Педагогикалық инновация


Инновациялық процсстің ұғымы мен мәні.
«Иниовация» термині ағылшын тілінің сөзінен шыкқан, аудармасы «жаңашылдықты енгізу».
Қазіргі заман инновацияларының көпшілігі тарихи тәжірибемен сабақтас және өткенмен ұқсастықта. Инновациялық процссс - бұл дамуы жағынан мақсатты бағытталған және құрылуы жағынан саналы процесс қазіргі заманның идеяларын, теорияларын, әдістемелерін, технологияларын тарату және меңгеру, қолдану, белгілі критерийлерге сәйкес келетін және белгілі бір жағдайда өзекті жэне бейімделген процесс болып табылады. Ол жүйенің сапалы жақсаруына бағытталған, жаңа тәртіптің енуін және жаңашылдық тұрғысынан оның көзқарасымың өзгеруін және оның қатысушыларын ынталандыруды көздейді.
Инновациялық процесс - білім беру процесіне тұрақты жаңа элементтер кіргізетін, жүйенің бір жағдайдан екінші жағдайға көшуіне апаратын жаңалық, жаңадан өндірілетін әрекет. Білім беру ұйымдарының жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты қызметі.
Инновациялық білім процесінің негізінде педагогиканың екі маңызды проблемасы жатыр:
1. Педагогикалық тәжірибені оқыту проблемасы.
2. Психологиялық - педагогикалық ғылым жетістіктерінің практикасына дейін жегкізудің проблемасы.
Білімдегі инновациялық процестің нәтижесі -теориялық, практикалық жаңалықтарды пайдалану болып табылады.
Сонымен, білім жүнесіндегі инновация білім мақсатына жаңашылдықты енгізуді көздейді, оқыту мсн тәрбиенің жаңа әдісі мен түрлерін, жаңа мазмұнын әзірлеуге, қолданылып отырған педагогикалық жүйені тарату мен енгізу, мектепті басқарудың жаңа технологияларын әзірлеу, мектеп тәжірибелік орын ретінде мектептің принципті жаңа білімділік багдары болған жағдайда, білім беру жүйесінің мақсатын, мазмұнын, әдісін, түрлері мен басқа компоиенттерін көздейтін жүйелі сипаттағы білім мен тәрбие беруді көздейді.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Педагогикалық инновация.
1. Инновациялық процестің ұғымы мен мәні.
2. Педагогикалық инновацияларды классификациялау.
3. Қазіргі жаңа иедагогикалықтсхнологиялар.
4. Педагогикалық инновацияның критерийлері.
5. Педагогикалық қызметтің инновациялық бағыттылығы.
6. Озық педагогикалық тәжірибе және педагогика ғылымы жетістіктерін
практикаға енгізу.
1. Инновациялық процсстің ұғымы мен мәні.
Иниовация термині ағылшын тілінің сөзінен шыкқан, аудармасы
жаңашылдықты енгізу.
Қазіргі заман инновацияларының көпшілігі тарихи тәжірибемен сабақтас
және өткенмен ұқсастықта. Инновациялық процссс - бұл дамуы жағынан мақсатты
бағытталған және құрылуы жағынан саналы процесс қазіргі заманның идеяларын,
теорияларын, әдістемелерін, технологияларын тарату және меңгеру, қолдану,
белгілі критерийлерге сәйкес келетін және белгілі бір жағдайда өзекті жэне
бейімделген процесс болып табылады. Ол жүйенің сапалы жақсаруына
бағытталған, жаңа тәртіптің енуін және жаңашылдық тұрғысынан оның
көзқарасымың өзгеруін және оның қатысушыларын ынталандыруды көздейді.
Инновациялық процесс - білім беру процесіне тұрақты жаңа элементтер
кіргізетін, жүйенің бір жағдайдан екінші жағдайға көшуіне апаратын жаңалық,
жаңадан өндірілетін әрекет. Білім беру ұйымдарының жаңалықтарды жасау,
меңгеру, қолдану және таратуға байланысты қызметі.
Инновациялық білім процесінің негізінде
педагогиканың екі маңызды проблемасы жатыр:
1. Педагогикалық тәжірибені оқыту проблемасы.
2. Психологиялық - педагогикалық ғылым жетістіктерінің практикасына дейін
жегкізудің проблемасы.
Білімдегі инновациялық процестің нәтижесі -теориялық, практикалық
жаңалықтарды пайдалану болып табылады.
Сонымен, білім жүнесіндегі инновация білім мақсатына жаңашылдықты
енгізуді көздейді, оқыту мсн тәрбиенің жаңа әдісі мен түрлерін, жаңа
мазмұнын әзірлеуге, қолданылып отырған педагогикалық жүйені тарату мен
енгізу, мектепті басқарудың жаңа технологияларын әзірлеу, мектеп
тәжірибелік орын ретінде мектептің принципті жаңа білімділік багдары болған
жағдайда, білім беру жүйесінің мақсатын, мазмұнын, әдісін, түрлері мен
басқа компоиенттерін көздейтін жүйелі сипаттағы білім мен тәрбие беруді
көздейді.
Инновациялық процестің дамуына екі фактор ықпал етеді:
Объективті фактор - инновациялық қызметтің дамуына ықпал ететін жәнс
оның нәтижесінің ұғымын қамтамасыз ететін жағдай жасау;
Субъективті фактор - инновациялық процестің субъектісімен байланысты, ол
инновациялық процестердің субъектілері педагог ғалымдар, мұғалімдер мен
инновациялық бағыттағы білім саласының қызметкері болып табылады.
Педагогикалық инновацияларды классификациялау. Ерекшелігі мен қолдану
орнына қарай инновацияларды классификациялауға болады:
Технологиялық инновациялар - бұл өнім дайындаудың жаңа тәсілі, оның
шығаруының жаңа технологиялары. Білім саласында жаңашылдықтың мұндай түрі
оқытуда пайдаланылатын әртүрлі техникалық құралдар мен жабдықтарға қатысты.
Олар проблемалық оқытуға, тұлғалық диалогтық жағдайларға және оқудағы және
оқытудағы даралық әдістерге арналған ортаның әртүрлі сызба нұсқаларын құру
үшін жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Әдістемелік инновациялар - бұл оқыту мен тәрбие беру, сабақ беру мен
оқу, оқу-тәрбиелік процесті ұйымдастыру әдістемесі саласындағы инновация.
Олар табиғи-ғылыми және гуманитарлық пәндерді қамтитын мектепке дейінгі
тәрбиеден жоғары жоғаргы білім беруге дейінгі оқыту процесін, кадрларды
даярлау және қайта дайындауды қамтитын білім беру саласында кең тараған.
Ұйымдастырылған жаңашылдықты енгізу.
Инновацияларды, құрылымдық бөлімшелердің, әлеуметтік топтардың немесе
жеке адамдардың әрекет ету ортасы байланысының өзгеруіне болжам жасайтын
еңбекті ұйымдастырудың әдістері мен жаңа түрлерін меңгеруге қатысады.
Басқарушы жаңашылдықты енгізу.
Олар өндірісті, ұжымдарды басқарудың құрылымын әдістерін қамтиды, тездету,
жеңілдету немесе қойылған міндедтің шешуін жақсарту мақсатымен басқару
жүйесінің элементтерінің айырбастауға бағытталған.
Экономикалық инновациялар. Мұнда дұрыс қаржы төлемі, бухгалтерлік сала
мен жоспарлаудағы, мотивациядағы, еңбекке ақы төлеудегі және білім беру
қызметінің нәтижесін бағалаудағы оң өзгерістерді қамтиды.
Әлеуметтік жаңашылдықты енгізу.
Олар адамгершілік факторды белсенді ету түрінде кадр саясатын
жетілдіру жүйесін енгізу және әзірлеу жолымен кәсіби даярлық пен
жұмысшылардың мамандығын көтеру жүйелерінде, жұмысқа жаңа алынған адамдарды
әлеуметтік-кәсіби бейімдеу жүйелерінде сыйақы және еңбек нәтижесін бағалау
жүйелерінде көрінеді.
Заңдық иннонациялар. Бұл білім мекемелерінің барлық қызмет түрлерін
реттейтін және айқындайтын жаңа және өзгертілген заңдар мен нормативті-
құкықтық құжаттар.
Қазіргі жаңа педагогикалық технологиилар.
XX ғасырдың 80-жылдары Россияда жаңашыл-мұғалімдер топтары
қалыптасады, олардың әрқайсысы баланы оқыту, тәрбиелеу және дамыту да
өзіндік жаңалыктары болады, олар ең жоғарғы нәтижелер береді. Сонымен бірге
олардың жалпы ортақ белгілері болды. Мектеп оқушыларының оқу-жұмысының
тәсілдерін жеңілдету және жандандыру, танымдық іс-әрекеттерін айрықша
көрсететін жаңашыл педагогтардың мұғалімдер позициясын,
бағытын авторлықтан демократиялыққа, гумандыққа ауысгыруға деген
ұмтылушылықты айтуға болады, бұл жаңа ынтымақтастық педагогика бағытынан
орын алды.
ТМД-ның халық мұғалімі В.Ф.ІІІаталов дәстүрлі сынып-сабақ тәсілімен
оқытудың әлі де болса ашылмай жатқан орасан зор қорын көрсетіп, оқытудың
интенсивтендіру технологиясын жасап, практикага енгізді.
Әрбір оқушыны оқу іс-әрекетіндегі белсенділікке қатыстыруға, дербес ерікті,
танымдықты тәрбиелеуге, эрбір жеке оқушыда өзінің адамгершілік сезімін,
езінің күш-қабілеттеріне сенімділік нығайта түсуге мүмкіндік береді.
Жанашыл-педагогтар шығармашылық әрекетті дамытатын оқытудың технологиясын
жасап, жүзеге асырады, осыған сай, тұлғаның шығармашылық қабілеттері
баланың оқудан тыс іс-әрекетін тандап алу кезінде бірізді қалыптасады.
Қ.О.Бітібаева практика жүзінде ынтымақтастық педагогиканы жүзеге асырды. Ол
үшін ынтымақтастық педагогика - адамгершілік педагогикасы болып табылады.
Дамыта оқыту технологияларының өкілдері. Дамытатын оқыту — дамудың
заңдық заңдылықтарын ескеріп қолданады, индивид деңгейі мен ерекшелігіне
бейімделеді, тұлғаның мұралық нышандарының дамуына ықпал етеді, бағыттайды
және тездетеді, баланы толыққанды іс-әрекетінің субъектісі ретінде
бағалайды.
Жаңашыл-педагог Н.А.Зайцев сауаттылыққа ерте оқыту және интенсивті
оқыту технологиясының авторы болды, бұл технология - өте жоғары нәтижеге
қол жеткізуді қамтамасыз ететін сауаттылыққа оқытудағы жаңа бағытқа
негізделген. Бұл техиологияның негізінде - диагностика және өзін-өзі
диагностикалау, сабақтастық, білім дамуында жеткен деңгейді тұрақты қолдау
жатыр.
Компыотерлік оқыту технологиясы - қазіргі замандағы білім беру
технологияларына жатады.
Дистанциялық (қашықтықтан оқыту) - білім беру жүйесі университеітердің
ғылыми және білім беру мүмкіншіліктерін үлкен аудитория үшін толық
қолдануға жинаған тәжірибесін информациялық оқыту технологияларды жүзеге
асырумен қолдану үшін мүмкіндік береді.
Дистанциялық оқыту - үздіксіз білім беру жүйесінің бір формасы болып
табылады, ол әртүрлі оқулықтар категориясына бірдей мүмкіншілік беруге
жағдай жасайды.
Инновациялық мектептер дәстүрлі және сонымен қатар жаңа- міндеттерді
қазіргі деңгейге сай шеше алатындығын дәлелдейді, оқу тұлғасының мәдени,
адамгершілік дамуының кепілі болатындығын көрсетуге болады.

IV. Педагогикалық иниовацинның критерийлері. Инновациялық бағыттылық
белгілі бір жаңа енгізілімнің тиімділігіне баға беруде нақты критерийлерді
пайдалануды қажет етеді. Педагогикалық зертеу тәжірибелеріне сүйене отырып,
педагогикалық жаңалықтың мынадай критерийлер жиыитығын анықтауға болады:
Жаңашылдық критерийі - бұл ғылыми педагогикалық тәжірибеге баға беруде
басшылыққа алынатын инновацияның негізгі критерийі болып табылады.
Жаңашылдық деңгейлері: абсолютті, локальді-абсолютті, шартты,
субьективті, танымалдық деңгейі және қолдану аймағы бойынша бөлінеді.
Онтимальдық критерийі — бұл мұғалім мен оқушының жұмсаған күшінің шығыны
мен қолданған тәсілінің тиімділігін айқындайды. Оқу процесіне педагогикалық
инновацияны енгізіп, барынша аз дене, ой еңбегін және аз уақыт жұмсап,
жотары нәтижеге қол жеткізу оның оптимальдығын білдіреді.
Жоғары нәтижелік критерийі — мұғалім қызметіндегі оң нәтижелердің барынша
тұрақтылығын білдіреді. Өлшемдегі технологиялық, нәтижені бақылау мен
белгідеудегі, түсіну мен баяндаудағы тұтастық жаңа әдістің маңыадылығын,
оқыту мен тәрбиелеудің тәсілдерін бағалаудың басты
құралына айналдырады.
Бұқаралық тәжірибеде шығармашылықпен қолдану критерині - құнды
педагогикалық идея, технология шартты ерекшеліктермен, күрделі техникалық
жарақтандырылуы және мұғалім қызметінің ерекшеліктерінің қолдану
мүкіндіктерінің жалпылығы болып табылады.
Педагогикалық қызметтің инновациялық бағыттылығы.
Жаңа енгізім және инновация - адамның қандай да болмасын кәсіби қызметіне
тән, сондықтан да ол зерттеудің, талдаудың және енгізудің пәні болып
табылады.
Ииновация - өзінен-өзі пайда болмайды, олар ғылыми ізденістердің,
жекелеген мұғалімдердің және тұтас ұжымдардың озық
педагогикалық тәжірибелердің нәтижесі болып табылады.
Қазіргі уакытта қоғам, мәдениет және білімнің дамуында педагогикалық
қызметтің инновациялық бағыттылығының қажеттілігі бірқатар жағдайлардан
көрініп отыр.
Біріншіден, әлеуметтік-экономикалық өзгерістер әртүрлі оқу орындарында
білім-жүйесінің, оқу-тәрбие процесінің мегодологиясы мен технологиясын
ұйымдастыруды түбегейлі жаңартуды қажет етеді. Мұғалімдер қызметінің
инновациялық бағыттылығы өзіне педагогикалық жаңалықтарды жасауды, игеруді
пайдалануды қамти отырып, білім беру саясатын жаңарту құралы болып
табылады.
Екіншіден, білім беру мазмұнын гумаиизациялаудың күшеюі оқу пәндері
көлемінің, құрамының үздіксіз өзгертуін, жаңа оқу пәндерін енгізуді, үнемі
жаңа ұйымдастыру түрлерін, оқыту технологияларын ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Педагогикалық инновация жайлы
Педагогикалық инновация туралы түсінік
Озат педагогикалық тәжірибе және инновация
Инновация
Озат педагогикалық тәжірибе мен инновация
Педагогикалық инновация. Инноватика ғылымның негізгі мәселелері
Қазіргі инновация түрлері
Озат педагогикалық тәжірибе. Инновация туралы ұғым, шығармашылық іс-әрекет
Экономикадағы инновация
Рыноктық экономикадағы инновация
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь