анықталады:
ΔUT%=β( UA%cosφ+ UP%sinφ)
мұнда β - ... ... ... ;
β = Sp/2* Sht - ... ... ... үшІн,
мүнда: SP -220/110кВ ҚС 110 кВ шиналарындағы есептік қуат, МВА;
SHT - трансформатордың номиналдық қуаты, МВА:
β = ... ... ... ... ... ... SНТ =(430*100)/200000=0,21%
мұнда Ркг. - 220/110 кВ трансформаторының орамдарындағы қуат ... ... ... ... қүраушысы:
мұнда U2K%- қысқа тұйықталу кернеуі. Онда
Кернеуі 110/10 кВ трансформаторларда ... ... ... ... яғни 100% -да , 4% тең және ... жүктемеде
яғни 25%-да, 1% тең алады.
3.3 10 кВ торапты есептеу жолдарды
[ 3 ] ... 10 кВ АЖ ... ... ... шығындары кейін
тексеріліпркономикалық дерелер бойынша таңдалады.
АЖ сымдарының қимасын таңдағанда кесте мәліметтерін ... [1,2 ... ... ... ауданның ауа-райы жағдайына, тіректердің
материалына жэне жүктеменің өсу ... ... ... станция
жобаланатын аудандағы ауа-райы жағдайлары :
• көк мүз қабыршағының қалыңдығы — в =5 ... ... ... - v = 21 ... тіректер типі - темірбетон.
Сым қимасын таңдаудың есебі келесі ретпен жасалынады:
1. ... ... ... ... [1,5 ]-ң ... АЖ-ң әрбір бөлек алынған айланы үшін сымдардың
қимасы анықталады;
3. ... ... ... үшін ... ... ... мерзімнің соңына кернеу шығындарын анықтайды;
4. Сымдардың қималарын таңдағанда тенологиялық жобалаудың бар нормаларын
ескеру қажет [8];
5. Ауылшаруашылық ... ... ... ... ... 10 кВ АЖ магистралдарында АС-70 сымын
үсынады, ал ... ... ... ... Тораптарды кернеу ауытқу кестесін құру
Кернеудің ауытқу кестесінің негізгі арналымы түгынушылардағы ... ... ... 220 жэне 110 кВ ... ... 2.3 ... ... қимасын таңдау және оларды ... ... ... тексеру
- минималдық жүктемелер режимінде (жүктеме 25% болғанда)
V25 =+5%-UH
Кернеудің ауытқу кестесі ... ... ... 110 кВ ... ... кернеуі 110/10 кВ ТП-ң және ең қашық 110/10 кВ ТП-ң 100% және 25%
жүктемелер режимдері үшін қүрастырылады.
Ф-3 фидерінің ... үшін ... ... ... ... ... ... анықтау больш табылады (өндірістік жүктемелер үшін ):
- максималдық жүктемелер режимінде (жүктеме 100% ... ... ... ... % |
| | ... ... | |
| ... ТГТ 110/10 ... ТП 110/10 |
| |кВ |кВ |
| |100% |25% |100% |25% ... кВ шиналары |+3,0 |-1,0 |+3,0 |-1,0 ... АЖ -220 кВ |-2 |-0,5 |-2 |-0,5 ... кВ ... |-3 |-0,75 |-3 |-0,75 |
| ... ... |+(5)10 |+(5)10 |+(5)10 |+(5)10 |
| |РГШ |+2x1,5 |-5x1,5 |+2x1,5 |-5x1,5 ... кВ ... |+5 |+0,25 |+5 |+0,25 ... кВ ... |-4 |-1 |0 |0 ... кВ ... |-4 |-1 |-4 |-1 |
| ... |+5 |+5 |+5 |+5 |
| |ПБВ |+2,5 |0 |-2,5 |-2,5 ... ... ауытқулары |-5,0 |+3,25 |-5,0 |+1,75 ... ... ... ... ... ... ... электр қабылдағыштарын электрмен жабдықтау
сенімділігінің нормативтік ... ... ... ... ... кВ ... сенімділікті көтеру құралдарын таңдау келесі
жолмен жүреді.
Екінші және үшінші категориялы тұтынушыларды электрмен жабдықтау
сенімділігінің стандартын қамтамасыз ... ... ... саны және ... ... орны екі ... ... қосалқы станция үшін 220/110/10 кВ желінің L қосынды
ұзындығынан және Р есептік ... ... ... ... ... қосқанда желі айландарының максималдық үзындығы аспау керек [1
].
Автоматты коммутациялық аппараттардың ... ... ... ... Р жэне 1 ... бар ... сала отырып,секциялық
ажыратқыштардың СА (СВ) және автоматты РАҚ (АВР) немесе айырғыш ... ... ... резервтеудің тиімді жиынтығы аныкталады.
РАҚ қүрылғысының жайғасатын-орнын ... ... ... ... ... ... ... таңдайды.
Әрбір желілік айырғыштың жанында қысқа тұйықтау
нұсқаушыларын қондыру керек.
220/110/10 кВ желісінің әр-қайсысы бас және ... ... ... қ.т. ... ... ... ... өлшейтін
құрылғымен қамтылады.
4. Қысқа түйықтаду тоқтарын есептеу
Қысқа түйықтауларда үлкен тоқтардың себебінен тоқ ... ... ... ... мен ... зақымдалуы мүмкін.
Мүнда дамитын электрдинамикалық күштер элёктр жабдығын қиратуы мүмкін.
Қысқа түйықтау ... ... ... ... оның ... ... қозғалтқыштарының тоқтап қалуына соқтырады. Магистралды
тораптарда қысқа түйықталулар электр жүйесінің орнықтылығын бүзуы мүмкін,
бұл апаттың ең ауыр жэне ұзақ ... ... ... ... ... ... ... келеңсіз нәтижелерін барынша
азайту үшін қосалқы станцияларды ... ... ... дүрыс қарсы әсер жасау үшін қажетті жабдықты ретімен таңдай
білу керек, оүл үшін қысқа түиықталу токтарын есептеу керек.
Қысқа түйықтау ... ... ... ... ... таңдап, оларды
электрдинамикалық жэне қызу орнықтылығына тексеру, ... ... ... ... ... мен ... таңдау, және жерлендіргіш
қүрылғыларын есептеу үшін қажет.
Қысқа түйықтау тоқтарын ... және ... ... ... Бірақ күрделі сұлбаларды аталған бірліктердің
көмегімен жүргізген ьңғайсыз, ол есепті қиындатады. Сондықтан ... ... ... ... ... ... арқылы
жүргізеді. Негізгі базистік бірлік ретінде базистік қуатын алады, ... ... тең етіп ... ... ... ... әр ... өзінің кедергісімен
өрнектеледі. Сұлбаның балама кедергісін табу үшін барлық кедергілерді бір
базистік кернеуге келтіру керек. Базистік ... бір ... 1,05 ... ... кернеуге тең базистік кернеуі қабылданады:
U6 = 231 кВ; U6 = 115,5 ... =10,5 ... ... тоқтарының есебі екі режимде жүргізеді:
• максималды - ... ... ... (негізгі) қосалқы станциядан
қоректенсе (шиналардың екінші секциясы 2 ... ... - ... ... бірінші секциясынан 1ш болса.
Максималды және минималды режимдер үшін есептік сұлбаларды келтіреді.
АПК АРЭК мәліметтері бойынша тірек қосалқы
станциясының 220/110/10 кВ 1ш ... ... ... ... мәндері тең:
І(3)Кт=1,2кА;
шиналарында тең:
І(3)Кт=1,35кА;
[1]-н АЖ сымдарының меншікті активтік және индуктивтік кедергілерін жазып
алады:
АС-240 г0 =0,021 ... ; х0 =0,43 ... ; 220 ... г0 =0,15 Ом/км ; х0 =0,4 Ом/км ; 110 ... г0 =0,15 ... ; х0 =0,4 ... ; 110 ... г0 =0,15 ... ; х0 =0,4 ... ; 110 кВ
АС-150 г0 =0,15 Ом/км ; х0 =0,4 Ом/км ; 110 ... ... ... ... ... ... ... кА
Iбi=S6/√3 •U62=1000/1,73*155.5=3,71 кА
Ібз=Sб/ √3*Uб3=1000/1.73*10,5=55 кА
Тораптың орын ... ... ... ... кедергілері
салыстырмалы базистік бірліктерде анықталады.
Жүйе кедергісі:
x11=Iб/Iкз(3)=2,5/1,35=1,85—максималдық режимде;
x1= Іб/ Ікз=2,5/1,2=2,08 — минималдық режимде
Базистік бірліктерге келтірілген сұлба элементтерінің кедергілері:
220 кВ ... ... ... =го*l* Sб/ U62 = ... = 0,016 - ... режим;
r12=ro*l *Se/ U62 = 0,021 *45*1000/2312= 0,017 - минималдық режим;
индуктивтік.
'J
—І
x22=х0*1* S6/ U6 = 0,43*50*1000/2312 = 0,4 - максималдық режим;
х12=х0*1* S6/ Об = ... =0,36 - ... ... l- жел ұзындығы, км;
г0,х0 - АС-240 маркалы сымның меншікті ... және ... ... , Ua - ... ... ... ... МВА және кернеудің, кВ
базистік шамалары.
- 220/110 кВ трансформатордың кедергісі: ... =rm= (Ркз/ ... Syn) = ... ... =xm- (UK%/100)-(S6/ SHm) = (11/100)*(1000/200)=0,55 ,
- 110 кВ электр желісінің кедергісі ... ... 0,15 ... =0,004 ;
индуктивтік
x4=xo*l4*Sб/ Uб2=0,4*0,4*1000/115,52=0,011 ;
активтік
r5=r0* l5* Sб/U62 = 0,15 *1,2*1000/115.52 = 0,013 ;
индуктивтік
х5=хо*l5*S б/ U62 = ... =0,035 ... Sб/ U62 = ... =0,009 ... Sб/ U62 = ... =0,023 ... U62 ... =0,009 ;
индуктивтік
x7=x0*l7* S6/ U62 = 0,4*0,4*1000/115,5 2 =0,011 ... S6/ U62 ... = 0,004 ... S6/ U62 = 0,4*0,4*1000/115,5 2 =0,011 ;
активтік
r9=ro*l9S6// U62 = 0,15 ... =0,0056 ... S6/ U62 = ... 2 =0,014 ;
- 110/10 кВ ... ... (Ркз/ ... Syn) = ... ;
индуктивтік
х10= (UK%/100)*(S6/ SHm)= (20/100)*(1000/200)=1 ;
-10 кВ электр желісінің кедергісі (А-35маркалы сым, l=0,1 км);
-активтік
индуктивтк
x11=x0*l11* S6/ U62 = ... 2 =0,75 ... ... ... ... ... ... режимде)
Электрмен жабдықтау жүйелерінде қ.т. тоқтарын анықтауды ... ... ... 1 ... қ.т. ... ... қ.т. нүктесіне дейінгі орын ауыстыру схемасы келтіріледі
Қ.т. нүктесіне дейінгі балама кедергі анықталады:
xнәт=x14=x11+x22=1,85+0,4=2,25 ;
rнәт=r14=r22=0,016 ;
zнәт= √r 213+x 213=2,25 .
К-1 ... қ.т. тогы ... ... қ.т. тогы ... ... ... сұлбасы
Электрмен жабдықтау (а) және орын ауыстыру (б) сұлбаларының
максималдық режимі
- екіфазалық қ.т. тогы (периодтық ... √3 /2 ... = ... = 0,48 кА
- үшфазалық қ.т. соққылық тоғының лездік мәні ;
- iсок= ... , кА ... kCOK - ... ... оның мәні келесі өрнектен анықталады
kCOK =1-e -0,01/Ta
мұнда Та =хнэт/314гнэт - ... ... ... ... ол [ 1 ... xH9T/rt ... ... алынады. Бұл жолы ... тең ... ... kCOK = 1,2 деп ... = √ 2 * ... *0,55=0, 3, кА ;
- ... қ.т. ... тогының әсерлік мэні
Iсок=Iкг* √1+2(kCOK-1) 2 =0,57 , кА ;
К-2 нүктесінде қ.т. тоғын анықтау
К-2 қ.т. ... ... орын ... ... ... 14/2,6 ... ... дейінгі балама кедергі анықталады
xнәт=x15=x14+x3=2,25+0,55=2,8 ;
rнәт=r15=r14+r3=0,016+0,01=0,026 ;
zнәт= √r 215+x 215=2,8
К-2 нүктесіндегі қ.т. тогы анықталады ;
- ... қ.т. тоғы ... ... ... ... қ.т. тогы ... ... =0,87*1,32=1,14 кА
- үшфазалық қ.т. соққылық тогының лездік мэні
ісок= √2 • kCOK- IKT(3) ... кА ... ... , тең ... ... нүктесінде қ.т. тогын анықтау
К-3 қ.т. нүктесіне дейінгі орын ауыстыру сұлбасы келтіріледі
I(3) = IKT(3)√1+2( +(kCOK-1) 2 =1,4 ,кА ;
kCOK =1,34 ;
- ... қ.т. ... ... әсерлік мәні
I(3) = IKT(3)√1+2( +(kCOK-1) 2 =1,4 ,кА ;
К-3 нүктесінде қ.т. тоғын анықтау
К-3 қ.т. нүктесіне дейінгі орын ... ... ... ... ... ... кедергі анықталады:
хнэт=х16=х15+х4+х5+х6+х7+х8+х9=2,8+0,014+0,011+0,0011+0,023+0,035+0,011=2,8
;
гнэт=г1б=r15+г4+г5+г6+г7+г8+г9=0,026+0,0056+0,004+0,009+0,009+0,013+0,004=0,
07 ;
zнәт= √r 216+x 216=2,8
К-3 нүктесіндегі қ.т. тоғы анықталады: - үшфазалық қ.т. тогы ... ... =1,48 кА ... қ.т. тогы ... ... = 0,87 *1,48 = 1,28 кА ;
- ... қ.т. соққылық тоғының лездік мәні
хнэт/гнзт= 2,8/0,07=40 , тен болғанына байланысты
ісок= √2 • kCOK- IKT(3) =1,41*1,22*1,48=2,54 кА ;
kCOK =1,22 ;
- үшфазалық қ.т. ... ... ... ... (3)=Iкг (3)* √1+2(kCOK-1) 2 =0,8 , кА ;
I(3) = IKT(3)√1+2( +(kCOK-1) 2 =0,66 , кА ... ... қ.т. ... ... қ.т. нүктесіне дейінгі орын ауыстыру схемасы келтіріледі
16/3,2 16/7,7 ... ... ... ... ... анықталады
хнэт= х17=х16 +х10=2,8+1=3,8 ;
гнэт = г17= r16+ г10=0,07+0,008=0,078 ;
Zнәт=√r 217+x 217=3,8
К-4 нүктесіндегі қ.т. тогы анықталады ;
- үшфазалық қ.т. тоғы (периодтық ... ... кА ... қ.т. тогы ... құраушысы)
I(2)=Iб*0,87= 0,87 * 14,47 = 12,59 ; кА
- ... қ.т. ... ... ... ... √2 • kсоқ- IKT(3) ... кА ;
хнәт/гнәт= 3,8/0,078=48,7 , тең болғанына байланысты
kсоқ=1,25 ;
- үшфазалық қ.т. ... ... ... ік ... ... 2 =4,1 , кА ;
4.2 АТҚ-220 кв жабдығын таңдау
Ажыратқышты таңдау
Ажыратқыштың есептік деректері, таңдау шарттары және параметрлері ... ... ... ... ... | Тавдау шарттары | ... |
| | ... ... | Un>Uy | Un=220 кB |
| I=51AI | In ≥ I pm | In = 630A ... ... ... kA ... |Imax ≥ IУ |Imax=26 KA ... -tk= ... ... ... ... ... колданылады
.
Айырғышты таңдау
I pm- жүктеменің максималды жұмыс тогы, А.
220 кВ шиналары үшін [1]-ге сэйкес ... А тең АС-240 ... ... ... A < 610А ... шарт орындалады.
Шиналар тәжденуге [6]-ғы шарт бойынша тексеріледі
Е = 0,9- ... Е0- ... ... ... ... ... тэж ... сәйкес Е мен Е0 келесі өрнекпен анықталады:
E=(0,35*U)/(r0*(lgDcp/r0)) ;
(алюминий үшін С= 88). Жылу ... ... ... ... [1]
Bк=I 3(2)(tағыт+Tа);
мұнда: taғыт - 220 кВ АЖ-і қ т. ... ... ... =3,0 ... – қт токтың апериодтық кдаушысының басылу уақыты (К- 1 нүктесі)
Kl нүктесіндегі үш ... ... ... ... тең ... 0,55
кА. Онда Вк = 0,55 (3 +0,0058) = 0,8- 106, А2 • с. ... ... ... ... ... /88=8,2 мм , бүл ... 95 мм ... есептік деректері, таңдау шарттары және параметрлері 4.2
кестесіне енгізілген.
4.2-кестесі
|Есептік деректер ... ... ... , |
| | ... ... =220 кВ |Uп> Uу |Uп = 220 кВ ... |IП ≥ Ipm |Іп = 1000 A ... =0.3А |і ≥ і (3) ітах ≥Iy |Іmах = 64 kА ... -tk= ... |ItZ*t ≥ I*2(2) *tn ... ... -90 ПУ1 ... ... ... белгілер қабылданған:
Un - қондырғының номиналды кернеуі;
It -t - қызуга төзімділіктің (кА) мен уақытының (с) төлқұжаттық ... ... ... ... тогы
Iy(3) , I 2 (3) - 35 кВ шиналарында максималдық режимдегі соққылық ... ... I - қ.т. ... ... - ... ... ... есептік шарттарға толық
лаиықты ... және ... ... айырғыштар сонымен қатар жөндеу
жалғастырмасы ретінде қабылдануға жарайтыны көрінеді.
Бөлгішті таңдау Бөлгішті таңдау деректері 4.3- кестесіне ендірілген.
4.3- ... ... ... ... ... (63 ОУ) | |
| | ... ... | ... =220 кВ |Uп>Uу |Uп = 220кВ | ... |In>Ipm |Іп =1000 A | ... | |Imax= 80 кА | |
| | | | ... -tk= ... |It2-t>I^-tn |It2-t= ... | ...... қолданылады ,
Қысқа тұйықтағышты таңдау
Таңдаудың деректері 4.4.кестесіне ендірілген
4.4 кестесі
|Есептік деректер ... ... ... У1 ... |
| | ... |
| | ... |
|Uy =220 кВ |Un>Uy |Uп=220 кВ ... =0.3 |іmax > іy (3) |imах = 42 кА ... *tk= ... ... |It2*t= 102*4=400кА2с ... ... ... ... ... ... таңдау деректері 4.5- кестесіне ендірілген
4.5- кестесі
|Есептік деректер ... ... ... М ток |
| | ... |
| | ... ... кВ |Un>Uy |Un = 220 кВ ... А |In >Ipm ... ... ... > iy (3) |√2 КдI1н ... *tk= 0,8кА2-с |(І1и *қ ) *t > І3(2) ... *K,)*t = (6,5*0. |
| | |15)2* ... ... ... белгілер қабылданған:
І!н- т.т. -ң номиналдық біріншіреттік тогы;
Кд - динамикалық төзімділіктің коэффициенті;
Kt - қызуға төзімділіктің коэффициенті.
жабдығын таңдау.
4.3 ТҚ-110 кВ жабдығын таңдау
110 кВ ... ... ... шығатын арбаша жэне ВМ-110 типті май
ажыратқышы бар ТВ-47 ... ... ... ... ... ... ... кВ калыпты жағдайда бөлек жүмыс істейтін шиналардың екі секциясынан
тұрады. 110 кВ кірменің әрқайсысына РЛНД-16-110/600 разрядниктері жэне ... ... ... ТМ өзіндік мұқтаж трансформаторлары
қосылған. Шығатын желілердің ұя (шкаф) ... ... ... ... ... бар біртипті ток трансформаторлары пайдаланылған . Шиналардың
эр ... ПР-90 ... ... ТДЦТН -110 кернеу
трансформаторлары қосылған .
110 кВ ... ... кВ ТҚ-ң ... ... материалдан жасалынады, жұмыс тогы бойынша
таңдалады, сосын динамикалық жэне қызу төзімділігіне тексеріледі.
Шинаны ... ... ... кВ ... максималдық жұмыс тогы
ІРm= Sp.m/√3*UH=175300/1,73*110=921A ,
Алюминнен жасалған шиналар таңдалады
b х һ = 30 х 4, мм
1000 > 921 А. Шарт ... ... ... ... шарттары |ВМ-110-У |
| | ... ... ... |Un>Uy ... ... |In >Ipm ... А ... ... > І(3) ... ... =1,92 ... ... ... кА ... MВА |S ... | ... MВА ... ... |It2* ... |
Айырғышты таңдау
Өзіндік мұқтаждар трансформаторының ... ... ... ... кестесі
|Есептік деректер |Таңдау ... |ОСШ- 110/400 ... | ... ... |Un>Uy ... ... |In >Ipm |In = 400 A ... =1,92 ... iсоқ(3) |Iағын=41 кА ... ... ... ... ... қолданылады
Жерлендіргішті таңдау
4.8- кестесі
|Есептік деректер |Таңдау ... |ЗР ... |
| | ... ... |Un>Uy ... ... =1,92 |Iағын> iсоқ(3) ... кА ... ... ... kA2c ... ... таңдау
Минималды біріншіреттік номиналды тогы бар ток трансформаторы қ.т.
тогының эсеріне тексеріледі, яғни Spm = 1248,6 кВА ... бар ... ... тогы тең.
Ipm=1015.9/1.73*10=58,7 A.
Ток трансформаторын таңдау деректері 4.9 кестеие енгізілген
4.9- кестесі
|Есептік деректер ... ... ... |
| | |ток ... |
| | ... ... |Un>Uy ... ... |In >Ipm |In = 100 A ... =1,92 ... ... ... кА |
|І3(2)tп=2,1кА2-с ... ... 2=10,24 |
| | |kA2c ... ... таңдау
110 кВ шиналарының әрбір секциясына ТДЦТН-20000/110 ... ... ... ... кВ ... В U3н=11 В
Максималдық қуат Sном=200 МBA.
Өзіндік мұқтаждар трансформаторын таңдау
[10]-ға сәйкес 110/10 кВ ... ... ... мүқтаждар
трансформаторының қуаты ҚС қуатыың 0,3-2% құрайды. Орнатуға ... ... ... - өлшеуіш аспаптарды таңдау
ЭҚЕ (ПУЭ) сэйкес аспаптар таңдалады [9]. Аспаптардың саны, ... ... ... қуат 4.10 ... ... ... ... орнатылғап |Аспаптың |Дәлдік, |Тұтынатын |
| ... ... ... |қуаты, ВА |
|110/10кВ |Амперметр |ЭЗ0 |1,5 |2,0 ... ы | | | | ... кВ ... ... |ЭЗ0 |1,5 |2,0 ... кВ ... ... |ЭЗ0 |1,5 |2,0 |
| ... энергия |САЗ и |2,0 |1,5 |
| ... |670 | | |
| ... ... |САЗ и |2,0 |1,75 |
| ... |677 | | ... ... |ЭЗ0 |1,5 |2,0 ... | | | | |
| ... |Э377 |1,5 |1,5 ... ... ... |САЗи |2,0 |1,5 |
| ... |670 | | ... ... |ЭЗ0 |1,5 |2,0 ... | | | | ... ... |Э377 |1,5 |1,5 ... | | | | |
| ... ... |1,5 |1,5 |
| ... ... | | | |
5. ... ... ... ... үшін ... ... жэне жұмыстың қалыпсыз режимдерінен релелік қорғау қүрылғьшары
қарастырылуы керек:
-орамдар мен ... ... ... ... ... орамдардың түйықталуларынан жэне май ... (газ ... қ.т. ... ... ... (максималдық ток қорғанысы-
МТҚ);
-асқын жүктемеге байланысты ... ... ... ... бар кернеуі 10 кВ желілер үшін көпфазалық
қ.т.және жерге ... ... ... ... ... тұйықтауларға қарсы біршші сатысы ток ... ал ... ... бар МТҚ түрінде орындалған екі сатылы ток қорғанысы орнатылу
керек. Жерге бірфазалық ... ... ... ... (НТМИ) пайдаланылады.
5.1. Жоғарғы жағынан 110/10 кВ трансформаторларын қорғау.
Тұтынушылар трансформаторларын жогары ... ... ... типі ... ... ... ... ендірмесінің тоғы
келесі өрнекпен анықталады[1].
Iенд≥кн*Iн
мүнда: кн = 1,2-2- ... ... =110 кВ АЖ-н ... ... 160 KB А ... дың ... (ф-4)
Ін=S/√ 3Uн=160/1,73*110=10,1 A ;
Іенд=1,3'Ін =1,3*10,1= 13,13A
Тогы Іенд=15 А балқыма ендірме қабылданады.
5.2. АЖ -110 кВ ... ... . ... ток ... ... максималдық жүмыс тогы
анықтайды.
Іpm=S/√ 3Uн=1477,8/1,73*10=85 A ;
Қорғаныстың іске қосылу тогы ... ... ... ... ... максималдық тоғы іске қосылмау шарты бойынша
Iсз=(kн*kзап)*Ipm/kв,
мұнда: kH - сенімділік коэффициенті ;
kB -реленің қайту коэффициенті;
kзап -жүктеменің өзінен-өзі ... ... ТОЛ- 110 ток ... ... Ін=5А, ктт=20) .
Реле РТ-85/1 үшін Іу =4-10 A, ktl =1,2, кв =0,8 ... ... ... ... 1,1 ... ... ... ПКТ сақтандырғыштарының балқыма ендірмелерімен үйлестІру шарты бойынша
Ісз2 >Кн ... Кн - ... ... ... ... бар қорғаныстар
үшін (РТ-85/1; Кн =1,4) ;
Ін5 -күйу ... tn =5 с ... ... ... ... ... тогы.
Іенд = 15 A -re тең балқыма ендірме үшін ІН=50А тең;
Ісз2> 1,4-50 =70 А.
Екі шарттан қорғаныстың іске қосылу тогы ... 140 А ... ... ... тогын табады
Ic=kcx*ІС kтг=1*140/20=7А ;
Ic=kcx* kтг=140 А ;
Тағайыншама тогын қабылдайды Іу= 7А ,
МТҚ-ң сезгіштік коэффициентін келесі ... ... ... Імид ... ... ... соңындағы екіфазалық қ.т. тогы
(Імин(2)=830А)
Кч = бұл [11] бойынша нормаланған 1,5 -нан артық.
РТМ-ды шунтсыздандыратын ... бар РТ-85 ... ... үшін ... релелердің сезгіштігі
бойынша үйлестіру шарттарының қамтамасыз етілуін ... ... ... ... үшін ... шарт ... ... [12]
мүнда: Ісо - РТМ релесінің іске қосылу тогы (Ісо =5 ... шарт ... ... ... ... ... шартпен
таңдайды:
IC3>0,25SH,
мұнда Sn - берілген желіге қосылған ТП- 10/0,4 кВ ... ... ... ... шарт ... ... іске ... уақыты ty=0, ал
орындалмағанда t= 0,5с деп қабылданады.
Евгеневка трансформаторларының ... ... ... тең ... Ісз> 0,25 -SH > ... = 581,5 А ... ... МТҚ әсерінің уақыты
ty =tycT +Δt= 0,5 +0,5 = 1,0 с.
Максималдық ток кесер ... іске ... тогы ... ... ... ТП- 10/0,38 кВ трансформаторларыньщ магниттеу токтарыньщ секіруіне іске
қосылмау шарты бойынша
Ісоі1≥ 0,25- SH ≥ 0,25 • 2326 ... ... ТП- 10/0,3 8 кВ ... 0,38 кВ ... ... қосылмау шарты бойынша
ІС02 ≥ І 0,38
мұнда: Кн - ... ... ... үшін ... -максималдық режимде ең қуатты трансформатордың 0,38 кВ шиналарындағы
3 фазалық қ.т. тоғы (І0,38 (3) =1,63 кА), 10 кВ ... ... бұл ... (3) ... 65,2 ... ≥ 1,5-65,2 = 97,6 ... ... ТК-ң іске қосылу тоғын Ісо2= 264,5 А деп ... ... ... ... ... ... *1со; ... *I СО /КTТ = l*581.5/20=29;
РТ-85 релесі ток кесерінің іске қосылуының еселігі табылады
Кomc Jcpc/ Iу=29/7=4;
ТК-ң ... ... ... = I (2) min • / I;
К у = I(2) mm/ Ico ;
мұнда: I(2) min - минималды режимдегі ток ... ... ... ... ... ... ... 2,0 мэнінен көп.
Резервтеуді ескерсе:
I=лSрфаз/√3*Uн=1477.8/1.73*10=85A
Іср> 1,4 (120 + 85) = 287 ... ток ... үшін ... І2н =5А, КТТ =60;
Екі шарттан Ісз =581,5А деп қабылданады
Реленің іске қосылу тоғы ... ... тогы ... іске ... ... ... =60*5 = 300 A ... аймақ үшін сезгіштік коэффициент! табылады:
Kср=Iminк.з(2) /I’cз=1400/300=4,7 ;
бүл нормаланған 1,5 мәнінен көп
Резервтік аймақ үшін сезгіштік коэффициенті анықталады
Kср=Iminк.з(2) /I’cз=830/300=2,8 ;
бүл нормаланған 1 ,2 ... ... ... іске қосылу уақыты таңдалады.
Қ.т. тогының 1,4 жэне ... көп ... 10 кВ ... МТҚ-ң РТ-85
релесі тәуелсіз бөлігінде жүмыс істейді, олай болса
tусв=tувп+Δt=1,0+0,5=1,5 c
3. 10 кВ кірмесінің максималдық тоқ қорғанысы
ТОЛ -10 тоқ трансформаторы үшін I1н=300 I2н=5 кmin=60 ... ... ... тогы тең
Ірт=3098,3/1„,73-10=179А
Жүктеменің максималдық тогы арқылы қорғаныстың іске ... тогы ... ... ... ... ... қорғаныстың іске қосылу тогы
табылады
Ісз2>кнс(Ісзп+Іп) >1,4 (120 + 57) = 248 А ... ... ... ... қамтамасыз ету шартынан қорғаныстың
іске қосылу тогы анықталады
Үш шарт бойынша қорғаныстың іске қосылу тогы
Ісзз kтг*Iсзвв ... кВ ... ... ... қорғанысының іске қосылу тогы
Ісзвв=1200*10/35=343 А; Ісз> 1,4*343 =480А;
в) ... ... ... ету шарты бойынша
Iсз ≤ I 2 min/ kч ,
мүнда: Кч - сезгіштік коэффициентінің ... мәні (Кч= ... (2) min- 220 кВ ... ... 110 кВ ... ... ... 800 В
1 нүктедегі кернеу деңгейі рұқсат етілгеншектерде жатып, ал 2 нүктесінде
кернеу щығындары ΔU= ΔUА-1 + ΔU1-2 ... В ... ... ... ΔU=974 В, ... В, асып кетүіне байланысиы, осы
нүктеде ... ... ... ... оны 1-2 ... ортасына
орналастырған тімді, онда кірмедегі кернеу болады. ... ... ... ... ... ... В. Конденсаторлардың қажетқуатын ... φ- ... ... ... кедергісі
Xc=Qc/3I2=75000/3*45,32=12,2 Ом .
Конденсаторлардағы максималдық кернеу құрайды
U”- U’=10058-9526=532 В.
Сондықтан типі ... ... ... 600 В. ... Бұл ... ... тоғы Iн=83,3 А, кедергісі
Xc=50000/83,3 2=72 Ом.
Барлығы үшін конденсатор қондырғысы (әр ... ... ... ... ... есебін жүргізеді. Конденсатордағы реактивті қуат
шығыны құрайды ;
Qc=3*43,5 ... ... ... қуат ... А-1 және 1-2 айландарында ағатын реактивті ... ... ... ... ... ... яғни ... құрылғылар орнатылған кейін айландардағы кернеу шығындары
анықталады;
А-1 айланы
ΔU’А-1=PА-1*r0 + QА-1*x0*/Uн * lА-1 =1000 ... ... ... + ... * l1-2 – ... ;
мұнда Q’1-2-өтемдеуші құрылғылар орнатылған кейін 1-2 айланындағы қайтадан
бөлінген реактивтік қуат ; l’1-2-өтемдеуші құрылғылар орнатылған қашықтық.
Онда ... ... + ... * l2-3 = 400*0,83+300*0,366/8=353 В ;
Өтемдеуші құрылғылар орнатылған кейінгі кернеудің қосынды шығындары
ΔU’∑= ΔU’А-1 - ΔU’1-2 + ... ... В ... ... ... ΔU> ΔU’ , яғни 800>785 В.
1 нүктедегі кернеу
U=10500-631=9869 ... ... В ,
3 ... В.
Алынған нәтижелерден байқауға болатын, өтемдеуші құрылғылардың орны
дұрыс таңдалған, өйткені кернеудің тиімді ... 2,3 ... ... ... қорғау
7.1 Еңбекті қорғаудың жалпы мәселелері
Аудандық электр тораптары кэсіпорынының жетекшісі мен ... ... жыл ... ... отыратын график жоспарда бүкіл
кэсіпорынға қатысты жалпы сипаты бар мынадай шаралар қарастырылады
1 . Жаңа ... ... ... ... мен ... ... ... арнайы
курстар мен мектептерде шын.дай түсу .
3. Инженер-техник қызметкерлерінің ... ... ... жарату ережелері, ПТЭ мен техникалық қауіпсіздік ережелері, ПТБ өрт
қауіпсіздігі ережелері, еңбек қауіпсіздігі ... ... және ... ... ... ... қауіпсіздік техникасы, ҚТ кабинетінің жыл бойы жүмысын
үйымдастыру.
5. Қызметкерлерді жаттықтыру.
6. Мекеме жетекшісінің жұмыс ... ... ... өткізус,
7. Қауіпсіздік техникасы күнін өткізу.
8. Алдыңғы қатарлы еңбек ... оқып ... ... ... ... ... ... қаралудан өтуі. График -
жоспардың ... ... ҚТ ... ... ... ... ... үш сатылы жүйесі ұиымдастырылған. Бірінші
сатылы айландар мен ... ... ... ... ... ... ... мекеменің қүрылымдық бөлімшелерінің бастықтары
қоғамдық нүсқаушымен ... ... бір рет ... саты ... ... ... күнін өткізеді.
Станцияның электр жабдықтарын ққауыпсіз қызметке жарату үшін, ол мынадай
электрден ... ... ... ... тиіс:
• оқшауламаушы сырық - әр кернеу сатысында 2 данадан;
... ... ... - 1 жұп ... ... ... - 6 ... ... ... - 2 ... кем емес;
• ескертуші плакаттар - қажетіне қарай;
• қорғаныстық көзілдірік - 2 дана;
... - 2 ... ... нормаларына сәйкес ҚС мынадай өрт ... ... ... тиіс:
• көбікті өртсөндіргіш - 1 дана;
... ... - 2 дана ... құм ... ... - 1 ... ... дана;
• су қүйылған бөшке - 1 ... ... ... ... ... есептеу.
ЭҚЕ-дің талаптарына сай ҚС ... ... ... ... кедергісі р

Пән: Электротехника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 44 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
" МРЭК" АҚ 110 кВ " Старый город" қосалқы станциясын қайта құрылымдау34 бет
Қант зауытын электрмен жабдықтау91 бет
Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы электрмен жабдықтау жүйелері9 бет
A.S.K. Technik» ЖШС-нің зығыр үйіндісін кептіру цехін электрмен жабдықтау сұрақтары73 бет
«Биоцес» компаниясының қызметінің қысқаша сипаттамасы15 бет
«Вокалдық-хор тәрбиелеу» пәнінен дәрістің қысқаша конспектісі32 бет
«Каспиймұнайқұрылыс» АҚ – ның қысқаша тарихы22 бет
«Кондитер цехы жабдықтары» қыскаша оқу құралы40 бет
«Мал азықтандыру »пәні нені оқытады. Азықтандыру ілімінің қысқаша тарихы. Азық қоректілігін бағалау және құнарлы азықтандырудың ғылыми негіздері10 бет
«Приречное» ЖШС-тің кәсіпорнының қысқаша сипаттамасы31 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь