Несие және несие жүйесі

Кіріспе 3

1. Несие және несие жүйесі 6
1.1 Несие мәні және қажеттілігі мен қызметтері 6
1.2 Несиенің формалары мен олардың жіктелуі және несиелеуді ұйымдастыру қағидалары 15
1.3 Қазақстандағы несие жүйесінің даму кезеңдері 22

2. Екінші деңгейлі банктерде жеке тұлғаларға несие беруді ұйымдастыру 31
2.1 “Тұран Әлем Банк” АҚ . ның жеке тұлғаларға несиелердің берілу тәртібі мен саясаты 31
2.2 «Тұран Әлем Банк» АҚ.ның жеке тұлғаларға тұтыну несиесін беру операцияларына талдау 37
2.3 « Тұран Әлем Банкі» жеке тұлғаларды ипотекалық несиелеу ерекшеліктері 45

3. Қазақстан Республикасындағы жеке тұлғаларды несиелеу операцияларын жетілдіру жолдары. 53

Қорытынды 58
Пайдаланған әдебиеттер тізімі 61
Нарықтық экономикалық қатынастарда несие барлық өндірістік
жұмыстардың, ғылыми-техникалық процестердің негізгі қозғалысын, заңды тұлғалардың кәсібін ұлғайтуға, жеке тұлғалардың өмірін жақсартуға, шағын және орта бизнесті, фермерлік шаруашылықтарды кеңейтуге негізгі үлесті қосады.
Несиенің формалары оның құрылымымен және белгілі бір дәрежеде несиелік қатынастардың мәнімен тығыз байланысты келеді.
Мемлекеттің несие жүйесінде коммерциялық банктердін алатын орны өте зор. Олар қарыз капиталы нарығының әр түрлі саласында жан-жақты іс-әрекет етеді. Коммерциялык банктер несие ресурстарының негізгі бөлігін шоғырландырып, өз клиенттеріне несие беру, депозит кабылдау, есептесу, бағалы қағаздарды, шетел валютасын сатып алу-сату мен оларды сақтау және басқа да көптеген қаржылык қызмет көрсетеді.
Коммерциялык банктер - нарықтық экономикада несие жүйесінің негізгі буыны. Олардың міндеті акша айналымы мен капитал айналымынын үздіксіз козғалысын камтамасыз ету, өнеркәсіп мекемелерін, мемлекет пен халықты несиелеу, халық шаруашылығына қор жинау үшін жағдай жасау болып табылады
Қазіргі коммерциялық банктер қаржы делдалы ретінде ақша капиталын салааралық және аймакаралық кайта бөлуді қамтамасыз етіп, маңызды халық шаруашылық қызмет атқарады. Капиталды салалар мен жүйелерге бөлу және қайта бөлудің банктік механизмі өндірістің объективтік қажеттілігіне байланысты шаруашылықты дамытуға және экономиканың құрылымын өзгертуге мүмкіндік туғызады.
І.Указ Президента РК № 872 от 10.05.2002 «Вопросы организации единой системы государственного регулирования финансового рынка РК» // Казахстанская правда. 17 мая 2002г./С.1/
2. Стратегический план развития РК до 2010 года: Утверждено Указом Президента РК от 4.12.2001 №735 // Казахстанская правда. — 2001 — 29 декабря /с.6/
3. Положение Национального Банка от 29.08.97 № 318 «О выдаче банкам второго уровня согласия на кастодиальную, брокерскую, диллерскую» // Законодательство РК. 2002г. / № 1 /п.5/
4. Постановление Националыюго Банка от 26.12.98 № 290 «Правила выдачи банкам второго уровня согласия на осуществление брокерской, диллерской и кастодиальной деятельности» // Деловая неделя. 4 января 1999 г. /с. 4/
5. Положение «Об Агенстве РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций» / Утверждено Указам Президента РК от 31.12.2003 № 1270 // Казахстанская правда. 4 января 2004 г. /с.1/
6. Указ Президента РК от 11.08.1999 г. «Об утверждении Положения и структуры Национального Банка РК» // Панорама. 2 сентября 1999 г. /пп. 2,4/
7. «Активтер мен шартты міндеттемелерді жіктеу және оларды күмәнді және үмітсіздер қатарына жатқыза отырып, провизия (резерв) құру ережесі». ҚР Ұлттық банк Басқармасының № 465 қаулысы. 16.11.2002.
8. Ақша, несие, банктер. Ғ.С. Сейітқасымовтың редакциялығымен. / Алматы: Экономика, 2001.
9. Деньги, кредит, банки / Под ред. Лаврушина О.И. / Москва: Финансы и статистика, 1999.
10. Общая теория денег и кредита / Под ред. Жукова Е.Ф. / Москва: Банки и биржи, 1995. И.Гагарин С.В. и др. Межбанковский кредит: дилинговое операции на рынке «Коротких денег». / Москва: Принтлайн, 1995.
12. «На лидирующих позициях»// Казахстанская правда. 28 марта 2002 г. /с.З/
13. Шагимбаев Г.Н «Рынок ценных бумаг в Казахстане: Инфраструктура и перспективы развития»// Эволюция казахской государственности: Сборник. — Алматы, 1997. /с.244/
14. Биржевой фондовый рынок// Рынок ценных бумаг Казахстана. — 2003. №12/сс.6,8,9/
15. Булатов Р.Р. «Деятельность коммерческих банков на фондовом рынке»// Деньги. Кредит. Банки. — 2005. №12 /сс.42,45/
16. Донцов С. «Банковская система Казахстана — крупнейший институциональный инвестор национального фондового рынка»// Банки Казахстан. — 2003. № 12/сс.24,29/
17. Пресс релиз № 1 о состоянии финансового рынка и финансовых организаций// Национальный Банк Казахстана — 2004. — 1 февраля./с.І/
18. Адекенов Т.М. Банки и фондовый рынок. — М: Ось-89, 1997. /сс.14,123,187/
19. Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 г. N 2444 «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»: (с изменениями и дополнениями по состоянию на 1.01. 03.) — Алматы, 2003. /с.Ю/
20. Миржакыпова С.Т. Банковский учет: Ч.І.: Учебник- Алматы: Экономика, 2002/сс. 533,522,514,529/
21. Кайдаулов С.Т. Анализ функционирования РЦБ Казахстана// В сборнике Рынок. Проблемы становления и развития. — Алматы, 1998 /с.127/
22. Давыдова Л. Раймонов Д. Банковское право Республики Казахстан: Учебное пособие. — Алматы: Жети жаргы, 2000 /с.286/
23. Гражданский кодекс РК: Общая часть: по состоянию на 1.01.2003. — Алматы, 2003./ст.136/
24. Рахимжанов А.Т. Долговые ценные бумаги и финансовый кризис: Аналитическое исследование рынка ценных бумаг. — Алматы, 2001 /сс.29, 231/
25. Банковское дело: Учебник. Сейткасимова Г.С. — Алматы: Қаржы-қаражат, 1998. /сс.281,284,291,296/
26. Лемьер Ж. Мы гордимся тем, что стали акционерами Казкоммерцбанка//Новое поколение. 13 июня 2003 г. /с.4/
27. Облигации ОАО Казкоммерцбанк// Панорам. 10 января 2003г./с.7/
28. Сжатая консолидированная промежуточная финансовая отчетность за шесть месяцев закончившихся 30 июня 2003 года. — Алматы, 2003. /с.15/
29. БанкТуранАлем и АВК АМКО: Расширяют возможности сотрудничества// Деловая неделя. — 2003. — 3 июля /с.4/
30. БанктуранАлем: Годовой отчет: 2006. — Алматы, 2006 /с.36/
31. Развитие банковской системы// Рынок ценных бумаг Казахстана. — 2003. -№1 /с.48/
32. Мусина А. Рынок государственных ценных бумаг в Казахстане: Итоги и перспективы развития// АльПари. — 2006..- №1-2 /с.29/
33. Правила осуществления брокерской и дилерской деятельности Казкоммерцбанка: Утверждено Советом директоров ОАО Казкоммерцбанка №12.05 от 20.12.1999 /п.5/
34. Банки второго уровня: Новые параметры деятельности на фондовом рынке// Панорама. — 2003. — 10 декабря /с.7/
35. Постановление Правления Национального Банка РК от 15.11 №397 Правила проведения банками второго уровня операций с переводными и простыми векселями// Законодательство РК — 2003. - №1
36. Правила осуществления банками второго уровня хранения и учета вверенных им средств// Законодательство РК. — 2002. - №1 ./с.З/
37. Постановление Правительства РК от 28.07. 2003 «О концепции развития финансового сектора РК»// Казахстанская правда. 9 августа 2003г. /с.4/
38.Темиханов Е. Иванов М. Фондовый рынок: Проблемы и перспективы развития// Каспий. — 2000. /с.74/
        
        Мазмұны
Кіріспе 3
1. Несие және несие жүйесі ... ... мәні және ... мен қызметтері 6
1.2 Несиенің формалары мен олардың жіктелуі және несиелеуді ұйымдастыру
қағидалары 15
1.3 Қазақстандағы несие жүйесінің даму ... ... ... ... ... жеке тұлғаларға несие беруді ұйымдастыру ... ... Әлем ... АҚ – ның жеке ... ... ... тәртібі
мен саясаты 31
2.2 «Тұран Әлем Банк» АҚ-ның жеке тұлғаларға тұтыну несиесін беру
операцияларына талдау 37
2.3 « Тұран Әлем Банкі» жеке ... ... ... ... ... Республикасындағы жеке тұлғаларды несиелеу операцияларын
жетілдіру жолдары. 53
Қорытынды ... ... ... 61
Кіріспе
Нарықтық экономикалық қатынастарда несие барлық өндірістік
жұмыстардың, ғылыми-техникалық процестердің ... ... ... ... ... жеке ... өмірін жақсартуға, шағын
және орта ... ... ... ... ... үлесті
қосады.
Несиенің формалары оның құрылымымен және белгілі бір дәрежеде несиелік
қатынастардың мәнімен тығыз байланысты келеді.
Мемлекеттің несие жүйесінде коммерциялық банктердін алатын орны ... Олар ... ... нарығының әр түрлі саласында жан-жақты іс-әрекет
етеді. Коммерциялык банктер несие ... ... ... өз ... несие беру, депозит кабылдау, ... ... ... ... ... ... мен ... сақтау және
басқа да көптеген қаржылык қызмет көрсетеді.
Коммерциялык банктер - нарықтық экономикада несие жүйесінің ... ... ... акша ... мен ... ... үздіксіз
козғалысын камтамасыз ету, өнеркәсіп мекемелерін, мемлекет пен халықты
несиелеу, халық ... қор ... үшін ... жасау болып табылады
Қазіргі коммерциялық банктер қаржы делдалы ретінде ақша ... және ... ... ... ... ... маңызды халық
шаруашылық қызмет атқарады. Капиталды салалар мен ... бөлу және ... ... ... ... ... қажеттілігіне байланысты
шаруашылықты дамытуға және экономиканың құрылымын ... ... ... ... ... оның табыстылығы, рентабельділігі,
өтімділігі, тәуекелдерді төмендету, несие қоржынын ... ... және т. б.), оның ... ... ... тұрғысындағы
банк саясатының басымдылықтарын анықтауы керек. Банк әлеуметтік жүйе ... ... өз ... өз ... ... ... ... сондықтан да банк мақсаттары оның иелерінің
жетекшілерінің, қызметкерлерінің, ... ... банк ... және
банктік қадағалау органдарының жекелеген мақсаттарына негізделеді. Банк
иелерінің маңызды ...... өсуі ... меншікті капиталдың
клиенттердің, операциялардың, ең алдымен, табыстардың ... және ... ... Басқарушыларға кең ауқымды, әр түрлі мазмұнды
мақсаттар тән, өйткені олар ... ... ... жауап береді, яғни
олардың жұмысының мақсаты ... ... ... табылады. Банк
клиенттерінің, мақсаттары табыс алу ұстанымына байланысты әр түрлі болады,
өйткені мүдделер қарама-қарсы, сөйте түра олар ... ... ... болғанын қалайды. Банк қызметкерлерінің негізгі ...... ... ... Ал ... ... оның ... мен
тұрақтылығы ойландырады.
Коммерциялық банктің негізгі мақсаты — кең ... оның ... ... ... ретінде оның сандық жағынан дамуы және сапалы
дамуы — қызмет етудің, тиімділігін ... ... ... банк ... ... және банктік қадағалау органдарының ... ету ... ... ... ... ретінде дамуы туралы
болып табылады.Бұл дипломдық жұмыстың ... ... ... ... ... ... жүйесінің, кейбір жаңа дамып
келе жатқан несие операциялары түрлерінің қазіргі жағдайы мен ... ашып ... ... ... -ол банктің несие ресурстарын орналастыру
қызметіндегі несие беру операциясы. Банк табысының көп ... ... ... ... ... ... беретін қарызын біраз белгілерге
байланысты топтастыруға болады:
- ... ... ... - ... ... ... үкімет органдарына, ... ... ... ... ... мерзімінб байланысты - қысқа мерзімді (1 ... орта ... (1 ... 5 ... ... ұзақ ... ... жоғары);
- қызмет ету ... ... - ... ... ... және ... аясына берілген қарыз;
- борышқордың қай ... ... ... ... ауыл ... ... берілетін
қарыз;
- қамтамасыз етілуі ... - ... ... және қамтамасыз етіямеген (бланктік);
- өтеу тәсіліне қарай - бір ... және ... ... ... ... мына ... принциптері (қағидалары)
сақталғанда ғана береді: қамтамасыздық, ... ... және ... өтеу және ... ... банктің сыйақы ставкаларының
мөлшері олардың өзгерістеріне байланысты барлық сұрақтар құқықтың өз ... және ... ... ... ... ... ... мен банк арасындағы қорытындылар ... ... ... жазу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамалы
және нормативті актілері ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетінің Қаулылары мен
Ережелері және т.с.с.) “Тұран Әлем банкі” есептері мен ... ... ... ... ... ... ғалымдарының және
мамандарының ... ... ... ... және ... ... ... негізгі мақсаты: Қазақстан Республикасының
коммерциялық ... жеке ... ... ... ... ... ... түсінігін анықтау, оның шетелдегі және Қазақстан
Республикасындағы дамуын қарастыру;
2) ... Әлем ... АҚ ... ... ... ... жеке ... несиелендіру
тәжірибесіне талдау жүргізу;
3) Қазақстан Республикасындағы жеке тұлғаларды несиелеудің даму
мәселелері мен ... ... ... ... ... ... және ... жүйесі туралы түсінік
беріліп, яғни Қазақстан Республикасындағы несие жүйесінің даму кезеңдерінен
бастап, несиенің мәні, қажеттілігі мен қызметтері, несиенің ... ... ... және ... ... ... туралы теориялық
негіз барынша ашылып жазылды.
Ал, екінші бөлімінде «ТұранӘлемБанкі» АҚ ... жеке ... ... көрсетіп, тұтыну несиесінің түрлері мен оның
ставкаларын талданған.
Жұмыстың үшінші бөлімінде Қазақстан ... жеке ... ... даму ... ... яғни жеке тұлғаны несиелеу
операцияларының болашағы, ипотекалық несиелеу нарығын жетілдіру жолдары
ашылды.
Экономикалық категория ретінде, ... - бұл ... ... ... сондай-ақ, халық арасындағы несие қорын құру және ... ... ... ... ... бір ... уақытша пайдалануға
беру негізінде қалыптасатын өндірістік қатынастар жиынтығын білдіреді.
Диплом ... ... ... ... сай ... кіріспеден, үш ... ... ... тізімінен тұрады.
Несие және несие жүйесі
1.1 Несие мәні және қажеттілігі мен ... - ... ... ... ... ... дамудың
ажырамас элементін білдіреді. Оны барлық ... ... ... те, ... те, сондай-ақ жеке азаматтар да пайдаланады.
Мемлекеттің несие жүйесінде ... ... ... орны өте
зор. Олар қарыз капиталы нарығының әр түрлі саласында ... ... ... ... ... ... ... бөлігін
шоғырландырып, өз клиенттеріне несие ... ... ... ... қағаздарды, шетел валютасын сатып алу-сату мен оларды сақтау және
басқа да көптеген қаржылык ... ... ... ... ... өндіру сферасынан емес олардың айырбас
сферасынан іздеу қажет. Тауар айырбастау - бұл тауардың бір ... ... ... ... ... шынымен де, осындай айырбас кезінде несиеге
байланысты ... ... ... бұл ... ... кіндігін сипаттайды.
Несиелік қатынастардың пайда болатын экономикалық ... ... ... ... ... ақша ретінде түсінеді. Бір жағынан қарағанда ... ... де бар ... ... ... ... қарыз көбіне
ақшалай түрде берілуде. Бірақ та бұл ... ақша мен ... ... ұғымды
білдіріп, әртүрлі қатынастарды түсіндіретінін естен шығаруға болмайды.
Несие - бұл пайыз төлеп қайтару шартында уақытша ... ... ... ... ... ... білдіреді.
Несие ақшалай капиталдың ссудалық капиталға өтуін ... ... ... ... мен ... ... ... несиелік қатынасты
бейнелейді. Несиенің көмегімен заңды және жеке тұлғалардың уақытша бос
қаражаттары мен табыстары ... жүйе ... ... ... және ақылы негізде пайдалануга берілетін ссудалық капиталға
айналады.
Несие мен ссуданың арасында ... ... бар. ... - бұл ... ... көзі ... барлық несиелік қатынастарды ұйымдастырудың
әр түрлі формаларының болуын және ... ... ... ... ... кен, ... ... Ссуда -бұл ссудалық шот ашумен
байланысты қалыптасатын несиелік қатынастарды ұйымдастырудың бір ... ... заты ... ... ... бір ... өзара байланысты
элементтерден тұрады. Мұндай элементтерге ең алдымен несиелік қатынастар
субъектілері ... ... ... ... ... қатынастар
субъектісіне қарыз беруші және қарыз алушы жатады.
Қарыз беруші - қарызды беретін несиелік қатынастың бір жағы. ... - бұл ... ... ... ... ... ... табылады.
Қарыз берушілерге: банктер, банктік емес мекемелер, мемлекет, шарушылық
субъектілері және халық жатады.
Қарыз алушы - бұл ... ... және оны ... ... ... ... ... Борышқор және қарыз алушы бір бірімен жақын сөздер
болғанымен де, ... ... ... ... ... немесе жеке
азамагтардың коммуналдық қызметке, салықтарға т.б. байланысты ... ... ... бұл ... ... да ... қатынас туындамайды.
Борыш бұл тек қана экономикалық қатынасты емес, сондай-ақ адамзаттық
қатынастар ... ... ... - бұл өте ... ... Ал, қарыз
алушы - бұл қосымша қаражатқа деген сұранысы бар тұлға.
Қарыз беруші және ... ... ... ... ... ... ... де жатады. Беру объектісі - бұл құнның ерекше бөлігі,
яғни қарызға берілген құнды ... ... орны мен ... оның ... қызметтерімен
сипатталады. Жалпы несие экономикалық категория ретінде төмендегідей
қызметтерді ... ... ... ... ... үнемдеу;
- айналыстағы нақты ақшалардың орнын уақытша алмастыру;
- капиталдың шоғырлануын жеделдету;
- ... ... ... ... бөлу ... кез келген елдің ұлттық экономикасының
толық қанды жұмыс жасауына өз ... ... ... бұл ... экономикалық жүйенің бір саласынан екінші бір саласына капитал
ағымы болады. ... бұл ... ... ... бөлу ... ... бөлінуі әкімшілік негізде жүргізілсе, ал салалар мен
аймақтар арасындағы капитал ... ... ... яғни ол ... ... ... асырылады.
Несиенің айналыс шығындарын үнемдеу қызметінің іс жүзіне асуы несиенің
экономикалық мәнінен туындайды. ... ... ... ... мен ... ... ... болатын алшақтық кей
жағдайларда қаржылай ресурстарға деген қажеттілікті ... ... да ... ... ... ... ... категориялары
өздерінің меншікті қаражатқа деген жетіспеушіліктің ... ... ... пайдаланады. Бұл дегеніміз капитал айналымын қамтамасыз етіп кана
қоймай айналыс шығындарын үнемдеуге де ... ... ... қызметі, яғни несиенің айналыстағы нақты ақшалардың орнын
уақытша ... ... ... ... мұндай орнын алмастыруға
толық мүмкіндік бар. Бұл ... іске асу ... тек қана ... ... ... нақты ақшалардың уақытша орнын ауыстыра отырып,
ақша айналысын да жылдамдатады. Несиенің бұл ... ... ... ... ... ... көмегімен жүзеге асырылады.
Несиенің бұл қызметі арқылы ақша айналысының жылдамдығы мен ... ақша ... және ... ... да ... ... шоғырлану процесі қызметі экономиканың тұрақты ... ... үшін ... ... табылады. Мұндай міндеттерді шешуде
несиенің бұл қызметі өндірістің ауқымын ұлғайта ... ... ... ... ... прогресті жеделдету қызметі ... ... ... ... ... Сондықтан да,
несиенің көмегінсіз көптеген ғылыми-зерттеу орталықтарының (бюджеттік
қаржыландыруда отырғандардан басқалары) жұмыс жасауы ... ... ... ... ... ... технологияларды жаңалық ретінде енгізу үшін де
аса қажет болып табылады. Себебі, ондай шығындар бастапқыда ... оның ... орта және ұзақ ... ... несиелері есебінен
қаржыландырылады.
Қазақстандық қаржылық нарықта әрдайым ең әртүрлі жаңа банктік өнімдер
мен қызметтер пайда болуда.
Банктік инновациялардың пайда ... ... үш ... ... ... ... үзіліссіз қозғалысымен және де бәсекелестерден
озуға талпынумен;
2. банктің қаржылық ойының күшеюі мен ... ... ... ... ... ... банктік аяда кезеңді түрде пайда
болып отырған дағдарыспен;
3. шетелдегі банктік жаңа енгізулер туралы ... ... ... нарықтың қызмет етуімен шартталады /8/.
Мысал ретінде Қазақстандық нарықтағы банктік ... ... ... своп
- көлдік купоны бар своп
- своптарды қоймалау
- контароренттің овердрафтпен сәйкестілігі бойынша операциялар.
Валюталық своп валюталық сатып алынуын және ... ... ... немесе керісінше, валюталық сатылуын және де біруақытылы
форвордты сатып алынуын (репорт) білдіреді. Пайыздық своп – бұл ... ... ... ... ... Бұл екі ... жаңа қаржылық операцияға әкеледі.
Валюта-пайыздық своп. Валюта –пайыздық своп валюталық және ... ... ... ... табады. Своптың бұл түрі бірнеше қатысушылар
арасында бекітілуі мүмкін.
Нөлдік купоны бар ... ... ... ... ... своп пен ... жылдық төлем жолымен ауытқымалы
пайыздық ставка бойынша табысқа тіркелген табыс ... ... ... ... банк своп туралы келісім-шарттың екінші жағын
таппағанға дейінгі мерзімде банкпен своп туралы келісім-шрттың жасалуы ... ... ... ... ... сәйкестілігі бойынша операциялардың
мазмұны ақшалы төлемдер кезінде, көбінесе, валюталық есептесулер кезінде
олардың ... ... ... Ақша ... ... ... ... контрактілер бойынша төлем мерзімінен бұрын игерудің шотына
түссе, онда олар контокоренттік шотқа есептеледі. Егер де ... ... түсу ... ... ... онда ... банк ... Банкке овердрофт пен оның пайыздары бойынша несиенің қайтарылуы
игерудің шотына ақшалардың келіп ... ... ... ... ... ... кұшеюі әсерінен коммерциялық банктердің
қаржылық қызметтерінің кеңеюі қарқыны пайда болуда. ... ... ... ... ... ... несие берушіде айналысу негізде айналым құжатында
көрініс ... ... ... алу. Бұл ... ... алушысы (форфейтер)
өз мойнына қарыз алушыдан ... ала ... қалу ... ... ... ... ... айналысынан бас тарту-форфейтинг ... ... ... ... ... ... ретінде халықаралық интергацияның
күшейтілуі, банктердің бәсеке қабілеттілігінің өсуі, экспорттық саудаға
мемлекеттік ... ... ... сонымен бірге, экспортерлерге
тән тәуекелділіктің өсуі қызмет етеді.
Форфейтинг механизмі келісім-шарттардың екі түрінде қолданылады:
- қаржылық келісім-шарттарда-ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... ... келісім-шарттарда-шетелдік сатып алушыға несие ұсынған
экспортерға нақты ақшаның түсуіне әрекеттесу үшін.
Форфейтингтік аспаптар ретінде ... ... ... ... ... ... ... та форфейтинг объектісі ретінде
бағалы қағаздардың ... ... де бола ... Бұл ... ... ... ... мазмұндайтын ) болуы маңызды.
Форфейтинг экспорты мемлекеттік несиелендіру қатысты ... ... ... аса кең даму ... ... ... коммерциялық
банктермен жүзеге асырылды, бірақ та “а-форфе” операцияларының көлемдерінің
ұлғаю шамасы бойынша, сондай-ақ арнайы мамандандырылған институттар ... ... 150 ... 5 ... ... ао ... ... жылға дейін.
Лизингтік операциялар кәсіпорын –жалға алушыларға машиналарды, құрал-
жабдықтарды, жылжымайтын мүлікті және де ... ... ... ... ұзақ ... ... жал шарттарына ұсынуға бекітіледі.
Лизинг инвестициялау формасы ретінде негізгі құралдарды жылдам жаңарту
үшін дүние жүзінде ... Ол ... алу үшін ... капиталды және де, әдетте, қосымша кепілді талап етпейді, өйткені
лизингтің алынатын ... ... ... ... да ... ... кәсіпкерлік ынталандырылады және мемлекет экономикасына қосымшы
инвестициялар тартылады.
Лизингтік операциялар екі түрге бөлінеді: оперативті ... ... ... бар лизинг) және қаржылық лизинг (толық өнімділігі бар
лизинг). ... ... ... ... ... ... түрі болып қаржылық лизинг саналады, яғни толық өтімділігі ... ... ... ... ... ... толық
амартизациясына жеткілікті және оған тіркелген пайда беруге қабілетті нақты
бекітілген төлемнің жал мерзімі ішінде төлемді алдын-ала ... ... ... ... ... тәжірибесі
келісім-шарттың барлық қатысушылары үшін оның оңтайлы жақтарын анықтады.
Кәсіпорын-жалға беруші үшін ... ... ... ... ... ... ... Лизингті жүзеге асыратын банк өз операцияларының
шеңберін кеңейтеді және де клиенттердің ... ... Банк ... ... ... ... ... және де құрал-
жабдықтарды алу үшін қаражат көзі бола алатын амортизациялық төлемдер
есептеуге ... ... ... ... ... ... үшін оның
төлемімен байланысты мәселелер шешіледі, бұл өз ... оның ... ... өтімділігі мен несие қабілеттелегін қамтамасыз етеді.
Республика экономикасының ... ... ... ... ... ... ... отыр. Сәйкесінше, Қазақстанда өндірілетін
негізгі құралдардың жаңартылуы баяулайды, бұл мемлекеттік бағдарламалардың
жүзеге ... мен ... ... ... кері әсер ... Лизинг 50
түрден аса түрлерге иелік етеді,бірақ та республика заңдылығы қазіргі
кезде тек оның бір ... ... ... ... Лизингтің
басқа түрлері осыған байланысты нақты дамуын ала ... ... ... ... ... лизинг түрін енгізу қажет және де ... ... ... де енгізу қажет. Бұл техниканы сатып алуда
икемді мүмкіндіктерді ашады.
Нарыққа өту ... ... ... ... ... ... ... жеке тұлғаларға есептік және кассалық қызмет
көрсетуді ... аса ... ... ... ... ... ... шартталған айналыс ұсталымдарының өсімі, ... ... ... мен ... ... ... кезінде
төлемдердегі тез өспелі қажеттіліктер мен ақша құралдарының айналымдылығын
тездетуді қамтамасыз ... ақша ... ... түрдегі жаңа
механизмін құру қажеттілігін көрсетуде.
Берілген мәселе іс жүзіндегі ақша формаларын массалық қолдану ... ... ... өздерінің физикалық табиғаты күшіне ... ... ... ... қаржылық есептемелердің жоғары еңбек
сиымдылығын шарттайды, есептесу буынының үзіліссіздігін ... ... де өз ... ... ... ... Оны шешудің негізгі жолы-
бұл индустриалды дамыған елдердің алдыңғы ... ... ... ... ... ... елде ... халықпен нақты ақшасыз епсептесудің кешенді
автоматтандырылған жүйесінің ... ... ... шығарылған еді.
Тауарлар мен қызметтр үшін нақты ... есеп ... ... басқа,
Концепцияда кешенді түрде тұрғылықты халыққа банктік қызмет көрсету
мәселелері қарастырылған.
Концепция әртүрлі ... ... ... ... мүмкіндігі
қарастырылады, бұл ақша айналысының ... ... ... ... міндетті шарты және де қандай да ... ... ... ... ... ... ... Автоматтандыру
процессі бірнеше деңгейге тарайды. Бір жағынан, құрылған банк ішілік және
банкаралық жүйелер, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... электронды техникалық құралдар енгізілуде. Басқа
жағынан алғанда, клиенттерге бөлшектік ... ... ... енгізілуде.
Индивидуалды клиенттердің электронды ақша есепайырысу жүйелерінің
қызмет ету механизмі пластикалық карточкаларды ... ... ... ... банкоматтар көмегімен жүзеге асырылатын операцияларды, саудалық
ұйымдарда ... ... есеп ... ... ... ... үйде немесе жұмыс орнында банктік қызмет көрсету жүйелерін
кіргізеді.
Соңғы 5-6 жылда біздің ... ... ... ... кәсіпкерлік қағидаларымен және де өзінің принципиалды түрде
электронды есеп ... жаңа ... ... кірді. Ең жақсы
жетістіктердің бірі болып банктік технологияларды Интернеттің қазіргі заман
талабына сай мүмкіндіктерімен үйлестіру саналады.
Интернет-банкинг-бұл банкпен ... жаңа ... ... ... қызмет көрсетудің формасының тек өзгерісі ғана. Торда (сети)
банкпен жүзеге асырылатын операциялар-ол өзінің ... ... дәл ... ... еай Ол ... ... тек
интерактивті формасымен ғана ерекшеленеді.
Бірақ та бұндай қызмет көрсету аса алға ... т. ... ... ... ... тек жеке ... ғана есептелген.
Жүйенің маңызды бөлігі болып оның ... ... ... саналады.
Берілген “Интернет банкинг” жүйесі клиентерге ыңғайлы уақытта нақты
уақыт режимінде ... торы ... ... банктік шотты басқару үшін
арналған.
“Интернет банкинг”жүйесінде тіркелу ... ... 5 ... жүргізу мүмкіндігімен мультивалюталы интернет шот ашылады:
▪ Қазақстандық теңге;
▪ АҚШ доллары (USD);
▪ ресей рубльі (RUR);
▪ евро ... ... фунт ... (GBP) ... ... ... ... шекарасында шоттардың барлық
түрлеріне бірден қол жеткізу ... бар: ... ... ... инвестициялы- брокерлік шоттар перспективасында, өз
кезегінде, өзінің ... ... ... ... басқару және
мониторингті жүзеге ... ... ... ... беру үшін “Интернет банкинг” жүйесінде электронды
сандық қол (ЭСҚ) қою ... ... Бұл ... ... ... ... ... құжат RSA олгаритімі бойынша шифрланады және де
клиенттің құпиялы кілтін қолдануы арқылы ЭСҚ бойынша қол ... ... ... ... ... ... ... құжаттың аталмыш
бақылау сапасы тіркеледі.
Физикалық түрде дәл осы нақты құжат астына ... ... ... ... ... ... да, егер де ... құжат
мазмұнында бір үтірдің өзінің орны ауысып кетсе, бақылау сомасы ... ... ... ... ... ... алу ... сондай-
ақ құжаттың бақылау сомасын анықтайды және де өзі иелік ететін ашық кілттің
көмегімен қойылған қол ... ... ... өзі ... ... оны
салыстырады. Бұл сандар сәйкес келген ... ... ... ... ... саналады және де клиенттің тапсырыстарының жүзеге ... ... ... ... тапсырыстарды жүзеге асырудан бас
тартылады, ал қате терілген кілтке жүедегі жол жабылады және ... ... ... ... ... Уникалды жабық кілтті сақтау
үшін кілттік иемденуші ретінде клиенттің өз таңдауы бойынша дискета ... ... ... негізделе отырып, осындай класстағы жүйелердің
қорғанысы өте мықты және оны ашып алу іс ... ... емес ... ... ... ... ішкі қатеріне байланысты
айтсақ, онда персоналдық тиянақты таңдалуымен және де ... ... ... кірудің әр түрлі деңгейлерін ұсынумен реттеледі.
Соңғы кезде ірі банктердің бәсекелестігі аса ұшқыр ... ... ... ... ... ... пайда болды. Бұл түсінік
өзіне банктермен саудалық және қызмет көрсету нүктелеріне, соның ... ... ... ... туристтік фирмаларға,
автокөліктерді жалға беру ... және ... ... көрсетуіді
кіргізеді.
Эквайринг мәні қандай да бір ... ... ... ... мүмкіндік беретін саудалық және ... ... ... ... ... банк ... құжаттардың (чектердің)
инкассациясын өз мойнына алады және де дүкеннің, мейрамхананың, қонақ үйдің
шотына ақшалы түсімдерді аударады, яғни ... ... ... ... ... ... ... төлем жүргізген кәсіпорындардың
шотына аударады. Тек шетелдік қана емес, сонымен ... ... ... ... ... атақты жүйелерін енгізу
саудалық немесе сервистік санын ұлғайтуға және сәйкесінше, тауар айналымын
ұлғайтуға көмектеседі, ... ... ... есеп ... ... дәл ... ... қолдануды қалайтын адамдардың саны өсуде.
Жаңа банктік өнімдерге: ... ... ... ... ... жалпылама термин, және де ол ... ... ... ... ... картаның басты ерекшелігі – техникалық
жетілдіру деңгейіне қарамастан ол оған ақша айналысы ... ... ... ... ... ... ... бірі ретінде қызмет
етуге мүмкіндік беретін ақпараттың белгілі-бір тізімі мен көлемін ... ... ... есеп ... ... қалыптасуы кезеңінде
құрылған ISО (International Standarts Organisation) ... ... ... түрінің белгілі-бір стандарттарын, магниттік сызықтардың
форматын, шоттарды номерлеу тәртіптерін және т.б. жасап шығарды. Қазіргі
заман ... сай ... ... ... ... пластикалық
карточкалары электронды банктік жүйелердің басты элементі ... ... ... ... ... ... бар ... тіктөртбұрыш
ретінде көрініс табады. Оның ақпаратты сақтау құрылғысында ... ... ... үшін есеп айырысуға немесе карталық
шоттағы сомадан нақты ақшаны алу үшін ... ... ... ... ... екі ... ... Кредитті
2. Дебетті
Кредитті карта, эмитент мойнына оның ... ... ... аудару міндеттемесін ғана емес, сонымен ... ... ... ... шегінде оның иемденушісінің тауарларға,
жұмастарға және ... ... ... ... жасау тәуекелділігін
де алатын кездегі, осындай есептесу құралы ретінде ... ... ... ... оның ... ... бір сатып алуды
орындаған кезде банктен несиені (несиелік жалды) алу жолы арқылы оағн ... ... ... мүмкіндік береді. Несиелендіру лимиті банк-
эмитентпен картаның әрбір иегеріне оның қарыздық шотында ... ... ... ... ... ... жинақтық және т.б.) ... ... ... ... көз-қарастары бойынша кередитті
карточкалардың белгілі-бір жетіспеушіліктері, яғни кемістіктері бар, олар:
жалпы тауар айналымының 2,5-3 ... ... ... ай сайынға
төлемдер, банктің компьютерлі ... ... үшін ... ... картаның төлемқабілеттілігін тексеру мен ол бойынша ... ... ... үшін ... ... қажеттігі, сатушының сатып
алушының нақты ақшада есеп айырысуындағы қызығушылығы. Соған қарамастан,
Кредитті карталардың барлық артықшылықтары ... ... ... және ... төлем карталарының дәл осы түрін алуда мүдделі болып отыр /19/.
Дебетті карталар карточкалы иемденушінің ағымдағы шотынан ... сома ... оны ... шотына тікелей аудару жолымен
тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге бірден төлем жасау
үшін ... Бұл ... ... жетіспеген жағдайда банкпен оны
айырысу жүзеге асырылмайды, өйткені, шотты ашу кезінде енгізілетін ... ... ол ... несиелендіру бойынша міндеттемелерді банк
өзіне алған жоқ.
Осылайша, дебетті карточкалар ... есеп ... ... ... ақша ... ... ... жолымен, ол банктен
несие алу есебінен емес жүзеге асырылады. ... ... ... ... магнитті және микропроцессорді
немесе чиптік ... ... ... ... карточка-бұл иемденушінің банктік шотының көрінісі:
оның магнитті ... ... ... мен оның ... шотының
номері туралы ақпаратты ғана мазмұндайды.Сондықтанда бұл картаны ... ... әр ... ... ... ... қызметтерге)
төлем жүргізу үшін шоттарға қажетті ақша сомасының бар екендігі ... алу үшін ... ... хабарласып отыру қажет.
Бұдан басқа, магнитті картаны қолдану кезінде ... ... ... ... оны ... ... ... туралы фактіні дәлелдеу.
Жүйелі кассалық терминалмен байланыс төлемге ... ... бір ... ... бұйрық беру үшін қажет.
Магнитті карточкалардың мағыналы түрдегі жетіспеушіліктері болып
табылатындар:
1. ақпаратты оперативті жаңарту мүмкіндігінің ... ... есеп ... ... ... ... ... аудару
процедурасы күрделі және ұзақ;
3. магнитті жол өзінің қалыпты тізбегінен жиі шығады.
Магнитті карталармен жұмыс істеуде екі ... ... ... ... режимі. Құрылғы, карталарды авторизациялау ... ... ... ... оқиды. Арнайы құрылғы импринтер
көмегімен гектерде карточкадан шығарылған қол ... ... ... ... ... ... ... шотынан сатылып алынған
тауарлар үшін ... ... ... үшін ... ... ... жіберіледі.
- офф-лайн режимі сатып алынған тауарлар туралы ақпарат ... ... үшін ... ... ол ... ... үшін ... айналдырылатын арнайы құрылғылар қолданылады.
Чиптік карточка шоттағы ақшаларды манипуляция жасау үшін аса көп
мүмкіндіктерді ... ... ... ... ... ... ... иемденушісінің банктік шоты туралы барлық ... ... ... ... ... ақша саны ... соманың максималды мөлшері туралы,
күн ішінде орындалған операциялар туралы ақпаратты. Басқа ... ... ... бұл ... ... ... есеп айырысу құралы және
банктік шот. Чиптік карточкасы идентификация және ... ... ... яғни off-line ... ... ... бұл карта иегерінің шоты ашылған банк ... ... ... ... ... ... етпейді. Осылайша чиптік карта-
магниттіге қарағанда тәртібі жағынан аса жетілген төлемдік ... ... ... ... ... ... оны ... шотқа жол
ашу мүмкін болмайтын иегерде жеке ... ... ... чиптік карта тек
оның жалған ... ... ... ғана ... сондай-ақ шотпен
әрекет жамүмкіндіктерінің аса кең жинағын болжамдайды. ... ... ... пайда болатын ыңғайсыздықтарға (неудобства), ... ... ... біртұтас унификатцияланған жүйесінің
болмауын жатқызуға болады, бұған байланысты әр түрлі банктердің ... ... ... ... болуы қажет, екіншіден –
микропроцессорлерді өндірудіңжоғарғы өзіндік құнын ... ... ... ... ... жеке ... ... және корпоротивті
болып бөлінеді. Корпоротивті карточка заңды тұлғалар мен ашылады және ... ... ... басқару үшін арналған. Бір фирманың ішінде ашылатын
карточкалардың соңына қоятын шектеулер жоқ.
1.2 Несиенің формалары мен олардың жіктелуі және несиелеуді ... ... - бұл ... қатынастар құрылымының, олардың
негізгі қызметтерінің яғни, әр алуан сыртқы және ішкі өзгерістер барысында
толық ... ... ... ... ... мен ... ... байланыстар қалай өзгергенімен де, несиенің формасы сол күйіңде
сақталады.
Отандық және ... ... ... келесідей формаларын
кездестіруге болады:
- коммерциялық несие;
- банктік несие;
- тұтыну несиесі;
- ... ... ... несие;
- ипотекалық несие[2]
Коммерциялық несие - бұл қарыз берушінің қарыз алушыға қарызға берген
тауарын ... ... - бұл ... ... ... ... ... экономикадағы несиелік қатынастардың алғашқы формасы. Несиенің бұл
формасының басты мақсаты - тауарлардың өту процесін жеделдету, ... ... табу ... ... ... ... да және оны ... ретінде кәсіпкерлер мен
бизнеспен айналысатындар бола ... ... ... ... тауарды
сатып алушыда нақты ақшаның болмай қалуы барысында туындайды. ... ... ... ... ... алушының көрсетілген ... ... ... ... ... міндеттеме - вексель
қолданылады.
Коммерциялық несиенің банктік несиеден айырмашылғы төмендегідей:
- қарыз беруші рөлінде банктік мекемелер емес, яғни ... ... ... ... кез ... ... ... алады;
- коммерциялық несие тек қана тауар формасында беріледі;
- қарыз ... ... ... ... ... ... ... орташа құны сол кездегі банктік пайыз
мөлшерімен салыстырғанда төмен болады;
- қарыз беруші мен қарыз алушы арасындағы несиелік ... ... ... ... бұл несие үшін төленетін
ақы тауар ... ... ... ... - бұл ... ... қарыз сұраушыларға ақшалай
түрде берілетін несиені білдіреді.
Банктік несие - бұл ... ... ... несиелік
қатынастардың формасы болып табылады. ... ... ... несиелік
қатынастың құралына несиелік шарт немесе несиелік келісім жатады. Банктік
несиеде несие беруші: банк және арнайы ... ... ... ал қарыз
алушылар ретінде: кәсіпкерлікпен немесе бизнеспен ... ... ... сұранысы бар кез -келген занды ұйым болып табылады.
Мұндағы ... ... ... ... - бұл ... түрінде табыс алу.
Тұтыну несиесі - бұл жеке ... ... ... сатып алу үшін
және тұрмыстық қызметтерді өтеуге берілетін несиені білдіреді.
Тұтыну несиеснің, ... ... ... ... ... бағытталады. Тұтыну несиесі бөлшек саудамен тығыз ... ... ... ... ... сай несиенің көлемі өседі, сонымен
қатар, тауарды несиеге алу ... ... ... ... халықты
несиелеудің өсуі, сұраныстың төлем ... ... ... ... ... ... нарығын толтыру жағдайында пайда
болуда.
Тұтыну несиесінің ... әр ... ... әр ... ... Италия мен Жапонияда халықтың қарызының жалпы сомасы, ... ішкі ... ... ... ... мен ... - ... ал,
Ұлыбритания мен АҚШ-та 60%-ын құрайды екен[4]. Бұл елдердің тәжірибелерінде
тұтыну несиесін ен қымбат тауарларды: ... ... ... ... және ... ... алу барысында жиі пайдаланады. Бұл
елдердің тұтыну несиесінің ... көп ... ... ... ... Экономикалық мазмұны жағынан тұтыну несиесі банктік несиенің
бір ... ... оның ... ... тек жеке тұлғалармен тікелей
байланысты болып келеді. Сондықтан да несиенің бұл ... ... ... ... ... екі түрлі себебі бар: біріншісі,
субъективті, яғни бұл ... ... ең ... ... ... қол жеткізуге қолайлы жағдай жасаса; екіншісі, объективті,
яғни Кез келген қоғамның дамуының басты бір ... ... - ... ... ... десек, ендеше тұтыну несиесін қолдап аталған мәселені
шешуге ... ... ... көптеген елдердің экономикасында маңызды
рөл атқарады, сондықтан да, оны ... ... ... ... ... ... қажет. Мұндай реттеуді екі түрге бөледі: ... ... ... ... Берілу деңгейінде мемлекет тұтынушыларды
ынталандыруға тиіс.
Сондай-ақ ... ... жеке ... ... үй ... ... ... ұзақ мерзімді банктік сауда формасында да берілуі мүмкін.
Бүгінгі танда ... ... ... елімізде жеке қолданылмай келудің
себебі, отандық өнеркәсіп пен ауылшаруашылық өндірісінің ... ... ... ... сұранысы мен төлем қабілеттігінін өсуі ... ... ... ... кері ... ... ... несие - мемлекет және жергілікті билік ұйымдарының өздері
қарыз алушы немесе қарыз беруші ... ... ... ... ... ... қалыптасатын несиелік қатынастар жиынтығын
білдіреді.
Мемлекеттік несиенің негізгі формаларына: ... ... ... және орта ... ... міндеттемелер және басқа
да мемлекеттің бағалы қағаздары жатады. Бүгінгі таңда, мемлекет тарапынан
қысқа және орта мерзімді қазыналық ... ... ... ... ... ... міндеттемелердің шығарылу мерзімі: алты
ай, он екі ай және үш жыл ... ... Бұл ... ... ... ... ... болады себебі, қарыз беруші - заңды және ... ... ... бюджет есебінен ірі жобаларды ... ... ... ол, қарыз беруші ретінде несиелік қатынасқа ... ... да ... ... банктер және қаржыландырылатын заңды
тұлғалар ... ... - ... және ... ... қайтару, сондай-ақ,
пайыз төлеу шартында берумен байланысты болатын халықаралық ... ... ... ... қозғалысын білдіреді.
Мұнда қарыз берушілер мен алушылар ретінде: банктер, жеке тұлғалар,
кәсіпорындар мекемелер, халықаралық ұйымдар және ... ... ... ... ... ... ... ұйымдарға мүше болуы,
экономикалық реформаларды ... ... үшін ... қосымша қаржы
көздеріне қол жеткізді. Халықаралық несие көбіне банктік ... ... ... ... бүл ... жасалатын мәмілелер ... ... ие. ... да, ... банктік несие бойынша
төлейетін пайыз мөлшері 3-4 есе жоғары ... ... ... несие
қарыз беруші елдің валютасында немесе еркін ... ... ... - бұл ... ... (тұрғын үйді, өндіріс
ғимараттарын, жерді және т.с.с.) кепілге ала ... ұзақ ... ... ... ... ... ипотекалық банктер арқылы беріледі. Біздің
отандық банктеріміздің, тәжірибесінде ипотекалық несие беру ... ... дами ... ... ипотекалық несиелер ААҚ Центркредит банкімен өз
қызметін біріктірген «Тұрғын-үй ... ... ... ... бұл ... дами алмай отыру мәселелері де аз емес,
атап ... ... ... ... (өте ... тұрғын-үй
нарығынан басқа) болмауы, сонымен қатар, жердің өтімсіздігінен банктердің
оларды ... ... бас ... ... ... ... ... мен жаллы ипотекалық жүйенің қызмет етуінің кешігуі т.с.с[5].
Кәсіпорындарды және басқа да ұйымдарды өндірістік және ... ... ... ... ... ... ... қатаң
сақтау негізінде жүзеге асырылады. ... ... ... мәні ... ... ... ... төнірегіндегі объективті
экономикалық зандардың талаптары көзделеді.
Несиенің берілу процесі - бұл ... ... ... алып ... ... құбылыстарды білдіреді. Сондықтан да,
несиенің экономикалық ... ... ... ... ... ... ... анықтап білмейінше жеткіліксіз болып ... ... ... ... ... ... ... мақсаттылығы;
- несиенің мерзімділігі немесе қайтарымдылығы;
- несиенің ақылылығы;
- несиенің қамтамасыз етілуі;
- несиенің сый ақылылығы[6].
Несиелеудің соңғы қағидасы, шетелдік ... ... ... ... ... үшін жиі ... Мұндай жағдайда несие, сыйақы
ретінде ешқандай да қамтамасыз етілмеген түрде беріледі.
Несиенің мақсаттылығы несиелеудің басты ... ... ... ... ... ... ... қатар, бұл қағидасы, ссудамен байланысты болатын тәуекел
дәрежесінін, негізгі ... ... де ... ... ... - ... ... категория ретіндегі мәніне негізделетін несиенің,
ерекше бір белгісі. Бұл ... ... ... ... ... берген
қаражатының белгілі бір уақыт өткен соң ... ... ... ... ... ... ... туындайды.
Несиенің қайтарымдылық қағидасы оны экономикалық категория ретінде,
басқадай тауарлы-ақшалай қатынастардың ... ... ... ... ... болмайды. Сондықтан да
қайтарымдылық - бұл ... ... ... ... - ... тек қана ... қоймай, яғни оның
қатаң белгіленген мерзімде қайтарылуға тиістігін көздейді. Шаруашылықтың
нарықтық қатынастарға өтуіне байланысты ... бұл ... ... ... ... осы ... қатаң түрде сақталуына, ұдайы
өндірістің ақшалай қаражаттармен қамтамасыз етілуі тәуелді. ... ... ... ... банктердің өтімділігін қамтамасыз етеді.
Олардың жұмысын ... ... ... ... ... ... салынуына мүмкіндік береді. Үшіншіден, ... ... ... ... бұл ... ... ... банктен жаңа
несие алуына жеңілдіктер береді.
Несиенің мерзімділігі ссуданың берілу жағдайын сипаттайтын ... Ол ... банк пен ... арасында жасалатын несиелік келісім
шарт құжатында көрсетіледі. Егер де келісілген уақыт өтіп кетіп ... ... ол ... ... ссудалардың қатарына жатқызылады.
Бұл сатысында банк клиенттің ... ... ... ... үшін жоғарғы
жағдайда пайыз төлеп қайтаруын талап ете алады, Уақыты өтіп ... ... ... ... ... ... банк ... тұрақты және оның
зиян шегу ықтималдығы біршама төмен болып келеді.
Несиенің ақылылығы - бұл қарыз ... ... ... ... қайтару барысында бастапқы сомадан өсіп кайтарылатындығын
білдіреді. Іс жүзінде ақылылық бұл ... ... үшін ... ... ... ... ... ссуданы пайдаланғаны үшік төлейтін
пайызын - несиенің бағасы деп атайды. Еркін реттелетін ... ... ... үшін пайыз мөлшері несиеге деген сұраныс пен ... ... ... да ... ... ... үшін пайыз мөлшері экономикалық
заңдылықтарға сай яғни банктің қызметінің экономикалық негізін жоғалтып
алмайтындай, ең ... ... емес және сол ... ... ... ... зиян ... жоғары мөлшерде емес, бірқалыпты
жағдайда қалыптасуға тиісті. «Бұл екі жағдай, ... ... ... ... ... шекарасын құрайды.
Қазіргі банктердің несие үшін пайыз мөлшерін белгілеудегі ескеретін
басты факторларына мыналар жатқызуға ... ... ... ... ... ... (мүдделендіру) бойынша белгіленетін пайыздың базалық мелшері;
- банкаралық ... ... ... ... ... өз ... депозиттік шоттар бойынша төлейтін ... ... ... ... ... ... (қаншалықты сырттан
тартылған қаражаттар үлесі ... ... ... ... ... қымбат
болуға тиіс);
- несиеге деген сұраныс (сұраныс аз ... ... ... ... болады);
- несиенің сұралатын мерзімі мен түрі, нақтырақ айтсақ, банк үшін оның
қамтамасыз етілуіне байланысты тәуекел дәрежесі;
- еліміздегі ақша айналысының ... ... ... ... ... несие үшін төленетін ақы да ... ... ... ... ... банкте ақшаның құнсыздануынан өз ресурсын жоғалту тәуекелі
артады).
Сонымен қатар, пайыз ... ... және ... ... ... ... да өсер етеді. Бұл қатардағы ... ... ... ... ... ... Шын ... және жеке тұлғалардан тартатын несиелік ресурстар қаншалықты ... ... ... ... жоғары келеді.
Несиелеудің келесі бір қағидасы, берілетін несиелердің материалдық
жағынан қамтамасыз етілуі. Бұл ... ... ... негізінен несиенің
экономикалық категория ретінде шығуымен бірге келеді. Бірақ та, ... ... бұл ... ... ... ... десе болады.
80-ші жылдардың аяғына дейін КСРО-да несиені материалдық жағынан
қамтамасыз етілуі тек қана ... ... ... ... келді. Бұл әрине кезіндегі экономикамыздағы ... ... ... сай ... банк ... ... өндіріске монополияның араласуымен ... ... ... ... ... ... көрінгісіз, себебі қамтамасыз етілген
бағалылықтардың иесі мемлекет болғандықтанда, несиенің қамтамасыз ... ... тек ... ... ғана ... Ал, ... ... қамтамасыз етілуі формасы ретінде: кепіл ... ... ... қолданылуда.
Кепілге берілетін ссуда - бұл ... ... ... ... несие болып табылады. Бірақ та ... ... ... ... ... қалып, оның пайдалануында болады.
Экономикасы дамыған елдерде, қарыз алушынын, жағдайы ... ... ... несие қамтамасыз етусіз беріледі.
Кепіл несиені қамтамасыз етудің ен, тұрақты формасы ... ... ... ... кепілдің құнын анықтау барысында несие
мөлшері мен пайыз мөлшерінің қосылғандағы сомасын, сондай-ақ ... ... және оны ... ... үшін ... уақытты дұрыс анықтай білу
қажет; екіншіден, кепіл туралы келісім-шарт жасаған кезде, ... ... ... ... ... ... ... тұрақты және
заңды қорғалуын қамтамасыз ету қажет; үшіншіден, ... ... ... ... иелігінде болатын кепілдің тұрған жерін, жағдайын
және құндылығын бақылап отыру кажет. Бұл айтылған жағдайлар ... ... да, ... ... ... Кейбір активтерді анықтауда қарыз
алушылар алдында нақты мәселелер тұрады. Сондықтан да, ... ... ... ... болуы шартты:
Біріншіден, кепілге несие беру туралы шешім қабылданғанға дейін жеңіл
бағаланатын және қайта бағаланатын болуға тиіс.
Екіншіден, кепілге алынатын мүліктің нарықтағы ... ... ... ... қажет.
Үшіншіден, кепілдің өтімділік дәрежесін есепке алу өте ... ... ... ... зат көп уақыт өтпей нақты ақшаға айналуға
тиісті.
Төртіншіден, кепіл ... ... ... ... ... ... тозу жақтарын ескеру қажет. Өйткені, кейбір
активтер басқаларына қарағанда өзінің бастапқы құнын тезірек жоғалтады.
Кепілдеме - ... ... ... бас ... ... ... ... қарызды өтеймін деген жазбаша міндеттемесін береді.[7]
Бұл жағдайда кепілдеменің заңдылығы туралы қарыз берушіге ... ... ... ... ... берушінің құқығы туралы сұрақтың
маңыздылығын ескеру қажет. Кепілдемені ссуданың ... ету ... ... ... ... ... алдын ала бағалап
білуді талап етеді.
Кепілдеме - бұл күрделі ... ... ... ... ... ол ... ... немесе қамтамасыз етілмеген болып
келеді.
Екіншіден, ол ... ... ... ... ... кепілдеме
бойынша, кепілдеме беруші бір қарыз алушының барлық қарызын бір ... ... ... ... ... ... ... етілмеген болып келеді. Шектеулі кепілдеме, бұл нақты бір қарыз
алушының ссудаға ... ... ... ... ... ... мұндай түрлері біздің елімізде дами алған жоқ.
Үшіншіден, жеке немесе корпоративтік кепілдемелер. Жеке ... ... ... ... ... ... кепілдемелері басқа бір корпорациялардан алған ссудаларын
қамтамасыз етуде жиі пайдаланылады. Бұл ... ... ... тәжірибесінде кеңінен қолданылғанымен де, біздегі корпорациялардың
беретін кепілдемелеріне банктер әлі де ... ... ... ... сенімсіздік танытуда.
Берілетін несиелерді қамтамасыз етудің келесі жолы - бұл сақтандыру.
Бұл ... ... де, оның ... ... ... Оған нақты мысал ретінде, несие ... ... ... ... ... кейде өздері де, тұрақсыз қарыз алушының
несиесін қайтарудың орнына, керісінше олардың қаржылық ... да ... ... ... ... ... ... жүйесінің даму кезеңдері
Революцияға дейінгі дамуы (1917 жылға дейін). Қазақстанның экономикасы
Ресейдің ... бір ... ... әр ... ... ... ... бір жағынан, Ресейдің және әлем нарығының тауар
айналысына, екінші жағынан, темір жолдарын салу жұмыстарын жедел ... ... ... ... ... ... жолдарды жүргізу арқылы
Қазақстанның ауыл шаруашылық өнімдері мен шикізаттары (ет, тері, жүн т.б.)
сыртқа ... ... ... ... ... түрде енуі, нәтижесінде
Ресейлік орталық-өнеркәсіптік аудандарымен өзара ... ... әрі ... ... ... енгізілу мерзімі XIX ғасырдың аяқ кезін
қамтиды. ... ... ... көп ... экономикасында
несиенің әр түрлі формалары дамыған. Қазақстанның несиелік жүйесі негізінен
Ресей империясының, несиелік жүйесінің бір ... ... ... ... ... ... ... филиалдарынан, өзара
несие беру қоғамдарынан, қалалық ... ... ... ... ... ұсақ несие мекемелерінен және жинақ кассаларынан тұрды.
Ресейдің ... ... 1860 жылы өз ... бастап, барлық несие
жүйесіндегі - Орталық банк болып ... және оның ... ... ... ... ... ... Ресейдің мемлекеттік банкі
барлық акционерлік, коммерциялық банктердің есеп-ссудалық операцияларының
үштен бір бөлігіне жуығын, салымдар мен ... ... ... ... ... ... бөлімшелері Қазақстан территориясында ірі сауда-
өнеркәсіп қызметтерінің орталығы болып саналатын Оралда (1876 ... (1881 ж.), ... (1887 ж.), ... (1895 ж.) және ... ... Алматы) (1912 ж.) ашылып жұмыс жасады.
Мемлекеттік банк бөлімшелері болмаған аудандарда, ... ... ... ... ... жүктелді. Қазына иелері
тікелей қазыналық палаталарға, солар арқылы мемлекеттік қазына иелеріне
бағынышты ... ... ... ... ... ... ... түсті, мысалға: жіберілген вексельдер бойынша комиссиялық және есептік
төлемдерді алу; жәй және шартты ағымдық ... ашу; ... ... сатып алу және оларды сақтау; өмірлік ... ... ... және т.б. ... ... ... аумағында үш қазыналық палаталарға:
Омбы, Орынбор және Түркістан палаталарына бағынды.
XIX ғасырдың аяғы мен XX ... ... ең ... Қазақстандағы
банктер - бұл мемлекеттік банктер ... және олар ... ... ... ... есепке алу;
- тауарларды кепілге ала отырып, ссуда беру;
- тауар құжаттарын кепілге ала отырып, ссуда ... ауыл ... ... ... ... қағаздарды кепілдікке ала ... ... ... қайта есеп жүргізу;
-вексельдер үшін арнайы шоттар ашу;
- бағалы қағаздарға арнайы шоттар ашу;
- ұсақ несие мекемелеріне ссуда ... ... ... ... айналысу;
- меншікті бағалы қағаздар шығару;
- салымдық және ағымдағы шоттар ашу[8].
Қалалық қоғамдық банктер. Қалалык қоғамдық банктердің өзара несие беру
қоғамдары ... ... ... өсуі және ... ... банк иелігіне деген сұранысынан туындады. Қалалық
қоғамдық ... ... ... беру ... ... ... құрылымына байланысты қалыптасты.
Осындай банктердің бірі болып ең алғаш 40 мың сандық жарғылық капиталы
бар 1871 жылы ... ... ... ... ... Оның ... ... қабылдау; вексельді есепке алу; бағалы қағаздар,
тауарлар, бағалы заттар және жылжымайтын мүліктерді ... ала ... беру ... ... ... клиенттер қатарының: 78,6%-
саудагерлермен мен өнеркәсіпшілер, 25,1%- үй иеленушілер, сол ... ... ... ... ... тиді.[9]
Ұсақ несие беру мекемелері және жинақ кассалары. Қазақ ауылдарының
капиталистік қатынастарға өтуі ... ... ... ... және
ауыл буржуазиялары үшін ұсақ несие беру ... тағы бір ... ... ... ... кооперациялардың Қазақстан аумағындағы даму тарихын екі
кезеңге бөліп ... ... ... XIX ... соңы мен 1909 ... ... материалдық базаның
жеткіліксіздігінен несиелік кооперациялар баяу дамыды.
Екінші кезең: 1909 жылы басталған өнеркәсіптік өрлеумен байланысты
несиелік кооперациялар қатары жылдам ... ... ... ... ... ... ... кеңінен
дамыды және олардың құрамы таза қазақтардан құралды. Несиелік кооперация
негізінен шаруа шаруашылығынан, ауыл ... ... ... ... кооперативтердің капиталы айналым қаражаттарынан (негізгі,
қосымша, арнайы ... ... және ... құралды.
Жинақ кассаларына жинақталган едәуір ақша қаражаттарды мемлекеттік
облигацияларға және ... ... сол ... ... ... ... патшалық өкіметпен бақылаусыз жағдайларда
ауыстыра отырып:
Бірінші кезең: XIX ғ. соңы мен 1909 ж. ... ... ... ... ... баяу дамыды.
Екінші кезең: 1909 ж. басталған өнеркәсіптік өрлеумен байланысты
несиелік кооперациялар қатары жылдам ... ... ... жылы ... ... кейін, банк ісінде мемлекеттік
монополиялық ұйымдастыру қағидалары жүзеге ... ... ... ... ... ... және ... банктерді ұлтшылдандыру
нәтижесінде мемлекетке тиесілі салалық және аумақтық банктер етіп ... ... ... тағы бір ... ... ретінде мемлекеттік еңбек
жинақ кассалары қызмет етті. Мемлекеттік банктермен бірқатар ... ... ... мемлекеттік емес несиелік ... және жеке ... ... оның ішінде шетел капиталының
қатысуымен құрылған мемлекеттік-капиталистік банктер қатары жұмыс істеді.
1922 жылы несиелік және сауда-жинақ серіктестіктері және ... ... ... ... ... мақсатында кызмет көрсетті. 1924
жылы ауыл шаруашылық кооперацияларына несиелік операцияларды жүзеге асыру
барысында ... ... ... беру және ... ... ... ... рүқсат беріледі.
1922 жылдан бастап, жеке сауда өнеркәсіпті несиелеуге арналған ... беру ... сол ... ... ... ... ... және шетелдік капиталдың қатынасуымен Ресейдің
коммерциялық банкі құрылды.
Экономикалық социалистік секторларының кеңінен етек алуы ... және жеке ... ... өз ... жоғалтып, кызметін
тоқтатуға мәжбүр болды. ... ... ... ... ... кооперацияларды қажетсіз деп санағандықтан да, олар
1931 жылы жойылды. ... ... және ... жеке ... ... өзара несие беру ... ... ... ... ... ... ... жылдары құрылған мемлекеттік
салалық банктерге: Өнеркәсіп банкісіне, ... ... ... ауыл ... ... ауысты[10].
1930-1932 жылы КСРО-ғы жүргізілген несиелік реформа нәтижесінде ... ... ... ... ... ұйымдастырылды. Сонымен, күрделі
капитал жұмсалымдарын қаржыландыру мақсатында төрт мамандандырылған банктер
құрылды. ... және ... ... ... құрылысты
қаржыландыру банкі, 1959 жылы «құрылыс банкі» болып құрылды.
Көптеген несиелік серіктестермен республикалық ауыл ... ... ... ... шаруашылық банкі» 1959 жылы қысқарып,
оның қызметі Мемлекеттік және Құрылыс банктері арасында ... ... ... құрылысты қаржыландырудың банкі (Всекобанк) 1936 ж.
жойылып, оның ... мен ... 1959 жылы ... ... ... Коммуналдық және тұрғын-үй құрылысын қаржыландыру ... 1959 жылы ... оның ... де ... ... ... банк арасында бөлінді.
Бір банкте ақша айналысының шоғырлану қағидасы ... әр ... ... ... тек қана бір ... ... есеп-айырысу немесе ағымдық
шотын ашуга тиісті болды. Демек, олар, осы банкте өз қаражаттарын ... ... ... және ... ақшалар алды, сол сияқты барлық қолма-
қолсыз ақша арқылы есеп ... ... ... ... осы ... ... Қазақстандағы банктік жүйенің,
қалыптасуы мен даму ерекшеліктері. ... ... рет ... ... ... жж. ... өтті. Банктік реформа нәтижесінде КСРО-ның Мемлекеттік банкі
және Құрылыс банктерінің мекемелері негізінде: Өнеркәсіп ... ... ... және ... ... ... құрылды. Сол сияқты,
кезінде КСРО-ның Мемлекеттік банкі құрамында келген ... ... ... ... ... сауда банкі негізінде Сыртқы экономикалық
банкі құрылды. Сол уақыттан бастап ... банк ... ... ... және несиелік есеп айырысу қызметін көрсетуді тоқтатты.
Сөйтіп, ол, еліміздің, Орталық банкісіне айналды.
КСРО-ның Өнеркәсіп ... ... ... ... жүргізу,
негізгі қызметі ретінде несиелеу ... ... ... капитал
жұмсалымын қаржыландыру мен несиелеу, сондай-ақ ... ... пен ... ... ... жүйесінде есеп айырысу
жұмыстарын ұйымдастыру қызметтері бекітіліп берілді. Сонымен қатар, ... осы ... ... ... мен ... ... ... және басқа да шоттарын жүргізді. Осындай несиелік есеп
айырысу қызметтерінің ... ауыл ... ... ... ... ... аумақтағы және сауда ... мен ... ... үй ... ... халыққа қызмет
көрсетуге бағытталган - Жинақ банкі қызмет көрсетті. Сыртқы экономикалық
банкі экспорттық және ... ... ... есеп ... банктер құрылымы әкімшілік-аумақтық қағидаға сәйкес
құрылды. Республикалық банктер одақтың ... және ... ... ... ... немесе қала деңгейінде бұл
банктер өздерінің мекемелерін ... Әр ... ... ... әр ... ... тиісті клиенттерге ғана қызметкөрсетті. Жинақ
банкісінің мекемелері аудандармен қоса ұжымшар және ... ... ... ... басқа мамандандырылған банктердің төменгі
буындары, мамандандырылуына қарамай-ақ, сол ... ... ... ... көрсетті. Шындап келгенде, мамандандыру тек банктің жоғарғы
басқару деңгейінде ... ал ... ... мекемелер әмбебап
мекемелерге айналған болатын. Мамандандырылған банктер санына ... төрт ... ... ... Бұл банк ... әр ... болып
келуі несиелік ресурстарды құрауға байланысты бірқатар мәселелерді тудырды.
Банктен банкке өзара аймақ ... есеп ... ... арқылы құйылатын
қаражаттардың бақылаусыздығынан одан әрі жандана ... Әр банк ... ... ... жасауы үшін, оларға Мемлекеттік банкте ашылатын
корреспонденттік шоттар бойынша, банкаралық есеп айырысуға өту қажет болды.
Мемлекеттің ... ... ... ... ... банктер сияқты, әр банктің белгілі бір салаларда
(өнеркәсіп, құрылыс, ауыл ... ... ... ... ... Олар өз ... өте ... пайызбен қаржыландырып және
несиелеп отырды, яғни, мұнда бұл кәсіпорындардың ... ... ... алынбады. Мұндай банктердің активтерінде мемлекеттік
зиян ... ... ... ... ... ... яғни ... қатары арта түсті.
Жалпы банктерді мамандандыру идеясы, банк жүйесінін, ... ... ол ... ... және ... ... ... енгізе алған жоқ. Сонымен қатар, Мемлекеттік банктің
ролі біршама төмендеп, ол мамандандырылған ... ... ... ете ... ... банк ... ... үлгілерінде қалыптасқан екі
деңгейдегі банктік жүйенің жүзеге асыруға ғана қол ... ... ... ... ... ... ... кемшіліктері
болды:
- вексель айналысының болмауы;
- кәсіпорындардың қарыздарын кешіруі, ... ауыл ... ... ... ... артық несиелеу операцияларының
байқалуы;
- банк мамандырылуынын, жойылуы;
- кәсіпорындарындағы басқа да несие көздерінің ... ... орын ... ... мөлшерлемесінің төменгі деңгейде болуы;
- экономиканық әр саласының қызметіне қойылатын (несие ... ... ... ... ... ... және ... ақшалардың басып
шығарылуы.
1987 жылғы банктік ... ... ... ... ... ие ... қала ... тек қана бұл жерде үш банктің монополиясын
бірнеше банктер монополиялары ауыстырды.
1987 жылғы банк жүйесін қайта ... оң ... ... ... ... атап ... ... бұрынғы меншік формасында, яғни ... ... ... ... ... толық сақталып монополистердің саны өсті;
- реформа жаңа экономикалық механизмдер жоқтығына қарамай-ақ
жүргізілді;
- ... ... ... ... ... ... ... мәні болмады;
- клиенттер арасында несиелік ресурстарды бөлу тігінен жалғаса ... ақша ... және ... ... ... ... ... банк аппаратын ұстауға жұмсалатын шығындар артып кетті;
-ағымдық және саудалық шоттарды бөлу барысында «банктік ... ... ... ... несиені қайтарудың басты ... ... ... қызметтері жайлы қозғалыс болмады.
Оң жақтары ретінде, ... ... ақша ... ... ... ... банк қызметінің мамандандыруын қысқартты десе болады.
Сонымен 70 жыл бойы КСРО-ның банктік ... оның ... ... ... ... мен ... ... әдістері
кеңірек орын алады. Сол уақыттардан қалыптасып ... ... ... ... ... нарықтық қатынастарға сәйкес келмеді.
Социалистік эксперимент жүргізуі барысында ... бойы ... ... ... мен ... нарығының құралдары жойылып
кеткен болатын. Сөйтіп, утопиялық, ... ... ... жүйе ... ... ... банк ... несиелік жүйені
өзіне бағындырып және бесекелестік элементтерін өзі реттеп ... ... ... ... ... коммерциялық банктер,
кооперативтік және жеке банктер қатары жұмыс істеді. Сол жылы ... ... ... - Интеринвестбанк, Крамдсбанк және т.б.
болатын.
1990 жылы Қазақстан Республикасы өз ... ... ... ... ... сай келетін, өзінің меншікті банк
жүйесін құруға бетбұрыс ... жылы ... ... қабылданған «ҚазКРО-ы банктер және банктік
қызмет туралы» алғашқы қабылданған заңы Қазақстанда ... ... ... ... ... ... өту жағдайында және экономикалық дағдарысты жоюда
ҚР банк жүйесіне макроэкономикалық тұрақтылыққа қол жеткізуде маңызды рөл
атқарады.
Қазіргі уақытта ... екі ... банк ... қызмет етуге
жасалған талдау, олардың көрсетіп отырғандай кемшіліктердің басым бөлігі
банктер қызметін реттейтін нормативтік ... ... ... ... оның іске ... іс жүзінде бақылау жасау механизмдеріндегі
кемшіліктерімен сипатталады. Қазір жұмыс ... ... ... банктік
жүйенің қалыптасу үрдісін үш кезеңге бөледі.
Бірінші кезең. 1988 - 1991 жылдары (КСРО-ның тұсында) - мемлекеттік
салалық ... ... ... бір ... ... ... тиісті бөлімшелеріне беруі арқылы қайта түрлендіру; алғашқы
коммерциялық банктер қатарын құру; КСРО Мемлекеттік банкіне орталық ... ... ... ... ... ... ... кезеңі.
Екінші кезең. 1992 жылдың аяғы 1993 жылдары - рубль аймағында бола
отырып, ҚР Ұлттық ... ... ... ... ... ... кірісуі, коммерциялық банктердің экстенсивті (сандық) түрде
қалыптасуы және ... ... ... ... ... ... кезең. 1993 жылдың қараша айынан осы уақытқа дейінгі, яғни
айналысқа Ұлттық валютаның еңгізілуіне ... ... ... ... аясының қызмет етуіне толық ... ... ... ... ... ... классикалық қағидаларын енгізумен,
банктердің ... ... ... ... ... білдіреді.
1995 жылғы банктік реформалауға дейінгі жұмыс жасаған банктік жүйенің
басты кемшіліктеріне ... ... ... а) ... банк - ... қызметіне байланысты:
- мемлекеттін, қаржы саясатын жүргізу барысындағы Ұлттық банк пен
Қаржы министрлігі қызметтерінің жеткіліксіз шоғырлануы;
- ... ... ... толық қолдау механизмінің
жеткіліксіздігі;
- екінші деңгейдегі банктер қызметін қадағалау жөне реттеу жүйесінің
баяу құрылуы;
- ... ... және ... ... ... ... макроэкономикалық процестерді жедел түрде талдау, оларды болжау
және ... ... ... ... ... осы уақытқа дейін пайдаланылып келген Ұлттық банк пен екінші
деңгейдегі банктердің бухгалтерлік есеп ... ... ... ... ... талаптарына сай келмеуі;
- Ұлттық банк ... ... ... ... кету ... жоғарылығы;
ә) Екінші деңгейдегі банктерге байланысты:
- Ұлттық банктер тарапынан ... ... ... ... мен банк ... ... ... бұзған
банктердің нарықта қызмет ете беруі;
- қаржы ресурстарын ... іс ... ... шаруашылық субъектілерін несиелеу барысында жобаларды бағалау
деңгейінің және банк үшін ... беру ... ... ... сондай-ақ несиенің қайтарылуына жасалатын ... ... ... орта жене ұзақ мерзімде ірі жобаларды дербес түрде қаржыландыруды
іске ... ... ... ... ... ... ... қаржы құралдарын және технологияларды пайдаланып,
игерудің баяулығы;
- банк ... ... ... ... ... ... ... қатар, қаржы нарығының дамуындағы төлем жүйелерінің ... ... ... орын ... банк секторын реформалау бағдарламасын іске ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік даму банкі - бұл банк экономиканың маңызды саларында
тиімді инвестициялық жобаларды ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... ... ... табылады.
2. Экспортты-импорттық банк (Эксимбанк) - бүл Қазақстан бүгін дәстүрлі
емес, даму және ... ... ... ... ... ... несиелер мен инвестицияларға сақтандыру және кепілдеме беру үшін
Әлем банктен бөлініп шыққан банк ... ... ... ... ... - бұл тұрғын-үй құрылысын коммерциялық
құрылысшылар ... ... ... үшін ... ... ... ... несиелеу жүйесін құру мақсатында құрылған банкті
білдіреді.
4. Медетші банк ... - бүл ... ... ықпалымен
«Проблемалық кәсіпорындар үшін госпиталь» ретінде құрылған банк.
Бұл банктердің барлығы бірдей бюджет қаражаты есебінен ... олар үшін ... ... ... ... ... айналды.
Сондықтан да, бұл банктердің қазіргі ... ... даму ... ... Тұрғын-үй құрылыс банкі Центркредитбанкпен қосылып
жұмыс ... Ал ... ... қазіргі күні Медетші қор етіп қайта
түрлендіріліп, өз қызметін одан әрі ... жылы ... ... ... ... ... ... банк болып қайта түрлендірілді. Сонымен бірге, Құрылыс өнеркәсіп
банкісі - акционерлік-коммерциялық банк Туранбанк, ... ... ... банк ... ... ... экономикалық
банкі - акционерлік-коммерциялық банк Әлембанк, Жинақ банкі - акционерлік-
коммерциялық банк Жинақ банкісі болып қайта құрылды.
1993 жылы осы ... ... ... ... банк ... қайта
түрлендіріліп, Жинақ банкі - Халықтық банк болып ... ... ие ... ... ... ... ... нарықтық экономика талаптарына
сай пайда болуы, өз кезегінде, банктік жүйенің екі деңгейлік құрылымын
білдірді.
2. ... ... ... жеке ... ... беруді ұйымдастыру
2.1 “Тұран Әлем Банк” АҚ – ның жеке тұлғаларға несиелердің берілу тәртібі
мен саясаты
«Тұран Әлем Банкі» АҚ 1997 жылы 15 ... ... Банк ... Әлем Банкі») АБ-мен «Туран Банк» («Тұран Банкі») КАБ-нің
қосылуы нәтижесінде құрылды.
«Қазақстанның Әлем ... АБ 1990 жылы ... ... ... ... ... және бірнеше
жылдар бойы Қазақстан Республикасы Үкіметінің мемлекеттік кепілімен шетел
инвестицияларын тарту жөніндегі агенті болып ... 1994 ... ... ... ... АБ ... ... операцияларды жүргізетін бірден бір
жалғыз банк болды және Қазақстанның алдыңғы қатарлы ... ... ... Ол SWIFT және REUTERS ... банк ... қосылған
тұңғыш банк, VISA ... және Master Card ... ... ... ... ... ... КАБ тарихы республика аумағында
1925 жылы КСРО Промстройбанкінің бөлімшесі ашылған ... ... ... экономиканың индустрия секторының ... ... ... ... ... - банк ... қаржыландырып,
Қазақстанның ең ірі кәсіпорындарына қызмет көрсетті.
«Қазақстанның Әлем Банкі» АБ мен «Туран ... ... осы ... акциялар пакетінің иесі болып табылатын Қазақстан ... ... ... ... Ұлттық Банк Басқармасының
шешімінің негізінде қосылған. Қосылу туралы шешімнің қабылдануы 1996 жылдың
соңында бірқатар ... ... ... ... ... ... кезде екі банктің де Қазақстан экономикасы үшін үлкен
маңыздылығымен байланысты. Ол КСРО-ның құлауынан ... орын ... ... ... ... ... банк 100% ... Үкімет иеленетін, жабық түрдегі акционерлік қоғам ретінде құрылды.
Қалпына келтіруші банк- алдыңғы банктердің 61,9 млн. $ ... ... өз ... ... 1998 ... ... ... «Тұран Әлем Банкі» АҚ
жабық аукционда толығымен жекешелендіріліп, онда банктің 100% ... жеке ... ... ... ... ... ... Әлем Банкі» банкі Қазақстан Республикасындағы 2-ші дәрежелі банк
болып табылады және Қазақстан Республикасының банк жүйесінің екінші сатысын
құрайды.
«Тұран Әлем ... ... ... ... ... ... елдердің банктерімен қатынастарда, халықаралық банктерде және басқа
да қаржы-несие ұйымдарында клиенттің ... ... Әлем ... өз ... ... ... ... Банкінің
басшылығымен құрады. Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 11 шілдедегі
«Қазақстан Республикасының кейбір заң ... банк ... ... ... мен ... енгізу туралы» №154-1 Заңы банктің
қызметін ... ... ... ... ... ... ... жүргізу лицензиясының күшін жойғаннан кейін Ұлттық Банк сотқа
жүгінеді деп белгілеген[11].«Тұран Әлем Банк» ХҚЕС-ке сай қаржылық ... ... ... Ernst & Young ... ... ... бойынша «Тұран Әлем ... ... ... ... жж. таза ... ... өсіп, 39,000 млн тенге құрады. Бұл табыстардың ... ... ... ... табыстар құрды.
Банктің құрылғанына аз уақыт болса да, осы уақыт ішінде «Тұран ... ... ... ... клиенттерге барынша жақын болып келетін,
кассалық-есеп ... ... ... ... қолға алып, орасан
жетістіктерге қол жеткізді, банкті бүкіл республика таныған. ... ... ... дамыту масштабы бойынша «Тұран Әлем Банкі» республиканың
алдыңғы ... бес ... ... ... ... ... Әлем Банкінің» жарғылық қоры 1 млрд. 300 ... (643 ... ... ... ... клиенттері 200-ден 350 000
адамға көбейді. ... Әлем ... ... ... банк жүйесінде
айтарлықтай жағдайды иеленіп, елдің ең ірі ... ... ... ... желтоқсанында астаналық «Ақмола-банк» «Тұран Әлем Банкінің» құрамына
кірді. «Тұран Әлем Банкі» жыл сайын жетістіктерге қол ... ... ... 1 ... ... 5 филиалы, 50 кассалық-есеп айырысу
бөлімшелері мен 107 қолма-қол шетел валюталарын айырбастау пунктері ... ... ... оның 27 ... 22 филиалы, 196 КЕБ бар. Банк жыл сайын
әлемнің «үлкен бестігіне» кіретін ... ... ... ... ... ... тексерулер жүргізеді. 2005 жылы KPMG халықаралық
аудиторлық компаниясы банктің қызметіне ерекше баға берді, ал 2006 ... ... Deloitte & Touche ... ... ... «Тұран
Әлем Банкінің» бухгалтерлік есептері мен есеп беру ... ... ... Бұл ... ... ... тағы бір ... Осылайша, 2006 жылы банк халықаралық стандарттарға өтудің барлық
көрсеткіштерін орындады. ... Әлем ... ... ... яғни
тұтынушылар салымдарынан тұратын кең ресурстық ... ... ... ... ... несиелеу жүйесі жоқ жерлерде.Соңғы кездері
инвесторлар қаражаттарын жоғарғы кластағы активтер ... ... ... ... ... өсуі ... банк ... тарту
қызметі айтарлықтай жеңілдетілді. Бірақ осыларға қарамастан «Тұран Әлем
Банктің» «клиент депозиттері» деген ... ... ... ... екі жылдың ішінде бөлінбеген пайда арқасында өзінің базалық
капиталын екі есе ... ... ... ... - ... рейтингтері келесідей бөлінеді:
-ағымдағы рейтингтер;
-Қазақстан Республикасының тәуелсіз рейтингтері.
Ағымдағы рейтингтер мәліметтерін 1 кестеде, ал несиелік рейтинг-терді
иемдену ... 2 ... ... 1
ҚР «Тұран Әлем Банкінің» ағымдағы рейтингтері
|Контрагенттің несиелік рейтингі ... ... ... ... |BВ-/В ... ... ... ... |ВВ- ... | ... ... көзі “ТұранӘлемБанк” АҚ жылдық есебі 2006 ж.
Кесте 2
ҚР «Тұран Әлем Банкінің» несиелік рейтингтерді ... ... ... ... ж. |В+/В ... ж. |В+/С ... ж |В/C ... ... көзі ... АҚ жылдық есебі 2006 ж.
Қазақстан Республикасы өзінің жекеше рейтинг жүйесіне ие, және ... ... ... ... 3 ... ... ... валютада ... ... ... ... ... /А-3 ... ... көзі ... АҚ жылдық есебі 2006 ж
Рейтингке әсер ететін негізгі факторлар:
Позитивті факторлар:
-банктің корпоративті және жеке ... ... ... ... ... ... үдемелі табыс көрсеткіштердің деңгейі;
-бақылау және тәуекел-менеджмент жүйелерін дұрыс ұйымдастыру.
Негативті факторлар:
-күрделі экономикалық жағдайларда несие ... ... ... ... ... ... ... жеткіліксіз мөлшері;
-банктің қызметі мен ... ... ... туындайтын
тәуекелдер.
Қазақстан Республикасының АҚ «Тұран Әлем Банкінің» ... ... және жеке ... ... ... көрсеткіштерді және оның
негізгі қызметі бойынша ... ... ... ... ... жоғары дәрежесі банк капиталына үлкен қысым жасап,
рейтингке кері ... ... ... Қазақстан Республикасының
экономикалық және банк ... ... ... ... жол ... ... ... банктер сияқты «Тұран Әлем Банктің» тез өсу
әсерінен ол экономикалық ... өте ... ... ... ... ... дұрыс анықтау және қайтарылмайтын несиелердің
төмен деңгейі бұл тәуекелді едәуір төмендетеді.Ашылған ... ... ... ... ... ... Қазақстан банктердің ішінде жетекші
орында. Сонымен қатар банк табыстардың құрамында ... ... ... ... едәуір артты, бұл төтенше табыстардың және салық
жеңілдіктердің жойылуымен ... ... ... несие
көлемінің өсуі және тауар мен қызметтің ... ... ... ... Әлем Банк » ... универсалды банктердің бірі болып, нарықта
банк қызметтерімен қатар қаржылық қызметттерді көрсетеді. «Тұран Әлем ... ... ... мен ... ... жеке ... несиелеу
нарығында жетекші орын алатын «Халық банкке» негізгі ... ... ... ... Әлем ... ... бірінші дәрежелі ресурстармен
қамтымасыз етеді.2003 жылдан бастап «Тұран Әлем ... ... ... ... ... ... ... салымдардың үдемелі
өсуінен кеңейеді.Шетел инвесторлардың қатысуы банк саясатына оң ... ... ... ... ... ... және ... FMO грантымен қаржыландырылған RZB ... ... ... ... ... бағдарламасы 2005 жылы бітіп,
«Тұран Әлем Банк» ... және ... ... ... берді. Бұл
жаңартулар алғашында банктің неселеу, маркетинг және халыққа қызмет көрсету
сияқты бағыттар ... ... ... ... келісімшарт шеңберінде 2001 жылы «Тұран Әлем ... ... RZB және ... екі өкілдері қосылды. Және банк
шетел инвесторлардың ... ... ... ішкі ... пен
бақылау, саудалық және жобалық қаржыландыру бойынша жұмыс жүргізуде.
2006 жылы клиенттерге берілген қарыздар мөлшері 2004 жылға ... есе ... және оның ... ... ... ... ... Несиелеу
көлемінің қарқынды өсу дәрежесі мемлекеттегі қалыпты экономикалық жағдайды
көрсетеді. Бірақ, «Тұран Әлем Банктің» несие көлемдерінің ... ... ... және ... ... ... болғандықтан банк
активтерінің нашарлауына әкелуі мүмкін.
Қарыз алушыға байланысты несие формасының 4 формасы бар; Мемлекеттік
несие- бұл ... ... ... ... ... несие. Шаруашылық
несие- бұл несиелік қатынас жабдықтаушы түрде бола алады, яғни сатып алушы
тауарды алған ... ... ... ... ... қана емес) өтейді.
Қазіргі шаруашылықта бір біріне ... қана ... ... ... ... ... түрде беретін несие - коммерциялық несие, ал банктік түрде
несие - ақшалай ... ... ... несие түрі. Әр жеке тұлға алатын несие. Халық аралық
тұтыну несие түрі. Әр жеке тұлға алатын несие.
Банктік несие, коммерциялық ... ... ... ... ... ... ... еңбекке жарамды өздерінің материалдық құралдармен жабдықталған,
экономикалық қатынастарда өзінің кепілдігі бар несие қатынасқа түсе алатын
тұлғалар. Несие субъектілері ... ... ... ... ... ... ... Клиентке несие еңбекке жарамды өздерінің ... ... ... ... ... ... бар
несие қатынасына түсе алатын тұлғалар. Несие ... ... ... ... ... түріне қарай беріледі. Клиентке несие беруде ... ... ... ... ... мен ... ... қолдану ортасы, несие тізімі, өнімділігі, несиенің қамтамасыз
етілуі.
Несие субъектілері - ... ... мен ... ... - несие алушы мен ... ... ... ... несиені несиелендіру объектісіне қарап тармағында «объект» -
бұл зат, яғни ... ... шарт ... ... ... ретінде берілетін
құрал, зат. Несие берілу мерзіміне қарай: қысқа, орта, ұзақ мерзімді болып
бөлінеді. Қысқа мерзімді 1 ... ... ... ... ... ұзақ-5 жылдан
жоғары.
Қысқа мерзімді несие - өндірістік қорлардың әр түрлі элементтеріне
беріледі; өнеркәсіп, ауылшаруашылығына, ... және тағы ... ... ... - ... ... құрылысына, қайта құруға,
техникалық жаңартуларға, әр түрлі техникалық игерулерге, жаңа өнім шығаруға
қолданылады. Банк ... ... ... ... мен ... ... ... меншікті капитал көлеміне ғана тәуелді емес,
сонымен қатар ... ... ... ... ... жүйесін іс
жүзіне асыруда басты элементі- келісімшарт.
Несиенің ... ... ... мақсаты, несиенің көлемі,
несиенің мерзімі, несиенің проценттік ... ... ... келісім шарт объектісі; субъект, объект, несиені қамтамасыз
ету кепілдігі.
Несие беру Ұлттық банк ережелеріне сай жүргізіледі. Осы ... ... ... және оның ... жеке заңды тұлғаға несие беруде
көлемін анықтайды негізгі талаптарын қояды, оның жүргізу процедурасын ... ... ... ... ... жеке ... үй ... емдеуге, оқу орындарын, бала оқытуға тағы басқа.
Несие беру кезінде белгілі бір ... ... ... ... оның ... максималды шектелуі тағайындалмайды. Жеке тұлғаға несие
беру ... ... ... ... Жеке ... несие алуда келесі
құжаттарды ұсынуы керек; өзінің еңбек ақысы туралы ... ... ... қолы мен мөрі ... ... жеке ... куәландыратын жеке
құжат, жан ұя жөнінде анықтамалар, салық инспекциясымен ... ... ... және оның ... ... мен ... ... анықтамасы.
Клиент өзінің алған несиесін қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... соңғы 12 айға орташа айлық табысы, ... 12 айға ... ... төлемдер түрлері. Бұл анықтама ұйым басшысымен бас
бухгалтермен мөрлену керек.
Жеке ... ... беру ... клиентің несиелік қабілетін, оның
келісім егер бұрын қарыз алса, оның ... ... ... ... ... ... оның жұмыс орнына әкелген орташа еңбек ақысы негізінде
және зейнетақының тағайындаған сомасынан тағайындалады.
Анықтамаларға келесілер ... ... ... ... толық аты,
оның пошталық адресі, банктік ... ... сол ... ... ... ... ... сол ұйымда қандай қызметкер болып 3 ... ... ... ... жеке ... ... ... болып қатысқанда
кепіл қолдары ... жеке ... ... ... қызметкері
құжаттарды толтыру кезінде келесі талаптарға сүиенуі керек;
1. Клиент шотынан ... ... ... төлемнің кезекті
түсінуін;
2. Мәтінді құжаттардың ақшалай соммасы, күні және олар жазбаша ... ... ... ... аты, тегі ... ... керек;
3. шетел валютасында алынған қарыз бойынша құжаттар тек кепілдік
туралы келсім -шарттан ... ... ... ... ... сол түрнде
толтырылады
4. Кепіл келісім шарты мен ... ... ... ... ... күні болуы керек;
5. Келісім шартта банк атынан қатысатын тұлғалардың аты- жөні ... ... ... ... толық көрсетілуі керек. Осыны тексергеннен
кейін несие қызметкері банктік қарыз ... ... және ... ... ... ... ... тіркеу журналына тіркеледі.
Рәсімделгеннен кейін екі жақ қол қойғанан кейін несие кызметкері ... ... ... яғни 1-ші ... ... міндеттеме көшірмесін
сақтандыру полисі, құжаттың толық пакетін жинап, жеке папкаға тіркеп
қатарлы номер ... ... ... сай ... ... жөнінде электронды
несие жұмысын қалыптастырады.
Мұнда банктің қарыздық келісім ... жеке ... ... жөнінде
келісім шарты қарыз алушының жедел міндеттемесі, ... ... және ... ... ... ... мен сый ақы ... қайтару ай сайын бөлшектенген түрде 1 күннен келісілген
келісім ... ... ... ... ... ... ... проценттерді аудару жеке тұлғаның шотына аударылған қарыз сомасының
күшінен басталады. Қарыз ... ... мен ... ... ... ... шоттан немесе карточкалық шоттан аударады, егер ... ... ... ал оның ... ақысы теңгеде берілсе, бақылаушы кассир
оның шотынан соманы алып, сол күнгі курсты АҚШ долларына ... ... ... ... ... қолма қол ақшаны енгізу.
Осы қолданылған құжаттар ... ... ... ... сай ... ... ... алушының жүктеулері бойынша олардың
шотынан ақшаның аударылуын ... ай ... ... ... мен бухгалтер
бөліміне есеп беруді тапсырып отырады.
Банктік келісім шарттың іс ... ... ... ... қызметкерлері
келесілерді бақылайды.
1) қарыз алушының келісім шартының ... ... және ... ... бақылайды;
2) қарыз алушы жөнінде қосымша ақпараттарды енгізеді;
3) қарыздың дер кезінде қайтарылуы мен проценттің төленуі жөнінде ... ... ... ... ... жаңа несиелердің спектрін әжептәуір
кеңейтті және олардың көлемін арттырды, ал ... ... беру ... ... түрі ... қалды.
2.2 «Тұран Әлем Банк» АҚ-ның жеке тұлғаларға тұтыну несиесін беру
операцияларына талдау
Тұтыну несиесі — бұл жеке тұлғаларға тұтыну тауарларын сатып алу ... ... ... ... берілетін несие.
Тұтыну несиесінің басты тағайындалуы халыққа тауарлар сатуды
ынталандыруга бағытталады. ... ... ... саудамен тығыз байланысты:
бір жағынан, тауар айналымының ұлғаюына сай несиенің көлемі өседі, сонымен
қатар, тауарды несиеге алу ... ... ... халықты несиелеудің
өсуі, сұраныстың төлем қабілеттігін ұлғайтады. Мұндай тәуелділік әсіресе
бүгінгі тауарлар нарығын толтыру ... ... ... ... ... ... ... әр қалай дәрежеде қалыптасуда.
Италия мен Жапонияда ... ... ... ... сол ... ішкі
жиынтық өнімінің 10 пайызын, Германия мен Францияда — 30 пайызын, ... мен ... 60 ... ... ... Бұл ... тұтыну несиесін ең қымбат тауарларды: автомобиль, электр
тұрмыстық құралдарды, ... және т.с.с ... алу ... ... Бұл ... ... несиесінің жартысынан көп ... сату ... ... ... ... жағынан тұтыну
несиесі банктік несиенің бір бөлігі ретінде, оның ... ... тек ... ... байланысты болып келеді. Сондықтан да, несиенің бұл
формасының ... ... ... ... пайдалануының екі түрлі
себебі бар: біріншісі, субьективті,яғни бұл несие халыққа ең ... ... ... қол ... қолайлы жағдай жасаса;
екіншісі, объективті, яғни кез ... ... ... ... бір
экономикалық мәселесі — бұл ... ... ... ... ... ... қолдану аталған мәселені шешуге мүмкіндік береді. Тұтыну ... ... ... маңызды рөл атқарады, сондықтан да, оны
мемлекеттік ұйымдар тарапынан белсенді түрде реттеп ... ... ... екі ... ... ... және пайдалану деңгейінде реттеу. Берілу
деңгейінде мемлекет тұтынушыларды ынталандыруға тиіс.
Қазақстанда тұтыну несиесі кеңінен ... ... ... ... Әлем ... ... ... тұтыну несиесінің мынадай түрлері
қолданылуда:
... ... ұзақ ... ... ... сатып алуға берілетін несие;
• тұрғын үйді жөндеу жұмыстарына берілетін несие;
• кейінге қалдырылмайтын қажеттіліктерге (оқу, ... ... ... ... ... ... ... бойынша жаңа және жүрілген автомибильдерді
банк несиесі көмегімен алуға болады.
Ұзақ мерзімде пайдалынатын тауарларға мыналар жатады:
• жиһаз;
... ... ... тұрмыстық техникалар;
• компьютер және оргтехника;
... да ... ... үйді жөндеу жұмыстарына: үйдін, ішінде және сыртында ... ... да ... ... ... жатады.
Мысалға, Қазақстан Республикасындағы ... ... Әлем ... ... тұтыну несиесін беру шартын 4- ші ... ... ... ... ... ... несиесін алуға қажетті
құжаттар тізімі мынадай:
1. Қарыз алышының анкетасы.
2. Жеке куәлігі (көшірмесі).
3. СТТН (көшірмесі).
4. Соңғы 12 айға ... ... ... және басқа табыстары
туралы жұмыстан берілетін анықтама.
5. ... ... ... жұмыс орнынан анықтама.
6. Отбасы құрамы туралы анықтама (№ 3 форма).
7. ... ... ... ... ... туралы куәлік,
жұбайыңыздың жеке куәлігі).
8. Кепілге қоятын мүліктің құжаттары.
Келесі бір дамып отырған ... ... ... ... ... Әлем ... АҚ ... несие беру шартары мынадай:
- Несие мөлшері: ... ... ... ... 85%-не ... Бастапқы жарна: жылжымайтын мүліктің бағалау құнынан 15%-ке ... ... үшін ... ... 1,3% (АҚШ $), 1,7% (теңгемен).
- Несие валютасы: АҚШ $ немесе теңгемен (егер 1 жылдан ... ... ... 10 ... ... ету пайдаланатын немесе сатып алатын тұрғын үй.
Кесте 4
«Тұран Әлем Банк» АҚ-ның тұтыну несиесінің түрлері мен ... ... ... ... ... |
| ... | |
| | ... ... ... |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... алу |
| | | ... |
| | ... ... ... | |
|1 ... ... ... ... |10 000 |
| ... ... ... 80% — на дейін |АҚШ долларына |
| | ... | ... ... |
| | | | ... ... | | | |000 АҚШ |
| | | | ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... ету |
| | | | ... | | | |н ... болса) |
|2 |Бастапқы |Автомобиль |3 жылға ... ... ... | |
| ... |кұнынан — 20% |көлігін сатып алуда 20% ; 3 | |
| | | ... 5 ... ... | |
| | | ... ... ... сатып| |
| | | ... 50 % 3 ... ... | |
| | | ... ТМД | |
| | | ... автокөлігін сатып | |
| | | ... — 30% 3 ... 5 ... | |
| | | ... ... ТМД | |
| | | ... автокөлігін | |
| | | ... ... — 50% | |
|3 ... ... |3 ... ... |2 жылға дейін |
| ... ... үшін 5 | | |
| | ... ... ТМД| | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... 3 ... | | |
| | ... | | |
|4 ... |АҚШ |АҚШ ... ... теңге |АҚШ доллары|
| ... ... ... | ... ... |
| | ... | | |
|5 ... ... ... (АҚШ ... ... ... ... |долларымен) және 1,7% ... |
| | ... ... ... 1,7 |
| | ... | ... |
|6 ... ... ... ... ... |
| |ету түрі ... ... ... 10 ... ... |
| | ... ... ТМД — кі 5 жылдан |немесе тұрғын |
| | | ... |үй ... ... көзі ... АҚ жылдық есебі 2006 ж.
Несие бойынша төлемдерді есептеу ... сіз ... ... ... Мысалы,оның бағасы қазіргі
уақытта ~100582 ... бұл ... ... ең оңай әдісі толық соманы бір уақытта
төлеу.Ал егер қазіргі уақытта ондай жағдайыңыз болмаса:
1 нұсқа:
Сіз ... бір ... ... ... ... осы ... ... бағасы 110641 теңгеге дейін өсіп кетті. Инфляцияның және ... ... ... ... уақытта сіз товардың 20 пайызын банк кассасына (20116 ... ... ... оны ... ... 1770 теңге.
Копьютердің қалған сомасын (80466теңге) және несие бойынша ... ... 12 ай ... тең ... ... ... банк ... 1609 теңге, товар сомасынан 2%.
Сонымен: 20116 + 1770 + 80466 + 8743 + 1609 = ... сома 1 ... ... тек 2000 ... ал бұл ... болсаңыз компьютерді бір уақытта иеленесіз! Төлемдер графигін
5 кестеде көрсетілген.
Кесте 5
Төлемдер графигі
|Мерзім ... ... |
| | ... |
| ... |Соның ішінде | |
| | ... ... | |
| | ... | |
| | |е | | ... алу ... |- |- |- |20116 ... төлем |01.07.2005 |7435 |1190 |6245 | ... ... ... |7435 |1139 |6296 | ... ... ... |7435 |1117 |6318 | ... ... ... |7435 |1013 |6422 | ... төлем |01.11.2005 |7435 |937 |6498 | ... ... ... |7435 |800 |6635 | ... ... ... |7435 |760 |6675 | ... ... ... |7435 |562 |6873 | ... ... ... |7435 |469 |6966 | ... ... |7435 |378 |7057 | ... ... |7435 |238 |7197 | ... ... |7435 |140 |7284 | ... |89209 |8743 |80466 |20116 |
* ... ... көзі ... АО «БТА ... www.ipoteka.kz.
Қазақстанда ипотекалық несиенің дамуын қолдау мақсатында соңғы жылдары
«Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» АҚ бірқатар жұмыстар өткізді.
Кесте 6
Жеке тұлғаларға несие беру нарығының ... жж. ... (млн АҚШ ... |31.12.20|31.12.20|31.12.20|31.12.20|31.12.20|31.12.20|31.12.20|
|долл. |00 |01 |02 |03 |04 |05 |06 ... |376 |844 |2319 |4796 |8089 |11 747 |15312 ... | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | | ... | |125% |175% |107% |69% |45% |30% ... | | | | | | | ... | | | | | | | |
* ... қайнар көзі Қазақстан Ұлттық банкттің мәліметтері
бойынша, А. 2007ж.
6-кестеден көрініп тұрғандай жеке тұлғаларға несие беру ... жылы 376 млн АҚШ ... ... 2004 жылы 8089 млн АҚШ долл ... ... ... ... бойынша бұл көрсеткіш 2006 жылы 15312
млн АҚШ дол. Болмақ, яғни 2000 жылдан 2006 ... ... жеке ... несиелер көлемі 5 есеге артпақ.
Ал 2005 жылы жеке тұлғаларға ... ... ... ... өсімі
7 кестеде көрсетілген.
Кесте 7
Тұтыну мақсатына ... ... ... беру ... 2005 ... ... ... |
| ... млн. ... ... ... |
| ... | ... | ... |70 688 |23,2% |160 999 |23.9% ... |74 014 |24,3% |119 473 |17,8% ... |47 202 |15,5% |86 855 |12,9% ... |20 337 |6,7% |70 397 |10,5% ... |10 224 |3,4% |55 572 |8,3% ... |13 914 |4,6% |43 568 |6,5% ... |8 736 |2,9% |21 062 |3,1% ... |2 817 |1,4% |11 503 |1,7% ... |1 852 |0,6% |4 288 |0,6% ... |833 |0,3% |1 533 |0,2% ... |293 |0,1% |457 |0,1% ... | | | | ... |449 |0,1% |434 |0,1% ... |295 707 |97% |14 312 |2,1% ... | | | | ... | | | | ... ... 495 |2,8% |14 312 |2,1% ... жүйе |304 202 |100,0% |672 829 |100,0% ... | | | | |
* ... ... көзі: Қазақстан Республикасының Статистика
Агенттігі мәліметтері бойынша. 2006ж
Кестеде көрініп отырғандай ... ... АҚ ... ... ... орын алып жеке тұлғаларды несиелеуде 2006 жылы 86 855 млн
теңгені құраса, ол ... 2005 жылы 47 202 млн ... ... Бір ... жеке ... ... ... екі есеге дейін өскенін көруге болады.
Енді “Банк Тұран Әлем” АҚ-нің банктік ... ... ... ... несиелер» және «Жылжымайтын ... ... ... ... ... ... ... соңғы кезедрі осы бағдарлама
бойынша халық қызуғушылық танытып, жеке тұлғалар “Банк Тұран Әлем” ... ... ... алып ... бағдарламалар теледидар, радио, баспасөз, көшелер мен мекемелерде,
интернетте жарияланып. Өйткені оның пайыздық төлемі мен қойылған шарттары
жеке ... ... ... ... ... ай сайынғы несиелеік төлем
9-кестеде толыққанды берілген.
Кесте ... ... ... ... ... ... (ай) |12 |24 |36 |60 ... ... (%) |9,5% |9,9% |10,4% |11,5% ... ... (долл. США)|Ай сайынға несиелік төлем |
|3 000 |274 |150 |109 |79 |
|5 000 |456 |250 |182 |131 ... 000 |912 |500 |364 |262 ... 000 |4 560 |2 496 |1 890 |1 311 |
* ... ... ... ... ... АҚ-ның мәліметтері бойынша.
2006 ж
9- кестеде көрініп отырғандай несиелер 60 айға дейін яғни бес ... ай ... ... ... орта ... 10 ... ... Мәселен
жеке тұлға 5000 АҚШ долл үш жыл мерзімге алса ай сайынға төлемі не бары ... ... ... Бұл көрсеткіш көптеген жеке ... өте ... ... осы екі ... ... ... және «Жылжымайтыл мүлік
кепіліндегі шұғыл несиелер» өнімдерін Қазақстан бойынша “Банк ... ... - ның ... ... ... ... (10 кесте).
Кесте 10
«Шұғыл жағдайдағы несиелер» және «Жылжымайтын мүлік кепіліндегі шұғыл
несиелер» өнімдері “Банк ... ... ... филиалдар бойынша көрсеткіштер*
(2006 жыл бойынша)
|Филиал |«Шұғыл жағдайдағы |«Жылжымайтыл мүлік ... ... |
| ... ... ... ... |
| | ... | |
| ... |% ... |% ... |% |
| ... | ... | ... | |
| ... | |мың. $ | |мың. $ | ... |53 728 |21.9% |22 973 |18,2% |76 701 |20,7% ... |12 642 |5,2% |9 783 |7,8% |22 425 |6,0% ... |6 741 |2.7% |2 026 |1.6% |8 767 |2,4% ... |24 914 |10.2% |9 790 |7.8% |34 704 |9,3% ... |12 788 |5,2% |9 695 |7.7% |22 483 |6,1% ... | | | | | | ... |7 738 |3.2% |3 288 |2.6% |11 026 |3,0% ... | | | | | | ... |14 598 |6.0% |10 177 |8.1% |24 775 |6,7% ... |10 120 |4.1% |6 267 |5.0% |16 387 |4,4% ... |7 356 |3.0% |2 909 |2.3% |10 265 |2,8% ... 448 |1.4% |1 482 |1.2% |4 930 |1,3% |
| ... |10 454 |4.3% |6 739 |5.3% |17 193 |4,6% ... |18 259 |7.4% |4 881 |3.9% |23 140 |6,2% ... |5 054 |2.1% |2 621 |2.1% |7 675 |2,1% ... |4 343 |1,8% |2 910 |2.3% |7 253 |2,0% ... Қаз |11 107 |4.5% |5 197 |4.1% |16 304 |4,4% ... |9 865 |4.05 |4 846 |3.8% |14 711 |4,0% ... |6 389 |2.6% |6 367 |5.0% |12 756 |3,4% ... |2 762 |1.1% |1 214 |1.0% |3 976 |1,1% ... Қаз. |3 271 |1,3% |3 270 |2.6% |6 541 |1,8% ... |3 877 |1.6% |1 947 |1.5% |5 824 |1,6% ... |9 761 |4.0% |5 856 |4.6% |15 617 |4,2% ... |6 055 |2.5% |1 915 |1.5% |7 970 |2,1% ... |245 271 |100% |126 154 |100% |371 423 |100% |
* ... ... көзі ... Әлем» АҚ-ның мәліметтері бойынша 2006ж
10-кестеде көрініп отырғандай берілген ... ... ... ... ... ... ... несиелер» өнімдерін салыстырсақ
Алматы бойынша ... ... ... 53 728 Мың АҚШ ... ... Астана бойынша 12 642 мың АҚШ долл құраған, ал «Жылжымайтыл мүлік
кепіліндегі шұғыл несиелер» ... ... 22 973 мың АҚШ ... берілсе,
Астанада 9 783 мың АҚШ долл. көлемінде берілген. Ал ... ... ... ... 371 423 мың АҚШ ... ... оның 245 271 мың АҚШ долл.
«Шұғыл жағдайдағы несиелер» өнімі бойынша берілсе, 126 154 мың АҚШ ... ... ... ... ... ... ... несие
берілген.
2.3 « Тұран Әлем Банкі» жеке тұлғаларды ипотекалық несиелеу ерекшеліктері
Ипотекалық ... – жеке және ... ... ... ... ... өзін, құрал-жабдықтарды, жерді кепілге қоя отырып, осыларды ... ... ұзақ ... ... Басқаша айтқанда - ипотекалық ... деп ... ... ... ... мүлікпен қамтамасыз
етілген, қарыз капиталы қайта ... ... ... ... ... ... ... бағалы қағаз ретінде несие берушінің
несие бойынша ... ... ... ... ... қарыз
алушының өз міндеттемелерін орындай ... ... ... ... ... ... қаражаттарды қайтару мүмкіндігі қарастырылады.
Барлық қаржы нарықтары секілді, ипотекалық капитал нарығы да алғашқы
және екінші болып, ал ... ... ... ... - ... ипотекалық несиесі, табысты қозғалмайтын ... ... ... және ... ... капиталдың алғашқы нарықтағы несие берушілері арасында
коммерциялық банктер, сақтандыру және траст ... жеке ... ... ... ... облыстары бойынша ... ... ... 11 ... ... болады.
Кесте 11
Қазақстан Республикасы халқының табыстар деңгейі
|Облыс ... өсу ... % ... |21,1% ... |16,2% ... |16,0% ... |16,9% ... ... ... |14,3% ... |15,8% ... ... ... |10,0% ... |15,1% ... |15,3% ... |18,1% ... |10,7% ... |25,4% ... ... ... |19,9% ... Қазақстан облысы |16,4% ... ... |21,2% ... қаласы |12,1% ... ... |17,0% ... ... ... банктер маңызды рөл ойнайды. Бұл банктер
несиені қозғалмайтын мүлікті ... қоя ... ... ... ... ... банктер банк жүйесінде маңызды орын алады.
Кейбір банктер ... ... ... ... қоя ... ... Әлем ... ипоткалық несиелерінің ставкалары 12-кестеде
көрсетілген.
Мысалы, А.Б. Нұртаев ... ... 50000 АҚШ ... ... 240 айға (20 ... ... жылдық сыйақы мөлшерлемесі 11,8 пайыз. Ол
кісінің таза ... 2000 АҚШ ... және ... ... ... А.Б. ... төлем қабілетін былай бағалаймыз:
НҚАТ –негізгі қарыз төлемінің айлық мөлшері;
СМАТ –сыйақы мөлшерлемесі бойынша төлемнің айлық мөлшері;
ННҚ –нақты ... ... = ... доллар
СМАТ = 50000*11,8% /12 =5900/12= 492 доллар
НҚАТ = 1388+492 = 1880 доллар
ННҚ = ... = 0,94 ... ... ... ... қабілетті, яғни оған несие беруге болады.
Мысалға, кепіл заты ретінде 2 бөлмелі пәтер ұсыналады. Оның нарықтық
құны 60000 доллар ... Банк ... ... ... ... осы
пәтердің кепіл құны анықталады. ... банк ... ... ... ... ... 70 ... аспауға тиіс.
Ол үшін мынадай есептеулер жасалады:
1. Пәтердің тозу коэффициенті. Пәтердің нарықтық құны * 3% ... = 60000* 0,03= 1800 ... ... ... ... ... ... тәуекелі. Пәтердің
нарықтық құны * 15% (төмендетіу коэффициенті) = 60000*0,15= 5000
доллар
3. Пәтердің бағалау ... ... ... құны ... тозу
коэффициенті –пәтердің бағасының төмендету тәуекелі
= 60000 -1800 -9000= 49200 ... ... ... ... ... бағалау құны * 60% = 49200*0,60=
29520 ... ... ... ... ... қамтамасыз етілу дәрежесін
сипаттайды.
Ал соңғы жылдарда еліміздегі банктердің алдыңғы шебінде келе жатқан
банк «Тұран Әлем ... ел ... мен ... ... ... жан-жақты меңгеріп отырған банктердің бірі ретінде қарастырады.
Атап айтқанда, аталмыш банк ... ... ... қаржының басым
бөлігі экономиканың маңызды секторларына жұмсалуда десек 2005 жылы ... орта ... ... үшін 243 ... АҚШ ... ... ... Ал 2008 жылы бұл көрсеткіш 70 миллион АҚШ долларына жетеді деп
болжануда. ... ... ... рынокта беделін арттырып отырған саланың
бірі ... ... ... несие жүйесі болып отыр. «Тұран Әлем
Банкінің» ипотекалық ... ... ... қазақстандықтар өзінің
тұрғын үй мәселесін шешіп, баспанаға қол жеткізді деп айтуға болады.
Кесте 12
2006 жылғы жағдай бойынша «ТұранӘлем ... ... ... ... ... ... ... |Мерзі-мін|Объект |Несие ... ... |імі ... % |ен ... | ... ... |% |жыл | ... | |теңге |
| | | | ... | | |
| | | | ... | | |
| | | | ... | | |
| | | ... | | |
| | | ... | | | | ... |15-30 |1-20 |14.2 |12.6 |12 ... |6 ... | | | | | | ... |
| |30-50 | |13.9 |12.4 | | | |
| |50 және | |13.5 |12.2 | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | ... |15-30 |1-20 |15.0 |12.8 |6 ... |6 000 000-ғ|
| | | | | | | |а ... |
| |30-50 | |14.8 |12.6 | | | |
| |50 және | |14.5 |12.4 | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | ... |15-30 |1-20 |14.8 |12.8 |6 ... ... |30-50 | |14.6 |12.6 | | | |
| |50 және | |14.3 |12.4 | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | ... |15-30 |1-20 |14.2 | | ... ... |
| | | | | | |/үй ... |
| |30-50 | |13.9 |12.2 | | | |
| |50 және | |13.5 | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | ... |30-50 |1-20 |18.0 | |6 ... ... | | | | | |/үй | |
| | | | | | | | |
| |50 және | |16.0 | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | ... ... |1-20 ...... |шаршы |шектелмеген|
| ... | |14.5 |13.7 | |/үй | |
| | | |үй – 17.5 |үй -| | | |
| | | | |16.7 | | | ... ... |1-20 |15.5 |- |6 ... ... ... | | | | |/үй | |
| |50 және | |15.5 |- | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | ... ... |30-50 |1-10 |19.5 |- |12 |жер ... ... ... | | | | | | ... |
| |50 және | |18.5 |- | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | ... ... |30-50 |1-7 |20.0 |- |12 |жер ... ... ... | | | | | ... |
| |50 және | |19.0 |- | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
* ... ... көзі веб-сайт АО «БТА Ипотека»: www.ipoteka.kz.
Банк деректері бойынша ипотекалық несие өмірге енгізілген сәттен ... ТӘБ» ... ... үй ... ... үш ... ... екен. Банк
және «Ипотека ТӘБ» компаниясы тарапынан берілген несие көлемі биылғы жылға
дейінгі мерзімде 90 ... АҚШ ... ... ал ... ... ... ... 140 миллион АКШ долларына жетеді деп жоспарланып отыр. Қазіргі
кезде ипотекалық несие жүйесінде банктің алатын үлесі 20 пайыздан асады.
Жоғарыда ... ... ... яғни ... ... мен қарызды өтеу мерзімінің ұзартылуы ... ... ... ... ... ... шарттарында көрсетілген.
Яғни, аталмыш компания келісім жасаған банктер ипотека ... ... ... ... әр ... ... көрсеткіштің әр
түрлілігінде болып отыр. ... ... өсім 13 ... ... келесі бірінде
12,8 пайыз дегендей.
«Тұран Әлем Банкі» ... ... ... ... бастап ең
маңызды мақсаты қол жеткізген әмбебап банк позициясын тұрақтандырып, банк
қызметтерінің халықаралық ... ... ... ... ... табылады.
12-кестеде көрініп отырғандай 15 жылға берілген ипотекалық несие ай сайынғы
төлемі 27991,74 теңгені құраған.
Шетелдік ... ... ... банк ... ... жасасқан) кезде Банк пен ... ... ... ... ... ... (унификацияланған) халықаралық
ережелер мен әдет-ғұрыптарды, Қазақстанның клиенттің іс-әрекеті қарауына
жататын ... қол ... ... ... ... ... ... жылдарда еліміздегі банктердің алдыңғы шебінде келе жатқан
банк «Тұран Әлем Банкін» ел ... мен ... ... аясындағы
істерді жан-жақты меңгеріп отырған банктердің бірі ретінде қарастырады.
13- ... ... ... ... ету бойынше несие желісі»
өнімі бойынша 2006 жылы барлығы 215 000 мың АҚШ ... ... ... 23,7 пайызы Алматы бойынша, 14 пайызы Астана қаласы бойынша берілген.
Қалған облыстар бойыншща несие ... ... ... ... ... ... ... Қарағанды облыстарында 9,3 пайызды құрап
тұрғанын ... ... ... өз ... ... ... ... Банкті туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер мен ... ... ... ... ... да ... ... Республикасы Президентінің актілерін басшылыққа алады.
Кесте 13
«Жылжымайтын мүлікпен ... ету ... ... ... өнімі
бойынша “Банк Тұран Әлем” АҚ көрсеткіштері (2006)*
|Филиал ... ... |
| ... ... мың $ ... % ... |51 000 |23.7% ... |30 000 |14.0% ... |- |0.0% ... |- |0.0% ... ... |20 000 |9.3% ... Қазақстан |7 000 |3.3% ... |7 000 |3.3% ... |5 000 |2.3% ... |10 000 |4.7% ... |- |0.0% |
| ... |- |0.0% ... |20 000 |9.3% ... |3 000 |1.4% ... |3 000 |1.4% ... ... |20 000 |9.3% ... |8 000 |3.7% ... |5 000 |2.3% ... |4 000 |1.9% ... ... |7 000 |3.3% ... |- |0.0% ... |15 000 |7.0% ... |- |0.0% ... |215 000 |100% |
* ... ... көзі: «БанкТұран Әлем» АҚ-ның мәліметтері бойынша 2006ж
Қазіргі уқытта екінші деңгейдегі банктер мен арнайы ... емес ... ... ... үй және ... жылжымайтын
мүлікті сатып алу, жөндеуге ипотекалық несие беру жөнінде белсенді қызметті
іске асырады, ипотекалық несиелерді қорғау ... іске қосу ... ... ... ... ... құрылып, қызмет
етуде. Қазақстанның Ипотекалық Сақтандыру Компаниясын құру жұмыстары
белсенді жүргізіліп, ... ... ... облигацияларға салу
мүмкіндігі туралы шешім қабылданған және т.б. Бір айта кететіні, ... ... ... ... жұмыстарға қарамастан Қазақстанның
ипотекалық несиелеу нарығы дамудың бастапқы ... тұр және ... ... осы бір ... сегментінің қалыпты қызмет
етуіне кедергі жасайтын көптеген мәселелер әлі шешімін таппай отыр.
Кесте 14
«ТұранӘлемБанкі» ипотекалық ... ... ... ... ... (ай) ... пайыз |Ставка*100 % |Ай сайынға |
|сомасы, | ... | ... ... | | | ... ... |15 |15 |0,15 |0,0125 ... ... қарыз |Негізгі қарыз |Қосылған құн |Ай ... |
| ... | | ... |
|1 ... |2991,74 ... ... |
|2 |1997008,26 |3029,14 ... ... |
|3 ... |3067,00 ... ... |
|4 ... |3105,34 ... |27991,74 |
|5 ... |3144,16 ... ... |
|6 ... |3183,46 ... ... |
|7 ... |3223,25 |24768,49 ... |
|8 ... |3263,54 ... ... |
|9 ... |3304,34 |24687,40 ... ... ... |3345,64 ... ... ... ... |3387,46 ... ... ... ... |3429,81 |24561,94 ... ... ... |3981,16 ... ... ... ... |4621,15 ... ... ... |1741234,21 |6226,31 ... ... ... ... |8389,03 ... |27991,74 ... ... ... ... ... |
|180 |27646,17 |27646,17 |345,58 ... |
* ... ... көзі Б. С. ... Современные проблемы ипотеки//
Банки Казахстана. - № 8, 2006.
Сонымен,«Ипотека ТӘБ» шарттарына қайта оралар болсақ, банк клиенттері
көбіне-көп ... ... ... қаласының ықшам аудандарынан таңдайды
екен. Бұл түсінікті де. Өйткені, орталықтағы пәтерлер мен элиталық үйлерден
ықшам аудандардағы баспана ... ... жер мен ... Тағы ... ... ... ... жылдары банктер Алматы қаласының Райымбек
даңғылы мен алыс ықшам аудандарына ипотекалық несие берілмейтіндігін ... ... Ал ... мұндай талап жұмсарып, тек каркасты-қамыстан
жасалған үйлерге рұқсат етпейтіндіктерін айтады.
2005 жылғы ... ... ... орташа алғанда 250-300 ипотекалық
несие рәсімделген. Бұл жалпы келісім-шарттың 10-13 пайызы. Ал 2003 жылы
ипотекалық несиеге ... ... арта ... айына 600-700 келісім-шарт
жасалған. Бұл көрсеткіштерден елдегі ... ... ... ... ... ... байқауға болады.
Кесте 15
«Ипотека ТӘБ» бірігіп қатынас жасайтын компаниялар
|Компании атауы ... жайы ... ... ... "KBS Remco" |г. Алматы, ул. Шевченко, 32|(3272) 631 910, 631|
| | |340 ... ТОО ... |г. ... ул. Желтоксан, |(3272) 627 520, 622|
| |126 |666 ... ... ... |г. ... ул. Калдаякова, |(3272) 917 282 |
|"АБСОЛЮТ" |30 | ... ТОО ... и ... | | ... ТОО ... ... |г. Алматы, ул. Байзакова, |(3272) 680 162, ... |183 |158, 686 625, 686 |
| | |624 ... ТОО ... |г. ... ул. ... 19 |(3272) 429 501 ... ТОО "ФЕЕРДИЛЬ" |г. ... ул. ... ... |(3272) 738 826, ... |50, оф. 410 |427 ... ... "ЦКН ... |г. Алматы, пр. Абая, 64 |(3272) 583 330, 581|
| | |130 ... ТОО ... ... | | |
* ... ... көзі веб-сайт АО «БТА Ипотека»: www.ipoteka.kz.
Алайда, банк саласының қызметкерлері пайыздық көрсеткіштің төмендеуі
мен қарызды өтеу ... ... ... ... ... санын
арттыратын бірден-бір жол еместігін алға ... ... ең ... жету үшін ... ипотекалық облигацияларды құнды қағаздар
рыногына орналастыруға кеңінен мүмкіндік беру, ... ... ... ... ... келетін шетелдік инвесторларды ... ... ... өзінің пайыздық маржасын төмендетуге мүмкіндік
жасау ... ... ... ... ... пайыздың төмендігі
ипотека беделінің арта түсуінде еш рөл ойнамайды деген пікірге де барады.
Атап ... ... ... ... ... 12,5 ... 15 жылға берілетін 1,5 миллион теңге (жуықтап ... ... ... ... ... 18 487 теңгені құрайды, ал бұдан отбасынан
талап етілетін табыс 55 461 ... Егер ... 11-ге ... ... ай ... ... 17 048 теңгені құрайды, ал отбасының міндетті табысы
бұл кезде 51 144 теңге шамасында болады. Сонда ... ... ... ... 1439 теңге. Айырмашылық азғантай ғана. Мүмкін солай да шығар.
Әзірге келтіріліп жатқан мәселе тек баспаналы болғысы келгендерге ... ... ... ... ... ... емес ... несие алғысы келетіндер үшін «Ипотека ТӘБ»-та ... ... ... пайыздық ставка жылына 12,8 пайыз. Банк
тарапынан қажетті ақыл-кеңес алғаннан кейін тиісті құжаттарыңызды жиыстыра
бастайсыз. ... ... ... ... кейін өткізген құжаттарды
банктің несие беру бөлімі қарастырады. Келесі кезекте өзіңіз сатып ... ... ... ... жүргізіледі. Осы кезде сіз банк арқылы
сатып алған тұрғын-жайыңыз бен жеке басыңыздың ... ... ... жарнаңызды өтеуіңіз шарт. Айналасы он күннің ішінде алып-сату
жөніндегі құжат жылжымайтын мүлік ... ... ... Ал ... өте банктен алған қарызыңызды пайызын қоса, шартта көрсетілген сомамен
бірге банктің ... ... ... ... бойынша несиені қанша жылға
рәсімдедіңіз, сол ... бойы ... ... пәтеріңіз немесе үйіңіз банк
кепілдігінде болады.
Жалақысы 200 доллардан төмен ... банк ... ... Ал егер ... 30 мыңның ар жағына асып жығылатын
болса, бес мың ... ... ғана ... ... ... бар. Бірақ
мұндай жағдайда қолыңызда он бес пайыз емес, одан да көбірек қаржы ... ... ... ... ... қаладан күрке іздеп табудың өзі қиынға
түсетіні[13].
Енді көпшілікке түсінікті болу үшін тағы бір ... ... ... бағасының орташа құнын 21 мың АҚШ долларына бағаласақ, алғашқы 15
пайызы 5 500 долларды ... ... ... ... сомасы 15 500 доллар.
Пайыздық ставка - 12,8. Несиені өтеу мерзімі 15 жыл. Сонда ай ... ... ... ... ... 15 жыл ... ... қайтаратын сомаңыз 34
934 доллар болмақ. Егер сіз жоғарыда көрсетілген шамада ... ... онда ай ... ... 501,82 ... құрауы тиіс. Банк
талаптарына сәйкес нссие алатын кезде отбасының әр мүшесінің, ... ... ... басқа да жандардың табысы қоса есептеледі.
Міне, «Ипотека ТӘБ»-те несие қарастырудың азғантай қыры осындай.
Оңай емес. ... ана бір ... ... ... ... аз да болса
мүмкіндік ашылды деп айта аламыз.
3. Қазақстан Республикасындағы жеке тұлғаларды несиелеу операцияларын
жетілдіру жолдары
Коммерциялық банктердің ... өту ... ... ...
кассалық операциялардың дамуы мен жетілдіруі сұрақтары бойынша және де ... ... ... ... ... есептесуді ұйымдастыру аясындағы
жаңа шешімдерді ... ... ... ... ... мен ... ... ақшасыз есеп айырысуды қолдану аясы мағыналы түрде
кеңейтілді. Есептік ... ... ... ... ... ... ... кезінде, саяхатшылардың шетел валютасын шетелге
шығу үшін сатып алу кезінде, қоғамдық тамақтандыру кәсіпорын –дары ұсынатын
операцияларға төлем жасау ... ... ... ... көрсетілетін электронды банктік қызметтер. Нарыққа
өту шарттарында ... ... ... ақша ... қызмет етуіне, жеке тұлғаларға есептік және кассалық ... ... аса ... ... ... ... ... мен онымен шартталған айналыс ұстанымдарының ... ... ... ... ... ... төлемдердегі тез өспелі қажеттіліктер
мен ақша құралдарының айналымдылығын ... ... ... ақша
айналысының принципиалды түрдегі жаңа механизмін құру ... ... ... ... ... ... ... қолдану кезінде
шешіле алмайды, өйткені өзінің физикалық табиғат күшіне олар ... ... ... ... ... ... еңбек сыйымдылығын
шарттайды, есептесу буыныңы үзіліссіздігін қамтамасыз етпейді және де өз
қозғалысына бақылау жасауды ... Оны ... ... жолы ... ... ... ... қолдану мен оларды автоматты өңдеу үшін
мамандандырылған техникалық құрылғыларды құру ... ... ... индустриалды дамыған елдердің алдыңғы қатарлы тәжірибесінің негізінде
аталмыш “қағазсыз” технологияларды ... елде ... ... ... есеп ... ... ... құрудың Концепциясы жалпы шығарылған еді. Тауарлар
мен көрсетілетін қызметтерге нақты ... есеп ... ... ... ... ... тұрғылықты халыққа банктік қызмет көрсету
мәселелері қарастырылған. Консепция әртүрлі банктік жүйелердің идеологиялық
және техникалық біртұтастығы мүмкіндігін қарастырады, бұл ақша ... ... ... ... құрудың міндетті шарты және де қандай да
болмасын банктің ... ... ... ... ... процесі несие –қаржы аясында бірнеше деңгейлерде
орындалады. Бір ... ... ... ... ... және ... ... сондай-ақ көтерме банктік
кәсіпкерлік саласына қызмет ... ... ... ... ... ... ... клиенттерге-заңды да, жеке де тұлғаларға
бөлшектік амортизациялық қызмет көрсету жүйелері енгізілуде.Банктік несие
қызметтің керекті және болашақ бағыттарының бірі ... ... ... ... ... ... осы операциялар басқа банк
операцияларымен салыстырғанда оқшау ... ие, ... ... ... ... субъект болып тек қана несиелік ... ... ... ... ... Ұлттық банкі, 2-ші жағынан — банк
жүйесінің 2-ші деңгейіндегі мекемелер, соның ішінде коммерциялық ... ... осы ... ... ... жиынын 1-ші класты
вексельді қайта есептеу және ... ... салу ... ... ... операцияларды қамтуы мүмкін. Біріншіден, банктік қарыздарды
несиеге беруде банк пен ... ... ... екіншіден, қоғам
мемлекет арасындағы қатынас(қазыналық вексель), үшіншіден, банк делдалсыз
занды және жеке ... ... ... банктер қызметінде көбірек тараған несие операцияларының
болашақты түрлерінің бірі ипотекалық несиелендіру. Бұл пәтер сатып алу үшін
қажетті 30% ... бар, ал ... 70%-і ... ... үйін қою ... ... бойынша жүзеге асатын несиелендірудіқ бір түрі[14].
Ипотекалық несиелер ... ... ... (үй, жер т.б.) ... ... келесі мақсатта ұсынады:
- тұрғын үй, квартираларды сатып алу немесе құру;
- ... тыс ... ... алу ... ... ... квартираларды қайта құру, күрделі жөндеу жүргізу;
Несиені өтеу және беруге байланысты, банк сыйақы ставкаларының мөлшері
олардың өзгерістеріне ... ... ... ... өз ... және ... жауапкершіліктерді анықтайтын несиелік
келісімдердегі қарыз алушылар мен банк арасындағы ... ... ... ... ... арқылы қарыз алушының тұтыну
есебін алады. Несиенің шектелген саласы мен ... ... ... комитеті шешімдеріне сәйкес белгіленеді. Қарыздар (несиелер)
ликвидтік кепілдің қолда бары, тұрақты ... ... және ... ... ие, төлем қабілеті бар қарыз алушыларға ұсынылады.
Қарыз алушыға берілген несиенің мөлшері банк бағасы ... ... ... 70% - тен аспау керек. Қазіргі кезде шағын және орта бизнес
республика ЖІӨ-ге 25% ... және ... ... 5-6 ... бұл ... 60% ... ... апаруды болжап отыр. Бұл өсім банктік несиелендіру кеңейтумен
байланысты болуы керек. Екінші ... ... банк ... 2001 жылы
шағын кәсіпкерлік үшін несие көлемін 64,3% - ке 122 ... ... ... ... ... ... ... қаржылынатын болды.
Мемлекеттік өндірушілерге салықты азайтуға, жер учаскелерін алуда
процедура сұрақтарын көбейтуге, лицензиялау міндеттемелерін қысқартуға ... ... ... ... уәде ... ... инвистициялауда кәсіпкерлерге бағдарлану мүмкіндігін
беретін консалтингтік ... ... ... ... ... күндегі Казкоммерцбанк айналымындағы шағын және орта
кәсіпорындардың үлесі 8%- ті ... ... ... ... және ... ... ... 7-шілдеде Т13,6 млрд. немесе 12%-ке жетті.
Үлесі өткен жылдың сол кездерінде шағын және орта ... ... ... ... жоба ... ... ... жеңілдікті ставка — валютада 12%
жылдың жобаны қаржыландырды. Сол ... орта ... ... ... ... ... ... толтыру үшін несие алу ... ... ... күрделі жобалармен жұмыс істеу ретінде Казкоммерцбанктің
бейнесі қалыптасты[15].
Жаңа басталған бизнесті несиелендіру ... ... ... ... қауамды шағын кәсіпорындармен кездесуге жасап, банк ... ... ... ... ЖШС ... гранитті өндіреді және
экспорттайды. Осындай кәсіпорындар арасында — «Аян», «Технопорм», ... ТСТ» т.б. ... ... банк ... ... ... несие
ұсынды. Бұл өзінің сақтануына қарамастан, орта және шағын бизнестер үшін
қарыздың орташа ... ... ... ... ұзақ ... дамуындағы мәнін көреді.
Қазіргі кезде ұзақ мерзімді ипотекалық ... ... ... жұмылдыру және тұрғын үй нарығындағы халықтың төлем қабілетті
сұранысының несие қаржы саласын ... үшін ... алғы ... ... Осы ... нығайту және дамытумен халық ипотекалық несие түрінде
ұсынылған қаражаттардың есебінен еркін нарықта дайын ... ... ... ... ие ... үй құрылыстарының қаржыландыру механизмдерінің ... ... кең ... ... үй бағасын түсіру, Қазақстан
Республикасының үкіметінің 2000 жылы 21 ... ... ... ... ... ... Республикасынын, ипотекалық несиелеу жүйесін
дамыту және тұрғын үй құрылыстарын ұзақ ... ... ... ... ... ... концепциясына сәйкес
несиегерлерді ... ... ... ... ұзақ ... несиенің егіншілік нарығы операторын енгізу туралы шешім
қабылданды.Сол сияқты ... ... ... ипотекалық компания
— Ұлттық Банк айналды.
Келесі көздерде халықаралық ... ... және ... ... ... да акционерлерді жұмылдыру жоспарланады.
Компания ақша нарығындағы ұзақ мерзімді ресурстарды жұмылдыруды
жандандырады және осы ... ... ... ... ... тұрғын
үй сатып алу үшін халыққа ... ... ... ... ... ... Компанияларды құру мақсатының бірі облигация эмиссиялары
жолымен банктердің және сақтандыру ұйымдарының зейнетақы қорлары сияқты,
сондай институционалды ... ... ... шоғырландыру болып
табылады.
Осылай, экономиканың толық ішкі инвестициялау механизмдерін қамтамасыз
етіледі, банк несиегерлерінің актив және пассив ... ... ... ... ... ... ... ипотекалық несие ... ... ... ... ... ... өз
активтерін салу мүмкіндігін беретін қаржы нарығының ... ... ... ... қызметінің тағы бір ... ... ... ... етуі және қарызга берудің
процедурасын стандарттау. Осы ... ... ... нарық
субъектілері қатерін азайтуға және екіншілік нарықтағы ипотеканың айналым
процесстерін оңайлату болып табылады.
Ипотекалық нарықтық қатысушыларының ... ... ... схема бойынша
жүзеге асырылады:
Банк — несиелері қарыз алушыға ... үй ... ... ... ... береді.
Компания банк-несиегерінен ипотекалық несие бойынша талаптар ... ... және ... ... құқығымен қамтамасыз ... ... ... ... ... екіншілік нарықта ипотекалық нарықты
қаржыландыруды жүзеге асыру және ипотекалық тұрғын үй ... үшін ... ... ету ... ... ... ... сатып алады.
Қаржы нарығында осылай ... ... ... қайтадан
ипотекалық тұрғын үй несиелеу көлемін кеңейтуге бағытталады.
Несиелеу түрлері толықтырылды, енді қалаушылар ипотекалық ... ... ... тек қана ... алу үшін емес, ал үйлерді
ремонттау үшін де ала алады.
Қазақстандық Ипотекалық Компания ... ... ... алу ... алу үшін сіз ... ... Компанияға хабарласуыңыз
мүмкін және тұрақты табыс мөлшері және анкеталарды ... ... ... ... ... ... ... мүмкін. Дереу
несиені алу мүмкіндіктер, оның максималды сомасы мен мөлшері туралы алғашқы
ерекшкліктер ұсынылады.
Несие беру процедурасын жүзеге ... ... ... банктердің немесе банктік емес ұйымдардың біріндегі ... ... ... ... Банкке арыз беру үшін көрсетілген
тізімге сай құжаттарды ұсыну талап етіледі.
Тұрғын үй ... ... ... ... үй ... 70 ... ... ұсынылады, ал қалған 30 пайызын қарыз алушы өзі төлейді.
Компания сақтандыру компаниясындағы қалған 15 ... ... ... ... үй құнының 15 пайызы төлеу арқылы несие алу мүмкіндігін ... үйді ... үшін ... жөнделген тұрғын үй құнынан 15
пайызға дейінгі мөлшерде ұсынылады.
Сатып алуға және түрғын үйді жөндеу үшін ... 3 ... 10 ... ... ұсынылады, ұзақ мерзімге несиені өтеуді бірқалыпты қайта
бөлуге мүмкіндік береді. Несиені өтеу әдісі ... ... әр ... ... ... ... ұзақ ... алынса соншалықты аз
болады. Бұл құн ... ... үйге қол ... қылады және тұрғын үй
сатып алу мүмкіндіктерін көбейтеді.
Несиелік сыйақы ставкасы (процентік ставка) құбылмалы ... ... ... ... инфляция индексінің өзгеруіне тәуелді әр 6 ... ... ... ... ... негізінде сыйақы ставкасының жоғарғы
шегін пайдаланумен, сыйақы ставкасын бақыланбаған ... ... ... ... ставкасының жоғарғы шегі жағы ... ... ... белгіленуі мүмкін болатын, ставкалардың максималды
мәні.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен белгіленген методикаға
сәйкес, календарлық жыл арасында ... ... ... өсуі ... Ипотекалық Компаниялар программасы шегінде берілетін
несиелердің приципиалды ерекшелігі, ал шетел ... ... ... ... кезде жұмыс жасайтын халықтың аз ғана бөлігі ... ... ... ... ие, олай болса халықтың көпшілігі табысты
теңге түрінде алады. Осы байланысты компания жобасындағы барлық ... ... ... ... ... ... тұрғын үйі барларға толық қамтамассыз
ету сапасында ұсыну ... бар. Бұл ... ... ... ... ... ... үй құнының 10 пайызын құрайды. Осыған байланысты тұрғын үйі
барлардың құны осы құнның және қайта ... ... ... ... 30 ... ... сыйақы ставкасы несие мерзімі уақытында оны қайта құрастыру
мүмкіндігін білдіреді. Қайта қараудың ... ... мен ... қарыз келісім шарттарда ескертіледі.
Демек, несие бойынша ставка индекстің өсуінен немесе ... ... ... ... қажет: АҚШ доллары қатынасы бойынша
инфляция индексі және теңге курсы — бір және тек сол ... ... АКШ ... мен ... ... салыстырғандағы курстың түсу
процессі тұрақты сипатты көрсетеді. Сонда да шетел валютасы несие бойынша
қарыз ... ... курс ... ... шыққан айырымды төлейді.
Несие алу шарттарының бірі сатып алынған не зиян ... ... ... ... үйді сақтандыру, сондай-ақ ... ... мен ... ... Бұл ... қаржы кризисінен
өзін ақтайтын, жалпы қабылданған ... ... ... ... ... сақтандыру ұйымдары
ұсынады, несие саласын өтеу үшін қажетті банкке және банктік емес ұйымға
аударады. Сіз ... ... 30 ... ... ... екі реттен ұзарту
құқына иесіз. Егер бұл ... ... ... ... 90 күн ... ... берешекті өтеу мүмкіндігі ұсынылады.
Ипотекалық несиенің артықшылықтарының бірі болып, несиені алу мен ... ... ... үйді ... алу ... сатып алу табысы сатып
алынған үйді, несие сомасын тандағаннан кейін келесі келісім ... ... алу ... және ... өтеу ... ... Сізбен банк
немесе банктік емес ұйым арасындағы несиелік келісім- шарт;
- сіз бен сатушы арасындағы ... үйді ... алу ... ... ... алынған үйдің кепілдік келісім шарты (ипотекалық келісім-
шарты);
- тұрғын үйді сақтандыру келісім шарты;
- сіздің өміріңіз бен ... ... ... ... ... Несиені рәсімдеу процесінде несие ұсынатын банктегі немесе
банктік емес ... ... ... ... жарна енгізілді.
Несиені ұсынғаннан кейін тұрғын үйдің толық құны ... ... ... ... ... тұрғын үйді және оны банкке
кепілге беру жекеменшігін рәсімдеу болып табылады. Сату-сатып алу
келісім-шарты рәсімделген мезеттен бастап, ... ... ... ... коммерциялық банктер қаржы делдалы ретінде ақша капиталын
салааралық және ... ... ... ... ... ... ... қызмет атқарады. Капиталды салалар мен жүйелерге бөлу және қайта
бөлудің банктік механизмі өндірістің ... ... ... ... және ... құрылымын өзгертуге мүмкіндік
туғызады.
Жалпы несие жүйесінде ... ... рөлі өте зор, яғни ... ... несиелеу жүйесі несие саясаты арқылы жүзеге асады.
Несиелік саясат, банк ... ... ... несиелеуге
болатын экономика секторын дұрыс тандай білуіне, ... ... ... туралы сұрақты шешуде банк үшін бірінші реттік маңызы бар басқа
факторлар мен ... ... ... ... ... «өз ... ... негізделеді. Сондай-ақ несиелік саясат банктің
бүгінгі иелігіндегі немесе ... ... ... ... ... анықталады. Мысалы, кәсіпорындарға қысқа мерзімді несиелер
(айналым қаражаттарын толықтыруға) және ұзақ ... ... ... ... ... ... ... қайта
жарақтандыруға, ғылыми-техникалык жаңалықтарды енгізуге) берген қолайлы.
Бүгінгі күндегі «Тұран Әлем ... АҚ ... ... және ... үлесі 8 пайызын құрайды. Қарыздық ... ... ... ... ... ... ... Т13,6 млрд. немесе ... ... ... ... сол ... шағын және орта бизнестің үлесі
Т.2,8 млрд. көтерілді.
Соңғы жылдары басқа банктер ... ... Әлем ... тез ... ол ... тоқырауларға өте тәуекелді болып келеді.Бірақ
несие қайтарымдылық деңгейін ... ... және ... ... деңгейі бұл тәуекелді едәуір төмендетеді.Ашылған жылдан бастап «Тұран
Әлем Банк» рентабельділік ... ... ... ... ... Сонымен қатар банк табыстардың құрамында негізгі ... ... ... едәуір артты, бұл төтенше ... және ... ... ... ... ... несие
көлемінің өсуі және тауар мен қызметтің көбеюі банктің қаржылық келешегін
жақсартады.
Банк жоба шегінде ... ... ... ...... 12%
жылдың жобаны қаржыландырды. Сол кезде орта ... ... ... ... ... ... толтыру үшін несие алу мүмкіндігі ... ... ... жобалармен жұмыс істеу ретінде «Тұран Әлем банкі»
АҚ бейнесі қалыптасты.
Банк ... ... ... көрсеткіштің төмендеуі мен
қарызды өтеу мерзімінің ұзартылуы ... ... ... ... ... жол ... алға тартады. Ставкалардың ең төмен
көрсеткішіне жету үшін банктерге ... ... ... қағаздар
рыногына орналастыруға кеңінен мүмкіндік беру, ... ... ... ... ... ... шетелдік инвесторларды тарту
керектігін, сонымен бірге, өзінің пайыздық маржасын төмендетуге мүмкіндік
жасау қажеттіліктерін ... ... ... қоса, пайыздың төмендігі
ипотека беделінің арта түсуінде еш рөл ойнамайды деген пікірге де ... ... ... ... ... ... ... заңды тұлғаларға қатысты және тұрғындармен қарым-қатынасындағы
банктің, несиелік саясаты деп ... ... ... ... ... ... потенциалға ие бола отырып, тұрақты даму үстінде жаңа
экономикалық қатынастарды, оның ішінде банк пен жеке ... ... ... ... Бір ... ... саясаты басқа
банктерге қарағанда, сатып алуды кейінге қалдыруды
несиелендіру, несиелік карталар, ипотекалық ссудалары және басқалары арқылы
жеке несие алушылар үшін ... ... ... ... банктер клиенттермен
бағаланатын белгілі бір ссуда түрлеріне мамандануы мүмкін. ... ... ... ... ... де ... ... әлдеқайда ұтады.
Қорыта айтқанда, несиелік саясаттының несие жүйесіндегі мақсаты
тартылған қаражаттарды тиімді орналастыруға жағдай ... банк ... ... ... ... ... ... болсақ Қазақстан Республикасындағы
жеке тұлғаларға несие беру туралы түсінікті ... ... ... ... ... ой ... ... несие жүйесіндегі жаңадан дамып беле
жатқан несие түрлеріне даму болашағы туралы азғана ой толғадық.
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
І.Указ Президента РК № 872 от ... ... ... ... ... регулирования финансового рынка РК» //
Казахстанская правда. 17 мая 2002г./С.1/
2. ... план ... РК до 2010 ... ... Указом
Президента РК от 4.12.2001 №735 // Казахстанская правда. — 2001 — ... ... ... Национального Банка от 29.08.97 № 318 «О выдаче ... ... ... на ... ... ... ... РК. 2002г. / № 1 /п.5/
4. Постановление Националыюго Банка от 26.12.98 № 290 «Правила ... ... ... согласия на осуществление брокерской, диллерской и
кастодиальной деятельности» // Деловая неделя. 4 января 1999 г. /с. ... ... «Об ... РК по ... и ... ... и ... организаций» / Утверждено ... ... РК ... № 1270 // ... ... 4 января 2004 г. /с.1/
6. Указ Президента РК от 11.08.1999 г. «Об утверждении ... ... ... ... РК» // ... 2 ... 1999 г. /пп. ... «Активтер мен шартты міндеттемелерді жіктеу және оларды күмәнді
және үмітсіздер қатарына жатқыза отырып, провизия ... құру ... ... банк ... № 465 ... ... Ақша, несие, банктер. Ғ.С. Сейітқасымовтың редакциялығымен. /
Алматы: Экономика, 2001.
9. Деньги, кредит, банки / Под ред. ... О.И. / ... ... ... ... Общая теория денег и кредита / Под ред. ... Е.Ф. / ... и ... 1995. И.Гагарин С.В. и др. Межбанковский кредит: дилинговое
операции на рынке «Коротких денег». / Москва: Принтлайн, 1995.
12. «На ... ... ... ... 28 ... 2002 г.
/с.З/
13. Шагимбаев Г.Н «Рынок ценных бумаг в ... ... ... ... ... ... государственности: Сборник. —
Алматы, 1997. /с.244/
14. Биржевой фондовый рынок// Рынок ценных бумаг Казахстана. — ... ... Р.Р. ... коммерческих банков на фондовом
рынке»// Деньги. Кредит. Банки. — 2005. №12 /сс.42,45/
16. Донцов С. ... ... ...... ... ... фондового рынка»// Банки
Казахстан. — 2003. № 12/сс.24,29/
17. Пресс релиз № 1 о ... ... ... и ... ... Банк ... — 2004. — 1 ... Адекенов Т.М. Банки и фондовый рынок. — М: Ось-89, ... ... ... ... от 31 ... 1995 г. N 2444 «О банках
и ... ... в ... ...... ... по ... на 1.01. 03.) — Алматы, 2003. /с.Ю/
20. Миржакыпова С.Т. Банковский учет: Ч.І.: ... ... ... ... ... С.Т. ... функционирования РЦБ Казахстана// В сборнике
Рынок. Проблемы становления и развития. — Алматы, 1998 /с.127/
22. ... Л. ... Д. ... право Республики Казахстан:
Учебное пособие. — Алматы: Жети жаргы, 2000 ... ... ... РК: Общая часть: по состоянию на 1.01.2003. —
Алматы, 2003./ст.136/
24. Рахимжанов А.Т. Долговые ... ... и ... ... ... рынка ценных бумаг. — Алматы, 2001 /сс.29, 231/
25. Банковское дело: Учебник. ... Г.С. — ... ... 1998. /сс.281,284,291,296/
26. Лемьер Ж. Мы гордимся тем, что ... ... ... 13 июня 2003 г. ... Облигации ОАО Казкоммерцбанк// Панорам. 10 января 2003г./с.7/
28. Сжатая ... ... ... отчетность за
шесть месяцев закончившихся 30 июня 2003 года. — Алматы, 2003. /с.15/
29. БанкТуранАлем и АВК ... ... ... ... ... — 2003. — 3 июля ... ... Годовой отчет: 2006. — Алматы, 2006 /с.36/
31. Развитие банковской системы// Рынок ... ... ... ... -№1 /с.48/
32. Мусина А. Рынок государственных ценных бумаг в Казахстане: Итоги и
перспективы развития// АльПари. — 2006..- №1-2 /с.29/
33. ... ... ... и ... деятельности
Казкоммерцбанка: Утверждено Советом директоров ОАО Казкоммерцбанка №12.05
от 20.12.1999 /п.5/
34. Банки второго ... ... ... ... на ... ... — 2003. — 10 ... /с.7/
35. Постановление Правления Национального Банка РК от 15.11 ... ... ... ... ... ... с ... и простыми
векселями// Законодательство РК — 2003. - №1
36. ... ... ... ... ... хранения и учета
вверенных им средств// Законодательство РК. — 2002. - №1 ./с.З/
37. Постановление Правительства РК от 28.07. 2003 «О ... ... ... РК»// ... ... 9 ... ... Е. Иванов М. Фондовый ... ... и ... ... — 2000. /с.74/
-----------------------
[1] Адекенов Т.М. Банки и фондовый рынок. — М: Ось-89, 1997. - 125
[2] Донцов С. «Банковская система ...... ... ... фондового рынка»// Банки Казахстан. — 2003. № 12 –
20 бет
[3] Булатов Р.Р. «Деятельность коммерческих банков на фондовом ... ... ... — 2005. №12 - 9 бет
[4] Банковское дело: Учебник. Сейткасимова Г.С. — Алматы: Қаржы-қаражат,
1998. – 66 бет
[5] ... ... ... финансовая отчетность за шесть
месяцев закончившихся 30 июня 2003 года. — ... 2003. – 80 ... ... ... ... ... ценных бумаг Казахстана. — 2003.
-№1 – 18 бет
[7] Правила осуществления брокерской и дилерской деятельности
Казкоммерцбанка: ... ... ... ОАО ... ... 20.12.1999 /п.5/
[8] Банки второго уровня: Новые параметры деятельности на фондовом рынке//
Панорама. — 2003 – 74 бет
[9] ... А. ... ... ... ... в ... ... и
перспективы развития// АльПари. — 2006..- №1-2 – 12 бет
[10] Темиханов Е. Иванов М. Фондовый рынок: Проблемы и перспективы
развития// Каспий. — 2000. – 74 ... ... и АВК ... ... возможности сотрудничества//
Деловая неделя. — 2003. — 3 июля – 52 бет
[12] ... ... ... 2006. — ... ... ... ... Учебник. Сейткасимова Г.С. — Алматы: Қаржы-қаражат,
1998 - 98 бет
[14] Булатов Р.Р. «Деятельность коммерческих ... на ... ... ... ... — 2005. №12
[15] Ақша, несие, банктер. Ғ.С. Сейітқасымовтың редакциялығымен. / Алматы:
Экономика, 2001 – 147 бет

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 71 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Нарық жағдайларына сай коммерциялық банктердің клиенттермен арадағы қарым-қатынасының нығаюына ықпал ететін оңтайлы несиелік саясат қалыптастыру және оны іске асырудың теориялық және әдістемелік аппаратын жасау60 бет
Нарыққа өту жағдайында біздің елде банктердің және басқада несиелік институттардың даму болашағы мәселесі35 бет
Несие және несие жүйесі; несиенің нарық жағдайындағы мәні мен маңызы және несиенің қоғамдағы атқаратын қызметтері31 бет
Несиенің қажеттелігі және оның мәні. Несие капиталы. Несиенің қажеттілігі және несие қатынастарының пайда болуы28 бет
Шағын және орта бизнестің экономикалық мәні және несиелеу негіздері101 бет
Қазақстан Республикасының коммерциялық банктердің несиелік портфель және оның сапасын бағалауды теориялық және тәжірибелік жағынан зерттей отырып, несиелік портфель құрылымын қарастыру67 бет
ҚР ұлттық банкі – мемлекеттің ақша-несиелік саясатының атқарушысы және тексерушісі89 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь