Банк операцияларының аудиті


Ақшалай қаражат аудитінде банктік операцияларын тексеру-ге көп назар аударуды талап етеді. Қолданылып жүрген заңнама-ларға сэйкес кэсіпорындар өзінің ақшалай қаражатын қызмет көрсететін банк мекемелерінде сақтауға міндетті. Банк меке-мелерімен есеп айырысу ағымдағы (есептік), корреспонденттік, жинақ шоттарында ақша сақтауға, қыска мерзімді жэне ұзақ мерзімді несиелер алумен, оларды өтеумен жэне қайта ресім-деумен, шоттарда жаңылыс жазулар жөніндегі талап-тілекпен байланысты туындайды. Кәсіпорындар арасындағы банк меке-мелері арқылы есеп айырысулар есептесудің қолма-қол ақшасыз түрі бойынша аткарылады (10.4.-кесте).
Банк көшірмелерін тексеру банк кұжатгарының мәнділігі бойынша зерттеп білумен үйлесуі тиіс. Сонымен бірге аудитор мыналарды анықтауы керек; заңсыз банктік операциялар (шартсыз) жасала ма, мысалы, тексерілетін кәсіпорынмен ешқандай шарттық қатынастары жоқ, басқа кәсіпорынның борышын өтеу немесе баска кәсіпорынның тауарсыз есеп айырысулар бойынша төлеу; кіріске алынған жэне төленген материалдық құндылыктардың түгелдігі мен уақтылығы; несие немесе карыз алуға, сондай-ақ каржылық жағдай мен қаржыландыру көзі тұрғысынан қарыз алуға ұсынылған құжаттардың анықтығы; қолма-қол ақшасыз есеп айырысу үшін банктен алынған чек кітапшалары есепте дұрыс көрсетілген бе және занды қолданыла ма; олар есеп беретін адамдарга қолхат арқылы беріле ме, есеп беретін адамдар чек кітапшаларын қолдану туралы есеп жасай ма, айналымдар мен сальдо есеп беретін адамдардың арнайы шоттар бойынша айналымдар мен сальдо есебіне сәйкесе ме және т.с.с.
Аудитор жабдықтаушыға борышты өтеу үшін ақша аударудың қаншалықты нактылығы мен негіздігін тексеруге тиісті. Кәсіпорындар, мәселен, сауда кәсіпорнына сатып алынған азык-түлік тауарларына акша аударуы мүмкін, ал

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге
Банк операцияларының аудиті
Ақшалай қаражат аудитінде банктік операцияларын тексеру-ге көп
назар аударуды талап етеді. Қолданылып жүрген заңнама-ларға сэйкес
кэсіпорындар өзінің ақшалай қаражатын қызмет көрсететін банк
мекемелерінде сақтауға міндетті. Банк меке-мелерімен есеп айырысу
ағымдағы (есептік), корреспонденттік, жинақ шоттарында ақша сақтауға,
қыска мерзімді жэне ұзақ мерзімді несиелер алумен, оларды өтеумен жэне
қайта ресім-деумен, шоттарда жаңылыс жазулар жөніндегі талап-тілекпен
байланысты туындайды. Кәсіпорындар арасындағы банк меке-мелері арқылы
есеп айырысулар есептесудің қолма-қол ақшасыз түрі бойынша аткарылады
(10.4.-кесте).

Банктік операциялары аудитінің бағдарламасы
Аудит процедуралары Ақпарат көздері
1. Көсіпорыннын банктегі есептік, Тестілеу материалдары
агым-дағы, валюталық жэне баска да
шотгар бар скендігін айқындау (бұл
шоттар қандай банк мекемесінде
ашылғанын)
2. Банктегі акша шоттарындағы Занды жэне жеке тұлғалармен шартгар,
опера-циялардың зандылығын, анықтыгынүкім кагазы жэне талап (куаным)
яйне шаруашылық мақсатка арыздар
сэйкес-тлігін тексеру
ЗІ Шотқа түскен акшаны кіріске Банктің ақшалай-есептік кұжат-тары
алу-діің дурыстығын, уактылыгын жэне тіркелген көшірмелері, 2 журнал-ордер,
толыкгыгын тексеру 2 журнал-ордерге №2 тізімдеме
(ведомость), Бас кітап, баланс жэне
т.б.
4. Ұсынылған шотгарға төленген Банк көшірмелерІ мен бастапкы құжаттар
кар-жыныц дұрыстығыи, толыюьігын жэне
сайкестігін тексеру
5. Бюлжетке салык жэне бюджеттен тыс Төлем талсырмалары мен талап-тары
корларга міндетті төлемдер аударудың
уактылығын тексеру
6. Ванктсн алынған жэне кассаға КІрістік ордерлер, кассалык
кіріскс алынгам, сондай-ак оларды кұ-жатгарды жэне т.с.с. тіркеу
максатгм пайдалануын тексеру жур-налы
7. Кэсіпорынның төлем кабілеттілігш Өтемділік коэффициенттерІ, қар-жылык
жэне әр түрлІ кредиторлармен, соның тұрактылыкты есептеулер,
ішіиде банкпен нссиелер бюджетпен шот-фактуралар, 1 -3 журнал-ор-дерлер
салыктар бойыяша есеп айырысудың жэне оларға тізімдемелер
мерзімін откізіп алу себептсрін (ведоиостілер)
аныктау
8. Кәсіпорындармен эрбір колма-кол Контрагенттермен шарттар, толем
акшасыз есептесу бойынша шарттык тапсырмалары, банк квшІрмелерІ,
өзара карым-катынастырдың аныктамалык-нормативті акпарат
сэйкес-тігіи тексеру
9. Кужаттар мен жазбаларда Бастапқы құжатар, журнал-ордерлер,
ғшрсетіл-ген акшаның бар екендігі менчек кітапшалары, Бас кітап
козга-лысы туральі мэлІметтердің
сәйкестігін тексеру Бухгалтерлік есепке алу шоттары-ның
анықтамасы жэне корреспонденциясы
10. Банк операииялары бойынша шот
корреспонденцияларынык дұрыстығын
тексеру

Агымдагы (есептік) шоттагы операциялардың аудитінде келесі жағдаяттзрға
назар аудару қажет:
1. Ағымдағы шот ашылған банк мекемесі.
2. Соманын банк көшірмелері бойынша, оларға тіркелген
бастапқы кұжаттарда көрсетілген сомагасәйкестігі.
3. Көшірмелерге тіркелген бастапқы кұжаттарда банк
мөртабанының бар болуы; жасалған операциялардын дұрыс-
тығын анықтау мақсатымен банкте карама-қарсы тексеру (не
болмаса сүрау салу) өткізген жөн.
4. Банкке тапсырылған қолма-қол ақшаның жэне басқадай
ақшалай каражаттың кэсіпорнының ағымдагы шоттарына дұрыс
және толық есепке алынуы.
5. Акшалай каражатты акцептелген төлем тапсырмаларымен
байланыстың пошта бөлімшесі арқылы (депозитке салынған
еңбекакы, алименттер жэне т.с.с.) аударудың дэйектілігі, сондай-
ақ аударым алушылардың тізбеде көрсетілген пошталык мекен-
жайының анықтығы.
6. Теңгені конвертациялауға байланысты операцияларды
есепте көрсетудің дұрыстығы.
7. Бухгалтерлік өткізбе желілердін (проводкалардың) банк-
тік операциялар бойынша дұрыстыгын, бұл операциялар
бухгалтерлік есепте тиісті шоттарда көрсетілген бе? Бухгалтерлік есеп
бойынша өндіріс шығынына (есеп айырысу шоттарын жолай өтіп) есептен шығару
операцияларына ерекше көңіл бөлу керек.
8. Банк көшірмелерінің және парақтық нөмірленуі мен шоттағы қаражат
қалдығын ауыстыру бойынша анықталатын құжаттардың толық сенімділігі.
Банктің бұрынғы көшірмесіндегі кезең соңының қаражат қалдығы шот бойынша
келесі кешірмедегі кезең басының қаражат қалдығына тең болуы тиіс. Егер
банк тізімдемесінде ескерілмеген түзетулер мен тазартып өшірулер табылса,
банк мекемесінде ынғайласпа тексеріс (встречная проверка) өткізу керек.
Банк көшірмелерін тексеру банк кұжатгарының мәнділігі бойынша зерттеп
білумен үйлесуі тиіс. Сонымен бірге аудитор мыналарды анықтауы керек;
заңсыз банктік операциялар (шартсыз) жасала ма, мысалы, тексерілетін
кәсіпорынмен ешқандай шарттық қатынастары жоқ, басқа кәсіпорынның борышын
өтеу немесе баска кәсіпорынның тауарсыз есеп айырысулар бойынша төлеу;
кіріске алынған жэне төленген материалдық құндылыктардың түгелдігі мен
уақтылығы; несие немесе карыз алуға, сондай-ақ каржылық жағдай мен
қаржыландыру көзі тұрғысынан қарыз алуға ұсынылған құжаттардың анықтығы;
қолма-қол ақшасыз есеп айырысу үшін банктен алынған чек кітапшалары есепте
дұрыс көрсетілген бе және занды қолданыла ма; олар есеп беретін адамдарга
қолхат арқылы беріле ме, есеп беретін адамдар чек кітапшаларын қолдану
туралы есеп жасай ма, айналымдар мен сальдо есеп беретін адамдардың арнайы
шоттар бойынша айналымдар мен сальдо есебіне сәйкесе ме және т.с.с.
Аудитор жабдықтаушыға борышты өтеу үшін ақша аударудың қаншалықты
нактылығы мен негіздігін тексеруге тиісті. Кәсіпорындар, мәселен, сауда
кәсіпорнына сатып алынған азык-түлік тауарларына акша аударуы мүмкін, ал
шын мэнінде қоймаға түспеген ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Банк операцияларының аудиті туралы
Банк жұмысының аудиті
Активтер аудиті
Міндеттемелер аудиті
Банк несиелері мен қарызға алынған қаражаттардың есебі мен аудиті
Шығындар аудиті
Ұзақ мерзімді міндеттемелер аудиті
Ақша қаражатының аудиті
Меншік капиталының аудиті
Ақша қаражаттарының есебінің аудиті
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь