Еуропалық Одақ елдерінің ішкі саясатындағы лаңкестік мәселесімен күресу

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

І тарау. Лаңкестік Еуропалық қауіпсіздіктің қаупі ретінде

Лаңкестіктің қауіпсіздік қаупі ретіндегі анықтамасы: тарихы, мәні, түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
Еуропалық Одақ елдеріндегі лаңкестіктің көрініс табуы (Солтүстік Ирландия, Испания және т.б.) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...19
ЕО.дағы лаңкестікпен күрес және адам құқығы мәселесі ... ... ... ... ... ...29


ІІ тарау. Еуропалық Одақ елдерінің саясатындағы лаңкестік қаупіне қарсылық әрекеті

2.1 Еуропалық Одақ аясындағы лаңкестікпен күрес механизмдерінің құқықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
2.2 Еуропалық Одақтың лаңкестікке қарсы күрестегі саяси, әскери және т.б. амал.тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..46
2.3 ЕО.тың лаңкестік мәселесі күресіндегі еуропаның қауіпсіздік құрылымдары: НАТО, Еуропалық Кеңеспен ынтымақтастығы ... ... ... ... .53

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59
Сілтемелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 63
Пайдаланған әдебиет тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68
Еуропалық Одақ әлемдегі саясаттың негізгі бір тарапы болып табылады. Қазіргі уақытта ЕО-ға қарағанда басқа дамыған сауда-экономикалық әрі саяси интеграцияланған бірлестік жоқ. Екінші дүниежүзілік соыстан кейінгі жылдарда еуропалық интеграцияға ұмтылған Еуропа мемлекеттері Еуропалық Одақ көлемінде өздерінің бүгінгі күні шын мәнінде халықаралық үздік интеграциялық үрдіс болуға лайық дамытуда. Қазіргі таңда еуропалық интеграция үрдісі тарихи заңды құбылыс ретінде тек қана экономика, сауда саласын, әлеуметтік өмірді ғана қамтып қоймай, сонымен бірге жалпы қорғаныс, қауіпсіздік саясатын қамтуда. Осындай саяси бағытқа сай лаңкестіктің жаңа шақыруларымен күресу мәселесі алға шығуда.
Саяси - қоғамдық өмірдің өзгеше құбылысы ретінде лаңкестік өзінің ұзақ тарихына ие, білімсіз лаңкестіктің тәжірибесі мен қайнар көзін түсіну қиын болып табылады. Көптеген қазіргі лаңкестік ұйымдардың, топтардың және жеке адамдардың әрекеттерінің себептері “жоғарғы идеалдардан” өте – мөте алыс болады. “Халықаралық лаңкестік ” - лаңкестік әрекеттердің жәй ғана қазіргі формасы емес. Бұл – террор ортасындағы сапалы жаңа құбылыс. Осылайша, аймақтық ынтымақтастықты дамыту, жанжалдарды реттеу, еуропалық құрлықта бітімгершілік шараларын жүргізу мәселелеріндегі ЕО-ның өте өсіп отырған рөлі ЕО-қа қатысты Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының белсенді болуы айқындайды.
Құжаттар

1. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации
2. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту воздушных судов
3. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов
4. Конвенция о физической защите ядерного материала
5. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства
6. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых веществ в целях их обнаружения
7. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов
8. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников
9. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма
10. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом
11. Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе
12. Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации, принятую в Монреале 23 сентября 1971 года
13. Соглашение «О концепции военной безопасности государств Европейского Союза» от 2000 года
14. Соглашение «О взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 2000 года
15. Программа совместных мер стран ЕС борьбы с преступностью на период до 2006 г.
16. Резолюция 1272 (2002) ПАСЕ «Основные принципы борьбы с терроризмом», утвержденные Комитетом Министров СЕ 15 июля 2002 года
17. Резолюция 1271 (2002) ПАСЕ «Борьба с терроризмом и соблюдение прав человека», принятые 24 января 2002 года
18. Североатлантический договор. – www.nato.int
19. Резолюция СБ ООН №1373 от 28.09.2000. – www.un.org
Б. Саяси қайраткерлердің жұмыстары

20. Назарбаев Н.А. Послание Президента Республики Казахстан народу Казахстана. Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира Казахстан на пороге нового рывка вперед в своем развитии. – 1 марта 2006 года. – www.akorda.kz
21. Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана 18 февраля 2005 года. – www.akorda.kz
22. Назарбаев Н.А. Стратегия национальной безопасности РК. 2002 г. // Казахстанская правда. 2002. 27 ноября
23. Послание Президента РК народу Казахстана 2004 г. –www.akorda.kz
24. Назарбаев Н.А. Казахстан в ХХІ веке. Алматы, 2002 г.
25. Токаев К.К. Выступление на встрече министров Иностранных дел стран СНГ по вопросам обепечения коллективной безопасности, 20 октября, 1999г. Архив МИД РК. www.mfa.kz


ІІ. Монографиялар, мақалалар, зерттеулер

26. Амербеков Р.Н. Интернационализация терроризма и новая парадигма безопасности // Казахстан в глобальных процессах. – 2005. – №2. – с.99-105
27. Амребаев А.М. К вопросу о «новых» угрозах в условиях современного миропорядка. – www.kisi.kz
28. Адамишин Л. К борьбе с терроризмом // Международная жизнь. – 2005. – №2. – с.43
29. Ашимбаев М.С. Национальная безопасность Казахстана: новое понимание, новые угрозы // Казахстан-Спектр. – 2004. – №2. – с.64-69
30. Ашимбаев М.С. Проблемы национальной безопасности современного государства // Analytic. – 2004. – №4. – с.74-80
31. Байзакова К.И. Роль государства в борьбе с международным терроризмом // Вестник КазНУ, – Алматы, – 2003. – с.326
32. Берсибаев Б. Глобализация и угрозы исламского терроризма. – Алматы, – 2003. – с.301
33. Бжезински З. Великая шахматная доска.– М., – 1998. – с.241
34. Бекенов А. К вопросу о борьбе с терроризмом... // Казахстанская правда. – 2003. – 23 июля
35. Губайдуллин А.Е. К вопросу об истории терроризма // Саясат. – 1999. – №7. – с.34-35
36. Гушер А.И. Проблема терроризма на рубеже третьего тысячелетия новой эры человечества. // Евразийский вестник. – 2000. –№3. – с.65
37. Дулатова Д.Е. Виды современного терроризма и методы борьбы с ним. // Аргументы и факты. – 2001. – №47
38. Жакенов Д.Т. Военно-политические аспекты борьбы с международным терроризмом // Analytic. – №7, – 2003.– с.56-59
39. Загладин Н. Новый мировой беспорядок и внешняя политика России // Мировая экономика и международные отношения. – 2000. –№1. – с.21
40. Исаев К.И. Терроризм в прошлом и настоящем: подходы к классификации в контексте антитеррористической программы ЕС // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. –№2. – с.112-115
41. Иванов В. НАТО начинает переход в ХХІ век. Реалии. // Независимое военное обозрение. – 22 октября 2004 г.
42. Кларк Р.Ч. Технологический терроризм. – Киев, – 1999.– с.164
43. Клепацкий Л. Мировая экономика и терроризм за сто лет // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – №9. – с.98
44. Кормушкина И.В. Европейская система предотвращения терактов // Европа сегодня. – 2003. – №3. – с.89-94
45. Кормушкина И.В. Конвенционный механизм борьбы с международным терроризмом // Международное право. – 1999. – №2. – с.21
46. Кожихов А. Международное сотрудничество в борьбе с международным терроризмом // Analytic. – №9, – 2003.
47. Ланцов С.А. Проблема терроризма в международных отношениях: правовые и политические аспекты // Международная жизнь. – 2004. – №2. – с.59-64
48. Ляхов Е.Г. Терроризм и межгосударственные отношения в Европе. – М., 1999. – с.216
49. Меньших А.А. Законодательство о борьбе с терроризмом во Франции – гарантия государственной защиты прав личности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., – 2000. – с.18
50. Мовкебаева Г.А. Политико-правовые аспекты борьбы ЕС с терроризмом // Саясат. – 2003. – №11
51. Найке А. Дж. Стандарты Совета Европы в борьбе с терроризмом // Европа сегодня. – 2004. – №12. – с.56
52. Романов В.А. Предотвращению и пресечению терроризма – адекватную международно-правовую основу. Международное право. – М., – 2001. – с.233
53. Порогин П.А. Апология терроризма и призывы к террористической деятельности // Современная безопасность. Сборник материалов. РИСИ при Президенте РФ. М., – 2004. – с.354-361
54. Сатановский Е. Глобализация терроризма и его последствия // Международная жизнь. – 2001. – №9-10. – с.24
55. Смирнов С.Л. Проблемы безопасности и интеграция в Центральной Азии // Центральная Азия и Кавказ. – №2, – 2003
56. Сычев А. Международный терроризм как крайне опасная угроза современному мироустройству: характер проблемы и пути международного противодействия. // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2003. – №1. – с.27-31
57. Тажин М.М. О природе терроризма // Свободное общество. – 2005. – №2. – с.12-16
58. Трунов И.Л. Правовые механизмы борьбы с терроризмом в Европейском союзе: тенденции совершенствования // Международное публичное и частное право. – 2004. – №3. – с.32-37
59. Шакуро Е. Терроризм – главная угроза международной безопасности // Белорусский журнал международного права и международных отношений. – 2003. – №3. – с.71
60. Шмаль Ш., Харач А. Международный терроризм как вызов международному публичному праву. – М., - 2001. – с. 658
61. Хиггинс Р. Терроризм и международное право. – М., – 1997. – с.457
62. Хеннинг Рикке. Ответ НАТО терроризму // НАТО Ревью. 2005. №5. с.59
63. Чернышев О., Генералов В. Принципы правового регулирования международного сотрудничества в борьбе с актами терроризма // государство и право. – 2004. – №2. – с.45-51


ІІІ. Оқу-анықтамалық құжаттар

64. Ашимбаев М.С. Современные вызовы и угрозы безопасности в Центрально-азиатском регионе. КИСИ. – Алматы. – 2003. – с.189
65. Манилов В.Л. Геополитика и национальная безопасность. – М., – 1998. – с.125
66. Сборник материалов международной научно-практической конференции посвященной проблемам терроризма. 23 мая 2003 г. КазНУ им. Аль Фараби, – Алматы. – 2003. – с.204
67. Проблемы терроризма и борьбы с ним. Аналитический доклад. – М.: Центр стратегического развития. – 2004. – с.10
68. Под. ред. Скалина Р. Международное право в документах. – М., – 1995.
69. Торкунов А.В. Современные международные отношения. – М., – 2002. – с.468
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
АБЫЛАЙ ХАН АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР ЖӘНЕ ӘЛЕМ ТІЛДЕРІ
УНИВЕРСИТЕТІ
Халықаралық қатынастар факультеті
Аймақтану кафедрасы
(-топ)
Еуропалық Одақ елдерінің ішкі саясатындағы ... ... ... ... 520630 – ... ... ... тарау. Лаңкестік Еуропалық қауіпсіздіктің қаупі ретінде
1. Лаңкестіктің қауіпсіздік қаупі ретіндегі анықтамасы: тарихы, мәні,
түрлері...............................................................
................................................9
2. Еуропалық Одақ елдеріндегі лаңкестіктің ... ... ... ... және
т.б.).................................................................
......19
3. ЕО-дағы лаңкестікпен күрес және адам құқығы
мәселесі.......................29
ІІ тарау. Еуропалық Одақ елдерінің саясатындағы лаңкестік қаупіне қарсылық
әрекеті
1. ... Одақ ... ... ... механизмдерінің
құқықтары..............................................................
..........................................35
2. Еуропалық Одақтың лаңкестікке қарсы күрестегі саяси, әскери және
т.б. амал-
тәсілдері..............................................................
....................................46
3. ЕО-тың лаңкестік мәселесі ... ... ... ... ... ... ... өзектілігі. Еуропалық Одақ әлемдегі саясаттың негізгі ... ... ... ... ... ... ... басқа дамыған сауда-
экономикалық әрі саяси интеграцияланған бірлестік жоқ. Екінші дүниежүзілік
соыстан кейінгі жылдарда ... ... ... ... ... Одақ көлемінде өздерінің бүгінгі күні шын мәнінде
халықаралық үздік интеграциялық ... ... ... ... ... ... ... үрдісі тарихи заңды құбылыс ретінде тек ... ... ... ... ... ғана ... ... сонымен
бірге жалпы қорғаныс, қауіпсіздік саясатын қамтуда. Осындай ... ... ... жаңа шақыруларымен күресу мәселесі алға шығуда.
Саяси - ... ... ... ... ретінде лаңкестік өзінің
ұзақ тарихына ие, білімсіз лаңкестіктің тәжірибесі мен қайнар көзін ... ... ... ... ... ... ұйымдардың, топтардың және
жеке адамдардың әрекеттерінің себептері ... ... өте – ... ... ... ... ” - лаңкестік әрекеттердің жәй ғана
қазіргі формасы емес. Бұл – ... ... ... жаңа ... ... ... ... жанжалдарды реттеу, еуропалық
құрлықта бітімгершілік шараларын жүргізу мәселелеріндегі ЕО-ның өте өсіп
отырған рөлі ... ... ... ... сыртқы саясатының
белсенді болуы айқындайды.
Осыған байланысты Қазақстанның лаңкестік мәселесіне қатысты позициясына
келетін болсақ, Қазақстан Республикасының ... Н.Ә. ... ... ... ... ... ... лаңкестікпен
кұрес ҚР ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі алғышартты бағыты болып
табылады, сондай-ақ, лаңкестікпен ешқандай ... ... жеке ... ... ... ... лаңкестіктің шегі жоқ, демек, әлемнің
барлық мемлекеттері күш – қуаттарын ... ... ... ...... саяси – экономикалық дамуына тәуелсіз ... әр ... ... 18 ... Президент Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан
халқына деген ... ... ... сонымен бірге, ұлттық
қауіпсіздікті қамтамасыз етуде, ... ... ... де ... де ... ... ... жасауды жалғастырады.[2]
2006 жылғы 1 наурызындағы Қазақстан халқына деген өз ... ... ... ... ... ... ... бағытын тағы да
қолдады: “Лаңкестікпен, ұйымдастырылған қылмыспен, заңсыз түрде ... ... ... және тағы ... ... ... бірлестіктің нығаюы мен күшеюі тиісті халықаралық шарттар мен
келісімдерді өңдеу мен жүзеге асыруда ... ... ... ... ... мен ... НАТО мен ... ҰҚКҰ (Ұжымдық Қауіпсіздік Келісім Ұйымы) және ШЫҰ ... ... ... ... оқытуды жүргізуде қатыса отырып, осы
заманғы бұл шақыруға қарсы тұру үшін біз ... ... ... ... ... ... ... алғашқы объектілері мемлекеттік қайраткерлер
немесе мекемелер, ал екінші объектілері – мемлекеттік ... ... ... ... қатынастар болғандықтан, лаңкестік заң формалары
мен саяси – идеологиялық мазмұнынан тәуелсіз бола әр мемлекеттік биліктерге
потенциалды қауіп – ... ... ... ... Одақ жеке ... ... және ... құқық лаңкестікті ең қауіпті
қылмыстардың ... ... ... ... ғылыми зерттелу деңгейі. Еуропалық интеграция үрдісіндегі
лаңкестік мәселесінің ... ... ... ... зерттеуші ғалымдардың
зерттеу нысаны болып отыр.
Еуропалық Одақтағы лаңкестік мәселесін оқып ... үшін ... және ... ... ... талданды.
Адамзаттың жаңа дәуірінің үш мың жылдық аралығындағы лаңкестік мәселесі
А.И. Гушердің [4] еңбегінде және Глобализация және ... ... ... жұмысында Б. Берсібаев [5] лаңкестіктің пайда болған тарихын
және ... ... ... ... – ақ, берілген мәселені
глобалистика арқылы қарастырады.
Қазіргі лаңкестіктің ... және ... ... ... ... [6], ... және ... кездегі лаңкестік: ЕО антилаңкестік
жоспарлар көлемінде топтастыру тәсілдерін К.И. Исаев [7] өз ... ... ... ... ... лаңкестік мәселесінің
шиеленіскен және күшейген жағдайында зерттейді және қазіргі ... ... ... ... және ... ... ... Л. Клепацкий [8], Лаңкестік -
халықаралық қауіпсіздіктің негізгі қаупі ретінде Е. ... [9] ... ... және оның ... ... Е. ... [10] ... глобализацияның нәтижесі ретінде халықаралық лаңкестікті
қарастырады және террормен күресуде әлемдік ... ... ... ... ...... аспектілері Д.Т.
Жакенов [11], Халықаралық қауіпсіздікті қамтамасыздандырудың геосаяси
аспектілері Г. ... [12], ... ... күресіндегі
халықаралық ынтымақтастық А. Кожихов [13] лаңкестікпен күресінің саяси –
құқықтық, әскери және геосаяси ... ... – ақ ... қарсы
әртүрлі елдердің әскери шараларын және тағы да баса анықтайды.
Қазақстандық авторлардың еңбектері де белгілі бір ... ... ... және ... жаңа ... Р.Н.
Амербековтың [14], Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігі: жаңа ұғымы, жаңа қаупі
М.С. Ашимбаевтың [15], Қазіргі әлемді реттейтін жағдайында ... ... ... тұралы мәселеге А.М. Амребаевтың [16], ... ... М.М. ... [17] ... ... ... және ... күресу
әдістеріне тиянақты көзқарастарды береді.
Қазіргі таңда халықаралық ... ... жан – ... және ...... ... әлі де қарастырылуда.
Мысалы, Қазақстанда дәл осындай ... ҚР ... ... ... ... ... ҚР СІМ ... және сыртқы
саясат орталығында жүргізеді [18].
Сонымен бірге, мына келесі авторлардың Еуропа Одағында лаңкестікке
қарсы әрекет ... ... ... атап ... ... ... ... күрестің құқықтық механизмдері: толық жетілдіру
тенденциялары И.Л. Трунов [19], Лаңкестік және ... ... ... Е.Г. ... [20], ... ... ... туралы заңдар –
жеке адам құқығын мемлекет тарапынан қорғау кепілі А.А. ... ... ... үшін ... жүйе И.В. ... [22], Халықаралық
қарым – қатынастарда лаңкестік мәселесі – құқықтық және ... ... ... [23] және ... ... ... тақырыптар қазіргі кезде халықаралық
қарым – ... ең ... ... ие болып отыр, сондықтан да осы
берілген тақырыптар бойынша көптеген әр түрлі ... ... ... жұмысының пәні Еуропалық Одақ елдерінің ішкі ... ... ... ... ... ... мақсаты Еуропалық Одақта лаңкестікке қарсы күресті
зерттеу, лаңкестіктің еуропалық қауіпсіздікке ... және ... ... ... ... Осы мақсатқа жету үшін мына келесі
міндеттерді қойылды:
- ... ... ... ... және ... және талдау.
- Еуропалық Одақ елдерінде лаңкестік қарсы ... ... ... ... және ... ... күресуде Еуропалық Одақ мүше - мемлекеттерінің
ынтымақтастығын және оның еуропалық тәжірибесін анықтау.
- Еуропалық Одақта ... ... ... ... ...
құқықтық негізін талдау және жұмыс бойынша негізгі қорытындылар ... ... ... Диплом жұмысында қойылған мақсат пен
міндеттерге жету үшін кең деректер көзі ... ... ... ... ... ... ... Статистикалық мәліметтер, есептер, анықтамалар;
- Мерзімді баспасөз материалдары.
Бірінші топты Еуропалық Одақтың Еуропа Кеңесінің, НАТО кон- ...... заң ... ... және ... ... басқа
құжаттары қарастырады.
Екінші топқа берілген жұмысты жазу ... ... ... ... ... көзқарастарын көрсететін маңызды мәліметтер
болып ... ... ... ... ... қарым –
қатынасында лаңкестік ... ... ... ... мәлімдемелері
жатады.
Үшінші топқа қауіпсіздіктің барлық мәселелері мен ... ... ... мен ... ... Осы ... ... қызметі туралы шектеулі баспа мәліметтерін алуға байланысты ... ... ... ... ... ... және шетелдік баспасөздерде,
“Саясат”, “Казахстан – спектр”, “Analytic”, ... ... в ... ... ... ... в глобальной политике”,
“Internationale Politik” және т.б. журналдарда “Казахстанская правда” ... ... ... ... ... ... – ақ, ... жүйесінің мәліметтерінің материалдарын құрайды.
Мерзімді басылым материалдарында қауіпсіздік қаупі ... ... ... ... ... Бұлар қазіргі
кезеңдегі болып жатқан тұтас көріністі көрсетуге мүмкіндік береді.
Жұмыстың ... мәні ... ... ... ... ... ... лаңкестіктіңің мәнін, оның Еуропалық Одақтағы
ерекшеліктерін, қазіргі жағдайда лаңкестіктің жаңа ... мен ... ... Одақта лаңкестікке қарсы күресті толық, терең түсінуге
мүмкіндік береді. Жұмыста лаңкестіктің ... болу ... өз ... ... ... ... оның дамуы және қазіргі ... ... ... түсіндіретін оның дамуы жөнінде қысқаша баға беріледі.
Зерттеудің әдістемесі. Зерттеудің әдістемелік бағыты – зерттеудің жалпы
бағытын ... ... ... Президенті Н. Назарбаевтің
сөйлеген сөзі және ... ... ... ... ... ... ... қарсы әрекеттер қажеттілігінің аса маңызды
және мәнді ... ... және ... ... ... көріністер берілген.
Берілген жұмыстың жазылуының негізгі ғылыми әдістері Еуропалық Одақта
лаңкестікке қарсы күрестерді анықтаудағы тарихи принципі және ... ... ... – ақ, ... басылымдарды анықтау барысында салыстырмалы
әдіс пен анализ қолданылды. Осы ... ... ... ... ... лаңкестік тақырыбы бойынша баспасөз материалдарын анықтау
болып табылады, ... дәл осы әдіс ... ... ... ... ... құрылымы. Жұмыстың құрылымы кіріспеден, екі тараудан, (олардың
әр қайсысы кіші тараулардан тұрады), қорытындыдан және ... ... ... ... ... 71 ... тұрады. Осы жұмыс
зерттеудің мақсаты мен ... ... ... ... ... ... қауіпсіздіктің қаупі ретінде
1.1 Лаңкестіктің қауіпсіздік қаупі ретіндегі анықтамасы: тарихы, мәні,
түрлері
Қоғамдық-саяси өмірдің ерекше құбылысы ретінде лаңкестіктің ... ... бар. Оның ... ... көзі мен ... ... дегенмен қазіргі лаңкестіктің оның өзімен жасалған ... ... жоқ. ... ... ... ... мен жеке
тұлғалар көпшілігі қимылдарының себептері «жоғары идеалдардан» тым ... ... - бұл ... қызметтің қазіргі
формаларының бірі ғана емес. Бұл – террор ... ... ... ... ... «ХХІ ... Қазақстан» еңбегінде
қазіргі әлемнің шарттарында мемлекеттік саясаттың приоритетті ... ... ... ету мен ... және діни экстремизм сияқты
сыртқы қауіптерді ... алу ... ... деп ... ... ... ... Республикасы Президентінің жолдауында Қазақстан
лаңкестік пен діни экстремизмді қоса, ... ... ... ... ... іске ... жалғастырылады деп айтылады [25].
Ерте заманнан бастап, әр тарихи кезеңдерде лаңкестік актілер орын алған
(Римдік Сенаттағы ... ... ... қайраткер Мараттың
өлтірілуі және 1789 ... ... ... ... ... ... орыс ... Павел І, Александр ІІ, жанұясымен бірге
Николай ІІ, ... ... ... өлтірілуі, Қазан
революциясы жылдарындағы қызыл және ақ террор, ... ... ... Кім де кім оны ... да, ... ... ... ұйымдар,
мемлекеттер), террор төтенше ... ... ... ... бірі болып табылды және үздіксіз емес, керісінше мезгіл-мезгіл
сипатқа ие ... ... ... террор жеке тұлғалар немесе сондай
тұлғалардың бірлестіктерімен қолданғанға ... ( ... ... ... «Қызыл гвардия» және т.б.) ... ... ... болып қала берді. Әйтсе де, сондай жағдайлар ... ... ... ... ... ... және қоғамдық
негіздердің тұрақсыздығы) [26].
Лаңкестік қызметтегі сынды өзгеріс оған мемлекеттердің қосылуынан және
оның мемлекеттік саясат ... ... ... ... күш-құралдары мен мүмкіндіктердің көмегімен террор лаңкестікке
айналады. Ғаламдық саясат құралы ретінде оның ... ... ... ... ... ... ... ие. Бұрын экстремисттік
топтардың басылуы үшін ... ... пен ... құрылымдардың
мүмкіндіктері жеткілікті болғаны мәлім. Адамзат баласы нағыз ұлтшылдықтың
фашисттік формаға қарағанда, тоталитаризм оның ... ... ... шықты [27].
Қазіргі кездегі лаңкестік іс-әрекет кең өріспен, анық көрсетілген
мемлекеттік шекаралардың ... ... ... ... ... ... пен келіскен әрекеттердің бар болуымен; ... ... ... ... мен контрразведка бөлімшелерінен, жауынгерлік
топтар пананы материалдық-техникалық жағынан қамтамасыз етуден ... ... ... қатаң жасырын әрекет пен кадрлардың ... ... ... және ... ... ... ... бәсекелесетін тіпті үкіметтік ... ... асып ... ... ... құралдармен, жасырын
паналардың оқу базалары мен ... ... ... ... ... ұйымдар жалпы идеологиялық-конфессионалдық, әскери, сауда
және ... ... ... ... байланыс орнатты. Лаңкестік топтар, әсіресе,
олардың басшылары ... ... ... алу, ... жасыру,
олармен масштабты кең операциялар жүргізуде функциялар мен ... ... ... мен ... мәселелерінде бірлесіп тығыз әрекеттер
жасайды. Халықаралық лаңкестік ... күш пен ... ... ... жасырын каналдар арқылы көптеген қару-жарақтар мен ... ... ... жөн ... ... ... тұрақсыздығының ең тиімді тәсілін көрсететіні
күмәнсіз (салынған, бөлінген ... ... ... ... ... ... ... азаматтық соғыстың басталуы, бұқаралық
бассыздық, ... ... ... және ... ... ... ... ресурстарды қажет етеді және тұрақсыздықты қолдайтын,
мүдделі ... кең ... ... ... ... ... ... қолдау үшін лаңкестік істерін барлық нағыз
радикалдар мен ... ... ... ... ... ... ... санаулы тобының қолдауы жеткілікті.
Лаңкестік билікті түсіреді және мемлекеттің саяси жүйесін бұзады. Заңгерлер
лаңкестік ... ... ... ... және ... ... қылмыстарына» жатқызады.
Лаңкестік – бұл қандай да бір шешім қабылдауға тікелей немесе жанама
түрде ықпал ету мақсатында ... ... ... топтарды қорқытуға
бағытталған көпшілік алдында жасалатын жалпы қауіпті ... ... ... ... ... құбылыстарға жатпайды. Бұл
тактиканың қолданылуы қоғамның ... және ... ... ... Егер бұл ... жоқ болса, онда
лаңкестік тактикасы жүзеге асырылмайды.
Бүгінгі күнде лаңкестік – бұл тек жеке, дара ... ... ... ... ... камикадзе өлтірушілері де емес. Қазіргі
лаңкестік – бұл құралдандыру масштабына сәйкес күшті ... ... ... ... және ... ... ... мен донорлар
мысалдары қазіргі лаңкестіктің диверсанттық-лаңкестік соғыстарды жүргізуге,
масштабты әскери дауларға қатысуға қабілетті екенін ... ... ... рыногы» (жалданушылар мен т.б.) және капитал ... ... ... ... және т.б.) ... ... ... бизнеске айналды [29].
Қазіргі лаңкестіктің маңызды ерекшелігі оның ... ... ... ... ... табылады. Лаңкестік ұйымдар бірыңғай басқару
органын, бөлімшелерді жоспарлайтын басқару ... ... ... мен ең
ірі топтар басшыларының кездесуі, әр ... ... ... бар ... ... ... Аса моральдық – психологиялық әсер мен
қоғамның жаңғырығын жасау үшін ...... ... етуі
жөнге салынды. Даулы аудандарда, мысалы, даулайтын жақтардың ірі радикалды
мұсылман ұйымдары ... ... ... ... ... мен боевиктердің дайындығы мен іріктеуі жөніндегі жұмыстары
мақсатталып пайдаланылады.
Бүгінгі таңда ... ... ... ... құралы лаңкестіктің күшті базасы
ретіндегі маңызды генераторларының бірі ... ... әлі де ... ... ... Саяси, әлеуметтік, моральдық шығындарға ... ... ... мемлекеттердің өздері де лаңкестікті
ноқталауға мүдделі болғандықтан, лаңкестікті түпкілікті ... ... ... ... ... ... түсінушілікті табу қажет екені
белгілі.
Бұл құбылыстың көптеген себептері мен қозғаушы күштері бұрыннан мәлім
еді. ... ... ... ... ... ... ... қарама-қайшылықтары және дамыған Солтүстік пен ... ... ... ... қарсы тұрушылықтың өсуімен шиеленіседі.
«Алтын миллиард» елдері әлемдік бірлестіктің басқа бөліктеріне өз
көзқарастарын зорлап міндеттеп, өздерінің ... ... ... да, әрдайым
қарама-қарсы нәтижеге ие болуда.
Қазіргі таңда әлемнің маргинализациясын бақылауымызға болады және ... ... ... маргиналдық экстремизмнің және халақаралық
лаңкестіктің күшеюі, алдамшылармен қүрес болып табылады. Сонымен ... ... ... ... мемлекеттер территориясында, яғни ... ... де ... Дәл батыс елдерінде (АҚШ, Ұлыбритания,
Франция, Германия және т.б.), соның ішінде, мұсылмандық экстремисттік және
лаңкестік ... мен ... ... ... мен ... ... радикалдық [30].
Әлем уақытша тұрақсыздық, белгісіздік пен төменгі қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік, аймақтық
және халықаралық бақылау механизмдері шектелуде. Өз жеке мүдделеріне жету
үшін тұрақсыздық пен ... ... ... ... ... ... ... олардың орнын басқысы келеді.
Бүгін әлемнің әр аймақтарында өз мақсаттарына жетудің басты құралы
ретіндегі ... ... өз ... ... әр ... саяси және
ұлттық радикалдармен қару мен жарылғыш заттардың жасырын ... ... ... және ... ... ... ... ретінде фирмалар, компаниялар, банктер мен ... ... және ... ... Лаңкестердің басшылары агентураны алу,
қоғам өмірінің саяси, экономикалық және әлеуметтік салаларын бақылау мен
олардың ... ... ... ... ... ... ... ұйымдарға енуі жөніндегі жұмыстарын жетілдіруде.
Қазіргі лаңкестіктің ерекше өзгешеліктері лаңкестік іс-әрекеттерді
жоспарлау, ... ... ... мен өткізу, қандай да бір акцияға
қатысатын орындаушылар мен жеке ... ... ... ... ... шешу үшін халықаралық және аймақтық ... ... ... мен ... үшін сәтті күрес мақсатында
қоғамда үкіметке қарсы көңілдердің пайда ... ... және ... ... ... ену; ... әр ... боевиктерді
дайындау мен операцияларды қамтамасыз ету жөніндегі тармақталған орталықтар
мен базалардың құрылуы, әр елдер аймақтарда ... мен ... ... салынуы; лаңкестерді жасыру, ... ... жан – ... ... етілуі ретінде пайдаланатын
фирмалар, компаниялар, банктер, ... ... ... ... мен қару-жарақ саудасымен лаңкестіктің тұтасып кетуіне ... ... ... ... ... мемлекеттермен ұсынылатын
саяси пана, тұру, жұмыс істеуге құқықтың пайдалануы; өз ықпалын тарату үшін
даулы ... ... ... ... ... ... жасалынатын
лаңкестік актілер өсуде және аса күрделі болуда [31].
Халықаралық лаңкестік жүйесінің қалыптасуы ... ... ... мен ... үрдістері бүкіл елде жұмыс істейтін әр
құрылыстарда өткізіледі. Ұйымдасқан қылмыс бүкіл әлемді қамтиды ... ... ...... ... ... өлтірушілік
және заң тыйым ... ... ... ... ... ... мемлекетпен тұтасуының тереңдеуі. Мемлекеттік
құрылымдарға қылмыс арнайы қызметтер мен коррупция арқылы ... ... ... жеке ... ... және ... қызметке қояды. Бұндай тұтасуда – қылмыстың күші мен тірегі.
Халықаралық ...... ... бұзатын бірлестіктің элементі.
Заңды бұзатын бірлестік сияқты халықаралық лаңкестік те ... ... ... мен ... ... ... ... лаңкестердің мемлекеттер-спонсорлары басқарушы режимдердің саналы
саяси таңдауымен қамтамасыз етіледі.
Лаңкестік қазіргі әлем қақтығысатын ең қауіпті құбылыстардың бірі болып
есептеледі. Дамыған ... де, өз ... ... ... дамып жатқан
елдер де бұл құбылыспен манасуына тура келеді.
Қазіргі уақыттың ... ... пен ... ... елдердің
қауіпсіздігіне қауіп төндіріп, үлкен саяси, экономикалық, тіпті адамзаттық
шығынға ұшырататын ақиқат болып табылады. Лаңкестік құрбаны кез ... ... кез ... адам бола ... Сонымен қатар, ақпарат таралуының ... ... ... ... халыққа деген психологиялық
әсері күшеюде.
Халықаралық лаңкестік өзінің мазмұны мен ... ... ... ... ... ... өте ... әлеуметтік-саяси құбылысты
құрайды. Оның қоғам үшін қаупініңі куәлігі ретінде жекелеген мемлекеттердің
лаңкестерге қарсы әрекет жасайтын нәтижелі ... ... ... ... ... тәсілдері бола алады.
Халықаралық бірлестіктің күшейген интеграциясы, ақпараттық,
экономикалық және ... ... ... ... ағымдар мен
шекара өтудегі бақылаудың әлсіреуі салдарынан лаңкестікке жаңа формалар ... ... ... ... ... және халықаралық қауіпсіздік
мәселелерін талқылауда ... ... ... лаңкестік тақырыбы
шығады.
Классикалық лаңкестік адам өлімдерінде емес, ... ... ... лаңкестіктің жаңа формасы лаңкестік іс-әрекеттерді мақсатқа
жетудің, соғыстың құралы ретінде ... Бұл ... ... ... ... Таяу ... пен Орта Азиядағы лаңкестік
белсенділікпен расталады. Лаңкестік бүгін бұқаралық сипатқа ие. ... жер ... ... ... ... ... ... лаңкестіктің халықаралық құбылыс ретінде айтуына болады.
Лаңкестіктің өсуі мен сапалы өзгерістері көз ... ... саны ... оның ... кеңеюде, құрылысы да күрделеніп,
оның ... ... ... ... деген қатынаста қандай
позицияны ұстану керек сұрағы әлі де ашық. Әлемдік тәжірибеде екі ... ... ... ... тән, ... ... саясаты бойынша
қандай жағдай болмасын, тіпті егер аманаттардың өліміне алып ... ... ... ... ... ... ойымша, ақылға салынған тәсіл
болғандықтан, мүмкін болатын шығындарды азайту ... ... ... ... ... емес ... ... ғана болжайды.
Көптеген батыс мемлекеттерінің саясаты келесі принциптерге негізделеді:
лаңкестерге ешбір кемшіліктер жасамау, ... ... ... ... ... ... жазалау үшін қолда бар ... күш ... ... ... ... мемлекеттерге көмек беру.
Лаңкестіктің ресми анықтамасы жоқ болса да, ... мен ... жуық ... бар, бірақ олардың әрқайсысын толықтыру қажет.
«Террор» зорлық-зомбылық арқылы қарсылыстарды ... ... жою ... ал ... – бұл ... ... ... іс-
әрекеттері әрдайым өліммен байланыспайды, бірақ әрдайым қауіп пен
мәжбүрлеуді ... ... ... сипаттамасы – бұл жауыз ниетпен
қастықпен ... ... бұл заң ... ... ... ... шешімді қабылдауда үкіметті ... мен ... ... жеке ... ... оның жеке ... ... зорлық-зомбылықтың
немесе сондай акциялар мүмкіндігінің алдын ала ойлап дайындалған заңға
қайшы қолданысы [32].
Лаңкестік жоқ ... ... Оның ... ... үшін ... ... қажет. Ғаламдану үрдісінде қазіргі әлем экстремизмнің өсуіне
объективті себептер туғызады. ... ... ... жер ... ... табиғи гесаяси қарсы тұрушылықты қосқанда, бай ... ... ... ... өсуіне және меншігін өзгерту тілегіне
әкеліп соғады. Бұл контекстіде лаңкестік метод ретінде шығады. Сол ... кез ... ... ... міндеттерді шешіп, өз мақсаттарына
жетуді армандайды.
Лаңкестік трансұлттық қылмыстардың қатарына жатады. Бұл ... ... ... үшін ... амалды, ең бастысы
келісілген бағалар мен лаңкестікпен күресуде іс-әрекеттерді жүзеге ... ... ... түсініктерді шығаруды талап етеді.
Әлемдік бірлестік лаңкестік қаупінің төмендеуі үшін ... іс ... жөн [33]. ... ... ... ... тәжірибе
көрсеткендей, қол жеткізген нәтижелер жеткіліксіз.
Лаңкестікпен күресу ... және ... ... ... ... ... Лаңкестер жоспарларының құпия
түрде ұстауын, ауқатты адамдар жағынан олардың іс-әрекеттерінің қолдауын
және ... ... ... ... ... ... ... Субъективтілерге ірі геосаяси ойыншылардың мүдделері
лаңкестер ... сай ... ... яғни саяси сипаттағы себептер
жатады.
Сәтті антилаңкестік стратегияның ... ... ... ала ... ... ... ... заңдылықтар мен
ресурстар қамтамасыз етілуінің сәйкес келуі; алдын ала ... ... алу мен ... жеңілдету мәселелері бойынша
жағдайлардың шешілуіне байланысты антилаңкестік іс-әрекеттердің түрлі
модельдерінің бар ... ... ... және мемлекеттік
масштабтағы іс-әрекеттерде, сонымен қатар, аймақтық және ... ... ... ... бөлінуі негізінде ведомстволар
күшінің бірігу аспектісіндегі бірліктің қамтамасыз етілуі, лаңкестіктің
жаңа формалары мен жаңа ... ... ... оған ... тұратын
халықаралық келісім шарттар базалары мен келісімдердің жетілдірілуі.
Лаңкестікпен күресудегі ... ... әлем ... ... ... ... арқылы ғана жетуге болады. Бұған
ынтымақтастық, ... және ... ... ... құрылымдардың
құрылуы, бірыңғай дайындық пен ғылыми конференциялардың лаңкестікпен
күресуде мамандар отырысының ... ... ... ... басшылары мен лаңкестікке қарсы әрекеттерді шешетін
эксперттердің екі ... және көп ... ... ... ... ... еді.
11 қыркүйектегі оқиға әлемдік бірлестіктің лаңкестік ұйымдар ... ... ... ... ... ... Жасалған жұмыстың
нәтижесі бірқатар шарттардың айқындалуы ... ... ... ... саясатының тұрарлық жалғасы бола алар еді. Бұл шарттар өткен
жүзжылдықта бірталай ... ... ... ішінде, лаңкестік ХХІ
ғасырға аяқ басқан адам баласына қалғанынан тұрады. Бұл ... ... ... ... даму жолы мен ... қиындықтар шешілуінің
сәттілігіне байланысты [34].
1.2. Еуропалық Одақ ... ... ... ... ... ... және ... өткен сайын халықаралық лаңкестік үлкен қауіп ... ... ... қатерлі симптомдары, әсіресе, соңғы жылдары адам ... ... ... ... ... Оның ... ... әрекеттер
салдарынан қасірет шегіп, құрбан болғандардың саны да күн ... ... Әр ... саладағы лаңкестер өз мақсаттарын жүзеге ... ... ... ... ... ... және ... да жиі ауыстырып отырды. ... ... ... ... негізгі нысанасы – планетаның ірі мегаполистерін, стратегиялық
маңызды теңіз ... ... ... ... ... ... жүйелерді, әлемнің транспорттық, туристік және банктік
инфроқұрылымдарын жаулап алу.
Бірақ бұл да ... ... ... ... ... толықтыра
алмайды. Тармақталып кеткен халықаралық лаңкестік ұйымдардың потенциалы ... ... олар тек ... ... мен ... ғана ... ... бүкіл әлемдік тәртіпке де қауіп төндіруде.
Лаңкестер жасаған қастандыққа қарсы тұрып, ауқымды мәселені шешу ... ... ... ... ... ... кейін
мемлекеттердің бірігуімен антилаңкестік коалиция құрылды. Ол ... әрі ... ... ... лаңкестікке жасаған
соққысы арқылы көрсетті.
Бүгінде лаңкестікке қарсы аймақтық ... де ... ... ... ... Одақ ... ТМД елдерінде, Шанхай ... ... атау ... Әлемдік қоғамдастықтың негізгі міндеті ... ... ... ... бойынша орын алған
келіспеушіліктерге қарамастан, ... ... ... тарату, дамыту, ұйымның жаңа формалары мен ... ... ... ... ... батылдықпен қарсы
тұрып, табандылық көрсеткенімен, әлі күнге дейін «халықаралық ... нені ... ... айта алмай келеді [35].
Әр түрлі мемлекеттердің жетекшілері арнайы қызметкерлер, ... ... ... өз мақалалары мен сөздерінде ... және ... ... ... ... өтеді. Бұқаралық
ақпарат құралдары күн сайын әр ... ... ... әр түрлі лаңкестік
әрекеттер туралы айтып ... Яғни ... мен ... ... ... ... және ... сөздері түспейді. Бірақ,
лаңкестік дегенде тек бір ғана емес, бірнеше әр түрлі зиянды әрі ... ... ... осы феноменнің анықтамасын табу
қажет. Мемлекет пен жекелеген ... ... ... ... ... ... ХХ ... екінші жартысында белсенді лаңкестік
ұйымның пайда болуы мен оның жайылып кетуі, яғни өмір сүру ... ... 3-5 ... ... ... ... ұйым үнемі мемлекеттен жеңіліп отырады.
Егер бұл ... ... ... ... ... үкіметінің бақылауына
бағынбайтын немесе үкіметке қарсы ұйымдар басқаратын топтар болмаса басқа
мемлекеттер ... онда ... ... ... ... ... ... жандандыру үшін ... ... ХХ ... ... ... бола ... ... мен Араб елдерінің авторитарлық режимі.
Қолдаушылардың тактикалық одағы 1960-70 жылдар аралығында лаңкестіктің
дамуын күшейтті.
Қазіргі ... ... ...... тізімі көлемі
жағынан азая түсті және ... деп ... ... 2001 ... ... ... ... антилаңкестік коалициялар құрыла
бастады. Олар егер ... ... ... жақтап отырған қолдаушы
мемлекеттерді анықтап, дәлел келтірсе, оларға қарсы акция ... ... ... ... жариялады. Оны бекітіп, халықаралық
қатынас нормасына енгізді [36].
Мемлекет – лаңкестік мәселесі шешілгенде ғана ... ... ... ... ... және ресурсынан айырылған лаңкестер
басқа ... ... шыға ... ... ... ... терактілерін
жою қиынға түспейді. Қандай ... ... ... да, ... ол тек ... ... бір формасы немесе жеңілген
революцияның хабаршысындай ғана ... ... ... ... 27 қаңтарында Страсбургте Еуропалық Кеңестің мемлекеттік-
мүшелері Еуропалық ... қол ... Ол 1978 ... 4 ... ... күшіне енді. Түсінікті себептер бойынша Кеңес Одағы бұл тізімге
ілінген жоқ. Ол кезде ... ... үшін ... ... сөз ... ... деген сөздер болатын. Көптеген еуропалық ... және ... ... ... ... әлі ... ... олар үшін де Конвенция өсіп келе жатқан ... ... ... үшін ... ерте ... ... болып көрінді
[38].
Енді бүгінгі таңдағы Еуропалық Одақ елдеріндегі бірнеше еуропалық
лаңкестік ұйымдарға тоқталайық. Ирландияның ... ... – ИРА ... ... бері өмір ... ... Ол ... Ирландияның бөлінуін
мойындаған емес. Бұл оның «Шин ... ... ... ... ИРА ... елдің тәуелсіздігі үшін күресті, ал ... ... ... ... үшін соғыс жүргізіп отыр [39]. Ол мақсатқа
жету үшін лаңкестікті пайдаланып отыр. ... ... ... ... ... ... мен ИРА-ның саяси қанатының лидері Джери Адамспен
екеуінің арасында байланыс бар екендігі анықталған. Оған ... да ... ... ... ... айтуынша, ИРА біраздан бері
ирландықтардан тараған ... ... ... ... ... ... ... американдық-ирландиялық капитал өтетін жолдан
ағылшындықтарды ысырып шығару.
Испанияда ірі лаңкестік ұйым ЭТА бар. Испандықтардың назары ... топ ... ... келісімге келуде болып отыр. ЭТА- қырық
жылдан бері ... үш ... ... ... ... жеке тәуелсіз
мемлекет құру үшін соғысып келеді. ЭТА – ... та ... ... ... ... және ... ... мағына береді. Оның өткен
жүзжылдықтың 50-жылдары (1950) ... ... ... ... ... қалады. Олар сол кездегі генерал Франко диктатурасымен
соғысып, лаңкестік әрекеттің көмегі арқылы ... ... ... ... ... ... ... басқарып тұрғанда, ... ... ... ... ... ... ... Солшыл партиялар мен кәсіподақ ұйымдары да жасырын түрде ЭТА-
лықтарды жақтап ... ... ... басктарды жәбірлеп, қинаған,
тіпті, ана ... ... ... ... испан үкіметіне жасаған
қарсылығы деп түсінді.
Осы уақытта радикалдардың көпшілігі қарулы ... бас ... ... ... ... есептелетін Батасун партиясының қатарында саясатпен
айналысты. Ал лаңкестік ... ... жоқ. ... ... идеологиялық қарсыластары – зиялы қауым өкілдері болды. Басктер
тек зиялы ... ... ғана ... ... кездейсоқ кездескен жазықсыз
адамдарды да өлтіре берді. Үкімет басктерге қарсы күресте ештеңені аямады.
ЭТА мен Батасунның алдына ... ... - ... қана ... ... ... ... Яғни болашақ басктер мемлекетінің
социалистік моделін жасау ... ... жоқ. Осы ... жету үшін ... ... ... Қытай, Куба елдерінің тәуелсіз жаңа ... ... ... ... бұл ... ... берген жоқ.
Көп жылғы үздіксіз ізденістен кейін ЭТА-ның жақтаушылары Ходжа
үстемдігі ... ... ... ... ... тауып, оған албандық
социализм деп ат ... Олар ... ... ... ешбір елмен
байланыс жасамай «бізге ешкім керек емес, ... біз ... ... жар ... Олардың өздерін идеализациялап, көкке көтергені сонша, тіпті
сол жердегі тауық, ешкі, сиыр, иттерге дейін әлемдегі ең ... ... деп ... [40]. Ал ... баск ... осы ... түгілі, тыңдағысы да келмейді. Себебі олар баск халқының тарихымен
байланыстыра жасалған өзіндік жаңа жоба – ... жаңа ... ... ... жерінде испан тілін жойып, бүгінде жергілікті халықтың
20 % еркін сөйлейтін баск тілімен алмастыру, басктік емес, өзге ... ... ... ... конфискацияланған байлықты халыққа бөліп
беру көзделген. Онан соң кәсібі мен квалификациясына қарамай, жалпыға ортақ
«әлеуметтік жалақы» төлеу ... ... ... тәуелсіз баск
мемлекетінде ешбір елге ұқсамайтын өзіндік «баск демократиясы» ... ЭТА ... ... 810 адам оның ... ... ең қатыгез, қанды лаңкестік әрекеті – 1987 ж. ... ... ... ... ... болды. Онда 21 адам қаза тапты.
Осы басктік ... ... ... ... үшін ... мен ... 2000
полициядан құралған топ әрқашан ... ... ... ... ... ... Германия, Ұлыбритания және Израиль мамандары
қатысып отырады [41].
ЭТА-мен Батасунның көптеген мүшелері қазіргі ... ... ... оның ... ешқандай саяси нәтижелерге қол жеткізе
алмайтындығын түсінген. Әрине, олар мұндай ... адам ... ... ... істеген әрекеттеріне өкінгеннен келіп отырған жоқ.
Олар үшін террор мәселесі өз ... ... жол. Егер ... ... ... ... деп тапса, онда топ ... ... ... [42]. ЭТА-ның барлық іс-әрекеті «Гара»
газетінде жүйелі жарияланып отырады.
Бүгінде лаңкестік мәселсесі тек ... ... ғана емес ... ... ... ... жаңа ... белсенділігі 1980 жылдардың
басында күшейе бастады. Олар халықты көп мөлшерде қыруға тырысады. Соның
бір ... – 1980 жылы 26 ... ... ... ... ... мерекесі кезінде Гофманның Әскери-Спортттық
тобының мүшесі студент Гундольф ... ... ... Осы ... адам қаза тауып, 200 адам жарақаттанды. 1980 жылдың басында ... ... ... осы ... 42 ... ... тіркелген.
Германиядағы Фридхельм Буссе басқарған халықтық-әлеуметтік қозғалыс
«неміс жерінде радикалды-демократиялық және антиимпериалистік мемлекет құру
мақсатында» жасаған тонау, ... ... ... үшін ... ... ... солшыл экстремизмге қарағанда, оңшыл лаңкестік
ерекше қауіп төндірді. Германиядағы ... ... ... ... ... эмигранттардың қаптап келуі ... кең ... ... ... ... ... ішкі ... қорытындысы бойынша, мұнда 75 оңшыл лаңкестік топ бар, ... ... ... ... ... күш ... ... Соның
салдарынан, 1992 жылы 2000 басқыншылық әрекет ... 17 адам ... Ал 1991-93 ... ... оңшыл топтардың әрекетінен 30 ... ... ... ... ... ... ... топтық лаңкестік
ұйымы – Герман жастарының қозғалысын атап өту керек. Бұл топ 1970 ... ... ... өмір сүріп жатқан жерлерде бірнеше жарылыстар
ұйымдастырылып, көптеген шетелдік жұмысшыларды ... 1980 ... бұл ... ... ... ... Олардың қазіргі жағдайы
белгісіз, қашып кеткендері іздестірілу үстінде.
Франциядағы лаңкестікке тоқталатын болсақ, онда 2005 жылы ... ... де ... ... ... ... қауіп
төндіріп отырғандығын жариялады. «Француздар лаңкестікке қарсы» атты күн
жарияланып, халық алдында сөйлеген ... ... ... ... ... оны ... ... тамыр жайған, француз қоғамын,
дәстүрін жақсы білетін, сол ... ... ... ... ... сай ... ... экстремистік бағыттағы жекелеген ... ... ... ... ... бірі – 1977 жылы құрылған Анархисттік
лаңкестік топ. Оның идеясы – «Халықтық автономияны» ... (бұл ... ... Қарулы көтеріліс жасаудағы мақсаты – ... ... Бұл ... ... белсенділігі 1977-1979 жылдар
аралығында тіркелген. ... ... ... ... кеткендер іздестірілу
үстінде. Бұл топтың жетекшілері де, мүшелері де ... ... ... ...... ... ... – ірі қалалар
(негізінен ... ... ... ... ... параметрлері –
саясаткерлерді өлтіру, үкімет орындары мен полиция бөлімдеріне қарсы ... бір ... ... топ – ... мен ... ... (УДСТ). Олар Франциядағы мұсылмандарды алжирлік жоғары лауазымды
шенеуніктерге ... ... ... ... ... атты ... ... интернет сайтта жариялады. Оның қысқаша ... ... ... ... Оларды түнгі дискотека, шарап дүкендері
алдында күтіндер! Егер олар өз қателерін түсініп, мойындамаса, Алла ... ... ... ... бұл ... ... ислам ұлдарына
арналды» деп атап, таратып жіберді.
Мұнан басқа Францияда темір ... ... ... жаңа ... ... ... Лаңкестер егер үкімет өздері талап еткен көп мөлшердегі
ақшаны бермесе, онда бүкіл Франция темір жолдарының өн ... ... ... ... ... Дәлел ретінде бір бомбаның қайда жасырылғанын
айтқанда, ол рас болып ... АZF ... ... ... ... ... отырған бұл топ 4
млн. доллар және 1 млн. евро талап етіп отыр. Бұл жөнінде Францияның ... ... ... ... бұл топ жөнінде ешқандай мәлімет жоқ
екендігін, бірақ олар ... ... ... ... зор көңіл бөліп
отырғандығын мәлімдеді. ТF1 атты француз телеканалының ... ... ... ... ... Францияның ішкі істер министрлігіне ... ... алты хат ... ... ... бұл ... ... газет-журнал беттерінде жазбауды өтінген.
2004 жылы 21 ақпанында полиция Лимож маңында Париж-Тулуза темір жолының
бойынан жарылғыш заттарды тауып ... ... ... ... лаңкестер өздері хат арқылы хабарлаған. Поезд ... ... ... әсерінен қозғалысқа түсетін жарылғыш зат
детонаторының күрделі құрылысына қарап, ... ... ... өте қауіпті
екендігін түсінді.
АFР-тың ақпараты бойынша, полиция қызметкерлері жарылғыш затты ... ... жару ... оны зерттеп көрген, сонда бұл жарылғыш заттың
толқыны 25 метр жер ... ... ... жойып жіберетіндігі анықталған.
Лаңкестер Франция президенті мен ішкі істер министріне жолдаған ... 10 ... ... әр түрлі уақытта жарылуға жоспарланғанын, оны
тек ақша төлегенде ғана залалсыздандыратындықтарын ... ... топ ... ... белгілі. Бұл солшыл
радикалдық лаңкестік топ 1969 жылы құрылған. ... ...... ... ... ... ... және жаңафашистік
ұйымдардың таралуына қарсы шығу болды. Бұл топ ... ... ... ... әрекет жасады (Верона, Милан, Турин,
Тренто қалалары). Оперативтік параметрлері, яғни нысанаға алған бағыттары
ірі ... ... ... ... ғимараттарын жару,
материалдық құнды заттар мен қаржыны ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Бұл топ 1970
жылдың ортасында жойылған, қалған құрамның жай-күйі белгісіз. Италиядағы
тағы бір ... ұйым – ... ... Ол ... ұяшықтар (Collettivo
Politico Metropolitan) және Итальян ... ... ... 1969 жылы ... ... қалаушы – Ренато Курчо. Бағдарламаның
негізгі мақсаты - әлеуметтік ... ... ... ... жою,
пролетариат диктатурасын бекіту, Италияны НАТО ... ... ... ... 1978 ... 28 қарашасында тіркелген.1984 жылы бұл ұйым
екі фракцияға ... ... ... ... мен Францияның
арнайы ұйымдарының бірлесуімен басып тасталды. Бірақ 1994 жылдың басында
тағы белсенділік танытып, ... ... ... 1999 ... ... НАТО-ның Югославияға қарсы операциясына байланысты бұл топ тағы
бір лаңкестік ... ... ... ... Тағы бір ... Жаңа ... бригадалар деп аталған (2001 жылдың жазында тіркелген).
Олардың жетекші құрамы белгісіз, құрамындағы ... саны ... ... (70 ... ... 1200-2000 адамға дейін жеткен), 32 ... ... АК, ... ПП Sterling, Browning, Beretta
пистолеттері, тапаншаларымен, ... ... ...... басқару, Атқарушы басқару, барлау топтары, ақпараттар
жүйесі, психологиялық операциялар аймақтық колонналар (Рим, ... ... ... Неаполь қалалары). 1999 жылдың көктемгі мәліметтер бойынша
Флоренция, Пиза, Ливорно, ... ... жаңа ... пайда
болғандығы айтылған.
1980 жылдың аяғындағы мәліметтер бойынша, бұл ұйымның оперативтік
параметрі – жеке ... ірі ... және ... ұйымдарының
басшыларына, итальяндық және американдық мемлекеттік әскери қайраткерлерге,
оңшыл және солшыл ... ... ... ... ... құралдары (БАҚ) өкілдеріне, оқу ... ... ... ... және ... ... ... жылдың өзінде бұл топ ... саны 2150 ... ... Олардың қолынан Италияның бұрынғы премьер-министрі Альдо Моро
(1978), АҚШ бригадасының ... ... ... (1981) мен ... Хант
(1984), итальяндық генерал Джорджиери (1987), итальяндық сенатор ... қаза ... ... жылдар аралығында баскесерлердің қолынан
шамамен 150 адам қаза тапқан. 1990 жылдың ортасындағы ... ... ... ... ... ... (2002 жылы ... өлтірілген), НАТО-ға қарсы лаңкестік әрекеттер жасалған (1994
жылы) Авиано авиабазасында және ... НАТО ... ... ... ... ... байланыс жасайтын топтары: қаруланған коммунистік
отрядтары, қаруланған революциялық ... ... 22 март ... 22
октябрь группасы, жұмысшылар үкіметі, халық солдаты, студенттік күрес,
Үшінші ... ... жаңа ... ... ... мәселесі кең
таралғанын байқаймыз. Сондықтан осы қауіпті болдырмаудың, оған ... ЕО ... үшін өте ... және өзекті екені айқын.
1.3. ЕО-дағы лаңкестікпен күрес және адам ... ... ... қыркүйегіндегі Брюссельде болған Еуропалық Одақ елдерінің
юстиция және ішкі істер министрлер ... ... ... ... ... полициясын құрып, еуропалықтардың мүмкіндіктерін
кеңейтуді ұсынды. Британдықтардың ұсынысы – ... ... бар ... ... ... банк ... ... мемлекеттік
бақылау қою, телефон компаниялары мен ... ... ... жабу ... бұл ұсынысы Еуропалық Одақ жоспарларын жүзеге асыруды
қамтамасыз ету үшін Еуропалық Одаққа жедел көмек беретін ... ... құру ... деген Еуропарламенттің жасаған баяндамасына жауап
іспеттес болды. Бұл ... АҚШ ... ... ... атты
электрондық шпионажына байланысты Еуропарламенттің жүргізген ... ... ... ... ... ... ... аталған
баяндамасында Еуропарламент ... ... ... үрдістер аясында АҚШ, Канада, Жаңа Зеландия және Австралиямен
қызметі бойынша ешқандай қарым-қатынас, ... ... ... Ал егер ... ... ... электрондық таңдау, жүйелер
орнатуға көмек берсе, Еуропалық конвенцияның адам құқығына ... ... ... ... ... ... ... Ұлыбритания
лаңкестікті пайдалану үшін «Эшелонмен» өз ... ... ... ... ... топты құрудың қажеті жоқ және Еуропаның
мүмкіндігін ... ... деп ... ... Ұлыбританияның көздеген
ойы да осы болса керек [43].
Осылайша, Еуропалық полиция – Еуропол құрылды. Оның штаб-пәтері ... сай ... ... ... - әр түрлі Еуропалық ... ... ... ... ақпараттар алмасып отыру болды. Оның
қызметкерлері жоғары технологиямен, яғни коммуникациялық, ... ... ... олар бұрынғыдай құжаттарды енгізіп, шығарып,
өңдеп отырған жоқ, құжатты электрондық жүйе ... ... ... ... папкалар толған архивті ... ... ... ... қарап, Еуропада лаңкестік мәселесіне үлкен жауапкершілікпен
қарайтындығын аңғаруға ... Олар ... ... ... ол мәселені
шешуде американдық күш көрсету позициясын емес, өздері тиімді деп тапқан әр
түрлі заңгерлік және дипломатиялық ... ... ... ... ең ... бағыт – адам құқығын қорғау
және оны бақылау болды. Адам құқығын қорғаудың, бұзбаудың негізгі талаптары
халықаралық ... ... ... ... Одақ жариялаған келісім-
шарттың принциптеріне сәйкес жаұяның әрбір мүшесінің артықшылығын мойындау
- әлемдегі еркіндіктің, әділдіктің негізі болып ... ... ... ... мен ... ... және ... міндетті [44].
Еуропалық Одақ үнемі лаңкестік контексіндегі адам құқығы мәселесіне
ерекше көңіл бөліп отырды. Адам құқығы мен ... ... ... ... Одақтың адам құқығына арналған комиссия мәжілісінде жан-
жақты талданып келісілген. Бұл ... адам ... мен ... ... ... мазмұны мен табиғаты, адам құқығының бұзылуына
лаңкестіктің тигізетін тура және жанама әсерлері, бостандық пен ... өмір ... ... ... ... ... және әлеуметтік
құндылықтарға қауіп төндіретін лаңкестіктің негізгі облыстары ... ... ... ... ... қарастырғанда, ең алдымен, лаңкестік
сөзінің анықтамасын білу керек. Бұл ... ... үшін ... қолданылады, соның ішінде, соңғы уақытта жиі ... ... ... ... ... ... лаңкестік бұл соғыспайтын немесе қарсыласпайтын жаққа көрсететін
саяси уәждемесі. Бұл жерде, ең алдымен, қаруланған қақтығыс, ... ... үшін ... пен лаңкестіктің анықтамасын, сонымен ... үшін ... ... ... мен ... ... ... қажет.
Лаңкестік, сонымен қатар, қаруланған қақтығыстардың құқығы деген ... ... ... ... ... де ... гуманитарлық заң орын алған қаруланған қақтығыстар мен әскери
оккупациялардың заңды заңсыздығына қарамастан, олардың ... ... ... заңдардың жиынтығы болып табылатындығы баршаға аян.
Оған қоса, халықаралық ... ... ... және ... ... ... ретінде де қарастырады. Халықаралық ... ... ... ... мен ... ... түрлерін пайдалануға
тыйым салынады. Бірақ «лаңкестікке» ... ... ... ... заңды анықтама бермейді [45].
Гуманитарлық заңның өз ... ... ... ... ал ... қақтығыс бола қалған жағдайда ол гуманитарлық
заңды пайдаланатындығы жалпыға бірдей түсінікті ... ... ... гуманитарлық заң қаруланған қақтығыстың үш негізгі аспектісін
қарастырады: заңды әскери операциялардың ... ... ... ... ... қолданатын қару түрлерін жүйелеу және реттеу
мәселесі [46].
Лаңкестіктің адам құқығын таптау мәселесі ... ... ... ... ... ... зиянын тигізіп отырған ... ... ... ... немесе үкіметке зиянын тигізіп отырған
лаңкестікті қарастырып көрелік.
Ең алдымен, терроризмді ... ... ... білу қажет [47]. Заңсыз
субъектілерге келетін болсақ, жекелеген тұлғалар немесе топтар ешқандай
себепсіз адам ... бұза ... ... Одақ мен ... барлық
резолюциясында лаңкестікті адам құқығын таптау деп түсіндіреді. Лаңкестік
әрекеттердің, тәсілдердің адамзат баласына ... ... ... ... ... ... ... өз әрекеті үшін
жазаланатындығы жөніндегі сұрақтар көпшіліктің талқылауына ұсынылмайды.
Адам ... ... ... ... ... ... ... сол азамат өмір сүретін мемлекеттің жауапкершілігін мойындамау болып
табылады, бұл өз кезегінде мемлекеттер ... ... ... ... ... әкеп ... ... стандарттың адам
құқығын қорғаудың халықаралық заңдарының нормаларына сәйкес ... ... ету ... ... ... ... болып табылады. Осыған байланысты ... ... ... адам ... ... ... ... «беделіне» қарай бөлу
қауіпті деп тауып, жіктеуге қатаң тыйым салды. Бұл тіпті, «үкімет ... адам ... ... өзін ... алады деп түсіндіреді. Онымен
қоймай, «адам ... ... ... ... ... мен ... ... зияндылықтарының» арасындағы ... ... ... етті [48].
Мұндай баға беру, бір жағынан қаруланған топтар мен жеке ... ... ... ... ... ... ... түрі
болып табылады. Адам құқығы және ... ... ... ... ... адам ... ... барлық қозғалыс үкімет
тарапынан мемлекеттік болса, ұзаққа созылатын еді; ... ... ... ... ... көңіл бөлінбейтін еді. Жалпы
және аймақтық келісім шарттарда ... ... ... ... ... үшін ... тартылады. Адам құқығының ... 29 ... ... ... ... ... алдында міндеті
бар. Ал 30 бап жеке адамға немесе топтарға Декларацияда жазылған құқық ... ... ... ... да бір ... жасауға рұқсат бермейді.
Адам құқығы туралы халықаралық пактіде (заңдар жинағы) аналогиялық
баптар көптеп ... ... ... адам ... ... (29-38 ... ... конвенцияда адам құқығы мен
бостандықты қорғау туралы (10 бабының 2- пункті), ... ... ... ... (13, 17 және 32 баптар), Африкалық хартияда адам және
халықтар құқығы туралы (27-29 ... т.б. ... осы ... ... ... ... ... қарастырылады. Яғни,
мемлекеттің, жекелеген тұлғаның тәртіп қағидасы тұрғысынан түсіндіріледі
[49].
Лаңкестік контексіндегі адам құқығы ... ... ... ... ... ... ... державаға дейін қамтиды. Олар лаңкестік мәселесін шешуде
біраз талпыныстар жасады. Мәселенің мәні көптеген елдердің тек өз ... үшін ғана ... ... ... ... ... әрекеттерден кейін Ұлыбританиядағы
лаңкестікке ... ... ... қабылданған заңдық акт Ұлыбритания
азаматтарының құқықтарын шектейді. Бұл «лаңкестікке қарсы ... ... ... заң 2001 ... 14 желтоқсанында қабылданған, сонымен
қатар, ол Адам ... ... ... ... ... ... 1-
бөліміне қайшы келеді. Британдық ... жоқ ... ... бар ... сот ... ... ... жағдайында, бұл
мәселе парламент бекіткен американ-британдық келісімге сүйеніп шешіледі.
Бұл құжат 2000 жылы ... ... ... антилаңкестік заңды
күшейтті. Сарапшылардың айтуынша, британдық антилаңкестік заң Еуропадағы ең
қатал заң болып табылады.
2001 жылы қабылданған заң ... ... бар деп ... ... ешқандай айып тақпастан, мерзімсіз, яғни ұзақ уақытқа дейін
қамауға алуға ... ... Осы заң ... ... бастап
Ұлыбританияда қазірге дейін 12 адам тұтқындалған. Әрине, олардың ... ... ... тез ... қаласын деген шартқа келіскен
жағдайда, түрмеден босанатын құқығы бар. Заңда көрсетілгендей, лаңкестікке
қатысы бар ... ... ... ... ... ... ... қорғау орындарына дер кезінде хабар бермегендігі үшін қатаң жауапқа
тартылады. Егер ... ... ... ... күдіктенуге нақты себептер
болып, оны жасырып қалса, қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Заң британ
кедені мен қаржы инспекторларына ... ... ... ... ... қорғау органдарымен бөлісіп тұруына міндет қойды. Бұл
заң жолаушылар мен жүк тасымалдайтын транспорт ұйымдар ... ... ... ... ... Оған қоса, құқық қорғау ... ... ... ... күдіктілердің қаржылық есеп шотын ... ... ... ... ... ... ... халықты мәжбүрлей қана
қоймай, олардың естеріне ... да, ... ... ... ... ... Бұл лаңкестер өздерінің зұлымдық істерімен адамдарды
есінен тандырып қорқыту фактісімен түсіндіріледі.
ІІ ... ... Одақ ... саясатындағы лаңкестік қаупіне қарсылық
әрекеті
2.1 Еуропалық Одақ аясындағы лаңкестікпен күрес ... ... ... 1970 ... ... дүниежүзілік қоғамдастықтың
алдында халықаралық лаңкестік әрекеттерге қарсы күресті ... ... ... Дәл осы кезеңде қоғамда болып жатқан саяси үрдістерге ықпал
ету, кедергі жасау ... ... ... өрши ... Лаңкестік
белсенділігінің күшейгені соншалық оның географиялық ауқымы тез кеңейіп,
бүкіл аймаққа таралды. Оған қарсы тұру үшін, яғни ... ... ... ... ... ... ... лаңкестікке қарсы күрестің
халықаралық және ұлттық концепциясын жасады.
Әлемдік қауымдастықтың лаңкестік әрекеттерге қарсы күресінің негізінде
бірнеше әмбебап ... ... ... ерекше атап өту қажет.
Соның ішінде:
- әуе кемесі бортында жасалған ... және ... да ... ... ... ... ... қауіпсіздігіне қарсы бағытталған заңсыз
әрекеттермен күрес жөніндегі конвенция (1971);
- халықаралық қорғанысы бар тұлғаларға, соның ішінде, дипломатиялық
агенттерге қарсы ... ... ... мен жою ... ... ... қарсы күрес жөніндегі конвенция (1979);
- ядролық материалдарды ... ... ... ... (1980);
-теңіз кемесіндегі қауіпсіздікке қарсы бағытталған заңсыз әрекеттермен
күрес жөніндегі конвенция (1988);
- бомбалық лаңкестікпен күрес жөніндегі конвенция (1997);
- пластикалық жарылғыш ... табу ... ... ... ... лаңкестікті қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі конвенция (1999);
- халықаралық қауымдастықтың лаңкестікке қарсы күрестегі негізгі
күштері халықаралық ұйым шеңберінде ... ... ... ... ... 1993 ... 25 маусымында Вена
қаласында адам құқығын қорғауға байланысты өткізілген БҰҰ-ның ... ... ... мен ... ... лаңкестік әрекеттер, амал-тәсілдер және оның тәжірибесі барлық
формасында үкімет заңдарын ... ... ... ... ... ... қауіп төндіріп, бостандық пен
демократияны, адам құқығын таптауға қарсы бағытталады.
Жоғарыда көрсетілген тезистердің ... ... БҰҰ ... ... Бас ... 49-сессиясында (1994 жылғы) ... жою ... ... ... Бұл Декларацияда лаңкестікке
байланысты, соның ішінде, есірткі айналымы заңсыз ... ... ... айналымы» және адамзат баласына қауіп төндіретін ядролық және басқа
да материалдарды контрабанда жолымен тасымалдау, сату ... ... ... ... ... ... ... байланыс пен
ынтымақтастық жақсы нәтиже беретіндігі айтылады [52].
Лаңкестікке қарсы күресте көп ... ... ... ... отыз ... ... ... Соның нәтижесінде құдіретті әрі кең
ауқымды БҰҰ және оның ... ... ИМО, ИКАО және ... ... ... теңіздегі және әуедегі лаңкестіктің әр түрлі
түрлерімен күрес жөніндегі протоколдардың және 12 универсалды конвенцияның
негізінде пайда болды.
Халықаралық ... ... ең ... ... ... азаматтық авиация ұйымы (ИКАО) және әуе кемесі ... ... ... ... ... ... қабылдауы болды. (1963
жылғы 14 қыркүйек) бұл конвенция әуе кемесінің қауіпсіздігін ... ... ... конвенцияда ұшу барысында кімде кім күш көрсетіп, заңсыз әрекеттер
жасаса, мемлекет оған ... ... ... ... ... рет ... анықтауынша, әрбір мемлекет әуе кемесінде заңды бұзған
тұлғаларды өз территориясында түсіріп алып қала ... ... ... ... мемлекет жедел түрде тергеу жүргізіп, оның нәтижесін тез
арада күдікті ұсталған мемлекетке жеткізуі керек.
Токио конвенциясы тағы да ... ... ... ... ... ... (1970 жылғы 23 қыркүйек) және Монреаль (1971 жылғы)
конвенциясымен толықты.
Гаага конвенциясы ... ұшу ... ... ... ... ... жаза ... Бірақ бұл заң халықаралық азаматтық
авиацияға қызмет ... ... яғни ... ... ... әрекеттермен күрес жөніндегі қаулы қабылданғаннан (1988) кейін
ғана толық қалыптасты. Осының ... ... ... де ... ... ... ... қауымдастықтың
негізі қаланды [54].
Соған байланысты Монреаль конвенциясының шеңбері кеңейтілді. ... ... Егер адам ... әрі ... ... ... жасайды;
• Халықаралық адамзаттың авиацияның орны аэропортта қылмыс әрекет
жасап, адам денсаулығына нұқсан келтіреді ... ... ... Аэропорттың құрал-жабдықтарына зиян келтіреді немесе аэропорт
жұмысының тәртібін бұзады;
Мұндай әрекеттер аэропорт ... ... ... ... ... да ... Одақ елдеріне лаңкестік үлкен қауіп төндіріп отыр.
Осыған байланысты көптеген Еуропалық елдер өз күштерін ХХІ ... ... осы ... ... ... ... ... байланысты өткізілген мәжілісті Еуропалық
Одақ елдерінің ішкі істер министрлері бірауыздан келісілген маңызды құжатты
қабылдады (1996 ... 30 ... ... ... олар ... күреске ерекше мән беріп, оның дамуының жаңа тенденцияларын
атап көрсетті. Форумға қатысушылар қорытынды пресс-конференция ... ... ... шараның 25 түрін атап көрсетті.
Соның бірі, «аталған мәселенің әр түрлі аспектілерімен ... мен ... ... ... ... күшейту, қарым-қатынасты
жақсарту деп тапты» [56].
1995 жылы француз ... ... ... ... ... және ... Франция қалаларының төңірегінде болған ... ... өз ... қызғанып полициямен бөліспей, ал полиция өз
ақпараттарын прокуратураға ... ... ... ... бірге, радиоактивті, химиялық, биологиялық және уландырғыш заттарды
пайдалану арқылы лаңкестікті құрту» және антилаңкестік бағыттағы кәсіби
мамандарды ... ... ... да сөз ... Одақ ... ... түрлерінде лаңкестік әрекеттер өте
көп мөлшерде ... ... ... ... жақсарту
жөнінде кеңнстер беруді жедел түрде қолға алуды талап етілді.
Еуропалық Одақтың белсенділері - Ұлыбритания, ... ... өзге ... ... ... жасырып отыратын
гуманитарлық, мәдени және әлеуметтік бағыттағы үкіметтік емес ... ... ... ... ... [57].
Әсіресе, лаңкестер бір-бірімен байланыс жасайтын және өз ойларын жүзеге
асыру ... ... ... ... ... алу керек деп
шешеді. Оған компьютерлік жүйе ... және сол ... ... ... ... сауда ісін және қару-жарақ пен жарылғыш заттарды жетік
бақылайтын ұлттық заңдар қабылданды.
Бұл құжатқа қол ... ... ... әрекет жасады деп айыпталған кез-
келген адамды сотқа тартуды міндеттеп, лаңкестік ... ... бар ... қатаң юристік бақылауға алуға кез-келген белсенді немесе
пассив көмек ... ... ... ... ... ... ... беруге
тыйым салынды.
«Евроүштік» барлық ЕО мемлекеттерін лаңкесті топтар мен оның ... ... ... ... ... ... міндеттеп, осы мақсатта
шекаралық бақылауды және жеке куәлік беру мен құжатқа виза қоюдың ережесін
күшейтуді талап етті.
Көпжақты және ... ... екі ... ... ... және оперативтік бағытта дамыту жоспарланды. Біріншісі,
қылмыскерлерді еліне ... ... ... ... ... бірге, бұл құжат егер кейбір елдердің арасында ешқандай ... ... да, ... өз ... қайтарып беру мүмкіндігін ұсынады.
«Евроүштік» елдері лаңкестік топтарды қаржыландырып отыратын капитал
қозғалысына да тосқауыл қойды. ... ... ... ... ... ... бұл тәсілге көптеген мемлекеттердің қарсы
болатынын жақсы білді. Себебі, сырт елдерден ... ... ... ... ... пайда түсіретіндіктен, көптеген мемлекеттер үшін бұл тәсіл
тиімсіз болды [59].
Лаңкестікпен ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істеуіне тікелей тәуелді. Парижде болған конференцияның
маңыздылығы сол, ол ... ... ... арасында бөліп тұратын
қалыптасқан дәстүрлі психологиялық барьерді алып тастады.
Әлемнің жетекші елдері ... ... заң ... салыстырғанда,
қылмыстық топтар әлдеқашан ... ... ... ауызбіршілігін
күшейткенін, сондықтан лаңкестікті тек бірлесе отырып қарсылық көрсеткенде
ғана жеңе алатындықтарын түсінді.
1996 жылдың 12 ... ... ... мәжілісте трансұлттық ұйымдасқан
топқа қарсы жұмыс істейтін ЕО елдерінің жетекші сарапшыларының тобы мынадай
мәлімдеме жасады: әрбір мемлекет ... ... ... ... талдау жасауы тиіс; жасалған және дайындалып жатқан лаңкестік
әрекеттер туралы сұрақтарға тез ... ... ... ... анықтап
алуы қажет. Сонымен бірге, қылмыстық әрекеттер, лаңкестікпен күрестің
тәжірибесі мен ... ... ... және ... ... ... лаңкестіктің тамырына балта шабу мәселесі алға қойылды.
Соңғы жылдары ЕО елдерінде жағдай күрделене түсуде, ... ... ауыр ... кең таралып отыр. Соның ішінде, есірткі ... және ... ... ... ... қарқынмен дамуда [60].
Лаңкестікпен және қауіпті қылмыстардың басқа да түрлерімен күресуде. ЕО
елдерінің жауапты ... ... 1992 ... Маастрихт келісім
шартынан кейін де, көптеген мемлекетаралық нормативтік актілерге қол
қойылды. ... ... ЕО ... ішкі ... ... ... мен саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуді көздейтін
дәстүрлі және келісілген заңдар ... ... Одақ ... қауіпсіздігінің концепциясы туралы» келісімін жатқызуға болады [61].
1994 жылы ЕО елдерінің ақпараттар ... ... ... ... келісілген концепция қабылданды, ақпарат таратудың
мемлекетаралық қағидаларына сәйкес ЕО елдері өздеріне пайдалы ... ... ... ... халықаралық лаңкестікті Еуропа елдеріне
әскери қауіп төндіріп ... ... ... деп ... ЕО ... Жалпы ішкі саясаты және қауіпсіздік саясаты ... ... ... қызметіндегі ең маңызды нәрсе 2000 ... ЕО ... ... ... 2006 ... дейінгі аралықта
Бағдарламасы болды. Бұл Бағдарламаға қылмыспен күресу жолдарының ... және ... ... топпен күресу тәжірибесі, ғылыми
зерттеулердің нәтижелері енді [62].
Халықаралық лаңкестікпен және ... ... да ... ... ... күресудің мақсатымен Еуропалық бағдарлама жасалды. ... ... ... ... актілер нақтыланбағандықтан, мемлекеттің
құқық қорғау органдары мен арнайы ұйымдарына оны өз жұмыстарына пайдалану
қиындық келтіріп отыр [63].
Осыған байланысты ... ... ... ФРГ және ... да ... халықаралық келісімдерге өз моделін енгізді. Мәселен, АҚШ-
та лаңкестікке ... ... ... заң жоқ. Олар ... ... жасауды, қаруланған тонауды, өрт қоюды, адам өлтіруді,
транспорт ұрлауды, ғимаратты басып алуды немесе елшіліктерді ... ... ... деп ... Бұл ... бәрі федералдық заң немесе штат
заңы бойынша жапзаланып, мотивіне қарай лаңкестік әрекет деп ... ... заң с ... лаңкестік мәселесі әр түрлі аспектіде
қарастырылады.
Италия, ФРГ, Франция елдерінде мемлекет ... және ... ... ... арнайы заңдар бар.
Испанияда лаңкестікпен күреске арналған 10-ға жуық ... заң бар. ... ... ... ... және мемлекеттің қылмыстық-үрдімтік заңдар
жиынтығына өзгертулер мен толықтырулар енгіздіре алады.
Ауғанстандағы кең ... ... ... мен ... ... ... лаңкестік әрекеттер сериясы Еуропадағы лаңкестік
әрекеттермен күресудің кодификациялық жұмысына үлкен қозғау салды [64].
2004 жылдың 25 шілдесінде ... ... ... ... ... ... президенті «Лаңкестікпен күресу туралы» заңға қол қойды.
Бұл заң бірінші рет ... жаңа ... ... күрестің
заңдастырылған және ұйымдасқан негізін, үкімет орындары жұмысының тәртібін,
координация мәселесін, сонымен бірге, азаматтардың құқығы, міндеттері және
құқығының кепілдігі ... ... ... Және бұрын талас тудырып
жүрген лаңкестік ұйым, лаңкестік қызмет, халықаралық лаңкестік ... заң ... ... ... ... Франция, Испания, Ұлыбритания және ... ... ... және өте қауіпті басқа да
қылмыстармен күрестегі шұғыл шаралар туралы» № 21 ... қол ... ... ... ... лаңкестікпен күрес мәселесіне арналған
ең алғашқы нормативті акт болып табылады. Ол ... ... ... ... жасалған.
Декретке сүйенсек, лаңкестікті қоғамдық қауіпсіздікті бұзу мақсатында
жасалған күш ... ... ... төндіру, қоғамдық тәртіпті бұзу,
мемлекеттік органдар ... ... ... ... ... ... ... келтіру деп түсіндіреді [65].
Оған қоса, бұл құжат ... және ... ... топпен
күресетін арнайы топтардың жұмысын бақылауды бас прокурордың ... Аса ... ... ... ... ... ісіне бірнеше
соттық специализацияларды енгізді.
Әрине, республикадағы құқық қорғау орындарымен арнайы ... ... ... ... қате ... ... ... көп көмегі тиді. Бірақ құжаттың кемшіліктері де жоқ емес.
Жалпы, лаңкестікке, өзінің қоғам алдындағы міндетін орындап ... ... ... ... бір жерде жарылыс немесе өрт болады деп
жалған ... ... де ... ... бұл ... мен кемшіліктерді Франция, Испания, Ұлыбритания
және Германия елдердің Президенттері ... ... мен ... ... ... ... Мәселен, Еуропа елдеріндегі саяси тұрақтылық пен
жеке азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін ... ... ... органдар жұмысының ұйымшылдық және сапалық деңгейін арттыру
мақсатында ... ... ... ... ... ... ... [66].
Арнайы антилаңкестік бөлімшелер ... ... ... ал ... ұйымдасқан қылмыстық тобы және
коррупциясын күресуші органы Еуропол болды. Оның қалыптасқан координациялық
қызметінің ... мен ... ... бар ... ... ... заңдардың жетілген кезі Еуропа
Парламентінің 2002 жылдың 2 маусымында «Әлемге, ... ... және ... ... ... ... болды. Мұнда халықаралық
лаңкестікке: бұл басқа мемлекеттің трериториясында адамдарды өлтіру немесе
денесіне ... ... ... өрт ... ... жасаған немесе
жасайтын, ғимараттарды ... ... ... ... мен ... үзген, басқа ... ... ... ... денелерін жарақаттаған немесе өлтірген, олардың ... ... ... ұйым деген анықтама береді. Сол үшін олар он жылдан
жиырма бес жылға дейін бас бостандығынан айырылады немесе ... ... ... ... нормативті актілерінде лаңкестікті алдын-ала ойласқан келісім
бойынша қылмыс жасайтын топ деп анықтайды. ... ... рет ... ... ... жауапқа тарту мәселесі қарастырылған.
Арнайы антилаңкестік заңдардың қалыптасуына 70-жылдардың басында Батыс
Еуропада лаңкестіктің өршуі әсер етті. Соның негізінде ... ... және ... ... ... үшін бірнеше еуропалық мемлекеттер:
Англия, Германия, Испания, Италия, Франция өз ... ... ... қана ... жоқ, бірнеше арнайы антилаңкестік заңдар да
қабылдады. Батыс Еуропа мен ... бір ... ... ... ... юристік мәдениет» пайда болды.
Тіпті заңдардың «Шұғыл шаралар туралы» (Ұлыбритания, 1973 жылы,
«Лаңкестікпен ... ... ... 1986 ... «Демократиялық тәртіп
қоғамдық қауіпсіздікті қорғаудың жолдары туралы» (Италия, 1979 ... ... ... лаңкестікпен күрес туралы» (Франция, 1986 жылы),
«Лаңкестікпен күрес және өлім жазасы туралы» (АҚШ, 1996ж.) деп аталауының
өзі-ақ, ... ... мен ... бұл ... ... ... ... ХХ ғасырдың соңғы ширегінде негізгі халықаралық
конвенциялар қабылданды. (лаңкестікпен күрес жөніндегі Еуропалық конвенция
(Еуропалық ... ... ... [69].
Еуропалық Кеңес лаңкестікпен күрес жолында адам құқығының ... ... ... ЕО ... ... ... күрестің негізгі қағидалары» 2002 жылдың 15 шілдесінде, ... ... 24 ... ... ... және адам құқығының сақталуы
туралы» Ұсыныс 1550 (2002) және Резолюция 1271 (2002) ПАСЕ ... ... Бұл осы ... жасалған алғашқы негізгі қағидалары көрсетілген
халықаралық мәтін, оның 17 ... ... бар. Осы ... күресте, адам құқығына байланысты Еуропалық сот ... алуы ... ... ... ілгерілеуіне, жақсаруына ықпал жасаған
Тәртіпаралық топ болды. Бұл топ 2001 жылы ... ... ... тұрады. Бұл құжатты сыншылар радикалды әрі саясаттандырылған
деп бағалады. Өкінішіне орай, Декретте жеке ... ... ... ... және ... да ... сұрақтар қамтылмады.
2004 жылдың 18-20 қазанында ЕО-тың лаңқестікке ... ... ... ... (CODEXTER) лаңкестікке қарсы тұру туралы Конвенцияның
алдын ала ... ... ... ... ... лаңкестікпен күресу жағдайы ... ... ... ... жаңа ... ... сияқты мәселелерді
талқылады. 2005 жылдың 15 мамырында Варшавадағы саммитте лаңкестікке қарсы
тұру туралы Конвенцияға қол қойылды.
Сонымен қатар, ... ... ... әр ... ... ... ... ақпарат алмасуы әлі де жетілмеген.
Лаңкестікке қарсы күрес ... ... ... ... ... аз бөлінетіндігінен лаңкестік мәселесі шешілмеуде. Нәтижесінде бұл
күресте бірінші орынға ... ... ... ... шығып отыр.
2.2 Еуропалық Одақтың лаңкестікке қарсы күрестегі саяси, әскери және
т.б. амал-тәсілдері
Қазіргі таңда ... ... ... ... және онымен күресудің
тиімді жолдарын табуға ерекше ... ... ... ... ... ... қол жеткізген ең негізгі нәтижесі ұлттық
деңгейдегі ынтымақтастықтың координациясы. ... ... ... қызметпен айналысатын бірнеше арнайы органдар жұмыс істейді.
Лаңкестікпен күреске жауап беретін ЕО-тың органдары.
- ... ... ... ... координатор – Гийс де Вриес
- Еуропол (ауыр ... ... ... ... ... ... ЕО-тың лаңқестікке қарсы күрес жүргізетін арнайы комиссиясы –
Рафаэль Бенитез.
- ... ... ... ... бойынша сарапшылар комитеті
CODEXTER.
Үкіметаралық сарапшылар Комитетінің – CODEXTER-дің негізгі міндеті
болып ... ... ... ... үлесін, ең алдымен, оның белсенді
бағыттарын айқындау, талдау жасау болып ... ... ... ... қорғау орындарымен қарым-қатынаста болатын жеке ... ... ... ... ... және зерттеу жүргізудің арнайы
методтарына ... ... ... ... нормаларын қолдады. Сонымен бірге, комитет
осы мақсатта ... ... ... үшін ... ... ... жүргізіп көрді. Оған қоса, CODEXTER комитеті
ЕО ... ... ... ... жәбірленгендерге мықты
қорған болуды және ... ... ... ұсынды. Сонымен қатар,
CODEXTER комитеті әрбір елдің лаңкестікке қарсы күресу ... ... ... ... ЕО-тың лаңкестікпен күреске дайындығы жөніндегі
жалпы конвенциясын талқылап, ... ... ... ... ... ... жою үшін құқықтық әрекеттер аясын ... 2004 ... 18-20 ... ... ... жөніндегі
сарапшылар комитеті лаңкестікпен ... ... ... ... ... - Конвенцияның жобасын талқылады. Бұған қоса,
сарапшылар мүше мемлекеттердегі лаңкестікпен күрес ... ... ... ... ... ... ... қорғау туралы жаңа құжатты
өңдеу, лаңкестік әрекеттерден жәбірленгендерді қорғау, ... ... ... қаржыландыруға тосқауыл қою секілді негізгі мәселелерді
талқыға салды.
2001 жылдың қыркүйегінде Брюссельде ЕО мүше-мемлекеттерінің ішкі істер
мен ... ... ... Ұлыбритания Бірыңғай Еуропалық
полиция – Еурополдың мүмкіндіктерін кеңейтуіне ұсыныс жасады [71].
Үш айдан ... 2001 ... ... ... Лакендік
самитінде халықаралық лаңкестікпен ... ... ... бір ... ... ... Құжатта ЕО елдері лаңкестік қауіп-
қатерден қорғану мақсатында ортақ еуропалық саясат аясында ... ... ... жоспар бойынша еуропалық елдер арасында
ортақ тұтқындау туралы құжат енгізілді (Испанияның ... ... ... ... ... ... ... тізімінің қалыптасуына
және діни экстремистік ұйымдарды қаржыландыру каналдары жауып тасталынды.
Бірақ үш жылдан кейін ЕО елдерінің ішіндегі ... ... ... координациясының деңгейі өте төмен, аз ... ... 2004 ... 17 ... ... ... ... және Италия
мемлекеттерінің ішкі істер министрлері аталған төрт ... ... құру ... ... ... келді. Ішкі істер министрлігінің
басшылары өз елдерінің үкімет басшылары мен парламентке Франция мен Испания
мемлекеттерінде жасалған ... әрі ... деп ... антилаңкестік заң
жобалары ұсынды.
2004 жылдың наурызында Мадридте болған лаңкестік әрекеттен ... ... ... ... ... ... еуропалық арнайы ұйым құруды
ұсынды.
Австрия бұл ұсыныста Еуропа ... ... ... зәру деп ... ... болатын. Бірақ Еуропаның бес
ірі мемлекеті: Ұлыбритания, Франция, Германия және Италия елдері бұл ойды
құптамады. ... ... ... отырған Ирландия Австрияға мұндай ұйымның
бар екендігін (Еуропол), ал ... ... етіп ... ... ... ... бойынша атқарып отырғандығын ескертті.
Нәтижесінде ЕО елдеріндегі лаңкестікпен күрес бойынша координатор
постын құруға келісті. Бұл ... ... ішкі ... ... тыс, шұғыл отырысында қабылданды. Координатордың негізгі атқатарын
қызметіне Еуропа аймағындағы аңкестік әрекеттерді бақылау, барлау ... ... және оның ... ... ету ... ... ... қауіпсіздік және барлаудың Еуропалық стратегиялық орталығының
сарапшыларының пікірінше, координатордың атқаратын ... тым ... ... Оның ... ... ... ... ортақ тұтқындау туралы құжат
Мадрид терактінен кейін ғана күшіне енді [72].
2004 жылдың жазында Еуроодақтың 2004 ... ... ... ... заңдылықтарын паспортқа енгізу заң түрінде ... ал ... ... дейін тәжірибе жүзінде қолданысқа енгізуді жоспарлап
отырғандығы белгілі болды.
2004 жылдың ... ... ... ... ... ... табуына қарсы күресетін арнайы кризистік орталықты құруды
бекітті. Көп ұзамай бұл ЕО-тың жай, ешқандай негізсіз айта ... ... ... ... Себебі, институт ашып қойғанымен, ешқандай қаржы
бөлінбегендіктен, оның қызметкерлерінің алдына қойған мақсатына ... ... қол ... ... ... Оның үстіне «Дойче Велленің»
мәлімдемесі бойынша, сарапшылар Еуропадағы лаңкестікпен күрестің ғылыми-
негізін және сараптамасын ... ету үшін ... ... евро ... ... ... 27 қыркүйегіндегі еуропарламенттің кезекті отырысында оның
мүшелері дерективасының лаңкестікпен күрес мақсатында телефон сөйлесулері
мен электрондық жолдауларды ... ... ... ... ... ... ... болмақ. Ұлыбритания, Ирландия, Франция
және Швеция елдерінің талқысына ұсынылған ... ... ... ЕО
елдері азаматтарының телефонмен сөйлесулерін электрондық жолдауларын,
интернет сайттарындағы деректерін үш ... ... ... ... ... пен ЕО ... ... лаңкестікке қарсы күрестегі тактикасы
олардың стратегиялық ойлау мәдениетіндегі айырмашылығын байқатады. АҚШ ... ... ... ... болса да, жеңіске жетуді көздесе, ЕО елдері
ешқандай күш қолданбай-ақ мәселені ... ... деп ... ... ... ... пен лаңкестікті саяси ... ... Ол ... ... ... әскери инициативаны ұсынбайды
[73].
2001 жылдың 2 қазанында НАТО өз тарихында бірінші рет американдықтардың
АҚШ-қа жасалған лаңкестік әрекеттер ... ... ... ... ... ... ... енгізді. Олар мұнымен
«қаруланған шабуыл» терминіне жаңа, кеңейтілген мағынада ... ... ... ... ... ... мемлекеттер жасаған қарулы акциялардың
арасында ешқандай айырмашылық болмайтындығын атап көрсетті. 11 қыркүйектегі
лаңкестік әрекеттен кейін батыс аналитиктері 1999 жылы ... ... ... ... ... ... түсіндіріп, Солтүстік
Атлантикалық одақты лаңкестікпен күреске қарсы ұйымға айналдырды.
Бірақ бұл енгізілген схемалық трактовкаға Париж келіспеді. 2002 ... ... ... ... ... ... ... Франция позициясын ұсынып: «Біз лаңкестікке қарсы тұруымыз керек,
лаңкестікті ешкім жақтамайды, бірақ оған қарумен, әскерлердің күшімен ... ... ... ... ... трагедиядан кейін американдық БАҚ ... ... ... ... ... тұр» ... ... мақалалар
шыға бастады. Бұл олардың халықаралық лаңкестікпен күрестегі реалды
сипаттамасын береді. ... ... ... емес, дәл өздері ірі лаңкестік
шабуылдардың нысанасы екендігін біледі [74].
Лаңкестікке қарсы күресте ЕО-тың ішкі табиғаты күш ... ... заң ... жүгінді. Өз мақсаттарына жету үшін лаңкестіктің тура
және жанама тәсілдерін пайдаланатын саяси күштерге де ... ... ... ... ... ... жекелеген елдер деңгейінде
толеранттық қарым-қатынас өзгеріп отырды. Мысал ретінде 2002 ... ... ... ... ... ... саяси қанаты болып
саналатын Батасун партиясында тыйым ... ... ... да ... ... антилаңкестік заң қабылданды [75].
Солай десек те, еуропалықтар көбіне адам құқығы мәселесін догмалық
тұрғыда ... өзі ... ... ... келтіретінін байқай
бермейді. Егер ЕО позициясына сүйенетін ... ... ... ... лаңкестікке қатысы бар деп ... ... ... ... кезекте тұрады.
ЕО елдерінің лаңкестікпен күресте әскери күшті пайдаланбауының негізгі
себебі халықаралық гуманитарлық құқық ... ... ... ... ... ... ... жағдайлар кезеңінде орын алған мәселердің
барлығы бейбіт кездегі ... ... ... ... Егер ЕО елдері Ресей
мен АҚШ елдері бастарынан өткізген лаңкестік ... ... ... ... күресудің тәсілін, жолын өзгертері анық.
Жұмысшылар арасында ... ... ... қоғамды
демонстрацияландыратын Өзбекстандағы халықаралық және үкіметтік емес
ұйымдармен ... ... ... ... ... ... лаңкестікпен күресте пайдаланылып жатқан ... ... ... соттық-құқықтық жүйенің қалыптасып келе жатқандығы
мәлім болды.
Пленарлық мәжілістер мен топтардың жұмыстарының қорытындысы бойынша
қатысушылар Сеул ... ... ... ... ... ... ұлттық деңгейде қарастырды, аймақтық ... ... ... ... ... ... адам ... сақталуында
тиімді механизм мониторингін қалыптастыратын БҰҰ-н қолдауға шақырды.
Декларацияда, сонымен бірге, лаңкестік адам ... ... ... ... мен ... тікелей әсер ететіндігі айтылады. Жалпы,
антилаңкестік шаралар адам құқығының халықаралық стандартына сәйкес жасалуы
тиіс деген мәселені ... ... ... әр жерінде болып жатқан лаңкестік әрекеттер адам
өміріне төніп тұрған ... ... ... ... ... ... тоқтауға тек мемлекет қана ... ... ... ... ... етіп ... ... нормаларымен күресу мүмкін болмағандықтан,
көптеген елдер ... және ... ... ... ... ... арнайы заңдар қабылдады [76].
Конференцияда адам құқығын қорғау жұмысының тиімділігін арттыру ... ... ... ... ... Жұмысшылар тобының мәлімдемесіндегі
түйінді мәселе адам ... ... ... ету мен ... ... ... табу ... Конференцияға қатысушылар
антилаңкестік шараларда, қақтығыстарда адам ... ... ... ... ... тырысты және ұлттық институттар ... ... ... ... ... секілді нәрселерді танытуға тырысты.
ЕО Ресей мен АҚШ-тағыдай лаңкестікпен күрес мәселесін кең ... ... Оны ... ... ... ... ... қадалағанымен, НАТО-ның коллективтік қорғаныс жөніндегі ... ... 2001 ... 11 ... ... ... қарсы
шара ұйымдастыруға қарсы болды. Тек бейтарап ... ... ... ... ... Еуродақтың резолюциясын қабылдауға шақырған Бельгияның
ұсынысын қайтарып ... мүше ... ... ... министрлігінің 25 басшысы 2005
жылдың 15 желтоқсанында Брюссельде өткен мәжілісте институттардың бекіткен
лаңкестікпен күрес ... ... ... ... тұру ... шараларын қолдады.
ЕО Кеңесінің пресс-қызметі таратқан мәлімет бойынша мәжіліс қорытындысы
материалдарында ЕО-тың халықаралық ұйымдар мен ЕО ... ... ... мен АҚШ ... ... ... ... мәселесіне
арналған саяси диалогты жақтайтындықтарын білдірді.
ЕО Кеңесінің мүшелері лаңкестікке ... ... ... ... ... ... ЕО ... СІМ басшылары лаңкестікпен күресте
адам құқығы қатаң ... ... ... ... лаңкестік мәселесі күресіндегі еуропаның қауіпсіздік
құрылымдары: НАТО, Еуропалық Кеңеспен ынтымақтастығы
НАТО-ның қауіпсіздік туралы мәселесінде лаңкестік үнемі ... ... жоқ. 1999 жылы ... ... ... да ... қауіп түрінде мойындамағанымен, үлкен мән ... ... ... ... ... ... ... сипаты пайда болуы туралы мәселелерге арналған саяси
дискуссиялар өткізілмеді. ... 2001 ... 11 ... ... ... аз ... бөлінді. Бұл оқиғадан кейін жергілікті халық пен әскери
күштерге лаңкестік төндіретін қауіп туралы жиі айтыла ... ... ... ... ... ... мәселесіне қатысты қайта қаралды.
НАТО-ның АҚШ-та орын алған лаңкестік әрекетке ... ... тез ... ... ... кейін бір күннен одақтастар НАТО-ның ... рет ... ... шартындағы 5 бапты (ұжымдық қорғаныс пунктін)
пайдаланды.
Содан бері НАТО-ның 2002 жылы Прагада, 2004 жылы ... ... ... ... ... ... стимулдары мен дерективінің
негізінде солтүстікатлантикалық одақ лаңкестікпен күресте тиімді тәсілдер
тауып, қомақты үлес ... ... Осы ... саясатта, концепцияда,
әскери потенциалды көтеруге және ... ... ... ... ... жиі ... отырды.
Солтүстікатлантикалық одақта 2001 жылдан бері лаңкестікке қатысты нақты
жазылған, қалыптасқан баяндаушы саясат бар. Солтүстікатлантикалық Кеңестің
шешімдерімен министрлер ... ... ... кездесулерде
қабылданған құжаттарда анықталған бұл саясат лаңкестікті барлық формасында
талдап, онымен табандылықпен ... ... ... ең ... ...... арасындағы
ауызбіршілік пен ұйымшылдық мәселесі. Бұл қауіптің көпқырлылығы, жан-
жақтылығын ұғынған НАТО-ның ең ... ... ... мемлекеттер мен
халықаралық ұйымдар арасындағы ынтымақтастықты ... ... ... пен ... одақтастық кеңесінің күн
тәртібіндегі негізгі мәселе – лаңкестік мәселесі болды. Одақтастар ... да ... ... лаңкестік мәселесіне қатынасты жүйелі кеңестер
өткізіліп отырды.
Лаңкестік төндіріп ... ... ... солтүстікатлантикалық
одақтың барлық концепциялары мен доктриналары ... ... ... ... ... Самитте қабылданған ең маңызды жаңа
құжатты НАТО-ның әскери концепциясы болды.
Әскери концепцияда Солтүстікатлантикалық ... ... ... лаңкестікпен күресте қосатын потенциалдық үлесі анықталып, бұл
оларға әскери күштерін ... ... ... ... ... ... ... әскери күштерді пайдалануға шешім қабылданды. Оған
дезорганизация лаңкестік ... өзге ... ... инфрақұрылымға төндірген қауіп; ... ... олар ... орын ... ... ... ... Егер қажет
болса, химиялық, биологиялық, радиологиялық немесе ядролық (ХБРЯД) қару
қолданған жағдайды ... ... ... ... көмегімен лаңкестік
әрекеттерді жоя алады.
НАТО өз әскерлерін қажет болған жағдайда кез келген жерде, кез ... ... ... Ол ... одақ шешімнің негізінде
жүзеге асады [77].
Лаңкестікпен күрес мақсатында ... өз ... мен ... ... ... ... шаралар ұйымдастырды. ... ... ... және ... ... ... лаборатория, ЯХБ-ға қарсы ... топ, ЯХБ ... ... ... ... және биологиялық заттардан
қорғанудың артық заттары, НАТО ауруларын бақылау ... бар. Оған ... ... ... ... ... батальоны бар. Ол жаппай
қырып тастайтын қауіпті заттарды қолданған ... ... ... ... ... ... лаңкестікпен күрестегі тағы бір маңызды аспектісі – ... ... ... талдау мен қолға түсірген мәліметтерді одақтас
мемлекеттер өзара алмасып отырады. Сол үшін барлау бөлімшесі ... ... ... бұл ... НАТО ... мен ... ... барлау ресурстарын пайдаланады. Бұл бөлімшенің
алдында саяси шешім ... үшін ... ... ... ... ... ... секілді қиын, күрделі әрі маңызды тапсырма тұр.
Одақтастар мен ... ... ... ... ... ... күшейту мақсатында бірлесе жұмыс істейді.
Әсіресе, бейбіт халыққа қарсы лаңкестер ... және ... ... биологиялық, ядролық және радиологиялық қаруларды
пайдалануға жол бермеудің амал-тәсілдерін қарастыруда [78].
НАТО одақтастарға өте ... ... ... ... резонанс
тудыратын конференциялар мен шаралар ұйымдастыруға көмектеседі. Бұл ... 11 ... бір ... ... ... ... атты операциямен
басталып (2001 жылдың қазаны), 2002 жылдың мамырына дейін жалғасты.
Бұл ... түрі ... ... ... ... ... Ол ЕО мен ... саммиттерінде, кездесулерінде, тіпті Афиныдағы
олимпиадалық ойындарда да ... Бұл ... ... ... мен ... ... экстремистік топтарға қарсы
пайдаланды.
Солтүстікатлантикалық одақтың Ауғанстандағы қызметі оның ... ... ... ... ... жаңа ... көтереді.
Қазіргі уақытта БҰҰ-ның контрлаңкестік комитеті мен мекемелерінің арасында
мықты байланыс бар. Олар лаңкестік пен ... ... ... қару ... ... ... алмасып, кеңестер беріп отырды. ОБСЕ, ПЗРК-
пен лаңкестік және шекаралық бақылаудың экономикалық аспектілері ... ... ... ... ... НАТО ... әуедегі қозғалысын,
әскери азаматтық координациясын күшейту мақсатында ... ... ... ... және ... әуе ... тығыз қарым-қатынас жасап отыр [79].
ОБСЕ қызметінде лаңкестікпен күрес ... ... ... Лаңкестік
табиғаты күрделі әрі ауқымды болғандықтан, оған әр қырынан келуді ... 1999 жылы ... ... ... ... халықаралық
лаңкестікті жою және болдырмаудың негізгі сферасы барлық ... болу деп ... ... ... ... түрлі жоспарлар, келіссөздер жасалды.
Халықаралық және аймақтық ұйымдардың алға дамудағы жауапкершілігінің
маңыздылығын, лаңкестікпен күресте ... ... ... артықшылығын түсінген Еуропадағы қауіпсіздік ұйымы лаңкестікпен
және ұйымдасқан қылмыспен күрестің жаңа бөлімшесін ... бұл жаңа ... ... ... ... 250 мың долларды тегін
берді. ОБСЕ құрамына Еуропаның, Орталық ... және ... ... ... ... ... Америка мен Канада елдері кіреді. ОБСЕ шекарасы
Ауғанстан, Иран, Пәкістан елдеріне шейін созылады.
ОБСЕ-нің пресс-хатшысы ... ... ... ... ... бұл ... ... шекаралық аудандардағы криминал
белсенділігін анықтауға, соның ішінде, ... ... ... адам ... ... ... ... құжат дайындауды
анықтауға мүмкіндік береді. ОБСЕ ... ... де адам ... кең тарап бара жатқандығын, оларды жалған ... ... ... ... алып ... жалған құжатты ажырату қиынға
соғатындығы лаңкестерге бір елден екінші елге оңай ... ... ... баса ... жылдың 11 қыркүйегіндегі лаңкестік әрекетке ОБСЕ-нің берген жауабы
Бухарест жоспары мен ... ... ... Оның ... ОБСЕ төрағасы
Данияның бұрынғы сыртқы істер министрі Ян Троеборгты өзінің жеке өкілі етіп
тағайындады. Оның ... ... ... ... ... орындалуы және төрт стратегиялық бағытта: қоғамдық
тәртіпті сақтау, шекараны ... ... және ... күрес болды.
ОБСЕ өзінің миссиялары мен институттары ... осы ... ... іске ... және БҰҰ ... ... ... көздеді. Осыған
қоса, 2002 жылы 6-10 шілде аралығында ... ... ОБСЕ ... 11-ші ... ... тақырыбы: «ХХІ ғасырдағы ауқымды
мәселе: лаңкестікке қарсы тұру» деп аталды. Бұл мәселе үш жалпы ... ал ... ... ... ... Соның арасында, яғни
2001 жылдың 21 желтоқсанында ... Бас ... БҰҰ ... ОБСЕ позициясы және оның қызметі, контрлаңкестік ... ... ... ... ... ... ұйымдар, Еуропалық Кеңес лаңкестікпен күрес
мәселесін алдыңғы орынға қойды. 2001 жылдың 8 ... ... ... ... комитеті лаңкестікпен күреске қатысып, барлық
халықаралық құжаттардың тиімділігі арттырылсын деген шешім шығарды. ... ол ... топ ... Топ ... ... ... басқа да құқықтық аспектілерді қарастырды. Аталған топ өз жұмысында
адам құқығы жөніндегі ережелер мен заңдарды, ... ... ... ... Парламент Ассамблеясы ... ... ... мен ... ... ... ... өз мүмкіндіктерін жетілдіру мақсатында және
халықаралық антилаңкестік коалицияны қолдау ... әр ... ... және ... ... ... ЕО-тың лаңкестікпен күреске
арналған міндеттемесінде сегіз критерийге ... ... ... өз тарихында бірінші рет 1949 жылы қабылданған ұжымдық қорғаныс
туралы келісім шартының 5 ... ... ... қорғанысқа кірген 7
бақылау жүйесі: ПВО ... ... ... ... ... ... мен одақтастарының талибтарға қарсы әскери шараларға ... ... ... ... пен ... ... ... ат салысты. Сыртқы Істер министрлерінің Кеңесі мен Еуро-
Атлантикалық кеңестің мүше ... ... ... бар ... ... ... үшін ... өз жерін лаңкестіктен қорғауға
бірауыздан келісті.
Яғни, лаңкестік әрекет – бұл жақсылықтың зұлымдықты ... ... әлі де ... ... көп ... ... ... мемлекеттің қауіпсіздігін, егемендігі ... ... ішкі ... қамтамасыз ете алу - әрбір
мемлекеттің басты міндеті болып саналатындығы ... ... ХХІ ... ... саяси жүйе маңызды өзгерістерге ұшырады, әсіресе бізбен
қарастырылып отырған лаңкестік мәселесінің алға ... ... ... ... ... ... шартының
ерекшелігі және саяси ортаның күрделілігі бір ғана ... ... ... ... ... ... деген маңызды
жауабының жаңа түрі экономикалық саясат саласындағы дипломаттық ... ... ... ... ... ... ... лаңкестік
топтардың инфрақұрылымын табу және жоюға ... ішкі ... ... шаралар қабылдау қажет. Қаншалықты осы салынатын күштің
қажеттілігін жамандат кеселін қоздырушыларды пайдалануымен бірге ... ... ... ... жөндеу барысында ЕО – тың ... ... ... қолданылатын шаралар демократия ... және ... ... пен ... ... ... қажет,
сонда да еркіндіктің алғы шарты қауіпсіздік болатындығын ұғу қажет.
ЕО - та 11 қыркүйектегі ... ... ішкі ... ... шараларды қабылдауға жарым – жартылай дайындалуда, тіпті кейбірі
қабылданған шаралар ... ... ... ... аса қатты
бақылау, олардың қызметшілерін мұқиятты түрде тексеру, ұшақтарды шығарып
салатын ... ... және ... объектілерде полиция
қызметкерлер санын көбейту. Осы шаралардан кейін, тез арада, ... ... ... беретін құжаттар, визалар және жеке куәліктерінде биометриялық
мәліметтер енуі тиіс. Көз ... ... ... тәжірибеге қарай
отырып, сондай – ақ, көптеген жылдар бойы тиісті. Көңіл ... ... және ... қорғау қызметінің мәні мен рөлін
көтеру қажет. Еркіндік пен негізгі ... ... ... ... үшін алдымен, мекендеу қағазын беруден бұрын елде шетел азаматтары
мекендейтіндігі ... ... ... ... ... алу, мәліметтер жүйесінде зерттеудің жаңа ережелерін енгізу,
негізгі ... ... ... ... барысында діни бірлестіктер мен
одақтардың жеңілдіктерін өзгерту үрдісінде ... ... ... ... ... заңдылықтардың жүргізілген талдауы ЕО елдерінде заң
шығармашылық әрекет үшін ... ... ... ... күрес
жөнінде құқықты регламентацияларының ... ... ... ... ... ... ... күресу саласында заңдылық
нормаларының кодификациясы оны тиімді пайдалануға мүмкіндік туғызады;
- екіншіден, елдердің ішкі ... осы ... ... ... ... өз ... ... түрде барлық оның оң
бастамаларын көрсете отырып әсерін тигізу керек;
- ... ... ... ... ... үшін өз
заңдылшықтарын демократизациялау жөнінде жалпы тенденциясына қарамастан
мемлекет лаңкестік ... ... мен ... ... актілері үшін
жазалаудың және жауапкершіліктің жоғарғы шарасын қарастырады;
- төртіншіден, арнайы қорғану құқығы бар адамдар жасаған ... ... ... үшін ... ... төтенше антилаңкестік заңдылық
нормаларымен қарастырылады;
- ... ЕО ... ... ... күресті белгілейтін
заңдылық және кейбір нормативті актілерді дайындау және қабылдау барысында
ЕО елдерінде қабылданған “Лаңкестікке қарсы күрес ... ... ... ... ... ... – ақ, ... құрылатын
қоғамдық – саяси және криминогендік жағдай ерекшеліктерінен мақсатқа сәйкес
алынады.
XXI ғасырға аяқ баса, Еуропа халықаралық қауіпсіздік ... ... түрі – ... лаңкестікке тап болды. Лаңкестік әлемнің әр түрлі
бұрыштарында орын ... ... ... ... бұл мәселе бүкіл
әлемге әйгілі. Жасалатын ... ... ... ... ... ұйымдасқан қылмыспен байланысы және оның ... ... ... Бірақ, қазір лаңкестіктің глобализация үрдісі
бұрынғыдай емес, айқынды болып келеді. Бүгінгі лаңкестік – бұл енді ... ... ... ... бұл қауіптің өзіне барабар әдістермен және
тәсілдермен ғана шешілуі ... ... ... ... халықаралық бірлестік глобальды, көп
жақты, аймақтық және екі жақты дәрежелерде жүзеге асады.
АҚШ – та 2001 ... 11 ... ... ... ... және
сепаратизм мәселесіне жаңаша қарауға мәжбүр етті, бұрыннан бері глобальды
сипатқа ие болған лаңкестікке ... ... ... ... ... келу қажеттілігін білдірді.
Лаңкестік – қазіргі ... ... ... ... ең ... бірі ... ... Бұлармен дамыған мемлекеттер сияқты өз
реформалау және даму кезеңдерін игерген елдер де есептесуіне тура ... ... ... ... лаңкестік немесе экстремизм көптеген
елдердің қауіпсіздігіне қауіп төндіруде, бұл орасан зор саяси, экономикалық
және ... ... ... ұшыратады. Лаңкестіктің құрбаны әр ел және әр
адам бола алады. Осыдан, халыққа деген ... ... ... ... ... ... мәліметтердің шектелмеген еркіндік салдары
күшейеді.
Өзінің мазмұны және негізгі формалары бойынша халықаралық лаңкестік
тұтастай лаңкестік ... ... ... әлеуметтік – саяси құбылысты
құрайды. Оның қоғамға деген қауіп – ... ...... ... тиімді жүйесін құруға жеке мемлекеттерінің табанды және
көбінесе зая кеткен, ... ... ... ... ... аяқ баса отырып, дүние жүзілік бірлестіктер халықаралық
қауіпсіздік қаупінің ... жаңа түрі – ... ... тап ... ... әр ... бұрыштарында орын алғандығына қарамастан,
бүгінгі күнде бұл мәселе бүкіл әлемге ... ... ... ... ... ... лаңкестіктің ұйымдастырылған қылмыспен
байланысы және оның халықаралық өзгешелігі ... ... ... ... ... ... бұрынғыдай емес, айқынды болып
келеді. Бүгінгі лаңкестік – бұл енді ... ... ... әлемдік мәселе, бұл
қауіптің өзіне барабар әдістермен және тәсілдермен ғана шешілуі мүмкін.
Сонымен ... ... ... ... ... негізгі мәселесі
әр түрлі елдердің арнайы қызметтерінің арасындағы ... ... ... ... ... ... жөнінде пайда болған координатор орны
азғантай мөлшерде бөлінетін ... бола ... ... жоқ.
Нәтижесінде, бірінші орынға осы күресте ... ... ... ... ... ЕО ... органдары сияқты Еуропол жетекшісін
белгілеу ЕО жетекші елдерінің арасында шексіз саудаға ... ... ... ... ... бар ... ... және
қауіпке қарсы әрекетінің әр ... ... ... ... және
дипломатиялық әдістерді пайдаланады, бұл ... ... ... ... ... ең әсерлі әрі ұтымды болып табылады.
Сілтемелер
1. Н.А. Назарбаев. ҚР Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы. 2002ж. // Каз.
Правда 27 қараша 2002.
2. ... ... ... әлеуметтік және саяси модернизация
жолында. 2005 жылғы 18 ақпанындағы Қазақстан Республикасының
Президенті Н. Назарбаевтің Қазақстан ... ... ... Н.А. ... ... ... Президентінің Қазақстан
халқына үндеуі. Ең жеке – қабілеті 50 әлмнің елдерінде Қазақстанның
кіруі, Қазақстан өз ... жаңа ... ... ... ... – 2006 жылдың 1 наурызы – www.akorda.kz
4. Гушер А.И. Проблема терроризма на рубеже третьего тысячелетия новой
эры человечества. // Евразийский ... – 2000. –№3. – ... ... Б. Глобализация и угрозы исламского терроризма. – Алматы, –
2003. – с.301
6. Дулатова Д.Е. Виды современного терроризма и методы ... с ним. ... и ... – 2001. – ... Исаев К.И. Терроризм в прошлом и настоящем: подходы к классификации в
контексте антитеррористической программы ЕС // Мировая экономика ... ... – 2004. – №2. – ... ... Л. ... ... и ... за сто лет // Мировая
экономика и международные отношения. – 2001. – №9. – с.98
9. Шакуро Е. Терроризм – ... ... ... ... ... ... международного права и международных отношений. –
2003. – №3. – с.71
10. Сатановский Е. ... ... и его ... ... ... – 2001. – №9-10. – ... ... Д.Т. Военно-политические аспекты борьбы с международным
терроризмом // Analytic. – №7, – 2003.– ... ... Г. ... ... ... ... // ... экономика и международные отношения. – 2002. –
№5. – с.98-101
13. Кожихов А. Международное сотрудничество в борьбе с международным
терроризмом // Analytic. – №9, – ... ... Р.Н. ... терроризма и новая парадигма
безопасности // Казахстан в глобальных процессах. – 2005. – №2. – ... ... М.С. ... безопасность Казахстана: новое понимание,
новые угрозы // Казахстан-Спектр. – 2004. – №2. – с.64-69
16. ... А.М. К ... о ... ... в ... современного
миропорядка. – www.kisi.kz
17. Тажин М.М. О природе терроризма // Свободное общество. – 2005. – №2.
– с.12-16
18. www.kisi.kz
19. ... И.Л. ... ... ... с ... в ... ... совершенствования // Международное публичное и
частное право. – 2004. – №3. – с.32-37
20. Ляхов Е.Г. Терроризм и межгосударственные ... в ......... ... А.А. Законодательство о борьбе с терроризмом во Франции –
гарантия государственной защиты прав личности. ... ... ... ... ... ... ... наук. – М., – 2000.
– с.18
22. Кормушкина И.В. Европейская система предотвращения терактов // Европа
сегодня. – 2003. – №3. – ... ... С.А. ... терроризма в международных отношениях: правовые
и политические аспекты // Международная жизнь. – 2004. – №2. – ... ... Н.А. ... в ХХІ ... ... 2000 г.
25. Послание Президента РК народу Казахстана в 2004 г. //www.president.kz
26. Дулатова Д.Е. Виды ... ... и ... ... с ним. ... и ... 2001 г. №47
27. Исаев К.И. Терроризм в ... и ... ... к ... в
контексте антитеррористической программы ЕС, Архив КИСИ // www.kisi.kz
28. Гушер А.И. глобализация и интернационализация ... // ... ... ... // «Знание – Власть!», №7 (132), 2001 г.
29. Замковой В.И., Ильчиков М.З. Терроризм – глобальная проблема
современности. – М. – 1996. – ... ... А.И. ... ... на рубеже третьего тысячелетия новой
эры человечества. // ... ... 2000, № ... Амребаев А.М. К вопросу о «новых» угрозах в условиях современного
миропорядка. Архив КИСИ // ... ... Ш., ... А. ... терроризм как вызов международному
публичному праву. – М., - 2001. – с. 341
33. ... Ш., ... А. ... терроризм как вызов международному
публичному праву. – М., - 2001. – с. 389
34. Романов В.А. ... и ... ...... основу. Международное право. М., 1999 г. с. 301
35. Ляхов Е.Г. Терроризм и межгосударственные отношения в ......... ... Е.Г. ... и ... отношения в Европе. – М.,
1999. – с.59
37. Ланцов С.А. Проблема терроризма в международных отношениях: правовые
и политические аспекты // Международная ... – 2004. – №2. – ... ... И.В. ... ... ... с ... // Международное право. – 1999. – №2. – с.21
39. Дулатова Д.Е. Виды ... ... и ... ... с ним. ... и ... – 2001. – №47. – ... Кормушкина И.В. Европейская система предотвращения терактов // Европа
сегодня. – 2003. – №3. – с.89
41. ... С.А. ... ... в ... ... ... политические аспекты // Международная жизнь. – 2004. – №2. – с.59-64
42. Ляхов Е.Г. Терроризм и ... ... в ......... ... И.В. ... система предотвращения терактов // Европа
сегодня. – 2003. – №3. – с.89-94
44. Ланцов С.А. Проблема терроризма в ... ... ... ... ... // ... ... – 2004. – №2. – с.59
45. Жданов Н.В. Правовые аспекты борьбы с террористическими актами
международного характера. – М., – 1994. – ... ... И.В. ... ... предотвращения терактов // Европа
сегодня. – 2003. – №3. – с.92
47. Ляхов Е.Г., Попов А.В. Терроризм: национльный, ... ... ... – М.; ... на Дону, – 1999. – с.94
48. Галич П.Д. К вопросу о терроризме и эффективности
контртеррористических мер для ... прав ... ... ... – 2004. – №2. – ... ... И.В. ... механизм борьбы с международным
терроризмом // Международное право. – 1999. – №2. – ... ... А.А. ... о ... с ... во Франции –
гарантия государственной защиты прав личности. Автореферат диссертации
на соискание ученой степени кандидата ... ... – М., – ... ... ... И.В. ... ... борьбы с международным
терроризмом // Международное право. – 1999. – №2. – ... ... С.А. ... ... в ... ... ... политические аспекты // Международная жизнь. – 2004. – №2. – с.61
53. Хиггинс Р. Терроризм и международное право. – М., – 1997. – ... ... Р. ... и международное право. – М., – 1997. – с.460
55. Трунов И.Л. Правовые механизмы борьбы с ... в ... ... ... // ... ... ... право. – 2004. – №3. – с.32
56. Чернышев О., Генералов В. Принципы правового ... ... в ... с ... ... //
государство и право. – 2004. – №2. – с.45-51
57. Трунов И.Л. Правовые механизмы борьбы с ... в ... ... ... // ... публичное и
частное право. – 2004. – №3. – с.32
58. Мовкебаева Г.А. Политико-правовые аспекты борьбы ЕС с ... ... – 2003. – ... ... А. ... ... в борьбе с международным
терроризмом // Analytic. – №9, – 2003. – с.48
60. Романов В.А. Предотвращению и пресечению терроризма – ... ... ... право. – М., – 2001. –
с.233
61. Мовкебаева Г.А. Политико-правовые аспекты борьбы ЕС с терроризмом //
Саясат. – 2003. – ... ... Г.А. ... ... борьбы ЕС с терроризмом //
Саясат. – 2003. – №11
63. Романов В.А. Предотвращению и пресечению терроризма – адекватную
международно-правовую основу. ... ... – М., – 2001. ... ... В.А. ... и ... ... – адекватную
международно-правовую основу. Международное право. – М., – 2001. ... ... П.А. ... ... и ... к ... // ... безопасность. Сборник материалов. РИСИ при
Президенте РФ. М., – 2004. – с.354-361
66. Гушер А.И. Проблема терроризма на ... ... ... ... человечества. // Евразийский вестник. – 2000. – №3. – ... ... Ш., ... А. ... ... как ... ... праву. – М., - 2002. – с. 658
68. Исаев К.И. Терроризм в ... и ... ... к ... ... ... ... ЕС // Мировая экономика и
международные отношения. – 2004. – №2. – ... ... И.Л. ... ... борьбы с терроризмом в Европейском
союзе: тенденции совершенствования // Международное публичное и
частное право. – 2004. – №3. – ... ... Е.Г. ... и ... отношения в Европе. – М.,
1999. – с.216
71. Кормушкина И.В. Европейская система предотвращения ... // ... – 2003. – №3. – ... ... И.В. ... система предотвращения терактов // Европа
сегодня. – 2003. – №3. – с.89-94
73. Ланцов С.А. Проблема ... в ... ... ... политические аспекты // Международная жизнь. – 2004. – №2. – с.59-64
74. Ляхов Е.Г. Терроризм и ... ... в ...... – с.220
75. Галич П.Д. К вопросу о терроризме и эффективности
контртеррористических мер для осуществления прав ... ... ... – 2004. – №2. – с.32-39
76. ... И.В. ... ... ... ... // ... – 2003. – №3. – с.94
77. Хеннинг Рикке. Ответ НАТО терроризму // НАТО Ревью. 2005. №5. с.56
78. Иванов В. НАТО ... ... в ХХІ век. ... // ... ... – 22 ... 2004 г.
79. Хеннинг Рикке. Ответ НАТО терроризму // НАТО Ревью. 2005. №5. с.59
Пайдаланған әдебиет тізімі
І. Деректер
А. Құжаттар
1. Конвенция о ... с ... ... ... против
безопасности гражданской авиации
2. Конвенция о преступлениях и некоторых других ... ... ... ... судов
3. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов
4. Конвенция о ... ... ... ... ... о ... с ... актами, направленными против
безопасности морского судоходства
6. Конвенция о маркировке пластических взрывчатых ... в ... ... ... о ... и ... преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов
8. ... ... о ... с ... заложников
9. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма
10. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом
11. ... о ... с ... ... ... ... ... платформ, расположенных на континентальном
шельфе
12. Протокол о ... с ... ... ... в ... ... гражданскую авиацию, дополняющий Конвенцию
о борьбе с незаконными актами, направленными ... ... ... ... в Монреале 23 сентября 1971 года
13. Соглашение «О концепции военной ... ... ... от 2000 ... ... «О ... в ... предупреждения и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
от 2000 года
15. Программа совместных мер ... ЕС ... с ... на ... ... ... ... 1272 (2002) ПАСЕ «Основные принципы борьбы с ... ... ... СЕ 15 июля 2002 ... ... 1271 (2002) ПАСЕ «Борьба с терроризмом и соблюдение прав
человека», ... 24 ... 2002 ... ... договор. – www.nato.int
19. Резолюция СБ ООН №1373 от 28.09.2000. – www.un.org
Б. Саяси ... ... ... Н.А. ... ... Республики Казахстан народу
Казахстана. Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти ... ... мира ... на ... нового рывка вперед
в своем развитии. – 1 марта 2006 года. – ... ... на пути ... экономической, социальной и политической
модернизации. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева
народу Казахстана 18 февраля 2005 года. – www.akorda.kz
22. Назарбаев Н.А. ... ... ... РК. 2002 г. ... ... 2002. 27 ноября
23. Послание Президента РК народу Казахстана 2004 г. –www.akorda.kz
24. Назарбаев Н.А. ... в ХХІ ... ... 2002 ... Токаев К.К. Выступление на встрече министров Иностранных дел стран СНГ
по вопросам обепечения коллективной безопасности, 20 ... ... МИД РК. ... ... мақалалар, зерттеулер
26. Амербеков Р.Н. Интернационализация терроризма и новая ... // ... в ... процессах. – 2005. – №2. – с.99-
105
27. Амребаев А.М. К вопросу о ... ... в ... современного
миропорядка. – www.kisi.kz
28. Адамишин Л. К борьбе с терроризмом // Международная жизнь. – 2005. ...... ... М.С. ... ... ... ... понимание,
новые угрозы // Казахстан-Спектр. – 2004. – №2. – с.64-69
30. Ашимбаев М.С. ... ... ... современного
государства // Analytic. – 2004. – №4. – с.74-80
31. Байзакова К.И. Роль государства в ... с ... ... //
Вестник КазНУ, – Алматы, – 2003. – ... ... Б. ... и ... ... ... – Алматы, –
2003. – с.301
33. Бжезински З. Великая шахматная доска.– М., – 1998. – ... ... А. К ... о ... с ... // ... правда.
– 2003. – 23 июля
35. Губайдуллин А.Е. К вопросу об истории терроризма // Саясат. – 1999. ...... ... А.И. ... ... на ... ... тысячелетия новой эры
человечества. // Евразийский вестник. – 2000. –№3. – с.65
37. Дулатова Д.Е. Виды ... ... и ... ... с ним. ... и ... – 2001. – №47
38. Жакенов Д.Т. ... ... ... с международным
терроризмом // Analytic. – №7, – 2003.– с.56-59
39. Загладин Н. Новый мировой ... и ... ... ... ... ... и ... отношения. – 2000. –№1. – с.21
40. Исаев К.И. Терроризм в прошлом и настоящем: подходы к ... ... ... ... ЕС // ... ... и
международные отношения. – 2004. –№2. – с.112-115
41. Иванов В. НАТО начинает переход в ХХІ век. ... // ... ... – 22 ... 2004 ... Кларк Р.Ч. Технологический терроризм. – Киев, – 1999.– с.164
43. Клепацкий Л. Мировая экономика и терроризм за сто лет // ... и ... ... – 2001. – №9. – ... ... И.В. ... ... предотвращения терактов // Европа
сегодня. – 2003. – №3. – с.89-94
45. Кормушкина И.В. ... ... ... с ... // ... ... – 1999. – №2. – с.21
46. Кожихов А. ... ... в ... с ... // ... – №9, – ... ... С.А. Проблема терроризма в международных отношениях: правовые и
политические аспекты // Международная жизнь. – 2004. – №2. – ... ... Е.Г. ... и межгосударственные отношения в Европе. – М.,
1999. – с.216
49. Меньших А.А. Законодательство о борьбе с ... во ... ... ... защиты прав личности. Автореферат диссертации
на соискание ученой ... ... ... ... – М., – 2000. ... Мовкебаева Г.А. Политико-правовые аспекты борьбы ЕС с терроризмом //
Саясат. – 2003. – ... ... А. Дж. ... ... ... в ... с терроризмом // Европа
сегодня. – 2004. – №12. – с.56
52. ... В.А. ... и ... терроризма – адекватную
международно-правовую основу. Международное право. – М., – 2001. ... ... П.А. ... ... и ... к ... // ... безопасность. Сборник материалов. РИСИ при
Президенте РФ. М., – 2004. – с.354-361
54. Сатановский Е. Глобализация ... и его ... ... ... – 2001. – №9-10. – ... Смирнов С.Л. Проблемы безопасности и интеграция в Центральной Азии //
Центральная Азия и Кавказ. – №2, – ... ... А. ... ... как ... ... ... современному
мироустройству: характер проблемы и пути ... // ... ... международного права и
международных отношений. – 2003. – №1. – ... ... М.М. О ... терроризма // Свободное общество. – 2005. – №2. –
с.12-16
58. Трунов И.Л. Правовые механизмы борьбы с ... в ... ... ... // ... ... и частное
право. – 2004. – №3. – ... ... Е. ... – главная угроза международной безопасности //
Белорусский журнал международного права и ... ... ... – №3. – с.71
60. Шмаль Ш., Харач А. Международный терроризм как вызов ... ... – М., - 2001. – с. ... ... Р. ... и международное право. – М., – 1997. – с.457
62. ... ... ... НАТО ... // НАТО ... 2005. №5. с.59
63. Чернышев О., Генералов В. ... ... ... сотрудничества в борьбе с ... ... ... и право. – 2004. – №2. – с.45-51
ІІІ. Оқу-анықтамалық құжаттар
64. Ашимбаев М.С. Современные вызовы и угрозы ... в ... ... ... – Алматы. – 2003. – с.189
65. Манилов В.Л. Геополитика и ... ... – М., – 1998. ... Сборник материалов международной научно-практической конференции
посвященной проблемам терроризма. 23 мая 2003 г. ... им. Аль ... ... – 2003. – ... Проблемы терроризма и борьбы с ним. Аналитический доклад. – М.: ... ... – 2004. – ... Под. ред. ... Р. ... право в документах. – М., – 1995.
69. Торкунов А.В. Современные международные отношения. – М., – 2002. ...

Пән: Саясаттану
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 62 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
11-15ғғ. франция, англия, германия, италия23 бет
Еуропалық Одақ жайлы73 бет
"ҰБТ психологиялық дайындық" (Жасөспірімдердің суйцидімен күресу,мазасызданудан қалай айырылуға болады?)8 бет
''SC Food'' ЖШС-нің ірі қара мал бұзаутазын алдын алу және онымен күресу шаралары.14 бет
. Еуропалық қаржы нарығындағы Евро22 бет
«Азия және Африка елдерінің жаңа тарихы» пәнінен лекция жинағы73 бет
«Азия және Африка елдерінің орта ғасырлар тарихы» пәнінің оқу әдістемелік кешені44 бет
«Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы» пәнінен лекциялар жинағы54 бет
«ОҚО Сайрам ауданы бойынша ауылшаруашылығы малдарының «бруцеллез (сарып)» ауруынан алдын алу және онымен күресу шаралары64 бет
«Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданында қызанақ егістерінде кездесетін зиянды нематодтардың, кенелердің және кеміргіштердің таралуы, зияндылығы және күресу шаралары»19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь