Банктік қызмет аясындағы банктік құқықтық қатынастардың кейбр теориялық мәселелері

Ғылыми негіздеу мақсатында құқықтық қатынас, банктік құқықтық қатынас, олардың өзіне тән ерекшеліктері жөнінде шетелдік және отандық ғалымдар қалыптастырған көзқарас, пікірлерге тоқталып, құқықтық қатынастарға байланысты өзекті мәселелерді, қажетті жерінде банктік заңнама нормаларын талқылап, талдау жасағанымыз жөн болар деп санаймыз.
Ресейлік ғалым А.В. Мицкевич құқықтық қатынас ұғымының заң ғылымындағы негізгі ұғым болып табылатынын, нормалар жүйесі ретіндегі құқықтың қоғамдық қатынастарды реттеуінің объективті сипатта болатынын айта келіп, мінез-құлықтар мен іс-қимылдарды нақтылы айқындап, белгілеу барысында субъективтік қүқық пен заңды міндет орын алады деп пайымдаған, сондай-ақ «құқықтық қатынас қүқық нормаларымен реттелген және қүқықтық қатынас қатысушыларының субъективтік қүқықтары мен заңды міндеттерінің өзара байланысынан тұратын, адамдардың және олардың ұйымдарының арасындағы қатынастар» деген ұғымды қалыптастырған. Сонымен қатар ол экономикалық, саяси, неке-отбасылық, экологиялық, еңбек, әлеуметтік және т.б. қоғамдық қатынастардың құқықтық реттелуі нәтижесінде, олар құқықтық қатынастар нысанында көрініс табады деп түсіндірген [1, 385,386-бет.].
М.Н. Марченко «Құқықтық қатынас» ұғымының көптеген айқындамалары бар, алайда кеңінен тараған айқындамаға сәйкес құқықтық қатынас қатысушылары мемлекет қорғайтын әрі кепілдендіретін субъективтік құқықтар мен заңды міндеттерге иелік ететін, құқық нормаларымен реттелген қоғамдық қатынас деп түсіндіреді. Құқықтық қатынастың өзіне тән белгілері немесе ерекшеліктері мыналар болып табылады: 1. Құқықтық қатынастар қоғамдық қатынастардың ерекше түрін көрсетеді. 2. Құқықтык, қатынастар мемлекеттің еркін көрсететін және бекітетін құқықтық нормалар негізінде қалыптасады. 3.Құқықтық катынастар олардың қатысушыларының саналы - ерікті іс-әрекеттері нәтижесінде қалыптасатын қоғамдық қатынастар түрін білдіреді. 4. Құқықтық қатынастар өздеріне жүктелген субъективтік құқықтардың әрі заңды міндеттердің көмегімен қатысушылары жүзеге асыратын көптеген және сан алуан байланыстарды білдіреді. 5. Құқықтық қатынастың іске асырылуы мемлекеттік мәжбүрлеу мүмкіндігімен кепілдендіріледі. Құқықтық қатынастар салалық нормаларға байланысты туындайды, өзгертіледі және доғарылады. Осындай өлшемдерге орай барлық құқықтық қатынастар әкімшілік-құқықтық, қылмыстық құқықтық, азаматтық құқықтық, еңбек және т.б. құқықтық қатынастарға бөлінеді» деп тұжырымдаған және құқықтық қатынас субъектілері мен объектілеріне, заңды фактілерге байланысты мәнжайларды сипаттаған [2, 352,354,355,359-бет.].
А.Г. Братко «құқықтық қатынас қоғамдық қатынастың бір түрі, ал қоғамдық қатынас адамдар арасындағы әлеуметтік байланыстар және құқықтық қатынастар осы қатынастардың субъектілерінің арасындағы заңды байланыстар деген пікірін айта отырып, құқықтық қатынас белгілерін: 1. Құқықтық қатынас -құқық нормасымен көзделген қоғамдық қатынас. 2. Құқықтық қатынас зияткерлік және ерік-ықтияр элементтерінен тұрады. 3. Құқықтық қатынастың негізгі мәні құқықтық қатынас субъектілері - тараптардың құқықтары мен міндеттері болып табылады. 4. Құқықтық қатынас субъектілер арасындағы заңды байланыс» деп сипаттаған. Сонымен ...
1. Теория государства и права. / под ред. М.Н. Марченко. -М.: Издательство «Зерцало», 1998. -С.475.
2. Марченко М.Н. Теория государства и права. -М.: Юрид. лит., 1996. -С.432.
3. Общая теория права и государства / под ред. В.В. Лазарева. -М.: Юрист, 1994. -С.360.
4. Мемлекет жєне к±ќыќ негіздері / Ќ±раст. Е.Баянов. -Алматы: Жеті Жарѓы, 2001. -С.624.
5. Сапарѓалиев Ѓ.С., Ибраева А.С. Мемлекет жєне ќ±ќыќ теориясы. Алматы: Жеті Жарѓы, 1998. -192 бет.
6. Ефимова Л.Г. Банковское право. - М.: Издательство БЕК, 1994. -С.360.
7. Малеин Н.С. Кредитно-расчетные правоотношения и финансовый контроль. -М.: Издательство «Наука», 1964. -С.152.
        
        БАНКТІК ЌЫЗМЕТ АЯСЫНДАЃЫ БАНКТІК Ќ¦ЌЫЌТЫЌ ЌАТЫНАСТАРДЫЊ КЕЙБР
ТЕОРИЯЛЫЌ МЄСЕЛЕЛЕРІ
Ѓылыми негіздеу маќсатында ќ±ќыќтыќ ќатынас, банктік ќ±ќыќтыќ
ќатынас, ... ... тєн ... жµнінде шетелдік
жєне отандыќ ѓалымдар ќалыптастырѓан кµзќарас, пікірлерге
тоќталып, ќ±ќыќтыќ ќатынастарѓа байланысты µзекті
мєселелерді, ќажетті жерінде банктік зањнама
нормаларын ... ... ... жµн ... ... ... А.В. Мицкевич ќ±ќыќтыќ ќатынас ±ѓымыныњ зањ
ѓылымындаѓы негізгі ±ѓым болып табылатынын, нормалар
ж‰йесі ретіндегі ќ±ќыќтыњ ќоѓамдыќ ... ... ... ... айта ... мен ... ... айќындап, белгілеу
барысында субъективтік ќ‰ќыќ пен зањды міндет орын ... ... ... ... ќатынас ќ‰ќыќ нормаларымен
реттелген жєне ќ‰ќыќтыќ ќатынас ќатысушыларыныњ субъективтік
ќ‰ќыќтары мен зањды ... ... ... т±ратын,
адамдардыњ жєне олардыњ ±йымдарыныњ арасындаѓы ќатынастар»
деген ±ѓымды ќалыптастырѓан. Сонымен ќатар ол экономикалыќ,
саяси, неке-отбасылыќ, экологиялыќ, ењбек, єлеуметтік жєне
т.б. ќоѓамдыќ ... ... ... ... ќ±ќыќтыќ ќатынастар нысанында кµрініс табады деп
т‰сіндірген [1, 385,386-бет.].
М.Н. Марченко «Ќ±ќыќтыќ ќатынас» ±ѓымыныњ ... бар, ... ... ... сєйкес ќ±ќыќтыќ ќатынас ќатысушылары
мемлекет ќорѓайтын єрі кепілдендіретін субъективтік
ќ±ќыќтар мен зањды міндеттерге иелік ... ... ... ... ... деп т‰сіндіреді.
Ќ±ќыќтыќ ќатынастыњ µзіне тєн белгілері немесе ерекшеліктері
мыналар болып табылады: 1. Ќ±ќыќтыќ ќатынастар ќоѓамдыќ
ќатынастардыњ ерекше ... ... 2. ... ... ... кµрсететін жєне бекітетін
ќ±ќыќтыќ нормалар негізінде ќалыптасады. 3.Ќ±ќыќтыќ ... ... ... - ... ... ќалыптасатын ќоѓамдыќ ќатынастар т‰рін
білдіреді. 4. Ќ±ќыќтыќ ќатынастар µздеріне ж‰ктелген
субъективтік ќ±ќыќтардыњ єрі ... ... ... ... ... ... ... алуан байланыстарды білдіреді. 5. Ќ±ќыќтыќ ќатынастыњ
іске асырылуы мемлекеттік мєжб‰рлеу м‰мкіндігімен
кепілдендіріледі. Ќ±ќыќтыќ ќатынастар салалыќ
нормаларѓа байланысты туындайды, ... ... ... ... орай ... ... єкімшілік-ќ±ќыќтыќ, ќылмыстыќ ќ±ќыќтыќ,
азаматтыќ ќ±ќыќтыќ, ењбек жєне т.б. ќ±ќыќтыќ
ќатынастарѓа бµлінеді» деп т±жырымдаѓан ... ... ... мен ... зањды
фактілерге байланысты мєнжайларды сипаттаѓан [2,
352,354,355,359-бет.].
А.Г. Братко «ќ±ќыќтыќ ќатынас ќоѓамдыќ ќатынастыњ бір т‰рі, ал
ќоѓамдыќ ќатынас адамдар арасындаѓы єлеуметтік байланыстар
жєне ќ±ќыќтыќ ... осы ... ... ... ... ... ... айта отырып,
ќ±ќыќтыќ ќатынас белгілерін: 1. Ќ±ќыќтыќ ќатынас -ќ±ќыќ
нормасымен кµзделген ќоѓамдыќ ќатынас. 2. ... ... жєне ... ... ... ... ќатынастыњ негізгі мєні ќ±ќыќтыќ ќатынас
субъектілері - тараптардыњ ќ±ќыќтары мен міндеттері
болып табылады. 4. ... ... ... ... байланыс» деп сипаттаѓан. Сонымен ќатар «ќ±ќыќтыќ
ќатынас негізгі мєні субъективтік ... пен ... ... ... жєне нормада кµзделген
фактілер орын алѓан жаѓдайда ќ±ќыќтыќ норма негізінде
туындайтын, оныњ субъектілері арасындаѓы зањды байланыс»
деген ±ѓымды айќындаѓан [3, 140-141,142-бет.].
Осындай пікірлер ... ... ... ... ... ... ... ж‰ктелінетін
субъективтік ќ±ќыќтар мен зањды міндеттер наќтылы
белгіленген, субъектілерініњ ... ... ... ... ... ... ... кµбінесе
бір тараптыњ м‰ддесіне - ыќтиярына орай туындайтын, сонымен
ќатар екінші тараптыњ немесе бірнеше ќатысушы тараптыњ
м‰ддесі кµзделінетін ќоѓамдыќ ... ... деп ... ... ... А.С. Ибраева ќ±ќыќтыќ ќатынастар ±ѓымына,
олардыњ айрыќша белгілері мен т‰рлеріне байланысты
мєн-жайларѓа орай: ... ... - ... ... ... ... ... 1)
Ќ±ќыќтыќ ќатынас - б±л ќоѓамдыќ ќатынас, былайша
айтќанда, ... ... ... жєне
олардыњ іс-єрекетімен, мінез-ќ±лќымен тікелей
байланысќан. 2) Адамныњ мінез-ќ±лќына ќ±ќыќтыќ норма
єсер еткенде ќ±ќыќтыќ ќатынас пайда болады. 3) Ќ±ќыќтыќ ... б±л ... ... мен ... ... пайда болатын
адамдар арасындаѓы байланыс. 4) Ќ±ќыќтыќ ќатынас - ерікті
ќатынас. 5) Ќ±ќыќтыќ ќатынасты мемлекет ќорѓайды. ... ... 1. ... ... ... -
субъектілердіњ зањѓа сєйкес мінез-ќ‰лќы, былайша айтќанда,
ќ±ќыќтыќ нормалар негізінде жєне соѓан сєйкес мінез-ќ±лыќ. 2.
Ќорѓайтын ќ±ќыќтыќ ... - ... ... ... ... ... 3. Абсолютті
ќ±ќыќтыќ ќатынастарда тек бір тарап белгілі (ќ±ќыќ иесі)
болады. 4. ... ... ... ... ... ... болып келеді. Сонымен, ќ±ќыќтыќ
ќатынастар дегеніміз - ќатысушыларыныњ субъективтік
ќ±ќыќтары мен зањда кµрсетілген міндеттері болатын, ќ±ќыќ
нормалары мен зањда кµрсетілген айѓаќтарѓа ... ... ерік - ... ... ќоѓамдыќ ќатынастар»
деп пайымдаѓан [4, 117-118-бµттері]. Сонымен бірге ... пен А.С. ... ... ... ... ... сипатталады: жалпы -ерік - ыќтияр сипаты
болады, идеологиялыќ мєні ... ... ... ... ... ... мемлекет арќылы ќорѓалады,
субъектілерініњ ќ±ќыќтары мен міндеттері болады.
Саралануы: салалыќ тиістілігі, субъектілері бойынша -
жалпы жєне наќты, абсолюттік жєне ... ... ... ... ... - ... іс ж‰ргізу;
ыќпал жасау сипаты бойынша - реттеуші жєне ... ... - ... жєне ... ... ... ... бойынша
-ќозѓалмайтын жєне µзгермелі» деп с±лба т‰рінде кµрсете отырып
«Ќ±ќыќтыќ ... ... ... ... ... субъективтік ќ±ќыќтан, зањды міндеттен,
ќ±ќыќтыќ ќатынас объектісінен (затынан) т±рады» ... [5, ... ... ... ќызметті ќ±ќыќтыќ реттеу єдісі біртекті
емес, наќтылап айтсаќ азаматтыќ жєне єкімшілік ќ±ќыќќа тєн єр
т‰рлі ќ±ќыќ ... атап ... ... ... ... ... ... реттеледі. Банктік ќызмет
нєтижесінде туындайтын ќатынастар операция т‰ріне орай
єр ќилы кµрініс табады. Зањ єдебиеттерінде 1930 - 1932
жылдардаѓы кредиттік реформаѓа ... ... ... ... ... есеп айырысу бойынша
ќ±ќыќтары мен міндеттері дербес ќ±ќыќтыќ ќатынас ретінде
ќарастырылмаѓан (зањ єдебиетінде ќ±ќыќтыќ ќатынас єдетте
ќ±ќыќ нормаларымен реттелген ќоѓамдыќ ќатынас ретінде
ќарастырылады. О.С. ... М.Д. ... ... ... -М. 1961. с.178). Коммерциялыќ банктердіњ капитал
рыногындаѓы делдалдыќ іс-єрекеттері, олардыњ µз ... ... ... ... ... ... ауќымындаѓы ќарым-ќатынас кредиттік ќ±ќыќтыќ
ќатынастар болып саналады. Зањ єдебиеттерінде кредиттік
ќатынастар ретінде аќша ќаражаттарын немесе басќа да
заттарды ќайтарымды ... беру ... ... ќ±ќыќтыќ ќатынастар т‰сіндіріледі» деп пайымдаѓан
[6, 5,127,174-бет.].
Н.С. Малеин µзініњ «Кредитно-расчетные правоотношения и
финансовый контроль» деп аталатын монографиясында «Есеп
айырысу ... ... тєн ... жєне ... ... Олар ... ... актілермен
реттеледі жєне оларды азаматтыќ ќ±ќыќќа б±рыннан белгілі
шарттыќ ќатынастар ... ... ... ... ... шарт ќ±ќыќтыќ ќатынастыњ (белгілі бір
дєрежедегі) мєнін айќындайтын тараптардыњ ерік - ыќтияры
ретінде, азаматтыќ ќ±ќыќтыќ ќатынастарды белгілеу
(µзгерту, тоќтату) ... ... ... Есеп ... шоты бойынша ќатынастарѓа
ќатысуѓа міндеттейтін зањдардыњ нормасы диспозитивтік емес,
тек императивтік жєне ... ... ... ... ... міндетті н±сќама сипатында болады. Есеп
айырысу ќатынастары к‰рделі зањдыќ ќатынастар. Олар тек
банктер мен олардаѓы есепшот иесініњ арасындаѓы
ќатынастарды ѓана ... ... ... жеткізуші мен
тµлеуші арасындаѓы ќатынастарды да ќамтиды жєне єкімшілік
зањнаманыњ да, азаматтыќ зањнаманыњ да нормаларымен
реттелінеді. Кредиттік ќатынастарды реттейтін кµптеген
арнаулы нормалардыњ болуы, ... ... ... жєне ... ... ... жаѓдайы
кредиттік ќатынастардыњ азаматтыќ ќ±ќыќтыќ ќатынастар
ретінде айќындалуына негіз бермейді. Єдебиетте єкімшілік
жєне азаматтыќ ... ... ... єр ... берілген. Єкімшілік ќ±ќыќтыќ ќатынас бірќатар
жаѓдайларда тікелей немесе ... ... ... зањдыќ факті болып табыла отырып, басќа ќ±ќыќ
салалары ќ±ќыќтыќ ќатынастарыныњ туындауын негіздейді. Банк
пен шаруашылыќ органыныњ арасында ... ... ... ... жєне азаматтыќ зањнама нормаларымен
реттеледі. Мемлекеттік басќару органы, кредиттеуді жєне
есеп айырысуды ±йымдастырушы, шаруашылыќ ќызметке баќылауды
ж‰зеге асырушы ретінде банктіњ ќ±ќыќтыќ жаѓдайынан єкімшілік
ќ±ќыќтыќ ... ... ... ... жєне
азаматтыќ ќ±ќыќтыќ ќатынастардыњ туынды сипатын білуге
болады. Сонымен кредиттеу жєне есеп айырысу жµніндегі
ќ±ќыќтыќ ќатынастар єр ... ... ... ... ... ќ±ќыќтыќ ќ±былыс
болып табылады» деген пікірін дєйектеп кµрсеткен [7,
32,37-бет.].
Осы ѓалымдардыњ пікірлері мен кµзќарастары жµнінде мынаны
айтуѓа болады, ... ... ... ... ... ... ... жєне азаматтыќ ќ±ќыќ
нормаларымен реттеледі, олар банктіњ ќ±ќыќтыќ
жаѓдайына байланысты болады, ќоѓамдыќ ќатынастар ќ±ќыќ
салалары нормаларына байланысты азаматтыќ, ќаржылыќ ... ... ... ... ... ойымызша
Л.Г. Ефимова мен Н.С. Малеин тарапынан айќындалмаѓан аса
мањызды мєн-жай єрі µзекті мєселе банктік ќ±ќыќтыќ
ќатынастар мен оларѓа ќатысты жайттар болып табылады.
Себебі ... ... ... жєне ... лицензиялар негізінде ж±мыс істейтін
банктер ќ±зырында туындайтын ќатынастар ќоѓамдыќ
(банктік) ќатынастар болып табылады да банктік зањнамаѓа
орай тек банктік ... ... ... ... ... осындай процестен кейін ѓана банктік ќ±ќыќтыќ ќатынастар
наќтылы ќ±ќыќ салаларыныњ ќосымша ыќпалыныњ нєтижесінде
ќаржылыќ, єкімшілік, ... ... жєне т.б. ... талданѓан ой-пікірлердіњ жєне шолу жасалынѓан басќа да
ењбектердіњ негізінде банктік ќ±ќыќтыќ ќатынастардыњ
белгілерініњ ішінен ењ мањыздыларына мыналар жатады
деп т±жырымдаймыз:
Банк ... ... ... ... банктік ќызмет аясында
туындаѓан єрі туындайтын ќоѓамдыќ банктік ќатынастар банктік
ќ±ќыќ нормаларымен реттеледі.
Банктік ќ±ќыќтыќ ќатынас субъектілерініњ зањды ќ±ыќтары мен
міндеттері банктік жєне µзге де ... ... ... ... жєне басќа да µкілетті органныњ
нормативтік ќ±ќыќтыќ актілерінде, тиісті банктік ... ... ... ... ... ќ±ќыќтыќ ќатынастар конституциялыќ-ќ±ќыќтыќ,
ќаржылыќ-ќ±ќыќтыќ, єкімшілік-ќ±ќыќтыќ,
азаматтыќ-ќ±ќыќтыќ сипатымен ерекшеленді.
Банктік ќ±ќыќтыќ ќатынастардыњ экономикалыќ мєнжайын
материалдыќ-заттай банктік ќатынастар ќ±райды.
Мемлекеттік ќаржылыќ-ќ±ќыќтыќ сипаттаѓы ... ... бір ... ... ... ... Даму Банкі, ЌР Ќаржы рыногы мен ќаржылыќ
±йымдарды реттеу жєне ќадаѓалау жµніндегі агенттігі, ЌР
Ќаржы министрлігініњ Салыќ ... мен оныњ ... ... ќаржылыќ зањнама талаптарына сай мемлекеттіњ
ќаржылыќ агенттері (уєкілетті банктері) ... ... ... ... ... ... ... ємірлі сипаты сенімділік,
м‰дделер негізінде ќалыптасатын банктік байланыстарда айќын
кµрініс таппаѓанымен, осындай ќатынастарѓа тєн ерекшелік
ретінде оларды ќаржылыќ немесе єкімшілік ќ±ќыќтыќ
ќатынастармен ... ... ... ... міндетті барлыќ субъектілері µз
уєкілеттіліктеріне орай мемлекеттіњ экономикалыќ ќауіпсіздігін
ќамтамасыз етуге ат ... ... ... ... ... ... ќолданылатын экономикалыќ жєне ќ±ќыќтыќ єдістер
µздерініњ нарыќтыќ икемділігімен ерекшеленетіндіктен, аталмыш
ќатынастар банктік ќызмет ауќымында ‰йлесімді єрі ... ... ... ... ... ... µз
µкілеттіктері ауќымындаѓы операциялары мен тиісті
іс-єрекеттерін зандыќ жєне ... ... іске ... ... ќоѓамдыќ ќатынастарда мемлекет пен ќоѓамныњ
жєне жеке меншік-корпоративтік субъектілердіњ
экономикалыќ-ќаржылыќ м‰дделері айрыќша
кµзделінеді.
Ќазаќстан Республикасыныњ банктік зањнамалыќ актілері мен банк
секторына ќатысы бар µзге де ... ... ... ... сондай-аќ реттеуші ыќпалы банк ж‰йесініњ
ж±мыс істеуіне орай банктік ќызмет аясында туындайтын ќоѓамдыќ
банктік ќатынастарды ... ... єрі ... зор ... ... 2000 - 2005 ... ... ќалыптасып, дамыѓан
банктік ќ±ќыќтыќ ќатынастардыњ нарыќтыќ жаѓдайларда даму
тенденциялары, банк ж‰йесініњ ж±мыс істеуі негізіндегі
банктік ќ±ќыќтыњ, банктік зањнаманыњ теориялык, жєне
практикалыќ µзекті мєселелерініњ тиісті ... ... ... ... ... ... сондай-аќ
жетілдірілуіне орай мєн-жайларды м±ќият айќындауѓа септігін
тигізеді деп ойлаймыз.
1. Теория государства и ... / под ред. М.Н. ... ... ... 1998. ... ... М.Н. ... государства и права. -М.: Юрид. лит.,
1996. -С.432.
3. ... ... ... и ... / под ред. В.В. ... ... 1994. ... Мемлекет жєне к±ќыќ негіздері / Ќ±раст. Е.Баянов. -Алматы:
Жеті Жарѓы, 2001. -С.624.
5. ... Ѓ.С., ... А.С. ... жєне ... теориясы.
Алматы: Жеті Жарѓы, 1998. -192 бет.
6. Ефимова Л.Г. Банковское право. - М.: Издательство БЕК, 1994.
-С.360.
7. Малеин Н.С. Кредитно-расчетные ... и ... -М.: ... «Наука», 1964. -С.152.

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 7 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктік қызмет аясындағы банктік қүқықтық қатынастардың кейбр теориялық проблемалары9 бет
Банкілік қызмет анықтамасы және оның құқықтық жағдайлары66 бет
Кәсіпкерлік – кәсіпкерлік бизнестің неғұрлым жекеше жағдайы5 бет
Қазақстан Республикасындағы банк жүйесі44 бет
Қазақстан Республикасының банктік заңнамасы және банктік құқықтық қатынастар129 бет
Мектеп жасына дейінгі жетім балалардың моторлы аясының жағдайы мен түзетудің кейбір жолдары34 бет
Абайдың табиғат лирикасы10 бет
Есімшелердің күрделі құрылым жасауға қатысуы7 бет
Жанама салықтарының шет елдердегi тәжірибесi4 бет
Латын америкасы мемлекеттерінің құрылтайшы биліктік тәжірибесі7 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь