Мақта шаруашылығы туралы

КІРІСПЕ
1 Әдебиеттерге шолу
2 Мақтаның өсіп өркендеуіне мочевина және аммофос
құрамында мыс элементінің әсері
2.1 Мыс элементінің мақта мүшелерінде азот және
фосфор мөлшеріне әсері
2.2 Аммофос және мочевина құрамында мыс элементінің
мақта өнімі техникалық сапа қасиеттеріне әсері
2.3 Мақта мүшелерінде мыс элементі мөлшері
және топырақтан шығуы
3 Тәжірибе жүргізу әдістерімен жағдайы
3.1 Қара шірікті И.В.Тюрин әдісі бойынша анықтау
3.2 Қозғалмалы фосфорды анықтау
3.3 Қозғалмалы калийді анықтау
4 Еңбекті қорғау
4.1 Еңбекті қорғауды ұйымдастыру және қауіпсіздікті
сақтау жағдайын талқылау.
4.2 Минералды тыңайтқыштар, жеке химикаттармен
жұмыс атқаруда еңбек гигиенасы
4.3 Шаруашылықта өрт қауіпсіздігі жағдайына сипаттама
5 Қоршаған ортаны қорғау
5.1 Шаруашылықта табиғатты қорғау шаралары
6 Экономикалық тиімділігі
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Ауыл шаруашылығында минералды және органикалық тыңайтқыштарды тиімді пайдалану қазіргі уақытта егіншілік өндірісінде өнімді арттырудың негізі шаралары бірі болып есептеледі.
Бізде мақта шаруашылығы интенсивті өркендеуі минералды тыңайтқыштарды жоғары нормада тиімді пайдалану.
Ежелден мақта егіліп келе жатқан аудан топырақтарында жергілікті және шет ел әдебиеттерінде микроэлементтердің сарылып бара жатқандығы жөнінде мәліметтер береді. Оның себебі өсімдіктердің алып шыққан элементтердің, өз орнына қайтып толтырылмауы себепті болуы есептеледі.
Е.К Круглова (1968) мәліметтері бойынша корбаннатты топырақтарда мақтаға себілгенде мыс, мырыш және бор элементтері тиімділігі төмен болу себебі, топырақта аталған элементтердің жоғары дәрежеде меңгерілуі деп есептеледі.
Орта Азия жағдайында микроэлементтер тиімділігі жөнінде мәліметтер А.К Переверзова (1961) жұмыстарында толық көрсетілген
Б.М Исаевтың (1979) мыспен жүргізілген 18 тәжірибенің мақта өн,імділігі 16 жоғары дәрежеде, ал мырышпен жүргізілген тәжірибесінің 15 гектарынан 1,5-5,0 центнер қосымша өнім алынды. Кейінгі жылдары вегетациялық және алқаптық тәжірибелермен ежелгі және ашық сұр топырақ жағдайында мыс элементі мақтаның өнімі артуына және вилт ауруына төзімділігін арттырады. (Гульахмедов 1961, Рафикова 1965, Исаев 1974, Круглова 1968, Исаев, Агунбаев 1974, Исаев , Алжанов 1976, Мусбанов 1977).
1 Белоусов М.А. Питание хлопчатника и сроки внесения удобрения. –ж./ Сельское хозяйство Узбекистана. -№4. -1979.
2 Белоусов М.А. Минеральное питание хлопчатника и его химический состав. Краткий справочник по применению удобрений. –Ташкент. -1989.
3 Гафуров Д.М. Азот при посевном внесении под хлопчатник. ж. Сельское хозяйство Узбекистана. №3. 1980.
4 Жориков Е.А. Влияние различных форм азотных удобрений на урожай хлопчатника. Ж./ Земледелие. №1. 1985.
5 Казиев М.З. Значение ранней азотной подкормки хлопчатника по пласту люцерны. Ж./ Хлопководство. №4. 1986.
6 Кошкаров А. Ранние подкормки хлопчатника по пласту люцерны. Ж./ Хлопководство. №4. 1987.
7 Кудрин Б. О сроках внесения азотных удобрений в орошаемом хлопководстве. Ж./ Хлопководсто. №11. 1981.
8 Малинкин Н.П. О применении удобрений под хлопчатник по фазам его развития. Ж./ Советская агрономия. №11. 1971.
9 Белоусов М.А. Физиологические основы корневого питания хлопчатника. Изд. Узбекистан. – 1984.
10 Мещеряков А.М., Рашидов Х.И., Чернова Г.И. Эффективность предпосевного внесения азотных удобрений. Ж./ Хлопководство. №1. -1976.
11 Мадраимов И.И., Протасов П.В., Султанов А.С., Яровенко Г.И. Применение удобрений под зяблевую пахоту. Ж./ Сельское хозяйство Узбекистана. №11. -1992.
12 Панков М.А. Почвы Узбекской ССР. Ж./ Хлопководство. -1977.
13 Панков М.А. Почвоведение. Изд. Укитувчи. Ташкент. -1980.
14 Протасов П.В., Яровенко Г.И. Питание хлопчатника в ранний период роста и развития. Ж./ Селькое хозяйство Узбекистана. №2. -1982.
15 Протасов Н.Б., Кровенко Г.И. О формах азотных удобрений под хлопчатник при основной их внесении. Ж./ Хлопководство. №6. -1975.
16 Протасов П.В. Азот в хлопководстве Средней Азии. Ташкент. -1981.
17 Прянилников Д.Н. Азот в жизни растений и земледелии СССР. Т.1. – 1971.
18 Сучков С.П. Почвы хлопковых районов Узбекистана. Ташкент. -1970.
19 Справочник по хлопководству. Изд. Узбекистан. Ташкент. -1981.
20 Авдонин Н.С. Повышения эффективности удобрений. В кн. Вопросы питания растений и применение удобрений. Ред. Синягин . М.: -1977.
21 Балябо Н.К. Повышение плодородия орошаемых почв Средней Азии. М.: Сельхозиздат. -1984.
22 Белоусов М.А. Влияние длительного применения удобрений на плодородие почвы и продуктивность севооборотов. Изд. МСХ СССР. М.: -1970.
23 Беседин П.Н., Булатова Т.В. Влияние длительного воздействия удобрений на некоторые свойства типичных сероземов. Тр. Союз НИХИ. Вып. 16. Ташкент. -1979.
24 Березовский В.Г. Разработка приемов увелечения производства кормов в севооборотах с короткой ротацией. Тр. Союз НИХИ. Вып. 15. Ташкент.-1989.
25 Братчева М.И., Чумаченко И.Н. Агрохимические своиства почв. Монография Хлопчатник. Т. 2. АН УзССР. Ташкент. -1977.
26 Беспалов Н.Ф. Особенности водопотребления и режима орошения культур хлопкового севооборота. Орашение хлопчатника и других культур хлопкового комплекса. Тр. СоюзНИХИ. Вып.34. Ташкент. 1976.
        
        Ф.4.7-007-03
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ М.О.ӘУЕЗОВ ... ... ... ... ... ... ... Б.О ;
“_____”________200__ж.
Дипломдық жұмыс
Жұмыс тақырыбы ______________________________________________
___________________________________________________________
Кеңесшілер:
Дипломдық жұмыстың жетекшісі
_____________________
____________________
(бөлім ... ... ... ... аты, жөні)
_________________________
___________________
(Ғылыми дәрежесі, ... ... аты, ... ... ... ... алған
(бөлім атауы)
_________________________
студент ___________________
(Ғылыми дәрежесі, ... ... аты, ... аты, ... ... ... ... нормасы
(Ғылыми дәрежесі, ... ... аты, ... ... ... Тегі, аты, жөні)
_________________________
_________________________
(күні, ... ... ... ... ... ... аты, жөні)
_________________________
(күні, қолы)
Пікір білдіруші
_________________________
(Ғылыми дәрежесі, атағы Тегі, аты, жөні)
_________________________
(күні, қолы)
ШЫМКЕНТ 2008ж.
Ф.4.7-007-03
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ИНСТИТУТЫ
Агротехнология кафедрасы
Мамандығы _ - 050801агрономия___
(Мамандықтың атауы және шифрі)
«БЕКІТЕМІН»
Кафедра меңгерушісі
_______________Раисов Б.О
“_____”________200__ж.
Дипломдық жұмысты орындауға
ТАПСЫРМА №
Студент _________
________________
(Тегі, аты, ... ... ... ... ... ... №_____ ... жұмысты тапсыру мерзімі ____________________________
Жұмысқа қажетті бастапқы мәліметтері _________________________
Жеке тапсырма ______________________________________________
___________________________________________________________
ДИПЛОМДЫҚ ... ... ... ... ... |
| | ... | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ... материалдардың тізімі
|№ |Кесте диаграмма атауы |Бет ... ... |
| | ... ... | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ... ... ... ... 200_ ... жұмыстың жетекшісі ___________________
__
(қолы)
(Тегі, аты, жөні)
Тапсырманы ... ... ... ... ... аты, жөні)
МАЗМҰНЫ
АННОТАЦИЯ
АНЫҚТАМА
БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
КІРІСПЕ
1 Әдебиеттерге шолу
2 Мақтаның өсіп өркендеуіне мочевина және ... мыс ... ... Мыс элементінің мақта мүшелерінде азот және
фосфор мөлшеріне ... ... және ... құрамында мыс элементінің
мақта өнімі техникалық сапа қасиеттеріне әсері
2.3 Мақта мүшелерінде мыс элементі мөлшері
және топырақтан шығуы
3 ... ... ... жағдайы
3.1 Қара шірікті И.В.Тюрин әдісі бойынша анықтау
3.2 Қозғалмалы фосфорды анықтау
3.3 Қозғалмалы ... ... ... ... ... ... ... және қауіпсіздікті
сақтау жағдайын талқылау.
4.2 Минералды тыңайтқыштар, жеке химикаттармен
жұмыс атқаруда еңбек гигиенасы
4.3 ... өрт ... ... сипаттама
5 Қоршаған ортаны қорғау
5.1 Шаруашылықта табиғатты қорғау шаралары
6 Экономикалық тиімділігі
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
АННОТАЦИЯ
Бізде мақта шаруашылығы интенсивті ... ... ... ... ... нормада тиімді пайдалану.
Микроэлементтерді жай және ... ... ... ... ... қолдану бойынша мәліметтер өте жеткіліксіз
Қазақстан ... ... ... ... жүргізілмеген. Осы
мақсатта біз Оңтүстік Қазақстан топырағы жағдайында мыс ... және ... ... ... өсіп ... ... ... зерттедік.
Мыс элементінің мочевина және аммофос құрамында мақтаның өнімділігін
арттыру бойынша жүргізілген тәжірибелер Сары ағаш ... ... ... ... ... ... Сары ағаш ... топырағы сұрғылт
топырақ.
АНЫҚТАМА
Протеин - өсімдік құрамындағы меңгерілетін ақуыз.
Органикалық заттар - өсімдік құрамындағы азотты және макро-микроэлементтер.
Экстракция – элементтерді сұйықтыққа ажырату.
Технология - ... және ... ... шаралары.
Рн – қышқылдық көрсеткіш.
БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР
Нарти – Годлин әдісі.
Магний – ... ... ... ...... ... – азот фосфор және калий фон жылдық тыңайтқыш ... – СО2 ... ... ... өнім – ... ... ... тәжірибе – далалық тәжірибе.
ц/га – гектарынан алынған өнім.
N-NH4 – аммиакты азот.
N- NO3 – нитратты азон.
P2O5 – менгерілетін ... ...... ... ...... ... – Кельдаль әдісі.
Гумус – Тюрин әдісі.
Жылжымалы Р.К – Б.Магигин әдісі.
Нитрат – Гранувальд-Ляги ... тұз – ... ... ... ... және органикалық тыңайтқыштарды тиімді
пайдалану қазіргі уақытта егіншілік өндірісінде өнімді арттырудың ... бірі ... ... ... ... ... өркендеуі минералды
тыңайтқыштарды жоғары нормада тиімді пайдалану.
Ежелден мақта егіліп келе ... ... ... жергілікті
және шет ел әдебиеттерінде микроэлементтердің сарылып бара жатқандығы
жөнінде мәліметтер ... Оның ... ... алып ... өз орнына қайтып толтырылмауы себепті болуы есептеледі.
Е.К Круглова (1968) мәліметтері ... ... ... ... мыс, ... және бор элементтері тиімділігі төмен болу
себебі, топырақта аталған элементтердің ... ... ... ... Азия ... ... ... жөнінде мәліметтер
А.К Переверзова (1961) жұмыстарында толық көрсетілген
Б.М Исаевтың (1979) ... ... 18 ... ... 16 ... дәрежеде, ал мырышпен жүргізілген тәжірибесінің 15
гектарынан 1,5-5,0 ... ... өнім ... ... ... және ... ... ежелгі және ашық сұр топырақ
жағдайында мыс ... ... ... ... және вилт ауруына
төзімділігін арттырады. (Гульахмедов 1961, Рафикова 1965, ... ... 1968, ... Агунбаев 1974, Исаев , Алжанов 1976, Мусбанов 1977).
З.И Мамедов (1963) ... ... ... ... топырақ
жағдайында бор, мыс, мырыш, марганец, молибден және кобальт элементері
мақтаның өсуін белсендендіреді, ... ... ... ... бір қатарда
жеміс мүшелері төгілуінен сақтайды.
А.К Носов (1968) ... ... ... бор, марганец, мыс,
мырыш элементтері мақтаның сор жағдайына ... ... ... (1967) Қарақалпақыстан сорланған топырағы жағдайында мыс
жән мырыш элементерін ... ... ... ... ... ... өнім ... Сондай ақ (Задорожный 1968, Задорожный,
Ванкенко 1972,1973) ... ... ... ... және мыс элементері
жүгері және мақтаның өсіп өркендеуіне, өнімділігінің артуына ... ... ... әдебиеттер мәліметтеріне ... суда ... ... тұздарын мақтада қолдану
әдістерін және нормаларын анықтау қазіргі қазіргі заман өзекті ... жай және ... ... ... ауыл
шаруашылығы егіндерінде қолдану ... ... өте ... ... ... ... тәжірибелер жүргізілмеген. ... біз ... ... ... жағдайында мыс элементін
мочевина және ... ... ... өсіп өркендеуіне сапасына,
өнімділігіне ... ... ... ... ... біздің міндетімізге мыс элементінің
мочевина және аммофос құрамында топыраққа ... ... өсу ... ... ... ... талшығы сапасына ... ... ... ... ... ... заңдылықтарын
зерттеуді міндет етіп алдық.
1 Әдебиеттерге шолу
Алғаш рет мыс ... ... саты ... ... ... 1931 жылы Соммер айтып өткен еді. Одан кейін бізде ... ... мыс ... ... ... енгізіліпті тіпті масақты
өсімдіктерден жоғары өнім алына бастады ( ... ... ... ... 1972). ... ... ... ең көп
мөлшері топырақ құрамында екені анықталды. М.Я Школьниктің (1974) ... ... ... 70 процентке жуығы хлоропласта топталған ... мыс ... ... ... ... ферменті фотосинтез
және өсімдіктер тыныс алуында үлкен роль атқауы анықталды.
Мыс және ... ... азот ... редуктаза және нитроредуктазаны
белсендендіру екені жөнінде мәліметтер бар (Заблуда 1976, Окунцова ... ... ... және Б.А ... (1985) мыс элементі жетіспегенде өсімдіктер
ұлпасында амид көп мөлшерде топталып ақуыз синтезінің ... ... атап ... элементінің саңырауқұлақтармен келетін ауруларға өсімдіктердің
төзімділігін арттырады екен. Солай етіп В.П ... (1986) ... ... ... мыс ... артқандығын көрсетті. Сондай
ақ мыстың өсімдіктердің ыстық және суыққа төзімділігі оның клеткаларында
тургор процесі прту ... ... ... әсер ... ... Н.А ... (1987) өсімдік ұлпаларында каллоидтық
гидрофилділігі төмендеуін мыс ... ... ... (1981) жұмыстарында өсімдіктің топырақт ылғалдылық
тапшылығына төзімділігі артуында мыстың маңызы жөнінде ... ... ... ... ... ... ... емес.
Түркістанның суландырылатын 740 мың гектар жерінің 400 мың гектары
сұр топырақ ... ... ... мыс ... ... (1989) ... қарағанда ол сұр топырақтар мыс
қолданылуы қажет екендігін көрсетті.
В.П Пономаревтің алған нәтежелеріне ... ... және ... ... ... ... ... болған топыраққа азот фосфорлы
тыңайтқыштарға мыс элементін қосып ... ... ... ... ... ... молибден және мырыш берілгенде мақтаның
өнімі гектарынан 2,2 және 3,2 ... ... ... 34 ... Р2О5 ... сұрғылт батпақты топырақта мақтадан
жоғары өнім молибден қолданғанда ... ... ... ... ... 3,7 ... құрады.
Тәжікстанның сорланған топырағы О.Н Алиханова (1981) ... ... ... топыраққа қарағанда бор ... көп ... ... ... тәжірибелерде (Рыжов, Аганбаев 1986), молибден
(Исаев, Агунбаев 1984, Пирахунов, Кариев 1985) мыс ... ... ... ... байланыста екенін көрсетті.
Исаев, Рустамов (1975), Белаусов, Исаев (1976) азот және фосфордың
өсімдікке тек менгерілуін жоғарылатып ... ... ... ... ... болуына жағдай жасауын көрсетті. Бұл мыс ... ... ... құрамындағы элементтерді тиімді пайдалануына
алып келеді.
Осыларға қарамай мыс элементінің ... ... әлі ... ... дәрежеде зерттелгені жоқ. Әдебиеттерге назар аударсақ көптеген
жұмыстар мақта ... ... ... ... ... Е.А ... ... тәжірибелерде мақта тұқымын 0,005% CuSO4 5H2O ... ... ... 5 ... дейін асырғанын, С.С Абаева
(1989) осыған сәйкс ерітінділірге 12 сағат малынған ... ... ... ... сонымен бір ... ... ... арттырып мыс элементі гектарынан 7 центнерге дейін ... ... ... Я.Н ... (1984), М ... А.М ... Р.Р
Рахманов (1985), Х Ходжаева (1988) т.б. ... ... ... ... ... 0,03% ... ... өңдегенде мақта
өнімінің 2,7 – 7 центнерге дейін артқанын көрсетеді.
П. ... және И.Н ... (1983) тек мыс ... ... емес ... ақ мыс сульфат тұзын топыраққа
беруде де ... ... ... ... ... ... Е.К ... (1989), Ф.Х Шарафутдинова
(1984) жүргізді. Осыларға қарамай мыс элементін қолдану дозасы, мерзімі
және ... ... ... анық ... жоқ, бұл ... жоқ екендігін көрсетеді.
С.С Абаева (1959), И.А Джалилов (1988), З.И ... (1990), ... Я.М ... (1984) ... мақта тұқымын егуден алдын
ерітіндіге малумен, топыраққа беруді салыстырғанда , ... ... ... ... баға ... ... берудің төмен нәтеже беруін мыс
элементінің топыраққа ... ... Оның ... ... ... ... ... болжамдар көрсетеді.
Ал енді бұл болжамдарға кері нәтежелерде бар. А.Н ... ... ... ... ... тамырсыз бергеннен көрі
тамырымен мақтаның ... ... беру ... ... ... ... Осыған ұқсаған тәжірибелерді Б.М Исаев (1983), П Рустамов (1985),
Б. Альжанов (1986) жүргізіп ... ... ... нәтежелерді
қолданады.
Мыс элементі өсімдікте еритін қант, крахмал синтезін және блок амин
қышқылдары топталуын ... ... ақ ... ... және оның ... ... ... 1978, Окунцев 1986).
А.Кустова (1982) және А.М ... (1992) ... ... мыс ... ... тотығу тотықсыздану
белсенділігін, фотосинтез ... ... және ... ... ... негізгі процестерінде қатынасып,
өсімдіктің өсіп өркендеуіне үлкен ... ... ... (1987) ... ... аймағында топырақ жағдайында
жүргізілген тәжірибелерінде ... мыс, ... ... бор
мақтаның жіңішке талшықты сортарында жер беті биологиялық салмағы, ... ... ... ... тигізіп жеміс пайда болуына , көбірек
толық көсектер санын арттыруға септігін ... ... ... Е.К ... (1968) ... да атап ... мырыш, марганец элементері өсімдіктің барлық мүшелерінде
кездеседі. Г.А ... (1977) ... ... микроэлементтер өсімдік
құрамында өсіру жағдайына байланысты топталады. ... ... ... және ... ... ... өзгеріп отырады. Борды
мақта гектарынан 100-400 г, ... ... ... ... және ... ... өзімен топырақтан алып шығады.
Әдебиеттерде өсімдіктердің метаболиттік тіршілігінде мыс элементі
ролі үлкен екені көрсетілген, бірақта мақта өімдігінде бұл ... ... Бұл ... басқа кейінгі жылдары мақтаның үздіксіз ... жаңа ... ... ... ... ... жаңаланып
өркендеп баруына байланысты, топырақта минералды баланс өзгеріп ... ... алып ... ... ... атап ... ... мақтаның өсіп өркендеуіне зат алмасу процесіне сапасына
тигізетін әсерін зерттеу ... ... ... бірі ... (1989) ... ... жұмыстарында мыс элементімен
жүргізілген 18 тәжірибенің 16 тәжірибесінде, мырыш элементімен ... ... 15 ... мақта өнімділігі артқаны және ... ... ... ... өнім ... ... ... өтеді. Кейінгі
жұмыстарда (Гюлахмедов 1971, Исаев 1974, Рафикова 1975, ... ... ... 1977) ... сұрғылт және батпақты топырақ жағдайында
мырыштың қомақты қосымша өнім ... ... бір ... мақтаның Вилт
ауруына төзімділігін артуын көрсетеді.
З.Н.Мамедов (1983) ... ... ... бор, мыс, мырыш,
марганец, молибден және кобальт элементінің өсімдіктің өсіп өркендеуіне
үлкен әсерін ... ... ... санын арттыруы және жеміс
мүшелерінің түсіп кетуінен ... ... ... ... ... (1978) ... жағдайында бор, марганец, мырыш, мыс
т.б. элементтер мақтаның тұздылыққа төзімділігін арттыру жөнінде жазады.
Қарақалпақстан ... ... ... (1977) ... мырыш
және мыс элементерін пайдаланып гектарына мырыштан 3,5, мыстан 2,2 центнер
қосымша өнім алды.
Г.А.Рафикова (1985) ... ... сұр ... ... ... 4 кг ... мақтаның өнімін 5,8 центнерге көтереді.
М.Г.Абуталыбов (1984) Азербайжан топырағы жағдайына ... 1 ... ... мақта өнімі 3,1-5,8 центнерге дейін ... ... 4 кг ... өнімнің төмендегенін көрсетті.
О. Сахатов, Б.Мамедханов (1981) мырыш, мыс, бор ... ... ... 9647- И ... өсу кезеңінде бөлшекткп берілгенде
топырақта микроскоптың саңырауқұлақтардың кемигенін, сонымен топырақты
аурулардан тазалау ... ... ... ... ... ... артуына гектарына мыс 2-5 кг өсу ... ... ... ... беруін анықтады.
Л.К Островская (1981) өсімдіктердегі мыстың физиологиялық ... ... ... мыс ... ... ... мықты байланыс бар екендігін анықтады.
Г.Я Жизневская (1989) ... ... ... ... жасыл жапырақ фотосинтез апаратының пайда болуында ... ... ... Мыс ... 50-75% ... кездесуі, мыстың хлорофил биосинтезінде қатысуынан ... ... (1989) ... ... құрамында мыс элементі ... ... ... өсімдіктерде мыс элементі жетіспегенде
өсімдіктерде тыныс алу интенсивті төмендеуі дәлелденді. (Островская ... ... ... 1978, ... 1973) мыс ... қолдану тыныс
алу интенсивтілігін артуына алшып келуін анықтады. ... ... ... 1979) ... ... ... Мыс жетіспеуі мақтада
хлорофилдің пайда болуына әсерін тигізді.
Көпшілік әдебиеттерде мыс элементінің азоттың айналымында қатысуы
жөнінде ... ... ... 1976, ... 1986).
СоюзНИХИ-дің физиология лабораториясында (Исаев 1979) ... ... ... ... мақтада алғашқы өсу кезеңінде
белокты азот синтезі баяулаған. Ол жеміс пайда болу кезеңінде, ... ... ... өту ... ... ... ... вариантта жалпы азқот 4,462 соның белокты азоты 3,4924 –ті
құрайды. Бұл ... ... ... 3,554 және 2,051% құрады. ... ... ... мыс ... ... ... ал ... вариантта көбірек екені анықталды.
Б.М Исаев, К Рустамов (1985) мақтаны ... ... ... мыс ... ... арттырғанын көрсетеді.
В.Н Мельнигук (1981) айтуынша азоттың жоғары нормасын ... ... ... бергенде оның құрамындағы мыс мөлшері құмды
топырақта өсірілген шөптерге қарағанда 2 есеге ... Ал енді ... ... ... ... ... өсімдіктерге фосфор берілгенде ... мыс ... ... ... ... (1988) ... азот ... нормасын қолданылғанда
өсімдіктердің мыс элементіне талабының күшейуін төмендегідей түсіндіреді.
Өсімдіктердің азотты ... ... ... ... ... ... ... топталуына, ал амин ... ... ... Осы ... тіктеу үшін мыс элементі қажет. Сондай
ақ мыс ... ... ... ... да ... ... Ол ... жалпы фосфордың топталуына алып келеді, көбінесе органикалық
заттардан эфирсахарид, ДНҚ, РНҚ және АТФ – тің ... ... ... 1983, ... ... 1985, Исаев 1989).
Ф. Мирзев, Л.Каюмова (1982) көрсетулері бойынша мыс және ... ... және ... ... қосу ... ... ... артуына алып келеді.
Л.Каюмова, А.Киселева (1981) алған нәтежелеріне қарағанда ... ... ... ... өнімнің гектарына 1,4 центнер,
ал ... ... ... ... 1,3 ... ... Круглованың (1988) ңбектері нәтежесінде ... ... ... ... мыс ... 0,4 ... ... 0,8 мг/кг
–нан көп болуы өсімдіктердің өсуінің баяулайына алып ... ... ... ... ... қолдану
мәселелері, микроэлементтер ... ... ... ... ... ... ... Сонымен бір қатарда жоғары агротехникалық тиімділік
және мақтаның микротыңайтқыштарға талабын анықтау ... және ... ... ауыл ... микроэлементтерді
пайдаланудың тиімді жолдарының бірі ... ... ... ... ... авторлар айтуынша өдірістік ... ... ... ... ... ... тыңайтқыштарға қосып пайдалану барлық
тыңайтқыш құрамындағы элементердің меңгерілуін ... ... ... ... ... ... микроэлемент қосылған тыңайтқыштар,
микроэлементердің ... ... ... да ... ... ... ... 1985, Исаев 1989,Потобуева 1981).
И. Бабаджанов, Ш. Юсупов (1992) ... ... ... мыс, мырыш, бор аммофос және мачевина құрамында мақтаға
берілгенде ... ... ... ... алып келеді. Мақта талшығы
ұзындығы 0,5-1,1 мм, 1000 дана тұқымы салмағын 3-5 гр –ға арттырумен мақта
талшығын өндірістік 1-сортқа көтерілуіне ... ... (1988) ... жаңа ... бөлу ... ... оларды өсімдіктер талабына қарай бөлу немесе
олардың ... ... алып ... ... ... ұсынды.
Бірақта И.Г.Важенин топырақты өсімдік талабына қарап шкалаға бөлу ... ... жоқ ... олар әлі зерттелуі қажеттігін айта
кетеді.
Орта Азия республика корбонатты топырақтары үшін Е.К.Круглова (1982)
мақта өсіру үшін ... ... ... ... Ол берген
мәліметтер СоюзНИХИ тәжірибелерімен анықталып қолдануға ұсынылды.
2 Мақтаның өсіп өркендеуіне мочевина және аммофос ... ... ... азоттың пайдалы әсер ... ... ... ... зор, ... кезде сыртқы орта нитраттардың және
нитриттердің зиянды қосылыстарымен ... ... ... арттыруда оны нитрификацция ингибиторымен бірге қолдану жақсы
көмек береді. Соның ішінде отандық өндірістегі АТГ мен КМП.
Қазіргі уақытта ... ... ... фундаментальді өңдеулерге
ие, оларды азотты тыңайтқыштарды жоғары эффективтілікте қолдану ... ... ... бұл өңдеулер азоттың тұрақты изотобын қолдануға
байланысты даму үстінде. Оны ... ... ... ... зерттеулер,
азотты тыңайтқыштардың формасы мен ... ... ... 50-60% ... және ... ... 30-50%
аралығында өзгеруі мүмкін.
Өсімдіктің өсіп өркендеуінде оның ... ... ... ... ... ... бірі болып есептеледі. Біз өз тәжірибемізде
мақтаның 3-4 жапырақ, бутондау және жеміс ... болу ... ... ... ... ... 1- кестеде көрсетілген.
Мыс элементінің мочевина және аммофос құрамында ... ... ... ... мы элементінің мақтаның бойының өсуіне
әсерін тигізгені анықталды. Маусым айында мыс аммофос ... ... ... ... 9,9 см ... Бұл көрсеткіштер шілде және
тамыз айларында 44,2; 44,6; және 75,3; 87,2 см ... ал бұл ... ... 39,4 және 75,6 см –ді ... Тамыз айында өсімдіктің
жеміс бұтағы аммофос ... мыс ... 12,2, ал ... ... ... ... ... бақылау вариантында 1,2 дананы құрады.
Мыс элементінің аммофос құрамында ... ... ... ... мыс ... ... ... тұздар түзумен түсіндіруге
болады. Тамыз айына келіп мыс аммофос құрамында ... ... ... ал мыс ... құрамында 7,7 дана болып бақылау вариантымен 1,4
көсекке арттық болды.
Өсу кезеңдері соңына келіп көсек саны мыс ... ... 0,5 ... ... 1,5 ... ... алып келді. Солай етіп мыс және
күрделі тыңайтқыштар ... ... өсіп ... және жеміс
мүшелерін топтауда үлкен әсерін тигізеді.
Аммофос физиологиялық қышқыл тыңайтқыштарға жатады. Фосфордың қалыпты
мөлшерін ... ... ... ... азоттың аздаған мөлшері түседі,
ол топырақты қышқылдандырмайды. Азоттың фосфорға тепе-теңдіксіз ... ... ... ... ... ... қолданылады.
Аммофос қарапайым тыңайтқыштарға қарағанда ... ... ... екі ... ... бар. ... ... жай тыңайтқыштарға
қарағанда, оның топырақтағы қоректік элементтерінің айналымын ... ... ... тыңайтқыш ретінде зерттеу жақында басталды және әр
түрлері типтегі топырақтарда әр ... ... сұр ... ... С, Гуренович С.М.), кәдімгі, оңтүстік және Кавказдық қара ... И.Г., ... Л.В.), сары ... ... Я.И., ... ... Э және т.б.) жүргізілді.
Карбонатты топырақтармен әрекеттесу процесінде аммоний ... ... ... ... ... ... приципитаттың
әсеріне жақындау және жай супер фосфаттың тиімділігінен жоғары.
Аммофос мақта себетін аудандар үшін ... ... ... ... ... ... ... жүргізілген 67 егістік
тәжірибелер жай тыңайтқыштарға қарағанда аммофостың ... ... ... ... ... ... шикізатының өнімі орташа 2,5
ц/га артты (Петербургский А.В. 1967).
Н.Н.Зеленин (1986) аммофостың артықшылығын көрсетті, ол жай және ... ... ... үшін ... ... ... орнатады.
Я.И.Чуланов (1983) Орталық Азияның сары топырақтарында аммофостфң
фосфорлы қышқылы үлкен жылжымалықта болады; топырақтың тамырлы ... оңай ... ... ... ... салыстырғанда аммофостың тиімділігі және
аммофостың фосфор қышқылының аса қозғалғыштығы ... ... қара ... ... жүргізілген вегетациялық тәжірибелердің нәтижелерімен
куәландырылады (Сидорен А.В. 1986).
Жоғарыда айтылғандардың барлығы аммофостың Н2РО4 ... ... ... көп немесе аз болса да ... ал ... ... ... ... ... қалып отырғанын
көрсетеді. Сондықтан аммофостың азотының тиімділігін ... ... ... ... ... ... ... реакциясына
түспейтінін және аммонийге қарағанда суда жақсы еритінін ескеру қажет.
Сондықтан аммофосты енгізгенде тек газ ... ... ғана ... ... ... азотты тамыр тіршілік қабатынан тысқары ... жуу. Бұл өз ... ... ... ... әкелуі мүмкін.
Сондықтан аммофостың азоттың ... ... және ... ... ... ... ... өндірістік маңыздылыққа ие.
Қазіргі таңда белгілі болғандай агрохимиялық ғылым мақта және басқада
ауылшаруашылық дақылдарында ... ... ... минералды
тыңайтқыштардың ғылыми ... ... үшін ... ... еңбектерге ие. Кейінгі жылдары бұл өңдеулер азоттың тұрақты
изотобын қолданумен байланысты аса жоғары дамуға ... 15N және ... ... ... топырақтағы азоттың тыңайтқышқа ... әр ... ... оны ... қолдануын танып білу
мүмкін болды.
1984-1985 жылдары АТГ, КМП ингибиторын мочевинаның құрамына енгізе
отырып, бірнеше ... ... ... З.Р.Анфимова (1980)
нитраттау ингибиторларының арпамен жүргізілген егістік тәжірибесінде азотты
тыңайтқыштардың ... ... ... ... ... 3 препаратты
қолданды:
ЦГ – циангуамидин, ЦП – цианпиримидин, АТГ – ... ... ... тәжірибелерде арпаның өнімділігін 2,5-8
ц/га арттырды. Нитраттау ингибиторларын ... ... 1982 ... ... негізгі қоректік элементтердің құрамын (N, Р, К) ... ... (Кир Н.И., ... ... ... ... АТГ, КМП-ның талшықтың технологиялық қасиеттеріне ... ... ... (1986) мәліметтері
бойынша, егістік ... ... ... немесе мочевина
формасындағы азоттың аздаған мөлшерінің фонына нитраттау ингибиторын (ЦГ,
АМП, ЦП) қолданғанда ... ... ... ... ... жоғарлатқан. Азоттың мөлшерін арттырған сайын нитраттау
ингибиторлары ... және ... ... ... әсер ... ... В.В.Кидиктің, Р.К.Педищюстың, В.Н:Назаровтың (1987)
зерттеулері , аммоний сульфаты мен циангуамидиннің мочевинасын ... ... және ... ... ... өсімдіктің азотты
тыңайтқышты қолдану коэффициентінің жоғарлағандығы және оны ... ... ... ... ... (1980) ... ... отандық өндірістің ингибиторлары
өзінің нитраттауды ... ... және ... ... ... ... американдық препараттарға жол бермейді. Әр түрлі
дақылдармен жүргізілген үш ... ... ... ингибиторларының
өнімнің сапасын төмендетпестен оң әсер беретіндігін көрсетті.
Кесте 1 Мыс ... ... және ... құрамында мақтаның өсіп
өркендеуіне әсері.
|№ |варианттар ... ... ... ... |
| | ... ... |өсімдік бойы, см |Жеміс бұтағы, |Көсек | |
| | |см ... см | ... ... ... |
|1 ... |9,9 |39,4 |75,6 |12,2 |6,3 |7,5 |
|2 ... |11,4 |44,2 |75,3 |12,3 |6,3 |8,0 |
|3 ... + Сu |13,9 |44,6 |87,2 |14,3 |7,7 |9,0 ... Мыс ... ... мүшелерінде азот және фосфор мөлшеріне
әсері.
Біз ... ... 2-4 анық ... ... және ... ... дәуірлерінде жапырақ құрамындағы азот және фосфордың түрлері мөлшері
және олардың қатынасын зерттедік. ... ... ... ... ... ... ... азоттың белокты, белоксыз және
жалпы түрлері мөлшерінің артуына мақтаның 2-4 ... ... ... ... тигізді. 2 кестеде көрініп тұрғандай тәжірибе варианттарында,
жапырақ құрамында белоксыз азот ... ... ... 0,71%; аммофос
0,63%; мочевина 0,69% ). Бұл жағдай мыс элементінің жапырақтың менгеру
процестеріне ... ... ... ... ... ... болу кезеңінен бастап жалпы ... бір ... ... ... ... азоттың төмендегенін
көрдік. Мыс элементін аммофос және мочевина құрамында ... ... ... азотты 0,76 –0,54% - дейін төмендетті. Бұндай жағдай мыс
элементі аммофос және ... ... ... ораникалық түріне
айналдыруға әсерін тигізді, ... ... ... ... мыс ... және ... ... минералда азотты белокты азотқа айналдырып
жеміс мүшелеріне ағымына ... ... ... болжамға келеміз. Сондай
ақ біздің алған тәжірибе ... ... мыс ... ... ... ... өсу кезеңі басында ақ жалпы органикалық және
бейорганикалық түрлерінің артуына әсерін ... 3 ... ... ... ... және ... құрамы берілген варианттарда жоғары
болды (бақылау 0,69%; ... 0,75%; ... 0,77% ). ... мыс элементі фосфордың органикалық түрінің артуына әсерін
тигізеді. Алынған нәтежелерді ... келе мыс ... ... пен
мочевина құрамында мақтаның жапырағы жұмысын ... ... ... өтіп ... жеміс мүшелерінде ... ... ... ... өнімінің артуына әсерін тигізеді деп болжамдаймыз.
Кесте 2 Мақтаның жапырағында жалпы және ... ... ... ... ... |2-4 нағыз хапырақ ... ... ... болу |
| ... ... % |
| ... ... ... |
| ... ... % |
| ... ... ... ... |жалпы |белокты ... |
| |1 |2 ... |
| ... | |
| ... ... ... ... |
|1 |20,1 |- |16,6 |- |
|2 |20,9 |0,8 |17,8 |1,2 |
|3 |22,3 |2,2 |18,7 |2,1 ... ... ... мыс ... мөлшері және топырақтан шығуы.
Ауыл шаруашылығы өсімдіктері топырақтан жыл сайын көптеген ... алып ... Ол ... ... ... тапшылығына
алып келеді. Сондай ақ өсімдік мүшелерінде түрлі ... ... ... осы ... ... өсу кезеңі соңында мақта мүшелерінде мыс
элементінің таралуы және жылдам ... алып ... ... нәтежелерге қарағанда мыс элементі ең көп мөлшерде мақта
тұқымында 14,0 мг/кг ... зат ... ... ... ... ал ... мақта талшығында 0,97 мг/кг болғанын анықтадық.
Мақта өсу дәуірі ... ... ... жапырағы төгіліп кетуін есепк
алып мыс элементінің әр жылғы топырақтан негізгі және ... ... ... ... ... Алынған нәтежелерге қарағанда мақта өніміне қарай
жылына гектарынан мыс берілмегенде 23,6г, ал ... ... ... ... мыс ... 31,0г мыс элементін алып шығуы анықталды.
Азот пен фосфор қатынасын қалыпты жағдайда пайдалану ... ... ... ... және ... өніп ... коэффициентін
арттырады.(Колоярова 1970, Чуманов 1989, Деревицкий 1988, Усманов ... ... ... ... бойының өсуіне, өсіп-өркендеу
процестеріне, өнімі және сапасына әсерін тигізеді. (Малигин 1957, Белоусов
1985). Азот өсімдіктер ... ... ... ... ... қарамай
өсу дәуірлердің келуі уақытын ұзартады. Өсімдік ... ... ... ... алып ... ... ... бойынша калийдің өсімдік тіршілігінде
ролі үлкен екендігі анықталды. Калийлі қоректенуді реттеумен биохимиялық
процестерді ... ... ... ... ... ... ... қарағанда мыс элементін топырақтағы мөлшеріне
қарап ... бір рет ... ... ... ... келуге болады.
Біз осы тәжірибемізде мақтаның өнімін анықтадық, мақта өнімін ... ... ... ... ... екі қатарын қорғау қатарына
қалдырып ортадағы ... ... ... ... ... , әр вариант
бөлек өнімі теріліп алынды. Барлық терімдерде осылай өнім жиналды. Алынған
нәтежелерге қарағанда мыс ... және ... ... ... мақтаның бірінші терім өнімі 70-80 % құрады. Жалпы өнімі ... ... ... ... 35,5 ... ал ... құрамында
берілгенде 37,0 центнер өнім алынып, бақылау вариантымен салыстырғанда 1,7
және 3,2 центнер қосымша өнім алынды. Алынған мәліметтерді ... келе ... жай және ... ... қосып берілгенде мақтадан
гектарына 1,5 -3,5 ... ... ... өнім ... ... деп ... 6 Мақтаның өсу мүшелерінде мыс элементі мөлшері, г/га.
|№ |Мақта мүшесі ... ... + Сu ... + Сu |
|1 ... |10,7 |14,8 |15,5 |
|2 ... |6,1 |7,5 |7,7 |
|3 ... |2,5 |3,6 |3,7 |
|4 ... |14,0 |17,2 |17,8 |
|5 ... |0,97 |1,5 |1,8 |
|6 ... |34,3 |44,6 |46,5 |
|7 ... шығады |23,6 |29,8 |31,0 ... 7 ... ... мыс ... ... |Терім бойынша, % ... ... |
| |1 |2 |3 |ц/га |ц/га |
|1 |24,8 |6,2 |2,8 |33,8 |- |
|2 |26,6 |5,9 |3,0 |35,5 |1,7 |
|3 |27,9 |5,9 |3,2 |37,0 |3,2 |
3 ... ... әдістерімен жағдайы.
Мыс элементінің мочевина және аммофос құрамында мақтаның өнімділігін
арттыру бойынша жүргізілген тәжірибелер Сары ағаш ауданы, ... ... ... ... ... Сары ағаш ... ... сұрғылт
топырақ.
Тәжірибе 4 –қайталауда делянка көлемі 7,2X100=720м2 оның ішінде
есепке алынатын ... 360м2. ... ... ... ... ... 8 ... кестесі.
|№ |Жылдық тыңайтқыш нормасы кг/га. |Тыңайтқыш түрі |
| |N |P |K |Cu | |
|1 |240 |170 |100 |- ... |
|2 |240 |170 |100 |1,2 ... |
|3 |240 |170 |100 |1,2 ... ... ... ... осы ... ... ... ... фосфор және мочевина арнайы ... ... ... ... ... фосфор құрамында P2O5 –
46%, N-11%, Cu-0,5% ... ... ... егіс ... НРУ ... ... және ... өсу дәуірінде культиватормен 10-12, 15-18
см тереңдікте берілді. Тыңайтқыштарды мақта өсу ... ... ... ... ... көрсетілген.
Кесте 9 Мақтаға тыңайтқыштарды бөлшектеп беру жүйесі. кг/га.
|№ |Егістен алдынғы өңдеуде ... ... |2-4 ... ... |
| ... |Калий |аммофос ... ... ... ... |
| |N |P |
|1 ... |28 XI |
|2 ... |18 IV |
|3 ... |21 IV |
|4 ... |22 IV |
|5 |Егу |22 IV |
|6 ... ... ... |II-12 V. 21 VI. 12 VII |
|7 ... |4 VII. 8 VIII |
|8 ... |15 V |
|9 ... |2 VI ... |Қоректендіру-3 |20 VII ... ... |2-4 VI. 1 VII. 25 VII. 13 |
| | |VIII ... |Өнімді жинау-1 |28 IX ... ... ... |10 X ... ... ... |22 X ... барысынды төмендегідегі зерттеу жұмыстары амалға асырылды.
1. Өсімдіктердің гүлдеу пісу ... ... ... ... ... оның ... ... жеміс бұтағы , бутоны,
түйін жеке көсегін ... ... ... ... есепке алу алынған өнімнің талшығы және тұқым
сапасын есепке алу.
4. Мақтадан ... ... ... ... ... ... ядросы және оның мөлшері
б) мақта талшығы шығымы, ... және ... ... ... ... ... ... күші
д) талшықтың үзілу ұзындығы.
Химиялық анализдер жасау үшін ... ... ... қауашағы және
өнім мүшелері (бутон, ... және ... әр бір өсу ... алынады. Алынған үлгілер бумен өңделіп кейін ... ... ... азот және ... бір өлшеумен Гинзбург, Щеглева және Вульфиус
әдісімен, ал калий жалынды фотометрде анықталды.
Тұқымның майлылығы Сокслет әдісімен ... ... ... ... ... ... ... және белоксыз азоттар Калинин және
Ястрембович әдістерімен анықталды, органикалық және бейорганикалық фосфор
Соколов ... ... ... ... (1977) ... ... анықталды. Топырақ
құрамындағы қара шірік Тюрин әдісімен ал ... азот және ... ... ... әдісімен, ал жалпы калий жалынды ... ... ... мөлшері Гранвальд-Лягк әдісімен анықталды, ал жылжымалы
фосфор және айналымдағы калий Магигин және ... ... ... ... ... ... рН 3,5 ... Қара шірікті И.В.Тюрин әдісі бойынша анықтау.
Әдістің мақсаты: Әдіс ... қара ... К2 Cu2 О7 ... ... ... оны ... негізделген.
Жұмыстың барысы: Алдын ала ... ... ... ... 0,001 гр шыны ... ... ... алынады. Бұл салмақ
топырақтың қара шірік мөлшеріне байланысты болады. 7% көбірек болса 0,05 –
0,10 гр, 4-7% ... 0,1-0,2 гр, 2-4 % ... ... гр, ал 2% ... ... гр алынады. Даладан алынған топырақ құрғатылып, тесікті сеткадан
өткізіп, одан 5 гр 2-3 рет ... ... ... қалдықтарынан
тазаланған топырақтан 0,25 аламыз. ... ... ... 5 ... Тартып алынған топырақ 50 см3 өлшеп таразыға ... ... ... ... ... Оны 1 ... қайнатамыз, содан араластырылады,
суытылады. Оның үстіне 40 см3 ... су ... 11 Қара ... анықтаудың салыстырмалы шкаласы.
|№ |Колбаның реттік |1 |
| ... | |
| | ... ... ... |
|1 ... ... кг/га |
| |N |240 |240 |240 |
| |P2O5 |170 |170 |170 |
| |K2O |100 |100 |100 |
|2 ... ... ц/га ... ... сорт бойынша) |
| | |33,8 |35,5 |37,0 |
| |1 сорт |22,2 |25,3 |27,0 |
| |2 сорт |5,8 |6,2 |5,2 |
| |3 сорт |2,7 |2,1 |2,8 |
| |4 сорт |3,1 |1,9 |2,0 |
|3 ... ... Тн. |22788,0 |25049,0 |25264,2 |
|4 ... ... тн.г |- |2261,0 |2476,2 |
|5 ... қаржы. тн. |1854,0 |1972,1 |1968,9 |
| |а) ... |964,7 |1009,1 |10016,9 |
| ... ... |889,4 |963,0 |961,8 |
|6 ... құны |27,81 |295,8 |295,3 |
|7 ... |2132,2 |2267,9 |2264,0 |
|8 ... ... |- |135,7 |131,8 |
|9 ... ... таза |- |2126,7 |2344,2 |
| ... | | | ... Мыс элементі мочевина және аммофос құрамында мақтаға берілгенде
мақтаның өсіп өркендеуіне және ... ... ... ... ... Мыс ... мақта құрамында азот алмасуын жақсылайды. Белокты
азоттың генеративтік мүшелерге менгерілуіне үлкен әсерін тигізеді.
3 Мыс элементі ... ... ... ... ... тигізеді,
органикалық фосфордың менгерілуіне әсерін тигізеді.
4 Мыс элементі ... ... ... әсерін тигізіп 1 сорт
талшық мөлшері артуына әсерін ... ... мыс ... ... ... 32, ал ... құрамында 1,7 центнерге мақта өнімін
арттырады.
5 Мыс элементін мочевина және ... ... ... ... ... ... құрамында 2126,7 тенге таза пайда алуға мүмкіндік
береді.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1 Белоусов М.А. Питание ... и ... ... ... ... ... Узбекистана. -№4. -1979.
2 Белоусов М.А. Минеральное питание хлопчатника и его химический
состав. Краткий ... по ... ... ... ... ... Д.М. Азот при посевном внесении под хлопчатник. ж. ... ... №3. ... ... Е.А. ... ... форм ... удобрений на урожай
хлопчатника. Ж./ Земледелие. №1. ... ... М.З. ... ... ... ... ... по
пласту люцерны. Ж./ Хлопководство. №4. 1986.
6 Кошкаров А. Ранние подкормки хлопчатника по ... ... ... №4. ... ... Б. О сроках внесения ... ... в ... Ж./ ... №11. ... ... Н.П. О ... удобрений под хлопчатник по фазам его
развития. Ж./ Советская агрономия. №11. 1971.
9 Белоусов М.А. ... ... ... ... Изд. ...... ... А.М., Рашидов Х.И., Чернова Г.И. ... ... ... удобрений. Ж./ Хлопководство. №1. -1976.
11 Мадраимов И.И., ... П.В., ... А.С., ... ... удобрений под зяблевую ... Ж./ ... ... №11. ... ... М.А. ... ... ССР. Ж./ Хлопководство. -1977.
13 Панков М.А. Почвоведение. Изд. Укитувчи. Ташкент. -1980.
14 Протасов П.В., ... Г.И. ... ... в ... ... и ... Ж./ ... хозяйство Узбекистана. №2. -1982.
15 Протасов Н.Б., Кровенко Г.И. О ... ... ... ... при ... их ... Ж./ Хлопководство. №6. -1975.
16 Протасов П.В. Азот в хлопководстве ... ... ... ... ... Д.Н. Азот в ... ... и земледелии СССР. Т.1. –
1971.
18 ... С.П. ... ... ... ... Ташкент. -1970.
19 Справочник по хлопководству. Изд. Узбекистан. ... ... ... Н.С. ... ... удобрений. В кн. Вопросы
питания растений и применение удобрений. Ред. Синягин . М.: ... ... Н.К. ... ... ... почв ... ... М.:
Сельхозиздат. -1984.
22 Белоусов М.А. Влияние длительного применения удобрений на
плодородие почвы и ... ... Изд. МСХ ... М.: ... ... П.Н., Булатова Т.В. Влияние длительного ... на ... ... ... ... Тр. Союз ... Вып. ... -1979.
24 Березовский В.Г. Разработка приемов увелечения производства
кормов в ... с ... ... Тр. Союз ... Вып. 15. ... Братчева М.И., Чумаченко И.Н. Агрохимические своиства ... ... Т. 2. АН ... ... ... ... Н.Ф. Особенности водопотребления и режима орошения
культур хлопкового севооборота. Орашение ... и ... ... ... Тр. ... Вып.34. Ташкент. 1976.
27 Дашевский Л.И. Динамика водно-растворимых питательных веществ в
почве в ... с ... Тр. Союз ... Вып.24. Ташкент. 1972.
28 Жориков Е.А. Влияние удобрений на режим питательных ... ... Ср. ... Ст. ... ...... ... Е.А., Савко З.С. К вопросу об агрохимических ... ... ... ДАН ... -1979. ... ... Н.Н. Эффективность форм фосфорных удобрений на
хлопчатнике. В кн. ... ... и ... М.: ... ... П.И. ... и способы внесения фосфорных удобрений ... ... Тр. ... оп. ... Вып. 1, ... ... Кошкаров А.К. О полноценном использовании ... ... ... ...... Курочкина Е.Е. Изучение различных ... и ... ... ... в ... ... промывка. Сб.научных работ
аспирантов Союз НИХИ. Вып.3, Ташкент. -1972.
34 ... М. ... ... ... ... ... ... Тр. Тадж. НИИЗ. Т.2. Душанбе. – 1981.
35 Лазерев Н.М. Экологическая микробиология и изучение ... Тр. ... ... ... микробиологии за
1941-1945 г вып. 1. Сельхозгиз. –М.: -1979.
36 Мадраимов И.И. Корневая система и ... ... ... ... Союз ... Изд. САГУ. Ташкент. -1975.
37 Мухамеджанов М.В., Закиров А., ... Т. ... ... ... хлопководства. Ташкент.- 1985.
38 Нешина А.Н., Халилева А.Ш., Сандумарова Д. ... ... доз ... ... 6 изд. Тр. Союз ... -1976. ... ... Е.Г. Плодородие почвы и значение глубокой вспашки и
обработки пласта. Тр. ... ... ... Парватов Е.Н. Материалы шестой конференции молодых ученых по
сельскому ... ... ... и применение удобрений ...... ... А.И. ... в ... Голодной степи Самаркандской
области. Известия научно-мелиоративного институт. Т.1. Л.: -1927.
42 ... А.И., ... Ю.П. ... ... на ... ... химический состав грунтовых вод Голодной степи. М.: Л.: -1978.
43 Соколов А.В. Агрохимия фосфора. Изд. АН ...... ... К.М. О системе удобрений в хлопково- люцерновом
севообороте. Изд. Ан ... ССР. Т. 4. ... ... ... И.В. Органическое вещество почвы и его роль ... и ... ... Яровенко Г.И. Минеральные удобрения важный фактор под хлопчатник.
Брошюра. Изд. ЦК КПУз. -1983.
47 ... Г.И. ... ... ... по ... удобрений в питании хлопчатника. Изд. ФАН. Ташкент. – 1988.
48 Торопкина А.Л., ... М.А., ... А.Я. О ... и ... ... в ... Применение удобрений в
хлопководстве. Изд. ФАН. ... -1990.

Пән: Ауыл шаруашылығы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Мақта дақылының халық шаруашылығындағы маңызы, пайдалану ерекшелігі28 бет
Мақта шаруашылығы123 бет
Мақта шаруашылығы және оның ел экономикасындағы алар орны15 бет
Мақта шаруашылығы және оның облыс экономикасындағы орны18 бет
Оңтүстік Қазақстан облысындағы мақта шаруашылығының дамуын талдау55 бет
Оңтүстік Қазақстан облысындағы мақта шаруашылығының қазіргі жағдайы мен даму тенденциясы81 бет
Оңтүстік Қазақстанда мақта шаруашылығының даму тарихы61 бет
Мақта шикізаттарының ауылшаруашылқ негіздері 12 бет
Оңтүстік Қазақстан облысы, Мақтаарал ауданының экономикалық-географиялық сипттамасы61 бет
Қазақстан ауыл шаруашылығы үлкен мақсаттарға құлаш ұруда6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь