Босқындардың құқықтық режимінің негізгі шектері мен ерекшеліктері

КІРІСПЕ.

1 ТАРАУ. БОСҚЫНДАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕЖИМІНІҢ НЕГІЗГІ ШЕКТЕРІ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ.
1.1 Халықаралық құқықтағы «босқындар» ұғымы
1.2 Босқындар режимін беру принциптері
1.3 Босқындардың жалпы құқықтары мен міндеттері

2 ТАРАУ. БОСҚЫНДАР СТАТУСЫН ХАЛЫҚАРАЛЫҚ . ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ.
2.1 Босқындардың құқықтық жағдайларын орнықтыратын халықаралық.құқықтық нормалары
2.2 Мемлекеттердің БҰҰ.мен және басқа ұйымдармен босқындар мәселелері бойынша ынтымақтастығы


3 ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН ИНТЕГРАЦИЯСЫНЫҢ, БОСҚЫНДАР МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТАҒЫ КӨКЕЙТЕСТІ СҰРАҚТАРЫ.
3.1 ҚР босқындар режимін құқықтық реттеудің ерекшеліктері
3.2 Босқындар проблемалары бойынша мемлекеттердің халықаралық ынтымақтастығындағы Қазақстан Республикасының құқықтық аспектілері

ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН КӨЗДЕР ТІЗІМІ
Бірнеше ондаған жылдардан бері боқындар проблемасын қазіргі заманның маңызды проблемаларына жатқызады. Босқындардың жер ауыстыруының жағдайлары мен себептері әртүрлі. Кейбіреулері адамдардың өзара қатынасының шеңберінде қалыптасатын немесе соның нәтижесі болатын жағдайларға байланысты туындайды; келесілері, пайда болуы адамдарға тәуелсіз, жағдайлармен шартталады, мысалы дүлей апаттармен. Босқындардың негізгі массасы, әрине, бірінші тектегі жағдайлар туғызады, атап айтқанда: қарулы жанжалдар, нәсілдік және діни тіресулер.
Батыс зерттеушілерінің жұмысында, халықаралық құқықтағы босқындар жағдайы статус ретінде анықталады. Осы терминді кең мағынада қолдану мүмкіндігін ұйғара отырып, оны құқықтық біліктілік тұғырынан қолданылуының негізделуіне шүбә келтіру керек.
Құқықтық статус – бұл халықаралық құқық субъектілерінің, жеке территориялардың, әртүрлі халықаралық және мемлекеттік органдардың, түлғалардың және мүліктердің жеке категорияларының халықаралық құқық нормаларымен орнықтырылған жағдайы. Мысалы, тұлғалардың жеке категорияларының құқықтық статусы туралы сөз болғанда, онда, бәрінен бұрын, дипломатиялық қызметкерлер мен халықаралық қызметшілердің құқықтық жағдайлары ұйғарылады, яғни қызметтері, кейбір ескертпелермен, халықаралық сипатта болатын және олардың басқа мемлекеттің территориясында уақытша болуы өзіндік ерекшелікпен шарттасылған жеке тұлғалар категориясы. Босқындар жағдайы, оған тән, барлық күрделіліктер мен қарама-қайшылықтарға қарамастан, уақытша сипатта болады. Сондықтан, халықаралық құқықта босқындар жағдайы туралы айтқанда, оны статус деп емес, режим деп атаған дұрыс болар еді. Сол арқылы проблеманың уақытша сипаттамасы ғана көрсетілмейді (соғыс тұтқыны мен жараланғандар режимінің ұқсастығы бойынша), сонымен қатар, босқындар жағдайының халықаралық құқықтағы басқа категориядағы тұлғалардың жағдайынан негізгі айырмашылықтары анықталады.
Халықаралық құқықтық актілер.
1. Конвенция о статусе беженцев (Женева, 28 июля 1951 г.). Республика Казахстан присоединилась к настоящей Конвенции в соответствии с Законом РК от 15 декабря 1998 г.
2. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г. Закон РК от 29 июня 1998 года N 244-1 « О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него».
3. Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания за него (30 ноября 1973 г. ).
4. Конвенция ООН от 21 ноября 1947 г. о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений.
5. Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Нью-Йорк, 7 марта 1966 г.).
6. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 25 марта 1992 г., 11 мая 1994 г.).
7. Ежегодник Комиссии международного права (1976 г.). Т. 2, часть 2.
8. Преамбула Межамериканской конвенции 1994 г. о насильственном исчезновении лиц. 33 ILM 1529 (1994).
9. Женевская конвенция 1949 г. об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях.
10.Женевская конвенция 1949 г. об улучшении участи раненых, больных и потерпевших кораблекрушение из состава вооруженных сил на море.
11.Женевская кон¬венция 1949 г. об обращении с военнопленными.
12.Женевская конвенция 1949 г. о за¬щите гражданского населения во время войны.
13.Европейская Конвенция о выдаче ETS N 024 (Париж, 13 декабря 1957 г.)
14.Протокол, касающийся статуса беженцев от 31 января 1967 г. Республика Казахстан присоединилась к настоящему Протоколу в соответствии с Законом РК от 15 декабря 1998 г.
15.Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.).
16.Устав Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (14 декабря 1950 г.).
17.Устав МОБ, приложение I, часть II.
18.Устав ООН.
19.Устав (Конституция) Всемирной Организации Здравоохранения (Нью-Йорк, 22 июля 1946 г.)
20.Устав Международного Комитета Красного Креста от 24 июня 1998 г.
21.Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.).
22.Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.).
23.Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.).
24.Декларация о территориальном убежище от 14 декабря 1967 г.
25.Хартия Организации африканского единства от 26 мая 1963 г.
26.Пакт Лиги арабских государств от 22 марта 1945 г.
27.Устав Совета Европы (Лондон, 5 мая 1949 г.).
28.Устав организации «Международная амнистия», Лувен. Бельгия. 6-9 сентября 1979 г.
29.Европейское соглашение об отмене виз для беженцев (20 апреля 1959 г.).
30.Копенгагенская декларация о социальном развитии (Принята Всемирной встречей на высшем уровне в интересах социального развития, Копенгаген, 6-12 марта 1995 года).
31.Европейское соглашение о передаче ответственности за беженцев (16 октября 1980 г.).
32.СБСЕ: Парижская Хартия для новой Европы от 21 ноября 1990 г. 30 ILM 190 (1991).
33.Решение Экономического Суда СНГ от 11 сентября 1996 года N С-1/14-96
34.Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-I "О беженцах" (с изм. и доп. от 28 июня 1997 г., 21 июля 1998 г., 7 августа, 7 ноября 2000 г., 30 июня 2003 г., 29 июня, 22 августа 2004 г.).
35.Документ ООН А/46/1.55 от 17 декабря 1991 г. (Швеция).
36.Положение о Межгосударственном фонде помощи беженцам и вынужденным переселенцам Утверждено Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств о создании Межгосударственного фонда помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 10 февраля 1995 года
37.Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам (Москва, 24 сентября 1993 г.) (с дополнениями от 10 февраля 1995 г.)
38.Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Международной организацией по миграции (13 января 1998 года).
39.Меморандум о сотрудничестве в области миграции (г. Алматы, 8 июля 1994 года).
40.Решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств о Межгосударственном фонде помощи беженцам и вынужденным переселенцам (Кишинев, 7 октября 2002 г.).
41.Проект протокола между Агентством Республики Казахстан по миграции и демографии и Министерством внутренних дел Российской Федерации о порядке реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев от 6 июля 1998 года (22 декабря 2003 год). О подписании настоящего протокола см. постановление Правительства РК от 22.12.03 г. N 1289.
42.АСТАНА-ВАШИНГТОН. 25 октября. КАЗИНФОРМ

Нормативные правовые акты Республики Казахстан.
1. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года N 167-1 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.03.2006 г.).
2. Закон Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года N 204-1 «О миграции населения (с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.04 г.).
3. Закон Республики Казахстан от 15 декабря 1998 года N 317-1 «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о статусе беженцев и Протоколу, касающемуся статуса беженцев».
4. Указ Президента Республики Казахстан от 15 июля 1996 г. N 3057 О порядке предоставления политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства в Республике Казахстан (внесены изменения Указом Президента Республики Казахстан от 19 апреля 2000 года N 374).
5. Указ Президента РК, имеющий силу закона, от 19 июня 1995 г. N 2337 "О правовом положении иностранных граждан в РК".
6. Постановление Правительства РК от 27 марта 1997 г. N 430 "Об утверждении образца свидетельства о предоставлении политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства в РК и его описания".
7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 1997 года N 1388 «О дополнительных мерах по организации переселения беженцев-репатриантов» (утратило силу).
8. Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 15 декабря 1992 года № 1055 О мерах по реализации постановления Верховного Совета Республики Казахстан "О введении в действие Закона Республики Казахстан "Об иммиграции" (с изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 2 августа 1994 г. № 868; постановлением Правительства РК от 9 августа 1996 года № 987) (утратило силу).
9. Инструкция «По работе с лицами, обратившимися с ходатайством о признании беженцами и порядке определения статуса беженцев в Республике Казахстан» утверждена приказом Агентства по миграции и демографии Республики Казахстан N 22 от 27 мая 1998 г.
10.Положение о порядке предоставления политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства в Республике Казахстан, Утверждено Указом Президента Республики Казахстан от 15 июля 1996 г. N 3057 (внесены изменения Указом Президента Республики Казахстан от 19 апреля 2000 года N 374).
11.Инструкция Министерства иностранных дел РК от 3 февраля 1997 г. «О порядке предоставления политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства в Республике Казахстан».
12.Основное соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) (г. Алматы, 25 ноября 1994 г.). Ратифицировано Республикой Казахстан Законом Республики Казахстан от 10 апреля 2001 г. N 176-II).
13.Стеновая программа ПРООН для Казахстана 2005-2009 (27 июля 2004 года).
14.Приказ Министерства внутренних дел РК от 30 января 1996 г. N 23 об Отдельных вопросах рассмотрения органами внутренних дел материалов, связанных с предоставлением политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства в РК.
15.Инструкция Министерства иностранных дел РК от 3 февраля 1997 г. О порядке предоставления политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства в Республике Казахстан.
16.Положение «О порядке предоставления политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства», утвержденное Указом Президента Республики Казахстан N 3057 от 15.07.1996 г.
17.Решение о создании Межгосударственного фонда помощи беженцам и вынужденным переселенцам (Алматы, 10 февраля 1995 года).
18.Временное положение о работе с беженцами, утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 15 декабря 1992 года N 1055.
19.Протокол к Соглашению о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года (Алматы, 10 февраля 1995 г.).
20.Программа комплексных мероприятий по реализации Закона Республики Казахстан «Об иммиграции» утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 15 декабря 1992 года N 1055.
21.Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев (г. Москва, 6 июля 1998 года).
22.Договор между Республикой Казахстан и Монголией об урегулировании вопросов добровольного переселения и гражданства лиц, прибывших в Республику Казахстан по трудовым договорам (г. Алматы, 2 декабря 1994 года)

Арнайы көздер.
1. Brownlie, I., International Law and the Use of Force by States, (1963), ch. IX.
2. Гай С. Гудвин Гилл. Статус беженца в международном праве. М., «Юнити». 1997 г.
3. Новости от телеканала «Хабар», февраль, 2002 г.
4. Нюрнбергский процесс над главными нацистскими военными преступниками. Сборник материалов в семи томах. М., Государственное издательство юридической литературы, 1957- 1961, т. I.
5. Потапов В.И. Беженцы и международном право. М., «Международные отношения», 1986 г.
6. Регулирование правового статуса некоммерческих организаций в гражданских кодексах государств мира/Сборник материалов. Издание 2-е, переработанное и дополненное. Алматы, «Издательство 1 ем», 2003 г.
7. Rikhof, J., 'War Crimes, Crimes against Humanity and Immigration Law', 19 Imm. L.R. (2d) 18.
8. САПП Республики Казахстан, 1997 г., N 17, ст. 146.
9. Сарсембаев М.А. Международное право. Алматы, «Жети – Жаргы», 1996 г.
        
        Мазмұны.
Кіріспе.
1 тарау. Босқындардың құқықтық режимінің негізгі шектері мен ерекшеліктері.
Халықаралық құқықтағы «босқындар» ұғымы
Босқындар режимін беру принциптері
Босқындардың жалпы құқықтары мен ... ... ... ... ... –құқықтық реттеу.
2.1 Босқындардың құқықтық жағдайларын орнықтыратын халықаралық-құқықтық нормалары
.2 Мемлекеттердің БҰҰ-мен және басқа ұйымдармен босқындар мәселелері бойынша ынтымақтастығы
3 тарау. Қазақстан интеграциясының, ... ... ... ... ... ... сұрақтары.
3.1 ҚР босқындар режимін құқықтық реттеудің ерекшеліктері
.2 Босқындар проблемалары бойынша мемлекеттердің халықаралық ынтымақтастығындағы Қазақстан Республикасының құқықтық аспектілері
Қорытынды
Қолданылған көздер тізімі
Кіріспе.
Тақырыптың көкейтестілігі.
Бірнеше ... ... бері ... проблемасын қазіргі заманның маңызды проблемаларына жатқызады. Босқындардың жер ауыстыруының жағдайлары мен себептері әртүрлі. Кейбіреулері адамдардың өзара ... ... ... немесе соның нәтижесі болатын жағдайларға байланысты туындайды; келесілері, пайда болуы адамдарға тәуелсіз, жағдайлармен шартталады, ... ... ... ... ... массасы, әрине, бірінші тектегі жағдайлар туғызады, атап айтқанда: ... ... ... және діни тіресулер.
Батыс зерттеушілерінің жұмысында, халықаралық құқықтағы босқындар жағдайы статус ретінде анықталады. Осы терминді кең ... ... ... ... ... оны ... ... тұғырынан қолданылуының негізделуіне шүбә келтіру керек.
Құқықтық статус – бұл халықаралық құқық субъектілерінің, жеке территориялардың, әртүрлі ... және ... ... ... және мүліктердің жеке категорияларының халықаралық құқық нормаларымен орнықтырылған жағдайы. Мысалы, тұлғалардың жеке категорияларының құқықтық статусы туралы сөз ... ... ... бұрын, дипломатиялық қызметкерлер мен халықаралық қызметшілердің құқықтық жағдайлары ұйғарылады, яғни қызметтері, кейбір ескертпелермен, ... ... ... және ... ... мемлекеттің территориясында уақытша болуы өзіндік ерекшелікпен шарттасылған жеке тұлғалар категориясы. Босқындар ... оған тән, ... ... мен қарама-қайшылықтарға қарамастан, уақытша сипатта болады. Сондықтан, халықаралық құқықта босқындар ... ... ... оны статус деп емес, режим деп атаған дұрыс болар еді. Сол арқылы проблеманың уақытша сипаттамасы ғана ... ... ... мен жараланғандар режимінің ұқсастығы бойынша), сонымен қатар, босқындар жағдайының халықаралық құқықтағы басқа категориядағы тұлғалардың жағдайынан негізгі айырмашылықтары ... В.И. ... и ... ... М., ... ... 1986 г. С. ... проблемасы көкейтесті проблемалардың бірі болып табылады, оның айналасында көптеген жылдардан бері мемлекеттердің саясаттық, экономикалық, ... және ... ... байланысты, шиеленіскен және сөнбейтін күрес жүруде. Босқындар проблемасын шеше отырып, құқықпен ... ... ... ... ... мемлекет, бәрінен бұрын, адам мен азаматтың еркіндігі мен құқығын сақтау қажеттігін жетешілікке алады.
Адам құқығын қадірлеу принципі халықаралық құқықтың негізгі ... бірі ... ... Адам құқығы, ол тұратын елдің заңдарымен қарастырылған, ... ... ... азаматтық және мәдениеттік құқықтармен және еркінділікпен анықталады. Бұл құқықтар мен еркіндіктердің сипаты, оның көлемі сияқты, сол ... және оның ... ... ... және ... ... құрылысымен анықталады.
Адам құқығын қорғау саласында, барынша маңызды өзгерістер, екінші дүниежүзілік соғыстан кейін болды. 1945 жылы Сан-Францискодағы конференцияда қабылданған БҰҰ ... ... ... ... Біріккен Ұлттар Ұйымының ұстанатын мақсаты «экономикалық, әлеуметтік, мәдениеттік және гуманитарлық сипаттағы халықаралық проблемаларды шешіде халықаралық ынтымақтастықты және адам ... ... ... және ... ... жынысына, тіліне және дініне қарамай, барлығы үшін негізгі еркіндікті жүзеге асыру». Бұл ... ... ... тікелей қатысы бар. Босқындар құбылысы бүгінгі күні объективті сипатта, өйткені дүниежүзіндегі көптеген катаклизмалармен (үркіншіліктермен) шартталады. Көбейіп кеткен соғыстар, ... ... өмір ... экономикалық жағдайлардың қиындауы және басқа көптеген құбылыстар, қауіпсіз және жалпы адамдық қажетсінуге ... ... өмір ... ... ... орын ... ... –босқындар ағымы пайда болатын жағдайды жасайды.
Босқындар сияқты, мұндай категориядағы адамдардың болуы, мемлекеттер үшін құқықтық салдар ғана ... ... ... ... ... ... ... құқықтық пен жауапкершілікті де қосады. Қазіргі кезде бұл ... ... ... ... ... ... ... ісі бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымының Жоғарғы комиссар Басқармасына жүктелген (ЖКБ БҰҰ), бірақ ... ... ... ... ... ... ... бұл барлық уақытта олардың материалдық мүдделерімен байланысты емес, заң бойынша, олар бұл ... ... ... ... құқықтық нормаларды зерттей отырып, босқындарды қабылдаумен және кіргеннен соңғы оларға қалай қарайтынымен байланысты мемлекеттер міндеттемесіне ғана емес, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... келтіретін, мемлекеттің әлуеттік халықаралық-құқықтық жауапкершілігінеде көңіл аудару қажет. ... ... өз ... оның ... және ... ... фактісінен шығады. Жеке тұлғалар мен топтар, халықаралық мәні бар, және өздері қоғамдық фактілермен немесе соған қатысымен байланысатын ... адам ... ... жүзеге асыруға мүмкіндігі болуы қажет; өздігінен ақиқатты, мұндай жағдай сырттан ... ... ... ... ал ұлттық демократиялық және өкілдікті басқару, азаматтық қоғам мен құқықтық тәртіп ... ... ... ... ... ... ... пен зәбірлеу қауіпінен және басқа осыған ұқсас залалдан ... жер ... ... үшін өмірі мен еркіндігін сақтауда өте маңызды болғанымен, ол адам құқығын өзінің отанында барынша толық қорғау туралы талаптарды ... ... ... ... ... ... ... қоныс аударумен, әскери және әлеуметтік жанжалдармен, әлсіз дамығандықпен, жеткіліксіз немесе бірізді емес ... ... ... өмірдегі келешегіне ықпал ету қабілеттілігінің жойылуымен немесе қабілетсіздікті сезінуімен байланысты. Дегенмен, осыған ... ... әлем ... ұмтылған елдер) көбінесе шектеулі шаралар қолданумен шектелетіні айдан анық. ... бәрі ... мен ... ... ... босқындарды қорғаудың халықаралық-құқықтық жүйесін құрайтын көңілді орта жасай ... ... ... ... Республикасы босқындар мәселелері бойынша дүниежүзілік интеграцияда белсенді қатысада. Оған ... 2001 жылы 11 ... ... ... ... ... сол ... нәтижесінде Америка Ауғанстанға соғыс жариялаған кезде, Қазақстан дүниежүзі қоғамдастығы алдында Ауғанстан мен Тәжікстаннан босқындардың белгілі бір санын қабылдауға және ... ... ... ... ... ... 2002 ж. ... мұндай жағдайларда босқындарды қабылдау түріндегі гуманитарлық көмек көрсетуші елдердің беталыстары ұқсас болуы керек.
Егер бұрынғы тоталитарлық кезеңде Одақ, оның ... ... ... әміршіліктің әкімшілік жүйесінен қашуынан, елден кету ағымы байқалса, ал қазір демократия мен нарықты құра отырып, ... ... ... ... босқындарды әлуетті қабылдаушы елдер қатарына өтті. Бұл проблеманы шешуге, осы саладағы жүниежүзілік стандарттар мен принциптерге жауап беретін, заңдық база ықпал етуі ... Одан ... ... интеграцияға тарту үшін, әрекеттегі халықаралық құжаттардың ратификациясы (бекітілуі) қажет. Осының көрнекі мысалы ретінде ... ... ... проблемасын реттеуші, халықаралық құқықтың екі негізгі көзіне ... ... ... – БҰҰ ... 1951 ж. және ... 1967 ж. ... ... мақсаты мен міндеттері.
Бұл дипломдық зерттеудің мақсаты, босқындардың халықаралық –құқықтық мәселелерін зерделеу болып табылады. Қойылған ... жету ... бұл ... ... авторы бірқатар міндеттер қояды, жекелей айтқанда:
- халықаралық құқықтағы «босқындар» ұғымына анықтама беру;
- босқындар режимінің берілу принциптерін қарастыру;
- ... ... ... мен міндеттерін зерттеу;
- босқындардың құқықтық жағдайын орнықтыратын, халықаралық –құқықтық нормаларды қарастыру;
- босқындар мәселелері бойынша мемлекеттердің БҰҰ-мен және басқа халықаралық ұйымдармен ... ... ... ҚР ... ... ... реттелуінің ерекшеліктерін зерттеу;
- босқындар проблемалары бойынша мемлекеттердің халықаралық ынтымақтастығында Қазақстан Республикасының құқықтық аспектілерін қарастыру.
Осы дипломдық жұмыстың әдістемелік ... ... ... ... ... тарихи, салыстырмалы, логикалық және функционалдық әдістер болатын, ... ... ... ... ғылыми және жеке ғылыми әдістері табылды.
Зерттеудің теориялық ... ... ... ... М.А., Гай С. және ... –Гилл, Потапов В.И. және басқ. Сияқты халықаралық ... ... ... ... және ... ... ... монографиялық басылымдары құрады. Теориялық материалдарды халықаралық құқықтық ... ... ... ... құқықтық аспектісін шектейтін, Қазақстан Республикасының әрекетегі заңдары толықтырды.
Жұмыстың құрылымы.
Бұл дипломдық жұмыс үш тараудан; жеті параграфтардан; кіріспеден, қорытындыдан; ... ... ... ... ... тарау босқындардың құқықтық режимдерінің жалпы мәселелеріне арналған. Бұл жерде келесі мәселелер ... ... ... ... ... ... құқықпен әзірленген босқындар режиміне принципиалдық тәсілдеме; босқындардың жалпы құқықтары.
Екінші тарауда босқындардың құқықтық ... ... ... құжаттардың қолданылуын қамтамасыздандыратын ережелер туралы, жәнеде босқындар мәселелері бойынша ... ... және ... ... ... ынтымақтастығы туралы айтылады.
Үшінші тарауда босқындар режимін реттеуші, Қазақстан республикасының ... ... ... шолу ... ... ... бойынша негізгі қолданбалы заңдық материалдар жиналды, сонымен қатар ... ... ... ... құқықтық проблемалары алынды және талданды.
Дипломдық жұмыстың жалпы көлемі компьютерде терілген ... бет.
1 тарау. Босқындардың құқықтық ... ... ... мен ... ... ... «босқындар» ұғымы.
Үлкен монографиялық ғылыми еңбектің авторлары Гай С., Гудвин –Гилл
Гай С. Гудвин Гилл. Статус ... в ... ... М., ... 1997 г. С. 15. ... ... термині қатаң термин болып табылады, яғни оның мазмұны жалпы халықаралық құқық принциптеріне сәйкес анықталады. Кәдімгі қолдануда ол мейлінше кең және ... ... ол өзі ... ... деп тапқан табиғи немесе жеке сипаттағы жағдайлардан қорғануға ұмтылатын, қашатынның бәрін, кез-келгенін белгілейтін ... Адам ... ... ... ... ... ... еріксіздіктен және қауіптен қашу туралы. Қашудың себептеріде өте көп болуы ... бұл ... ... пен өмірге қауіп төнуі, қудалаушылық, кедейшілік, соғыс немесе азаматтық жанжалдар, табиғи апаттар, зіл-зала, жер сілкініс, су ... ... ... және т.б. ... сөзінің қорытындыланған мәні, мүдделі тұлғаға көмек көрсету мүмкін және керек, қажет болған жағдайда қашуды ... ... және оның ... ... ... босқындар категориясынан көбінесе әділ соттан қашқан «босқындар» алып тасталады —жалпы, саясаттық аспектісіз ... ... ... ... ... ... тұлға.
New Shorter Oxford English Dictionary (1993) сөздігінде ... «өз ... ... ... ... ... атап ... соғыстан, діни қуғыннан, саясат толқуынан, дүлей апаттан басқа елден бассауға іздеу» ретінде, ал «бассауға» — «қауіптен немесе қайғыдан қорғану; ... ... ...» ... түсіндіріледі.
«Босқын» ұғымының салалық (халықаралық-құқықтық) мазмұны оданда көбірек шектелген. Мысалы, оған ... ... (бұл ... өзі ... қолданылмайды) енгізілмейді. Олардың проблемаларының шешімі, мүмкін, халақаралық көмек пен даму аясына жатады және басқа мемлекет территориясында шектеусіз уақыт ... ... ... ... ... ... ... ұғымының шекарасын анықтау, ауыр жағдайға душар болған адамдардың қажетсінуін тез қамтамасыз ... ... ... ... мен ... лайықсыз жаттығу сияқты көрінеді. Соған қарамастан, мемлекет, босқын статусы мен ... ... сол ... ұорғануды кімнің қолдана алатынын айқындау кезінде, барынша шектейтін критерияларға көндіреді. Дүлей апат құрбандарына қатысты ерекше қажетсінудің болу фактісі жеткілікті негіз бола ... ... ... ... ... мен ... құрбандарына қатысты қосымша факторлардың болуы талап етіледі. Сонымен, босқындар категориясының кез –келген анықтамалары мен сипаттамаларын ... ... ... пен ... ... ... мен негіздеу; одан өзге, егер тұлғаның жағдайы қажетті критерияларға ... ... ... онда оның ... ... мен ... ... куәлендіреді. Сондықтан, халықаралық құқықпен сәйкес, босқындар категориясының сипаттамасын анықтай отырып, дәстүрлі бөлінетін көздерді –шарттар мен мемлекеттер ... ... ... ... қатар босқындар проблемаларын шешу үшін халықаралық қоғамдастықпен құрылған, әртүрлі ұйымдардың процедуралары мен тәжірибелерінеде көңіл аудару қажет.
«Босқын» ... ... ... ... екі негізгі құжаттарда бар: 1951 жылғы БҰҰ «Босқындар статусы туралы»
Конвенция о статусе беженцев (Женева, 28 июля 1951 г.). Қазақстан ... бұл ... 1998 ... 15 ... ҚР Заңына сәйкес қосылды. конвенциясында және соның, босқындар статусына қатысты, 1967 жылғы ... ... ... ... от 31 ... 1967 г. Қазақстан Республикасы бұл Конвенцияға 1998 жылғы 15 ... ҚР ... ... ... . ... ... арасында бірнеше айрықшылықтар бар, жекелей айтқанда, 1951 жылғы БҰҰ ... ... және ... ... ... яғни ол Еуропада орналасқан елдерге қатысты қолданылады, жәнеде 1951 жылдың 1 ... ... ... ... ... босқындыққа ұшырағандарға қатысты болады. Ал 1967 жылдың Хаттамасына келетін болсақ, ол жоғарыда айтылған шектеулерді жояды және ... ... ... және ... ... ... пайда болған немесе пайда болатын кез –келген ... ... ол ... ... немесе келешекте болатын болсада, қатыстыда қолданылады.
Осыған байланысты мемлекеттердің жоғарыда көрсетілген құжаттарға қатысуын ескеру қажет. Қазақстан ... екі ... ... ... ... ... Конституциясының 4 бабының 3 п. сәйкес бқл актілер республика территориясында тура ... ... ... ішкі ... оған ... ... ... онда ішкі заңдардың нормалары емес халықаралық шарттардың нормалары қолданылады.
«Босқындарға» анықтама беру әрекеті Біріккен Ұлттар Ұйымы құрылмай тұрғандада ... ... ... ... Лигасы қамқарлығымен қорытындыланған шарттар мен келісімдерде. Онда атаулы «тотық тәсілдеме» қолданылды. Бұл ... ... ... келесідей болды:
а) тұлға өзі туылған жерден ... ... ... және
б) осы ... ... ... ...
Мысалы, «орыс босқындары» 1926 жылы «Советтік Социалистік Одақтар Республикалары үкіметінің қорғанын пайдаланбайтын немесе енді ... және ... ... ... орыс ... кез-келген адам» ретінде анықталды. «Армян босқындары» ұғымының да мазмұны тура осыған ұқсас болды. Көрсетілген ... орыс және ... ... жеке ... ... ... қатысты, 1926 жылдың 12 мамырындағы Келісімде болды. Бұл жағдайда тұлғаның туған жерінен тыс жерде болуы ... ... ... жоқ, ... ол ... еді, өйткені келісімнің мақсаты, жүруді және көшіп-қонуды қамтамасыз ету үшін жеке басының куәлігін беру болды. Егер, жеке басының куәлігін ... адам ... ... ... ... онда Жеке басының куәлігі өзінің күшін жойды. Ақырында, нәтижесінде мұндай тәсілдеме, Германиядан ... ... ... 1936 ... ... ... С. Гудвин-Гилл. Статус беженца в международном праве. М., 1997. С. ... ... ... соң ... ... ... мейлінше айқын критериялары тұжырымдалды. Бұл туралы босқындар істері бойынша ... ... ... және ... ... ... ... бойынша Біріккен Ұлттар Ұйымының Жоғарғы комиссарының Жарғысы (УВКБ БҰҰ)
Устав Управления Верховного ... ... ... ... по ... ... (14 ... 1950 г.). және БҰҰ 1951 жылғы босқындар статусы туралы Конвенциясы көрнекі ... ... ... ... ... ... ... көрсете отырып, алдыңғы құжаттардың ережелерін көрсетті. Мысалы, «босқындар» қатарына ұлтшылдық, ... ... ... ... ...... ... Германияның басып алуына ықпал еткен, Норвегиядағы фашистік партияның басшысы және ұйымдастырушысы. режимдердің құрбандары; ... ... ... ... ... қуғыншылықтың құрбаны болған, шетелдіктер немесе азаматтығы жоқ тұлғалар жатқызылды; сонымен ... ... ... ұлты ... саяси көзқарасы белгілері бойынша екінші дүниежүзілік соғыстың ... ... ... деп ... тұлғалар жатқызылды. Одан өзге, ХБҰ Жарғысы босқындар қатарына, бұрын азаматы болған және тұрған мемлекеттің қорғанысын қолдана алмайтын ... ... ... тұлғаларды да кіргізді.
Босқындар істері бойынша БҰҰ Жоғарғы комиссарының Басқармасын, босқындармен айналысатын негізгі мекеме ролінде, ХБҰ алмастырды. Осы кезеңнен бастап, ... ... ... ... ... БҰҰ, УВКБ ... және ... аралық шарттар құжаттарында бекітіле бастады.
Жарғы алғаш рет, ертерек бекітілген ... ... мен ... ... ... ... УВКБ ... бағынады. Одан өзге, ол 1951 жылдың 1 қаңтарына дейін болған жағдайлар нәтижесінде, өзінің ата-тегінен сыртта жүрген (босқын азаматы болып ... ... ал ... ... жағдайда –оның бұрынғы тұрақты тұрған жерінің елі) және «қуғындау құрбаны болудың толық негізделген қауіпіне қарай» оның ... ... ... немесе қолданғысы келмейтін босқын болып қалғандарға көрсетеді. Оларға, кезінде босқындар статусын ... ... ... жағдайлардың енді жоқ екеніне қарамастан, қуғындыққа бұрын ұшыраған, қайта алмайтын ... ... ... ... ... ... алған елінен сыртта жүрген басқа барлық тұлғаларғада немесе, егер олар, нәсіліне, дініне, азаматтығына, саяси ... ... ... ... ... ... ... тұрақты бұрынғы тұратын орынынан сыртта орналасса, анықталған азаматтықтары болмаса немесе көрсетілген қауіптер бойынша өзінің азаматтығы бар елдің қорғауын қолдана алмаса, ал егер ... ... ... ... ... ... келуге азаматтығы жоқ болған жағдайда таралады.
Бұл анықтама қолдану аясы бойынша әмбебапты, өйткені ... бір ... ... ... ... ... жоқ. Ол Біріккен Ұлттар Ұйымының қорғауына және көмегіне ... ... бар ... туралы анықтау кезінде маңызды тірек нүкте болып табылады, өйткені өзінің меншікті мемлекеті тарапынан ... ... ... ... ... ... айрықшалайды.
Айтылғандардан көріп отырғандай, Жарғы «босқын» ұғымының анықтамасына екі жақтылықты тәсілдеме болжайды. Бір жағынан, ол босқындардың топтары мен категорияларына ... ... ... кеткен, «топтық тәсілдеме»), екінші жағынан – жеке ... ... ... әрбір нақты жағдайдағы субъективті және объективті кезеңдердің бағалануы керек болған кезде.
Осы ... 1951 ... БҰҰ ... ... статусы туралы Конвенциясында және босқындар статусына қатысты 1967 жылғы Хаттамада айтылды.
Конвенцияның 1 бабында «босқын» терминіне жалпы ... ... ... «1951 жылдың 1 қаңтарына дейін болған жағдайлар нәтижесінде және нәсіліне, ... ... ... бір ... ... ... ... саяси көзқарасына байланысты қуғындалу қауіпі толық негізделген, өзінің тұрақты бұрынғы тұратын орынынан ... ... оның ... ... ... ... осындай қауіптерге байланысты қолданғысы келмейтін; немесе анықталған азаматтықтары болмағандықтан осындай уақиғалар нәтижесінде өзінің кәдімгі мекен –жайынан сырт елде болып, ... ... ... ... жеріне, қауіптер төнуіне байланысты келе алмайтын немесе келгісі келмейтін» тұлға.
Конвенция ережелерін 1951 ... 1 ... ... орын ... ... ... босқындарға айналған тұлғалар ғана пайдалана алады. Дегенмен одан ары босқындар тек қана екінші дүниежүзілік ... ... емес оның ... да ... ... ... ... шектеулерді болдырмайтын қосымша құжаттарды қабылдау қажеттігі туды. ... ... ... ... ол ... ... қатысты қабылданған 1967 жылғы Хаттама болып табылды. Хаттама Конвенция әрекетін ... ... ... яғни ... ... ... келе отырып, 1951 жылдың 1 қаңтарынан кейін болған уақиғалар нәтижесінде босқындар болған ... ... ... ... және ... халықаралық қауымдастықтың қорғауына мен көмегіне құқығы бар босқындар қатарына, тек қана белгілі бір уәждер бойынша, қуғыншылықтан толық негізді ... жеке ... ... ... ғана емес ... ... ... сонымен қатар өзінің ата-тегі мемлекетінің қорғауынсыз қалғанын ... ... ... ... ... үлкен топтарыда жатады (оларды қазір «жер аударған» тұлғалар ... УВКБ ... ... ... ... атайды). Әрбір жағдайдағы өте маңызды мәселе, әңгіме болып отырған тұлғалардың мемлекетаралық шекаралардан өтуі және осы ... ... осы ... ... ... радикалды саясаттық, әлеуметтік немесе экономикалық өзгерістермен байланыстыруға болатындай болуы керек. Адамның ... ... ... ... жағдайда, онда өзекті фактор болып зорлық немесе тәуекел, немесе зорлық қауіпі табылады, бірақ тек қана белгілі бір жағдайларда; таза ... ... орын ... ... пайдасы үшін немесе қылмыстық ниетпен жер ауыстырушылар УВКБ мандатының қорғауына түспейді.
Одан өзге, УВКБ ... ... ... орын ... ... көмек көрсете алады, және қайтқан босқындар мен «ел сыртына орын ... ... ... және ... ... ... ете алады. Кейбір жағдайларда УВКБ ел ішінде орын ауыстырғандарды қорғай алатынын, бірақ мұндай ... үшін ... база ... ... ... соңғы уақыттардың тәжірибесі көрсетеді. Бұрын ел ішінде орын ауыстырған тұлғаларды қорғау мен көмек ... ... ... ... ... мұндай операциялар бірте –бірте көбірек жүргізілуде. Мұндай әрекеттердің УВКБ-ның ролі мен міндетін анықтау үшін және ресурстарды ... ... ... бар, бірақ олар босқындардың халықаралық –құқықтық статусы ... ... діл ... ... ... мәнге ие болады.
Осы аядағы мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың тәжірибесі «босқын» ұғымының мағызын ... ... ... ... және ... ... бұл ... кемістіктерде бар. «Өзінің шыққан мемлекетінің қорғауын ала алмаған немесе оны пайдалану қабілеті жоқтар» категориясына жататын тұлғалар жағдайы көп сұрақтар ... ... ... ... ... анықсыз мазмұны тура осыған ұқсас бірдей емес құқықтық нәтижеге әкелуі мүмкін, осыдан мемлекеттердің ... ... ... ... ... категорияның дәл статусына тәуелді болады: жер аударудан бас тарту ... ... ... ... ... ... беру және ... соңғы тапсырыскерлер үндеуі. Көптеген мемлекеттерде Жарғымен қарастырылған, УВКБ міндеттемесі, мемлекеттердің 1951 жылғы Конвенциямен немесе 1967 ... ... ... ... ... ... сәйкес міндеттемелерімен толықтырылады. Дегенмен бұл механизм жұмысының ... ... ... ... ... мен УВКБ міндеттемелері арасында келіспеушілік бар.
Гай С. Гудвин – ... ... ... в международном праве. М., «Юнити», 1997 г. С. 45 –46.
«Босқын» анықтамасы, сонымен қатар, 1996 ... 11 ... N ... ... ... ... ... бар, оған сәйкес тұлға босқын деп мойындала алады, егер келесі критерияларды қанағаттандыратын болса:
1) тұлға, баспана ... ... ... болып табылмайды (кірген мемлекет);
) тұлға басқа мемлекет территориясында орналасқан өзінің тұрақты тұрғын жерін тастауға мәжбүрлі (шығу ...
3) ... ... ... ... болу себебі жасалынған зорлық немесе басқа пішіндегі қудалаушылық немесе тұлғаның өзіне қатысты ғана қудалаушылықтың нақты ... ... ... қатар нәсілдік немесе ұлттық жағдайына, дін тұтуына, тіліне, саяси көзқарасына жәнеде белгілі бір әлеуметтік топқа қатынасы бойынша оның жанұясының ... ... ... ... ...
4) зорлық пен қудалаушылық жасаудың арасында байланыс бар, өйткені қарулы және ... ... ... ... ... бар. ... ... немесе басқада қасақы қылмыстар жасаған тұлға босқын деп мойындалмайды.
Сонымен, халықаралық регламенттеуді қорытындылай отырып, айтуымызға болады, өзінің елін ... ... ... ... ... ... тұлғалар босқындар деп атала алады:
а) сыртқы басқыншылық, оккупация, шетелдік үстемдіктің басқада пішіндері;
б) ... өмір ... ... ... зиян ... табиғи апатты құбылыстар;
в) қандайда бір әлеуметтік топқа жатқаны, саясаттық және діни көзқарасы болғаны үшін ... ... ... ... қатері.
Өздерінің құқықтары бойынша юосқындар елде тұрақты тұратын шетелдіктермен ... Одан ... ... ... ... ... азаматтарымен теңдей еңбектері үшін сыйақыны алуға құқығы бар. Босқындарға, олардың мемлекеттік шекараны кесіп өтуге мүмкіндік ьеретін құжаттар беріле алады. ... ... БҰҰ ... мен 1967 ... ... ... халықаралық құжаттарында, шетелдіктер иммиграция және натурализация бойынша ... ... ... ... ... ... деп ... Бас тарту туралы шешім соңғы шешім болып табылады және шағым беруге жатпайды, бірақ ... ... ... ... бас тартуға негіз болған кедергілерді болдырмайтын сәйкесті құжаттарды қоса берумен, тағыда бір ... ... ... Бұл құжаттардан өзге, Африкалық Бірлік Ұйымының шеңберінде 1969 жылы қабылданған, Африкадағы босқындар проблемасының айрықша аспектілеріне қатысты регионалдық ... ... ... М.А. ... ... Алматы, «Жети – Жаргы», 1996 г. С. 145 –146.
Қазақстан Республикасында арнайы заңның жоқ екенін айта кету ... ... ... ... ... закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-I "О беженцах" (с изм. и доп. от 28 июня 1997 г., 21 июля 1998 г., 7 ... 7 ... 2000 г., 30 июня 2003 г., 29 ... 22 ... 2004 г.). . ... Республикасының әрекеттегі заңына сәйкес, босқындардың ұғымы мен құқықтық статусы Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 13 желтоқсанындағы «Халықтың көші ... ... ... ... ... ... ... туралы» заңы, 3 желтоқсан 1997 жыл, N 204-1 (өзгерістер мен толықтырулармен, 20.12.04 ж. күйі бойынша). ... ... ... (1 бап) ... –шетелдіктер, бұлар саяси көзқарасы, нәсілдік белгісі, дін тұтуы, ... ... ... бір әлеуметтік топқа қатысы бойынша қуғыншылық құрбаны болудың негізделген қауіпі болуына қарай ... ... ... ... ... мәжбүрлі және өз елінің қорғауын қолдана алмайды немесе осындай қауіптердің болуына байланысты қорғануды қолданғысы келмейді, немесе ... ... ... ... елде тұратын, азаматтығы жоқ тұлға немесе өз еліне қатерге байланысты келе алмайтын немесе келгісі келмейтін ... ... ... ... ... ... ... (баспана) құқығы, өз мемлекетінде саяси көзқарасы, қоғамдық қызметі үшін қуғыншылықтан қорғануға мәжбүрлі болып, басқа елдерден бассауға іздеу құқығының ... ... ... ... ... ... заң ... Конституцияларда, елдің басқа заңдарында жазылады.
Ізгілікті әрекет бола ... ... ... ... ... ... акті ... қарастырыла алмайды. Бассауға құқығы - бұл саяси қызметі үшін өз елінде қуғынға ұшыраған шетелдік азаматты өз территориясына кіруге және тұруға ... ... және бұл ... оны ... ... ... туралы мемлекет құқығы.
Бассауға екі пішінде ... ... – бұл ... ... ... бассауға беру; дипломатиялық – жеке тұлғаларға шетелдік мемлекеттердің дипломатиялық ... ... ... ... бассауға (баспана) беру.
Территориялық бассауға туралы 1967 жылы БҰҰ-ның Бас ... ... ... туралы Мағлұмдама, 14 желтоқсан 1967 ж. қабылданды, онда айтылу бойынша: ... адам ... ... ... ... іздеуге және сол баспананы пайдалануға құқығы бар. Бұл құқық, шын мәнінде Біріккен Ұлттар Ұйымының мақсаттары мен ... ... ... әрекеттер мен саясаттық емес қылмыстар жасауға негізделген ... ... ... алмайды. Әрбір адам кез –келген елді тастап кете алады, оның ішінде өзінің елінде, жәнеде 14 ... ... ... бар ... ... ... ... мойындай отырып, өзінің еліне қайта орала алады. Адам ... ... ... ... бейбітшіл және қайырымды әрекеті болып табылады, жәнеде сондықтан басқа ешқандай мемлекетпен ынтымақсыздық актісі ретінде қарастырыла алмайды».
Дипломатиялық ... ... ... ... таралған. 1976 жылы БҰҰ-ның Бас Ассамблеясының XXII сессиясында территориялық бассауға ... ... ... оған ... ... ... ... (баспана) беру керек екенін өздері шешеді. Мағлұмдаманың 1 бабына сәйкес, отаршылдыққа қарсы күрескерлерде ... ... ... ... ... өте ... ... болады, Қазақстан Республикасында дипломатиялық бассауға құқығы институты жұмыс істемейді, яғни бассауға құқығы тек қана жалпы ... ... аса ... Мысалы, жекелеп айтсақ, «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасының заңына сәйкес (25 бап), «шетелдіктерге және азаматтығы жоқ тұлғаларға ... ... ... ... беру ... ... ... немесе қабылдамай тастау, әрбір нақты жағдайда, Қазақстан Республикасының Президентімен жүргізіледі»
Указ Президента Республики Казахстан от 15 июля 1996 г. N 3057 О ... ... ... ... иностранным гражданам и лицам без гражданства в Республике Казахстан (внесены изменения Указом Президента Республики Казахстан от 19 апреля 2000 года N 374).. ... беру ҚР ... 1996 ... 15 ... ... ... және ҚР Сыртқы істер Министрлігінің 1997 жылғы 3 ... ... ... ... ... ... дел РК от 3 февраля 1997 г. «О порядке предоставления политического убежища ... ... и ... без гражданства в Республике Казахстан».
Босқындар режимін беру принциптері.
Босқын статусы, халықаралық құқық тұрғысынан қарағанда, біржағынан мемлекеттер тәуелсіздігі принципімен және ... ... ... ... пен ... ... ... ал екінші жағынан –жалпы халықаралық құқықтан (Біріккен Ұлттар Ұйымының мақсаттар мен принциптерін қоса) және шарттардан шығатын бәсекелесті ізгілікті принциптармен сипатталатын ... ... ...
Біріккен Ұлттар Ұйымының мақсаттары мен принциптері Біріккен Ұлттар Ұйымы Жарғысының 1 және 2 ... ... ... ... ... Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.).
. Негізгі міндеттері – соғыстан сақтандыру, негізгі құқықтарға сенімді қайта бекіту, міндеттерге деген әділдік пен ... ... ... ... ... ... ... пен үлкен еркіндіктегі өмір жағдайының жақсатуына ықпал ету. Бұл ... шешу үшін 1 және 2 ... ... мен ... ... онда ... төнген қатерді және басқыншылық актілерін болдырмау және ескерту бойынша ұжымдық шаралар, айтыс –тартыстарды бейбіт жолмен шешу, мемлекеттер ... ... ... дамыту, халықтар теңдігі мен өзін –өзі билеуін сыйлау, экономикалық, әлеуметтік, мәдениеттік және ... ... ... ... және ... үшін айрықшалықсыз негізгі бостандыққа және адам құқығын дамыту мен көтермелеу енгізілген. 2 бап Ұйымның өзінеде, оның мүшелерінеде қатысты, ол ... ... ... ... ... ... Олардың арасында – ұлттардың тәуелсіз теңдікті принципін мойындау, халықаралық міндеттемелерді бұлжытпай орындау, ... ... ... ... шешу, күшпен қатер төндіру немесе оны қолданудан бас тарту міндеті, Біріккен Ұлттар Ұйымының міндеті кез –келген мемлекеттің ішкі ... ... ... ... мен ... туралы мәлімдеме мәні бойынша ұйымдастырушы болып табылады: ол БҰҰ шеңберінде әрекеттенуші мемлекет-мүшелер не істеуі керектігін және олар ... ... ... ... ... ... ... көптеген құрылтайшылық құжаттар сияқты, БҰҰ Жарғысыда динамикалық аспектілі және кейбір аймақтарда ... ... мен ... ... мазмұнын барынша жалпы уақиғаларға қатысты анықтау қажет.
Босқындардың халықаралық-құқықтық режимінің бекітілуі, ... ... ... салдарды тартады, оның ішіндегі ең маңыздысы —мемлекеттердің, тұрақты түрде, non-refoulement принципін сақтау міндеттері. non-refoulement принциптері бірде-бір босқынның, оған қуғыншылық пен ... ... ... ... елге ... ... керектігін қарастырады. 1954 ж. non-refoulement принципі туралы ... ... ... БҰҰ ... ... 27 мемлекет мәжбүрлі қайтарылуды болдырмаудың жалпы қабылданған принципінің көрінісі ... ... ... ... босқындарғада, сонымен қатар бассауға іздеуші тұлғаларғада таратылады. 1977 ж. УВКБ ... ... ... ... босқын деп ресми түрде мойындалу, мойындалмауына тәуелсіз, принциптің маңыздылығын мақұлдады. Бассауға іздеуші тұлғаның көшіп-қону статусыда ... ... ... ... ... ... ... заңдық хұкіміне қалай келгенініңде мәні жоқ: ең маңыздысы мемлекет агенттерінің әрекеттерінің ... Егер ... ... ол ... негізді қуғыншылықтан қауіптенетін немесе зорлық көру тәуекелдігі бар елге ... ... онда ... ... қайтарылу халықаралық құқыққа қарама –қайшылықты.
non-refoulement принципі қуғыншылық көру негізі бар баршаға таралады, немесе егер ол нақты елге ... ... ... оған ... ... төнетініне негіз болған жағдайда әрекеттенеді.
Қарастырылатын принциптің ережелері кейбір құқықтық қайшылықтар ... ... 1951 ж. ... ... 33 бап ... ... (беріп жіберу) принципіне зиян келтірмейді деп жорамалдады. ... ... ... және ... кең ... non-refoulement принципі қолайлы түрде босқынды экстрадициядан (беріп жіберуден) қорғайды деп болжайды.
Мемлекеттер non-refoulement ... ... ... олар ... бір ... ... ... сақтайды, мысалы, «ұзақ мерзімді бассауға» беру, немесе оның жүзеге асуы мен тоқтатылуының шарттары. Дегенмен мемлекеттер ... мен ... ... ... жер ... ... ... туғызатынын мойындады, және 32 бапқа сәйкес «олардың территориясында заңды түрде тұрып жатқан босқындарды қайтармауға, бұл ... ... пен ... ... ... ... Одан ... жер аудару туралы шешім соттық тәртіпте шығарылуы керек, және босқындарға шағынуға құқық берілуі керек, «тек қана, жер аудару мемлекет қауіпсіздігі ... ... ... ... ... қарастырылмайды. Сонымен қатар, жер аудару туралы қаулы қабылданған босқындарға, басқа елге заңды түрде енуі үшін құқық ... ... ... ... ... ... дегенмен мұндай ішкі сипаттағы, өздері қажетті деп ... ... ... ... бір ... ... мемлекет өзінде сақтайды.
Құқықтық міндеттеме тәжірибесінде бұл принципті, оның барлық шартсыздығына және императивтілігіне қарай, сыйлау оңай болмайды, өйткені қандай ... ... ... ... саясат мүмкіндіктерінен ажырату қиын. Соңғысы саясаттық факторларға сөзсіз тәуелді, оның ішінде адамдарды қашуға мәжбүр ететін жағдайларда; дегенмен шешім өзекті кезеңдер ... ... ... үшін, қандайда бір мемлекетпен байланысы бар адамның тілегіне толығымен көңіл аудармауға болмайды.
Мемлекет босқын статусының берілу ... ... ... (non-refoulement принципімен), бірақ бассауға беру туралы шешім олардың қарауына қалдырылады. Мемлекеттің міндеттемесі мен қарау еркіндігі арасындағы аралықта босқындар ... ... ... ... қалуы мүмкін, ол жерде олардың құқықтық және әкімшілік қауіпсіздіктері әртүрлі болады. Тәжірибеде көптеген мемлекеттер, статусын орнықтыру ... ... ... ... ... ... болуына рұқсат береді немесе шыдайды. Келесі елдер, ... ... елге ... ұсыныс жасай алатынына қарамастан, шешім қабылданғанға дейін тұруға рұқсат береді. ... ... ... ... сияқты, басқа елдерге орын ауыстыруды күтетін бассауға іздеушілермен шешіледі.
Көптеген елдерде босқын статусын ресми мойындаудан кейін, тәжірибеде оған ... тұру ... ... бассауға беру тұрады. Кейде бассауға заңмен немесе әкімшіліктік тәжірибесімен бекітілген құқық негізінде беріледі. Қазақстан Республикасында, мысалыға, көш-қоны және демография бойынша ... ... ... республикалық маңызы бар қалалардың және Республика астанасының, аудандардың және қала ішіндегі аудандардың ішкі істер бөлімдері мен басқармаларымен берілген, саяси ... беру ... ... ... ... ... ... Президента РК, имеющий силу закона, от 19 июня 1995 г. N 2337 "О ... ... ... ... в ... ... босқын деп мойындалған тұлғаларға, ашық немесе жасырын түрде басқа елге бару ұсынылады. Тұру рұқсаты пішінінде бассауға берілгеннен соң, адамға ... дәл ... ... құқықтағы халықаралық шарттарға сәйкес әрекет сипатына және, егер бар болса, ... ... ... ... ... ... болады.
Енді, ақырында, шығарып жіберуден қорғау, беру және мәжбүрлі ... ... ... ... ... ... шешімге шағымды қарайтын, шағыну соттары істің барлық жағдайын ескеруге өкілетті) немесе тура (жер ... және ... ... ел үшін ... ... шеңбері айқын шектеулі болғанда) қамтамасыздандыра алады.
Халықаралық құқық босқындар статусын беруге принципиалды тәсілдеме орнықтырады. Босқын статусын беру ... ... ... ... ... құжаттарда, жекелеп айтсақ 1951 ж. БҰҰ Конвенциясында, болдырылмайды. Бұл, егер босқын статусын алушы келесідей ... ... ... өтеді:
бейбітшілікке қарсы қылмыс;
әскери қылмыс;
саяси емес сипаттағы ауыр қылмыс;
БҰҰ мақсаттары мен ... ... ... ... ... жылы Бас ... қабылданған, босқындар істері бойынша Халықаралық ұйымның Жарғысы (БХҰ), «әскери қылмыскерлерге, квислингтерге және сатқындарға», тұрғын халықты қудалауда дұшпанға ... ... шарт ... ... ... ... және ... мемлекет үкіметін –БҰҰ мүшесін күшпен құлату мақсатын ұстанған кез-келген ұйымның әрекетіне қатысқан, немесе ... ... ... әрекетіне қатысқандарға қорғауда тікелей бас тартады.
Устав МОБ, приложение I, часть II. 1951 ... ... ... қылмыскерлерді қорғаудан бас тарту туралы сұрақ, алдымен ... ... ... ... ... ... және ... байланысты 1950 жылғы қаңтар –ақпандағы сессияда қаралды; адам құқығының Баршаға жалпы декларациясының 14 (2) бабы ... ... прав ... ... на ... ... Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.)..
Әскери қылмыстар басқыншылықты территорияның тұрғылықты халқын өлтіру, зорлау-зомбылау немесе құлдыққа салу немесе ... ... ... ... заңы мен ... ... әскери тұтқындарды немесе теңіздегі адамдарды өлтіру мен қорлап азаптау; тұтқындарды өлтіру; қоғамдық немесе жеке меншікті тонау; қалалар мен ауылдарды ... ... ... әскери қажеттіліксіз күйзелту арқылы басып алады».
1994 жылы ... ... ... сот ... жобасының 20 бабы, халықаралық құқық бойынша комиссиямен, Соттың ... ... ... ... ... ... жатқызады.
ХӘТ (Халықаралық әскери трибунал) Жарғысының VI бабы ... ... ... үшін жеке жауапкершіліктерді қарастырды, оған келесідей анықтама берілді: «басқыншылық соғысын жоспарлау, дайындау, өртін ... ... ... ... ... шарттарды, келісімдерді немесе сендірулерді бұзу соғысын немесе жоғарыда айтылған әрекеттерді жүзеге асыруға ... ... ... ... ... ... по: ... процесс над главными нацистскими военными преступниками. Сборник материалов в семи томах. — М.: Государственное издательство юридической литературы, 1957— 1961, т. I, с. 67. См. ... I., ... Law and the Use of Force by States, (1963), ch. IX.. ... әскери трибуналы Германияда өзінің, басқа әскери қылмыскерлердің соттық ізіне түсуі бойынша заңдық хұкімін негіздеген Бақылау ... № 10 ... ... ... бейбітшілікке қарсы қылмыстар қатарына «халықаралық құқық пен ... ... ... елдерге басып кіру мен басқыншылық соғыстарды ұйымдастыруды...» жатқызуды қарастырды. Мұнда, сонымен қатар мемлекет ішіндегі әскери процестерде және айыпталушы басты ... ... ... ... ... Оси мемлекеттерінің үкіметінің алдыңғы мүшелері мен жоғарғы қолбасшылары, ал мұндай айыппен айыпталушылар негізінен «саясатты әзірлеуші тұлғалар» болды. ... ... осы ... ... ... ... соғысқан солдаттыда; әскери шараларды қолдайтын азаматтық тұлғалардыда атауға болмайтыны белгіленді.
Цит. по: Нюрнбергский процесс над ... ... ... ... ... материалов в семи томах. — М.: Государственное издательство юридической литературы, 1957— 1961, т. I, с. 67. См. Brownlie, I., International Law and the Use of Force by States, (1963), ch. IX, 176, 197. ... ... ... 1949 жылғы Женева конвенциясымен және 1977 жылғы Қосымша хаттамамен нығайтылды. Осылай, «әскери қылмыстар» қатарына Женева конвенциясын «қауіпті бұзушылығы» ... 50 ... ... об ... участи раненых и больных в действующих армиях; см. также ст.ст. 50, 51 Женевской конвенции 1949 г. об улучшении участи ... ... и ... кораблекрушение из состава вооруженных сил на море; ст. 129, 130 Женевской конвенции 1949 г. об обращении с ... ст. 146, 147 ... ... 1949 г. о ... ... населения во время войны; ст. 11, 85 Дополнительного протокола 1. Термин «военные преступления» в Конвенциях не употребляется, но ст. 85 ... ... ... что серьезные нарушения рассматриваются в качестве военных преступлений: ст. 85(5). ... ... см. в Rikhof, J., 'War Crimes, Crimes against Humanity and ... Law', 19 Imm. L.R. (2d) 18. оның 1993 ... ... ... Халықаралық трибунал Жарғысында келтірілген қысқаша тізімінде келесідей іс ... ... ... ... ... және ... ... биологиялық эксперименттерді қоса; ауыр зардаптарды қасақы келтіру немесе ауыр жарақаттау ... ... ауыр зиян ... ... қажеттіліксіз заңсыз, өз еркінше жүргізілетін үлкен масштабтағы қирату және ... ... алу; ... ... әскери күштерінде әскери тұтқынды немесе азаматтық тұлғаны әскери қызмет атқаруға мәжбүрлендіру; әскери тұтқынды немесе ... ... ... және ... ... ... ... қасақы босату; азаматтық тұлғаны заңсыз елден қуу, аудару немесе тұтқындау; азаматтық тұлғаларды кепілгер (тұтқын) ретінде ... ... ... ... оның ішінде азаматтық тұрғындарға қатысты сайлаусыз сипаттағы; әскери әрекеттерде ... ... ... ... ... ... орын ауыстырулары; нәсілдік кемсітушілікке негізделген, адамның намысын қорлаушы апартеид және ... ... ... ... ... ... және ... жерлерге және қарусызданған аймақтарға шабуыл жасау.
ХӘТ Жарғысындағы анықтама бойынша, адамзатқа қарсы қылмыс әскери қылмыстарменнен ... ... өте ... ... ... Бұл ұғым геноцидке қарсы қылмысты ескерту және сол үшін ... ... ... ... ... о ... преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г. Закон РК от 29 июня 1998 года N 244-1 « О ... ... ... к ... о ... ... ... и наказании за него». және апартеид қылмысын тоқтату және сол үшін ... ... 1973 ... ... конвенцияның негізі болып табылды.
Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания за него (30 ... 1973 г. ). См. ... ... ... о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Нью-Йорк, 7 марта 1966 г.); ... 3068 ... от 30 ... 1973 г. ... мен руанда бойынша трибуналдар Жарғысы олардың құзыретіне адамзатқа қарсы қылмыстар бойынша істерді қарауды ... ... ... ... ... қырып –жою, құлдыққа салу, елден қуу, түрмеге қамау, қинап азаптау, зорлау, саяси ... ... ... және ... ... ... ... міндеттемелері туралы баптардың жобаларындада халықаралық қылмыс категориясы бар, онда «адамды қорғау үшін өте ... ... бар ... ... кең масштабта ауыр бұзу, мысалы құлдықты, геноцидті және апартеидті болдырмайтын» болып табылады.
Статья 19 (3) (с) Ежегодника Комиссии международного права (1976 г.). Т. 2, ... 2 с. 95; ... ... ... 1994 г. о ... ... лиц. 33 ILM 1529 ... арасындағы және соғыстан кейінгі бірінші жылдар кезеңіндегі құжаттар мен келісімдерде қылмыскерлер мен басқа тілеусіз босқындарға аз көңіл бөлінген. БХҰ ... шарт ... ... ... ... ... табылатын босқындарды қосқан жоқ», және осы тұжырым УВКБ Жарғысында қайта жазылды. БХҰ қорғау құқығы ... ... беру үшін ... ... ... ... қылмыстар тізілген: өлтіру, уландыру, зорлау, өртеу, арамдық, ... ақша ... ... ... ұрлық, банкроттық, ұрлық затты қабылдау, қазынаны ұрлау, екі әйелділік, соққыға жығу, ауыр дене ... ... және ауыр ... ... ... құқығының баршаға жалпы декларациясының 14(2) бабы «шынымен қылмыс жасалынғаны негізінде қылмыстық із ... ... ... беру ... ... қарастырады.
Егер әскери қылмыскерлерді сотқа беруде мемлекеттердің тікелей мүдделігін ескермесе, онда 1951 жылғы Конвенцияның дайындық материалдары қылмыскерлерге ... ... ... және сонымен байланысты жеңілдіктерді беруде жалпы бас тартуға қатысты көптеген шешілмеген сұрақтарды айқындайды. ... ... ... ... ... ... ... сөз тізбегі алынған —«саясаттық сипатты емес ауыр қылмыс», —мұндай қылмыстардың шеңбері «бассауға берген елден сыртта және ... елге ... ... жіберілмес бұрын» жасалынғандармен шектеледі.
Әрбір мемлекет, 1951 жылғы Конвенция мақсатын ұстана отырып, қандай қылмыстың ауыр екенін өзінің жеке ... ... өзі ... ... ... ... босқын статусына өтініш беруші тапсырыскердің қылмыстық бейімділігі оның адал босқын ретіндегі мінездемесінен асып ... және ... ... ішкі тәртібі үшін қатерлі екенін орнықтыру кезінде еркінше қарап шеше алады.
Мысал ретінде ... ... ... заңы ... ... ... ... Республики Казахстан от 16 июля 1997 года N 167-1 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.03.2006 г.). онда ... пен ... үшін аса ... болатын, бірқатар қылмыстар құрамдары орнықтырылған. Мұндай құрамдарға жататындар: мысалы, геноцид, терроризм, адамды ұрлау, мемлекеттік құпияны жариялау, жаппай ... бұзу және ... ... ... ... мен принциптеріне қарсы келетін, қылмыс жасау салдарынан Конвенция әрекеті аясынан ... ... ... БХҰ Жарғысындада бар және ол екінші дүниежүзілік соғыс біткеннен соң, өзінің мақсаттарының бірін қандайда бір мемлекет үкіметін (БҰҰ ... ... ... ... етіп қоятын немесе қандайда бір террористік ұйымның жұмысына қатысқандарға таратылмайды, сонымен қатар олардың үкіметтеріне жау қозғалыстар жетекшілеріне немесе босқындардың өз ... ... ... ... ... таралмайды. Келесідей болжалдарда айтылды: «Біріккен Ұлттар Ұйымының мақсаттары мен принциптеріне қарсы ... ... ... ... ... және демократиялық режимдердің беделін түсіру немесе құлатуды» қамтиды; әртүрлі мемлекеттер басқада ... ... ... ... ... бас тартудың қарастырылған негізі әрекетімен, мысалы басқаларға құқығын жүзеге асыруға мүмкіндік бермеген немесе осы құқықтарды шектеген тұлғалар әрекеті де ... 1F бап с) адам ... ... ... БҰҰ ... мен ... басқа түрде қарсы келетін саясатты жүзеге асыру үшін жауапты мемлекеттің жоғары деңгейдегі лауазымды тұлғаларын болдырмайды. Көрсетілген бап ... өте кең ... ... БҰҰ ... айналымымен күрес бойынша, басқарудың демократиялық және өкілеттік ... ... ... және ... азаттық қозғалыстарының халықаралық статусын мойындау бойынша шаралар қабылдады. Бұл, ... ... ... ... ... процесті бұзушылар немесе бүлдірушілер немесе билікте колониалдық немесе ... ... ... сақтауға жауапкершіліктілер, босқындар статусын алуға құқығы болмауы керек екенін ... с. ...... ... ... в ... ... М., «Юнити», 1997 г. С. 143-144.
1.3 Халықаралық –құқықтық қатынастағы босқындардың ... ... мен ... ... елде өмір сүру режиміне қатысты құқықтары мен міндеттері, кәдімгі және конвенциялық халықаралық құқық нормаларына сәйкес орнықтырылады. Бұл құқықтар мен міндеттемелердің ... ... 1951 ... ... ... ... ... тұжырымдалған. Бұл ережелер, осы елде тұрып жатқан шетелдіктер пайдаланатын режимге жалпы бағдарда ... ... ... ... ... ... ... ретінде анықталады.
Потапов В.И. Беженцы и международное право. М., «Международные отношения», 1986 г. С. 47.
1951 жылғы Конвенцияның 7 бабы, ... ... ... босқындарға «шетелдіктер қолданатын» режимді беруді, босқындарға барынша ... ... ... ... ... ... белгілейді.
Мемлекет өз бетінше немесе өзара қатынас негізінде босқындардың құқықтары мен міндеттерінің көлемін кеңейтуге ... ... ... заң бойынша, босқын тастап кеткен мемлекет пен оның жаңа тұратын мемлекеті арасындағы жасалған арнайы шарттар мен келісімдер негізінде ... ... яғни ... ... ... негізінде, немесе босқынның жаңа қонысының мемлекетінің ішкі заңдарына сәйкес жүзеге асырылады, яғни заңды өзара кепілдіктер негізінде.
Конвенцияға сәйкес, заңды ... ... ... ... ... ... құқық осы мемлекеттің территориясында үш жыл ішінде тұрған босқындарға беріледі (7 бап, 2 т.). 1951 жылғы Конвенция күшіне ... күні ... ... мен ... ... ... оларды ары қарайда қолдана береді (7 бап, 3 т.).
1951 жылғы Конвенция боқындармен ... төрт ... ...
) ... ... яғни ... ... азаматтарына берілетін режим;
) босқынның кәдімгі тұрған жері елінің азаматтарына берілетін ... ... ... ... яғни ... мемлекеттері азаматтарына берілетін, барынша қолайлы режим;
) мүмкін барынша қолайлы режим, қалай айтқандада, осы жағдайларда шетелдіктер ... ... ... кем ... ... ... келесі қатынастарда беріледі: дінді пайдалану құқығы (4 бап); ... беру ... (16 бап); ел ... үш ... аса ... ... қатысты жұмысқа жалдану құқығы (17 бап, 2а т.) немесе босқынның тұратын елінің азаматтығы бар жұбайы, ... ... бір ... ... ... бар (17 бап, 2Ь 'т.); ... өнімдерді бөлуды реттеуші, сыбағалар жүйесі (20 бап); бастапқы білім (22 бап, 1 т.); мемлекеттік көмекке және қолдауға ... (23 бап); ... заңы мен ... ... (24 бап); ... салу (29 ... кәдімгі тұрған жері елінің азаматтары үшін орнықтырылған режим өнеркәсіптік меншікке құқықты қорғауға қатысты беріледі, келесідей: өнертабысқа, ... мен ... ... белгілерге, фирмалық атауларға және әдебиетке, көркем және ғылыми шығармаларға құқықтар (14 бап); ... беру ... ... ... заңгерлік кеңестер мен соттық кепілзат төлеуден босатылу мәселелері (cautio judicatum solvi) (16 бап, 3 т.).
Барынша қолайлы режим ... ... жоқ және ... ... ... ... ... құру және қатысу құқығына қатысты беріледі, сонымен қатар кәсіптік одақтарға қатысты (15 бап); ұлттық режимді алу үшін қойылатын талаптарды ... ... ... ... ... бойынша құқық (17 бап, 1т.).
Барынша қолайлы режим, қалай айтқандада, осы жағдайларда шетелдіктер қолданатын режимнен қолайлылығы кем емес ... ... және ... ... және солармен байланысты құқықтарды алуға қатысты беріледі, сонымен қатар жылжымалы және жылжымайтын мүліктерге қатысты жалға беру және басқа шарттарға ... (13 бап); өз ... ауыл ... ... қол ... мен ... ... сонымен қатар саудалық және өнеркәсіптік серіктестіктерді құрылтайлаушы құқығы (18 бап); еркін кәсіпкерлікпен айналысу құқығы (19 бап); баспанамен қамтамасыздану (21 бап); оқу ... ... ... ... және ғылыми дәрежелерді мойындауға, оқу төлемінен босау, ... ... ... ... ... құқық (22 бап, 2 т.).
Жалпы құқықтардан өзге, көп ... ... ... ... ... ... босқындардың ерекше жағдайымен шартталатын арнайы құқықтарда болады:
а) отандық мемлекетпен нақты және құқықтық байланысын жоғалтқан;
б) олардың жеке ... ... ... ... ... жоқ;
в) ... елге ... әдіспен енген.
1951 жылғы босқындар статусы туралы Конвенция босқынның жеке статусы оның ... ... ... ... егер онда бар ... оның тұрған елінің заңдарымен анықталатынын орнықтырады. Және бұл кезде, ... жеке ... ... ... ертерек алынған құқық, некеден шығатын құқықта, конвенция қатысушысы болып табылатын мемлекетпен сақталатыны көрсетіледі (12 ... оның ... ... ... ... ... ... таңдау және оның территориясы шегінде еркін қозғалу мүмкіндігі құқығын беру (26 бап) және ... ... ... және ... ... құжаты жоқ босқындарға нағыз жеке бастың куәлігін беру (27 бап) міндеттерін өзіне алады.
Мемлекет территориясына, олардың өміріне немесе ... ... ... ... босқындардың заңсыз кіруі немесе болуы жағдайвна, конвенцияға босқындарды осындай заңсыз кіру мен болу ... ... ... ... Бұл ... ... ... өзінің заңсыз кіргені немесе келгенін қанағаттандырарлықтай түсіндіретін түсініктемені билікке беруі міндетімен шартталады (31 бап, 1 ... ... ... немесе қоғамдық тәртіп түсінік бойынша, олардың территориясында заңды тұратын босқындарды жер аудармау міндеттемесін тағайындайды. Бұл кезде ... жер ... тек қана сот ... ... ... ... үшін жүргізілуі керек. Мұндай босқындарға басқа елге кіру үшін заңды құқық алуға жеткілікті мерзім берілу қажеттігі ерекше көрсетіледі (32 ... ... ... ... ... ... бір ... топқа немесе саяси көзқарастарына қатысты өмірлеріне немесе еркіндігіне қатер төнетін елдің шекарасына, оларды жіберуге немесе қайтарып ... ... ... (33 бап, 1 ... ... ... 2 ... тұжырымдалған. Онда, босқындардың өздері орналасқан елдің қоғамдық тәртібін сақтау үшін қолданылатын шараларға, заңдар мен ... ... ... ... ... айтылған.
Босқындар басқа халықаралық келісімдердің кең шеңберінде қарастырылған қорғануды (тікелей немесе жанам) қолдана алады. Кейбір жағдайларда босқындар мен бассауға ... ... ... үшін аз қолданылды; екінші жағдайларда, мемлекеттің адам құқығы саласындағы міндеттемесі, шарттардың мемлекет ішіндегі құқыққа ... ... оның ... ... ... ете ... ... ғана мойындайды; үшіншіден – адам құқығын қорғауға арналған ережелер, баспана мен бассауға ... ... ... үшін ... ... табылды.
Шарттардың орындалуын байқайтын және бақылайтын механизмді құратын, әмбебап немесе әлуетті әмбебап әрекетті ... ... ... ... 1966 ... ...... және саясаттық құқықтар туралы пактілер
Международный пакт о гражданских и политических ... ... 16 ... 1966 г.). және ... ... және ... ... туралы пактілер
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.)
.
1984 ж. Конвенция қинауға қарсы; 1989 ж. ... бала ... ... 1949 ж. Женева конвенциясы соғыс кезіндегі азаматтық қорғау туралы және оның 1 Хаттамасы; Теңіздегі қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... оның ... № 118 Конвенция әлеуметтік қамтамасыздандыру саласындағы елдің азаматтарының және шетелдіктердің және ... жоқ ... тең ... ... (1962) және № 97 ... еңбекшіл –көшіп-қонушылар туралы (1949).
Босқындар проблемасының нақты аспектілері 1957 ж. босқындар –теңізшілер туралы келісім және оның 1973 ж. ... ... ... және ... ... ... ... құқық туралы Дүниежүзілік конвенцияны қайта қарау туралы 1971 ж. хаттаманың объектісі болды; мұндай хаттамалар 14 ... ... ... 1951 ... ... статусы туралы Конвенция үшін және апатридтер статусы туралы 1954ж. Конвенция; осыған ұқсас ... ... ... ... ... 1883 ж. ... конвенциясын қайта қарау бойынша Дипломатиялық конференцияны қарау үшін ұсынылған еді.
Босқындардың орын ауыстыруы және халықтың басқалай орын ... ... ... ... қолданбалы келісімдерді ескеріп қарастыру қажеттігі айқын, мысалы еркін сауда мен жұмыс күшінің еркін тасымалдануы туралы. ... 1992 ... ... ... ... Одақ саясатының босқындар мен оларға бассауға беруге қатысты келісуге бағытталған. Өз кезегінде, 1990 жылғы Дублин конвенциясы және 1990 ж. ... ... ... ... Конвенция бассауға беру туралы істерді қараудың жалпы ережелері мен ... ... ... ... өтініші қаралмаған тұлғалардыдың статусын орнықтыру және тұлғаларды елден ... ... ... ... 1969 ж. ОАЕ Конвенциясын бекітті; Латын Америкасында бассауға беруге қатысты шарттар мен ... ... ... ... ... ... саны Еуропа Кеңесі қамқорлығымен жасалды.
2 тарау. Босқындар статусын халықаралық –құқықтық реттеу.
2.1 Босқындардың құқықтық ... ... ... ... ... ... ... анықталған тұлғаның немесе топтың жағдайы сәйкес құқықтық критерияларды ... ... ... бір органмен орнықтырылатыны қорытындыланатын, құқықтық салдарларға әкеледі. Тұлға, оның жағдайы қалай анықтамаға сәйкес келсе, солай босқын деп мойындалады, сондықтан ... ... ... ... босқын етпейді, тек қана оны босқын деп жариялайды, дегенмен, егер ... ... ... ... бас ... ... мемлекет пен УВКБ оны әртүрлі анықтаса, онда проблемалар пайда ... ... ... ... ... деп ... егер ол 1951 жылғы босқындар статусы туралы Конвенцияда тұжырымдалған критерияларды қанағаттандыратын болса. «Босқын» ұғымын анықтайтын және босқын деп ... ... ... ... орнықтыратын конвекция ережелерін үш бөлімге бөлуге болады. Бірінші бөлімде ... деп ... ... ... ... ... ... Екінші бөлімінде босқынның босқын ретінде саналуы тоқтатылатын шарттар келтірілген. Үшінші бөлімінде, ... ол ... ... критерияларды қанағаттандыратын болсада, тұлға конвенция әрекетінен шығарылатын себептер көрсетіледі.
Дегенмен, 1951 ж. Конвенцияда босқын статусын орнықтыру тәртібі ... ... ... ... ... ... беру туралы өтініш бағасына (осы ұғымның анықталу күшіне қарай) субъективті және ... ... ... ықпал етеді, ал мұндай бағалаудың міндеті —халықаралық құжатты тереңдетілген ізгілікті мақсатта ... ... ... ... ережелерді сақтаумен түсіндіріледі.
Босқындардың статусын мойындау процедурасы, олардың меншікті мүддесінен шыға отырып және осы саладағы халықаралық –құқықтық нормалаушы ... ... ... ... ... отырып мемлекеттермен анықталады. Мысалы, Германияның, босқындар статусын орнықтыру және мойындау мәселелерімен айналысатын, әкімшіліктік соттарының тәжірибесінде, тұлғалардың ... ... деп ... ... ... ... ... кеңінен тараған. Келесі қауіптенулер негізделген деп мойындалады:
) олардың азаматтығы бар елде, «саяси сенімсіз» деп қаралатын тұлғалар;
2) олардың азаматтығы бар ... ... ... ... ... ...
) ... жүрген уақытында, өз елінің үкіметіне ашық шақыру тастайтын ...
) тегі ... ... әсер ... тұлғалар;
) шетелде жүрген кезеңіндегі ой-көңіл күйі ... ... бар ел ... ... ... ... ... азаматтығы бар елдегі жағдайларға қарай қудалауға ұшыраған тұлғалар.
Grahle – Madsen A. Op. Cit., p. 167 – ... ... ... ала ... ... ... мойындау мақсатында, немесе оларды қандайда бір түрде сыныптау үшін ... деп ... ... ... ... ... ... әрекет деп атау екіталай. Мұндай әрекеттердің сәтсіздігі, босқындар проблемаларының пайда болуымен байланысты қандайда бір ... ... ... объективтік элементтердің болмауымен анықталған.
«Қудалау» термині «босқындар» ұғымының анықтамасының бір бөлігі ретінде алғаш рет ... ... ... ... ... ... ... І жарғы қосымшасының «С» бөлімінде тұлғалардың азаматтық еліне немесе кәдімгі мекен-жайына қайта оралуына қарсы зілді қарсылық болып «нәсілдігіне, дініне, ұлтына ... ... ... қарай қудалау немесе қудалауға негізделген қауіптілік» табылады.
1948 жылы «қудалау» термині адам құқығының Жалпы декларациясына енгізілді. ... 14 ... ... ... айтылады «басқа елдерде қуғыннан бассауға іздеу және сол ... ... және сол ... ... ... ... ... қолданыла алмайтыныда келтірілген: «Біріккен Ұлттар Ұйымының мақсаттары мен принциптеріне қарсы келетін ... ... ... емес ... ... негізделген қудалау жағдайларында».
1951 жылғы босқындар статусы туралы Конвенцияда «қудалау» терминіне түсініктеме берілмеген. Оның ... ... ... ... осы ... 33 ... сілтеуге болады, онда босқындардың жер аударылуы немесе оларды елге мәжбүрлі қайтару туралы тұжырымдалады, ... ... ... ... белгілі бір әлеуметтік топқа қатысына немесе саяси көзқарасына қарай ... мен ... ... ... ... мәселе анықталған орынды 1957 жылғы 13 желтоқсандағы ... беру ... ... тапты
Европейская Конвенция о выдаче ETS N 024 (Париж, 13 декабря 1957 г.)
, ол саяси қылмыспен байланысты қылмыс жасау ... ... ... ... үшін ... бас тартуды қарастырады.
1951 ж. Конвенция босқынның қудалаудан қауіптенуі арқылы немесе қудалаудың шынымен ... ... ... ... ... ... адамның кәдімгідей шетелде болуы кезінде қалыптасқан жағдайлармен тууы мүмкін (мысалы, студент, дипломат ... ... ... ал ... ... деген анықтама өткеннен көрі келешекке қатысты болады. Сонымен, субъективті және объективті факторлар ұштасады. Қауіптену, босқындардың анықтамасының ең болмағанда субъективті ... ... ... және ... ... дәл ... кемейтін өткірлігі. Қауіптенуді ұлғайтуға немесе азайтуға болады, бірақ олар ... ... ... ... анықтаулардан, тәжірибеден және түсіндірмелерден, тәуекел бағасына нақты бағдарланған статусты орнықтыру кезінде субъективті элемент қандай роль ... ... ... ... Егер ... оның ... туралы әңгімесі бірізді және сенімді болса, онда жаңа ресми дәлелдерді талап етудің қажеті ... ... ... бұл ... ... ... дәлел емес, адамның өмірінің, көзқарасы мен міндеттерін қоса, ... ... ... ... ... Олар адам өмірінің әлеуметтік және саяси жағдайын айқындауға ... қана ... ... ... ... ... ... көмектеседі: жеке өтінішкерге сенім туралы және шын мәніндегі, орынды қауіптену туралы. ... ... ... «субъективті» қауіптену толық негізделген болып табылуында; өтінішкердің ... ... ... кездескені фактісін орнықтыру үшін фактілер жеткілікті ме.
Істің жағдайын ... ... ... түседі, бірақ адамның қашу кезінде алған нақты уақиғалар мен ... ... ... хабарлаған мәліметтердің сәйкес фактілері мен сенімділігін тексеруші және бағалаушы ... адам үшін ... ... ... ... п.п. 195 – 205.. ... ... беру —Конвенция мақсаттарының бірі болғандықтан, критериялардың либералдық түсіндірмелері қажет. Қудалау алдындағы қорқыныш үрейдің ... ... ... ... шешім —бұл іс мәніне қарай, егер оны шыққан еліне қайта қайтарса, өтінішкермен келешекте не болуы мүмкін ... ... ... ... Сондықтан дәлелдемелердің дұрыс стандартын қолдану кезінде ерекше абай болуды талап етеді.
Дәлелдеу стандарты туралы ... ... ... ... қорғау жүйесінің кейбір ішкі кемшіліктерін айқындайды. Босқындар статусын орнықтыру —оңай мәселе емес: шешім қабылдаушы ... ... ... ... ие бола ... және оның ... ... керек. Көп жағдайда шығу елі туралы ақпарат болмайды немесе жеткіліксіз болады, сондықтан барлық уақытта ... ... ... ету ... ... ... көрсетулерінде өзін-өзі ақтаудың артықшылығын байқауға болады, дегенмен оның атынан айтатын өзінен өзге адамның болмауынан, бұл ... ... ... ... ... Толық негізделген қудалаудан қауіптенудің жағдайын дәлелдеу ауырпалығы өтінішкерге түседі, одан өзге, кейбір объективті дәлелдемелерде талап етіледі; дегенмен ... ... ... ... ... ... ... болады, сондықтан әрбір нақты жағдайларда қорытынды жасауға негіз болып табылмайды.
Шындықтылықты айқындау проблема болып қалады, бірақ ... білу ... мен ... мақсаты салдарларды, сонымен қатар, ықтималдықты таразылаудан алшақ сенімділік ... ... ... ... ... бұл, ... ... статусы дербес орнықтырылатын көптеген елдерде мойындалды. Мысалы, Adjei v. Minister of Employment and ... ісі ... ... ... апелляциялық соты «қудалаудан қауіптенудің салмақты негізі» айтылуын, ... ... ... босқын деп мойындалуы туралы өтінішін қолдауда, дәлелдеменің растау айтылымы ... ... Сот ... ... ... ... өтінішкерді еліне қайтарса, қудалаудың орын алуының ықтималдығы барма? ... ... Соты ... ... ... ... бұл 50 % ... ықтималдық деп түсіндіріледі, ал Ұлыбританияның Лордтар Палатасы Fernandez ісін ... ... ... рет қолданылған тәсілдемені мақұлдады: толық негізделген «қауіптену» туралы талап, тек қана қудалаудың ... ықтималдығының дұрыс дәрежесі көрсетілуі ... ... С. ... ... ... ... в международном праве. М., «Юнити», 1997 г. С. 55-56.
Босқындарды құқықтық қорғау туралы халықаралық норманы қолдану үшін мемлекеттермен олардың ... ... шарт ... Кейбір мемлекеттерде бекіту актісінің өзі, шарттың ұлттық деңгейдегі әрекетін көрсетеді, осыдан заңды ... ... ... бір жеңілдікке немесе үндеуге қол жеткізгісі келген босқын, құқықтық норма ретінде соған сілтей ... ... ... ... ... ... ... шартты мемлекет ішіндегі құқыққа инкорпорациялау бойынша нақты шаралар талап етуі мүмкін. Басқа мемлекеттерді, оның ішінде жалпы құқықтық көптеген елдерде, босқын ... ... ... ... ие ... үшін, қарау стандартын заң бойынша қорғау үшін және атқарушы биліктің қарауына тәуелді болмауы үшін, міндетті түрде арнайы заң ... ...
2.2 ... ... және басқа ұйымдармен босқындар мәселелері бойынша ынтымақтастығы.
Шекараны кесіп өткен адамдармен жұмыс істеу кезіндегі ынтымақтастықтың жалпы принципі, мемлекет –мүшелер БҰҰ-ның Жарғысына ... және жай ... ... мүшелері ретінде, өзіне қабылдаған міндеттемелерден шығады.
Устав ООН, ст. ст. 1, 13. 1 В), 55, 56.
1951 ж. БҰҰ ... ... (35 бап) ... ... Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар істері бойынша Жоғарғы комиссарының Басқармасымен немесе Біріккен Ұлттардың оның атқаратын қызметі беріле ... ... ... ... ынтымақтасуға міндеттеме алады, атап айтқанда, осы Конвенцияның ережелерінің қолданылуын байқау бойынша міндеттерді орындауға ықпал етеді.
Жоғарғы комиссар Басқармасына ... ... ... оның ... ... ... ... органдарға, Біріккен Ұлттардың тиісті органдарына баяндаманы көрсету мүмкіндігін беру үшін, шарттасушы Мемлекеттер ... ... ... ... мен статистикалық деректермен қажетті пішінде қамтамасыздандыруға міндеттеледі, атап айтқанда:
а) босқындар ... осы ... ... ... ... босқындар туралы күшіндегі заңдарды, өкімдерді және декреттерді.
Осы ереже 1967 жылғы Хаттамада (ІІ бап) қайталанған.
Тәжірибе жүзінде көптеген ... өз ... ... себептермен қашуға мәжбүр болған, тұлғалардың кең категориясы үшін, Біріккен Ұлттар ... ... ... алуын қалайды. Бас Ассамблея, ізгілік ниетте жасалған, УВКБ қызметін қолдады, бірақ ол мұны қорғаудың болмауы вакуум тудыратынына ... ... Бұл, өз ... ... ... ... салдарынан пайда болуы мүмкін, мысалы, адам, негізделген ... ... ... ... табиғи емес себептер азабынан, мысалы зорлаудың әртүрлі ... өз ... ... ... ... немесе қолданғысы келмесе.
Сонымен, халықаралық қорғау үшін бастапқы кезең —бұл мәжбүрлілікпен байланысты, салмақты себептермен әкімшілікпен ұсынылатын ізгілікті қажеттілік. ... ... ... және ... ... босқын —«жасанды опаттар», —тура солай Біріккен Ұлттар Ұйымы тарапынан қамқорлыққа ... ... ... міндеттер мен ынтымақтастық жүйелері тәуелсіз мемлекеттерден ұзақ мерзімді шешімді әзірше талап етпейді.
Бас ... ... УВКБ ... ... ... алады —оның қосымша органының, бірақ осы кезде тікелей мемлекеттер үшін міндеттемелер туғызбайды. Бас ... мен УВКБ ... ... ... ... ... Жарғының айтылымы: Жоғарғы комиссар Бас секретарға бағынбайды, ал «Бас Ассамблея ... ... ... ол «осы органмен берілген немесе Экономикалық немесе Әлеуметтік Кеңеспен оған берілетін жетекшілікке алынатын директиваларға сүйенеді» және ... ... ... түрлерімен айналысады, оның ішінде Бас Ассамблеямен анықталатын репатриациямен және орналастырумен». Одан өзге, Жоғарғы комиссар ... және ... ... ... Бас ... жыл ... баяндаманы беруі керек; оның баяндамасы күн тәртібінің жеке тармағы ретінде ... ... ... ... ... ... ... кезде –Жоғарғы комиссарға Кеңес беруші комитеттің қорытындысын сұрауды ұсынады, егер ондай қорытынды жасалған болса.
Мемлекеттердің босқындар қорғауымен айналысатын ... ... ... ... ... ... ... қажетті. Сондықтан, мұндай ұйымдардың тәжірибесі, УВКБ статусы ретіндеде, босқындар жағдайын жақсартатын жалпы халықаралық құқық нормасы ретіндеде бағалау үшін өте ... УВКБ ... ... ... ... ғана емес; халықаралық құқықтың субъектісі бола отырып, ол әрекеті норма шығару процесіне ықпал ... ... ... ... тұлғалардың бірі болып табылады.
Төтенше ізгілікті көмек көрсету бойынша әрекеттерді реттеудегі БҰҰ-ның ролі өте маңызды. 1991 жылы 19 желтоқсанда Бас ... БҰҰ ... ... ... ... ... ... туралы 46/182 қарарды қабылдады.
Документ ООН А/46/1.55 от 17 декабря 1991 г. ... Бұл ... ... ... ... ... ... бейтараптылықты және алалықсыздықты қарастыратын, жетекшілікті принциптер мен ұсыныстар жинағы қосылды, бірақ, одан ... ... ... тұтастықты және мемлекеттердің ұлттық бірлігін» силау және әрбір мемлекеттің «өзінің территориясында орын алған, табиғи апаттар мен ... ... ... ... көмек көрсету үшін» негізгі міндеттемесін мойындауда қосылды. ... ... ... ... ... ... сәйкес үкімет аралық және үкіметтік емес ұйымдардың жұмыстарына жәрдемдесуіне болады, ал көрші мемлекеттер —зардап ... ... ... ынтымақтасады. Сақтандыру арасындағы байланыста мойындалады.
Халқы ізгілік көмекті қажет ететін мемлекет, сәйкес үкімет аралық және үкіметтік емес ұйымдардың жұмыстарына ... ... ал ... ... ... шеккен елдермен тығыз ынтымақтасады.
ж. ОАЕ Конвенциясы мемлекет –мүшелерге осылай ынтымақтасуды ұсынады және өзі 1951 ж. Конвенцияның Африкадағы тиімді регионалдық ... ... ... ... ... УВКБ бұл құжаттардың қатысушысы болып табылмайды, және оның ... ... ... принциптермен және сәйкес тәжірибелермен, оның босқындар проблемасына кешендік тәсілдемені дайындау және жүзеге асырудағы ресми қатысуын қоса ... ... ... орын ... ... шешуге Біріккен Ұлттар Ұйымының көптеген мекемелері ат салысты. Мысалы, ЮНИСЕФ —1946 ж. ... ... ... Ұйымының Балалар қоры
Основное соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) (г. Алматы, 25 ноября 1994 г.). ... ... ... Законом Республики Казахстан от 10 апреля 2001 г. N 176-II).,—бастапқыда ... ... ... елдердің балаларына көмек көрсетуге өкілетті болды; қазір ол көмек қажетсінетін, бүкіл дүниежүзінің аналары мен балаларына төтеншеде, ұзақ ... ... ... ... ... ... ... істеуге тура келеді, мысалы, ересектер ерітпеген балаларға немесе таза су мен ... ... ... ... қызметкерлері көптеген елдерде жұмыс істейді; оның атынан БҰҰДБ (Біріккен Ұлттар ... даму ... ... әрекеттенеді
Страновая программа ПРООН для Казахстана 2005-2009 (27 июля 2004 года)..
ДДҰ (Дүниежүзілік денсаулық ... ... ... 2. d) ... ... ... Организации Здравоохранения (Нью-Йорк, 22 июля 1946 г.) оны сәйкес техникалық көмек ... ал ... ... ... ... ... ... келісімімен қажетті көмек көрсетуге уәкілеттейді. ДДҰ дүниежүзінде кеңінен көрсетілген: бағдарламаларды үйлестірушілер немесе ... ... ... ... ... ... ... істейді. Сірә, шекаралар арқылы адамдардың көп тасымалдануы аурудың пайда болуына және таралуына әсер ... ... ... көп саны ... жабдықталған лагерлерде, тазалықсыз жағдайларда қысылып тұрған кезде. Төтенше жағдайлар кезінде ДДҰ кеңес бере алады және ... ... ... ... ... және ... ... қажетті дәрі-дәрмектерді жылдам жеткізе алады.
Басқа, босқындар мәселелері бойынша ынтымақтасатын, халықаралық және үкімет аралық ұйымдар ішінен, 1951 ж. ... көшу ... ... ... ... ... болады. КХҰ-ның мақсаты мен қызметі дүниежүзілік болып табылады және өзіне келесідей міндеттерді алады: ... ... ... ... ... және ... ... жанұя мүшелерін қоса отырып, адамдар ресурсының белгілі бір категориясының орын ... ... ... ... қозғалуы, өзі тұратын елді тастап кетуге мәжбүрлі, жер ауыстырушы тұлғалар мен ... ... ... саясатының мәселелері бойынша техникалық көмек пен кеңестік, заңдық, басқару және бағдарлау қызметін көрсетуді, сонымен қатар ... ... мен ... ... мәселелерінде ынтымақтастық пен үйлестіруді дамытуда пікірлер мен тәжірибелермен алмастыра алатын, форум ретіндегі жұмысты. КХҰ көшіп-қону ... ... ... таратуға да ат салысады —жеке дара және УВКБ-мен ынтымақтастықта.
Босқындар мәселелері бойынша ынтымақтастықта ерекше роль атқаратын Қызыл Кресттің халықаралық комитеті ... ... ... ... ... ... Красного Креста от 24 июня 1998 г. Международное ... ... ... и ... ... ... ... также Международным Красным Крестом. Движение включает в себя Национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца (Национальные ... ... ... ... Креста (Международный Комитет или МККК) и Международную Федерацию обществ Красного Креста и Красного ... . Ол ... ... УВКБ ... көп ... ... міндеттерді орындайды, дегенмен негізі 1949 жылғы Женева конвенциясы мен Қосымша хаттама болатын жүйе шеңберлерінде. ... ... ... ... ... ... ... немесе кез-келген алалықсыз ізгілікті ұйым олардың қарамағындағы тұлғаларды қорғау үшін және оларға көмек көрсету үшін қабылдайтын ізгілікті әрекеттері мойындалады.
ҚКХК ... ... мен ролі төрт ... ... әрқайсысының барлық текстімен көрсетіледі —жалпы 3 бапта және қамқорлықтағы адамдар мен қорғау ... ... ... ... ҚКХК ... ғана мойындалып қоймайды: олардың артынан бастама құқығы, «конвенциямен ... ... ... ... ... ... ... ізгілікті ынтагерліктерінің» әрекетіне кірісу еркіндігі құқығы мойындалады.
Босқындарды қорғауға (тура немесе жанама) ... ... әсер ... ... ... бірлігі Ұйымы
Хартия Организации африканского единства от 26 мая 1963 г. , Америкалық мемлекеттер ұйымы (АМҰ)
Пакт Лиги арабских ... от 22 ... 1945 г. және ... ... ... Европы (Лондон, 5 мая 1949 г.).. Бұл ұйымдар, атап айтқанда, Африкадағы босқындар проблемасының нақты ... ... 1969 ж. ОАЕ ... адам ... ... 1969 ж. ... конвенция, адам құқығы туралы 1950 г
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 ... 1970 г., 20 ... 1971 г., 1 ... 1990 г., 6 ... 1990 г., 25 ... 1992 г., 11 мая 1994 г.).. ... конвенция, босқындар үшін рұқсатнаманы алып тастау туралы 1959 ж. Еуропалық келісім
Европейское соглашение об отмене виз для ... (20 ... 1959 г.)., ... ... ... 1994 ж. ... келісім
Копенгагенская декларация о социальном развитии (Принята Всемирной встречей на ... ... в ... социального развития, Копенгаген, 6-12 марта 1995 года)., босқындарды қорғау туралы Хаттамалы консулдық қызмет туралы 1967 ж. ... ... және ... үшін ... беру ... Еуропалық келісім
Европейское соглашение о передаче ответственности за беженцев (16 октября 1980 г.). сияқты құжаттарды жасады. ... және ... ... ... ұйымдастыру аралық және мемлекет аралық ынтымақтастықтың қажеттігі көптеген форумдарда мейлінше жиі мойындалуда, оның ішінде Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық бойынша ... ... ... ОБСЕ ... ... ... шартқа қабілетті, қатаң нормативті сипатта болмағанымен, ынтымақтастық туралы мәселе әрбір кездесудің көңіл аудартатын мәселесі болып табылады, жәнеде ол барған сайын ... ... ... ... ... СБСЕ ... ... сұрақтар кешенін талқылады, оған кіргендер: кез –келген елді тастап кету, өзінің меншікті елінде, және оған қайта оралу, сонымен қатар босқындардың ... ... ж. ... ... ... ... ... бойынша СБСЕ Копенгагендік конференциясының Қорытынды құжатындада, қоныс аудару еркіндігі мен құқықтық қорғаудың тиімді құралына бәрін сидыра алатын ... қоса ... ... ... ... мақұлданды. Қоныс аударудың үлкен еркіндігінің қажеттілігіне ... ... бөле ... ... ... ... және, қай жерде ол тиімді болса, адамдардың өсіп бара жатқан орын ауыстыруы ... ... ... ... ... қарастыру кезінде ынтымақтасатынын» жариялады. 1990 ж. қарашада СБСЕ мемлекеттері жаңа Еуропа үшін Париж хартиясын қабылдады, оған ... ... ... ... принциптарымен беріктендіру, ұлттық азшылықтардың «бай үлесін» көтермелеу, этникалық алауыздық пен кемсітушіліктің барлық пішініне қарсы күрес және «сонымен қатар діни және ... ... ... ... ... Парижская Хартия для новой Европы от 21 ноября 1990 г. 30 ILM 190 (1991)..
Босқындар проблемалары Үкіметтік емес ... ... ... ... ... және ... ҮЕҰ ... мен бассауға іздеуші тұлғаларға көмек көрсетуде және олардың бүкіл дүниежүзі бойынша қорғалуына ат салысады. Олардың ... ең ... ... ... дәрігерлер»
Регулирование правового статуса некоммерческих организаций в гражданских кодексах государств мира/Сборник материалов. Издание 2 - е, ... и ... ... ... 1ем», 2003 г. (180 ... ... ... лагерлер мен мекендердегі босқындардың денсаулығын қорғау бойынша медициналық көмек пен ... ... ...
- ... істері бойынша АҚШ Комитеті», орындарға тұрақты түрде барып ... және ... ... ... көңіл бөлінетін, проблемалар мен жағдайлар туралы құжаттарды жариялайтын;
- 1973 ж. құрылған «Босқындар істері және мәжбүрлі эмигранттар бойынша ... ... ... проблемаларымен және бассауға құқығымен айналысатын, 60-тан аса еуропалық ҮЕҰ ынтымақтасуына арналған форум;
- әртүрлі «босқындар істері бойынша ... ... ... және ... ... ... олар заңгерлік және басқа кеңестер береді немесе босқындарға және ... ... ... қатысты ұлттық саясатқа ықпал етуге тырысады; құқық қорғаушы ... ... ... мен ... қатысты, қызметі баяндамаларды беру, байқау және лоббилендіру бойынша олардың мандатының логикалық жалғасы болып табылады.
Қазақстан Республикасындағы қоғамдық ... ... емес ... ... онда атап айту керек, республикада, конституциялық –құқықтық қатынастың арнайы субъектілері ретінде НПО бөлінуінің толық анықталған ... ... ... ... елде дамып келе жатқан НПО инфрақұрылымы ықпал ... оның ... ... кез ... мемлекетте, ондағы демократиялық институттардың қаншалықты дамығанына тәуелді, олардың қызметтерінің нәтижелерімен дәлелденген
Регулирование правового ... ... ... в ... ... ... мира/Сборник материалов. Издание 2 - е, переработанное и дополненное. Алматы, «Издательство 1ем», 2003 г. .
Босқындар ... ... ... ... ... ... регламенттеу тәжірибесі көрсеткендей), әр бағыттағы, салалық өздік ерекшелікті болады. Мысалы, босқындарды қорғау мен «ар тұтқындарын» қорғау бойынша «Халықаралық ... ... ... ... ... ... айқын, яғни ерлер мен әйелдер, «олардың саясаттық, діни немесе басқа ойлы сенімдерінің немесе олардың этникалық тегі, жынысы, терісінің ... ... ... ... ... қамалған, ұсталған немесе басқа күштік шектеулерге».
Ст. 1 (а) Устава организации «Международная амнистия», Лувен. Бельгия. 6-9 ... 1979 ... ... ... интеграциясының, босқындар мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтастықтағы көкейтесті сұрақтары.
3.1 ҚР босқындар режимін құқықтық реттеудің ерекшеліктері.
Босқындар мәселесін реттейтін, Қазақстан Республикасының Заңы ... жас. Біз ... ... ... ... ... ... «Халықтың көші –қоны туралы» заңында берілген
Закон Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года N 204-1 «О ... ...... и дополнениями по состоянию на 20.12.04 г.)..
Қазақстанда, сонымен қатар, Қазақстан Республикасында босқындар деп мойындау ... және ... ... анықтау тәртібі туралы өтінішпен келген тұлғалармен жұмыс істеу бойынша Нұсқаулық әрекеттенеді.
Инструкция, утвержденная приказом Агентства по миграции и ... ... ... N 22 от 27 мая 1998 г. По ... с ... ... с ... о признании беженцами и порядке определения статуса беженцев в Республике Казахстан
Нұсқаулыққа сәйкес ... ... ... ... ... деп ... областардың, Алматы қаласының және астананың көшіп-қону және демография бойынша ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының «Халықтың көшіп-қонуы туралы» Заңына сәйкес, ... ... ... ... ... ... үшін негіз болып, шетелдік азаматтың немесе азаматтығы жоқ тұлғаның (өтініштенуші) ... ... ... оны босқын деп мойындау туралы жазбаша өтініш хаты табылады.
Босқын статусын анықтау процедурасына кіреді:
- өтінішті беру және ... ... ... ... әңгіме өткізу; өтініш беруші хабарлаған мәліметтердің растығын ... ... ... ... ... деп ... туралы немесе одан бас тарту туралы шешімді қабылдау. Осы кезде орындалатын әрекеттер:
а) ... ... ... ... ... ... берушіні, жаднама жазбахатта келтірілген, оның құқықтарымен және міндеттерімен таныстырға міндетті. Өтініш беруші босқын ... ... ... ... ... ... қажетті түсіндірмелер алуы қажет. Босқын деп мойындау туралы өтінішті қабылдау, өтініш берушінің және оның жанұясының мүшелерінің оларды куәлендіретін құжаттары бар ... ... ... ... ... деп ... туралы өтінішті қабылдаған кезеңнен бастап, өтініш беруші Қазақстан Республикасының территориясында, оның мәселесі бойынша аяққы шешім қабылданғанға дейін ... ... ... ... ... ... Республикасының территориясында босқын деп мойындау туралы өтініш беруші тұлғаға Қазақстан Республикасының «Халықтың көші –қоны туралы» ... ... және ... ... ... оның өтінішін тіркеуденде, босқын деп мойындауданда бас ... ...
б) ... ... ... жүргізу, өтініш беруші хабарлаған мәліметтердің шындығын және дәлелдерін бағалау үшін қосымша ақпарат алу мақсатында, ол үшін ... ... бар, ... ... ... қызметінің өкілдерімен жүргізіледі. Әңгіме жүргізудің негізгі міндеті, өтініш берушіден, сол әңгіменің негізінде, әрекеттегі ... ... ... ... деп мойындауға арналған критерияларға оның сәйкестігі туралы қорытынды жасау болып табылады.
в) Өтініш беруші тұлғаны босқын деп ... ... ... ... ... ... өтінішті тіркеген күннен бастап отыз күннің ішінде қабылданады. ... ... ... ... ... ... анықталуы орнықтырылған мерзімде аяқталмаса, онда шешім соларды анықтағанша кейінге қалдырылады, жәнеде қажет ... ... ... осы ... ХҚК, ІІМ және т.б. ... ... ... алады. Шешімді қабылдау кезінде ескеру керек, босқын статусын анықтау процедурасы «Халықтың көші –қоны туралы» заңында көрсетілген жағдайлар бойынша, ... ... ... ... ... болуынан, өзінің азаматтық құқығы бар елдің қорғауын пайдалана ... ... үшін ... ... байланысты, территориясында көрсетілген жағдайлар туындаған елдің ресми органдарынан (өкілдіктерінен), нақты тұлға (тұлғалар) бойынша, кез –келген ақпаратты сұрау, Қазақстан ... ... және ... ... Агенттігінің төрағасының ықпалшарасымен ғана жүргізіледі.
Босқын деп ... ... ішкі ... органдарымен тіркелу үшін негіз болып табылатын, орнықтырылған үлгідегі куәлік беріледі. Тұлғаны босқын деп мойындаудан бас тартқан кезде, оған бас ... ... ... ... күннен бастап отыз күн мерзімде, бас тарту ... ... және ... ... ... ... ... көрсетілген жазбаша хабарландыру (ескерту) қағазы тапсырылады. Тұлғаны босқын деп мойындаудан бас тарту туралы шешімді, өтініш беруші, жазбаша хабарландыру (ескерту) ... ... ... бастап отыз күн мерзімде, жоғарғы уәкілетті органдарға немесе соттық тәртіпте арыздана алады. Арыз беруші тұлғаға, оның ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының территориясында болуға құқық беріледі.
г) Босқын ... ... рет бір ... ... беріледі. Босқын статусын, уәкілетті органның территориялық қызметімен мақұлдау үшін, жыл ... ... ... жүргізіледі, олардың куәлігі қайта тіркеледі. Оның барысында әңгіме жүргізіліп, олардың отбасылық жағдайлары, тұрған орыны мен ... ... ... ... ... ... ... анықталады.
Тұлға Қазақстан Республикасының территориясындағы босқын статусынан айырылады, егер ол:
- Қазақстан Республикасының немесе басқа мемлекеттің азаматтығын алса; ... ... ... ... ... ... ҚР ... сыртына тұрақты мекен-жайға кетсе; қудалау қауіптенуі салдарынан тастап кеткен елге өз ... ... ... ... статусынан айырылады:
- егер ол оны босқын деп мойындау үшін, әдейі жалған мәліметтер хабарлаған болса. Бұл жағдайда, оны қабылдауда, ... және ... ... Қазақстан Республикасы тартқан шығындар, сот шешімімен алына алады; оны ... деп ... үшін ... ... ... ... кезде. Бұл жағдайда, тұлға өзі азаматы болатын елдің ұорғауынан бас тарта алмайды және өзінің азаматтық еліне оралуы керек немесе азаматтығы жоқ ... ... ... ... ... ... қажет.
Босқын деп мойындалуы туралы өтініш беруші тұлғалармен жұмыс істеу үшін ... ... ... ҚР ... деп мойындалуы туралы өтініш берушіге арналған жаднама жазбахат;
- ҚР босқын деп ... ... ... ҚР ... деп мойындалуы туралы өтініш берушінің сауалдамасы;
- территориалдық және уәкілеттік органдар шешімдері;
- босқын куәлігі;
- ІІБ паспорттық және ... ... ... ... ҚР территориясында босқын деп мойындалуы туралы өтініш беруші тұлғалардың тіркелу журналы.
1996 ж. ҚР ... ... ... ... ... ... және ... жоқ тұлғаларға саяси бассауға беру тәртібі туралы Ереже бекітілді
Положение о ... ... ... ... ... гражданам и лицам без гражданства в Республике Казахстан, Утверждено Указом Президента Республики Казахстан от 15 июля 1996 г. N 3057 ... ... ... ... ... Казахстан от 19 апреля 2000 года N 374).
, оған сәйкес Қазақстан Республикасында саяси бассауға шетелдік ... және ... жоқ ... ... ... Конституциясына және Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес, халықаралық құқықтың ... ... ... ... ... ... Республикасы, қоғамдық-саясаттық қызметі, нәсілдік немесе ұлттық жағдайы, діни көзқарасы, жәнеде халықаралық құқықтың нормаларымен қарастырылған адам құқығы бұзылған жағдайларда, азаматтық елінде ... ... ... ... ... ... нақты қауіпінен бассауға немесе қорғаныс іздеуші тұлғаларға және олардың отбасы мүшелеріне саяси бассауға береді.
Қазақстан ... ... ... беру ... немесе саяси бассауғаны беруден бас тарту туралы шешімді Қазақстан Республикасының Президенті қабылдайды.
Қазақстан Республикасында саяси ... ... егер ... ... ... ... ... ретінде мойындалатын әрекетпен (немесе әрекетсіздікпен) қудаланатын болса, немесе Біріккен Ұлттар Ұйымының мақсаттары мен принциптеріне қарсы келетін әрекеттер жасауда кінәлі ... ... іс ... ... ... ... немесе оған қатысты Қазақстан Республикасы территориясында заңды күшке енген, соттың ... ... ... оны ... үшінші елде тұрған болса;
4) алдын-ала жалған деректер ... оны ... ... ... азаматтығы бар болса.
Ереже, Қазақстан Республикасында шетелдік азаматтарға және азаматтығы жоқ тұлғаларға ... ... беру ... ... беру және ... тәртіптерін анықтайды. Мысалы, Қазақстан Республикасының территориясында, саяси бассауға алуды тілейтін тұлға, Қазақстан Республикасының көшіп-қону және демография бойынша Агенттігіне немесе оның ... ... ... ... ... ... жеке басы жазбаша өтініш беруі керек. Қазақстан Республикасының сыртындағы тұлға, мұндай өтінішті ... ... ... ... немесе консулдық мекемелері арқылы береді. Жасы 14-ке толмаған балалардан, оларға берілген саяси бассауға үшін, ... ... ... етілмейді.
Өтініш беруші, саяси бассауға берілуі туралы мәселе шешілгенге дейін, айына екі рет көшіп-қону және ... ... ... ... оның ... ... ... өзінің тұратын жері бойынша, Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілеттілігіне (елшілік мекемесінде) белгіленіп отырады. Бұл тәртіп сақталмаған жағдайда, көшіп-қону және демография ... ... ... оның ... бөлімшелері немесе дипломатиялық өкілеттілік (елшілік мекемесі), жағдайды айқындап болғанға дейін материалдарды рәсімдеуді тоқтатуға құқықты.
Өтінішпен бірге ... ... ... суреттер, денсаулығы туралы анықтама, оның ішінде иммунодефицит вирусына зерттелуі туралы, жәнеде осы мәселеге қатысты басқа құжаттар. ... ... ... және ... бойынша Агенттігінің территориалдық бөлімшесі немесе Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... түрде мемлекеттік тілдегі аудармасымен немесе Қазақстан Республикасында ресми ... ... ... және ... бойынша Агенттікке жібереді. Көшіп-қону және демография бойынша Агенттік, өтініш берген тұлғаға Қазақстан Республикасында саяси ... ... ... туралы Сыртқы Істер Министрлігінен, Ішкі Істер Министрлігінен, Қазақстан Республикасы Ұлттық ... ... ... ... ... ... (міндетті түрде мемлекеттік тілдегі аудармасымен немесе Қазақстан Республикасында ресми қолданылатын ... ... тұру және ... ... мүмкіндіктері туралы уәжделген қорытындымен, көшіп-қону және демография бойынша Агенттігі, Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігінің ... ... ... ... ... бассауға беру туралы өтініш бойынша материалдарды қарау мерзімі, өтінішті берген күннен ... үш ... ... керек. Қазақстан Республикасының Президенті Әкімшілігінің Мемлекеттік –құқықтық бөлімі материалдарды, Қазақстан Республикасында саяси бассауға берудің ... ... ... ... ... беру ... бас тарту туралы өзінің қорытындысымен, азаматтық мәселелерін шешетін Комиссияға жібереді.
Отдельные вопросы рассмотрения ... ... дел ... ... с ... ... убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства в РК см. в ... ... ... дел РК от 30 ... 1996 г. N 23. ... ... ... жанындағы азаматтық мәселелерін шешетін Комиссия өтініш пен оған қоса берілген материалдарды қарайды және ... ... ... Қазақстан Республикасы Президентіне өзінің ұсыныстарын енгізеді. Саяси бассауға беру Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен жүргізіледі. ... ... ... ... берілген тұлғаға және оның, жасы 16-ға толған отбасы мүшелеріне, орнықтырылған үлгідегі куәліктер беріледі.
Постановление Правительства РК от 27 марта 1997 г. N 430 "Об ... ... ... о предоставлении политического убежища иностранным гражданам и ... без ... в РК и его ... Саяси бассауға берілгені туралы куәлік көшіп-қону және демография бойынша Агенттікпен беріледі. Областардың, қалалардың, мемлекеттік маңызы бар қалалардың және ... ... ... ... аудандардың ішкі істер басқармалары және бөлімдері, Қазақстан Республикасында саяси бассауға берілгені туралы куәлік ... тұру ... ... ... ... берілген тұлға мен оның отбасы мүшелері, Қазақстан Республикасындағы шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың құқықтық жағдайы туралы Қазақстан ... ... мен ... Республикасының заңдары қарастыратын құқықтар мен еркіндіктерді пайдаланады, жәнеде міндеттерді жүктейді.
Указ Президента РК, имеющий силу ... от 19 июня 1995 г. N 2337 "О ... ... ... граждан в РК".
Саяси бассауға беру туралы өтінішті қабылдаудан уәкілетті органның негізсіз бас тартуы, өтінішті қарау мерзімін бұзу ... ... ... ... ... ... және қабылданған шешімдерді орындаумен байланысты басқада заңсыз әрекеттері жоғарғы органдарға ... ... ... ... ... ... ... Ереже орнықтырады.
ҚР саяси бассауға берілген тұлға:
- ҚР-дағы саяси бассауғадан өз еркінше бас тарттса;
- ҚР азаматтығын немесе басқа ... ... ...
- өзі ... ... елге өз ... ... оралса немесе тұрақты тұру үшін үшінші елге кетсе;
- ҚР заңымен орнықтырылатын, ... ... ... ... ... ... айырылса, бұл жағдайларда, ол саяси ... ... ... ҚР Президентімен, Қазақстан Республикасындағы саяси бассауғадан айырылады, егер ол ҚР ... ... ... ... ... ... ... мен принциптеріне қарама-қайшылықты, әрекетпен айналысса, немесе тұлға қасақы ... ... және сол үшін ... ... ... ... ... алған болса. 1997 ж. Қазақстан Республикасының Сыртқы істер Министрлігімен «Қазақстан Республикасында шетелдік азаматтар мен ... жоқ ... ... ... беру ... туралы» Ереже әзірленді.
Инструкция Министерства иностранных дел РК от 3 февраля 1997 г. О порядке предоставления политического убежища ... ... и ... без ... в ... Казахстан. Бұл Ереже, Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілеттілігі мен консулдық мекемелерімен шетелде ... ... ... ... ... мен ... жоқ ... саяси бассауға беру тәртібі туралы»
Положение «О порядке предоставления политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства», утвержденное Указом ... ... ... N 3057 от ... г. ... ... әзірленді.
Ережеде, Қазақстан Республикасында саяси бассауға шетелдік азаматтарға және ... жоқ ... ... ... Конституциясына және Қазақстан Республикасының заңдарына, жәнеде «Шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғаларға саяси бассауға беру тәртібі туралы» Ережеге ... ... ... ... ... нормалары негізінде беріледі.
Ережеде, шетелдік азаматтарға және ҚР азаматтығы жоқ тұлғаларға саяси бассауға беру туралы өтініштің берілу және ... ... ... Атап ... ... ҚР ... тыс жердегі және саяси бассауға алуды тілейтін тұлға, Қазақстан Республикасы Президентінің атына жазбаша ... өзі ҚР ... ... немесе консулдық мекемелеріне баруы керек. Егер тұлға саяси ... беру ... ... балаларымен бірге берсе, онда жасы 14-ке толған балалардың жазбаша келісімі талап етіледі. Өтініш беруші, ... ... ... туралы мәселе шешілгенге дейін, айына екі реттен кем емес, өзінің тұратын жері бойынша, ҚР-ның дипломатиялық өкілеттілігіне немесе елшілік мекемесінде тіркеліп ... Бұл ... ... ... көшіп-қону Департаменті, немесе дипломатиялық өкілеттілік немесе консулдық мекемесі материалдарды рәсімдеуді, жағдай айқындалғанға дейін, тоқтатады.
Ереже ҚР саяси бассауға ... ... ... ... ... ... ... тәртібін нақтайды; ҚР саяси бассауға алған тұлғаның және оның ... ... ... ... ... ... ... егер мүдделі тұлғалардың босқын статусын беру туралы өтініш бойынша іс қағаздарын жүргізуге қатысты ... бір ... ... онда олардың тұрған жері бойынша уәкілетті органның территориялдық қызметіне өтініш бере алатынын ... ... ж. ... ... Үкіметінің 1997 жылғы 22 сәуірдегі N 622 «Қазақстан ... ... N 3432 «1997 ... ... келу ... ... Республики Казахстан, 1997 г., N 17, ст. 146.Жарлығын жүзеге асыру туралы» қаулысын жүзеге ... және ...... ... ... тиімді, ретті ұйымдастыру мақсатында Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылы 30 қыркүйекте «Босқын – оралмандардың қоныс аударуын ұйымдастыру бойынша ... ... ... ... Республики Казахстан от 30 сентября 1997 года N 1388 О дополнительных мерах по ... ... ... (утратило силу). Қаулысы жарық көрді. Осы Қаулы бойынша Еңбек және халықты ... ... ... ... ... ... Ішкі ... Министрлігімен, Көлік және коммуникация Министрлігімен, Денсаулық сақтау Министрлігімен, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік кедендік комитетімен, Қорғаныс Министрлігімен, область және ... қ. ... ҚР ... ... ... ... ... Монғолиядан, Иран Ислам Республикасынан босқын –оралмандар отбасыларының қоныс аударуын ұйымдастырып ... ету ... ... ж. ... ... о ... ... фонда помощи беженцам и вынужденным переселенцам (Алматы, 10 февраля 1995 года). ... мен ... ... аударушыларға көмек көрсетудің Мемлекетаралық қоры құрылды және босқындар мен мәжбүрлі қоныс аударушыларға көмек көрсетудің Мемлекетаралық қоры туралы Ереже бекітілді
Положение о ... ... ... ... и ... ... Утверждено Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств о создании Межгосударственного фонда ... ... и ... переселенцам от 10 февраля 1995 года. Аталған Ережеге ... Қор ... ... емес ұйым ... ... және өзінің қызметінде саясаттық мақсаттарды көздемейді. Қор өзінің қызметінде оның міндеттері мен ... ... ... ... және ... ... және ұйымдармен байланыстар орнатады, олармен бірге Келісімге қатысушы –мемлекеттер босқындары мен мәжбүрлі қоныс ... ... ... ... шараларды жүзеге асыруға қатысады. Қорға Келісімге қатысушы –мемлекеттермен ... ... ... ... ... ... ... беру тәртіптері мен мерзімдері Ынтымақтастық үкіметтерінің басшыларының Кеңесі мәжілістерінде орнықтырылады. Қор Келісімге қатысушы – мемлекеттер территориясында, Ережені жүзеге асыру үшін ... ... ... құра алады. Қордың орналаған жері –Мәскеу қаласы.
Қордың негізгі міндеттері ... ... ... мен ... ... аударушыларға көмек көрсету үшін қаржылық және материалдық қаражаттарды ... ... мен ... ... аударушыларды қабылдаушы, Келісімге қатысушы –мемлекеттер арасында, олардың қоныс аударуын ... және ... ... ... ... ... ... –мемлекеттердің мемлекеттік органдары мен қоғамдық ұйымдарына, босқындар мен ... ... ... азаматтық, экономикалық және әлеуметтік құқықтарын қорғауда көмек көрсету; босқындар мен мәжбүрлі қоныс аударушылар ... ... ... ... ... ... идеяларын насихаттау.
Өзіне жүктелген міндеттерді шешу үшін Қор келесі қызметтерді орындайды:
- Қор қаражаттарын орналастыру және жинақтау үшін, Келісімге қатысушы –мемлекеттер ... ... ... ... ... және есеп ... ... ашады; босқындар мен мәжбүрлі қоныс аударушыларға көмек көрсетуге, Келісімге ... ... ... және ... қаражаттарды бағыттайды; Тәуелсіз Мемлекеттер Ынтымақтастығына қатысушы –мемлекеттердің бұқаралық ақпарат құралдарын қолдана отырып, өзінің қызметі туралы қоғамды ... ... ... ... ... ... мен басқада мүліктік және ақшалай салымдары есебінен қалыптастырылады; территорияларынан босқындар мен ... ... ... ... Келісімге қатысушы –мемлекеттермен бірдей қаржылық нормалар бойынша, ... ... ... ... ... ... ұйымдардың, меншіктерінің пішініне тәуелсіз, өтеусіз немесе қайырымдылық жарналары мен азаматтардың, сонымен қатар шетелдік заңды және жеке тұлғалардың ... ... ... ... ... есебінен үймереттер, ғимараттар, жабдықтар және басқа материалдық құралдар беріле алады.
Жарналарды бағалау кезінде, жарнаны салу ... ... ... ... ресми валюталық курс ескеріледі. Қордың қаражаттары келесі жағдайларға жұмсалады:
- ... мен ... ... ... ... Келісімге қатысушы мемлекеттерге қаржылық және материалдық көмек көрсетуде; босқындар мен ... ... ... ... ... ... ... жағдайлармен тартылған, мамандар еңбегіне ақы төлеуді қоса, қаржыландыру мен әзірлеуде; Қордың аппаратын ұстауға және оның ... ... ... ... ж. ... ... ... босқындармен жұмыс тәртібін анықтайтын және оларға бірінші кезектегі көмек көрсетуді анықтайтын, босқындармен жұмыс туралы Уақытша ереже әрекетте болды
Временное положение о ... с ... ... ... ... ... Республики Казахстан от 15 декабря 1992 года N 1055. Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 15 декабря 1992 года № 1055 О ... по ... ... ... ... ... ... "О введении в действие Закона Республики Казахстан "Об иммиграции" (с изменениями, ... ... ... ... ... ... от 2 августа 1994 г. № 868; постановлением Правительства РК от 9 ... 1996 года № 987) ... ... ... ... сәйкес, ҚР «Көшіп келу туралы» Заңына сәйкес басқа мемлекеттерді ... ... ... ... ... құқықтары мен еркіндіктерінің шектеулілігіне, қудалау мен ығыстырылуына ... ... ... оралуға мәжбүрлі болуынан, және өзінің тарихи отанымен қосылу ... ... ... ... ... Болу ... тәуелсіз, Қазақстан Республикасы территориясындағы барлық босқындар тіркелуі керек. Тіркелу негізі болып, жазбаша өтініш және паспортты (тууы ... ... ... ... оны ... ... ... (қызметтік, зейнеткерлік куәлік, оқышының немесе студенттің билеті, еңбек кітапшасы, диплом, білім туралы куәлік немесе кәсіптік дайындық ... ... ... ... туралы өтініште көрсетіледі:
- Қазақстан Республикасына келу уақыты, мақсаты және негізі;
- жастарының көрсетілуімен жанұя құрамы, алдыңғы жұмыс орыны, ... ... ҚР ... ... ... ... елі мен ... мекен –жайының адресі;
ҚР территориясындағы уақытша тұру орынының адресі;
қажетті көмек көрсету туралы өтініш.
Босқындарды ... ... ... ... ... уәкілетті өкілімен жүргізіледі. Әрбір босқынға тіркеу карточкасы толтырылады. ... ... соң, ... ... бойынша Департаменттің уәкілетті өкілдері, қалалық және аудандық әкімшіліктер, халық депутаттарының ауылдық Кеңестері ... ... және ... қызмет көрсету бойынша шаралар қабылдайды, басқада қажетті көмектер көрсетеді, ал баспанасы болмаған ... ... ... ... ... жібереді.
Өтінішкерді солай деп мойындаған жағдайда, ішкі істер органдары оған орнықтырылған үлгідегі уақытша куәлікті береді, куәлік келесі құқықтарды береді:
- әрбір ... ... ... ... мен зейнеткер үшін, есептеу көрсеткіші мөлшерінде, біржолғы көмекті және ... ... жан үшін ... ... ... 50 пайызын алуға ;
- қажетті медициналық және әлеуметтік көмекті алуға;
- арнайы берілген ... ... ... ... ... ... –көшіп келушілердің топтық шаруашылығын және орналасуын ұйымдастыру үшін иммиграциялық жер қорынан бос жерлерді беру туралы ұсынысты сәйкес жергілікті ... ... ... алады.
Босқынның уақытша куәлігі 3 айға дейін мерзімге беріледі. Қажет болған жағдайда бұл ... ... ... ... ... алады. Қазақстан Республикасы халқының еңбек пен жұмыспен қамтылу органдары босқындар мен олардың отбасының еңбекке жарамды мүшелеріне ... ... ... ... Халықтың көшіп-қону бойынша Департамент және оның уәкілетті өкілдері, жергілікті жерлерде, босқындардың келешек ... ... ... ... ... жер беру ... және жұмысқа орналасуы, босқынның тілегі бойынша басқа мемлекет территориясына өту немесе репатриация (бұрынғы тұрған елге қайта оралу) ... ... ...
Босқындарға материалдық көмек, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік көшіп келу қорынан көрсетіледі. Мемлекеттік көшіп келу қорынан төлеу ... ... ... ... ... ... халықтың көшіп-қону бойынша Департаментпен анықталады .
См. Программу комплексных мероприятий по реализации Закона Республики Казахстан «Об ... ... ... ... ... ... Казахстан от 15 декабря 1992 года N ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының қатысуы.
Қазақстан Республикасы, дүниежүзілік қауымдастықтың толық құқықты мүшесі бола отырып, босқындар проблемаларын шешуде белсенді қатыса бастады. Бұл Қазақстанның босқындар ... ... ... ... құқықтық актілерде қатысуымен көрінеді. Жоғарыда айтылғандай, республика 1951 ж. БҰҰ Конвенциясына және 1967 ж. Хаттамасына ... ... ... от 15 ... 1998 года N 317-1 «О присоединении Республики Казахстан к Конвенции о ... ... и ... ... ... ... Бұл актілер, ҚР Конституциясының нормаларына сәйкес, республика территориясында тікелей әрекетте болады, егер ішкі заң оған қарама-қайшы ... ... ... ішкі ... нормалары емес, халықаралық шарттар нормалары қолданылады. Қазақстанның көрсетілген құжаттарға қосылуы, оның ... ... ... ... ... ... ... мүдделілігі туралы айтады. Осы саладағы негізгі құқықтық ... ... ... ... ... тәртіпті орнықтырудағы өзінің жайғасымын мақұлдады.
Қазақстан көрсетілген актілерге қосылғаннан өзге, көш-қны саласында көпжақты және екіжақты көптеген келісімдер жасасты. ... ... ... ... ... мен мәжбүрлі қоныс аударушылар туралы Келісімде бар (Мәскеу, 24 қыркүйек 1993 ж.)
Соглашение о помощи беженцам и вынужденным ... ... 24 ... 1993 г.) (с ... от 10 ... 1995 г.). ... ... бойынша, осы Келісімнің мақсаты үшін босқын деп, бассауға берген Жақтың азаматы болмастан, өзінің басқа Жақ ... ... ... ... оған ... оның ... мүшелеріне қатысты зорлау немесе қудалау немесе нәсілдік және ұлттық жағдайына қарай, дініне, тіліне, саяси көзқарасына, жәнеде ... бір ... ... ... ... ... және ұлтаралық жанжалдармен байланысты жағдайлар салдарынан тастап кеткен ... ... ... ... ... ... ... басқа қасақы қылмыс жасаушы тұлға босқын деп мойындала алмайды.
Мүдделі Жақтардың көмек көрсетуімен ... ...
- оның ... ... территориясына кедергісіз кіруі үшін мүкіндік бере отырып, қарулы және ұлтаралық жанжалдар аймағынан халықты алып шығуды жүзеге асырады;
- ... жеке және ... ... ... ол үшін соғысты тоқтатуды талап етеді, көшу кезінде қоғамдық тәртіпті ұорғауды сақтайды;
- көшушілерді қаржылық, материалдық ... азық ... ... және ... қамтамасыздандыру мүдделі Жақтар арасында шешіледі.
Бассауға беруші Жақ өзіне келесі міндеттерді алады:
- босқындар мен мәжбүрлі қоныс ... ... ... уақытша орналасқан жерлерінде қажетті әлеуметтік –тұрмыстық жағдайлармен қамтамасыздандырады; босқындар мен ... ... ... ... ... қамту туралы әрбір Жақтың қабылдаған заңына сәйкес жұмысқа орналасуға көмек көрсету.
Бұл кезде жақтар ... ... ... ... ... мен ... ... аударушыларға, азаматтықтарымен байланысты мәселелерді шешу үшін қажетті құжаттарды талап ету және беру;
- босқындар мен ... ... ... ... ... жері ... неке ... туу туралы куәліктер, еңбек кітапшасын және зейнеткерлік қамтамасыздықты шешу, еңбек мерзімін, шетелге шығуын шешу үшін, т.б. қажетті басқада құжаттарды ... ... ...
- ... немесе мәжбүрлі қоныс аударушы тастап кеткен мемлекет территориясында тұратын туыстары туралы жәнеде сонда қалған мүліктері туралы деректер алуға ... ... 7 ... ... шыққан мемлекет босқын немесе мәжбүрлі қоныс аударушыға оның ... ... ... мен басқа мүліктерінің құнын өтейді, денсаулығына келген зиян мен ... ... ... ... ... мөлшері шыққан мемлекеттің бағалауы бойынша анықталады. Жылжитын және жылжымайтын мүліктерін жоғалтқан босқындар мен мәжбүрлі қоныс аударушылардың материалдық зиянын және ... ... ... ... ... мүдделі Жақтармен бірігіп анықталады. Бұл кезде Жақтар босқындар мен мәжбүрлі қоныс аударушыларға Мемлекетаралық көмек қорын құрады. Босқындар мен ... ... ... ... көрсетудің Мемлекетаралық қоры туралы Ереже босқындар мен мәжбүрлі қоныс аударушыларға көмек туралы Келісімнің ... ... ... ... ... ... ... және осы ережеге сәйкес, Қазақстан Республикасынан өзге оны бекіткендер: Әзербайжан Республикасы, Ресей Федерациясы, Армения ... ... ... ... ... ... ... және Молдовия.
Алматы қаласында 1993 ж. 24 қыркүйектегі Келісіміне Хаттамаға қол қойылды.
Протокол к Соглашению о помощи беженцам и вынужденным ... от 24 ... 1993 года ... 10 ... 1995 г.). ... саладағы құқықтық көздердің бірі болып көшіп-қону саласындағы ынтымақтастық туралы Меморандумды мойындауға болады ... қ., 8 ... 1994 ... о ... в ... миграции (г. Алматы, 8 июля 1994 года).. Меморандумға Қазақстан Республикасы, Қырғызстан Республикасы және Өзбекстан Республикасы қол қойған, олар достасқан ... ... ... ... және ... ... және ... арасындағы өзілмес байланыстарға негізделген. Бұл Меморандум Бірыңғай экономикалық кеңістік құру туралы Шартқа сүйенеді және келесідей мақсаттарды көздейді: зиялы ой және ... ... ... ... және дамыту, қатысушы-мемлекеттердегі саяси тұрақтылыққа қол жеткізу, азаматтық бейбітшілік пен ұлтаралық келісімді жүзеге ... ... ... ... халықтың ұлттық бірегейлігін сақтау үшін жағдайларды қамтамасыз ету, ұлттық мәдениет пен тілді ... ... ... көмек көрсететін трансұлттық және регионалдық компаниялар, ғылыми-өндірістік орталықтар құру үшін жағдайлар жасау, басқа мемлекет территориясында тұратын бір мемлекеттің ... ... ... құруға, қолдануға және т.б. кепілдік беру, оның ішінде тұрған мемлекетінің заңына сәйкес өндіріс құралдарынада және ... ... ... ... ... ... Басшылары өздерінің үкіметтеріне 1994 жылдың соңына дейін ... ... ... Республикасы және Өзбекстан Республикасы арасындағы халықтар көші-қоны саласындағы ынтымақтастық Бағдарламасын әзірлеуді тапсырады.
Қаралатын құжаттар қатарына кіретіндер:
Қазақстан ... ... мен ... ... Үкіметінің арасындағы қоныс аударушылардың қоныс аударуы мен қорғау процестерін реттеу туралы Келісім (Москва қ., 6 ... 1998 ... ... ... Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о регулировании процесса переселения и ... прав ... (г. ... 6 июля 1998 года).;
Қазақстан Республикасы мен Монғолия арасындағы Қазақстан Республикасына ... ... ... ... ... өз ... ... аударуы мен азаматтығын реттеу мәселелері туралы Шарт (Алматы қ., 2 желтоқсан 1994 ... ... ... ... и Монголией об урегулировании вопросов добровольного переселения и гражданства лиц, прибывших в Республику Казахстан по ... ... (г. ... 2 декабря 1994 года)
ж. босқындар мен мәжбүрлі қоныс аударушыларға (1993 ж. 24 қыркүйегі) көмек ... ... ... қол ... ... ... ... 1993 ж. 24 қыркүйектегі босқындар мен мәжбүрлі қоныс аударушылар туралы Келісімнің 8 бабы толықтырылды, үшінші бөлімінің мазмұны келесідей болды: ... мен ... ... ... ... ... ... қорының қызметі шеңберінде бір жақтан екніші Жаққа кеден шекарасы ... ... ... ... ... ... ... салықтар және ақша жинап алудан босатылады».
ж. Қазақстан Республикасы Үкіметі мен көшіп-қону ... ... ... арасында ынтымақтастық туралы өте маңызды келісімге қол қойылды (13 ... 1998 ... о ... ... ... Республики Казахстан и Международной организацией по миграции (13 января 1998 года).. Келісуші Жақтар болып Қазақстан Республикасы Үкіметі мен ... ... ... Ұйым (КХҰ) ... көшіп-қону бойынша Халықаралық Ұйымның Басқарушы Органдарының қатысты және қабылданған шешімдеріне және сыртқы донорлармен қамтамасыздандырылған қорлардың болуына сәйкес, Ұйым Қазақстанда келесідей ... ... ... ... ...
- ... ... техникалық ынтымақтастық бойынша әлуеттілік құру, кеңес беру қызметін көрсету және ... ... ...
- көш ... ... ... ...
- ішкі жіне сыртқы көш –қоны, Қазақстан Республикасының Үкіметіне этникалық қазақтардың тарихи отанына ... ... ... ... ... қоныс аударушыларға, мемлекет сыртына және ішінде орын ауыстырушы ... және ... ... ... көмек көрсету; мамандықты кадрларды қайтару және селективті көшіп-қону.
Ұйым Қазақстанда ... ... және оның ... ... ... үшін, қызметкерлер жалдауға құқық (1 бап). Қажет болған жағдайда, ... ... ... ... ... ... және келешектегі бағдарламаларға қатысты, Жақтар арасындағы хат жазысу жолымен келісіледі. Ұйымға Қазақстанда БҰҰ ... ... ... ... мен ... ... бұл 1947 ж. 21 қарашадағы мамандандырылған мекемелердің артықшылықтары мен иммунитеттері ... ... ... ООН от 21 ... 1947 г. о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений..
Қызметкерлер статусы - Өкілеттілікте ... ... ... ... ... ... ... шарты немесе келісімі негізінде Қазақстан Республикасының заңымен ... ... ... ... ... 2002ж. 7 ... Кишиневта қол қойылған, босқындар мен мәжбүрлі қоныс аударушыларға Мемлекетаралық ... ... ... ... Мемлекеттер Достығы мемлекеттері басшаларының Кеңесінің Шешімін атауға болады.
Решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств о Межгосударственном фонде помощи ... и ... ... ... 7 октября 2002 г.). Қарастырылып отырған Тәуелсіз Мемлекеттер Достығы мемлекеттері басшаларының Кеңесінің Келісіміне сәйкес, 1995 жылы 10 ... ... ... басшыларының Кеңесі Шешімімен бекітілген, босқындар мен мәжбүрлі қоныс аударушыларға көмек көрсетудің Мемлекетаралық қоры ... ... ... ... атқарудың мүмкінсіздігіне байланысты, босқындар мен мәжбүрлі қоныс аударушыларға көмек көрсетудің Мемлекетаралық қорын жоюды шешті және 1995 жылы 10 ... ... мен ... ... аударушыларға көмек көрсетудің Мемлекетаралық қорын құру туралы туралы Ынтымақтас мемлекеттер басшыларының Кеңесі ... ... ... деп ... ... қолдануға енгізілмеген, дегенмен ерекше көңіл аудартатын құжат, бұл ... мен ... ... ... бойынша Қазақстан Республикасының Агенттігі мен Ресей Федерациясының ішкі істер Министрлігі арасындағы 1998 жылғы 6 шілдедегі (22 желтоқсан 2003 ... ... ... Агентством Республики Казахстан по миграции и демографии и Министерством внутренних дел Российской Федерации о порядке реализации ... ... ... ... ... и Правительством Российской Федерации о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев от 6 июля 1998 года (22 ... 2003 год). О ... ... ... см. ... ... РК от 22.12.03 г. N 1289., ... аудару процесін реттеу және қоныс аударушылар құқығын қорғау туралы Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Ресей ... ... ... ... ... ... ... Ресей Федерациясынан Қазақстан Республикасына қоныс аударғысы келетін Қазақстан Республикасының азаматтары немесе Қазақстан Республикасынан Ресей Федерациясына ... ... ... ... ... азаматтары Келісімде анықталған шарттарға сәйкес, орнықтырылған пішінде ... ... ...
а) ... ... ... - Ресей Федерациясындағы Қазақстан Республикасының Елшілігіне немесе Қазақстан Республикасының көшіп-қону мен демография ... ...
б) ... ... ... - ... ... Ресей Федерациясының Елшілігіне немесе Ресей Федерациясының ішкі істер Министрлігіне.
Уәкілетті орган немесе ... ... ... ... ... және ... Келісім шартына сәйкестігін тексереді және шығатын мемлекеттің ... ... ...
Кіретін мемлекеттің уәкілетті органы өтінішті қарайды, онда шығуға кедегі ... ... бары ... жоғы туралы белгі соғады және кіретін ... ... ... ... ... елшілігіне бағыттайды. Шығуға кедегі келтіретін жағдай болмаған кезде, кіретін мемлекеттің уәкілетті органына немесе мемлекет елшілігі өтініш берген тұлғаға, қоныс ... ... ... ... рұқсатты береді. Қоныс аударуға (көшіп келуге) рұқсат беруден бас тартылған тұлға, екінші рет, ... ... ... ... әрекеті біткен кезде, қоныс аударуға (көшуге) өтініш бере ... (3 бап). ... ... әрбір жарты жылдықта қоныс аударуға (көшуге) рұқсат алған тұлғалар туралы ақпараттарды ... ... (4 ... ... ... ... органында қарау мерзімі бір айдан аспауы керек. Өтініште көрсетілген жағдайларды қосымша тексеру қажет болған кезде, бұл ... ... ... ... бір ... асық ... ... Өтінішті қару мерзімі ұзартылған жағдайда, шығатын мемлекеттің ... ... ... ... ... ... ... мемлекет елшілігіне хабарлайды.
Қоныс аударуға (көшуге) берілген рұқсат Келісімге сәйкес тұлғаның тұрақты ... ... ... және ... ... ... ... құжат болып табылады. Қоныс аударуға (көшуге) берілген рұқсат, берілген күнінен бастап бір ... ... ... болады. Қоныс аударуға рұқсат алған тұлғаға, уәкілетті орган қоныс аударушы статусын мақұлдайтын, орнықтырылған үлгідегі ... ... ... ... ... ... күнде ерекше мүдделі мәселелердің бірі. Соңғы уақыттарда таралған, ең алдымен, адамдар үшін ... ... ... ... регионалдық соғыстармен туған жағдайлар сөзсіз, жанжалдар пайда болған жерлерден қашқан босқындар ... ... ... ... барынша айқын мысал ретінде көруге болатын, Америкадағы террористік актілер, оның жауабы ретіндегі Ауғанстандағы әскери әрекеттер, соның ... ... ... ... өте үлкен армиясы пайда болды (2001 –ж.ж); Израилдың Палестинге қарсы әскери әрекеті, оның нәтижесінде палестиндік босқындардың ағыны күннен ... ... (2002 ж.) және т.б. ... қатар, босқындар табиғи катаклизмалар, саяси соқтығыстар және көптеген басқа себептер нәтижесінде пайда ... ... ... ... ... олардың құқығы мен еркіндігі бұзылған, өмірі мен денсаулығына өатер төнетін жерден қашады.
Соған қарамастан, ... ... ... халықаралық құқық нормалары әлдеде, құқықтық қорғау жүйесі ретінде, толық қалыптаспаған, өйткені төтенше деп ... ... ... ... қамтамасыз ете алмайды. Белгілі шамада олар зәбірленуші тұлғалардың жағдайын жеңілдетеді, бірақ олар ақырына жеткізілген болып табылмайды, ... ... мен ... ... ... ... ... немесе уақытша қорғау, өзінің үйлеріне қауіпсіз қайту немесе өтемақы төлеуден бас тартылуы мүмкін.
1) Жүргізілген талдаулар негізінде, бүгінгі күнге ... ... ... негізгі әзірленген ережелер келесілер болып табылатынын айтуға болады:
- ... ... ... ... пен жеке ...
- ... ... өмірі мен еркіндігіне қатер төнетін елге немесе территорияға қайта оралуын сақтандыру;
- босқын статусын орнату процедурасына жетуді қамтамасыздандыру;
- ... ... ... ... ету;
- жер ... ...
- ... босату;
- жеке басының куәлігі мен жүру құжаттарын ...
- өз ... өз ... ... ықпал ету;
- жанұялардың қосылуына ықпал ету;
- оқу орындарына жетуді қамтамасыздандыру;
- еңбекке құқықтылықты және басқада ... және ... ... ... ...
) Көрсетілген ережелердің көбісі бірінші дәрежелі маңызы бар ережелер болып есептеледі, ал non-refoulement принципі тұрақты шешімдер іздеудің ең ... ... ... ... ... Дегенмен, босқындарға қатысты қабылданатын шаралар және олар өмір сүретін жағдайлар, жеке бастың ... ... ... ... жету үшін ... ... көмегі туралы талаптарға үлкен салмақ береді.
3) Халықаралық құқық тұрғысынан қарағанда босқындарға ... дәл ... олар ... ... Конвенция мен Хаттаманы немесе басқа сәйкес шарттарды бекіткеніне тәуелді ерекшеленеді. Ол босқын ұғымы терминіне кең немесе тар мән ... ... ... ... ... түрде босқын деп мойындалуы және мемлекет территориясында заңды тұруыда осыған байланысты.
4) Босқын статусын орнықтырудың ... ... ... ... 1951 ... ... мен 1967 жылғы Хаттаманың жүзеге асырылуы мен қолданылуының тиімділігін қамтамасыз етеді, сондықтан Қазақстан Республикасының әрекеттегі заңындағы процедура деп аталған заңды ... ... ... ... күресте мемлекет саясатын анықтайтын маңызды кезең болып ...
5) ... ... босқындардың саясаттық –құқықтық статусыарнайы заңда бекітілмеген, бұл әрине өз кезегінде ағаттық болып табылады. Бұл жағдайға ... ... ... ... ... болады, онда босқындардың құқықтық қатынастары жеке салалық заңдық актіде бекітілген. Біздің республикамызда ондай заң жоқ және босқындардың құқықтық статусы ... ... ... ... ... ... бұл ҚР «Халықтың көші –қоны туралы» заңы, одан соң ... ... ... ... ... ережелер, нұсқаулар және т.б. жүреді.
Осыған қарамастан, Қазақстан зерттелінген салада екіжақты және ... ... келе ... ... тыныштық пен достыққа ұмтылатын бағдарламаларын жүзеге асыруда. Осыған байланысты, ... ... ... Қазақстанның босқындарды құқықты реттеу саласындағы қатынасы тұрақты болып қалатынын атап айту керек. Мысалы, атап айтқанда, АҚШ ... ... ... ... 2006 жылы ... Штаттар 70 мыңнан артпайтын саяси босқындарды қабылдайды, деп хабарлайды Қазақпарат. Бұл қудалауға ұшыраған немесе АҚШ-та тұратын ... ... ... ... ... Квота 10 мыңға азайтылды, бұл иммигранттарды (көшіп келушілерді) ... ... ... ... ... ... Р. Рейганның кезінде квота 200 мыңды құрады. ... ... Одақ ... ... ... жылы ... статусын 17 мың адам ала алады
АСТАНА-ВАШИНГТОН. 25 октября. КАЗИНФОРМ.
Қолданылған көздер тізімі.
Халықаралық құқықтық актілер.
1. Конвенция о статусе беженцев (Женева, 28 июля 1951 г.). ... ... ... к ... ... в соответствии с Законом РК от 15 декабря 1998 г.
2. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 ... 1948 г. ... РК от 29 июня 1998 года N 244-1 « О ... ... ... к ... о предупреждении преступления геноцида и наказании за него».
3. Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания за него (30 ... 1973 г. ).
4. ... ООН от 21 ... 1947 г. о ... и иммунитетах специализированных учреждений.
5. Международная Конвенция о ликвидации всех форм ... ... ... 7 ... 1966 г.).
6. ... о ... прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 ... 1971 г., 1 ... 1990 г., 6 ... 1990 г., 25 ... 1992 г., 11 мая 1994 ... ... Комиссии международного права (1976 г.). Т. 2, часть 2.
8. Преамбула Межамериканской конвенции 1994 г. о ... ... лиц. 33 ILM 1529 ... ... ... 1949 г. об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях.
10.Женевская конвенция 1949 г. об улучшении участи раненых, больных и ... ... из ... вооруженных сил на море.
.Женевская конвенция 1949 г. об обращении с военнопленными.
.Женевская конвенция 1949 г. о защите гражданского ... во ... ... ... ... о ... ETS N 024 (Париж, 13 декабря 1957 ... ... ... ... от 31 ... 1967 г. Республика Казахстан присоединилась к настоящему Протоколу в соответствии с Законом РК от 15 декабря 1998 г. ... ... ... ... ... 26 июня 1945 г.).
16.Устав Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам ... (14 ... 1950 ... МОБ, ... I, ... ... ... (Конституция) Всемирной Организации Здравоохранения (Нью-Йорк, 22 июля 1946 г.)
20.Устав Международного ... ... ... от 24 июня 1998 ... ... прав ... ... на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.).
22.Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 ... пакт об ... ... и ... правах (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.).
24.Декларация о территориальном убежище от 14 декабря 1967 г.
25.Хартия Организации африканского ... от 26 мая 1963 г. ... Лиги ... ... от 22 ... 1945 г.
27.Устав Совета Европы (Лондон, 5 мая 1949 ... ... ... ... ... Бельгия. 6-9 сентября 1979 г.
29.Европейское соглашение об отмене виз для беженцев (20 апреля 1959 г.).
30.Копенгагенская ... о ... ... ... ... ... на ... уровне в интересах социального развития, Копенгаген, 6-12 марта 1995 года).
31.Европейское соглашение о передаче ответственности за ... (16 ... 1980 ... Парижская Хартия для новой Европы от 21 ноября 1990 г. 30 ILM 190 ... ... Суда СНГ от 11 ... 1996 года N ... ... от 19 ... 1993 г. N 4528-I "О беженцах" (с изм. и доп. от 28 июня 1997 г., 21 июля 1998 г., 7 ... 7 ... 2000 г., 30 июня 2003 г., 29 ... 22 ... 2004 г.).
35.Документ ООН А/46/1.55 от 17 декабря 1991 г. (Швеция).
36.Положение о Межгосударственном фонде ... ... и ... ... ... ... ... глав государств Содружества Независимых Государств о создании Межгосударственного фонда ... ... и ... ... от 10 ... 1995 ... о ... беженцам и вынужденным переселенцам (Москва, 24 сентября 1993 г.) (с дополнениями от 10 февраля 1995 г.)
38.Соглашение о сотрудничестве ... ... ... Казахстан и Международной организацией по миграции (13 января 1998 года).
39.Меморандум о сотрудничестве в области ... (г. ... 8 июля 1994 ... ... глав ... Содружества Независимых Государств о Межгосударственном фонде помощи беженцам и вынужденным переселенцам (Кишинев, 7 октября 2002 г.).
41.Проект протокола между Агентством ... ... по ... и ... и Министерством внутренних дел Российской Федерации о порядке реализации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской ... о ... ... ... и ... прав ... от 6 июля 1998 года (22 ... 2003 год). О подписании настоящего протокола см. постановление Правительства РК от 22.12.03 г. N 1289.
42.АСТАНА-ВАШИНГТОН. 25 октября. ... ... акты ... ... ... кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 года N 167-1 (с изменениями и дополнениями по состоянию на ... ... ... ... Казахстан от 13 декабря 1997 года N 204-1 «О ... ...... и ... по состоянию на 20.12.04 г.).
3. Закон Республики Казахстан от 15 декабря 1998 года N 317-1 «О присоединении Республики ... к ... о ... ... и Протоколу, касающемуся статуса беженцев».
4. Указ Президента Республики ... от 15 июля 1996 г. N 3057 О ... ... ... убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства в Республике Казахстан (внесены изменения Указом Президента Республики Казахстан от 19 апреля 2000 года N ... Указ ... РК, ... силу ... от 19 июня 1995 г. N 2337 "О ... положении иностранных граждан в РК".
6. Постановление Правительства РК от 27 марта 1997 г. N 430 "Об ... ... ... о предоставлении политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства в РК и его описания".
7. Постановление Правительства Республики ... от 30 ... 1997 года N 1388 «О ... ... по организации переселения беженцев-репатриантов» (утратило силу).
8. Постановление Кабинета Министров ... ... от 15 ... 1992 года № 1055 О ... по ... ... ... Совета Республики Казахстан "О введении в действие Закона Республики Казахстан "Об ...... ... постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 2 августа 1994 г. № 868; постановлением Правительства РК от 9 ... 1996 года № 987) ... ... ... «По работе с лицами, обратившимися с ходатайством о признании беженцами и ... ... ... беженцев в Республике Казахстан» утверждена приказом Агентства по миграции и демографии Республики ... N 22 от 27 мая 1998 ... о ... ... политического убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства в Республике Казахстан, Утверждено Указом Президента ... ... от 15 июля 1996 г. N 3057 ... ... Указом Президента Республики Казахстан от 19 апреля 2000 года N 374).
11.Инструкция Министерства ... дел РК от 3 ... 1997 г. «О ... ... ... убежища иностранным гражданам и лицам без гражданства в Республике Казахстан».
12.Основное соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Казахстан и Детским ... ООН ... (г. ... 25 ... 1994 г.). ... ... ... Законом Республики Казахстан от 10 апреля 2001 г. N ... ... ... для ... ... (27 июля 2004 года).
14.Приказ Министерства внутренних дел РК от 30 января 1996 г. N 23 об ... ... ... ... ... дел ... ... с предоставлением политического убежища иностранным гражданам и ... без ... в ... ... ... дел РК от 3 ... 1997 г. О порядке предоставления политического убежища иностранным ... и ... без ... в Республике Казахстан.
.Положение «О порядке предоставления политического убежища иностранным гражданам и ... без ... ... Указом Президента Республики Казахстан N 3057 от 15.07.1996 г.
17.Решение о создании Межгосударственного фонда помощи беженцам и вынужденным переселенцам ... 10 ... 1995 ... ... ... о ... с ... утверждено постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 15 декабря 1992 года N 1055.
19.Протокол к Соглашению о ... ... и ... ... от 24 ... 1993 года ... 10 ... 1995 г.).
20.Программа комплексных мероприятий по реализации Закона Республики Казахстан «Об иммиграции» утверждена постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 15 декабря 1992 года N ... ... ... ... Казахстан и Правительством Российской Федерации о регулировании процесса переселения и защите прав переселенцев (г. Москва, 6 июля 1998 ... ... ... ... и ... об ... вопросов добровольного переселения и гражданства лиц, прибывших в Республику Казахстан по ... ... (г. ... 2 ... 1994 ... ... Brownlie, I., International Law and the Use of Force by States, (1963), ch. ... Гай С. ... ... ... ... в ... ... М., «Юнити». 1997 г.
. Новости от телеканала «Хабар», февраль, 2002 г.
4. Нюрнбергский процесс над главными ... ... ... Сборник материалов в семи томах. М., Государственное издательство юридической литературы, 1957- 1961, т. I.
5. ... В.И. ... и ... ... М., «Международные отношения», 1986 г.
6. Регулирование правового статуса некоммерческих организаций в гражданских кодексах государств мира/Сборник ... ... 2-е, ... и дополненное. Алматы, «Издательство 1ем», 2003 г.
7. Rikhof, J., 'War Crimes, Crimes against Humanity and ... Law', 19 Imm. L.R. (2d) 18.
8. САПП ... ... 1997 г., N 17, ст. ... ... М.А. ... право. Алматы, «Жети –Жаргы», 1996 г.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 68 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Босқындардың құқықтық режимінің негізгі сипаттамалары мен ерекшеліктері72 бет
Халықаралық – құқықтық қатынастағы босқындардың негізгі құқықтары мен міндеттері27 бет
А.гитлердің германияға жеке билік режимінің орнауы21 бет
Арнаулы салықтық режимінің жалпы сипаттамасы, ережелері және оның қолданылу ерекшеліктері34 бет
Балалардың денсаулығын дамытуға және дұрыс дамуына күн режимінің маңызы12 бет
Кеден режимінің түрлері мен мәні11 бет
Кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жаза түрлері мен шектері48 бет
Кәмелетке толмағандарға тағайындалатын жазаның түрлері мен шектері18 бет
Кәсіпкерлік қызметті жетілдірудегі салық режимінің маңызын ашып көрсету және тиімді жүйесін ұсыну69 бет
Сан тізбектері және олардың шектері21 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь