Алматы облысының туристік рекреациялық географиясы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
Негізгі бөлім:
1. Алматы облысы туризмінің дамуындағы
табиғи алғышарттар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 8
1.1. Алматы облысы туризмінің дамуынан
қысқаша тарихи мәлімет ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
1.2. Табиғи ресурстар және олардың туризмде
қолданылуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
1.2.1. Рельф ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
1.2.2. Климат (ауа.райы) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14
1.2.3. Су ресурстары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .16
1.2.4. Флора және фауна (өсімдіктер әлемі және
жануарлар әлемі) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
2. Алматы облысының айырықша қорғауға алынған табиғи
аймақтарын туризмде пайдалану
2.1. Табиғи ескерткіштер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .32
2.2. Болашақтағы маңызды болып табылатын Алматы
облысындағы көрнекті жерлер ... ... ... ... ... ... ... ... ...35
2.3. Алматы облысының қорықшалары ... ... ... ... ... ... ..36
2.4. Алматы қорығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..37
2.5 Мемлекеттік ұлттық табиғи саябақтар ... ... ... ... ... ..38
3. Алматы облысының негізгі туристік маршруттары ... ... .44
3.1. Алматы қаласының туристік фирмалары
ұсынатын табиғи. танымдық турлар ... ... ... ... ... ...46
3.2. «Алматы облысына саяхат» турының
бағдарламасын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...62
4. Туризмді дамытудағы алға қойған мақсаттар мен мәселелер ... ... .69

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...70
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...72
А қосымшасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..73
Б қосымшасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..74
Бүгінгі таңда туризм әлемдік экономиканың белсенді түрде дамып келе
жатқан саласы ретінде кеңінен танылып отыр. Соңғы бірнеше жылда кейбір елдер, мысалы Малайзия, Тайланд және Қытай елдері шетелдік туристерді тартуға байланысты қарқынды түрде өткізіліп отыратын реформалардың арқасында өз экономикаларын әлдеқайда жоғарғы деңгейге көтеріп алды десе де болады. Егер сандық мәліметтерге жүгінер болсақ табысы қомақты басқа салалармен салыстырғанда туризм саласының салмағы басым екендігін байқаймыз. Мамандардың зерттеуінше туризм саласы 2005 жылдан бастап жеңіл автокөлік пен мұнай экспорттауды артта қалдырып, кіріс кіру жағынан бірінші орынға шыққан. Көп жағдайда туризм халықты жұмыспен қамтамасыз ету мәселесін шешіп береді.
Мәселенің мәнісіне тікелей көшетін болсақ, біз сөз еткелі отырған Алматы облысы бүгінгі күннің өзінде қазіргі туристердің әр түрлі деңгейдегі сұраныстарын қанағаттандыра алуға қабілетті әрі кең көлемдегі туристік потенциалы бар аймақ ретінде танылғандығын көрсетіп отыр. Статистикалық зерттеулердің көрсеткіштеріне сүйенсек әлемдегі саяхаттауды ұнататындардың белгілі бір жаққа саяхаттауды жоспарлау алдында сол елдің шоу-бизнестен өткізілетін мәдени іс-шараларын немесе тарихи-мәдени ерекшеліктерін зерттеуді емес, сол елдің табиғи көрнекті жерлерін тамашалауды бірінші кезекке қоятындығы анықталды.
1. Ердавлетов С. Р. География туризма: теория, методы, практика. Алматы,
2000 - 356 с.
2. Поздеев-Башта А. Горные тропы Алматы. Туристско-информационный
справочник Алматы: «Гылым», 1998 - 207 с.
3. Энциклопедия "Алма-Ата". - Алма-Ата: Гл. ред. Каз. Сов. Энциклопедия, 1983-605 с.
4. О туризме в Республике Казахстан в 2000 году Статистический справоч¬ник. Агентство по статистике. Алматы, 2001 - 74 с.
5. Ердавлетов С. Р. География туризма Казахстана. Алма-Ата: "Гылым", 1992-256 с.
6. Ердавлетов С. Р. Казахстан туристский. Алма-Ата: Кайнар, 1989-236 с.
7. Аубакиров Ж. А. Алматинская область. Алма-Ата, 1959 - 128 с.
8. Иванов. И.С. Река Или - главная артерия туризма // Тезисы докладов Меж-дународного экологического форума по проблемам устойчивого развития Или-Балхашского бассейна «Балхаш - 2000» - Алматы, ноябрь 2000 - с.21
9. Айтжанов А.А. Водные ресурсы Алматинской области и пути решения экологических проблем // Тезисы докладов Международного экологического форума по проблемам устойчивого развития Или-Балхашского бассейна «Балхаш - 2000» - Алматы, ноябрь 2000 - с.38

10. Казакова Ю.И., Нусипов Е.Н. Геологическое наследие бассейна озера Балхаш // Тезисы докладов Международного Экологического форума по проблемам устойчивого развития Или-Балхашского бассейна «Балхаш -2000» - Алматы, ноябрь 2000 - с.7
11. Кораблев В. Перспективы освоения туристско-рекреационных ресурсов Прибалхашья // Тезисы докладов Международного Экологического форума по проблемам устойчивого развития Или-Балхашского бассейна «Балхаш -2000» - Алматы, ноябрь 2000 - с.31
12. Попов В.И. Рекреационные ресурсы Балхашского региона и проблемы их освоения // Тезисы докладов Международного Экологического форума по проблемам устойчивого развития Или-Балхашского бассейна «Балхаш -2000» - Алматы, ноябрь 2000 - с.25
13. Курорты Казахстана.- Алма-Ата: Казахстан, 1973 - 125с.
14. Курорты. Энциклопедический словарь / гл. ред. Е. И. Чазов. - М.: Совет¬ская энциклопедия, 1983 - 420 с.
15. Дублицкий Н., Степанова В. Путешествие по Казахстану. - Москва, 1978 -65 с.
16. Биржаков М.Б. Введение в туризм. М. - С-Пб: торговый дом "Герда", 1999 - 264 с.
17. Карта природно-заповедный фонд Казахстана. Масштаб 1: 3 500 000.-ТОО "Экопроект". Алматы, 1998.
18. Нусипов Е.Н. Возможности развития экологического туризма в ИлиБал-хашском регионе // Тезисы докладов Международного Экологического фо-рума по проблемам устойчивого развития Или-Балхашского бассейна «Бал¬хаш - 2000» - Алматы, ноябрь 2000 - с.42
19. Дроздов Н.Н., Макеев А.К. Жемчужины природы - заповедники. М.: Просвещение, 1985 - 230 с.
20. Берггрин А. П. К поющему бархану. Алматы, Казгосиздат, 1986 - 120 с.
21. Мариковский П. И Заповеди поющего бархана. Алматы: "Гылым", 1996 — 251 с.
22. Чигаркин А.В. Памятники природы Казахстана. Алма-Ата, 1980 - С. 143
23. Путеводитель по памятным и достопримечательным местам Алма-
Атинской области. Областное управление народного образования Алма-
Атинская областная станция юных туристов. Иссык, 1992 - 95 с.
24. Ковалев Ю. П., Маркович М.М. По горным окрестностям Алма-Аты. Ал¬ма-Ата: Казгосиздат, 1972-95 с.
25. Актуальные вопросы теории и практики туризма: Сборник материалов Республиканской научно- теоретической конференции /под ред. С. Р. Ердав-летова. - Алматы, Казак университету 1999. - 188 с.
26. О развитии туризма как доходной отрасли экономики Республики Казах-стан: Официальные материалы. - Алматы: ИК "Раритет", 2 001. - 48 с.
27. Назарчук М.К., Гировка Н. Н. Карта туристско-рекреационных ресурсов Семиречья. Масштаб 1:1000000.- Алматы, ТОО "Экопроект". 1997.
28. Поздеев А. Г. Горные тропы Алма-Аты. - Алма-Ата: Білім, 1995 - 205 с.
29. Жунусов Д. М Пути развития туризма в Талды-Курганской области. -Талды-Курган, 1996 - 97 с.
30. Чигаркин А. В. Охрана природы Казахстана. Учеб. Пособие для студен¬тов университета. - Алма-Ата, 1973 - 230 с.
31. Шварцбах М. Великие памятники природы (известные места геологиче¬ских исследований). Перевод с немецкого. - М.: "Мир", 1973 - 200 с.
32. Ковалёв Ю., Маркович М. По горным окрестностям Алма-Аты. - Алма-Ата: Казахское Государственное Издательство, 1963.- 82 с.
33. Мариковский П. Камни рассказывают. - Алматы, 1999.-70 с.
34. Грудзинский М. Дорога ведёт в горы. Алма-Ата: Казахстан, 1965.-184 с.
35. Степанова В.И. По Замлийскому Алатау. - Алма-Ата: Казахстан, 1981.-172 с.
36. Зайцев А., Сергиев Ф. Алматинский высокогорный каток.Алма-Ата, Каз-госиздат, 1955 - 112 с.
37. Пальгов Н. Н. Природа Казахстана в очерках и картинах. Алма-Ата, 1958 - 230 с.
38. Чупахин В. М. Физическая география Тянь-Шаня. Алматы, 1964 - 246 с.
39. Горбунов В. Путеводитель по Казахстану. Алма-Ата, 1965 - 113 с.
40. Дублицкий Н.Н. К озеру Иссык. Алма-Ата, 1956 - 89 с. 41.Бссчетнов П.П., Мальцев С.Н. По лесам Казахстана. Алма-Ата, 1976 -326с
42. Вуколов В.Н. По северному Тянь-Шаню. М.1991 - 123 с
43. Жандаев М.Ж. Природа Заилийского Алатау. Алма-Ата, 1978 - 124 с
44. Лазарев Л.И. Дары щедрого лета. Алма-Ата, 1990 - 97 с.
45. Мальцев С.Н. Альпийская роза. Алма-Ата, 1977 - 210 с.
46. Мацкевич Э.И. Календарь пестрых гор. Алма-Ата, 1987 - 115 с
47. Чупахин В. От пустынь до снежных вершин. Алма-Ата, 1996 - 225 с
48. Караманов У.К., Деговец А.С. Внимание сель! Алма-Ата, 1992 - 46 с
        
        Қазақстан Республикалық Білім және Ғылым  Министрлігі
Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті
Жаратылыстану-география факультеті
Туризм кафедрасы
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: «Алматы облысының туристік рекреациялық
географиясы»
Қорғауға жіберілді ... ... ... ... ж. 5 курс ... Б.А.
Ғылыми жетекшісі:
Кафедра меңгерушісі: аға ... ... ... ... – 2009
Мазмұны:
Кіріспе.....................................................................
.............3
Негізгі бөлім:
1. Алматы облысы туризмінің дамуындағы
табиғи алғышарттар...........……………………………………….. 8
1.1. ... ... ... ... ... Табиғи ресурстар және олардың туризмде
қолданылуы................................................................
..........10
1.2.1. Рельф………………………………………………..13
1.2.2. Климат ... ... Су ... ... және фауна (өсімдіктер әлемі және
жануарлар әлемі)………………………………....26
2. Алматы облысының айырықша қорғауға алынған табиғи
аймақтарын ... ... ... Болашақтағы маңызды болып табылатын Алматы
облысындағы көрнекті
жерлер...................................35
2.3. Алматы облысының ... ... ... ... табиғи
саябақтар......................38
3. Алматы облысының негізгі туристік маршруттары.........44
3.1. Алматы ... ... ... ... ... ... облысына саяхат» турының
бағдарламасын
құру...................................................62
4. Туризмді дамытудағы алға қойған мақсаттар мен мәселелер .........69
Қорытынды...................................................................
........70
Пайдаланылған
әдебиеттер...........................................................72
А
қосымшасы...................................................................
...........73
Б
қосымшасы...................................................................
...........74
Кіріспе
Бүгінгі таңда туризм әлемдік экономиканың ... ... ... ... ... ... танылып отыр. Соңғы бірнеше жылда ... ... ... ... және ... ... ... туристерді
тартуға байланысты қарқынды түрде өткізіліп ... ... өз ... әлдеқайда жоғарғы деңгейге көтеріп алды десе де
болады. Егер ... ... ... ... ... қомақты басқа
салалармен салыстырғанда туризм саласының ... ... ... ... ... туризм саласы 2005 жылдан бастап жеңіл
автокөлік пен мұнай экспорттауды артта қалдырып, ... кіру ... ... ... Көп ... ... ... жұмыспен қамтамасыз ету
мәселесін шешіп береді.
Мәселенің мәнісіне тікелей көшетін болсақ, біз сөз еткелі ... ... ... күннің өзінде қазіргі туристердің әр түрлі деңгейдегі
сұраныстарын қанағаттандыра алуға ... әрі кең ... ... бар аймақ ретінде танылғандығын көрсетіп отыр. Статистикалық
зерттеулердің көрсеткіштеріне сүйенсек әлемдегі саяхаттауды ұнататындардың
белгілі бір ... ... ... ... сол ... шоу-бизнестен
өткізілетін мәдени іс-шараларын немесе тарихи-мәдени ерекшеліктерін
зерттеуді емес, сол ... ... ... ... тамашалауды бірінші
кезекке қоятындығы анықталды. Жақын ... ... ... 1989 жылы ... ... ... бола ... да және жақсы деңгейдегі қызмет
көрсету инфрақұрылымы болмаса да жыл сайын 1,5 ... ... ... ... ... ... Әрине, мұндай жағдайда Алматы ... ... ... ... ... ... кіріс кіруі анық нәрсе.
Саяхатшылардың саяхаттау мен демалыс өткізу ... ... ... ... рөл атқарады. Бұл жағынан алғанда ... ... ... туристік аудандардың ландштафты мен климатына, өсімдіктер
және ... ... бай ... ... ... аң аулауға, балық
аулауға жайлы болуына көп көңіл аударады. Туристік аймақтың ресурстары
қандай ... ... ... мен түрлерді ұйымдастыру соған
байланысты ... ... әрі ... ... ... ... деп
аталатын өзіндік ерекшелігі мол географиялық аймақта көрініс береді.
«Жетісу-жер жаннаты» деген сөз ... ... ... Жетісу өңірі көп
уақыттан бері өзінің өсімдіктер және жануарлар ... ... ... ... және ... ... ... қызығушылығын тудырып отыр. Саяхат жасаудың азапты жолын
артқа тастап әрі өміріне қауіп-қатер тудыра отырса да көптеген ғалымдар ... бұл ... ... ... ... шеккілері келетіні
тегін емес.
Жетісуды зерттеп жүрген ... ... Р.И. ... сібір
қазақтарының Жетісу жеріне қоныстанғанын қарай отырып, мына ... ... ... ... ... ... ... жерді
суландыратын су көздерінің көптігі таң қалдырған. Осы есепте Жоңғар ... мен Орта Азия ... ... ерекше көпір ... ... ... мен ... көп ... ... ... Жетісу мен оның орталығы Алматының туризмнің археологиялық,
спорттық, танымдық т.б. түрлеріне ыңғайлы ... ... ... ... ... мен ... ... құмды бархандар мен мұздықтар,
сексеуіл мен эдельвейстер қатарынан бірге орналасатын аймақтар болады. Дәл
осындай көршілестік Алматы ... бар. Бұл ... алты ... ... ... ... Сіз бұл аймаққа саяхаттау мақсатында сапар
шеккен ... ... шөл ... ... ... тап ... дархан
даланың ғажап көркіне тоймай көз тіге аласыз, тау ... ... ... ... ... Одан ... көтерілер болсаңыз
алдыңыздан қылқан жапырақты орман құшақ жаяды. Ал одан сәл жоғарыда ... ... ... еске ... танау жаратын хош иісті арша
өседі. Қарлы шыңдардың ұшар басына ... ... ... сіз ... ... әсер ... ... жергілікті тұрғындар секілді шетелдік ... ... ... ... ... жасаған табиғи – танымдық турлардың
бағдарламаларын таңдау ұсынылады. Мұндай табиғи-танымдық ... ... ... ... ... ... ескерткіштері мен көрнекті жерлері
қамтылады.
Бірақ, өкінішке орай көптеген турлар қазақстандық туристік ... ... өте ... жіне қолайсыз болып отыр.
Бұл дипломдық жұмыс кіріспеден, негізгі төрт тараудан және қортындыдан
тұрады.
Бірінші ... біз ... ... ... ... мен ... табиғи алғышарттарын қарнастырамыз.
Екінші тарауда табиғи-танымдық турларды құру барысындағы айырықша
қорғауға ... ... ... сөз ... ... Алматы қаласында жұмыс жасайтын табиғи-танымдық
турларға сипаттама беріледі және ... ... ... туры ... ... біз ... ... келешекте туризмді дамытудағы
алға қойған мақсаттары мен мәселелерін қарастырмақпыз
74 беттік мәтін көлеміндегі жұмыс 5 кесте мен 3 ... ... ... ... барысында 48-ге жуық әдебиет көздері пайдаланылды.
Дипломдық жұмысты жазу барысында қолданылған шешуші ... ... ... ... ... ... ... ұлттық саяжай,
табиғат ескерткіштері, табиғи-танымдық тур.
Жұмыстың мақсаты – ... ... ... ... және тек ... ... ғана сұранысына ғана емес Қазақстанның
да басқа облыстарында тұратын тұрғындардың, одан қала берді ТМД елдерінің
де сұранысына ие ... ... ... ... ... ... ... Алматы облысының табиғи ресурстарын және ... ... ... ... қолдану;
. Табиғи-танымдық турларды құру кезінде айырықша қорғауға ... ... ... пайдаланудың үлгілері мен әдіс-тәсілдерін анықтау;
. Аталған аймақтағы ... ... ... ... ... ... маркетингтік зерттеулердегі жинақталған тәжірибелермен
танысу;
. ...... ... құру;
. Алматы ... ... ... ... алға
қойған мақсаттары мен мәселелерін анықтау;
Дипломдық жұмысты қорғауға дайындау барысында төмендегідей ... ... ... атап айтар болсақ: материал жинау
( әдебиет көздері, ғылыми мақалалар, күнделікті баспасөз беттерінде жарық
көріп ... ... ... ... ... түскен
ақпараттарды сараптау және талдау, сонымен қатар бақылау. ... ... ... де пайдаланылды.
1 – тарау. Алматы облысы туризмінің дамуындағы
табиғи алғышарттар.
Туризм өзіндік ресурстық ... ... бар ... ... Туризм белгілі бір территориялық аймақты ... ... мен ... ... ғана жол ... ... әлі
қаймағы бұзылмаған тұма табиғатқа сұранысын артыра отырып, өзінің дамуына
орасан зор ... ... ... ... байланысты жерді рекреациялық
пайдаланудың негізгі үш түрін бөліп қарастыруға болады:
1.Рекреациялық белсенділіктің жоғары ... ... ... ... ... жер ... екінші орынға ығысады және мәнін
жояды.Олардың қатарына мыналар жатады:
( ... ... және ... да ... ... орындар).
2. Экологиялық және өндірістік қызметтерді ... ... ... ... деңгейіндегі территориялар.
Олардың қатарына жататындар: (қала сыртында ... ... ... қарсы отырғызылған ормандар т.б.).
3. Рекреациялық мөлшері аз деңгейдегі территориялар.
Алматы облысы ... ... ... ... ... деп ... ... орналасқан. Солтүстігінде ол Шығыс
және Орталық Қазақстан облыстарымен шектесіп жатыр әрі бұл ... ... сулы ... ... суы ащы ... ... көл және ... Сасықкөл мен Ұялы көлдері бөліп жатыр. Шығысында Жоңғар Алатауы
арқылы ... ... ... ... Ал, ... ... Күнгей және Теріскей Алатау жоталары ... ... ... Және ... Тянь-Шань таулары. Батысында Жамбыл ... ... ең ірі су көзі Іле ... ... өтеді. Оның
қайнар көзі Алматы облысынан бастау алып, сосын Қытайға бет алады, ол
жақтан ... ... ағып ... ... ... су ... соң шөл арқылы өтеді де Балқаш өзеніне келіп ... Оның ... ... ... Іле ... ... дейін 1000 шақырымға
жуық, бірақ мұндай ара қашықтықта бір сағаттың ... ... ... ... ... мұзға дейінгі 4 климаттық белдеуді жүріп
өтуге болады [3].
Облыста альпинизм мен тау туризмі кеңінен танымал. Биік ... ... ... ... 30-шы ... ... алына бастаған және
мұнымен айналысушылар әлемнің әр ... ... ... жататын туристер
болды. Қазақстанның ең биік ... (6695м) ... ... және ... 2000-ға жуық адам өрмелейтін Хантәңірі шыңының етегінде
халықаралық алпинистер лагері (МАЛ) орналасқан.
Ауа-райының ... ... мен ... көп ... әр ... ... мен оның орталығы ... ... ... ... т.б. ... ыңғайлы демалыс орнына
айналуына ықпал етті ... ... ... ... ... ... ... – салыстырмалы түрде алғанда жас қала ... ... ... ... ... сөз ... ... емес. Алайда, туризм
мен экскурия тарихы Верный ... ... ... ... ... ... ... отандық туризмнің пайда ... ... ... ... ... ... 20 ғасырдың басында-ақ бастау алады. «Қоғам»
бөлімі 1927 жылға дейін жұмыс жасап келді.
20 жылдардың соңында ... ... ... ... ... ... Олардың қатарында Іле Алатауына жаяу саяхат
жасаған тау туризмінің танымал тұлғалары Г.И. Белоглазова, Ф.Л. Савина және
В.М. ... бар еді. ... ... 1931 жылы ... ... ... биік деңгейге
қойылды: сол кездегі Алма-Ата қаласындағы Жетісу Губерниялық ... мен ... ... ... ... мүшелері болып
табылатын он адамнан құралған топ ... ... ... ... Қазақтың Алматылық өлкетану кеңесі құрылды. Оның ... ... ... ... ... Ал, 1932 жылы Алматы қаласы және оның
айналасындағы жерлер ... ... ... ... жол ... ... шықты. Қазақстандағы туризмнің дамуына турбаздардың,
приюттердің және демалыс орындарының ашылуы көп ықпал ... ... ... ... ... жердегі Горельник рощасында 50 адамға арналған
туристік база ашылды. Алматы мен оның айналасында ... ... ... мұндай ( алғашқы слет 1939 жылы Көкжайлау ... ... 200-ге жуық адам ... ... ... 1935 жылы Комсомол шыңында
бірінші рет альпиниада өткізілді [6].
Осыдан соң, сәл ... 1943 жылы ... ... ... Кеңес
әскерлерінің солдаттар мен офицерлерден құралған ... ... ... ... ... 2 ... ішінде
мектеп 1500-ға жуық адам дайындап шығарды. Мектептің көптеген түлектері Ұлы
Отан Соғысы жылдарында ... ... Олар ... ... ... Трансильвандық Альпі, Хингане, Норвегияда ... ... ... ... 10 ... яғни 1953 жылы ... ... жұмысын қайта жаңғыртып, туристерді қабылдай бастады.
1955 жылы Есік ... ... ... Бұл ... ... ... сел жүру ... салдарынан жабылып қалды.1952 жылы
Қазақстанда туристік- экскурсиялық басқарма құрылды. Ал, 1959 жылы ... ... ... 1962 жылы туристік-экскурсиялық басқарма
туризм бойынша кеңес ұйымдастырды. 1965 жылы Қазақтың туризм және ... ... – ақ ... ... туризм кеңесі және Алматылық экскурсия
бюросы құрылып, жұмыс жасай бастады. 1968 жылы ... ... ... ... ... Ал, 1970 ... ... Алма-Ата автобазасы мен бақылау-
құтқару қызметі іске кірісті.
1980 ... аяқ ... ... ... туристік және
экскурсиялық жұмыс барынша биік ... ... ... даму ... Ел ... тарапынан туристік инфрақұрылымды дамытуға көп
мөлшерде қаражат ... Атап ... сол ... елімізге келетін
туристер қатарының көбеюіне байланысты жаңа қонақ үйлер мен турбазалар
салынды. ... 1982 жылы ... ... 231 мың ... пен 1193 ... ... көрсетілген. Оларды қабылдап алу, орналастыружәне
қызмет көрсетуді Алматы туризм кеңесі мен оның ... ... ... ... Сол ... ... ... Республикасына қонаққа келген
туристерге тауға жаяу ... ... ... ... ... маршрут
секілді туристік маршруттардің тұтастай кешені ұсынылды.Қала ... ... ... ... 88 ... ... ... олардың ішінде «
Асқақ Тянь-Шаньға бетпе-бет», «Медеу спорт кешені», «Жамбыл Жабаев қазақтың
ұлы ақыны», «Жер мен ... Іле ... ... ... ... т.б. ... ... кеңінен қолданылды. Экскурсияларды 309
экскурсовод тіркелген Туристік Экскурсиялық бюроның ... ... ... 1983 жылы ... ... ... ... Баку, Ереван, Тбилиси, Прибалтика, Кавказдың Қаратеңіз
жағалауы, Архангельск- Соловки, ... ... ... 3 ... ... ... ... 87 әуе маршруттары жасалып, ұсынылды. 1982 жылы
Алматылықтарға 9 теплоход және 4 ... ... ... ... ... кәсіпорындарда, құрылыс нысандарында, ғылыми-
зерттеу институттарында және ... оқу ... ... ... 4 клуб пен 310 дене шынықтыру ұжымдарының секциялары ... ... ... ... ... клуб өз жұмысын бастады. Атқарылған
істердің арқасында бұл ... мен ... 49 ... жуық ... айналасына шоғырландырды. 1982 жылы ... ... мен ... 241,1 мың адам ... 9060 ... ... ... спорттық туризмнің түрлерінен әр түрлі жарыстар мен ... ... ... ... ... ... ... ие
болғандардың саны артты, 1982 жылы 3,5 ... ... адам ... қол жеткізсе, 22 адам туризм бойынша СССР-дің спорт шебері
атағын иеленді. ... ... ... ... қорғау мен оған
еңбек етуге дайынмын» деп аталатын физкультуралық кешенге енгізілді [3].
Кеңес ... ... ... ... ... ету ... және ... одақ республикаларымен арадағы байланысты үзіп
алу салдарынан барлық туристік клубтар, секциялар, ... өз ... ... ... Тәуелсіздік алған алғашқы жылдарда Қазақстан
Республикасы үкіметі туризм саласы бойынша агенттік құруға қаржы ... ... ... ... және ... ... ... қызмет атқарды.
Нарықтық экономика жағдайы орын алған ... ... ... ... ... көрсете алмайтын және нарықтық жағдайға әлі
бейімделмеген, тәжірибесі жоқ жеке кәсіпорындар мен ... ... ... ... ... астам туристік фирмалар бар,
олардың 400-ге жуығы алматы қаласында орналасқан [4]. Бірте ... ... ... ... ... ... ... дәстүрлі туризмге
аударумен ғана шектеліп қалмай, олардың қалтасының қалыңдығына, таңдауына,
талғамына сай сан ... ... ... ... ... ... Алматы облысы туризмінің дамуында жоғарғы деңгейде шешімін табуға
тиісті ... ... әлі де бар. Бұл ... 2001 ... ... ... ... туристік қызмет туралы заңды»
қабылдаған сәтте жеке-жеке қарсытырылып, талқыланған болатын.
Алматы ... ... ... және ... ... саласында
қолданылуы.
Демалыс орнын немесе рекреацияны таңдаған кезде турист сол аймақтың
тартымдылығын басты назарда ұстайды. Бұл ... ... ... нысандар мен
өнер ескерткіштерінің мәні аса маңызды бола қоймайды. Туристер сол елдің
болмаса сол аймақтың саяси ... ... ... Бірақ, оларды сол
ауданның табиғи жағдайынан басқа ешнәрсе алаңдатпайды. ... ... ... ... деп ... бойынша келесідегідей
критериилерді бөліп қарастыруға болады:
- демалыс белгіленген елдің немесе ... ... ... ... ... ... жағдайлары;
- сол табиғи ортаның ландштафтық факторлары;
- су көздерінің, өзендер мен көлдердің, болуы;
- сол аймақтың жануарлар әлемі мен өсімдіктер әлемінің болуы; ... ... бұл ... ресурстардың жиынтьығы басым.
Сонымен бірге туризмді дамытуға ыңғайлы әрі жайлылыға жағынан ... ... ... ... ... ... облысының аймағы
болды. Туризмді дамытуға жайлы аймақ ретінде танылу үшін оған төмендегідей
сипаттамаларға ие болу ... ... жаз ... ... ... жер беті ... ... орманға оранып, көз тартатын көрікті
таулардың көп болуы, экскурсиялық нысандардың ... Сөз жоқ ... ... ... ана ... ... асқан жомарттықпен тарту
еткен [5].
1.2.1. Рельф.
Алматы ... - ... ... және ... ... барлық ландштафты зоналарды бірнеше сағат ішінде ... ... ... ... ... жер ... ... облыс әр
түрлі екі бөлікке бөлінеді, ... ... ... және ... ... мен оңтүстік-шығысында Тянь-Шань ... ... ... ... ... солтүстігі мен солтүстік-
батысы Балхаш шөлімен ұштасып жатыр. Солтүстік-батыстан ... ... келе ... жаттығып жүрген адам жол бойында шөлге, ... ... ... 1000 м-ге ... ... дала мен ... ( ... м), тянь-шань шыршаларының орманына (1400-2700),
альпілік және субальпілік алқаптарға, қарлы шыңдар мен ... ... ... ... ... екінші бір маңызды элементі климат болып табылады.
Оның жалпы сипаттамасы жайлы сөз ... сол ... ... ... бағалауда топо-климаттық және микроклиматтық
ерекшеліктері анықталады. Ауаның ... ... ... ... ... аз мөлшерде ауытқуы және ауаның ылғалдылығы, тұманның
сиректігі, желден қорғану барынша үлкен мәнге ие.
Алматы облысының климаты
Облыста барынша суық ай ... ал ең ... ай ... ... ... жерде қаңтар айындағы ауа температурасы минус 12,0-тан минус
градустан 14,1градусқа дейін ауытқиды. ... ... суық ... 5 айға жуық ... наурызға дейін). Тау етектерінде қаңтардағы
орташа температура минус 5,6-дан минус 6,6 ... ... ... ... қыс ... ... ... қысқа болып келеді.
Облыстың жазық және таулы жерлерінде өте ыстық. Шілде ... ... плюс 20 ... плюс 25,1 ... ... ауытқып отырады.
Алматы облысының климатына белсенді күн радияциясы тән. Мұнда вегетациялық
кезең 4000 градусқа дейінгі температура мөлшерінде 205 ... 225 ... ... ... аудандардағы климат облыстың жазық жерлі аудандарындағы
климаттан ... ... Жаз ... тауда ауаның температурасы
әрбір 1000 метр сайын орташа есеппен алғанда 0,6 градусқа төмендеп отырады.
4500 метрден ... ... ... ... ... жылы ... ... құбылып отырады.
Алматы облысының аймақтары бойынша жауын-шашынның түсуін бақылағанда
оның әр жерде ... түсе ... ... ... ... жерлі
аудандарына түсетін жауын-шашынның жылдық мөлшері 125 ... 300 ... ... ал тау ... 400 ... и500 мм-ге дейін өзгерсе, тауда
700 мм-ден 1000-ге дейін өзгеріп отырады. Облыстың ең ... жері ... ... ... Мұндағы климатқа тән шөл іспеттес. Облыста көктемгі
және жазғы кезеңдерде ... көп ... ... ... тау жақ ... ... ... мен санаторийлер, курорттар
салуға аса ыңғайлы болып келеді. Осылайша, Алматы облысы ... ... ... ... ... де дамытуға жайлы жағдай туғызатын климаттық
ресурстарға ие. Қыс ... ... ... және жауған қар шаңғышылар
мен коньки тебушілердің ғана емес қыс ... ... да ... ... ... ұйымдастыруына ықпал етеді. Ал, жаз кезінде шомылуға,
күн көзіне қыздырынуға, қаланы аралап қыдыруға керемет жағдай туады.
1.2.3. Су ... ... - ... ірі өзендерінің бірі (1439 шақырым). ... ... бұл өзен ... ... Түрген, Есік, Қаскелең
өзендерінің арнасын өзіне құяды. Оның ағысы өте тез, судың орташа жылдық
ағыны ... 460 куб ... ... Іле ... ... ... ... жүк тасымалдаушы кемелердің қозғалысына қиындау болады.
Өзендердің арнасы мен ... ... ... ... ... қар ... ... келіп құйылуы сәуір айынан бастап тамыз айына дейін
созылады.
Іле өзені жайлы ертеден бір аңыз ... ... ... бұл ... ... ... сиқыршы мекендеген екен. Оның Іле есімді сұлу ... Сол сұлу ... атты бір ... ... ... ... Бірақ оның
қатал әкесі қызына сүйгенімен кездесуге тыйым салады. Сол ... Іле сұлу ... ... ... ... кетеді. Мұны біліп қойған әкесі Балхаш
қашқандардың жолын кесу үшін көлге айналып қос ғашық Қаратал мен ... ... екі ... екі ... ... ... ... әке айырып жіберген
екі ғашықты ... ... ... да ... ... келіп құйғанда
бәрібір табысады екен деседі. [11].
Іле ... ... ... ... ... аққанымен өзеннен
200 м биіктікке көтеріліп жатқан Қапшағай қыраты мен Қапшағай ГЭС-і ... ... ... ... ... қаласының демалыс зонасы болып
табылатын биіктігі 40 метрлік қолдан жасалған Қапшағай көлі бар.
Жабайы табиғаттың таң ... ... жан ... ... ... құмды бархандарға дейінгі ғажап крініс ... ... ... ... көру үшін ... мұз ... Шпицбергеннан
Африканың шөліне дейінгі 4000 шақырымға жуық жерді саяхаттауды бастауға
тура келер еді.
Іле өзенінің атауы айнадай ... ... ... ... моңғол
сөзінен шыққан. Іле өзені бассейінін бір-бірімен өзара байланысты ... ... ... ... ... ... Қапшағай су қоймасына дейінгі Іле
өзенінің бастауы
2. Қапшағай су қоймасы
3. Қапшағай ГЭС су ... ... ... ... ... бөлігі.
4. Ақкөл поселкасынан басталатын төменгі бөлігі.
5. Балхаш көлі.
Іле ... басы ... Емел ... табиғи саябағының, Әнші құмның,
Бесшатыр қорғанының сұлулығымен көз тартады. Бұл ... ... ... ... ... атақты жа ажарлы Алтын Емелдің сұлулығын
тамашалау үшін арнайы рұхсат қағазы болу ... ... ... ... ... туристерге ғана қызмет көрсететін. Алайда, бүкіл әлемде
қоршаған ортаны қорғау ең ... іс ... отыр ... су қоймасы орналасқан аймақ барынша игерілген, бірақ бұл
жерді ыстықкөл секілді жасау үшін ... ... ... ... ... ГЭС су ... төменде орналасқан ортаңғы бөлігі
алматылық турфирмалардың ... ... ... ... жандана бастады. Өзенді жағалай 1-2 күндік маршруттар өткізіліп,
жартасқа жазылған ... ... ... – Тас жазуларын көруге автобуспен
саяхаттар ұйымдастырылып отырады. Осының бәрі қалалықтардың арсында өзеннің
танымал болуына ықпал етті. Оның үстіне жеке ... ... ... айналасына серуендеп, саяхаттап келушілердің санын ... ... ... маңайын тез арада ретке келтіру ... ... ... және жергілікті туристер мен вандалдар яғни мәдени ескерткіштерді
жоюшылар ... жоқ ... ... ... ... тас ... қорғауға
алу керек.
Өзінің бастапқы жаралғандағы сұлулуығын ... қала ... ... ... ... ... Мұны сом балықтарды аулауға келетін шетелдік
туристерге қызмет көрсетуші турфирмалар жақсы ... ... ... ... ... ... бақылауға және экзотиканы жақсы
көретіндерге арналған нағыз жұмақтың өзі. Табиғаттың аясында ... ... ... туристердің арасында ең танымал әрі ... ... ... ... ... ... - құс ... мағынаныф білдіреді)
болып саналады. Құстарды бақылау барысында оларды суретке түсіруден алдына
жан салмау басты нәрсе болғандықтан ... бұл түрі өз ... ... ... ... бұл түрі ... ... белгілі болғандықтан
шетелдік туристерді бізге де тартудың мүмкіншілігі туады деген сөз.
Туристік көзқарас тұрғысынан қарастырғанда ... ... көлі ... ... Бұл көл Іле ... жасалған саяхаттың шешуші
тұсы ретінде өзінің көлемімен және қайталанбас сұлулығымен ерекшеленеді.
Онда жайланып демалуға болатын ... ... өте көп ... қатар тау суларын игеру су туризмін дамытуға мүмкіндік
береді. Су туризмі – ... ... ... ... ... түрі
болып табылады. Тәжірибелі су-спортсмендері үшін шетелдік туристерге әлі
таныла қоймаған Шарын, Шелек, Коксу, ... ... ... аса ... ... ... ... табиғи ландштафтарға аса бай ... ... ... ... ... облысында орналасқан ерекше қорғалатын табиғи
территориялардың табиғи-танымдық турларды ... ... ... қарай, соның ішінде туристік ... ... ... кем ... бір бөлігінің қорғанысын
қамтамасыз ету проблема туғызады. Сонымен қатар ... ... ... олар өз ... ... мемлекетте, қоғамда ... ... ... ... ... ие болатын жерлерді қорғау
және сақтау ... Осы үшін ... әр ... ... су ... ... бір жерлерде адам шаруашылықты қатаң
шектеулі, немесе ... тиым ... ... ішінде мысал ретінде
Алматы болысындағы келесі түрлерді ООПТ (16):
-Ғылыми ... ... ... бұл жерлер тек ғылыми негізде
ғана қолданылады, мысалы Алматы ... ол ... ... ... ... ... парк, ол ерекше табиғи және ландшафты территория ... ... ... ... мәні бар ... ... ... 300-ден артық ірі ұлттық парктер әлемде ... ... ... және Алтын-Емел (16 )деген екі табиғи парктер бар.
-Табиғат ескерткіші, табиғи ... ... ... ... ... ол қолдан жасалған жерлер мен объектілерді сақтау үшін
ұйымдастырлады. ... ... ... және реликтовая-ясеневая
роща.
-Жабайы жануарлар ... ... ... популяциясын,
биологиялық қауымдастық таптарын сақтау үшін ... ... ... ... болады. Алматы облысында олар 8-Алматылық
(кешенді), ... ... ... ... ... ... зоологиялық
Тоқты зоологиялық, Балхаш зоологиялық, «Іле дельтасы» ... ... ... ... ... ол ... ... ерекше элементтері мен
ғажайып ... ... үшін ... Бұл жердің
ландшафтында жол салумен, өндірістік объектілер мен ... ... ... ... тиым ... ... ... туризм
және дем алысқа әдеттегі өмір ... және сол ... ... ... ... ... Мысалы, табиғи ескеркіш-
Шарын каньоны.
Одан басқа, адам қолымен ... ... ... ерекше
немесе жоғалуға жақын жануралар мен ... ... ... ... үшін ... ... ... қаласындағы басты
ботаникалық бақты жатқызуға болады. Және де Іле ... ... ... зоологиялық паркі мысал болады (17).
Туризм Қазақстанның шаруашылық ... ... ... болып
қалыптасып жатыр және ол белгілі бір қорғалатын территрияларда жоспарлы
және ... ... ... ... ... әлем ... ... басқа резервация және объектілерде өзін өзі қаражаттайтын және
табиғат қорғанысының құралы ... ... ... ... ... сол елдің бюджетінен, халықаралық ұйымдар көмегі арқылы
әсіресе егер олар ... ... ... ... ... Бұл үшін туризмнің реттелуі және жоспарлығы ... ... ... ... ... ... көзделеді. (26,27).
Қазақстандағы парктер экожүйесі елеулі ықпалға берілмеген және
адам шаруашылығы ... ... ... ... ... ... ... қалпында сақталып, геоморфология мен қоршаған
орта ерекше ... ... ... қоса өте ... ... құрайды. Осындай практер мемлкеттің ... ... ... ... ... ... шешімі арқылы
құрылады, мысалы ЮНЕСКО (19) (Қосымша А).
Жоғарыда аталған ... ... ... ... ... ... ... шатқалында орналасқан. ... ... ... ... қарағанда, бұл ағаш палеоген
дәуірінде өскен. ... ... ... ... аман шығып төрттік
дәуірге дейін ... ... ... ... ... Тау ... жер ... жануралар жаңа түрі пайда болып қайта ... ... ... ... ... тек бұл ағаш ... Бұл территорияда негізінде солдат ясень өседі.
Ботаниктер оны өзен ... деп ... ... сол тек ... ғана ... Ясеннің бұл түрі тек осы жерде сақталған,
Шарын ... ... ... ... ... ... 1964 ... бұл жер табиғат ескеркіші атағына ие ... Ағаш ... ... Бұл ... ... ... ... Аумағы
4855 га, бірақ ағаштың алатын жері тек 800 га. Бұл ... ... ... лох, ... ... ... ... Ясень жапырағы ең
қою жасылы, сұр жапырақты. Э.К. ... ... ... ... ... ... ... гидрологиялықрежим өзгергендіктен,
топырақ құрамы өзгері, осының нәтижесінде ... ... ... ... кідіріп қалды. Осы ... роща ... ... ... ... ... жатыр. Олар өте көп, жүздеген ірі
тастардан қаланған үлкен ... ... ... ... ... ... өзгеше ерекшеленеді. ... ... ... тұрғындарының өзгешілігі шығар. Қорғандар ірі
шеңбермен немесе ... ... ... ... ... шыршалары. Алматы облысының оңтүстігінде, ... ... ... Шынтүрген шыршалары бар. Бұл солтүстік
қара қылқан жапырақты тайга мұз ... ... ... ... ... ие. 1968 ... бастап Шынтүрген шыршалары
Қазақстанның табиғи ... ... ... бар ... ... және ... ... қорғалатын территориялардан басқа да мемлекет көңіл
бөлуге тиіс ... ... көп. А.В. ... «. . . ... ССР
территориясында ресми түрде 3 табиғи ескеркіш бар. ... ... ... отырған табиғи жерлер өте көп. Қоғамның қызметін
міндеті-табиғаттың ... ... ... және ... (22).
Қазіргі кезде республикалық мәні бар 25 табиғи ескеркіші бар, ... ... 65 ... бар. Олар ... ... ... бар
табиғи ескеркіш болып танылды.
Алматы облысында алатауы орналасқан:
1) Шарын каньоны ... ... ... (палеонтологиялық).
3) Құрты (палеонтологиялық)
4) Шыпталы (палеонтологиялық)
5) Қарағашты роща (ботаникалық)
6) Жаңғақ рощасы (ботаникалық).
Шарын өзені ... ... ... ... Шарын өзені
каньондары Алматы облысының шығысында, Алматыдан 193 км ... ... ... ... өзен ... Басында жан жаққа
кең тарап, тұнығында Ақтобай шатқалы құрайды. ... ... ... ... аң мен өсімдіктер кездседі. Кейін каньонның қатаң
жағалауы тарылып, ... ... ... де, биік ... ... ... ... Жотадан өте сала, өзен
терең каньоны суын ... ол ... адам ... және ... жер. ... ... қабырғасы жан жаққа таралып, ... ... ... ... ... ... ... км.
Кезінде, 25 миллион жыл бұрын, бұл ... ... көл ... ашық су мен ұсақ ... Кейін кқл суы тартылып, ... ... туб ... ... ... ... үңгір мен саңылаулар
кескіңдеді. ... ... ... ... тектоникалық және геологиялық
полиогн. Кайнозой таулы породасы ... ... ... және тұнбалық породасы Торайғыр жотасында білінеді.
Биіктігі 300 м-ге дейін жетеді, ... ... (300 мың ... ... ... ... ... фаунаны кездстіруге болады.
Көптеген миллиондаған жылдар бойы су, күннің көзі және ... ... ... ... ... ... Кейде олар үлкен қаланың
қираған бөліктері, немесе құбықтарға, не ... ... ... ... ұқсатуға болады. «Долина Замков», «Ущелье ведьм»
атты ... ... ... белгісі, мысалы жол ... ... ... ... ... ... жол тіптен жарға
тіреледі. әдемі, көрікті, ... ... бұл ... ... мен ... әсер бероеді. (23). Каньон танында қоян, ... ... ... кездестіруге болады.
Алматы облысының қорықшалары.
Алматы кіші қорығы. Кіші қорық 1953 жылы ... ... және ... ... ... жануралар түрлерін Іле ... ... үшін ... ... деңгейімен 100-3400 метр
биіктікте орналасқан. Ауданы 427 мың ... Кіші ... ... ... ... және төменгі белгілі. Ал,
аркар, қар ... ... аюы, ... жануралар ССР Қызыл
Кітабына енген.
Қарағай мемлекеттік кіші ... ... мәні бар ... ... 1979 жылы құрылды. Ауданы 509 мың га, Алматы облысы, ... ... ... ... ... орналасқан. Кіші қорық
территориясы Оңтүстік «Ақкөл» ауылы, Батыстан- Жиделі ... ... ... ... жағалауы, Шығыстан ... ... ... ... ... шенгел және Іле өзенінің
жайылым батпақты жерлеріне ұласады, уақытша ... ... ... ... ондатра, қырғауыл және басқа аңшылық-өнім
аңдары кездеседі. ... ... ... ... шілдер,
саксаульная сойка, түлкі, қарсақ, құлақты кірпі, ... ... ... ... қорықта аңшылыққа және өсімдік өртеуге тиым ... ... ... ... болады, және оның дұшпандарына
(қасқыр, түлкі, қарсақ, ит) ... ... ... ... ... ... (30,35).
Қапшағай мемлекеттік аңшы-қорықшылық шаруашылық.
Бұл шаруашылық 1982 жылы архар, ... ... ... ... ... және ... және ... хвощевой, Іле феруласы,
Закавказ ... ... үшін ... Қапшағай су қоймасының
солтүстік жағында орналасқан. ... ... ... ... ... 521,6 мың га. ... ... шөлдаладай: турата, лох
узколистый, шенгел, ақ және қара сексеуіл. Бұл ... 40 ... ... және 80 нен ... құсі түрі бар. ... ... ... зоологиялық кіші қорық.
Қорық КСРО министрлер одағы қаулысымен №1 16.03.1981ж., аумағы 240
мың га ... ... ... КСРО №69 ... ... «кіші қорық
Республикалық мәні бар ... ... ... Бұл кіші ... ... ... ... екі әкімшілік райондарында Панфилов
және Гвардейский орналасқан.
Лепсі ... кіші ... ... ... ... депутаттар кеңесі
шешімімен 150 мың ға ... ... Кйін ... №263 ... 258 мың ... ... және 10 ... ұзартады шекарасы
шығыстан Глиновка ауылы Үйгентас (Андреевка) ... ... ... ... ... ... ... Тентек өзеніне дейін,
батыстан ... ... ... ... ... солтүстігінен
Держинск және Глиновка ауылы.
Қоқан мемлекеттік кіші ... ... ... №454 шешімі,
30.12.1971ж. аумағы 48600 га 1974ж. 28 маусым облисполком №232 шешімімен
аумағы 49100 га-ға дейін ұлғайтты. ... №264 ... ... ... орық мерзімі бұрыңғы шекарамен 10 жылға ұзартылды. Қоқан
кіші ... ... көлі ... ... ... орналасқан.
«Реликтовая чайка» мемлекеттік кіші қорығы.
05.09.1978ж. КССР министр кеңсесінің №348 қаулысы ... ... ... мәні бар жер ... Ұзақтығы-тұрақты. Аумағы 3300
га. Алакөл районы жерінде орналасқан, оның ... ... ... ... ... ... «Урочище», «Шұбар түбек»
аралдарында орналасқан.
Тоқты мемлекеттік кіші қорығы. 26.01.1981ж. КССР.
Министр кеңесінің №29 ... ... 10 ... аумағы 187 мың га,
шекараларына ст.Достықтан оңтүстікке қарай Сары қора ... ... ... ... ... ... ... өзенінің
бастауына дейінгі жер. Солтүстік шегі ... өзен ... ... ... ... солтүстік-батыс шегі Қызылтал өзеніне
Көктума ауылына дейін тура жер. ... шегі ... ... жол ... ... ... дейінгі жер. (10).
Алматы қорығы.
Іле Алатау бөктерінде, Алматы қаласының жанында ... ... ... ... ... ... 140-4974 ... территориясының ауданы 90,0 мың га болатын. Алматы қорығы
орналасқан. Бұл ... 1931 жылы ... ... және ... ... ... ... алма қопалары, өрік, долана ағаштары және ... ... ... ... шыршалары орманына ұласып, ал
Нивальді ... ... ... ... және ... алаңдармен
ұштасады. (18).
Бұл қорық Іле Алатауының ... ... ... мен фаунасын
сақтау және зерттеу мақсатында құрылған. Осы ... ... ... ... іінде сирек кездесетін 26, ... 38 ... ... ... ... тау ... ... елік. Сирек
кездесетін жануарларға ... аюы, қар ... ... ... саны 200-ге жуық, соның ішінде кекілік, ... құр, ... көк құс, ... ... табиғи саябақтар.
Қазақстанның ұлттық паркілері қазіргі ... ... ... ... ... ... жұмыстарының шектеулігі
арнайы ... мен ... ... ... ... Іле Алатау ұлттық паркі 1993 жылы ҚР ... ... ... өз ... ... ... жұмысын
бастады. (19). Жаңа құрылған ұлттық парктің ғылыми ... ... ... ... ... мінсіз. (29).
Ұлттық парк территориясында бірнеше ... ... бар, ... ... жерлер, минералды көздер, ... ... ... мен ... ... ... Олар 1981 жылы ... бекітілген табиғат ескеркіш ретінде танылған. Барлығы 22.
солардың ... 1-уі ғана ... ... ие, ... 14 ... ... ... №69 болып бекітілген, ол Шынтүрген шыршалары.
Қалғандары жергілікті құны бар ... ... ... ... ұлттық паркі. Үлкен және кіші ... мен ... ... Каз ССр Мнистрлер кеңесінің 1966ж. 12 ... ... ... ... 17 мың ... ... алады,
Іле Алатау тауларының бөктерінде ... ... ... ... ... ... алыс ... әнші Барханның сақтығын
қамтамасыз етуін қиындатты. Кейін он бес ... соң оны ... ... шығарады. Қорық мәртебесін сақтап қалдырып, Қапшағай
аңшылық шаруашылығына өткізілді, ал ... ... ... ... ... Ол өте ... ... ие.
Бархан, яғни құм тау ұзындығы 1,5 км және ... ... ... ... ... өзгеше бір ... ... ... Бұл ... ... ... Іленің бойындағы
құмды ұшырып осы жерде үю ... ... ... ауа ... құм ... ... ... түсіп, өзен
пайда болады. Күші ұлғая беріп ... тең ... ... жер ... ... ... кездеседі. Арабия шқлінде,
Гавайи ... ... ... ТМД ... ... ... ... жағалауында, Ока, Днепр, байкал жағасында) (30).
Ұзақ уақыт б ойы құм ... ... ... 1962 жылы Арабаджи
лениграф физигі әнші барханға біршама ... ... құм ... түсіріп, температураны өлшеп, желдің ... ... құм ... ... ... Әнші ... ... ұнатады, және оның 3
тыңының біріне шығып Іленің және Іле ... ... ... тамашалайды. Егер бархан әуендетпесе, ... ... ... ... ол үшін оңтүстік беткейінен тез ... өту ... сол ... аяқ ... құм ... барханның
түбінен гүбірлеу естіледі. Кейде бархан ... де ... ... өте ұқсас.
Осы аңшылық шаруашылық директоры ... ... ... ... ... ете салысымен, бұл жер ... ... ... ... ... не өзгеріс болды? Ұлттық ... ... ... ... тек бір ... ғана,
осның өзі ... ... ... ... (19). Ол бұл ... тіптен бар екендігіне күмән келтіреді.
Шарын өзені. Ұзындығы 350км жететін Іле, ... ... ... ... басы солтүстіктегі беткей Терек-Алатау және Кеген жоталарынан
басталатын, Кетмен таулы лобириндті ... ағып ... ... ... ... ... ... Көл деңгейі 3500-3600м ... ... 400м ... Өзен ... ... ... қорық зонасында орналасқан және бұл жерге келген туристерге тау-
теке ешкі, елік, ақбөкен сияқты осы ... ... ... тура ... ... тау ... тау құр-
кекіліктері, әр түрлі үйрек тұқымдастар кездесуі мүмкін.
Орындары кең ... ... ... өсіп ... ... түбі
құм мен саздан тұратын 280-нен 255км дейін айналмалы арна саласын құрайды.
Өзен 255км бастап тез айналмалы болып ... ... ... ... ... Бұл учаскіде көне суға толымы және батпақ ... ... ... ... ені 8-12м, тереңдігі 0,5-1,5м. Ағымы жылдам.
Арнанаың мұндай ағым жылдамдығы 156 км ... ... ... ... тар ... кіреді. Бұл жердің теңіз үстіндегі биіктік деңгейі
1900 м ... ... ... ... Шарынның ені 25м дейін, ал жағалауы 45м
дейін жетеді. Түбі ірі ... ... ... шоңғал – “Біріншілік” 1,2 м сарқырамадан басталады, содан
кейін ... ... су ... бітеді. Шоңғалдың ұзындығы 200м.
келесі табалдырық – “Шекілдек” – ... ... 155 км ... орналасқан.
Ол 8 км дейінгі ұзындығымен ерекшеленеді және су ... ... ... ... ... мұнда өзен қайта арнаға
құйылады, жағалау биіктігі 100 м жетеді. Сол жақ ... ... ... ... ал оң жақ ...... шырғанақ
өскен.
“Жыланды” шоңғал, ұзындығы 1,5 км жетеді. Онда 0,8м-ден 1 м дейін
жететін екі сарқырама бар. ... тар арна ... ... ... ... тек ... жоғарғы бөлігінің оң жақ жағалауынан ғана көруге ... ... ...... жететін 6 сарқырама бар. Тасқын жар
араларын ... ... ... ... 1,5м ... ... ... Шарын 112 км белгісіне дейін ағады. Ағысы жылдам,
арнасы жеңіл, мұндағы көптеген ... ... ... ... ... – ең қауіпті, бірақ ең әдемі шоңғалдың бірі. Оның басында
үлкен құздың сынықтары бар. Әрбір 100 м шоңғалда 0,8 м ... 1,5 м ... ... ... ... бар. ... бір сарқырамасының толқыны
3,5 м биіктікке дейін жетеді.
“Тау-Теке” шоңғалынан кейін жағалаудың ... 300м ... ... ... ... ... ... құмыра, отарлар, алып
саңырауқұлақтар ... ... ... ... ... барудың ең қолайлы кезі – тамыз айының ортасынан
қыркүйек айының ... ... ал жеке бір ... ... ... кезінде)
сәуір айының соңынан қараша айына дейін.
Шелек өзені – Іле ... ірі ... Ол өз ... ... Шелекті-Кеміндіктегі Жаңғырық , Богатырь және Корженев тау
түйіндерінен алады. Таулы жерлерде оның ... ... ... , көп ... ... және ... құрайды. Өзен ұзындығы 240 км, ал ... ... 5349 ... ... ... Орта-Түргеннің, Кіші-Түргеннің қосылуынан
пайда болған. Өзен ұзындығы 104 км, ал су алабының ... 929 ... ... Өз ... Есік ... ... Тескенсу мен Жарсай
өзендерінің қосылуынан пайда болған. Өзеннің ... ... 110 км, ал ... ... 1143 ... өзені. Үш бұтақтан тұрады: Сол жақ Талғар (Батыс), Орта Талғар,
Оң жақ Талғар (Шығыс). Олардың барлығы да өз ... ... ... ... ... және Орта ... ... аудандары анағұрылым маңызды. Талғар
өзенінің ұзындығы 99 км, ал су алыбының ауданы 643 ... ... өз ... ... Іле Алатауынан алады, биіктігі 3500
м шамасында. Ол таудан ... ... ... ауылы жатқан, өз конусын
ксіп өтеді. Өзенде кең арна бар. Қаскелең өзенінің ... ... ... түрге тармақталады: Шамалған, Ақсай, Үлкен және Кіші Алматинка.
Қаскелең өзенінің жалпы ұзындығы 153 км, ал су ... ... 4172 ... Алматинка, бастауын Іле Алатау мұздықтарынан алады, Озерной
және Проходной көлдерінің қосылуынан пайда ... ... 81 км, ал ... ... 461 км². Ол ... ені мен тереңділігімен және жылдам
ағысымен ерекшеленеді. Бұл нағыз ... ... ... ... ... ... ... өтіп, одан сарқырама болып шығады, онда ... ... 2-3 км ... ... екі ... қосылуы,
Проходной өзенінің қос жағалауларынан жылы сұрлы ... ... ... ... ... ... орны орналасқан.
Кіші Алматинка бастауын Тұйықсу мұздық тобынан алады. Өзеннің ұзындығы
108 км, ал су ... ... 1242 км². ... таулы бөлігіндегі
тармақтарды біріктіретіндер: сол жақ бөлігінде – Горельник, ал оң ...... ... ... және ... Алматы қаласы
орналасқан, Бутаков ойпатының төменгі жағы Кіші Алматинка конусына шығады;
өзеннің ... ... ... ... бөлігімен қиылысып жатыр.
Құрты өзені – Іле өзенінің сол жағындағы ірі ... Ол өз ... ... Копы ... ағып келіп, қосылуынан кейін алды. Оның
ұзындығы 109 км, ал су алабының ауданы 13мың ... ... ... ... ... ... да ... өзендер де бар. Алматы облысының таулы өзендері қарқынды толқынды,
олар жуан тамыр жыныстарында өңделген, шатқалдардан ағып ... ... ...... ... ең ... ... ағынсыз көл. Теңіз деңгейінің үстінде 342 м ... ... ірі көл ... әр ... ... және ... мүмкіндіктермен ерекшеленеді. Оның ұзындығы 600 км шамасында.
Көлдің батыс бөлігінің суы- тұщы, ал ...... Бұл ... ... көлдің батыс бөлігіне Іле өзенінің суы ... және ... ... көптеген саладан тұратын, таңқаларлықтай
атырауларды құрайды.
Көлдің батыс бөлігінде ... 20 түрі ... ... ... ... ... және т.б.
Бұл нағыз қамысты топырақ жер, ... ... тері ... ... ... асырайды. Өкінішке орай, шаруашылық ... ... ... ары ... ... қазіргі кезде күйзеліске
ұшырауда.
Қапшағай суқоймасы Іле өзенінде орналасқан. Қапшағайдағы ГЭС тұрғызу
құрылысымен байланысты. 1970 ... ... ... ... 1847 ... 187 км, ені 23 км. Оң жақ ... ... толтырылған, жайқап,
сазды. Оның үстінде көптеген демалыс зоналары орналасқан. ... ... ... ... ... ... ... балық, тұқы, табан балық
және т.б.
Алматы ... ... ... ... ... емді ... ... орналасқан.
Алакөл көлі. Көл Тарбағатай және Жоңғар Алатауы арасындағы Алакөл
шұңқырында ... ... , ... ... және т.б. ... бірге Алакөл көл жүйесін құрайды. Көлдің ауданы 2200-2650 км²
шамасында. Көл шипалы суымен және мемлекеттік ... ... ... тек осы ... ғана бүкіл әлем бойынша реликтілік шағалалар
мекендейтіні анық.
Алакөлде ... ... ... ... ... ... көксерке,
алабұға, маринка. Өзен сағасында ондатрлар мекендейді.
Жалаңашкөл көлі. Көл шипалы суымен ҚХР ... ... ... ... ... ... мәңгі мұздықтың жанында
орналасқан. Ғажайып пейзажбен, әдемі ландшафпен, пәк табиғатымен және ... ... ... ... әдемілігімен ерекшеленеді.
Қазанкөл көлі. Бұл биік таулы көл. Жоңғар Алатуының айналасындағы
сирек кездесетін табиғат сұлулығының ... ... ... ... қаласының шығыс бөлігіндегі 70 км қашықтықта
орналасқан. Есік шатқалы теңіз үсті ... 1750м ... биік ... Есік
көлі орналасқан. Меруерт таулы, көлді және төңірегін екінші ... ... ... ... ... балық мекендеген. Көл айналасы құздармен
мәңгілік тянь-шань жасыл шыршалармен жамылған. Есік ... ... ... ... ... сондықтан бұл жерде жиі кездесетін
жануарлар мен ... ... ... 1963 ... қуатты тасқын көлді
жойып жіберді. Енді келіушілерге бұрынғы көлдің жартылай қойтас-сазды және
сел тасқынының ... ... ... ... ... ... ... кішігірім су қоймасы сақталған.
Үлкен Алматылық көл. Үлкен ... ... ... көзінің 10 –12 км
жерде орналасқан. Көлдің ұзындығы шамамен 1 км, кішігірім ені 500 ... 38 м ... ... су ... Көл -Алматы қаласының тұрғындары жиі
баратын демалыс орны болып табылады.
Алматы облысы ... ... ... ... емді ... жерлер орналасқан.
Қорамдық минералды қайнар көздер. Алматы қаласынан ... ... ... ... ... ... ... – ішек қуыс ауруларын, жүйке
жүйесін , бауыр ауруларын , понкретитті және т.б. ... ... ... ... ... ... ... қайнар көздері Алматы
қаласынан 60 км және Түрген ... 20 км ... ... ... +27˚. ... тау ... 1400 м биіктікте орналасқан.
Химиялық құрамы бойынша сульфатке-натриге-кальциға жақын ... ... ... ... ие. ... ... суы сарп ... және т.б ауруларды
емдейді.
Алма – Арасанның қайнар көзі Алматы қаласынан оңтүстікке қарай 25 ... 1780 м ... ... ... ... ... демалу орны
бар. Мұнда минералды сулардың температурасы 9˚ тен 38˚ ... ... 16 ... ... бар. ... ... суы сарп ... ауруына, жыныс ауруларына шипалық ем береді.
Аяқ-қалқан. Іле ... сол жақ ... ... шөл даласында
шипалы су бар. Бұл судың ... ... ... 10-15 м ... үш ... шығады. Судың температурасы +23 ˚, 27˚. Минераландыру
- Қазақстан термаларымен салыстырғанда ең ... ... 1 ... ... бром мен ... қышқылы бар. Суды асқазан ауруларына, сондай-ақ
бүйрек және тері ауруларын емдеуге қолданылады.
Арасан-Қайнардың қайнар ... Бұл ... ... ... қаласынан
батысқа қарай 135 км және Отар станциясынан 35 км ... ... үсті ... ... 1300-1400 м. Қайнар көздер тереңдігі 40 см
болатын қатар жатқан төрт ... ағып ... Су ... +23˚, ... қайнар көзі. Горельниктің қайнар көзі ... ... ... теңіз үсті деңгейінің биіктігі 1930 м, 22 км ... ... ... +22˚ ... Минерализация сипаты бойынша
ол Алма-Арасанға ұқсас келеді.
Боролдай көлінің балшықтары. Көл Іле өзенінің сол жақ ... ... ... ... 40 км ... ... – “Тысяча ключей”. Әрбір жазира бұлақтардың арқасында пайда
болады. Яғни бұл орыс ... ... ... ключей” дегенді білдіреді.
Бұндай бұлақтар саны әрине бізде жоқ, оның ... ... мен ... ... ... отыз шақты бұлақ бар екені анық. ... ... отыз ... да көп ... ... ... бұл ... емес.
Бұлақтар Матай тауынан пайда болған. Жер асты лай сулары кейбір
жерлерде жер ... ... ... жақын орналасқан құрғақ жерлерде
қамыстар, сексеуілдер өседі. ... ... сары ... ... кішірек қарсақтарды көруге болады. Кейде су ... ... ... ... – шөл ... ... ... облысының Фаунасы мен флорасы.
Алматы облысында әр түрлі өсімдіктер түрлері өседі, ол климаттық ... ... ... ... Негізгі рөлді жота беткейінің
экспозициясы атқарады. Жеке ... ... ... ... ... ... ... қатты қызуынан олар бірнеше метрге
жоғарылайды, мұнда орман белдеуінің түсуі сирек емес; ал ... ... ... ... төмендейді, көне жыныстар анағұрылым кең тараған.
Облыстың солтүстік бөлігінде Оңтүстік Балқаштың шөлді ... ... ... ... ... құм сілемдері, тұзды, топырақты сор жерлер,
тақырлар ... ... ... ... ... қабаты сортаң топырақты.
Балқаш көлінің және Іле жағалауында қалың қамыс өскен, тоғай орман
алқаптары кездеседі. ... ... ... мен ... ... алды ... теңіз деңгеінің биіктігі 500 м –ден 800м дейін,
дәнді- алқап дала белдеуі орналасқан. ... ... ... Іле ... ... сонымен қатар Кеген, Текес және
Шалқұдұсу өңірлерінде тараған.
Тау бөктері биіктігінде 1200-ден 1800-1900 м ... әр ... шөп ... ... ... ... терек, рауаш,атқонақ даласы және т.б) және
жапырақты орман өседі. ... ... ... ... долананлар өседі. Бұдан олар ... ... ... ... ... ... ауысады.
Бұл белдеудің жоғарғы бөлігінде жапырақты орман алқабы алып жатыр.
Оларға: алма, шетен, өрік, үйеңкі, көк ... және қара ... ... өсімдік белдеуі 2600-ден 3100 м биіктікте ... ... ... биік ... ... алып ... Орман жайылымынан
альпілікке ауысады. Көне тұқымдастар өсімдіктер аз көлемде өседі. Белдеудің
жоғарғы шекарасынан көне ... ... ... ... ... шыршаларынының жеке түрлері кездеседі. Альпілік өсімдіктер ... ... ... ... және ... ... Кетмен
жотасының биік таулы белдеуінде өседі. Альпілік пішен жайылымы ең төменгісі
– 30-20 см ... ... ... әр түрлі және бай. Ол ... ... ... ... шөл ... және таулы бөлігінде
анағұрылым жануарлар әлеміне бай. Жабайы аңдардың ... ... ... ... ... ... ... аңдардың ішінен таулы жерлерде барыс,
сілеусін, сирек кездесетін аюлар мекендейді. Іле өзенінің төменгі пішенінде
жабайы ...... ... ... ... шөлді-дала бөлігінде сайгалар мекендейді. Қазақстан
аймағында ... ... ... және ... үшін ... ... олардың саны күрт төмендейді. Тіпті кейбір жерлерде ол жойылып
кеткен. Қазіргі кезде сайгаға аңшылыққа шығуға тиым ... ... ... ... ... тегістігінде жайрандар кездеседі, олар спортты аң
аулаушылық ... ... Биік ... ... қос ... арқар мен
тау ешкілері мекендейді. Олар да бағалы жануарлар болып ... ... ... елік ... ... ... бойынша мерейтойлар
өткізіледі. Бұл жерлерде қабандар кездеседі, олардың етін, терісін және
қылтандарын алу үшін ... ... ... ... ... сирек кездеседі, оның мүйізінде бағалы ем дәрісін жасайтын заттек
бар, одан мүйіз дәрі ... ... ... оңтүстігінде кеміргіштер мекендейді. Ол Іле Алатауында,
Кетменде, ... ... ... ... Бұл ... ... ... және т.б мекендейді. Таудың оңтүстік-шығыс ... ... оның ... өте ... ... ... ж.ж. Іле өзенінің атырауында ... ... ... ... кезде бұл аңның саны анағұрылым
өсті. Кәсіпкерлік оған маңызды мән ... ... ... ондатр
шаруашылығы құрылды.
Алматы облысы үшін сондай-ақ күзен, аққалақ және ақкіс бейімді.
Құстар ... бай. ... ... түрі ... ... ... ... құстар мекендейді: ергежейлі бүркіт, кезқұйрық, оба
бүркіті, ителкі және т.б. ... ... ... ... ... сұр тырналар, бөденелер, саджалар, сексеуілді сойкалар және т.б.
мекендейді. Су айдынында ... ... ... ... ... ... қаз, аққу, ақ және сұр балшықшы түрлері. Тауларда ... ... ... ... ... мекендейді.
«Алматы облысына саяхат» турының жалпы шығыны (у. е.)
|Жалпы шығым ... ... ... ... жер |Қонақ үй (5күн) |15*5 |75 |
| ... ... сая |15*2 |30 |
| ... ... үй | | |
| ... | | ... ... ... ... |20 |20 |
| ... ас. | | |
| ... | | |
| ... ... ас | | |
| ... үй). ... |4 |4 |
| |ас. Кафе |10 |10 |
| ... Кешкі| | |
| |ас. ... | | |
| ... ... | | |
| | |15 |15 |
| ... ... ас | | |
| ... үй) |4 |4 |
| ... |7 |7 |
| ... ... | | |
| ... ... | | |
| ... | | |
| ... ... ас. | | |
| ... ас. (қонақ |10 |10 |
| |үй) |7 |7 |
| ... ... ас. |4 |4 |
| ... үй) |10 |10 |
| ... ас. (қонақ |7 |7 |
| |үй) | | |
| ... ас. ... | | |
| |үй) | | |
| ... Саяхаттағы|10*2 |20 |
| ... ... | | |
| ... ... ас. |4 |4 |
| ... | | ... ... |2 |2 ... ... | | |
| ... ... |5 |5 |
| ... үй | | |
| | |60 |60 ... ... ... |2 |2 ... ... ... | | |
| ... ... |1 |1 |
| ... | | |
| ... |20 |20 |
| | |14 |14 ... ... ... |10 |10 |
| ... ... | | |
| ... ... | | ... ... | | |341 ... ... ... дем ... ... ... биліктің
назарына бөленбеген.
Құпия төбе. Шолақ-Жегиде сай түбінде құрғақ бурьян ... ... ... ... өсімдіктерден биіктігі 8 метр, диаметрі 15
метр болатын ашық жасыл төбе көрінеді. Ол төбеде қалың биік шөп ... ... ... ... Төбе ... ... сок ... одан төменірек
барбарис бұталары көрініп тұр. Төменірек өте ескі ... ... ... ... ... ... кеткен шөлдің ортасында жасыл төбе бір сыр ... ... ... ... ... ... Тау ... бұлақ
шыққан, айналасында шөр пен ағаштар өскен, бірте-бірте шаң жаңып, ол шөлдің
желімен ... ... ... ... алып, топырақтың
бетіне шығып, ақырында төбе пайда болды. Төбе мың жылдықтар ... ... ... ... жайлап өсе береді. (38).
Қату тау тауы – қара таулар, тасты, терең ... ... бар, ... жер, ... ... елес береді. Құрғақ тасты шөл арасында сирек
сексеуіл өседі. Кей ... ... ... ... өседі, тастың арасынан
жазықтық шөлдің ағашын көрген ерекше көрініс. Тастарды ... ... ... сүретін көруге болады. (39).
Нағыз үнгілер Жоңғар-Алатауының батысындағы ... тек қай ... ... емес және ... ... ... біреуіне кіреберісте ұсақ щебеньді кездесуге болады. Үңгір
қабырғалары тар сәулемен жарықтанады. ... ... ... ... ... қарай. Бұл үңгір адам қолымен жасалған. Ол ортағасырларда құрылған,
қыста малшылардың баспанасы, ... ... ... культке
жатқызылды.
Үңгір әр түрлі ... ... ... мысалы, отшельник,
сиқыршы, бақсы, жабайы және ... ке де ... ... 100 ... қашықтыққа, жалғыз қорған орналасқан. Сол жерде
көптеген жылдар бойы жалғыз өмір ... ... ... ... ба екен?
Тағы бір құпия! Таңдың артында, ... ... ... мыс тотығы
жабылған ашық жасыл тастардан құралған ... ... ... Оның ... ... 4 ... Тастар бірақ шөп жамылған, кейде бірнеше миллиметрге
дейін, өздігінше еш мыс құрамайды. Бұл порфирлер, ... су ... ... мыс ... тұңба құраған. (23).
Қазан үңгірі. Іле Алатауының солтүстік жотасында, Шымбұлақ тау
шаңғылық базадан 3км ... ... ... 1390 м ... ... ең ... үңгір болып табылады. Ол ... ені ... 8-10м ... ... ... тарыла түседі, кей ... ... ... ... 3300м ... ... және ... жүру
қаупі болғандықтан, ешкім тұрмайды. (23).
Назугум үңгірі. Бұл ... ... ... ... ... ... ... бар жерде, өмір жоқ». Осы ұйғыр мақалынан боталып ескерткіш
тақтасында ... ... ол ... ... бұл ... ... қаһарманы Назугум, Манчжур-Қытай ... ... ... ақ ... жол ... ... ... қойылып,
келгендер тілектерін жазып сала алады, ал ... ... ... (23)
Шамарауше үңгірі. Талғар ауданында орналасқан, Талғар ... ... 50-70 м ... ... ... тар, ... үшбұрыш болып созылады, ұзындығы 50м, биіктігі 1,5м. Жарқанаттар өмір
сүреді.
Шымбұлақ шатқалы. Шымбұлақ ... ... ... ... ... 3800м, ... 3500м, Талғар перевалы 3200м.
Табиғи жазымды жағдайлар ... ... таз ... ... 900-1000 ... ... ... шаңғы трассаларын салуға
мүмкіндік береді. Сол үшін 1954ж, Шымбұлақ аты таушаңғылық спорттық ... ... ... түсу ... ... 3500м, ... ... ені 25м, үлкен 11-29. Осындай параметрелер ... ... ... ... ... Тау ... ... белгілері бойынша Еуропаның үздік трассаларынан кем ... ... ... асып ... (23) ... ... аталған жерлердің барлығы экскурсиондық объектілері
түрінде пайдаланыла алады. Соған қоса ... ... ... толық
бір бағытты, көп тараған бағытқа айналуы ықтимал, ... ... адам қолы ұшы ... дерлерге ұмтылуын әбден
қанағаттандырады. Көптеген мемлекеттерде тараған ... ... ... және ... ӘСҰ (ВТО) ... бұл адам аяғы
баспаған табиғи жерлер. Экологиялық туризм ... мен ... және ... ... зерттеу, мәдени құндылықтар, ежелгі және
қазіргі ... ... ... ... ... ... туризмнен
айырмашылығы табиғаттың тікелей әсерінің өте төмен ... ... кең ... ... ... ... бес ... үйлерде тоқталып, табиғатқа шығулары бәсеңдемейді) (39).
Экотуризм әдістерінің диапазоны өте ... және ... ... ... зерттеуден, демалыс күндері табиғатқа шығу-демалу мен
зерттеуі ... ... ... Егер ... ... дұрыс және
мамандырылған ұйымдастыру орын алса, зерттелмеген жерлерге ... ... ... еді. Оның ... ... ... ... өкінішке орай, толы. (17).
Қазіргі кезде, Алматы ... ... ... ... ... турлар ұазқтығы бойынша, ауқымы мен мазмұны бойынша
және тағы басқа, ... ... ІІІ ... ... ... ... туристік маршрут (бағдар).
Совет Өкіметі кезінде туризм және экскурсия жөніндегі ... ... ... ... «Медео» және «Алатау» туристік қонақ
үйлер ұйымдастырып, 16 туристік маршрут ұсынылды.
«Алатау» туристік базасы мынадай ... ... ... ұзақтығы 15күн;
-«По альпийским лугам Зайлийского Алатау», ұзақтығы 15 ... көк ... ... ... ... 10 күн;
«Алматы» туристік базасы.
-«Алматыда және оның төңірегінде», ұзақтығы 10 күн;
Туристік қонақ үй «Медео»:
-«Іле ... ... ... күрделілігі 2-ші дәрежесі,
ұзақтығы 16 күн;
-«Көк шырша өлкесінде» күрделігі қиындықтың 1-ші дәрежеде, ... ... ... ... ... 10 күн. ... облысында өтетін ұзақтығы бойынша, күрделілігі территория
ауқымы бойынша түрлі турлар ... ... ... ... П. ... А. ... және ... саяхатшылар мен
өлкетанушылар ұсынған болатын. Олар ... ... ... ... ... кеңес беріліп турлардың сипаттамасы көрсетілген.
(32,33,34,35).
КСРО кезінде ... ... ... ... ... ... база, 10 туристік қонай үй және сондай бүкіл ... ... ... ... ... Бұл жоспарлы туризм болды. Оның түн
негізінде өздігінен жасалған ... ... әр ... ... ... мен ... бар. Қатысушыларға туристік жорыққа,
алпинистік шығулары үшін ... ... ... ... болды.
Нарық бар жүйені бұзды, сақтап қалуға тұратын ... ... ... қол жетерлік туризм, дене ... ... ... ... қалталы азаматтарға ғана қол жеткізерлік іске
синоним болды. (12).
Қазіргі ... ... ... ... фирмалары Алматы
облысындағы табиғи-тану турларын ұйымдастырумен ... Олар ... ... ... табиғи-тану турларын ұйымдастырушы
қаланың фирмалар саны көп ... Бар ... ... бөлуге болады:
1) территория ауқымы бойынша:
а) Алматы және оның төңірегімен ... ... ... ... ... ... ... және оның төңірегімен
өтетін маршрут.
2) ұзақтығы бойынша:
а) демалыс күн ... 2-3 ... ... ... 57 ... ... 8 күн және ... маршруты.
3) құны бойынша
а) арзан турлар
б) қымбат турлар
4) максималды топ ... ... 9-12 ... 13-16 ... 16-20 ... 50 ... дейін.
Өкінішке орай, ұсынылған туристік фирмаларды турлары шетелдік
туристерге арналған. Тур құнына: Қазақстан ... ... ... ... ... ... қоныстандыру табиғи парктерде,
трансферде, транспорт аудармалы қызметі, гид-экскурсовод қызметі,
музейлердегі кіру ... ... ... парк ... кірудегі
экологиялық пост және тағы басқа. Сондықтанда табиғи тану ... ... ... ... қызметін сараптау нәтижесінде ... ... Іле ... ... қайықтармен жүріп өту;
2) Шарын каньонын шарлау;
3) Іле ... ... ... Іле ... ... ... ... таулы көлдеріне тур;
6) Талды-Қорған қаласының төңірегіне саяхат;
7) Алматы облысына орнитология турлары;
8) Шытырман оқиғалы ... ... ... ... паркіне саяхат;
10) Демалыс күн турлары.
Іле өзенінің төменгі ... ... ... жүзуді:
«Фараб» агенттігі, «Asia Safar», «Central Asia Corporation».
Төменде «Фараб» агенттігінің турының сипаттамасы көрсетілген.
Бірінші күн. Жүзу құрылыларының ... ... ... техникасына жалпы мәлімет, аз көлемде ланч беріледі. Сол жағада
1 сағаттық жүрісте 8 метрлік цилиндрлі тас Чертов Палец ... ... ... ... ... фото мен видеокадрлар естелікке түсіруге болады.
1,5 ... соң ... ... ... ... оң ... ... тау-тасқа шығушыларға арналған ақ үшбұрыш пен маркировка жасалған
маршрутты көрсе болады. Бұл ... ... ... ... ол ... ... тастағы суреттермен, осның ішінде Будда ... ... ... жүзу ... ... ... толы ... көріне бастайды. Жағалық тастар көз алдында ... ... ... Бір ... ... кейін суға жақындап келеген жар
тастарды ... ... Бұл ... ... ... тастар-
көптеген туристер мен демалушылардың сиынатын жер. Аңыз бойынша, бұл
жерлерде уақытша сол ... улы ... басы ... ... тағы ... осы жерде шатырлы қалашық құрылып, ал туристерді ыстық ... ... ... ... демалуға болады, қалауы бойынша шөл далада, тау тасты
көруге болады. Көркем жағалауда серуен және суға ... ... ... ... уақытта, кешкі ас және көңіл көтеретін бағдарлама болады.
2-ші күн. Фото және видеоға түсіру таңатуын түсіруден ... ... Өзен ... жүзу ... ... тереңдігі кішірейеді.
Тамғалы Тас шатқалы бір сағат бойы созылады, өзен ... ... ... 300-400 ... дейін жетеді. Жүзу барысында балық аулауға болады.
Тағы 2 ... соң өзен ... ... ... күрт солтүстікке
бұрылады. Ең жоғарыда тоғай орманның алғашқы ағаштары көріне ... 1 ... ... ... оң ... су ... көрінеді. Осы жерден
шамамен бір сағат жүзуде тұраққа ... және ... жер, ... ... ... Тұрақ орнынан алысырақ жерде оң жағалауда Малайсары
қыратының массиві көрінеді.
Келе салысымен ... ... ... ... ... ... жорықтық Скиф моншасына баруға болады. Оның ... ... ... ... Іле ... таза ... шомылып қайтсаңыз
болады. Тарихтан белгілі бұл оның ... ... күші ... ... өте ... ... жылу көзі ... милион жылдар бойы ғарыш
пен жердің энергиясын сақтаған табиғи тас ... ... ... сол ... ... көліне дейін сөзу арқылы
өзгертті. Ұзақтығы 11 күн, 10 ... ... күн. ... ... алу жиын ... дейін трансфер (300км)
қапшағайдың көпірінің жанындағы «Ласточка» ... ... ас. ... ... ... Жүзу (10км) ... ас. Палаткаларға түнеу.
2-ші күн. Таңғы ас. Түске дейін жүзу (20км). Түсуі ас. Жүзу (20км).
Кешкі ас. ... ... күн. ... ... ... жүзу ... ... демалыс. Түскі
ас. Балық аулау.
4-ші күн. Түске дейін жүзу ... ... ... ... ... ... күн. Түске дейін жүзу. (10км). Ашық суда балық аулау. 3 қалмақ
су басып кеткен ауыл ... ... ... ... ас ... ... ... ас. Палаткаларда түнеу.
6-ші күн. Таңғы ас, Вальков (20км) көліне жүзу. Плоттағы түскі ас.
7-ші күн. ... ... ... ... ... ... әр түрлі
суда жүзген құстар (аққу, қазанқап, үйрек, қаз). Лилия, кувшинки.
8-ші күн. 40км ... күн. ... ... ... ... Өзен ... ... күн. Балқаш-шығанағы арқылы өту. Балқаш көлі. Қаруяқ ауылына
дейін 25 км жүзу. Алматы қаласына ... ... ... 400 ... күн. ... үйде ... Таңғы ас. Монша демалыс, түскі ас. Қала
ішінде экскурсия. Аэропортқа трансфер. Үйге қайту.
Индра-тур. Фирмасы «Іле өзені дельтасында су-астап аулаушылық.»
Ұзақтығы 10 күн/9 ... ... күн. ... ... алу, ... ... ... үйде түнеу.
2-ші күн. Таң атқанда топ Алматы қаласынан шығады. 280 км-ді өтіп
Арал-төбе ауылына жетеді, ол Іле ... ... ... Түскі ас.
Құрылғыларды катерлерге тиеу және ... ... 4 ... ... 120 ... ... ... жақын оқтау. Биік Бархан үстінде өзенге деген көркем
көрініс ашылады, палаталық лагерь құрылады, ... ... және ... күн. ... таң ... ... алу. Таңғы ас. Су асты аулау
үшін қажет ... ... және ... Қайықпен аулау жеріне дейін
жеткізу 20 минут. Су асты аулауы (3-4 ... ... ... ... ... ... ... аулау, құмды жаға жайды шомылу. Ошақ қасында
кешкі ас. (көктал-фирменный асы).
4-ші күн. Таңғы ас. ... ... ... ... Су асты
аулау, волейбол, бадминтон, жаға жайды шомылу. ... ... күн. ... ас. ... ... ... ... Валь-коль
көліне дейін қайықпен көшу. (1сағат). Барханның үстінде палаталық ... ... ас. ... мен ... ... ... Су асты ... Кешкі
ас.
6-ші күн. Таңғы ас. Іле өзені ... ... ... су ... орнына дейін қайықпен жету (30-50минут). Су асты ... ... ... ... ... ... және ... фото, кино түсірілімі. Ошақ
қасындағы кешкі ас.
7-ші күн. ... су асты ... ... ... Су асты ... қайту. Түскі ас. Аңшы мен балықшы үйіне бару. Кешкі ас.
8-ші күн. Таңғы ас. ... су асты ... ... Су асты аулау.
Түскі ас. Іле ... ... ... ағыстарына қайықпен керемет
экскурсия. Фото, кино түсірілім. ... ... күн. ... ас. Палаткалық лагерьді, құрылымдарды жинастыру.
Катерлерді ... Өзен ... ... ... ... ... ... ланч. Өзен бойымен Арал-Төбе аулына жетеміз. Алматыға дейін
автокөлікпен жету. Қонақ үйде орналасу.
10-күн. ... ас. Тау ... ... Түскі ас. Қала ішімен
экскурсия. Монша. Қоштасу ... ... ... ... 2-6 ... ... ... 95 у.е.
Шарын каньонында зерттелмеген жерлерге сапар.
Бұл сапарды шетелдіктерге «Фараб» агенттігі, ... ... ... ... ... ... (15 сәуір-15 қазан).
Тур бағдарламасы:
Негізгі лагерь орнына келіп ... жаңа ... ... ... ... ... техниканы және еуропалық кухняға ие палатанын қалашықта
тұру.
Шарын ... ... ... ... 4-5 ... ... және фаунамен танысу. Шарын каньоны Алматыдан шығысқа қарай 220 ... ... ... орналасқан. Алатау тауынан шыққан Шарын өзені Ілеге
жақын Жалаңаш шоқысын ... Кей ... ... ... 300 ... ... ішімен күшті және тез ағынды (10-12 км-сағ) су категориялық
жүруге (5-6 ... ... 35-40 ... Негізгі Шарын каньонына басқа
каньондарда ... ... өз ... ... бас ... кем емес.
Өзенде шомылу және дем алу. Таң атуды қабылдау және ... ... 4-8 ... ... ... ... жаңа ... Темірлік
каньонына жорыққа көтерілу. Бұл каньон аз зерттелген және жаңа ... ... ... ... ... бұталар, туранға ағаштары, қалың шөп, осы бай ... ... ... ... ... ... қосаяқтар, кекілік
және т.б.
Қазақстан тұрғындарына арналған бір күндік Шарын каньонына ... ... ... ... турфирмалар өте көп.
Іле Алатау тауларына тау, бәлкім бұл Алматы ... кең ... ... ол ... ... «Central Asia Corporation», «МТА», Индра-тур
туристік ... ... ... ... 7 ... ... бағдарламасы:
1 күн. Аэропорттан қарсы алу. ... ... ... үйге ... ... 900 м биіктікте). Таңғы ас. Су құрамаларына жаяу бару. -7
км. ... ... ... ас. ... ... ас. БАО ға көшу. (2200м). БАО-Шымбұлаққа көшу. Жолда
Ланч. ... ас. ... ... Таңғы ас. Шымбұлақ-Бутаковка өткелі. Жолда ланч. ... ... ... ас. Бос ... Ақ ... ... құстар мен
қызықта бағдарлама. Ат үстінде серуендеу. Түскі ... ... ... ... ... ас. ... үйде түнеу.
5-күн. Таңғы ас. Бутаковка-Алматау турбазасы өткелі, Қатырбұлақ,
шатқалына. Ланч жолда. ... ... ... ас. Алматау турбазасынан-Маралсай шатқалы өткелі.
Жола ланч. Кешкі ас. ... не ... үйде ... ... ас. Маралсай шатқалынан Алматыға ... ... ... ... алу ... Түскі ас. Қала ішімен экскурсия.
Қонақ үйге оралу. Орыс шопшасы. Ыстық кешкі ас. ... ... ... (1 ... ... ... үйлерде орналасу,
палаткалар, маты, ас үй құрылғылары, аспазшылар, 3 ... ... ... гид, ... ... ... ат үстінде серуен,
монша.
№1 кесте.
Іле ... ... ... ... ... ... Алматы-Иссық көлі-Түрген-Алматы.
Тур бағдарламасы:
Бірінші күн: Қаладан шығып, белгіленген жерге жету, туристерді жаңа
жермен ... ... ... және Іле ... ... ... ... инструктажы.
Иссык көлінің көрікті жерлерін құрастыру. Фото және ... ... ... дем алу орталығына барып, ... ... ... ас ... ... Су құламасына бару. ... 5 км ... ... 4,5-5,5 ... ... жергілікті
флора мен фауна мен танысу. Түрген ... ... ... жерлердің бірі. Тереңдігі 44 км жетіп Ассы шоқысына ... ... ... және ... ... альпинийский және субальпинийский
шалғынға, көлдер мен бұлақтарға, ем сиян пен жабайы танқұрайға өте бай. ... ... және кең ... Аю су ... 30 ... ... ал Бозгүл-қуатты су күшімен тастан туннель жасаған. Бұл өлкеде
Тянь-Шаньда ғана ... ... ... шыршалар өседі, олар табиғат
ескеркіші болып танылған. Қонақ үйге қайту.
Екінші күн. Ұзақтығы 2,5-3,5 сағат автобус аялдамасынан 2 км ... су ... ... ... флора-фаунуамен танысу. Бақтақ
(форель) шаруашылыққа бару. ... ... ... ... ... ... ... балықты тазартып қуыруға болады. Фадон көліне
бару. Қонақ үйге бару, Алматыға оралу.
Орталық Тянь-Шань тау көлдеріне тур. Бұл ... ... ... «Mountain Travel», ал қазақстандық туристерге «Зоя», «Ольга», ... және т.б. ... ... ... өзені-Талды өзені жоғары
жағы-Құрметы өзені-Қолсай асуы-Қөлсай 2 көлі-Қолсай 1 көлі-Жалаңаш-Алматы.
Ұзақтығы: 12 күн/11 түн.
Орналасуы: Алматыдағы «Жетісу» ... үйі, ... ... ... ... ... пансион (ұлттық және еуропалық).
Орын ауытыруы: Алматы-Жалаңаш, Жалаңаш-Қарабұлақ, ... 1 ... ... автокөлікпен, Қарабұлақ-Қайынды көлі-Шелек өзені-
Талды өзені-Құрметы өзені-Көлсай 2 көлі-Көлсай 1 көлі ат үстінде.
Сіздер көресіздер:
-Алматыда-Ұлттық музыкалық, ... ... ... Орталық
мұражай, Алтын мұражайы, Кафедральді собор, «Медеу» мұз айдыны, ... ... ... ... фин және ... ... бар).
-Жалаңашта-Қарабұлақ, Бүркітші ущельесі.
-Шарын каньонында-Қорғандыр даласы.
-Көлсай көлдерінде-2 көл, әдемілігі өте көркем, таза мұз суына ... ... ... жүзу.
Тур бағдарламасы:
1 күн. Алматыға келу. «Жетісу» қонақ үйіне орналасу.
2 күн. Қала ... ... ... ... күн. ... (271км) көшу. Қайыны өзеніне дейін (Н-
1600м) (18км) ат үстінде.
4 күн. Шелек өзеніне ... ... (23км) ат ... күн. Талды өзеніне дейін (Н-2600м) (20км) ат үстінде.
6 күн. Құреты өзеніне дейін (Н-2500м) (18км) ат үстінде.
7 күн. ... ... шолу ... (Н-3987м), лагерьге оралу (13км).
8 күн. Көлсай асуынан (Н-3500м) Көлсай 2 ... ... (21км) ... ... ... күн. ... ... серуендеу, дем алу.
10 күн. Көлсай 1 көліне (Н-1800м) (9км) ат үстінде. ... (40км) ... ... ... ... жолда Иссық шарап зауытына бару. Шарап ... күн. ... мұз ... жолығу (Н-1640м), таушаңғылық база
«Шымбұлақ» (Н-220м). Шопинг.
12 күн. ... ... ... ... ... турының құны (у.е.) тур құнына кіреді:
ыизалық қолдау, кіру ... ... ... ... ... ... билеттері орналастыру, тамақтану, транспорттық қызмет, ат
үстінде қозғалу, трансфер (аэропорт-қонақ үй-аэропорт).
Қосымша төлем ақыға: азаматтарды тіркеу, сауна.
Талды-Қорған қаласы ... ... ... ... ... ... ... өзені ущельесі-Текелі-Алматы.
Ұзақтығы: 3 күн/2 түн.
Мерзімі: Маусым-қазан.
Тур бағдарламасы:
1 күн. Топты Алматыда қарсы алу. Текеліге орын ... ... ... ... үйде ... Дем ... күн. Қонақ үйде таңғы ас, Бархан Бұлақ су құламасына негізгі лагерьге
джиптермен жету. Түскі ас. Ат ... және ... су ... ... ас. Демалыс.
3 күн. Таңғы ас. Текеліге бару, жолда оларға шаруашлығына жолығу. Түскі
ас. Алматыға микроавтобуспен ... ... 164 у.е. 1 ... қызметтер:
-Аудармашы-50 у.е. күніне бір топұа.
-Микроавтобус-120 у.е.
Аттарды жалға алу-10 у.е. күніне 1 атқа.
Маршрут: Алматы-Текелі-Қора өзені ущльесі.
Текелі-Алматы.
Ұзақтығы 4 күн/3 ... ... ... күн: ... ... ... алу. Текеліге микроавтобуспен жету. Қонақ үйде
орналасу.
Текелі қаласында жалпы көріністік автокөлікпен ... ... ... күн. ... үйде таңғы ас. Бурхан Бұлақ су құламасына негізгі ... ... ... ас. Су ... ... ... ат ... Кешкі ас. Демалыс.
3 күн. Таңғы ас. Текелі қаласына бару, жолда оларға ... ... ас. ... микроавтобуспен оралу.
Төлем ақысы. 202 у.е. бір адамға.
Қосымша қызмет түрі:
-Аудармашы 15 у.е. 1 топқа;
-Микроавтобус Текелі-Алматы-Текелі-120 у.е.;
-Аттарды жалға алу 10 у.е.-1 ... ... ... паркі (Әнші Бархан)-Текелі Қора
өзені ущельесі-Текелі-Алматы.
Ұзақтығы: 4 күн/3 түн.
Мерзімі: ... ... күн. ... ... қарсы алу. «Уаз» автокөлігімен «Алтын Емел» ұлттық
паркіне, Барханға жету.
2 күн. Қонақ үйде таңғы ас. ... ... су ... ... ... ... ... ас. Су құлама төңірегінде жаяу және ат үстінде
серуендеу. Кешкі ас, ... күн. ... ас. Су ... ... ... ат ... жалпы
танысу экскурсиясы. Текеліге ... ... үйде ... ... ... күн. ... ас. ... төңірегінде танысу экскурсиясы. Түскі ас. Алматыға
микроавтобуспен оралу.
Төлем ақысы 266 у.е. 1 аламға.
Қосымша қызмет түрлері:
-Аудармашы 15 у.е.-күніне 1 ... ... алу 10 у.е. ... 1 ... ... ... «Алтын Емел» (Әнші Бархан)-Жаркент-Шарын өзені
каньоны-Алматы.
Ұзақтығы: 3 күн/2 ... ... ... күн. ... ... ... алу. «Алтын Емел» ... ... ... әнші ... ... Дала жағдайында түскі ас. әгнші Барханды
бақылау. Кешкі ас. Дем алыс.
2 күн. ... ас. ... ... ... ... ас. ... ... экскурсиясы. Шарын өзені каньонына бару. Каньонда серуендеу. Кешкі
ас. Демалыс.
3 күн. Таңғы ас. ... ... ... ас. Алматыға оралу.
Төлемқаысы: 198 у.е. 1 адамға.
Қосымша ... ... ... 15 у.е. ... ... ... орнитологиялық турларды «Жібек Жолы», «Индра-Тур»
фирмалары ұсынады.
Берілген тур Қазақстаның эндемикалық флора мен ... кең ... ... ... ... береді. Маршрут бағдарламасына Алматының
көркем жерлері, Жалаулы да- ... ... ... және ... ... Шарын каньонында Қорғандар даласын, редикті ясень рощасын, бүркіт-
жылан жегі ұялау ... ... ... ... Іле ... ... ... сексеуілді шөлдалада құстарды бақылау. Қола дәкіріндегі ... ... ... көрге болады. Құстар бақылау және ... ... ... ... ондатрлар Балқаш ауданы, Сорбұлақ
көлінде тіршілік ... ... ... ... ескеркіштерін аралаумен
маршрут аяқталады, сонымен қатар Жаркенттегі азия-қытай ... ... те ... жер. ... ... ... қонақ үйлерді,
палаткаларды, киіз үйлерде қоныстана алады. Тамақтану ұлттық қазақ және
еуропалық ... ... ... ... ... ... ұсынған.
Маршрут: Алматы-«Синегорье»-«Батан» -«Ассы» Шарын каньоны-«Ясеневая
роща»- Іле ... ... 14 ... ... 15 ... ... күн. Алматыға ұшып келу. «Синегорье» ... ... келу ... орналасу. Форель шаруашылығына экскурсия (5км). Түскі ас. «Аю»
су құламасына экскурсия. Кешкі ас. Дем алу. Дем алу ... ... күн. ... ас. ... (15км) жерге жету. «Батан» қонақ үйінде
орналасу. Түскі ас. ... (16км) су ... ат ... ... ас. ... қонақ үйде түнеу.
3 күн. Таңғы ас. ... ... (15км) ... ... ... ... ... ас. «Қазақ ауылындағы өмір» этнографиялық
бағдарлама. ... ас. ... ... ... күн. ... ас. ... ... қазбаларына экскурсия (2км) және жазба
тастарына (5км). ... ас ... ... үйіне оралу. Кешкі ас.
Демалыс. Дем алу үйінде түнеу.
5 күн. Таңғы ас. Шарын ... ... ... ... ... ... ... (2км). Лагерь құру. Түскі ас. Каньонда экскурсия (12км-20км+қарсы
жағаға арқанмен өту).Кешкі ас. Демалыс. ... ... күн. ... ас. ... жинастыру «Броненосец» порогына дейін Шарын
өзені ... ... ... ас. Попрогтан өту. Ясеневая рощаға дейін жүзу.
Қонақ үйде орналасу. Кешкі ас. Дем алу. ... үйде ... күн. ... ас. ... ... ... экскурсия. Түскі ас. Іле өзеніне
дейін орын ... ... ... ... ас. Дем алу. ... түнеу.
8 күн. Таңғы ас. Реликті турангалық шағын орманардаға ... ... және ... ... ... ... Түскі ас. Жаркентке орын
ауыстыру (40км). Қонақ үйде ... ... ... ... ... базарды тамашалау болады. Кешкі ас. Демалыс. Қонақ үйде түнеу.
9 күн. Таңғы ас Жаркенттен шығу «Алтын ... ... ... енетін трасса бойымен Қапшағайға дейін (280км). Жолда бай
жануарлар ... ... ... ... ... тіршілік етеді:
құландар, жайрандар, және т.б. Іле өзені асуында ... ас. ... Түйе ... бару (120км). Лагерьде орналасу. Кешкі ... ... ... ... Таңғы ас. Түйе фермасында күн. ... ... ... күн. ... ... ... ... мұздыққа көтерілу
(40км). Үлкен Алматы көліне дейін жаяу ... ... ас. ... Кешкі ас. Демалыс. Телескоптан ... ... ... ... күн. ... ас. ... қонақ үйге дейін ат үстінде жету. Түскі
ас. Төңіректе ат үстінде серуендеу. Кешкі ас. Дем ... ... үйде ... күн. ... ас. ... экскурсия. Ескеркіш магазиндеріне бару.
Сауна. Қоштасу кеш асы. Аэропортқа трансфер. Үйге оралу.
Тур уақытында тұру.
-«Демалыс үйі» ... ... ... ... ... роща», «Жаркент» қонақ үйі.
-Шарын каньонында палаткалық қалашық, Іле өзенінде, түйе фермасында.
-Ассыдағы киіз ... ... ... ... ... және ... ... қызмет түрлері: үлкен өту мүмкіндігі бар минибас, рафт,
аттар, түйелер.
№3 ... ... тур» құны 1 ... ... құнына визалық поддержка, тур уақытында тұру ... ... ... ... ... және ... қызметі, түйе ... ... алу, ... ... алу, ... мен гид ... ... табиғи паркілеріне турды «Индра-Тур» турфирмасы
ұсынады.
Маршрут: Алматы-Қапшағай-Шеңгелді-Бесшатыр-Әнші барханда-Қызыл ... ... ... ... демалу базасы-Тұйық су
мұздығы-Үлкен Алматы ущельесі-Алматы.
Ұзақтығы 7күн/6 түн.
Мерзімі: 15 маусымнан-15 қыркүйек.
Тур ... күн. ... ... алу. ... ... Қонақ үйде
орналасу. Таңғы ас. Адаптация-бейімделу. Қапшағай қаласына көшу. Түскі ас.
Жоспарланған түнеу ... ... ... ... Кешкі ас. Түнеу
палаткаларда.
2 күн. ... ас. ... ... ... қорғанына орын
алмастыру. Түскі ас. Экскурсия. Әнші барханға дейін жету. ... ... ... ас. Палаткаларға түнеу.
3 күн. Таңғы ас. Лагерь ... ... ... базасына көшу.
Нөмерлерде орналасу. Түскі ас. Дем ... Бос ... ... Дем алу ... түнеу.
5 күн. Таңғы ас. Ат үстінде «Алматау» дем алу ... ... ... Түскі ас. «Медеу» қонақ үйде қоныстану. Бос ... ... ... ас. «Медеу» қонақ үйінде қону.
6 күн. Таңғы ас. ... ... ... ... ... орын ауыстыру. Түскі ас. «Тұйық су» мұздығынан
Үлкен ... ... өту. ... ... ... жету. Қонақ үйде
орналасу. ... ас. ... ... үйде ... күн. Таңғы ас. Қалада экскурсия сувенирлер дүкенін аралау.
Сауна. Қоштасу ... асы. ... ... Үйге ... күн ... Іле-Алатау Мемлекеттік ұлттық табиғат паркі,
«Зел», «Ольга», «Альянс», «Altyn Issik », «Asia ... және ... су ... ... ... басталып Кіші Алматинка өзені ... ... ... су ... ... ... каскадтар мен
құлайтын және емдік қасиеттерге ие су ... ... ... Су ... ... ... Жол үстінде көркем
көрініс «Медеу( стадионын көре аласыздар.
Үлкен Алматы көлі.
Маршрут Алматы ... ... ... ГЭС-1 ге ... бір жол ... пен ... жол (10км) екіншісі күрделі жол
(ұзындығы 4км) ... ... ... ... соң, өте ... Алматы көлі жағалауына ... ... ... ... ... ... өшпес әсер қалдырады. Қалау бойынша көлді асуына ... су ... ... ... Кіші Алматы өзенімен «Медеу» ... ... ... ... ... ... өсімді биіктік зона алмасуын, көшкін ... ... ... жағдайларға антропогендік факторлардың әсерін байқауға
болады. Маршрутта Қазақстан Республикасының ең жақсы ... ... ... Жаяу ... ... мен ... тілімен жүріп, қатаң
Арктикалық климаттың лебізін сезінуге, жақыннан тау ... ... даму ... ... ... әр ... ... тау эдельвейстері қалады.
«Алматы облысы саяхат» туры бағдарламасын құру.
«Алматы обылсына» саяхат ... ... құру ... ... ... Тур ... ... бар табиғи зоналар Алматы
облысында орналасқан жерлерге бару ... ... ... ... ... ұсынған табиғи-танымдық ... ... ... , өте ... ... ... ... табиғи зоналарды
көріп қана қоймай, сонымен қатар қазақ халқының күнделікті тұрмысын көре
алады, ... бұл тур шет ел ... ғана ... да қол ... табиғи-танымдық Алматы турының толық ... ... ... ... ... ... саяхатқа шыға алады.
Туризм көрінісі: табиғат-танушылық.
Тур атауы: Алматы.
Ұзақытығы: 9күн/8 түн.
Ауқымы: автокөлікті бөлігі-850км, жаяу жүруі-50км.
Мерзімі: ... ... ... ... ... ... ... жағдайы, жасы денсаулық жағдайы-
адамдар, 18-ден ... ... ... ... орта ... орындары, орналасуы, маршрутта қозғалу әдісі:
Рекреациондық сабақтар ... ... ... ... өмір сүру ... ... және қозғалу
әдістері негізделеді.
1 этап. ... ... ... ... қозғалу әдісі-автокөлік.
1 күн. Салтанатты ас. «Томирис» мейрмамханасында.
2 күн. «Таңшолпан» қонақ үйінің мейрмаханасында ... ас. ... ... ... ас. «Қазақ ауыл» мейрамханасында.
2 этап. Қонақ үйде ... ... түрі ... күн. ... үйде ... ас, жол ... ... ас, кешкі ас қонақ
үйде.
4 күн. Таңғы және ... ас ... ... ... ас жол ... күн. ... ас ... үйде, форель шаруашылығында түскі ас. Кешкі ... ... күн. «Таң ... ... үйінде тамақтану.
3 этап. (2 күн) палаточный лагерьде тұру, ... ... ... «Таң ... ... үйінде таңғы ас, жолға шығу.
Маршрут сипаттамасы.
Буклет мәтіні.
Сіз осы көркем жерлерді көре ... ... толы ... ... ... ... ... бұл жол мыңдаған
жолдарға таралып, кейін Қазақстаның ... шөлі мен ... ... ұлы ... ... енуі үшін ... сияқты.
«Көңілді кварталдар» шөлдің-мыңдаған оазистер, тростник әлеміне
керігесің. ... ... ... ... және ... қазаңғап, баклан, шағала, жабайы үйрек, қаз және аққу ... ... ... ... ... ... мезгілінде толығымен гармония тере-теңдігі: шөл мен ... ... ... иісіне оралады, тек уақыт өткеннен кейін
оазистерге тән ... ... ... ... жағалауының тегіс жерлері жайран және ... ... ... ... ... құндылық ішінде орындалады.
Алматыдан 205 км-де Қытай мен ... ... жол ... ... ... ... алып ... Шарын каньондары рельефі ... мен ... ... кейде рухтардың, жануарлардың не басқа
ерекше заттардың ... ... ... ... шағын орманы сақталған, ағаштарына ... жыл ... ... және ... ... ... қыраттары өсімдік және климаты
бойынша Альпіге ұқсас әсер ... алды дала ... ... ... ... ... ... және мықты крещенді, мәңгі қармен мұз ... ... ... сезіну қажет, себебі бұл жерлер сәл
ғана ... ... Бұл ... ... және ақ ... ... ... жабайы доңыз, тау ешкілерін, эәне ... ... ... ... өте ... ... ... тұрғыны жеті өзен
лягушко зубты кездестіру әбден ... ... ... таң, ... оқиғалы,
экологиялық туризмнің барлық элементтерін ... ... Ал ... ... ... ... бар ... көре аласыз, олар өз
кезегінде әлемде жоқ әдемілікті көресіз, ... ... ... ... ... дислокациясы.
Бұқара ақпарат құралдарында жарнаманы басу, басқа ... ... ... ... ... және күні бойынша.
1 күн. 14.00-16.00 туристерді қарсы алу, «Таң Шолпан» қонақ үйінде
орналастыру.
16.00-18.00 дем алу.
18.00-22.00 «Томирис» ... ... ... ... ... ... үй ... таңғы ас.
10.00-13.00 Алматы қаласы танысу экскурсиясы.
13.00-14.00 «Тропикана» кафесінде түскі ас.
14.30-17.30 Қазақстанның Орталық мұрайжайына бару.
18.00-22.00 «Қазақ ауыл» ... ... ... күн. 8.00. маршрут жолына шығу.
12.00 Шарын каньоны.
13.00-14.00 Шарын өзені бойында пикник.
14.00-15.00 ... ... ... ... ... ... ... паркіне бару.
18.00-20.00 қонақ үйде орналасу және ... ... күн. ... ... үйде ... ... парк ішінде экскурсия.
13.00-14.00 түскі ас.
14.00-18.00 «Әнші барханға» бару.
18.00-20.00 Қонақ үйде кешкі ас.
5 күн. ... ... үйде ... ... Түрген су құламаларына бару.
13.00-14.00 Форель шаруашылығында түскі ас.
14.00-18.00 Түрген су құламасына ... ... ... ... қонақ үйде кешкі ас.
6 күн. 9.00-10.00 қонақ үй мейрамханасында таңғы ... күн, ... ас және ... ас ... үй ... 8.00-9.00 қонақ үй мейрамханасында таңғы ас.
9.30 маршрутқа шығу.
10.00 Медеу мұз айдынына келу.
13.00 Шымбұлаққа келу.
16.00 Тұйық су қақпаларына ... ... ... ас, демалыс.
18.00-19.00 Тұйық су метеостанциясына шығу. Лагерь құру, ... ас, ... күн. 8.00 ... ас.
9.00 Тұйық су мұздығының моренасына радиальді шығуы.
12.00 түскі ас, демалу.
13.00 қайтар ... ... ... ... ... келу.
21.40 Қонақ үй мейрамханасында кешкі ас.
9 күн. 9.00 таңғы ас.
10.0-11.00 қонақ үйден шығу, аэропортқа трансферт.
Алматы облысындағы ... ... ... мен ... ... ... ... Алматы облысы – туристер көп
келетін және әдемі жерлердің бірі ... ... ... көп ... ... және ... орталық болып саналғандықтан, мұнда ... ... ... ... 80 жылдардың соңында өз шегіне ... ... де және ... де туризм ұйымдарының алдында көп шешілмеген
мәселелер бар. ... өз ... ... біз өз ... ... дамыта алмадық. Барлық бұйрықтар жоғарыдан келгендіктен,
оларды орындауға тура келді.
1993 жылғы Алматы облысының ... ... ... ... ... деген Ұлттық бағдарламамен сәйкес жүзеге асты, Қазақстан
Президентінің Қаулысы №0№635 және 853 1992 ... ... ... және ... ... ... Министрлігінің Қаулысы
07.10.1992 ж. №839 Министрліктің жастар ісі, туризм және ... ... ... ... ... ... бағдарлама жобасының негізіне сәйкес облыс аумағындағы туризмді
дамыту тұжырымдамасы , “1993-2000 ж.ж. аралығындағы ... ... ... ... атты база ... өңделген, Қазақстан
Республикасының спорт және туризм Министрлігінің қызметкерлер ... және ... ... ... басшысымен, бірінші орынға ... ... ... үшін ... ... ... ... туризм тенденциясын дамыту бекітілген.
Ұлттық бағдармадағы өзгерістер есебімен және ... ... ... – ақ ... ... жағдай, 1997 ж. облыс ... ... ... туризм индусриясын дамытудағы Ұлттық бағдарламаның жүзеге
асу мерейтойы (1997 –2000 ж.ж.)” бекітілген. ... ж. №7 – 275 ... үшін ... қор ... жүгіне, спортпен айналысу, ұлттық
экзотикалық элементтеріне, көлемі жағынан аса үлкен емес ... ... ... ... ... ... ... бұндай мақсатта
қажет ететін аудандарға негізделді. Бағдарлама туризм ... ... ... ... және ... ... шетел елдермен бірлесіп
жұмыс істеу, жеке капитал және ... ... ... ... ... ... ... мәдени-өркениет қызметінің, спорттық
индустриясын жобасын ... ... және ұзақ ... келісімшарттарды,
келісімдерді, шарттарды, бірлескен кәсіптікті, сондай-ақ облыстағы ... ... ... ... ... және республикамызда әлеуметтік конъюнктура есебімен
қалыптасқан, негізгі идеясы мынада, географиялық және аймақтың ... ... ... ... ... трансазиаттық туристік
байланыс негізіне, Еуропа және Азия ... ... ... Бұл тапсырма тарихи сауда-мәдени ... ... ... мемориалды трассада Ұлы Жібек жолын қайта
жаңартуда.
Туристік өнім бойынша ... ... және ... ... ... ... және әлем ... нақты
ұсынылған облыста жоғарғы индустрия дамуын қалыптастыруды қамтамасыз етуде.
Бұл жағдайды талдаудан қазіргі кездегі туризм және ... ... ... ... ... қалыптаса бастады:
- туризм база материал жағдайының төмен ... ... ақша ... ... және ... ... ... Коммуникациялық және дамыған туристік аудандардың болмауы;
- Халықаралық нарықтағы туристік сөз салулар, жарнамалар ... түсу ... ... болмауының қалыптасуымен,
сондай-ақ білікті кадрларды басқару туристік шаруашылығын
белгілі бір мақсат үшін пайдалану (бұл ... ... ... ... ... ... ... іздеу және
қызметкерлерді оқыту қатар жүріп отыру крек);
- Мәдениет ескерткіштерінің ... ... ... танып білу қорлары.
Қор облысындағы талдау және қор байланыстырушы туризм мен белсеңді
демалыс, рекреационды-спорттық табиғат ... ... ... деңгейде
айқындады, коммуникация жүйесі нашар дамуы және ... ... ... ... ... ... Саяхатшыларды қызықтыратын
біздің аймақтың көптеген тарихи-этнографиялық ескерткіштері авариялық
жағдайда болып тұр. ... ... үшін өте ... ... ... жұмысты өңдеу арнайы консервантты ... ... үшін ... ... ... ... ... талап
етіледі.
Алматы облысында қазіргі заман талаптарына сай ... ... ... ... ... қор байланыстары бар. Халықаралық
бағдарламаға сәйкес облыс аумағында әр ... ... ... ... ... ... жыл бойғы туристік-рекреационды қызметі
үшін қолайлы деңгейде және әр түрлі көлемде белгіленген. ... ... ... ... ... ... Белгілі бір аудандарда
ғылыми туризм ұйымдары, спецификалық туристік білімі, кезең ... ... ... ... да ... жасалуы мүмкін. Туристік нысандарға
қорықтар, серуентоғайлар (парктер), кіші ... ... ... және ... аң шаруашылықтары тән.
Барлық табиғи-қорықты қорларда, ұлттық ... ... ... ... түрлері дамуы мүмкін. Аң шаруашылығанда ... ... ... және жеке ... лицензияларын ұйымдастыру
мүмкін.
Соңғы кездері Орман шаруашылық өндірістік біріктіру, Мемлекеттік
ұлттық табиғи паркінде ... және ... ... ... ... келтіру үшін үлкен жұмыстар жүріп жатыр. “Бүркітші” – ... ... ...... ... ғана тән тазы ит және ... ... туристік қызметтің бір түрі сияқты жеткілікті жақсы
болашаққа ие, бірақ материалды базасын құру үшін ... ақша ... ... ... ... көрсететін персоналды дайындауды
қажет етеді. Одан гөрі ұйымның лицензиясын қатты бақылауға алу керек.
Таулы аймақтар мен спорт ... ... ... ... үшін ... ... орналасу керек. Түрген , Баяндыкөл, Жоңғар және т.б. аймақтарда
таулы шаңғы спортымен айналысатындар үшін аз ... да бай ... ... ... ... ... ... ұзаруына әсерін тигізеді.
Одан ... жаз ... мұз ... ... қолданып сырғанауға
мүмкіндік бар. Алматы облысының ... ... ... ... ... және ... ... базасы қалыптасқан. Бұл
жерде “Хан-Тәңірінің” МАЛ және ҚР ... ... ЦСКА ... ... ... облысымыздағы анағұрылым экзотикалық жерлерді дамыту
жұмыстарын “Жібек Жолы” фирмасы ... ... ... Еңбекшіқазақ
аудандарында бірегейлі қорлар қалыптастыру үшін тау шаңғылар базасы, таулы
отелдер мен үйлер, тау ... ... ... ... , құзға
өрмелеушілік, тегіс жерде шаңғы тебу, шанамен сырғанау, сондай-ақ емдейтін
курорттары бар. ... ... ... ... Жалаңаш, Тоғу бұлақ,
Көлсай көлінің ... ... сай ... ... ... және
т.б.
Тянь-Шань және Жоңғар Алатау тау жоталарының оңтүстік бөлігінде
мұздық дамыған, үшкір шың ораналсқан, ... ... ... үлкен
коммерциялық пайда алуға мүмкіндік береді. Әсіресе Іле Алатауындағы жағдай,
Күнгей мен Теріскей Алатау жоталарындағы тау сілем, Хан ... ... ... қолайлы.
Туризм түрі бойынша нақты кадр нұсқаулары, Алматы облысындағы туризм
спортының Федерациясында ... ... ... ... арқылы жүзеге асады. Іле ... ... ... ... ... дамыту үшін қаражат жұмсалмайды. Мұның әкелетін
пайдасы жетімдер үйіне кеткен шығынмен салыстырғанда орасан ... ... ... Шелек, Көксу, Қаратал, Іле өзендерінде,
Алакөл, Балқаш, Қапшағай ... су ... әр ... су
туризмдерін, спорттың бір түрі етіп және белсеңді демалыс ... ... ... ... ... ... ... су асты аңшылығы және т. б
түрлерін ұсынуға болады.
Туристерге аймақтарда автокөлікпен саяхатқа шығу ... ... ... 95” ... ... ... қатысуы дәлел
болады.
Батыс елінің туристік жағдай өрісінде ғылыми туризм ... бір ... бұл ... ... алғы ... дамыту күмәнсіз жүзеге асады.
Мысал ретінде мыналарды айтуға болады:
- геологиялық ашылу бойынша турлар – Іле ... және ... ... облысындағы ұлы Шарын арнасында;
- зоологиялық турлар – сайгалар ... ... ... ... ... ... тауларында Балқаш көлінің жанында (Іле
өзенінің атырауына)
- таудағы мұз айдынды көлдер мен мореналарды байқау экскурсиясы;
Алматы ... ... ... ... ... ... нарық жағдайлары мемлекет дамуының жаңа кезеңіне көшу үшін өз
талаптарын ... ... ... орындамау, көңіл аудармау және ... ... ... үлкен проблемалардың бірі болып табылады. Осылай
көп уақыт бойы кешенді болжаулар, ұзақ ... ... ... ... жүргізілген жоқ (бірақ айтып өту керек, соңғы уақытта бірнеше
қажетті заң ... ... ... ... жағдайын жақсартуға
мүмкіндік береді). Туристерді қабылдаудағы жасалынған шарасыз ... ... ... ... ... жасады. Көптеген базалар,
туристік кемпингтер, лагерлер 5-10 жыл ... ... ... немесе
туристерді қабылдауға жарамсыз болып табылады. Біздің еліміздің ... ... ... ... ... Мысалы, Есік, Үлкен
Алматы өзені және т.б. өзендерге жетуге қиындықтар туады.
Басқа елде ... ... ... пайда алып келетін болса, ал
Қазақстанда керісінше. Туризм саласы ... ... ... ... туризм - әлем өркендеуінің қайнар көзі болып табылады.
Сондықтан да ... ... ... ... ... ... Бұл
мақсатты дамыту үшін біріншіден, транспорт жағдайын жақсарту керек, кадрмен
қамтамасыз ететін құралдарын орналастыру керек.
Туризмді тез ... үшін ... ... ... ... ... ... керек.
Алматы облысындағы туристік индустрияның ... ... ... Ұлы Жібек Жолының оңтүстік ... ... ... ... ... ... Алакөл жағалауы сияқты
туристік ... бір ... ... ... ... ... ... орындар мен туризмді ұмытпау керекпіз.
Басқа елдермен Алматы облысының мәселесін салыстырғанда, біріншіден
оны шешу үшін жаңа технологиялар ... ... ... ... ... рекреациялары, бәрінен бұрын, әр түрлі табиғи
ландшафтардан тұрады. ... ... ... шөлді, сексеуілді ормандар,
тоғайлар және ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ оның ... ... ... авто – мото және су айдынын дамыту ... ... ...... ... ... ... мұнда жануарлар мен
өсімдіктер адам ... жапа ... Бұл ... мен өсімдіктердің
ортасын шеттей қарауға тікелей мүмкіндік береді. Спорттық ... ... өз ... ... ... ... – бұл ... демалыстың бірі
болып саналады немесе туризмді толықтыру сапасына сәйкес жүйелеу ... ... мен ... ... ... ... табиғи паркі және
Алматылық, Балқаштық, Іле атырауларының қорықшалары маңызды рөл ... ... ... ... ... ... оның ... шетел туристері
үшін де.
Іле-Балқаш аймағының қазақстандық геологиялық мұра бөлігі шамамен 200
нысанды құрайды және оның ... ... ... ішінде көбірек
қызығушылық танытатын көне Азиядағы жер ... ... ... ... әлемдегі ең алғашқы жер бетіндегі ... ... жоқ (450 ... ... ... сөніп қалған жанар
таулар, тектоникалық үрдістердің ... әр ... мұз ... ... көлдерден шыққандар және т.б.
Кейбір нысандар ұлттық парктер аумағына ... ... олар әлі ... ... туризм және күзет ... ... ... пайдаланылынады. Негізгі геологиялық мұра әлі де есепке
алынбаған, сондықтан да әрдайым шын толық бұзыла жойылу ... ... ... ... тану және ... ... – мәдени мұра мен
Табиғат Әлемінің Тізіміне (ТӘТ) ... ... ... қосу ... ... халықаралық назарда оларды қорғау биік деңгейде
қамтамасыз етіледі және бір уақытта, ... ... ... сапасында
әйгілі дамыған. Бүгінде қазақстандақ ... ... ... ... ... ТӘТ ... ... жауап беретін
шамамен 10 учаскі бар. Олардың 5- Алматы ... ... Бұл ... мен ... тау сілемдері, Шарын өзеніндегі “Долина Замков”
сарқырамасы, “Алтын-Емел” ұлттық парк ... және ... ... ... ... ... бұрынғы жердегі 6 суат тобы сияқты ерекше
қызық, түрлендірме ... ... ... 30 млн. ... ... уақыт
өмір сүруде. Бұл Орта Азиядағы ең ірі су ... ... ... ... ... өте сирек, сондай-ақ Балқаш көлінің
тұздылығының өз-өзін жүйелеу табиғи механизмі бірегей.
Алматы ... ... ... ... ... ... транспортты
сызықтармен қиысады. Облыстың негзгі елді мекендері өз араларында қосылған.
Туристік маршруттар тематикасы мен қолданылатын әр ... ... ... ... ... болады. Бұл жерде туристік
демалыстарға шығу мүмкіндігі ... ... ... мен ... ... үшін әр ... ... туғыза алатын аудан болып табылады. Шөлді ландшафтан бастап
Солтүстік Тянь-Шань белдеуіне дейінге ... ...... ... әрекеттердің кең ауқымды таңдауын қамтамасыз етеді.
Дүние жүзілік Туристік Ұйымның ұсыныстары мен ... ... ... тәжірибелері бойынша Қазақстандық туризмнің дамуы екі бағытын
бөліп ... ... Ұлы ... жолы ... ... туризм.
(қажылық және дәстүрлік)
2. Бірінші аталып өткен мәдени Туризммен тығыз байланысы бар
экошытырман (экоприключенческий)
туризмді атауға болады. Мысалы: ... ... ... альпинизм,
аңшылық, балық аулау)
Туризм индустриясын дамытуға арналған Ұлттық бағдарламаға сәйкес Алматы
облысы шекарасында орналасқан төмендегідей аудандарды ерекше атауға болады:
1. Ұлы ... ... ... (Алматы қаласы, Түрген, Есік қаласы,
Қаскелен қаласы, Ұзынағаш, Қапшағай қаласы)
2. Солтүстік Тянь-Шаньда орналасқан (Кеген, ... ... ... ... – Талдықорғанға қарайтын (Жаркент қаласы, Көктау ауылы, Текелі
қаласы, ... ... ... Солтүстік жоңғар ауданында орналасқан (Дружба ауылы, Лепса өзені, Қапал
арасан, Сарқанд қаласы, [25] )
_ Алматы лбылысы келешекте Қазақстандық туризмнің ең ... ... ... ... ... бір теңінен танымал болу үшін туристтерге
қызымет көрсетудің дамыған жүйесін құру ... ... ... ... ... ... яғни ... шешу үшін және мұнда
туризм индустриясын құру үшін табиғи тарихи, экономикалық, техникалық
сипаттағы арнайы ... ... ... ... бұл мәселе бел шешіп кірісу үшін сол аймақтың рекреациялық
дәрежесімен басты бағыттарын анықтайтын алдын ала жасалған географиялық
бағалау аса қажет болып ... ... ... ... ... ... мемлекет тарапына туризмге жасалатын демеушілікке байланысты
екенін көрсетеді. Мұндай елдерде жасалған бағдарламаларда туризмді жақсарту
үшін шекаралық кедендік режимді нығайту, инвестиция ... ... ... ... ... ... несие жеңілдігін жеткізу, кадрлар
айындауды, жарнама жасауды, инфрақұрылымды дамытуда қаржыландыруды ұлғайту
секілді толып жатқан іс шараларды атқару жағы жақсы қарастылылған. Дәл
осындай кешенді ... ... үшін ... ... ... ... жасау мүмкіндігін, біздің елге шетелдік туристтерді тарту
мүмкіндігін туғызады.[26]
Қазақстан халқының бай ... ... ... ... ... ... ... басты идеяларын жүзеге асыруға арналған
салдарларын туғызады. Бұл жобаның басты идеясы ... ... ... ... ... ... биңкте сапалы
инфроқұрылымын дамыта отырып көне Жібек-жолында батыс пен шығысты
жалғастырып жатқан алып көпір ретінде ... ... ... ... ... ... дайындауда біз Алматы облысының табиғи ресурстарын
зерттеу, табиғи танымдық тұрларды құру ... ... ... ... аймақтарды пайдалану секілді міндеттерді алдымызға қоя отырып
жинақталған материалдарды талдау (сараптау) жолымен талқылай отырып шештік.
Табиғи танымдық турларды ... ... ... ... ... жасау жүзеге асырылады және біз қазіргі уақытта Алматылық тур
фирмалар отандық туристтерге назар аудармай тек шетелдік туристтерге қызмет
көрсетуге бағытталған деген ... ... Сол ... ... ... ... ... турфирмалары ұсынған турлармен бәсекелеке түсе
алатын тур құрып шығу ... ... Біз ... ... ... ... ... тур жасап шығардық және біз құрған «Алматы
обылысына саяқат» туры барынша ... ... ... деп ... ... ... ... етіп жатқан көптеген туристтік фирмалар
шетелдік туристтік сапарларға ғана мән бередіде соның салдарынан Қазақстан
қазынасының ортайып қалуы мүмкін. ... ... ... ... ... туристтердің қаржылық жағдайына жеңілірек
турлар құру қажет.
Пайдаланылған әдебиеттер
1. Ердавлетов С. Р. География туризма: теория, методы, практика. Алматы,
2000 - 356 ... ... А. ... ... Алматы. Туристско-информационный
справочник Алматы: «Гылым», 1998 - 207 с.
3. Энциклопедия "Алма-Ата". - Алма-Ата: Гл. ред. Каз. Сов. ... ... О ... в ... ... в 2000 году ... ... по статистике. Алматы, 2001 - 74 с.
5. Ердавлетов С. Р. География туризма Казахстана. Алма-Ата: "Гылым", 1992-
256 ... ... С. Р. ... ... ... Кайнар, 1989-236 с.
7. Аубакиров Ж. А. Алматинская область. Алма-Ата, 1959 - 128 с.
8. Иванов. И.С. Река Или - ... ... ... // ... ... экологического форума по проблемам устойчивого развития Или-
Балхашского бассейна «Балхаш - 2000» - Алматы, ноябрь 2000 - с.21
9. Айтжанов А.А. ... ... ... области и пути решения
экологических проблем // Тезисы докладов Международного экологического
форума по ... ... ... ... бассейна «Балхаш -
2000» - Алматы, ноябрь 2000 - с.38
10. Казакова Ю.И., Нусипов Е.Н. ... ... ... ... // ... докладов Международного Экологического форума по проблемам
устойчивого развития Или-Балхашского бассейна «Балхаш -2000» - ... 2000 - ... ... В. Перспективы освоения туристско-рекреационных ресурсов
Прибалхашья // Тезисы докладов ... ... ... ... ... ... ... бассейна «Балхаш -2000» -
Алматы, ноябрь 2000 - с.31
12. Попов В.И. Рекреационные ... ... ... и проблемы их
освоения // Тезисы ... ... ... ... ... ... развития Или-Балхашского бассейна «Балхаш -2000» ... ... 2000 - ... ... ... ... Казахстан, 1973 - 125с.
14. Курорты. Энциклопедический словарь / гл. ред. Е. И. ... - ... ... 1983 - 420 ... Н., ... В. ... по Казахстану. - Москва, 1978 -65 с.
Биржаков М.Б. ... в ... М. - С-Пб: ... дом ... 1999 -
264 с.
Карта природно-заповедный фонд ... ... 1: 3 500 ... ... 1998.
Нусипов Е.Н. Возможности развития экологического туризма в ИлиБал-хашском
регионе // Тезисы ... ... ... ... ... ... развития Или-Балхашского бассейна «Балхаш - 2000» ... ... 2000 - ... Н.Н., ... А.К. ... ... - ... М.: Просвещение,
1985 - 230 с.
Берггрин А. П. К поющему бархану. ... ... 1986 - 120 ... П. И ... ... бархана. Алматы: "Гылым", 1996 — 251 с.
Чигаркин А.В. Памятники природы Казахстана. Алма-Ата, 1980 - С. 143
23. Путеводитель по ... и ... ... Алма-
Атинской области. Областное управление народного образования Алма-
Атинская областная станция юных ... ... 1992 - 95 ... Ю. П., ... М.М. По ... окрестностям Алма-Аты. Алма-Ата:
Казгосиздат, 1972-95 с.
Актуальные вопросы теории и практики ... ... ... ... теоретической конференции /под ред. С. Р. ... - ... ... университету 1999. - 188 с.
О развитии туризма как ... ... ... ... ... материалы. - Алматы: ИК "Раритет", 2 001. - 48 с.
Назарчук М.К., ... Н. Н. ... ... ... ... 1:1000000.- Алматы, ТОО "Экопроект". 1997.
Поздеев А. Г. Горные тропы Алма-Аты. - Алма-Ата: Білім, 1995 - 205 с.
Жунусов Д. М Пути ... ... в ... ... ... 1996 - 97 ... А. В. ... природы Казахстана. Учеб. Пособие для студентов
университета. - ... 1973 - 230 ... М. ... ... природы (известные места геологических
исследований). Перевод с немецкого. - М.: ... 1973 - 200 ... Ю., ... М. По ... ... Алма-Аты. - Алма-Ата:
Казахское Государственное ... 1963.- 82 ... П. ... рассказывают. - Алматы, 1999.-70 с.
Грудзинский М. Дорога ведёт в горы. Алма-Ата: Казахстан, 1965.-184 с.
35. Степанова В.И. По ... ... - ... ... ... ... А., Сергиев Ф. Алматинский высокогорный каток.Алма-Ата, Каз-
госиздат, 1955 - 112 с.
37. Пальгов Н. Н. ... ... в ... и ... Алма-Ата, 1958 -
230 с.
38. Чупахин В. М. Физическая ... ... ... 1964 - 246 ... ... В. ... по Казахстану. Алма-Ата, 1965 - 113 с.
40. Дублицкий Н.Н. К озеру Иссык. Алма-Ата, 1956 - 89 с. 41.Бссчетнов П.П.,
Мальцев С.Н. По ... ... ... 1976 -326с
42. Вуколов В.Н. По северному Тянь-Шаню. М.1991 - 123 с
43. ... М.Ж. ... ... ... ... 1978 - 124 ... ... Л.И. Дары щедрого лета. Алма-Ата, 1990 - 97 ... ... С.Н. ... ... ... 1977 - 210 ... Мацкевич Э.И. Календарь пестрых гор. Алма-Ата, 1987 - 115 ... ... В. От ... до ... ... ... 1996 - 225 с
48. Караманов У.К., Деговец А.С. Внимание сель! Алма-Ата, 1992 - 46 ... ... ... ... қорғалатын кешендер.
|Статусы |№ ... ... ... және |
| | | ... ... ... ұлттық |1 |«Іле-Алатау» |Негізгі ... ... ... | | ... су ... |
| | | ... өсімдіктер, жануарлар|
| | | ... ... ... |
| | | ... бар аңшылық пен |
| | | ... ... |
| |2 ... ... және ... жердегі|
| | | ... ... |
| | | ... және ... |
| | | ... ... |
| | | ... қорғауға және |
| | | ... ... |
| | | ... үшін құрылған. |
| |3 ... ... | |
| |4 ... | |
| |5 ... көлі | ... |6 ... ... кешендері |
| | | ... 38 ... 200 |
| | | ... ... ... | | |3, ... 4, |
| | | ... 930 түрі, |
| | | ... ... ... | | ... ... |
| |7 ... биосфералық | |
| | | | |
| |8 ... ... | |
| | ... ... | |
| |9 ... ... ... кешендер: сілеусін,|
| | | ... аю, ... ... |
| | | ... ... қар ... |
| | | ... ... ... ... |
| | | ... ... құрғауыл, |
| | | ... т.б. ... |10 ... ... ... елік, |
| | ... ... ... ... ұя |
| | | ... ... мен су |
| | | ... |
| |11 ... ... ... ... елік, |
| | | ... аю, ... ... |
| | | ... |
| |12 ... | |
| | ... | |
| | ... | |
| |13 ... ... |
| |14 ... ... | |
| |15 ... зоологиялық | ... ... |16 ... ... ... ... тораңқы |
| | ... ... |
| |17 ... ... ... |
| | | | |
| |18 ... ... б.э.д. ІV-Vғ. |
| | ... ... ... ... |19 |Ең ... ... | ... парк | |қаласындағы | |
| | ... бақ | ... |20 ... ... | ... | | | ... | | | |
| |21 ... көлі | |
| |22 ... ... | |
| |23 ... ... | |
| |24 ... | |
| |25 ... көл | |
| |26 ... көл | |
| |27 ... су ... | |
| |28 ... су | |
| | ... | |
| |29 ... су ... | ... ... |Маршрут |Транспорт түрі| Ұзақтығы ... ... | | | | ... |Бартоғай |Автобус-жаяу, |3 күн |45200 |
| ... көлі ... |3 күн |41300 ... ... ... жаяу |8 ... |550 |
| ... |Автобус |15сағат |750 |
| ... ... ... |750 |
| ... Ақсай|Автобус |10сағат |660 |
| ... ... | | ... ... көлі ... |3күн |6750 |
| ... ... |10сағат |700 ... ... ... |15 ... |700 ... |Маралсай | | | |
| ... ... ... |500 |
| ... ... | | | |
| ... |Автобус |8 сағат |550 |

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақтөбе облысындағы туризімнің қазіргі жағыдайы және болашағы56 бет
Жамбыл облысындағы туризм саласының дамуы және болашағы57 бет
Оңтүстік Қазақстан облысының таулы аймақтарының географиясы мен оның рекрациялық маңызы85 бет
Жамбыл облысындағы туристік қызметтің даму жолдары (Жамбыл облысының мәліметтері бойынша)70 бет
Биогеография туралы түсінік8 бет
Биогеография ғылымының қалыптасу тарихы3 бет
Дүниежүзілік саяси картасы13 бет
Физикалық географияның бастауыш курсын оқытудың білімділік, тәрбиелік, дамытудың мақсаттары10 бет
Қазақстан, ресей және дүни жүзі елдерінің географиясында халықтардың зерттелуі8 бет
Айнала қошаған ортадағы экологиялық өзгерістерден биологиялық түрлерді сақтап, қорғау шараларын жүзеге асырып отырған ботаникалық бақтардың географиясын зерттей отырып, оның табиғат қорғаудағы ролін анықтау58 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь