Бастауыш мектептегі оқу-тәрбие жұмысында таным процесін дамыту

КІРІСПЕ
I ТАРАУ. Педагогика және психология ғылымдарындағы таным процестеріне сипаттама
1.1. Бастауыш мектеп жасындағы оқушылардың жеке басының психологиялык ерекшеліктері
1.2. Оқу барысында бастауыш класс оқушыларына таным процестерін дұрыс ұйымдастыру.

II ТАРАУ. Бастауыш мектептегі оқу.тәрбие жұмысында таным процесін дамыту. 2.1. Оқыту барысында психикалық таным процесін жетілдіру
2.2. Бастауыш сынып оқушыларының ерекшелігіне байланысты ойлау, қабылдау, есте сақтау процестерін калыптастыру
2.3. Оқушылардың таным процестерін эмпирикалык зерттеу
2.4. Бастауыш сынып оқушыларын оқыту іиен тәрбиелеу жұмысында таным процестерін дамытудың әдістемелерін жетілдіру
қ
Қорытынды

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Әрбір қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму дсңгсйі, сол қоғамдағы жеке адамның таным процестерінің потенциалына байланысты. Олай болса, егеменді еліміз Қазақстанда жеке -адамды дайындау қажеттігі туындап отыр. Қазіргі кезде қоғамдағы қарқынды өзгерістер жыл сайын жаңа өмір салтын құруда. Осыған орай, қоғамның жаңа талап-тілектері мсн әлсумсттік сұранысын қамтамасыз ету мақсатында творчестволық тұрғыда ойлаушы, тәуелсіз жеке адамды, дербес шсшім қабылдауға бейім ұрпақты тәрбиелеу - бүгінгі күнде аса маңызды мәселе болып отыр.
Қазіргі таңда жалпы білім беретін мектептердің дамуында жағымды өзгерістер және оқыту мен тәрбиелеу ісінің ұтымды жақтары ашылып жатқанымен, оқушылардың жеке басының, таным процестерінің даму жақтарына терең үңіле бермейді.
Оқушының таным процестерінің даму мүмкіншілігі, оныц жеке бастық қасиеттерінің бірі болып табылады. Егер әрбір адамның жеке психологиялық қасиеті болса, онда оның жеке басының психологиялық қасисттерінің ерекшелігі сол таным процестерінің дамуынан көрінеді. Әрбір жас кезеңдерінде таным процестерінің дамуы баланың сензитивтік кезеңіне, оны тиімді пайдалана алуына тікелей байланысты жүзегс асады. Бастауыш сынып оқушыларында бұл жағдай бірнеше психологиялык. ерекшеліктерге байланысты негізделіп қүрылады.
Бастауыш мектсп оқушыларының оқу іс-әрекеті мсн оқудан тыс уақытындағы іс-әрекетінде таным процестерін дамыту - өскелең буынға тәлім-тәрбис берудегі күрдслі психологиялық әрекет болып табылады. Таным процестерінің дамуы оқушылардың интеллсктісін дамытумен байланысты екендігін негізге ала отырып, оқу үрдісін тиімді ұйымдастырудың, іс-әрекеттің субъектісінің, сабақ кезінде және сабақтан тыс кездерінде диагностикалық және творчестволық тапсырмаларды үтымды қолданудың мәні зор.
1. ҚР «Білім туралы Заңы» 1999.
2. ҚР Білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарлама // Е.К. - 16 қазан, 2004.
3. Қоянбаев Ж, Қоянбаев Р. Педагогика - Астана, 1998ж. - 334-364 б.
4. Қожахметотва К.К. Сынып жетекшісі. - Алматы: Әлем, 2000.
5. Жұмабаев М. Педагогика-Алматы, 1999.
6. Макарентко А.С. Ата-аналар үшін кітабы. Шығ. Жинағы. - А., 1971.
7. Аймауытов Ж. Психология // Қаз. Мектебі - №2, 1993.
8. Болдырев Н.И. Мектептегі тәрбие жұмысының методикасы. - Алматы: Мектеп, 1987.
9. Елшібаев Ж. Зерек: Танымалдык ойындар әлемінде. - А., Өнер, 1991.
10. Жарықбаев Қ.. Қалиев С. Қазак тәлім - тәрбиесі. - Алматы.
11. Жас ерекшелік және педагогикалық психопогия (А.В П^ТПОРСКИЙ ред. Басқ). - М., 1979.
12. Л.С. Выготский. Педагогическая психология. - М., 1991.
13. В.С.Мухина. Детская психология: Учебник для студентов педагогических институтов. - М., 1985.
14. Валлон А. Психическое развитие ребенка. - М., 1967.
15. Д.Б. Эльконин. Детская психология. - М., 1960.
16. Ю.Н. Карандашев. Развитие представлений у детей: Учебное пособие. - Минск, 1987.
17. А.А. Люблинская. Детская психология: Учебник для студентов педагогических вузов. - М., 1990.
18. В.В. Давыдов. Проблемы развивающего обучения. - 1986.
19. Д.Б. Эльконин. Психология обучения младшего школьника. - М., 1974.
20. А.З. Зак. Развитие теоретического мышления у младших школьников. - М., 1984.
21. В.В. Давыдов. Учебная деятельность: состояние и проблемы исследования // Вопросы психологии. - 1991. - №6.
22. Р. Зинц. Обучение и память. - Минск, 1984.
23. Е.Н. Кабанова-Меллер. Учебная деятельность и развивающее обучение. - М., 1981.
24. И.С. Якиманская. Знание и мышление школьника. - М., , 1985.
25. П.Я. Гальперин. Методы обучения и умственное развитие ребенка. М., 1985.
26. Н.П. Анекеев. Воспитание игрой: Книга для учителей. - М.,1987.
27. Л.Ф.Обухова. Детская психология.
28. Балалар психологиясынан психологиялық тапсырмалар. -А.1990.
29. Мұғалімдерге бастауыш мектеп оқушылар психологиясы туралы.
30. А.С.Макаренко. Ұстаздық дастан. Педагогикалық шеберлік. -А. 1987.
ЗІ.Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М., 1931.
32.Чуприкова Н.И. Принцип дифференциации когнитивных
структур в умственном развитии, обучение и интеллект.
//Вопросы психологии. 1990. N5. С.31-40. 33. Понамеров А.Я. Знания, мышление и умственное развитие. —
М., Прос. 1967. 34.Психическое развитие младших школьников:
Экспериментальное психологическое исследование /Под рсд.
В.В.Давыдова. Научно-исслед.ин-т. Общей и педагогической
психологии Акад. Пед. Наук СССР. —М.: Педагогика, 1990. -
160 с.
35. Игры и упражнение по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет. сада /Сост. Л.А.Венгер, О.М.Дьяченко. —М.:Просвещение, 1898. — 127с .
36. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб.: СОЮЗ, 1997,96 стр.
37. Зеленкова Т.В. Активизация творческого воображения у младших школьников. // Нач.шк. - 1995, N10. С.3-7.
38. Яковлева Е.Л., Аминова Н.А. К вопросу о природе различии познавательных и креативных способностей младших школьников // Новые исследования в психологии и возрастной физиологии. П1 (5). 1991. Москва. "Педагогика" с. 34-38.
39. Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. —М., 1972.
40. Кабанова—Меллер Е.Н. Формирование приемов умственной деятельности и умственное развитие учащихся. — М., "Просвещение", 1968.
41. Исследование развитие познавательной деятельности. Под ред. Дж Брунера. -М, Изд. АПН РСФСР 1960.
42. Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. М., 1972.
43. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного развития школьника: Избранные психологические труды. —М.: Педагогика, 1989. -224 с-
44. Кубасова О.В. Развитие воссоздающего воображения на уроках чтения. // Нач.шк. - 1991. N9. С.26-31.
45. Талызина Н.Ф. Формирование позновательной деятельности младших школьников: Кн. для учителя. — М.:Просвещение, 1988.
46. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего школьника. М., "Знание", 1974. 64с. / Новое в жизни, науке, технике. Серия "Педагогика и психология"
47. Проблемы развития познавательных способностей. Межвузовский сборник научных трудов. Л. 1983. Ред.кол. В.В.Богословский, Е.А.Климов и др.
48. Проблема развития познавательных способностей. Л., 1983
49. Шабельников В.К. Формирование быстрой мысли. -А., Мектеп., 1982.
50. Прохоров А.О.Генинг Г.Н. Особенности психических состояний младших школьников в учебной деятельности. //Вопросы психологии. 1998., N4.
51. Леонтьев А.А. и Научите человека фантазии ..." (творчество и развивающие образование). // Вопросы психологии. 1998., N5.
52. Леви В.Н. Нестандартный ребенок. М., Знанис, 1988.
        
        КІРІСПЕ
Зерттеу жұмысының өзектілігі
Әрбір қоғамның әлеуметтік-экономикалық даму дсңгсйі, сол қоғамдағы жеке
адамның таным процестерінің потенциалына байланысты. Олай ... ... ... жеке ... ... ... туындап отыр. Қазіргі
кезде қоғамдағы қарқынды өзгерістер жыл сайын жаңа өмір ... ... ... ... жаңа талап-тілектері мсн әлсумсттік сұранысын
қамтамасыз ету мақсатында ... ... ... ... ... дербес шсшім қабылдауға бейім ұрпақты тәрбиелеу - бүгінгі күнде аса
маңызды мәселе болып отыр.
Қазіргі таңда жалпы білім беретін мектептердің ... ... ... ... мен тәрбиелеу ісінің ұтымды жақтары ашылып ... жеке ... ... ... даму ... ... үңіле
бермейді.
Оқушының таным процестерінің даму мүмкіншілігі, оныц жеке ... бірі ... ... Егер ... ... жеке ... болса, онда оның жеке басының психологиялық ... сол ... ... дамуынан көрінеді. ... ... ... ... дамуы баланың сензитивтік кезеңіне, оны
тиімді пайдалана алуына тікелей байланысты жүзегс асады. ... ... бұл ... ... ... ерекшеліктерге байланысты
негізделіп қүрылады.
Бастауыш мектсп оқушыларының оқу іс-әрекеті мсн оқудан тыс уақытындағы ... ... ... дамыту - өскелең буынға тәлім-тәрбис берудегі
күрдслі психологиялық әрекет болып ... ... ... ... интеллсктісін дамытумен байланысты ... ... ... оқу ... тиімді ұйымдастырудың, іс-әрекеттің субъектісінің,
сабақ ... және ... тыс ... ... ... тапсырмаларды үтымды қолданудың мәні зор.
Әрбір жеке адамның таным процестерінің дамуының жоғарғы жетістігі, тек сол
адамның ғана жеке басының даму ... ... бұл ... ... ... де ... әсер ... мектеп оқушыларының таным процестерінің дамуы оқу барысын дұрыс
ұйымдастырумен байланысты. ... ... ... көп ... ... ... жаңа ... дұрыс меңгеріп, сабақ
үлгерімінің жақсы көрсеткіштеріне ... ... да, ... ... емес ... қабылдауына, таным процестерінің даму
белсенділігін жетілдіруге жағдай жасай бермейді.
Қазақ ... ... ... ... шәкірттерінің түйықтық, жасқаншақтық
қасиеттері, олардың бойындағы ... ... ... үнемі көрініс
бермейді. Сондықтан жалпы білім беретін мектептерде, оның ішінде ... ... ... ... ... ... дамуы, оқытудың
инновациялык жағдайларға байланыстылығын басшылыққа алу қажет болады.
Зерттеу ... ... ... ... ... ... ... пәні. Оқыту процесінде бастауыш мектеп ... ... ... мен ... даму ... ... ... Бастауыш мектеп оқушыларының ... ... жеке ... ... мен ... педагогикалық
процестер жүйелі дамуына тікелей байланысты.
Біздің жорамалымыз төменгі жанама жорамалдармен нақтыланды:
- таным процестерінің дамуы - жеткілікті ... ... ... ... ... жеке адамның интеллектуалды жоне ... ... ... ... үйымдастырылған оқу барысында таным процестерінің дамуының
түтастық деңгейлері неғүрлым ... ... ... акыл-ойының дамуы
соғүрлым жоғары болады.
Зерттеу мақсаты мен үсынылған жорамалдарға сәйкес ... ... ... таным процестерінің дамуы үғымдарын теориялық тұрғыдан сипаттама;
- бастауыш мектеп оқушыларының таным процестерін ... ... ... ... ... ... ... бастауыш мектеп оқушыларының таным процестерінің дамуын
эксперименталды зерттеу;
- бастауыш ... ... ... ... гфоцестерінің дамуын зерттеу
тестсрін бейімдеу және бастауыш ... ... ... ... әдіснамалық және теориялык негізі. ... ... ... ... ... ... ... Б.М.Тепловтың іс-орсксттік ықпал және жеке адамды түтастай
жүйеде ... ... ... дамуы - оқушыларға
дидактикалык. принциптердің қарым-қатынаста белсенділікті ... ... ... ... ... концспциисы,
В.В.Давыдов, Н.А.Менчин-скаяның проблемалық оқыту концепциялары ... ... ... ... диплом жұмысымызға ғылыми-әдістемелік өзек болған педагогтар мен
психологтардың еңбектер - Б.Г.Ананьев, В.С.Мсрлин,
П.Я.Пономарев, ... ... ... ... Н.Н.Палагина,
С.М.Жақыпов, Қ.Р.Рақымбсков, С.Қ.Бсрдібасна, т.б. жұмыстары болды.
Зерттеу ... мен ... ... ... ... шешу мен
болжамдарды текссруде бір-бірін толықтырушы және ... ... ... ... ... даму ... ... еліміздегі
жонс шетелдердегі ғылыми әдебиеттсргс теориялық талдау әдісі, зсрттеудің
үйымдастырушылық әдісі ретіндс салыстырмалы әдіс, таным процестерінің ... ... ... ... ... таным процестерінің дамуын
бақылау, талдауға байланысты әдістср: психологиялық эксперимент, ... ... ... нәтижелерін математикалық-статистикалық өндсу
әдістсрі: Стьюденттің Т-критериясы, Спирменнің коррсляциялық ... ... ... ... ... қолданылды.
Диплом жұмысын дайындау кезеңдері.
Бірінші кезең - ізденіс кезеңі зерттсу мәселесі ... ... ... ... ... және ... оқып - үйрену, ... ... ... ... ... істері жүргізілді. Осының
негізінде зерттеу параметрлері, әдіснамасы, зерттеу ... ... ... ... ... оқушылардың көпшілігі бұрынырақ жинақтаған ұғымдары
шеңберінде , оларды ойша талдау мен ... ... ... ... ... кезеңі. Бұл кезеңнің нәтижесі таным процестерінің дамуын
экспериментті дәлелдеу болып табылады.
Диплом жұмысының теориялық-ұсыныс жаңалығы.
- ... ... ... ... ... ... оның жалпы
заңдылықтарын оқытуда басшылыққа алу және оны ... ... ... Бастауыш сынып оқушыларының таным процестерін дамыту үшін олардың оқу
әрекеті, яғни сабақты ... де ... ... да ... ... ... ... тәрбиелеп жетілдіру үшін окушылардың қабылдау, ойлау,
зейін ... ... ... ... ... ... ... отыру және оның тәрбиеленуін қамтамасыз етіп отыру.
Зерттеудің теориялық маңызы. Бастауыш мектеп ... ... ... ... ... ... ... аша отырып, оның дамуы мен
қалыптасуының механизмдері сипатталынды. ... ... ... ... ... ... балалардың таным ... ... ... ... ... білімнің
теориялық үғымдарын толықтырады, зерттеу мәселсіне байланысты жас ерекшелік
және педагогикалық психологияның мәні мен ... ... ... дамуы мен интеллектісінің өзара ... мсн ... ... ... ... ... ... жүмысының базасы. Зерттеудің тәжірибе-эксперименттік базасы ретінде
Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласындағы №47 ... және ... ... орта ... ... жәнс екінші сынып оқушылары
алынды.
Зерттеу нәтижесінің сенімділігі мен дәлелдігі. Оқушыларда таным процестерін
дамыту мәселесі бойынша ... ... ... және ... ... ... ... негіздеумен,
алынған мәліметтердің сандық және сапалық талдау ... ... және ... ... - ... ... ... етілді.
Диплом жүмыстың қүрылымы мен көлемі. ... ... ... ... қорытындыдан және пайдаланган өдебиеттер тізімінен, қосымшалардан
түрады. Жүмыстың жалпы көлемі 35 бет.
I ТАРАУ. Педагогика және психология ғылымдарындағы ... ... ... ... жасындағы оқушылардың жеке басының
психологиялык ерекшеліктері
Қазіргі заманда бастауыш мектеп шағы бала өмірінің жеті жастан он бір-он
екі жасқа ... ... ... (мектептің І-ГУ сыныптары). Балалар
мектепке 6 жастан баратын, ол бастауыш оқу ұзақтығы ... ... ... ... ... ... әрине, басқаша хронологиялык шектері
болады. Баланың өмірінін ерекше кезеңі ретінде ол салыстырмалы түрде жуырда
ғана айқындалды.Мәселен,бұл ... ... ... окымаған бала бастан
өткізбейді. Ол бастауыш мектепбілім алуының алғашқы және соңғы сатысындағы
балаларда да ... жоқ- ... ... ... ... ... ... дамыған елдерде жалпыға бірдей міндетті толық емес және толық орта
білім беру жүйесінің шығуымен ... ... ... ... ... мен ... әлі ... жоқ. Сондықтан мектептегі бүкіл балабық шактың бір бөлігі
ретіндегі бастауыш мектеп ... ... ... және ... де түпкілікті және өзгермейтін деп есептеуге болмайды.
Ғылыми козқараспен қарағанда, әзірше салыстырмалы түрде ... осы ... тән ... ... сөз ... ... Баланың психологиялык
дамуындағы оның ролі балабақшадан ... орта ... беру ... ... қоғамдык тәрбие берудің тарихи калыи іаскам жүйесіндегі
бастауыш окытудың максаттары мен мазмүнынын өзгеруіне ... ... он ... дейінгі кезеңге неғұрлым тән негізгі белгі мынада: бұл
жаста мектеп жасына дейінгі бала ... ... ... Бұл бала ... мектеп жасына дейінгі балалық шақтың белгілерін окушының
ерекшеліктерімен ... ... Бұл ... оның ... ... ... ал ... қаишылықты үйлесім түрінде қатар
жүреді. Кез келген ... күй ... бұл шақ көзі ... ... бай, оларды дер кезінде байқап, қолдап отыру ... ... ... ... ... тап осы бастауыш мектеп
жасында қалыптасады және әдетке ... ... ... ерекше
назары қазір бастауыш сынып оқушыларын дамытудың резервтерін анықтауға
бағытталған. Бүл ... ... ... одан арғы оқу және ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Баланың мектепге баруына баланысты болатын психологиялык өзгеріс. ... ... ... ... әр бір ... онык ... ... жетекті түрімне сипатталады. Мысалы: мектеп жасына
дейінгі балалық шақта ойын ... ... ... Бүл ... ... ... шама ... еңбек етіп жүрсе де, оларың бүкіл ... ... ... әр ... ойындар болып табылады. Ойын үстінде
қоғамдық баға ... ... ... ... қиял және ... ... дамиды. Осының бәрі баланың мектепке даярлығын сипаттайтын
негізгі сәттер болып табылады.
Жеті жасар бала мектеп табылдырығынан аттасымен - ақ ... ... ... ойын әлі ... орын ... осы уакыттан бастап ол біртінде
басымдылық ... ... ... ... ... ... ... іс-
әрекеті оның мінез-қүлық мотивтерін елеулі түрде өзгертетін, оның танымдық
және ... ... ... жаңа ... ... оқу ... қайта өзгеріс процесінін бірнеше кезеңдері бар.
Әсіресе баланың мектеп өмірінің жана ... ... енуі ... ... ... ... ... жағынан даярланған.
Олар бұл ... ... ... ... салыстырғанда, әдеттен тыс
бірдеңелер кездестіруді күте отырып. ... ... ... ... ... позициясы екі жағдайда маңызды.и Алдымен мектеп өмірінің жаңалығын
алдын ала сезіну және ... ... ... ... ... ... ерекше қарым-қатынас нормаларына, күн
тәртібіне қатысты мұғалімнің ... ... ... ... Бұл
талаптарды бала қоғамдық маңызды және орындамауға болмайтын ... ... ... ... ... ... жағынан расталған
мынадай қағида бар: баланың сыныпка келген алғашқы күнінен-ақ оған оқушының
сабақтағы, үйдегі және коғамдык ... ... ... ... ... ... түсіндіру керек. Балаға оның жаңа ... және ... ... ол ... жағдайлардан
айырмашылығын дереу түсіндіру маңызды. Жаңа ережелер мен нормаларды сөзсіз
орындауды талап ету-бірінші сьгнып ... ... ... жасау емес,
мектепке бяруға ... ... өз ... ... ... ... ... шарт. Бұл талаптар орнықсыз әрі екі үшты
болса, балалар өз ... жаңа ... ... ерекшеліктерін сезбейді,
бүл олардың мектепке деген ықыласын жоюы мүмкін.
Баланың ішкі позмциясының екінші жағы оның ... мен ... ... ... дұрыс карым-катынасына байланысты. Бір кездерде шын
мәнінде ойын кезінде өзі ... адам ... ... ... ... ... ... екендігі туралы пікірге, онын мектепке дейш-ак бойы үйрене
бастайды. Ол ... бала ... ... болатын білімдердін нақтылы
күрамын, әрине сезбейді. Онын ... ... ... әлі ... Ол ... ... коғамдык мәнді және күнды деп
ойлайтын білімдерге ... ... ... білуге қүмарлығы,
теориялық ықыласы осыдан көрінеді. Оқудың негізгі алғы ... ... ... ... ... онык кең өріс алған ойын әрекетін ... ... ... ... ... ... Оқу ... бастауыш класс оқушыларына таным процестерін
дұрыс ұйымдастыру.
Алғашқы кезде оқушы нақтылы оқу пәндерінің мазмұнымен шын ... әлі ... ... оқу материалдарына танымдық ынтасы әзірге жоқ. Олар ... ... және ... ... ... оку ... ... де бала алғашкы сабақтардан бастап-ақ тиісті мағлұматтар
ала бастайды. Бұл ретте оның оқу жұмысы жалпы білім ... ... ... Ынталықтың жеке-дара көрінісі бұл жағдай математикада ... ... ... бұл ынталылықты алғашқы сабактарда дереу
пайдаланады. Осынын аркасында бала үшін сандардың ... ... және т. б. ... шын ... ... ... жайлар туралы
мағлұмат алу кажеттіде манызды бола бастайды.
Баланың білім қазыналарын интуициялық кабылдауын мектептеп оқудың алғашқы
күнінен ... ... ... ... және ... ... күтпеген, таңқаларлық, қызықты жайттарын паш ету жолымен қолдап,
дамытып отыру керек. Бұл оқу іс-әрекетінін. негізі ... ... ... ... ... калыптастыруға мүмкіндік береді.
Осылайша, мектеп өмірінің алғашкы кезеңіне баланың сыныптағы және ... ... ... ... жана талаптарына баланын бағынуы,
сондай-ақ оку пәндерінің мазмүнына кызыға бастауы тән. ... ... ... ... ... ... ... белгісі.
Бірақ жеті жасар баланың барлығы мүндай емес. Олардың кептілігі бастапқыда
қандай да бір ... ... және ... ... өміріне етене
арасып кете алмайды.
Бірінші сынып оқушылары ... ... ... ... үш тіпті қиындылык жиі басталады.
Олардың біріншісі жаңа мектеп режимі ... ... ... ояну және түру керек, сабакты жіберуге болмайды. барлык
сабақтарда тыныш отыру талап етіледі, үй ... ... ... ... б). ... ... болмаса, бала да әдеттен тыс шаршау оқу жұмысынбұзу,
режимдік сәттерді жіберіп қою ... ... Жеті ... балалардың
көпшілігі психологиялық-физиологиялык ... ... ... даяр ... Тек қана ... мен ... бала ... жаңа талаптарді түсінікті де айкын жеткізуді, олардың орындалуын
әрдайым тексеріп балалардың жеке-дара ерекшеліктерін ... ала ... мен ... ... ... ... қажет.
Бірінші сынып окушылары бастан кешіретін қиыншылыктар-дың екінші ... ... ... ... болатын қарым-қатынастардың
сипатынан туындайды. ... ... жылы ... ... ... бола отырып, мұғалім қайткенмен беделді де ... ... ... ол ... бір мінез-құлық ережелерін ұсынып. одан ... ... да ... ... Ол ... балалардың еңбегіне баға
береді.
Мұғалімнің позициясы мынадай: бала оның алдында кандай да бір ... тұра ... ... ... ... ... тым тұйык. ал екіншілері
босаңдау бола бастайды (ола үйінде ... ... ... ... ... ... ... жана ортаға үйренсе, балалармен бірден таныса алмайды,
өзін жалғыз сезінеді.
Тәжірибелі ... ... ... бірдей талап кояды. бірак әр баланың бүл
талаптарды орындауының өзшдік жеке-дара ерекшеліктерш мүқият ... ... ... ... көз жүгіртіп, олардың шын мәніндегі
психологиялық касиеттерін түсшуге көмектеседі. Балаларда тек ... ... ... ғана ... әсер етудің белгілі бір натылы әдісін
таңдап алуға болады. бүл ... ... ... ... сынып оқушыларын
сабак үстінде тыныш. ұстамды болу ... ... ... ... ... мүғалімнің ескертулеріне іскерлікпен жауап беруге
тәрбиелеу болып табылады. Түптеп
келгенде осының бәрі ... және оның ... ... ... саяды.
Мұғалім барлық балаларға бірдей қарап, бәріне бірдей талап ... ... ... ... сүйгіштігі үшін мадактап. жаксы оқитындарға өзіне
тым көп сеніп кеткені үшін басу айтып отырғанда ғана сыныптағы ... ... ... ... Бұл сыныптың коллективтік жүмысына
психологиялық жағынан ... ... ... ... ... ... ... маркалар жинайды, куыршақ театрымен айналысады), сыртқы өмір
жағдайларының ортақтығы бойынша (балалар бір үйде ... бір ... және т. б. ... ... ... қолдап отырады. Бала
мектепке келгеннен ... ... ... ... ... маңызды
мақсаты-сынып, содан соң мектеп оған бөтен адамдар тобы ... ... ... кіші әрі# үлкен жолдастарының тілектес те ... ... оның ... ... ... ... оның ... жағдайы өзгереді. Оның жаңа
міндеттері мен жаңа праволары пайда болады (мысалы. оқушыға үй тапсырмасы
үшін ... орын және ... болу ... оның күн ... ... керек).
Көпшілік семьяда баланың бүл праволары ... ... ... ... көрсетіп отыр. Гігт мынадай көрініс жиі
байкалады, үлкендердің қарым-қатнасын және ... ... ... ң»
тілектерін дереу қанағаттандыруға дайын түратындығын сезген ... ... ... өктем пайдаланып, үйде өздері-оқушылар-басшы ... ... ... ... Ал бүл енді ... ... өзімшілділігі
пайда болуына әкеліпсоғуы ... ... үй ... ... сынып
оқушысына көңіл бөлуді оған семьянын басқа мүшелерінің де маңызы еш ... ... мен ... бар ... ... ... керек.
Бала олармен санасып. үй іші істерініи жалпы ағымында өзінің ... ... тыс ... ... ... ... ... бірінші сыныптағы көптеген оқушылар оқу
жылынын ... ... ... ... ... да олар сабақ басталардан
көп бұрын мектепке куана барды. кез-келген жаттығуларға ... ... ... ... ... ... білімді игеруге жалпы
даярлықтары сезіліп түрды. Бірақ I сыныпта оқ\ ... ... ... бір даяр ... мен ... ... оларды есте сақтап, қажетті
жағдайларда қолданатындай етіп ... ... бұл ... деген
қажеттілік арнайы қарастырылмаған. Әрине, мұндай жағдайларда баланың акыл-
ой ізденісінің өрісі тар, таным ... ... ... ... ... ... оку материалдарының өзіне ыкылас нашар калыптасады.
Мектептің сырткы атрибуттарына үйрену ... ... ... ... деген
алғашкы күштарлық өте бастайды да осының нәтижесінде селкостык пен
немқүрамдылыққа ... ... ... ... сырттай кызыкты
элемент егігізе отырып. олады жеңуге тырысады. Бірак бүл әдіс аз уакыт кана
ықпал етеді.
Оқуға «тоюды» ... ең ... ... балалардың сабақтарда
жеткілікті дәрежеде ... ... ... ... ... игеруді талап ететін проблемалык ситуациялармен үшырасуында
жатыр. Бүл ... ... ... ... ... ... үғымының
маңызы зор. Ол ... I ... ... ... танысү тәсілі
імынадай. Балаларға бірнеше затты көлемі немесе саны жагинам ... ... ... ... шартында мүны тура және тікелей
орындауға болмайды. Қалай ... ... ... ... ... ... үқсас
есептерді шығарудың жалпы тәсілін іздеуге мәжбүр болады. Біркатар азды-
көпті ... ... ... ... соң. балолар мүғалімнін көмегімен мүндай
жағдайларда өлшеу. есептеу және сан кажет екендігін анықтайды. ... ... ... ... салыстыруды орындауға болады. Содан кейін
балалар өлшеуді және санауды үйренеді. сандар үғымының ... ... ... ... (тиісп үғымдар каншалыкты кажет және ... теп ... ... ... ... ... шешудің озіндік математикалык
әдістеріне, осы оқу пәні ... ... ... ... ... тілі ... ... осыған ұксас үлгіде құру кажет. Ол ең алдымен
балаларға тіл ... ... бір ... ... және ... ... заңдылыктарын ашып беруі
тиіс. Еңбек сабақтарында оқушыларға алдағы ... ... ... ... ... пәндік әрекеттерін саналы түрде реттеу шарттарын
окып үйренуге деген ықылас ету маңызды.
Балалар алдына шешілу ... мен ... ... ... ... тапсырмалар жүйесін беру бірінші сынып окушыларын әуел бастан-ақ
акыл-ой ізденісі саласына жетелейді, олардың ... ... ... ... негізінде іс-әрекетінің арқасында балалар кажетті ... ... ... ... Бүл ... ба.іа.іарды қызыктыріады және
мүғалім тарапынан дүрыс басшылык жасалса. олардын шамасы толық жетеді.
Сондықтан ... ... ба ... ... ... қажеттілігі мен қолданылу жағдайларын тиісті дәрежеде түсінбей түрып
жай есте ... ... ету ... ... Әрине. бірінші сынып оқушылары
көп ... ... есте ... да ... ... ... және сырттай
тиімділігіне мүнда кол жетеді. бірак ... ... ... ... ынтасын калыптастырудың бастамасы-назардантыс калады.
Мүндай ... ... ... ... оку ... ... ... тараудыц корытындысы
Бастауыш мектеп жасындағы балалардың сырткы дүниені танып білуі мен жеке
түлғалык ... ... ... ... ... ... тікелей
байланысты екені айдан-анық. Сондыктан бастауыш мектеп мүғалімінің негізгі
қызметі ... ... ... ... ... ... Олай болса. оқу
және тәлім-тәрбие барысында олардын түйсік,
қабылдау, зейін, есте сактау, ойлау, қиял процестерінін ... ... ... Ол үшін ... ... ... ... психология және
педагогика ғылымдарындағы таным процестері туралы, сондай-ақ олардын даму
заңдылықтары мен қалыптастыру жолдарын ... ... білу ... ... ... мектеп мұғалімі бұл жастағы балалардың жеке басының даму
бағыттары мен ... ... білу ... Ал бұл ... ... ... ... тарауында баяндалған. Сондай-ак. бастауыш
мектеп мұғалімінің ... ... ... ... ... дұрыс
ұйымдастырудың біркатар сипаты көрсетілген.
Сонымен бала мектеп өміріне алғаш ене бастағанда онда \кжді психологиялык
кайта өзгеріс ... Ол жаңа ... ... манызды әдеттерін бойына
сіңіреді, мұғаліммен және жолдастарымен сенімді карым-катынас орнатады. Оку
материалынын ... ... ... ... ... оның ... ... көзкарасы калыптасады. Бұл ынта.іардың одан әрі дамуы және төменгі
сынып оқушыларының окуға деген ... жайы ... оқу ... ... ... ... ... психология үшін осы
іс-әрекегп кур\ және оның жекелегеи бөліктерінің ерекшеліктері туралы
мәселе ... ... ... ... ... ... аталған бастауыш мектеп жасындагы балалардың
психологиялық ерекшеліктерін білу ... ... ... ... Ал бүл ... мүғалімнің білімі балалармен жүмыс жүргізуде ... ... ... ... ... ... даму ... орай таным
процестерін дамытуда өте қажет.
II ТАРАУ. ... ... ... ... ... дамыту.
2.1. Оқыту барысында психикалық таным процесін жетілдіру
Бастауыш мектеп оқушыларының ... ... ... ... ... өзінен де, оның әрбір жеке операциясынан анык көрінеді. Сырт
карағанда ... ... ... салыстыру операциясын алып карайық.
Бұл - екі салыстыратын ... ... мен ... ... акыл - ой ... Бала үшін ... ... біріншіден. ол салыстыру дегеннін не екенін мүлде білмейді, ал,
екіншіден. осы ... оның ... ... ... ... ... ... алмайды. Бұл балалардың жауабынан көрінеді. Мысалы. Алма
мен шарды салыстыруға бола ма? - « Жок, ... - деп ... ... ... ... ... ғой, ал. кішкене шар домалап кетеді. ал баска біреуі
жібін бос қоя ... ұшып ... пен ... ... бола ма? - ... Есік кіру үшін ... ал
дәптерге біз жазу жазамыз.
Сұрақ басқаша койылған ... ... мен ... ... ... ал да,
олардың несімен ұқсастығын айт. -Олардын екеуіде домалақ, ... де ... Ал енді ... олар ... ... ... олардағы
өзгешелік қандай? -Апельсиннін кабығы калың. ал алманікі - нәзік. Апельсин
сап-сары. ал алма көк. ... ... ... және дәмі де ... ... ... дүрыс қолдануға үйретуге болады екен. Баланын
ересектеуінің өзі басшылықсыз, әдетте, бір айкын. көзге үрып түратын немесе
оған мейілінше ... және ... да ол үшін ... ... ... А.Я.Савченко, Е.Н.Шилова, ... және ... ... ... ... ... ... қажетті ақыл-ой әректін колдана білмеуінің салдары екендігін
дәлелді ... ... ... ... ... . Сондыктан да екі суретті,
екі үйшікті, екі ... ... ... ... жасына дейінгі балалар
оларды қатар қояды да, әркайсысын жеке алып карайды. Салыстырудың ... ... оған ... ... ... бастауыш мектеп
окушыларында да сақталады. Мұнымен қатар, танымдық іс - әрекеттің басқа ... ... ... ... ең ... заттардың өзіне таныс
белгілерін олардың мәнділік ... ... ... шығарады.
Зерттеулер сондай-ақ, бастауыш мектеп оқушыларының ойлауына тағы бір
ерекшелік - бір ... ... ... ... яғни не ... тек қана айырмашылықты. не әр түрлілікті таппай. үқсас және ... ... Оның ... айырмашылықпен үқсастықты практикалык анықтау
мен өз пайымдауын негіздей. дәлелдей яғни салыстыру деген не және ... ... ... ... ... өте айкьғн айырмашылык
байкалады.
Салыстыру операциясын ... - ... ... ... оқу ... ... ие. Өйткені игерілетін мазмүнның комакты бөлігі дәл сол төменгі
кластарда салыстыруға негізделген ғой.
Балалардың заттарды көзге ... ... ... яғни ... ... келетін болады. бүл олардың әлі ... ... ... ... ... ... ... пайымдауларынан, корытындыларынан және дәлелдемелерінен ... ... 1-3 ... ... ... берілген бір заттын немесе басқа
заттын не ... суға ... не ... кететіндігін. не жүзіп
шығатындығын дәлелдей алу кабілеттерін ... ... ... ... ... ... дәлелдерді логикалык қүру.
схемасымен таныстырды және оларды ойды ... ... ... негізінде зерттеуші дәлелдердің 6 сатысын бөліп шығарды.
Олар балалардың логикалық ... ... ... ... ... дәлел келтіре алмаған нольдік деңгей ең төменгі болып саналады . 1
сатыда оқушы тек кана кездейсоқ, ... ... ... сыртқы
белгілерді атайды/.Шеге кішкентай болғандықтан жүзіп ... 2 ... ... бір ... алға ... міндетті шешудегі олардың
маңызына мүлдем қатыссыз түрде атап шығады. 3 сатыда ... өз ... үшін тек кана ... белгілерді орынды пайдаланады, алайда ... де ... ... ... деңгейіне көтеріле алмайды. 4 сатыда енді
оқушы нақтылы мәселені оған таныс жалпы заңдарды ... ... ... ... ... және ... ал ... ағаш заттар жүзеді/ және с.с
Логикалық ой қорытындылары жетілуінің ... ... ... ... себеп-салдарлық байланыстарды аныктауда/ М.Н.Антонованың,
Н.В.Гродскаяның, А.А.Люмбинская-нын және басқалардың ... және ... ... ... ... ... ... ересектердің сұрауларына жауаптарында сақталады.
/Ағаштар неліктен қатты шулайды?/- Өйткені олардан жел жаса.іады . ... ... ... Ап ... ол ... ... -Ол шалшықтан
құйылады.
Бүл жерде балалар себеп пен ... ... ... немесе олардың орнын
ауыстырады. /Өйткені/ сөзін олар себептік байланыстарды белгілеу үшін емес,
қатар ... ... ... ... үшін ... Балалардың
осындай пайымдаулары мен жауаптары неміс психологы Ә. ... ... ... ... ... және ... үшін логикалық ойлау
бастауыш класс балаларына қол жетіксіз, қиын деп ... ... да ... ... ... шамасы жетпейді-мыс, нақ сондықтан да бастауыш
мектеп балаларына ... ... ... ... әрі ... ... білім
беруді тек қана көрнекті әрі нақты заттарды қолдана отырып құру ... ... ... оқыту оқушылардан практикалық ойлауды ғана
талап етті. 4-5 ... ... ... ... ... ... ... игере алмауы сөзсіз, табиғи нәтиже. 7-10
жасар балаларға мәнді ... ... ... жаңа фактілер мен
заттарды тани алу, байланыстарды іздеу және бекіту. заттарды осы белгілері
бойынша ... бір ... ... ... ... мен
қорытындыларға өту ... ... ... ... ... ... ... және көптеген басқалардың жүмыстарын қараныз/. Бұл жайында
бастауыш мектепте 1963 ж. ... жаңа ... ... ... ... да дәлелді сөз етеді.
Балалардың байланыстарға, бәрінен бүрын қүбылыстар арасындағы ... және ... ... ... кызметіне қызығушылығы жайлы
оқушылардың сансыз жауаптары айтады. Мысалы, /Машина жүмысты калай істейді?
Оның маторы қай жерінде? ... ... ... ... және ... ... бастауыш мектеп оқушыларының жайы баска. Өмірдің бүкіл
ағымының, ... мен ... ... ... ... сіңіретін мәліметтердін арқасында оқушының кездей соқ, үстірт
берілген ... жиі ... ... ... ... ... өзінің үғымдарында бірқатар дамыған жүйесіне сай
келетін түсіндірулерді талап етеді. ... ... жеті ... ... ... жастас балаға қарағанда түсіндірулерге талап койғыш
бола ... ... ... бұл ... ... өте ... Ол ... пайымдауларының алғашқы көріністерін тап басып. ал одан кейін
жетілдіруге тйіс және оған ... ... ... болу ... шарттарын тиісті дәрежеде түсіндіру керек . Осы аркылы нақтылы бейнелі
ойлау мен ... ... ... ... ... ... заттар мен
құбылыстардың себептері мен негіздерін іздейтін, оларды түсіндіруді ... ... ең ... ... ... ... ... психологтар мен педагогтардың тәжірибесі бүрынғырақтағы баланың
ойлау ... ... ... ... ... 7-10 жасар балаға
қолдануға болмайтындығына көз жеткізіп ... Оның шын ... ... ... ... кең де бай. Арнаулы ... ... ... бір ... ... ... ... колайлы жағдайлар табу үшін баланың ақыл-ой
кабілетін зерттеуде. Атап ... ... бір ... ... мектеп оқушылары ескі программаларға мүлдем кірмеген және қазіргі
қолданып жүрген оқу ... ... ... ... ... математика мен ана тіліндегі абстрактілі теориялык материалдарды
жемісті меңгере алатындығы анықталады. Оқуды осы мүмкіндіктер әрбір ... ... ... ... үшін ... ... етіп қүру
маңызды. Бастауыш мектептін колданылып жүрген ... кіші ... шын ... ... ... практикада пайдалану
ісіндегі алғашкы кадам. Программаларда берілетін ... ... ... ... ... тереңдетілген және кеңейтілген. Бүл өз кезегінде
бастауыш мектеп оқушыларының логикалық пайымдауларының. дерексіз ойлауынын
карапайым, бірак ... ... ... ... ... ... ... игере алмайтындай болып көрінуі мүмкін. Бірақ ... көп ... ... ... ... дүрыс методикасы мұғалімнің
тиісті дәрежеде шеберлігі болса, балалар
програмалық материалды табысты игереді. Олар шын мәнінде бүған өз ... ... ... ... ... ... ... ақыл-ой дамуының жоғары сатысы бола түрып, дамудың
үзақ жолынан өтеді. ... ... ... бала ... ... және ... накты, көрнекті тапсырмаларды практикалық жолмен
шешуді үйренеді. Сөзді меңгере отырып, ол мәселені түжырымдауға, ... ... ... ... ... және қорытындылар жасауға
үйренеді. Бала үғымдары мен ақыл-ой ... ... ... ... мүғалім, балаларды мектептегі ... ... ... сөздік ойлаудың түрлі операциялары мен формаларына үйрете отырып.
орынды пайдалануға тиіс.
2.2. Бастауыш сынып оқушыларының ерекшелігіне ... ... ... сақтау процестерін калыптастыру
Кіші мектеп жасындағы балалардың оқу іс әрекеті катаң түрде ... ... ... оқу. хаттану, есептерге дағдыланып,
арифметика, ана тілі, тарих, география, геометрия негіздері ... ... ... ... алу ... ... баланын танымдык қызығушылығы дамып
кеңейе түседі, Үшіншіден белсенді өзіндік іс әрекетке деген кабілеті дами
түседі, Ақыр ... ... ... ... ... ... бет ... дағдысы калыптасу керек. Енді оқу іс әрекетіндегі кіші ... ... ... ... ... Кіші ... жасындағы
балалардын оқу іс-әрекеті ең алдымен айналадағы дүниені танудан басталатын
психикалық процестердің дамуына ... ... Кіші ... ... ... үшкырлығымен ерекшеленіп көргіштік білуге тән
болады. Бүл жас ерекшіліктеріне байланысты ... ... ... ... Кіші ... ... бала жаңалыктарға толы әрбір
күнді қуана қарсы алады. Қабылдауға тән оның ... ... ... жасындағы балалар ұқсас заттарды дәл емес және қате салыстыруы
мүмкін. Үксас ... ... ... бұл жас ... байланысты
қабылдау кезінде аналитикалык функцияның әлсіздігінен туындайды. Бірақ та
бірінші және екінші ... ... ... ... ... жок деп
ойлауға болмайды. Кейде олар ересек адамдар байқамаған ұсақ түйектерді
көріп кояды. Мысалы ... ... ... ... әлсіздігі
тән. Олар көбіне негізі және ... ... ... адам ... үсақ ... ... ... бірінші сынып оқушыларына тиыннын түсті бейнесі көрсетіліп, сол
тиынның суретін ... беру ... ... ... ... ... зерттелмеген көп нәрселерді байқамағандыктары айқындалды. Олар
тиынның мүрты, қастары барма. көзінің түсі қандай, кұлақтары қандай ... ... ... ... ... практикалық іс әрекетімен тығыз
байланыста болалы. Затты қабылдау, оны ұстап көру, онымен бір ... ... ... ... ... өмірімен тікелей байланысты, мұғалі.м накты
кәрсететін нәрсенің бәрі қабылданады.
Бірінші және екінші сынып оқушыларына айқын көрінетін ... ... ең ... ... ... ... ... немесе олардың
касиеттері, ерекшіліктері кабылданады. Олардың ... ... ашык ... ... ... ... бейнелерге қарағанда
жаксы кабылданады. Оқыту процесінде қабылдаудың кайтадан қүрылуы жүзеге
асады. Ол дамудың біршама ... ... ... Ең ... ... оку ... кіші ... жасындағы балалардын қабылдауы
бағытталған болды. Мүғалім арнайы ... ... ... ... ... ... ... бақылауға үйретеді. Әрине, кабылдау кезінде іс-әрекет ... ... ие ... Егер ... оқушы затты онымен дұрыс әрекет ... ... ... жерде ол затты дұрыс қабылдау үшін онымен іс-әрекет
жасайды. Окыту процесінде қабылдау максатка ... ... ... ... ... ... ... түрінде болады. Осыған ... ... ... маңызы өзгереді. Бірінші және екінші ... сөз ... ... атау ... атқарады. Осыменен
қабылдау аякталады.
Қабылдаудың дамуы өздігінен жүзеге аспайды. Бүл ... күн ... ... ... анықтап қарауға, жәй ғана тыңдауға емес, кұлак түруге, ... ... ... ... ... рөлі зор. ... ... сурет салу сабактарында окушылардын еңбек ... орын алуы ... ... ... көрсеткендей қабылдауды
үйымдастыру мен бақылауға тәрбиелеуде тиімді әдістердің бірі ... ... ... біршама терең, қателер саны азаяды.
Балаларды табиғаттану, тарих, география мәліметтерімен таныстырғанда кіші
мектеп жасындағы ... ... ... ... ... ... ... кажет. Кіші мектеп жасындағы балалардың
уақыт пен кеңестікгі кабылдауы олардын емір тәжірибесімен тығыз оайланысты.
Олар ... және ... ... ... ... ... ... өзендердін ұзындықтарын, таулардың биіктіктерін бағалауға ғасыр,
мынжылдык, эра, үғымдарымен жүмыс шектелген тәжірибесі ... ... ... ... ие ... ... ... тәжірибе шеңберіне
жатпайтын бәрі анық емес, бүрын, алыс сияқты қабылданады. Зерттеулер
көрсеткендей көп ... кіші ... ... ... ... ... алшақтығын мүлдем түсінбейді. Олар үшін тарихи даталар нақты
мән мағынаға ие болмаған ... ... ... ... ... ... ... өз атасынан көрген
көрмегені моменттері туралы сұрайды. Бала абстрактілі түрде атасының 80 жыл
бұрын туылғанын, ал ... жер ... ... мың жыл ... ... ... екі ... баланың тікелей өмір тәжірибесі сараптамасынан өтіп, ол
үшін өте ертеде болғанын білдіреді. Сондыктан да ... ... ... ... кіші ... ... ... уакытпен кеңестік
катынастарын саналы түрде түсінуге мүмкіндік туады. Кіші мектеп жасындағы
балалардың негізгі ерекшілігі зейіннің ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігі кіші мектеп жасындағы балалар үшін
шекгелген. Кіші мектеп ... ... ... ... алыс мотиві
олардың жас ерекшіліктеріне сай. ... және ... ... ... бір ... ... жолымен тәжірибеленеді; Мысалы, алыс мотиві.
коғам үшін ... адам болу ... ... ... келесі сыныпка жаксы
өту. ал бүл өз кезегінде ең жақын ... ... ... ... ... мен алмастырылады. Оларда еріксіз зейін оіршама жақсы дамыған.
Мектсптегі оқытудың ... оның ... ... ... Оқу материалы
өзінің көрнектілігімен еріксіз зейінді түрақты етеді. Сондыктан да зейінді
үйымдастырудың негізгі шарты әр ... ... ... ... ... ... табылады. Өте ашык. түсті көрнекіліктерден қалған
әсерлер бас ми ... ... өте ... ... ... ... ... түсіну мүмкіндігі төмендейді. Бірінші сынып ... ... ... ... ... ... тез ... Сондыктан да
олар уакытында тапсырманы орындамай ... ... ... ... ... ... ... және екінші сынып оқушылары 35 ... ... ... ... алады. Сабакты үйымдастырғанда осы
жайтты ескеріп, оку іс-әрекетінде шағын үзілістер жасау ... ... оқу ... ... ... ... ... оқу жұмысының тез және жай қарқындылығында
зейіннің түрақтылығын қамтамасыз ете алмайды. Ең қолайлысы ... ... Ол ... жасы ... ... ... ... болуы шарт. Кіші
мектеп жасындағы балалардың есте сақтауы екі ... ... ... Сөз ... пән ... есте ... рөлі ... Бала саналы түрде есте сақтау кабілетін басқарып. оның ... ... ... ... ... ... сигнал жүйесінін әсері басым болуы
салдарынан сөз логикалык есте сақтауға карағанда көрнекті ... ... ... ... ... Оқушылар аныктамалар мен түсіндірулерге
қарағанда нақты ... ... ... ... ... ... Есте ... тиіс материалдың мән ... ... есте ... ... ... Көбіне олар оқу материалын оның
мағынасы баска ... оқу ... ғана ... ... сөз жаттап алады.
Бұл 4 жағдайға байланысты болады.
1. Кіші мектеп жасындағы балалардың механикалык есте сактауы ... ... ... да олар ... көп ... жүмсамай сөзбе сөз жаттап
алады.
2. Кіші мектеп жасындағы балалардын алдына есте сактау міндетш ... ... не ... ... ... ... оқу ... мағынасын өз сөздерімен жеткізуге ... ... ... ... кіші ... жасындағы балалар мағынасына қарай есте ... ... ... ... есте ... оқу процесінде дамып
бірте біте калыптасады. Мүғалім балаларды оку материалының ... ... ой ... сактап. өз сөздерімен жеткізуге баулу керек.
Сонымен катар ... ... еске ... ... ... да манызы зор. Қиял психикалык танымдык процестерінің маңыздыларының
бірі. Кез ... оқу ... ... ... ... ... емес. Тарихты окуда киялда ... ... ... ... ... ... елдердің жер бедерін,
халықтың өмір салтын, табиғатын қиялда жасай білу ... ... ... ие болу үшін ... ... рөлі үлкен. Кіші мектеп
жасындағы ... ... оқу ... ... ... ... ... кино көру, музей, көрмелерге бару киялды дамыта түседі. Оқу
процесінде кіші ... ... ... ойлауы үлкен өзгерістерге
ұшырайды.
Л.С.Выготский ... бала ... ... интеллектін әлсіз
функциясымен апанады. Бірақ ... ... счле ... ... өтеді. Сонымен кіші мектеп жасындағы балалар түсінікті жалпылау
кезінде касиеттердің қай ... ... 1-2 ... ... сыртқы қасиеттерді айқындайды, яғни функционалды қасиеттер шамамен
2 сыныптан бастап оқушылар заттардың сыртқы қасиеттерінің әсерінен ... оқу ... ... ... ... Оқушылардың таным процестерін эмпирикалык зерттеу
Жекелеген психикалык процестерді ... ... ... ... ... ... ... мектепке қабылдау процестері едәуір жетіліп келсе
де, оларда көру мен есту ... ... ... ... Олар ... мен ... ... бағдарлайды. Олардың оку ісшдегі кабылдауы
формалар мен ... тану және ... ... ... Бірінші сынып
оқушылары өздері каоылдайтын заттардың қасиеттерімен сапаларына жүйелі
талдау жасай ... Бүл ... ... ... тәжірибелерден айкын
көрінеді. Мәселен, 1 - сынып окушылары карап отырып салу үшін ... ... ... Балалар оны тез карап шығып
оның атын атады, содан соң оның өзіне онша көңіл аудармай ... ... ... ұмтылады. Олардың салған суретіне құмыралардың көлемі де,
формасы да, әр түрлі болып шықты, тіпті бір - ... едә уір ... ... балалар форманың өзіне талдау жасамаған еді. ... ... ... де ... ... ... ... оқушылары бұл түсті танып, атап
та берді. Бірақ оның нақты ерекшеліктері оларды ... ... ... баска тәжірибелерден де байқалады. Баланың
қабылдаған заттарын талдау және ... ... онда ... ... ... ... мен аиырудан гөрі күрделілеу қызмет
түрінщ қалыптасумен байланысты. ... деп ... бүл ... түрі
мектептегі оқу процесі кезінде ерекше жедел қалыптасады. Сабақтардың
үстінде ... ... да бір ... және ... қабылдау міндеттерін алып,
ал одан кейін өзі де кең немесе есту әдістерін, бекітілген ... ... ... ... ... ... Одан кейін бала қабылдау
жүмысын дербес жоспарлау мен бастысын көмекшілерімен ажырата. кабылдаған
белгілерінің ... ... ... ... ... карай саралай
отырып. және т. б. бүл жұмысты түпкі ойлауға сәйкес ... ... ... ... ... ... танымдык іс-әрекеттің басқа түрлерімен
біріге отырып, ... ... және ... ... формасына ие болады.
Жеткілікті дәрежеде дамыған бакылауда жеке адамның ... ... ... ... сөз ... ... ... оқытуда барлық
бастауыш сынып оқушыларының осы маңызды ... ... ... ... ... ... (Л.В.Занковтың және оның кызметкерлерінш
жүмысы).
Зейінді дамыту. Мектепке ... ... әлі ... ... ... Олар ... ... негізінен өздеріне тікелей қызықтығымен,
өзгешелігімен нәрселерге аударады. Ырыксыз
зейін мектеп жұмысының шарттары алғашқы күннен бастап баладан сол ... ... да ... ... және ... назардан тыс қалдырмауды
талап етеді. Бала біртіндеп жәй сырттай ... ... ... ... ... оны дәйеті ұстауды үйренеді. 1-2 сыныптарда
көптеген оқушылар ырықты зейінді ... оны ... ... ... бар кез-келген материалға көздей алады. Ырықты зейін, оны қандай да
бір міндетке алдын-ала ойластырып бағыттай білу - ... ... ... жетістік.
Тәжірибе көрсетіп отырғандай, ырыкты зейінді калыптастырған баланың іс-
әрекеті сырттан жақсы ... ол өз ... ... ... ... ... хабарлау мен құралдарды көрсетудің зор маңызы
бар. ... ... ... ... ... орындауды 1 - сынып
оқушыларының картон ... ... ... ... реттілігін
белгілеп отыратын сыртқы қүралдарды пайдалану үлкен рөл ... ... ... ... ... ... Олардың күрделі де, нәзік.
үшкыр дыбысты ... ... ... ... ... ... ... үйымдастыруы алдымен үлкендердің, әсіресе
мүғалімнің жасаған және бағыттаған үйымдастыруының ... ... ... бағыты баланың мүғалім қойған максатка жетуден өздері
койған міндеттің шешшш ... өту ... ... ... ... зейіні олар әлі өздерін - өздері а.іыи жүрудің
ішкі қүралдарын игермегендіктен түракты болмайды. Сондыктан ... оқу ... ... отыратын және балаларды шаршатпайтын әр ... ... ... ... шығару және нәтижелерді тексеру, оларды
орындап жаттығу және т.б. ... ... 1-2 ... ... ақыл-
ой әрекетінен гөрі сырткы орындауда ... ... ... ... ... ... графикалық схемалар, суреттер, апликациялар
жасаумен алмастыра ... ... ... ... ... ... ... бастауыш сынып оқушылары жұмыстың түрлі әдістерімен
тәсілдерін ... ... ... ... күрделі тапсырмаларды шешу
кезіндегіден гөрі көбірек алаңдайды.
Зейінді дамыту. сондай-ақ онын көлемін ... және ... ... алуан түріне бөле білумен ... ... ... ... ... ... бала өз ... орындай отырып,
оқушы баска жолдастарының жүмысын қадағалауы керек және қадағалай алатындай
етіп, мысалы ... ... оки ... ... басқа оқушылардың мінез-
құлқын тексеріп отыруға міндетті. Қате ... ... ... ... теріс әсерін байқап, оны өзі ... ... ... ... ... бөле ... аланғасар болады. Оларды бір
іспен айналысып отырып, баскаларын естен шығарады. Мұғалімнін оқу ісінің ... ... бір ... ... ... бақылауды үйрететіндей жалпы
жанама жүмыска даярланатындай етіп ... ... ... ... ... ... жеті ... бала көбнесс сырттай ашық
және эмоциалды оқиғаларды, ... ... дәп есте ... ... өмірі бастан-ак балалардан материалды еркін есте сақтауы ... бүл ... ... ережелерін, үй тапсырмаларын арнайы
есте сактауы тиіс, ал одан кейін олгалды ... ... ... ... ... ... ... еске түсіруі керек. Балалар ен ... ... ... ... ... ... ... дәлме-дәл
есте сактаудын табыстылығы, олардын мнемикалык ... ... есте ... мен еске ... ... ... менгеруіне
байланысты.
Есте сақтаудь::: скі формасіл да ерікті және ... юші ... ... ... ... соның аркасында олардың тығыз байланысы мен
бір-біріне етене ... ... Есте ... ... әркайсысын
балалар тиісті жағдайларда колданғаны жөн
(Мысалы, қандай да бір ... ... ... көбінесе ерікті есте сактау
ғана оқу материалдық толық игеруге жеткізіледі деп ойламау керек).
Мектепке келген жеті ... бала ... ... ашык және ... ... ... дәп есте ... Бірақ мектеп
өмірі бастан-ақ балалардан материалды еркін есте сақтауы тиіс. Оқушылардың
бұл режимін, мінез-кұлкы ережелерін, үй ... ... есте ... ал одан ... оларды өзінің мінез-құлқына басшылыққа ала ... ... ... еске түсіруі керек. Балалар ең алдымен мнемикалык
міндеттерді ажырата ... ... ... ... ... есте
сактаудың табыстылығы, олардың мнемикалык міндеттерін ... ... ... мен еске ... ... ... меңгеруіне
байланысты.
Есте сақтаудын екі формасы да ерікті және ... кіші ... ... ... ... сонын аркасында олардын тығыз байланысы мен
бір-біріне етене үштасуы орнығады. Есте сактау формаларының ... ... ... ... жөн ... ... да бір ... окығанда көбінесе ерікті есте сактау ғана оқу ... ... ... деп ... ... ... егер бүл ... логикалык ұғыну күралдарына сүйенсе,
еріксіз есте сақтаудың ... де ... ... Оку ... ... өте жылдам жүруі мүмкін де сырт көзге ... бала ... ... ... жаткандай болып көрінеді. Шын мәнінде бүл процесс көптеген ... ... ... орындау үшін ерекше оқып үйрену керек, онысыз
оқушылар арнайы ... ... және ... ... ... ... есте сақтауға тырысканда олардың есі қоруланбаған.
шашыранкы. яғни ... ес" ... ... Оқу ... сай ... ... мейлінше тиімді жолы болып көрінеді.
І-ден III сыныпка ... ... ... ... есте ... ... қарағанда сөзбен айту мәліметтерін есте
сақтауының тиімділігі тезірек өседі. бұл балаларда түсініп есте ... тез ... ... Бүл ... ... ... ... бекітілетін елеулі катынастарды талдаумен байланысты.
Сонымен қатар оқыту процестері үшін көрнекті үлгілерді есте сақтау маңызды.
Сондыктан ерікті және ... есте ... ... оқу ... ... •- сөз жүзіндегі және көрнекі-лайык қалыптастыру керек.
Қиялды дамыту - жүйелі оқу ісі ... ... ... ... қабілетті дамытуға көмектеседі. Бастауыш мектеп оқушыларының
мүғалімінен ... және ... ... ... көпшілігі
көрнекілік түрінде болады. Оқушылар болмыс ... ... ... ... тиіс ... ... мінез-қүлқын, өткен
окиғаларды, ландшафтарды, кеңістікте геометриялык ... ... ... даму ... басты екі сатыдан өтеді. Алғашында жаңғыртылатын
бейнелер ... ... тым ... ... ... кедей
болады. Оларда объектілердің өзгерісі мен көрсетілмегендіктен бұл ... ... ... бейнелерді жасау (оның үстіне мазмүны жағынан ... ... ... ... ... ... етеді. II сыныптың соңында.
одан белгілері мен қасиеттерінің саны ... Олар ... та ... бола ... бүл ... оларда сол объектілердің іс-
әрекет элементтері мен өзара байланыстарының жаңғыруы есебінен ... ... ... ... кандай да бір өтіп жаткан объектінің
бастапқы және ақырғы жайын ғана ... III ... ... объектінің
көптеген аралық жағдайларды тура тексте көрсетілгені сияқтыда және сол іс-
әрекетінің сипатына карай жобалап та ... ... және ... бере
алады. Балалар болмыс бейнелерін оларды тікелей сипаттамай-ақ немесе ерекше
нактыламай-ак немесе жалпы схема-графикті басшылыққа альп ... ... ... ... ... ... әңгімелері бойынша алкен
шығарма жаза немесе шарты ... ... ... ... ... есепті шеше алады.
Бастауыш мектеп шағында қайта жасау ... ... ... ... ... ... ... жағдайында сипаттауда тура
көрсетілмеген. бірак солардан заңды түрде ... ... және ... ... ... ... ... қасиеттері мен күйлерінің
шарттылығын түсіне білуді (Мысалы. берілген оқиға шын мәнінде болған жоқ,
бірақ он шартты ... ... ... ... ... онда оның ... ... түрде аныктау керек) қалыптастыру жолымен дамиды.
Енді қайта жасау қиялы болмыс бейнелерін қайта ... ... ... ... тік ... өзгертеді. окиғаларды уакытына қарай елестеді,
біркатар объектілерді жалпылап сығып көрсетеді. Бейнелерді бүлайша өзгерту
және ... ... ... ... ... ... ... канағаттандырғанмен де оқу процесінің максаттары
түрғысынан карағанда көбінесе ... ... ... ... Бұл ... балалар өздерінін ойдан шығаруларының шарттылығын анык
түсінеді.
Объектілер және олардың пайда болу ... ... ... ... бейнелерді біркатар жаңа түрлендірулер ... ... ... ие бола бастайды. Бұнда іскерлік негізделуді не ... айту ... не ... ... ... ... ... және
соларды орындаса. бүл міндетті түрде болады".-деп қүрылатын тар интуитивті
пайымдаулар қалыптасады. ... ... ... қандай да бір
заттардың шығу және ... ... ... ... - ... ... дамуының аса маңызды психологиялык алғы шарты.
Ойлауды дамыту. Бастауыш мектеп оқушыларынын ... ... да ... саты ... ... ... олардың ойлау әрекеті көбіне ... ... ... ... ... еске ... Оқу ... талдау
бұл жерде көрнекі әсер ету жоспарында басым болады. Бұнда балалар нақтылы
заттарға ... оның дәл ... ... ... ой ... ... алғы ... қабылдау деректеріне
сүйенеді. Қорытынды жасау практикалык дәлелдер негізінде емес, ... ... тура ... жолымен жүзеге асырылады. Мысалы,
өткен өмірінде қандай да бір фактілерді бакылап ... ... ... ... ... өз гүлдерін суғарман еді. қурап қалды, ал Надя гүлдерді
жиі суарған еді, олар ... өсіп түр. ... ... жақсы өсу үшін оларды
жиі суару керек". Бұл кезендегі балалар жасайтын жинақтау заттардың ... ... ... ... ... ... ... күшті қысымымен) және функционалдық белгілер жатады.
Бұл сатыда туындайтын ... ... ... мен ... ... ... ... белгілер мен қасиеттерді қамтиды. Мысалы,
септік жалғауларын жалғауды екінші ... ... ... ... ... ... және ... элементтері бастауыш сынып оқушысына
олар жасаған жинақтаулар нақтылы бақылау ... ... ... ... ... ... етіп ... Мұндай материалды
салыстыруда балалар үксас белгілерді табады және оларды ... ... ... тау, соғыс және т.б.). Білімді толық жинактаудын негізгі
критерииі ... ... ... сай ... ... мысал немесе
иллюстрация келтіре білуі болып табылады. Бастауыш мектсп окушысьігіыгі б^л
ойлау ерекшеліктері бастауыш оқытуда көрнекілік ... ... ... ... оқу ... ... III сыныпта бастауыш мектеп оқушысының ойлау
сипаты өзгереді. Ойлаудың ... ... ... осы ... І-ІІ сыныптарда-ақ мүғалім балаларға
игерілетін мәліметтердің ... ... ... ... көрсету үшін ерекше қам жасайды. Жыл өткен сайын осындай
бабйланыстар немесе ... ... ... ... ... ... әлемі ұлғая береді. III сыныпта ... ... ... ... ... ... яғни ... игереді.
(Мысалы, "стол - зат есш"). Балалар мұғалім ... ... ... ... ... ... кең пікірлесу формасында есеп беріп
отырады. Мысалы, III ... ... ... ... не?" ... оқушы: "Сөздің өзгеретін бөлігі жалғау деп аталады. Жалғау сөздің
сөйлемдегі басқа сөздермен байланысы үшін кьпмет етеді".-ден жауап ... ... ... ... үғымның қалыптасуы үшін окулыкта масак
пен сыпырғының суреттері ... ал ... бүл ... ... ... ... бойынша олардың ерекшеліктерін карап
және талдап, балалар өсімдіктерді сыртқы түріне қарап ажыратуды ... ... себу ... еске ... ... сөзбен айтқанда
дакылдар жайлы түсінік алады. Осылайша оқушылар мысалы: үй ... ... ... орман, ауа-райы жайлы түсініктерді меңгереді.
Оқушылардың заттар мен күбылыстардың белгілері мен ... ... ... ... ... бейнелеулер мен суреттеулер
жаіады. Сонымен қатар бұл ... ... ... оның ... ойша ... бұл ... басты сәттерді. ойша айкындау,
оларды бірегей көрініске біріктіру. жерде тікелей түп нұсқадан қашық ... ... ... ... ... жеке ... ... табылады. "Күздегі және кыстағы себілген қар ... ... ... ... ... ... немесе
жалпыланған білім дәл ... ... ... ... ... ... мен құбылыстарды жіктеу іскерлігі бастауыш мектеп
окушыларының акыл-ой ... жаңа ... ... дамыіалы.
ол қабылдаудан біртіндеп бөлінеді де оку ... ... ... ... ... өзінің ерекше әдістері мен ... ... ... ... ... аяғына карай оқушылардын көпшілігі бұрынырак жинақталған
ұғымдары шеңберінде оларды ойша ... мен ... ... ... ... кең ... ... және оқулықтардың әңгіме-
макалалары пән материалынын тікелей көмегінсіз-ақ ұғымдарды меңгеруге
көптеген ... ... ... ... сәттері аз және объектілер
көпті-азды байланыстары бойынша ... ... саны ... мектеп оқушыларын ақыл-ойы жетілуін резервтері туралы. Мұғалімдер
сондай-ақ ата-аналар да жеті-сегіз жасар балалардың кейде заттарды ... қана ... ... жиі байқайды — олар заттардан мұндай
екенін. олар калай жасалғандығын. оларды не үшін жасағандығын білу ... ... ... ... да ... ... ... қалай" деп көп
сұрайды, бірак әдетте олар сөз ... ... ... ... ... бастауыш мектеп оқушысының жайы басқаша өмірдің бүкіл
ағымынын кітаптар мен журналдардан. радиодан. ... және ... ... ... ... үстірт берілген
түсіндірулері мен жиі келіспей қалушылығы байқалады және ... ... ... ... ... жүйесіне келетін түсіндірулерді
талап етеді. Қазіргі заманғы жеті жасар бала бұрынырактағы өзімен ... ... ... талап койғыш бола бастадаы. Әрине. мектеп бұл
қүбылысты орағытып өте ... Ол ... ... ... ... тап ... ал одан кейін жетілдіруге тиіс және оған
айналасындағы көптеген заттардың болу ... мен ... ... ... ... ... бейнелі ойлаумен бірге бастауыш мектеп
шаршыларында біртіндеп дерексіз заттар мен құбылыстардың себептері ... ... ... ... ... ... ... ең қарапайым
әдістерін калыптастыру керек.
Советтік және шет ... ... мен ... ... ... ... ... өлшемдердің кейде казіргі заманғы
жеті-он жасар балаға колдануға ... көз ... ... Оның ... ... бұрынырак есептелгеннен кең де бай. Арнаулы эксперимент
мекемелерінде ғалым психологтар белгілі бір жастағы балалардың ... ... ... ... табу үшін баланың ақыл-ой қабілетін
зерттеуде. Атап айтканда. белгілі бір жағдайлар жасалғанда бастауыш ... еекі ... ... ... және ... ... оку ... жекелеген қарапайым бөліктері ғана кіретін
математика мен ана тіліндегі объектілі теориялық ... ... ... ... ... осы ... әрбір баланың ақьіл-
ойының жан-жақты дамуы үшін белсенді пайдаланылатындай кұру маңызды.
Бастауыш мектептің қолданылып ... ... - ... ... шын мәніндегі танымдык мүмкіндіктерін практикада ... ... ... ... ... білімнің теориялык
жактары. яғни күбылыстарды түсіндірү ... ... ... ... ... және кеңейтілген. Бүл өз ... ... ... логикалык пайымдауларының дерексіз ойлауынын
карапайым. оірак маңызды тәсілдерін тәрбиелейді. Алғаш ... ... ... игере калмайтынаай болып көрінуі мүмкін. ... ... көп ... ... ... ... ... методикасы мүғалімнін
шеберлігіне тиісті дәрежеде болса, балалар программалалык математикаларды
табысты игереді. Олар шын мәнінде бүған өз ... ... ... тәжірибесі
бойынша даярланған.
Диплом жұмысымыздың тақырыбы мен ... ... ... мақсатымызға
байланысты 47 санды орта мектепте 1 және 3 сынып оқушыларымен ... ... ... ... ... эксперименттік жұмыстарымызда
төмендегідей сипаттағы тапсырмалар беріліп, ойындар ойналып отырдык.
Оқыту ... атап ... ... ... ... ... және ... сабактарында окушылырдын қызығушылығы мен
белсенділігіне әсер ете отырып. сонымен ... ... тыс бос ... ... іс-әрекеттерде аталмыш тапсырмаларды өткізіп отыруды үнемі
басшылықка алып отырдық. Енді ... ... ... ... ... " ... Бастауыш мектеп жасындағы балалардың
таңдалған обьектіге зейінін тұрақтата отырып, зейін ерекшеліктерін дамыту.
( ҚОСЫМША № 1 ... боя " ... ... ... ... балалардың әр клеткаға
кажетті бояуларды ... ... ... ... ... ... ( ... № 2 )
" Жасырынбак" Мақсаты: Бастауыш мектеп жасындағы ба.іалардын Шыт-шытырман
суреі бейнесінен қиял ... орай ... ... ... ... ... дамыту. ( ҚОСЫМША № 3 )
" Жіптің үшын ... ... ... ... /ічасындагы балалардың әрбір
сан мен геометриялык фигуралар сәкес жіптің ұшынан бастап, ... ... ... ... ... зейінін дамыту. ( ҚОСЫМША № 4, 23 ... ... ... ... ... жасындағы балалардын
мүғадімнщ нү^қауы бойы;::ііа айтьілатын »-ылоалардын жүр> ... ... ... ... көз алдына елестете отырып. таным процестерін
дамыту. ( ҚОСЫМША № 5, 12, 29 )
"Ерекшелігін тап" ... ... ... ... балалардың үқсас
затгар мен бейнелердің өзара ... ... ... аудара отырып, әрі ол өзгешеліктерді есте сктай отырып
нақты ... табу ... ... процестерін дамыту. ( ҚОСЫМША № 6, 30 )
"Қиылысу" Мақсаты: Бастауыш мектеп жасындағы ... ... ... ... ... оларды өзара қиылыстыра отырып жаңа
заттың ... кұру ... ... ... дамыту. ( ҚОСЫМША № 7, 28 )
"Осылай бейнелеп сал" Максаты: Бастауыш мектеп ... ... ... ... қоя ... сол ... есте сактау негізінде
қатесіз кешіру аркылы орындай отырып таным процестерін дамыту. ( ... ... 14, 33 ... ата" ... ... ... жасындағы балалардың
геометриялық фигуралар көмегімен алдын-ала салынған бейнелерде ... ... бар ... еске түсіре отырып. фигураларды атау
аркылы есте сақтауын және зейінін дамыту. ( ҚОСЫМША № 9, 20 ... ... тап" ... ... ... жасыилагы балалардың біртектес
заттардың арасынан ол тектегі затка ... ... ... ... ... ол заттын не себепті артык екендігіи түсіндіру арқылы ойлау қабілетін
дамыту. ( ҚОСЫМША № 10. 18.37 ... ... сал ... ... мектеп жасындағы балалардың алдын-ала
берілген бірнеше геомериялык фигуралардың көмегімен қандай да бір бейненің
суретін өзі ... табу ... киял ... ... ( ҚОСЫМША №11, )
"Сиқырлы жұмыртқа" Максаты: Бастауыш мектеп жасындағы балалардың ... ... ... ... яғни ... ... ... жүмыртқа
формасындағы фигуралардың көмегімен жанаша бейнелер кұрастыра огырып ойлау
процесін белсендіру. ( ҚОСЫМША № 13)
"Буратинаның ... ... ... ... ... ... балалардьщ
есте сақтауы мен зейінін дамыту, яғни үлгі бойынша көрсетілген ... ... ... ... қате ... тексеру арқылы балалардың
зейіні мен есте сактауын. кайта жаңғырту процестерін дамыту. ( ...... ... ... ... мектеп жасындағы балалардың мұғалімнің 5
секунд кана ... ... есте ... ... оны қажетті клеткаларға
кайта жаңғырту аркылы бейнелеу бойынша көру есін ... ( ... № 16, ... ... ... Бастауыш мектеп жасындағы балалардың біртектес
суреттерге жауап нұсқасы ... ... ... ... ... ... дамыту, сондай-ак дәл сол ... не ... ... ... ... сөздік корын байыту. (ҚОСЫМША№ 18. 31 )
"Тарақ" ою салу Мақсаты: ... ... ... ... ... еске ... отырып, заттарға ұксас бейнелердін көмегімен оюлар салу
арқылы есте сақтауын. ойлауын, қиялын дамыту. ... 19 ... қай ... ... Максаты: Бастауыш ... ... ... үлгі ... ... ... салған сызбаларын
гексере отырып. кай жерде қателік жібергендіпн ... ... ... ары ... ... керектігін түсіндіре отырп, ... ... ... ... ( ... № 22 )
"Жіптерді жүргіз" Мақсаты: Бастауыш мектеп жасындағы балалардын ... ... ... тапсырмаға шоғырландыра отырып, зейіні мен
үқыптылығын дамыту. ( ҚОСЫМША № 35 ... және ... боя" ... ... ... ... балалардың әрбір
сан мен сол санға сәйкес түрлі-түсті түстерді аныктай
отырып кейіпкердің үстіндегі киімдерді өз нақышына ... бояу ... ... есте сақтауын, ойлау процестерін дамыту. ( ҚОСЫМША № 36 )
"Бірдей затты тап" Мақсаты: Бастауыш мектеп ... ... ... ... ... тек дәлме-дәл ғана келетін геометриялык фигурпларды
табу арқылы есте сактауын. зейінін және бақылампаздығын ... ( ... ... )
"Дұрыс орында" Мақсаты: Бастауыш мектеп жасындағы балалардын берілген
жіптердің көмегімен фигураларға зиян ... ... ... ... ... ... ойлауын, киялын дамыту.
( ҚОСЫМША № 27 )
2.3. ... ... ... ... ... ... ертеңі ұрпактың рухани байлығы. мәдениеті, саналы
үлттың ойлау кабілеті мен біліміне. іскер.ііі іне байланысты.
Осы орайда егеменді ... ... беру ... ... ... ... жасалынып жатқан талпыныстар оқытудың әр түрлі әдіс-тәсілдерін колдана
отырып, терең білімді. ізденімпаз. ... ... ... ... сол ... өз ... таныта алатын жеке түлға тәрбиелеу ісіне
ерекше мән берілуде. ... ... оқу ... ... ... арттырып. шығарманың әрекетін дамытуына жол ашуы қажет.
Танымдық белсенділік - оқушынын ... ... ... ... ерекше көрінісі. Танымдык белсенділік ... ... ... ... ... ... ... асады.
Оқушының өздігінен білім алуы өз еркімен жүйелі жүмыс істеуді талап етеді.
Өздігінен білім ... ... ... ... ... ... мән ... келді.
Өздігінен білім алу әрекеттің мақсат міндеттерін, мазмүнын, ұйымдастыру
жолдарын ... ... ... іске ... ... ал ... ... жалпы бағыт беріп, басқарып отыру-мұғалімнің міндеті.
Ахмет Байтүрсынов оқушынын өзіндік ... ... бала ... ... ... алуы ... атап ... болатын. Жалпы білімге деген
күштарлық - кезкелген сыныптағы балаға тән касиет. Ькүн сайын жаңа ... ... ... ... жаңа бір нәрсені білуге ұмтылу - бала үшін ... ... ... Ал ... ... өзіндік жүмыстарды
үйымдастыру мына шарттарға байланысты:
а) бжұмыстың мақсатын айқын түсінуі;
ә) жұмыстың жемісті ... оынң ... ... ... ... өз еркімен, қалауымен орындауы.
Оқушының оқу-таным әрекетін арттырудын тиімді күралдарынын бірі - ... ... мен ... білім алу әрекеті. Өзіндік жұмыс істеу
әрекеттері мен дағдылары, сөзсіз ой ... ... ... ... ... ... оқушы кездесетін қиыншылыктарды жеңу, табындылық
еске сақтау, кітаппен жүмыс істеу. байкау және ... ... ... ... ... біркатар тиімді тәсілдерін игеру. өзін бақылау білуі
керек.
Өзіндік ... ... ... мыналар: мүғалімнің ... ... ... ... ... және ... ... дербестігінің мөлшері: ьолардын жұ.мысты өз еркімен ... ... оған әсер ... ... т.б.
Өзіндік жұмысты мүғалімнің д^рыс басқара білуі және окушынын ... ... ... ... осы жүмысты ұйымдастырудың негізігі
белгілері болып табылады.
Оқушылардың дербестігінің даму ... ... өз ... істейтін
жұмыстарды репродуктивтік және шығармашылык деп арнайы екі тотіка бөлуге
болады.
Оқушының өзіндік әрекетінің ... оның ... ... қасиеттер
қалыптасады.
• Өз бетімен ойлану біліктері мен ізденімпаздығы;
• Оқуға ... ... ... ... ... ... ғана ... оны жаңалап және тиімді игеру ғана
емес, оны жаңалап және тиімді игеру жолдарын ... білу ... ... ... ... не сын көзбен карау.
• Өз ойының дербестілігі.
Оқушының өз бетінше кітаппен ... ... ... ... ... ... мен дағдыларын калыптастыру.
Репродуктивтік жүмыстарға - оқушының дайын үлгіге қарап ... ... ... ... ... ... ... беру, оқулыктағы
мәтінімен жүмыс істеу, сабақ үстінде орындаған тапсырмаға ұқсас тапсырманы
үйде орындау т.б.) ... тілі ... ... ... ... ... ... әңгіме айтуға. шығарма жазуға көмектеседі. Сөздік жүмысы окушыны
бір ... ... ... ... ... ... оятып,
шығармашылық кабілетін арпыруға белсенділікке ынталандырады. Мыса.іы:
1. Берілген: Сөздердің ішінен солдан оңға карай окығанда жаңа сөз ... ... ... ... ... |
|Мүз ... ... ... |Сүт ... |
44
2. Берілген: Сөздерде (зат есімге) бір әріп ... ... ... ... ... ... ... Төмендегі әріптерден сөз күрап жаз, бір әріп бір ... екі ... ... Асық 7. Бұлак
2. Үзақ 8. Лақ
3. Бас 9. Күл
4. Бақ 10. ... ... ... ... ... ... ... шығармашылық кабілетін
дамытуға зор үлесін тигізді.
Қорыта келгенде, бастауыш сыныптың қай пәнінде ... ... ... кабілетін дамыта окыту олардың сабакка деген ... ... ... ... ... ... ... жоғарғы формасына олардың өз еркімен жана
амал-тәсілдер колданып жасайтын шығармашылык жүмыстары ... ... ... ... ... баяндама. реферат, өлең шығару,
модельдеу. көрнекі ... ... т.б. ... ... ... ... дағдыларын қалыптастыруда, болашақта білімді өз бетінше жинай алу
кабілеттерін дамытуда жетекші рөл ... ... ... ... ... ... ... жалпы белсенділігін арттырады. Окушының әзіндік
жүмысы оқу материалды игеру максатын көздейді.
Оқушылардың оку үрдісінде танымдық белсенділігін, ... ... ... ... ... ... ету, білім денгейін жетілдіру ұзақ әрі
жүйелі жүргізілетін жұмыстар нәтижесінде ... ... ... ... ... іиен ... жұмысында таным
процестерін дамытудың әдістемелерін жетілдіру.
Бастауыш мектеп - оқушы тұлғасы мен сапасының дамуы куатты жүретін, ерекше
қунды, ... ... ... ... оілім үздіксіз білім берудің
алғашқы басқышы, киында ... ... ... ... баға белгілі бір
білім беріп кана қоймай. оны жалпы дамыту. Яғни сөйлеу, оқу ... ... ... ... ... ... объективті түрде бақылап.
талдау жасауға үйрету, ойын дүрыс ... ... ... дәлелдеуге.
сөйлеу мәдениетіне үйретеді. Дамыта оқытудың да ... ... - ... ... оны ... ... ... дамыту.
Шығармашылык дегеніміз - адамның өмір шындығында ә'я'н-ө°.і тануға үмтылуы,
ізденуі. Өмірде дүрыс жол табу үшін адам ьдурыс ой түйіп, өздігінен ... ... ... ... ... керек. Адам бойындағы кабілеттерін
дамытып, олардың өшуіне жол бермеу адамның рухани күшін нығайтып, өзін-өзі
тануына көмектеседі.
Оқушының өз ... ... ... ... ... жаңа ... күш
беру білімнің ең маңызды максаты болып табылады.
Бастауыш ... ... ... түраксыз. импульсивті. ... де әр ... ... ... де әр баланың бір нәрсеге
бейімі ... ... ... келе ... ... алкашкы белгісі.
Оқушынын шығармашылык кабілетін дамытуға мектеп кана мақсатты түрде ықпал
ете алады.
Оқушыларды ... ... ... ... белсенділіктерін,
кызығушылығын арттыра түсу үшін шығармашылык қабілеттерін ... ... тыс ... ... ... әдіс-тәсілдерді қолдануға болады.
Олар мынадай:
• Тақырыпты мазмүнынан қарай жинақтау.
• Арнаулы бір такырыпта пікірталас тудыру.
• Логикалық ойлауын дамытатын ойындармен ... ... ... ... тапсырманы түрлендіру бағытындағы жүмыс (кері есеп қүрастыру,
мәтін мазмұнын өңдеу. шығарма, ... ... ... т.б.).
• Әңгіменің үқсастьгғын салыстыру. бөліктерге бөлу. ат қойғызу.
• Қиялдау арқылы сурет салғызу, рөлге бөліп окыту.
• Үнатқан кейіпкеріне мінездеме ... Ой ... сөз ... дамытуда өлең шумактарын құрастыру.
• Мәтін, ертегі, әңгімені өз бетінше аяқтау.
Ал сабақтан тыс уақытта оқушылардың шығармашылық кабілетін дамытудын ... ... ... ... Әг» ... ... өткізу.
3. Әр түрлі тақырыптарда сайыс. пікірталастар өткізіп. ... ... ... ... Балаларға арналған журналдарға жаздырып, оны ... ... ... ... ... ... ... авторлары туралы гоіык мағлүмат жинау,
реферат жазу.
Осындай жүмыстарды үнемі жүргізу оқушыларды шығармашылыкқа ... ... ... көзін ашып, тілін байытуға. киялын үштауға. өз бетінше
һденуге зор ... ... Бала ... ... ... ... ... жете мән беру болып табылады.
Бастауыш сыныпта жаңа көзкарас негізінде оқыту үшін заман ... ... ... ету ... ... Осыған орай "Атамұра" баспасынан
шыққан жаңа буын ... ... ... берілді. Бұл
оқулықтардың ерекшелігі бастауыш сынып оқушыларының жас ... ... ... ... ... ... байытудың әдіс-
тәсілдері таңдап алынған. Бастауыш сынып оқушыларының тілін дамыту, сөздік
корын ... ... ... ... ... ... тәрбиелеу бір-
бірімен ұштастырыла жүрпзгенде ғана нәтиже бермек. Жаңа буын ... ... ... ... ... сай ... Әрбір
мұғалім соған байланысты сабақ жоспарын дұрыс құрып, окушының сөздік қорын
молайтуға көңіл бөлгені дұрыс.
Сөйлеу тілін ... көп ... ... ... орай ... ... ... сіздерге ұсынып отырмын.
Тақырыбы: Мәтін
Мақсаты:
1. Оқушылардың көргені бойынша әңгімелесу. ьдұрыс сөз тауып орынды ... ... ... көрі енін ... айту.
3. Еңбексүйгіштікке тәрбиелеу ата-анаға деген сүйіспеншілігін арттыру.
I. Жаңа сабақты И.Крыловтан Абай аударған ... мен ... ... көрсетуден бастадым.
Сынып оқушы.іары күшімсн даиындалган. Анык ... ... ... ... ... ... Балалар, бүл кімнің шығамасы? ,2. Қандай шығарма түріне жатады?
3. Қүмырсқа кандай?
Енді осы көргендері бойынша әңгімелету.
Міне, осы ... ... деп ... балалардың өздеріне ереже
шығарту арқылы ой түйіндеттіі,м.
II. Тақтаға "Еңбекқор ... жаз бойы ... азык ... жылы үй ... ... етуді құрмысқадан үйрену керек. Сөйлемдерін
жазғыздым. Еңбекқор сөзше сұрак қойып қай сөз ... ... ... ... ... Жұмбақ шешкізу.
Ат басты,
Бөкен саны бар.
Секіреді қояндай
Таусылмайтын әні бар
Не мақұлык танып ал.
Бұндай жұмбакты біз қай сабақта өтіп едік. Еске ... Ана тілі ... ... мен кұмырска'1 такырыбын өткенде
жаттағанын ... Бір ... ... Бұл ... сөздеріне назар аударту.
Мәтіннің екі түрі болатынын:
1. Сипаттау, теңеу.
2. Әңгімелеу.
Мысалдар келтіріп, түсіндіру. Ине бел кысқа ... кара ... кара ... бара ... ... Қай ... түрінде жататынын айырту.
IV. Сергіту минуты. Ойын: "Сөздік ойыны - не сөйлем ... Өзім бір ... ... ... ... ... беремін. Ол сол сөзге сөйлем ойлайды.
Екінші бала сол ... ... бір ... ... ... ... ... Кідіріп қалған бала жеңілген болып есептеледі.
V. Берілген такырып бойынша мәтін кұрау Ы.Алтынсариннің "Аурудан ... Бұл ... ... ... 8 ... ... салынған. •
Суреттегі адамдардың бет-құбылысына назар аударуды тапсырдым.
49
Тірек сөздерін ... ... ... ... ... ... арба, соғып кету, аяғының сынуы, жыламау, сынықшы,
таңдану, шешесі, жаны ашу.
МАҚСАТЫМ: ... ... ... ондағы құбылысты тани білуге баулу. Осы
тақырыпка мәтін құруды тапсырдым. Олар өзім ... ... Бала өзі ... да, ... ... ... шыдауы, аяушылық сезімінің оянуы,
ата-анаға деген бала ... ... ... арқылы ашылды.
Тіл дамытуда кітап материалдарының ... өте көп. ... ... ... ... кайнар көзі - баланын өзін қоршаған ортасы, басынан өтіп
жатқан окиғалар, өз ... ... өз ... ... ... ... кітап материалымен үштастыра пайдалану олардың ойын дамытып
тілін байытады.
2 Тараудың қорытындысы
Жекелеген ... ... ... ... ... ... ... асырылады. Балалар мектепке қабылдау процестері едәуір жетіліп ... ... көру мен есту ... жоғары екені байкалады. Олар түрлі
форматтар мен түстерді жаксы бағдарлайды. Олардың оку ... ... мен ... тану және атау ... анык байкалады.
Бастауыш мектеп жасындағы балалардың зейін ерекшеліктерінле ... ... ... іс-әрекеті сырттан жаксы үйымдастырудың, ол өз
санасын басқара ... ... ... ... ... ... көрсетудің зор маңызы бар. Зейінді дамыту, сондай-ак оның
көлемін кенеитумен және ... ... ... түріне бөле білумен
байланысты. Сондықтан оқу тапсырмалар былайша қойған ... бала ... ... отырып, оқушы басқа жолдастарының жүмысын кадағалауы
керек және кадағалай алатындай етіп, мысалы берілген ... оки ... ... ... ... ... ... Қате жіберіп алған
жағдайда ол жолдастарының теріс әсерін байқап, оны өзі ... ... ... ... ... бөле ... алаңғасар болады. Оларды
қызықты бір іспен айналысып отырып, баскаларын естен шығарады. Мұғалімнің
оқу ісінің әр түрін ... бір ... ... ... ... ... жанама жұмысқа даярланатындай етіп үйымдастыруы керек.
Бастауыш мектеп жасындағы бала көбінесе сырттай ашык және ... ... ... көп есте ... ... ... бастан-ақ балалардан материалды еркін есте сактауы тиіс. Оқушылардың
бұл режимін, мінез-қүлкы ережелерін. үй тапсырмаларын арнайы есте ... ал одан ... ... ... ... басшылыққа ала отырып
немесе оларды сабакта еске түсіруі керек. ... ең ... ... ... алады. Олардың біреуі материалды дәлме-дәл есте
сактаудыи табыстылығы, олардың мнемикалык ... ... ... ... мен еске ... ... әдіс- гәсілдерін менгеруіне
байланысты.
Есте сақтаудың екі формасы да ... және ... - кіші ... ... өзгерістерге үшырайды, соның аркасында олардың тығыз ... ... ... ... ... Есте ... ... әрқайсысын
балалар тиісті жағдайларда колданғаны жөн
Белгілі заттар мен қүбылыстарды жіктеу іскерлігі ... ... ... ... жаңа ... ... дамытады. ол
қабылдаудан біртіндеп бөлінеді де оқу материалымен жүмыс істеудің өз алдына
бөлек, өзінің ерекше әдістері мен ... ... ... ... ... ... ... үғымдары шеңберінде оларды ойша
талдау мен қүрастыру аркылы корытынды ... ... кең ... және ... әңгіме-мақалалары пән материалының тікелей
көмегінсіз-ак. үғымдарды
меңгеруге көптеген жағдайларда жеткілікті ... ... ... аз және
объектілер көпті-азды байланыстары бойынша сипатталатын пайымдаулары саны
өседі.
Бастауыш мектеп оқушыларының ақыл-ойы ... ... ... ... ... да жеті-сегіз жасар балал.ардың ... ... ... қана ... қанағаттанбайтынын жиі байқайды.
Сондықтан бастауыш ... ... ... ... ... ... нәрселерді сырын ашып, талдап. өңдеу әрекеттері байқалады.
Жүйелі оқу іс-әрекеттері, балада әсер тудыратын жәйттар ... ... ... психологиялық қабілетті дамытуға көмектеседі. Бастауыш
мектеп окушыларынын мұғалімінен ... және ... ... ... ... түрінде болады. Окушылар болмыс бейнелерін әрдайым ... ... ... ... ... психологияның, таным процестердің, онын ... біле ... және оны ... ... колдана алу керек.
Бастауыш сынып окушыларының таным процестерін дамыту үшін олардың ... яғни ... ... де ... ... да болып
ұйымдастырылуы тиіс.
Таным процестерін тәрбиелеп жетілдіру үшін ... ... ... сияқгы психикалык талдағышіарының ролін күшейтіп, олардын кызметін
дамытып отыру және оның ... ... етіп ... - ... ... ... көрісі болып табылады.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. ҚР «Білім туралы Заңы» 1999.
2. ҚР ... ... ... ... ... ... Мемлекеттік
бағдарлама // Е.К. - 16 қазан, 2004.
3. Қоянбаев Ж, Қоянбаев Р. ... - ... 1998ж. - 334-364 ... ... К.К. Сынып жетекшісі. - Алматы: Әлем, 2000.
5. Жұмабаев М. Педагогика-Алматы, 1999.
6. Макарентко А.С. Ата-аналар үшін ... Шығ. ... - А., ... ... Ж. ... // Қаз. ... - №2, ... Болдырев Н.И. Мектептегі тәрбие жұмысының методикасы. - ... ... ... Ж. ... ... ... әлемінде. - А., Өнер, 1991.
10. Жарықбаев Қ.. Қалиев С. ... ... - ... - ... Жас ... және ... психопогия (А.В П^тпорский ред. Басқ).
- М., 1979.
12. Л.С. Выготский. Педагогическая психология. - М., ... ... ... ... Учебник для студентов педагогических
институтов. - М., 1985.
14. Валлон А. Психическое развитие ребенка. - М., ... Д.Б. ... ... ... - М., ... Ю.Н. ... ... представлений у детей: Учебное пособие. -
Минск, 1987.
17. А.А. ... ... ... ... для ... ... - М., ... В.В. Давыдов. Проблемы развивающего обучения. - 1986.
19. Д.Б. Эльконин. Психология обучения младшего школьника. - М., ... А.З. Зак. ... ... мышления у младших школьников. - ... В.В. ... ... ... ... и ... исследования
// Вопросы психологии. - 1991. - №6.
22. Р. Зинц. Обучение и память. - ... ... Е.Н. ... ... деятельность и развивающее обучение. -
М., 1981.
24. И.С. ... ... и ... ... - М., , ... П.Я. ... ... обучения и умственное развитие ребенка. М.,
1985.
26. Н.П. ... ... ... ... для учителей. - М.,1987.
27. Л.Ф.Обухова. Детская психология.
28. Балалар ... ... ... ... Мұғалімдерге бастауыш мектеп оқушылар психологиясы туралы.
30. А.С.Макаренко. Ұстаздық дастан. Педагогикалық шеберлік. -А. 1987.
ЗІ.Пиаже Ж. Речь и мышлснис рсбснка. М., ... Н.И. ... ... ... в умственном развитии, обучение и интеллект.
//Вопросы психологии. 1990. N5. ... 33. ... А.Я. ... и ... развитие. —
М., Прос. 1967. 34.Психическое развитие младших школьников:
Экспериментальное ... ... /Под ... ... ... и педагогической
психологии Акад. Пед. Наук СССР. —М.: Псдагогика, 1990. -
160 с.
35. Игры и упражнение по ... ... ... у детей
дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет. сада ... ... ... 1898. — 127с ... ... Л.С. ... и ... в детском возрасте. СПб.: СОЮЗ,
1997,96 стр.
37. Зеленкова Т.В. ... ... ... у ... // ... - 1995, N10. С.3-7.
38. Яковлева Е.Л., Аминова Н.А. К вопросу о природс различии познавательных
и креативных ... ... ... // ... исследования в
психологии и возрастной физиологии. П1 (5). 1991. Москва. "Псдагогика" ... ... В.В. Виды ... в обучении. —М., 1972.
40. Кабанова—Меллер Е.Н. Формирование приемов умствснной ... ... ... ... — М., ... ... Исследование развитие познавательной дсятсльности. Под ред. Дж Брунера.
-М, Изд. АПН РСФСР 1960.
42. Матюшкин А.М. ... ... в ... и обучении. М., 1972.
43. Менчинская Н.А. Проблемы учения и умственного ... ... ... ... —М.: Педагогика, 1989. -224 с-
44. Кубасова О.В. Развитие воссоздающего воображения на уроках чтения. //
Нач.шк. - 1991. N9. ... ... Н.Ф. ... ... ... ... Кн. для учителя. — М.:Просвещение, 1988.
46. Эльконин Д.Б. Психология обучения младшего ... М., ... 64с. / ... в ... науке, тсхникс. Серия "Педагогика и психология"
47. Проблемы развития познавательных способностей. ... ... ... Л. 1983. Рсд.кол. В.В.Богословский, Е.А.Климов и др.
48. Проблема ... ... ... Л., ... ... В.К. ... быстрой мысли. -А., Мектеп., 1982.
50. Прохоров А.О.Генинг Г.Н. ... ... ... младших
школьников в учебной дсятсльности. //Вопросы психологии. 1998., ... ... А.А. ... человека фантазии ..." (творчсство и развивающис
образование). // Вопросы психологии. 1998., N5.
52. Леви В.Н. Нестандартный ребенок. М., ... 1988.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 44 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бастауыш мектепте қазақ тілі сабағын оқыту барысында оқушылардың танымдық қызығушылықтары мен қабілеттерін дамыту жолдары45 бет
"Тіл және ұлттық мінез."16 бет
"Фиолософия" дәрістер курсы36 бет
"Халықаралық тасымалдарды рәсімдеу шарттары"3 бет
12 жылдық білім беру жүйесіндегі оқушылардың оқу танымдық құзыреттілігін жетілдірудің ғылыми-теориялық әдістемесі79 бет
6-сыныпқа арналған «Өсімдіктану» пәні бойынша танымжорықтар өткізудің әдістемелік негіздері28 бет
«Адасқандар». романнан повестке35 бет
«Биология» пәнінен зертханалық және практикалық сабақтар72 бет
«Информатика сабағында оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамыту »57 бет
«Кабельдің бірінші реттік параметрлерін өлшеу» атты зертханалық жұмыс3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь